Levanger kommune. Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune. Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd"

Transkript

1 Levanger kommune Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd

2 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd INNLEDNING. I FORBINDELSE MED STATENS ARBEID FOR Å FORENKLE PLANARBEIDET INNENFOR HELSE OG SOSIAL og med utgangspunkt i dette ble det bestemt at Helse og sosialetaten skulle gjennomføre et stykke arbeid mot å samle sine planer under en PLAN. Dette arbeidet ble igangsatt høst 2001 som et ledd i arbeidet med videreføring av FORNY (Viser til forprosjektrapport nr.4) Denne konkluderer med en anbefaling i 6. punkter. Generelt skal planen inneholde en felles ideologi hvor brukerperspektivet, samarbeidsformer, ressursforvaltning og kvalitet på tjenestene er stikkord. En ser for seg at arbeidet angripes fra 3 nivå: Individnivået, systemnivået og utviklingsnivået(prosjektnivå) Revisjon av dagens målstruktur. Denne revisjonen må ta utgangspunkt i lovverkets intensjoner, nasjonale føringer og lokale prioriteringer. Strukturen. Her må det ligge er arbeid for å videreutvikle rolleavklaringer, forankring og en oppgavefordeling spesielt hvor det er berøringspunkter mellom enheter/avdelinger. Utvikle gode modeller for brukermedvirkning på alle nivå og videreutvikle koordinatorrollen rundt enkeltbruker med sammensatte behov. Kvalitet. Fastlegge standarder på tjenestenivå, kvalitetssikre KOSTRA funksjoner og utvikle kompetanse for å kunne ta i bruk nye arbeidsmetoder som legger til rette for at bruker/klient skal bli i stand til å påvike egen livssituasjon. Brukerperspektivet skal være overordnet i gjennomføringsfasen. Ressurser. Vurdere og iverksette konkrete tiltak opp mot effektivisering og innsparingsgevinster. Det må legges vekt på å utvikle ny metodikk på området. Samarbeid. Utvikle modeller for samarbeid med det politiske miljø og i dette et spesielt fokus på interkommunalt samarbeid. Ta opp og fremme gode samarbeidsrutiner opp mot f.eks 2.linjen. Foreta en gjennomgang av tverrfaglige samarbeidsfora med tanke på samordning og videreutvikling. Om planarbeid generelt. Levanger kommune har vedtatt sitt eget plansystem. Dette definerer nærmere plannivå, planprosessen og maler for oppbygging av de enkelte plandokumentene. I tillegg reguleres arbeidet etter plan og bygningslovens % 20, lov om plan legging av helsetjenesten %5 og vi har benyttet rundskriv I - 30/99- handlingsplan og kommunal planlegging. Praktisk betyr dette at palen er bygd opp som en strategiplan som vil danne et enkelt og lesbart dokument og videre være et godt utgangspunkt for enhetenes virksomhetsplaner.

3 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd Overordnet MÅL. Nasjonalt: Hele befolkningen skal sikres god tilgang på offentlige helse -og sosialtjenester av god kvalitet uavhengig av kjønn, alder, bosted og ressurser. Nasjonal strategi legges langs 2 dimensjoner. En skal minske sykdomsbelastningen og øke helsemessige og sosiale ressurser i befolkningen. Ideologisk forankring blir da å utvikle strategier omkring Mestring, deltagelse og læring (yrkesmessig og sosial deltagelse) Lokalt: Kommunens ansatte skal bistå den enkelte slik at de får et liv med aktiv deltagelse, medbestemmelse og trygghet. Hovedmål Bevist satsing på kulturen som metode for økt livskvalitet i det helsefremmende arbeidet Tilbud med riktig kvalitet tilpasset brukers behov. Bidra til å utvikle nettverk og møteplasser innenfor lokalsamfunnet. Med rom for sosialt og kulturelt mangfold. Ideologisk bygger dette på LEON prinsippet som bygger på bevisstgjøring av org til å yte tjenester til rett person, til rett tid og med god kvalitet og riktig pris. Verdisettet bygger på respekt for enkeltmenneske og et positivt menneskesyn.

4 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 4 STRATEGIER: Gjennom å tilrettelegge for etablering av gode boligmiljøer for alle boligsøkende med nødvendig bistand og oppfølging basert på individuelle behov. Gjennom sektorovergripende samarbeid bidra til at fysiske og psykososiale barrierer, som hindrer deltagelse i samfunnet, bygges ned. Gjennom sektorovergripende samarbeid bidra aktivt til å opprette møteplasser/arenaer som bidrar til den enkeltes mestring, deltagelse og nettverksdannelse. Utvikle en samarbeidsform som vil gjøre oss i stand til å gi best mulig hjelp til den enkelte rusmisbruker på et så tidlig tidspunkt som mulig. Bevisstgjøring av brukerperspektivet i organisasjonen skal være et satsningsområde. Utvikle/videreutvikle arbeidsmetoder for å fremme mestring og deltagelse ved å tilrettelegge for nettverksdannelse og likemannsarbeid og utprøving av aktiviteter/arbeid. I denne sammenhengen skal interkommunalt samarbeid vurderes. Videreutvikling av individuell plan og koordinering omkring enkeltpersonen som arbeidsmetode skal være et satsningsområde. Samordnet innsats i rehabilitering, forebygging og helsefremmende arbeid opp mot barn og unge Få på plass et døgnrehabiliteringstilbud for personer i alle aldersgrupper med omfattende pleiebehov. Ved å tydeliggjøre ansvarsforhold vedrørende boligplanlegging og tildelingsprosedyrer samt å tilrettelegge for at organisasjonen har rett kompetanse i forhold til de ulike fagfelt. Tilrettelegge for målopprettet opplæring av ansatte. Utvikle holdninger slik at krav til datasikkerhet blir overholdt. IKT tilrettelegges for å produsere, lagre og spre informasjon og kunnskap Forankre og samordne (re)habilitering, forebygging og helsefremmende arbeid i organisasjonen. Oppfølging av sykemeldte og personer på yrkestettet attføring skal være et satsningsområde. 1)Finne sentrale statistikkparametre for tjenesteytingen innen H/S-tjenesten a) P/O gjennomført bruk av Gerix /Iplos b) Sosialavdelingen Antall langtidsklienter reduseres c) Helsestasjonstjenesten smitteforebyggende arb. d Barnevern

5 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 5 3 Analyse vurdering 3.1. Generelt Ut fra målet for forprosjektet har vi forsøkt å legge til rette for at arbeidet med selve planen skal gi et godt og oversiktlig planverktøy som skal være lett å bruke opp mot virksomhetsplaner og opp mot etatens årsmelding. Prosessarbeidet i gjennomføringsfasen blir det viktigste å fokusere på. Vi har allerede i dag mange gode fagplaner. Disse må kunne danne grunnlaget for prosadelen i planen. Vi har også forsøkt å forenkle stoffet i prosjektplanen ved å tenke i tabeller. Som mandatet sier, har vi analysert og vurdert opp imot struktur, kvalitet og ressurser. Stikkord i denne analysen har vært brukerperspektivet, samarbeidsformer, ressursforvaltning og felles tenkningsgrunnlag (ideologi) Lovverket. Det er et stort og omfattende lovverk med mange forskrifter innenfor HSO feltet. Går en inn i dette, viser det seg at intensjonen med de enkelte er stort sett lik og vi har ikke i stor nok grad satt dette opp som grunnlag for de målsettinger som i dag har. Det er derfor ikke sammenheng mellom lovens bokstav, de mål vi har laget og tiltakene som er foreslått gjennomført. Det blir da vanskelig å se konsekvensene av valg som blir gjort. Drøfting rundt dette mangler i dag Statlige prioriteringer og øremerkede tilskudd De prioriteringer som er gjort i fagfeltet har i stor grad fulgt de prioriteringer som er gjort sentralt, men det er i liten grad sett på sammenhenger mellom sammenfallende områder. Pleie og omsorgsavdelingen har i flere år hatt til dels store øremerkede tilskudd. Dette har vanskeliggjort helhetstenkning og også gjort det vanskelig å vurdere ressursbruken totalt. Midler som nå kommer som øremerkede tilskudd til arbeidet med psykisk helse har til nå hatt et kortsiktig perspektiv, og for mye opp mot det helsemessige. Planen for bruk av midlene for 2002 vil kunne danne et godt utgangspunkt for det videre arbeid. Tilskudd via prosjektmidler er bra utnyttet på flere områder, men det vil være et stort potensiale for større tildelinger til spesifikke oppgaver. Dette betinger at vi utvikler en mer prosjektorientert organisasjon Kvalitet Avklaring av standarder/nivå. Kvalitet på tjenester i fagfeltet henger sammen med mange forhold. Det moderne helsevesenet har skapt store forventninger i befolkningen til hva som kan tilbys av tjenester og helbredelse av sykdom. Uavklarte forventninger hos bruker og tjenesteyter, vil kunne skape forskjellige oppfatninger, både når det gjelder nivå på tjenestetilbud, utforming av tilbudet og målsettinger. Det kan derfor bli til dels store forskjeller i hvordan hver enkelt arbeidstaker definerer oppgaveløsninger og nivå. Vi har i dag få konkrete standarder som sier noe om nivået på tjenesteproduksjonen. Dagens planer er lite egnet til å brukes som et felles redskap for administrativ og politisk ledelse. Kvalitetsbegrepet er også ofte fraværende i de debatter som går mellom administrativ og politisk ledelse.

6 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd Måling av kvalitet verktøy for kvalitetssikring. Staten v/fylkeslegen pålegger kommunen gjennom lov om statlig tilsyn å framlegge et system for kvalitetssikring. Dette arbeidet er igang, men avdelingene mangler standarder for hva vi kan gi av tjenester og hvilket innhold de har. Vi ma ngler også et verktøy for vurdering av kompetanse i personalgruppen. Når det gjelder verktøy for måling av kvalitet på tjenesten har vi i dag Gerix og et nytt system som i disse dager utvikles på sentralt plan. Dette kalles IPLOS. Her må vi sette inn et krafttak for å kvalitetssikre de tall som finnes for Levanger. Disse må i neste omgang vurderes opp mot sentrale statistikker og også opp mot sammenlignbare kommuner. Det finnes i dag lite kunnskap om de verktøy som finnes og det må opplæring til slik at vi bedre kan utnytte de IT baserte verktøy vi har på området. I gjennomføringsfasen må en se på hva andre grupper i FORNY har kommet fram til f.eks GR 9 og GR. 11. Disse jobber med bestiller / utførermodell og styringssystem Brukermedvirkning. De enheter som omfatter fagområdet er til for de menneskene som har behov for våre tjenester. Å ivareta brukermedvirkning i den individuelle prosessen, i utviklings- og planarbeid er en av de viktigste utfordringene framover. Ansvar m.h.t. igangsetting og oppfølging av ansvarsgrupper, er ikke avklart. En nøkkelposisjon i den individuelle re- /habiliteringsprosessen er koordinatorfunksjonen. Det er behov for å få nedfelt funksjonens innhold, ansvar, ressursbruk og kompetanse., etter hvert som erfaringene i prosjektet Brukermedvirkning og koordinering blir tydeliggjort. Omfanget av en koordinerende virksomhet rundt enkeltbrukere med sammensatte behov, ser vi ennå ikke omfanget av. Imidlertid ble det ved en undersøkelse/gjennomgang i 99 identifisert 85 ansvarsgrupper i arbeid i kommunen. Det var nok ikke et nøyaktig tall, men gir oss likevel en pekepinn på mulig omfang i dagens situasjon. Det bør foretas en gjennomgang av kriterier for opprettelse av ansvarsgrupper. Til nå har samarbeid med brukerorganisasjonene i planarbeid foregått i form av høringsuttalelser. Brukere har derfor ikke deltatt i planprosesser, og det utvikles ikke eieforhold til planverktøyet. I helse-kulturarbeidet er det utviklet former for brukermedvirkning som det er aktuelt å videreutvikle Ivaretakelse av ansatte. Holdninger som et positivt menneskesyn, respekt, fokus på ressurser og ansvar, må gjennomsyre kommunikasjonen/ samhandlingen mellom ansatte og bruker, men også samhandlingen mellom ansatte og ledelse og i samarbeidsrelasjoner generelt. Medarbeidere må selv føle seg anerkjent og verdsatt i organisasjonen, dersom de skal kunne formidle de samme holdninger til brukeren. Det er behov for en gjennomgang av personalpolitikken. Det mangler rutiner for oppfølging av sykemeldte, attføringsarbeid og medarbeidersamtaler. Pr. mai 2002har Levanger Kommune inngått forpliktende avtale med t-etat om å bli IA bedrift Utviklingsarbeid i rehabilitering forebygging og helsefremmende arbeid. Sykdomsbildet er i dag i større grad enn tidligere preget av sykdommer vi lever med, ikke blir helbredet av. Mange med kroniske lidelser/sykdommer og funksjonshemminger i alle aldre har sammensatte behov, og trenger oppfølging fra flere instanser for å kunne leve det livet de ønsker. Langtidssykemeldinger og antall uføretrygdede øker stadig. Det er først og fremst personer med muskel-skjelettlidelser og psykiske lidelser som topper disse

7 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 7 statistikkene. Også her dreier det seg i stor grad om sammensatt problematikk, og flere instanser er involverte omkring den enkelte bruker, - ofte helsevesen, en arbeidsgiver, Trygdeetat og A-etat. Lovverk, utfyllende forskrifter og sentrale dokumenter forankrer rehabilitering, forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunene, fordi det er her menneskene bor og virker. En god bolig, arbeid og/eller aktivisering, trygge lokalsamfunn/nettverk og sosial og samfunnsmessig deltagelse er faktorer som generelt har betydning for livskvaliteten for oss alle, enten vi har spesielle behov for tilrettelegging eller ikke. I helse-kultur-arbeidet har den helsefremmende dimensjonen blitt satt på dagsorden, - det handler om å gripe fatt i de positive mulighetene for vekst og utvikling hos den enkelte. Gruppen ser det som viktig å videreutvikle arbeid som kom i gang i forbindelse med Helsekultur-satsningen, og utvikle nye tiltak i samme ånd. Rapporten Arbeid Aktivisering Bolig Fritid Kultur omhandler sentrale tilbud, hovedsakelig for personer med psykiske lidelser og utviklingshemming. Oppfølgingen av rapporten må integreres i prosessene i gjennomføringsfasen. Det er behov for å samordne innsatsen mot barn og unge for å fremme gode oppvekstmiljø. Hvordan forene innsatsen i rehabilitering, helsefremmende og forebyggende arbeid opp mot barn og unge? Gruppen ser at dette bør være et tema som settes på kartet i gjennomføringsfasen, og der alle faggrupper som arbeider med barn inviteres til å delta i å utvikle en felles strategi som munner ut i konkrete handlinger. Viktige arenaer for innsats vil være skole, barnehage og helsestasjon. I forhold til barn, er selvfølgelig foreldre en viktig målgruppe. Helsesøstertjenesten har deltatt i et statlig prosjekt i foreldreveiledning, og har opparbeidet kompetanse på området. Deler av et utviklingsarbeid som nevnt ovenfor, bør kunne utprøves i prosjekter og ved hjelp av eksterne midler Struktur Organisasjon. Kommunestyre Kontrollutvalg Politisk Plan-og utviklingskomité Administrativ Stab Ass. rådmann Formannskap Ordfører Rådmann Ass. rådmann Driftskomité Næringsselskap Tomteselskap Distrikt Sør Skogn bu Åsen os Ekne/Tuv os Drift og anlegg Vann og avløp Halsan skole Momarka bh Oppmåling Brannvesen Veg og park Resultatenheter Servicekontoret Forebygging og oppvekst Kemner Bygg og eiendom Støtteavdeling Distrikt Nord Staupshaugen Nesheim skole Ytterøy os Mule os Kultur Frol us Innvandrertjenesten Levanger os Nesset us Festiviteten Levanger fritidspark Boligforetak Utleiebygg Kontorbygget Interkommunale selskaper Teknisk saksbehandling Landbruk Barnevernet Helse og rehabilitering

8 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 8 Det har vært og er i gang til dels store organisasjonsendringer i kommunen. Ny organisasjonsmodell er politisk behandlet og vedtatt, og roller, ansvar og oppgavefordeling må avklares. De ulike enhetene/avdelingene innen fagfeltet er av ulik størrelse og representerer hele spekteret av tjenester. Det blir viktig å jobbe med å få et felles ståsted i ledergruppen, der alle plikter å ta ansvar for og forstå helheten, og der hovedfokus er rettet mot kvaliteten på møtet mellom bruker og ansatt i alle ledd. Konklusjoner i arbeidet med resultatenheter i gruppe 11, vil få betydning for den videre utviklingen av organisasjonsstruktur. avdelingens organisering. Vesentlige innspill opp imot denne gruppen vil handle om de berøringspunkt enhetene har til hverandre. Dette må gis større fokus i revideringen av strategiplanen. Rehabiliteringstjenesten skal i følge forskrift ha en koordinator på systemnivå. Det er behov for å få på plass en forankring av psykisk helsevern/rehabilitering/forebygging og helsefremmende arbeid på systemnivået. Dette er tjenester som er sterkt tverrfaglige/-etatlige. Det må etableres et system for barnevernsvakt Tverrfaglig/-etatlig/-sektorielt samarbeid, samordning av ressurser. I Levanger kommune foregår et omfattende samarbeid både rundt enkeltbrukere og i forbindelse med utviklingsarbeid og planarbeid. Arbeidet med en felles mal for individuell plan er ferdigstilt. Spesielt har Helse-kulturarbeidet bidradd til å utvikle ulike møteplasser. Vi ser behov for å foreta en gjennomgang av eksisterende modeller, for å vurdere om det er hensiktsmessig å samordne noe av denne virksomheten, eventuelt om det er aktuelt å iverksette andre former for endring. I denne vurderingen bør det tas opp om det er hensiktsmessig å danne nettverkssamlinger for ulike aktører i (re)habilitering/forebygging/helsefremmende arbeid med tanke på samordning/utvikling. Stortingsmelding 21 peker på at samordning av tjenester/tilbud i kommunen på tvers av målgrupper, vil være et gode for brukerne og gi effektiviseringsgevinst i bruk av personellressurser. Det er spesielt interessant å vurdere Psykiatrisk ressursbase som et samordningsorgan for alle målgrupper med sammensatte behov. Dette arbeidet er kommet godt i gang og det vil foreligge en forslag til jul -02. I denne prosessen er det også viktig å vurdere nettverk med tanke på samordne innsats for å fremme gode oppvekstvilkår for barn. I det samme arbeidet jobbes det også med modeller for forankring av kommunens satsing innen RUS arbeidet. Dette må vektlegges mye oppmerksomhet i revideringen Ressurser Innen fagfeltet har det de siste årene løpende blitt vurdert sparetiltak innen de ulike tjenesteområdene. I den grad det har vært mulig, har stillinger tidvis stått vakante, og det eksisterer restriktive holdninger til innleie av vikarer. I 2000 ble matpausen ekskludert fra arbeidstida, og dette utgjorde en klar innsparingsgevinst. Gruppen er av den formening at ulike samordningstiltak som er foreslått, vil gi innsparing på sikt. Flere prosjekter i Forny 2001 vil medføre endringer som vil redusere utgifter. Ytterligere behov for nedskjæring på kort sikt, betyr beskjæring av lovpålagte tjenester.

9 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 9 I de KOSTRA rapporter som er utarbeidet, ligger det etter hvert gode tall. Det blir viktig å samle disse og kvalitetssikre tallene opp mot våre egne statistikker. Vi har i dag for dårlige rutiner på å sette inn endringer. Det blir viktig å ansvarliggjøre personer/avdelinger på dette. Slik vi i gruppen ser det, er det ikke satt nok fokus på å utnytte de verktøy vi i dag har på området. Det må skapes en felles forståelse og det må lages kriterier for hvilket parameter som skal brukes som grunnlag for blant annet økonomiplanleggingen i avdelingene. Verktøyet må også forstås slik at det kan brukes internt og ekstern som et grunnlag for en fordelingsdebatt. 4.0 UTFORDRINGER Utfordinger. Brukermedvirkning Koordinering av tjenester omkring den enkelte bruker. Videreutvikle/forbedre brukermedvirkning i samhandling med enkeltbruker, i utvikling av tjenestetilbud og i planarbeid. (Verdier/holdninger/metoder). System for igangsetting/oppfølging av ansvarsgrupper/individuell plan. Ta i bruk felles mal for individuell plan, og drive info/opplæringsvirksomhet rundt denne. Dette er lagt til rehabiliteringskoordinator. Det må jobbes videre med tiltak for igangsetting av brukerundersøkelser. Personalarbeid Ivaretakelse av ansatte. Kvalitetssikring av personalarbeid: oppfølging av sykemeldte, ivaretakelse av eldre arbeidstakere, attføringsarbeid, medarbeidersamtaler. Viktig å få dette inn i lederopplæring. Det dreier seg om holdninger og metoder. IK- helse oppfølging. Struktur Organisasjonstilpasning jfr. vedtak for enhetene. Avklaring av ansvar, roller, struktur. Hensiktsmessig samordning av ressurser på tvers av målgrupper og avdelingsgrenser. Hensiktsmessig samordning av kontakt med ytre sektorer. Få på plass en koordinerende instans på systemnivå i re/-habilitering, og forankring av re-/habilitering, forebygging og helsefremmende arbeid på overordnet nivå, og i kommunen som helhet. Tjenestetilbud - utviklingsarbeid Øke bredden på differensieringen i tilbudet for personer med utviklingshemming, psykisk lidelse og funksjonshemming når det gjelder arbeid og aktivisering. (Jamfør Rapport: Arbeid Aktivisering Bolig Fritid Kultur). Utvikle grupperettede rehabiliteringstilbud for ulike målgrupper med vekt på mestring, motivasjon, læring og sosial og yrkesmessig deltagelse. Spesielt viktig opp mot mennesker i yrkesaktiv alder med skjelettmuskelplager og psykiske lidelser og eller rusproblematikk. Vurdere samarbeid interkommunalt når det gjelder rehabiliteringstilbud. Det må foretas en behovsanalyse. Kompetansebehov, på hvilket nivå skal rehab. foregå hvilke sykdommer og pasienter skal prioriteres. Fremme gode oppvekstvilkår for barn: Foreldreveiledning, øke kompetanse i forhold til enslige asylsøkere, organisere et system for barnevernsvakt, videreføring av helsekulturarbeid.

10 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 10 Arbeide mot en bemannet legevakt, - interkommunal løsning Gjennomføring av fastlegeordningen. Overholde frister i tråd med Barnevernloven. Takle økte utgifter Finne økonomisk dekning for aktivitetsendringer, som det ikke gis kompensasjon for, så som, moms på klesvask/leie, merutgift m/interkommunal legevaktsentral, endring i regler vedr. overgangsstønad for enslige forsørgere med barn over 3 år. Det foreslås ny struktur på tildeling av økonomisk sosialstønad med fokus på familier med barn. Vurdere gode metoder for årlig rullering av regnskap og budsjett. Utvikle mal for konsekvensanalyser som adm og politisk ledelse kan bruke felles.

11 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 11 HANDLINGER/AKTIVITETER STRATEGIER: Gjennom å tilrettelegge for etablering av gode boligmiljøer for alle boligsøkende med nødvendig bistand og oppfølging basert på individuelle behov. Selve tiltaket: - målsettingen Beskrivelse av: Gjennomføring Ansvarlig Henvisninger Kort beskrivelse: Hva og hvordan gjennomføre Tid: Innen når? Organisasjon/person etc. (lenker) tiltaket Hvordan tilrettelegge for etablering av gode boligmiljøer for alle boligsøkende Arealplanlegging Sette av nødvendige ressurser til tilsyn. Juni 2002 Plan/utvikling Tverrfaglig integrering Etablere tilfredstillende botilbud for personer med: alvorlige psykiske lidelser Brukermedvirkning Etablere bofellesskap/kollektiv med tilsyn og tilrettelegging for personer. Sentrumsnært. Anslått behov 6 enheter. Desember 2003 Bygg og eiendom, helse, sosial og omsorg Rapport 2001 Forny 2001 lettere psykiske lidelser omsorgsboliger psykiske lidelser og rus (dobbeldiagnose) Bolig med tilrettelagt botrening samt tilpasset arbeid/tiltak tilrettelagt av eksisterende tjenestetilbud. Sentrumsnært. Registrert behov 4 enheter Bolig/bokollektiv med forsterket tilsyn. Lokalisert Ikke sentrumsnært Registrert behov 5 enheter Desember 2002 Desember 2002 Bygg og eiendom/ helse, sosial og omsorg Bygg og eiendom/ helse, sosial og omsorg Boligsosial h-plan H-plan eldreomsorgen

12 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 12 Boliger til unge enslige 1-roms leiligheter/hybel til unge enslige personer som har behov for bosetning Desember 2002 Bygg og eiendom/ helse, sosial og omsorg Mennesker med funksjonshemming Etablering av 10 nye omsorgsboliger Desember 2002 Bygg og eiendom/ helse, sosial og omsorg Forny 2001 Rapport 2001 Helse- og sosialkomité Sak 20/01 STRATEGIER: Ved å fremskaffe hensiktsmessige og rimelige omsorgsboliger for eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser og rusmisbrukere. Selve tiltaket: - målsettingen Beskrivelse av: Gjennomføring Ansvarlig Henvisninger Kort beskrivelse: Hva og hvordan gjennomføre Tid: Innen når? Organisasjon/person etc. (lenker) tiltaket Kartlegge boligbehovene, vurdere virkemidler og utarbeide strategier og tiltak. Framskaffe en oversikt over boligbehovet for vanskeligstilte i boligmarkedet. Hvordan skaffe hensiktsmessige boliger til målgruppene definert av husbanken Utarbeide en Boligsosial handlingsplan. Samle de som i dag er involvert i kommunal utleie. Gjennomgå dagens leietakere etter gitte kriterier fra husbanken. Tilby billige tomter Organisering Desember 2002 Medio des Desember 2002 Bygg/eiendom/plan V/HHE HHE Bygg/eiendom/plan Husbanken Utleieboliger eller selveierboliger

13 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 13 STRATEGIER: Ved å tydeliggjøre ansvarsforhold vedrørende boligplanlegging og tildelingsprosedyrer samt å tilrettelegge for at organisasjonen har rett kompetanse i forhold til de ulike fagfelt. Selve tiltaket: - målsettingen Beskrivelse av: Gjennomføring Ansvarlig Henvisninger Kort beskrivelse: Hva og hvordan gjennomføre Tid: Innen når? Organisasjon/person etc. (lenker) tiltaket Hvordan tydeliggjøre ansvarsforhold og oppgavefordeling. Tilrettelegg for rett kompetanse i forhold til de ulike fagfelt Organisering. Hvem gjør hva Boligkontor/husnemnd/sosial/pleieog omsorg/bygg og eiendom Stille riktige krav ved rekruttering Relevant kompetansegivende kurs April 2002 Juni 2002 Bygg og eiendom/pleieog omsorg/sosial Alle involverte parter Utnytte husbankens finansieringsmuligheter Intern organisering godt kjent av alle involverte parter God kjennskap til husbankens tilbud Desember 2002

14 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 14 STRATEGIER SAMFUNN OG TJENESTER: Gjennom sektorovergripende samarbeid bidra til at fysiske og psykososiale barrierer som hindrer deltagelse i samfunnet, bygges ned. Gjennom sektorovergripende samarbeid bidra aktivt til å opprette møteplasser/arenaer som bidrar til den enkeltes mestring, deltagelse og nettverksdannelse. Utvikle/videreutvikle arbeidsmetoder for å fremme mestring og deltagelse ved å tilrettelegge for nettverksdannelse og likemannsarbeid og utprøving av aktiviteter/arbeid. I denne sammenhengen skal interkommunalt samarbeid vurderes. Oppfølging av sykemeldte og personer på yrkestettet attføring skal være et satsningsområde. Rehab/rus Samordnet innsats i rehabilitering, forebygging og helsefremmende arbeid opp mot barn og unge skal være et satsningsområde (Få på plass et døgnrehabiliteringstilbud for personer i alle aldersgrupper med omfattende pleiebehov). Selve tiltaket: - målsettingen Kort beskrivelse: Tjenester Felles kursing i nettverkstankegang i teori og praksis vurdere interkommunal satsning. Legge til rette for tverrfaglige/ -etatlige prosesser for å utforme/igangsette tiltak med tanke på mestring/deltagelse. Beskrivelse av: Hva og hvordan gjennomføre tiltaket Samarbeid med videreutdanningen i rehabilitering og nærliggende kommuner. Videreutvikle modeller for brukermedvirkning i tilknytning til planlegging og gjennomføring. Vurdere spesielt fysisk aktivitet som en bit i tiltakene. Det etableres samarbeid med Foreningen mot stoff Innherred med tanke på å utvikle tiltak for rusmisbrukere. Gjennomføring Tid: Innen når? Kontinuerlig Ansvarlig organisasjon/person etc. Overordnet team Overordnet team Henvisninger (lenker) NOU 1998:18 Det er bruk for alle Stortingsmelding 21 Ansvar og mestring Forskrifter i (re)habilitering Rapport Arbeid/Aktivisering/ Bolig/ Fritid/ Kultur

15 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 15 Selve tiltaket: - målsettingen Kort beskrivelse: Beskrivelse av: Hva og hvordan gjennomføre tiltaket Gjennomføring Tid: Innen når? Ansvarlig organisasjon/person etc. Henvisninger (lenker) Utarbeidede retningslinjer for oppfølging av sykemeldte tas i bruk. Individuell plan vurderes som metode i et senere forløp for den som ønsker det. Utvikle/tilby planprosesser i grupper dersom de det gjelder ønsker det 2002 Kommunens ledergruppe Forskrift om individuell plan Veileder for individuell plan Helsestasjonen skal utvikles til en arena for tverrfaglig virksomhet opp mot barn, unge og foreldre. Gjennom samordnet tverretatlig initiativ prioritere forebygging av psykososiale problemer blant barn og unge på bakgrunn av den viten vi har om at kultur gir helse. Planlegge ved å igangsette prosesser for de involverte Videreføring av de tiltak som er igangsatt gjennom psyk.midler dersom evaluering er positiv, eventuelt utvikle alternative tiltak gjennom samordnede prosesser. Prosesser igangsettes i 2002 Kontinuerlig evaluering og videreutvikling Overordnet team Overordnet team Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Veileder i habilitering av barn og unge Ta initiativ til et tverrsektorielt prosjekt med tanke på forebygging av Ta initiativ opp mot prosjektet Kultur og folkehelse i et distriktsfylke. Alternativt utforme eget prosjekt i samarbeid med utvalgte skoler Overordnet team

16 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 16 belastningslidelser og psykiske lidelser. Målgruppe: barn og unge i ungdomsskole og videregående skole. utvalgte skoler. STRATEGI: IKT tilrettelegges for å produsere, lagre og spre informasjon og kunnskap..selve tiltaket: - målsettingen Kort beskrivelse: Heve kvaliteten av tjenesten Innføring av elektroniske pasientjournaler Bedre flyt av informasjon. Beskrivelse av: Hva og hvordan gjennomføre tiltaket Gradvis overgang til elektroniske journaler. Informasjon reg. en gang. (v/overføring av journaler) Gjennomføring Tid: Innen når? Oppstart 2002 Ansvarlig organisasjon/person etc. Resultatenhetslede IT avd. Resultatsenhetsleder. Henvisninger (lenker) Bedre samhandling. Økt samhandling internt i org. Samhandling mellom sykehus, trygdekontor og kommune-helsetj. via Midt norsk Helsenett Samhandle med publikum/brukere o.s.v. se siste punkt denne strategi / Alle ansatte i LK benytter intra/internett. Viser til punktene under strategi IKT.avd. IKT/Res.enh.leder

17 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 17 Tilrettelegge for målopprettet opplæring av alle ansatte. Viser til punktene under strategi Tilrettelegge for målopprettet opplæring av alle ansatte. IKT/Res.enh.leder Innføring av program omsorg i sin helhet 2002/2003 Innføring av program for Helsesøster og fysioergoterapi STRATEGI: Utvikle holdninger slik at krav til datasikkerhet blir overholdt. Selve tiltaket: - målsettingen Kort beskrivelse: Beskrivelse av: Hva og hvordan gjennomføre tiltaket Ivareta datasikkerheten Søknad om konsesjon dette må prioriteres Rullere sikkerhetsbok for håndtering av sensitive opplysninger Forbedre rutiner/ organisering og holdninger Bevisstgjøring av ansattes holdninger til datasikkerhet Alle ansatte gis opplæring/ orientering om datasikkerhet Gjennomføring Tid: Innen når? 2002 IKT Ansvarlig organisasjon/person etc. Enhetsledere i samarbeid med IKT Alle ansatte. Henvisninger (lenker) Datatilsynet Sikkerhetsbok for håndtering av sensitive opplysninger

18 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 18 STRATEGI: Tilrettelegge for målrettet opplæring av ansatte. Selve tiltaket: - målsettingen Kort beskrivelse: Gjennomføre opplæring etter samordnet plan innenfor IKT. Beskrivelse av: Hva og hvordan gjennomføre tiltaket Alle gis tilbud om strukturert og kontinuerlig opplæring ut fra behov. Alle nyansatte gis grunnopplæring. Utvikle superbrukere på hvert fagprogram på hver arbeidsplass. Tilbud om hjemme PC ordning Gjennomføring Tid: Innen når? 2001 Kontinuerlig Ansvarlig organisasjon/person etc. Resultatenhet er bestiller av oppdraget og støtteenheten koordinerer og sørger for at opplæringen blir utført Den ansatte har selv ansvar for å tilegne seg kunnskap ved å delta på opplæring. Henvisninger (lenker) Strategiplan-2000 STRATEGI: Tilrettelegging av utstyr som tilfredsstiller ansattes behov Selve tiltaket: - målsettingen Kort beskrivelse: Investering av utstyr. Beskrivelse av: Hva og hvordan gjennomføre tiltaket Overgang til terminalserver utstyr for den enkelte kan da bevares lengre. Gjennomføring Tid: Innen når? Ansvarlig organisasjon/person etc. IKT.avd/resultatenhet Henvisninger (lenker) Avklare kostnads-bildet/ansvar IKT/Ledelse

19 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 19 STRATEGIER - ORGANISASJON Bevisstgjøring av brukerperspektivet i organisasjonen skal være et satsningsområde. Videreutvikling av individuell plan og koordinering omkring enkeltpersonen som arbeidsmetode skal være et satsningsområde. Forankre og samordne (re)habilitering, forebygging og helsefremmende arbeid i organisasjonen. Selve tiltaket: - målsettingen Kort beskrivelse: Bevisstgjøre og forplikte ledere, tillitsvalgte og ansatte på brukerperspektivet gjennom styringssystemet og prosesser/veiledning i tverrfaglig sammensatte grupper og felles kursing. Beskrivelse av: Hva og hvordan gjennomføre tiltaket Gjennomføring Tid: Innen når? Kontinuerlig fra 2002 Ansvarlig organisasjon/person etc. Kommunens ledergruppe Henvisninger (lenker) På bred basis utvikle kompetanse m.h.t. å bistå personer i planprosesser og koordinere et samarbeidsteam. Resultatenheter for Helse og rehabilitering, Forebygging, Barnevern, Veiledning av tverrfaglige grupper. Lokale kurs. Kontinuerlig fra Overordnet team

20 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 20 Flyktningetjenesten og Kultur gis et overordnet ansvar for (re)habilitering, forebygging og helsefremmende arbeid. Videreutvikling av det eksisterende nettverket i kultur gir helse som utviklingsarena for kommunalt ansatte, brukerrepresentanter og samarbeidspartnere utenfor kommunen. Ansvar for å drive nettverket legges til en ansatt i Kultur en ansatt i Helse og rehabilitering. kontinuerlig Overordnet team Psykiatrisk ressursbase videreutvikles /endres til en koordinerende enhet i forhold til enkeltbrukere. med tanke på å ivareta ansvaret for å vurdere omfattende saker omkring enkeltpersoner uavhengig av diagnoser. Basen skifter navn. Ressursbasen får en bestillerfunksjon i organisasjonen: ansvar for å bestille utfyllende vurderinger, individuell plan og koordinator, eventuelt etablering av ansvarsgruppe. Basen får en kjerne på faste medlemmer, andre kalles inn på bakgrunn av de tilmeldte sakene/problemstillingene. Ressursbasen skal være en intern adresse for henvendelser som gjelder personer med behov for omfattende 2002 senest 30. mars Overordnet team

21 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 21 Avklare/tydeliggjøre for publikum adresse/ansvarlig for henvendelse er m.h.t. ulike akutte brukerbehov og bekymrings meldinger. personer med behov for omfattende hjelp på tvers av sektorer og nivåer. Den skal også være adressen for 2.linje og 3.linje i helsevesenet. Koordinator for rehabilitering organiseres i Resultatenhet for helse og rehabilitering. Ansvarområdet avklares. I denne sammenhengen skal adresse for akutthenvendelser/bekymringsmeldin ger i forhold til rusmisbruk plasseres. Januar 2002 Januar 2002 Overordnet team. Resultatsenhetsleder for Helse og rehabilitering. Forskrifter i (re)habilitering og forebygging

22 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 22 Strategier/Veivalg 1) Finne sentrale statistikkparametere for tjenesteytingen innen H/S-tjenesten a) P/O gjennomført bruk av Gerix d) Sosialavdelingen Antall langtidsklienter reduseres e) Helsestasjonstjenesten smitteforebyggende arb. f) Barnevern g) Kostra Enkeltposter brukes som indikatorer for tjenestenivå 2) Kvalitetssikre registreringene for disse parametrene a) Gjennomføre Gerix-kurs for alle brukere b) Et begrenset antall betjening foretar Gerix-vurderingene c) Gerix-registrering foretas ved inklusjon og ved endring av tjenester. 3) Skape felles forståelse av hva disse statistikkparametrene forteller a) Felles forståelse av innhold i statistikk interkommunalt og mellom distrikt b) Handlinger Ad 1a) Velge ut Gerix-parametre som har betydning for vedtak om tjenesteyting 1b) Klienter vurderes sammen med aetat og trygdekontor for enten arbeidssøkning/ attføring eller uføretrygd. 1c) Arbeide for fortsatt god vaksinasjonsdekning i helsestasjonen 1d) 1e) Velge ut Kostra-poster som viser tjenesteproduksjon for utvalgte områder Ad 2a) Gjennomføre stikkprøver som kontroller av lik vurdering 2b) Godkjenningsordning av Gerix-brukere 2c) Viktigste Gerix-parametre for nivå av tjenesteyting nevnes i vedtak Ad 3a) Avklare med Fylkesmannen hvilke variabler som inkluderes eller ekskluderes i aktuelle Kostra-poster. Denne kunnskapen videreformidles til distriktene.

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Re-/habiliteringsplan 2013-2015

Re-/habiliteringsplan 2013-2015 Re-/habilitering og samhandling - to sider av samme sak Re-/habiliteringsplan 2013-2015 Behov i livets ulike faser Fysisk, Kognitivt og Sosialt 67 år Barn og Unge 18-67 år Helse og omsorg 15-18 år Pensjonist

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering 2010-2013 Steinkjer kommune

Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering 2010-2013 Steinkjer kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.2009 2010 2013 Side 2 Dette er den tredje reviderte utgave av Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering. Planen ble første gang vedtatt i kommunestyret 16.06.99 under

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

BoligSosial handlingsplan 2011-2025

BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Levanger kommune Temaplan: BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Visjon: Livskvalitet og vekst Alle skal kunne bo trygt og godt. Prosjektgruppas forslag, Levanger 01.04.2011 Levanger kommune - Boligsosial

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets Selbu kommune Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07 Helse- og sosialplan Selbu kommune Foto: Debbie Spets INNHOLD: FORORD side 3 SAMMENDRAG side 3 1. INNLEDNING side 6 1.1. Lovgrunnlag side 6 1.2. Resultatvurdering

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

BoligSosial handlingsplan 2011-2025

BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Levanger kommune Temaplan: BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Visjon: Livskvalitet og vekst Alle skal kunne bo trygt og godt. Levanger 10.05.2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Livskvalitet

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012

HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012 HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012 Kompetanse Kostnadseffektiv Kvalitet Helse- og sosialplan 2008-2012 1 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN 5 2 OVERORDNEDE MÅL 5 3 UTFORDRINGER 7 3.1 Utfordringer og retning 7

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID SANDNES KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchanging INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 FORMÅL MED PLANEN 3 MÅLGRUPPER 3 Primærmålgruppe 4 Sekundærmålgruppe 4 PSYKIATRITJENESTENS ORGANISATORISKE PLASSERING I STOKKE KOMMUNE 4 BRUKERMEDVIRKNING 5 KOMMUNALE TJENESTER

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

PLAN FOR MEDISINSK (RE)HABILITERING I LEVANGER KOMMUNE

PLAN FOR MEDISINSK (RE)HABILITERING I LEVANGER KOMMUNE PLAN FOR MEDISINSK (RE)HABILITERING I LEVANGER KOMMUNE Vedtatt 1998 Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG... 6 1.1. Hovedinntrykk - sammendrag...6 1.2. Forslag til tiltak....6 1.2.1. Organisering...6 1.2.2.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer