Førsteamanuensis Tor-Helge Allern har meldt forfall. I hans sted møter professor Svein-Halvard Jørgensen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førsteamanuensis Tor-Helge Allern har meldt forfall. I hans sted møter professor Svein-Halvard Jørgensen."

Transkript

1 Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Mo i Rana H Dato: Tidspunkt: 10:00 15:00 Program for møtet: Kl. 10:00 Kl. 10:05 Kl. 10:30 Kl. 10:50 Kl. 11:05 Kl. 12:00 Kl. 15:00 Velkommen ved styreleder Aslaug Mikkelsen Orientering om Mo-avdelingen v/ studiestedsleder Dag Arild Berg. Kort omvisning. Orientering om grunnskolelærerutdanningen v/ utdanningsleder Anne Mette Rosø Orientering om arbeidet med master i pedagogikk v/ høgskolelektor Barbro Fossland Behandling av styresaker Lunsj i kantina Fortsatt behandling av styresaker Slutt. Avreise Førsteamanuensis Tor-Helge Allern har meldt forfall. I hans sted møter professor Svein-Halvard Jørgensen. Eventuelt andre forfall må meldes snarest til sekretæren på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Vel møtt på Mo! Hilsen Aslaug Mikkelsen styreleder Sven Erik Forfang sekretær

2 Saksliste Saksnr Innhold U.off RS 44/11 OS 20/11 Referatsaker Orienteringssaker RS 45/11 IDF-referat RS 46/11 IDF-referat RS 47/11 Referat fra møte i FoU-utvalget RS 48/11 Referat fra studentrådsmøte RS 49/11 Referat fra studentrådsmøte RS 50/11 Referat fra møte i studentrådet RS 51/11 Referat fra møtet møte 4 / 2011 RS 52/11 Brev fra KD vedr. GLU RS 53/11 Brev fra HiNe til KD om GLU RS 54/11 Brev fra KD om GLu RS 55/11 Brev fra HiNe til KD vedr. GLU RS 56/11 RS 57/11 OS 21/11 Forhandling - lønn professor Kunnskapsdepartementets styreseminar frist for påmelding Lærerutdanning ved Høgskolen i Nesna - uttalelse Beslutningssaker SAK 37/11 Godkjennelse av møteprotokoll for HiNe-styret og SAK 38/11 SAK 39/11 SAK 40/11 SAK 41/11 SAK 42/11 Regnskapsrapport 2. tertial Oppnevning av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering Innstillingsutvalg Videre oppfølging av Rapport om praktiske og estetiske fag i grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 Organisering av arbeidet med master i pedagogikk SAK 43/11 Forslag til studieprogram SAK 44/11 Omstillings- og utviklingsprosjekt - HiNesna SAK 45/11 Møteplan - høgskolestyret - vår 2012

3 RS 44/11 Referatsaker

4 OS 20/11 Orienteringssaker

5 Side 1 av 2 Høgskolen i Nesna 8700 Nesna Referat fra idf-møte Møte nr 09. Til stede: Trude Gystad NTL, Erik Bratland FF, Hallstein Hegerholm UdF, Torill Myrbostad Parat, Stig Sivertsen NSF, Renee Waara dekan, Sven Erik Forfang adm, Magne Elstad adm, Sak 31/11 Brev fra UdF om ulovlig overtid og bemanningsplan Det vises til brev fra UdF og IDF-sak 30/11. Administrasjonen la fram oversikt som viser arbeidsplan og registrert overtid for studieåret 2010/2011 for informatikk-, matetematikk- og pedagogikkseksjonen. Oversikten viser at det ikke er gjennomført overtid ut over arbeidsmiljøloven. UdF er uenig i dette og mener at det er pålagt ulovlig overtid ved HiNe, og vil følge opp saken videre. Sak 32/11 Låsing av ytterdører Ytterdørene låses kl 16, unntatt G-bygget som er åpent til kl 17 (følger bibliotekets åpningstider). Dørene inn til adm i A-bygget låses kl Sak 33/11 Adgang til plukklager for ansatte Servicetorget sørger for at plukklageret i post-/arkivrommet til en hver tid er oppfylt. Sak 34/11 Rutiner for saksgang ved tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger UdF la fram forslag til årshjul, med prosedyrer/rutiner ved tilsetting i fagstillinger. Forslaget oversendes personalkontoret for innarbeidelse i personalhandboka. Sak 35/11 Lokale forhandlinger 2011 HiNe har fått avsatt en pott på kroner, tilsvarende ca 11 lønnstrinn, til lokale forhandlinger i Arbeidgiverparten foreslår at det ikke kjøres full forhandlingsprosedyre fordi potten er så liten, men at partene vurderer om enkeltgrupper kan tilgodeses i denne forhandlingsrunden. Partene møtes for å drøfte dette tirsdag 27. september kl 13. Sak 36/11 Seniorpolitiske tiltak HTA punkt UdF viser til Hovedtariffavtalen, som gir de lokale parter mulighet til å avtale inntil 6 dager tjenestefri med lønn det året de fyller 62, i tillegg til de 8 dagene som er avtalt sentralt. Personalkontoret sjekker hvordan andre høgskoler praktiserer dette som grunnlag for videre forhandling ved HiNe. Sak 37/11 Personalreglement FF etterlyser ferdigstillelse av personalreglementet. Departementet har påpekt noen punkter som må endres før reglementet godkjennes. Det som mangler nå er et styrevedtak om sammensetting av innstillingsutvalg i henhold til UH-lovens Styret får dette til behandling i oktobermøtet. Etter dette vil revidert personalreglement legges fram for endelig godkjenning i IDF.

6 Side 2 av 2 Sak 38/11 Ressurs til utvalgsarbeid FF foreslår 30 arbeidstimer pr år som ressurs for medlemmer i råd og utvalg. Saken vil bli vurdert av faglig og administrativ ledelse. Sak 39/11 Styresaker til møtet september Følgende saker er satt opp på sakskartet til høgskolestyrets møte september. - Rapport fra LMU - Valg av nestleder - Instruks for styret - Instruks for daglig ledelse - Fastsettelse av avlønning tidligere rektor - Godkjenning av møteprotokoll Torsdag 22. september vil styret møte ansatte i personalmøte kl Nesna, 13. september 2011 Magne Elstad referent

7 Side 1 av 1 Høgskolen i Nesna 8700 Nesna Referat fra idf-møte Møte nr 10. Til stede: Trude Gystad NTL, Atle Ivar Olsen FF, Hallstein Hegerholm UdF, Torill Myrbostad Parat, Renee Waara dekan, Sven Erik Forfang adm, Magne Elstad adm, Sak 40/11 Personalhandbok Unn Storheil orienterte om- og demonstrerte HiNe s Personalhandbok, HMS-handbok og Lederhandbok, som lanseres på intranett 1. november Sak 41/11 Referat fra forrige møte NTL videresender informasjon om Seniorpolitiske tiltak fra andre høgskoler (sak 36/11). Referatet ble gjennomgått og godkjent. Sak 42/11 Utlysing saksbehandler Ledelsen ønsker å lyse ut fast saksbehandlerstilling innen kvalitets-/strategi-/planarbeid med grunnlag i ledig hjemmel etter Arne Langset. Det vil bli utlyst vikariat for Yvonne Langfors, som søker permisjon for å tiltre stilling i Nesna kommune. Sak 43/11 Orientering om styresaker til møtet 27. oktober -Styret har vedtatt at det skal settes i gang et omstillingsprosjekt, som skal gå over 3 år. Styret ønsker å få framlagt sak om dette til møtet 27. okt. -Tertialrapporten viser at vi har rimelig god kontroll - med prognoser om ytterligere avsetning i Forslaget til studieprogram inneholder ingen vesentlige endringer og vil ikke kreve økning i bemanning. -Sak om innstillingsutvalg der styret foretar tilsetting. Nesna, 11. oktober 2011 Magne Elstad referent

8 Referat fra FoU-utvalget 4. oktober 2011 Tilstede: Even Næss Renee Waara Margrete Norheim Sven Erik Forfang (ref.) 1. Creating Opera, søknad fra Tordis Landvik Vedtak: Søknaden innvilges med omsøkte 100 timer. FoU-utvalget vil ha opplyst hvor publiseringen vil finne sted. 2. Kunstneriske, pedagogiske og helsebringende utfordringer ved Community based theatre, søknad fra Tordis Landvik Vedtak: Søknaden innvilges med omsøkte 75 timer. FoU-utvalget vil ha opplyst hvor publiseringen vil finne sted. 3. Fra hurtigmat til gourmet tid og rom for utvikling av kunstneriske og pedagogiske prosesser, søknad fra Tordis Landvik Vedtak: Ingen tildeling. FoU-utvalget savner problemstilling og prosjektbeskrivelse. Søknaden drøftes i medarbeidersamtale. 4. Pedagogiske utfordringer i arbeid med barn og unge med autismespekterdiagnoser, søknad fra Kathrin Olsen Vedtak: Søknaden innvilges med omsøkte 200 timer. Søker kan ta kontakt med rektoratet når det gjelder driftsmidler for Avdelingen må kontaktes når det gjelder driftsmidler for driftsmidler for Lite og godt eller trangt og smått, psykehelse i små kommuner, søknad fra Toril Beate Masvie Vedtak: Søknaden innvilges med 100 timer. Behov for driftsmidler tas opp med avdelingen.

9 6. Kvalitet i barnehagen en tydelig politisk ambisjon? Søknad fra Hilde Gabrielsen Vedtak: Søknaden innvilges med omsøkte 150 timer. Behov for driftsmidler kan tas opp med rektoratet. 7. Aksjonsforskning og aksjonslæring, søknad fra Gude Mathisen Vedtak: Ingen tildeling. Søknaden drøftes i medarbeidersamtale. 8. Barnehagebarns motivasjon for leseaktivitet, søknad fra Tone Dalen Vedtak: Søknaden innvilges med omsøkte 175 timer. 9. Hospitering, søknad fra Agnieszka B. Jarvoll Vedtak: Søknaden innvilges med omsøkte 75 timer.

10 Referat fra Studentrådsmøte Tilstede : Linda Einmo - Leder Lena Kristin Vollen Styremedlem Sandra M Hammer -Styremedlem John Harald Bustnes Pedagogstudentene Anne G H Nilsen Org. Sekr. Studentrådet Oppfølging av saker fra tidligere møter: Sak 83/11 Sandra Maritsdatter Hammer har sagt seg villig til å være kontaktperson for studiested Sandnessjøen. - Sandra ble valgt til styremedlem i Studentrådet Sak 84/11 Hvor mange er det som er rammet av Nexen`s manglende anløp? Oppfølges. - 7 personer er rammet av dette. De fleste 1. klassinger, Løkta er spesielt rammet av kuttene. Linda kontakter fylket i første omgang og ser om det finnes løsninger for en enklere skolevei for studentene som er rammet. Sak 85/11 Gjennomgang av årets budsjett. - Budsjettet ble lagt frem på møtet. I og med at det er en del penger som vi kan bruke har vi veldig lyst til å arrangere juleverksted midt i november, med invitasjon til alle på Mo og i Sandnessjøen om å delta en ettermiddag i midten av november. Studentrådet har noen midler, mens det enda står penger på kontoen til studentidrettslaget som vi ønsker å bruke. Da dette vil bli ett velferdstiltak for alle studentene som måtte ønske å delta. Sak 86/11 Nettilgang - Utredningen er ferdig og vil bli videresendt rette vedkommende.

11 Sak 87/11 Råd og utvalg - Pro rektor er kontaktet og har i mail bekreftet at hun og rektor skal prøve å få oppdatert oversikten. Sak 88/11 Silje Knutsen har sagt seg villig til å sitte som vara i Høgskolestyret sammen med Linda Einmo - Linda Einmo ønsker å bytte plass slik at hun kommer inn som 2. vara og Silje inn som 1. vara. Nye saker: Sak 89/11 Lo ønsker stand på Høgskolen - Vi ønsker de hjertelig velkommen og ber de komme en samlingsuke der det er mulighet for å nå flest mulige studenter. Sak 90/11 Obligatorisk undervisning som kolliderer. - Det viser seg at obligatorisk undervisning med kunst og håndverk og idrett kolliderer. Dekan Rene Wara kontaktes for å se på saken slik at studenter som rammes av dette eventuelt kan få ekstraundervisning eller annen oppfølging slik at de unngår fravær. Orienteringssaker: Invitasjon til Landsstyremøte Norsk studentorganisasjon - Vi trenger to representanter. Nso betaler reisen. Sandra ser på muligheten for å reise og en annen representant som har sagt seg villig skal spørres. Landsstyremøtet foregår fra

12 Eventuelt - Er det mulig å få ett lager til Studentrådet. Er det noen lokaler som er egnet til å ha ett lite lager for studentrådet slik at vi slipper å ha så mye i glassburet. Det gjør oppgaven for renholdspersonalet mye enklere. Anne Grethe Holthe Nilsen Org.sekretær Studentrådet. E-post: Tlf: Referatet sendt : - Studentrådet - Direktør Sverre Knut Andresen - Styreleder i SiNe Marte Volden - Rektor Svein Erik Forfang - Prorektor Margrethe Norheim - Dekan Even Næss Rene Waara - Studieadm. Øyvind Steinslett - Økonomi/pers.sjef. Magne Elstad

13 Referat fra Studentrådsmøte Tilstede : Linda Einmo - Leder Lena Kristin Vollen Styremedlem John Harald Bustnes Pedagogstudentene Anne G H Nilsen Org. Sekr. Studentrådet Oppfølging av saker fra tidligere møter: Sak 91/11 Hvor mange er det som er rammet av Nexen`s manglende anløp? Fylket og rederi er kontaktet på mail, men det er foreløpig ikke kommet svar på henvendelsene. Vi følger opp dette. Sak 92/11 Obligatorisk undervisning som kolliderer Mail er skrevet til dekan, men det er foreløpig ikke kommet svar på henvendelsen. Sak 93/11 Landstyremøte Norsk studentorganisasjon Det deltok ingen representanter fra Nesna på dette møtet. Sak 94/11 Studentparlamentet orientering fra møter. Det ble avholdt studentparlament 21 og 28 september Det ble oppfordret i forkant på mail til alle seksjonsledere om å informere i klassene. Det ble også lagt ut på Moodle. Totalt på begge møtene møtte 10 tillitsvalgte.

