Førsteamanuensis Tor-Helge Allern har meldt forfall. I hans sted møter professor Svein-Halvard Jørgensen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førsteamanuensis Tor-Helge Allern har meldt forfall. I hans sted møter professor Svein-Halvard Jørgensen."

Transkript

1 Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Mo i Rana H Dato: Tidspunkt: 10:00 15:00 Program for møtet: Kl. 10:00 Kl. 10:05 Kl. 10:30 Kl. 10:50 Kl. 11:05 Kl. 12:00 Kl. 15:00 Velkommen ved styreleder Aslaug Mikkelsen Orientering om Mo-avdelingen v/ studiestedsleder Dag Arild Berg. Kort omvisning. Orientering om grunnskolelærerutdanningen v/ utdanningsleder Anne Mette Rosø Orientering om arbeidet med master i pedagogikk v/ høgskolelektor Barbro Fossland Behandling av styresaker Lunsj i kantina Fortsatt behandling av styresaker Slutt. Avreise Førsteamanuensis Tor-Helge Allern har meldt forfall. I hans sted møter professor Svein-Halvard Jørgensen. Eventuelt andre forfall må meldes snarest til sekretæren på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Vel møtt på Mo! Hilsen Aslaug Mikkelsen styreleder Sven Erik Forfang sekretær

2 Saksliste Saksnr Innhold U.off RS 44/11 OS 20/11 Referatsaker Orienteringssaker RS 45/11 IDF-referat RS 46/11 IDF-referat RS 47/11 Referat fra møte i FoU-utvalget RS 48/11 Referat fra studentrådsmøte RS 49/11 Referat fra studentrådsmøte RS 50/11 Referat fra møte i studentrådet RS 51/11 Referat fra møtet møte 4 / 2011 RS 52/11 Brev fra KD vedr. GLU RS 53/11 Brev fra HiNe til KD om GLU RS 54/11 Brev fra KD om GLu RS 55/11 Brev fra HiNe til KD vedr. GLU RS 56/11 RS 57/11 OS 21/11 Forhandling - lønn professor Kunnskapsdepartementets styreseminar frist for påmelding Lærerutdanning ved Høgskolen i Nesna - uttalelse Beslutningssaker SAK 37/11 Godkjennelse av møteprotokoll for HiNe-styret og SAK 38/11 SAK 39/11 SAK 40/11 SAK 41/11 SAK 42/11 Regnskapsrapport 2. tertial Oppnevning av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering Innstillingsutvalg Videre oppfølging av Rapport om praktiske og estetiske fag i grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 Organisering av arbeidet med master i pedagogikk SAK 43/11 Forslag til studieprogram SAK 44/11 Omstillings- og utviklingsprosjekt - HiNesna SAK 45/11 Møteplan - høgskolestyret - vår 2012

3 RS 44/11 Referatsaker

4 OS 20/11 Orienteringssaker

5 Side 1 av 2 Høgskolen i Nesna 8700 Nesna Referat fra idf-møte Møte nr 09. Til stede: Trude Gystad NTL, Erik Bratland FF, Hallstein Hegerholm UdF, Torill Myrbostad Parat, Stig Sivertsen NSF, Renee Waara dekan, Sven Erik Forfang adm, Magne Elstad adm, Sak 31/11 Brev fra UdF om ulovlig overtid og bemanningsplan Det vises til brev fra UdF og IDF-sak 30/11. Administrasjonen la fram oversikt som viser arbeidsplan og registrert overtid for studieåret 2010/2011 for informatikk-, matetematikk- og pedagogikkseksjonen. Oversikten viser at det ikke er gjennomført overtid ut over arbeidsmiljøloven. UdF er uenig i dette og mener at det er pålagt ulovlig overtid ved HiNe, og vil følge opp saken videre. Sak 32/11 Låsing av ytterdører Ytterdørene låses kl 16, unntatt G-bygget som er åpent til kl 17 (følger bibliotekets åpningstider). Dørene inn til adm i A-bygget låses kl Sak 33/11 Adgang til plukklager for ansatte Servicetorget sørger for at plukklageret i post-/arkivrommet til en hver tid er oppfylt. Sak 34/11 Rutiner for saksgang ved tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger UdF la fram forslag til årshjul, med prosedyrer/rutiner ved tilsetting i fagstillinger. Forslaget oversendes personalkontoret for innarbeidelse i personalhandboka. Sak 35/11 Lokale forhandlinger 2011 HiNe har fått avsatt en pott på kroner, tilsvarende ca 11 lønnstrinn, til lokale forhandlinger i Arbeidgiverparten foreslår at det ikke kjøres full forhandlingsprosedyre fordi potten er så liten, men at partene vurderer om enkeltgrupper kan tilgodeses i denne forhandlingsrunden. Partene møtes for å drøfte dette tirsdag 27. september kl 13. Sak 36/11 Seniorpolitiske tiltak HTA punkt UdF viser til Hovedtariffavtalen, som gir de lokale parter mulighet til å avtale inntil 6 dager tjenestefri med lønn det året de fyller 62, i tillegg til de 8 dagene som er avtalt sentralt. Personalkontoret sjekker hvordan andre høgskoler praktiserer dette som grunnlag for videre forhandling ved HiNe. Sak 37/11 Personalreglement FF etterlyser ferdigstillelse av personalreglementet. Departementet har påpekt noen punkter som må endres før reglementet godkjennes. Det som mangler nå er et styrevedtak om sammensetting av innstillingsutvalg i henhold til UH-lovens Styret får dette til behandling i oktobermøtet. Etter dette vil revidert personalreglement legges fram for endelig godkjenning i IDF.

6 Side 2 av 2 Sak 38/11 Ressurs til utvalgsarbeid FF foreslår 30 arbeidstimer pr år som ressurs for medlemmer i råd og utvalg. Saken vil bli vurdert av faglig og administrativ ledelse. Sak 39/11 Styresaker til møtet september Følgende saker er satt opp på sakskartet til høgskolestyrets møte september. - Rapport fra LMU - Valg av nestleder - Instruks for styret - Instruks for daglig ledelse - Fastsettelse av avlønning tidligere rektor - Godkjenning av møteprotokoll Torsdag 22. september vil styret møte ansatte i personalmøte kl Nesna, 13. september 2011 Magne Elstad referent

7 Side 1 av 1 Høgskolen i Nesna 8700 Nesna Referat fra idf-møte Møte nr 10. Til stede: Trude Gystad NTL, Atle Ivar Olsen FF, Hallstein Hegerholm UdF, Torill Myrbostad Parat, Renee Waara dekan, Sven Erik Forfang adm, Magne Elstad adm, Sak 40/11 Personalhandbok Unn Storheil orienterte om- og demonstrerte HiNe s Personalhandbok, HMS-handbok og Lederhandbok, som lanseres på intranett 1. november Sak 41/11 Referat fra forrige møte NTL videresender informasjon om Seniorpolitiske tiltak fra andre høgskoler (sak 36/11). Referatet ble gjennomgått og godkjent. Sak 42/11 Utlysing saksbehandler Ledelsen ønsker å lyse ut fast saksbehandlerstilling innen kvalitets-/strategi-/planarbeid med grunnlag i ledig hjemmel etter Arne Langset. Det vil bli utlyst vikariat for Yvonne Langfors, som søker permisjon for å tiltre stilling i Nesna kommune. Sak 43/11 Orientering om styresaker til møtet 27. oktober -Styret har vedtatt at det skal settes i gang et omstillingsprosjekt, som skal gå over 3 år. Styret ønsker å få framlagt sak om dette til møtet 27. okt. -Tertialrapporten viser at vi har rimelig god kontroll - med prognoser om ytterligere avsetning i Forslaget til studieprogram inneholder ingen vesentlige endringer og vil ikke kreve økning i bemanning. -Sak om innstillingsutvalg der styret foretar tilsetting. Nesna, 11. oktober 2011 Magne Elstad referent

8 Referat fra FoU-utvalget 4. oktober 2011 Tilstede: Even Næss Renee Waara Margrete Norheim Sven Erik Forfang (ref.) 1. Creating Opera, søknad fra Tordis Landvik Vedtak: Søknaden innvilges med omsøkte 100 timer. FoU-utvalget vil ha opplyst hvor publiseringen vil finne sted. 2. Kunstneriske, pedagogiske og helsebringende utfordringer ved Community based theatre, søknad fra Tordis Landvik Vedtak: Søknaden innvilges med omsøkte 75 timer. FoU-utvalget vil ha opplyst hvor publiseringen vil finne sted. 3. Fra hurtigmat til gourmet tid og rom for utvikling av kunstneriske og pedagogiske prosesser, søknad fra Tordis Landvik Vedtak: Ingen tildeling. FoU-utvalget savner problemstilling og prosjektbeskrivelse. Søknaden drøftes i medarbeidersamtale. 4. Pedagogiske utfordringer i arbeid med barn og unge med autismespekterdiagnoser, søknad fra Kathrin Olsen Vedtak: Søknaden innvilges med omsøkte 200 timer. Søker kan ta kontakt med rektoratet når det gjelder driftsmidler for Avdelingen må kontaktes når det gjelder driftsmidler for driftsmidler for Lite og godt eller trangt og smått, psykehelse i små kommuner, søknad fra Toril Beate Masvie Vedtak: Søknaden innvilges med 100 timer. Behov for driftsmidler tas opp med avdelingen.

9 6. Kvalitet i barnehagen en tydelig politisk ambisjon? Søknad fra Hilde Gabrielsen Vedtak: Søknaden innvilges med omsøkte 150 timer. Behov for driftsmidler kan tas opp med rektoratet. 7. Aksjonsforskning og aksjonslæring, søknad fra Gude Mathisen Vedtak: Ingen tildeling. Søknaden drøftes i medarbeidersamtale. 8. Barnehagebarns motivasjon for leseaktivitet, søknad fra Tone Dalen Vedtak: Søknaden innvilges med omsøkte 175 timer. 9. Hospitering, søknad fra Agnieszka B. Jarvoll Vedtak: Søknaden innvilges med omsøkte 75 timer.

10 Referat fra Studentrådsmøte Tilstede : Linda Einmo - Leder Lena Kristin Vollen Styremedlem Sandra M Hammer -Styremedlem John Harald Bustnes Pedagogstudentene Anne G H Nilsen Org. Sekr. Studentrådet Oppfølging av saker fra tidligere møter: Sak 83/11 Sandra Maritsdatter Hammer har sagt seg villig til å være kontaktperson for studiested Sandnessjøen. - Sandra ble valgt til styremedlem i Studentrådet Sak 84/11 Hvor mange er det som er rammet av Nexen`s manglende anløp? Oppfølges. - 7 personer er rammet av dette. De fleste 1. klassinger, Løkta er spesielt rammet av kuttene. Linda kontakter fylket i første omgang og ser om det finnes løsninger for en enklere skolevei for studentene som er rammet. Sak 85/11 Gjennomgang av årets budsjett. - Budsjettet ble lagt frem på møtet. I og med at det er en del penger som vi kan bruke har vi veldig lyst til å arrangere juleverksted midt i november, med invitasjon til alle på Mo og i Sandnessjøen om å delta en ettermiddag i midten av november. Studentrådet har noen midler, mens det enda står penger på kontoen til studentidrettslaget som vi ønsker å bruke. Da dette vil bli ett velferdstiltak for alle studentene som måtte ønske å delta. Sak 86/11 Nettilgang - Utredningen er ferdig og vil bli videresendt rette vedkommende.

11 Sak 87/11 Råd og utvalg - Pro rektor er kontaktet og har i mail bekreftet at hun og rektor skal prøve å få oppdatert oversikten. Sak 88/11 Silje Knutsen har sagt seg villig til å sitte som vara i Høgskolestyret sammen med Linda Einmo - Linda Einmo ønsker å bytte plass slik at hun kommer inn som 2. vara og Silje inn som 1. vara. Nye saker: Sak 89/11 Lo ønsker stand på Høgskolen - Vi ønsker de hjertelig velkommen og ber de komme en samlingsuke der det er mulighet for å nå flest mulige studenter. Sak 90/11 Obligatorisk undervisning som kolliderer. - Det viser seg at obligatorisk undervisning med kunst og håndverk og idrett kolliderer. Dekan Rene Wara kontaktes for å se på saken slik at studenter som rammes av dette eventuelt kan få ekstraundervisning eller annen oppfølging slik at de unngår fravær. Orienteringssaker: Invitasjon til Landsstyremøte Norsk studentorganisasjon - Vi trenger to representanter. Nso betaler reisen. Sandra ser på muligheten for å reise og en annen representant som har sagt seg villig skal spørres. Landsstyremøtet foregår fra

12 Eventuelt - Er det mulig å få ett lager til Studentrådet. Er det noen lokaler som er egnet til å ha ett lite lager for studentrådet slik at vi slipper å ha så mye i glassburet. Det gjør oppgaven for renholdspersonalet mye enklere. Anne Grethe Holthe Nilsen Org.sekretær Studentrådet. E-post: Tlf: Referatet sendt : - Studentrådet - Direktør Sverre Knut Andresen - Styreleder i SiNe Marte Volden - Rektor Svein Erik Forfang - Prorektor Margrethe Norheim - Dekan Even Næss Rene Waara - Studieadm. Øyvind Steinslett - Økonomi/pers.sjef. Magne Elstad

13 Referat fra Studentrådsmøte Tilstede : Linda Einmo - Leder Lena Kristin Vollen Styremedlem John Harald Bustnes Pedagogstudentene Anne G H Nilsen Org. Sekr. Studentrådet Oppfølging av saker fra tidligere møter: Sak 91/11 Hvor mange er det som er rammet av Nexen`s manglende anløp? Fylket og rederi er kontaktet på mail, men det er foreløpig ikke kommet svar på henvendelsene. Vi følger opp dette. Sak 92/11 Obligatorisk undervisning som kolliderer Mail er skrevet til dekan, men det er foreløpig ikke kommet svar på henvendelsen. Sak 93/11 Landstyremøte Norsk studentorganisasjon Det deltok ingen representanter fra Nesna på dette møtet. Sak 94/11 Studentparlamentet orientering fra møter. Det ble avholdt studentparlament 21 og 28 september Det ble oppfordret i forkant på mail til alle seksjonsledere om å informere i klassene. Det ble også lagt ut på Moodle. Totalt på begge møtene møtte 10 tillitsvalgte.

14 Sak 95/11 Studiested Sandnessjøen og Mo i Rana Leder og styremedlem har vært på besøk i Sandnessjøen og informert studentene i kull 2011 om deres rettigheter og studentrådet. Det vil bli tatt en ekstra tur i uke 42, da skal også kull 2010 besøkes. Mo i Rana vil også bli besøkt av en representant tidlig i høst. Det er utarbeidet er spørreskjema i forbindelse med besøkene. Sak 96/11 Valg av studentråd Valget vil bli annonsert i uke 41 Valget utføres i uke 43. ( ) Sak 97/11 Felles e post liste Denne saken følges opp. Nye saker : Sak 98/11 Dispensasjon fra kjønnskvotering Godkjent Sak 99/11 Sammensetning av medlemmer i SiNe styret. Dersom det er mulig vil vi be om at systemet i SiNe styret endres. Slik det er per i dag er det en student som sitter i styret. Er det mulig at en av representantene fra HiNe kan være leder? Studentene skal være i flertall, men ledervervet flyttes. Dette for å lette litt på arbeidspresset til studenten samt at det kan bli enklere å få studenter til å stille som medlem i styret. Marthe Volden fortsetter som styreleder i Sine Styret og er ekstern representant. Studentrådet ønsker ha ekstern leder i SiNe styret i fremtiden.

15 Sak 100/11 Nytt medlem i studentrådet Medlemmet som viste sin interesse har trekt seg. Sak 101/11 Avslag på flytting av praksis. Undervisningsleder og praksisansvarlig er kontaktet og vil orientere om saken. I og med at dette er en studentsak er den unntatt offentlighet. Sak 102/11 Tilpasset undervisningstid til fergeruter Det vil bli skrevet saksutredning om saken. Sak 103/11 Gjennomgang av råd og utvalg Sak 104/11 Det er skrevet ut en liste fra HiNe sine hjemmesider og vil gå gjennom og oppdatere listene over studentrepresentanter i de forskjellige styrer. Km godtgjørelse Sak 105/11 Studieleder er kontaktet og vi avventer svar Eksamensreglement for praktisk og muntlig eksamen Studieleder er kontaktet og vi avventer svar.

16 Orienteringssaker: Andrès sitter som 1. vara i internasjonalt utvalg, men går ut av styret til jul Marit Jensen i kantina. I og med at studentrådet planlegger juleverksted i onsdag 23.november ble det også bestemt at vi fredag 25. november også skal avholde julebord for studenter. Dette julebordet vil kreve påmelding og en egenandel. Det vil bli servert tradisjonell julemat, varm og kald mat og det søkes om skjenkebevilling. Dette er en uke der det er mange studenter på samling. Vi vil også prøve å reklamere via moodle og facebook, slik at flest mulig fra alle våre studiesteder har mulighet for å delta. Eventuelt Skrivekurset gjennomføres, men vi trenger dato og tidspunkt for dette. Anne Grethe Holthe Nilsen Org.sekretær Studentrådet. E-post: Tlf: Referatet sendt : - Studentrådet - Direktør Sverre Knut Andresen - Styreleder i SiNe Marte Volden - Rektor Svein Erik Forfang - Prorektor Margrethe Norheim - Dekan Even Næss Rene Waara - Studieadm. Øyvind Steinslett - Økonomi/pers.sjef. Magne Elstad

17

18 Referat fra møte i Studentrådet Tilstede : Linda Einmo - Leder Lena Kristin Vollen Styremedlem John Harald Bustnes Pedagogstudentene Anne G H Nilsen Org. Sekr. Studentrådet Nye saker: Sak 74/11 Studiested Sandnessjøen og Mo i Rana Vi må ta en tur innom i løpet av høsten for å undersøke hva som trenger å gjøres og høre hva studentene har å si. Dette må følges opp snarest. Studiestedene kontaktes Linda drar til Sandnessjøen og John Harald til Mo for å snakke med de tillitsvalgte i klassene. Det ses på muligheten å oppnevne en studentrepresentant på de respektive studiestedene. Sak 75/11 Pendling til skolen. Noen studenter som pendler fra Dønna, Løkta og Herøy må reise ca en time tidligere hjemmefra på grunn av at Nex ( Nordlandsekspressen) ikke anløper Dønna. Kan vi få samtale med selskapet og ansvarlige fylkesrepresentanter for å få en løsning på dette? Det vil bli lagt ut en liste der de studenter som blir rammet av dette kan skrive seg på. Vi kan også sende en samlingsplan til fylket med forespørsel om behovsanløp av Dønna. Sak 76/11 Samtale med Departementet Sitat fra mail : Samtale med departementet. Leder fikk en idé i juni en gang om at vi kan påta oss et ansvar for å reise til Oslo og få en samtale med departementet som så langt har gjort stadige tiltak som er med på å true høgskolen med nedleggelse. Vi som elsker HiNe vil ikke la dette skje. Dette skal selvfølgelig gjøres i samarbeid med ledelsen på høgskolen, at vi har deres godkjennelse på dette. Vi ønsker å rette det slik at det blir positivt for høgskolen, som en positiv reklame hvor vi viser at vi er engasjerte, glade i skolen og anbefaler andre å søke dit og samtidig kjefter litt på departementet som hele tiden gir skolen påbud og forbud som gjør videre drift vanskelig. Dette vil vi invitere presse til og leder har også vært i kontakt med NSO som sier de kan hjelpe oss med å kontakte de rette personene både innen departementet og presse, i tillegg kan vi søke midler til dette fra dem slik at vi slipper å hente penger til reise og opphold privat eller fra SR-s budsjett. Sitat slutt. NSO hjelper til med alt det økonomiske. Ledelsen må kontaktes før dette gjennomføres, kanskje de også har ting de ønsker at vi skal ta opp? Vi innkaller ledelsen til møte i løpet av høsten.

19 Sak 77/ 11 Gjennomgang av årets budsjett Utsettes til neste møte. Sak 78/11 Netttilgang Studentrådet ønsker at det skal være mulig for gjesteforelesere og andre som besøker Høgskolen å ha åpen netttilgang, uten å måtte søke om dette på forhånd. John Harald skriver saksutredning på dette. SAK 79/11 Skriveklubb Hallvard Kjelen har sagt seg villig til å arrangere skrivekurs for 1. års studenter og studenter på estetiske fag. For å kunne gjennomføre dette bør oppmøtet være obligatorisk. Oppfølgingssaker fra tidligere møter : Sak 80 /11 Midler studentidrettslaget. I og med at vi forstår det slik at studentsamfunnet ikke er i drift per dags dato. Lurer Studentrådet på om det er mulig å sette av pengene til velferdsmidler til studenter. Er det mulig at vi kan arrangere eks juleverksted eller lignende for studenter og spesielt alenemødre. Sak 81/11 Studentparlamentet Har møter og Dette er datoer da det er mange studenter inne på samling. Alle på samling bør kunne møte. Settes som obligatorisk at de møter 1 av 2 samlingsuker. Sak 82/11 Valg Studentrådet Valgene i Studentrådet vil bli foretatt i uke 38/39.

20 Orienteringssaker: Aksjeklubb Leder er blitt kontaktet hvorvidt det er kontaktpersoner på HiNe som har aksjeklubb for studenter under 30. Så vidt oss bekjent eksisterer ikke dette ved HiNe. Referent Anne Grethe Holthe Nilsen Org.sekretær Studentrådet. E-post: Tlf: Referatet blir sendt: Rektor Svein Erik Forfang Prorektor Margrethe Nordheim Direktør i SiNe Sverre K Andresen Styreleder i SiNe Marthe Volden: Bjarne Ylvisaker Dekaner: Even Næss Renee Waara Per Arne Godejord Studieadmin; Øyvind Steinslett Pers. Sjef: Magne Elstad Studentrådet

21

22 Møtereferat Møte nr. 4 / 2011 Møtedato/ tid: Mandag 26.september 2011 Sted: Universitetet i Tromsø Møteleder: Lisbeth Trollvik/Sven Erik Forfang 1

23 Tilstede: Høgskolen i Finnmark: Sveinung Eikeland, rektor Pål Markusson, direktør Universitetet i Tromsø: Jarle Aarbakke, rektor Lasse Lønnum, direktør Kjetil Kvalsvik, seniorrådgiver Lisbeth S. Trollvik, seniorrådgiver sekretær RHU Høgskolen i Harstad: Karl Erik Arnesen, direktør Bodil Olsvik, rektor Høgskolen i Narvik: Arne Erik Holdø, rektor Bjørnar Storeng, direktør Universitetet i Nordland: Pål Pedersen, rektor Høgskolen i Nesna: Sven Erik Forfang, rektor Samisk Høgskole Jelena Porsanger, rektor Studentrepresentanter: Daniel Sørdahl, UiT Elisabeth Sletten, UiN Arne Kolbjørn Norvang, HiF Forfall: Stig Fossum, direktør Universitetet i Nordland Maren Palismaa, direktør Samisk Høgskole 2

24 Saksliste: Saksliste RHU: Sak RHU RHU valg Saksliste styringsgruppa: Orientering om bevilgning til ecampus Sak SG 7-11 Samfunnskontrakten videre Sak SG 8-11 Budsjett Sak RHU RHU valg Innstilling til vedtak I tidsrommet 26. september august 2013 velges Rektor Sven Erik Forfang som leder for RHU Rektor Bodil Olsvik, Høgskolen i Harstad som nestleder for RHU Rektor Pål Pedersen, Universitetet i Nordland som medlem av AU Rektor Jarle Aarbakke, Universitetet i Tromsø som medlem av AU I tidsrommet 26. september august 2012 velges Leder Arne Kolbjørn Norvang, Studentparlamentet i Finnmark som medlem i AU. Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Saksliste styringsgruppa Orientering om bevilgning til ecampus AU oppnevner en arbeidsgruppe etter statsbudsjettet er lagt fram. 3

25 Sak SG 7-11 Samfunnskontrakten videre Enstemmig vedtak 1) Styringsgruppa slutter seg til saksframlegget med de kommentarer som framkom på møtet 2) Etter diskusjonene 27. september utformes en endelig organisering av arbeidet med samfunnskontrakt 3) Sekretariatet utarbeider en endelig beskrivelse av samfunnskontrakten innen årsskiftet Sak SG 8-11 Budsjett Enstemmig vedtak 1. Styringsgruppa godkjenner forslag til budsjett for 2011 og Budsjettet revideres når arbeidet videre med samfunnskontrakt er avklart Tromsø Kjetil Kvalsvik seniorrådgiver 4

26 Fra: Trollvik Lisbeth Sendt: 12. oktober :36 Til: Arne Erik Holdø; Bjørnar Storeng Daniel Sørdahl Elisabeth Sletten; Lønnum Lasse; Maren Palismaa; Porsanger Jelena; Pål Markusson; Pål Pedersen; Spifleder Spifleder; Steinveg Britt Elin; Stig Fossum; Sveinung. Eikeland Sven Erik Forfang; Aarbakke Jarle Kopi: Kvalsvik Kjetil Emne: Referat RHU 26. september 2011 Til medlemmer av Råd for høgre utdanning i Nord-Norge Vedlagt følger referat fra møtet 26.september Mvh Lisbeth S. Trollvik seniorrådgiver og sekretær RHU

27 Det kongelige Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/75 / SEFO Dato: Vedrørende opptak til grunnskolelærerutdanning 1-7, 2011 ved Høgskolen i Nesna Vi viser til vårt brev til KD av og KDs brev til Høgskolen i Nesna av Vi vil takke Kunnskapsdepartementet for at vi fikk gå videre med opptaket til GLU 1-7 for inneværende år. Dessverre har det i ettertid vist seg at Kunnskapsdepartementet hadde mer rett enn oss med tanke på å nå måltallet på 20 studenter til grunnskolelærerutdanning 1-7. Vi ser at det beklageligvis fortsatt er mange ukvalifiserte søkere til grunnskolelærerutdanningene, og særlig til grunnskolelærerutdanning 1-7. Det til tross for at kravene har blitt påpekt i alle sammenhenger under rekrutteringsarbeidet, og ellers. Status pr. i dag er at vi har 14 studenter på GLU 1-7. Vi beklager at vi ikke greide å nå det måltall som vi mente å ha inne. Vi har gjort det vi har maktet for å følge opp søkerne. Vi har både ringt dem og sendt brev. Tallene for GLU 1-7 høsten 2011 er som følger: Hovedopptak Restetorg SØKERE OG TILBUD GLU pri. søkere Kvalifisert Tilbud 28.apr 28.jun 28.jun Ja Nei Ubesvart Tallene viser videre at de aller fleste av søkerne som hadde grunnskolelærerutdanning 1-7 som 1. prioritet ved Høgskolen i Nesna, hadde andre tilbud fra Høgskolen i Nesna som 2. prioritet heller enn GLU 1-7 ved annen institusjon. 1

28 Tallene fordeler seg på følgende måte: 2. prioritet for de 14 kvalifiserte 1. prioritetssøkerne til GLU 1-7: GLU 5-10, Nesna 7 GLU 1-7, HiF 2 Førskolelærerutdanning, Nesna 1 Førskolelærerutdanning, UiN 1 Sykepleierutdanning, UiN 3 Styringsgruppen i region 6 (Universitetet i Tromsø, Universitetet i Nordland, Høgskolen i Finnmark og Høgskolen i Nesna) tok opp den svake søkningen til GLU 1-7 på sitt første møte etter sommeren ( ). Institusjonene ser at den lave søkningen kommer til å by på regionale utfordringer fremover. Selv om Høgskolen i Nesna ikke har nådd forventet mål om 20 studenter, så trenger vår region disse studentene som framtidige lærere på trinn 1-7. Vi er opptatt av å sikre et godt studiemiljø for GLU-studentene. Grunnskolelærerstudenter i 1-7 går sammen i en klasse de to første årene, og skal ikke foreta noen fagvalg før i 3. studieår. Vi integrerer dem i Forskningsdagene og faglærerne trekker studentene inn i egen forskning. Studentene deltar på praksisseminar og blir aktivt trukket med i samarbeid med praksisfeltet, herunder kontakt med praksiskoler og gjennom vårt Partnerskap HEL helhetlig lærerutdanning - hvor vi bygger nettverk for faglig utvikling mellom lærere i praksisfeltet, faglærere på høgskolen og lærerstudentene. På den måte blir det skapt et større fagmiljø som er mer praksisnært enn det tradisjonelle studentmiljøet. Vårt såkalte erfaringsseminar, som blir gjennomført hvert år, har blitt trukket fram i stortingsmeldinger som eksempel på hvordan lærerutdanningen kan knytte nærmere kontakt med praksisfeltet. Her blir tidligere studenter invitert tilbake til høgskolen for å fortelle nåværende studenter om møtet med skolen. Her får våre studenter et unikt møte skolehverdagen til læring og utvikling. Studentene blir også aktivt trukket med i planlegging, gjennomføring og deltakelse på nasjonale og regionale konferanser og seminarer som setter oppvekstmiljø for barn og unge på dagsordenen. I høst er det to konferanser en om kreativitet og en om likestilling i skole og barnehage. Konferanseserien Hva er den gode lærer? gjennomfører vi hvert år med aktivt studentdeltakelse. Entreprenørskap, mobbing og lærerrollen har vært aktuelle temaer de siste årene. Vi samarbeider også med Studentsamskipnaden i Nesna om det årlige seminaret Studenten skal lykkes! hvor aktuelle studentrelaterte temaer tas opp. Studentene blir således gjennom en rekke tiltak engasjert i faglige og samfunnsmessige debatter og opplegg, som samlet sett representerer en betydelig utfordring for den enkelte til faglig innsats og engasjement. 2

29 Nettopp fordi vi er små, så ser vi hver student, og vi kan utfordre den enkelte på faglige og samfunnsmessige spørsmål og skape en produsentkultur som er viktig for framtidig lærergjerning. Vi utdanner for det som vår tidligere professor Karl Jan Solstad kaller den utvidede lærerrollen, som åpner for å se eleven, læreren og skolen i en utvidet samfunnsmessig kontekst. Det er mange lærere på Helgeland og i resten av Nord-Norge som ikke fyller de nye kompetansekravene, og kommunene står foran en betydelig utskiftning av lærerkorpset det kommende ti-året. Vi har i 93 år levert lærere til denne region, og kommunene stoler på at vi fortsatt er i stand til å gjøre det. Vi håper derfor at Kunnskapsdepartementet vil hjelpe oss med å lykkes med det. Nå trenger vi hjelp fra departementet til å få på plass en mer konkret samarbeidsavtale med Universitet i Nordland om GLU 1-7. Dette er ikke så enkelt å få til konkrete og funksjonelle løsninger, ikke minst er avstandene er en reell hindring. Det er over 30 mil mellom Nesna og Bodø - samme avstand som Oslo Sogndal. I tillegg er dette ikke noen prioritert sak for UiN, selv om det er det for oss. Vi har nå startet en kommunerunde for å besøke alle kommunene på Helgeland for å drøfte hvordan høgskolene og kommunene kan samarbeide om rekruttering til lærerutdanningen. Vi vil særlig utfordre kommunene på at vi har et måltall på 20 studenter å strekke oss etter. Vi tror at når vi får kommunisert dette ut til kommunene, så vil det skape et engasjement som kan gi oss økt drahjelp i rekrutteringsarbeidet. Vi har alt gjennomført det første kommunemøtet. Det avdekket bl.a. at kommunesektoren ikke er godt kjent med opplegg for og opptakskrav til ny grunnskolelærerutdanning. Vi er fullt klar over at vi står overfor en betydelig utfordring. Vi håper på departementets forståelse og støtte, og skal fortløpende holde departementet orientert om framdriften i arbeidet. Med vennlig hilsen Høgskolen i Nesna Sven Erik Forfang Rektor Margrete Norheim Prorektor 3

30 4

31 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Nesna 8700 NESNA Deres ref Vår ref Dato Opptak til gmmnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 (GLU 1-7) Med henvisning til fastsatt minstegrense for opptak til grunnskolelærerutdanningene og prosedyre for godkjenning av eventuelt opptak under denne grensen, ref. Rundskriv F- 13/2009, ga departementet melding i brev 23. juni om at Høgskolen i Nesna ikke ville få godkjent opptak i 2011 til grunnskolelærerutdanning 1-7. Til grunn for departementets vurdering lå årets antall førstevalgssøkere sammenlignet med fjorårets søkning og opptak, da en svært stor andel av søkerne ikke var kvalifiserte. I brev av 28. juni redegjør Høgskolen i Nesna nærmere om mottatt dokumentasjon fra førstevalgssøkerne og resultatene av gjennomgangen av denne. Så langt er det konstatert at det er 17 kvalifiserte av 31 førstevalgssøkere til GLU 1-7. Etter det opplyste gjenstår fire søkere med dokumentasjon som ennå ikke er behandlet. Høyskolen mener derfor at det vil være tett opp under 20 kvalifiserte søkere. I tillegg anser høyskolen å ha gode muligheter til å rekruttere fra Restetorget, slik at opptaket kan komme over 20 studenter. På dette grunnlaget ber Høgskolen i Nesna om departementets godkjenning til å gå videre med opptaket til GLU 1-7. Høyskolen opplyser også om avtalt møte med Universitetet i Nordland om et utvidet samarbeid for å sikre fagtilbud og rekruttering framover. Kunnskapsdepartementet finner at høyskolen har vist at andelen kvalifiserte søkere er høyere i år enn i fjor, og at opptaket til GLU 1-7 vil kunne nå minstegrensen på 20 studenter. Departementet har derfor besluttet å godkjenne at Høgskolen i Nesna går videre med opptaksprosessen. Vi vil på det sterkeste oppfordre Høgskolen i Nesna til å fortsette å kommunisere klart Postadresse Kontoradresse Telefon * Universitets- og høyskoleavdelingen Saksbehandler Postboks 8119 Dep Akersg. 44 aostmottak kd.dei).no Telefon Borghild Abusland 0032 Oslo ~Aunnskapsdepartementetno Telefaks Org no

32 krav og innhold i de nye lærerutdanningene, og arbeide hardt for å rekruttere og holde på søkere og studenter. Vi forventer at høyskolen følger opp med kartlegging og analyser av søkning, frafall og studentenes fagvalg, for å ha et best mulig underlag for framtidig utlysning og videre utvikling av utdanningsprogrammene. Vi har merket oss at Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland skal samarbeide om i fellesskap å sikre fagtilbud og rekruttering til lærerutdanning i Nordland. Departementet forventer at dette blir et samarbeid som innebærer en reell fordeling av fagtilbud og styrking av studentenes studiemiljø. Vi forutsetter at det holdes høy framdrift i dette arbeidet slik at også studenter som har gjennomført første studieåret i lærerutdanningene, kan dra fordeler av samarbeidsløsninger. Vi har merket oss at høyskolens tar selvkritikk for prosessen i år og forutsetter at kommunikasjonen med departementet om tilsvarende vurderinger senere år initieres fra høyskolens side og på et langt tidligere tidspunkt, jf rundskriv F-13/2009. Med hilsen Toril Johansson (e.f.) ekspedisjonssjef Borghild Abusland seniorrådgiver Kopi: Universitetet i Nordland Følgegruppen for grunnskolelærerutdanning Side 2

33 Det kongelige Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: /BAB Vår ref.: 2010/75 / SEFO-MN Dato: Grunnskolelærerutdanning 1-7 ved Høgskolen i Nesna 2011 Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av vedr. opptak til grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Nesna samt videomøte mellom Høgskolen i Nesna og Kunnskapsdepartementet den 26.mai. Kunnskapsdepartementet ber HiNe om å trekke GLU 1-7 fra Samordna opptak fordi søkergrunnlaget ikke ansees som godt nok. Vi er ikke enige i denne vurderingen. I det følgende ønsker vi å gjøre rede for de vurderinger som ble lagt til grunn da GLU 1-7 ikke ble foreslått trukket fra Samordna opptak i styremøtet den 10. juni søkere hadde HiNe som 1.prioritet til GLU 1-7. I forkant av styremøtet hadde HiNe mottatt dokumentasjon og behandlet 14 av søkerne (hvorav 2 som søkte på bakgrunn av realkompetanse). Av de 12 reelle søkerne var 8 kvalifisert. På dette tidspunkt gjensto det fremdeles å kompetansevurdere 17 søkere. Prosentvis andel kvalifiserte søkere av det totale søkertall var betydelig bedre enn i HiNe rekrutterer i tillegg tradisjonelt godt på restetorget. Disse faktorene til sammen gjorde at vi vurderte det slik at vi med stor sannsynlighet ville kunne greie å rekruttere i overkant av 20 studenter. Vi vurderte de tallene vi satt med som gledelige, og bedre enn i fjor. Vi så det som et signal om at vi hadde lykkes godt med vår rekruttering. Vi ville gjerne sluttføre opptaket for å se hvor mange student vi tilslutt kunne greie å få. I vår regionen betyr enhver student som vil bli lærer noe, ikke minst for 1-7 årstrinn, hvor kandidatene ikke står i kø, og kommunene etter hvert vil få rekrutteringsproblemer. Vi ser i ettertid at vi burde ha kontaktet KD i forkant av styremøtet, og gjort rede for våre vurderinger. Vi beklager at dette ikke ble gjort. Vi var for nærsynte, og for opptatt av vårt eget, og så ikke at vi forsømte vår plikt overfor departementet. Høgskolen i Nesna, 8700 Nesna E-post Telefon Telefaks

34 Vi har sett på frafallet i lærerutdanningen siste tre år. Vi har videre prøvd å lage en prognose basert på gjennomsnittlig økning i antall tilbud (kvalifiserte søkere) som følge av restetorget og en prognose basert på realøkningen i antall tilbud for GLU 1-7 i 2010, jf. vedlegg med kommentarer. Vi mener at prognosen tilsier at vi bør kunne få sluttføre opptaket. Så langt vi kan vurdere det, kan vi forsvare et opptak både faglig og økonomisk. Vi mener departementet bør se at vårt strev går i riktig retning og at vi bygger stein på stein for å nå måltallet. Departementet bør ta i betraktning at vi er en liten høgskole som ligger i en region med lavt utdanningsnivå, og at vi kan trenge en viss tid til å innarbeide en ny utdanning som GLU er. I fjor var det mange som ikke var kvalifisert. I år har vi greid å kommunisere ut opptakskravet til søkerne, og har ikke samme problem som i fjor med mange ukvalifiserte. Vi var lovet en ny kjøring fra SO i går med oppdaterte tall. Den kom dessverre ikke, men vi vil oversende den til departementet så snart den kommer. Vi vedlegger imidlertid de tall vi har fra SO (oppdatert søkerliste pr ). Hvis vi får gjennomføre opptaket i år, evaluere det og høste lærdom av det, er vi sikker på at vi skal greie å rekruttere nok søkere neste år. Et utvidet samarbeid med Universitet i Nordland vil også være med på å sikre rekruttering og fagtilbud framover. Vi har avtalt møte med rektor og direktør ved UiN om dette allerede torsdag i denne uke. Vi håper KD kan la nåde gå for rett, og gi oss mulighet til å fullføre opptaket og starte opp med en større klasse enn i fjor til beste for regionen. Med vennlig hilsen Høgskolen i Nesna Margrete Norheim Fungerende rektor Sven Erik Forfang Direktør Vedlegg 1. Prognose GLU Søkerliste Høgskolen i Nesna, 8700 Nesna E-post Telefon Telefaks

35 Høgskolen i Nesna, 8700 Nesna E-post Telefon Telefaks

36 Frafall ved lærerutdanningene ved HiNe 1. pri Opptak Aktiv Frafall Opptak Aktiv Frafall AU % Dalu % AU % Dalu % GLU % GLU % % % % Kommentar: Når studentene begynner på valgfri del av utdanningen gjenspeiler ikke antall studenter i lærerutdanningen antall studenter i de ulike valgemnene. Dette skyldes at valgemnene er åpne for videreutdanningsstudenter. Endring i antall tilbud etter Restetorget. 1. Pri Kvalifiserte % Økn. i ant. Tilbud e/restetorget tilbud kval Antall % GJ.snitt 2009-hoved % 2009-Supplering hoved % 2010-Supplering % % 37,50 % Prognose GLU hoved Supplering 25 Kommentar: Prognosen for antall tilbud er basert på gjennomsnittsverdier de to siste årene.

37 ^lv/^^ g(, -m- DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Nesna 8700 NESNA Deres ref Vår ref Dato /BAB Opptak til grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Nesna i 2011 Vi viser til møte mellom Høyskolen i Nesna og Kunnskapsdepartementet 26. mai d.å. om antall søkere til grunnskolelærerutdanningene og forholdet til kravet om minsteopptak på 20 studenter. Bakgrunnen for kravet er bl.a. at utdanningene skal være differensierte studieprogrammer som er faglig og økonomisk forsvarlige, og at studentene får tilgang til studiemiljø med tilstrekkelig faglig bredde og kvalitet. Høgskolen i Nesna oppnådde ikke et opptak på 20 studenter på programmet for trinn inneværende studieår. Opptaket var 10 studenter og registrert antall i vår er 8 studenter. Søkningen til grunnskolelærerutdanningen for trinn i 2011 ligger under fjorårets, mens den viser en god økning til programmet for trinn. Departementet er, som høyskolen, opptatt av at det utdannes nok gode lærere til Nordland og Helgeland. Høyskolen ble derfor i møtet 26. mai bedt om snarest å ta kontakt med Universitetet i Nordland med sikte på å få til opplegg for forsterket samarbeid, særlig om grunnskolelærerutdanning for trinn og tilbudet av valgfag fra 2. studieåret. Høyskolen ble også bedt om å vurdere å alternere mellom opptak til de to grunnskolelærerutdanningene for å oppnå større studentkull. Høyskolen i Nesna har i e-post 16. juni oversendt en skisse til avtale mellom høyskolen og universitetet om Samarbeid om grunnskolelærerutdanning i Nordland. Utgangspunktet er at høyskolen skal ta opp til begge utdanningene, men at institusjonene tilsynelatende skal samordne fagtilbudene seg i mellom. Institusjonene skal også sammen bidra til at studentene møtes for å samarbeide og utveksle erfaringene, og slik legge til rette for et større og mer bærekraftig studentmiljø i Nordland. Postadresse Kontoradresse Telefon * Universitets- og høyskoleavdelingen Saksbehandler Postboks 8119 Dep Akersg. 44 Telefon Borghild Abusland 0032 Oslo Telefaks Org no

38 På bakgrunn av fjorårets opptak ved Høyskolen i Nesna anses muligheten god for å få et opptak på minst 20 studenter på grunnskolelærerutdanning 5-10 også i år. Derimot er det vår vurdering at søkergrunnlaget i grunnskolelærerutdanning 1-7 ikke er godt nok for opptak til fullt program fra høsten. Den oversendte skissen til samarbeid om fagtilbud i programmene går heller ikke langt nok når det gjelder fordeling av valgfag mellom høyskolen og universitetet, da de fleste fagene fortsatt vil være overlappende. Det foreslåtte opplegget kan derfor ikke i vesentlig grad bidra til den styrking av studiemiljøet for grunnskolelærerstudentene i Nesna, som et forsterket samarbeid skulle sikre. Kunnskapsdepartementets utgangspunkt er at minstegrense for opptak av 20 studenter til hver av grunnskolelærerutdanningene skal håndheves. I Rundskriv F-13/2009 heter det: Dersom søkertallene til en utdanning tyder på at det [likevel] blir mindre enn 20 studenter i et kull, må styret ved hver enkelt institusjon vurdere om det er faglig og økonomisk forsvarlig å sette i gang studietilbudet. I en slik situasjon skal departementet kontaktes for eventuelt å godkjenne et lavere opptak. Med henvisning til ovennevnte prosedyre meddeles hermed at departementet ikke vil kunne godkjenne opptak til grunnskolelærerutdanning for trinn i 2011 ved Høyskolen i Nesna. Høyskolen bes derfor om å trekke studiet fra Samordna opptak. Kvalifiserte søkere bør få tilbud om studieplass enten ved grunnskolelærerutdanning for trinn samme sted eller ved grunnskolelærerutdanning for trinn ved Universitetet i Nordland. Høyskolen i Nesna og Universitetet i Nordland oppfordres til sammen å utvikle et reelt samarbeid om fagene i begge grunnskolelærerutdanningene, som bl.a. bør innebære at ingen valgfag tilbys av begge institusjonene, men at institusjonene sammen har et godt tilbud innenfor skolens fag. i Rolf 'L. ^ (e.f.) fung. ek pedisjonssjef n,? ^ ^ t-^- ' i Grethe SdfielBrafflie,`' avdelingsdirektør Kopi: Universitetet i Nordland Følgegruppen for grunnskolelærerutdanning Side 2

39 PROTOKOLL fra forhandling Det ble fredag 14. oktober 2011 ved Høgskolen i Nesna avholdt forhandling mellom fagforeningene og høgskolen etter HTA pkt om avlønning for tidligere rektor Helge O. Larsen som professor ved HiNe. Innkalling til forhandlingsmøte var utsendt på e-post 2. oktober til samtlige fagforeninger med forhandlingsrett og til Helge O. Larsen i brev av 3. oktober. Følgende møtte fra fagforeningene: Forskerforbundet v/ Erik Bratland NTL v/ Trude Gystad Følgende møtte fra høgskolen: Sven Erik Forfang, rektor Magne Elstad, økonomi- og personalsjef Larsen har overfor styret fremmet krav om å få beholde avlønningen som rektor i lønnstrinn 81 som professor. Styret har besluttet at nåværende rektor skal gjennomføre forhandling med fagforeningene om avlønning for tidligere rektor. Forskerforbundet fremmet krav om lønnstrinn 78. Høgskolen i Nesna tilbød lønnstrinn 76 som er høyeste professoravlønning ved HiNe. Partene kom ikke til enighet. Arbeidsgivers tilbud vil gjelde, ref pkt. 2. Virkningstidspunkt fra 15. oktober Nesna, 14. oktober 2011 Sven Erik Forfang Erik Bratland Trude Gystad Magne Elstad

40

41

42 Leirfjord Kommune Statsråd Tora Aasland Det kongelige Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Saksnr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. Dato Gradering 11/ A62 GNY LÆRERUTDANNING VED HØGSKOLEN I NESNA - UTTALELSE Leirfjord kommunestyre har i møte 12. oktober 2011 enstemmig vedtatt å gi følgende uttalelse vedr. lærerutdanningen ved Høgskolen i Nesna. Høgskolen i Nesna har i 93 år levert lærere til Helgeland. Kommunene har i alle disse årene kunnet stole på at høgskolen (lærerskolen) har levert kompetent arbeidskraft til et viktig og vesentlig område av kommunenes tjenesteproduksjon. Som skoleeiere har det alltid vært en trygghet å vite at Helgeland har sin egen høgskole som sørger for at studentene i stor utstrekning blir igjen i en region som på de fleste områdene har manglet og mangler, høyere utdanning. Leirfjord kommunestyre er kjent med at den nye todelte lærerutdanningen har gitt en rekke høgskoler i landet, også Høgskolen i Nesna, problemer med rekrutteringen. Spesielt har det vært vanskelig å fylle kvoten for GLU 1-7. Leirfjord kommunestyre er også kjent med at Det kongelige Kunnskapsdepartementet i en rekke henvendelser til Høgskolen i Nesna har gjort det klart at Høgskolen i Nesna må oppfylle minimumskravet på 20 studenter på GLU 1-7 for å kunne sette i gang utdanningen. Leirfjord kommune som de fleste kommunene på Helgeland, står foran en stor utskifting av lærerpersonalet. I løpet av de kommende fem-åtte årene, vil store deler av lærerne nå pensjonsalderen. Skal Leirfjord være garantert stadig nye kvalifiserte lærere, er det av fundamental betydning at regionens egen høyskole får anledning til å gi tilbud i begge utdanningsløpene. Selv om høyskolen ikke skulle nå minimumstallet på 20 studenter, må det være bedre at det blir utdannet studenter enn ingen. Leirfjord kommune vet at Høgskolen i Nesna har startet en "kommunerunde" for å besøke alle kommunene på Helgeland for å drøfte hvordan høgskolen og kommunene kan samarbeide om rekruttering til lærerutdanningen. Som ansvarlig skoleeier vil Leirfjord kommune ønske et slikt samarbeid velkommen, og vi vil etter beste evne bidra til at rekrutteringen styrkes til neste studieår. Leirfjord kommune vil også bidra til at disse problemstillingene kommer på dagsordenen i de tre regionrådene på Helgeland. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Organisasjonsnr. NO MVA Leirfjord kommune Kommunehuset Innbet. av skatt: Bankgiro Leirfjord Leland Hjemmeside Kommunekassen: Bankgiro Telefon Telefaks www. leirfjord.kommune.no

43 Leirfjord kommunestyre vil også peke på at et samarbeid med Høgskolen i Nesna på alle måter vil være det beste når det gjelder etter- og videreutdanning av lærere. Vi vil derfor oppfordre departementet til å legge til rette for at alle kommuner i landet kan få forholde seg til "sin" lokale høgskole/universitet. Det blir både enklest og rimeligst for kommunene. Å sende lærere fra Leirfjord på videreutdanning til for eksempel Tromsø/Alta, vil automatisk redusere antallet, og det vil ta lengre tid å oppgradere lærernes kompetanse Til slutt vil Leirfjord kommune understreke at det ikke er i Helgelands interesse at Høgskolen i Nesna svekkes som selvstendig institusjon. Kampen i forbindelse med Nordlandsutvalgets innstilling viste at regionen ikke ønsket noen fusjon med Universitetet i Nordland (Bodø). En selvstendig høgskole for Helgeland gir det beste grunnlaget for å skaffe viktig kompetanse for offentlig sektor i regionen, og for et likeverdig samarbeid med andre institusjoner for andre typer utdanning. De små kommunene i Nord Norge står overfor mange og store utfordringer. Kompetanse er en vesentlig forutsetning for å kunne løse dem. Et godt samarbeid med en høgskole som er nær både geografisk og i forståelse av problemene, er en vesentlig forutsetning for å lykkes. Med hilsen Leirfjord kommune Kopi: Helgeland Regionråd Postboks SANDNESSJØEN, 8700 Nesna

44 Beslutningssaker

45 Beslutningssaker

46 Arkiv: Arkivsaksnr: 2011/296-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 37/ Godkjennelse av møteprotokoll for HiNe-styret og Saksopplysninger Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte 21. og 22. september 2011 legges herved fram for godkjennelse. Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner møteprotokoll fra styrets møte september 2011.

47

48

49

50

51

52

53

54 Arkiv: Arkivsaksnr: 2011/387-5 Saksbehandler: Magne Elstad Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 38/ Regnskapsrapport 2. tertial Kunnskapsdepartementet ber oss avlegge regnskapet for 2. tertial 2011 som en full årsavslutning og presentert etter standard rapporteringspakke for delårsregnskap. På vegne av styret er tertialrapporten for 2. tertial godkjent av rektor og rapportert til DBH innen fristen 1. oktober LEDELSESKOMMENTARER REGNSKAP PR Institusjonens formål Høgskolen i Nesna skal som statlig høgskole tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Virksomheten er særskilt konsentrert om utdanning og forskning for barnehage, skole, helse, kultur og IKT. Vår visjon er å løfte utdannings- og kompetansenivået på Helgeland. 2. Bekreftelse på at regnskapet er avlagt iht. SRS Vi bekrefter at tertialrapporten etter beste evne er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene som gjelder for statlig periodisert regnskap, og presentert i samsvar med standard rapporteringspakke fra Kunnskapsdepartementet. Det er opplyst om eventuelle avvik. 3. Vesentlige endringer i resultat og balanseposter i forhold til tidligere år. Inntekter: 7,5 % økning i inntektsføring av bevilgninger i forhold til året før, dette skyldes større bevilgning pga høyere studiepoengproduksjon i 2009 enn året før - samt godtgjørelse for lønns- og prisstigning. Nedgang i tilskudd og overføringer fra andre samt salgs- og leieinntekter skyldes noe mindre BOA-aktivitet i Kostnader: Ingen vesentlige endringer, 3 % på lønn og 2,5% på andre driftskostnader tilsvarer ca. lønns- og prisøkning. Høgskolen har ikke økt aktivitetsnivået iht. økt bevilgning. Balansen: Ingen vesentlige endringer i balansen som skyldes annet enn naturlige og normale variasjoner. Nedgang i verdi på anleggsmidler fordi vi har større avskrivninger enn nyinvesteringer. 4. Vesentlige avvik mellom regnskap og periodisert resultatbudsjett

55 Høyere inntekter og lavere lønnskostnader enn budsjettert. Når det gjelder lønn er et par budsjetterte stillinger ikke besatt før i 3. tertial, samtidig som det har vært overforbruk på en avdeling. Høyere inntekter skyldes forsiktig budsjettering både på salgs- og leieinntekter samt BOAinntekter. Inntektsføringen av KD s bevilgning er gjort iht HiNes egen kostnadsprofil for året. Lavere kostnader enn budsjettert i perioden har dermed også gitt forholdsmessig høyere inntekter. 5. Gjennomføringen av budsjett inkl. utvikling i avsetninger Høgskolen i Nesna gjennomfører sine aktiviteter som planlagt og forutsatt i tildelingsbrev for 2011 og i tråd med høgskolens prioriteringer. Avsetningene i note 15 del 1 øker gjennom 2011 med er avsatt som utsatt aktivitet, mens 482 av udisponerte midler hos styret 2010 er benyttet til oppdateringstid for 3 utdanningsledere som er ferdig med sine åremålsperioder. Utsatt aktivitet gjelder bl.a. investeringer, se pkt. 6. Master i pedagogikk er under utvikling, avsatte midler er viktig for realisering, som vil kreve opprettelse av professor-/dosentstillinger og kanalisering av ressurser til førstelektoropprykk. Avsetning vil også øremerkes for opprettholdelse av aktivitetsnivået i 2012, da tildelingen midlertidig er lavere på grunn av svingning i studiepoengproduksjonen. 6. Gjennomførte og planlagte investeringer Pr er det investert for 480 hovedsakelig på IT-løsninger. Arbeidet med å utstyre undervisningsrom med teknologisk utstyr for nettbasert undervisning og fjernundervisning er igangsatt, foreløpig aktivering er stort sett ordinær utskifting av utstyr/it/inventar. Målsettingen er at investeringene skal være på tilnærmet samme nivå som avskrivningene, for å opprettholde tilstrekkelig god standard på utstyret. Pr. dags dato er avskrivningene høyere enn investeringene. 7. Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader Ikke noe særskilt å bemerke. Svingning i studiepoengproduksjon viser nedgang i bevilgning 2012, mens prognosene viser økning for Forslag til vedtak: Regnskapsrapport for 2. tertial 2011 godkjennes

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 09:30 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Hallstein

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Nesna Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Mo i Rana Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Kristine

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Tor-Helge Allern

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Tor-Helge Allern Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: IFS Sandnessjøen Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Tor-Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 Dato: 16.02.2015 kl. 10:00 13.30 Sted: Campus Helgeland, rom C-205 Mo i Rana Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 Dato: 16.03.2015 kl. 10:30 15:00 Sted: D-210 Høgskolen i Nesna, Nesna Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 30.09.2015 kl. 9:00 11.00 Sted: Scandic Hell, Stjørdal Arkivsak: 15/0173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Møtets varighet. 11.30-15.00 Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne

Detaljer

Bjørn Audun Risøy, Hanne Maren Reistad og Kristian Sivertsen. 17/15 15/00135-9 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2

Bjørn Audun Risøy, Hanne Maren Reistad og Kristian Sivertsen. 17/15 15/00135-9 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2 MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Nesna Dato: 20.05.2015 kl. 10:00 13:30 Sted: Rom D-210 Høgskolen i Nesna Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Aslaug

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: IFS, Sandnessjøen Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.04.2012 Tid: kl 08.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Magnar Solbakk Alf-Magne Jacobsen

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Magnar Solbakk Alf-Magne Jacobsen Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 27.04.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ANSETTELSESUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2012 Tid: 14.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 10. desember 2009 TID: 12.00 15.00 NB! DELTAKERE: Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder, Sveinung Hestnes, Svein Nybø,

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Praktisering av hovedavtalen i staten 8 nr 2 i universitets- og høgskolesektoren

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Praktisering av hovedavtalen i staten 8 nr 2 i universitets- og høgskolesektoren Lru 5139/0^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200800251 200800785-/BMO 27.11.2009 Praktisering av hovedavtalen i staten 8 nr 2 i universitets-

Detaljer

* Ingveig Holand Wahl deltok som vara for NHO Trøndelag, med talerett. Formell oppnevning vil bli foretatt av fylkesrådet med det første.

* Ingveig Holand Wahl deltok som vara for NHO Trøndelag, med talerett. Formell oppnevning vil bli foretatt av fylkesrådet med det første. Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolen i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 09.12.14 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen Terje Sørvik

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30 på Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.06.2013 Fra: 18:00 Til: 19:20 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten. HØGSKOLEN I GJØVIK PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 Tid: 23. Februar 2001 kl. 11.00 17.00 Sted: Sanderstølen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Helse- og omsorgstyre Møtested: Møterom i 3. etasje rådhus Møtedato: 29.05.2013 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Roe Knutsen, Hege Anita Nilsen, Tor

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tove

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial Avdelingsstruktur plan for evaluering av dagens ordning Retningslinjer for konflikthåndtering

Regnskapsrapport 2. tertial Avdelingsstruktur plan for evaluering av dagens ordning Retningslinjer for konflikthåndtering /HMSk PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 05/2009 Møtedato: Møtetidspunkt: Kl. 12.00 16.45 Møtested: Kalvskinnet, Styrerommet, Sverresgt 15 Saksliste: Vedtakssaker: HS-V-038/09 HS-V-039/09 HS-V-040/09 HS-V-041/09

Detaljer

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30 på Styrerommet, HiN Deltakere: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - offentlig

MØTEPROTOKOLL - offentlig MØTEPROTOKOLL - offentlig Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Anne Husebekk

Detaljer

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET 5.2.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET 5.2.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET 5.2.2014 Tid: 13.06.2014 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Inger Lene Solheim Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Juan Valenzuela Oleg Sashchenko Anne

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Camilla Nereid Dato: 23.11.2011 A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 I studieåret 2012/13 skal siste kull med ALU-studenter gå ut fra ALT. Samtidig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/2007 28. februar 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn-Åge Nilsen Leder SoB Grete Lysfjord

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201005960-/INW 03.03.2011 Regler for avlonning av rektorer Det er for tiden stor oppmerksomhet

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Støtteordningen gjennom

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 04.04.2013 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad DATO: 25.02.10 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Administrasjon NMS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Sveinung

Detaljer

- Med god gli og på riktig spor

- Med god gli og på riktig spor - Med god gli og på riktig spor I forbindelse med offentliggjøringen av Følgegruppens første rapport til Kunnskapsdepartementet ble det avholdt en konferanse på Oslo Kongressenter 15. mars 2011. I en tale

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder Møtereferat Vår ref. :2014/196 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 11.6.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 11. juni 2014 kl 11.00-15.30 Møtested: Helse Nord

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

~~~a~!re~~ Møteinnkalling

~~~a~!re~~ Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Saken blir behandlet pr. e-post Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: Innen torsdag kl. 15:00. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00.

Detaljer

Godkjenning av Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008

Godkjenning av Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008 Direktøren Styresak nr. 51/08 Godkjenning av Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008 Rolf Inge Jensen 2008/894 3.11.2008 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008. Saksbehandlers

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer