IIEROY VASSLAG SA. Forsyningsomrdde. Arsmelding AnSmOfE i Heroy Vasslag SA. Dato: 17. Aprit 2013 kl. 19,00 Mstestad: Hotell Neptun Fosnavig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IIEROY VASSLAG SA. Forsyningsomrdde. Arsmelding 2012. AnSmOfE i Heroy Vasslag SA. Dato: 17. Aprit 2013 kl. 19,00 Mstestad: Hotell Neptun Fosnavig"

Transkript

1 IIEROY VASSLAG SA Forsyningsomrdde Arsmelding 2012 AnSmOfE i Heroy Vasslag SA Dato: 17. Aprit 2013 kl. 19,00 Mstestad: Hotell Neptun Fosnavig SAKLISTE: I Godkjenning av innkalling og sakliste 2 Yal av referent og 2 medlemm til6 underslaive protokollen 3 Sq/ret si Arsmelding for20l2 4 Revidert relneskap med revisjonsmelding og vedtak om disponering av Arsresultat for Fastsetjing avarsgebyr for1dl4 6 Fastsetjing av styrehonorar etter innstilling ffi valnemnda 7 Eventuell vedtektsendring $7 8 Val av styremedlemm{ og medlemmar av valnemnda

2 HEROY VASSLAG SA AnswrELDrNG zotz HERoY vasslag sa 44. Driftsir Arsmste for 2011varthalde p6neptun hotell i Fosnavig 18. april Etter Arsmote har styret slik samansetjing: Per Arne Gjerdsbakk Johan Sundnes Jan Driveklepp Ame Srevik Sverre Sm&dal Styreleiar Nestleiar Styremedlem, Styremedlem, Styremedlem, Varamedlemmer til styret: 1. Geir Frits Myklebust 2. ArvidLeineba 3. Johan Berse Revisorar: BDO Nordaudit Ulsteinvik v/eldar Zahlvalg! som revisor for rekneskapsiret 2011, o92012 Valnemd for 2013: 1. Oddvar Torvik 2. Ase Myklebust 3. Marit Pauline Kvalsvik Styremoter: Styret har i2al2 halde 8 mster og handsama 50 saker der viktigaste sakene har vore: Ny vedtekter og reglement, Utbyggingsplanar, Vassforsyning til Igesund, Samarbeidsal.tale med Hercy kommune og Nerlandsoy vasslag, okonomi og utbyggingsplanar.

3 I /A K^A W HERoY vasslag SA Laget sin organi sasj on: Vakt assistent I Administrasjon: Inga endring i administrasjonen i20t2. Dagleg leiar Ragnvald Kvalsvik har ogsi ansvar for rekneskap og abonnementsregister. Bjornar Bendal fungerer godt i stillinga som driftsoperatar, og har i tillegg til kontroll og drift av tekniske installasjonar, ansvar for oppdatering av kart og biletarkiv. Han har delteke i ulike kurs og delteke ved service pa alle tekniske anlegg for 6 tileigne seg kompetanse pa drift. Yiren2013 gjennomforer han ogsi ADK kurs som er eit krav for 6 delta i arbeid ved montering av rar i graft. Rammevilkir for drifta av Heroy Vasslag Heray Vasslag skal etter vedtektene s1'te for tilfredsstillande vassforsyning pa Bergsoy,Leinoy, Remoy og tilstoytande omride til husbruk og neringsfsremhl medrekna fiske og brannvatn. Drikkevatn er vhrt viktigaste neringsmiddel, og drikkevassforsyninga er fri underlagt Lov om matproduksjon og mattryggleik (Matlova) og forskrift for vassforsyning og drikkevatn (Drikkevatnforskrift a). Beredskap: Beredskapsplanen er revidert og det vertilapet av fsrste halvar 2013 etablert system for SMS varsling til abonnentane ved leidningsbrot og andre kritiske hendingar. Samarbeidsavtalen med Aurvoll & Furesund gjeld til 30. juni 2014 og fungerer tilfredstillande. Denne avtalen sikrar oss nsdvendig sikkerheit for tilgjengeleg utstyr og kompetanse ved leidningsbrot og til nodvendig vedlikehald av leidningsnettet. A & F har ansvar for lagerhald og levering av nsdvendige rar og delar til avtalte prisar. Okonomi Oversikt over resultatutvikli n tl 2010 Samla driftsinntekter r Samla driftskostnader Driftsresultat Netto Finanspostar Arsresultat Balanse sum 42 45r Eisenkanital Eisenkanitalo/o "h 73.6" 78.60h

4 HEROY VASSLAG SA Samla Vassavgift vart kr. 8 98I 337,-. Av dette utgjer vassavgift pi milar kr ,- 35,2yo. Drift og vedlikehald av leidningsnett er bokfsrt med kr. 5 42I 417,- som er ca.3,2 mill meir enn 6ret for. Kostnader med utskifting av gamle rar er i hovudsak utgiftsfort som vedlikehald, medan nyanlegg er aktivert. Offentleg tilskot pa nyanlegg med kr er ford mot anlegget i Srevik. Disponering av resultat: Styret foreslar at 6rets resultat vert belasta annan eigenkapital. Abonnementsgebyr: Abonementsgebyra for 2012 er uendra frl2011. Pi hrsmotet2012 vart det vedteke i auke den variable delen basert pi forbruk med 3,6o/o til kr. 7,20 pr. m3 Fullstendig regulativ ligg pa Andelskapital: Andelskapitalen har auka med kr ,- Nye andelsinnskot skriv seg fri l0 naust, 49 bueiningar og 1 neringseigedomar. Samla andelskapital er ved arsskiftet kr ,- som fordeler seg pi 2295 abomentar private bustadar, 68 fritidsbustadar, 54 naust, 201 neringseigedomar med fast irsavgift og24 nrringseigedomar om betalar etter forbruksmilar. Vassavgifta vert innkravd i to terminar. 1. termin i mars og 2. termin i september. Milarabonnentar med stort forbruk vert fakturert kvartalsvis. Vi har no opna for avtalegiro og e-faktura og anbefaler alle abonnentar og opprette altale i sin nettbank. Utestflande fordringr: Vi har ytterlegare innskjerpa rutinane for innkrevjing av irsgebyr og det vert sendt stengevarsel til abonnentar som ikkje betalar etter purring. Det er ogsi inrfsrt eit gebyr pe kr. 500,- for stengevarse^. Det er utfakturert samla purregebyr med kr, ,-. Vi sender ikkje lenger saker til innkasso, og utestiande fordringar er ubetydeleg. Gjeld og bankinnskot: fortsittig gjeld, leverandsrar, offentlege avgifter, og feriepengar og skattetrekk utgjer kr ,-. Pr hadde vi ein negativ saldo pi brukskontoen pi kr ,-.Innvilga kredittramme er pi kr. 13,5 millionar. Renteinntektene i2012 er bokfsrde med kr ,- og rentekostnadane kr ,- Viser elles til rekneskapetfor Vassforsyning - Leidningsnett. Vi har produsert I m3 reinsa vatn i 2012, som er ca m3 mindre enn i Berekna lekkasjar er redusert fri 57,8 oh tt'l52,40 Det er nedgang bide i totalforbruket og lekkasjar ogsi i Vi hatt berre eitt mindre alvorlege brot pi leidningsnetteti2012. Atte lekkasjar i kummar og kraner, I tillegg har vi hatt 15 utrykkingar grunna lekkasjar pi private leidningar. Vi hai ogsi dette 6ret levert vatn til Stemmedalen ved brot pi deira hovudleidning ved to tilfeller. Leidninga fr6 Stemmedalen er avstengd i Stokksund til dagleg. Den store auken i vedlikehald av leidningsnett skriv seg fri utskifting av Hovudleidninga fri Rundkoyringa pi Hjelmeset til krysset ved Borgarhaugvegen og vidare mot Bergslivegen. Vidare er det lagt ny oppdimmensjonert leidning til Marine Harvest og ny hovudleidning mellom Reinseanlegget og St6le Berge VVS, som sikrar nok kapasitet ut pi nettet om leidning over Eggesbojorda skulle trenge vedlikehald. Ny pumpestasjon er etablert i Berslia, der det er installert ekstra pumpe som vil starte ved uttak av brannvatn.

5 HEROY VASSLAG SA Levert vatn 20L2 Avlest Driftskontroll Tota lt Max Min Snitt Januar 1626st870 liter 90,09 24,97 60,73 Febr 16434s62s liter 95,26 4L.33 65,59 Mars liter 92,44 40,75 62,38 Apri 14L liter 82,94 38,99 54,61, Mai 1s liter 83,7s 34,07 57,07 iuni rs , liter 102,40 34,43 s9,34 Juli liter 85,68 32,L2 51-,57 August liter 80,48 30,23 52,68 Sept liter 87,48 25,99 53,22 okt s2liter 96,14 29,06 54,6r Nov liter 93,73 30,37 55,97 Des. 1s6s31378liter ,I0 58,44 Totalt liter 12 mnd m3 Snitt m3 m3 Liter Pr. mnd pr. das 206,18 pr. time 57,27 pr. sek. Oversikt over lei Nvtt 2012 Bytta Total Asbest stel _ 205 PVC PE s80 L Antalbrudd hovedlednine L Antalekkasier. kum os kraner 8 Brudd Privatleidninger 15 m3 Totalforbruk vatn Andel M6larabonnentar ,tlyo Teoretisk forbruk o.ab ,L5% Levert Stemmedal o,38% Lekkasie s2,36 4 iro-.ii;; n - irrn. ll0:r (. ll ll,ssr r : YS L.esu a c!is!" Ftfi { eost, #;; til,* J. t-l.e_ XX llk lrrr: I B FrM x.?: tt * m-fi :l lbar i4ltft tt ta' ft1 Ca D{ il4 irffi irr* Ah Ca D{ Fs;"ldr;- fiil;; fl r u', r! 9i l': tr-4 t: J -?r"' iinr,- - (,)' n f,'' ' t i;.sb{ l?.15!s,:tr* i*rr u, l;o< crr- ri::r', n ']1e { ir,r u, 4 ls.r:u, o"o iraee, " lr57b.,,8 ZJ-1: Ez t 't:it-,lr 5r'i srli il:c:: Alle kontrollpunkt pi eitt skjermbilde gir hurtig oversikt over status pa forsyningsnettet.

6 HEROY VASSLAG SA Kostnadane med vassbehandling viser ein auke pi ca. I0 %. Vi oppmodar alle abonnentar til 6 reparere lekkasjar pi toaletter, dryppande kraner og at vasslaget vert varsla ved synlege lekkasjar ute i terrenget. Ledningsnett: Det er lagt ca. 930 m nyerar i2012. Av dette er 350 m nyanlegg, 580 m utskifting av forsyningsnett. Oppdimensjonert leidning til Marine Harvest. o Hjelmeset, fri rundkoyringa til Borgarhaugvegen, utskifting. Ny trykkforsterkingsstasjon i Bergslia sett i drift hausten 2012 o Ny leidning fri reinseanleggetil Stile Berge WS, oppstarta hausten Ny tilforsel leidning fri Vikevatnet mellom reinseanlegget og Stile Berge WS Ny Pumpestasjon i Bergslia Omlegging lgesund Vasskvalitet: For 6 overvake at vi alltid leverer vatn av tilfredstillande kvalitet tek vi regelmessige prover av vatn fsr os. etter behandline i ti til seks ulike stadar ute nettet: Gronhauq tar UY Eggesbsnes Siukeheimen Analvser Antal Snitt Maks Antal Snitt Maks Grenseverdiar Koliforme 37 oc (aqar) /100m ,0 0 <1 E. coli 37 oc (aqar)/100m <1 Totalantall bakteriar ,0 < 100 I ntestinalenterokokker Clostridium oerfrinoens i vann ph 4 6, ,5 6,5-9,5 Konduktivitet ms/m 4 5, ,5 6,0 < 250 Lukt 4 Normal Smak 4 Normal Turbiditet (FNU) , ,3 <4 Farqe , <20 Det er ikkje registrert E-coli eller Koliforme bakteriar ute pi nettet i2012. Det er teke sju prsver av rivatnet der det heller ikkje er registrert E-coli. Fargetalet pi rivatnet varierer fre 8 til 14, med gjennomsnitt pi ca. 10,4. Vi registrerer ligare fargetall i2012 enn tidlegare 6r. Rivatnet har ein ph pi 6,3 som er surt. Gjennomsnittleg verdi ute pi nettet er no 7,8 som er svrert tilfredstillande.

7 /A K^A \\r$vi HEROY vasslag SA Stemmedal: Leidninga fri Stemmedal er avstengd, men det har ved to - tre hsve vore opna for levering til Stemmedalen ved leidningsbrot pi Stemmedalen sitt leidningsnett. I Beredskapsplanen inngir Stemmedalen som reserve-vasskjelde ved akutt forureining av Morkevatnet eller brot pi nedfsrsilsleidninga fri Msrkevatnet. Moltu: Den gamle nedforingsleidninga mellom Msrkevatnet og bassenget er avstengd etter leidningsbrot vdren Driftsovervaking pi Kleiva i tillegg til bassenget gir oss full kontroll over vassforbruket. Krisevatn/Vikevatnet : Tilfsrsels leidninga fri Vikevatnet har vore under ombygging i2012 og den gamle eternittleidninga er utfasa. Nye kummar for samankopling i Myklebustisen kjem pi plass viren Vikevatnet inngir i beredskapsplanen som Krisevatn og vil mitte fylle den funksjonen i framtida ogs6. Det er behov for oppgradering/utskifting av vassinntak og stengeventilar i Vikevatnet. Leidninga ned til Igesund er avstengd og alle abonnentane i Igesund far no levert reinsa vatn. Utbyggingsplanar : Det har dei siste 6re vore gjort store investeringar og oppgadering av leidningsnett og tekniske installasjonar, og vi ser no resultata av dette med stabilt trykk og kvalitet til abonnentane. Vi har fett melt inn 99 Yo av leidningsnett og kummar som er innlagt i digitalt kart. Denne prosessen har ogsfl avdekt eit stort vedlikehaldsbehov pi kummar og brannventilar. For best mogleg planlegging og samordning av anleggsarbeid har vi samarbeidsmote med Heroy kommune kvar haust. Det er stor byggeaktivitet i kommunen og med ansvar for vassforsyninga ma vi vere budde pi at det ogsi dei neraste 6ra vil vere behov for utbygging av leidningsnett til nye bustad og industrianlegg, i tillegg til nsdvendig vedlikehald av kummar med brannventilar. Hogdebasseng i Myklebustisen praver vi & ffi utsett til tilfsrselsvegen til byggefeltet er pi plass. Eventuell ny leidning til Nerlandssy og Srevik m6 vi skyve noko fram i tid. Vi ma no prioritere stramt ihsve inntektene for om mogleg unngi stsrre lineopptak.

8 / \,64 H ERoY VASSLAG SA W Aktuelle utbvoqinosorosiekt des Prioriterinq Budsiett Prioritet Arstall HOVUDLEDNINGSNETT Dimensi lnvesterinovedlikehald FrA St6le Berqe til reinseanleqo 2 leidninoar 315PE Rovra bvqoefelt Nv tilfsrseledninq, Sislednino 160PE Bendalsledninqa Kvrkia -Kulturhuset 315PE Frovstad: samanbindinq v/underqanq Badeland Nv lednino for brannvatn Nv lednino til VAqsholmen NorvAq oppqraderinq: F.seafood - M. Feie Nersva opprvddinq i qamalt Omleooino hovudledninoa oa Eqoesbsiorda 2013 Hotellet. 2 nve kummar + ror 250PE Esoeseth - Fiksdal Tilfsrselsledninq til Verket Mislstadneset Industriomr6de trinn Skuletomta Leine omleooino Nv leidnino fr6 Jennv til Mvrvoll/Cash Indre Berqe Flusund bvqqefelt 2014 Frovstad bvqqefelt v/oddmund Frovstad, busslomma til Georq Fr.v rq? zz Jensholmen, Ny kum med m6lar mot Stemmedal Hiertneset Nve bustadar Fr6 Movi-knuten til Vikevatnet Rehabiliterinq Frank Fr. til Torqersen Sisledninq Fosnavdg - Kvalsund - Sevik 160PE Flusund Busslomme til Relling Ooooraderino Leine hamn Nv ledninq fr r Martin Berqe til Bedehusel 315 PE ?? Frsvstad - TorviUBs Delsum Leidninqsnett Driftskontroll Jensholmen, oppqraderinq SMS varslino til abonnentar Serviceavtalar ZU IJ Vedlikehald Brannkummar ZCU UUU Handholdt GPS til ooosskinq av kummar Hoqdebassenq Mvklebustdalen Delsum Utstvr/anleqq I Sum investering/kostnad 't Totalt kapitalbehov Denne oppstillinga som heilt sikkert ikkje er dekkjande for behovet fram t1l2020 syner at det er behov for storre langsiktige lineopptak, og auka gebyr, om den skal kunne realiserast.

9 IIEROY VASSLAG SA Miljo: Heray Vasslag driv ikkje noko verksemd som piverkar miljoet negativt. Slufford: 2012har vore eit nytt aktivt 6r der vi har ffitt pi plass mange milsette planar. Digitalt kart er komplett, Beredskapsplan og Internkontrollsystem er revidert, Samarbeidsavtale med kommune og entreprenar gtrer kvardagen enklare for den daglege drifta. Dagleg leiar og Driftsoperator samarbeider godt og har gjennomgitt kurs og kompetanseheving som gir stor tryggheit for at den daglege drifta er i trygge hender. Samarbeidet med kommune og entreprenorar fungerer ogsi svrert bra. Det er framleis mykje vatn som forsvinn ut i naturen og systematisk lekkasjesok, kontroll og vedlikehald av kummar og stengeventilar vil bli prioritert. Styret vil takke dei tilsette for godt utfart arbeid i 2012 Eggesbones 3. april 2013 Styret i Heroy Vasslag SA 2012 Styreleiar Johan Sundnes Nestleiar Arne Savik Styremedlem Styremedlern aps*+ald KVal

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for rein vekst Årsrapport 2013 HMT Helse, miljø og tryggleik Helse, Miljø og sikkerheit, er viktige element i FjellVAR sin policy for medarbeidarar og organisasjon. Førebyggjande arbeidsmiljøtiltak skal bidra

Detaljer

FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 FJÆREIDE: Cato Dahle sjekker vasstrykket på Fjæreide vassbehandlingsanlegg. Store pumper sender vatn ut på leidningsnettet.

FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 FJÆREIDE: Cato Dahle sjekker vasstrykket på Fjæreide vassbehandlingsanlegg. Store pumper sender vatn ut på leidningsnettet. Årsrapport 2014 FJÆREIDE: Cato Dahle sjekker vasstrykket på Fjæreide vassbehandlingsanlegg. Store pumper sender vatn ut på leidningsnettet. SIDE 15 BILDØYVATNET VASSVERK SIDE 16 SOLSVIK VASSVERK SIDE 22

Detaljer

Årsmelding. Sykkylven Energi AS

Årsmelding. Sykkylven Energi AS Årsmelding Sykkylven Energi AS 2007 Årsmelding for Sykkylven Energi AS 2007 Merkeår 1918: Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta 1942: Tappetunnelen frå Storevatnet klar 1947: Generator 1

Detaljer

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp 6230 Sykkylven Telefon: 70 24 63 00 Telefaks: 70 24 63 01 firmapost@sykkylven-energi.no www.sykkylven-energi.no SYKKYLVEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

VIK KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP 2012-2020

VIK KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP 2012-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP 2012-2020 Høyringsutgåve MAI 2012 POLITISK HANDSAMING AV PLANEN: VEDTAK OM ORGAN SAKSNR. DATO OPPSTART PLANARBEID ADMINISTRATIVT - - UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN 2. GONG HANDSAMING

Detaljer

Årsmelding 2014. Suldal Elverk KF

Årsmelding 2014. Suldal Elverk KF Årsmelding 2014 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998 «Arbeidshug og sparevit er meir

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Selskapskontroll av Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Vinje kommune og Telemark Fylkeskommune Selskapskontrollrapport nr.: 434 004 2013 ii Innhald SAMANDRAG... 4 1 INNLEIING... 6 1.1 Bakgrunn,

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-542 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-542 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 04.05.04 072/04 HHOE Kvam heradsstyre 25.05.04 055/04 HHOE Avgjerd av: Saksh.: Hogne Høysæter Arkiv:

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2011 Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon var tilbake i full drift den 6. september etter generatorhavari

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2010. Vang Energiverk KF Den 11. april 2011

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2010. Vang Energiverk KF Den 11. april 2011 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2010 Vang Energiverk KF Den 11. april 2011 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon har tatt mykje fokus også i 2010. Turbinhjulet til Generator

Detaljer

Årsmelding og Rekneskap 2012 Stord vatn og avlaup KF

Årsmelding og Rekneskap 2012 Stord vatn og avlaup KF Årsmelding og Rekneskap 2012 Stord vatn og avlaup KF Innhald: Innhald 1 Året 2012 2 Administrasjon og leiing Drift VAR Drift VTP Prosjekt VAR Prosjekt VTP Arbeidsmiljø Anna Styret 3 Medarbeidarar/organisering/likestilling

Detaljer

Styret i Fitjar Kraftlag

Styret i Fitjar Kraftlag Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 Styret i Fitjar Kraftlag Johannes Koløen styreleiar Agnar Aarskog Monika Hatlevik Trond Gerhardsen Ranveig Flatråker Ottestad nestleiar 2 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å

Detaljer

Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011

Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 ÅRSMELDING FRÅ STYRET... 4 STYRET... 4 STYRESAKER... 4 HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK (HMS)... 4 UREINING... 4 VIKTIGE HENDINGAR... 5 LIKESTILLING... 5 UTVIKLINGA

Detaljer

LUSTER KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 1996-2007. Oppretta i samsvar med vedtak i Luster kommunestyre i k.sak 108/95 den 29.11.95.

LUSTER KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 1996-2007. Oppretta i samsvar med vedtak i Luster kommunestyre i k.sak 108/95 den 29.11.95. LUSTER KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 1996-2007 Oppretta i samsvar med vedtak i Luster kommunestyre i k.sak 108/95 den 29.11.95. LUSTER KOMMUNE SIDE I FORORD Hovudplan for avløp skal vera ein del av kommuneplanen

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2009. 69. driftsår. Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2009. 69. driftsår. Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2009 69. driftsår Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag vart stifta

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. La oss gjenvinne meir 1

ÅRSMELDING 2014. La oss gjenvinne meir 1 ÅRSMELDING 2014 La oss gjenvinne meir 1 Miljøgifter finst i meir enn du trur. I 2014 jobba ÅRIM for å få inn enda meir farleg avfall. Ein lys idè Alle innsamla batteri blir gjenvunne Årleg havnar meir

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

fjellvarsel fjellvarsel Bildøyvatnet vassverk Berland opna Bildøyvatnet rein vekst rein vekst FAKTA

fjellvarsel fjellvarsel Bildøyvatnet vassverk Berland opna Bildøyvatnet rein vekst rein vekst FAKTA fjellvarsel Informasjon frå Fjell vatn, avløp og renovasjon as November 2013 Nr. 3/13 fjellvarsel INFORMASJON FRÅ FJELL VATN, AVLØP OG RENOVASJON AS NR 2 JUNI 2015 Informasjon frå Fjell vatn, avløp og

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026 HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026 Mai 2015 - Hovudplan avløp 2015-2016 SIDE 2 FORORD Planarbeidet er utført av Lærdal kommune ved avdeling Tekniske tenester. Arbeidet med utkast til Hovudplan avløp er utført

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Informasjon om verksemda Vang Energiverk KF er også på nettsida: STYRET I 2004:

Informasjon om verksemda Vang Energiverk KF er også på nettsida: STYRET I 2004: ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2004 Mjølkedøla sommaren 2004. Foto: Johannes Kasa Informasjon om verksemda Vang Energiverk KF er også på nettsida: www.vangenergi.no STYRET I 2004: Vang Energiverk KF vert leia

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For a ret 2012 Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon har gått feilfritt heile året, men effekten er fortsatt

Detaljer