Levanger kommune. Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune. Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd"

Transkript

1 Levanger kommune Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd

2 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd INNLEDNING. I FORBINDELSE MED STATENS ARBEID FOR Å FORENKLE PLANARBEIDET INNENFOR HELSE OG SOSIAL og med utgangspunkt i dette ble det bestemt at Helse og sosialetaten skulle gjennomføre et stykke arbeid mot å samle sine planer under en PLAN. Dette arbeidet ble igangsatt høst 2001 som et ledd i arbeidet med videreføring av FORNY (Viser til forprosjektrapport nr.4) Denne konkluderer med en anbefaling i 6. punkter. Generelt skal planen inneholde en felles ideologi hvor brukerperspektivet, samarbeidsformer, ressursforvaltning og kvalitet på tjenestene er stikkord. En ser for seg at arbeidet angripes fra 3 nivå: Individnivået, systemnivået og utviklingsnivået(prosjektnivå) Revisjon av dagens målstruktur. Denne revisjonen må ta utgangspunkt i lovverkets intensjoner, nasjonale føringer og lokale prioriteringer. Strukturen. Her må det ligge er arbeid for å videreutvikle rolleavklaringer, forankring og en oppgavefordeling spesielt hvor det er berøringspunkter mellom enheter/avdelinger. Utvikle gode modeller for brukermedvirkning på alle nivå og videreutvikle koordinatorrollen rundt enkeltbruker med sammensatte behov. Kvalitet. Fastlegge standarder på tjenestenivå, kvalitetssikre KOSTRA funksjoner og utvikle kompetanse for å kunne ta i bruk nye arbeidsmetoder som legger til rette for at bruker/klient skal bli i stand til å påvike egen livssituasjon. Brukerperspektivet skal være overordnet i gjennomføringsfasen. Ressurser. Vurdere og iverksette konkrete tiltak opp mot effektivisering og innsparingsgevinster. Det må legges vekt på å utvikle ny metodikk på området. Samarbeid. Utvikle modeller for samarbeid med det politiske miljø og i dette et spesielt fokus på interkommunalt samarbeid. Ta opp og fremme gode samarbeidsrutiner opp mot f.eks 2.linjen. Foreta en gjennomgang av tverrfaglige samarbeidsfora med tanke på samordning og videreutvikling. Om planarbeid generelt. Levanger kommune har vedtatt sitt eget plansystem. Dette definerer nærmere plannivå, planprosessen og maler for oppbygging av de enkelte plandokumentene. I tillegg reguleres arbeidet etter plan og bygningslovens % 20, lov om plan legging av helsetjenesten %5 og vi har benyttet rundskriv I - 30/99- handlingsplan og kommunal planlegging. Praktisk betyr dette at palen er bygd opp som en strategiplan som vil danne et enkelt og lesbart dokument og videre være et godt utgangspunkt for enhetenes virksomhetsplaner.

3 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd Overordnet MÅL. Nasjonalt: Hele befolkningen skal sikres god tilgang på offentlige helse -og sosialtjenester av god kvalitet uavhengig av kjønn, alder, bosted og ressurser. Nasjonal strategi legges langs 2 dimensjoner. En skal minske sykdomsbelastningen og øke helsemessige og sosiale ressurser i befolkningen. Ideologisk forankring blir da å utvikle strategier omkring Mestring, deltagelse og læring (yrkesmessig og sosial deltagelse) Lokalt: Kommunens ansatte skal bistå den enkelte slik at de får et liv med aktiv deltagelse, medbestemmelse og trygghet. Hovedmål Bevist satsing på kulturen som metode for økt livskvalitet i det helsefremmende arbeidet Tilbud med riktig kvalitet tilpasset brukers behov. Bidra til å utvikle nettverk og møteplasser innenfor lokalsamfunnet. Med rom for sosialt og kulturelt mangfold. Ideologisk bygger dette på LEON prinsippet som bygger på bevisstgjøring av org til å yte tjenester til rett person, til rett tid og med god kvalitet og riktig pris. Verdisettet bygger på respekt for enkeltmenneske og et positivt menneskesyn.

4 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 4 STRATEGIER: Gjennom å tilrettelegge for etablering av gode boligmiljøer for alle boligsøkende med nødvendig bistand og oppfølging basert på individuelle behov. Gjennom sektorovergripende samarbeid bidra til at fysiske og psykososiale barrierer, som hindrer deltagelse i samfunnet, bygges ned. Gjennom sektorovergripende samarbeid bidra aktivt til å opprette møteplasser/arenaer som bidrar til den enkeltes mestring, deltagelse og nettverksdannelse. Utvikle en samarbeidsform som vil gjøre oss i stand til å gi best mulig hjelp til den enkelte rusmisbruker på et så tidlig tidspunkt som mulig. Bevisstgjøring av brukerperspektivet i organisasjonen skal være et satsningsområde. Utvikle/videreutvikle arbeidsmetoder for å fremme mestring og deltagelse ved å tilrettelegge for nettverksdannelse og likemannsarbeid og utprøving av aktiviteter/arbeid. I denne sammenhengen skal interkommunalt samarbeid vurderes. Videreutvikling av individuell plan og koordinering omkring enkeltpersonen som arbeidsmetode skal være et satsningsområde. Samordnet innsats i rehabilitering, forebygging og helsefremmende arbeid opp mot barn og unge Få på plass et døgnrehabiliteringstilbud for personer i alle aldersgrupper med omfattende pleiebehov. Ved å tydeliggjøre ansvarsforhold vedrørende boligplanlegging og tildelingsprosedyrer samt å tilrettelegge for at organisasjonen har rett kompetanse i forhold til de ulike fagfelt. Tilrettelegge for målopprettet opplæring av ansatte. Utvikle holdninger slik at krav til datasikkerhet blir overholdt. IKT tilrettelegges for å produsere, lagre og spre informasjon og kunnskap Forankre og samordne (re)habilitering, forebygging og helsefremmende arbeid i organisasjonen. Oppfølging av sykemeldte og personer på yrkestettet attføring skal være et satsningsområde. 1)Finne sentrale statistikkparametre for tjenesteytingen innen H/S-tjenesten a) P/O gjennomført bruk av Gerix /Iplos b) Sosialavdelingen Antall langtidsklienter reduseres c) Helsestasjonstjenesten smitteforebyggende arb. d Barnevern

5 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 5 3 Analyse vurdering 3.1. Generelt Ut fra målet for forprosjektet har vi forsøkt å legge til rette for at arbeidet med selve planen skal gi et godt og oversiktlig planverktøy som skal være lett å bruke opp mot virksomhetsplaner og opp mot etatens årsmelding. Prosessarbeidet i gjennomføringsfasen blir det viktigste å fokusere på. Vi har allerede i dag mange gode fagplaner. Disse må kunne danne grunnlaget for prosadelen i planen. Vi har også forsøkt å forenkle stoffet i prosjektplanen ved å tenke i tabeller. Som mandatet sier, har vi analysert og vurdert opp imot struktur, kvalitet og ressurser. Stikkord i denne analysen har vært brukerperspektivet, samarbeidsformer, ressursforvaltning og felles tenkningsgrunnlag (ideologi) Lovverket. Det er et stort og omfattende lovverk med mange forskrifter innenfor HSO feltet. Går en inn i dette, viser det seg at intensjonen med de enkelte er stort sett lik og vi har ikke i stor nok grad satt dette opp som grunnlag for de målsettinger som i dag har. Det er derfor ikke sammenheng mellom lovens bokstav, de mål vi har laget og tiltakene som er foreslått gjennomført. Det blir da vanskelig å se konsekvensene av valg som blir gjort. Drøfting rundt dette mangler i dag Statlige prioriteringer og øremerkede tilskudd De prioriteringer som er gjort i fagfeltet har i stor grad fulgt de prioriteringer som er gjort sentralt, men det er i liten grad sett på sammenhenger mellom sammenfallende områder. Pleie og omsorgsavdelingen har i flere år hatt til dels store øremerkede tilskudd. Dette har vanskeliggjort helhetstenkning og også gjort det vanskelig å vurdere ressursbruken totalt. Midler som nå kommer som øremerkede tilskudd til arbeidet med psykisk helse har til nå hatt et kortsiktig perspektiv, og for mye opp mot det helsemessige. Planen for bruk av midlene for 2002 vil kunne danne et godt utgangspunkt for det videre arbeid. Tilskudd via prosjektmidler er bra utnyttet på flere områder, men det vil være et stort potensiale for større tildelinger til spesifikke oppgaver. Dette betinger at vi utvikler en mer prosjektorientert organisasjon Kvalitet Avklaring av standarder/nivå. Kvalitet på tjenester i fagfeltet henger sammen med mange forhold. Det moderne helsevesenet har skapt store forventninger i befolkningen til hva som kan tilbys av tjenester og helbredelse av sykdom. Uavklarte forventninger hos bruker og tjenesteyter, vil kunne skape forskjellige oppfatninger, både når det gjelder nivå på tjenestetilbud, utforming av tilbudet og målsettinger. Det kan derfor bli til dels store forskjeller i hvordan hver enkelt arbeidstaker definerer oppgaveløsninger og nivå. Vi har i dag få konkrete standarder som sier noe om nivået på tjenesteproduksjonen. Dagens planer er lite egnet til å brukes som et felles redskap for administrativ og politisk ledelse. Kvalitetsbegrepet er også ofte fraværende i de debatter som går mellom administrativ og politisk ledelse.

6 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd Måling av kvalitet verktøy for kvalitetssikring. Staten v/fylkeslegen pålegger kommunen gjennom lov om statlig tilsyn å framlegge et system for kvalitetssikring. Dette arbeidet er igang, men avdelingene mangler standarder for hva vi kan gi av tjenester og hvilket innhold de har. Vi ma ngler også et verktøy for vurdering av kompetanse i personalgruppen. Når det gjelder verktøy for måling av kvalitet på tjenesten har vi i dag Gerix og et nytt system som i disse dager utvikles på sentralt plan. Dette kalles IPLOS. Her må vi sette inn et krafttak for å kvalitetssikre de tall som finnes for Levanger. Disse må i neste omgang vurderes opp mot sentrale statistikker og også opp mot sammenlignbare kommuner. Det finnes i dag lite kunnskap om de verktøy som finnes og det må opplæring til slik at vi bedre kan utnytte de IT baserte verktøy vi har på området. I gjennomføringsfasen må en se på hva andre grupper i FORNY har kommet fram til f.eks GR 9 og GR. 11. Disse jobber med bestiller / utførermodell og styringssystem Brukermedvirkning. De enheter som omfatter fagområdet er til for de menneskene som har behov for våre tjenester. Å ivareta brukermedvirkning i den individuelle prosessen, i utviklings- og planarbeid er en av de viktigste utfordringene framover. Ansvar m.h.t. igangsetting og oppfølging av ansvarsgrupper, er ikke avklart. En nøkkelposisjon i den individuelle re- /habiliteringsprosessen er koordinatorfunksjonen. Det er behov for å få nedfelt funksjonens innhold, ansvar, ressursbruk og kompetanse., etter hvert som erfaringene i prosjektet Brukermedvirkning og koordinering blir tydeliggjort. Omfanget av en koordinerende virksomhet rundt enkeltbrukere med sammensatte behov, ser vi ennå ikke omfanget av. Imidlertid ble det ved en undersøkelse/gjennomgang i 99 identifisert 85 ansvarsgrupper i arbeid i kommunen. Det var nok ikke et nøyaktig tall, men gir oss likevel en pekepinn på mulig omfang i dagens situasjon. Det bør foretas en gjennomgang av kriterier for opprettelse av ansvarsgrupper. Til nå har samarbeid med brukerorganisasjonene i planarbeid foregått i form av høringsuttalelser. Brukere har derfor ikke deltatt i planprosesser, og det utvikles ikke eieforhold til planverktøyet. I helse-kulturarbeidet er det utviklet former for brukermedvirkning som det er aktuelt å videreutvikle Ivaretakelse av ansatte. Holdninger som et positivt menneskesyn, respekt, fokus på ressurser og ansvar, må gjennomsyre kommunikasjonen/ samhandlingen mellom ansatte og bruker, men også samhandlingen mellom ansatte og ledelse og i samarbeidsrelasjoner generelt. Medarbeidere må selv føle seg anerkjent og verdsatt i organisasjonen, dersom de skal kunne formidle de samme holdninger til brukeren. Det er behov for en gjennomgang av personalpolitikken. Det mangler rutiner for oppfølging av sykemeldte, attføringsarbeid og medarbeidersamtaler. Pr. mai 2002har Levanger Kommune inngått forpliktende avtale med t-etat om å bli IA bedrift Utviklingsarbeid i rehabilitering forebygging og helsefremmende arbeid. Sykdomsbildet er i dag i større grad enn tidligere preget av sykdommer vi lever med, ikke blir helbredet av. Mange med kroniske lidelser/sykdommer og funksjonshemminger i alle aldre har sammensatte behov, og trenger oppfølging fra flere instanser for å kunne leve det livet de ønsker. Langtidssykemeldinger og antall uføretrygdede øker stadig. Det er først og fremst personer med muskel-skjelettlidelser og psykiske lidelser som topper disse

7 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 7 statistikkene. Også her dreier det seg i stor grad om sammensatt problematikk, og flere instanser er involverte omkring den enkelte bruker, - ofte helsevesen, en arbeidsgiver, Trygdeetat og A-etat. Lovverk, utfyllende forskrifter og sentrale dokumenter forankrer rehabilitering, forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunene, fordi det er her menneskene bor og virker. En god bolig, arbeid og/eller aktivisering, trygge lokalsamfunn/nettverk og sosial og samfunnsmessig deltagelse er faktorer som generelt har betydning for livskvaliteten for oss alle, enten vi har spesielle behov for tilrettelegging eller ikke. I helse-kultur-arbeidet har den helsefremmende dimensjonen blitt satt på dagsorden, - det handler om å gripe fatt i de positive mulighetene for vekst og utvikling hos den enkelte. Gruppen ser det som viktig å videreutvikle arbeid som kom i gang i forbindelse med Helsekultur-satsningen, og utvikle nye tiltak i samme ånd. Rapporten Arbeid Aktivisering Bolig Fritid Kultur omhandler sentrale tilbud, hovedsakelig for personer med psykiske lidelser og utviklingshemming. Oppfølgingen av rapporten må integreres i prosessene i gjennomføringsfasen. Det er behov for å samordne innsatsen mot barn og unge for å fremme gode oppvekstmiljø. Hvordan forene innsatsen i rehabilitering, helsefremmende og forebyggende arbeid opp mot barn og unge? Gruppen ser at dette bør være et tema som settes på kartet i gjennomføringsfasen, og der alle faggrupper som arbeider med barn inviteres til å delta i å utvikle en felles strategi som munner ut i konkrete handlinger. Viktige arenaer for innsats vil være skole, barnehage og helsestasjon. I forhold til barn, er selvfølgelig foreldre en viktig målgruppe. Helsesøstertjenesten har deltatt i et statlig prosjekt i foreldreveiledning, og har opparbeidet kompetanse på området. Deler av et utviklingsarbeid som nevnt ovenfor, bør kunne utprøves i prosjekter og ved hjelp av eksterne midler Struktur Organisasjon. Kommunestyre Kontrollutvalg Politisk Plan-og utviklingskomité Administrativ Stab Ass. rådmann Formannskap Ordfører Rådmann Ass. rådmann Driftskomité Næringsselskap Tomteselskap Distrikt Sør Skogn bu Åsen os Ekne/Tuv os Drift og anlegg Vann og avløp Halsan skole Momarka bh Oppmåling Brannvesen Veg og park Resultatenheter Servicekontoret Forebygging og oppvekst Kemner Bygg og eiendom Støtteavdeling Distrikt Nord Staupshaugen Nesheim skole Ytterøy os Mule os Kultur Frol us Innvandrertjenesten Levanger os Nesset us Festiviteten Levanger fritidspark Boligforetak Utleiebygg Kontorbygget Interkommunale selskaper Teknisk saksbehandling Landbruk Barnevernet Helse og rehabilitering

8 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 8 Det har vært og er i gang til dels store organisasjonsendringer i kommunen. Ny organisasjonsmodell er politisk behandlet og vedtatt, og roller, ansvar og oppgavefordeling må avklares. De ulike enhetene/avdelingene innen fagfeltet er av ulik størrelse og representerer hele spekteret av tjenester. Det blir viktig å jobbe med å få et felles ståsted i ledergruppen, der alle plikter å ta ansvar for og forstå helheten, og der hovedfokus er rettet mot kvaliteten på møtet mellom bruker og ansatt i alle ledd. Konklusjoner i arbeidet med resultatenheter i gruppe 11, vil få betydning for den videre utviklingen av organisasjonsstruktur. avdelingens organisering. Vesentlige innspill opp imot denne gruppen vil handle om de berøringspunkt enhetene har til hverandre. Dette må gis større fokus i revideringen av strategiplanen. Rehabiliteringstjenesten skal i følge forskrift ha en koordinator på systemnivå. Det er behov for å få på plass en forankring av psykisk helsevern/rehabilitering/forebygging og helsefremmende arbeid på systemnivået. Dette er tjenester som er sterkt tverrfaglige/-etatlige. Det må etableres et system for barnevernsvakt Tverrfaglig/-etatlig/-sektorielt samarbeid, samordning av ressurser. I Levanger kommune foregår et omfattende samarbeid både rundt enkeltbrukere og i forbindelse med utviklingsarbeid og planarbeid. Arbeidet med en felles mal for individuell plan er ferdigstilt. Spesielt har Helse-kulturarbeidet bidradd til å utvikle ulike møteplasser. Vi ser behov for å foreta en gjennomgang av eksisterende modeller, for å vurdere om det er hensiktsmessig å samordne noe av denne virksomheten, eventuelt om det er aktuelt å iverksette andre former for endring. I denne vurderingen bør det tas opp om det er hensiktsmessig å danne nettverkssamlinger for ulike aktører i (re)habilitering/forebygging/helsefremmende arbeid med tanke på samordning/utvikling. Stortingsmelding 21 peker på at samordning av tjenester/tilbud i kommunen på tvers av målgrupper, vil være et gode for brukerne og gi effektiviseringsgevinst i bruk av personellressurser. Det er spesielt interessant å vurdere Psykiatrisk ressursbase som et samordningsorgan for alle målgrupper med sammensatte behov. Dette arbeidet er kommet godt i gang og det vil foreligge en forslag til jul -02. I denne prosessen er det også viktig å vurdere nettverk med tanke på samordne innsats for å fremme gode oppvekstvilkår for barn. I det samme arbeidet jobbes det også med modeller for forankring av kommunens satsing innen RUS arbeidet. Dette må vektlegges mye oppmerksomhet i revideringen Ressurser Innen fagfeltet har det de siste årene løpende blitt vurdert sparetiltak innen de ulike tjenesteområdene. I den grad det har vært mulig, har stillinger tidvis stått vakante, og det eksisterer restriktive holdninger til innleie av vikarer. I 2000 ble matpausen ekskludert fra arbeidstida, og dette utgjorde en klar innsparingsgevinst. Gruppen er av den formening at ulike samordningstiltak som er foreslått, vil gi innsparing på sikt. Flere prosjekter i Forny 2001 vil medføre endringer som vil redusere utgifter. Ytterligere behov for nedskjæring på kort sikt, betyr beskjæring av lovpålagte tjenester.

9 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 9 I de KOSTRA rapporter som er utarbeidet, ligger det etter hvert gode tall. Det blir viktig å samle disse og kvalitetssikre tallene opp mot våre egne statistikker. Vi har i dag for dårlige rutiner på å sette inn endringer. Det blir viktig å ansvarliggjøre personer/avdelinger på dette. Slik vi i gruppen ser det, er det ikke satt nok fokus på å utnytte de verktøy vi i dag har på området. Det må skapes en felles forståelse og det må lages kriterier for hvilket parameter som skal brukes som grunnlag for blant annet økonomiplanleggingen i avdelingene. Verktøyet må også forstås slik at det kan brukes internt og ekstern som et grunnlag for en fordelingsdebatt. 4.0 UTFORDRINGER Utfordinger. Brukermedvirkning Koordinering av tjenester omkring den enkelte bruker. Videreutvikle/forbedre brukermedvirkning i samhandling med enkeltbruker, i utvikling av tjenestetilbud og i planarbeid. (Verdier/holdninger/metoder). System for igangsetting/oppfølging av ansvarsgrupper/individuell plan. Ta i bruk felles mal for individuell plan, og drive info/opplæringsvirksomhet rundt denne. Dette er lagt til rehabiliteringskoordinator. Det må jobbes videre med tiltak for igangsetting av brukerundersøkelser. Personalarbeid Ivaretakelse av ansatte. Kvalitetssikring av personalarbeid: oppfølging av sykemeldte, ivaretakelse av eldre arbeidstakere, attføringsarbeid, medarbeidersamtaler. Viktig å få dette inn i lederopplæring. Det dreier seg om holdninger og metoder. IK- helse oppfølging. Struktur Organisasjonstilpasning jfr. vedtak for enhetene. Avklaring av ansvar, roller, struktur. Hensiktsmessig samordning av ressurser på tvers av målgrupper og avdelingsgrenser. Hensiktsmessig samordning av kontakt med ytre sektorer. Få på plass en koordinerende instans på systemnivå i re/-habilitering, og forankring av re-/habilitering, forebygging og helsefremmende arbeid på overordnet nivå, og i kommunen som helhet. Tjenestetilbud - utviklingsarbeid Øke bredden på differensieringen i tilbudet for personer med utviklingshemming, psykisk lidelse og funksjonshemming når det gjelder arbeid og aktivisering. (Jamfør Rapport: Arbeid Aktivisering Bolig Fritid Kultur). Utvikle grupperettede rehabiliteringstilbud for ulike målgrupper med vekt på mestring, motivasjon, læring og sosial og yrkesmessig deltagelse. Spesielt viktig opp mot mennesker i yrkesaktiv alder med skjelettmuskelplager og psykiske lidelser og eller rusproblematikk. Vurdere samarbeid interkommunalt når det gjelder rehabiliteringstilbud. Det må foretas en behovsanalyse. Kompetansebehov, på hvilket nivå skal rehab. foregå hvilke sykdommer og pasienter skal prioriteres. Fremme gode oppvekstvilkår for barn: Foreldreveiledning, øke kompetanse i forhold til enslige asylsøkere, organisere et system for barnevernsvakt, videreføring av helsekulturarbeid.

10 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 10 Arbeide mot en bemannet legevakt, - interkommunal løsning Gjennomføring av fastlegeordningen. Overholde frister i tråd med Barnevernloven. Takle økte utgifter Finne økonomisk dekning for aktivitetsendringer, som det ikke gis kompensasjon for, så som, moms på klesvask/leie, merutgift m/interkommunal legevaktsentral, endring i regler vedr. overgangsstønad for enslige forsørgere med barn over 3 år. Det foreslås ny struktur på tildeling av økonomisk sosialstønad med fokus på familier med barn. Vurdere gode metoder for årlig rullering av regnskap og budsjett. Utvikle mal for konsekvensanalyser som adm og politisk ledelse kan bruke felles.

11 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 11 HANDLINGER/AKTIVITETER STRATEGIER: Gjennom å tilrettelegge for etablering av gode boligmiljøer for alle boligsøkende med nødvendig bistand og oppfølging basert på individuelle behov. Selve tiltaket: - målsettingen Beskrivelse av: Gjennomføring Ansvarlig Henvisninger Kort beskrivelse: Hva og hvordan gjennomføre Tid: Innen når? Organisasjon/person etc. (lenker) tiltaket Hvordan tilrettelegge for etablering av gode boligmiljøer for alle boligsøkende Arealplanlegging Sette av nødvendige ressurser til tilsyn. Juni 2002 Plan/utvikling Tverrfaglig integrering Etablere tilfredstillende botilbud for personer med: alvorlige psykiske lidelser Brukermedvirkning Etablere bofellesskap/kollektiv med tilsyn og tilrettelegging for personer. Sentrumsnært. Anslått behov 6 enheter. Desember 2003 Bygg og eiendom, helse, sosial og omsorg Rapport 2001 Forny 2001 lettere psykiske lidelser omsorgsboliger psykiske lidelser og rus (dobbeldiagnose) Bolig med tilrettelagt botrening samt tilpasset arbeid/tiltak tilrettelagt av eksisterende tjenestetilbud. Sentrumsnært. Registrert behov 4 enheter Bolig/bokollektiv med forsterket tilsyn. Lokalisert Ikke sentrumsnært Registrert behov 5 enheter Desember 2002 Desember 2002 Bygg og eiendom/ helse, sosial og omsorg Bygg og eiendom/ helse, sosial og omsorg Boligsosial h-plan H-plan eldreomsorgen

12 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 12 Boliger til unge enslige 1-roms leiligheter/hybel til unge enslige personer som har behov for bosetning Desember 2002 Bygg og eiendom/ helse, sosial og omsorg Mennesker med funksjonshemming Etablering av 10 nye omsorgsboliger Desember 2002 Bygg og eiendom/ helse, sosial og omsorg Forny 2001 Rapport 2001 Helse- og sosialkomité Sak 20/01 STRATEGIER: Ved å fremskaffe hensiktsmessige og rimelige omsorgsboliger for eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser og rusmisbrukere. Selve tiltaket: - målsettingen Beskrivelse av: Gjennomføring Ansvarlig Henvisninger Kort beskrivelse: Hva og hvordan gjennomføre Tid: Innen når? Organisasjon/person etc. (lenker) tiltaket Kartlegge boligbehovene, vurdere virkemidler og utarbeide strategier og tiltak. Framskaffe en oversikt over boligbehovet for vanskeligstilte i boligmarkedet. Hvordan skaffe hensiktsmessige boliger til målgruppene definert av husbanken Utarbeide en Boligsosial handlingsplan. Samle de som i dag er involvert i kommunal utleie. Gjennomgå dagens leietakere etter gitte kriterier fra husbanken. Tilby billige tomter Organisering Desember 2002 Medio des Desember 2002 Bygg/eiendom/plan V/HHE HHE Bygg/eiendom/plan Husbanken Utleieboliger eller selveierboliger

13 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 13 STRATEGIER: Ved å tydeliggjøre ansvarsforhold vedrørende boligplanlegging og tildelingsprosedyrer samt å tilrettelegge for at organisasjonen har rett kompetanse i forhold til de ulike fagfelt. Selve tiltaket: - målsettingen Beskrivelse av: Gjennomføring Ansvarlig Henvisninger Kort beskrivelse: Hva og hvordan gjennomføre Tid: Innen når? Organisasjon/person etc. (lenker) tiltaket Hvordan tydeliggjøre ansvarsforhold og oppgavefordeling. Tilrettelegg for rett kompetanse i forhold til de ulike fagfelt Organisering. Hvem gjør hva Boligkontor/husnemnd/sosial/pleieog omsorg/bygg og eiendom Stille riktige krav ved rekruttering Relevant kompetansegivende kurs April 2002 Juni 2002 Bygg og eiendom/pleieog omsorg/sosial Alle involverte parter Utnytte husbankens finansieringsmuligheter Intern organisering godt kjent av alle involverte parter God kjennskap til husbankens tilbud Desember 2002

14 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 14 STRATEGIER SAMFUNN OG TJENESTER: Gjennom sektorovergripende samarbeid bidra til at fysiske og psykososiale barrierer som hindrer deltagelse i samfunnet, bygges ned. Gjennom sektorovergripende samarbeid bidra aktivt til å opprette møteplasser/arenaer som bidrar til den enkeltes mestring, deltagelse og nettverksdannelse. Utvikle/videreutvikle arbeidsmetoder for å fremme mestring og deltagelse ved å tilrettelegge for nettverksdannelse og likemannsarbeid og utprøving av aktiviteter/arbeid. I denne sammenhengen skal interkommunalt samarbeid vurderes. Oppfølging av sykemeldte og personer på yrkestettet attføring skal være et satsningsområde. Rehab/rus Samordnet innsats i rehabilitering, forebygging og helsefremmende arbeid opp mot barn og unge skal være et satsningsområde (Få på plass et døgnrehabiliteringstilbud for personer i alle aldersgrupper med omfattende pleiebehov). Selve tiltaket: - målsettingen Kort beskrivelse: Tjenester Felles kursing i nettverkstankegang i teori og praksis vurdere interkommunal satsning. Legge til rette for tverrfaglige/ -etatlige prosesser for å utforme/igangsette tiltak med tanke på mestring/deltagelse. Beskrivelse av: Hva og hvordan gjennomføre tiltaket Samarbeid med videreutdanningen i rehabilitering og nærliggende kommuner. Videreutvikle modeller for brukermedvirkning i tilknytning til planlegging og gjennomføring. Vurdere spesielt fysisk aktivitet som en bit i tiltakene. Det etableres samarbeid med Foreningen mot stoff Innherred med tanke på å utvikle tiltak for rusmisbrukere. Gjennomføring Tid: Innen når? Kontinuerlig Ansvarlig organisasjon/person etc. Overordnet team Overordnet team Henvisninger (lenker) NOU 1998:18 Det er bruk for alle Stortingsmelding 21 Ansvar og mestring Forskrifter i (re)habilitering Rapport Arbeid/Aktivisering/ Bolig/ Fritid/ Kultur

15 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 15 Selve tiltaket: - målsettingen Kort beskrivelse: Beskrivelse av: Hva og hvordan gjennomføre tiltaket Gjennomføring Tid: Innen når? Ansvarlig organisasjon/person etc. Henvisninger (lenker) Utarbeidede retningslinjer for oppfølging av sykemeldte tas i bruk. Individuell plan vurderes som metode i et senere forløp for den som ønsker det. Utvikle/tilby planprosesser i grupper dersom de det gjelder ønsker det 2002 Kommunens ledergruppe Forskrift om individuell plan Veileder for individuell plan Helsestasjonen skal utvikles til en arena for tverrfaglig virksomhet opp mot barn, unge og foreldre. Gjennom samordnet tverretatlig initiativ prioritere forebygging av psykososiale problemer blant barn og unge på bakgrunn av den viten vi har om at kultur gir helse. Planlegge ved å igangsette prosesser for de involverte Videreføring av de tiltak som er igangsatt gjennom psyk.midler dersom evaluering er positiv, eventuelt utvikle alternative tiltak gjennom samordnede prosesser. Prosesser igangsettes i 2002 Kontinuerlig evaluering og videreutvikling Overordnet team Overordnet team Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Veileder i habilitering av barn og unge Ta initiativ til et tverrsektorielt prosjekt med tanke på forebygging av Ta initiativ opp mot prosjektet Kultur og folkehelse i et distriktsfylke. Alternativt utforme eget prosjekt i samarbeid med utvalgte skoler Overordnet team

16 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 16 belastningslidelser og psykiske lidelser. Målgruppe: barn og unge i ungdomsskole og videregående skole. utvalgte skoler. STRATEGI: IKT tilrettelegges for å produsere, lagre og spre informasjon og kunnskap..selve tiltaket: - målsettingen Kort beskrivelse: Heve kvaliteten av tjenesten Innføring av elektroniske pasientjournaler Bedre flyt av informasjon. Beskrivelse av: Hva og hvordan gjennomføre tiltaket Gradvis overgang til elektroniske journaler. Informasjon reg. en gang. (v/overføring av journaler) Gjennomføring Tid: Innen når? Oppstart 2002 Ansvarlig organisasjon/person etc. Resultatenhetslede IT avd. Resultatsenhetsleder. Henvisninger (lenker) Bedre samhandling. Økt samhandling internt i org. Samhandling mellom sykehus, trygdekontor og kommune-helsetj. via Midt norsk Helsenett Samhandle med publikum/brukere o.s.v. se siste punkt denne strategi / Alle ansatte i LK benytter intra/internett. Viser til punktene under strategi IKT.avd. IKT/Res.enh.leder

17 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 17 Tilrettelegge for målopprettet opplæring av alle ansatte. Viser til punktene under strategi Tilrettelegge for målopprettet opplæring av alle ansatte. IKT/Res.enh.leder Innføring av program omsorg i sin helhet 2002/2003 Innføring av program for Helsesøster og fysioergoterapi STRATEGI: Utvikle holdninger slik at krav til datasikkerhet blir overholdt. Selve tiltaket: - målsettingen Kort beskrivelse: Beskrivelse av: Hva og hvordan gjennomføre tiltaket Ivareta datasikkerheten Søknad om konsesjon dette må prioriteres Rullere sikkerhetsbok for håndtering av sensitive opplysninger Forbedre rutiner/ organisering og holdninger Bevisstgjøring av ansattes holdninger til datasikkerhet Alle ansatte gis opplæring/ orientering om datasikkerhet Gjennomføring Tid: Innen når? 2002 IKT Ansvarlig organisasjon/person etc. Enhetsledere i samarbeid med IKT Alle ansatte. Henvisninger (lenker) Datatilsynet Sikkerhetsbok for håndtering av sensitive opplysninger

18 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 18 STRATEGI: Tilrettelegge for målrettet opplæring av ansatte. Selve tiltaket: - målsettingen Kort beskrivelse: Gjennomføre opplæring etter samordnet plan innenfor IKT. Beskrivelse av: Hva og hvordan gjennomføre tiltaket Alle gis tilbud om strukturert og kontinuerlig opplæring ut fra behov. Alle nyansatte gis grunnopplæring. Utvikle superbrukere på hvert fagprogram på hver arbeidsplass. Tilbud om hjemme PC ordning Gjennomføring Tid: Innen når? 2001 Kontinuerlig Ansvarlig organisasjon/person etc. Resultatenhet er bestiller av oppdraget og støtteenheten koordinerer og sørger for at opplæringen blir utført Den ansatte har selv ansvar for å tilegne seg kunnskap ved å delta på opplæring. Henvisninger (lenker) Strategiplan-2000 STRATEGI: Tilrettelegging av utstyr som tilfredsstiller ansattes behov Selve tiltaket: - målsettingen Kort beskrivelse: Investering av utstyr. Beskrivelse av: Hva og hvordan gjennomføre tiltaket Overgang til terminalserver utstyr for den enkelte kan da bevares lengre. Gjennomføring Tid: Innen når? Ansvarlig organisasjon/person etc. IKT.avd/resultatenhet Henvisninger (lenker) Avklare kostnads-bildet/ansvar IKT/Ledelse

19 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 19 STRATEGIER - ORGANISASJON Bevisstgjøring av brukerperspektivet i organisasjonen skal være et satsningsområde. Videreutvikling av individuell plan og koordinering omkring enkeltpersonen som arbeidsmetode skal være et satsningsområde. Forankre og samordne (re)habilitering, forebygging og helsefremmende arbeid i organisasjonen. Selve tiltaket: - målsettingen Kort beskrivelse: Bevisstgjøre og forplikte ledere, tillitsvalgte og ansatte på brukerperspektivet gjennom styringssystemet og prosesser/veiledning i tverrfaglig sammensatte grupper og felles kursing. Beskrivelse av: Hva og hvordan gjennomføre tiltaket Gjennomføring Tid: Innen når? Kontinuerlig fra 2002 Ansvarlig organisasjon/person etc. Kommunens ledergruppe Henvisninger (lenker) På bred basis utvikle kompetanse m.h.t. å bistå personer i planprosesser og koordinere et samarbeidsteam. Resultatenheter for Helse og rehabilitering, Forebygging, Barnevern, Veiledning av tverrfaglige grupper. Lokale kurs. Kontinuerlig fra Overordnet team

20 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 20 Flyktningetjenesten og Kultur gis et overordnet ansvar for (re)habilitering, forebygging og helsefremmende arbeid. Videreutvikling av det eksisterende nettverket i kultur gir helse som utviklingsarena for kommunalt ansatte, brukerrepresentanter og samarbeidspartnere utenfor kommunen. Ansvar for å drive nettverket legges til en ansatt i Kultur en ansatt i Helse og rehabilitering. kontinuerlig Overordnet team Psykiatrisk ressursbase videreutvikles /endres til en koordinerende enhet i forhold til enkeltbrukere. med tanke på å ivareta ansvaret for å vurdere omfattende saker omkring enkeltpersoner uavhengig av diagnoser. Basen skifter navn. Ressursbasen får en bestillerfunksjon i organisasjonen: ansvar for å bestille utfyllende vurderinger, individuell plan og koordinator, eventuelt etablering av ansvarsgruppe. Basen får en kjerne på faste medlemmer, andre kalles inn på bakgrunn av de tilmeldte sakene/problemstillingene. Ressursbasen skal være en intern adresse for henvendelser som gjelder personer med behov for omfattende 2002 senest 30. mars Overordnet team

21 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 21 Avklare/tydeliggjøre for publikum adresse/ansvarlig for henvendelse er m.h.t. ulike akutte brukerbehov og bekymrings meldinger. personer med behov for omfattende hjelp på tvers av sektorer og nivåer. Den skal også være adressen for 2.linje og 3.linje i helsevesenet. Koordinator for rehabilitering organiseres i Resultatenhet for helse og rehabilitering. Ansvarområdet avklares. I denne sammenhengen skal adresse for akutthenvendelser/bekymringsmeldin ger i forhold til rusmisbruk plasseres. Januar 2002 Januar 2002 Overordnet team. Resultatsenhetsleder for Helse og rehabilitering. Forskrifter i (re)habilitering og forebygging

22 Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 22 Strategier/Veivalg 1) Finne sentrale statistikkparametere for tjenesteytingen innen H/S-tjenesten a) P/O gjennomført bruk av Gerix d) Sosialavdelingen Antall langtidsklienter reduseres e) Helsestasjonstjenesten smitteforebyggende arb. f) Barnevern g) Kostra Enkeltposter brukes som indikatorer for tjenestenivå 2) Kvalitetssikre registreringene for disse parametrene a) Gjennomføre Gerix-kurs for alle brukere b) Et begrenset antall betjening foretar Gerix-vurderingene c) Gerix-registrering foretas ved inklusjon og ved endring av tjenester. 3) Skape felles forståelse av hva disse statistikkparametrene forteller a) Felles forståelse av innhold i statistikk interkommunalt og mellom distrikt b) Handlinger Ad 1a) Velge ut Gerix-parametre som har betydning for vedtak om tjenesteyting 1b) Klienter vurderes sammen med aetat og trygdekontor for enten arbeidssøkning/ attføring eller uføretrygd. 1c) Arbeide for fortsatt god vaksinasjonsdekning i helsestasjonen 1d) 1e) Velge ut Kostra-poster som viser tjenesteproduksjon for utvalgte områder Ad 2a) Gjennomføre stikkprøver som kontroller av lik vurdering 2b) Godkjenningsordning av Gerix-brukere 2c) Viktigste Gerix-parametre for nivå av tjenesteyting nevnes i vedtak Ad 3a) Avklare med Fylkesmannen hvilke variabler som inkluderes eller ekskluderes i aktuelle Kostra-poster. Denne kunnskapen videreformidles til distriktene.

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009

Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009 Redusert sykefravær og medarbeiderskap i Levanger kommune Resultater, erfaringer og opplevelser fra Distrikt Sentrum/Ytterøy Redusert sykefravær Skal bidra til økt

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/ Averøy kommune Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2011/238-5 Saksbehandler: Knut Mostad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/2013 11.11.2013 Averøy formannskap 153/2013 26.11.2013 Averøy kommunestyre

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Inger Merete Skarpaas og Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet Trondheim, 25.april

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Sjumilssteget Hammerfest kommune Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Prosjektplan Bakgrunn Mandat Mål med Sjumilssteget Målgruppe Organisering og involverte Suksessfaktorer Om Sjumilssteget

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

Levanger kommune. Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd

Levanger kommune. Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd Levanger kommune Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd Tidshorisont 2003 2007 (4 år) Erstatter plan for: - Helse- og sosialtjenesten - Handlingsplan eldreomsorgen - handlingsplan

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Kongsberg kommune. Side 1. System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Kongsberg kommune. Side 1. System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov Kongsberg kommune Side 1 System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov Kongsberg kommune KOORDINERENDE ENHET v/nina Søia Side 2 Kongsberg kommune System for koordinering

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

Hvordan legge til rette for omorganisering av en tradisjonell Støttekontaktordning?

Hvordan legge til rette for omorganisering av en tradisjonell Støttekontaktordning? Hvordan legge til rette for omorganisering av en tradisjonell Støttekontaktordning? Historikk Ideologi Forankring Prosess - praktisk gjennomføring Status i dag, suksess og utfordringer Mandat for OU- prosjekt

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige koordinerte 3. Tidlig innsats

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering og rehabilitering bør

Detaljer

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud 12.02.15 FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne I prinsippet fører den

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 Innhold: 1. Lovverk s. 2 2. Kontaktperson/ adresse i n s. 2 3. Administrativ og faglig organisering s. 3 3.1 Kontaktperson

Detaljer

HSO plan Rådet for funksjonshemmede

HSO plan Rådet for funksjonshemmede HSO plan 2015-2018 Rådet for funksjonshemmede 04.09.2014 15.09.2014 Mål for Helse, Sosial og Omsorg (HSO) Bystrategien LIVSKVALITET OG MESTRING (P05) Drammen skal være en trygg, inkluderende og helsefremmende

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

STATSRÅD BJARNE HÅKON HANSSEN SITT BESØK I LEVANGER. 25. Juni 2008

STATSRÅD BJARNE HÅKON HANSSEN SITT BESØK I LEVANGER. 25. Juni 2008 STATSRÅD BJARNE HÅKON HANSSEN SITT BESØK I LEVANGER 25. Juni 2008 1 Organisering fra 01.01.07 Kommunestyre Kontrollutvalg Politisk Plan-og utviklingskomité Administrativ Formannskap Ordfører Rådmann med

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.05.2015 Tid: 18:00 TILLEGG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/15 15/1038 TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Veien videre. «Fra ord til handling» Tannvernseminar 12.mars 2013. Evy-Anni Evensen Fylkesrådmann Telemark fylkeskommune

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Veien videre. «Fra ord til handling» Tannvernseminar 12.mars 2013. Evy-Anni Evensen Fylkesrådmann Telemark fylkeskommune TELEMARK FYLKESKOMMUNE Veien videre. «Fra ord til handling» Tannvernseminar 12.mars 2013 Evy-Anni Evensen Fylkesrådmann Telemark fylkeskommune Telemark fylkeskommune Telemark et Norge i miniatyr! 1550

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet?

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Regional ReHabiliteringskonferanse 2011 Lillestrøm 26. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Stortingsbehandling våren 2010; St.meld

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Ringebu kommune Kontrollutvalgets PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Behandlet i kontrollutvalget: 28.1.2013 Vedtatt av kommunestyret: 18.2.2013 1. FORVALTNINGSREVISJON Forvaltningsrevisjon er et

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Levekårsprosjektet http://www.kristiansund.no Hva er gode levekår? Levekår Inntekt, utdanning, helse, bolig Evne/kapasitet til å benytte seg av tilgjengelige ressurser Opplevelse av livskvalitet (Møreforskning

Detaljer

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Bydel Alna Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Lokal

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator

Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator 2013 Formål Å sikre at personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester

Detaljer

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken Arne Backer Grønningsæter Oversikt Kontekst annen relevant forskning Bolig og tjenester Bolig og helse Funn fra en undersøkelse om samhandlingsreformens

Detaljer

Er bolig et kommunalt ansvar?

Er bolig et kommunalt ansvar? Er bolig et kommunalt ansvar? BAKGRUNN/ STATUS I 2007 - Lange ventelister - Flere kokker (Mange virksomheter) - Virkemidler lite kjent - Lite synlig og tilgjengelig kompetanse Sentrale prinsipper 6 BÆREBJELKER

Detaljer

Presentasjon helse- og omsorgskomité

Presentasjon helse- og omsorgskomité Presentasjon helse- og omsorgskomité 12.04.12 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Omsorgsplan 2010-2020 Risør kommune Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Forventninger til planen Omsorgsplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Kommunalt psykisk helsearbeid Utvikling i organisering, koordinering og samarbeid,

Kommunalt psykisk helsearbeid Utvikling i organisering, koordinering og samarbeid, Kommunalt psykisk helsearbeid Utvikling i organisering, koordinering og samarbeid, 2002 2005 Trine Myrvold, NIBR Konferansen Kommuner og psykisk helsearbeid Oslo 12.02.07 Disposisjon Om evalueringen og

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Agenda Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Fagdag for koordinatorer og koordinerende enheter 2017 Stein Roger Jørgensen, rådgiver Fylkesmannen

Detaljer

Årsrapport indviduell plan 2011

Årsrapport indviduell plan 2011 Vedtak på individuell plan i 2011: Det ble i løpet av 2011 fattet 31 nye vedtak på individuell plan Totalt antall individuelle planer aktive: 220 pr. 29.12.11 Sakene koordineres av 95 koordinatorer se

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

I 2010 har Koordinerende enhet bestått av kontaktpersoner fra de områder som figuren illustrerer. Habilitering barn

I 2010 har Koordinerende enhet bestått av kontaktpersoner fra de områder som figuren illustrerer. Habilitering barn VERDAL KOMMUNE I 2010 har Koordinerende enhet bestått av kontaktpersoner fra de områder som figuren illustrerer. Systemansvaret er tillagt Ressurssenter helse, omsorg og velferd. Habilitering barn Brukermedvirkning

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell.

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. May Cecilie Lossius Helsedirektoratet Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. NORDISK KONFERANSE: Aktiv fritid for alle May Cecilie Lossius

Detaljer

Koordinerende enhet Helse- og omsorgsavdelingen Fylkessamling for koordinerende enheter

Koordinerende enhet Helse- og omsorgsavdelingen Fylkessamling for koordinerende enheter Koordinerende enhet 2001 Første lovbestemmelse om koordinerende enhet i kommuner og helseforetak 2012 Ny helselovgivning med skjerpede krav til de koordinerende enhetene 2015 Veileder om rehabilitering,

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

Rissa. Tlf.: Søknadssum fra Helsedirektoratet ,- Andre statlige tilskudd (spesifiser)

Rissa. Tlf.: Søknadssum fra Helsedirektoratet ,- Andre statlige tilskudd (spesifiser) SØKNAD OM TILSKUDD 2015 Kommunalt rusarbeid Kap 0765 post 62 1. INFORMASJON OM SØKER Kommune: Rissa Postadresse: Rådhusvegen 13 Organisasjonsnummer: 944305483 Postnr/sted: 7100 Kontonummer: 42130510021

Detaljer