STYREMØTE 16. juni 2015 kl Styrerommet, HiN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30. Styrerommet, HiN"

Transkript

1 Det innkalles til: STYREMØTE 16. juni 2015 kl Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Randi Erlandsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Trine Lise Forsaa Mathias Stabell Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant, vara Ekstern representant, vara Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Kopi til orientering: Vararepresentanter Gunnar Hartvigsen Arlene Hall Gunn Mari Jenssen Bjørn Reidar Sørensen Anne Gjerløw Diana Jensen Andreas Jakobsen Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant, vara for Trine Lise Forsaa Studentrepresentant, vara for Mathias Stabell Administrativt ansatte: Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Wenche Falch Eirik Sund Forfall: Ruben Jensen Wenche Olsen Frank Lindberg Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn Økonomisjef Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant, vara

2 ORIENTERINGSSAKER: 1. Orientering fra rektor Arne Erik Holdø 2. Referat ID møtet 3. Policy for informasjonssikkerhet 4. Resultat av arbeidsmiljøundersøkelsen ved HiN 5. Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 6. Prognose og eventuelle tiltak for budsjettåret 2015 SAKSLISTE Sak 23/15: Sak 24/15: Sak 25/15: Sak 26/15: Sak 27/15: Sak 28/15: Sak 29/15: Sak 30/15: Sak 31 /15: Godkjenning av referat fra 26. mai og møteinnkalling Godkjenning av utlysningstekst og betenkning for stilling som professor innenfor byggfag Godkjenning av kommisjon for vurdering av opprykk til professor for Silje Camilla Wangberg Forlengelse av engasjement professor II Eric Dykes Forlengelse av engasjement professor II Dag Lorentzen Engasjement i 20% stilling som høgskolelektor ved avdeling for helse og samfunn Kvalitetspriser: Formidlingspris, forskningspris og læringsmiljø og studiekvalitetspris Personalsak. U.off. 13 Eventuelt

3

4 Orientering vedrørende Informasjonssikkerhetsarbeid Innledning / Bakgrunn Det ble av styret 12. februar 2014 vedtatt en policy for informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Narvik, denne var basert på en mal som var utviklet av Uninett. Utgangspunktet for informasjonssikkerhetspolicyen var at det enten eksisterte, eller skulle utvikles rutiner og systemer for å ivareta «årshjulet» for informasjonssikkerhetsarbeidet ved HiN, samt beskrive roller og ansvar i forhold til dette. I praksis innebærer dette tretten forskjellige områder som skulle gjennomarbeides, hvor alle deler av organisasjonen berøres (disse kan sees som underoverskrifter kapittel 3 i Policy for informasjonssikkerhet ved HiN). For å bryte dette ned på en strukturert måte til konkrete arbeidsoppgaver har Uninett utarbeidet et styringssystem for informasjonssikkerhet som er anbefalt brukt for alle universiteter og høgskoler. Dette styringssystemet systemerer arbeidet opp i tre deler; styrende, gjennomførende og kontrollerende. I den styrende delen er det hovedfokus på det som angår Informasjonssikkerhetspolicy, eierskap, ansvar og rollefordeling i sikkerhetsorganisasjonen. Den gjennomførende delen går på planlegging av informasjonssikkerhetsarbeidet, samt kartlegging av informasjonsverdier som brukes som utgangspunkt til vurderingen av hva som må risikovurderes. Den siste delen består av kontrollerende dokumenter, dette er den «daglige ivaretakelsen» av informasjonssikkerhetsarbeidet med avviksmeldinger, sikkerhetsrevisjoner og rapportering av resultater til ledelsen; ledelsens gjennomgang (LG). Det er denne siste delen som utformer mye av det som er «årshjulet» for arbeidet. Før styringssystemet til Uninett kunne tas i bruk var det nødvendig å få på plass prosedyrer for risikovurderinger, avviksmeldinger, endringshåndtering, sikkerhetsrevisjoner, samt andre grunnleggende dokumenter som styringssystemet forutsetter er på plass. Det fremkom også en del krav som måtte utbedres etter en gjennomgang Uninett hadde av informasjonssikkerheten ved HiN i Status Informasjonssikkerhetspolicyen, som er det overordnede dokument som organisasjonen skal etterstrebe, inneholdt en del konkrete krav som måtte være på plass før den kunne tas i bruk. Dette gjaldt utarbeidelse av interne prosedyrer for alle deler av arbeidet med informasjonssikkerhet, sammen med en oversikt over hvilke regulative krav HiN er underlagt. Disse prosedyrene er ferdige, det gjenstår bare å få disse implementert som et eget kapittel av kvalitetssystemet på en strukturert måte sammen med informasjonssikkerhetspolicyen. Dette er viktig siden det under besøket fra Kunnskapsdepartementet 18. november 2014 ble sagt at det var en forventning at rammeverket er på plass i løpet av 2015, samt at dette punktet ble spesifikt nevnt av Uninett i deres tidligere nevnte rapport fra Arbeidet kompliseres ved at man ikke vet hvordan organiseringen for dette blir etter en fusjon med UiT. Den mest sentrale og tidkrevende delen av informasjonssikkerhetsarbeidet er alle egenutviklede og tredjeparts systemer som skal risikovurderes med ROS-analyser slik at eventuelle svakheter og

5 muligheter vil kunne dokumenteres og følges opp. Med systemer menes det her alt fra servere, applikasjoner, tekniske løsninger og prosedyrer, og da i hovedsak de som ivaretar intern og sensitiv informasjon, samt er ømfintlig for endringer i konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. ITseksjonen berører derfor på dette feltet alle deler av organisasjonen siden de står for den daglige driften av de mest informasjonskritiske systemene som alle ansatte er avhengige av. Dette har da ført til at det også er lagt mest arbeid ned hos IT-seksjonen. Her har det først vært kartlagt alle de systemer de drifter, samt informasjonsklassifisert disse etter kriterier i informasjonssikkerhetspolicyen, deretter har denne listen vært brukt som utgangspunkt for hva som skulle risikovurderes, og til slutt bestemme eventuelle tiltak. For dette arbeidet er man siste fase, og det er planlagt at man blir ferdig i løpet av sommeren dersom alt går etter planen. Da kan også kontinuitets- og beredskapsplanen for IT-systemer også gjøres ferdig siden grunnlaget for vurderingene som gjøres her skal stamme fra ROS-analysene. Når det gjelder andre avdelinger er det i hovedsak administrasjonen som benytter andre systemer og integrasjoner enn det IT-seksjonen allerede dekker. Det har derfor blitt kartlagt rutiner, informasjonsaktiva og systemer som benyttes i studieadministrasjonen i førsteomgang, på samme måte som for IT-seksjonen. Arbeidet her er ikke ferdig, men er planlagt ferdig i løpet av sommeren slik at man kan se nærmere på andre deler av administrasjonen, det vil være et mindre omfang i motsetning til IT-seksjonen som drifter det de leverer selv, mens de forskjellige administrative verktøy og systemer ofte har egne leverandører og blir benyttet av mange andre universiteter og høgskoler. Progresjonen er i stor grad avhengig av tilgjengelige ressurser, noe som er utfordrende i en tid hvor alle ansatte har en del merarbeid enn vanlig som følge av fusjonsprosessen med UiT. Informasjonssikkerhetsforum Det ble 2. oktober 2014 etablert et «informasjonssikkerhetsforum» ved høgskolen, dette er et utvalg personer bestående av systemeiere, hovedverneombud, IT-sikkerhetsansvarlig og representanter fra ansatte. Informasjonssikkerhetsforumet skal gi råd til høgskoleledelsen om tiltak som fremmer informasjonssikkerheten i organisasjonen gjennom nødvendig engasjement og tilstrekkelig ressursbruk. Sikkerhetsforumet skal bl.a. ha følgende oppgaver: Gjennomgå og anbefale policy for informasjonssikkerhet med tilhørende dokumenter og generelle ansvarsforhold. Overvåke vesentlige endringer i truslene mot organisasjonens informasjonsaktiva. Gjennomgå og overvåke innrapporterte sikkerhetshendelser. Godkjenne større initiativ for å styrke informasjonssikkerheten. Det er planlagt et møte med informasjonssikkerhetsforumet per semester.

6 Oppsummering Grunnleggende prosedyrer og skrevne formalia er ferdig. o Skal implementeres som en del av kvalitetssystem. Informasjonssikkerhetsforum er etablert. o Siden forrige møte med informasjonssikkerhetsforumet er det blitt innrapportert flere avvik som blir en del av agendaen til neste møte med forumet (et møte per semester). Arbeidet ved IT-seksjonen er snart ferdig, det blir da hovedfokus på administrasjonen med de systemer og informasjonsaktiva som ikke er dekket fra før av IT-seksjonen. Det løpende arbeidet med informasjonssikkerhet fortsetter. Planen videre Ferdigstille siste del av risikovurderinger hos IT-seksjonen. Ferdigstille kontinuitets- og beredskapsplan for IT. Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned, det er her planlagt å drive med holdningsskapende arbeid og opplæring blant ansatte og studenter. Utvikle digital løsning for innmelding av avviksmeldinger, denne er per i dag skjemabasert og er derfor tenkt digitalisert til et elektronisk skjema som fylles ut og sendes inn. Dette vil også minske terskelen for å melde inn avvik. Fortsette arbeidet i administrasjonen i henhold til styringssystemet. Nytt møte med informasjonssikkerhetsforumet, foreløpig agenda vil være: status, gjennomgang av avviksmeldinger, kvalitetssystemet, gjennomgang av revidert informasjonssikkerhetspolicy.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Høgskolen i Narvik Område: Alle Antall skjema innlevert: Personlig utvikling GRØNN GUL RØD 1. Krav og forventninger til deg i arbeidet Ansvar og myndighet som er knyttet til dine arbeidsoppgaver Egen mestring av arbeidsoppgavene Læringsmuligheter i arbeidet ditt Meningsfulle arbeidsoppgaver Sosialt samspill på arbeidsplassen 1. Samarbeid mellom deg og dine kollegaer Samarbeid mellom deg og din leder Din egen medvirkning til et godt arbeidsmiljø Likeverd mellom de ansatte Forståelse for hverandre på arbeidsplassen Forstyrrende personkonflikter Organisatoriske forhold 1. Tidspress i arbeidssituasjonen Frihet til å bestemme hvordan du vil utføre arbeidet ditt Informasjon om forhold som angår arbeidet ditt Rettferdig fordeling av fordeler og belastninger Organisering, koordinering av arbeidet på din avdeling Kontakt/samhandling med andre utenfor din avdeling Organisasjonskultur 1. Rom for ulike meninger og saklige diskusjoner Trygghet på arbeidsplassen din Identitet til arbeidsplassen din ("vi-følelse") Normer og verdier på arbeidsplassen Toleranse for livssituasjonen utenfor jobb Arbeidsglede Totalvurdering 1. Hvordan vurderer du totalt sett ditt arbeidsmiljø? Medarbeidersamtale IKKE SVAR JA NEI Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt medarbeidersamtale med din leder? Side 1

18 Grønn Gul Rød Personlig utvikling 1. Krav og forventninger 2. Ansvar og myndighet 3. Egen mestring Læringsmuligheter 4 5. Meningsfulle arb.oppgaver 5 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Behov for tiltak: Personlig utvikling Krav og forventninger til deg i arbeidet 2. Ansvar og myndighet som er knyttet til dine arbeidsoppgaver 3. Egen mestring av arbeidsoppgavene Aksetittel 4. Læringsmuligheter i arbeidet ditt 5. Meningsfulle arbeidsoppgaver Side 2

19 Grønn Gul Rød Sosialt samspill på arbeidsplassen 1. Samarbeid -ansatt 2. Samarbeid-leder 3. Egen medvirkning 4. Likeverd 5. Forståelse for hverandre 6. Personkonflikter % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Behov for tiltak: Samarbeid mellom deg og dine kollegaer Samarbeid mellom deg og din leder 26 Sosialt samspill Din egen 4. Likeverd mellom de medvirkning til et godt ansatte arbeidsmiljø Forståelse for hverandre på arbeidsplassen 6. Forstyrrende personkonflikter Side 3

20 Grønn Gul Rød Organisatoriske forhold 1. Tidspress 2. Frihet - utføre arbeidet 3. Informasjon 4. Rettferdighet 5. Organisering av arbeidet 6. Kontakt med andre % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Behov for tiltak: Organisatoriske forhold Tidspress i arbeidssituasjonen Frihet til å bestemme hvordan du vil utføre arbeidet ditt Informasjon om forhold som angår arbeidet ditt Rettferdig fordeling av fordeler og belastninger Organisering, koordinering av arbeidet på din avdeling Kontakt/samhandling med andre utenfor din avdeling Side 4

21 Grønn Gul Rød Organisasjonskultur 1. Rom for ulike meninger 2. Trygghet 3. Identitet 4. Normer og verdier 5. Toleranse -livssituasjonen 6. Arbeidsglede % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Behov for tiltak: Organisasjonskultur Rom for ulike meninger og saklige diskusjoner 2. Trygghet på arbeidsplassen din 3. Identitet til arbeidsplassen din ("vi-følelse") 4. Normer og verdier på arbeidsplassen 5.Toleranse for livssituasjonen utenfor jobb 6. Arbeidsglede Side 5

22 Grønn Gul Rød Totalvurdering 1 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Side 6

23 Dimensjoner Vekting av arbeidsoppgavene Vekting 1. Krav og forventninger til deg i arbeidet 2. Ansvar og myndighet som er knyttet til dine arbeidsoppgaver 3. Egen mestring av arbeidsoppgavene 4. Læringsmuligheter i arbeidet ditt 5. Meningsfulle arbeidsoppgaver Samarbeid mellom deg og dine kollegaer 8. Samarbeid mellom deg og din leder 9. Din egen medvirkning til et godt arbeidsmiljø 10. Likeverd mellom de ansatte 11. Forståelse for hverandre på arbeidsplassen 12. Forstyrrende personkonflikter Tidspress i arbeidssituasjonen 15. Frihet til å bestemme hvordan du vil utføre arbeidet ditt 16. Informasjon om forhold som angår arbeidet ditt 17. Rettferdig fordeling av fordeler og belastninger 18. Organisering, koordinering av arbeidet på din avdeling 19. Kontakt/samhandling med andre utenfor din avdeling Rom for ulike meninger og saklige diskusjoner 22. Trygghet på arbeidsplassen din 23. Identitet til arbeidsplassen din ("vi-følelse") 24. Normer og verdier på arbeidsplassen 25. Toleranse for livssituasjonen utenfor jobb 26. Arbeidsglede Side 7

24

25 Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelse Det er utarbeidet handlingsplaner i forbindelse med de ulike gruppesamtalene, disse følges opp av de enkelte ledere. Det kom fram tiltak i gruppesamtalene som er ivaretatt fortløpende, enkelte av disse er ikke tatt med i felles handlingsplan fra bedriftshelsetjenesten. Arbeidsgruppa har gått gjennom forslaget til felles handlingsplan fra bedriftshelsetjenesten og laget utkast til prioritert handlingsplan som blei gjennomgått og godkjent i AMU Prioritert handlingsplan: Personlig utvikling TILTAK ANSVAR TIDSFRIST Velkomstpakke til alle nyansatte alle ansatte skal få en profesjonell velkomst og mottakelse. Behov for bedre oppfølging i seksjoner/på områder. Sikre at nyansatte har kontor, PC, datatilganger etc. ved tiltredelse. Legge til rette for kollegaveiledning for nytilsatte. HiN har målsetning om å lage kompetanseutviklingsplaner for de ulike enhetene. Kan tas opp som tema i medarbeidersamtale. Må innarbeides i ordinær budsjettprosess. Sosialt samspill på arbeidsplassen Personalseksjonen/ nærmeste leder Rektor / nærmeste leder Løpende 3. kvartal 2015 TILTAK ANSVAR TIDSFRIST Dekan/ Oppfordre ledere til å være synlig i alle personalarbeidsmiljøene i det Løpende prodekan/ daglige, for eksempel ta en kopp kaffe eller ta med matpakken for å ta rektor/ matpause sammen med noen av arbeidstakerne. direktør Nødvendige beskjeder må gis til servicetorget, for eksempel angående fravær, i henhold til vedtatt rutine. Ansatte bes holde Outlook oppdatert og gi servicetorget tilgang til kalenderen. Organisatoriske forhold Leder/den enkelte ansatte Løpende TILTAK ANSVAR TIDSFRIST Vurdere å opprette funksjon som «koordinator» ved Avdeling for teknologi for å forbedre samordning av studier som ligger over flere områder. Dekan AT 2015 Etablere felles faglig og sosialt møteplass, for eksempel på lunsjmøter (ta med egen mat) fredager fra , med foredrag. Biblioteket kan bidra med teknisk arrangement. 2 ganger i løpet av våren, ny runde i høst

26 Velferdsgruppa må fortsette sin viktige jobb og fortsatt gi tilbud om felles sosiale aktiviteter, for eksempel vårtur og julebord. Vi må også beholde sommerkaffen og julekaffen. Gjennomføre tiltak for støydemping i kantina. Organisasjonskultur Velferdsgruppe/ fellesadministrasjonen Statsbygg/ Geir Nygård Løpende 2015 TILTAK ANSVAR TIDSFRIST Felles fagdager, f.eks. etter lunsj i forbindelse med vårutflukt, julebord el.lign. Velferdsgruppa / dekaner Løpende

27

28 Orienteringssak 5: Rapport fra læringsmiljø og studiekvalitetsutvalget **** **** **** **** LMU SAK 13/15 Rapport fra LMU Jmf SAK62/12 rapporterer læringsmiljø og studiekvalitetsutvalget årlig til styret. Årets rapport inneholder utvalgets sammensetning, beretning, og saksliste for saker som har vært behandlet i utvalget. Utvalgets sammensetning: LMU skal ha 10 medlemmer med tale, forslags og stemmerett. I fra høsten 2014 meldte studentparlamentet at de ikke representanter nok på valg til å kunne stille med fire, utvalget har derfor bestått av 9 medlemmer det siste året (og ingen vara): Wenche Falch, Jan Arne Pettersen, Gunn Mari Jenssen, Arvid Urke, Rolf Håkon Rensaa, Trine Lise Forsaa (Bjørn Dinesen fra høsten 2014), Daniel Knudsen (Elisabeth Kummenje fra høsten 2014), Ekaterina Ilicheva (Simen Lindgaard fra høsten 2014), Magnus Løeng (Therese Helene Aas fra høsten 2014), Anton Ploshchik (ingen fra høsten 2014) Sekretær har i perioden vært Christoffer Ørntuvik I tillegg har utvalget et medlem med Tale og forslagsrett: Sosialrådgiver Nina Holm (Ingrid How Indregard fra høsten 2014) Rektor har forespurt ansatterepresentanter om å sitte ut 2015, da vi fra står ovenfor en fusjon med UiT Norges Arktiske Universitet. Beretning Siden siste rapportering har mye i organisasjonen naturlig nok handlet om to hendelser. NOKUTs organisasjonsbesøk og tilsyn, og endringen fra SAK til SAKS. Rapporten gjelder fra til og med vårsemesterets slutt 2015 på grunn av endret rapporteringstidspunkt etter sist rapportering. I den første delen av denne perioden var det mye fokus på opplæring og å få etablert utvalget og få utvalget godt i gang. I nåværende rapportperiode har LMU har hatt særlig fokus på to ting (1) Øke vår aktivitet som rådgivende ressurs ovenfor ledelsen, særlig gjennom å initierte egne saker innenfor utvalgets mandat og forvaltningsområde. (2) At flere studenter skal kjenne til hvilket tilbud som

29 eksisterer i forhold til studiekvalitet og læringsmiljø. På bakgrunn av dette ønsker utvalget å trekke fram ni punkter som utvalget har jobbet med de siste 18 månedene. 1 Arbeidet med ny HMS håndbok for studenter ble startet mai 2014 fra LMU, og var ferdig et år senere. Det har vært et omfattende arbeid da det har gått en del tid siden siste store revisjon. 2 Lanseringen av NOKUTS studiebarometer: Vi registrerer at kontrollorganet NOKUT nå samler egne data på en helt ny måte. Resultatene fra begge år har vært behandlet i egne saker og tatt til etterretning i utvalget 3 Synliggjøring og informasjon ut til våre studiesteder (lmu mandat 3c iii): Vi har benyttet interne ressurser i LMU til å ta tempen på enkelte av filialene våre. Det er viktig at alle studenter og ansatte skal ha muligheten til å bli hørt og få behandlet sine saker og henvendelser på en lik og tilfredsstillende måte. Vi registrerer at flere nettstudenter og eksterncampusstudenter nå benytter vår lavterskel KlarMelding tjeneste. 4 Tilrådninger til ledelsen og rektorat på bakgrunn av informasjon om studiekvalitet og studentenes læringsmiljø (lmu mandat 3a i og 3c i): Utvalget har kommet med 5 skriftlige tilrådninger og saker til ledelsen og rektoratet bla angående økonomisk prioritering av rammekvalitet, tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser, oppfølging av læringsmiljø og studiekvalitetsprisen osv. 5 Læringsmiljø og studiekvalitetsprisen 2014 og 2015: LMU brukte i 2014 ressurser på å følge opp tildelingen av den første prisen, men vi ser dessverre at prisen ikke har klart å etablere seg slik den burde i løpet av sine første tre år og tilråder ledelsen å avvikle prisen i SAK 11/15. Det ingen nominerte for 2014/2015. LMU ønsker at disse midlene i stedet øremerkes til studiestartstiltak for å fremme læringsmiljø og studiekvalitet. 6 Oppfølging av huseiers tilpasning av bygningsmassen (lmu mandat 3b v): LMU har mottatt tilbakemelding fra Statsbygg om at deres prosjekt for universell utforming av bygningsmassen var ferdigstilt ved årsslutt Det er utført en mengde tiltak. 7 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen: LMU var involvert i institusjonsbesøket mai 2014, og har behandlet rapporten fra sakkyndig komite. 30. oktober ble systemet godkjent i styremøte hos NOKUT. 8 Utvalget har behandlet og kommentert avdelingenes og institusjonens årsmelding for studiekvalitet (lmu mandat 3c vii) 9 Konsentrasjon for kvalitet Sammen er vi bedre: Stortingsmelding 18 og høgskolestyrets vedtak sak 21/15 om strukturreformen og HiNs posisjon i UH landskapet har vært behandlet i LMU. Mange av utvalgets medlemmer er involvert i arbeid fram mot en forestående fusjon. Saksliste: 2014: 11 informasjonssaker, 15 ordinære saker 01/14 Referat 19/11

30 02/14 Valg 03/14 Møteplan /14 Læringsmiljø og studiekvalitetsprisen /14 Ny revisjon av HMS håndbok for studenter 06/14 Studiebarometeret (NOKUT) 07/14 Eventuelt Campus Nordland (Helgeland/Bodø) 08/14 Aktivitet i LMU våren /14 Eventuelt LMS kommunikasjonsstandarder Arbeidssituasjon rundt KlarMelding Informasjon om læringsmiljø og studiekvalitet til eksterncampus Statsbygg Studiestartsprogram Tilgjengelighet under hjemmeeksamen Campus Helgeland Læringsmiljø og studiekvalitetsprisen for 2013 Informasjon om LMU og generelt kvalitetsarbeid og læringsmiljøinformasjon 11/14 Optimal Student (KoRus) 12/14 Tilrettelegging for studenter med lese/skrive vansker 13/14 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanning (NOKUT) 14/14 Opplæringsmateriell til nye LMU medlemmer 15/14 Eventuelt Oppnevning av nye ansatterepresentanter for ny to årsperiode. 2015: 5 orienteringssaker, 13 ordinære saker. 1/15 Orientering fra Statsbygg (universell utforming og oppussing 2016) 2/15 Læringsmiljø og studiekvalitetsprisen /15 Høgskolens kvalitetsrapport /15 Prolongering av ansatte verv i LMU ut /15 Endring av møtetidspunkter

31 6/15 Eventuelt KlarMelding responstid ved sykdom Studiebarometeret februar 2015 Sakspapirer til studentmedlemmer i LMU 7/15 Momentliste for læringsmiljø og studiekvalitetsprisen 8/15 Revisjon av studentenes HMS håndbok 9/15 Konsentrasjon for kvalitet: stortingsmelding 18 og eventuell fusjon 10/15 Eventuelt 11/15 Læringsmiljø og studiekvalitetsprisen /15 Strukturreformen og HiN sin posisjon i UH landskapet 13/15 Eventuelt

32

33 Orienteringssak 5, vedlegg Læringsmiljø og studiekvalitetsprisen 2015 Innstilling: «Læringsmiljø og studiekvalitetsprisen avvikles og prismidlene ved avviklingen av prisen i år skal gå øremerket til årets studiestart for å styrke læringsmiljø og studiekvalitetstiltak for den viktige nye studentgruppen.» LMU sak 11/15 Innstilling til Læringsmiljø og studiekvalitetsprisen 2015 Læringsmiljø og studiekvalitetsutvalget har i år ikke mottatt noen nominerte kandidater til prisen. Det har i løpet av de siste tre år ikke vært en eneste nominasjon fra en student, og ved to av de tre siste behandlingene har ikke prisen blitt delt ut. «LMU vedtar enstemmig forslaget om instilling om at læringsmiljø og studiekvalitetsprisen avvikles. Disse midlene kan med fordel anvendes til å fremme studiekvalitet og læringsmiljø på en annen måte enn hva som er tilfelle i dag. Utvalget ser dessverre at prisen ikke har fått den oppslutning og status som den burde ha blant ansatte og studenter. LMU foreslår enstemmig at midlene ved en eventuell avvikling av prisen i år bør gå øremerket til årets studiestart for å styrke arbeidet mot den viktige ny student gruppen.»

34

35 Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 26. mai 2015 kl Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Trine Lise Forsaa Mathias Stabell Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Administrativt ansatte: Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Wenche Falch Eirik Sund Forfall: Merethe Kumle Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn Økonomisjef Ekstern representant

36 ORIENTERINGSSAKER: 1. Orientering fra rektor Arne Erik Holdø Rektor tok utgangspunkt i Stortingsmelding 18 og de kvalitetskrav som stilles for UHsektoren fremover. De vurderinger som vi har gjort viser at fortsatt selvstendighet vil være en usikker strategi i tiden fremover. Ved å fusjonere med UiT Norges arktiske universitet vil vi stå bedre rustet til å møte framtidens utfordringer. Vi ser positivt på å slå oss sammen med UiT da vi tror at det vil styrke oss. Konstituert studiesjef Rolf Håkon Rensaa gikk igjennom opptakstallene. 25 av våre studier søkes på via Samordna opptak. (viser nedgang) 35 av våre studier søkes på via lokalt opptak. (god søkning) Det har vært gjort tiltak slik at vi ser økning i søkingen på masterutdanningene. Det vil bli satt inn særskilte tiltak på våre bachelorutdanninger i Bodø og Mo. Vi får ikke videre finansiering av forkursene og må finne løsninger på dette. Forkursene er viktig for vår rekruttering. 2. Referat ID møtet Tatt til orientering SAKSLISTE Sak 19/15: Godkjenning av møteinnkalling og referat Vedtak: Innkalling og referat godkjennes uten merknader Sak 20/15: Regnskap 1. tertial Vedtak: Fremlagt regnskap per 1. tertial 2015 godkjennes Det kan se ut som at det i forhold til BOA prosjekter er mulighet for et negativt regnskapsresultat. Styret ber administrasjonen gjøre tiltak i forhold til dette og orientere styret i ettertid om hvilke tiltak som er gjort.

37 Sak 21/15: Strukturreformen og Høgskolen i Narvik sin plass i UH landskapet Enstemmig vedtak: Ut fra departementets føringer og forventinger, gjennomført prosess og innspill fra UiT, anbefaler høgskolestyret at Høgskolen i Narvik går videre med den påbegynte fusjonsprosess med UiT Norges arktiske universitet, med sikte på en fusjon fra Høgskolestyret forutsetter at det gjennom en kongelig resolusjon etableres et fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, ledet fra Narvik. Fakultetet skal ha nødvendige faglige, administrative og økonomiske ressurser slik at det blir konkurransedyktig. All ingeniørvitenskapelig aktivitet legges inn under dette fakultetet, dersom ikke særlige faglige grunner tilsier noe annet. Fakultetet i Narvik skal levere utdanning og forskning til nytte for hele landsdelen og det forutsettes derfor et godt samarbeid med arbeids- og næringsliv og FoU-institusjoner i Nord- Norge. Høgskolestyret understreker at hovedintensjonen ved fusjonen er at utdanningstilbudene og FoU-aktiviteten ved campus Narvik forsterkes. Høgskolestyret forutsetter at Høgskolen i Narvik får representanter i universitetsstyret fra fusjonstidspunktet og at departementet sikrer at universitetsstyret har representanter fra hele Nord-Norge. Høgskolestyret ønsker en drøfting og presisering av viserektors ansvar ut over det som allerede er omtalt i brevene fra UiT Norges arktiske universitet. Høgskolestyret forventer å bli involvert i navnevalg på det nye universitetet og fakultetet i Narvik. Sak 22/15: Eventuelt Ingen saker

38

39 Sak 24/15. Utlysning professorat innen byggfag. Forslag til vedtak: Styret godkjenner forslaget til utlysningstekst for professorat innen byggfag. Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Bakgrunn for saken. Betenkning. Innledning. Høgskolen i Narvik tilbyr bl.a. tre årig bachelor og to årige masterstudier innen ulike teknologiområder. Dessuten tilbys høgskolen bachelorutdanning innen helsevitenskap og innen økonomi og administrasjon. Masterstudiene rekrutterer studenter med tre årig ingeniørutdanning (bachelorgrad) innen relevante fagområder. Foruten de ovennevnte studietilbud tilbyr høgskolen også videreutdanninger innen teknologi, økonomi, helse og pedagogikk. Høgskolen har avtale med NTNU, Universitet i Tromsø og Luleå Tekniska Universitet om PhDutdanning. Høgskolen er akkreditert for rett til å tildele dr. grad innenfor anvendt matematikk og beregningsvitenskap. Høgskolen er faglig organisert i to avdelinger, Avdeling for teknologi og Avdeling for helse og samfunn. De respektive avdelinger ledes av dekan og prodekan. Hver avdeling er delt inn i programområder som omfatter undervisning og forskning. I dag er det fem programområder ved Avdeling for teknologi: Bygg og Energi Simuleringer Homogeniseringsteori Elektromekaniske systemer Industriell teknologi Fagområde for stillingen Ved Høgskolen i Narvik, Avdeling for teknologi er det ledig en stilling som professor innen byggfag.

40 Den aktuelle stillingen er administrativt knyttet til programområdet Bygg og Energi. Stillingen skal bidra til å dekke undervisning og veiledning på bachelor og mastergradsnivå, veiledning av dr.grads stipendiater, samt deltakelse i FoU virksomhet innenfor ett eller flere av følgende byggområder: Konstruksjon Husbygging Rehabilitering av bygninger Forvaltning av bygninger Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Utdypende informasjon om fagene som det i dag blir gitt undervisning i, finnes på studiets hjemmeside, Studiene er i kontinuerlig utvikling, og det arbeides med å forbedre og videreutvikle fagporteføljen ved programområdet. I dag arbeides det i tillegg med nye emner som grunnlag for nye studieretninger og ytterligere spesialisering. Den som tilsettes må forventes å ta et betydelig ansvar i dette arbeidet. Følgende delområder innenfor byggområdet er av spesiell interesse: Konstruksjonsteknikk, bygningsstatikk, husbygningsteknikk, ombygging og rehabilitering av bygninger, bygningsadministrasjon og prosjektledelse, bruk av modelleringsteknikker, bygningsinstallasjoner, FDV, bygningsfysikk og energibruk. Søkeren bør være fortrolig med relevante dataverktøy innenfor fagområdet. Kjennskap til norsk regelverk innenfor fagområdet er en fordel og vil bli vektlagt i vurderingen. Den som tilsettes må i tillegg påregne å ivareta oppgaver i forbindelse med gjennomføring av hovedoppgaver ved programområdet, samt aktiv deltagelse i områdets øvrige aktiviteter. Den som tilsettes vil være ansvarlig for at dette gjennomføres i samsvar med til enhver tid gjeldende retningslinjer for høgskolen. Programområde Bygg og Energi har et nært samarbeid med bygg- og anleggsbransjen. Dette nære samarbeid skal viderutvikles og vedlikeholdes slik at studiet kan tilfredsstille bransjens behov. Det forutsettes at den som tilsettes bidrar til dette arbeidet. Forskning og utvikling Til stillingen hører rett og plikt til å drive FoU arbeid i samsvar med det som er vanlig ved universiteter og vitenskapelige høgskoler i Norge. FoU arbeidet ved høgskolen er organisert i egne FoU grupper. Gjennom etablering av FoU grupper ønsker høgskolen å konsentrere sin FoU virksomhet for på best mulig måte å synliggjøre FoUaktivitetene. Den som tilsettes vil bli tilknyttet en slik gruppe der dette faller naturlig, med utgangspunkt i fagområde og interesser samt høgskolens FoU strategi. Per i dag er det etablert fem FoU grupper ved høgskolen. Disse er: Bygg og Energi

41 Simuleringer Homogeniseringsteori Elektromekaniske systemer Industriell teknologi Undervisning og forskningsformidling Den som tilsettes har sammen med områdets øvrige ansatte, ansvar for at de aktuelle studietilbud har et faglig forsvarlig nivå, og at studietilbudene kontinuerlig evalueres, oppdateres og videreutvikles i forhold til samfunnets behov. Det er også ønskelig at vedkommende som ansettes bidrar med på å utvikle FoU aktiviteter innenfor et eller flere av delområdene. Stillingen innebærer et ansvar for undervisning og veiledning av studenter innen respektive fagområder i henhold til de til enhver tid gjeldende studieplaner. Dette omfatter oppgaver tilknyttet utvikling av nye fag/emner, oppdatering av eksisterende fag/emner, planlegging og gjennomføring av forelesninger, kollokvier og øvings /laboratorieoppgaver, evalueringer (eksamen, mappe og lignende), samt veiledning i forbindelse med prosjekt /hovedoppgaver og dr.gradsprosjekter. Det er ønskelig at det bidras aktivt med utvikling av alternative undervisnings og evalueringsformer, samt deltagelse i høgskolens arbeid med å etablere/viderutvikle nettbaserte undervisningstilbud. GENERELT Den som tilsettes må kunne dokumentere nødvendige faglige kvalifikasjoner innen nevnte fagområder innen ett eller flere av fagområdene som nevnt tidligere. Ved kvalifikasjonsvurdering av aktuelle kandidater vil det i tillegg bli lagt vekt på: Faglig kompetanse og relevans Evne til å initiere forsknings og utviklingsarbeid Evne til å formidle FoU resultater Relevant erfaring fra næringsliv og industri Evne til å formidle kunnskap på engelsk For tilsetting som professor gjelder følgende kriterier: Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder og Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. For å bli tilkjent professorkompetanse må det kunne dokumenteres vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Avhengig av dokumenterte kvalifikasjoner kan det være aktuelt med tilsetting på kvalifiseringsvilkår. Søkeren må da kunne dokumentere samlede kvalifikasjoner på det aktuelle fagområdet betydelig utover de krav som stilles til førsteamanuensis. For tilsetting som førsteamanuensis er det krav om norsk doktorgrad eller tilsvarende på det aktuelle fagområdet, og praktisk-pedagogisk utdanning eller erfaring fra undervisning og veiledning.

42 Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil også bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, herunder pedagogisk utdanning, fremstillingsform i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra veiledning og undervisning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil 3 år, jf. tjenestemannslovens forskrift 5 nr. 1 og universitets og høgskolelovens 6 5, 1. ledd. Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3 årsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert. Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3 årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert. Den som tilsettes plikter å ta del i det løpende administrative arbeidet, samt til enhver tid aktivt holde seg orientert om høgskolen virksomhet, planer og utvikling. Den som tilsettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende høgskolens virksomhet kan medføre. Søker må beherske norsk eller skandinavisk muntlig og skriftlig. Kravene til samfunnsmessig relevans, betyr at høgskolen må jobbe med prosjekter og/eller FoU som gir eksterne inntekter. Det vil i økende grad bli en del av vårt finansieringsgrunnlag. Den som tilsettes må derfor bidra til dette. Evne til og erfaring fra å få gjennomslag for finansiering av eksterne FoUprosjekter vil bli tillagt vekt i vurderingen av søkeren. Den som tilsettes må rette seg etter de lover og avtaler som gjelder for statsansatte. Høgskolen praktiserer likestilling i samsvar med regelverket. Søkerne vil bli faglig vurdert av et sakkyndig utvalg. Ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkeren kan komplettere den øvrige stab ved avdelingen. Forslag til utlysningtekst: Professor innen byggfag. Stillingen skal bidra til å dekke undervisning og veiledning på bachelor og mastergradsnivå, veiledning av dr.grads stipendiater, samt deltakelse i FoU virksomhet innenfor ett eller flere av følgende byggområder: Konstruksjon Husbygging Rehabilitering av bygninger Forvaltning av bygninger Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Fagene som det i dag blir gitt undervisning i finnes på studiets hjemmeside.

43 For tilsetting som professor gjelder følgende kriterier: Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i det aktuelle fagområdet og Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. For å bli tilkjent professorkompetanse må det kunne dokumenteres vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Avhengig av dokumenterte kvalifikasjoner kan det være aktuelt med tilsetting på kvalifiseringsvilkår, se avsnitt om dette nedenfor. Den som tilsettes må påregne et betydelig ansvar i forhold til utvikling av fagområdet både på undervisnings- og forskningssiden. Søkeren må være forberedt på å bli innkalt til prøveforelesning og intervju. Det er utarbeidet betenkning til stillingen som blir tilsendt på forespørsel. Kravene til samfunnsmessig relevans, betyr at høgskolen må jobbe med prosjekter og/eller FoU som gir eksterne inntekter. Det vil i økende grad bli en del av vårt finansieringsgrunnlag. Den som tilsettes må derfor bidra til dette. Søker må beherske norsk eller skandinavisk muntlig og skriftlig. Den som tilsettes må rette seg etter de lover og avtaler som gjelder for statsansatte. Høgskolen praktiserer likestilling i samsvar med regelverket. Søkerne vil bli faglig vurdert av et sakkyndig utvalg. Ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkeren kan komplettere den øvrige stab ved avdelingen. Kvalifiseringsvilkår Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil 3 år, jf. tjenestemannslovens forskrift 5 nr. 1 og universitets og høgskolelovens 6 5, 1. ledd. Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3 årsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert. Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3 årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert. I en eventuell kvalifiseringsperiode vil søkeren bli ansatt som førsteamanuensis.

44 Stillingen lønnes etter Statens regulativ, lpl , professor kode 1013 ltr , førsteamanuensis kode 1011 LR 24 ltr Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til områdeleder Bjørn Reidar Sørensen tlf , mobil: e post eller studiekoordinator Hugo Remlo tlf , mobil , e post Se også I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

45

46 Sak 25/15 Oppnevning av kommisjon - Opprykk til professor Silje Camilla Wangberg Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner forslaget til sakkyndig utvalg for kommisjonsvurdering av Silje Camilla Wangberg for opprykk til professor i folkehelse 2. Professor Leif Edvard Aarø blir leder for kommisjonen mens professor Miranda Thurston og professor Bente Wold oppnevnes som de øvrige medlemmer i bedømmelseskommisjonen. Narvik, Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Vedlegg: Internt notat med informasjon om utvalgets sammensetning CV for de tre komitémedlemmene Søknad fra førsteamanuensis Silje Camilla Wangberg

47

48 Styresak 26/2015: Forlengelse av engasjement professor II, Eric Dykes Forslag til vedtak: Engasjementet av professor II, Eric Dykes forlenges i to år i 20 % stilling, fra Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Bakgrunn for saken Eric Dykes har vært engasjert som professor i Internasjonal beredskap i 100 % stilling fra høsten 2012 og hans engasjement går ut Dykes er en viktig ressurs i forhold til Bachelor i internasjonal beredskap og vi har fremdeles to kull inne som ikke er ferdig på dette studiet. Videre er det et viktig FOU samarbeid i gang sammen med Lapland University of Applied Sciences. Han arbeider også med oppbygging av mastergradsutdanning i internasjonal beredskap sammen med Lapland University of Applied Sciences. Rektor foreslår at engasjementet av Eric Dykes forlenges i to år i 20 % stilling, fra Stillingen er i budsjettet for 2015

49

50 Sak 27/15: Engasjement av professor II, Dag Lorentzen. Forslag til vedtak: Dag Lorentzen engasjeres som professor II fra til ved Avdeling for teknologi. Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Bakgrunn for saken Professor Dag Lorentzen ved Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS) er engasjert som professor II ved Avdeling for Teknologi (HiN) frem til , med primært ansvar for faget ITE1641 Satellittfjernmåling. Det er fortsatt nødvendig med ekstern foreleser i det nevnte emnet, og vi ønsker derfor å engasjere Lorentzen som professor II fra til Han skal ha ansvar for undervisning i ITE1641 Satellittfjernmåling, samt bidra med hovedoppgaveforslag og veiledning av studenter på bachelor og masternivå.

51 Internt notat Fra: Dekan, avdeling for teknologi Dato: Til: Bjørnar Storeng Kopi: Sak: Videreføring av engasjement som Professor II - Dag Lorentzen Professor Dag Lorentzen ved Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS) har vært engasjert som professor II ved Avdeling for Teknologi (HiN) frem til , med primært ansvar for faget ITE1641 Satellittfjernmåling. Det er nødvendig med ekstern foreleser i det nevnte emnet, og vi ønsker derfor å engasjere Lorentzen som professor II fra til Han skal ha ansvar for undervisning i ITE1641 Satellittfjernmåling, samt bidra med hovedoppgaveforslag og veiledning av studenter på bachelor og masternivå. Stillingen dekkes av budsjetterte lønnsmidler. Mvh Bjørn Solvang Dekan, avdeling for teknologi Saksbehandler Ragnhild Johanne Rensaa Programområdeleder Elektromekaniske systemer

52

53 Sak 28 /15 ENGASJEMENT I 20% STILLING SOM HØGSKOLELEKTOR VED AVDELING FOR HELSE OG SAMFUNN Forslag til vedtak: Med forbehold om studiestart for videreutdanningen i motiverende intervju høsten 2015, engasjeres psykologspesialist Ann Heidi Nebb som høgskolelektor i 20% stilling for perioden Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Bakgrunn for saken: Se vedlagte notat fra dekan Wenche Falch.

54

55 Styresak 29/2015: Kvalitetspriser: Formidlingspris, forskningspris og læringsmiljø og studiekvalitetspris Forslag til vedtak: Kvalitetsprisene for studieåret 2014/15 deles ikke ut, basert på at det ikke er kommet inn forslag til kandidater i henhold til statuttene. Midlene som er satt av til kvalitetsprisene skal benyttes til andre kvalitetsfremmende tiltak høsten Dersom en fusjon med UiT blir vedtatt i statsråd, vil ordningen med kvalitetspriser, i sin nåværende form, opphøre. UiT har egne ordninger og det vil være opp til et evt. nytt fakultet å vurdere behov for egne kvalitetspriser Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Bakgrunn for saken Kvalitetsprisene for studieåret 2014/15 ble lyst ut 24. april, med forslagsfrist 15. mai. Utlysningen ble sendt ut på norsk og engelsk. 8. mai ble det lagt ut oppslag på førstesiden på HiN weben om kvalitetsprisene. Da det ikke var kommet inn forslag ble det sendt ut påminnelse om prisene 11. mai. Sekretær i LMU har også oppfordret til å sende inn forslag til læringsmiljø og studiekvalitetspris. Statuttene var endret før utlysning av prisene, med presisering av at det ikke var anledning til å fremme eget kandidatur. Ved fristens var det kommet inn ett forslag til forskningsprisen fremmet av kandidaten selv. Dette var tredje gang kvalitetsprisene ble utlyst. For studieåret fikk vi, etter purring, inn forslag på 12 kandidater, 4 til forskningsprisen, 2 til formidlingsprisen og 6 til læringsmiljø og studiekvalitetsprisen For studieåret fikk vi, etter purring, også inn forslag på 12 kandidater, 6 til forskningsprisen, 3 til formidlingsprise og 3 til læringsmiljø og studiekvalitetsprisen. Her hadde to av kandidatene foreslått seg selv, noe som i ettertid førte til endring av statuttene for prisene (styresak 17/15). Som det går fram av oppsummeringen over har det vist seg vanskelig å få inn kandidater til prisene, vi har hele tiden vært nødt til å sende ut påminnelser og tidligere år har vi utvidet fristen.

56 Siden vi bare har fått inn forslag på 1 kandidat til forskningsprisen, og forslaget ikke er i henhold til statuttene, forslår vi at kvalitetsprisene for 2014/15 ikke deles ut. De som er satt av til kvalitetsprisene bør heller benyttes til andre kvalitetsfremmende tiltak høsten Dersom en fusjon med UiT blir vedtatt i statsråd, vil ordningen med kvalitetspriser, i sin nåværende form opphøre. UiT har egne ordninger og det vil være opp til et evt. nytt fakultet å vurdere behov for egne kvalitetspriser.

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30 på Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Møtets varighet. 11.30-15.00 Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til:

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til: Det innkalles til: STYREMØTE Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Eksterne deltakere ringer inn Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15 Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30 på Styrerommet, HiN Deltakere: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede:

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Møtebok 9/12: Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN Møtebok 10 STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Randi Punsvik Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet MØTEREFERAT Møte: Rektorrådet for fusjonen mellom HiN, HiH og UiT Møtedato: 19.10.2105 Møteleder/referent: Rektor Anne Husebekk/seniorrådgiver Bjarte Toftaker Arkivref.: 2015/1550 Referat fra møte i rektorrådet

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Ekstraordinært STYREMØTE 30. januar 2015 kl.08.00. Pr telefon, Styrerommet, HiN

Ekstraordinært STYREMØTE 30. januar 2015 kl.08.00. Pr telefon, Styrerommet, HiN Det innkalles til: Ekstraordinært STYREMØTE 30. januar 2015 kl.08.00 Pr telefon, Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian

Detaljer

Det vises til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vises til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. EN STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS/FØRSTELEKTOR/UNIVERSITETSLEKTOR I MASKINTEKNIKK/MEKATRONIKK VED UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG Ref. 9/08 Ved Universitetet i Agder er det ledig

Detaljer

Oppsummering Temperaturmåler Sykehjem

Oppsummering Temperaturmåler Sykehjem Oppsummering Temperaturmåler Sykehjem Bakgrunn Gjennomføre kartlegging som gir grunnlag for videreutvikling av arbeidsmiljøet Metode Spørreskjemaet "Temperaturmåleren" ble brukt i kartlegginga. Temperaturmåleren

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-36/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: 27.10.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/2007 28. februar 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S.

NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S. NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.06.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S. Larsen NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekan, Fakultet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Undervisningsrom 2.019AUD (seminar) og møterom 3.028 (styremøte), Teknologibygget Møtedato: 09.09.2014 Tidspunkt:

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 02.12.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-16:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 10 13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2013/141 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 18.03.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-17:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

LMU ved et nyfusjonert flercampusuniversitet. Wenche Jakobsen. Prorektor for utdanning LMU-forum. Foto: Stig Brøndbo, UiT

LMU ved et nyfusjonert flercampusuniversitet. Wenche Jakobsen. Prorektor for utdanning LMU-forum. Foto: Stig Brøndbo, UiT LMU ved et nyfusjonert flercampusuniversitet Wenche Jakobsen Prorektor for utdanning 20.10 2016 LMU-forum Foto: Stig Brøndbo, UiT Det nye universitetet etter fusjonen 2 3 Universitetsdirektør Administrasjon

Detaljer

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl , N-501

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl , N-501 Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl. 13.00 15.40, N-501 Til stede på møtet: Utvalgsmedlemmer Hans-Johan Karlsen Ida Mattsson Andreas Halvorsen (til og med sak 34/2007) Ingrid

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 12.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret IHO Møtedato: 12.02.2015 Til stede: Forfall: Nina

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring AITeL styremøte 3/2010 Dato: 24.9.2010 PROTOKOLL Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Tid: Fredag 24.9.2010 kl 9:00 11:55 Sted: Midtrommet 3.etg

Detaljer

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv:

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.08.2010 PA/pw Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Revidering av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisings- og forskerstillinger

Detaljer

Forsalg til komite Følgende personer er forespurt og har sagt seg villig til å delta i den sakkyndige komiteen:

Forsalg til komite Følgende personer er forespurt og har sagt seg villig til å delta i den sakkyndige komiteen: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/2899 IBA004 Dato: 18.09.2017 Saksnr: M 17/17 SAK M 17/17 Til: Museumsstyret Møtedato: Sirkulasjon Oppnevning av bedømmelseskomite for vikariat som førsteamanuensis/daglig

Detaljer

Siv F. Almendingen og vara Svein-Halvard Jørgensen. 31/15 15/ Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2

Siv F. Almendingen og vara Svein-Halvard Jørgensen. 31/15 15/ Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2 MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Nesna Dato: 07.10.2015 kl. 10:00 14.00 Sted: Campus Helgeland Mo i Rana Rom C-113 Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Protokollfører: Aslaug

Detaljer

Sakkyndig vurdering. fra et HR-perspektiv. Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no. Forum for forskning 29.4.

Sakkyndig vurdering. fra et HR-perspektiv. Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no. Forum for forskning 29.4. Sakkyndig vurdering fra et HR-perspektiv Senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal Universitetet i Stavanger uis.no Forum for forskning 29.4.204 Tema Fra et HR-perspektiv gjennomgå hva som forventes

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010 DEL I: LÆRINGSMILJØUTVALGET Læringsmiljøutvalgets mandat og sammensetning Læringsmiljøutvalget ved universitetet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 16.2.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl.12:30 16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 9/11 MØTE 15. DESEMBER 2011 KL. 13:00 16:30 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tove

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 06.03.2015 Styret Møtedato: 06.03.2015 Møtested: 140 Til stede: Fra adm: Møtende varamedlemmer: Forfall: Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Morten Halle, Bente Almås, Mats

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Forslag til saksliste:

Forslag til saksliste: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-1 Deres ref. Vår dato 19.02.2014 Innkalling

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 7/2007 10. desember 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Marit Allern Randi Punsvik Sidsel Kruuse-Meyer Bjørn Reidar Sørensen Marit Andreassen Annette Meidell Per

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Fra administrasjonen møtte: Asbjørn Ivar Bartnes Odd Arne Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Fra administrasjonen møtte: Asbjørn Ivar Bartnes Odd Arne Paulsen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterom SIRMA, campus Hammerfest Møtedato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:30 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Møtedato: kl Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK

Møtedato: kl Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret Møteleder/referent: Terje F. Olsen / Gunn-Helene Turi Møtedato: 01.06.10 kl. 12.00

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 19.06.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Vestfold Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes,

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201

Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet ) Tid: kl Sted: Møterom Ø-201 Møteprotokoll LMU (temamøte Årsrapport for studiekvalitet 2013-2014) Tid: 26.09.2014 kl. 11-12 Sted: Møterom Ø-201 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten Leder FA Ingrid

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 6.06.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-024/11 Evaluering av Studie og kvalitetsutvalget Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Arkivref: 2013/4634 KGA000 ARKTISKE Dato: IJNIVERSITET

Arkivref: 2013/4634 KGA000 ARKTISKE Dato: IJNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet N 0 R BE 5 Arkivref: 2013/4634 KGA000 ARKTISKE Dato: 19.09.2013 IJNIVERSITET SAK JF 52/13 Til: fakultetsstyret Møtedato: 28.10.2013 Vedtagelse av betenkning - postdoktor i

Detaljer

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst- og designpedagogikk

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.03.2017. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00 13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag www.hist.no/lmu Læringsmiljøutvalget Årsrapport 2011 og Handlingsplan 2012 Bakgrunn og etablering Lov om universiteter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn-Åge Nilsen Leder SoB Grete Lysfjord

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU)

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU) MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU) Dato: 19.11.2014 kl 12:15 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01765 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Observatør: Forfall: Protokollfører: SAKSKART Jan Marius Grønseth,

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold;

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; - forutsetninger for gjennomføring av fusjonen 1. Bakgrunn og forutsetninger 1.1. Høyskolestyrene skal i møter 27.08. 2012 ta endelig stilling

Detaljer

Fakultet for ingeniørvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for ingeniørvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møteprotokoll Til stede: Forfall: Kopi til: Dekanus, professor Torbjørn Digernes, prodekan, professor Arne

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

PROTOKOLL FAKULTETSSTYREMØTE FT

PROTOKOLL FAKULTETSSTYREMØTE FT Arkiv: 2016/6132 PROTOKOLL FAKULTETSSTYREMØTE FT 04.03.2016 Møtedato: 04.03.2016 Tid: 09:00 12:30 Sted: Bispegata 9B, 3. etasje Tilstede: Produksjonsdirektør Eileen Andersen Buan (leder) Clinical Science

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE Styreprotokoll nr. 7/13 Møte 14. november 2013 kl. 12:00 15:00 Til stede fra styret: Kari Bø Tomas Kristensen Per Nilsson Henriette Øien Heidi Sørensen Mari Kristin Sisjord Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard,

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/12 MØTE 31. MAI 2012 KL. 12:00 14:00 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Sak: Fakultetsstyret Sirkulasjonssak Frist dato: Så snart som mulig og senest fredag 25. november 2016 Forslag til kunngjøring av stilling

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer