Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS. Veileder for ph.d.-utdanningen ved UiS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS. Veileder for ph.d.-utdanningen ved UiS"

Transkript

1 Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS Veileder for ph.d.-utdanningen ved UiS

2 Forskerutdanning for fremtiden Ved Universitetet i Stavanger jobber vi målrettet for å tilby en relevant ph.d.- utdanning av høy kvalitet. Vi vet at behovet for ph.d.-kandidater og deres kunnskap er økende både i og utenfor akademia, og at forskerutdanningens rolle i kunnskapssamfunnet er i endring. UiS tilbyr en rekke tverrfaglige studier som er utviklet i samarbeid med arbeidslivet. Gode ordninger gjør at våre kandidater, ifølge SIUs undersøkelse om mobilitet, er de kandidatene i Norge som er mest mobile og hyppigst gjennomfører utenlandsopphold. Selv om UiS de siste årene har hatt en markant økning i antall kandidater, har vi beholdt den fleksibiliteten som vi anser som uvurderlig for å videreutvikle kvalitet og relevans i ph.d.-utdanningen. Som ph.d.-kandidat eller veileder ved UiS er du med på å forme forskerutdanningen, og dermed også kunnskapssamfunnets fremtid. Vi skal utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Vitenskapelig kvalitet er fundamentet i vår forskerutdanning, det innovative og nyskapende vårt særpreg. 1

3 VEILEDER FOR PH.D.-UTDANNINGEN VED UIS AUGUST INNLEDNING 3 2. ORGANISERING AV PH.D.-UTDANNINGEN 4 a. Utvalgene 5 b. Faglige ledere for ph.d.-studiene 5 c. Ph.d.-sekretariatet 6 d. UiS Doctoral Community (UiSDC) 6 3. PH.D.-LØPET 7 a. Oversikt over studieløpet 7 b. OPPSTARTSFASE - søknad og opptak 8 i. Søknad om opptak til ph.d.-studiet 8 ii. Søknad behandles og opptaksvedtak fattes 10 iii. Formalisering av opptak 11 iv. Endelig plan for ph.d.-utdanningen godkjennes 12 v. Huskelister i oppstartsfasen 13 c. UNDERVEIS I STUDIELØPET 15 i. Opplæringsdelen 15 ii. Veiledning 15 iii. Publisering 16 iv. Formidling 18 v. Utenlandsopphold 18 vi. Pliktarbeid 19 vii. Forskningsetikk 20 viii. Framdriftsrapportering 20 ix. Faste faglige og sosiale tilbud 21 x. Huskelister underveis i studieløpet 23 d. AVSLUTNINGSFASE - avslutning, innlevering og disputas 25 i. Forslag til bedømmelseskomité 25 ii. Innlevering av avhandling 26 iii. Bedømmelseskomiteens rapport 27 iv. Trykking og offentliggjøring av avhandlingen 27 v. Prøveforelesning 28 vi. Disputas 28 vii. Doktorgradsmiddag 30 viii. Huskelister i avslutningsfasen 31 2

4 1. Innledning Ved UiS er det administrative ansvaret for ph.d.-utdanningen delt mellom fakultetene og utdanningsavdelingen. Et av administrasjonens fremste mål er å gjøre apparatet rundt utdanningen så velsmurt som mulig, og veilederen du nå leser er et bidrag i så måte. Den skal gjøre informasjon om ph.d.-løpet lett tilgjengelig samtidig som den skal gi praktiske tips til både potensielle og nåværende kandidater, veiledere og andre som er involvert i ph.d.- utdanningen ved UiS. Veilederen forholder seg kronologisk til ph.d.-løpet, og tar for seg de viktigste komponentene i oppstartsfasen, underveis i studiet og i avslutningsfasen. En oppsummerende huskeliste er laget til hver av fasene. Nødvendige skjemaer og retningsgivende dokumenter som omtales i veilederen er tilgjengelige på UiS sine nettsider for ph.d.-utdanningen (www.uis.no/forskerutdanning). Veilederen tar utgangspunkt i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiS (ph.d.-forskriften) fastsatt av universitetsstyret All aktivitet på ph.d.-nivå ved UiS er underlagt denne forskriften. Både kandidater, interne og eksterne veiledere samt ansatte som administrerer ph.d.-utdanningen eller administrerer en bedømmelseskomité bør være godt kjent med forskriften. De fleste av våre ph.d.-kandidater er ansatt som stipendiater, og har et ansettelsesforhold ved UiS eller hos en ekstern arbeidsgiver. I tillegg har alle doktorgradsstudenter, uavhengig av finansieringsform og arbeidsgiver, et studieforhold til UiS. Det er plikter og rettigheter, avtaler og rapporteringsrutiner knyttet til begge disse forholdene 1. Denne veilederen omhandler i hovedsak ph.d.-kandidatenes studieforhold til UiS. 1 Ph.d.-kandidatenes studieforhold administreres av utdanningsavdelingen og reguleres av følgende dokument: 1) Forskrift for graden philosophiae doctor ved UiS. 2) Veileder for ph.d.-studiet ved UiS, 3) Fakultetenes utfyllende retningslinjer, 4) Studieplaner og emnebeskrivelser. Ph.d.-kandidatenes ansettelsesforhold som stipendiat administreres av fakultetets/museets personalenhet og reguleres bl.a av følgende dokument: 1) Arbeidsavtale, 2) Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, 3) Personalreglement. Lover, reglementer og avtaler som berører stipendiater ved UiS er tilgjengelig i Medarbeiderhåndboken. 3

5 2. Organisering av ph.d.-utdanningen Figuren under beskriver den administrative organiseringen av ph.d.- utdanningen ved UiS. Rektor/Styret Forskningsutvalget Doktorgradsutvalget ved det humanistiske fakultet Doktorgradsutvalget ved det samfunnsvitenskapelige fakultet Doktorgradsutvalget ved det teknisknaturvitenskapelige fakultet U i S Ansvarlig for følgende ph.d.-studier: Lesevitenskap Utdanningsvitenskap En faglig programansvarlig per studium Ansvarlig for følgende ph.d.-studier: Helse og medisin Ledelse, økonomi og reiseliv Risikostyring og samfunnssikkerhet Sosiologi, sosialt arbeid og kultur og samfunn En faglig programansvarlig per studium Ansvarlig for følgende ph.d.-studier: Biologisk kjemi Informasjonsteknologi Matematikk og fysikk Offshoreteknologi Petroleumsteknologi Risikostyring og samfunnssikkerhet En faglig programansvarlig per studium D O C T O R A L C O M M U N I T Y Ph.d.-sekretariatet Fakultetets ph.d.- koordinator Fakultetets ph.d.- koordinator Fakultetets ph.d.- koordinator Sentrale ph.d.- koordinatorer i utdanningsavdelingen 4

6 a. Utvalgene UiS har et sentralt og tre utvalg på fakultetene som behandler saker knyttet til ph.d.-utdanningen. Forskningsutvalget ivaretar institusjonens behov for koordinering, forvaltning av felles regelverk og overordnet kvalitetssikring når det gjelder ph.d.-utdanningen. Faglig og administrativt ansvar for ph.d.- studiene er delegert til fakultetene, hvor dette ivaretas av de fakultære doktorgradsutvalgene. Forskningsutvalget Siden 2004 har det sentrale doktorgradsutvalget (SDU) vært det sentrale utvalget for ph.d.-utdanningen. I 2011 ble utvalget slått sammen med det sentrale forskningsutvalget (SFU) til dagens forskningsutvalg (FU). Utvalget ledes av rektor. Faste medlemmer er universitetsdirektør, dekanene, direktør ved Arkeologisk Museum, administrerende direktør ved IRIS og leder av ph.d.-kandidatenes interesseorganisasjon. Prorektor, strategi- og kommunikasjonsdirektør, prodekanene for forskning og forskningssjef ved Arkeologisk Museum er møtende vararepresentanter. IRIS og ph.d.- kandidatenes interesseorganisasjon har personlige vararepresentanter. Utdanningsdirektør og forskningsdirektør er sekretærer for utvalget. Forskningsdirektør er innstillende myndighet i saker som angår forskning, og utdanningsdirektøren er innstillende myndighet i saker som angår ph.d.- utdanningen. Utvalgets mandat og sammensetning beskrives nærmere på UiS sine nettsider (www.uis.no/forskerutdanning). Doktorgradsutvalgene ved fakultetene Utvalgene ble nedsatt i 2004, og ledes av fakultetets prodekan for forskning. Representanter fra fagmiljøene er medlemmer og en representant for ph.d.- kandidatene er observatør. Det aktuelle fakultetets ph.d.-koordinator er sekretær for utvalget. Utvalgenes mandat og sammensetning beskrives nærmere på UiS sine nettsider (www.uis.no/forskerutdanning). b. Faglige ledere for ph.d.-studiene En faglig leder for hvert av universitetets ph.d.-studier fungerer som faglig kontaktperson, utvikler og koordinator for sitt program/studium. Faglig leder er en 20 % stilling. I følge stillingsbeskrivelsen skal stillingsinnehaver bidra i koordinering av opplæringsdelen, utvikling av samarbeid med andre institusjoner med lignende programmer, og hun/han skal være delaktig i forberedelse av saker til doktorgradsutvalget, samtidig som hun/han skal 5

7 være initiativtaker for fellesseminarer og workshops. De faglige lederne jobber tett sammen med ph.d.- koordinatorene ved fakultetene. c. Ph.d.-sekretariatet Ph.d.-sekretariatet består av ph.d.- koordinatorene på fakultetene og i sentraladministrasjonen. Disse jobber tett sammen og fungerer som administrative koordinatorer og kontaktpersoner, samtidig som de fungerer som sekretærer for forskningsutvalget og doktorgradsutvalgene. d. UiS Doctoral Community (UiSDC) UiSDC er ph.d.-kandidatenes interesseorganisasjon. Dette er en ideell organisasjon som er åpen for alle kandidater ved UiS. Organisasjonen har som formål å sammenslutte kandidatenes faglige og sosiale interesser. UiSDC har representanter både i forskningsutvalget, i doktorgradsutvalgene ved fakultetene og i forskningsetisk utvalg. UiSDC jobber i mange saker tett sammen med ph.d.-sekretariatet. 6

8 3. Ph.d.-løpet a. Oversikt over studieløpet Figuren under viser en kronologisk oversikt av ph.d.-løpet. Kapittel 3 er bygget opp i tråd med kronologien i denne figuren. KRONOLOGISK OVERSIKT OVER PH.D.-LØPET FØR SØKNAD Tilsetting i stipendiatstilling eller annen finansiering avklares OPPSTARTSFASE Søknad om opptak til ph.d.-studiet Søknad behandles og opptaksvedtak fattes Opptak formaliseres Endelig plan for ph.d.-utdanningen godkjennes UNDERVEIS I STUDIELØPET Opplæringsdel Veiledning Publisering Faglig formidling Utenlandsopphold Pliktarbeid Forskningsetikk Framdriftsrapportering Faglige og sosiale tilbud AVSLUTNINGSFASEN Forslag til bedømmelseskomité utarbeides Avhandlingen leveres Bedømmelseskomiteens rapport avgis Avhandlingen trykkes og offentliggjøres Prøveforelesning Disputas Doktoren kreeres i universitetsstyret Årsfest med promosjon av doktorer 7

9 b. OPPSTARTSFASE - søknad og opptak Prosessen fra søknad om opptak fram til en skriftlig avtale og en godkjent utdanningsplan er omhandlet i ph.d.-forskriften 5 og 6. i. Søknad om opptak til ph.d.-studiet Finansiering Denne veilederen omhandler som nevnt ph.d.-kandidatens studieforhold til UiS. Dette forholdet kan sies å starte med søknad om opptak på ph.d.- studium, men før søknaden sendes må det være klart hvordan studieløpet skal finansieres. Det finnes forskjellige måter å finansiere et ph.d.-løp på. De vanligste er full finansiering gjennom stipend (som normalt fører til ansettelsesforhold ved UiS) og finansiering fra arbeidsgiver eller annen ekstern finansiering. Privat finansiering tillates normalt ikke. Stipendiatstilling De fleste av våre ph.d.-kandidater finansieres gjennom stipendordninger som fører til et ansettelsesforhold mellom kandidaten og UiS. Når ansettelsesforholdet er avklart, bør søknad om opptak til ph.d.-studium sendes så snart som mulig, ettersom opptak på studium er et vilkår for tiltredelse (lønn) i stipendiatstilling. 2 I ansettelsesavtalen skal det settes en frist for opptak på ph.d.-program og det må framgå når endelig plan for ph.d.-utdanningen skal være framlagt for godkjenning. I tillegg skal påtenkt veileder(gruppe) og tilknytning til fagmiljø fremkomme. Dersom opptaksavtale ikke foreligger innen den tidsfrist som framgår av arbeidsavtalen, kan det gi arbeidsgiver grunnlag for å vurdere å heve arbeidsavtalen. Annen finansiering For søkere med ekstern finansiering, hvor tilsettingsforholdet ikke administreres av UiS, skal økonomiske forhold knyttet til ph.d.-studiet normalt avklares mellom finansierende part og UiS før søknad kan godkjennes. UiS krever normalt at ekstern finansiering dekker et beløp i tråd med Forskningsrådets rundsum for finansiering av ph.d.-stipendiater. Dette skal inkludere lønn, arbeidsgiveravgift, sosiale kostnader, driftsmidler og midler til utenlandsopphold. For alle søkere som ikke er fullfinansiert gjennom stipendordninger, kreves det dokumentasjon for at minst 50 % av arbeidstiden under ph.d.-studiet kan benyttes til forskerutdanning og at minst ett år kan avsettes til fulltidsstudier. 2 Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat (2006). 8

10 Vanlige regler om ansettelse gjelder for ph.d.-kandidater tilsatt ved UiS eller ekstern part. Retningslinjer knyttet til tilsettingsforhold ved UiS ivaretas i UiS sin personaladministrative håndbok. I tillegg er stipendiatstillingene underlagt Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat. Søknad Alle kandidater, uavhengig av finansiering, skal søke om opptak på ph.d.- studium. Ved UiS og samarbeidende institusjoner er det slik at prosessen rundt tilsetting i en stipendiatstilling er skilt fra prosessen rundt opptak på program. Kandidatene som er tilsatt i stipendiatstilling ved UiS må også, av hensyn til kvalitetssikring og registrering, søke om opptak på program (ref. avsnitt om stipendiatstillinger). Så snart som mulig etter at finansiering/tilsetting er avklart, skal søknad om opptak på program leveres til det aktuelle fakultetets administrative ph.d.- koordinator. Søknaden skal normalt godkjennes av fakultetets doktorgradsutvalg før stipendiaten tiltrer stillingen og finansieringen starter. Eksternt finansierte kandidater uten tilsettingsforhold ved UiS bør sende søknad så snart veileder er kontaktet og skisse til prosjektbeskrivelse foreligger. Søknaden skal ifølge ph.d.-forskriften 5.1 Vilkår for opptak inneholde: - Dokumentasjon for den utdanning som skal ligge til grunn for opptaket. For å bli tatt opp på et program må søkeren normalt ha femårig mastergrad eller tilsvarende utdanning. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet skal begge hver for seg tilsvare B eller bedre (jf. ph.d.-forskriften 5 Opptak). - Beskrivelse av ph.d.-prosjektet, som omfatter: Faglig redegjørelse for prosjektet, som omfatter tema, problemstillinger, teori og metode Framdriftsplan Finansieringsplan Plan for opplæringsdel 9

11 Eventuelle planer for utenlandsopphold/opphold ved annen institusjon Plan for faglig formidling Dokumentasjon av eventuelle spesielle behov for faglige og materielle ressurser Opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter 3 Redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser og hvordan disse kan avklares 4 - Forslag på minst en veileder, samt angivelse av tilknytning til aktivt forskningsmiljø. Søknad om opptak leveres på fastsatt skjema til aktuelt fakultet. Søknaden undertegnes av hovedveileder og det aktuelle instituttet/senteret skal attestere for at arbeidsplass og eventuell annen infrastruktur kan stilles til disposisjon. Når det i fortsettelsen refereres til endelig plan for ph.d.-utdanningen, er dette i tråd med forskrift om ansettelsesvilkår, vitenskapelig stillinger 1-3 (8), og henviser til ovennevnte beskrivelse av ph.d.-prosjektet, i tillegg til forslag på veileder, samt tilknytning til aktivt forskningsmiljø. ii. Søknad behandles og opptaksvedtak fattes Søknad om opptak til ph.d.-studiet behandles av fakultetets doktorgradsutvalg. Et opptak kan være endelig eller det kan skje med forbehold om finansiering, opptakskapasitet, individuell opplæringsplan, videreutvikling av den faglige redegjørelsen for prosjektet, tilleggsutdanning og/eller immaterialrettslige avtaler. Grunnlaget for avgjørelse om opptak og opptaksvedtakets innhold er beskrevet nærmere i ph.d.-forskriften 5-3. Dersom man får avslag på søknad om opptak har man anledning til å klage, i henhold til forskriften Etter positiv behandling sender fakultetet opptaksbrev og avtale om opptak sammen med forskrift og Veileder for ph.d.-studiet ved UiS til kandidaten. 3 Opphavsrett er en del av immaterialretten og reguleres av Åndsverkloven. Det kan ikke foreligge avtaler som kan forhindre publisering av resultater eller åpen disputas. Når ph.d.-utdanningen er helt eller delvis finansiert av ekstern part kan det imidlertid avtales at publisering/offentliggjøring kan utsettes i maksimalt tre måneder slik at den eksterne parten, i de tilfeller der denne har utnyttelsesrettigheter, skal kunne ta stilling til patentering/kommersialisering. I slike tilfeller bør ekstern part legge et avtaleforslag ved søknad om opptak. En slik avtale må være i samsvar med den generelle avtalen som skal inngås mellom institutt, veiledere, ph.d.- kandidat og eksterne institusjoner. 4 Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra private (informanter, pasienter, foreldre etc.).slike tillatelser bør om mulig være innhentet og legges ved søknaden. 10

12 Dersom opptaket har skjedd med forbehold gir doktorgradsutvalget i opptaksbrevet en frist for utarbeiding og innlevering av endelig plan for ph.d.-utdanningen. Kandidat og hovedveileder bør i alle tilfeller raskest mulig og senest innen tre måneder etter opptak sammen gå gjennom prosjektbeskrivelsen og vurdere eventuelle behov for justeringer. Ph.d.-kandidater har normalt seks måneders residensplikt ved UiS. iii. Formalisering av opptak Dersom søknaden fører til opptak, formaliseres dette i form av en skriftlig avtale om opptak til utdanningen. Avtalen, som blir tilsendt kandidaten sammen med opptaksbrevet, består av del A, B og C: Del A er en generell del som skal fylles ut for alle ph.d.-kandidater som er tatt opp på et ph.d.-program. Avtaleparter i del A er ph.d.- kandidaten og institusjonen (ved det involverte fakultet og institutt). Del B er en avtale om faglig veiledning i ph.d.-utdanningen som skal fylles ut for alle ph.d.-kandidater som er tatt opp på et ph.d.-program. Avtaleparter i Del B er ph.d.-kandidat, veileder(e) og institusjonen (ved aktuelt institutt). Dersom en kandidat har flere formelle veiledere, skal avtale Del B inngås for alle veilederforholdene. Del C er en avtale mellom ekstern institusjon og universitetet om gjennomføring av ph.d.-utdanning som kun fylles ut for de ph.d.- kandidater som enten har ekstern finansiering, eller som har arbeidsplass ved annen institusjon enn den ph.d.-institusjonen kandidaten er tilknyttet. Avtalen kan også brukes for ph.d.-kandidater som har arbeidsplass ved annet institutt/fakultet/senter ved institusjonen enn det kandidaten er tilknyttet gjennom opptaksavtalens Del A. Dersom en kandidat er tilknyttet to eksterne institusjoner (dvs. en ekstern finansieringsinstitusjon og en institusjon som tilbyr arbeidsplass), skal det inngås avtale for hver av de eksterne partene. Avtalen fylles ut og sendes til fakultetets doktorgradsutvalg ved ph.d.- koordinatoren innen en måned etter at opptaksbrevet er mottatt. Sammen med avtalen sender kandidaten en elektronisk versjon av den korte populærvitenskapelige beskrivelsen av forskningsprosjektet (den som inngikk i søknaden). Denne publiseres på UiS sine nettsider, og kandidaten 11

13 kan ved henvendelse til fakultetets ph.d.-koordinator når som helst gjøre endringer/oppdateringer i den publiserte fremstillingen. Dersom det i løpet av studietiden er behov for endringer i avtalen skal endringene avklares i samarbeid med involverte instituttledere og meldes om i framdriftsrapporten. Både permisjon og andre forhold som fører til endringer i avtalen skal føres inn i de årlige framdriftsrapportene. Det er viktig for kandidatene å rapportere lengre fravær for å få utvidet finansieringsperiode og for få registrert en korrekt gjennomføringstid på doktorgraden. Godkjente permisjoner, lengre sykefravær, pliktarbeid og avtalte deltidsstudier regnes ikke med i gjennomføringstiden 5 når UiS rapporterer om denne til departementet. iv. Endelig plan for ph.d.-utdanningen godkjennes Dersom søknad om opptak til studiet er blitt godkjent i sin helhet, og opptak gjort uten forbehold, regnes søknadens beskrivelse av ph.d.-prosjektet som endelig plan for ph.d.-studiet. Kandidat og veileder(e) skal i slike tilfeller kun melde om endringer i prosjektplanen i forbindelse med framdriftsrapportering. Dersom opptaket ble fattet med forbehold, skal disse avklares innen den frist doktorgradsutvalget satt i opptaksvedtaket. Den reviderte søknaden med avklaringer (finansiering, individuell opplæringsplan, videreutvikling av den faglige redegjørelsen for prosjektet, tilleggsutdanning og/eller immaterialrettslige avtaler) skal leveres til doktorgradsutvalget og godkjennes som endelig plan for ph.d.-studiet. Informasjonen i den endelige planen brukes som utgangspunkt for den årlige framdriftsrapporteringen. Underveis i studiet er det viktig å ha en oppdatert plan. Vesentlige endringer skal føres inn i de årlige framdriftsrapportene etter at endringene er godtatt av aktuell instans. Planen er et viktig verktøy for å få et godt og realistisk opplegg for gjennomføringen av studiet. Kandidaten skal, i samarbeid med veiledere, sørge for at planen til enhver tid er oppdatert. 5 KD krever at universitetene rapporterer om gjennomstrømning for sine ph.d.-kandidater. Gjennomstrømning måler tidsforbruk i ph.d.-studiet fra startdato (finansieringsadto) til leveringsdato. Netto tidsforbruk er bruttotid minus godkjente permisjoner og sykdomsfravær. 12

14 v. Huskelister i oppstartsfasen Huskeliste for ph.d.-kandidaten Tilsetting eller annen finansiering skal avklares før du kan søke om opptak på program Du bør sørge for å ha god kjennskap til UiS sin ph.d.-forskrift, samt gjøre deg kjent med ph.d.-utdanningens nettsider Lever søknad om opptak til studiet, med alle påkrevde vedlegg, til fakultetets ph.d.-koordinator så snart som mulig etter at finansiering/tilsetting er avklart, da opptak til studium er et vilkår for tiltredelse (lønn) i stipendiatstilling Signert versjon av Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved UiS del A, B og eventuelt C skal sendes til fakultetets ph.d.-koordinator senest en måned etter at opptaksbrevet er mottatt Dersom din søknad om opptak ble godkjent med forbehold, skal disse forbeholdene avklares innen den frist utvalget satt i opptaksvedtaket - dersom forbeholdet gjaldt faglige elementer i prosjektbeskrivelsen, skal du sammen med veileder utarbeide en revidert prosjektbeskrivelse og levere denne til doktorgradsutvalget for endelig godkjenning Dersom det i løpet av studiet skjer vesentlige endringer i forhold til utdanningsplanen må du føre disse inn i de årlige framdriftsrapportene - krever endringen godkjenning, skal dette være klart før du rapporterer om forholdet Dersom du har en avtale om pliktarbeid bør dette planlegges i samarbeid med veileder og instituttleder/arbeidsgiver før utfylling av del A av Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning 13

15 Huskeliste for veilederen Du bør ha god kjennskap til UiS sin ph.d.-forskrift, samt være kjent med ph.d.-utdanningens nettsider Dersom veiledningsforholdet er avklart før søknad om opptak på program leveres, kan du med fordel bidra i utformingen av ph.d.- prosjektet, herunder faglig redegjørelse for prosjektet og plan for opplæringsdel, formidling, utenlandsopphold Signer del B av Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved UiS Dersom søknad om opptak ble godkjent med forbehold og forbeholdet gjaldt faglige elementer, skal du sammen med kandidaten utarbeide en revidert prosjektbeskrivelse, som skal leveres til doktorgradsutvalget for endelig godkjenning innen den frist utvalget satte i opptaksvedtaket Dersom det i løpet av studiet skjer vesentlige endringer i forhold til utdanningsplanen skal du føre dette inn i framdriftsrapportene - krever endringen godkjenning, skal dette være klart før dere rapporterer om forholdet Sørg for at kandidaten så tidlig som mulig blir involvert i relevante, aktive vitenskapelige miljø ved UiS og eksternt Sørg for at kandidaten kjenner regelverket som gjelder ph.d.- utdanningen Sørg for å gjøre kandidaten kjent med de forskningsetiske regler som er gjeldende ved institusjonen og i fagmiljøet forøvrig 14

16 c. UNDERVEIS I STUDIELØPET Dersom kandidaten underveis i studiet har behov for informasjon ut over det denne veilederen gir, anbefales det i første omgang å ta kontakt med ph.d.- veileder, alternativt med instituttleder/arbeidsgiver eller med fakultetets ph.d.-koordinator. i. Opplæringsdelen Opplæringsdelen skal inneholde emner tilsvarende minimum 30 studiepoeng (ECTS). Innenfor den forskriftsfestede rammen for opplæringsdelen (ph.d.-forskriften 8 Opplæringsdel) bestemmer fakultetene selv hvilke elementer som inngår. Kravene til innhold og omfang vil derfor kunne variere mellom de ulike studiene. Krav om opplæring i vitenskapsteori og etikk, samt i metode er felles for alle studiene. De resterende studiepoengene representerer tematiske kurs på ph.d.-nivå. Fakultetene fører katalog over de emnene som tilbys for hvert ph.d.-studium. Oversikt over de emnene som tilbys, både obligatoriske og valgfrie, finnes på studiets nettside. Kurs fra eksterne institusjoner kan også inngå i opplæringsdelen. Dersom eksterne kurs skal inngå i opplæringsdelen må disse godkjennes av doktorgradsutvalget. Dette bør avklares før emnene gjennomføres. Veileder(e) skal involveres i utvelgelsen av emner ved å foreslå emner og diskutere hva som er mest nyttig og praktisk mulig. ii. Veiledning Ph.d.-graden er en veiledet forskerutdanning. Kandidaten skal ha jevnlig kontakt med sin(e) veileder(e), og inngå i et aktivt forskningsmiljø. Kandidaten skal normalt ha minst to veiledere, hvorav den ene skal oppnevnes som hovedveileder med hovedansvar for faglig oppfølging. Minst én av veilederne skal være ansatt ved Universitetet i Stavanger. Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet og være aktive forskere. Minst en av de oppnevnte veilederne bør ha tidligere erfaring fra eller opplæring som veileder av ph.d.-kandidater. I Avtale ved opptak til ph.d.-utdanningen ved UiS, del B, heter det at veileder skal: gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling og sørge for at hypoteser og metoder blir drøftet 15

17 gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv, etc.) og drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen (disposisjon, språklig form, dokumentasjon m.v. holde seg orientert om framdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til arbeidsplanen hjelpe med å føre kandidaten inn i relevante vitenskapelige miljøer drøfte resultater og tolkningen av disse gi kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen Veileders overordnede ansvar er å sikre at kvaliteten på det faglige produktet blir best mulig innenfor den tidsrammen som er satt for ph.d.- studiet. I tillegg skal veileder holde kandidaten løpende informert om forhold av betydning for gjennomføring av studiet, og han/hun skal være med å legge til rette for at kandidaten får et utenlandsopphold ved en institusjon som kan bidra faglig til aktuelt prosjekt. Både veileder og kandidat skal levere årlig framdriftsrapport på fastsatt skjema. Ved langvarig sykdom har instituttleder, i samarbeid med faglig leder for ph.d.-studiet, ansvar for å etablere et midlertidig veiledningsforhold. Avslutning av veiledningsforhold Dersom kandidat eller veileder finner at den annen part ikke overholder sine forpliktelser, skal dette tas opp med den annen part. Partene skal i fellesskap søke å finne en løsning på den situasjonen som er oppstått. Dersom partene etter drøfting ikke er kommet fram til enighet om hvordan situasjonen skal løses, kan kandidat eller veileder be om å bli løst fra veiledningsavtalen. En anmodning om å bli løst fra veiledningsavtalen skal sendes til doktorgradsutvalget som eventuelt fatter vedtak. Ph.d.-kandidat og veileder kan ved enighet be doktorgradsutvalget om å oppnevne ny veileder for kandidaten. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt. Forhold rundt endring av veileder er nærmere beskrevet i Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved UiS, del B. iii. Publisering En ph.d.-avhandling skal inneholde resultater på høyt vitenskapelig nivå, og bidra med ny kunnskap. Nivået på en avhandling skal være det samme enten det er en monografi eller den består av flere mindre arbeider, en såkalt artikkelbasert avhandling. Enkelte emner vil kunne tjene på å bli behandlet med den sammenhengende fremstillingen som bare en 16

18 monografi gir anledning til, men monografiformen kan begrense mulighetene for tilbakemeldinger fra fagfeller underveis i arbeidet. Innen enkelte fagområder er det imidlertid vanlig å levere monografier som er basert på publikasjoner gjort i løpet av studiet. I en avhandling som baserer seg på vitenskapelige artikler, vil kandidaten dra fordel av uavhengige fagfellevurderinger og redaksjonell kontroll. Artikkelarbeidet vil også fremtvinge arbeid i etapper, som kan virke positivt for framdriften i arbeidet. I Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader heter det om artikkelbaserte avhandlinger: Hvis avhandlingen er satt sammen av flere enkeltarbeider, må det dokumenteres og vurderes om de etter sitt innhold utgjør et hele. I slike tilfeller skal doktoranden i en egen del av avhandlingen ikke bare sammenfatte, men også sammenstille, de problemstillinger og konklusjoner som legges frem i delarbeidene i et helhetlig perspektiv og på den måten dokumentere sammenhengen i avhandlingen. Denne delen av avhandlingen er derfor meget viktig både for doktoranden og for komiteen i dens vurdering. Artiklene skal ligge på det nivået som kreves for publisering i fagtidsskrifter med fagfellevurdering. Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har doktorgradsutvalget satt følgende retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger: Normen for antall artikler skal ligge på 4 artikler i doktorgradsavhandlingen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Doktorgradsutvalget kan godkjenne 3 artikler hvis alle 3 artiklene er akseptert for publisering eller at kun 2 artikler er akseptert og en av artiklene er akseptert på nivå 2. For at Doktorgradsutvalget skal godkjenne 3 artikler i doktorgradsavhandlingen må det foreligge en begrunnelse fra veileder for at 3 artikler kan godkjennes. Det er en forutsetning for vurdering av en doktorgradsavhandling at kandidaten er hovedforfatter og har et omfattende faglig ansvar for et flertall av de artikler som inngår i avhandlingen. Dersom avhandlingen omfatter fellesarbeid, skal kandidaten innhente erklæringer fra medforfatter(e) og herunder eventuelt deres samtykke i at arbeidet benyttes som del av avhandlingen. Skjema for medforfattererklæringer skal følge kandidatens søknad om å få avhandlingen bedømt, når denne rettes til fakultetet. Veiledere skal også 17

19 fylle ut medforfattererklæring, dersom disse etter Vancouverreglene er å regne som medforfattere. Avhandlingens sammenfattende del skal være utformet av doktoranden alene. Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring og publisering av en ph.d.-avhandling, med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring/publisering, se ph.d.-forskriften 19.2 Offentliggjøring. Eventuelle utsettelser må framgå i egen avtale som skal legges ved søknaden om opptak. iv. Formidling Et av hovedelementene i ph.d.-utdanningen er faglig formidling. Alle kandidater skal i løpet av studiet levere minst et bidrag i forskningsformidling, og formidlingsform skal vurderes og velges i samarbeid med veiledere. Bidraget kan ha mange forskjellige former, som for eksempel: Undervisning på bachelor- eller masternivå Foredrag Kronikker Populærvitenskapelige arbeider Framlegging av paper på konferanse, forskningsseminar og lignende v. Utenlandsopphold Normalt skal kandidaten tilbringe minst tre måneder av studietiden ved en anerkjent utenlandsk utdannings- eller forskningsinstitusjon der det er mulig å arbeide med problemstillinger i avhandlingen. Der dette ikke er mulig eller ønskelig, kan et opphold ved en tilsvarende norsk institusjon, eller andre ordninger som sikrer innsikt i alternative forskningstradisjoner og tilnærmingsmåter, godkjennes. Et forskningsopphold i utlandet skal i første rekke bidra til å etablere og videreutvikle internasjonalt forskningssamarbeid, og det skal gi nye impulser til arbeidet med avhandlingen. Det er derfor viktig at besøksinstitusjon og aktuelt forskningsmiljø velges med omhu, og i samarbeid med veileder. For å øke sannsynligheten for at oppholdet blir faglig nyttig og relevant, skal det fortrinnsvis skje ved en institusjon hvor kandidat, veileder eller fagmiljø ved UiS allerede har et etablert samarbeid. Et utenlandsopphold vil ofte kreve en del ekstraarbeid, men det er likevel sterkt anbefalt. Et forskningsopphold i utlandet vil kunne gi deg impulser som du ikke får hjemme. I tillegg til den faglige nytten vil du kunne ha stor 18

20 personlig nytte av et slikt opphold, både i forhold til nettverksbygging, språk, kultur og sosial omgang. Mange opplever også at et utenlandsopphold gir bedre muligheter for sammenhengende tid til forskning. Du vil også kunne tilføre instituttet/forskningsmiljøet nye impulser etter et slikt opphold. Hvis du planlegger tur til engelskspråklige land får du også nyttige engelskkunnskaper med deg, noe som vil kunne lette publiseringsarbeidet. Det finnes mange måter å finansiere et utenlandsopphold på. Noen av de vanligste er gjennom Norges Forskningsråds stipendordninger, med midler fra forskningsprosjektet, eller med midler fra arbeidsgiver. UiS har i tillegg en egen stipendordning for utenlandsopphold som er tilgjengelig for kandidater som ikke har mulighet til å oppnå finansiering fra andre kilder. Mobilitetsordningen omfatter alle kandidater som er tatt opp ved UiS sine egne ph.d.-program, og stipendene bevilges i henhold til NFRs gjeldene satser for utenlandsstipend. Midlene skal brukes til å dekke etablerings- og merutgifter ved forskningsopphold i utlandet. Les mer om ordningen i Retningslinjer for tildeling og bruk av mobilitetsmidler som er tilgjengelige på UiS sine nettsider. vi. Pliktarbeid Ph.d.-kandidater som ansettes ved UiS blir enten ansatt for tre eller fire år. I KDs forskrift om ansettelsesvilkår i vitenskapelige stillinger heter det om stipendiatstillinger at normal åremålsperiode er fire år med 25 prosent pliktarbeid. Ansettelsesperioden skal omfatte tre år med rein forskerutdanning. Pliktarbeidet utføres normalt ved instituttet. Arbeidsgiver, som i det tilfellet vil være instituttleder, råder over den tiden som er satt av til pliktarbeid, men har arbeidsgiveransvar i hele studieperioden. Pliktarbeidet skal planlegges i samarbeid mellom kandidat, veileder og arbeidsgiver/instituttleder før utfylling av del A av Avtale ved opptak til ph.d.- utdanning. Det skal være klart definert hvilket arbeid som er ment å inngå i pliktarbeidet. Arbeidet bør så vidt mulig ha relevans for ph.d.-utdanningen og være meritterende arbeid som undervisning, utføring av forskningsoppdrag, administrativt arbeid på prosjekter, eller deltakelse i instituttets/institusjonens utvalg. Administrative plikter bør begrenses i størst mulig grad og bør normalt ikke utgjøre mer enn ti prosent av den samlede arbeidstid på årsbasis. 6 Arbeidsgiver må påse at arbeidsoppgavene ikke går utover den fastsatte rammen for pliktarbeid. 6 Kultur- og vitenskapsdepartementets retningslinjer for tilsetting i stilling som stipendiat ved universiteter og høgskoler av

21 vii. Forskningsetikk Forskningsetikk omfatter etiske aspekter ved forskerrollen og utøvelsen av forskningsarbeidet, så som redelighet, habilitet og uavhengighet. Ph.d.-kandidater og veiledere har felles ansvar for at kandidatene gjør seg kjent med gjeldende forskningsetikk og de relevante forskningsetiske retningslinjene, med særlig vekt på god henvisningsskikk og reglene for medforfatterskap (Vancouverreglene). Både kandidater og veiledere skal, i opptaksavtalen, signere på at de er kjent med dette ansvaret. Mer informasjon om forskningsetikk generelt og ved UiS er tilgjengelig på etikkom.no og på viii. Framdriftsrapportering Hvert år skal kandidat og hovedveileder rapportere til doktorgradsutvalget om framdrift i ph.d.-prosjektet. Rapporten skal ta utgangspunkt i endelig plan for ph.d.-utdanningen, og opplyse om alle avvik fra denne planen (finansiering, opplæringsdel, publisering, utenlandsopphold og øvrige faktorer som har påvirkning på faglig framdrift). Kandidat og hovedveileder rapporterer separat på fastsatt skjema. Fakultetets ph.d.-koordinator sørger for at kandidatens og veilederens instituttleder får kopi av rapportene før de tas opp i doktorgradsutvalget. Den årlige fristen for rapportering er 31. januar. Første rapportering skjer tidligst tre måneder etter opptak. Utvalget behandler innkomne rapporter og etterlyser manglende rapporter. I tilfeller der framdriften er for langsom i forhold til utdanningsplanen, uten at dette skyldes noen form for permisjon fra studiet, vil doktorgradsutvalget i samarbeid med instituttleder søke å finne frem til tiltak som kan bedre framdriften. Dette vil skje i samarbeid med kandidat, instituttleder og/eller veileder. Kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for rapportering. Manglende eller mangelfull framdriftsrapportering fra kandidaten kan medføre tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen før opptaksperiodens utløp, jf. ph.d.- forskriften 5.5. Veiledere som unnlater å følge opp rapporteringsplikten kan bli fratatt veilederansvaret. Kandidater skal i tillegg ha medarbeidersamtaler på lik linje med andre ansatte. For kandidater med tilsettingsforhold til UiS er det instituttleder som gjennomfører medarbeidersamtalene/utviklingssamtalene. 20

22 Framdriftsrapporten kan med fordel være et naturlig utgangspunkt for disse samtalene. ix. Faste faglige og sosiale tilbud Ved UiS finnes det faglige og sosiale tilbud og arrangementer for kandidater og veiledere, både på institusjonelt nivå og på fakultets- og instituttnivå. Noen arrangementer og tilbud er midlertidige og annonseres fortløpende på internett. Kun de faste ordningene presenteres her: Universitetsbibliotekets tjenester På nettsidene til Universitetsbiblioteket kan du finne mye viktig informasjon og nyttige lenker. Her kan du søke i databaser over bøker og vitenskapelige tidsskrifter, elektroniske oppslagsverk og ordbøker, offentlig informasjon, statistikker, standarder, m.m. På nettsidene finner du også informasjon om skriving, publisering og litteraturovervåking. For å holde orden på referansene dine og for å lage gode litteraturlister tilbyr biblioteket referansehåndteringsprogrammet EndNote. Biblioteket holder kurs og gir veiledning i litteratursøk og EndNote. Se kursoversikt på hjemmesidene, eller kontakt Universitetsbiblioteket for mer informasjon. Universitetsbiblioteket kan også raskt skaffe artikler og bøker gjennom det internasjonale biblioteknettverket. Introduksjonsseminar To ganger i året arrangerer utdanningsavdelingen et halvdagsseminar for nye kandidater. Seminarets målsetning er å gjøre kandidatene kjent med organisering, tilbud, plikter og rettigheter i forbindelse med ph.d.- utdanningen ved UiS. Både vitenskapelig og administrativt ansatte, samt representanter for ph.d.-kandidatene ved de forskjellige fakultetene er til stede for å svare på spørsmål fra de nye kandidatene. Veiledningsseminar En gang i året inviterer utdanningsavdelingen alle kandidater og veileder ved hele institusjonen til et heldagsseminar om veiledning. Interne og eksterne foredragsholdere fokuserer på etikk og utvikling innen ph.d.-veiledning, og seminaret gir god mulighet for nettverksbygging innad i og på tvers av faggrupper. Kurs i Basic presentation techniques Utdanningsavdelingen arrangerer hvert semester et tre dagers kurs i Basic Presentation Techniques. Kurset beskrives på forskerutdanningens nettsider og lyses ut i god tid før kursstart. 21

23 Doktorgradsseminar Hver fredag mellom kl 0900 og 1100 arrangeres det doktorgradsseminar for ph.d.-kandidatene ved Det humanistiske fakultet. Seminarene representerer en faglig-sosial møteplass på tvers av institutt/senter, hvor kandidatene kan trene seg på aktiv deltagelse i presentasjon og diskusjon av vitenskapelige problemstillinger. Både kandidater og veiledere innleder til diskusjon, og kandidatenes obligatoriske 50 % og 90 % seminarer legges frem her. Et gjennomgående tema på tvers av spesialiteter og fag er vitenskapens produksjonsnormer. Hva kjennetegner god forskning, og hvilke normer og regler forholder vi oss til på tvers av spesialiteter? 50 % og 90 % seminar Ved Det humanistiske fakultet skal alle ph.d.-kandidater gjennomføre 50 % og 90 % seminarer. 50 % seminarene avholdes som regel i det fjerde semester (jf. et 6 semester normalløp). Seminarene arrangeres som regel som åpne seminarer der kandidaten presenterer avhandlingen sin og svarer på spørsmål fra opponent/ekstern leser. 90 % seminaret kan eventuelt ta form av et møte mellom kandidat, opponent og veileder(e) uten tilhørere. Det er veileder og kandidat selv som står for arrangementet i forhold til program, finne ekstern leser, booking av lokaler etc. Utgiftene til ekstern leser på 90 % seminar dekkes av fakultetet. Stipendordning for utenlandsopphold UiS har en egen stipendordning for utenlandsopphold. Mobilitetsordningen omfatter alle fagområder, og gjelder for alle kandidater som er tatt opp på UiS sine ph.d.-studier. Stipendene bevilges i form av et månedlig tilskudd i henhold til NFRs gjeldene satser for utenlandsopphold. Ordningen er nærmere beskrevet i Retningslinjer for tildeling og bruk av mobilitetsmidler som presenteres på UiS sine nettsider. Søknad om midler skal fylles ut på eget skjema, som fås ved henvendelse til ph.d.-koordinatorene ved aktuelt fakultet. Årsfest med promosjon av årets doktorer Hvert år i oktober feirer UiS sin overgang fra høgskole til universitet. Årsfesten feires i en høytidelig ramme, hvor promosjon av årets doktorer inngår som et fast innslag sammen med anerkjente fest talere og utdeling av forskningspris. 22

24 x. Huskelister underveis i studieløpet Huskeliste for ph.d.-kandidaten Ta kontakt med veileder, alternativt med arbeidsgiver/instituttleder eller med fakultetets ph.d.-koordinator dersom du har behov for informasjon ut over det denne veilederen gir Opplæringsdel Avklar i samarbeid med ph.d.-veileder hvilke kurs som skal inngå i opplæringsdelen, og gjennomfør disse så tidlig som mulig i løpet av studiet Opplæringsdelen skal samlet godkjennes av doktorgradsutvalget Dersom du ønsker å inkludere et kurs fra en annen institusjon i opplæringsdelen din, søk doktorgradsutvalget om godkjenning før du gjennomfører kurset Nasjonal forskerkursportal i samfunnsfag finnes på UiO sine nettsider Framdriftsrapportering Årlig framdriftsrapport skal leveres på fastsatt skjema innen 31. januar Forskningsprosjekt og publisering Vær realistisk med hensyn til tidsplan og budsjett for prosjektet - gi rom for at f.eks. forsøk/analysearbeid må gjøres om igjen, og at eventuelt publiseringsarbeid ofte tar mye lengre tid enn først antatt Når du skal foreta litteratursøk og finne frem til fagbøker og reviewartikler som gir oversikt over dagsaktuell forsking og hva som er de viktigste problemstillingene skal veileder være behjelpelig - han/hun vil i de fleste tilfeller ha god oversikt over temaområdet og sentral litteratur Universitetsbibliotekets tjenester og nettsider kan også være nyttige i forbindelse med litteratursøk etc. Arbeid målrettet mot avhandling og andre publikasjoner, og begynn skrivingen så tidlig som mulig i forskningsprosessen Ved eksperimentelt arbeid, start skrivingen allerede ved forsøksplanlegging og gjennomføring av forsøk, og gjør arbeidet ferdig med en gang du har forskningsresultatene - hvis du venter for lenge, vil det være vanskeligere å arbeide med resultatene, og du vil ofte ha for dårlig tid på slutten Det er en fordel at en størst mulig del av arbeidet er akseptert i vitenskapelige tidsskrifter - det vil da som oftest være mindre for opponentene å kritisere deg for, ettersom du allerede har gjennomgått tung faglig kritikk gjennom fagfellevurderingen 23

25 Utenlandsopphold Et utenlandsopphold vil ofte kreve en del ekstraarbeid, men det er likevel sterkt anbefalt Dersom du skal på utenlandsopphold, og ønsker å søke om stipend, må du regne med at mange stipendordninger kan ha søknadsfrist mer enn et år før avreise Det finnes mange måter å finansiere et utenlandsopphold på - du finner informasjon om Forskningsrådets ordninger og søknadsfrister på deres hjemmeside, eller ved å henvende deg til kontaktpersonen for det programmet du er interessert i Veileder kan kanskje gi deg tips om mulige stipend Det kan være at midler til utenlandsopphold allerede ligger i forskningsprosjektet Dersom du ikke har mulighet å få midler fra andre kilder, kan du søke om støtte til tre til seks måneders forskningsopphold gjennom UiS sin egen stipendordning for utenlandsopphold Det er mulighet for skattefritak på lønn hvis du reiser til enkelte land, for eksempel USA Nyttig informasjon om bl.a. praktiske forhold ved et utenlandsopphold finnes blant annet på forskermobilitetsportalen EURAXESS Pliktarbeid Det er viktig at du fører tidsregnskap og registrerer alle utførte arbeidsoppgaver Veileder og instituttleder skal informeres om omfanget av utført pliktarbeid Dersom arbeidsoppgavene overstiger avtalt arbeidsomfang, bør du gjøre en avtale om ekstra finansieringstid, eller annen godtgjørelse med instituttleder Huskeliste for veilederen Doktorgradsutvalget skal godkjenne kursene som inngår i opplæringsdelen - veileder skal rådgi kandidaten når det gjelder forslag til kurs, både kurs tilbudt ved UiS og eksternt Begynn planleggingen av et utenlandsopphold så tidlig som mulig, og rådgi ph.d.-kandidaten i valg av institusjon og fagmiljø, slik at utenlandsoppholdet gir størst mulig faglig utbytte og bidrar til aktuelt prosjekt Framdriftsrapport på fastsatt skjema skal leveres innen 31. januar 24

26 d. AVSLUTNINGSFASE - avslutning, innlevering og disputas i. Forslag til bedømmelseskomité Før innlevering av avhandling skal hovedveileder sørge for at fagmiljøet utarbeider et begrunnet forslag til bedømmelseskomité og, via aktuell instituttleder, sende dette til doktorgradsutvalget. Komiteen skal bestå av minst tre medlemmer og skal settes sammen slik at begge kjønn, såfremt mulig, er representert minst ett av medlemmene er uten tilknytning til UiS minst ett av medlemmene bør komme fra en utenlandsk institusjon alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse Forslaget skal inneholde en begrunnelse for valg av medlemmer. Det skal vises til hvordan komiteen dekker avhandlingens fagfelt. Alle parter i saken plikter å klargjøre relasjoner til de foreslåtte komitémedlemmer, som kan ha betydning ved vurderingen av habilitet. Dette gjelder både faglige og familiære forhold. Denne plikten påhviler ikke bare kandidaten og potensielle komitémedlemmer, men også veiledere, medveiledere og instituttleder/senterleder. Doktoranden kan før oppnevning gi merknader til sammensetningen slik at doktorgradsutvalget i sin behandling er best mulig informert om mulig inhabilitet eller andre avgjørende forhold også gjennom informasjon fra kandidaten. I forslaget skal det utpekes en administrator blant komiteens medlemmer, eller i tillegg til komiteens medlemmer. Komiteens administrator har ansvaret for å organisere komiteens arbeid, herunder sørge for at arbeidet kommer raskt i gang og at tidsrammen for komitéarbeidet overholdes. Administratoren skal bidra til å samordne komiteens innstilling om avhandlingen og avklare arbeidsdelingen mellom komitémedlemmene under disputasen. Administratoren skal også sikre at komiteens arbeid skjer i samsvar med både Forskrift for graden philosophiae doctor ved UiS og Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader. Forslag til bedømmelseskomité skal være klar før, eller samtidig med innlevering av avhandlingen. Fagmiljøet skal ha avklart med de foreslåtte personene hvorvidt de ønsker og har mulighet til å delta i komiteen før forslaget sendes til doktorgradsutvalget for behandling og endelig fastsetting av bedømmelseskomité på vegne av rektor. Doktorgradsutvalget har det 25

27 endelige ansvar for å påse at de foreslåtte medlemmene ikke er inhabile eller har for tette relasjoner til noen av partene i avhandlingen. Når fakultetet har godkjent søknad om å få avhandlingen bedømt, skal bedømmelseskomiteen oppnevnes. Dersom doktorgradsutvalget anbefaler komiteen, får kandidaten anledning til å gi skriftlige merknader til komiteens sammensetning innen én uke (ph.d.-forskriften 15). Hvis det ikke foreligger merknader sendes avhandlingen til komiteen, sammen med navn på veileder(e), informasjon om kandidatens opplæringsdel og eventuelle medforfattererklæringer. Forskrift for graden philosophiae doctor ved UiS og Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader skal legges ved. I praksis er det ofte slik at veiledere, medlemmer av bedømmelseskomiteen og disputasens ordstyrer i forbindelse med oppnevning av komité avtaler dato for eventuell disputas. Disputasdato skal normalt settes til senest fem måneder etter at avhandlingen er innlevert. ii. Innlevering av avhandling Før innlevering av avhandlingen skal opplæringsdelen være godkjent, og forslag til bedømmelseskomité skal være sendt (evt. sendes forslaget sammen med avhandlingen) til det fakultære doktorgradsutvalget. Kandidaten leverer deretter følgende til fakultetets ph.d.-koordinator: Søknad på fastsatt skjema om å få avhandlingen bedømt Syv eksemplarer av avhandlingen Medforfattererklæring på fastsatt skjema - dersom avhandlingen inneholder fellesarbeid skal det innhentes erklæringer fra øvrige forfattere, som klargjør medforfatterskapet i de enkelte arbeidene Pressemeldingsskjema for ph.d.-kandidater Ph.d.-koordinatoren kan være behjelpelig med ytterligere informasjon i denne prosessen. Normalt vil de syv innleverte eksemplarene være vanlige utskrifter. Disse skal være heftet sammen eller innbundet på en enkel måte. Den ferdige varianten trykkes opp på et trykkeri først etter at avhandlingen er godkjent. Ta kontakt med ph.d.-koordinatoren for å få tildelt avhandlingens løpenummer, ISSN-nummer og ISBN-nummer. Disse numrene skal påføres avhandlingens omslag. Pressemeldingsskjemaet skal leveres sammen med eller kort tid etter at avhandlingen leveres, og kan med fordel fylles ut sammen med veileder. 26

Veileder for doktorgradsstudiet ved UiS

Veileder for doktorgradsstudiet ved UiS Veileder for doktorgradsstudiet ved UiS April 2009 Veileder for doktorgradsstudiet ved UiS. Vedtatt av Det sentrale doktorgradsutvalget ved UiS den 10. februar 2009. FORORD 4 1 ORGANISERING AV DOKTORGRADSUTDANNINGEN

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Universitets- og høgskolerådets veiledende forskrift for graden Philosophiae

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forslag 24.11.08 Vedtatt av styret 27.11.2008 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen som fører frem til

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen vedtatt av høgskolestyret 23.04.2013 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen

Detaljer

VEILEDER FOR DOKTORGRADSSTUDIET I ØKONOMISTYRING VED TØH

VEILEDER FOR DOKTORGRADSSTUDIET I ØKONOMISTYRING VED TØH VEILEDER FOR DOKTORGRADSSTUDIET I ØKONOMISTYRING VED TØH Revidert 08.04.2013 1 Organisering av doktorgradsutdanningen ved Handelshøyskolen i Trondheim Programutvalg for doktorgradsutdanning i økonomistyring

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen KAPITTEL I ALLMENNE REGLER... 2 1. VIRKEOMRÅDE... 2 2. MÅLSETTING... 2 3. BESLUTNINGSMYNDIGHET... 2 4. ANSVAR FOR DOKTORGRADSUTDANNINGEN...

Detaljer

HØGSKOLEN I MOLDE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B, C OG D. Vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 15.10.2013.

HØGSKOLEN I MOLDE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B, C OG D. Vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 15.10.2013. HØGSKOLEN I MOLDE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B, C OG D Vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 15.10.2013. DEL A: GENERELL DEL 1 FORMÅL Avtalen gjelder kandidater

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED HØGSKOLEN I HEDMARK

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED HØGSKOLEN I HEDMARK Versjon februar 2014 INNLEDNING AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED HØGSKOLEN I HEDMARK Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) anbefalt

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND INNLEDNING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag Veiledende retningslinjer for graden philosopiae doctor (ph.d.) anbefalt av Universitets

Detaljer

Håndbok for ph.d.-kandidater tatt opp på et ph.d.-program ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Håndbok for ph.d.-kandidater tatt opp på et ph.d.-program ved Høgskolen i Oslo og Akershus Håndbok for ph.d.-kandidater tatt opp på et ph.d.-program ved Høgskolen i Oslo og Akershus revidert april 2013 Innhold 1. Forord... 4 2. Opptak... 5 Opptak... 5 Tid på ph.d.-programmet... 5 Behandling

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007 1. Forskrift/reglement og utfyllende bestemmelser Arbeidet med bedømmelse av vitenskapelig avhandlinger

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet Vedtatt av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 20.06.2013 med hjemmel

Detaljer

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Innhold og formål 1. Formål 2. Etiske spørsmål Veiledning 3. Innhenting av veileder 4. Veileders kvalifikasjoner 5. Veiledningens

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer

Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer 20.04.2015 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Avslutningsfasen i ph.d.-studiet Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer

Detaljer

Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Fastsatt av Høgskolestyret XX. juni 2009 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universitet

Detaljer

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 For denne avtalen gjelder: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Fastsatt av styret 26. mai 2005 med hjemmel i LOV 2005-04-01

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet Gitt med hjemmel i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo, av 22.

Detaljer

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim 1. Personalia Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim Studentnr. (avd. fyller ut) Fødselsdato Dag Mnd År Personnr.

Detaljer

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen Agenda (A) Hva blir jeg etter endt ph.d.-utdanning? (B) Hva består utdanningen av? (C) Hva skal til for at jeg

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 20.04.2012. (puntkt 8 er revidert etter drøftinger med tillitsvalgte 11.09.2014). Retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV

Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV 1 Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV Tidspunkt Varighet Frist for innlevering Oppstart (intern opponent) Så tidlig som mulig. 90 minutter 1, 5 uker i forkant av eller etter avtale

Detaljer

STUDIEPROGRAM. Ph.d.-programmet i naturforvaltning. PhD programme in Ecology and Natural Resource Management HOVEDMÅL

STUDIEPROGRAM. Ph.d.-programmet i naturforvaltning. PhD programme in Ecology and Natural Resource Management HOVEDMÅL NATURFORVALTNING For denne utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, opptak, gjennomføring

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for PhD-program i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland.

Utfyllende retningslinjer for PhD-program i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland. Utfyllende retningslinjer for PhD-program i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland. Vedtatt av dekan 25. 02. 2013 (Saksnr 11/13) Universitet i Nordland (UiN) har et felles

Detaljer

Felles mastergrad i informatikk programutvikling

Felles mastergrad i informatikk programutvikling Avtale for toårig mastergradsstudium Felles mastergrad i informatikk programutvikling Et samarbeid mellom: Institutt for data- og realfag, Høgskolen i Bergen og Institutt for informatikk, det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo SØKNADS- OG AVTALESKJEMA FOR OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAMMET VED DET MEDISINSKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO Denne avtalen viser til Forskrift for graden philosophiae

Detaljer

Søknad om opptak til-, og avtale om gjennomføring av doktorgradsstudiet

Søknad om opptak til-, og avtale om gjennomføring av doktorgradsstudiet Søknad om opptak til-, og avtale om gjennomføring av doktorgradsstudiet PERSONOPPLYSNINGER Navn (etternavn, alle fornavn): Fødselsnummer (11 siffer): Nasjonalitet: Kjønn (M/K): Bostedsadresse: Postnummer:

Detaljer

Innlevering, bedømmelse og disputas

Innlevering, bedømmelse og disputas Innlevering, bedømmelse og disputas Denne orienteringen gir en oversikt over rutiner og prosedyrer fra innlevering av doktoravhandling og fram til kreering til doktor. Den er ment for doktorand, institutt,

Detaljer

Søknad om opptak til ph.d.-studium ved Universitetet i Tromsø

Søknad om opptak til ph.d.-studium ved Universitetet i Tromsø Bokmål Søknad om opptak til ph.d.-studium ved Universitetet i Tromsø Gjelder for søknad om opptak til ph.d.-studium ved Det helsevitenskaplige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for biovitenskap,

Detaljer

Reglement for ph.d.-program i økonomistyring ved. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 1

Reglement for ph.d.-program i økonomistyring ved. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 1 Reglement for ph.d.-program i økonomistyring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 1 Vedtatt av avdelingsstyret DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Reglementets virkeområde

Detaljer

Ph.d.-håndbok. Universitetet i Nordland

Ph.d.-håndbok. Universitetet i Nordland Ph.d.-håndbok Universitetet i Nordland Høst 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Oppstartfasen... 5 Finansiering... 5 Søknadsprosessen:... 5 Krav til prosjektbeskrivelse:... 5 Opptaksvedtak:...6

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM UTFYLLENDE BESTEMMELSER

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM UTFYLLENDE BESTEMMELSER UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM OG UTFYLLENDE BESTEMMELSER April 1999 (språklige justeringer januar 2006) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM

Detaljer

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger.

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger. PROTOKOLL Med hjemmel i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv, 14-9 (3) har medlemsbedrifter i Abelia/NHO adgang til tidsbegrenset tilsetting for ansatte som skal utføre forskningsarbeid,

Detaljer

Praksisnær ph.d- utdanning

Praksisnær ph.d- utdanning Praksisnær ph.d- utdanning I februar blir det høytidelig åpning av Diakonhjemmet Høgskoles egen ph.d- utdanning. Denne forskerutdanningen har som formål å gi et egenartet bidrag til møtet med helse og

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004)

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Disse retningslinjer er i samsvar med Retningslinjer for tilsetting i stilling som

Detaljer

Søknad om opptak til PhD-studium ved Universitetet i Nordland

Søknad om opptak til PhD-studium ved Universitetet i Nordland Bokmål Søknad om opptak til PhD-studium ved Universitetet i Nordland Gjelder for søknad om opptak til PhD-studium ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Nordland Send søknaden til: Universitetet

Detaljer

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.)

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 5. mars 2009

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) Anbefalt av Universitets- og høgskolerådets styre 29. april 2011. Oppdatert og endret 16.01.13 og 18.09.13. Ny endring 29.01.15. DEL I INNLEDENDE

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet MV oppgaven skal stimulere deg til å komme i gang med skrivingen så tidlig som mulig, og danner grunnlaget for evaluering av prosjektets utvikling. I oppgaven

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.)

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (ph.d.) VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 5. mars 2009

Detaljer

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10.

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. 1 Målsetting for Stipendiatprogrammet Det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk

Detaljer

FELLESMAL FOR MAT.NAT. INSTITUTTER RUTINER FOR OPPTAK, OPPFØLGING OG AVSLUTNING AV FORSKERUTDANNINGEN

FELLESMAL FOR MAT.NAT. INSTITUTTER RUTINER FOR OPPTAK, OPPFØLGING OG AVSLUTNING AV FORSKERUTDANNINGEN FELLESMAL FOR MAT.NAT. INSTITUTTER RUTINER FOR OPPTAK, OPPFØLGING OG AVSLUTNING AV FORSKERUTDANNINGEN ET LEDD I KVALITETSSIKRING AV PhD STUDIET Disse rutinene er i samsvar med reglementet for PhD-utdanningen

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde Denne forskriften gjelder all utdanning som fører frem til graden philosophiae

Detaljer

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 1 Innledning Dette rekrutteringsprogrammet utmerker seg ved at det kunstneriske arbeidet skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter,

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Skraverte felt fylles ikke ut/fyll ikkje ut dei skraverte felta 1. Personalia Studentnr. Statsborgerskap Fødselsdato Dag Mnd År Personnr. Institutt SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Søknaden sendes til

Detaljer

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 7. desember 2015 Solveig Christensen

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 7. desember 2015 Solveig Christensen Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole Søkerseminar 7. desember 2015 Solveig Christensen Agenda for søkerseminaret (A) Solveig Christensen: Generelt om ph.d.-utdanningen og det å være stipendiat (B)

Detaljer

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG RAPPORTERING FRA FORSKNINGSTERMIN VED MNF Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 149-97

Detaljer

PhD-utdanning i Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling

PhD-utdanning i Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling PhD-utdanning i Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling Supplerende reglement og retningslinjer for PhD-kandidater Versjon 8/7/2011 http://www.hil.no/hil/buk Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo Fastsatt i fakultetsstyremøte 12. februar 2008 med hjemmel

Detaljer

Søknad om opptak til ph.d.-studium ved Universitetet i Nordland

Søknad om opptak til ph.d.-studium ved Universitetet i Nordland Bokmål Søknad om opptak til ph.d.-studium ved Universitetet i Nordland Søknaden gjelder opptak til ph.d.-studium ved: (sett kryss) Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Stipendiaters rettigheter

Stipendiaters rettigheter Stipendiaters rettigheter Jan Øystein Haavig Bakke Doktorkandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU DIONS-seminar om stipendiaters rettigheter, NTNU Dragvoll, 2006-11-28 Doktorkandidatenes interesseorganisasjon

Detaljer

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Formål Reglementet skal gi uttrykk for hvilke kvalifikasjoner NGU ønsker at medarbeiderne skal ha for å være kompetente

Detaljer

Mandat og sammensetning av utvalgene

Mandat og sammensetning av utvalgene FAST 11-16 VEDLEGG 1 Mandat og sammensetning av utvalgene Studiekvalitetsutvalg på fakultetsnivå: Mandat i. Studiekvalitetsutvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen. ii. Styret delegerer myndighet

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram.

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram. RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV KOMPETANSE VED TILSETTING ELLER OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (fastsatt av styret 8. mars 2013) 1. Innledning Retningslinjene gjelder

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2013

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2013 Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2013 1 Innledning Dette rekrutteringsprogrammet utmerker seg ved at det kunstneriske arbeidet skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter,

Detaljer

Det utlyses midler til doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte

Det utlyses midler til doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte Utlysning av midler fra Samarbeidsorganet HMN-NTNU for 2015 Det utlyses midler til doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte Søknadsfrist 16. juni

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges veterinærhøgskole

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges veterinærhøgskole Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av Styret 15.12.2011. Denne forskriften er gitt med hjemmel i Lov av 1. april 2005 om universiteter og høyskoler,

Detaljer

PRISER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

PRISER VED UNIVERSITETET I TROMSØ PRISER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø deler årlig ut tre sentrale priser. Disse er: Formidlingsprisen ved Universitetet i Tromsø Forsknings- og utviklingsprisen ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet Fastsatt av Universitetsstyret 15.05.2014, med hjemmel i lov av 01.04.2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler

Detaljer

Ph.d.-programmet i realfag og teknologi ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) består av følgende studieretninger:

Ph.d.-programmet i realfag og teknologi ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) består av følgende studieretninger: REALFAG OG TEKNOLOGI For ph.d.-utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, opptak,

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) - med utfyllende bestemmelser for Norges idrettshøgskole

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) - med utfyllende bestemmelser for Norges idrettshøgskole Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) - med utfyllende bestemmelser for Norges idrettshøgskole Vedtatt av styret ved Norges idrettshøgskole desember, 2003 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

OPPSTARTFASEN VIKTIGE MOMENTER

OPPSTARTFASEN VIKTIGE MOMENTER Veilederforum 29.8.2013 OPPSTARTFASEN VIKTIGE MOMENTER Bjarne O. Braastad Forskerutdanningsleder Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB DETTE SKAL JEG TA OPP: Noen momenter med basis i erfaring

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester (SFF)

Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester (SFF) Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester () Dokumentnavn: Prosedyre for innlevering av avhandling og disputas på ph.d.- programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet Godkjent

Detaljer

PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av programstyret i møte den 11.09.06.

PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av programstyret i møte den 11.09.06. PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av programstyret i møte den 11.09.06. Prosedyren vil bli lagt til grunn for fremgangsmåte for og sluttbedømmelse av kandidater i Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Detaljer

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET (NTNU)

FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET (NTNU) FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET (NTNU) Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 23. januar 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen Til: Styret Dato: 20.09.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-75/11 Møtedato: 29. september 2011 Saksbehandler: Halvor Hektoen/Hans Gran Ref.: 2011/439 Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen I styremøtet

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

PH.D. STUDIET STUDIEHÅNDBOK. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

PH.D. STUDIET STUDIEHÅNDBOK. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PH.D. STUDIET STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 INNHOLD Ph.d-studiet... 2 Rådgivning for funksjonshemmede studenter... 3 Generelt om tabeller... 5 Lover og forskrifter

Detaljer

PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av Programstyret i møte 08.09.08.

PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av Programstyret i møte 08.09.08. PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av Programstyret i møte 08.09.08. Prosedyren vil bli lagt til grunn for fremgangsmåte for og sluttbedømmelse av kandidater i Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/13 Retningslinjer for vurdering av søkere til stipendiatstilling ephortesak: 2013/1527 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved STANDARDAVTALE Gjelder for studentprosjekt/praksis ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med privat og offentlig næringsliv. (også når studenten går ut i næringslivet på egenhånd.) Avtalen inngås

Detaljer

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN Masteroppgaven er et selvstendig arbeid normert til 30 studiepoeng/ett semester. Oppgaven er et avgrenset forskningsprosjekt som bygger på emnene studentene har gjennomgått

Detaljer

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Bestill et kurs for dine studenter Som et bidrag til å heve studentenes generelle studiekompetanse tilbyr universitetsbiblioteket kurs som annonseres på

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Ph.d. utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres under aktiv veiledning.

Ph.d. utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres under aktiv veiledning. Forskrift for graden philosophiae docotr (ph.d.) med utfyllende bestemmelser for Norges idrettshøgskole. Vedtatt av styret ved Norges idrettshøgskole 27. september 2012 med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

MØTEDOKUMENTER. Forskningsutvalget 2.02.2011 UNIVERSITETET I BERGEN

MØTEDOKUMENTER. Forskningsutvalget 2.02.2011 UNIVERSITETET I BERGEN MØTEDOKUMENTER Forskningsutvalget 2.02.2011 UNIVERSITETET I BERGEN Forskningsavdelingen 2011 Universitetets forskningsutvalg Onsdag 2. februar 2010 09.00 12.00 Møterommet Prof. Keysersgate 8 I. Godkjenning

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB

Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB OPPDATERT JUNI 2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB Denne systembeskrivelsen er gjeldende fra 1. mai 2008 for alle institutter ved UMB. 1. Oversikt

Detaljer

Pliktarbeid: muligheter eller tidssluk. Lena A. Ulfseth 1

Pliktarbeid: muligheter eller tidssluk. Lena A. Ulfseth 1 Pliktarbeid: muligheter eller tidssluk Lena A. Ulfseth 1 Hva var problemet hos oss (Ahs)? lite forutsigbart og preget av tilfeldigheter tidsbruk / regning av timer- hva er reelt variert hva som gjøres

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen: Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? - En PhDs tanker

Kvalitet i forskerutdanningen: Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? - En PhDs tanker Kvalitet i forskerutdanningen: Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? - En PhDs tanker Ellen Stenslie, PhD-representant i Forskningsutvalget 09. September, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Retningslinjer for Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Retningslinjer for Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Retningslinjer for Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Vedtatt av Programstyret 12.09.2014 DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Retningslinjenes virkeområde Disse retningslinjene gjelder

Detaljer

Stipendiatprogrammet: Prosedyre for sluttvurdering

Stipendiatprogrammet: Prosedyre for sluttvurdering Stipendiatprogrammet: Prosedyre for sluttvurdering Fastsatt av programstyret i møte 08.09.08 Justert i henhold til fullmakt av 02.09.10. Prosedyren vil bli lagt til grunn for fremgangsmåte for og sluttbedømmelse

Detaljer

Doktorgraden fra fri grad til kvalifikasjonsrammeverket

Doktorgraden fra fri grad til kvalifikasjonsrammeverket Doktorgraden fra fri grad til kvalifikasjonsrammeverket Pål Vegar Storeheier forskningsdirektør Tidlige doktorgrader 1219: Første kjente tildelte doktorgrad (Bologna). 1813: Ved Det Kongelige Fredriks

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 99/13 Institusjonelle oppfølgingstiltak etter Undersøkelsesutvalgets rapport om plagiat ved UiS ephortesak: 2012/395 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, fung. forskningsdirektør

Detaljer

PR-sak: 26/15 UNIVERSITETET I OSLO. Møtedato: 24.09.15. Det samfunnsvitenskapelige fakultet

PR-sak: 26/15 UNIVERSITETET I OSLO. Møtedato: 24.09.15. Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det samfunnsvitenskapelige fakultet PR-sak: 26/15 Møtedato: 24.09.15 Til: Programrådet for ph.d.-programmet ved SV-fakultetet Fra: Sekretæren Dato: 21. september 2015 VEDTAKSSAK Endring

Detaljer

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Det samfunnsvitenskapelige fakultet UiO Ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil Strategi2020 UiO mot status som et internasjonalt toppuniversitet Hovedambisjon «å utvikle

Detaljer

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning -

Detaljer