Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS."

Transkript

1 Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar

2 INNHOLD 1 INNLEDNIG Bakgrunn Konsekvensutredning, planprogram og reguleringsplan Eiendomsforhold Planavgrensning PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel, andre overordnede planer og retningslinjer Fylkesdelplan for samordnet areal, miljø og transportplanlegging (SMAT) Gjeldende reguleringsplaner Koordinering mot andre pågående plan og utredningsprosesser Oppstartsmøte Uttalelser til forhåndsvarselet BESKRIVELSE AV INTENSJON MED PLANEN Reguleringsformål Tetthet og byggehøyder Torg, møteplasser og uteoppholdsarealer PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSBEHOV Alternativer Utredningstemaer OPPSUMMERING AV TEMAUTREDNINGER PLANPROSESS OG MEDVIRKNING VEDLEGG

3 1 INNLEDNIG 1.1 Bakgrunn Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Tiltakshaver ønsker å videreutvikle den ubebygde nordøstlige delen av kvartal 121. Kvartalet avgrenses av gatene Vangsvegen, Anne Diesens veg, Enggata og Sverdrups gate. Planområdet ligger rett ovenfor Hamar stadion og nedenfor Fylkeshuset. Formålet med planarbeidet er å utvikle området til et attraktivt bykvartal med ca m 2 ny bygningsmasse og med et høyhus på inntil 16 etasjer. Høyhuset planlegges oppført som hotell eller boligbygg. Øvrig bebyggelse ønskes regulert til sentrumsformål så som forretning, kontor, bevertning, parkeringsanlegg, offentlig og privat tjenesteyting. Gode torg og møtesteder planlegges som en vesentlig del av prosjektet. 1.2 Konsekvensutredning, planprogram og reguleringsplan Forskriften om KU forutsetter at det skal utarbeides konsekvensutredning for tiltak over m2 (vedlegg 1). I henhold til Plan og bygningslovens 4 1 stilles det krav til utforming av planprogram for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det utarbeides en detaljregulering i henhold til Pbl Oppstart av reguleringsplanarbeidet varsles i henhold til Forslag til planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart jfr. Pbl. 4 1, 2 ledd (minimum 6 uker). Fastsatt planprogram skal legges til grunn for planarbeidet. Oppstart av planarbeidet med utleggelse av planprogram på offentlig ettersyn kunngjøres med avisannonse og på internett. Grunneiere, naboer til området, velforeninger, organisasjoner og regional myndighet med flere blir varslet direkte med brev. 1.3 Eiendomsforhold Planområdet som er på ca. 5,5 dekar og omfatter gbnr 1/7449, 1/1353 og del av 1/410. I tillegg kommer tilgrensende kommunal veggrunn. Nedenfor er det listet opp hvem som er grunneiere innenfor området. GBNR Eier/fester 1/410 Vangsvegen 73 AS 1/7449 Vangsvegen Prosjekt AS 1/1353 Vangsvegen Prosjekt AS 3

4 1.4 Planavgrensning Forslagsstiller har som hensikt å detaljregulere nordre del av kvartal 121, det vil si det ubebygde areal som ligger innenfor gbnr. 1/1353, 1/7449 og deler av 1/410. Planområdet er på ca 5,5 dekar, og vist på kartutsnitt nedenfor. Planens avgrensning foreslås lagt i tilgrensende reguleringsplaners avgrensning. Mot Vangsvegen legges planens avgrensning inntil områdeplan for Vangsvegen fra Grønnegata til Ringgata, vedtatt Mot Anne Diesens veg legges plangrensen inntil reguleringsplan for rundkjøring i Anne Diesens veg, vedtatt Mot Enggata legges plangrensen i senterlinje veg. Mot sørvest avgrenses planområdet av eksisterende bygg, Vangsvegen PLANSTATUS 2.1 Kommuneplanens arealdel, andre overordnede planer og retningslinjer I kommuneplanen er området i hovedsak avsatt til sentrumsformål. En mindre stripe langs med Anne Diesens veg er avsatt til grønnstruktur og internt på planområdet er det avsatt et vegareal. Det følger av 8 i de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanens arealdel: Høyhus og bygg som utfordrer byens skala Det skal legges frem ulike forslag til løsninger før kommunen behandler søknad om høyhus eller andre bygg som vesentlig bryter med byens skala. 4

5 Det er utarbeidet flere modeller for høyhuset og disse er blitt presentert for planadministrasjon og politisk utvalg. Det er valgt å gå videre med alternativet som er illustrert under kapitel 7. De utfyllende retningslinjene i kommuneplanens arealdel sier at høyhus defineres som bygninger høyere enn 12 etasjer eller over 35 meter. Videre heter det at Hamar kommune anbefaler at det avholdes arkitektkonkurranse om slike byggeprosjekter. Hamar skal ikke preges av høyhus i bybildet. I helt spesielle tilfeller kan det likevel være aktuelt å tillate oppføring av høyhus. Hamar kommune vil sette særlige krav til prosess for evt. utbyggingsønsker om høyhus eller andre bygg som vesentlig utfordrer byens skala I temanotatet Høyhus i Hamar, datert , fremkommer det at planområdet ligger innenfor området som kalles Storhusbyen. Temanotatet er ikke et politisk vedtatt og juridisk bindende dokument, men gir et planfaglig grunnlag for å vurdere spørsmål om bygging av høyhus. Intensjonen med planen er således i hovedsak tråd med kommuneplanens arealdel, med unntak av at det planlegges bebyggelse ut mot Anne Diesens veg hvor det er vist grønnstrukturbelte i kommuneplanen. 2.2 Fylkesdelplan for samordnet areal, miljø og transportplanlegging (SMAT) Hamar kommune har forpliktet seg til å fortette innenfor definert byvekstgrense i kommuneplanen slik den er definert i SMAT, slik at man sparer dyrket mark. I SMAT er det nedfelt følgende mål som vil være i tråd med utvikling av kvartal 121: Valg av utbyggingsmønster skal bidra til å begrense transportbehovet ved å prioritere løsninger som gir korte avstander til service og daglige gjøremål og ved å legge til rette for mest mulig gang og sykkeltrafikk. Innenfor gangavstand fra stasjoner/knutepunkter på hovedårene for kollektivnettet, kan utbyggingshensyn tillegges større vekt enn vern under forutsetning av at det planlegges en konsentrert utbygging og tas hensyn til kulturminner og grønnstruktur. Mulighetene for høyere tomteutnyttelse innenfor eksisterende by og tettstedsområder skal utnyttes optimalt. Planen skal bidra til at regionen kan gi et godt og differensiert tilbud til bolig og næringsformål, basert på det enkelte tettsteds fortrinn og særpreg, og rettet mot å tilfredsstille det som etterspørres i markedet. 2.3 Gjeldende reguleringsplaner Planområdet inngår i reguleringsplan for Vangsvegen 73 som ble vedtatt Området er regulert til kontor, forretning, parkering, felles gårdsrom, allmennyttig gårdsplass og friområde. Tilgrensende planer: Reguleringsplan nr.674 for Vangsvegen, rundkjøring i kryss med Anne Diesens veg, vedtatt Reguleringsplan for Hamar stadion Fuglesethmyra, vedtatt Detaljregulering av Hamar stadion, vedtatt juni 2012 Reguleringsplan nr. 676, Områderegulering for Vangsvegen mellom Grønnegata og Ringgata, vedtatt (Se neste side) 5

6 2.4 Koordinering mot andre pågående plan og utredningsprosesser Planadministrasjonen opplyser i oppstartsmøte at det er igangsatt planarbeid for følgende områder som bør ses i sammenheng med planarbeid for kvartal 121: Det er igangsatt reguleringsarbeid for Hamar stadion med flere planer som både er varslet oppstart av og lagt ut på offentlig ettersyn Det er igangsatt planarbeid for Fylkeshuset(naboeiendommen) Det er igangsatt planarbeid for Ringgatas forlengelse Det arbeides med ferdigstillelse av formingsveileder for Vangsvegen. 2.5 Oppstartsmøte Det er avholdt oppstartsmøte med planadministrasjonen i Hamar kommune Det foreligger referat fra møtet. 2.6 Uttalelser til forhåndsvarselet Oppstart av planarbeid ble varslet med annonse i Hamar Arbeiderblad Grunneiere, naboer og andre høringsinstanser ble varslet med brev samme dag. Planprogrammet lå ute til høring fra til Det kom inn 6 uttalelser. Disse er referert og kommentert under. Prosjektet er også presentert i regionalt planforum Folkeaksjon for jernbane i tunnel gjennom Hamar,

7 Opplyser at Folkeaksjonen for jernbane i tunnel gjennom Hamar har i lang tid arbeidet for at framtidig jernbane ikke skal legges i strandsonen mot Mjøsa. Det opplyses at Jernbaneverket, etter ønske fra Hamar kommune, utreder flere tunnelalternativer. En av de mest aktuelle alternativene innebærer en underjordisk stasjonsløsning sentralt i området utstillingsplassen Hamar Stadion, under Anne Disens veg. Stasjonen vil kreve areal med bredde ca. 20 meter til begge sider av senterlinje i Anne Disens gate. Nærmere enn dette bør det ikke være annet enn lette konstruksjoner, parkanlegg etc. Forslag til planprogram synes å kunne representere en avgjørende hindring for en av de mest aktuelle løsningene for framtidens jernbane. Stasjonsplassering vil også kunne innebære fordeler for bosetting og næringsvirksomhet i denne bydelen om potensialet avklares og utnyttes tidlig i planleggingsfasen. Kommentar: I henhold til gjeldende kommuneplan som ble vedtatt er det ikke lagt inn noen føringer for ny jernbanetrasè. I oppstartsmøte ble det heller ikke opplyst at dette var et tema planforslaget skulle hensynta. Da det ikke foreligger konkrete planer eller jernbaneverkets konseptutvalg er ferdig, vil det være urimelig å pålegge tiltakshaver å måtte avvente en slik avgjørelse. Eidsiva Nett AS, Opplyser at Eidsiva Nett har kabelnett i ytterkant av planområdet. Det er ønskelig at kablene blir berørt i så liten grad som mulig i forbindelsen av utbyggingen av området. Flytting av kablene må i sin helhet bekostes av utbygger så sant det ikke foreligger en avtale. Når det gjelder strømforsyning til de nye tiltakene, vises det til kap i forslag til planprogram. Som det står er Eidsiva avhengig av at det utarbeides en energiutredning som vil vise behovet for elektrisk strøm og fjernvarme. For at Eidsiva Nett kan planlegge nødvendige utbygginger som skal sørge for ny forsyning, må vi i god tid før utbygging motta oversikt over forventet behov for elektrisk energi og effekt. Ønsker kontakt med utbygger for å avklare praktiske løsninger. Kommentar: Tas til orientering. Det vil bli tatt kontakt med Eidsiva i den videre plan og prosjekteringsfasen. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hamar kommune, Rådet forutsetter at hensynet til universell utforming ivaretas slik det fremkommer av lovverk og forskrifter. Rådet kommenterer at saken er behandlet i AU møte , og at Rådet for mennesker for nedsatt funksjonsevne ønsker å bli invitert til å behandle denne saken på et senere tidspunkt når det foreligger mer konkrete planer for bygg og tilhørende uteområder. Kommentar Universell utforming vil bli ivaretatt i planforslaget. Fylkesmannen i Hedmark, Fortetting og høy utnytting av sentrumsområdene er i samsvar med nasjonal politikk når det gjelder å bidra til effektiv arealbruk, begrense transportbehov, legge til rette for økt kollektivbruk og kan 7

8 også redusere utbyggingspresset på omkringliggende dyrka mark. Det er imidlertid viktig at de tette områdene får god estetisk kvalitet på uteareal og bygg. Det ble i regionalt planforum stilt spørsmål om hvordan det kan sikres at de innsolgte kvaliteter blir gjennomført. Fylkesmannen anbefaler at det utarbeides illustrasjoner og situasjonsplaner til reguleringsplanen som gjøres juridisk bindende gjennom bestemmelser til planen, jf. Pbl nr. 1, 11 og 12. Illustrasjonene vil dermed ligge til grunn ved behandling av byggesøknad og videre gjennomføring av reguleringsplanen. Fylkesmannen har følgende merknader til kapitlene/utredningstemaene i planprogrammet: Arkitektur, byrom og byform: I tillegg til det som er foreslått, anbefales at de landskapsmessige effektene av planforslaget må illustreres. Det foreslås at særlig høyhuset må illustreres fra kjente punkt(fjernvirkning fra flere himmelretninger). For eksempel fra Ottestad, Koigen, Solvang/Klukstuen, Hamar vest og Ridabu. Bomiljø: utearealene skal være store nok og egna til formålet, og ha god kvalitet jf. T 2/08 med veiledning. Konsekvensutredingen må beskrive hvordan planforslaget forholder seg til kommuneplanens bestemmelser om uteoppholdsarealer, og virkningene dersom kravene til uteoppholdsareal ikke kan tilfredsstilles. Dersom utbyggingen av kvartalet skjer i flere etapper/går over lang tid, må det sikres at forholdene for barn og unge er tilfredsstillende i hvert av byggetrinnene. Konsekvenser for barn og unge ved etappevis utbygging må være en del av KU. Fylkesmannen peker på at det er grunn til å tro at det vil bli en fremtidig trafikkøkning i både Vangsvegen og Parkgata som følge av ulike utbyggingsprosjekter. Dette vil igjen ha innvirkning på tilgang til parkområdene Hamar park og Hamar stadion. Fylkesmannen mener dette er forhold som må inngå i vurderingen av virkningene av planforslaget. Det forutsettes at det legges til rette for gode gang og sykkelforbindelser og gode muligheter for sykkelparkering. Støy: Området er utsatt for støy. Fylkesmannen er ikke uten videre enig i at eksisterende støysonekart legges til grunn. Det må tas høyde for framtidig trafikkøkning i området som følge av utbygging innenfor planområdet og tilgrensende areal(stadion, Fylkeshuset mv.). Behovet for oppdatering av støysonekart må vurderes sett i forhold til det trafikkanalysene viser vil bli fremtidig trafikkmønster. Det må tas inn nødvendige avbøtende tiltak for rom med støyfølsom arealbruk og uteoppholdsareal jf. T 1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging. Forurensning/geoteknikk: det er viktig at grunnforholdene undersøkes godt når det gjelder geoteknikk og forekomst av mulig forurensning i grunnen og syreholdige bergarter tidlig i prosessen. Kostnader til riktig behandling av eventuelle forurensede masser eller syreholdige bergarter må tas med i konsekvensutredningen. Per i dag er Langøya eneste godkjente mottak av syreholdige bergarter. Det vises til forurensingsforskriften kapittel 2. det kan eventuelt stilles krav om tiltaksplan i planbestemmelsene. Det bes om at luftkvaliteten i dette området kartlegges(luftsonekart utarbeides)og eventuelle tiltak vurderes jf. Nye retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T Teknisk infrastruktur, ROS: Fylkesmannen oppfordrer til å legge til rette for bygningsmasse som har lavt energibruk. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og vi forutsetter at tilknytningsplikten blir et tema i planen. Samfunnssikkerhet og beredskapsmessige forhold skal 8

9 ivaretas i reguleringsplanen på grunnlag av vurdering av analyse av risiko og sårbarhet, jfr. plan og bygningsloven 3 1 pkt. h og 4 3. det kreves at slike vurderinger og analyser synliggjøres i dokumentet. Det henvises til Fylkesmannens hjemmeside under Samfunnssikkerhet, Kriseforebygging med lenke til Annet relevant fagstoff. Grøntstruktur: Fylkesmannen henviser til at skissen til utbygging er i konflikt med kommuneplanen når det gjelder overordna grønnstruktur. Med høy arealutnyttelse blir sammenheng og tilgjengelighet til grønnstruktur enda viktigere. Spørsmålet om det skal tillates bygging helt ut i Anne Disens veg er først og fremst et spørsmål som kommunen må ta stilling til, jfr. Kommuneplanens bestemmelse Universell utforming: Fylkesmannen mener at planprogrammet bør slå fast at prinsippene for universell utforming skal ligge som et premiss for arbeidet med planen, og ikke bare at det skal vurderes. Lokal overvannshåndtering: Fylkesmannen henviser til bestemmelse til kommuneplanens arealdel 2.12 Reguleringsplaner skal identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering og det skal redegjøres for hvordan overvannshåndtering er løst. Fylkeskommunen kan ikke se at dette fremgår av planprogrammet og ber om at dette blir vurdert tatt inn som et tema. Fylkesmannen minner videre på at det er viktig at konsekvensvurderingen ser på samlede virkninger av planlagt utvikling i dette kvartalet sammen med nabokvartalet, jf. KU forskriften vedlegg lll. Videre forutsetter Fylkesmannen at kart og bestemmelser utformes i samsvar med gjeldende nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, samt gjeldende utvekslingsformat for SOSI Plan. Det bes om at ett eksemplar av SOSI fil og pdf fil til alle arealplaner som sendes på høring, oversendes Statens kartverk i Hamar for kontroll Kommentar I det videre planarbeid vil det, i samarbeid med Hamar kommune, bli vurdert om det skal knyttes juridisk bindende illustrasjoner og situasjonsplaner til reguleringsplanen. Det vil bli utarbeidet illustrasjoner som dokumenterer fjernvirkning av planforslaget. Hvordan planforslaget løser krav til uteopphold vil bli redegjort for i planforslaget. Det er ikke avklart om bebyggelsen innenfor planområdet skal bygges ut i ett eller flere byggetrinn. Det vil i den videre planprosess vurderes om det skal innarbeides bestemmelser som ivaretar barn og unge ved en trinnvis utbygging. Tilgang til nærliggende parkområder vil bli nærmere vurdert i planforslaget. Planområdet knytter seg til eksisterende gatestruktur i Vangsvegen og Anne Disens gate. Parkeringsnormen for Hamar legges til grunn i det videre planarbeid. Det vil bli utarbeidet nye støyanalyser. Retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging legges til grunn. Hamar kommune har gjennomført målinger for luftkvaliteten i byen og disse legges til grunn i det videre planarbeidet. Nødvendige temaer som ROS analyse og en beskrivelse av energibruk/alternative energikilder vil bli ivaretatt i det videre plan og utredningsarbeidet. Grønnstruktur og universell utforming vil bli nærmere vurdert i planforslaget. Lokal overvannshåndtering inntas ikke som et eget tema i konsekvensutredningen, men vil inngå som en del av planbeskrivelsen. Kart og bestemmelser vil bli sendt over til Statens kartverk. 9

10 Hedmark Fylkeskommune, Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning og hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Fylkesdirektøren anser at disse kravene er oppfylt i planprogrammet Fylkesdirektøren ber om at følgende forhold revurderes i planarbeidet: Det fremkommer i planprogrammet at planforslaget på følgende punkter vil være i strid med kommuneplanens arealdel, vedtatt : 1. Grøntareal langs Anne Disens veg, som skal forbinde Hamar park og Vangsvegen med et grøntdrag, planlegges tatt bort. 2. Det planlegges etablert et offentlig torg med hovedatkomst fra Vangsvegen. Atkomst fra Enggata kan ikke anses som hovedadkomst, og oppfyller ikke prinsippet om universell utforming. 3. Det planlegges tilrettelegging for et høyhus på planområdet, som vil rage høyere enn den bebyggelsen som ligger øverst på høyderyggen langs Parkgata, og som er ment å understreke denne landskapsformen med sin plassering og høyde. Kommentar I det videre planarbeidet vil innspillene fra Hedmark fylkeskommune bli nærmere vurdert. Statens vegvesen, Statens vegvesen anser planprogrammet for å være dekkende for de områder som Statens vegvesen skal ivareta. Trafikkanalysen skal analysere hvordan trafikk skapt av utbyggingen innenfor planområdet påvirker hovedvegsystemet og særlig krysset mellom Vangsvegen og Anne Disens veg. Den sammen rundkjøringen skal betjene Stadionområdet som hovedadkomst. Analysen skal ta høyde for og forholde seg til utbygging i to etapper på Stadion. Vegvesenet anser at den planlagte utbygging i hovedsak er i tråd med kommunens intensjoner for området; fortetting og byutvikling, og har ingen vesentlige merknader til oppstartsvarsel og planprogrammet på dette stadium og før trafikkanalysen foreligger. Kommentar Trafikkanalysen vil bli utarbeidet og legges ved planforslaget ved offentlig ettersyn. 3 BESKRIVELSE AV INTENSJON MED PLANEN Det planlegges oppført ca m2 fordelt på 3 lavblokker og 1 høyblokk rundt et felles torg. Det foreslås å kalle torget Anne Diesens torg. Torget har adkomst fra alle tilstøtende gater. Mot Vangsvegen, Anne Diesens veg, og inn mot torget tilrettelegges for publikumsrettet næringsvirksomhet. Torget ligger på nivå med Enggata, dvs. en høy etasjehøyde over Vangsvegen. 10

11 Høyblokka planlegges etablert med enten boliger eller hotell. I begge tilfeller vil hovedinngangen være på bakkeplanet fra torget. I den øvrige bebyggelsen planlegges tilrettelagt for kontor, forretning, bevertning, parkeringsanlegg, offentlig og privat tjenesteyting. Reguleringsplanen skal utrede og legge til rette for to alternativer: Alternativ 1, forutsetter at det etableres boliger i høyblokka Alternativ 2, forutsettes at det etableres hotell i høyblokka. Følgende arealfordeling er forutsatt i mulighetsstudie: Ved boliger i høyblokka: ca 85 leiligheter, ca 7000 m2 kontor, ca forretning og ca 9000 m2 parkering(parkeringsanlegg vil være under terreng). Ved hotell i høyblokka: ca 170 hotellrom, ca 7000 m2 kontor, ca 2500 m2 forretning og ca 9000 m2 parkering(parkeringsanlegg vil være under terreng). Felles parkeringsanlegg foreslås lagt under terreng med innkjøring fra Anne Diesens veg. 3.1 Reguleringsformål Det reguleres til kombinert formål: bolig, forretning, kontor, hotell, bevertning, offentlig og privattjenesteyting, torg, parkering og uteoppholdsareal. Kommuneplanens arealdel legger til rette for at området kan utvikles med sentrumsformål. Sentrumsformål innebefatter forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendig grøntareal til bebyggelse. 3.2 Tetthet og byggehøyder Planområdet skal utvikles med en form, volum og innhold som bygger opp under storhusbyen i Hamar. Det legges opp til en høy tetthet innenfor kvartalet. Totalt planlegges ca m2 BRA innenfor planområdet. Med en grunnflate på ca 5,5 dekar gir dette en utnyttelsesgrad på ca. 500 % BRA. Høyhus på Hamar er definert som bygg med 12 etasjer eller mer. Mulighetsstudie som er utarbeidet viser fire bygg rundt et torg, hvor det ene bygges som et høyhus i ca. 16 etasjer. De øvrige bygg planlegges oppført i 3 4 etasjer. 3.3 Torg, møteplasser og uteoppholdsarealer Planforslaget har som mål å skape gode byrom og utsikt for alle. Etableringen av et sentralt torg med adkomst fra fire sider mellom de fire bygningene gir et skjermet byrom som egner seg til opphold for beboere så vel som for innbyggere i Hamar forøvrig. Toppetasjen vil i tilfellet boliger bli tilrettelagt for beboerne med muligheter for opphold på terrasse eller tak. I tilfelle hotell vil det tilrettelegges for publikumsrettet næringsvirksomhet og mulig uteopphold på taket. Nye boliger i og i nærheten av sentrum vil være et viktig virkemiddel for å opprettholde aktiviteten og attraktiviteten i en fortettet by. Et absolutt arealkrav til boligers lekeplassareal på bakkeplan på eget planområde vil på sikt ikke være forenlig med en slik utvikling. I dette tilfelle vil det være en 11

12 forutsetning at man betrakter offentlige parker og andre typer byrom egnet for lek som en del av de lokale uteoppholdsarealene for lek i tilknytning til boligene Hamar Park ligger lett tilgjengelig ett kvartal unna i øst sørøstlig retning. I tillegg vil det på andre siden av Vangsvegen bli anlagt parkanlegg i forbindelse med ubyggingen av nye Hamar stadion. Mulighetene for uteopphold og områdenes kvaliteter vil bli gjennomgått mer i detalj i den videre detaljreguleringsprosessen. 4 PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSBEHOV 4.1 Alternativer I henhold til forskrift om konsekvensutredning 9 skal forhold som er tilfredsstillende utredet i overordnet plan, herunder lokaliseringsalternativer, ikke utredes på nytt. Det følger av kommuneplanens bestemmelser og notatet Høyhus i Hamar datert , at området er vurdert som aktuelt å vurdere for høyhus. Da både reguleringsformål og etablering av høyhus er vurdert og avklart i overordnet plan, legges det ikke opp til å utrede alternativer. I høyhuset planlegges det etablert boliger eller hotell. Endelig avklaring på hvilket formål man velger for høyblokka tas i byggesaken. Reguleringsplanen skal utrede konsekvensen for begge formål. Det følger av referat fra oppstartsmøtet, datert , at ved vurdering av et høyhus vil det stilles strengere krav til arkitektur og design enn i bebyggelse som innordner seg byens struktur. Det stilles krav til at høyhuset blir visualisert slik at man kan ta stilling til bygningen med planlagte fasader, materialer og farger. Det er i møtereferat også anbefalt at det i planarbeidet gjøres vurderinger av om høyhuset skal gis en særskilt skulpturell design, eller om det skal fremstå som mer avdempet. 4.2 Utredningstemaer Arkitektur, byrom og byform Det skal gjennom 3D illustrasjoner og drøftinger belyses konsekvensene for omkringliggende bebyggelse, så som lys, sol og skygge forhold. Det skal visualiseres spesielt hvordan prosjektet vil oppleves mot Vangsvegen og rundkjøringen i Anne Diesens veg. Det skal gjennom illustrasjoner dokumenteres hvordan byrom som dannes internt i planområdet kan utformes. Høyhuset skal visualiseres slik at man kan ta stilling til bygningens planlagte fasader, materialer og farger. Kommunen har satt som krav at ved utarbeidelse av illustrasjoner må man se ny bebyggelse i sammenheng med eksisterende bebyggelse og fremtidig regulert bebyggelse. Det gjelder både innenfor kvartal 121 og tilgrensende kvartaler. I denne planen vil det være vesentlig å få belyst ny bebyggelse sett opp mot planlagt høyhus på Hamar stadion og gjeldende reguleringsplan innenfor kvartal 121. Det skal komme tydelig fram hvilke illustrasjoner som viser de faktiske rammene i reguleringsplanforslaget, og hva som er mulighetsstudier/scenarier. 12

13 4.2.2 Bomiljø I alternativet hvor det planlegges boliger i høyhuset, skal det redegjøres for hvordan bomiljøet skal ivaretas mht. støy, tilgang på uteoppholdsarealer og lekeplasser. Det skal dokumenteres hvordan krav til kvartalslekeplass og uteoppholdsareal skal tilfredsstilles, jf. kommuneplanens bestemmelser Trafikk Det gjøres en trafikkanalyse som viser trafikkgenerering fra tiltaket, med tanke på å vurdere tiltakets konsekvenser for hovedvegsystemet. Det skal beskrives og vurderes forhold til trafikk og trafikkavvikling før og etter utbygging. Vangsvegen er nylig regulert, og regulert trafikkløsning med utbygging av Hamar stadion legges til grunn i før situasjon. Da Hamar stadion er planlagt realisert i 2 utbyggingsetapper, vil de trafikale konsekvensene av utbyggingen av Vangsvegen 73 vurderes i forhold til både etappe 1 og etappe 2. Trafikkanalysen skal beregne forventet trafikkvekst som følge av tiltaket og fordeling av denne på veinettet. Vurdering av trafikksituasjon på nærliggende vegnett, med kapasitetsberegninger av krysset Vangsvegen/Anne Diesens veg i ettermiddagsrush for situasjon før og etter utbygging. Adkomstløsninger skal vurderes Støy Planområdet er utsatt for støy fra vegtrafikk i Vangsvegen. Det er allerede utarbeidet støysonekart langs Vangsvegen i forbindelse med kommuneplanrevisjonen. Støysonekartet er utarbeidet av Hamar kommune, arealplanavdelingen og datert I henhold til dette støysonekartet ligger planområdet innenfor gul sone. I henhold til T 1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er gul sone en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Eksisterende støyrapport som er lagt til grunn i ovenfornevnte støysonekart legges til grunn. For boligalternativet må det redegjøres for støyforholdene på arealer som er tiltenkt uteoppholdsareal. Dersom det viser seg at arealene er beheftet med støyverdier over anbefalt norm, må avbøtende tiltak beskrives Forurensing Området har tidligere vært i bruk som oppstillingsplass for busser. I dag benyttes planområdet til parkeringsplass. Planområdet er avmerket som forurenset eller mulig forurenset i temakart forurensning i grunnen som er utarbeidet av Hamar kommune, arealplanavdeling Det følger av utfyllende bestemmelse til kommuneplanens arealdel 16.5 Innenfor områder med kjent forurenset grunn eller mulig fare for grunnforurensning skal det gjøres spesielle grunnundersøkelser og evt. Nødvendige tiltak for utskiftning av masser før områdene kan tillates utbygd. Det skal gjennomføres en fase 1 miljøundersøkelse av planområdet Geoteknikk Det planlegges anlagt parkeringsanlegg i to etasjer under dagens terreng. Det foreligger ikke dokumentasjon på grunnforhold innenfor planområdet. Det må gjennomføres en geoteknisk 13

14 undersøkelse innenfor planområdet som redegjør for eksisterende grunnforhold, konsekvenser ved fundamentering av ny bygningsmasse og eventuelle konsekvenser for omkringliggende bygninger Teknisk infrastruktur Energibruk Det utarbeides en energiutreding som beskriver muligheter for energitiltak i bygningsmassen og energiforsyning til denne. Området ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme og det er krav om tilknytning til fjernvarmeanlegg Sosial infrastruktur Skole/barnehage Det følger av 2.02 i de utfyllende retningslinjene i kommuneplanens arealdel at: Det stilles ikke rekkefølgekrav for å sikre etablering av sosial infrastruktur som barnehage, skole og sykehjem såfremt dette ikke er presisert for enkeltområder i kommuneplan for Hamar. I møtereferat fra oppstartsmøte har kommunen opplyst at det vil være aktuelt å vurdere kapasitet i skole og barnehage ved etablering av boliger i høyblokka. Det gjøres en vurdering av konsekvensene av utbyggingen med tanke på skole og barnehagekapasitet ROS Det vises til Pbl. 4 3 om samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhetsanalyse. For alle utbyggingsplaner skal det utarbeides en ROS analyse som skal vise alle risiko og sårbarhetsforhold, som har betydning for om arealene er egnet for utbygging. Det er også inntatt i de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2.14 krav til risiko og sårbarhetsvurdering. Overordnete prinsipper for kommunikasjon og rømning må ivareta krav til sikkerhet og beredskapsmessige hensyn i høyhuset, både for hotell og boliger. Det gjennomføres risikovurderinger for begge tilfeller. Det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse for alle relevante temaer innenfor planområdet Kulturminner Det er ingen kjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Av nyere tids kulturminner står det en kommunegrensestein innenfor planområdet. Om denne er å betrakte som nyere tids kulturminne avklares med kulturminnemyndighetene i Hedmark fylkeskommune. Det gjøres ingen ytterligere utredninger innenfor temaet kulturminner Biologisk mangfold og grønnstruktur Planområdet er i dag i bruk som asfaltert parkeringsplass. Det er ikke registrert noen biologiske forekomster på området. Potensialet for funn av lokaliteter som har verdi for biologisk mangfold antas å være liten. Det foretas ingen registrering av biologisk mangfold i området. Både i kommunedelplan for Sørøstre bydeler og i kommuneplanens arealdel er det satt av et offentlig friområde langs Anne Diesens veg mellom Vangsvegen og Parkgata. I plan under arbeid for nabokvartalet er denne forbindelsen planlagt videreført. Det skal vurderes i reguleringsarbeidet hvordan intensjonene i overordnet plan skal ivaretas. 14

15 Barn og unges interesser Jfr. Pbl. 2 (formålsparagrafen) skal det legges spesielt vekt på å sikre barn gode oppvekstvilkår. Arealet innenfor planområdet er ikke i bruk av barn og unge i dag. Det planlegges tilrettelagt for uteoppholdsarealer på terreng innfor planområdet ved etablering av boliger i høyhuset. Barn og unges interesser innenfor planområdet vil i første rekke være knyttet til leke og uteoppholdsarealer og bruken av tilgrensende gang og sykkelveier. Dette vil bli redegjort for i planbeskrivelsen Universell utforming Jfr. St.meld. nr 40 ( ) Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer er det et nasjonalt mål at alle skal kunne delta i samfunnet på en likeverdig måte, uavhengig av alder eller funksjonsbegrensninger. Personer med nedsatt funksjonsevne skal møte færrest mulig hindringer i bygninger, uterom og i transportsystemet. Viktige føringer er gitt i Rundskriv T5/99 B Tilgjengelighet for alle. Universell utforming er et prinsipp som skal legges til grunn i all kommunal planlegging. Med dette menes at de fysiske omgivelsene, det vil si bygninger, uteområder og andre anlegg utformes slik at de kan brukes av alle mennesker. Prinsipper og tiltak for universell utforming med tanke på tilgjengelighet, tilrettelegging og fysisk utforming vurderes i arbeidet med reguleringsplan og planløsning. 15

16 5 OPPSUMMERING AV TEMAUTREDNINGER Utredningstema Vurderinger som skal gjøres Arkitektur, byrom og byform Det skal utarbeides 3D illustrasjoner som belyser tiltakets konsekvenser for omkringliggende bebyggelse. Det skal utarbeides sol og skyggediagram Det skal visualiseres gjennom 3D illustrasjoner hvordan prosjektet vil oppleves mot Vangsvegen, rundkjøringen i Anne Diesens veg og byrom internt i planområdet. Høyhuset skal visualiseres slik at man kan ta stilling til bygningens planlagte fasader, materialer og farger. Det skal komme fram om 3D modeller og visualiseringer viser rammene i forslaget til reguleringsplan eller om de er mulighetsstudier. Bomiljø Det skal redegjøres for hvordan krav til kvartalslekeplass og uteoppholdsareal er tenkt løst. Trafikk Det gjøres en trafikkanalyse som viser trafikkgenerering fra tiltaket, med tanke på å vurdere tiltakets konsekvenser for hovedvegsystemet. Det skal beskrives og vurderes forhold til trafikk og trafikkavvikling før og etter utbygging. Regulert trafikkløsning før Vangsvegen med utbygging av Hamar stadion legges til grunn i førsituasjon, både byggetrinn1 og byggetrinn 2. Trafikkanalysen skal beregne forventet trafikkvekst som følge av tiltaket og fordeling av denne på veinettet. Det skal gjøres en vurdering av trafikksituasjon på nærliggende vegnett, med kapasitetsberegninger av kryss Vangsvegen/Anne Diesens veg i ettermiddagsrush for situasjon før og etter utbygging. Det skal gjøres en vurdering av adkomstløsningene inn til planområdet. Støy Forurensning Geoteknikk Energibruk ROS analyse Sosial infrastruktur Grønnstruktur Eksisterende støyrapport legges til grunn. For boligalternativet må det redegjøres for støyforholdene på arealer som er tiltenkt uteoppholdsareal. Dersom det viser seg at arealene er beheftet med støyverdier over anbefalt norm, må avbøtende tiltak beskrives. Det skal gjennomføres en fase 1 miljøundersøkelse av planområde. Det skal gjennomføres en geoteknisk undersøkelse innenfor planområdet. Det utarbeides en energiutreding som beskriver muligheter for energitiltak i bygningsmassen og energiforsyning til denne. Det skal utarbeides en ROS analyse for alle relevante temaer. Det gjøres en vurdering av konsekvensene av utbyggingen med tanke på skole og barnehagekapasitet. Vurdere konflikt mellom arealbruk i planforslag og intensjonene i overordnede planer 16

17 Utredningene må avklare om det er behov for avbøtende tiltak i forbindelse med gjennomføringen av planen. I tillegg skal det avklares om det er behov for undersøkelser og tiltak med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av planen. Konsekvensutredningen skal inneholde oppsummering og sammenstilling av virkningene. Konsekvensutredningen skal inneholde forslagsstillers anbefaling, og vurdere behovet for eventuelle nærmere undersøkelser før gjennomføring. Metodene som blir benyttet for utredning av de ulike temaene må beskrives. Øvrige vurderinger vil fremgå av planbeskrivelsen som skal følge planforslaget til 1.gangsbehandling. 6 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Behandling og fastsetting av planprogram For reguleringsplaner som kan ha vesentlig virkninger for miljø og samfunn (Jfr.Pbl. 4 1, 1. ledd), skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart jfr. Pbl. 4 1, 1. ledd. Kommunen vedtar planprogrammet. Planforslag og konsekvensutredning Reguleringsplanen vil bli utarbeidet som detaljregulering i henhold til Pbl Oppstart av reguleringsplanarbeidet varsles i henhold til Forslag til reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning utarbeides på grunnlag av fastsatt planprogram. Samråd, informasjon og deltakelse i planprosessen Medvirkning og kontakt med direkte berørte vil bli ivaretatt i planprosessen med mulighet for innspill gjennom høringsperioden. Etter 1. gangsbehandling overtar formelt kommunen planen. Et eventuelt informasjonsmøte i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget avtales med kommunen. Forslag til fremdriftsplan (veiledende) Oppstartvarsel Planarbeid/KU Fastsetting av planprogr. 1.gang. behandling Offentlig ettersyn 2.gang behandling Vedtak Kommunestyre April mai jun juli aug sep okt nov des jan feb mar 17

18 7 VEDLEGG 7.1 Illustrasjon 1: 3D fugleperspektiv sett fra Hamar stadion (mulighetsstudie) 18

19 7.2 Illustrasjon 2: 3D illustrasjon fra Anne Diesens torg (mulighetsstudie) 7.3 Illustrasjon 2: 3D illustrasjon sett fra Vangsvegen 73 mot Anne Diesens torg (mulighetsstudie) 19

20 7.4 Illustrasjon 3: Situasjonsplan 20

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/1923-80 SAMLET SAKSFRAMSTILLING 2. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR KVARTAL 121 B - ANNE DIESENS TORG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 072200 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres. Møtet skal danne grunnlaget for en god planprosess. Punktene i denne

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID - 20160001, GBNR - 57/162 16/35 Holstadåsen Øst - Planprogram for oppstart av detaljplan Saksnr Utvalg Type

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen FESTE LANDSKAP / ARKITEKTUR Postboks 120, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Tordenskjoldsgt. 6 Tlf: +(47) 35 93 02 10 grenland@feste.no www.feste.no Til berørte grunneiere, rettighetshavere, Myndigheter m.fl.

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Plan ID 2016 002 Planbeskrivelse Planen utarbeidet for Nittedal Torvindustri AS av Bygg-Team AS v/

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Bryne Stadion Planprogram Oppdragsnummer: 1932 Oppdragsgiver: Bryne FK Versjon: 1 Dato: 25.

Detaljer

Endring del av Berg Vestre. Planbeskrivelse

Endring del av Berg Vestre. Planbeskrivelse Endring del av Berg Vestre Planbeskrivelse 16.04.2012 Innledning Vi viser til plan- og bygningslovens 4-2, med krav om planbeskrivelse for alle forslag til planer etter loven. Reguleringsplanen fremmes

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling.

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.09.2016 Sak: 138/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/25513

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR NORDRE DEL AV VÅLEJORDET, RINGEBU KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR NORDRE DEL AV VÅLEJORDET, RINGEBU KOMMUNE Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner Dato: 23.08.2016 Vår saksbehandler: hege@arealpluss.no

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysinger: Saksbeh.: Geir Cock Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.2009 Sist revidert: 11.11.2010

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 121B, ANNE DIESENS TORG

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 121B, ANNE DIESENS TORG BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 121B, ANNE DIESENS TORG Arkivopplysninger: PlanID: 072200 Saksbehandler: Tone Wabakken Arkivsak: 12/1923 Plankart Datert: 27.09.2013 Sist revidert: 23.04.2014

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/3267 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR VANGSVEGEN 73SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 251/08 HAMAR FORMANNSKAP 25.06.2008

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Planprogram kommunedelplan Sand sentrum

Planprogram kommunedelplan Sand sentrum 2015 Planprogram kommunedelplan Sand sentrum Foto: Gunnar Nygård Nord-Odal kommune 20.02.2015 1. Formål med planarbeidet Nord-Odal kommune har de siste 4 årene arbeidet med sentrumsprosjekt Sand sentrum.

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum 2017 Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum Bilde: Planlagt Bank og bibliotek Sentrumsvegen. Ark. Helen & Hard 17.08.2017 Formål med planarbeidet Bakgrunn for reguleringen bygger på arbeidene

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE Forslag sendt på høring15.07.09 FORORD Plankontoret har på oppdrag for Elsa Hamnes Høvik og Lars Jacob Høvik utarbeidet forslag til planprogram

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL.

2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL. Bamble kommune SAKSUTSKRIFT 2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL. Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg 01.06.2016 43/16 2 Kommunestyret 16.06.2016 69/16 Teknisk

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde>

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING SKAVIKA HYTTEFELT LINDESNES KOMMUNE 03.11.2016 Forord På vegne av grunneiere i planområdet legges det med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3 PlanID: Forslagsstiller: Plankonsulent: Dato: Revidert: 12312014003 Bjørn Inge Kaland BRUKET

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2013/7010-26 02.06.2014 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/1428 Dok.nr: 16/4812 Arkiv: FA - L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 01.04.2016 Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer