Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid"

Transkript

1 Mal for Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2010/2011

2 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET Inntakskvalitet Søkertall Antall registrerte studenter Inntakstall Fakultetets spesielle utfordringer og forbedringstiltak knyttet til inntakskvalitet Programkvalitet Studentenes evaluering av undervisning Intern evaluering av studieprogram Eksterne evalueringer (NOKUT) Studie- fagplanarbeid Internasjonalt og nasjonalt samarbeid Kompetanseutvikling Fakultetets spesielle utfordringer og forbedringstiltak knyttet til programkvalitet Undervisningskvalitet FoU arbeider av betydning for studieprogram og undervisning Fakultetets spesielle utfordringer og forbedringstiltak knyttet til undervisningskvalitet Resultatkvalitet Karakterfordeling og strykprosent Ferdige kandidater og gjennomføringsgrad Studiepoengproduksjon Sensurgjennomføring/bruk av ekstern sensor Klage på sensur Fusk Arbeidslivets vurdering av kandidatenes kompetanse Fakultetets spesielle utfordringer og forbedringstiltak knyttet til resultatkvalitet II. VURDERING AV DET TOTALE KVALITETSARBEIDET VED FAKULTETET Bruken av kvalitetssikringssystemet Kvalitetsforbedringsarbeid innen fakultetet og samarbeid mellom fakultetene Fakultetets spesielle utfordringer og behov for forbedringstiltak knyttet til kvalitetsarbeidet

3 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET 1. Inntakskvalitet 1.1 Søkertall Årstall Søkere EFL Totalt antall søkere til HiT i SO EFLs andel av søkerne (%) 25,4 29,3 32,5 35,6 32,7 Tabell 1 Registrerte 1.prioritetssøkere i Samordna opptak (SO) 1.2 Antall registrerte studenter IF IFF ILF ,5 IP Uspesifisert enhet ,5 1839,5 22,5 40,6 Totalt fakultetet ,5 1839,5 1772,5 1870,1 Tabell 2 Registrerte studenter, egenfinansierte per 1. oktober.. IF IFF ILF ,6 IP Uspesifisert 1705, ,7 6,8 enhet 0,5 Totalt 1705, ,7 1705,5 1577,4 fakultetet Tabell 3. Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte per 1. oktober.. Vi ser at antall kvalifiserte søkere og registrerte studenter på allmennlærerutdanningen og faglærerutdanningene nå øker. Fakultetet har mange søkere som følger studier på 30 stp fordelt over et år. Derfor forskjellen mellom antall registrerte studenter og antall heltidsekvivalenter. 3

4 1.3 Inntakstall Karakter poeng Poeng totalt Karakter poeng Poeng totalt Karakter poeng Poeng totalt IF 42,2 53,6 42,6 53,6 IFF 39,8 52,7 40,7 53,3 ILF 37,1 46,6 37,8 49,4 IP Uspesifisert enhet 38,6 46, Totalt fakultetet 38,6 46,0 38,0 48,3 38,7 50,5 Tabell 4. Karaktersnitt for 1. prioritetssøkere (SO). Karakterpoengene har gått marginalt opp, men de totale inntakspoengene har gått opp noe mer spesielt på institutt for lærerutdanning. Dette kan skyldes flere eldre søkere til de nettbaserte utdanningene og at disse har i snitt flere tilleggspoeng enn yngre søkere. 1.4 Fakultetets spesielle utfordringer og forbedringstiltak knyttet til inntakskvalitet Vi noterer oss at antall søkere til EFLs studier har gått litt ned sammenlignet med 2010, og at vi derfor ikke tar del i den veksten i søkere som er blitt HiT til del i år. Fakultetet rammes fortsatt av de nasjonale trender i studentmobilitet, dvs. at studenter i økende grad trekker mot studier i større byer. Vi ser en nedgang i søkningen til grunnskolelærerutdanningen (GLU) i Porsgrunn, særlig i GLU Denne utfordring krever særskilt innsats i markedsføring av dette studiet, både på fakultets- og institusjonsnivå. Vi har i år økt vårt tilbud om nettbaserte studium til også å gjelde GLU Det er mange som søker lærerutdanning, men som dessverre ikke viser seg å være kvalifisert. Om lag 40% av søkerne imøtekommer ikke opptakskravene. Dette er imidlertid et nasjonalt problem. Søkningen til førskolelærerstudiene holder seg på om lag samme nivå som i fjor. Vi kan imidlertid glede oss over at faglærerutdanningen rekrutterer godt. Til faglærerutdanning i kroppsøving kom det svært mange studenter inn via Restetorget. 2. Programkvalitet 2.1 Studentenes evaluering av undervisning Evaluering av emner Vår 2008 Høst 2008 Vår 2009 Høst 2009 Vår 2010 Høst 2010 Vår IF IFF ILF IP Totalt

5 fakultetet Tabell 5. Emneevaluering, svarprosent totalt for fakultetet og institutter. Figur 1. Svarprosent emneevaluering Underveis-/midtveisevalueringer Faggruppene er selv ansvarlige for evalueringer i sine fag underveis. Evalueringene følges opp av studieleder i forhold til studietilretteleggingen og instituttleder knyttet til medarbeidersamtaler og arbeidsplaner. 2.2 Intern evaluering av studieprogram I denne rapporteringsperioden har det ikke blitt gjennomført intern evaluering av studieprogrammer ved fakultetet. 2.3 Eksterne evalueringer (NOKUT) Det arbeides videre med oppfølgingen av NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanningen. 2.4 Studie- fagplanarbeid KSS 08 og 09 er fulgt. Sammensetning av emne- og studieportefølje svarer på regionale og nasjonale behov i grunnskolelærerutdanning og faglærerutdanning. EVU-virksomheten er omfattende og fører til håndterlige studentgrupper av blanda art. Utvikling av emner og studier har i perioden særlig vært knytta til innføring av kvalifikasjonsrammeverket, som dette året er fullført for studier som starta høsten Utvikling av sanntidsformidling av studieprogram har fortsatt. Den faglige utviklingen av lærerutdanninga har særlig vært prega av innføring av ny GLU, som fakultetet står midt oppe i. Innføring av kvalifikasjonsrammeverket er et omfattende fagpolitisk planarbeid som vil pågå fram til desember

6 Eksterne signaler har i stor utstrekning blitt gitt gjennom rammeplanstyrte utdanninger og forskriftene for dem. Lærerutdanningene har nok en gang vært utsatt for mye nasjonal oppmerksomhet og eksterne signaler fra denne oppmerksomheten danner bakteppe for studie- og fagplanarbeidet. Master i pedagogikk, didaktikk og ledelse er akkreditert av Nokut og satt i gang høsten Utfordringer er bl a å tilpasse de nye glu-løpa 1-7 og 5-10 til hverandre, samtidig som de håndteres som to separate enheter med progresjon og klar praksistilknytting. Arbeid med lærerutdanningsmastere er under arbeid. Igangsetting av akkreditert master i engelsk og norsk fagdidaktisk retning som et samarbeid mellom fakultet og allmenne fag og fakultet for lærerutdanning er fortsatt en utfordring. Det er en utfordring at innføringa av kvalifikasjonsrammeverket ikke forfaller til en rein instrumentell tilpassing, men blir faglig nyskapende ved å sette forholdet mellom faglig virksomhet og evalueringsprosedyrer i spill. 2.5 Internasjonalt og nasjonalt samarbeid Tabellene 6, 7 og 8 viser lærer- og studentmobilitet. Tabell 9 viser fremmedspråklige utdanningstilbud målt i studiepoeng. Lærermobilitet 2007 Lærermobilitet 2008 Lærermobilitet 2009 Lærermobilitet 2010 Ut Inn Ut Inn Ut Inn Ut Inn IF IFF ILF IP Totalt fakultetet Tabell 6. Lærermobilitet IF IFF ILF IP Uspesifisert enhet Totalt fakultetet Tabell 7. Studentmobilitet, innreisende utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram IF IFF ILF IP Uspesifisert enhet Totalt fakultetet Tabell 8. Studentmobilitet, utreisende utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram 2005 Fremmedspråklige utdanningstilbud ved HiT Tabell 9. Fremmedspråklige utdanningstilbud målt i studiepoeng 6

7 Tallene er hentet fra Rapport og planer Tilbudene er målt i antall studiepoeng. For EFL øker tallet med studenter som kommer fra partnere i Europa til Norge. Ellers har EFL hatt en kraftig nedgang av studenter som reiser ut i 2010/2011. En grunn til det kan være at studentene er eldre og at de ikke alltid er like mobil fordi mange er etablert med familie. Avtalene for lærerutdanning utenfor Norden er fortsatt ikke godt nok utbygget og derfor ønsker en del studenter ikke å benytte seg av våre tilbud. Praksisopphold i India er populært men synes ikke i statistikken fra DBH fordi den kun er på 4 uker. Likevel satser fakultetet videre på dette og begynner fra 2011 med å sende til Kina i tillegg til India, samt at det vurderes å sende til Kenya. Et poeng å merke seg er at det er stadig flere aktører som tilbys studier på norsk i utlandet, og det kan virke som om norske studenter er fornøyd med slike opphold som ikke er å anse som utveksling (eks. Gateway College, Kilroy etc.) Fakultetet vil legge til rette for et internasjonalt semester for 3.år GLU for å øke antallet utreisende studenter. 2.6 Kompetanseutvikling Avdelingen har 6 høgskolelektorer inne i et kvalifiseringsløp for førstelektorkompetanse. Disse får veiledingsressurs fra høgskolen. I tilegg er det flere som arbeider mot førstelektorkompetanse uten at de får ressurser. Videre er ca 14 ansatte inne i doktorgradsprogram på ulike stadier, både som stipendiater og gjennom intern/annen finansiering. Det er to fra administrasjonen som er i gang med en masterutdanning. På institutt for forming og formgiving er det arrangert seminarer angående veileding for å øke kompetansen i forhold til masterstudentene. 2.7 Fakultetets spesielle utfordringer og forbedringstiltak knyttet til programkvalitet Kapittelet er nokså vidtfavnende og det er vanskelig å gi noen samlet vurdering av utfordringer ut over det som er gjort under de enkelte punkt. 3. Undervisningskvalitet 3.1 FoU arbeider av betydning for studieprogram og undervisning Studenten involveres i FoU-arbeid gjennom kontakt med vitenskapsmetoder, vitenskapsetikk og akademisk skriving i pedagogikk og elevkunnskap og andre fag, samt i profesjonssøyle over tre år. I tillegg får mange studenter kontakt med FoU gjennom BA-oppgava i 3.året. Studenter i flere fag får fou-erfaring ved å delta i praksisundersøkelser som del av sitt BA-arbeid, det gjelder f eks faglærer kroppsøving og idrett. Forskning som understøtter studieprogramma er pågående forskningsprosjekter ved HiT, fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (jf vedlegg), for eksempel stedspedagogikk, barnehagens læringsmiljø, kunstformidling i ungdomsskolen, den moderne bildeboka og flere. Invitasjon til følgeforsking om praksis i nettbaserte lærerutdanninger er lyst ut sommeren Forskningsbasert undervisning er integrert i studie- og fagplaner. Pensum og undervisning ved Efl baseres på det nyeste i forsking i faget. Forsking ved Efl kan brukes på tvers i høgskolen. Emne om vitenskapsteori i master i pedagogikk, didaktikk og ledelse og master i forming, kunst og håndverk har overføringsverdi 7

8 3.2 Fakultetets spesielle utfordringer og forbedringstiltak knyttet til undervisningskvalitet Avdelingen har utfordringer knyttet både til nettbasert undervisning og undervisning på flere studiesteder. Dette fordi nettbasert undervisning enda er et nytt område og fordi at avdelingen er spredt og har studier på flere studiesteder. Her er det hele tiden rom for forbedringer og avdelingen fokuserer kontinuerlig med å bedre undervisningskvaliteten. Selv om avdelingen har flere utfordringer knyttet til undervisningskvaliteten så viser evalueringene at studentene er godt fornøyd med undervisningen de får på studiene. 4. Resultatkvalitet 4.1 Karakterfordeling og strykprosent Karakterfordeling Tabell 10 og 11 viser fordelingen av bokstavkarakterene høsten 2010 og våren A B C D E F IF 7,1 28,6 38,1 14,3 7,1 4,8 IFF 11,7 32,5 41,5 10,6 1,9 1,9 ILF 8,5 26,4 36,4 16,0 4,6 8,1 IP 9,2 24,2 32,0 20,8 7,2 6,7 Totalt 9,4 27,3 36,6 15,9 4,7 6,2 fakultet Tabell 10. Bruk av bokstavkarakterene høsten 2010 (egenfinansierte studenter, alle studienivå). Prosent totalt A B C D E F IF IFF ILF IP Totalt fakultet Tabell 11. Bruk av bokstavkarakterene våren 2011 (egenfinansierte studenter, alle studienivå) Tallene foreligger i DBH fra 1. oktober på følgende side i DBH og studenter, karakterer fordeling Vi ser ut ifra tallene at instituttet for forming og formgiving skiller seg noe ut fra de andre instituttene ved at det er flere som får karakterer A,B og C. Ellers er det rimelig stabilt. IFF er spesielt opptatt av en god oppfølging av studentene, og det er mulig at dette har slått positivt ut i forhold til karakterer Strykprosent Tabell 12 viser strykprosent fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet (egenfinansierte), våren 8

9 IF ,0 0,0 IFF ,3 1,3 ILF ,4 5,9 IP ,0 6,4 Uspesifiert enhet 6,1 6,8 6,0 1,9 1,7 Totalt fakultetet 6,1 6,8 6,0 5,5 5,2 Tabell 12. Strykprosent (egenfinansierte) Tabell 13 viser strykprosent fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet (egenfinansierte), høsten IF ,0 4,8 IFF ,4 2,1 ILF ,7 7,3 IP ,2 4,1 Uspesifisert enhet 9,7 8,8 7,1 0,0 0,0 Totalt fakultet 9,7 8,8 7,1 6,2 4,9 Tabell 13. Strykprosent, høst (egenfinansierte) Tallene hentes fra DBH Strykprosenten ved fakultetet går stadig ned. Det er ved de to største instituttene ILF og IP som har flest studenter at strykprosenten er høyest. De to andre instituttene har en stabil lav strykprosent. 4.2 Ferdige kandidater og gjennomføringsgrad Ferdige kandidater IF IFF ILF IP Uspesifisert enhet Totalt fakultetet Tabell 14. Ferdige kandidater (egenfinansierte) Vi ser her at tallet på ferdige kandidater fortsetter å øke noe. Men vi ser også her at det er IFF som har den største økningen. På ILF er det noe nedgang som henger sammen med opptakstallene Tallet på uteksaminerte bachelorgradskandidater IF 3 5 IFF ILF IP Totalt fakultetet 9

10 Tabell 15. Uteksaminerte bachelorgradskandidater De fleste av fakultetets ferdige kandidater tilhører bachelorløpene. Se pkt Det er en uteksaminert bachelorkandidat med en selvkomponert bachelor i Tallet på uteksaminerte mastergradskandidater År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 IF IFF ILF IP Totalt fakultet Tabell 16. Uteksaminerte mastergradskandidater Det har vært en bra økning på antall uteksaminerte mastergradsstudenter. Noe av økningen kan forklares med et større opptak av studenter i Tallet på antallet PhD-avtaler År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 Nye avtaler på programmet Totalt antall avtaler ved fakultetet Tabell 17. Antall PhD-avtaler Tallet på avlagte PhD-avhandlinger År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 PhD-program PhD-program Totalt fakultetet Tabell 18. Avlagte PhD-avhandlinger Antall uteksaminerte kandidater fordelt på utvalgte områder Studium Opptatt Fullført Opptatt Fullført Opptatt Fullført Opptatt Fullført Opptatt Fullført Allmennlærerutdanning Førskolelærerutdanning Tabell 19. Uteksaminerte kandidater fordelt på utvalgte områder Her har det i de siste årene vært en svak positiv tendens som også fortsetter i Gjennomføringsgrad i forhold til avtalt utdanningsplan IF ,1 85,9 IFF ,5 94,0 ILF ,1 88,5 10

11 IP ,1 71,0 Uspesifisert enhet 89,5 89,9 91,1-100,0 Totalt fakultetet 89,5 89,9 91,1 88,1 88,0 Tabell 20. Gjennomføringsgrad i forhold til utdanningsplan Gjennomføringsgraden har økt på alle instituttene unntatt institutt for pedagogikk. En grunn til det er at det viser seg at studentene på PPU, spesielt de som tar studiet på heltid, bruker noe lenger tid på å fullføre studiet i forhold til utdanningsplanen. 4.3 Studiepoengproduksjon Studiepoengproduksjon Tabell 21 viser studiepoengproduksjonen (60 studiepoengsenheter) for hele året fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet, ny produksjon, egenfinansiert IF ,1 74,4 IFF ,3 244,5 ILF ,3 694,5 IP ,5 358,2 Uspesifisert enhet 1429,9 1386,0 1320,6 4,2 0,3 Totalt fakultetet 1429,9 1386,0 1320,0 1374,4 1371,8 Tabell 21. Studiepoengproduksjon, snitt for året, ny produksjon, egenfinansiert Studiepoengproduksjonen holder seg ganske stabil. Fakultetet har ingen spesielle kommentarer. Tabell 22 viser en oversikt over hvor mange studiepoeng som er avlagt for hver registrerte student (heltidsekvivalenter) snitt for året IF ,5 51,8 IFF ,2 59,1 ILF ,4 51,0 IP ,5 37,8 Uspesifisert enhet 51,8 53,9 52,2 1,5 228,5 Totalt fakultetet 51,8 53,9 52,2 50,5 51,4 Tabell 22. Studiepoeng - registrerte heltidsekvivalenter, snitt for året Da det kom en ny omregningsform i 2009 og vi ser at tallene for 2009 må være feil. Studieadministrasjonen ser likevel ut fra tallene at studiepoengproduksjonen er stabil fra 2009 til Sensurgjennomføring/bruk av ekstern sensor Fakultetet beskriver bruk av intern/eksten sensor iht. eksamensforskriftens krav i 11 og ev. problemstillinger, gjennomførte tiltak eller behov for kvalitetstiltak i den forbindelse. 11

12 Fakultetets rulleringsplan for bruk av ekstern sensur (fra kvalitetsreformen i 2003) er under revidering. Det pågår arbeid med å sette opp en ny, mer aktuell ordning. Våren 2011 brukte fakultetet ekstern sensur på alle bacheloroppgaver, samt ved behov for øvrig, særlig ved avvikling av muntlig eksamen, hvor det skal være to sensorer. Høsten 2011 blir det laget et system for sensur, med utgangspunkt i 3-årige sensoravtaler i hvert emne. Alle emner skal vurderes eksternt hvert 3-. År, og i tillegg skal alle oppgavetekster til eksamen, samt fagplan og vurderingsformer vurderes av sensor systemsensur. 4.5 Klage på sensur Opprinnelig avgjørelse blir stående (Antall) Klage på sensur ved fakultetet etter avgjørelse av klagesaken Opprinnelig Ny Ny Ny Ny avgjørelse avgjørelse avgjørelse avgjørelse avgjørelse blir stående til fordel til fordel til ulempe til (%) for klager for klager for klager ulempefor (Antall) (%) (Antall) klager Antall behandlede klager (%) Vår % 1 3 % 1 3 % Høst 9 53 % 7 41 % 1 6 % Vår % 7 15 % 1 2% Tabell 23. Klager på sensur Antall innmeldte klager Antall klager har økt fra 2010 til En forklaring er at det var en ny eksamensform i to emner der det ble en del stryk. Dette førte til en del klager. Det vil bli en oppsummering av denne eksamensformen. 4.6 Fusk År Antall saker Annullering Annullering og ett semesters utestenging Annullering og to semesters utestenging Høst Vår Tabell 24. Oversikt over fuskesaker i klagenemnda (for hele HiT) Påklaget til felles klagenemnd 4.7 Arbeidslivets vurdering av kandidatenes kompetanse Tabell 25 viser samarbeid med næringslivet som bidrar til utvikling av relevante studier ved HiT. Samarbeidsarenaer/ rutiner for tilbakemelding Formål Mål/delmål Deltakere Aktiviteter/ planer Status 12

13 Tabell 25. Samarbeid med næringslivet som bidrar til utvikling av relevante studier ved HiT Innen praksisfeltet er årlige evalueringsmøter med skoleeiere/rektorer. Det blir arrangert fagdager og planleggingsmøter mellom faglærere og praksislærere. Formålet med dette er å forbedre utdanningspraksisen, og evaluere partnerskapsavtaler. Fakultetet finner det vanskelig å sette dette inn i en tabell. 4.8 Fakultetets spesielle utfordringer og forbedringstiltak knyttet til resultatkvalitet Det er viktig at det blir satt av tilstrekkelig med ressurser til å holde en høy faglig kvalitet i undervisningen. Fakultetet har i det siste satset sterkere på å rekruttere flere i topp- og førstestillinger, og dette vil også være viktig framover. Det bør også fokuseres mer på hva som kreves av studenten i starten på hvert studieår. Fakultetet jobber også med læringsutbytte i emne- og studieplaner i forbindelse med kvalifikasjonsrammeverket. II. VURDERING AV DET TOTALE KVALITETSARBEIDET VED FAKULTETET 5. Bruken av kvalitetssikringssystemet Så langt der det mulig blir rutinene i kvalitetshåndboken fulgt. Blir det konstatert avvik blir dette fulgt opp og eventuelt korrigert. Det er viktig at ansatte og studenters medvirking sikres på en god måte, og det gjøres ved diverse møter ved fakultetet, institutter osv, samt i informasjonsdrøftingsmøter og medarbeidersamtaler. 6. Kvalitetsforbedringsarbeid innen fakultetet og samarbeid mellom fakultetene Tabell 26, 27 og 28 viser avvik og forbedringsforslag, jf. rutine KSS-02 Registrering og håndtering av avvik og forbedringsforslag Fakultet IF IFF IFL IP Totalt antall registrerte avvik Totalt antall registrerte forbedringsforslag Tabell 26 Antall registrerte avvik og forbedringsforslag i studieåret 2010/2011 Det er heller ikke i 2010/2011 registrert avvik ved fakultetet. Det kan skyldes underrapportering. Alle klager registreres ikke nødvendigvis i det elektroniske systemet, men blir håndtert på en forskriftsmessig måte. Alle klager og saksbehandlingen av disse registreres i arkivsystemet. Kategori Fakultet IF IFF IFL IP Stryk % over 35 % Elektronisk evaluering Klage på enkeltvedtak Klage på formelle feil

14 Rutinesvikt Undervisning Læringsmiljø Andre avvik Tabell 27. Avvik fordelt på kategori i studieåret 2010/2011 Fakultet IF IFF IFL IP Adm Totalt antall åpne avvik Totalt antall åpne forbedringsforslag Tabell 28 Totalt antall åpne avvik og forbedringsforslag ved fakultetet 7. Fakultetets spesielle utfordringer og behov for forbedringstiltak knyttet til kvalitetsarbeidet Fakultetet har nok en utfordring i forhold til å bevisstgjøre ansatte angående kvalitetssystemet. Det er også viktig at systemets innhold er hensiktsmessig. Studentene er også viktige i dette arbeidet, og det er viktig å bidra til at det blir økt oppslutning om evalueringer fra deres side. En annen utfordring er å forbedre dokumenteringen av kvalitetsarbeidet som blir utført. 14

Årsrapport om. kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. ved

Årsrapport om. kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. ved Årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet ved Høgskolen i Telemark Studieåret 2005/2006 Høgskolen i Telemark, 30.11.06 Sist endret: 17.11.06 Versjon nr. 10 Skrevet av: Kristin Ekmann Godkjent

Detaljer

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12

ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET. Studieåret 2011/12 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET Studieåret 2011/12 November 2012 1 Innholdsliste 1 Innledning... 4 2 Høgskolens kvalitetspolitikk... 5 3 Studier og studieproduksjon... 7 3.1 Studenttall og studiepoengsproduksjon...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble behandlet og godkjent av høgskolestyret i møte den 25.4.2014. Forsidebilde: Barnevernsstudent Hege Skreivang, opprinnelig fra Kolbotn, har

Detaljer

Årsrapport om Studiekvalitet og Læringsmiljø Studieåret 2006/2007

Årsrapport om Studiekvalitet og Læringsmiljø Studieåret 2006/2007 Årsrapport om Studiekvalitet og Læringsmiljø Studieåret 2006/2007 Vedtatt av Høgskolestyret 6. desember 2007 Innholdsfortegnelse Del 1 Sammendrag... 1 Overordnet vurdering av studiekvaliteten ved HiH...

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Rapport og plan 2013-2014

Rapport og plan 2013-2014 Rapport og plan 2013-2014 Innhold INNLEDNING 4 HSH sin rolle og egenart 5 HSH og regionen 6 Sektormål 1 10 Universiteter og høyskoler skal gi utdannning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets

Detaljer

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-V-19/14 Kvalitetsrapport HiST 2013 1.06.2014 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 OM KVALITETSRAPPORTEN... 5 1.1.1 NØKKELTALL... 5 1.1.2 GODE RESULTAT... 6

Detaljer

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2012

Utdannings- og forskningsmelding 2012 Utdannings- og forskningsmelding 2012 Forsidebildet: Førsteamanuensis Claire Vaugelade Berg og lærerstudenter Kenneth Finnestad og Nina Vidvei Larsen Institutt for matematiske fag, Fakultet for teknologi

Detaljer

Kvalitetsrapport for 2010

Kvalitetsrapport for 2010 Kvalitetsrapport for 2010 Innhold Kvalitetsrapport for 2010... 0 1. Innledning... 2 2. Sammendrag og konklusjoner... 3 2.1 Utdanning... 3 2.2 Forsknings- og utviklingsarbeid... 3 2.3 Formidling, nyskaping

Detaljer

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet Årlig rapport om kvalitetsarbeidet 2011 Vedtatt 20.06.12 (Styresak 34/12) Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 5 2 UTVIKLINGSTREKK OG REKTORS VURDERINGER... 7 2.1 POSITIVE UTVIKLINGSTREKK... 7 2.2 FELT

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR 2010/2011

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR 2010/2011 RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR 2010/2011 Innledning Del 1 STATUS FOR OPPFØLGING AV TILTAK Del 2 ANNET SELVVALGTE TEMA 1 INNLEDNING Kvalitetssikringsrapporten for Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012

Rapport og planer 2011-2012 Rapport og planer 2011-2012 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 2. Resultatrapportering 3 2.1 Rapportering på mål for 2011 3 2.1.1 Sektormål 1 Utdanning 3 2.1.2 Virksomhetsmål 1.1 7 2.1.3 Virksomhetsmål

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Høgskolen i Telemark Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Notodden, 30. april 2009 Innhold: 1. Innledning 3 2. Anbefalinger 6 3. Arbeidet i utvalget 9 4. Samlet gjennomgang av fagtilbud

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Halvårsrapport for første halvår 2014

Høgskolen i Hedmark. Halvårsrapport for første halvår 2014 Høgskolen i Hedmark Halvårsrapport for første halvår 2014 17.9.2014 Innhold Sektormål 1... 3 Virksomhetsmål 1.1... 3 Virksomhetsmål 1.2... 8 Virksomhetsmål 1.3... 13 Virksomhetsmål 1.4... 16 Sektormål

Detaljer

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 31.08.07, aom 1 FØRINGER FOR PLAN OG BUDSJETTARBEIDET 2008-2010 PLANMAL - TEKSTDEL: Tilbakemelding fra Avdeling for lærer- og tolkeutdanning på bestillinger og føringer i Hoveddokument

Detaljer

AITEL Kvalitetsrapport 2013. Høgskolen i Sør-Trøndelag

AITEL Kvalitetsrapport 2013. Høgskolen i Sør-Trøndelag AITEL Kvalitetsrapport 213 Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 1 Om kvalitetsrapporten...3 2 Innledning...3 2.1 Oppsummering...3 2.2 Organisering og forankring av kvalitetsarbeidet ved AITeL...5 2.3 Avvik...6

Detaljer

Årsrapport kvalitet MHS studieåret 2013-2014

Årsrapport kvalitet MHS studieåret 2013-2014 Årsrapport kvalitet MHS studieåret 2013-2014 Til Høgskolestyret MHS Fra Rektor Bård Mæland Dato 2014-12-01 1. Bakgrunn, kildegrunnlag og profil Høgskolestyret (HS) er ansvarlig for kvalitetssikringssystemet

Detaljer

Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten

Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten ved Høgskolen i Telemark Versjon: 1.3 Erstatter: versjon 1.2 av 23.06.06 Skrevet av: Cecilia B. Guddal Godkjent av høgskoledirektøren:10.03.09 side 1 av 84 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3:8 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer