VIRKSOMHETSPLAN STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring og læringssyn s. 4 Omsorg og danning s. 5 Barns medvirkning s. 6 Sosial kompetanse s. 7 Lek s. 8 Observasjon og vurdering s. 9 Progresjon i forhold til fagområdene s. 10 Fagområdene s. 11 Natur, miljø og teknikk s. 11 Kommunikasjon, språk og tekst s. 12 Antall rom og form s. 13 Kunst, kultur og kreativitet s. 14 Etikk, religion og filosofi s. 15 Kropp, bevegelse og helse s. 16 Nærmiljø og samfunn s. 17 Digitale verktøy i barnehagen s. 18 Hverdagsaktiviteter s. 19 Kosthold s. 21 Tilvenning s. 22 Overflytting fra en avdeling til en annen s. 23 Det siste året i barnehagen s. 24 Foreldresamarbeid og personalsamarbeid s. 25 Samarbeid med andre s. 26

3 HVA ER EN VIRKSOMHETSPLAN Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Hver barnehage står fritt til å velge metoder. Likevel er det en del lover og rammer som må følges. Sammenhengen mellom disse er som følger; Barnehageloven/rammeplanen: Barnehageloven gjelder for alle barnehager og Rammeplanen for barnehagen er en forskrift til loven. Dette er de nasjonale styringsdokumentene våre. Virksomhetsplan for Kanvas barnehagene: Kanvas har en virksomhetsplan som gjelder for alle Kanvas-barnehagene, og for flere år av gangen. Virksomhetsplan for Stinaløkka Kanvas-barnehage: Vi har en felles virksomhetsplan for hele barnehagen (dette dokumentet). Den vil gjelde for 3 år om gangen og vil beskrive Stinaløkka kanvas-barnehage Avdelingsvis årsplan/periodeplan: Hver avdeling skriver sin detaljerte plan gjennom året. Avdelingene velger selv om de vil skrive helårs eller halvårsplaner. Avdelingene skriver detaljerte månedsplaner og ukeplaner. 1

4 PRESENTASJON AV STINALØKKA KANVAS BARNEHAGE Stinaløkka barnehage ble åpnet i 1970, og har vært en personalbarnehage for Dikemark, Ullevål Universitetssykehus i mange år ble barnehagen overtatt/driftet av Kanvas, noe som medfører at vi fortsatt server sykehusets ansatte, men vi tar også inn barn fra nærmiljøet. Lykkeliten Tommeliten Bukkene Bruse Reveenka 0 3 år 0 3 år 3 6 år 3 6 år Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på Dikemark, med badevann, skog og mark tett på oss. Det er rikt med tursteder i nærmiljøet. Vi har mulighet for bruk av båt om sommeren og fine skiløyper om vinteren. Samtidig har vi kort vei til Asker sentrum hvor vi har bibliotek og andre fasiliteter.. VISJON OG VERDIER En engasjert hverdag er vår og alle Kanvas barnehager sin visjon. For Stinaløkka barnehage betyr det at alle hver dag skal gå fullt og helt inn i arbeidet for å skape en best mulig hverdag for barn, foreldre og ansatte i barnehagen Vi setter barn og foreldre i fokus Vi er tydelige voksne som er tilstede i samspill og samtaler Vi bidrar til gode løsninger Vi har fokus på humor og glede Vi søker ny kunnskap 2

5 ÅRSOVERSIKT Måned Hva som skjer August Tilvenning av nye barn. Overflytting av barn til andre avdelinger. September Foreldremøte Fotografering (barn) Pedagogiske ledere har utviklingssamtaler med assistentene To planleggingsdager Oktober Høstfest (barn og foresatte) Foreldresamtaler (foresatte) November Kunstuke (barn) Foreldresamtaler (foresatte) Desember Juleverksted (barn) Luciafeiring (barn og foresatte) Adventsamling m/juleevangeliet (barn) Tur til kirken for barn i alderen 3 6 år (barn) Nissefest (barn) Julebord (barn) Januar Pedagogiskledere har utviklingssamtaler med assistentene. En planleggingsdag. Februar Karneval (barn) Mars Ski og akedag (barn) April Foreldresamtaler (foresatte) Internasjonal uke (barn) FORUT-aksjon (barn og foresatte) Mai Hinderløype (barn) To planleggingsdager Overnatting for skolebarna (barn) Juni Sommerfest/foreldrekaffe (barn og foresatte) Juli 2 uker sommerstengt 3

6 LÆRING OG LÆRINGSYN «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.» (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 5 ledd) Læring om seg selv, om andre mennesker, om samspill og om den fysiske verden omkring, er prosesser som er med på å skape mening i barns liv. Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. De formelle situasjoner er planlagt og ledet av personalet. Uformelle læringssituasjoner er nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter, og i her og nå situasjoner, i lek, oppdragelse og annen samhandling. Det er ikke hensiktsmessig å trekke klart skille mellom formelle og uformelle læringssituasjoner. Begge har en pedagogisk hensikt. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer. Hvordan vi voksne møter barnas uttrykk gjennom kropp, språk, følelser og sosiale relasjoner har betydning for barnets læring. Vi har tro på at barn lærer gjennom å gjøre selv. 4

7 OMSORG OG DANNING «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd, første punktum) Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg er nært knyttet til danning og er en viktig forutsetning for barns utvikling og læring. Det er gjennom omsorgen og danning vi skal være med å gjøre barna trygge, slik at forutsetningen for trivsel og utvikling er tilstedet. I Stinaløkka Kanvas-barnehage skal barna: føle seg sett og forstått føle seg trygge få tilfredstilt egne behov oppleve at de får nye utfordringer Danning er en prosess der voksne leder og veileder barna, slik at de gradvis tar større ansvar for seg selv og fellesskapet. Det krever at vi stiller krav til barna og at ting får konsekvenser. Barn må få hjelp til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre. Stinaløkka Kanvas-barnehage mener det er viktig med: Grensesetting. De voksne skal være tilstede og gi barna klare regler / faste rammer for hva som er lov / ikke lov, aksepter / ikke akseptert, med klare konsekvenser. 5

8 BARNS MEDVIRKNING «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Begrepet medvirkning brukes i dagligtalen med forskjellige nyanser. Vi i Stinaløkka Kanvas-barnehage tolker barns medvirkning som en væremåte for alt arbeid i barnehagen. Det handler om å ta barn på alvor, og se på de som likeverdige og kompetente mennesker. Barn må få ha sine tanker og meninger, og bli anerkjent for det. Barns medvirkning handler ikke om valg av farge på votter eller påleggssorter, men om å bli sett, hørt og akseptert for den de er. Barn må få oppgaver ut ifra modning og alder, slik at de ikke blir stilt til ansvar for noe de ikke mestrer. Det er viktig for barn at de får være med å påvirke og utforme sin egen hverdag. Barns interesser og spørsmål danner grunnlag for læringsprosesser og aktiviteter i barnehagen. De voksne må lytte og prøve å tolke kroppsspråk og verbalt språk for å kunne møte barnet på dets premisser. For å se og møte de non-verbale barna, må man bruke hele seg for å forstå hva de mener. Vi ser hvor viktig det er for de voksne å stoppe opp og gi barna tid til å prøve ting selv. Voksne bør vente til barna selv ytrer ønske om hjelp. En måte å få tak i og få et konkret grunnlag for diskusjon og refleksjon, er å bruke pedagogisk dokumentasjon. 6

9 SOSIAL KOMPETANSE Sosial og personlig utvikling er en tosidig prosess, som begynner ved fødselen og varer livet ut. Barna danner sin identitet gjennom de reaksjonene de får på egen atferd. Dermed utvikler de seg både individuelt og sosialt, gjennom å omgås andre. Sosial kompetanse handler om å mestre samspillet med andre. For barn i barnehagen er det dette hverdagen handler om. Dette gjenspeiles i barnets måte å opptre på i sosialt samspill, blant annet i deres evne til å ta initiativ til, og opprettholde vennskap. Barn med sosial kompetanse er bedre i stand til å gå inn i en vennegruppe, og vet mer om hvilken atferd som er passende i en situasjon. Samtidig mottar sosialt kompetente barn oftere positive tilbakemeldinger fra andre barn, og dette har stor betydning for positiv utvikling av egen identitet. Barn utvikler ikke nødvendigvis sosial kompetanse i riktig retning bare fordi de er sammen med andre barn. Sosial kompetanse er ikke medfødt. Den utvikles ikke av seg selv, og den oppstår ikke gjennom modning eller tilfeldig læring. Sosial kompetanse må tilegnes gjennom målrettet læring, refleksjoner og egne erfaringer. I Stinaløkka Kanvas-barnehage jobber vi med utvikling av sosial kompetanse både i her- og nå- situasjoner, lek og i mer strukturerte opplegg; for eksempel samlingsstundene. 7

10 LEK En stor del av tiden i barnehagen brukes til lek. I leken forgår viktige læringsprosesser i den tidlige barndommen, og leken fremmer utviklingen på alle områder; intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. Leken styrker og utvikler barnets identitet og selvfølelse. Det som kjennetegner leken er at den er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i. Leken er på liksom, den ligger utenfor det vi oppfatter som den virkelige verden. Leken er lystbetont for barnet, men den kan samtidig gi orden, spenning og være en forberedelse til voksen alder. En annen side ved leken er at den er indremotivert. Barnet ser på leken som en belønning i seg selv, lysten til å leke kommer innenifra og er ikke styrt av ytre krefter. Leken er sosialt krevende og utviklende. Barnet må kunne skille lek fra annen aktivitet. I en lek må barna hele tiden komme til enighet om hvilke regler som skal gjelde. Det stilles hele tiden krav til fleksibilitet, åpenhet og god fantasi. Det handler også om evnen til å ta andres perspektiv, systematisere og bearbeide informasjon slik at den gir mening og kan brukes i leken. Det viktigste med leken er at den gir masse glede, men det følger også masse læring med denne gleden. I rolleleken spiller kommunikasjon en sentral rolle. Denne formen for lek har basis i det sosiale samspillet. Dette skjer blant annet gjennom måten barna definerer rammene for leken på og hvordan de tildeler hverandre roller. Her kan det skje avvisninger og tilnærminger mellom barn, bånd knyttes eller løses opp. I lekens verden skjer det stadige omskiftninger, ting defineres på en annen måte enn tidligere, leken skifter karakter og går inn på et annet spor. Mye læring og sosial kompetanse blir utviklet gjennom dette. Et barn som leker mye rollelek vil være godt rustet til å delta aktivt i samspillet med andre i skole, fritid og arbeidsliv. 8

11 Ingenting kan erstatte den læringen som finner sted i naturlige samspillsituasjoner, som for eksempel lek. De voksne må observere og være delaktig i leken så det ikke er den sterkestes rett som teller. Noen barn trenger hjelp til å samarbeide med andre og styrke selvkontrollen, mens andre har behov for å styrke sin selvhevdelse. Voksne blir viktige rollemodeller for barna. Dette forutsetter voksne som er bevisste hvilke holdninger og verdier de møter barna med. God lek er ikke noe som kommer av seg selv for alle barn. Enkelte barn trenger hjelp for å lære seg lekekodene. Voksne i Stinaløkka Kanvas-barnehage skal hjelpe alle barn i barnehagen til oppleve god lek. OBSERVASJON OG VURDERING Observasjon er et viktig hjelpemiddel for å skaffe oss informasjon om barnas hverdag i barnehagen. Det gir oss kunnskap om barnas utvikling på alle områder. Når vi observerer over tid, er det lettere å treffe tiltak som passer barnets modningsnivå. Vi voksne observerer barna både usystematisk og mer systematisk. Den usystematiske observasjonen går ut på at vi daglig iakttar og deltar i barnas aktiviteter. Den systematiske observasjonen innebærer at vi tar skriftlige notater og bruker ulike typer skjemaer, som blant annet TRAS. TRAS står for tidlig registrering av barns språkutvikling. Vi bruker dette skjemaet på barn fra 2 år og oppover. Dette er ingen test, men et observasjonsverktøy som gjør at personalet kommer tett på hvert enkelt barns språkutvikling og får en større forståelse for denne. Gjennom å registrere barnets språkutvikling kan vi tidligere sette inn tiltak der det eventuelt er nødvendig. Vurdering av det vi observerer er en naturlig del av vår hverdag i barnehagen. Grundige og systematiske vurderinger gir grobunn for fornyelser og kvalitetsutvikling. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Oppmerksomheten må både rettes mot samspillet barna imellom, mellom barn og personalet og mellom de ansatte i barnehagen. Vi har ulike metoder for å sikre vurderingsarbeidet. 9

12 De pedagogiske lederne er ansvarlig for vurdering av enkeltbarna, barnegruppa og personalog foreldresamarbeidet på avdelingen. Daglig leder, i samarbeid med de pedagogiske lederne, er ansvarlig for vurdering av personal- og foreldresamarbeid, driften med organisering på tvers av avdelingene og barnehagen som organisasjon (helheten). Vi benytter avdelingsmøter, ledermøter, personalmøter og planleggingsdager til vurdering. Observasjonene blir oppbevart innelåst, og makuleres når de ikke brukes lenger. Vi i Stinaløkka-Kanvas barnehage ønsker oss tilbakemeldinger fra foreldre, slik at vi kan bli et enda bedre tilbud til dere! Vi gjennomfører hvert år en brukerundersøkelse for å måle kvaliteten på tilbudet til barna. Vi ønsker å kunne utvikle oss/endre oss i takt med de ønskene og behovene dere som foreldre og barna har. PROGRESJON I FORHOLD TIL FAGOMRÅDENE Med progresjon menes fremgang, fremskritt; utvikling. Vi synes det er viktig at barna møtes der de er i forhold til alder og modning. Barn er ulike, og noen lærer fortere enn andre. Vår oppgave er å møte barna på deres ståsted og gi dem utfordringer deretter. Barna skal få oppleve mestring, samtidig er det viktig å få oppgaver som gjør at de får mulighet til å lære nye ting og opparbeider seg en god selvfølelse. Noen aktiviteter hører til de ulike aldersgruppene, f.eks. å delte i Lucia tog. Alle barna i barnehagen vil få tilbud om det samme, men ikke hvert år. Det skal være forskjell på hva en 1 åring gjør og opplever og hva en 5 åring gjør og opplever. Vi må ha noe å glede oss til, noe vi kan se frem mot. Vi vil gjennom denne planen synliggjøre arbeidet med progresjon innenfor fagområdene i Rammeplanen. Planen er inndelt etter alder, men vi tar utgangspunkt i det enkelte barns utviklingsnivå og modning. Vi har valgt å dele fagområdene inn i 0-3 og 3-6 år, allikevel er det stor variasjon innen aldersgruppene. For eksempel i aktiviteten klipping ser vi at ett barn kan ha nok med å utforske saksen, mens ett annet kan klippe etter en rett strek. 10

13 FAGOMRÅDENE I Rammeplanen er det beskrevet syv fagområder som skal være representert i barnehagen i løpet av et år. Hvert område dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene opptrer sjelden isolert. Flere fagområder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg, på turer eller i forbindelse med hverdagsaktiviteter. I lek og sosialt samspill skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til de forskjellige fagområdene. Dette kaller vi en uformell læringssituasjon. Arbeidet med fagområdene tilpasses barnas alder og interesser. Vi synliggjør hvert fagområde med progresjon fra småbarn til storebarn. Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhets- opplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. 0 3 år 3-6 år Vi er ute i all slags vær. Vi lar barna bli kjent med de ulike årstidene. Vi lar barna være utforskende og bruker sansene sine (ved å smake, føle, lukte). Vi har enkle tekniske leker, som puttekasseleker, nopper og klosser Vi studerer insekter og dyrebæsj osv. Alle barna går på tur minst en gang i uka. Vi studerer hva som skjer med naturen gjennom året. De som vil kan prøve seg på ski. 11 Vi er ute i all slags vær Alle barna går på tur minst en gang i uka Vi går lange gå/skiturer til bl.a. Småvann. Vi fordyper oss i blomster. Vi følger forandringer i årstidene. Vi ser etter spor, kongler, blomster, insekter, bær og sopp Vi samtaler om det vi ser og opplever i naturen Vi snakker om hvordan vi skal oppføre oss i naturen Vi fordyper oss i samspillet i naturen. Vi har ulike tekniske leker, som kulebane. Vi lar barna lære ulike teknikker (f.eks vev).

14 Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim og regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst. 0 3 år 3 6 år Vi er språklig aktive voksne. Vi bruker benevninger på gjenstander. Sier ikke vil du ha sånn, men sier vil du ha kaviar på brødskiva. Vi bruker gjentagelser. Vi snakker med enkle, korte setninger. Vi kikker i pekebok, og prater om det vi ser. Vi har høytlesing for de eldste. Vi bruker konkreter. Vi synger sanger med bevegelse eller bilder. Vi lærer oss ulike regler. Vi bruker snakkepakken. Vi forteller eventyr m/konkreter. Alfabetet er synlig på avdelingen. Vi synger. Vi leser dikt. Vi har høytlesning av kapittelbøker. Barna dramatiserer sanger, eventyr m/konkreter. Vi tøyser/rimer med språket. Vi forteller vitser og gåter. Vi har repetisjoner av fokusområder Vi spiller spill, f.eks. lotto. Vi har språksprell Vi har samtaler/refleksjon rundt hverdagsting. Vi bruker snakkepakken. Barna lærer seg ulike regler. Barna får være med på tekstskaping; barna bygger videre på et eventyr. Vi er opptatt av gjenfortelling. Vi blir kjent med alfabetet. 12

15 Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utviklerbarna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. 0-3 år 3-6 år Vi leker med klosser, puttekasser m.m. Barna får kjennskap til ulike materiale, som maling, plastelina (ta og føle på). Barna lager snø- og sandkaker. Vi teller det vi kan telle. Vi måler barna. Hvem er høyest? Barna får leke med puslespill Barna får oppleve glede over å utforske og leke med former og størrelser. Barna blir introdusert for begreper som stor og liten Vi leker oss med «grubliser». Vi har tallrim og regler. Vi har brettspill og regelleker. Barna perler etter mønster. Vi leker butikk. Vi leker med enkle addisjon, subtraksjon stykker. Barna blir introdusert for matematiske former; trekant, kvadrat, rektangel og sirkel. Vi undrer oss på hvorfor trekant heter trekant. Vi leker med størrelser. Barna får kunnskap om mengde gjennom matlaging. Vi teller det vi kan telle. Vi måler barna og sammenligner. Hvem er høyest? Barna får leke med puslespill. Barna får være med å dekke bord. Barna blir introdusert for tallbilder. 13

16 Kunst, Kultur og Kreativitet Barnehagen må gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. 0-3 år 3-6 år Barna får danse og bevege seg til musikk. Barna blir kjent med ulike formingsmateriell. Barna får ta og føle på ulikt formingsmateriell. Barna får tegne. Vi besøker biblioteket og kulturhuset i Asker. Vi har kunstuke, barna bruker en uke på et produkt. Barna begynner å klippe/lime/modellere. Barna får oppleve teater. Barna maler i bleia. Vi lytter til musikk Vi syngre tradisjonelle barnesanger Barna blir kjent med enkle eventyr som «De tre Bukkene Bruse» og «Gullhår». Vi har vannlek med barna. Vannmaling/fargeblyanter er tilgjengelig hele tiden. Vannmaling/fargeblyanter er tilgjengelig hele tiden. Barna har sang/regle fremvisning for resten av barnehagen. Vi klipper/limer og modellerer. Vi har kunstuke, barna bruker en uke på et produkt. Barna får erfaringer med bruk av ulike teknikker f.eks. brette, sy, veve o.l. Vi går på teater. Barna lærer seg ulike sangleker. Barna lager «filmruller» Vi drar på biblioteket. Barna får kle seg ut. Barna blir kjent med flere eventyr. 14

17 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Den etiske veiledning barnehagen gir barn, må ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning. 0 3 år 3 6 år Vi lærer barn om andre barns grenser. Vi lærer barn å sette grenser for seg selv. Vi gir barna redskaper for å takle konflikt. Vi undrer oss over de små ting (hva skjer med vann i årstidene). Vi deltar på ulike høytidsarrangementer Barna får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner (sanger, kirkebesøk o.l.). Barna får kjennskap til livssyn/religioner som er presentert i barnegruppen. Vi har barnesamtaler. Vi hjelper hverandre. Vi undrer oss sammen. 15

18 Kropp, bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive. Og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter. 0 3 år 3 6 år Vi er ute hver dag. Vi har faste turdager hver uke og går i ulendt terreng. Barna lærer seg å gå. Barna øver på å klatre opp på stolen, opp på stellebenken osv. Vi har bevegelseslek med grunnbevegelser (krabbe, gå, løpe, hoppe, rulle, klatre). Barna blir kjent med kroppsdeler gjennom rim og sanger (f.eks. panneben, øyesten, nesetipp ) Vi snakker md barna om at du er jente, han er gutt. Barna blir kjent med hvordan kroppen beveger seg i ulikt terreng. Barna skal gå selv, ikke bli båret av voksen. Barna øver på å vaske hendene ordentlig med såpe. Vi er ute hver dag. Vi har faste turdager hver uke. Vi har bevegelsesleker inne og ute (hinke, hoppe med samlet bein, stupe kråke, trillebår). Barna blir introdusert for bl.a. ski, fotball, innebandy, hoppetau. Barna skal få kunnskap om menneskekroppen. Barna skal lære om et sunt kosthold. Vi lager varmmat fra bunnen. 16

19 Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag. 0-3 år 3-6 år Barna blir kjent på egen avdeling og barnehagens uteområdet. Vi har trilleturer i nærmiljøet. Vi går turer i nærmiljøet (Stinaløkka, Jentebadet og Dikemark). Vi snakker om hvem som er min familie? Gutter og jenter blir behandlet likestilt får like muligheter. Barna får erfare at egne handlinger kan påvirke andre. Barna skal lære å inkludere andre. I møte med barn og voksne skal barna lære seg spillereglene i barnehagen, og at de betyr noe for fellesskapet. Vi bruker aktivt nærmiljøet (Stinaløkka, Jentebadet, Granbarhytta, Dif, isfjellet). Vi ser på ulike levesett. Vi reflekterer med barna over deres valg, og konsekvensene av deres valg. Gutter og jenter blir behandlet likestilt får like muligheter. Barna skal bli kjent med samisk kultur og levesett. Barna skal bli kjent med Dikemarks historie. Barnegruppen tar valg i følge demokratiske prinsipper. Skolebarna går Lucia tog på sykehuset. Vi har internasjonal uke. Vi praktiserer turtaking. 17

20 DIGITALE VERKTØY I BARNEHAGEN Personalet i Stinaløkka Kanvas-barnehage har ulik kompetanse på digitale verktøy. Alle avdelingene har egen pc og digitalt kamera. Barnehagen er utstyrt med projektor og lerret i vognhallen. Ny teknologi påvirker miljøet og mennesker, og er en del av livet vårt. Teknologi påvirker også hvordan barn lever, leker og lærer. I følge rammeplanen bør barna i barnehagen få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Stinaløkka Kanvas-barnehage bruker digitale verktøy i hverdagen i forhold til å dokumentere barnas hverdag gjennom å ta bilder, søke kunnskap på internett sammen med barna, la barna prøve å skrive for eksempel navnet sitt på pc osv. 3 6 år Barna tar bilder med digitalt kamera, og får lagt dette over på en pc eller skrevet det ut. Barna skal få grunnleggende kunnskap om bruk av pc. Barna får skrive på pc (navnet sitt). Barna skal få erfaring om den unike muligheten for kunnskap som finnes på internett. 18

21 HVERDAGSAKTIVITETER Aktivitet Mål Metoder Levering Foreldre og barn skal oppleve at de er velkomne, blir sett og hørt Si hei og barnets navn når de kommer. Ha øyekontakt. Være blid og imøtekommende. Være tilgjengelige og tilby foreldre hjelp. Måltid Frokost ( barna har med matpakke) Barna kan også spise frokost utenom dette tidspunktet, men en voksen kan da ikke sitte sammen med barnet måltidet barna har med matpakke Barnehagen serverer lunsj, grønnsaker og frukt hver dag Rydding Beskjeder skal bli tatt på alvor. Øve opp gode bordmanerer. Barna skal få oppleve fellesskapet rundt bordet. Barna skal rydde opp etter at de er ferdig å leke eller hvis de skal begynne med en ny aktivitet. Skrive ned beskjeder. Personalet må lese beskjedene og skrive under når de kommer på jobb. Barna skal sitte rolig ved bordet. Oppfordre barna til å vente på tur. Smøre maten selv, bruke kniv og gaffel. Gi hverandre hjelp. Be andre sende det du trenger. Vi snakker ikke med mat i munnen. Spise opp det vi har begynt på før vi tar noe nytt. Si takk for maten. Setter matboksen i kjøleskapet etter frokost, og på hylla etter måltidet. Rydder opp kopp, skje osv. etter seg. De voksne har fokus på den gode samtale med barna. De voksne har ansvar for å inkludere alle barn. Voksne som følger opp at barna rydder. Samlingsstund Alle skal delta i felles rydding. Ha en hyggelig stund. Hvert barn rydder uavhengig av hva det har lekt med. Barns medvirkning Lære sanger og vers. Vente på tur. Månedens sanger/regler og eventyr.

22 Lære å lytte. Vi snakker om aktuelle problemstillinger i hverdagen. Refleksjoner omkring barns undring, og hverdagsutfordringer. Fødselsdager Bleieskift og do/pottetrening. Tilhørighet på avdelingen. Gjøre dagen spesiell for bursdagsbarnet. Gjøre dagen hyggelig for barnegruppen. Godt samspill mellom barn og voksne under stellesituasjonen Opprop Telle hvor mange vi er. Vi snakker om hvem som er borte. Vi henger ut flagg for barnet. Vi har bursdagssamling for barnet, hvor det gjøres ulikt på avdelingene i forhold til barnets alder. Barnet får krone, og vi tenner lys. De som ønsker det tar med seg noe ekstra ved bursdagsfeiringen, med unntak av snacks og brus. De voksne har blikkontakt. Tull og tøys. Sang og regler. Samtaler Barnet skal ha positive opplevelser knyttet til do/potte trening. Barna får tilbud om å gå potte/do etter måltidene. Barna skal få gode renslighetsvaner. Dobesøk og bleieskift avsluttes med håndvask for liten og stor. Hvilestund/soving Selvstendighetstrening Alle barn skal få dekket sitt behov for hvile og søvn i løpet av en barnehagedag. Hjelper barna til å huske å gå på do. Øve på å tørke seg selv, trekke opp i do og lukke do lokket. Foreldrene får velge om barna skal sove inne eller ute. Vi bruker babycall når barna har sovnet. Henting Barnas individuelle behov blir tatt hensyn til Foreldre skal oppleve at barnet er blitt sett og hørt i løpet av dagen, og at de har hatt det trygt. Bysses i søvn, sang osv. Få et fang å våkne på. Alltid positiv innstilling når vi snakker med foreldrene. Alltid en tilgjengelig voksen. Gi informasjon om dagen. Vite hvor barnet er. Si ha det! 20

23 KOSTHOLD Rammeplanen er opptatt av at barnehagen skal ha et godt kosthold, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost og menneskekroppen. Barn vil lære å like mange forskjellige smaker hvis de blir tilbudt et variert utvalg av matvarer og retter. Vi vil at barn alltid skal smake før de sier jeg liker ikke. Smakssansen er hele tiden i utvikling. Om barna ikke liker maten første gang de smaker på den, syns de kanskje det er godt neste gang. Vi ønsker å ta vare på tradisjonelle retter og råvarer (f.eks. bake grovbrød). Dette serveres i barnehagen: Vann og melk Kakao på tur om vinteren (noen ganger) Grønnsaker eller frukt hver dag Grovt brød og knekkebrød Pålegg som makrell i tomat, ost, kaviar, leverpostei, ulike kjøttpålegg, egg og fiskepudding Varmmat to ganger i uken Når barnehagen lager mat gjøres det meste med ferske råvarer, Griller pølser o.l. på tur Snacks, brus og saft er ikke tillatt i barnehagen. 21

24 TILVENNING I BARNEHAGEN De fleste arbeidsplasser har en avtale som gir foreldre rett til 3 dagers permisjon m/lønn for tilvenning av barn i barnehage. Det er veldig individuelt hvordan barn tilpasser seg den nye hverdagen, men det er uansett lurt å sette av minimum 3 dager til tilvenningen. Dette er også vårt utgangspunkt når vi tar imot nye barn og foreldre. Dersom dere har bedre tid, er dette bare positivt. Det å begynne som ny i barnehagen, kan være litt «skummelt» både for barn og foreldre. Vi har barnets beste i fokus og legger til rette for at tilvenningen skal skje på best mulig måte. Barnet får en kontaktperson som har hovedansvaret for at den første tiden i barnehagen blir best mulig for både barn og foreldre. Første dag Denne første dagen bør foreldre holde seg nær barnet og være tilgjengelig hele tiden. Det er viktig for tilvenningen at foreldre aktivt er med på å introdusere det nye miljøet. Foreldrene steller barnet selv, sitter sammen med det under måltidet, er i rommet under barnets lek etc. Den første dagen varer gjerne bare ett par timer, da det er mange nye inntrykk som skal fordøyes for barnet. Personalet og foreldre avtaler hvordan de legger opp neste dag. Andre dag Den andre dagen starter etter avtale med personalet og varer 4-5 timer (kommer an på hvordan første dagen har utartet seg). Personalet overtar mer av ansvaret for barnet. Foreldre bør etter avtale med personalet forlate rommet/barnet en stund, gå på pauserommet, eller ut en tur. Tredje dag Den tredje dagen planlegges etter avtale mellom foreldre og personalet. Utgangspunktet vil være hvor godt tilvent barnet er etter de to første dagene. Vi prøver å få den tredje dagen til å bli tilnærmet lik en vanlig dag i barnehagen. Denne dagen kan foreldrene levere og reise med en gang, men være tilgjengelig dersom det skulle trengs. Pedagogisk leder har introduksjonssamtale med foreldrene i løpet av de første dagene. Målet med denne samtalen er at vi skal bli bedre kjent med barnet og dere med barnehagen. 22

25 Hvordan ta avskjed med barnet? Si klart ifra til barnet når du/dere skal gå og prøv og ikke vise usikkerhet gå når dere har sagt dere skal gå. Det er viktig at barnet får erfaring med at dere ikke går før dere sier ifra, og at dere virkelig går når dere sier det, og at barnet får erfare at dere kommer tilbake etter en viss tid. Hvis dere viser usikkerhet, smitter dette ofte over på barnet og barnet blir usikkert og tilvenningsprosessen tar lengre tid. Dette betyr ikke at det ikke er tillatt å være usikker men snakk med personalet om det, ikke til barnet. Hvis barnet gråter når dere går Noen foreldre vil oppleve at barnet gråter ved avskjed om morgenen. Både barn og foreldre kan oppleve det å ta avskjed som en smertelig prosess i starten. Vår erfaring tilsier imidlertid at gråten stilner like etter at foreldrene er ute av syne. Føler dere utrygghet etter å ha forlatt et gråtende barn ring oss og hør hvordan det går! OVERFLYTTING FRA EN AVDELING TIL EN ANNEN Avdelingens ansvar Informerer og samtaler med barnet/barna om flyttingen som skal skje. Besøker den nye avdelingen ofte Gir nødvendig informasjon om barnet/barna til den nye avdelingen Ved behov ha en tilvenningsperson som skal følge barnet over den første dagen Forberede foreldrene på ulikhetene det er når barn flytter over til en ny avdeling Den nye avdelingens ansvar Ved behov en fast kontaktperson for det enkelte barn Barnet/barna får være med selv å flytte tingene sine over til den nye avdelingen Ha overflyttingssamtale med de nye foreldrene 23

26 DET SISTE ÅRET I BARNEHAGEN Det siste året i barnehagen er også en forberedelse til skolestart. På Stinaløkka har vi en tradisjon på å ha et eget opplegg for førskolebarna som strekker seg over hele året. Førskolebarna møtes en time i uken. Det er en pedagogisk leder på huset som har ansvar for planlegging og gjennomføring. I førskolen vil barna møte ulike tema som: Brannvernopplæring Trafikkopplæring Matematikk Bokstaver Fysikk/kjemi eksperimenter Div. utflukter som for eksempel: Teknisk museum, Frognerparken, Vardåstoppen m.m. I skolegruppa har vi fokus på at barna skal: Rekke opp hånda Være stille når andre prater Sitte på plassen sin Ta beskjeder Holde orden Førskolebarna får lov til å være ute alene på et bestemt område, dette gir de større ansvar. Videre jobber vi med at de skal bli selvstendige, og oppfordrer de til å prøve det meste selv før de voksne reflekterer sammen med barna om hvordan oppgaven/utfordringen kan løses. Vi oppfordrer også barna til å samarbeide og hjelpe hverandre før de ber om hjelp fra voksne, på denne måten ser vi barna får mer empati og respekt for hverandre. Asker kommune har utarbeidet rutiner for overgangene i opplæringsløpet for å sikre en best mulig skolestart for det enkelte barnet. Barnehagen samarbeider med de ulike skolene barna skal begynne på. 24

27 FORELDRESAMARBEID Barnehageloven 1 lovfester et nært samarbeid med barnets hjem. Rammeplanen for barnehagen fremhever også foreldresamarbeid som særledes viktig. Barnehagen er like mye foreldrenes, som den er personalets. For å få til en god barnehage er vi helt avhengig av et åpent og nært samarbeid med foreldrene. Det er viktig at barnehagen og hjemmet står sammen om å skape en god hverdag for barnet. I foreldresamarbeid er den daglige kontakten viktigst. Foreldre bør sette av litt tid ved henting og bringing, slik at man begge veier kan utveksle informasjon om barnets gleder og sorger. Det formelle samarbeidet består av et foreldremøte og ca. to foreldresamtaler i året. Vi ber om at dere heller snakker med oss en gang for mye, enn en gang for lite. Vi ønsker tilbakemelding på det vi gjør, både positivt og negativt. Det er bare slik vi kan forbedre oss! PERSONALSAMARBEID En god barnehage kan ikke fungere uten et godt personalsamarbeid. Derfor har vi jobbet bevisst med kommunikasjon over flere år. Det vil si at vi har fokus på det å være tydelig til hverandre, ha åpenhet, respekt, ha god takhøyde og ha mye humor. Vi har følgende møter: Morgenmøte hver morgen møtes en fra hver avdeling og daglig leder Avdelingsmøte en time i uken Pedagogisk ledermøte hver fjortende dag med daglig leder Personalmøte to timer pr. mnd. på kveldstid Medarbeidersamtaler daglig leder har samtale med alle ansatte en gang i året pedagogisk leder har med sine ansatte to ganger i året Planleggingsdager fem ganger pr. år og da er barnehagen stengt 25

28 SAMARBEID MED ANDRE Kanvas barnehager Barnehagen samarbeider med andre barnehager i kommunen og andre Kanvas barnehager. Samarbeidet dreier seg i hovedsak om drift, organisasjonsutvikling og faglig innhold Barnehagen, gjennom Kanvas har avtale med Psykologbistand A/S som kan tilby medarbeidere psykologisk veiledning ved behov. Barnehageetaten/Asker kommune Samarbeid vedrørende opptak av barn, tilskudd, godkjenning og tilsyn, kursing og opplæring Helsestasjonen Helsestasjonen har ansvar for å drive generelt forebyggende og helsefremmende arbeid for å trygge barns oppvekstvilkår. Helsestasjonen kan være en samarbeidspart for å tilrettelegge tilbudet i barnehagen for barn med spesielle behov. Helsestasjonen er også sentral i kartlegging av barns språk. Pedagogisk- psykologisk tjeneste PPT PPT er en av de faglige instansene som barnehagen ofte bruker og som kan gi råd, utredning og veiledning i forhold til enkelt barn. Hvis barnehagen ønsker hjelp til enkeltbarn, må foreldre ha gitt sitt samtykke. Spesialpedagogisk førskoleteam og fysioterapitjeneste kan også benyttes ved behov for hjelp til enkeltbarn. TFS (tverrfaglig samarbeidsmøte) Dette er et samarbeidsmøte der fagpersoner fra forskjellige fagområder kan bistå med veiledning/råd og hjelp for ditt barn. I Asker samarbeider skole, barnehage, PPT, Helsestasjon og barnevernstjeneste med foreldre/foresatte om barn man er bekymret for. Barneverntjenesten Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. For at barnevernet skal kunne ivareta denne oppgaven, vil barnevernet ofte være avhengig av å motta opplysninger fra andre.

29 Alle ansatte i barnehager er i barnehagelovens 22, pålagt opplysningsplikt uten hinder av taushetsplikten overfor barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller det foreligger andre former for omsorgssvikt. Askerbasen Askerbasen er lavterskeltilbud som gir råd og veiledning til barn og ungdom samt foresatte og andre som er bekymret for barn. 27

VIRKSOMHETSPLAN 2010 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2010 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2010 2013 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Årsoversikt s. 3 Visjon og verdier s. 4 Læring

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de sju fagområdene som beskrevet i rammeplanen for barnehagens innhold

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Årsplan for Reveenka 2014/2015

Årsplan for Reveenka 2014/2015 Årsplan for Reveenka 2014/2015 Stinaløkka Kanvas Barnehage UKE/DAGSRYTME PÅ REVEENKA Klokka Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 06.45 åpner åpner åpner åpner åpner 08.00 Frokost Frokost Frokost Frokost

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015.

ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015. ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015. Årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Alle barnehagerhar mange lover og forskrifter som må følges. I årsplanarbeidet bruker vi «Rammeplanen for barnehager»

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet.

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet. Kommunikasjon, Språk og Tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold (...) Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015 Oversikt over arrangementer våren 2015 Vinterferie uke 8, 16.-20. februar. Foreldremøte kosthold og tannpleie, hjelpeinstanser på besøk. 17. februar. Morsmålsdagen

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Eksempler på hvordan vi jobber med fagområdet :

Eksempler på hvordan vi jobber med fagområdet : Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer:

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer: Vedlegg 4. Progresjonsplan Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke kan eller får til i dag, får du til i morgen eller neste år. Vi introduserer forventninger til ferdigheter og ulike teknikker fra barn

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Satsningsområdet i Kilden

Satsningsområdet i Kilden Satsningsområdet i Kilden 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Satsningsområde 2014/15 Dette barnehageåret har vi valgt å fordype oss i ett av de syv fagområdene i rammeplanen: Kropp, bevegelse og helse

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan for Reveenka 2013/2014

Årsplan for Reveenka 2013/2014 Årsplan for Reveenka 2013/2014 Stinaløkka Kanvas Barnehage VOKSNE PÅ REVEENKA Jeanette Stenrud, pedagogisk leder, 100%. Jeanette er 28 år og bor i Drammen. Jeanette var ferdig utdannet førskolelærer sommeren

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 40 28 32 Solgløtt: 78 40 28 33 Sjøsprøyt: 78 40 28

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Progresjon for fagområdene i barnehagehverdagen

Progresjon for fagområdene i barnehagehverdagen Progresjon for fagområdene i barnehagehverdagen Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund.

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund. Pedagogisk Plattform Søndre Dal Går d bar nehage 1.0 Generelt om bar nehagen Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE 5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE OMSORG, OPPDRAGELSE, LEK OG LÆRING Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven. Barnehagen

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

BREIVIKA STUDENTBARNEHAGE

BREIVIKA STUDENTBARNEHAGE BREIVIKA STUDENTBARNEHAGE Foto: Senter for IKT i utdanningen/ingun A. Mæhlum ÅRSPLAN 2016-17 Innhold Barnehagens forutsetninger... 3 Barnehagens egenart... 3 Fokusområde 2016-17... 3 Kosthold og ernæring...

Detaljer

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE Gjelder fra september 2007. Med endringer 27 juni 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: *Mål og forutsetninger s.03 *Barnehagens pedagogiske virksomhet s.04 *Omsorg, lek og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

[ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2]

[ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2] Tronstua barnehage [ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2] Side 1 planen til Tommeliten og Veslefrikk. Gullegget og Tyrihans sin plan finner dere på side 3. Plan for musikksamlinger i Tronstua er på side 5. Trollklubben

Detaljer

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Innledning/ litt info om oss: Vestre aker menighetsbarnehage har 18 plasser for barn i alderen 2-6 år. Vårt hodefokus er sosial kompetanse og vennskap som

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE BURSFLATA 27 7624 EKNE TLF. 74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no NAVNELISE BARN NAVNELISTE ANSATTE BARNEGRUPPEN DAGSRYTME ÅRSOVERSIKT

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

PROGRESJONSPLAN BYMARKA FRILUFTSBARNEHAGER.

PROGRESJONSPLAN BYMARKA FRILUFTSBARNEHAGER. PROGRESJONSPLAN BYMARKA FRILUFTSBARNEHAGER. «Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser og det lokale samfunnet, skal avgjøres i den enkelte barnegage og nedfeles i barnehagens

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene Utviklingsplanen sier hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene for barnas utvikling på ulike alderstrinn. Mål: Barna skal utfolde skaperglede, undring

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR GRØTNES BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR GRØTNES BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR GRØTNES BARNEHAGE Barnehagen er en pedagogisk virksomhet for omsorg, danning, lek og læring. Barnehagen skal bidra til en god start på livet og livslang læring. Som en del av årsplanen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN ART BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN ART BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.1 Personalet

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Myra barnehage

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Myra barnehage Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Myra barnehage Progresjon betyr framskritt. Det du ikke får oppleve eller får til i dag, får du til i morgen eller til neste år. Vi presenterer forslag til

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN 2014-2015

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN 2014-2015 ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN 2014-2015 STINALØKKA KANVAS-BARNEHAGE UKEPLAN OG DAGSRYTME FOR TOMMELITEN Klokkeslett Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 06.45 08.00 Frokost 09.30 Utelek hver Frokost Utelek hver

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer