Nedsette en arbeidgruppe som gjennomgår styrende dokumenter med sikte på å avdekke områder der det er behov for å etablere styrende dokumenter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedsette en arbeidgruppe som gjennomgår styrende dokumenter med sikte på å avdekke områder der det er behov for å etablere styrende dokumenter."

Transkript

1 Revisjonsområde Problemstilling Anbefaling tiltak fra Konsernrevisjon Handlingsplan/ tiltak - Akershus universitetssykehus Ansvar Frist Resultatmål Effektmål Problemstilling 1: I hvilken grad har helseforetaket operasjonalisert rammeverket for/kravene til god virksomhetsstyring? Vurdere hvilke styrende dokumenter som må etableres for å sikre nødvendige prosesser og aktiviteter slik at foretaket sikrer helhetlig virksomhetsstyring Nedsette en arbeidgruppe som gjennomgår styrende dokumenter med sikte på å avdekke områder der det er behov for å etablere styrende dokumenter. Arbeidsgruppen utarbeider en overordnet prosedyre for virksomhetsstyring ved Ahus Direktør Arbeidsgruppen er etablert og i funksjon innen Direktør sekretariatet Utkast foreligger, sendes Overordnet prosedyre for på høring i EQS innen virksomhetsstyring er etablert og tilgjengelig i EQS innen God kunnskaputnyttelse og involvering Bedre kunnskap og forståelse hos ledere og ansatte for hva virksomhetsstyring innebærer Arbeidsgruppen lager en plan for det videre arbeid med å etablere nødvendige styrende dokumenter. Planen skal angi ansvarlig og frist for de ulike oppgaver/tiltak som inngår i planen. Elektroniske styringsprosesser i EQS prøves ut på et begrenset område (pilot) Plan for utvikling og implementering av virksomhetsstyringsprosesser er godkjent innen Grunnlag for å beslutte evt. bruk av EQS i styrings- prosessene foreligger innen Målrettet og effektivt endringsarbeid Effektiv systemstøtte Alle aktuelle dokumenter gjøres tilgjengelighet i EQS og utgåtte dokumenter revideres Utgåtte styrende dokumenter i EQS revideres Nye styrende dokumenter legges inn i EQS, se tiltak ovenfor Det utarbeides en systematisk oversikt over Utarbeide overordnet årshjul for styringsprosessene ved oppgaver og aktiviteter som skal gjennomføres ila foretaket. av et kalenderår knyttet til ansvar for virksomhetsstyring Oppdatere/utarbeide detaljerte årshjul for følgende styringsprosesser: Oppdrag og bestilling fra eier og årlige mål for foretaket Strategisk planlegging Årlig melding Måneds- og tertialrapportering Årsberetning Lederlinjens oppfølgingsmøter Økonomisk langtidsplan og årsbudsjett Ledelsens gjennomgåelse Roller og ansvar defineres og kommuniseres for linje og stab, herunder sentral stab sin rolle og ansvar for styrings-og oppfølgingsprosesser Utarbeide oversikt over roller og ansvar for styringsprosessene Ansvarlig direktør Direktør sekretariatet Viseadm. direktør Viseadm. direktør Viseadm. direktør Kontinuerlig Etter hvert som de ferdigstilles Prosedyrer for alle styringsprosesser er etablert og tilgjengelig i EQS innen Overordnet styringshjul er etablert og tilgjengelig i EQS innen Overordnet eierskap (prosesseiere) for styringsprosessene er definert innen Effektiv prosesstøtte Bedre oversikt over styringsprosessene og kunnskap om hvem som har ansvar for hva Bedre oversikt over styringsprosessene og kunnskap om hvem som har ansvar for hva Det etableres en forvaltning av fullmaktsdokumentet og det sikres at dokumentet og fullmaktene blir forankret på alle nivå i foretaket Utarbeide rutine for fullmakter - revidering, oppdatering, opplæring og veiledning Utarbeide mal for delegering av fullmakter fra ett nivå til underordnet Opplæring og veiledning i bruk av vedtatte fullmakter i klinikken og i staber våren 2015 Rutiner for fullmaktsforvaltning er etablert og tatt i bruk innen Mal for delegering av fullmakter er etablert og tatt i bruk innen Opplæring i fullmaktsforvaltningen er gitt til alle divisjoner, klinikker og enheter innen Ensartet fullmaktsforvalting og riktig bruk av fullmakter i foretaket Lederne opplever trygghet i fullmaktsbruken og delegering av fullmakter Det defineres hvilken kompetanse ledere på alle nivå skal ha innen virksomhetsstyring. Temaet styrings- og oppfølgingsprosesser tydeliggjørese i lederopplæring og - utvikling Temaet tas inn på programmet "Ny som leder" og på mellomlederprogrammet fra våren 2015: Definisjon og tolkning av begrepet virksomhetsstyring og gjennomgang av sentrale styrings - og oppfølgingprosesser utarbeides HR-direktør / Viseadministrerende direktør Vår 2015 tas inn som tema i introprogammet og mellomlederprogram fra og med Ledere på alle nivå vet hva virksomhetsstyring er, er kjent med foretakets styrings- og oppfølgingprosesser og vet hvor de finner informasjon om sin rolle, sitt ansvar og fristene for aktiviteter i disse prosessene Problemstilling 2. I hvilken grad har helseforetaket etablert prosesser for planlegging som sikrer at alle mål og krav blir ansvarssatt og tidfestet? Mål og krav gitt i OBD (Oppdrag og bestilling fra eier) kommuniseres ut til den enkelte ledere. Utarbeide Rutine på nivå 1 for behandling og operasjonalisering av OBD Oppdatere mal for OBD brutt ned til nivå 4 med ansvar og frister OBD settes opp som sak på ledermøter i alle Nivå 2 ledere klinikker/divisjoner/enheter, jfr vedtak i sykehusledelsen om "Oppdrag og bestilling XXXX - implementering, oppfølging og rapportering" Rutine etablert og tatt i bruk innen Mal for OBD-operasjonalisering er etablert og tatt i bruk fra Ledere på nivå 2, 3 og 4 kjenner til eiers oppdrag og bestillerdokument og hvilke mål og oppdrag de selv har ansvar/medansvar for å følge opp/utføre

2 Mål og krav operasjonaliseres på det enkelte nivå Rutine for behandling og operasjonalisering av OBD legges i EQS og kommuniseres i linjen. Forventninger som følger av overordnede krav i Oppdrag og bestilling, strategiske planer, budsjett mv. følges opp på hvert Leder på alle nivå nivå, gjennom etablering av egne mål og handlingsplaner for aktuelle områder, jfr tiltak nedenfor. Elektroniske prosesser prøves ut, jfr tiltak under problemstilling 1 Jf linje 11 Alle styringsprosesser er gjennomgått og gjort kjent for ledernivåene 3 og 4 innen Ledere på nivå 2, 3 og 4 kjenner til eiers oppdrag og bestillerdokument og hvilke mål og oppdrag de selv har ansvar/medansvar for å følge opp/utføre Følge opp i LGG og rapportes tertialvis til ledelsen og styret (risikovurdering, tiltak ved avvik) 1. tertial 2015 Rapporteringspunkt er tatt inn i LGG fra 1. tert 2015 Avklare hvilke forventninger/krav foretaket har knyttet til utarbeidelse av virksomhetsplaner /handlingsplaner på de ulike nivå LGG prosedyren revideres for å sikre helhetlig vurdering av oppdrag, mål og krav Tas inn som tema på lederskolen Overordnet rutine for virksomhetsstyring, hva det er og hva det betyr for den enkelte leder, se tiltak ovenfor. Vedtak om å utarbeide virksomhetsplaner på hvert nivå tydeliggjøres, settes i system og følges opp gjennom rapportering (tertialoppfølging). HR-direktør Direktør sekretariatet Ledere på alle nivå Revidert prosedyre for LGG er etablert og gjort tilgjengelig i EQS innen Temaet settes opp som eget punkt i lederopplæringen Rutine er etablert og tatt i bruk innen Ledere på nivå 2, 3 og 4 kjenner til foretakets krav og forventninger knyttet til utarbeidelse av virksomhetsplaner/handlingsplaner og følger opp på sine områder De ulike nivåene utarbeider virksomhetsplan/ handlingsplan slik at mål og krav blir fulgt opp. Planen bør beskrive resultatmål, effektmål, tiltak, ansvar, frist og tidsplan gjennom året. Tas inn i lederoppfølgingen gjennom linjen i den enkelte divisjon. Utarbeide mal for virksomhetsplan/handlingsplan (sees i sammenheng med handlingsplan knyttet til årlig budsjettarbeid) Rutine for lederlinjens oppfølgingmøter er etablert og tatt i bruk innen Mal er utarbeidet og tatt i bruk innen Jfr punktet over Risikovurderingene gjennomføres som en del av foretakets styrings- og oppfølgingsprosesser Tas inn i de tertialvise oppfølgingsmøtene mellom AD og nivå 2 Utarbeide mal for ROS Rapporterers til styret i tertialrapporteringen - Ledelsens gjennomgåelse (LGG) 2. tertial 2015 Risikovurderinger gjennomføres og tas inn i oppfølgingmøter fom 2. tertial Mal for ROS er tatt i bruk fom 2. tertial Lærende organisasjon som driver kontinuerlig målrettet forbedringsarbeid Problemstilling 3: I hvilken grad Presisere hvilke oppfølgingsprosesser som skal har helseforetaket etablert være etablert på det enkelte nivå og hva prosesser for oppfølging av daglig oppfølgingen skal omfatte drift, rapportering og planer? Utarbeide rutine for oppfølging og rapportering på foretakets mål for virksomheten på alle nivå Utarbeide prosedyre for oppfølgingsmøter for daglig drift, rapportering og planer Rutine er revidert og tatt i bruk inenn Prosedyre er etablert og tatt i bruk innen Ledere på alle nivå er kjent med foretakets styrings- og oppfølgingprosesser og vet hvor de finner informasjon om oppdrag som er gitt og hvordan disse skal følges opp Oppfølgingen dokumeneres og rapporteres på en systematisk måte All kommunikasjon knyttet til at det gis oppgaver og stilles krav til drift, rapportering og planer registeres i sakarkivet. Statusrapporter arkiveres også i sakarkiv. Etablere elektroniske prosesser i EQS, jfr tiltak under problemstilling 1 Ansvarlig direktør Kontinuerlig Oppdrag og krav nedover i linjen og tilbakemeldinger på disse oppover i linjen er dokumentert i saksarkivet Ledere på alle nivå er kjent med foretakets styrings- og oppfølgingprosesser og vet hvor de finner informasjon om oppdrag som er gitt og hvordan disse er fulgt opp Problemstiling 4: I hvilken grad har helseforetakeet etablert prosesser for analyse og rapportering? Revisjonen har ikke avdekket svakheter(gjort funn) i forhold til systemer for analyse og rapportering

3 Problemstilling 1: I hvilken grad er det etablert rutiner for samarbeid med kommunene i tråd med gjeldende krav? Det gjennomføres tiltak som sikrer at: Vurdering av pasientens sannsynlige behov for tjenester fra kommunen etter utskrivning blir gjennomført for alle pasienter ved innleggelse eller så raskt som mulig, og at dette dokumenteres i DIPS/ Varsel til kommunen sendes så raskt sommulig og varselet har det innhold som er avtalt Det gjennomføres tiltak som sikrer at: Kommunene oppdateres ved vesentlige endringer i hjelpebehov eller utskrivningstidspunkt/ Lege vurderer pasienten som utskrivningsklar i tråd med gjeldende krav og at dette dokumenteres i journal Opplæringsplan knyttet til utskriving revideres Opplæringsprogram tilbys akuttmottak og sengepostene, med særlig vekt på legene. Behov for opplæring/etterlevelse av dokumentasjonsplikten i DIPS reises til foretaksledelsen for overodnet oppfølging Støttemaler for rett dokumentasjon utarbeides og innarbeides dersom det vurderes som hensiktsmessig. Nytt system for oppføging av avvik knyttet til utskriving av pasienter utarbeides og tidspunkt og innhold i meldinger overvåkes. Samhandling og helsefremmende (i løpende oppfølging Gjennomført revisjon av nyansatt opplæringen. Utskrivingsrutiner følges i tråd med gjeldende retningslinjer, med nødvendig dokumentasjon i Dips Nytt system for overvåking av pasientforløpsavtalen er vedtatt. De ansatte er kjent med hvilke forpliktelser de har i forhold til dokumentasjon mtp. utskrivning av pasienter til kommunal tjeneste.de ansatte er kjent med plikten de har til å informere pasienten om retten til å motsette seg at det sendes informasjon til kommunehelsetjenesten. Det gjennomføres tiltak som sikrer at: Epikrise eller tilsvarende informasjon som sendes med pasienten ved utreise inneholder kvalitetssikret medisinliste og en god funksjonsbeskrivelse/ PLO utskrivnings-rapport alltid sendes med pasienter som skal følges opp av kommunen/ Det fremgår av journal og PLO utskrivningsrapport om det er sendt med pasienten legemidler og om resepter er sendt med pasient eller formidlet apotek Deltakelse i forskning og utviklingsarbeid med blant annet vurdering av innføring av funksjonsbeskrivelsesmal. Dersom en finner det hensiktsmessig vil en innføre en slik mal i tråd med anbefalingene. Når det gjelder oppfølging av kvalitet i utskrivingsmeldinger og medsending av medisiner, epikrise etc. så er dette i detalj beskrevet i Pasientforløpsavtalen. Ny rutine for overvåking av kvalitet i Pasientforløpsavtalen vedtas i SU i juni, og en vil etter dette implementere det system som er vedtatt for overvåking av kvaliteten på dette området. helsefremmende. Nødvendig dokumentasjon medsendes pasienter ved utskriving til kommunehelsetjenesten, og dette dokumenteres i EPJ. Legene og pleiepersonell vet hvilket ansvar de har i forhold til informasjon i epikrise og PLO-meldinger. Min Journal innføres ved Ahus Kjernejournal innføres ved Ahus. E-Helse avdelingsleder klinikk Utreisekonvolutt justeres og bestilles/brukes Det vurderes å innføre sjekkliste ved utreise som helsefremmende (i implementeres i pasientjournal, der det særlig fremgår om det klinikk) er sendt med legemidler og/eller resept. Det gjennomføres tiltak som sikrer at: Det vurderes behov for, og eventuelt utnevnes, koordinator i spesialisthelsetjenesten for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester/ Prosedyren for individuell plan etterleves/det fremgår av journal i hvilken grad pasienten har fått den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin egen helsetilstand og innholdet i den helsehjelp som er gitt/ansatte og pårørende som hovedregel ikke benyttes som tolk Veileder for området er ikke utarbeidet. Status på området er uklart, særlig etter forslag om ny kontaktlegeordning. Videre arbeid på området starter opp når klarere retningslinjer fra myndighetene foreligger/ Det foretas en kartlegging internt i foretaket knyttet til behov for opplæring i individuell plan / Opplæringsplan for individuell plan revideres/ Opplæring individuell plan tilbys alle avdelinger med meldt behov / Det utarbeides kriterier for kontroll av foretakets arbeid på området /Behov for opplæring/etterlevelse av dokumentasjonsplikten i DIPS reises til foretaksledelsen for overodnet oppfølging /Det foretas en kartlegging av bruk av tolk/ Det utarbeides plan for å øke tolkebruk/ Det utarbeides og implementeres rapportering av tolkebruk / Utarbeidet opplæring for bruk av tolk tilbys avdelingene årlig / Det etableres tolkesentral på Ahus. samhandling ( i ROS analyse, kartlegging og utarbeidelse av planer innen , Anbefalinger i veileder om utpeking av koordinator er fulgt. Tolkekoordinatorer følger opp Ansatte er kjent med at de skal tilby pasienter koordinator dersom det er behov for dette. Ansatte er kjent sykehusets innføring innen tolkebruk ved Ahus og profesjonell ansvar mtp Individuell tolk og tolke hjelpemidler ved I-pad er utprøvd. Dokumentasjon i EPJ er bedret plan.ansatte er kjent med hvordan tolkekoordinator skal benyttes og rutiner knyttet til det å benytte tolk. Problemstilling 2: I hvilken grad har helseforetaket etablert intern styring og kontroll med utskriving av pasienter til kommunehelsetjenesten? Det defineres hva legene trenger å kunne knyttet Opplæringsplan knyttet til utskriving revideres / til utskrivningsprosessen, og at ledere, både Opplæringsprogram tilbys akuttmottak og sengepostene, sykepleiere og leger, etablerer oversikt over hvem som har tilegnet ønsket kompetanse særlig legene / Relevante E-læringskurs bekjentgjøres på nett / Opplæring i utskriving gjøres obligatorisk og kontrolleres av leder, med oversikt over alle som har gjennomført opplæring / Det gjennomføres årlig kontroll med utskrivingsområdet og rapport fremlegges ledergruppen for ev. fastsetting av korrigerende tiltak /Det etableres analysenettverk i samarbeid med kommunene som analyserer og legger frem relevant statisitkk på utskrivingsområdet for ledergruppen, ASU og Direkstørmøtet. samhandling ( i Oplæring er gitt legene og det føres kontroll med gjennomført e- læringskurs. Leger og annet helsepersonell kjenner prosedyrer og rutiner knyttet til utskrivningsprosessen.

4 Utskrivningsprosessen risikovurderes som grunnlag for igangsetting av eventuelle tiltak eller justering av igangsatte tiltak. Risikovurderingen dokumenteres. Det gjennomføres ROS analyse med deltakelse fra klinikken Handlingsplan for bedret kvalitet i utskriving gjennomføres i tråd med ROS analysen og tiltak skissert i tilbakemelding til revisjonen. samhandling ( i Risikovurdering har supplert tidligere risikovurderinger og revisjon og gitt økt innsikt Systematisk arbeid skal sikre god kvalitet på utskrivningsområdet. Det gjennomføres tiltak som sikrer bedre dokumentasjon av aktivitetene i prosessen i journal Behov for opplæring/etterlevelse av dokumentasjonsplikten i DIPS reises til foretaksledelsen for overodnet oppfølging samt innarbeides i opplæringstiltakene. Samhandling og helsefremmende PLO er en del av pasientens journal. Dersom det er dokumentert i PLO, så er dette dokumentert i pasientens journal/dips De ansatte har økt forståelse og innsikt i dokumentasjonsplikten på dette området. Gjeldende retningelinjer/prosedyrer/ruiner for prosessen gjøres kjent for de ansatte og utdaterte dokumenter fjernes fra EQS Det foretas en gjennomgang av alle rutiner knyttet til utskriving i EQS, og utdaterte prosedyrer fjernes. Det utarbeides forslag til nivå 1 prosedyrer på området. De Nivå 1. prosedyrer som skal benyttes godkjennes i sykehusledelsen. Bekjentgjøring på vanlig måte samt opplæring i forbindelse med opplæring i utskrivingsarbeid heldefremmende Sikker infomasjon tilgjengelig for ansatte ved at det er gjennomført oppgradering av EQS rutiner, og gamle dokumenter er fjernet Det er tydelig hvor de ansatte finner informasjon om prosedyrer knyttet til utskrivning av pasienter, og at denne informasjonen er lett tilgjengelig. Basert på gjennomgang av utskrivningsprosessen fastsettes hvilken informasjon fra prosessen som skal benyttes i oppfølgingen og oppfølgingen settes i system (hvem skal gjøres hva og når), myndighet og ansvar gjennomgås og klargjøres i forbindelse med ROS analyse. Nye rutiner og fullmakter utarbeides, vedtas og implementeres. helsefremmende Nye rutiner er utarbeidet og tatt i bruk Tydeliggjøring av hvem som har ansvar for de ulike deloppgaver i foretaket mtp. utskrivning av pasienter til kommune-helsetjenesten. Det gjennomføres tiltak som sikrer at: Både interne avvik og avvik knytet til samhandlingen med kommunene i utskrivningsprosessen meldes/avik meldt fra kommunene følges opp i de ansvarlige enheter Nytt system for oppføging av avvik knyttet til utskriving av pasienter utarbeides og tidspunkt og innhold i meldinger overvåkes helsefremmende Alvorlige avvik på utskrivingsområdet, der pasientens sikkerhet settes i fare, behandles som andre avvik ved Ahus., kvalitetsavdelingen løpende oppfølging Nytt system for overvåking av pasientforløpsavtalen vedtatt i SU , og gjennomføring av tiltak i hht avtalen sikrer oppfølging av avvik og kvalitet i utskrivingen. Økt bevissthet hos de ansatte om hvilke tiltak som fungerer godt på dette området, samt økt bevisshet om kvalitetsforbedring generelt. Problemstilling 1: I hvilken grad Det utarbeides overordnede føringer for å sette sikrer enhetene riktig kompetanse mål og krav til kompetanse. til rett tid? Det defineres mål og krav til kompetanse gjennomgående fra klinikk/divisjon, til avdeling, til seksjon og til den enkelta ansatte og for alle faggrupper. Mål og krav til kompetanse dokumenteres på en standardisert måte smodellen på Ahus utarbeides. Utarbeide EQS nivå 1 prosedyre/retningslinje som angir føringer for å definere/dokumentere mål og krav til kompetanse gjennomgående fra klinikk/divisjon til avdeling/seksjon for ansatt og faggrupper Kompetansestryingsmodell er utarbeidet. EQS nivå 1 prosedyre/retningslinje er utarbeidet. Bidrar til at ledere arbeider systematisk med planlegging, gjennomføring og evaluering for å sikre Ahus og den enkelte medarbeiders nødvendige kompetanse for å nå definerte mål. Bidrar til kvalitetssikring og er et hjelpemiddel for lederen i de ulike prosessene i modellen Det etableres overordnede rutiner for kartlegging av kompetansebehov på alle nivå. Nåværende og fremtidige kompetansekrav og behov kartlegges basert på de etablerte, overordnede rutinene. Det etableres overordnede rutiner for kartlegging av kompetansebehov på alle nivå. Nåværende og fremtidige kompetansekrav og behov kartlegges basert på de etablerte, overordnede rutinene. Utarbeide EQS nivå 1 prosedyre/retningslinje som gir føringer EQS nivå 1 prosedyre/retningslinje Ansatte og ledere kjenner til på hvordan vurdere ut fra pasientenes behov og fastsette krav til kompetanse ved bruk av kompetanseårshjul, GAT kompetansemodul. Kort og langsiktig planlegging. er utarbeidet. hvordan de skal gå frem for å definere mål og sette krav til kompetanse. Bidrar til at ledere definerer ansattes kompetanse utfra pasientens behov. Gapet mellom behov og kartlagt kompetanse synliggjøres, kompetansetiltak kan konkretiseres og iverksettes. Sikre at medarbeidersamtalen benyttes strukturert til å kartlegge medarbeiders behov og plan for kompetanse i tråd med seksjoners behov og mål og måles ved årlig Pulsmåler. HR-direktør Alle medarbeidere ved Ahus har årlig medarbeidersamtale med nærmeste leder og har oppdatert kompetanseplan i tråd med samtalen.

5 Det utarbeides overordnede føringer for fastsetting og planlegging av kompetansetiltak. Det utarbeides overordnede føringer for hva og hvordan gjennomført opplæring skal dokumenteres. Utarbeide EQS nivå 1 prosedyre/retningslinje for: Kompetanseårshjul som gir en helhetlig systematisk planlagt kompetansestyring. Inngå i budsjettarbeid, arbeidstidsplanlegging og målstyring. Mal for handlingsplaner utarbeides. Opplæringsprogrammer overordnet beskrives i smodellen på Ahus EQS nivå 1 prosedyre/retningslinje er utarbeidet med områdene Kompetanseårshjul, mal for handlingsplaner, opplæringsprogrammer er beskrevet. Kompetanseårshjul bidrar til å systematisere det årlige arbeidet med kompetansestyringsmodellen. Det utarbeides overordnede føringer for hva og hvordan gjennomført opplæring skal dokumenteres. Utarbeide EQS nivå 1 prosedyre/retningslinje for ansvar og dokumentasjon for opplæring i Læringsportalen og GAT kompetansemodul EQS nivå 1 prosedyre er utarbeidet. Ahus har elektronisk dokumentasjon på gjennomført opplærings-/ og kompetansetiltak. Bidrar til oversikt og varsler på utgått og behov for kritisk kompetanse. Kvalitetssikrer leders arbeid med sammensetning av kompetanse rundt pasienten (riktig kompetanse på vakt i turnus.) Det utarbeides overordnede føringer for hvordan systematisk evaluering av kompetansetiltak skal gjennomføres. Effekter av tiltak måles, evaluering skjer systematisk og resultater anvendes i forbedringsarbeid. Det defineres hva som skal rapporteres for å sikre at klinikken har styringsinformasjon fra hele kompetansestyringsprosessen. Utarbeide EQS nivå 1 prosedyre/retningslinje for systematisk evaluering basert på kontinuerlig forbedringsarbeid og metodikk, utvikle malverk. Rapportering av kompetanse legges inn i Tertialoppfølging i divisjoner/klinikker. Indikatorer og rappoteringspunkter utarbeides. Kompetansebehov og tiltak legges inn i budsjettprosessen. Direktør Enhet for medisin og helsefag EQS nivå 1 prosedyre er utarbeidet. Gir mulighet for å vurdere om tiltakene har ønsket virkning, og gir grunnlag for kontinuerlig justering Indikatorer og rapporteringspunkter Gir tydeligere er utarbeidet. Divisjoner/klinikker rapporteringssystemer og rapporterer tertialsvis. oversikt over hva som skal Kompetansebehov og tiltak legges rapporteres. inn i budsjettprosessen. Divisjoner/klinikker rapporterer på samme indikator og det er mulig å gjennomføre intern benchmarking. Behov for utdanning og kompetansetiltak går inn som en del av budsjettprosessen (årshjul) Problemstilling 2: I hvilken grad har helseforetaket etablert intern styring og kontroll med kompetansestyringen? Ansvar og oppgaver for kompetansestyring tydeliggjøres slik: - stabens ansvar for og oppgaver knyttet til tilrettelegging og oppfølging av kompetansestyringsprosesser - linjens ansvar for, og oppgaver knyttet til gjennomføring og oppfølging. Ansvar for kompetanse sområde er tydeliggjort i mandat for enhet og helsefag. Ansvar fordelt på linje og stab presiseres i overordnet struktur for Kompetansemodellen på Ahus. Administrerende direktør og SHL Leder avdeling kompetanse og utdanning Fordeling av ansvar for Ansvaret for prosessen er kompetanse sområde fordelt og kjent for den enkelte, i linje og stab synliggjøres i mandat og kompetansemodellen. alle nivå er kjent med sine ansvarsområder Det sikres at ledere og andre ansvarlige, har Inngå i lederopplæring og videreutvikle eksisternde innhold. tilstrekkelig kompetanse til å utføre sine oppgaver. Arbeid er igangsatt. Vurdere bruk av kursmoduler som arrangeres jevnlig. HR-direktør Alle ledere som har gjennomført lederopplæring har dokumentert opplæring innen kompetansestyring i tråd med gjeldende opplæringsplan sprosessen risikovurderes som grunnlag for igangsetting av eventuelle tiltak eller justering av igangsatte tiltak. Ansvar for oppfølging av Helsefaglig strategi (HFS) i stab er beskrevet i Mandat medisin og helsefag. Forankring av Helsefaglig strategi (HFS) i divisjoner og klinikker er igangsatt. Status HFS settes opp som sak i SHL Status SUP settes opp som sak i SHL og ny Virksomhetsplan for Ahus besluttes å omfatte kompetanse for alle profesjoner. Det gjennomføres risikovurdering av kompetansestyringsprosessen, på divisjon, avdeling og seksjon jmf LGG. Direktør Enhet for medisin og helsefag. Vise administrerende direktør Forankring av HFS i klinikken videreføres og justeres i ft eventuelle revideringer av strategien. Sykehusledelsen orienteres om status på HFS/SUP. Risikovurdering av kompetansestyringsprosessen er fullført. Overordnede retningslinjer, prosedyrer/rutiner for kompetansestyring utarbeides. Utarbeide EQS nivå 1 prosedyre/retningslinje for kompetansestyring og utvikle malverk. (jmf punkt 1-8) EQS nivå 1 prosedyre med tilhørende malverk er utarbeidet. Henviser til punktene fra Avdeling kompetanse og utdanning som dekker dette.

6 Det fastsettes hvilken informasjon som skal Utarbeide EQS nivå 1 prosedyre/retningslinje for innhentes i oppfølgingen av kompetansestyringen, kompetansestyring og utvikle malverk. (jmf punkt 1-8) og og oppfølgingen settes i system (hvem skal gjøre sikre oppfølging av om mål, krav og føringer er i ivaretatt. hva og når). Rutinemessig oppfølging skal sikres gjennom tertialoppfølging og budsjettprosess. Direktør Enhet for medisin og helsefag EQS nivå 1 prosedyrer og malverk er utarbeidet. Oppfølging av mål, krav og føringer er sikret gjennom tertialoppfølging og budsjettprosess. Resultatmål (også kalt kun mål) beskriver hva et prosjekt eller tiltak skal oppnå og er knyttet til prosjektets resultater og leveranser. Effektmålene (også kalt formål) beskriver hvorfor prosjektet er etablert, og beskriver ofte en ønsket fremtidig situasjon som skal oppnås ved å gjennomføre prosjektet (målsetting). Tenkemåten skal gjøre det lettere å planlegge større og eller langsiktige prosesser, der en gjerne deler disse opp i mindre deler, med egne delmål. Ofte vil slike prosesser lettes ved at det arbeides parallelt, men slik at delprosessene samles etterhvert for å oppnå hovedmålsettingen.

Handlingsplan/ tiltak - Akershus universitetssykehus Ansvar Frist Resultatmål Effektmål

Handlingsplan/ tiltak - Akershus universitetssykehus Ansvar Frist Resultatmål Effektmål Revisjonsområde Problemstill Anbefaling tiltak fra ing Konsernrevisjon Vurdere hvilke styrende dokumenter g 1: I hvilken som må etableres for å sikre nødvendige prosesser og aktiviteter slik at foretaket

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides.

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides. IIkke Det utarbeides overordnede føringer for å sette mål og krav til kompetanse. tilpasset det reelle behovet De overordnede føringene er kjent i foretaket Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen etter

Detaljer

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og = Trenger KRAV TIL BEMANNINGSPLANER Det settes gjennomgående krav til bemanningsplaner og døgnrytmeplaner. BEMANNINGSPLANER MED KAPASITETS OG KOMPETANSEBEHOV Det utarbeides gjennomgående bemanningsplaner

Detaljer

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål) OVERORDENDE PROSEDYRER Det utarbeides overordnede prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring som gjøres tilgjengelig i kvalitetssystemet. Foretaket har styrende dokumenter (overordnede prosedyrer/ rutiner/

Detaljer

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Internt styrings og kontrollmiljø: Planlegge 1.1 Følge opp ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fom 1.1.. Forskriften

Detaljer

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14 fra Konsernrevisjonen

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial Handlingsplan for virksomhetsstyring Status 2 tertial Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 2 tertial 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen

Detaljer

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015 Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring pr august Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør stab pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: SAK 43/2015 OPPFØLGING AV KONSERNREVISJONENS ANBEFALINGER I HJERTE-, LUNGE-

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon

Detaljer

UTK. Årsrapport Vedlegg 2. Oppsummeringsrapport av revisjonsområdet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten

UTK. Årsrapport Vedlegg 2. Oppsummeringsrapport av revisjonsområdet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 2 Oppsummeringsrapport av revisjonsområdet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 5.2.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 2 til Styresak 22.01. Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 02/2015 Revisjon av Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 17.02 2015 Rapport nr. 2/2015 Revisjonsperiode Oktober 2014 - januar 2015 Virksomhet Sørlandet sykehus

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF.

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF. Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF. Revisjonen er gjennomført av konsernrevisjonen i HSØ i

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 11.11.2016 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 18.11.2016 Sak nr 087-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Konsernrevisjonen 2015 og 2016 Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 102/14 Budsjett 2015 1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2015 med et

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Årsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Årsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Årsrapport 2014 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandlet av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 4 1.1 Revisjonsutvalgets arbeid... 4 1.2 Konsernrevisjonens arbeid

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 017 2011 OPPDRAG OG BESTILLING 2011 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. 2. Styret ber administrerende

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Konsernrevisjonsrapport 2/2015 Intern styring og kontroll som en del av virksomhetsstyringen

Konsernrevisjonsrapport 2/2015 Intern styring og kontroll som en del av virksomhetsstyringen Konsernrevisjonsrapport 2/2015 Intern styring og kontroll som en del av virksomhetsstyringen Styremøte 15. oktober 2015 Informasjon Konsernrevisjonen leverte sin endelige rapport 17. februar etter revisjonen

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2015-2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder for planperioden 2015-2016... 2 3. Ressurser...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Revisjonsrapport Akershus universitetssykehus HF 4/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen

Revisjonsrapport Akershus universitetssykehus HF 4/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Revisjonsrapport Akershus universitetssykehus HF 4/2017 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Dato: 5.4.2017 Rapport nr. 4/2017 Revisjonsperiode Januar

Detaljer

Malema UTK. Rapport 6/2014. Revisjon av Sykehuset Innlandet HF

Malema UTK. Rapport 6/2014. Revisjon av Sykehuset Innlandet HF Malema UTK Rapport 6/2014 Revisjon av Sykehuset Innlandet HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 3.11. 2014 Rapport nr. 6/2014 Revisjonsperiode august september 2014 Virksomhet Sykehuset Innlandet HF Rapportmottaker

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. 1. Styret tar statusrapport for er konsernrevisjonens rapporter til etterretning.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. 1. Styret tar statusrapport for er konsernrevisjonens rapporter til etterretning. Arkivsak Dato 11.05.2017 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 18.05.2017 Sak nr 046-2017 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Konsernrevisjonens rapporter 2015 og

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Nasjonalt topplederprogram Ingrid Johanne Garnes April 2014 Kull 16 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn for valg av prosjektet er det faktum

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG. Sak 37/17 Oppfølging av konsernrevisjonens revisjon av tiltaksarbeid

Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG. Sak 37/17 Oppfølging av konsernrevisjonens revisjon av tiltaksarbeid Styresak Dato dok.: 18.05.2017 Administrerende direktør Møtedato: 24.05.2017 Vår ref.: 16/12239-9 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Vedlegg: 1 Revisjonsrapport 4/2017 2 Handlingsplan Telefon: +47 02900 Sak 37/17

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. april 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: 1. Sluttrapport Gjennomføringsprosjektet uten vedlegg

Detaljer

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020 GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET HR-strategi frem mot 2020 En felles strategi - for hele foretaksgruppen Lokalt forankrede strategier Handlingsplaner Overordnet

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Pasientadministrativt arbeid styring og kontroll Vestre Viken HF

Pasientadministrativt arbeid styring og kontroll Vestre Viken HF Ikke aktuelt Vurderingsperiode Vurderingsperiode motta henvisning Alle pasienter 1.1 Rutiner for som henvises til registrering av mottatte Vestre Viken HF henvisninger bør får en medisinsk gjennomgås faglig

Detaljer

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Rapport 5/2015 Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 6.11.2015 Rapport nr. 5/2015 Revisjonsperiode September oktober 2015 Virksomhet Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

mai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11

mai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11 Handlingsplan for implementering av anbefalinger etter intern revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ

Detaljer

Revisjon av styrings- og kontrollmiljø Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Samarbeidsforum Intern kontroll

Revisjon av styrings- og kontrollmiljø Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Samarbeidsforum Intern kontroll Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19. Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 27/14 Etablering av enhet for intern revisjon Styret stiller seg positiv til intensjonen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Årsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Årsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Årsrapport 2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF 17.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 1.1 REVISJONSUTVALGETS ARBEID... 4 1.2 KONSERNREVISJONENS ARBEID...

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Statusrapport til styremøte i 20. juni 2013 2 Tittel på rapporten 1 Status i arbeidet Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF

Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Saksframstilling Arkivsak Dato 22.09.2011 Saksbehandler Per Engstrand Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Sak nr. Styret Møtedato

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF

Konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Saksframstilling Arkivsak Dato 24.08.2011 Saksbehandler Per Engstrand Konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Sak nr. Styret Møtedato 080-2011

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i helseforetakene 1 Tiltak på kort

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge Formål: Regional strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge skal bidra til at; RHF ivaretar sørge-for-ansvaret HF-ene ivaretar det lovpålagte

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar...

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer