STYREMØTE 16. juni 2015 kl Styrerommet, HiN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30. Styrerommet, HiN"

Transkript

1 Det innkalles til: STYREMØTE 16. juni 2015 kl Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Randi Erlandsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Trine Lise Forsaa Mathias Stabell Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant, vara Ekstern representant, vara Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Kopi til orientering: Vararepresentanter Gunnar Hartvigsen Arlene Hall Gunn Mari Jenssen Bjørn Reidar Sørensen Anne Gjerløw Diana Jensen Andreas Jakobsen Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant, vara for Trine Lise Forsaa Studentrepresentant, vara for Mathias Stabell Administrativt ansatte: Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Wenche Falch Eirik Sund Forfall: Ruben Jensen Wenche Olsen Frank Lindberg Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn Økonomisjef Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant, vara

2 ORIENTERINGSSAKER: 1. Orientering fra rektor Arne Erik Holdø 2. Referat ID møtet 3. Policy for informasjonssikkerhet 4. Resultat av arbeidsmiljøundersøkelsen ved HiN 5. Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 6. Prognose og eventuelle tiltak for budsjettåret 2015 SAKSLISTE Sak 23/15: Sak 24/15: Sak 25/15: Sak 26/15: Sak 27/15: Sak 28/15: Sak 29/15: Sak 30/15: Sak 31 /15: Godkjenning av referat fra 26. mai og møteinnkalling Godkjenning av utlysningstekst og betenkning for stilling som professor innenfor byggfag Godkjenning av kommisjon for vurdering av opprykk til professor for Silje Camilla Wangberg Forlengelse av engasjement professor II Eric Dykes Forlengelse av engasjement professor II Dag Lorentzen Engasjement i 20% stilling som høgskolelektor ved avdeling for helse og samfunn Kvalitetspriser: Formidlingspris, forskningspris og læringsmiljø og studiekvalitetspris Personalsak. U.off. 13 Eventuelt

3

4 Orientering vedrørende Informasjonssikkerhetsarbeid Innledning / Bakgrunn Det ble av styret 12. februar 2014 vedtatt en policy for informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Narvik, denne var basert på en mal som var utviklet av Uninett. Utgangspunktet for informasjonssikkerhetspolicyen var at det enten eksisterte, eller skulle utvikles rutiner og systemer for å ivareta «årshjulet» for informasjonssikkerhetsarbeidet ved HiN, samt beskrive roller og ansvar i forhold til dette. I praksis innebærer dette tretten forskjellige områder som skulle gjennomarbeides, hvor alle deler av organisasjonen berøres (disse kan sees som underoverskrifter kapittel 3 i Policy for informasjonssikkerhet ved HiN). For å bryte dette ned på en strukturert måte til konkrete arbeidsoppgaver har Uninett utarbeidet et styringssystem for informasjonssikkerhet som er anbefalt brukt for alle universiteter og høgskoler. Dette styringssystemet systemerer arbeidet opp i tre deler; styrende, gjennomførende og kontrollerende. I den styrende delen er det hovedfokus på det som angår Informasjonssikkerhetspolicy, eierskap, ansvar og rollefordeling i sikkerhetsorganisasjonen. Den gjennomførende delen går på planlegging av informasjonssikkerhetsarbeidet, samt kartlegging av informasjonsverdier som brukes som utgangspunkt til vurderingen av hva som må risikovurderes. Den siste delen består av kontrollerende dokumenter, dette er den «daglige ivaretakelsen» av informasjonssikkerhetsarbeidet med avviksmeldinger, sikkerhetsrevisjoner og rapportering av resultater til ledelsen; ledelsens gjennomgang (LG). Det er denne siste delen som utformer mye av det som er «årshjulet» for arbeidet. Før styringssystemet til Uninett kunne tas i bruk var det nødvendig å få på plass prosedyrer for risikovurderinger, avviksmeldinger, endringshåndtering, sikkerhetsrevisjoner, samt andre grunnleggende dokumenter som styringssystemet forutsetter er på plass. Det fremkom også en del krav som måtte utbedres etter en gjennomgang Uninett hadde av informasjonssikkerheten ved HiN i Status Informasjonssikkerhetspolicyen, som er det overordnede dokument som organisasjonen skal etterstrebe, inneholdt en del konkrete krav som måtte være på plass før den kunne tas i bruk. Dette gjaldt utarbeidelse av interne prosedyrer for alle deler av arbeidet med informasjonssikkerhet, sammen med en oversikt over hvilke regulative krav HiN er underlagt. Disse prosedyrene er ferdige, det gjenstår bare å få disse implementert som et eget kapittel av kvalitetssystemet på en strukturert måte sammen med informasjonssikkerhetspolicyen. Dette er viktig siden det under besøket fra Kunnskapsdepartementet 18. november 2014 ble sagt at det var en forventning at rammeverket er på plass i løpet av 2015, samt at dette punktet ble spesifikt nevnt av Uninett i deres tidligere nevnte rapport fra Arbeidet kompliseres ved at man ikke vet hvordan organiseringen for dette blir etter en fusjon med UiT. Den mest sentrale og tidkrevende delen av informasjonssikkerhetsarbeidet er alle egenutviklede og tredjeparts systemer som skal risikovurderes med ROS-analyser slik at eventuelle svakheter og

5 muligheter vil kunne dokumenteres og følges opp. Med systemer menes det her alt fra servere, applikasjoner, tekniske løsninger og prosedyrer, og da i hovedsak de som ivaretar intern og sensitiv informasjon, samt er ømfintlig for endringer i konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. ITseksjonen berører derfor på dette feltet alle deler av organisasjonen siden de står for den daglige driften av de mest informasjonskritiske systemene som alle ansatte er avhengige av. Dette har da ført til at det også er lagt mest arbeid ned hos IT-seksjonen. Her har det først vært kartlagt alle de systemer de drifter, samt informasjonsklassifisert disse etter kriterier i informasjonssikkerhetspolicyen, deretter har denne listen vært brukt som utgangspunkt for hva som skulle risikovurderes, og til slutt bestemme eventuelle tiltak. For dette arbeidet er man siste fase, og det er planlagt at man blir ferdig i løpet av sommeren dersom alt går etter planen. Da kan også kontinuitets- og beredskapsplanen for IT-systemer også gjøres ferdig siden grunnlaget for vurderingene som gjøres her skal stamme fra ROS-analysene. Når det gjelder andre avdelinger er det i hovedsak administrasjonen som benytter andre systemer og integrasjoner enn det IT-seksjonen allerede dekker. Det har derfor blitt kartlagt rutiner, informasjonsaktiva og systemer som benyttes i studieadministrasjonen i førsteomgang, på samme måte som for IT-seksjonen. Arbeidet her er ikke ferdig, men er planlagt ferdig i løpet av sommeren slik at man kan se nærmere på andre deler av administrasjonen, det vil være et mindre omfang i motsetning til IT-seksjonen som drifter det de leverer selv, mens de forskjellige administrative verktøy og systemer ofte har egne leverandører og blir benyttet av mange andre universiteter og høgskoler. Progresjonen er i stor grad avhengig av tilgjengelige ressurser, noe som er utfordrende i en tid hvor alle ansatte har en del merarbeid enn vanlig som følge av fusjonsprosessen med UiT. Informasjonssikkerhetsforum Det ble 2. oktober 2014 etablert et «informasjonssikkerhetsforum» ved høgskolen, dette er et utvalg personer bestående av systemeiere, hovedverneombud, IT-sikkerhetsansvarlig og representanter fra ansatte. Informasjonssikkerhetsforumet skal gi råd til høgskoleledelsen om tiltak som fremmer informasjonssikkerheten i organisasjonen gjennom nødvendig engasjement og tilstrekkelig ressursbruk. Sikkerhetsforumet skal bl.a. ha følgende oppgaver: Gjennomgå og anbefale policy for informasjonssikkerhet med tilhørende dokumenter og generelle ansvarsforhold. Overvåke vesentlige endringer i truslene mot organisasjonens informasjonsaktiva. Gjennomgå og overvåke innrapporterte sikkerhetshendelser. Godkjenne større initiativ for å styrke informasjonssikkerheten. Det er planlagt et møte med informasjonssikkerhetsforumet per semester.

6 Oppsummering Grunnleggende prosedyrer og skrevne formalia er ferdig. o Skal implementeres som en del av kvalitetssystem. Informasjonssikkerhetsforum er etablert. o Siden forrige møte med informasjonssikkerhetsforumet er det blitt innrapportert flere avvik som blir en del av agendaen til neste møte med forumet (et møte per semester). Arbeidet ved IT-seksjonen er snart ferdig, det blir da hovedfokus på administrasjonen med de systemer og informasjonsaktiva som ikke er dekket fra før av IT-seksjonen. Det løpende arbeidet med informasjonssikkerhet fortsetter. Planen videre Ferdigstille siste del av risikovurderinger hos IT-seksjonen. Ferdigstille kontinuitets- og beredskapsplan for IT. Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned, det er her planlagt å drive med holdningsskapende arbeid og opplæring blant ansatte og studenter. Utvikle digital løsning for innmelding av avviksmeldinger, denne er per i dag skjemabasert og er derfor tenkt digitalisert til et elektronisk skjema som fylles ut og sendes inn. Dette vil også minske terskelen for å melde inn avvik. Fortsette arbeidet i administrasjonen i henhold til styringssystemet. Nytt møte med informasjonssikkerhetsforumet, foreløpig agenda vil være: status, gjennomgang av avviksmeldinger, kvalitetssystemet, gjennomgang av revidert informasjonssikkerhetspolicy.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Høgskolen i Narvik Område: Alle Antall skjema innlevert: Personlig utvikling GRØNN GUL RØD 1. Krav og forventninger til deg i arbeidet Ansvar og myndighet som er knyttet til dine arbeidsoppgaver Egen mestring av arbeidsoppgavene Læringsmuligheter i arbeidet ditt Meningsfulle arbeidsoppgaver Sosialt samspill på arbeidsplassen 1. Samarbeid mellom deg og dine kollegaer Samarbeid mellom deg og din leder Din egen medvirkning til et godt arbeidsmiljø Likeverd mellom de ansatte Forståelse for hverandre på arbeidsplassen Forstyrrende personkonflikter Organisatoriske forhold 1. Tidspress i arbeidssituasjonen Frihet til å bestemme hvordan du vil utføre arbeidet ditt Informasjon om forhold som angår arbeidet ditt Rettferdig fordeling av fordeler og belastninger Organisering, koordinering av arbeidet på din avdeling Kontakt/samhandling med andre utenfor din avdeling Organisasjonskultur 1. Rom for ulike meninger og saklige diskusjoner Trygghet på arbeidsplassen din Identitet til arbeidsplassen din ("vi-følelse") Normer og verdier på arbeidsplassen Toleranse for livssituasjonen utenfor jobb Arbeidsglede Totalvurdering 1. Hvordan vurderer du totalt sett ditt arbeidsmiljø? Medarbeidersamtale IKKE SVAR JA NEI Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt medarbeidersamtale med din leder? Side 1

18 Grønn Gul Rød Personlig utvikling 1. Krav og forventninger 2. Ansvar og myndighet 3. Egen mestring Læringsmuligheter 4 5. Meningsfulle arb.oppgaver 5 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Behov for tiltak: Personlig utvikling Krav og forventninger til deg i arbeidet 2. Ansvar og myndighet som er knyttet til dine arbeidsoppgaver 3. Egen mestring av arbeidsoppgavene Aksetittel 4. Læringsmuligheter i arbeidet ditt 5. Meningsfulle arbeidsoppgaver Side 2

19 Grønn Gul Rød Sosialt samspill på arbeidsplassen 1. Samarbeid -ansatt 2. Samarbeid-leder 3. Egen medvirkning 4. Likeverd 5. Forståelse for hverandre 6. Personkonflikter % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Behov for tiltak: Samarbeid mellom deg og dine kollegaer Samarbeid mellom deg og din leder 26 Sosialt samspill Din egen 4. Likeverd mellom de medvirkning til et godt ansatte arbeidsmiljø Forståelse for hverandre på arbeidsplassen 6. Forstyrrende personkonflikter Side 3

20 Grønn Gul Rød Organisatoriske forhold 1. Tidspress 2. Frihet - utføre arbeidet 3. Informasjon 4. Rettferdighet 5. Organisering av arbeidet 6. Kontakt med andre % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Behov for tiltak: Organisatoriske forhold Tidspress i arbeidssituasjonen Frihet til å bestemme hvordan du vil utføre arbeidet ditt Informasjon om forhold som angår arbeidet ditt Rettferdig fordeling av fordeler og belastninger Organisering, koordinering av arbeidet på din avdeling Kontakt/samhandling med andre utenfor din avdeling Side 4

21 Grønn Gul Rød Organisasjonskultur 1. Rom for ulike meninger 2. Trygghet 3. Identitet 4. Normer og verdier 5. Toleranse -livssituasjonen 6. Arbeidsglede % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Behov for tiltak: Organisasjonskultur Rom for ulike meninger og saklige diskusjoner 2. Trygghet på arbeidsplassen din 3. Identitet til arbeidsplassen din ("vi-følelse") 4. Normer og verdier på arbeidsplassen 5.Toleranse for livssituasjonen utenfor jobb 6. Arbeidsglede Side 5

22 Grønn Gul Rød Totalvurdering 1 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Side 6

23 Dimensjoner Vekting av arbeidsoppgavene Vekting 1. Krav og forventninger til deg i arbeidet 2. Ansvar og myndighet som er knyttet til dine arbeidsoppgaver 3. Egen mestring av arbeidsoppgavene 4. Læringsmuligheter i arbeidet ditt 5. Meningsfulle arbeidsoppgaver Samarbeid mellom deg og dine kollegaer 8. Samarbeid mellom deg og din leder 9. Din egen medvirkning til et godt arbeidsmiljø 10. Likeverd mellom de ansatte 11. Forståelse for hverandre på arbeidsplassen 12. Forstyrrende personkonflikter Tidspress i arbeidssituasjonen 15. Frihet til å bestemme hvordan du vil utføre arbeidet ditt 16. Informasjon om forhold som angår arbeidet ditt 17. Rettferdig fordeling av fordeler og belastninger 18. Organisering, koordinering av arbeidet på din avdeling 19. Kontakt/samhandling med andre utenfor din avdeling Rom for ulike meninger og saklige diskusjoner 22. Trygghet på arbeidsplassen din 23. Identitet til arbeidsplassen din ("vi-følelse") 24. Normer og verdier på arbeidsplassen 25. Toleranse for livssituasjonen utenfor jobb 26. Arbeidsglede Side 7

24

25 Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelse Det er utarbeidet handlingsplaner i forbindelse med de ulike gruppesamtalene, disse følges opp av de enkelte ledere. Det kom fram tiltak i gruppesamtalene som er ivaretatt fortløpende, enkelte av disse er ikke tatt med i felles handlingsplan fra bedriftshelsetjenesten. Arbeidsgruppa har gått gjennom forslaget til felles handlingsplan fra bedriftshelsetjenesten og laget utkast til prioritert handlingsplan som blei gjennomgått og godkjent i AMU Prioritert handlingsplan: Personlig utvikling TILTAK ANSVAR TIDSFRIST Velkomstpakke til alle nyansatte alle ansatte skal få en profesjonell velkomst og mottakelse. Behov for bedre oppfølging i seksjoner/på områder. Sikre at nyansatte har kontor, PC, datatilganger etc. ved tiltredelse. Legge til rette for kollegaveiledning for nytilsatte. HiN har målsetning om å lage kompetanseutviklingsplaner for de ulike enhetene. Kan tas opp som tema i medarbeidersamtale. Må innarbeides i ordinær budsjettprosess. Sosialt samspill på arbeidsplassen Personalseksjonen/ nærmeste leder Rektor / nærmeste leder Løpende 3. kvartal 2015 TILTAK ANSVAR TIDSFRIST Dekan/ Oppfordre ledere til å være synlig i alle personalarbeidsmiljøene i det Løpende prodekan/ daglige, for eksempel ta en kopp kaffe eller ta med matpakken for å ta rektor/ matpause sammen med noen av arbeidstakerne. direktør Nødvendige beskjeder må gis til servicetorget, for eksempel angående fravær, i henhold til vedtatt rutine. Ansatte bes holde Outlook oppdatert og gi servicetorget tilgang til kalenderen. Organisatoriske forhold Leder/den enkelte ansatte Løpende TILTAK ANSVAR TIDSFRIST Vurdere å opprette funksjon som «koordinator» ved Avdeling for teknologi for å forbedre samordning av studier som ligger over flere områder. Dekan AT 2015 Etablere felles faglig og sosialt møteplass, for eksempel på lunsjmøter (ta med egen mat) fredager fra , med foredrag. Biblioteket kan bidra med teknisk arrangement. 2 ganger i løpet av våren, ny runde i høst

26 Velferdsgruppa må fortsette sin viktige jobb og fortsatt gi tilbud om felles sosiale aktiviteter, for eksempel vårtur og julebord. Vi må også beholde sommerkaffen og julekaffen. Gjennomføre tiltak for støydemping i kantina. Organisasjonskultur Velferdsgruppe/ fellesadministrasjonen Statsbygg/ Geir Nygård Løpende 2015 TILTAK ANSVAR TIDSFRIST Felles fagdager, f.eks. etter lunsj i forbindelse med vårutflukt, julebord el.lign. Velferdsgruppa / dekaner Løpende

27

28 Orienteringssak 5: Rapport fra læringsmiljø og studiekvalitetsutvalget **** **** **** **** LMU SAK 13/15 Rapport fra LMU Jmf SAK62/12 rapporterer læringsmiljø og studiekvalitetsutvalget årlig til styret. Årets rapport inneholder utvalgets sammensetning, beretning, og saksliste for saker som har vært behandlet i utvalget. Utvalgets sammensetning: LMU skal ha 10 medlemmer med tale, forslags og stemmerett. I fra høsten 2014 meldte studentparlamentet at de ikke representanter nok på valg til å kunne stille med fire, utvalget har derfor bestått av 9 medlemmer det siste året (og ingen vara): Wenche Falch, Jan Arne Pettersen, Gunn Mari Jenssen, Arvid Urke, Rolf Håkon Rensaa, Trine Lise Forsaa (Bjørn Dinesen fra høsten 2014), Daniel Knudsen (Elisabeth Kummenje fra høsten 2014), Ekaterina Ilicheva (Simen Lindgaard fra høsten 2014), Magnus Løeng (Therese Helene Aas fra høsten 2014), Anton Ploshchik (ingen fra høsten 2014) Sekretær har i perioden vært Christoffer Ørntuvik I tillegg har utvalget et medlem med Tale og forslagsrett: Sosialrådgiver Nina Holm (Ingrid How Indregard fra høsten 2014) Rektor har forespurt ansatterepresentanter om å sitte ut 2015, da vi fra står ovenfor en fusjon med UiT Norges Arktiske Universitet. Beretning Siden siste rapportering har mye i organisasjonen naturlig nok handlet om to hendelser. NOKUTs organisasjonsbesøk og tilsyn, og endringen fra SAK til SAKS. Rapporten gjelder fra til og med vårsemesterets slutt 2015 på grunn av endret rapporteringstidspunkt etter sist rapportering. I den første delen av denne perioden var det mye fokus på opplæring og å få etablert utvalget og få utvalget godt i gang. I nåværende rapportperiode har LMU har hatt særlig fokus på to ting (1) Øke vår aktivitet som rådgivende ressurs ovenfor ledelsen, særlig gjennom å initierte egne saker innenfor utvalgets mandat og forvaltningsområde. (2) At flere studenter skal kjenne til hvilket tilbud som

29 eksisterer i forhold til studiekvalitet og læringsmiljø. På bakgrunn av dette ønsker utvalget å trekke fram ni punkter som utvalget har jobbet med de siste 18 månedene. 1 Arbeidet med ny HMS håndbok for studenter ble startet mai 2014 fra LMU, og var ferdig et år senere. Det har vært et omfattende arbeid da det har gått en del tid siden siste store revisjon. 2 Lanseringen av NOKUTS studiebarometer: Vi registrerer at kontrollorganet NOKUT nå samler egne data på en helt ny måte. Resultatene fra begge år har vært behandlet i egne saker og tatt til etterretning i utvalget 3 Synliggjøring og informasjon ut til våre studiesteder (lmu mandat 3c iii): Vi har benyttet interne ressurser i LMU til å ta tempen på enkelte av filialene våre. Det er viktig at alle studenter og ansatte skal ha muligheten til å bli hørt og få behandlet sine saker og henvendelser på en lik og tilfredsstillende måte. Vi registrerer at flere nettstudenter og eksterncampusstudenter nå benytter vår lavterskel KlarMelding tjeneste. 4 Tilrådninger til ledelsen og rektorat på bakgrunn av informasjon om studiekvalitet og studentenes læringsmiljø (lmu mandat 3a i og 3c i): Utvalget har kommet med 5 skriftlige tilrådninger og saker til ledelsen og rektoratet bla angående økonomisk prioritering av rammekvalitet, tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser, oppfølging av læringsmiljø og studiekvalitetsprisen osv. 5 Læringsmiljø og studiekvalitetsprisen 2014 og 2015: LMU brukte i 2014 ressurser på å følge opp tildelingen av den første prisen, men vi ser dessverre at prisen ikke har klart å etablere seg slik den burde i løpet av sine første tre år og tilråder ledelsen å avvikle prisen i SAK 11/15. Det ingen nominerte for 2014/2015. LMU ønsker at disse midlene i stedet øremerkes til studiestartstiltak for å fremme læringsmiljø og studiekvalitet. 6 Oppfølging av huseiers tilpasning av bygningsmassen (lmu mandat 3b v): LMU har mottatt tilbakemelding fra Statsbygg om at deres prosjekt for universell utforming av bygningsmassen var ferdigstilt ved årsslutt Det er utført en mengde tiltak. 7 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen: LMU var involvert i institusjonsbesøket mai 2014, og har behandlet rapporten fra sakkyndig komite. 30. oktober ble systemet godkjent i styremøte hos NOKUT. 8 Utvalget har behandlet og kommentert avdelingenes og institusjonens årsmelding for studiekvalitet (lmu mandat 3c vii) 9 Konsentrasjon for kvalitet Sammen er vi bedre: Stortingsmelding 18 og høgskolestyrets vedtak sak 21/15 om strukturreformen og HiNs posisjon i UH landskapet har vært behandlet i LMU. Mange av utvalgets medlemmer er involvert i arbeid fram mot en forestående fusjon. Saksliste: 2014: 11 informasjonssaker, 15 ordinære saker 01/14 Referat 19/11

30 02/14 Valg 03/14 Møteplan /14 Læringsmiljø og studiekvalitetsprisen /14 Ny revisjon av HMS håndbok for studenter 06/14 Studiebarometeret (NOKUT) 07/14 Eventuelt Campus Nordland (Helgeland/Bodø) 08/14 Aktivitet i LMU våren /14 Eventuelt LMS kommunikasjonsstandarder Arbeidssituasjon rundt KlarMelding Informasjon om læringsmiljø og studiekvalitet til eksterncampus Statsbygg Studiestartsprogram Tilgjengelighet under hjemmeeksamen Campus Helgeland Læringsmiljø og studiekvalitetsprisen for 2013 Informasjon om LMU og generelt kvalitetsarbeid og læringsmiljøinformasjon 11/14 Optimal Student (KoRus) 12/14 Tilrettelegging for studenter med lese/skrive vansker 13/14 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanning (NOKUT) 14/14 Opplæringsmateriell til nye LMU medlemmer 15/14 Eventuelt Oppnevning av nye ansatterepresentanter for ny to årsperiode. 2015: 5 orienteringssaker, 13 ordinære saker. 1/15 Orientering fra Statsbygg (universell utforming og oppussing 2016) 2/15 Læringsmiljø og studiekvalitetsprisen /15 Høgskolens kvalitetsrapport /15 Prolongering av ansatte verv i LMU ut /15 Endring av møtetidspunkter

31 6/15 Eventuelt KlarMelding responstid ved sykdom Studiebarometeret februar 2015 Sakspapirer til studentmedlemmer i LMU 7/15 Momentliste for læringsmiljø og studiekvalitetsprisen 8/15 Revisjon av studentenes HMS håndbok 9/15 Konsentrasjon for kvalitet: stortingsmelding 18 og eventuell fusjon 10/15 Eventuelt 11/15 Læringsmiljø og studiekvalitetsprisen /15 Strukturreformen og HiN sin posisjon i UH landskapet 13/15 Eventuelt

32

33 Orienteringssak 5, vedlegg Læringsmiljø og studiekvalitetsprisen 2015 Innstilling: «Læringsmiljø og studiekvalitetsprisen avvikles og prismidlene ved avviklingen av prisen i år skal gå øremerket til årets studiestart for å styrke læringsmiljø og studiekvalitetstiltak for den viktige nye studentgruppen.» LMU sak 11/15 Innstilling til Læringsmiljø og studiekvalitetsprisen 2015 Læringsmiljø og studiekvalitetsutvalget har i år ikke mottatt noen nominerte kandidater til prisen. Det har i løpet av de siste tre år ikke vært en eneste nominasjon fra en student, og ved to av de tre siste behandlingene har ikke prisen blitt delt ut. «LMU vedtar enstemmig forslaget om instilling om at læringsmiljø og studiekvalitetsprisen avvikles. Disse midlene kan med fordel anvendes til å fremme studiekvalitet og læringsmiljø på en annen måte enn hva som er tilfelle i dag. Utvalget ser dessverre at prisen ikke har fått den oppslutning og status som den burde ha blant ansatte og studenter. LMU foreslår enstemmig at midlene ved en eventuell avvikling av prisen i år bør gå øremerket til årets studiestart for å styrke arbeidet mot den viktige ny student gruppen.»

34

35 Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 26. mai 2015 kl Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Trine Lise Forsaa Mathias Stabell Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Administrativt ansatte: Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Wenche Falch Eirik Sund Forfall: Merethe Kumle Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn Økonomisjef Ekstern representant

36 ORIENTERINGSSAKER: 1. Orientering fra rektor Arne Erik Holdø Rektor tok utgangspunkt i Stortingsmelding 18 og de kvalitetskrav som stilles for UHsektoren fremover. De vurderinger som vi har gjort viser at fortsatt selvstendighet vil være en usikker strategi i tiden fremover. Ved å fusjonere med UiT Norges arktiske universitet vil vi stå bedre rustet til å møte framtidens utfordringer. Vi ser positivt på å slå oss sammen med UiT da vi tror at det vil styrke oss. Konstituert studiesjef Rolf Håkon Rensaa gikk igjennom opptakstallene. 25 av våre studier søkes på via Samordna opptak. (viser nedgang) 35 av våre studier søkes på via lokalt opptak. (god søkning) Det har vært gjort tiltak slik at vi ser økning i søkingen på masterutdanningene. Det vil bli satt inn særskilte tiltak på våre bachelorutdanninger i Bodø og Mo. Vi får ikke videre finansiering av forkursene og må finne løsninger på dette. Forkursene er viktig for vår rekruttering. 2. Referat ID møtet Tatt til orientering SAKSLISTE Sak 19/15: Godkjenning av møteinnkalling og referat Vedtak: Innkalling og referat godkjennes uten merknader Sak 20/15: Regnskap 1. tertial Vedtak: Fremlagt regnskap per 1. tertial 2015 godkjennes Det kan se ut som at det i forhold til BOA prosjekter er mulighet for et negativt regnskapsresultat. Styret ber administrasjonen gjøre tiltak i forhold til dette og orientere styret i ettertid om hvilke tiltak som er gjort.

37 Sak 21/15: Strukturreformen og Høgskolen i Narvik sin plass i UH landskapet Enstemmig vedtak: Ut fra departementets føringer og forventinger, gjennomført prosess og innspill fra UiT, anbefaler høgskolestyret at Høgskolen i Narvik går videre med den påbegynte fusjonsprosess med UiT Norges arktiske universitet, med sikte på en fusjon fra Høgskolestyret forutsetter at det gjennom en kongelig resolusjon etableres et fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, ledet fra Narvik. Fakultetet skal ha nødvendige faglige, administrative og økonomiske ressurser slik at det blir konkurransedyktig. All ingeniørvitenskapelig aktivitet legges inn under dette fakultetet, dersom ikke særlige faglige grunner tilsier noe annet. Fakultetet i Narvik skal levere utdanning og forskning til nytte for hele landsdelen og det forutsettes derfor et godt samarbeid med arbeids- og næringsliv og FoU-institusjoner i Nord- Norge. Høgskolestyret understreker at hovedintensjonen ved fusjonen er at utdanningstilbudene og FoU-aktiviteten ved campus Narvik forsterkes. Høgskolestyret forutsetter at Høgskolen i Narvik får representanter i universitetsstyret fra fusjonstidspunktet og at departementet sikrer at universitetsstyret har representanter fra hele Nord-Norge. Høgskolestyret ønsker en drøfting og presisering av viserektors ansvar ut over det som allerede er omtalt i brevene fra UiT Norges arktiske universitet. Høgskolestyret forventer å bli involvert i navnevalg på det nye universitetet og fakultetet i Narvik. Sak 22/15: Eventuelt Ingen saker

38

39 Sak 24/15. Utlysning professorat innen byggfag. Forslag til vedtak: Styret godkjenner forslaget til utlysningstekst for professorat innen byggfag. Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Bakgrunn for saken. Betenkning. Innledning. Høgskolen i Narvik tilbyr bl.a. tre årig bachelor og to årige masterstudier innen ulike teknologiområder. Dessuten tilbys høgskolen bachelorutdanning innen helsevitenskap og innen økonomi og administrasjon. Masterstudiene rekrutterer studenter med tre årig ingeniørutdanning (bachelorgrad) innen relevante fagområder. Foruten de ovennevnte studietilbud tilbyr høgskolen også videreutdanninger innen teknologi, økonomi, helse og pedagogikk. Høgskolen har avtale med NTNU, Universitet i Tromsø og Luleå Tekniska Universitet om PhDutdanning. Høgskolen er akkreditert for rett til å tildele dr. grad innenfor anvendt matematikk og beregningsvitenskap. Høgskolen er faglig organisert i to avdelinger, Avdeling for teknologi og Avdeling for helse og samfunn. De respektive avdelinger ledes av dekan og prodekan. Hver avdeling er delt inn i programområder som omfatter undervisning og forskning. I dag er det fem programområder ved Avdeling for teknologi: Bygg og Energi Simuleringer Homogeniseringsteori Elektromekaniske systemer Industriell teknologi Fagområde for stillingen Ved Høgskolen i Narvik, Avdeling for teknologi er det ledig en stilling som professor innen byggfag.

40 Den aktuelle stillingen er administrativt knyttet til programområdet Bygg og Energi. Stillingen skal bidra til å dekke undervisning og veiledning på bachelor og mastergradsnivå, veiledning av dr.grads stipendiater, samt deltakelse i FoU virksomhet innenfor ett eller flere av følgende byggområder: Konstruksjon Husbygging Rehabilitering av bygninger Forvaltning av bygninger Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Utdypende informasjon om fagene som det i dag blir gitt undervisning i, finnes på studiets hjemmeside, Studiene er i kontinuerlig utvikling, og det arbeides med å forbedre og videreutvikle fagporteføljen ved programområdet. I dag arbeides det i tillegg med nye emner som grunnlag for nye studieretninger og ytterligere spesialisering. Den som tilsettes må forventes å ta et betydelig ansvar i dette arbeidet. Følgende delområder innenfor byggområdet er av spesiell interesse: Konstruksjonsteknikk, bygningsstatikk, husbygningsteknikk, ombygging og rehabilitering av bygninger, bygningsadministrasjon og prosjektledelse, bruk av modelleringsteknikker, bygningsinstallasjoner, FDV, bygningsfysikk og energibruk. Søkeren bør være fortrolig med relevante dataverktøy innenfor fagområdet. Kjennskap til norsk regelverk innenfor fagområdet er en fordel og vil bli vektlagt i vurderingen. Den som tilsettes må i tillegg påregne å ivareta oppgaver i forbindelse med gjennomføring av hovedoppgaver ved programområdet, samt aktiv deltagelse i områdets øvrige aktiviteter. Den som tilsettes vil være ansvarlig for at dette gjennomføres i samsvar med til enhver tid gjeldende retningslinjer for høgskolen. Programområde Bygg og Energi har et nært samarbeid med bygg- og anleggsbransjen. Dette nære samarbeid skal viderutvikles og vedlikeholdes slik at studiet kan tilfredsstille bransjens behov. Det forutsettes at den som tilsettes bidrar til dette arbeidet. Forskning og utvikling Til stillingen hører rett og plikt til å drive FoU arbeid i samsvar med det som er vanlig ved universiteter og vitenskapelige høgskoler i Norge. FoU arbeidet ved høgskolen er organisert i egne FoU grupper. Gjennom etablering av FoU grupper ønsker høgskolen å konsentrere sin FoU virksomhet for på best mulig måte å synliggjøre FoUaktivitetene. Den som tilsettes vil bli tilknyttet en slik gruppe der dette faller naturlig, med utgangspunkt i fagområde og interesser samt høgskolens FoU strategi. Per i dag er det etablert fem FoU grupper ved høgskolen. Disse er: Bygg og Energi

41 Simuleringer Homogeniseringsteori Elektromekaniske systemer Industriell teknologi Undervisning og forskningsformidling Den som tilsettes har sammen med områdets øvrige ansatte, ansvar for at de aktuelle studietilbud har et faglig forsvarlig nivå, og at studietilbudene kontinuerlig evalueres, oppdateres og videreutvikles i forhold til samfunnets behov. Det er også ønskelig at vedkommende som ansettes bidrar med på å utvikle FoU aktiviteter innenfor et eller flere av delområdene. Stillingen innebærer et ansvar for undervisning og veiledning av studenter innen respektive fagområder i henhold til de til enhver tid gjeldende studieplaner. Dette omfatter oppgaver tilknyttet utvikling av nye fag/emner, oppdatering av eksisterende fag/emner, planlegging og gjennomføring av forelesninger, kollokvier og øvings /laboratorieoppgaver, evalueringer (eksamen, mappe og lignende), samt veiledning i forbindelse med prosjekt /hovedoppgaver og dr.gradsprosjekter. Det er ønskelig at det bidras aktivt med utvikling av alternative undervisnings og evalueringsformer, samt deltagelse i høgskolens arbeid med å etablere/viderutvikle nettbaserte undervisningstilbud. GENERELT Den som tilsettes må kunne dokumentere nødvendige faglige kvalifikasjoner innen nevnte fagområder innen ett eller flere av fagområdene som nevnt tidligere. Ved kvalifikasjonsvurdering av aktuelle kandidater vil det i tillegg bli lagt vekt på: Faglig kompetanse og relevans Evne til å initiere forsknings og utviklingsarbeid Evne til å formidle FoU resultater Relevant erfaring fra næringsliv og industri Evne til å formidle kunnskap på engelsk For tilsetting som professor gjelder følgende kriterier: Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder og Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. For å bli tilkjent professorkompetanse må det kunne dokumenteres vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Avhengig av dokumenterte kvalifikasjoner kan det være aktuelt med tilsetting på kvalifiseringsvilkår. Søkeren må da kunne dokumentere samlede kvalifikasjoner på det aktuelle fagområdet betydelig utover de krav som stilles til førsteamanuensis. For tilsetting som førsteamanuensis er det krav om norsk doktorgrad eller tilsvarende på det aktuelle fagområdet, og praktisk-pedagogisk utdanning eller erfaring fra undervisning og veiledning.

42 Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil også bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, herunder pedagogisk utdanning, fremstillingsform i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra veiledning og undervisning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil 3 år, jf. tjenestemannslovens forskrift 5 nr. 1 og universitets og høgskolelovens 6 5, 1. ledd. Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3 årsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert. Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3 årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert. Den som tilsettes plikter å ta del i det løpende administrative arbeidet, samt til enhver tid aktivt holde seg orientert om høgskolen virksomhet, planer og utvikling. Den som tilsettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende høgskolens virksomhet kan medføre. Søker må beherske norsk eller skandinavisk muntlig og skriftlig. Kravene til samfunnsmessig relevans, betyr at høgskolen må jobbe med prosjekter og/eller FoU som gir eksterne inntekter. Det vil i økende grad bli en del av vårt finansieringsgrunnlag. Den som tilsettes må derfor bidra til dette. Evne til og erfaring fra å få gjennomslag for finansiering av eksterne FoUprosjekter vil bli tillagt vekt i vurderingen av søkeren. Den som tilsettes må rette seg etter de lover og avtaler som gjelder for statsansatte. Høgskolen praktiserer likestilling i samsvar med regelverket. Søkerne vil bli faglig vurdert av et sakkyndig utvalg. Ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkeren kan komplettere den øvrige stab ved avdelingen. Forslag til utlysningtekst: Professor innen byggfag. Stillingen skal bidra til å dekke undervisning og veiledning på bachelor og mastergradsnivå, veiledning av dr.grads stipendiater, samt deltakelse i FoU virksomhet innenfor ett eller flere av følgende byggområder: Konstruksjon Husbygging Rehabilitering av bygninger Forvaltning av bygninger Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Fagene som det i dag blir gitt undervisning i finnes på studiets hjemmeside.

43 For tilsetting som professor gjelder følgende kriterier: Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i det aktuelle fagområdet og Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. For å bli tilkjent professorkompetanse må det kunne dokumenteres vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Avhengig av dokumenterte kvalifikasjoner kan det være aktuelt med tilsetting på kvalifiseringsvilkår, se avsnitt om dette nedenfor. Den som tilsettes må påregne et betydelig ansvar i forhold til utvikling av fagområdet både på undervisnings- og forskningssiden. Søkeren må være forberedt på å bli innkalt til prøveforelesning og intervju. Det er utarbeidet betenkning til stillingen som blir tilsendt på forespørsel. Kravene til samfunnsmessig relevans, betyr at høgskolen må jobbe med prosjekter og/eller FoU som gir eksterne inntekter. Det vil i økende grad bli en del av vårt finansieringsgrunnlag. Den som tilsettes må derfor bidra til dette. Søker må beherske norsk eller skandinavisk muntlig og skriftlig. Den som tilsettes må rette seg etter de lover og avtaler som gjelder for statsansatte. Høgskolen praktiserer likestilling i samsvar med regelverket. Søkerne vil bli faglig vurdert av et sakkyndig utvalg. Ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkeren kan komplettere den øvrige stab ved avdelingen. Kvalifiseringsvilkår Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil 3 år, jf. tjenestemannslovens forskrift 5 nr. 1 og universitets og høgskolelovens 6 5, 1. ledd. Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3 årsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert. Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3 årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert. I en eventuell kvalifiseringsperiode vil søkeren bli ansatt som førsteamanuensis.

44 Stillingen lønnes etter Statens regulativ, lpl , professor kode 1013 ltr , førsteamanuensis kode 1011 LR 24 ltr Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til områdeleder Bjørn Reidar Sørensen tlf , mobil: e post eller studiekoordinator Hugo Remlo tlf , mobil , e post Se også I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

45

46 Sak 25/15 Oppnevning av kommisjon - Opprykk til professor Silje Camilla Wangberg Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner forslaget til sakkyndig utvalg for kommisjonsvurdering av Silje Camilla Wangberg for opprykk til professor i folkehelse 2. Professor Leif Edvard Aarø blir leder for kommisjonen mens professor Miranda Thurston og professor Bente Wold oppnevnes som de øvrige medlemmer i bedømmelseskommisjonen. Narvik, Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Vedlegg: Internt notat med informasjon om utvalgets sammensetning CV for de tre komitémedlemmene Søknad fra førsteamanuensis Silje Camilla Wangberg

47

48 Styresak 26/2015: Forlengelse av engasjement professor II, Eric Dykes Forslag til vedtak: Engasjementet av professor II, Eric Dykes forlenges i to år i 20 % stilling, fra Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Bakgrunn for saken Eric Dykes har vært engasjert som professor i Internasjonal beredskap i 100 % stilling fra høsten 2012 og hans engasjement går ut Dykes er en viktig ressurs i forhold til Bachelor i internasjonal beredskap og vi har fremdeles to kull inne som ikke er ferdig på dette studiet. Videre er det et viktig FOU samarbeid i gang sammen med Lapland University of Applied Sciences. Han arbeider også med oppbygging av mastergradsutdanning i internasjonal beredskap sammen med Lapland University of Applied Sciences. Rektor foreslår at engasjementet av Eric Dykes forlenges i to år i 20 % stilling, fra Stillingen er i budsjettet for 2015

49

50 Sak 27/15: Engasjement av professor II, Dag Lorentzen. Forslag til vedtak: Dag Lorentzen engasjeres som professor II fra til ved Avdeling for teknologi. Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Bakgrunn for saken Professor Dag Lorentzen ved Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS) er engasjert som professor II ved Avdeling for Teknologi (HiN) frem til , med primært ansvar for faget ITE1641 Satellittfjernmåling. Det er fortsatt nødvendig med ekstern foreleser i det nevnte emnet, og vi ønsker derfor å engasjere Lorentzen som professor II fra til Han skal ha ansvar for undervisning i ITE1641 Satellittfjernmåling, samt bidra med hovedoppgaveforslag og veiledning av studenter på bachelor og masternivå.

51 Internt notat Fra: Dekan, avdeling for teknologi Dato: Til: Bjørnar Storeng Kopi: Sak: Videreføring av engasjement som Professor II - Dag Lorentzen Professor Dag Lorentzen ved Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS) har vært engasjert som professor II ved Avdeling for Teknologi (HiN) frem til , med primært ansvar for faget ITE1641 Satellittfjernmåling. Det er nødvendig med ekstern foreleser i det nevnte emnet, og vi ønsker derfor å engasjere Lorentzen som professor II fra til Han skal ha ansvar for undervisning i ITE1641 Satellittfjernmåling, samt bidra med hovedoppgaveforslag og veiledning av studenter på bachelor og masternivå. Stillingen dekkes av budsjetterte lønnsmidler. Mvh Bjørn Solvang Dekan, avdeling for teknologi Saksbehandler Ragnhild Johanne Rensaa Programområdeleder Elektromekaniske systemer

52

53 Sak 28 /15 ENGASJEMENT I 20% STILLING SOM HØGSKOLELEKTOR VED AVDELING FOR HELSE OG SAMFUNN Forslag til vedtak: Med forbehold om studiestart for videreutdanningen i motiverende intervju høsten 2015, engasjeres psykologspesialist Ann Heidi Nebb som høgskolelektor i 20% stilling for perioden Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Bakgrunn for saken: Se vedlagte notat fra dekan Wenche Falch.

54

55 Styresak 29/2015: Kvalitetspriser: Formidlingspris, forskningspris og læringsmiljø og studiekvalitetspris Forslag til vedtak: Kvalitetsprisene for studieåret 2014/15 deles ikke ut, basert på at det ikke er kommet inn forslag til kandidater i henhold til statuttene. Midlene som er satt av til kvalitetsprisene skal benyttes til andre kvalitetsfremmende tiltak høsten Dersom en fusjon med UiT blir vedtatt i statsråd, vil ordningen med kvalitetspriser, i sin nåværende form, opphøre. UiT har egne ordninger og det vil være opp til et evt. nytt fakultet å vurdere behov for egne kvalitetspriser Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Bakgrunn for saken Kvalitetsprisene for studieåret 2014/15 ble lyst ut 24. april, med forslagsfrist 15. mai. Utlysningen ble sendt ut på norsk og engelsk. 8. mai ble det lagt ut oppslag på førstesiden på HiN weben om kvalitetsprisene. Da det ikke var kommet inn forslag ble det sendt ut påminnelse om prisene 11. mai. Sekretær i LMU har også oppfordret til å sende inn forslag til læringsmiljø og studiekvalitetspris. Statuttene var endret før utlysning av prisene, med presisering av at det ikke var anledning til å fremme eget kandidatur. Ved fristens var det kommet inn ett forslag til forskningsprisen fremmet av kandidaten selv. Dette var tredje gang kvalitetsprisene ble utlyst. For studieåret fikk vi, etter purring, inn forslag på 12 kandidater, 4 til forskningsprisen, 2 til formidlingsprisen og 6 til læringsmiljø og studiekvalitetsprisen For studieåret fikk vi, etter purring, også inn forslag på 12 kandidater, 6 til forskningsprisen, 3 til formidlingsprise og 3 til læringsmiljø og studiekvalitetsprisen. Her hadde to av kandidatene foreslått seg selv, noe som i ettertid førte til endring av statuttene for prisene (styresak 17/15). Som det går fram av oppsummeringen over har det vist seg vanskelig å få inn kandidater til prisene, vi har hele tiden vært nødt til å sende ut påminnelser og tidligere år har vi utvidet fristen.

56 Siden vi bare har fått inn forslag på 1 kandidat til forskningsprisen, og forslaget ikke er i henhold til statuttene, forslår vi at kvalitetsprisene for 2014/15 ikke deles ut. De som er satt av til kvalitetsprisene bør heller benyttes til andre kvalitetsfremmende tiltak høsten Dersom en fusjon med UiT blir vedtatt i statsråd, vil ordningen med kvalitetspriser, i sin nåværende form opphøre. UiT har egne ordninger og det vil være opp til et evt. nytt fakultet å vurdere behov for egne kvalitetspriser.

STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: Innkallingen går til: STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30

STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30

STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Randi Punsvik Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:30 14:00.

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:30 14:00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:30 14:00 Program for møtet Kl. 09.30 Kl. 09.40 Kl. 09.45 Kl. 10.15 Velkommen v/ styreleder 2 minutter

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bjørknes Høyskole

NOKUTs tilsynsrapporter Bjørknes Høyskole NOKUTs tilsynsrapporter Bjørknes Høyskole Vurdering av søknad om akkreditering som høyskole Juni 2014 Institusjonsakkrediteringer NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonene.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1

MØTEINNKALLING. Side1 Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl. 0900 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 KLU 25/15 Godkjenning av innkalling til møtet 26. mai 2015

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer