Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS. Veileder for ph.d.-utdanningen ved UiS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS. Veileder for ph.d.-utdanningen ved UiS"

Transkript

1 Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS Veileder for ph.d.-utdanningen ved UiS

2 Forskerutdanning for fremtiden Ved Universitetet i Stavanger jobber vi målrettet for å tilby en relevant ph.d.- utdanning av høy kvalitet. Vi vet at behovet for ph.d.-kandidater og deres kunnskap er økende både i og utenfor akademia, og at forskerutdanningens rolle i kunnskapssamfunnet er i endring. UiS tilbyr en rekke tverrfaglige studier som er utviklet i samarbeid med arbeidslivet. Gode ordninger gjør at våre kandidater, ifølge SIUs undersøkelse om mobilitet, er de kandidatene i Norge som er mest mobile og hyppigst gjennomfører utenlandsopphold. Selv om UiS de siste årene har hatt en markant økning i antall kandidater, har vi beholdt den fleksibiliteten som vi anser som uvurderlig for å videreutvikle kvalitet og relevans i ph.d.-utdanningen. Som ph.d.-kandidat eller veileder ved UiS er du med på å forme forskerutdanningen, og dermed også kunnskapssamfunnets fremtid. Vi skal utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Vitenskapelig kvalitet er fundamentet i vår forskerutdanning, det innovative og nyskapende vårt særpreg. 1

3 VEILEDER FOR PH.D.-UTDANNINGEN VED UIS AUGUST INNLEDNING 3 2. ORGANISERING AV PH.D.-UTDANNINGEN 4 a. Utvalgene 5 b. Faglige ledere for ph.d.-studiene 5 c. Ph.d.-sekretariatet 6 d. UiS Doctoral Community (UiSDC) 6 3. PH.D.-LØPET 7 a. Oversikt over studieløpet 7 b. OPPSTARTSFASE - søknad og opptak 8 i. Søknad om opptak til ph.d.-studiet 8 ii. Søknad behandles og opptaksvedtak fattes 10 iii. Formalisering av opptak 11 iv. Endelig plan for ph.d.-utdanningen godkjennes 12 v. Huskelister i oppstartsfasen 13 c. UNDERVEIS I STUDIELØPET 15 i. Opplæringsdelen 15 ii. Veiledning 15 iii. Publisering 16 iv. Formidling 18 v. Utenlandsopphold 18 vi. Pliktarbeid 19 vii. Forskningsetikk 20 viii. Framdriftsrapportering 20 ix. Faste faglige og sosiale tilbud 21 x. Huskelister underveis i studieløpet 23 d. AVSLUTNINGSFASE - avslutning, innlevering og disputas 25 i. Forslag til bedømmelseskomité 25 ii. Innlevering av avhandling 26 iii. Bedømmelseskomiteens rapport 27 iv. Trykking og offentliggjøring av avhandlingen 27 v. Prøveforelesning 28 vi. Disputas 28 vii. Doktorgradsmiddag 30 viii. Huskelister i avslutningsfasen 31 2

4 1. Innledning Ved UiS er det administrative ansvaret for ph.d.-utdanningen delt mellom fakultetene og utdanningsavdelingen. Et av administrasjonens fremste mål er å gjøre apparatet rundt utdanningen så velsmurt som mulig, og veilederen du nå leser er et bidrag i så måte. Den skal gjøre informasjon om ph.d.-løpet lett tilgjengelig samtidig som den skal gi praktiske tips til både potensielle og nåværende kandidater, veiledere og andre som er involvert i ph.d.- utdanningen ved UiS. Veilederen forholder seg kronologisk til ph.d.-løpet, og tar for seg de viktigste komponentene i oppstartsfasen, underveis i studiet og i avslutningsfasen. En oppsummerende huskeliste er laget til hver av fasene. Nødvendige skjemaer og retningsgivende dokumenter som omtales i veilederen er tilgjengelige på UiS sine nettsider for ph.d.-utdanningen (www.uis.no/forskerutdanning). Veilederen tar utgangspunkt i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiS (ph.d.-forskriften) fastsatt av universitetsstyret All aktivitet på ph.d.-nivå ved UiS er underlagt denne forskriften. Både kandidater, interne og eksterne veiledere samt ansatte som administrerer ph.d.-utdanningen eller administrerer en bedømmelseskomité bør være godt kjent med forskriften. De fleste av våre ph.d.-kandidater er ansatt som stipendiater, og har et ansettelsesforhold ved UiS eller hos en ekstern arbeidsgiver. I tillegg har alle doktorgradsstudenter, uavhengig av finansieringsform og arbeidsgiver, et studieforhold til UiS. Det er plikter og rettigheter, avtaler og rapporteringsrutiner knyttet til begge disse forholdene 1. Denne veilederen omhandler i hovedsak ph.d.-kandidatenes studieforhold til UiS. 1 Ph.d.-kandidatenes studieforhold administreres av utdanningsavdelingen og reguleres av følgende dokument: 1) Forskrift for graden philosophiae doctor ved UiS. 2) Veileder for ph.d.-studiet ved UiS, 3) Fakultetenes utfyllende retningslinjer, 4) Studieplaner og emnebeskrivelser. Ph.d.-kandidatenes ansettelsesforhold som stipendiat administreres av fakultetets/museets personalenhet og reguleres bl.a av følgende dokument: 1) Arbeidsavtale, 2) Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, 3) Personalreglement. Lover, reglementer og avtaler som berører stipendiater ved UiS er tilgjengelig i Medarbeiderhåndboken. 3

5 2. Organisering av ph.d.-utdanningen Figuren under beskriver den administrative organiseringen av ph.d.- utdanningen ved UiS. Rektor/Styret Forskningsutvalget Doktorgradsutvalget ved det humanistiske fakultet Doktorgradsutvalget ved det samfunnsvitenskapelige fakultet Doktorgradsutvalget ved det teknisknaturvitenskapelige fakultet U i S Ansvarlig for følgende ph.d.-studier: Lesevitenskap Utdanningsvitenskap En faglig programansvarlig per studium Ansvarlig for følgende ph.d.-studier: Helse og medisin Ledelse, økonomi og reiseliv Risikostyring og samfunnssikkerhet Sosiologi, sosialt arbeid og kultur og samfunn En faglig programansvarlig per studium Ansvarlig for følgende ph.d.-studier: Biologisk kjemi Informasjonsteknologi Matematikk og fysikk Offshoreteknologi Petroleumsteknologi Risikostyring og samfunnssikkerhet En faglig programansvarlig per studium D O C T O R A L C O M M U N I T Y Ph.d.-sekretariatet Fakultetets ph.d.- koordinator Fakultetets ph.d.- koordinator Fakultetets ph.d.- koordinator Sentrale ph.d.- koordinatorer i utdanningsavdelingen 4

6 a. Utvalgene UiS har et sentralt og tre utvalg på fakultetene som behandler saker knyttet til ph.d.-utdanningen. Forskningsutvalget ivaretar institusjonens behov for koordinering, forvaltning av felles regelverk og overordnet kvalitetssikring når det gjelder ph.d.-utdanningen. Faglig og administrativt ansvar for ph.d.- studiene er delegert til fakultetene, hvor dette ivaretas av de fakultære doktorgradsutvalgene. Forskningsutvalget Siden 2004 har det sentrale doktorgradsutvalget (SDU) vært det sentrale utvalget for ph.d.-utdanningen. I 2011 ble utvalget slått sammen med det sentrale forskningsutvalget (SFU) til dagens forskningsutvalg (FU). Utvalget ledes av rektor. Faste medlemmer er universitetsdirektør, dekanene, direktør ved Arkeologisk Museum, administrerende direktør ved IRIS og leder av ph.d.-kandidatenes interesseorganisasjon. Prorektor, strategi- og kommunikasjonsdirektør, prodekanene for forskning og forskningssjef ved Arkeologisk Museum er møtende vararepresentanter. IRIS og ph.d.- kandidatenes interesseorganisasjon har personlige vararepresentanter. Utdanningsdirektør og forskningsdirektør er sekretærer for utvalget. Forskningsdirektør er innstillende myndighet i saker som angår forskning, og utdanningsdirektøren er innstillende myndighet i saker som angår ph.d.- utdanningen. Utvalgets mandat og sammensetning beskrives nærmere på UiS sine nettsider (www.uis.no/forskerutdanning). Doktorgradsutvalgene ved fakultetene Utvalgene ble nedsatt i 2004, og ledes av fakultetets prodekan for forskning. Representanter fra fagmiljøene er medlemmer og en representant for ph.d.- kandidatene er observatør. Det aktuelle fakultetets ph.d.-koordinator er sekretær for utvalget. Utvalgenes mandat og sammensetning beskrives nærmere på UiS sine nettsider (www.uis.no/forskerutdanning). b. Faglige ledere for ph.d.-studiene En faglig leder for hvert av universitetets ph.d.-studier fungerer som faglig kontaktperson, utvikler og koordinator for sitt program/studium. Faglig leder er en 20 % stilling. I følge stillingsbeskrivelsen skal stillingsinnehaver bidra i koordinering av opplæringsdelen, utvikling av samarbeid med andre institusjoner med lignende programmer, og hun/han skal være delaktig i forberedelse av saker til doktorgradsutvalget, samtidig som hun/han skal 5

7 være initiativtaker for fellesseminarer og workshops. De faglige lederne jobber tett sammen med ph.d.- koordinatorene ved fakultetene. c. Ph.d.-sekretariatet Ph.d.-sekretariatet består av ph.d.- koordinatorene på fakultetene og i sentraladministrasjonen. Disse jobber tett sammen og fungerer som administrative koordinatorer og kontaktpersoner, samtidig som de fungerer som sekretærer for forskningsutvalget og doktorgradsutvalgene. d. UiS Doctoral Community (UiSDC) UiSDC er ph.d.-kandidatenes interesseorganisasjon. Dette er en ideell organisasjon som er åpen for alle kandidater ved UiS. Organisasjonen har som formål å sammenslutte kandidatenes faglige og sosiale interesser. UiSDC har representanter både i forskningsutvalget, i doktorgradsutvalgene ved fakultetene og i forskningsetisk utvalg. UiSDC jobber i mange saker tett sammen med ph.d.-sekretariatet. 6

8 3. Ph.d.-løpet a. Oversikt over studieløpet Figuren under viser en kronologisk oversikt av ph.d.-løpet. Kapittel 3 er bygget opp i tråd med kronologien i denne figuren. KRONOLOGISK OVERSIKT OVER PH.D.-LØPET FØR SØKNAD Tilsetting i stipendiatstilling eller annen finansiering avklares OPPSTARTSFASE Søknad om opptak til ph.d.-studiet Søknad behandles og opptaksvedtak fattes Opptak formaliseres Endelig plan for ph.d.-utdanningen godkjennes UNDERVEIS I STUDIELØPET Opplæringsdel Veiledning Publisering Faglig formidling Utenlandsopphold Pliktarbeid Forskningsetikk Framdriftsrapportering Faglige og sosiale tilbud AVSLUTNINGSFASEN Forslag til bedømmelseskomité utarbeides Avhandlingen leveres Bedømmelseskomiteens rapport avgis Avhandlingen trykkes og offentliggjøres Prøveforelesning Disputas Doktoren kreeres i universitetsstyret Årsfest med promosjon av doktorer 7

9 b. OPPSTARTSFASE - søknad og opptak Prosessen fra søknad om opptak fram til en skriftlig avtale og en godkjent utdanningsplan er omhandlet i ph.d.-forskriften 5 og 6. i. Søknad om opptak til ph.d.-studiet Finansiering Denne veilederen omhandler som nevnt ph.d.-kandidatens studieforhold til UiS. Dette forholdet kan sies å starte med søknad om opptak på ph.d.- studium, men før søknaden sendes må det være klart hvordan studieløpet skal finansieres. Det finnes forskjellige måter å finansiere et ph.d.-løp på. De vanligste er full finansiering gjennom stipend (som normalt fører til ansettelsesforhold ved UiS) og finansiering fra arbeidsgiver eller annen ekstern finansiering. Privat finansiering tillates normalt ikke. Stipendiatstilling De fleste av våre ph.d.-kandidater finansieres gjennom stipendordninger som fører til et ansettelsesforhold mellom kandidaten og UiS. Når ansettelsesforholdet er avklart, bør søknad om opptak til ph.d.-studium sendes så snart som mulig, ettersom opptak på studium er et vilkår for tiltredelse (lønn) i stipendiatstilling. 2 I ansettelsesavtalen skal det settes en frist for opptak på ph.d.-program og det må framgå når endelig plan for ph.d.-utdanningen skal være framlagt for godkjenning. I tillegg skal påtenkt veileder(gruppe) og tilknytning til fagmiljø fremkomme. Dersom opptaksavtale ikke foreligger innen den tidsfrist som framgår av arbeidsavtalen, kan det gi arbeidsgiver grunnlag for å vurdere å heve arbeidsavtalen. Annen finansiering For søkere med ekstern finansiering, hvor tilsettingsforholdet ikke administreres av UiS, skal økonomiske forhold knyttet til ph.d.-studiet normalt avklares mellom finansierende part og UiS før søknad kan godkjennes. UiS krever normalt at ekstern finansiering dekker et beløp i tråd med Forskningsrådets rundsum for finansiering av ph.d.-stipendiater. Dette skal inkludere lønn, arbeidsgiveravgift, sosiale kostnader, driftsmidler og midler til utenlandsopphold. For alle søkere som ikke er fullfinansiert gjennom stipendordninger, kreves det dokumentasjon for at minst 50 % av arbeidstiden under ph.d.-studiet kan benyttes til forskerutdanning og at minst ett år kan avsettes til fulltidsstudier. 2 Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat (2006). 8

10 Vanlige regler om ansettelse gjelder for ph.d.-kandidater tilsatt ved UiS eller ekstern part. Retningslinjer knyttet til tilsettingsforhold ved UiS ivaretas i UiS sin personaladministrative håndbok. I tillegg er stipendiatstillingene underlagt Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat. Søknad Alle kandidater, uavhengig av finansiering, skal søke om opptak på ph.d.- studium. Ved UiS og samarbeidende institusjoner er det slik at prosessen rundt tilsetting i en stipendiatstilling er skilt fra prosessen rundt opptak på program. Kandidatene som er tilsatt i stipendiatstilling ved UiS må også, av hensyn til kvalitetssikring og registrering, søke om opptak på program (ref. avsnitt om stipendiatstillinger). Så snart som mulig etter at finansiering/tilsetting er avklart, skal søknad om opptak på program leveres til det aktuelle fakultetets administrative ph.d.- koordinator. Søknaden skal normalt godkjennes av fakultetets doktorgradsutvalg før stipendiaten tiltrer stillingen og finansieringen starter. Eksternt finansierte kandidater uten tilsettingsforhold ved UiS bør sende søknad så snart veileder er kontaktet og skisse til prosjektbeskrivelse foreligger. Søknaden skal ifølge ph.d.-forskriften 5.1 Vilkår for opptak inneholde: - Dokumentasjon for den utdanning som skal ligge til grunn for opptaket. For å bli tatt opp på et program må søkeren normalt ha femårig mastergrad eller tilsvarende utdanning. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet skal begge hver for seg tilsvare B eller bedre (jf. ph.d.-forskriften 5 Opptak). - Beskrivelse av ph.d.-prosjektet, som omfatter: Faglig redegjørelse for prosjektet, som omfatter tema, problemstillinger, teori og metode Framdriftsplan Finansieringsplan Plan for opplæringsdel 9

11 Eventuelle planer for utenlandsopphold/opphold ved annen institusjon Plan for faglig formidling Dokumentasjon av eventuelle spesielle behov for faglige og materielle ressurser Opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter 3 Redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser og hvordan disse kan avklares 4 - Forslag på minst en veileder, samt angivelse av tilknytning til aktivt forskningsmiljø. Søknad om opptak leveres på fastsatt skjema til aktuelt fakultet. Søknaden undertegnes av hovedveileder og det aktuelle instituttet/senteret skal attestere for at arbeidsplass og eventuell annen infrastruktur kan stilles til disposisjon. Når det i fortsettelsen refereres til endelig plan for ph.d.-utdanningen, er dette i tråd med forskrift om ansettelsesvilkår, vitenskapelig stillinger 1-3 (8), og henviser til ovennevnte beskrivelse av ph.d.-prosjektet, i tillegg til forslag på veileder, samt tilknytning til aktivt forskningsmiljø. ii. Søknad behandles og opptaksvedtak fattes Søknad om opptak til ph.d.-studiet behandles av fakultetets doktorgradsutvalg. Et opptak kan være endelig eller det kan skje med forbehold om finansiering, opptakskapasitet, individuell opplæringsplan, videreutvikling av den faglige redegjørelsen for prosjektet, tilleggsutdanning og/eller immaterialrettslige avtaler. Grunnlaget for avgjørelse om opptak og opptaksvedtakets innhold er beskrevet nærmere i ph.d.-forskriften 5-3. Dersom man får avslag på søknad om opptak har man anledning til å klage, i henhold til forskriften Etter positiv behandling sender fakultetet opptaksbrev og avtale om opptak sammen med forskrift og Veileder for ph.d.-studiet ved UiS til kandidaten. 3 Opphavsrett er en del av immaterialretten og reguleres av Åndsverkloven. Det kan ikke foreligge avtaler som kan forhindre publisering av resultater eller åpen disputas. Når ph.d.-utdanningen er helt eller delvis finansiert av ekstern part kan det imidlertid avtales at publisering/offentliggjøring kan utsettes i maksimalt tre måneder slik at den eksterne parten, i de tilfeller der denne har utnyttelsesrettigheter, skal kunne ta stilling til patentering/kommersialisering. I slike tilfeller bør ekstern part legge et avtaleforslag ved søknad om opptak. En slik avtale må være i samsvar med den generelle avtalen som skal inngås mellom institutt, veiledere, ph.d.- kandidat og eksterne institusjoner. 4 Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra private (informanter, pasienter, foreldre etc.).slike tillatelser bør om mulig være innhentet og legges ved søknaden. 10

12 Dersom opptaket har skjedd med forbehold gir doktorgradsutvalget i opptaksbrevet en frist for utarbeiding og innlevering av endelig plan for ph.d.-utdanningen. Kandidat og hovedveileder bør i alle tilfeller raskest mulig og senest innen tre måneder etter opptak sammen gå gjennom prosjektbeskrivelsen og vurdere eventuelle behov for justeringer. Ph.d.-kandidater har normalt seks måneders residensplikt ved UiS. iii. Formalisering av opptak Dersom søknaden fører til opptak, formaliseres dette i form av en skriftlig avtale om opptak til utdanningen. Avtalen, som blir tilsendt kandidaten sammen med opptaksbrevet, består av del A, B og C: Del A er en generell del som skal fylles ut for alle ph.d.-kandidater som er tatt opp på et ph.d.-program. Avtaleparter i del A er ph.d.- kandidaten og institusjonen (ved det involverte fakultet og institutt). Del B er en avtale om faglig veiledning i ph.d.-utdanningen som skal fylles ut for alle ph.d.-kandidater som er tatt opp på et ph.d.-program. Avtaleparter i Del B er ph.d.-kandidat, veileder(e) og institusjonen (ved aktuelt institutt). Dersom en kandidat har flere formelle veiledere, skal avtale Del B inngås for alle veilederforholdene. Del C er en avtale mellom ekstern institusjon og universitetet om gjennomføring av ph.d.-utdanning som kun fylles ut for de ph.d.- kandidater som enten har ekstern finansiering, eller som har arbeidsplass ved annen institusjon enn den ph.d.-institusjonen kandidaten er tilknyttet. Avtalen kan også brukes for ph.d.-kandidater som har arbeidsplass ved annet institutt/fakultet/senter ved institusjonen enn det kandidaten er tilknyttet gjennom opptaksavtalens Del A. Dersom en kandidat er tilknyttet to eksterne institusjoner (dvs. en ekstern finansieringsinstitusjon og en institusjon som tilbyr arbeidsplass), skal det inngås avtale for hver av de eksterne partene. Avtalen fylles ut og sendes til fakultetets doktorgradsutvalg ved ph.d.- koordinatoren innen en måned etter at opptaksbrevet er mottatt. Sammen med avtalen sender kandidaten en elektronisk versjon av den korte populærvitenskapelige beskrivelsen av forskningsprosjektet (den som inngikk i søknaden). Denne publiseres på UiS sine nettsider, og kandidaten 11

13 kan ved henvendelse til fakultetets ph.d.-koordinator når som helst gjøre endringer/oppdateringer i den publiserte fremstillingen. Dersom det i løpet av studietiden er behov for endringer i avtalen skal endringene avklares i samarbeid med involverte instituttledere og meldes om i framdriftsrapporten. Både permisjon og andre forhold som fører til endringer i avtalen skal føres inn i de årlige framdriftsrapportene. Det er viktig for kandidatene å rapportere lengre fravær for å få utvidet finansieringsperiode og for få registrert en korrekt gjennomføringstid på doktorgraden. Godkjente permisjoner, lengre sykefravær, pliktarbeid og avtalte deltidsstudier regnes ikke med i gjennomføringstiden 5 når UiS rapporterer om denne til departementet. iv. Endelig plan for ph.d.-utdanningen godkjennes Dersom søknad om opptak til studiet er blitt godkjent i sin helhet, og opptak gjort uten forbehold, regnes søknadens beskrivelse av ph.d.-prosjektet som endelig plan for ph.d.-studiet. Kandidat og veileder(e) skal i slike tilfeller kun melde om endringer i prosjektplanen i forbindelse med framdriftsrapportering. Dersom opptaket ble fattet med forbehold, skal disse avklares innen den frist doktorgradsutvalget satt i opptaksvedtaket. Den reviderte søknaden med avklaringer (finansiering, individuell opplæringsplan, videreutvikling av den faglige redegjørelsen for prosjektet, tilleggsutdanning og/eller immaterialrettslige avtaler) skal leveres til doktorgradsutvalget og godkjennes som endelig plan for ph.d.-studiet. Informasjonen i den endelige planen brukes som utgangspunkt for den årlige framdriftsrapporteringen. Underveis i studiet er det viktig å ha en oppdatert plan. Vesentlige endringer skal føres inn i de årlige framdriftsrapportene etter at endringene er godtatt av aktuell instans. Planen er et viktig verktøy for å få et godt og realistisk opplegg for gjennomføringen av studiet. Kandidaten skal, i samarbeid med veiledere, sørge for at planen til enhver tid er oppdatert. 5 KD krever at universitetene rapporterer om gjennomstrømning for sine ph.d.-kandidater. Gjennomstrømning måler tidsforbruk i ph.d.-studiet fra startdato (finansieringsadto) til leveringsdato. Netto tidsforbruk er bruttotid minus godkjente permisjoner og sykdomsfravær. 12

14 v. Huskelister i oppstartsfasen Huskeliste for ph.d.-kandidaten Tilsetting eller annen finansiering skal avklares før du kan søke om opptak på program Du bør sørge for å ha god kjennskap til UiS sin ph.d.-forskrift, samt gjøre deg kjent med ph.d.-utdanningens nettsider Lever søknad om opptak til studiet, med alle påkrevde vedlegg, til fakultetets ph.d.-koordinator så snart som mulig etter at finansiering/tilsetting er avklart, da opptak til studium er et vilkår for tiltredelse (lønn) i stipendiatstilling Signert versjon av Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved UiS del A, B og eventuelt C skal sendes til fakultetets ph.d.-koordinator senest en måned etter at opptaksbrevet er mottatt Dersom din søknad om opptak ble godkjent med forbehold, skal disse forbeholdene avklares innen den frist utvalget satt i opptaksvedtaket - dersom forbeholdet gjaldt faglige elementer i prosjektbeskrivelsen, skal du sammen med veileder utarbeide en revidert prosjektbeskrivelse og levere denne til doktorgradsutvalget for endelig godkjenning Dersom det i løpet av studiet skjer vesentlige endringer i forhold til utdanningsplanen må du føre disse inn i de årlige framdriftsrapportene - krever endringen godkjenning, skal dette være klart før du rapporterer om forholdet Dersom du har en avtale om pliktarbeid bør dette planlegges i samarbeid med veileder og instituttleder/arbeidsgiver før utfylling av del A av Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning 13

15 Huskeliste for veilederen Du bør ha god kjennskap til UiS sin ph.d.-forskrift, samt være kjent med ph.d.-utdanningens nettsider Dersom veiledningsforholdet er avklart før søknad om opptak på program leveres, kan du med fordel bidra i utformingen av ph.d.- prosjektet, herunder faglig redegjørelse for prosjektet og plan for opplæringsdel, formidling, utenlandsopphold Signer del B av Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved UiS Dersom søknad om opptak ble godkjent med forbehold og forbeholdet gjaldt faglige elementer, skal du sammen med kandidaten utarbeide en revidert prosjektbeskrivelse, som skal leveres til doktorgradsutvalget for endelig godkjenning innen den frist utvalget satte i opptaksvedtaket Dersom det i løpet av studiet skjer vesentlige endringer i forhold til utdanningsplanen skal du føre dette inn i framdriftsrapportene - krever endringen godkjenning, skal dette være klart før dere rapporterer om forholdet Sørg for at kandidaten så tidlig som mulig blir involvert i relevante, aktive vitenskapelige miljø ved UiS og eksternt Sørg for at kandidaten kjenner regelverket som gjelder ph.d.- utdanningen Sørg for å gjøre kandidaten kjent med de forskningsetiske regler som er gjeldende ved institusjonen og i fagmiljøet forøvrig 14

16 c. UNDERVEIS I STUDIELØPET Dersom kandidaten underveis i studiet har behov for informasjon ut over det denne veilederen gir, anbefales det i første omgang å ta kontakt med ph.d.- veileder, alternativt med instituttleder/arbeidsgiver eller med fakultetets ph.d.-koordinator. i. Opplæringsdelen Opplæringsdelen skal inneholde emner tilsvarende minimum 30 studiepoeng (ECTS). Innenfor den forskriftsfestede rammen for opplæringsdelen (ph.d.-forskriften 8 Opplæringsdel) bestemmer fakultetene selv hvilke elementer som inngår. Kravene til innhold og omfang vil derfor kunne variere mellom de ulike studiene. Krav om opplæring i vitenskapsteori og etikk, samt i metode er felles for alle studiene. De resterende studiepoengene representerer tematiske kurs på ph.d.-nivå. Fakultetene fører katalog over de emnene som tilbys for hvert ph.d.-studium. Oversikt over de emnene som tilbys, både obligatoriske og valgfrie, finnes på studiets nettside. Kurs fra eksterne institusjoner kan også inngå i opplæringsdelen. Dersom eksterne kurs skal inngå i opplæringsdelen må disse godkjennes av doktorgradsutvalget. Dette bør avklares før emnene gjennomføres. Veileder(e) skal involveres i utvelgelsen av emner ved å foreslå emner og diskutere hva som er mest nyttig og praktisk mulig. ii. Veiledning Ph.d.-graden er en veiledet forskerutdanning. Kandidaten skal ha jevnlig kontakt med sin(e) veileder(e), og inngå i et aktivt forskningsmiljø. Kandidaten skal normalt ha minst to veiledere, hvorav den ene skal oppnevnes som hovedveileder med hovedansvar for faglig oppfølging. Minst én av veilederne skal være ansatt ved Universitetet i Stavanger. Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet og være aktive forskere. Minst en av de oppnevnte veilederne bør ha tidligere erfaring fra eller opplæring som veileder av ph.d.-kandidater. I Avtale ved opptak til ph.d.-utdanningen ved UiS, del B, heter det at veileder skal: gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling og sørge for at hypoteser og metoder blir drøftet 15

17 gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv, etc.) og drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen (disposisjon, språklig form, dokumentasjon m.v. holde seg orientert om framdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til arbeidsplanen hjelpe med å føre kandidaten inn i relevante vitenskapelige miljøer drøfte resultater og tolkningen av disse gi kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen Veileders overordnede ansvar er å sikre at kvaliteten på det faglige produktet blir best mulig innenfor den tidsrammen som er satt for ph.d.- studiet. I tillegg skal veileder holde kandidaten løpende informert om forhold av betydning for gjennomføring av studiet, og han/hun skal være med å legge til rette for at kandidaten får et utenlandsopphold ved en institusjon som kan bidra faglig til aktuelt prosjekt. Både veileder og kandidat skal levere årlig framdriftsrapport på fastsatt skjema. Ved langvarig sykdom har instituttleder, i samarbeid med faglig leder for ph.d.-studiet, ansvar for å etablere et midlertidig veiledningsforhold. Avslutning av veiledningsforhold Dersom kandidat eller veileder finner at den annen part ikke overholder sine forpliktelser, skal dette tas opp med den annen part. Partene skal i fellesskap søke å finne en løsning på den situasjonen som er oppstått. Dersom partene etter drøfting ikke er kommet fram til enighet om hvordan situasjonen skal løses, kan kandidat eller veileder be om å bli løst fra veiledningsavtalen. En anmodning om å bli løst fra veiledningsavtalen skal sendes til doktorgradsutvalget som eventuelt fatter vedtak. Ph.d.-kandidat og veileder kan ved enighet be doktorgradsutvalget om å oppnevne ny veileder for kandidaten. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt. Forhold rundt endring av veileder er nærmere beskrevet i Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved UiS, del B. iii. Publisering En ph.d.-avhandling skal inneholde resultater på høyt vitenskapelig nivå, og bidra med ny kunnskap. Nivået på en avhandling skal være det samme enten det er en monografi eller den består av flere mindre arbeider, en såkalt artikkelbasert avhandling. Enkelte emner vil kunne tjene på å bli behandlet med den sammenhengende fremstillingen som bare en 16

18 monografi gir anledning til, men monografiformen kan begrense mulighetene for tilbakemeldinger fra fagfeller underveis i arbeidet. Innen enkelte fagområder er det imidlertid vanlig å levere monografier som er basert på publikasjoner gjort i løpet av studiet. I en avhandling som baserer seg på vitenskapelige artikler, vil kandidaten dra fordel av uavhengige fagfellevurderinger og redaksjonell kontroll. Artikkelarbeidet vil også fremtvinge arbeid i etapper, som kan virke positivt for framdriften i arbeidet. I Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader heter det om artikkelbaserte avhandlinger: Hvis avhandlingen er satt sammen av flere enkeltarbeider, må det dokumenteres og vurderes om de etter sitt innhold utgjør et hele. I slike tilfeller skal doktoranden i en egen del av avhandlingen ikke bare sammenfatte, men også sammenstille, de problemstillinger og konklusjoner som legges frem i delarbeidene i et helhetlig perspektiv og på den måten dokumentere sammenhengen i avhandlingen. Denne delen av avhandlingen er derfor meget viktig både for doktoranden og for komiteen i dens vurdering. Artiklene skal ligge på det nivået som kreves for publisering i fagtidsskrifter med fagfellevurdering. Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har doktorgradsutvalget satt følgende retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger: Normen for antall artikler skal ligge på 4 artikler i doktorgradsavhandlingen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Doktorgradsutvalget kan godkjenne 3 artikler hvis alle 3 artiklene er akseptert for publisering eller at kun 2 artikler er akseptert og en av artiklene er akseptert på nivå 2. For at Doktorgradsutvalget skal godkjenne 3 artikler i doktorgradsavhandlingen må det foreligge en begrunnelse fra veileder for at 3 artikler kan godkjennes. Det er en forutsetning for vurdering av en doktorgradsavhandling at kandidaten er hovedforfatter og har et omfattende faglig ansvar for et flertall av de artikler som inngår i avhandlingen. Dersom avhandlingen omfatter fellesarbeid, skal kandidaten innhente erklæringer fra medforfatter(e) og herunder eventuelt deres samtykke i at arbeidet benyttes som del av avhandlingen. Skjema for medforfattererklæringer skal følge kandidatens søknad om å få avhandlingen bedømt, når denne rettes til fakultetet. Veiledere skal også 17

19 fylle ut medforfattererklæring, dersom disse etter Vancouverreglene er å regne som medforfattere. Avhandlingens sammenfattende del skal være utformet av doktoranden alene. Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring og publisering av en ph.d.-avhandling, med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring/publisering, se ph.d.-forskriften 19.2 Offentliggjøring. Eventuelle utsettelser må framgå i egen avtale som skal legges ved søknaden om opptak. iv. Formidling Et av hovedelementene i ph.d.-utdanningen er faglig formidling. Alle kandidater skal i løpet av studiet levere minst et bidrag i forskningsformidling, og formidlingsform skal vurderes og velges i samarbeid med veiledere. Bidraget kan ha mange forskjellige former, som for eksempel: Undervisning på bachelor- eller masternivå Foredrag Kronikker Populærvitenskapelige arbeider Framlegging av paper på konferanse, forskningsseminar og lignende v. Utenlandsopphold Normalt skal kandidaten tilbringe minst tre måneder av studietiden ved en anerkjent utenlandsk utdannings- eller forskningsinstitusjon der det er mulig å arbeide med problemstillinger i avhandlingen. Der dette ikke er mulig eller ønskelig, kan et opphold ved en tilsvarende norsk institusjon, eller andre ordninger som sikrer innsikt i alternative forskningstradisjoner og tilnærmingsmåter, godkjennes. Et forskningsopphold i utlandet skal i første rekke bidra til å etablere og videreutvikle internasjonalt forskningssamarbeid, og det skal gi nye impulser til arbeidet med avhandlingen. Det er derfor viktig at besøksinstitusjon og aktuelt forskningsmiljø velges med omhu, og i samarbeid med veileder. For å øke sannsynligheten for at oppholdet blir faglig nyttig og relevant, skal det fortrinnsvis skje ved en institusjon hvor kandidat, veileder eller fagmiljø ved UiS allerede har et etablert samarbeid. Et utenlandsopphold vil ofte kreve en del ekstraarbeid, men det er likevel sterkt anbefalt. Et forskningsopphold i utlandet vil kunne gi deg impulser som du ikke får hjemme. I tillegg til den faglige nytten vil du kunne ha stor 18

20 personlig nytte av et slikt opphold, både i forhold til nettverksbygging, språk, kultur og sosial omgang. Mange opplever også at et utenlandsopphold gir bedre muligheter for sammenhengende tid til forskning. Du vil også kunne tilføre instituttet/forskningsmiljøet nye impulser etter et slikt opphold. Hvis du planlegger tur til engelskspråklige land får du også nyttige engelskkunnskaper med deg, noe som vil kunne lette publiseringsarbeidet. Det finnes mange måter å finansiere et utenlandsopphold på. Noen av de vanligste er gjennom Norges Forskningsråds stipendordninger, med midler fra forskningsprosjektet, eller med midler fra arbeidsgiver. UiS har i tillegg en egen stipendordning for utenlandsopphold som er tilgjengelig for kandidater som ikke har mulighet til å oppnå finansiering fra andre kilder. Mobilitetsordningen omfatter alle kandidater som er tatt opp ved UiS sine egne ph.d.-program, og stipendene bevilges i henhold til NFRs gjeldene satser for utenlandsstipend. Midlene skal brukes til å dekke etablerings- og merutgifter ved forskningsopphold i utlandet. Les mer om ordningen i Retningslinjer for tildeling og bruk av mobilitetsmidler som er tilgjengelige på UiS sine nettsider. vi. Pliktarbeid Ph.d.-kandidater som ansettes ved UiS blir enten ansatt for tre eller fire år. I KDs forskrift om ansettelsesvilkår i vitenskapelige stillinger heter det om stipendiatstillinger at normal åremålsperiode er fire år med 25 prosent pliktarbeid. Ansettelsesperioden skal omfatte tre år med rein forskerutdanning. Pliktarbeidet utføres normalt ved instituttet. Arbeidsgiver, som i det tilfellet vil være instituttleder, råder over den tiden som er satt av til pliktarbeid, men har arbeidsgiveransvar i hele studieperioden. Pliktarbeidet skal planlegges i samarbeid mellom kandidat, veileder og arbeidsgiver/instituttleder før utfylling av del A av Avtale ved opptak til ph.d.- utdanning. Det skal være klart definert hvilket arbeid som er ment å inngå i pliktarbeidet. Arbeidet bør så vidt mulig ha relevans for ph.d.-utdanningen og være meritterende arbeid som undervisning, utføring av forskningsoppdrag, administrativt arbeid på prosjekter, eller deltakelse i instituttets/institusjonens utvalg. Administrative plikter bør begrenses i størst mulig grad og bør normalt ikke utgjøre mer enn ti prosent av den samlede arbeidstid på årsbasis. 6 Arbeidsgiver må påse at arbeidsoppgavene ikke går utover den fastsatte rammen for pliktarbeid. 6 Kultur- og vitenskapsdepartementets retningslinjer for tilsetting i stilling som stipendiat ved universiteter og høgskoler av

21 vii. Forskningsetikk Forskningsetikk omfatter etiske aspekter ved forskerrollen og utøvelsen av forskningsarbeidet, så som redelighet, habilitet og uavhengighet. Ph.d.-kandidater og veiledere har felles ansvar for at kandidatene gjør seg kjent med gjeldende forskningsetikk og de relevante forskningsetiske retningslinjene, med særlig vekt på god henvisningsskikk og reglene for medforfatterskap (Vancouverreglene). Både kandidater og veiledere skal, i opptaksavtalen, signere på at de er kjent med dette ansvaret. Mer informasjon om forskningsetikk generelt og ved UiS er tilgjengelig på etikkom.no og på viii. Framdriftsrapportering Hvert år skal kandidat og hovedveileder rapportere til doktorgradsutvalget om framdrift i ph.d.-prosjektet. Rapporten skal ta utgangspunkt i endelig plan for ph.d.-utdanningen, og opplyse om alle avvik fra denne planen (finansiering, opplæringsdel, publisering, utenlandsopphold og øvrige faktorer som har påvirkning på faglig framdrift). Kandidat og hovedveileder rapporterer separat på fastsatt skjema. Fakultetets ph.d.-koordinator sørger for at kandidatens og veilederens instituttleder får kopi av rapportene før de tas opp i doktorgradsutvalget. Den årlige fristen for rapportering er 31. januar. Første rapportering skjer tidligst tre måneder etter opptak. Utvalget behandler innkomne rapporter og etterlyser manglende rapporter. I tilfeller der framdriften er for langsom i forhold til utdanningsplanen, uten at dette skyldes noen form for permisjon fra studiet, vil doktorgradsutvalget i samarbeid med instituttleder søke å finne frem til tiltak som kan bedre framdriften. Dette vil skje i samarbeid med kandidat, instituttleder og/eller veileder. Kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for rapportering. Manglende eller mangelfull framdriftsrapportering fra kandidaten kan medføre tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen før opptaksperiodens utløp, jf. ph.d.- forskriften 5.5. Veiledere som unnlater å følge opp rapporteringsplikten kan bli fratatt veilederansvaret. Kandidater skal i tillegg ha medarbeidersamtaler på lik linje med andre ansatte. For kandidater med tilsettingsforhold til UiS er det instituttleder som gjennomfører medarbeidersamtalene/utviklingssamtalene. 20

22 Framdriftsrapporten kan med fordel være et naturlig utgangspunkt for disse samtalene. ix. Faste faglige og sosiale tilbud Ved UiS finnes det faglige og sosiale tilbud og arrangementer for kandidater og veiledere, både på institusjonelt nivå og på fakultets- og instituttnivå. Noen arrangementer og tilbud er midlertidige og annonseres fortløpende på internett. Kun de faste ordningene presenteres her: Universitetsbibliotekets tjenester På nettsidene til Universitetsbiblioteket kan du finne mye viktig informasjon og nyttige lenker. Her kan du søke i databaser over bøker og vitenskapelige tidsskrifter, elektroniske oppslagsverk og ordbøker, offentlig informasjon, statistikker, standarder, m.m. På nettsidene finner du også informasjon om skriving, publisering og litteraturovervåking. For å holde orden på referansene dine og for å lage gode litteraturlister tilbyr biblioteket referansehåndteringsprogrammet EndNote. Biblioteket holder kurs og gir veiledning i litteratursøk og EndNote. Se kursoversikt på hjemmesidene, eller kontakt Universitetsbiblioteket for mer informasjon. Universitetsbiblioteket kan også raskt skaffe artikler og bøker gjennom det internasjonale biblioteknettverket. Introduksjonsseminar To ganger i året arrangerer utdanningsavdelingen et halvdagsseminar for nye kandidater. Seminarets målsetning er å gjøre kandidatene kjent med organisering, tilbud, plikter og rettigheter i forbindelse med ph.d.- utdanningen ved UiS. Både vitenskapelig og administrativt ansatte, samt representanter for ph.d.-kandidatene ved de forskjellige fakultetene er til stede for å svare på spørsmål fra de nye kandidatene. Veiledningsseminar En gang i året inviterer utdanningsavdelingen alle kandidater og veileder ved hele institusjonen til et heldagsseminar om veiledning. Interne og eksterne foredragsholdere fokuserer på etikk og utvikling innen ph.d.-veiledning, og seminaret gir god mulighet for nettverksbygging innad i og på tvers av faggrupper. Kurs i Basic presentation techniques Utdanningsavdelingen arrangerer hvert semester et tre dagers kurs i Basic Presentation Techniques. Kurset beskrives på forskerutdanningens nettsider og lyses ut i god tid før kursstart. 21

23 Doktorgradsseminar Hver fredag mellom kl 0900 og 1100 arrangeres det doktorgradsseminar for ph.d.-kandidatene ved Det humanistiske fakultet. Seminarene representerer en faglig-sosial møteplass på tvers av institutt/senter, hvor kandidatene kan trene seg på aktiv deltagelse i presentasjon og diskusjon av vitenskapelige problemstillinger. Både kandidater og veiledere innleder til diskusjon, og kandidatenes obligatoriske 50 % og 90 % seminarer legges frem her. Et gjennomgående tema på tvers av spesialiteter og fag er vitenskapens produksjonsnormer. Hva kjennetegner god forskning, og hvilke normer og regler forholder vi oss til på tvers av spesialiteter? 50 % og 90 % seminar Ved Det humanistiske fakultet skal alle ph.d.-kandidater gjennomføre 50 % og 90 % seminarer. 50 % seminarene avholdes som regel i det fjerde semester (jf. et 6 semester normalløp). Seminarene arrangeres som regel som åpne seminarer der kandidaten presenterer avhandlingen sin og svarer på spørsmål fra opponent/ekstern leser. 90 % seminaret kan eventuelt ta form av et møte mellom kandidat, opponent og veileder(e) uten tilhørere. Det er veileder og kandidat selv som står for arrangementet i forhold til program, finne ekstern leser, booking av lokaler etc. Utgiftene til ekstern leser på 90 % seminar dekkes av fakultetet. Stipendordning for utenlandsopphold UiS har en egen stipendordning for utenlandsopphold. Mobilitetsordningen omfatter alle fagområder, og gjelder for alle kandidater som er tatt opp på UiS sine ph.d.-studier. Stipendene bevilges i form av et månedlig tilskudd i henhold til NFRs gjeldene satser for utenlandsopphold. Ordningen er nærmere beskrevet i Retningslinjer for tildeling og bruk av mobilitetsmidler som presenteres på UiS sine nettsider. Søknad om midler skal fylles ut på eget skjema, som fås ved henvendelse til ph.d.-koordinatorene ved aktuelt fakultet. Årsfest med promosjon av årets doktorer Hvert år i oktober feirer UiS sin overgang fra høgskole til universitet. Årsfesten feires i en høytidelig ramme, hvor promosjon av årets doktorer inngår som et fast innslag sammen med anerkjente fest talere og utdeling av forskningspris. 22

24 x. Huskelister underveis i studieløpet Huskeliste for ph.d.-kandidaten Ta kontakt med veileder, alternativt med arbeidsgiver/instituttleder eller med fakultetets ph.d.-koordinator dersom du har behov for informasjon ut over det denne veilederen gir Opplæringsdel Avklar i samarbeid med ph.d.-veileder hvilke kurs som skal inngå i opplæringsdelen, og gjennomfør disse så tidlig som mulig i løpet av studiet Opplæringsdelen skal samlet godkjennes av doktorgradsutvalget Dersom du ønsker å inkludere et kurs fra en annen institusjon i opplæringsdelen din, søk doktorgradsutvalget om godkjenning før du gjennomfører kurset Nasjonal forskerkursportal i samfunnsfag finnes på UiO sine nettsider Framdriftsrapportering Årlig framdriftsrapport skal leveres på fastsatt skjema innen 31. januar Forskningsprosjekt og publisering Vær realistisk med hensyn til tidsplan og budsjett for prosjektet - gi rom for at f.eks. forsøk/analysearbeid må gjøres om igjen, og at eventuelt publiseringsarbeid ofte tar mye lengre tid enn først antatt Når du skal foreta litteratursøk og finne frem til fagbøker og reviewartikler som gir oversikt over dagsaktuell forsking og hva som er de viktigste problemstillingene skal veileder være behjelpelig - han/hun vil i de fleste tilfeller ha god oversikt over temaområdet og sentral litteratur Universitetsbibliotekets tjenester og nettsider kan også være nyttige i forbindelse med litteratursøk etc. Arbeid målrettet mot avhandling og andre publikasjoner, og begynn skrivingen så tidlig som mulig i forskningsprosessen Ved eksperimentelt arbeid, start skrivingen allerede ved forsøksplanlegging og gjennomføring av forsøk, og gjør arbeidet ferdig med en gang du har forskningsresultatene - hvis du venter for lenge, vil det være vanskeligere å arbeide med resultatene, og du vil ofte ha for dårlig tid på slutten Det er en fordel at en størst mulig del av arbeidet er akseptert i vitenskapelige tidsskrifter - det vil da som oftest være mindre for opponentene å kritisere deg for, ettersom du allerede har gjennomgått tung faglig kritikk gjennom fagfellevurderingen 23

25 Utenlandsopphold Et utenlandsopphold vil ofte kreve en del ekstraarbeid, men det er likevel sterkt anbefalt Dersom du skal på utenlandsopphold, og ønsker å søke om stipend, må du regne med at mange stipendordninger kan ha søknadsfrist mer enn et år før avreise Det finnes mange måter å finansiere et utenlandsopphold på - du finner informasjon om Forskningsrådets ordninger og søknadsfrister på deres hjemmeside, eller ved å henvende deg til kontaktpersonen for det programmet du er interessert i Veileder kan kanskje gi deg tips om mulige stipend Det kan være at midler til utenlandsopphold allerede ligger i forskningsprosjektet Dersom du ikke har mulighet å få midler fra andre kilder, kan du søke om støtte til tre til seks måneders forskningsopphold gjennom UiS sin egen stipendordning for utenlandsopphold Det er mulighet for skattefritak på lønn hvis du reiser til enkelte land, for eksempel USA Nyttig informasjon om bl.a. praktiske forhold ved et utenlandsopphold finnes blant annet på forskermobilitetsportalen EURAXESS Pliktarbeid Det er viktig at du fører tidsregnskap og registrerer alle utførte arbeidsoppgaver Veileder og instituttleder skal informeres om omfanget av utført pliktarbeid Dersom arbeidsoppgavene overstiger avtalt arbeidsomfang, bør du gjøre en avtale om ekstra finansieringstid, eller annen godtgjørelse med instituttleder Huskeliste for veilederen Doktorgradsutvalget skal godkjenne kursene som inngår i opplæringsdelen - veileder skal rådgi kandidaten når det gjelder forslag til kurs, både kurs tilbudt ved UiS og eksternt Begynn planleggingen av et utenlandsopphold så tidlig som mulig, og rådgi ph.d.-kandidaten i valg av institusjon og fagmiljø, slik at utenlandsoppholdet gir størst mulig faglig utbytte og bidrar til aktuelt prosjekt Framdriftsrapport på fastsatt skjema skal leveres innen 31. januar 24

26 d. AVSLUTNINGSFASE - avslutning, innlevering og disputas i. Forslag til bedømmelseskomité Før innlevering av avhandling skal hovedveileder sørge for at fagmiljøet utarbeider et begrunnet forslag til bedømmelseskomité og, via aktuell instituttleder, sende dette til doktorgradsutvalget. Komiteen skal bestå av minst tre medlemmer og skal settes sammen slik at begge kjønn, såfremt mulig, er representert minst ett av medlemmene er uten tilknytning til UiS minst ett av medlemmene bør komme fra en utenlandsk institusjon alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse Forslaget skal inneholde en begrunnelse for valg av medlemmer. Det skal vises til hvordan komiteen dekker avhandlingens fagfelt. Alle parter i saken plikter å klargjøre relasjoner til de foreslåtte komitémedlemmer, som kan ha betydning ved vurderingen av habilitet. Dette gjelder både faglige og familiære forhold. Denne plikten påhviler ikke bare kandidaten og potensielle komitémedlemmer, men også veiledere, medveiledere og instituttleder/senterleder. Doktoranden kan før oppnevning gi merknader til sammensetningen slik at doktorgradsutvalget i sin behandling er best mulig informert om mulig inhabilitet eller andre avgjørende forhold også gjennom informasjon fra kandidaten. I forslaget skal det utpekes en administrator blant komiteens medlemmer, eller i tillegg til komiteens medlemmer. Komiteens administrator har ansvaret for å organisere komiteens arbeid, herunder sørge for at arbeidet kommer raskt i gang og at tidsrammen for komitéarbeidet overholdes. Administratoren skal bidra til å samordne komiteens innstilling om avhandlingen og avklare arbeidsdelingen mellom komitémedlemmene under disputasen. Administratoren skal også sikre at komiteens arbeid skjer i samsvar med både Forskrift for graden philosophiae doctor ved UiS og Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader. Forslag til bedømmelseskomité skal være klar før, eller samtidig med innlevering av avhandlingen. Fagmiljøet skal ha avklart med de foreslåtte personene hvorvidt de ønsker og har mulighet til å delta i komiteen før forslaget sendes til doktorgradsutvalget for behandling og endelig fastsetting av bedømmelseskomité på vegne av rektor. Doktorgradsutvalget har det 25

27 endelige ansvar for å påse at de foreslåtte medlemmene ikke er inhabile eller har for tette relasjoner til noen av partene i avhandlingen. Når fakultetet har godkjent søknad om å få avhandlingen bedømt, skal bedømmelseskomiteen oppnevnes. Dersom doktorgradsutvalget anbefaler komiteen, får kandidaten anledning til å gi skriftlige merknader til komiteens sammensetning innen én uke (ph.d.-forskriften 15). Hvis det ikke foreligger merknader sendes avhandlingen til komiteen, sammen med navn på veileder(e), informasjon om kandidatens opplæringsdel og eventuelle medforfattererklæringer. Forskrift for graden philosophiae doctor ved UiS og Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader skal legges ved. I praksis er det ofte slik at veiledere, medlemmer av bedømmelseskomiteen og disputasens ordstyrer i forbindelse med oppnevning av komité avtaler dato for eventuell disputas. Disputasdato skal normalt settes til senest fem måneder etter at avhandlingen er innlevert. ii. Innlevering av avhandling Før innlevering av avhandlingen skal opplæringsdelen være godkjent, og forslag til bedømmelseskomité skal være sendt (evt. sendes forslaget sammen med avhandlingen) til det fakultære doktorgradsutvalget. Kandidaten leverer deretter følgende til fakultetets ph.d.-koordinator: Søknad på fastsatt skjema om å få avhandlingen bedømt Syv eksemplarer av avhandlingen Medforfattererklæring på fastsatt skjema - dersom avhandlingen inneholder fellesarbeid skal det innhentes erklæringer fra øvrige forfattere, som klargjør medforfatterskapet i de enkelte arbeidene Pressemeldingsskjema for ph.d.-kandidater Ph.d.-koordinatoren kan være behjelpelig med ytterligere informasjon i denne prosessen. Normalt vil de syv innleverte eksemplarene være vanlige utskrifter. Disse skal være heftet sammen eller innbundet på en enkel måte. Den ferdige varianten trykkes opp på et trykkeri først etter at avhandlingen er godkjent. Ta kontakt med ph.d.-koordinatoren for å få tildelt avhandlingens løpenummer, ISSN-nummer og ISBN-nummer. Disse numrene skal påføres avhandlingens omslag. Pressemeldingsskjemaet skal leveres sammen med eller kort tid etter at avhandlingen leveres, og kan med fordel fylles ut sammen med veileder. 26

Veileder for doktorgradsstudiet ved UiS

Veileder for doktorgradsstudiet ved UiS Veileder for doktorgradsstudiet ved UiS April 2009 Veileder for doktorgradsstudiet ved UiS. Vedtatt av Det sentrale doktorgradsutvalget ved UiS den 10. februar 2009. FORORD 4 1 ORGANISERING AV DOKTORGRADSUTDANNINGEN

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Universitets- og høgskolerådets veiledende forskrift for graden Philosophiae

Detaljer

Veileder for doktorgradsstudiet ved UiS

Veileder for doktorgradsstudiet ved UiS Veileder for doktorgradsstudiet ved UiS Veileder for doktorgradsstudiet ved UiS. Vedtatt av Det sentrale doktorgradsutvalget ved UiS den 10. februar 2009. Veilederen vil også foreligge i trykket utgave

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus De utfyllende retningslinjene for doktorgradsstudiet i helsevitenskap er gitt med hjemmel i forskrift

Detaljer

Veileder for ph.d.-utdanningen ved UiS

Veileder for ph.d.-utdanningen ved UiS Veileder for ph.d.-utdanningen ved UiS Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS Forskerutdanning for fremtiden Universitetet i Stavanger er et innovativt universitet som jobber målrettet for å tilby en relevant

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsrapport for 2014 Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1. Innledning Doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN (UIB)

UNIVERSITETET I BERGEN (UIB) AVTALE OM OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED INNLEDNING UNIVERSITETET I BERGEN (UIB) Avtalen inneholder vilkår for opptak til ph.d. - utdanningen ved UiB og er utformet i samsvar med de lover og forskrifter

Detaljer

Veileder for ph.d.-utdanningen

Veileder for ph.d.-utdanningen Veileder for ph.d.-utdanningen Forskerutdanning for fremtiden Universitetet i Stavanger er et innovativt universitet som jobber målrettet for å tilby en relevant ph.d.-utdanning av høy kvalitet. Vi har

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 6 Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av den av Det norske universitetsråd av 09.12.1996 (oppdatert 01.10.99) anbefalte standardforskrift

Detaljer

Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD)

Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet den 17. juni 2003 og revidert den 24. juni 2004. 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen

Detaljer

1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et halvt års arbeid eller 30 studiepoeng.

1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et halvt års arbeid eller 30 studiepoeng. Revidert programplan 1. Ph.d.-programmets navn, omfang, mål og kvalifikasjon 1.1.1 Ph.d.-programmet i humanistiske fag 1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forslag 24.11.08 Vedtatt av styret 27.11.2008 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen som fører frem til

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 14 Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 22.05.2003 med hjemmel i Lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015 Læringsmål for ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning Ph.d.-utdanningen i tverrfaglig barneforskning har som formål å videreutvikle

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av styret for Høgskolen i Stavanger 31. mars 2004. Sist endret og fastsatt av styret for Universitetet i Stavanger

Detaljer

VEILEDER FOR DOKTORGRADSSTUDIET I ØKONOMISTYRING VED TØH

VEILEDER FOR DOKTORGRADSSTUDIET I ØKONOMISTYRING VED TØH VEILEDER FOR DOKTORGRADSSTUDIET I ØKONOMISTYRING VED TØH Revidert 08.04.2013 1 Organisering av doktorgradsutdanningen ved Handelshøyskolen i Trondheim Programutvalg for doktorgradsutdanning i økonomistyring

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I STAVANGER (UiS)

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I STAVANGER (UiS) AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I STAVANGER (UiS) INNLEDNING Opptaksavtalemalen er en omarbeidet versjon av UHRs utkast til opptaksavtale og er fastsatt av forskningsutvalget ved

Detaljer

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB)

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) 1 Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap den 16. juni.2005 med hjemmel i Lov om universiteter

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM

SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM SØKNAD OM OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM Skraverte felt fylles ikke ut Søknaden utarbeides i samarbeid med hovedveileder og sendes til fakultetet via det institutt søkeren ønsker tilhold ved 1. Personalia Studentnr.

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) UHRs anbefalte forskrift med endringsforslag Side 1 av 8 Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) Vedtatt av høgskolestyret den xx. xx 2009. 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen

Detaljer

Hovedaspekter Delaspekter Rutiner Oppfølgingsansvar. Det skal foreligge rutiner for utlysning av stipendiatstillinger ved UiO

Hovedaspekter Delaspekter Rutiner Oppfølgingsansvar. Det skal foreligge rutiner for utlysning av stipendiatstillinger ved UiO Kvalitetssystem for ph.d-utdanningen ved Det medisinske fakultet A: Startfasen Informasjon og rekruttering Informasjon om forskerutdanningen Utlysning av stipendiatstillinger ved UiO Det skal foreligge

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU Revidert av Det humanistiske fakultet

Vedtatt av Styret ved NTNU Revidert av Det humanistiske fakultet NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING (Ph.d.) AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B OG C Vedtatt av Styret ved NTNU 22.05.2003. Revidert av

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen vedtatt av høgskolestyret 23.04.2013 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen

Detaljer

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret den 17. januar 2000. 1. Målsetting Graden Doctor philosophiae (dr. philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

HØGSKOLEN I MOLDE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B, C OG D. Vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 15.10.2013.

HØGSKOLEN I MOLDE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B, C OG D. Vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 15.10.2013. HØGSKOLEN I MOLDE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B, C OG D Vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 15.10.2013. DEL A: GENERELL DEL 1 FORMÅL Avtalen gjelder kandidater

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen KAPITTEL I ALLMENNE REGLER... 2 1. VIRKEOMRÅDE... 2 2. MÅLSETTING... 2 3. BESLUTNINGSMYNDIGHET... 2 4. ANSVAR FOR DOKTORGRADSUTDANNINGEN...

Detaljer

Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Gjøvik.

Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Gjøvik. Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Gjøvik. Fastsatt av styret for Høgskolen i Gjøvik 22. februar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-3

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND INNLEDNING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag Veiledende retningslinjer for graden philosopiae doctor (ph.d.) anbefalt av Universitets

Detaljer

DEL 1: AVTALE VED OPPTAK TIL FORSKERLINJEN 1 FORMÅL

DEL 1: AVTALE VED OPPTAK TIL FORSKERLINJEN 1 FORMÅL DEL 1: AVTALE VED OPPTAK TIL FORSKERLINJEN 1 FORMÅL Avtalen gjelder studenter som er tatt opp til forskerlinjen ved. Avtalen har som formål å sikre gjennomføring av forskerlinjen, og regulere partenes

Detaljer

Programplan for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Programplan for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Programplan for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Vedtak angående etablering og endring av ph.d.-programmet Dato Saksnr. Vedtaksorgan Fra semester Etablering av ph.d.-programmet

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED HØGSKOLEN I HEDMARK

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED HØGSKOLEN I HEDMARK Versjon februar 2014 INNLEDNING AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED HØGSKOLEN I HEDMARK Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) anbefalt

Detaljer

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Ph.d. i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d. i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr.philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr.philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr.philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 19. januar 2017 med hjemmel

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Håndbok for ph.d.-kandidater tatt opp på et ph.d.-program ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Håndbok for ph.d.-kandidater tatt opp på et ph.d.-program ved Høgskolen i Oslo og Akershus Håndbok for ph.d.-kandidater tatt opp på et ph.d.-program ved Høgskolen i Oslo og Akershus revidert april 2013 Innhold 1. Forord... 4 2. Opptak... 5 Opptak... 5 Tid på ph.d.-programmet... 5 Behandling

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

MÅLSETTING OG ORGANISERING

MÅLSETTING OG ORGANISERING Retningslinjer for kandidater tatt opp til graden philosophiae doctor (PhD) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Vedtatt i fakultetsstyret 02.07.2003, endret 02.03.2005 og 08.03.2006 A. MÅLSETTING

Detaljer

Ph.d i studier av profesjonspraksis

Ph.d i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Innhold og formål 1. Formål 2. Etiske spørsmål Veiledning 3. Innhenting av veileder 4. Veileders kvalifikasjoner 5. Veiledningens

Detaljer

3-1 Universitetsstyret har det overordnede ansvar for doktorgradsutdanningen ved UMB og gir selv regler for organiseringen.

3-1 Universitetsstyret har det overordnede ansvar for doktorgradsutdanningen ved UMB og gir selv regler for organiseringen. Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap 7. desember

Detaljer

Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer

Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer 20.04.2015 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Avslutningsfasen i ph.d.-studiet Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord Universitetet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007 1. Forskrift/reglement og utfyllende bestemmelser Arbeidet med bedømmelse av vitenskapelig avhandlinger

Detaljer

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim 1. Personalia Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim Studentnr. (avd. fyller ut) Fødselsdato Dag Mnd År Personnr.

Detaljer

Retningslinjer og utfyllende bestemmelser for ph.d.- utdanningene ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer og utfyllende bestemmelser for ph.d.- utdanningene ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer og utfyllende bestemmelser for ph.d.- utdanningene ved VID vitenskapelige høgskole DEL 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER Retningslinjene er utfyllende bestemmelser til forskrift 11. desember 2015

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet Vedtatt av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 20.06.2013 med hjemmel

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Fakultet for kunst, musikk og design

UNIVERSITETET I BERGEN Fakultet for kunst, musikk og design UNIVERSITETET I BERGEN Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Fakultet for kunst, musikk og design Styresak: 39/17 Møtedato:16.06.17 Dato: 8/6 2017/ KJT Arkivsaksnr: Retningslinjer for KMDs deltagelse

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det kalles inn til,møte i Forskerutdanningsutvalget, onsdag den 24. mai 2017 kl. 10.15-12.00, i møterom 1005, Realfagbygget, 1. etasje.

Detaljer

Programplan for ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo

Programplan for ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo Programplan for ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo Vedtak angående etablering og endring av ph.d.-programmet Dato Saksnr. Vedtaksorgan Fra semester Etablering av ph.d.-programmet

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer 06/4635 KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer A: Startfasen Hovedaspekter Delaspekter Rutiner Oppfølgingsansvar Informasjon og rekruttering Informasjon om forskerutdanningen

Detaljer

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos.

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos. Gjeldende forskriftstekst Forslag til ny forskriftstekst Forslag / kommentar DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder graden doctor philosophiae (dr. philos.), og gir

Detaljer

Kvalitetssikringssystem. for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet

Kvalitetssikringssystem. for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet Kvalitetssikringssystem for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet vedtatt av høgskolestyret 28.09.2017 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet

Detaljer

Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Fastsatt av Høgskolestyret XX. juni 2009 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universitet

Detaljer

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos.

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos. Gjeldende forskriftstekst Forslag til ny forskriftstekst Forslag / kommentar DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder graden doctor philosophiae (dr. philos.), og gir

Detaljer

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. De Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det

Detaljer

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet Gitt med hjemmel i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo, av 22.

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING INNLEDNING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag Veiledende retningslinjer for graden philosopiae doctor (ph.d.) anbefalt av Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Detaljer

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det odontologiske fakultetet

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det odontologiske fakultetet Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det odontologiske fakultetet Gitt med hjemmel i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo, av

Detaljer

TILTAKSPLAN PH.D. Det humanistiske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet I. MÅLSETTING

TILTAKSPLAN PH.D. Det humanistiske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet I. MÅLSETTING NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det humanistiske fakultet TILTAKSPLAN PH.D. I. MÅLSETTING Fakultetet har som målsetting innen 2020 at minst 50 % av de som er tatt opp på ph.d.-programmet,

Detaljer

Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer

Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer Vedtatt av styret for Høgskolen i Lillehammer 24.04.2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 For denne avtalen gjelder: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Fastsatt av styret 26. mai 2005 med hjemmel i LOV 2005-04-01

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015 BESKRIVELSE, (jf. 2 i forskriften) Ph.d.-programmet - er tverrfaglig innrettet, og kan ha tyngdepunkt

Detaljer

Arkivkode: FU sak: 16/10 Sak nr.: Møte:

Arkivkode: FU sak: 16/10 Sak nr.: Møte: Universitetet i Bergen Forskningsutvalget Arkivkode: FU sak: 16/10 Sak nr.: Møte: 18.05.10 FREMDRIFTSRAPPORTERING I FORSKERUTDANNINGEN Bakgrunn Alle ph.d. kandidater og veiledere rapporterer årlig på kandidatens

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007. Godkjent med enkelte justeringer av Styret ved NTNU 27.02.2008. 1. Forskrift/reglement Arbeidet

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for PhD-programmet i Tverrfaglige kulturstudier ved Det historisk-filosofiske fakultet

Studieplan for PhD-programmet i Tverrfaglige kulturstudier ved Det historisk-filosofiske fakultet 20 Studieplan for PhD-programmet i Tverrfaglige kulturstudier ved Det historisk-filosofiske fakultet Vedtatt av Fakultetsstyret ved Det historisk-filosofiske fakultet 17.12.2003 med justeringer vedtatt

Detaljer

Felles mastergrad i informatikk programutvikling

Felles mastergrad i informatikk programutvikling Avtale for toårig mastergradsstudium Felles mastergrad i informatikk programutvikling Et samarbeid mellom: Institutt for data- og realfag, Høgskolen i Bergen og Institutt for informatikk, det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet STUDIERETNING GEOGRAFI OG STUDIERETNING SYSTEMDYNAMIKK (Godkjent av dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato 19.04.2017. Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i sosiologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., [OFFENTLIG VIRKSOMHET X]

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., [OFFENTLIG VIRKSOMHET X] 1 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., og [OFFENTLIG VIRKSOMHET X] 2 Formålet med Samarbeidsavtalen Forskningsrådet har, med forbehold om at alle formalia

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av den av Det norske universitetsråd av 09.12.1996 (oppdatert 01.10.99) anbefalte standardforskrift

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Godkjent av Det norske universitetsråd 09.12.96. Godkjent av Det akademiske kollegium 08.04.97 for bruk ved Universitetet i Oslo (og oppdatert for dette

Detaljer

1.1: Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo

1.1: Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo 1.1: Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo Fastsatt av styret ved Universitetet i Oslo 22. juni 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære:

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: Hovedoppgaven i medisinstudiet Retningslinjer Sist revidert 11.12.2017 1. Målsetting Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: å bruke en vitenskapelig tenke- og

Detaljer

Avtale for mastergradsstudium Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen

Avtale for mastergradsstudium Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Avtale for mastergradsstudium Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Studieprogram: Studentens navn: Studiestart: Del I: Generelle bestemmelser Underskrives av: student og leder av

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

STUDIEPROGRAM. Ph.d.-programmet i naturforvaltning. PhD programme in Ecology and Natural Resource Management HOVEDMÅL

STUDIEPROGRAM. Ph.d.-programmet i naturforvaltning. PhD programme in Ecology and Natural Resource Management HOVEDMÅL NATURFORVALTNING For denne utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, opptak, gjennomføring

Detaljer

Tabellene: Emnenr. Emnenummeret har 6 tegn. Oppbyggingen av emnenummer er nærmere beskrevet i eget avsnitt umiddelbart foran emnebeskrivelsene.

Tabellene: Emnenr. Emnenummeret har 6 tegn. Oppbyggingen av emnenummer er nærmere beskrevet i eget avsnitt umiddelbart foran emnebeskrivelsene. 4 GENERELT OM TABELLER OG EMNEBESKRIVELSER Tabellene: Emnenr. Emnenummeret har 6 tegn. Oppbyggingen av emnenummer er nærmere beskrevet i eget avsnitt umiddelbart foran emnebeskrivelsene. Emnetittel Emnetittelen

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 20.04.2012. (puntkt 8 er revidert etter drøftinger med tillitsvalgte 11.09.2014). Retningslinjer

Detaljer

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen Agenda (A) Hva blir jeg etter endt ph.d.-utdanning? (B) Hva består utdanningen av? (C) Hva skal til for at jeg

Detaljer

Søknad om opptak til ph.d.-studium ved Universitetet i Tromsø

Søknad om opptak til ph.d.-studium ved Universitetet i Tromsø Bokmål Søknad om opptak til ph.d.-studium ved Universitetet i Tromsø Gjelder for søknad om opptak til ph.d.-studium ved Det helsevitenskaplige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for biovitenskap,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PSYKOLOGI, 2017/2018. Vedtatt av Dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PSYKOLOGI, 2017/2018. Vedtatt av Dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PSYKOLOGI, 2017/2018 Vedtatt 24.04.17 av Dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Opptakskrav Hovedkravet for opptak er cand.psychol. eller mastergrad/hovedfag

Detaljer

Vurdering av kvalitet og framdrift i doktorgradsprosjekt.

Vurdering av kvalitet og framdrift i doktorgradsprosjekt. Vurdering av kvalitet og framdrift i doktorgradsprosjekt. Retningslinjer for phd-programmene ved Det humanistiske fakultet Studieplanene for de to phd-programmene ved HUM-fak (ph.d. i utdanningsvitenskap

Detaljer

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo SØKNADS- OG AVTALESKJEMA FOR OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAMMET VED DET MEDISINSKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO Denne avtalen viser til Forskrift for graden philosophiae

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007. Godkjent med enkelte justeringer av Styret ved NTNU 13.06.2012. 1. Forskrift/reglement Arbeidet

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle.

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle. 1 of 15 11.04.2014 14:12 Årlig rapportering for ph.d. kandidater ved IME-fakultetet. IME-fakultetet søker kontinuerlig å forbedre vår tilrettelegging av forskerutdanningen. Rapporteringen er dels en undersøkelse

Detaljer

Styret viser til notat fra universitetsdirektøren av og vedtar følgende:

Styret viser til notat fra universitetsdirektøren av og vedtar følgende: Vedtak: Styret viser til notat fra universitetsdirektøren av 13.05.2003 og vedtar følgende: 1. Styret vedtar forslaget til Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU dd.mm.åååå

Vedtatt av Styret ved NTNU dd.mm.åååå Forslag til revidert opptaksavtale februar 2013 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING (PH.D.) AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B OG C Vedtatt

Detaljer

Søknad om opptak til-, og avtale om gjennomføring av doktorgradsstudiet

Søknad om opptak til-, og avtale om gjennomføring av doktorgradsstudiet Søknad om opptak til-, og avtale om gjennomføring av doktorgradsstudiet PERSONOPPLYSNINGER Navn (etternavn, alle fornavn): Fødselsnummer (11 siffer): Nasjonalitet: Kjønn (M/K): Bostedsadresse: Postnummer:

Detaljer

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen Universitetet i Stavanger Styret US 34/10 Doktorgradsutvalgene - mandat og sammensetning ephortesak: 2010/799 Møtedag: 25.03.10 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Detaljer

Bestemmelsene er utfyllende til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiT Norges arktiske universitet gjeldende fra januar 2015

Bestemmelsene er utfyllende til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiT Norges arktiske universitet gjeldende fra januar 2015 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Arkivref.: 2016/8629 Dato: 18.10.2016 Utfyllende bestemmelser for graden philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser

Detaljer