14 Sak 95/11 Studiested Sandnessjøen og Mo i Rana Leder og styremedlem har vært på besøk i Sandnessjøen og informert studentene i kull 2011 om deres rettigheter og studentrådet. Det vil bli tatt en ekstra tur i uke 42, da skal også kull 2010 besøkes. Mo i Rana vil også bli besøkt av en representant tidlig i høst. Det er utarbeidet er spørreskjema i forbindelse med besøkene. Sak 96/11 Valg av studentråd Valget vil bli annonsert i uke 41 Valget utføres i uke 43. ( ) Sak 97/11 Felles e post liste Denne saken følges opp. Nye saker : Sak 98/11 Dispensasjon fra kjønnskvotering Godkjent Sak 99/11 Sammensetning av medlemmer i SiNe styret. Dersom det er mulig vil vi be om at systemet i SiNe styret endres. Slik det er per i dag er det en student som sitter i styret. Er det mulig at en av representantene fra HiNe kan være leder? Studentene skal være i flertall, men ledervervet flyttes. Dette for å lette litt på arbeidspresset til studenten samt at det kan bli enklere å få studenter til å stille som medlem i styret. Marthe Volden fortsetter som styreleder i Sine Styret og er ekstern representant. Studentrådet ønsker ha ekstern leder i SiNe styret i fremtiden.

15 Sak 100/11 Nytt medlem i studentrådet Medlemmet som viste sin interesse har trekt seg. Sak 101/11 Avslag på flytting av praksis. Undervisningsleder og praksisansvarlig er kontaktet og vil orientere om saken. I og med at dette er en studentsak er den unntatt offentlighet. Sak 102/11 Tilpasset undervisningstid til fergeruter Det vil bli skrevet saksutredning om saken. Sak 103/11 Gjennomgang av råd og utvalg Sak 104/11 Det er skrevet ut en liste fra HiNe sine hjemmesider og vil gå gjennom og oppdatere listene over studentrepresentanter i de forskjellige styrer. Km godtgjørelse Sak 105/11 Studieleder er kontaktet og vi avventer svar Eksamensreglement for praktisk og muntlig eksamen Studieleder er kontaktet og vi avventer svar.

16 Orienteringssaker: Andrès sitter som 1. vara i internasjonalt utvalg, men går ut av styret til jul Marit Jensen i kantina. I og med at studentrådet planlegger juleverksted i onsdag 23.november ble det også bestemt at vi fredag 25. november også skal avholde julebord for studenter. Dette julebordet vil kreve påmelding og en egenandel. Det vil bli servert tradisjonell julemat, varm og kald mat og det søkes om skjenkebevilling. Dette er en uke der det er mange studenter på samling. Vi vil også prøve å reklamere via moodle og facebook, slik at flest mulig fra alle våre studiesteder har mulighet for å delta. Eventuelt Skrivekurset gjennomføres, men vi trenger dato og tidspunkt for dette. Anne Grethe Holthe Nilsen Org.sekretær Studentrådet. E-post: Tlf: Referatet sendt : - Studentrådet - Direktør Sverre Knut Andresen - Styreleder i SiNe Marte Volden - Rektor Svein Erik Forfang - Prorektor Margrethe Norheim - Dekan Even Næss Rene Waara - Studieadm. Øyvind Steinslett - Økonomi/pers.sjef. Magne Elstad

17

18 Referat fra møte i Studentrådet Tilstede : Linda Einmo - Leder Lena Kristin Vollen Styremedlem John Harald Bustnes Pedagogstudentene Anne G H Nilsen Org. Sekr. Studentrådet Nye saker: Sak 74/11 Studiested Sandnessjøen og Mo i Rana Vi må ta en tur innom i løpet av høsten for å undersøke hva som trenger å gjøres og høre hva studentene har å si. Dette må følges opp snarest. Studiestedene kontaktes Linda drar til Sandnessjøen og John Harald til Mo for å snakke med de tillitsvalgte i klassene. Det ses på muligheten å oppnevne en studentrepresentant på de respektive studiestedene. Sak 75/11 Pendling til skolen. Noen studenter som pendler fra Dønna, Løkta og Herøy må reise ca en time tidligere hjemmefra på grunn av at Nex ( Nordlandsekspressen) ikke anløper Dønna. Kan vi få samtale med selskapet og ansvarlige fylkesrepresentanter for å få en løsning på dette? Det vil bli lagt ut en liste der de studenter som blir rammet av dette kan skrive seg på. Vi kan også sende en samlingsplan til fylket med forespørsel om behovsanløp av Dønna. Sak 76/11 Samtale med Departementet Sitat fra mail : Samtale med departementet. Leder fikk en idé i juni en gang om at vi kan påta oss et ansvar for å reise til Oslo og få en samtale med departementet som så langt har gjort stadige tiltak som er med på å true høgskolen med nedleggelse. Vi som elsker HiNe vil ikke la dette skje. Dette skal selvfølgelig gjøres i samarbeid med ledelsen på høgskolen, at vi har deres godkjennelse på dette. Vi ønsker å rette det slik at det blir positivt for høgskolen, som en positiv reklame hvor vi viser at vi er engasjerte, glade i skolen og anbefaler andre å søke dit og samtidig kjefter litt på departementet som hele tiden gir skolen påbud og forbud som gjør videre drift vanskelig. Dette vil vi invitere presse til og leder har også vært i kontakt med NSO som sier de kan hjelpe oss med å kontakte de rette personene både innen departementet og presse, i tillegg kan vi søke midler til dette fra dem slik at vi slipper å hente penger til reise og opphold privat eller fra SR-s budsjett. Sitat slutt. NSO hjelper til med alt det økonomiske. Ledelsen må kontaktes før dette gjennomføres, kanskje de også har ting de ønsker at vi skal ta opp? Vi innkaller ledelsen til møte i løpet av høsten.

19 Sak 77/ 11 Gjennomgang av årets budsjett Utsettes til neste møte. Sak 78/11 Netttilgang Studentrådet ønsker at det skal være mulig for gjesteforelesere og andre som besøker Høgskolen å ha åpen netttilgang, uten å måtte søke om dette på forhånd. John Harald skriver saksutredning på dette. SAK 79/11 Skriveklubb Hallvard Kjelen har sagt seg villig til å arrangere skrivekurs for 1. års studenter og studenter på estetiske fag. For å kunne gjennomføre dette bør oppmøtet være obligatorisk. Oppfølgingssaker fra tidligere møter : Sak 80 /11 Midler studentidrettslaget. I og med at vi forstår det slik at studentsamfunnet ikke er i drift per dags dato. Lurer Studentrådet på om det er mulig å sette av pengene til velferdsmidler til studenter. Er det mulig at vi kan arrangere eks juleverksted eller lignende for studenter og spesielt alenemødre. Sak 81/11 Studentparlamentet Har møter og Dette er datoer da det er mange studenter inne på samling. Alle på samling bør kunne møte. Settes som obligatorisk at de møter 1 av 2 samlingsuker. Sak 82/11 Valg Studentrådet Valgene i Studentrådet vil bli foretatt i uke 38/39.

20 Orienteringssaker: Aksjeklubb Leder er blitt kontaktet hvorvidt det er kontaktpersoner på HiNe som har aksjeklubb for studenter under 30. Så vidt oss bekjent eksisterer ikke dette ved HiNe. Referent Anne Grethe Holthe Nilsen Org.sekretær Studentrådet. E-post: Tlf: Referatet blir sendt: Rektor Svein Erik Forfang Prorektor Margrethe Nordheim Direktør i SiNe Sverre K Andresen Styreleder i SiNe Marthe Volden: Bjarne Ylvisaker Dekaner: Even Næss Renee Waara Per Arne Godejord Studieadmin; Øyvind Steinslett Pers. Sjef: Magne Elstad Studentrådet

21

22 Møtereferat Møte nr. 4 / 2011 Møtedato/ tid: Mandag 26.september 2011 Sted: Universitetet i Tromsø Møteleder: Lisbeth Trollvik/Sven Erik Forfang 1

23 Tilstede: Høgskolen i Finnmark: Sveinung Eikeland, rektor Pål Markusson, direktør Universitetet i Tromsø: Jarle Aarbakke, rektor Lasse Lønnum, direktør Kjetil Kvalsvik, seniorrådgiver Lisbeth S. Trollvik, seniorrådgiver sekretær RHU Høgskolen i Harstad: Karl Erik Arnesen, direktør Bodil Olsvik, rektor Høgskolen i Narvik: Arne Erik Holdø, rektor Bjørnar Storeng, direktør Universitetet i Nordland: Pål Pedersen, rektor Høgskolen i Nesna: Sven Erik Forfang, rektor Samisk Høgskole Jelena Porsanger, rektor Studentrepresentanter: Daniel Sørdahl, UiT Elisabeth Sletten, UiN Arne Kolbjørn Norvang, HiF Forfall: Stig Fossum, direktør Universitetet i Nordland Maren Palismaa, direktør Samisk Høgskole 2

24 Saksliste: Saksliste RHU: Sak RHU RHU valg Saksliste styringsgruppa: Orientering om bevilgning til ecampus Sak SG 7-11 Samfunnskontrakten videre Sak SG 8-11 Budsjett Sak RHU RHU valg Innstilling til vedtak I tidsrommet 26. september august 2013 velges Rektor Sven Erik Forfang som leder for RHU Rektor Bodil Olsvik, Høgskolen i Harstad som nestleder for RHU Rektor Pål Pedersen, Universitetet i Nordland som medlem av AU Rektor Jarle Aarbakke, Universitetet i Tromsø som medlem av AU I tidsrommet 26. september august 2012 velges Leder Arne Kolbjørn Norvang, Studentparlamentet i Finnmark som medlem i AU. Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Saksliste styringsgruppa Orientering om bevilgning til ecampus AU oppnevner en arbeidsgruppe etter statsbudsjettet er lagt fram. 3

25 Sak SG 7-11 Samfunnskontrakten videre Enstemmig vedtak 1) Styringsgruppa slutter seg til saksframlegget med de kommentarer som framkom på møtet 2) Etter diskusjonene 27. september utformes en endelig organisering av arbeidet med samfunnskontrakt 3) Sekretariatet utarbeider en endelig beskrivelse av samfunnskontrakten innen årsskiftet Sak SG 8-11 Budsjett Enstemmig vedtak 1. Styringsgruppa godkjenner forslag til budsjett for 2011 og Budsjettet revideres når arbeidet videre med samfunnskontrakt er avklart Tromsø Kjetil Kvalsvik seniorrådgiver 4

26 Fra: Trollvik Lisbeth Sendt: 12. oktober :36 Til: Arne Erik Holdø; Bjørnar Storeng Daniel Sørdahl Elisabeth Sletten; Lønnum Lasse; Maren Palismaa; Porsanger Jelena; Pål Markusson; Pål Pedersen; Spifleder Spifleder; Steinveg Britt Elin; Stig Fossum; Sveinung. Eikeland Sven Erik Forfang; Aarbakke Jarle Kopi: Kvalsvik Kjetil Emne: Referat RHU 26. september 2011 Til medlemmer av Råd for høgre utdanning i Nord-Norge Vedlagt følger referat fra møtet 26.september Mvh Lisbeth S. Trollvik seniorrådgiver og sekretær RHU

27 Det kongelige Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/75 / SEFO Dato: Vedrørende opptak til grunnskolelærerutdanning 1-7, 2011 ved Høgskolen i Nesna Vi viser til vårt brev til KD av og KDs brev til Høgskolen i Nesna av Vi vil takke Kunnskapsdepartementet for at vi fikk gå videre med opptaket til GLU 1-7 for inneværende år. Dessverre har det i ettertid vist seg at Kunnskapsdepartementet hadde mer rett enn oss med tanke på å nå måltallet på 20 studenter til grunnskolelærerutdanning 1-7. Vi ser at det beklageligvis fortsatt er mange ukvalifiserte søkere til grunnskolelærerutdanningene, og særlig til grunnskolelærerutdanning 1-7. Det til tross for at kravene har blitt påpekt i alle sammenhenger under rekrutteringsarbeidet, og ellers. Status pr. i dag er at vi har 14 studenter på GLU 1-7. Vi beklager at vi ikke greide å nå det måltall som vi mente å ha inne. Vi har gjort det vi har maktet for å følge opp søkerne. Vi har både ringt dem og sendt brev. Tallene for GLU 1-7 høsten 2011 er som følger: Hovedopptak Restetorg SØKERE OG TILBUD GLU pri. søkere Kvalifisert Tilbud 28.apr 28.jun 28.jun Ja Nei Ubesvart Tallene viser videre at de aller fleste av søkerne som hadde grunnskolelærerutdanning 1-7 som 1. prioritet ved Høgskolen i Nesna, hadde andre tilbud fra Høgskolen i Nesna som 2. prioritet heller enn GLU 1-7 ved annen institusjon. 1

28 Tallene fordeler seg på følgende måte: 2. prioritet for de 14 kvalifiserte 1. prioritetssøkerne til GLU 1-7: GLU 5-10, Nesna 7 GLU 1-7, HiF 2 Førskolelærerutdanning, Nesna 1 Førskolelærerutdanning, UiN 1 Sykepleierutdanning, UiN 3 Styringsgruppen i region 6 (Universitetet i Tromsø, Universitetet i Nordland, Høgskolen i Finnmark og Høgskolen i Nesna) tok opp den svake søkningen til GLU 1-7 på sitt første møte etter sommeren ( ). Institusjonene ser at den lave søkningen kommer til å by på regionale utfordringer fremover. Selv om Høgskolen i Nesna ikke har nådd forventet mål om 20 studenter, så trenger vår region disse studentene som framtidige lærere på trinn 1-7. Vi er opptatt av å sikre et godt studiemiljø for GLU-studentene. Grunnskolelærerstudenter i 1-7 går sammen i en klasse de to første årene, og skal ikke foreta noen fagvalg før i 3. studieår. Vi integrerer dem i Forskningsdagene og faglærerne trekker studentene inn i egen forskning. Studentene deltar på praksisseminar og blir aktivt trukket med i samarbeid med praksisfeltet, herunder kontakt med praksiskoler og gjennom vårt Partnerskap HEL helhetlig lærerutdanning - hvor vi bygger nettverk for faglig utvikling mellom lærere i praksisfeltet, faglærere på høgskolen og lærerstudentene. På den måte blir det skapt et større fagmiljø som er mer praksisnært enn det tradisjonelle studentmiljøet. Vårt såkalte erfaringsseminar, som blir gjennomført hvert år, har blitt trukket fram i stortingsmeldinger som eksempel på hvordan lærerutdanningen kan knytte nærmere kontakt med praksisfeltet. Her blir tidligere studenter invitert tilbake til høgskolen for å fortelle nåværende studenter om møtet med skolen. Her får våre studenter et unikt møte skolehverdagen til læring og utvikling. Studentene blir også aktivt trukket med i planlegging, gjennomføring og deltakelse på nasjonale og regionale konferanser og seminarer som setter oppvekstmiljø for barn og unge på dagsordenen. I høst er det to konferanser en om kreativitet og en om likestilling i skole og barnehage. Konferanseserien Hva er den gode lærer? gjennomfører vi hvert år med aktivt studentdeltakelse. Entreprenørskap, mobbing og lærerrollen har vært aktuelle temaer de siste årene. Vi samarbeider også med Studentsamskipnaden i Nesna om det årlige seminaret Studenten skal lykkes! hvor aktuelle studentrelaterte temaer tas opp. Studentene blir således gjennom en rekke tiltak engasjert i faglige og samfunnsmessige debatter og opplegg, som samlet sett representerer en betydelig utfordring for den enkelte til faglig innsats og engasjement. 2

29 Nettopp fordi vi er små, så ser vi hver student, og vi kan utfordre den enkelte på faglige og samfunnsmessige spørsmål og skape en produsentkultur som er viktig for framtidig lærergjerning. Vi utdanner for det som vår tidligere professor Karl Jan Solstad kaller den utvidede lærerrollen, som åpner for å se eleven, læreren og skolen i en utvidet samfunnsmessig kontekst. Det er mange lærere på Helgeland og i resten av Nord-Norge som ikke fyller de nye kompetansekravene, og kommunene står foran en betydelig utskiftning av lærerkorpset det kommende ti-året. Vi har i 93 år levert lærere til denne region, og kommunene stoler på at vi fortsatt er i stand til å gjøre det. Vi håper derfor at Kunnskapsdepartementet vil hjelpe oss med å lykkes med det. Nå trenger vi hjelp fra departementet til å få på plass en mer konkret samarbeidsavtale med Universitet i Nordland om GLU 1-7. Dette er ikke så enkelt å få til konkrete og funksjonelle løsninger, ikke minst er avstandene er en reell hindring. Det er over 30 mil mellom Nesna og Bodø - samme avstand som Oslo Sogndal. I tillegg er dette ikke noen prioritert sak for UiN, selv om det er det for oss. Vi har nå startet en kommunerunde for å besøke alle kommunene på Helgeland for å drøfte hvordan høgskolene og kommunene kan samarbeide om rekruttering til lærerutdanningen. Vi vil særlig utfordre kommunene på at vi har et måltall på 20 studenter å strekke oss etter. Vi tror at når vi får kommunisert dette ut til kommunene, så vil det skape et engasjement som kan gi oss økt drahjelp i rekrutteringsarbeidet. Vi har alt gjennomført det første kommunemøtet. Det avdekket bl.a. at kommunesektoren ikke er godt kjent med opplegg for og opptakskrav til ny grunnskolelærerutdanning. Vi er fullt klar over at vi står overfor en betydelig utfordring. Vi håper på departementets forståelse og støtte, og skal fortløpende holde departementet orientert om framdriften i arbeidet. Med vennlig hilsen Høgskolen i Nesna Sven Erik Forfang Rektor Margrete Norheim Prorektor 3

30 4

31 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Nesna 8700 NESNA Deres ref Vår ref Dato Opptak til gmmnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 (GLU 1-7) Med henvisning til fastsatt minstegrense for opptak til grunnskolelærerutdanningene og prosedyre for godkjenning av eventuelt opptak under denne grensen, ref. Rundskriv F- 13/2009, ga departementet melding i brev 23. juni om at Høgskolen i Nesna ikke ville få godkjent opptak i 2011 til grunnskolelærerutdanning 1-7. Til grunn for departementets vurdering lå årets antall førstevalgssøkere sammenlignet med fjorårets søkning og opptak, da en svært stor andel av søkerne ikke var kvalifiserte. I brev av 28. juni redegjør Høgskolen i Nesna nærmere om mottatt dokumentasjon fra førstevalgssøkerne og resultatene av gjennomgangen av denne. Så langt er det konstatert at det er 17 kvalifiserte av 31 førstevalgssøkere til GLU 1-7. Etter det opplyste gjenstår fire søkere med dokumentasjon som ennå ikke er behandlet. Høyskolen mener derfor at det vil være tett opp under 20 kvalifiserte søkere. I tillegg anser høyskolen å ha gode muligheter til å rekruttere fra Restetorget, slik at opptaket kan komme over 20 studenter. På dette grunnlaget ber Høgskolen i Nesna om departementets godkjenning til å gå videre med opptaket til GLU 1-7. Høyskolen opplyser også om avtalt møte med Universitetet i Nordland om et utvidet samarbeid for å sikre fagtilbud og rekruttering framover. Kunnskapsdepartementet finner at høyskolen har vist at andelen kvalifiserte søkere er høyere i år enn i fjor, og at opptaket til GLU 1-7 vil kunne nå minstegrensen på 20 studenter. Departementet har derfor besluttet å godkjenne at Høgskolen i Nesna går videre med opptaksprosessen. Vi vil på det sterkeste oppfordre Høgskolen i Nesna til å fortsette å kommunisere klart Postadresse Kontoradresse Telefon * Universitets- og høyskoleavdelingen Saksbehandler Postboks 8119 Dep Akersg. 44 aostmottak kd.dei).no Telefon Borghild Abusland 0032 Oslo ~Aunnskapsdepartementetno Telefaks Org no

32 krav og innhold i de nye lærerutdanningene, og arbeide hardt for å rekruttere og holde på søkere og studenter. Vi forventer at høyskolen følger opp med kartlegging og analyser av søkning, frafall og studentenes fagvalg, for å ha et best mulig underlag for framtidig utlysning og videre utvikling av utdanningsprogrammene. Vi har merket oss at Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland skal samarbeide om i fellesskap å sikre fagtilbud og rekruttering til lærerutdanning i Nordland. Departementet forventer at dette blir et samarbeid som innebærer en reell fordeling av fagtilbud og styrking av studentenes studiemiljø. Vi forutsetter at det holdes høy framdrift i dette arbeidet slik at også studenter som har gjennomført første studieåret i lærerutdanningene, kan dra fordeler av samarbeidsløsninger. Vi har merket oss at høyskolens tar selvkritikk for prosessen i år og forutsetter at kommunikasjonen med departementet om tilsvarende vurderinger senere år initieres fra høyskolens side og på et langt tidligere tidspunkt, jf rundskriv F-13/2009. Med hilsen Toril Johansson (e.f.) ekspedisjonssjef Borghild Abusland seniorrådgiver Kopi: Universitetet i Nordland Følgegruppen for grunnskolelærerutdanning Side 2

33 Det kongelige Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: /BAB Vår ref.: 2010/75 / SEFO-MN Dato: Grunnskolelærerutdanning 1-7 ved Høgskolen i Nesna 2011 Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av vedr. opptak til grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Nesna samt videomøte mellom Høgskolen i Nesna og Kunnskapsdepartementet den 26.mai. Kunnskapsdepartementet ber HiNe om å trekke GLU 1-7 fra Samordna opptak fordi søkergrunnlaget ikke ansees som godt nok. Vi er ikke enige i denne vurderingen. I det følgende ønsker vi å gjøre rede for de vurderinger som ble lagt til grunn da GLU 1-7 ikke ble foreslått trukket fra Samordna opptak i styremøtet den 10. juni søkere hadde HiNe som 1.prioritet til GLU 1-7. I forkant av styremøtet hadde HiNe mottatt dokumentasjon og behandlet 14 av søkerne (hvorav 2 som søkte på bakgrunn av realkompetanse). Av de 12 reelle søkerne var 8 kvalifisert. På dette tidspunkt gjensto det fremdeles å kompetansevurdere 17 søkere. Prosentvis andel kvalifiserte søkere av det totale søkertall var betydelig bedre enn i HiNe rekrutterer i tillegg tradisjonelt godt på restetorget. Disse faktorene til sammen gjorde at vi vurderte det slik at vi med stor sannsynlighet ville kunne greie å rekruttere i overkant av 20 studenter. Vi vurderte de tallene vi satt med som gledelige, og bedre enn i fjor. Vi så det som et signal om at vi hadde lykkes godt med vår rekruttering. Vi ville gjerne sluttføre opptaket for å se hvor mange student vi tilslutt kunne greie å få. I vår regionen betyr enhver student som vil bli lærer noe, ikke minst for 1-7 årstrinn, hvor kandidatene ikke står i kø, og kommunene etter hvert vil få rekrutteringsproblemer. Vi ser i ettertid at vi burde ha kontaktet KD i forkant av styremøtet, og gjort rede for våre vurderinger. Vi beklager at dette ikke ble gjort. Vi var for nærsynte, og for opptatt av vårt eget, og så ikke at vi forsømte vår plikt overfor departementet. Høgskolen i Nesna, 8700 Nesna E-post Telefon Telefaks

34 Vi har sett på frafallet i lærerutdanningen siste tre år. Vi har videre prøvd å lage en prognose basert på gjennomsnittlig økning i antall tilbud (kvalifiserte søkere) som følge av restetorget og en prognose basert på realøkningen i antall tilbud for GLU 1-7 i 2010, jf. vedlegg med kommentarer. Vi mener at prognosen tilsier at vi bør kunne få sluttføre opptaket. Så langt vi kan vurdere det, kan vi forsvare et opptak både faglig og økonomisk. Vi mener departementet bør se at vårt strev går i riktig retning og at vi bygger stein på stein for å nå måltallet. Departementet bør ta i betraktning at vi er en liten høgskole som ligger i en region med lavt utdanningsnivå, og at vi kan trenge en viss tid til å innarbeide en ny utdanning som GLU er. I fjor var det mange som ikke var kvalifisert. I år har vi greid å kommunisere ut opptakskravet til søkerne, og har ikke samme problem som i fjor med mange ukvalifiserte. Vi var lovet en ny kjøring fra SO i går med oppdaterte tall. Den kom dessverre ikke, men vi vil oversende den til departementet så snart den kommer. Vi vedlegger imidlertid de tall vi har fra SO (oppdatert søkerliste pr ). Hvis vi får gjennomføre opptaket i år, evaluere det og høste lærdom av det, er vi sikker på at vi skal greie å rekruttere nok søkere neste år. Et utvidet samarbeid med Universitet i Nordland vil også være med på å sikre rekruttering og fagtilbud framover. Vi har avtalt møte med rektor og direktør ved UiN om dette allerede torsdag i denne uke. Vi håper KD kan la nåde gå for rett, og gi oss mulighet til å fullføre opptaket og starte opp med en større klasse enn i fjor til beste for regionen. Med vennlig hilsen Høgskolen i Nesna Margrete Norheim Fungerende rektor Sven Erik Forfang Direktør Vedlegg 1. Prognose GLU Søkerliste Høgskolen i Nesna, 8700 Nesna E-post Telefon Telefaks

35 Høgskolen i Nesna, 8700 Nesna E-post Telefon Telefaks

36 Frafall ved lærerutdanningene ved HiNe 1. pri Opptak Aktiv Frafall Opptak Aktiv Frafall AU % Dalu % AU % Dalu % GLU % GLU % % % % Kommentar: Når studentene begynner på valgfri del av utdanningen gjenspeiler ikke antall studenter i lærerutdanningen antall studenter i de ulike valgemnene. Dette skyldes at valgemnene er åpne for videreutdanningsstudenter. Endring i antall tilbud etter Restetorget. 1. Pri Kvalifiserte % Økn. i ant. Tilbud e/restetorget tilbud kval Antall % GJ.snitt 2009-hoved % 2009-Supplering hoved % 2010-Supplering % % 37,50 % Prognose GLU hoved Supplering 25 Kommentar: Prognosen for antall tilbud er basert på gjennomsnittsverdier de to siste årene.

37 ^lv/^^ g(, -m- DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Nesna 8700 NESNA Deres ref Vår ref Dato /BAB Opptak til grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Nesna i 2011 Vi viser til møte mellom Høyskolen i Nesna og Kunnskapsdepartementet 26. mai d.å. om antall søkere til grunnskolelærerutdanningene og forholdet til kravet om minsteopptak på 20 studenter. Bakgrunnen for kravet er bl.a. at utdanningene skal være differensierte studieprogrammer som er faglig og økonomisk forsvarlige, og at studentene får tilgang til studiemiljø med tilstrekkelig faglig bredde og kvalitet. Høgskolen i Nesna oppnådde ikke et opptak på 20 studenter på programmet for trinn inneværende studieår. Opptaket var 10 studenter og registrert antall i vår er 8 studenter. Søkningen til grunnskolelærerutdanningen for trinn i 2011 ligger under fjorårets, mens den viser en god økning til programmet for trinn. Departementet er, som høyskolen, opptatt av at det utdannes nok gode lærere til Nordland og Helgeland. Høyskolen ble derfor i møtet 26. mai bedt om snarest å ta kontakt med Universitetet i Nordland med sikte på å få til opplegg for forsterket samarbeid, særlig om grunnskolelærerutdanning for trinn og tilbudet av valgfag fra 2. studieåret. Høyskolen ble også bedt om å vurdere å alternere mellom opptak til de to grunnskolelærerutdanningene for å oppnå større studentkull. Høyskolen i Nesna har i e-post 16. juni oversendt en skisse til avtale mellom høyskolen og universitetet om Samarbeid om grunnskolelærerutdanning i Nordland. Utgangspunktet er at høyskolen skal ta opp til begge utdanningene, men at institusjonene tilsynelatende skal samordne fagtilbudene seg i mellom. Institusjonene skal også sammen bidra til at studentene møtes for å samarbeide og utveksle erfaringene, og slik legge til rette for et større og mer bærekraftig studentmiljø i Nordland. Postadresse Kontoradresse Telefon * Universitets- og høyskoleavdelingen Saksbehandler Postboks 8119 Dep Akersg. 44 Telefon Borghild Abusland 0032 Oslo Telefaks Org no

38 På bakgrunn av fjorårets opptak ved Høyskolen i Nesna anses muligheten god for å få et opptak på minst 20 studenter på grunnskolelærerutdanning 5-10 også i år. Derimot er det vår vurdering at søkergrunnlaget i grunnskolelærerutdanning 1-7 ikke er godt nok for opptak til fullt program fra høsten. Den oversendte skissen til samarbeid om fagtilbud i programmene går heller ikke langt nok når det gjelder fordeling av valgfag mellom høyskolen og universitetet, da de fleste fagene fortsatt vil være overlappende. Det foreslåtte opplegget kan derfor ikke i vesentlig grad bidra til den styrking av studiemiljøet for grunnskolelærerstudentene i Nesna, som et forsterket samarbeid skulle sikre. Kunnskapsdepartementets utgangspunkt er at minstegrense for opptak av 20 studenter til hver av grunnskolelærerutdanningene skal håndheves. I Rundskriv F-13/2009 heter det: Dersom søkertallene til en utdanning tyder på at det [likevel] blir mindre enn 20 studenter i et kull, må styret ved hver enkelt institusjon vurdere om det er faglig og økonomisk forsvarlig å sette i gang studietilbudet. I en slik situasjon skal departementet kontaktes for eventuelt å godkjenne et lavere opptak. Med henvisning til ovennevnte prosedyre meddeles hermed at departementet ikke vil kunne godkjenne opptak til grunnskolelærerutdanning for trinn i 2011 ved Høyskolen i Nesna. Høyskolen bes derfor om å trekke studiet fra Samordna opptak. Kvalifiserte søkere bør få tilbud om studieplass enten ved grunnskolelærerutdanning for trinn samme sted eller ved grunnskolelærerutdanning for trinn ved Universitetet i Nordland. Høyskolen i Nesna og Universitetet i Nordland oppfordres til sammen å utvikle et reelt samarbeid om fagene i begge grunnskolelærerutdanningene, som bl.a. bør innebære at ingen valgfag tilbys av begge institusjonene, men at institusjonene sammen har et godt tilbud innenfor skolens fag. i Rolf 'L. ^ (e.f.) fung. ek pedisjonssjef n,? ^ ^ t-^- ' i Grethe SdfielBrafflie,`' avdelingsdirektør Kopi: Universitetet i Nordland Følgegruppen for grunnskolelærerutdanning Side 2

39 PROTOKOLL fra forhandling Det ble fredag 14. oktober 2011 ved Høgskolen i Nesna avholdt forhandling mellom fagforeningene og høgskolen etter HTA pkt om avlønning for tidligere rektor Helge O. Larsen som professor ved HiNe. Innkalling til forhandlingsmøte var utsendt på e-post 2. oktober til samtlige fagforeninger med forhandlingsrett og til Helge O. Larsen i brev av 3. oktober. Følgende møtte fra fagforeningene: Forskerforbundet v/ Erik Bratland NTL v/ Trude Gystad Følgende møtte fra høgskolen: Sven Erik Forfang, rektor Magne Elstad, økonomi- og personalsjef Larsen har overfor styret fremmet krav om å få beholde avlønningen som rektor i lønnstrinn 81 som professor. Styret har besluttet at nåværende rektor skal gjennomføre forhandling med fagforeningene om avlønning for tidligere rektor. Forskerforbundet fremmet krav om lønnstrinn 78. Høgskolen i Nesna tilbød lønnstrinn 76 som er høyeste professoravlønning ved HiNe. Partene kom ikke til enighet. Arbeidsgivers tilbud vil gjelde, ref pkt. 2. Virkningstidspunkt fra 15. oktober Nesna, 14. oktober 2011 Sven Erik Forfang Erik Bratland Trude Gystad Magne Elstad

40

41

42 Leirfjord Kommune Statsråd Tora Aasland Det kongelige Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Saksnr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. Dato Gradering 11/ A62 GNY LÆRERUTDANNING VED HØGSKOLEN I NESNA - UTTALELSE Leirfjord kommunestyre har i møte 12. oktober 2011 enstemmig vedtatt å gi følgende uttalelse vedr. lærerutdanningen ved Høgskolen i Nesna. Høgskolen i Nesna har i 93 år levert lærere til Helgeland. Kommunene har i alle disse årene kunnet stole på at høgskolen (lærerskolen) har levert kompetent arbeidskraft til et viktig og vesentlig område av kommunenes tjenesteproduksjon. Som skoleeiere har det alltid vært en trygghet å vite at Helgeland har sin egen høgskole som sørger for at studentene i stor utstrekning blir igjen i en region som på de fleste områdene har manglet og mangler, høyere utdanning. Leirfjord kommunestyre er kjent med at den nye todelte lærerutdanningen har gitt en rekke høgskoler i landet, også Høgskolen i Nesna, problemer med rekrutteringen. Spesielt har det vært vanskelig å fylle kvoten for GLU 1-7. Leirfjord kommunestyre er også kjent med at Det kongelige Kunnskapsdepartementet i en rekke henvendelser til Høgskolen i Nesna har gjort det klart at Høgskolen i Nesna må oppfylle minimumskravet på 20 studenter på GLU 1-7 for å kunne sette i gang utdanningen. Leirfjord kommune som de fleste kommunene på Helgeland, står foran en stor utskifting av lærerpersonalet. I løpet av de kommende fem-åtte årene, vil store deler av lærerne nå pensjonsalderen. Skal Leirfjord være garantert stadig nye kvalifiserte lærere, er det av fundamental betydning at regionens egen høyskole får anledning til å gi tilbud i begge utdanningsløpene. Selv om høyskolen ikke skulle nå minimumstallet på 20 studenter, må det være bedre at det blir utdannet studenter enn ingen. Leirfjord kommune vet at Høgskolen i Nesna har startet en "kommunerunde" for å besøke alle kommunene på Helgeland for å drøfte hvordan høgskolen og kommunene kan samarbeide om rekruttering til lærerutdanningen. Som ansvarlig skoleeier vil Leirfjord kommune ønske et slikt samarbeid velkommen, og vi vil etter beste evne bidra til at rekrutteringen styrkes til neste studieår. Leirfjord kommune vil også bidra til at disse problemstillingene kommer på dagsordenen i de tre regionrådene på Helgeland. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Organisasjonsnr. NO MVA Leirfjord kommune Kommunehuset Innbet. av skatt: Bankgiro Leirfjord Leland Hjemmeside Kommunekassen: Bankgiro Telefon Telefaks www. leirfjord.kommune.no

43 Leirfjord kommunestyre vil også peke på at et samarbeid med Høgskolen i Nesna på alle måter vil være det beste når det gjelder etter- og videreutdanning av lærere. Vi vil derfor oppfordre departementet til å legge til rette for at alle kommuner i landet kan få forholde seg til "sin" lokale høgskole/universitet. Det blir både enklest og rimeligst for kommunene. Å sende lærere fra Leirfjord på videreutdanning til for eksempel Tromsø/Alta, vil automatisk redusere antallet, og det vil ta lengre tid å oppgradere lærernes kompetanse Til slutt vil Leirfjord kommune understreke at det ikke er i Helgelands interesse at Høgskolen i Nesna svekkes som selvstendig institusjon. Kampen i forbindelse med Nordlandsutvalgets innstilling viste at regionen ikke ønsket noen fusjon med Universitetet i Nordland (Bodø). En selvstendig høgskole for Helgeland gir det beste grunnlaget for å skaffe viktig kompetanse for offentlig sektor i regionen, og for et likeverdig samarbeid med andre institusjoner for andre typer utdanning. De små kommunene i Nord Norge står overfor mange og store utfordringer. Kompetanse er en vesentlig forutsetning for å kunne løse dem. Et godt samarbeid med en høgskole som er nær både geografisk og i forståelse av problemene, er en vesentlig forutsetning for å lykkes. Med hilsen Leirfjord kommune Kopi: Helgeland Regionråd Postboks SANDNESSJØEN, 8700 Nesna

44 Beslutningssaker

45 Beslutningssaker

46 Arkiv: Arkivsaksnr: 2011/296-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 37/ Godkjennelse av møteprotokoll for HiNe-styret og Saksopplysninger Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte 21. og 22. september 2011 legges herved fram for godkjennelse. Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner møteprotokoll fra styrets møte september 2011.

47

48

49

50

51

52

53

54 Arkiv: Arkivsaksnr: 2011/387-5 Saksbehandler: Magne Elstad Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 38/ Regnskapsrapport 2. tertial Kunnskapsdepartementet ber oss avlegge regnskapet for 2. tertial 2011 som en full årsavslutning og presentert etter standard rapporteringspakke for delårsregnskap. På vegne av styret er tertialrapporten for 2. tertial godkjent av rektor og rapportert til DBH innen fristen 1. oktober LEDELSESKOMMENTARER REGNSKAP PR Institusjonens formål Høgskolen i Nesna skal som statlig høgskole tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Virksomheten er særskilt konsentrert om utdanning og forskning for barnehage, skole, helse, kultur og IKT. Vår visjon er å løfte utdannings- og kompetansenivået på Helgeland. 2. Bekreftelse på at regnskapet er avlagt iht. SRS Vi bekrefter at tertialrapporten etter beste evne er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene som gjelder for statlig periodisert regnskap, og presentert i samsvar med standard rapporteringspakke fra Kunnskapsdepartementet. Det er opplyst om eventuelle avvik. 3. Vesentlige endringer i resultat og balanseposter i forhold til tidligere år. Inntekter: 7,5 % økning i inntektsføring av bevilgninger i forhold til året før, dette skyldes større bevilgning pga høyere studiepoengproduksjon i 2009 enn året før - samt godtgjørelse for lønns- og prisstigning. Nedgang i tilskudd og overføringer fra andre samt salgs- og leieinntekter skyldes noe mindre BOA-aktivitet i Kostnader: Ingen vesentlige endringer, 3 % på lønn og 2,5% på andre driftskostnader tilsvarer ca. lønns- og prisøkning. Høgskolen har ikke økt aktivitetsnivået iht. økt bevilgning. Balansen: Ingen vesentlige endringer i balansen som skyldes annet enn naturlige og normale variasjoner. Nedgang i verdi på anleggsmidler fordi vi har større avskrivninger enn nyinvesteringer. 4. Vesentlige avvik mellom regnskap og periodisert resultatbudsjett

55 Høyere inntekter og lavere lønnskostnader enn budsjettert. Når det gjelder lønn er et par budsjetterte stillinger ikke besatt før i 3. tertial, samtidig som det har vært overforbruk på en avdeling. Høyere inntekter skyldes forsiktig budsjettering både på salgs- og leieinntekter samt BOAinntekter. Inntektsføringen av KD s bevilgning er gjort iht HiNes egen kostnadsprofil for året. Lavere kostnader enn budsjettert i perioden har dermed også gitt forholdsmessig høyere inntekter. 5. Gjennomføringen av budsjett inkl. utvikling i avsetninger Høgskolen i Nesna gjennomfører sine aktiviteter som planlagt og forutsatt i tildelingsbrev for 2011 og i tråd med høgskolens prioriteringer. Avsetningene i note 15 del 1 øker gjennom 2011 med er avsatt som utsatt aktivitet, mens 482 av udisponerte midler hos styret 2010 er benyttet til oppdateringstid for 3 utdanningsledere som er ferdig med sine åremålsperioder. Utsatt aktivitet gjelder bl.a. investeringer, se pkt. 6. Master i pedagogikk er under utvikling, avsatte midler er viktig for realisering, som vil kreve opprettelse av professor-/dosentstillinger og kanalisering av ressurser til førstelektoropprykk. Avsetning vil også øremerkes for opprettholdelse av aktivitetsnivået i 2012, da tildelingen midlertidig er lavere på grunn av svingning i studiepoengproduksjonen. 6. Gjennomførte og planlagte investeringer Pr er det investert for 480 hovedsakelig på IT-løsninger. Arbeidet med å utstyre undervisningsrom med teknologisk utstyr for nettbasert undervisning og fjernundervisning er igangsatt, foreløpig aktivering er stort sett ordinær utskifting av utstyr/it/inventar. Målsettingen er at investeringene skal være på tilnærmet samme nivå som avskrivningene, for å opprettholde tilstrekkelig god standard på utstyret. Pr. dags dato er avskrivningene høyere enn investeringene. 7. Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader Ikke noe særskilt å bemerke. Svingning i studiepoengproduksjon viser nedgang i bevilgning 2012, mens prognosene viser økning for Forslag til vedtak: Regnskapsrapport for 2. tertial 2011 godkjennes

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:30 14:00.

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:30 14:00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:30 14:00 Program for møtet Kl. 09.30 Kl. 09.40 Kl. 09.45 Kl. 10.15 Velkommen v/ styreleder 2 minutter

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

De nye studentrepresentantene Silje Knutsen og Kristian Sivertsen møter for første gang.

De nye studentrepresentantene Silje Knutsen og Kristian Sivertsen møter for første gang. Møteinnkalling Hogskolen i Nesna Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 09:00 14:00 Det innkalles herved til styremøte for Høgskolen i Nesna,

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektene v/ rektor Drøftelse av målstruktur og omstillings- og utviklingsprosjekter mv.

Omstillings- og utviklingsprosjektene v/ rektor Drøftelse av målstruktur og omstillings- og utviklingsprosjekter mv. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 26.04.2012 27.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det innkalles til styreseminar og møte torsdag 26. april og fredag 27.

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna den 22. og 23. november 2012.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna den 22. og 23. november 2012. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rica Nidelven hotel, Trondheim Dato: 22.11.2012 23.11.2012 Tidspunkt: Start med lunsj kl. 13:00 den 22. 11. Avslutning med lunsj kl. 11:30 den

Detaljer

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte.

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Nesna, seminarrom G-1030 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 09:30 15:30 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 11.

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30

STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30

STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 7 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana, rom C-212 Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana, rom C-212 Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana, rom C-212 Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6 Rektor/Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Styrets medlemmer og varaer Vår dato: 25.09.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer