Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid"

Transkript

1 Mal for Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2010/2011

2 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET Inntakskvalitet Søkertall Antall registrerte studenter Inntakstall Fakultetets spesielle utfordringer og forbedringstiltak knyttet til inntakskvalitet Programkvalitet Studentenes evaluering av undervisning Intern evaluering av studieprogram Eksterne evalueringer (NOKUT) Studie- fagplanarbeid Internasjonalt og nasjonalt samarbeid Kompetanseutvikling Fakultetets spesielle utfordringer og forbedringstiltak knyttet til programkvalitet Undervisningskvalitet FoU arbeider av betydning for studieprogram og undervisning Fakultetets spesielle utfordringer og forbedringstiltak knyttet til undervisningskvalitet Resultatkvalitet Karakterfordeling og strykprosent Ferdige kandidater og gjennomføringsgrad Studiepoengproduksjon Sensurgjennomføring/bruk av ekstern sensor Klage på sensur Fusk Arbeidslivets vurdering av kandidatenes kompetanse Fakultetets spesielle utfordringer og forbedringstiltak knyttet til resultatkvalitet II. VURDERING AV DET TOTALE KVALITETSARBEIDET VED FAKULTETET Bruken av kvalitetssikringssystemet Kvalitetsforbedringsarbeid innen fakultetet og samarbeid mellom fakultetene Fakultetets spesielle utfordringer og behov for forbedringstiltak knyttet til kvalitetsarbeidet

3 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET 1. Inntakskvalitet 1.1 Søkertall Årstall Søkere EFL Totalt antall søkere til HiT i SO EFLs andel av søkerne (%) 25,4 29,3 32,5 35,6 32,7 Tabell 1 Registrerte 1.prioritetssøkere i Samordna opptak (SO) 1.2 Antall registrerte studenter IF IFF ILF ,5 IP Uspesifisert enhet ,5 1839,5 22,5 40,6 Totalt fakultetet ,5 1839,5 1772,5 1870,1 Tabell 2 Registrerte studenter, egenfinansierte per 1. oktober.. IF IFF ILF ,6 IP Uspesifisert 1705, ,7 6,8 enhet 0,5 Totalt 1705, ,7 1705,5 1577,4 fakultetet Tabell 3. Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte per 1. oktober.. Vi ser at antall kvalifiserte søkere og registrerte studenter på allmennlærerutdanningen og faglærerutdanningene nå øker. Fakultetet har mange søkere som følger studier på 30 stp fordelt over et år. Derfor forskjellen mellom antall registrerte studenter og antall heltidsekvivalenter. 3

4 1.3 Inntakstall Karakter poeng Poeng totalt Karakter poeng Poeng totalt Karakter poeng Poeng totalt IF 42,2 53,6 42,6 53,6 IFF 39,8 52,7 40,7 53,3 ILF 37,1 46,6 37,8 49,4 IP Uspesifisert enhet 38,6 46, Totalt fakultetet 38,6 46,0 38,0 48,3 38,7 50,5 Tabell 4. Karaktersnitt for 1. prioritetssøkere (SO). Karakterpoengene har gått marginalt opp, men de totale inntakspoengene har gått opp noe mer spesielt på institutt for lærerutdanning. Dette kan skyldes flere eldre søkere til de nettbaserte utdanningene og at disse har i snitt flere tilleggspoeng enn yngre søkere. 1.4 Fakultetets spesielle utfordringer og forbedringstiltak knyttet til inntakskvalitet Vi noterer oss at antall søkere til EFLs studier har gått litt ned sammenlignet med 2010, og at vi derfor ikke tar del i den veksten i søkere som er blitt HiT til del i år. Fakultetet rammes fortsatt av de nasjonale trender i studentmobilitet, dvs. at studenter i økende grad trekker mot studier i større byer. Vi ser en nedgang i søkningen til grunnskolelærerutdanningen (GLU) i Porsgrunn, særlig i GLU Denne utfordring krever særskilt innsats i markedsføring av dette studiet, både på fakultets- og institusjonsnivå. Vi har i år økt vårt tilbud om nettbaserte studium til også å gjelde GLU Det er mange som søker lærerutdanning, men som dessverre ikke viser seg å være kvalifisert. Om lag 40% av søkerne imøtekommer ikke opptakskravene. Dette er imidlertid et nasjonalt problem. Søkningen til førskolelærerstudiene holder seg på om lag samme nivå som i fjor. Vi kan imidlertid glede oss over at faglærerutdanningen rekrutterer godt. Til faglærerutdanning i kroppsøving kom det svært mange studenter inn via Restetorget. 2. Programkvalitet 2.1 Studentenes evaluering av undervisning Evaluering av emner Vår 2008 Høst 2008 Vår 2009 Høst 2009 Vår 2010 Høst 2010 Vår IF IFF ILF IP Totalt

5 fakultetet Tabell 5. Emneevaluering, svarprosent totalt for fakultetet og institutter. Figur 1. Svarprosent emneevaluering Underveis-/midtveisevalueringer Faggruppene er selv ansvarlige for evalueringer i sine fag underveis. Evalueringene følges opp av studieleder i forhold til studietilretteleggingen og instituttleder knyttet til medarbeidersamtaler og arbeidsplaner. 2.2 Intern evaluering av studieprogram I denne rapporteringsperioden har det ikke blitt gjennomført intern evaluering av studieprogrammer ved fakultetet. 2.3 Eksterne evalueringer (NOKUT) Det arbeides videre med oppfølgingen av NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanningen. 2.4 Studie- fagplanarbeid KSS 08 og 09 er fulgt. Sammensetning av emne- og studieportefølje svarer på regionale og nasjonale behov i grunnskolelærerutdanning og faglærerutdanning. EVU-virksomheten er omfattende og fører til håndterlige studentgrupper av blanda art. Utvikling av emner og studier har i perioden særlig vært knytta til innføring av kvalifikasjonsrammeverket, som dette året er fullført for studier som starta høsten Utvikling av sanntidsformidling av studieprogram har fortsatt. Den faglige utviklingen av lærerutdanninga har særlig vært prega av innføring av ny GLU, som fakultetet står midt oppe i. Innføring av kvalifikasjonsrammeverket er et omfattende fagpolitisk planarbeid som vil pågå fram til desember

6 Eksterne signaler har i stor utstrekning blitt gitt gjennom rammeplanstyrte utdanninger og forskriftene for dem. Lærerutdanningene har nok en gang vært utsatt for mye nasjonal oppmerksomhet og eksterne signaler fra denne oppmerksomheten danner bakteppe for studie- og fagplanarbeidet. Master i pedagogikk, didaktikk og ledelse er akkreditert av Nokut og satt i gang høsten Utfordringer er bl a å tilpasse de nye glu-løpa 1-7 og 5-10 til hverandre, samtidig som de håndteres som to separate enheter med progresjon og klar praksistilknytting. Arbeid med lærerutdanningsmastere er under arbeid. Igangsetting av akkreditert master i engelsk og norsk fagdidaktisk retning som et samarbeid mellom fakultet og allmenne fag og fakultet for lærerutdanning er fortsatt en utfordring. Det er en utfordring at innføringa av kvalifikasjonsrammeverket ikke forfaller til en rein instrumentell tilpassing, men blir faglig nyskapende ved å sette forholdet mellom faglig virksomhet og evalueringsprosedyrer i spill. 2.5 Internasjonalt og nasjonalt samarbeid Tabellene 6, 7 og 8 viser lærer- og studentmobilitet. Tabell 9 viser fremmedspråklige utdanningstilbud målt i studiepoeng. Lærermobilitet 2007 Lærermobilitet 2008 Lærermobilitet 2009 Lærermobilitet 2010 Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn IF IFF ILF IP Totalt fakultetet Tabell 6. Lærermobilitet IF IFF ILF IP Uspesifisert enhet Totalt fakultetet Tabell 7. Studentmobilitet, innreisende utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram IF IFF ILF IP Uspesifisert enhet Totalt fakultetet Tabell 8. Studentmobilitet, utreisende utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram 2005 Fremmedspråklige utdanningstilbud ved HiT Tabell 9. Fremmedspråklige utdanningstilbud målt i studiepoeng 6

7 Tallene er hentet fra Rapport og planer Tilbudene er målt i antall studiepoeng. For EFL øker tallet med studenter som kommer fra partnere i Europa til Norge. Ellers har EFL hatt en kraftig nedgang av studenter som reiser ut i 2010/2011. En grunn til det kan være at studentene er eldre og at de ikke alltid er like mobil fordi mange er etablert med familie. Avtalene for lærerutdanning utenfor Norden er fortsatt ikke godt nok utbygget og derfor ønsker en del studenter ikke å benytte seg av våre tilbud. Praksisopphold i India er populært men synes ikke i statistikken fra DBH fordi den kun er på 4 uker. Likevel satser fakultetet videre på dette og begynner fra 2011 med å sende til Kina i tillegg til India, samt at det vurderes å sende til Kenya. Et poeng å merke seg er at det er stadig flere aktører som tilbys studier på norsk i utlandet, og det kan virke som om norske studenter er fornøyd med slike opphold som ikke er å anse som utveksling (eks. Gateway College, Kilroy etc.) Fakultetet vil legge til rette for et internasjonalt semester for 3.år GLU for å øke antallet utreisende studenter. 2.6 Kompetanseutvikling Avdelingen har 6 høgskolelektorer inne i et kvalifiseringsløp for førstelektorkompetanse. Disse får veiledingsressurs fra høgskolen. I tilegg er det flere som arbeider mot førstelektorkompetanse uten at de får ressurser. Videre er ca 14 ansatte inne i doktorgradsprogram på ulike stadier, både som stipendiater og gjennom intern/annen finansiering. Det er to fra administrasjonen som er i gang med en masterutdanning. På institutt for forming og formgiving er det arrangert seminarer angående veileding for å øke kompetansen i forhold til masterstudentene. 2.7 Fakultetets spesielle utfordringer og forbedringstiltak knyttet til programkvalitet Kapittelet er nokså vidtfavnende og det er vanskelig å gi noen samlet vurdering av utfordringer ut over det som er gjort under de enkelte punkt. 3. Undervisningskvalitet 3.1 FoU arbeider av betydning for studieprogram og undervisning Studenten involveres i FoU-arbeid gjennom kontakt med vitenskapsmetoder, vitenskapsetikk og akademisk skriving i pedagogikk og elevkunnskap og andre fag, samt i profesjonssøyle over tre år. I tillegg får mange studenter kontakt med FoU gjennom BA-oppgava i 3.året. Studenter i flere fag får fou-erfaring ved å delta i praksisundersøkelser som del av sitt BA-arbeid, det gjelder f eks faglærer kroppsøving og idrett. Forskning som understøtter studieprogramma er pågående forskningsprosjekter ved HiT, fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (jf vedlegg), for eksempel stedspedagogikk, barnehagens læringsmiljø, kunstformidling i ungdomsskolen, den moderne bildeboka og flere. Invitasjon til følgeforsking om praksis i nettbaserte lærerutdanninger er lyst ut sommeren Forskningsbasert undervisning er integrert i studie- og fagplaner. Pensum og undervisning ved Efl baseres på det nyeste i forsking i faget. Forsking ved Efl kan brukes på tvers i høgskolen. Emne om vitenskapsteori i master i pedagogikk, didaktikk og ledelse og master i forming, kunst og håndverk har overføringsverdi 7

8 3.2 Fakultetets spesielle utfordringer og forbedringstiltak knyttet til undervisningskvalitet Avdelingen har utfordringer knyttet både til nettbasert undervisning og undervisning på flere studiesteder. Dette fordi nettbasert undervisning enda er et nytt område og fordi at avdelingen er spredt og har studier på flere studiesteder. Her er det hele tiden rom for forbedringer og avdelingen fokuserer kontinuerlig med å bedre undervisningskvaliteten. Selv om avdelingen har flere utfordringer knyttet til undervisningskvaliteten så viser evalueringene at studentene er godt fornøyd med undervisningen de får på studiene. 4. Resultatkvalitet 4.1 Karakterfordeling og strykprosent Karakterfordeling Tabell 10 og 11 viser fordelingen av bokstavkarakterene høsten 2010 og våren A B C D E F IF 7,1 28,6 38,1 14,3 7,1 4,8 IFF 11,7 32,5 41,5 10,6 1,9 1,9 ILF 8,5 26,4 36,4 16,0 4,6 8,1 IP 9,2 24,2 32,0 20,8 7,2 6,7 Totalt 9,4 27,3 36,6 15,9 4,7 6,2 fakultet Tabell 10. Bruk av bokstavkarakterene høsten 2010 (egenfinansierte studenter, alle studienivå). Prosent totalt A B C D E F IF IFF ILF IP Totalt fakultet Tabell 11. Bruk av bokstavkarakterene våren 2011 (egenfinansierte studenter, alle studienivå) Tallene foreligger i DBH fra 1. oktober på følgende side i DBH og studenter, karakterer fordeling Vi ser ut ifra tallene at instituttet for forming og formgiving skiller seg noe ut fra de andre instituttene ved at det er flere som får karakterer A,B og C. Ellers er det rimelig stabilt. IFF er spesielt opptatt av en god oppfølging av studentene, og det er mulig at dette har slått positivt ut i forhold til karakterer Strykprosent Tabell 12 viser strykprosent fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet (egenfinansierte), våren 8

9 IF ,0 0,0 IFF ,3 1,3 ILF ,4 5,9 IP ,0 6,4 Uspesifiert enhet 6,1 6,8 6,0 1,9 1,7 Totalt fakultetet 6,1 6,8 6,0 5,5 5,2 Tabell 12. Strykprosent (egenfinansierte) Tabell 13 viser strykprosent fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet (egenfinansierte), høsten IF ,0 4,8 IFF ,4 2,1 ILF ,7 7,3 IP ,2 4,1 Uspesifisert enhet 9,7 8,8 7,1 0,0 0,0 Totalt fakultet 9,7 8,8 7,1 6,2 4,9 Tabell 13. Strykprosent, høst (egenfinansierte) Tallene hentes fra DBH Strykprosenten ved fakultetet går stadig ned. Det er ved de to største instituttene ILF og IP som har flest studenter at strykprosenten er høyest. De to andre instituttene har en stabil lav strykprosent. 4.2 Ferdige kandidater og gjennomføringsgrad Ferdige kandidater IF IFF ILF IP Uspesifisert enhet Totalt fakultetet Tabell 14. Ferdige kandidater (egenfinansierte) Vi ser her at tallet på ferdige kandidater fortsetter å øke noe. Men vi ser også her at det er IFF som har den største økningen. På ILF er det noe nedgang som henger sammen med opptakstallene Tallet på uteksaminerte bachelorgradskandidater IF 3 5 IFF ILF IP Totalt fakultetet 9

10 Tabell 15. Uteksaminerte bachelorgradskandidater De fleste av fakultetets ferdige kandidater tilhører bachelorløpene. Se pkt Det er en uteksaminert bachelorkandidat med en selvkomponert bachelor i Tallet på uteksaminerte mastergradskandidater År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 IF IFF ILF IP Totalt fakultet Tabell 16. Uteksaminerte mastergradskandidater Det har vært en bra økning på antall uteksaminerte mastergradsstudenter. Noe av økningen kan forklares med et større opptak av studenter i Tallet på antallet PhD-avtaler År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 Nye avtaler på programmet Totalt antall avtaler ved fakultetet Tabell 17. Antall PhD-avtaler Tallet på avlagte PhD-avhandlinger År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 PhD-program PhD-program Totalt fakultetet Tabell 18. Avlagte PhD-avhandlinger Antall uteksaminerte kandidater fordelt på utvalgte områder Studium Opptatt Fullført Opptatt Fullført Opptatt Fullført Opptatt Fullført Opptatt Fullført Allmennlærerutdanning Førskolelærerutdanning Tabell 19. Uteksaminerte kandidater fordelt på utvalgte områder Her har det i de siste årene vært en svak positiv tendens som også fortsetter i Gjennomføringsgrad i forhold til avtalt utdanningsplan IF ,1 85,9 IFF ,5 94,0 ILF ,1 88,5 10

11 IP ,1 71,0 Uspesifisert enhet 89,5 89,9 91,1-100,0 Totalt fakultetet 89,5 89,9 91,1 88,1 88,0 Tabell 20. Gjennomføringsgrad i forhold til utdanningsplan Gjennomføringsgraden har økt på alle instituttene unntatt institutt for pedagogikk. En grunn til det er at det viser seg at studentene på PPU, spesielt de som tar studiet på heltid, bruker noe lenger tid på å fullføre studiet i forhold til utdanningsplanen. 4.3 Studiepoengproduksjon Studiepoengproduksjon Tabell 21 viser studiepoengproduksjonen (60 studiepoengsenheter) for hele året fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet, ny produksjon, egenfinansiert IF ,1 74,4 IFF ,3 244,5 ILF ,3 694,5 IP ,5 358,2 Uspesifisert enhet 1429,9 1386,0 1320,6 4,2 0,3 Totalt fakultetet 1429,9 1386,0 1320,0 1374,4 1371,8 Tabell 21. Studiepoengproduksjon, snitt for året, ny produksjon, egenfinansiert Studiepoengproduksjonen holder seg ganske stabil. Fakultetet har ingen spesielle kommentarer. Tabell 22 viser en oversikt over hvor mange studiepoeng som er avlagt for hver registrerte student (heltidsekvivalenter) snitt for året IF ,5 51,8 IFF ,2 59,1 ILF ,4 51,0 IP ,5 37,8 Uspesifisert enhet 51,8 53,9 52,2 1,5 228,5 Totalt fakultetet 51,8 53,9 52,2 50,5 51,4 Tabell 22. Studiepoeng - registrerte heltidsekvivalenter, snitt for året Da det kom en ny omregningsform i 2009 og vi ser at tallene for 2009 må være feil. Studieadministrasjonen ser likevel ut fra tallene at studiepoengproduksjonen er stabil fra 2009 til Sensurgjennomføring/bruk av ekstern sensor Fakultetet beskriver bruk av intern/eksten sensor iht. eksamensforskriftens krav i 11 og ev. problemstillinger, gjennomførte tiltak eller behov for kvalitetstiltak i den forbindelse. 11

12 Fakultetets rulleringsplan for bruk av ekstern sensur (fra kvalitetsreformen i 2003) er under revidering. Det pågår arbeid med å sette opp en ny, mer aktuell ordning. Våren 2011 brukte fakultetet ekstern sensur på alle bacheloroppgaver, samt ved behov for øvrig, særlig ved avvikling av muntlig eksamen, hvor det skal være to sensorer. Høsten 2011 blir det laget et system for sensur, med utgangspunkt i 3-årige sensoravtaler i hvert emne. Alle emner skal vurderes eksternt hvert 3-. År, og i tillegg skal alle oppgavetekster til eksamen, samt fagplan og vurderingsformer vurderes av sensor systemsensur. 4.5 Klage på sensur Opprinnelig avgjørelse blir stående (Antall) Klage på sensur ved fakultetet etter avgjørelse av klagesaken Opprinnelig Ny Ny Ny Ny avgjørelse avgjørelse avgjørelse avgjørelse avgjørelse blir stående til fordel til fordel til ulempe til (%) for klager for klager for klager ulempefor (Antall) (%) (Antall) klager Antall behandlede klager (%) Vår % 1 3 % 1 3 % Høst 9 53 % 7 41 % 1 6 % Vår % 7 15 % 1 2% Tabell 23. Klager på sensur Antall innmeldte klager Antall klager har økt fra 2010 til En forklaring er at det var en ny eksamensform i to emner der det ble en del stryk. Dette førte til en del klager. Det vil bli en oppsummering av denne eksamensformen. 4.6 Fusk År Antall saker Annullering Annullering og ett semesters utestenging Annullering og to semesters utestenging Høst Vår Tabell 24. Oversikt over fuskesaker i klagenemnda (for hele HiT) Påklaget til felles klagenemnd 4.7 Arbeidslivets vurdering av kandidatenes kompetanse Tabell 25 viser samarbeid med næringslivet som bidrar til utvikling av relevante studier ved HiT. Samarbeidsarenaer/ rutiner for tilbakemelding Formål Mål/delmål Deltakere Aktiviteter/ planer Status 12

13 Tabell 25. Samarbeid med næringslivet som bidrar til utvikling av relevante studier ved HiT Innen praksisfeltet er årlige evalueringsmøter med skoleeiere/rektorer. Det blir arrangert fagdager og planleggingsmøter mellom faglærere og praksislærere. Formålet med dette er å forbedre utdanningspraksisen, og evaluere partnerskapsavtaler. Fakultetet finner det vanskelig å sette dette inn i en tabell. 4.8 Fakultetets spesielle utfordringer og forbedringstiltak knyttet til resultatkvalitet Det er viktig at det blir satt av tilstrekkelig med ressurser til å holde en høy faglig kvalitet i undervisningen. Fakultetet har i det siste satset sterkere på å rekruttere flere i topp- og førstestillinger, og dette vil også være viktig framover. Det bør også fokuseres mer på hva som kreves av studenten i starten på hvert studieår. Fakultetet jobber også med læringsutbytte i emne- og studieplaner i forbindelse med kvalifikasjonsrammeverket. II. VURDERING AV DET TOTALE KVALITETSARBEIDET VED FAKULTETET 5. Bruken av kvalitetssikringssystemet Så langt der det mulig blir rutinene i kvalitetshåndboken fulgt. Blir det konstatert avvik blir dette fulgt opp og eventuelt korrigert. Det er viktig at ansatte og studenters medvirking sikres på en god måte, og det gjøres ved diverse møter ved fakultetet, institutter osv, samt i informasjonsdrøftingsmøter og medarbeidersamtaler. 6. Kvalitetsforbedringsarbeid innen fakultetet og samarbeid mellom fakultetene Tabell 26, 27 og 28 viser avvik og forbedringsforslag, jf. rutine KSS-02 Registrering og håndtering av avvik og forbedringsforslag Fakultet IF IFF IFL IP Totalt antall registrerte avvik Totalt antall registrerte forbedringsforslag Tabell 26 Antall registrerte avvik og forbedringsforslag i studieåret 2010/2011 Det er heller ikke i 2010/2011 registrert avvik ved fakultetet. Det kan skyldes underrapportering. Alle klager registreres ikke nødvendigvis i det elektroniske systemet, men blir håndtert på en forskriftsmessig måte. Alle klager og saksbehandlingen av disse registreres i arkivsystemet. Kategori Fakultet IF IFF IFL IP Stryk % over 35 % Elektronisk evaluering Klage på enkeltvedtak Klage på formelle feil

14 Rutinesvikt Undervisning Læringsmiljø Andre avvik Tabell 27. Avvik fordelt på kategori i studieåret 2010/2011 Fakultet IF IFF IFL IP Adm Totalt antall åpne avvik Totalt antall åpne forbedringsforslag Tabell 28 Totalt antall åpne avvik og forbedringsforslag ved fakultetet 7. Fakultetets spesielle utfordringer og behov for forbedringstiltak knyttet til kvalitetsarbeidet Fakultetet har nok en utfordring i forhold til å bevisstgjøre ansatte angående kvalitetssystemet. Det er også viktig at systemets innhold er hensiktsmessig. Studentene er også viktige i dette arbeidet, og det er viktig å bidra til at det blir økt oppslutning om evalueringer fra deres side. En annen utfordring er å forbedre dokumenteringen av kvalitetsarbeidet som blir utført. 14

Høgskolen i Telemark. Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdannings rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Høgskolen i Telemark. Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdannings rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdannings rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2011-2012 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet (rekruttering)...3

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdannings rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Høgskolen i Telemark. Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdannings rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdannings rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2012/2013 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet (rekruttering)...

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Fakultet for helse- og sosialfag rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid. Studieåret 2010/2011

Høgskolen i Telemark. Fakultet for helse- og sosialfag rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid. Studieåret 2010/2011 Fakultet for helse- og sosialfag rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2010/2011 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet...3 1.1 Søkertall...3 1.2 Antall registrerte

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdannings rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Høgskolen i Telemark. Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdannings rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdannings rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2013/2014 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet (rekruttering)...

Detaljer

Rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid for studieåret 2010-2011

Rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid for studieåret 2010-2011 Høgskolen i Telemark Rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid for studieåret 2010-2011 S-sak 116/11 Godkjent av styret 24.11.11 Sammendrag... 3 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 4 1. Inntakskvalitet...

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Fakultet for teknologiske fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Høgskolen i Telemark. Fakultet for teknologiske fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Fakultet for teknologiske fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2013/2014 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet (rekruttering)... 3 1.1 Søkertall...

Detaljer

Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009

Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009 S-sak 122/09 Utkast av 04.12.09 Godkjent av styret (dato): Innledning...3 I Rapport om studiekvalitet for studieåret...3 1. Inntakskvalitet...3 1.1 Søkertall...3

Detaljer

Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2009-2010

Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2009-2010 Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2009-2010 S-sak 95/10 Godkjent 25.11.10 2 Sammendrag Kvalitetsrapporten for studieåret 2009-2010 omhandler utviklingen i studiekvaliteten ved Høgskolen

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 9/15-26.11.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 9/15-26.11.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 9/15-26.11.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Høgskolen i Telemark Rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid for studieåret 2013/2014

Høgskolen i Telemark Rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid for studieåret 2013/2014 Høgskolen i Telemark Rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid for studieåret 2013/2014 S-sak 97/14 Utkast av 19.11.14 Sammendrag... 3 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 4 1. Inntakskvalitet...

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Fakultet for helse- og sosialfags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Høgskolen i Telemark. Fakultet for helse- og sosialfags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Fakultet for helse- og sosialfags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2013/2014 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet (rekruttering)... 3 1.1 Søkertall...

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Fakultet for helse- og sosialfags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Høgskolen i Telemark. Fakultet for helse- og sosialfags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Fakultet for helse- og sosialfags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2012/2013 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet (rekruttering)... 3 1.1 Søkertall...

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtedato: 13.06.2016 Møtenr: 2/2016 Sak i møtet: 4b skriftlig orientering Dato: 02.06.2015 J.nr.: 2016/ ORIENTERINGSSAK STUDENTSTATISTIKKER

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: PMR Møtedato: 13.11.2014, sak Dato: 10.11.2014 J.nr.: 2014/ ORIENTERINGSSAK OM STUDENTSTATISTIKKER Notatet inneholder sentrale tall for fakultetets

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet Årlig rapport om kvalitetsarbeidet 2008 Innledning... 3 Søknads- og opptakstall... 4 Søknadstall... 4 Opptakstall... 5 Kjønnsfordeling NOM søkere... 5 Antall 1. prioritetssøkere gjennom Nasjonalt Opptak

Detaljer

INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG Studieår: H-08+ 2009 Institutt: Institutt for økonomi- og samfunnsfag På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Arbeidslivet i dag preges av raske omstillinger og høye kompetansekrav både innen privat og offentlig sektor. God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes

Detaljer

Tabellvedlegg AHS kvalitetsrapportene Høgskolen i Sør-Trøndelag

Tabellvedlegg AHS kvalitetsrapportene Høgskolen i Sør-Trøndelag Tabellvedlegg AHS kvalitetsrapportene 2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 3. ANALYSE...3 3.1 LÆRINGSUTBYTTE...3 3.1.1 INDIKATORER FOR LÆRINGSUTBYTTE - KVANTITATIVE...3 3.2 INNTAKSKVALITET...6 3.2.1 INDIKATORER

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN KUNST-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN KUNST-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Drama og teater... 6 Faglærerutdanning i musikk (ikke komplett datagrunnlag)... 11 Samtidskunst (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 Kommentar Vi ser at søkertallene har hatt en jevn stigning fra 2011 (17 søkere), og til de

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Teacher Education for Bilingual Teachers, Bachelor Programme Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester (deltid) Studieprogramkode:

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt

Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt 11.06.2015 Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt Kari Hoel og Merete Helle, seksjon for analyse og kvalitetsutvikling HiOAs kvalitetssikringssystem Fem kvalitetsdimensjoner

Detaljer

Studiekvalitetsrapport for ISP

Studiekvalitetsrapport for ISP N O T A T Til: Institutt for spesialpedagogikk Fra: Postboks 1140, Blindern 0318 Oslo Kopi: Telefon: 22 85 80 59 Saksbehandler: Telefaks: 22 85 80 21 Web-adr.: http://www.uv.uio.no/isp/ Emne: Dato: Saksnr.:

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet?

NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet? NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet? AOS 234 Halvor Hektoen NMBUs studiestrategi Overordnete mål NMBUs kandidater har kompetanse på høyt faglig nivå, er etterspurte og bidrar til bærekraftig

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1942 Professor 1940 Førstelektor 1945 Professor 1954 Professor 1943 Førsteamanuensis 1952 Instituttleder

Detaljer

11. AUGUST 2015. Veiledning til programrapport

11. AUGUST 2015. Veiledning til programrapport 11. AUGUST 2015 Veiledning til programrapport Beskrivelse: programrapport, instituttrapport og fakultetsrapport Programrapport: I programrapporten skal det oppsummeres og analyseres funn som gjelder programmet,

Detaljer

Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no

Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no Faglig koordinator for etter- og videreutdanning ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) Informasjon 1. Ny barnehagelærerutdanning

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN IRS-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN IRS-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved IRS-fak 2009-2013... 6 Arktisk friluftsliv (opprettet i 2013, derfor er det svært lite data tilgjengelig)...

Detaljer

Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg):

Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg): STUDIEKVALITETSRAPPORT 2010 - UTVIKLINGSSTUDIER 1 inntakskvalitet a) Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg): 2009: 1619 (143) 2010: 1518 (152)

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1961 Instituttleder 1945 Professor 1954 Førsteamanuensis 1973 Førsteamanuensis* 1947 Universitetslektor

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved NT-fak 29-213... 6 Frafall 5-årige masterprogram ved NT-fak 29-213... 7 Masterprogrammet i energi,

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert SV 2-0 SV Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon

Detaljer

MBA i økologisk økonomi

MBA i økologisk økonomi NO EN MBA i økologisk økonomi Er du opptatt av miljø- og samfunnsansvar? Ønsker du økt kompetanse innenfor miljø- og samfunnsansvarlig økonomi? Vil du helst ha mulighet til å kombinere studier og jobb?

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning

Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2011/1644 Dato: 15.10.2011 Søknad om etablering av Innføring i spesialpedagogikk,

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Programgjennomgang for 2016

Programgjennomgang for 2016 Programgjennomgang for 2016 Masterprogrammet i teknologi, innovasjon og kunnskap ESST Society, Science and Technology in Europe TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur 1 Innhold 1. Evalueringsmateriale

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2012/4599 Dato: 03.10.2014 Saksnr: KF 17-14 KF SAK 17-14 Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Til: Fakultetsstyret

Detaljer

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen!

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen! Allmøte Fakultet for helsefag 25. april 2013 Velkommen! Resultater 2012 Måloppnåelse og videre tiltak Agenda Kort om bakgrunn Universitetssatsing Hvor står vi, hvor går vi Utdanning FoU Andre institusjoner,

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for økonomi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 Utdanningsmelding Institutt for økonomi 1. Generell omtale av

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 5 Møtedato: 12. mars 2015 Nedleggelse av masterprogrammet «Lesing og skriving i skolen», ref.nr. 2014/13065 Notat datert

Detaljer

Rapport fra avdeling til styret 2015

Rapport fra avdeling til styret 2015 Rapport fra avdeling til styret 2015 Avdeling Dekan Avdeling for helsefag Bratseth Kristin 1. Resultater 2013 2014 2015 Søkertall (1. prioritetssøkere) 823 638 811 Opptakstall 648 609 614 Aktive studenter

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

År Fullført studium. År Nye reg. stud

År Fullført studium. År Nye reg. stud Vedlegg 6: Navn studieprogram/retning: Satellite Engineering Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 89 Kommentar Masterprogrammet har følgende tall for studenter som har blitt tatt opp

Detaljer

b) Rammen gjør at undervisning og veiledning som burde vært praksisrelevant og praksisnær ofte må gjennomføres som ren teori og forelesninger.

b) Rammen gjør at undervisning og veiledning som burde vært praksisrelevant og praksisnær ofte må gjennomføres som ren teori og forelesninger. NOTAT Til Dekan EFL Fra IP ved Bjørn Magne Aakre Dato 2.2 2009 Svar til spørsmål om strategiarbeid 2008-2009 har institutt for pedagogikk 61 studieenheter slik det går fram av tabellen i vedlegg 1. I disse

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Master i lulesamisk språk

Master i lulesamisk språk NO EN Master i lulesamisk språk Masterutdanning i lulesamisk med fokus på lulesamisk språk. Studiet vil være en fortsettelse av bachelorutdanningen i lulesamisk der kandidatene skal oppnå kunnskap og ferdigheter

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved Helse-fak 2009-2013... 6 Bioingeniør... 8 Biomedisin... 13 Ergoterapi (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Studentene skal tilegne

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN BFE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN BFE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved BFE-fak 2009-2013... 6 Akvamedisin... 8 Biologi, klima og miljø (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtedato: 15.12.2014 Møtenr: 5/2014 Sak i møtet: 7 skriftlig orientering Dato: 04.12.2014 J.nr.: 2014/4508 ORIENTERINGSSAK STATISTIKK

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Førsteamanuensis 1959 Førsteamanuensis 1961 Professor 1963 Førsteamanuensis b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Utfyllende bestemmelser i kvalitetsarbeidet

Utfyllende bestemmelser i kvalitetsarbeidet Utfyllende bestemmelser i kvalitetsarbeidet Bachelor og masterutdanningene på heltid Vedtatt 25.01.2018 av prorektor for utdanning Hva gjør vi for å utvikle kvaliteten i studiene? Dette dokumentet konkretiserer

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

Årsrapport om. kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. ved

Årsrapport om. kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. ved Årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet ved Høgskolen i Telemark Studieåret 2005/2006 Høgskolen i Telemark, 30.11.06 Sist endret: 17.11.06 Versjon nr. 10 Skrevet av: Kristin Ekmann Godkjent

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

ÅRLIG RAPPORT OM KVALITETSARBEIDET

ÅRLIG RAPPORT OM KVALITETSARBEIDET ÅRLIG RAPPORT OM KVALITETSARBEIDET 2009 1. INNLEDNING... 3 2. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK 2008-09... 3 Positive utviklingstrekk... 3 Felt med utfordringer... 4 3. REKRUTTERING OG OPPTAK... 4 Søkertall...

Detaljer

Utdanningsmelding 2014 Kjemisk institutt

Utdanningsmelding 2014 Kjemisk institutt Utdanningsmelding 2014 Kjemisk institutt Utdanningsmeldingen ble behandlet i Programstyret i kjemi 18.02.2015 med påfølgende sirkulasjon. Innhold Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmelding

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer