Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2021)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021)"

Transkript

1 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2021) Kommunestyrets vedtak av

2 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 4 Rådmannens forord og vurdering... 6 Sørum kommunes handlingsprogram... 9 SWOT-analyse Strategiske mål Strategisk mål og resultatindikatorer Befolkningsutviklingen fram mot Driftsbudsjettets økonomiske rammer Inntektsutviklingen Skatteanslag, rammetilskudd og andre fellesinntekter Kostnadsutviklingen Fellesutgifter Økninger i økonomiske rammer Saldering Jakten på de 22 og en halv Investeringsprosjekter og rammeøkninger Oversikt over prosjekter Nærmere omtale av prosjektene Tidspunkt for ferdigstillelse Konsekvenser for driftsbudsjettet Nye tiltak og økte oppgaver Nye stillinger Tjenesteområdet utdanning Tjenesteområdets ansvarsområder Endringer i tjenestetilbudet Tjenesteområdet omsorg og velferd Tjenesteområdets ansvarsområder Utfordringer i planperioden Kortsiktig innsparingstiltak Forebyggende arbeid i tjenesteområdet Samhandlingsreformen Omtale av virksomhetene, med vurdering av økonomiske, personalmessige og bygningsmessige forutsetninger Plan, næring og kulturavdelingen Avdelingen har ansvar for Utfordringer i planperioden Økonomiske og personalmessige forutsetninger Tettstedsutvikling Trafikksikkerhetstiltak og gang- og sykkelveger Klima- og miljøplanen Kultur og kulturminneforvaltning Næringsarbeid Organisasjon og tjenesteutviklingsavdelingen Avdelingen har ansvar for Kommunikasjon og IKT-avdelingen Avdelingen har ansvar for Utfordringer i planperioden Økonomiske og personellmessige forutsetninger Økonomiavdelingen Avdelingen har ansvar for Utvikling i planperioden

3 Investeringer Den økonomiske situasjonen for kommunen som konsern Vedlegg: Innspill fra virksomhetene

4 Kommunestyrets vedtak Kommunestyret behandlet saken i møte , sak 53/13, og fattet følgende vedtak: Rådmannens forslag vedtas som kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2021), med følgende endringer: Lærlinger Rentemargin Ny Blaker Barnehage, Fjuk oppvekstsenter og konsekvensene av å fremskynde Melvold/Frogner innarbeides når det er kostnadsberegnet. Følgende verbale vedtak er fattet i tillegg til økonomiplanens talldel: 1. Påbygg Sørumsand skole og Bingsfoss ungdomsskole Rådmannen bes å starte opp prosessen med prosjektet påbygg på Sørumsand skole og Bingsfoss ungdomsskole. 2. Svømmebasseng/folkebad Det forutsettes at kommunen påser at de krav som er inngått ved avtaler om spillemidler for drift av svømmebasseng blir fulgt, og at kommunen setter av nok midler til drift slik at folkebad kan tilbys innbyggerne hele året. 3. Tidspunkt for ferdigstillelse av investeringsprosjekter (endrede prioriteringer i forhold til rådmannens forslag ØP 14-17): Melvold/Frogner 1-10 inkl. kultursal Endres til 2016 eller så snart som mulig. 4. Frogner barnehage Kommunestyret ber rådmannen vurdere mulighet for utvidelse av Frogner barnehage med tilbud om åpen barnehage. Herunder vurdere om det er mulig å kjøpe eiendommer som vil sikre tilstrekkelige arealer til en utvidelse av Frogner barnehage. 5. Boliger i Friggvegen Sørum kommune er i gang med planleggingen av boliger i Friggvegen på Sørumsand. Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for at disse boligene, alle eller enkelte, settes opp med tanke på at de skal selges som selveierleiligheter i stedet for å leies ut. 6. Forebygging Kommunestyret er svært fornøyd med at administrasjonen har forebygging som et av sine satsningsområder. Kommunestyret setter pris på at man allerede nå lanserer flere aktiviteter som skal startes fra 2014, aktiviteter som kommunestyret ønsker å støtte. Frivillige organisasjoner er en vesentlig del av forebyggende arbeid. Kommunestyret har ved flere anledninger understreket dette og ønsker å se frivillige organisasjoners arbeid i tilknytning til forebygging. Kommunestyret er også interessert i behovet i de ulike befolkningsgruppene: - Ansatte - Ungdom - Arbeidsledige - Innvandrere - Mennesker med nedsatt funksjonsevne - Osv. Kommunestyret ber derfor rådmannen komme tilbake med en samlet sak med aktuelle tiltak. Tiltak med aktiviteter innenfor både offentlig, privat og frivillig sektor. Inntil denne saken kommer, vil kommunestyret avvente endelig vedtak om: - Friskvernsentralen - Home-start - Ungdomsprosjekt som forlengelse av Rotarys/Lions initiativ - Tiltak for fysisk trening blant ansatte - Organist og diakon innenfor fellesrådets aktivitetsområde - Eventuelle andre tiltak Kommunestyret forutsetter at denne saken kommer så raskt at vi kan iverksette alle aktuelle tiltak i tråd med økonomiplanens forslag Inntil denne saken er behandlet, ønsker kommunestyret at økonomiplanen beholdes som i forslaget. 4

5 7. Næring Sørum kommune har en økende aktivitet innenfor næringsrelaterte områder. Vi utarbeider områdeplaner for Frogner og Sørumsand, eier Krogstad Miljøpark som får en unik beliggenhet med ny glommakryssing i tillegg til at vi har planer for Lørenfallet og nye boligområder i hele kommunen. En aktiv næringsutvikling er en vesentlig del av kommunens framtidige økonomiske grunnlag. Erfaring har vist at det ikke er nok å legge ut arealer. Det kreves kapital og koordinering. Kapitalen må komme fra private aktører. Vi mener kommunen må være mer aktive ved å tilrettelegge for utvikling. På Sørumsand har kommunen store egne behov og rådmannen har fått i oppgave å se på oppussing av rådhuset. Det er viktig for oss å tilby våre ansatte gode arbeidsforhold samtidig som vi mener at kommunens servicefunksjoner skal samles i sentrum av Sørumsand. Dette gjelder de nåværende publikumsrelaterte servicefunksjoner som i dag ligger i Sørumsand, og er ikke førende for fremtidig plassering av kommunens nye servicetilbud. På dette grunnlag ber vi rådmannen: Vurdere om det er teknisk og økonomisk fornuftig å samle kommunens publikumsrelaterte tjenester i Sørumsand sentrum. Dette kan innebære at noen eiendommer skal avhendes og at tomtearealer innarbeides i aktuelle investeringsprosjekter. Vurdere om det vil være naturlig for kommunen å engasjere seg i koordinering av utviklingsprosjekter i ulike nærings og boligprosjekter i kommunen. Det er en forutsetning at dette gjøres sammen med private aktører og at dette skjer uten økonomisk risiko for kommunen utover kommunens eget behov. 8. Gang- og sykkelvei Furulund Kommunestyret ber om å få en sak på finansiering av gang- og sykkelvei i forbindelse med utbygging av Furulund. 5

6 Rådmannens forord og vurdering Rådmannen legger med dette fram forslag til Sørum kommunes økonomiplan for perioden Så langt det er mulig er politiske vedtak tatt hensyn til med sine føringer for prioriteringer innen drift og investeringer. Dokumentet er utarbeidet i henhold til kommunelovens 44 som fastslår at kommunen skal utarbeide en økonomiplan som omfatter minst de fire neste budsjettår. Plan- og bygningslovens 11-1 fastslår at kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan kommuneplanen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen og kommuneplanens handlingsdel legges fram som samlet dokument. Kommuneplanen legger grunnlaget for en politisk samfunnsstyring av både veksten og tjenestetilbudet i en 12-årsperiode. Økonomiplanen tar for seg utviklingen og revideres hvert år. Sørum kommune etablerte en ny organisasjon i 2012, basert på prosjektet Organisasjon for framtida. I planperioden vil det bli satt fokus på å hente ut gevinster fra dette arbeidet. Sørum kommune har gjennom organisasjonsarbeidet iverksatt mange tiltak innenfor forebyggende arbeid, samhandling i og ut av egen organisasjon, myndiggjøring av ledere og medarbeidere og strategisk, langsiktig arbeid. Gevinstene skal synliggjøres i form av økt kvalitet på tjenester og reduserte utgifter. Det er ikke foreslått vesentlige endringer i årets SWOT-analyse og de strategiske målene ligger fast. Det er imidlertid startet opp et arbeid med å revidere kommunens resultatindikatorer. Et første utkast til indikatorer er innarbeidet i dette dokumentet. Etter hvert som ulike strategiplaner og handlingsplaner foreligger, bør det innarbeides kriterier som gjør at vi kan vurdere aktivitet og måloppnåelse. Målsettingen med dette arbeidet er at vi skal komme fram til et sett av kriterier som dekker både de folkevalgtes og administrasjonens behov for informasjon og kontroll. Systemet bør ikke bli for omfattende og det må balanseres med ikke kvantifiserbar rapportering. Vi har i år ikke rukket å innarbeide nye befolkningsprognoser i økonomiplanen. Disse vil imidlertid foreligge innen planen skal vedtas. Det forventes fortsatt sterk befolkningsvekst. Dette gjelder spesielt på Sørumsand og Frogner. Denne veksten utfordrer oss på alle områder, men spesielt når det gjelder kapasitet innenfor tjenesteområdet Utdanning. Det blir derfor helt sentralt at vi greier å bygge en hensiktsmessig skole- og barnehagestruktur, som kan legge grunnlaget for økt kvalitet. Kommunestyret har vedtatt en overordnet skolestruktur. Rådmannen vil i planperioden legge fram et forslag til framtidig barnehagestruktur. Med en slik befolkningsvekst blir det viktig å ha tilstrekkelig kapasitet til samfunnsmessig analyse og planlegging. Denne veksten, sammen med endringen av befolkningssammensetningen, fører også til en betydelig vekst i tjenesteproduksjonen og antall ansatte i kommunen. Samlet sett utfordrer dette kommunens administrative funksjoner, som foreslås økt noe for å håndtere denne utviklingen. Godt samarbeid mellom rådmannen og de to foretakene blir viktig for at rådmannen skal kunne ivareta det helhetlige, strategiske ansvaret på administrativt nivå for kommunens økonomi og utvikling, og i neste omgang for at kommunestyret skal få gode beslutningsgrunnlag. Det er satt i gang et arbeid for å tydeliggjøre ansvar og oppgaver. Rådmannen ser fram til en konklusjon på dette arbeidet. Samtidig er rådmannen i ferd med å styrke sin kapasitet og kompetanse både i forhold til det strategiske ansvaret opp mot foretakenes områder og i forhold til bestillerrollen. Det legges opp til en betydelig satsing på kompetanseutvikling i planperioden. Dette skjer gjennom strategisk kompetanseplan, lederutviklingsprogram og ulike kurstilbud. Vi er godt i gang med nærværsprosjektet og et nytt rekrutteringsprosjekt. 6

7 Forebyggende arbeid er viktig for å utvikle gode tjenester og dempe framtidig kostnadsvekst. Dette skal prege alle de tre tjenesteområdene. Innenfor tjenesteområdet Familie og nærmiljø foreslås en styrking av Familiesenteret, samt andre tiltak innenfor tre øremerke nye stillinger til forebyggende. Samhandlingsreformen vil gi oss utfordringer i årene som kommer, men etter rådmannens vurdering først og fremst muligheter. Her blir det viktig at tjenesteområdet Omsorg og velferd har et langsiktig, forebyggende perspektiv på tjenesteutviklingen, hvor vi bl.a. tar i bruk ny omsorgsteknologi. Sørum har på en god måte håndtert de utskrivningsklare pasientene og medfinansieringsordningen har så langt gitt oss et lite overskudd. Den administrative utredningen, Samhandlingsprosjektet på Nedre Romerike og Rømskog, avsluttes i Sammen med de andre kommunene på Nedre Romerike er vi i ferd med å etablere et Samhandlingskontor og Øyeblikkelig hjelp døgn. Det blir nå viktig å legge til rette for gode politiske prosesser, både i Sørum og mellom kommunene, for å finne en hensiktsmessig struktur i forhold til eksisterende og nye omsorgsoppgaver. Det skal utarbeides både en nærings- og en kulturstrategi i planperioden. Begge disse arbeidene vil skje i tett samarbeid med det reorganiserte SNU-prosjektet og lag og foreninger. Samarbeid med lag, foreninger og næringsliv blir sentralt for alle de tre tjenesteområdene og for Plan, næring og kultur. Her har vi mål om å få til mer gjennom å spille på hverandres styrker. Frivilligsentralen og Næringsforum vil, sammen med mer etablerte organisasjoner, være naturlige samarbeidspartnere. Sørum kommune har høy kvalitet på mange tjenester. For å utvikle tjenestene videre blir det viktig med en god dialog med innbyggerne. Dette skal ha fokus i alle tjenesteområdene. Gjennom prosjektet Dialog skal vi bygge en bedre kommunikasjonskultur i organisasjonen. Det blir gjennomført en rekke utviklingstiltak for å effektivisere driften. Dette kan for eksempel dreie seg om tiltak ute i virksomhetene, IKT-investeringer, nye innkjøpsavtaler, ansettelser som erstatter konsulentkjøp og interkommunalt samarbeid for å hente ut stordriftsfordeler. Vi er i ferd med å få på plass kapasitet i organisasjonen til å følge opp disse tiltakene, slik at vi kan vurdere om de har hatt ønsket effekt i form av bedre kvalitet og/eller reduserte kostnader. Sørum kommune deltar i mye interkommunalt samarbeid, både innenfor tjenesteproduksjon og mer faglige nettverk. Aktiviteten i forhold til nytt samarbeid er stor for tiden. Områder som tjenester knyttet til samhandlingsreformen, barnevern, Alternativ til vold, utvidelse av innkjøpsordningen, renseanlegg, slamanlegg, brann og redning og revisjon er under utredning/i prosess. Vi må hele tiden vurdere slikt samarbeid ut fra kvalitet, økonomi og styring. Vi står foran mange, store investeringsprosjekter i årene som kommer. I planperioden er det foreslått ferdigstillelse av Fjellbovegen barnehage, boliger til funksjonshemmede og treningsbolig, Melvold/Frogner skole, Blaker (Fjuk) sykehjem og Frogner kirkegård. I forbindelse med budsjettet for 2013 ble det gjort flere tilpasninger for å gi virksomhetene realistiske budsjetter, som det er mulig å styre etter. Spesielt har skolene fått bedre rammer. Budsjettet vil nok fortsatt oppleves som stramt i virksomhetene. Det er bare lagt inn økninger som delvis kompenserer for den underliggende vekst i befolkningen. Samtidig legger vi opp til å dreie ressurser over på forebyggende arbeidet, noe som vil gi økt press på andre tjenester. Rådmannen signaliserte i forrige økonomiplan at kommunen har en utfordring ved at driftsutgiftene ligger for høyt i forhold til forventede inntekter. Dette kommer enda tydeligere fram i denne økonomiplanen. Rådmannen foreslår derfor at det settes i gang et prosjekt, Jakten på de 22 og en halv, for å finne fram til effektiviseringstiltak og om nødvendig redusere tjenestetilbudet. Det legges opp til en årlig reduksjon i utgiftene, eventuelt kombinert med økning i inntektene, på 7,5 mill. kroner. 7

8 Dette er lagt inn også utover planperioden, fordi vi forventer å hente ut gevinster av godt forebyggende arbeid og strukturtiltak, i tillegg til ulike effektiviseringstiltak. Økonomiplanen legger opp til resultater rundt null de to første årene i planperioden og deretter noe bedre de to neste. I salderingen av budsjettet for 2014 ligger det inne et forslag om en økning i overføringen fra eiendomsforetaket, fra 8 mill. kroner til 15,5 mill. kroner, bruk av disposisjonsfond på 7,5 mill. kroner og effektiviseringstiltak på 7,5 mill. kroner. Effektiviseringstiltakene i 2014 må spesifiseres i budsjettet til høsten. Rådmannen foreslår å overføre 7,5 mill. kroner fra eiendomsforetaket ytterligere ett år (2015). På konsernnivå ser bilde litt bedre ut. Det er i økonomiplanen for eiendomsselskapet lagt inn en høyere rente enn faktisk rente i dag. Hvis denne differansen ikke endrer seg vesentlig, vil konsernet Sørum kommune få et bedre resultat utover i perioden enn det som fremkommer i rådmannens økonomiplan.. Sørum 30.april 2013 Marius Trana Rådmann 8

9 Sørum kommunes handlingsprogram Sørum kommunes visjon: Den gode kommunen Sørum kommunes verdier: Åpenhet, lojalitet, dialog. Sørum kommunes styrings- og rapporteringssystem Det fullstendige balanseregnskapet: Finanskapitalen Samfunnskapitalen Natur- og miljøkapitalen Brukerkapitalen Humankapitalen Strukturkapitalen Evne til å styre økonomien slik at en utvikler kommunens virksomhet og øker evnen til å møte uforutsette endringer Evnen til å være en aktiv bidragsyter til utviklingen av offentlig sektor Evnen til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon Evnen til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv Evnen til å ta vare på medarbeideres engasjement og kompetanse Evnen til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av totale ressurser SWOT-analyse SWOT Omverden Egen organisasjon Trusler Høye forventninger til kommunale løsninger Mangel på kompetent arbeidskraft Bortfall av infrastruktur for kommunikasjon Klimaendringer Finanskrisen Forbedringsområder Helhetlig og langsiktig samfunnsbygging Intern kommunikasjonskultur Rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft Samhandling på tvers, myndiggjøring og læring Gevinstrealisering og prosjektstyring Muligheter Statlige reformer Næringsutvikling og regionutvikling Samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner Teknologisk utvikling Borgermedvirkning Sterke sider ekommune-utvikling Velholdte kommunale bygg og veier Godt samspill mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte Godt arbeidsmiljø og stolthet over egen arbeidsplass Robust organisasjon Strategiske mål Realisere ny organisasjon i samsvar med konklusjonene i Organisasjon for framtida 2. Styrke den helhetlige samfunnsbyggingen med vekt på folkehelse og dialog 3. Arealmessig å planlegge å legge til rette for næringsetableringer og boliger 4. Styrke drift og utvikling av tjenestene og arbeidsmiljøet 9

10 Strategisk mål og resultatindikatorer Folkehelseplan, frivilligstrategi, kulturstrategi, næringsstrategi og kommunikasjonsstrategi/merkevarebygging er under utarbeidelse. Når disse strategiene er vedtatt vil det utvikles måleindikatorer for å vurdere gjennomføring og måloppnåelse for disse områdene. Det skal også gjennomføres en analyse av Kostratall for å vurdere ressurseffektiviteten i kommunens tjenesteproduksjon. Tiltak vil bli foreslått på bakgrunn analysen. Rådmannen foreslår at det årlig gjennomføres en slik analyse som en del av kommunens resultatvurdering. Resultatindikatorer for tjenesteområdet Utdanning vil bli vedtatt på bakgrunn av vedtatt handlingsplan for Sørum landets beste barnehage og skole. Strategiske mål Realisere ny organisasjon i samsvar med konklusjonene i Organisasjon for framtida Operasjonalisering/ Kritiske suksessfaktorer Myndiggjøring av ledere Myndiggjøring av medarbeidere Forebygging Tidlig innsats Forebyggende tiltak barn og unge Samhandlingsreformen Tverrfaglig samhandling Arbeidslag Effektivisering og gevinstrealisering Måleindikator /aktivitet/metode Resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen Innhold i jobben Resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen Innhold i jobben Iverksetting av tiltak i henvendelser til familiesenteret innen fristen på 10 dager. Registrere antall henvendelser og antall iverksatte tiltak Deltakelse på Foreldreskolen Registrere frammøte på alle tiltak. Oppsøkende virksomhet blant eldre - Antall i aktuell aldersgruppe i hht befolkningsstatistikk SSB, Hvor mange invitasjoner sendt ut Resultatmål 80 % fornøyd 80 % fornøyd Minst 1 arbeidslag pr virksomhet/ administrativ avdeling 100 % = 35 Iverksatt tiltak i 80 % av henvendelsene innen frist. Alle foreldre har deltatt i foreldreskolen i løpet av et skoleår Alle fått tilbud om besøk i løpet av året = 100 % Antall medarbeidere som deltar i arbeidslag 20 % av medarbeidere deltar i arbeidslag Utnyttelse av potensialet i tverrfaglig samarbeid. Full utnyttelse av potensialet. Måles ved spørreundersøkelse til alle medarbeidere Alle innkjøp skjer gjennom ehandel 100 % Registreringer i Visma Enterprise Avtalelojalitet 100 % Ressurseffektivitet, antall overliggedøgn sett i fht tilbud til brukeren og kommunens tjenestetilbud. Registreringer av antall overliggedøgn, regnskapet Maksimum 10 overliggedøgn pr år 10

11 Styrke den helhetlige samfunnsbyggingen med vekt på folkehelse og dialog Arealmessig å planlegge å legge til rette for næringsetableringer og boliger Sørum landets beste barnehage og skole - Iverksetting av handlingsplanen Dialog med innbyggerne Planstrategiene Effektiv saksbehandling Ansettelsessaker: Tilbud ut 3 virkedager fra fullstendig sak er mottatt i OTU Byggesak: Behandlingstiden 75 % av lovpålagt frist Læringsmiljø, trivsel, motivasjon, klasseledelse, kartlegging og vurdering Gjennomføring i videregårende skole Barnehage Lett tilgjengelig Informasjon for innbyggerne. Registrere antall nyheter på hjemmesiden Dialogmøter / innbyggermøter 50 Lett tilgjengelig informasjon på kommunens hjemmesider. Vurderes i fht DIFIs krav til tilgjengelighet på kommunale hjemmesider Oppfølging i hht vedtatte frister Kommunedelplan for Sørumsand og Frogner gjennomføring i hht plan og frist 5 % årlig vekst i bruk av elektroniske skjemaer via hjemmesiden, utgangspunkt i 2012 Landets beste måling mot resultatene fra PULS. Konkretiseres i forbindelse med handlingsplanen for skole og barnehage Minst 12 nyheter på virksomhetenes hjemmesider Blant de 5 beste norske kommuner i DIFIs kvalitetskåring for tilgjengelighet Beskrivelser Næringsutvikling Samarbeid om og tilrettelegging for næringsutvikling 4 frokostmøter 2 panelmøter pr fokusgruppe Ekommune Tjenesteutvikling og dialog med innbyggerne. Rangering ifht DIFIs kvalitetskåring av kommunale hjemmesider Blant de 5 beste norske kommuner med 6 stjerner i DIFIs kvalitetskåring Framdriften for kommunens investeringsprosjekter Regnskap i fht vedtatt bevilgning Beskrivelser av planer og prosjekt Holde vedtatt framdrift Oppfølging av 10 kulturminner i hht kulturminnevernplanen Styrke drift og Tjenesteutvikling Resultat av brukerundersøkelser 80 % fornøyd med tjenesten 11

12 utvikling av tjenestene og arbeidsmiljøet Brukertilfredshet Dekningsgrader Godt arbeidsmiljø personalomsorg Nærværsprosjektet Kompetanseutvikling Kvalitet og forbedringsarbeid Lederutvikling Dekningsgrad på bakgrunn av Kostra 100 % Barnehagedekning Andel elever med spesialundervisning på nivå med Akershus (reduksjon) Fysioterapiårsverk på nivå med Akershus Hjemmebesøk hos alle nyfødte inne 2 uker etter hjemkomsten Legeårsverk i sykehjem Utlån fra bibliotekene på nivå med Akershus (økning) Gjennomsnittlig stønadslengde for økonomisk sosialhjelp totalt ikke over 4 mnd Avvikle ventelisten til kulturskolen Andel medarbeidere som er fornøyd med arbeidssituasjonen 80 % fornøyd.resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen Oppfølging av medarbeidere. Resultat fra Fått tilbud 100 % arbeidsmiljøundersøkelsen vedr medarbeidersamtale Gjennomført avtalte tiltak 100 % Økt nærvær /redusert sykefravær 93 % nærvær Fornøydhet med kompetansetiltak. 90 % fornøyd Resultat fra medarbeiderundersøkelsen Gjennomføring av kompetanseplaner 100 % av tiltakene Kompetansedagsverk eksterne tiltak Rapporteres i ansattportalen Kompetansedagsverk for intern tiltak Kontinuerlig forbedrings- og kvalitetsarbeid 4 avvik pr ansatt = Registrerte antall avvil og forslag Medarbeidere med riktig fagkompetanse 100 % dekning av personer med godkjent 3-årig høyskoleutdanning i fagstillinger: førskolelærerstillinger lærer, sykepleiere, vernepleiere, ingeniører osv. 12

13 Befolkningsutviklingen fram mot 2040 Befolkningsprognose for Sørum fram mot 2040 ble i 2012 utarbeidet i tre alternativer. Utgangspunktet er boligbyggingsprogrammet, og framskriving av antall nye boliger, basert på tidligst mulige forventede ferdigstillelse av de ulike prosjektene. Det arbeides nå med en oppdatering av befolkningsprognosen som vil bli framlagt i egen sak parallelt med den politiske behandlingen av kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2021). Boligbyggingsprogrammet fastsetter boligtilveksten til 100 boliger/år i gjennomsnitt, men med tillegg for bl. a. sekundærleiligheter i eneboliger og sentrumsprosjekt. Det tar mange år å bremse boligproduksjonen pga. allerede godkjente utbyggingsplaner. Befolkningsutviklingen fram til 2018 Fordi enkelte prosjekt som var passive ved inngangen til 2011 nå er aktivisert og dermed skjøvet fram i tid i prognosen, vil dette særlig gi utslag på folketallet på Sørumsand, Frogner og i Vesterskaun krets fram til 2018, sammenlignet med prognosen utarbeidet i Skolestrukturprosjektet og øvrige analyser for tjenestetilbudet utarbeidet siste år har tatt utgangspunkt i prognosen fra Her gis en oversikt over de mest markante endringene, dersom alle prosjektene sentralt i Sørumsand og Frogner som er i tidlig planfase nå, blir realisert i perioden fram til 2018: Forskjeller mellom prognosen fra 2011 og 2012 Økning fra faktiske tall pr til prognoseår 2018 Sørumsand total folkemengde 650 flere i prognose Frogner total folkemengde 600 flere i prognose Vesterskaun total 100 flere i prognose folkemengde Barnehagealder Sørumsand 85 flere i prognose Barnehagealder Vesterskaun 30 flere i prognose Barnehagealder Frogner 125 flere i prognose Barneskolealder Sørumsand 50 flere i prognose Barneskolealder Vesterskaun 25 flere i prognose Barneskolealder Frogner 65 flere i prognose Bingsfoss 25 flere i prognose Melvold Ikke vesentlig + 95 Gruppen likt Gruppen likt + 55 Gruppen 90 + likt + 40 De tre alternativene er like fram til 2019, på grunn av at en rekke prosjekt er ferdig regulert, eller det er gitt klarsignal til at sentrumsnære prosjekt skal forseres. Fordelingen på skolekretsene er stipulert til at Sørumsand og Frogner skal ta det meste av ny boligbygging i hele perioden fram til På overordnet nivå viser ulikhetene mellom prognosen fra 2011 og 2012 at det har stor betydning for kommunens investeringsbehov når de ulike boligprosjektene ferdigstilles. Kommunen kan ikke fastsette når prosjektene skal igangsettes, men kan styre utbyggingstakten når først interessen for realisering er til stede. Det er usikkerhet knyttet til framdriften i de sentrumsnære boligprosjektene på Sørumsand og Frogner. Når boligtilveksten faktisk kommer, er i realiteten opp til utbyggerne. 13

14 På den ene siden er de boligprosjektene som potensielt kan bli ferdigstilt de kommende 10 år i samsvar med kommunes arealpolitikk, de kommer sentralt i Sørumsand og Frogner, og bygger opp under å videreutvikle tettstedene som møteplasser og handelssentra. Det er svært positivt at disse prosjektene nå ser ut til å komme, men på den andre siden får det store konsekvenser for kommunens investeringsbehov, utover det som er tatt høyde for hittil. Ny befolkningsprognose lar seg ikke utarbeide før eksakte befolkningstall pr forlegger i slutten av mars hvert år. Dette er for seint til at konsekvensene lar seg innarbeide i økonomiplandokumentet. Rådmannen vil komme tilbake til konsekvensene av å legge til rette for så raskt vekst fram til 2018 og vil vurdere om enkelte av boligprosjektene som ennå ikke er vedtatt, bør utsettes. Dette innebærer også sentrumsprosjekt. En slik sak fremmes sammen med budsjett for For antall i gruppene 67 + blir ikke konsekvensene av endringene i utbyggingstakten store fram til Disse aldersgruppene bor her allerede. Nettoflyttingen kommer først og fremst i form av voksne i arbeidsfør alder med barn som skal ha barnehage- eller skoleplass. Dette vil igjen legge press på andre kommunale tjenester. Befolkningsutviklingen Fra er det lagt inn henholdsvis 125, 175 og 200 boliger/år i gjennomsnitt. Hele befolkningsprognosen vil bli presentert og kommentert i egen sak, samtidig med økonomiplanen til sluttbehandling i juni. Her presenteres kun alternativ 3, som er alternativet med mest vekst. De ulike alternativene får størst konsekvenser på Sørumsand og Frogner, der veksten skal konsentreres. Særlig barnehage og barneskolene påvirkes. På kretsnivå er det relativt stor usikkerhet, men det gir en indikasjon på vekst, og hvor den kommer. Årstilveksten varier fra 1,8 til 2,6 % i året i perioden i alternativ 3. (gulmarkerte kolonner er faktiske tall) Boligbygging fram til Sørumsand Frogner Sørum Fjuk Haugtun Vesterskaun Samlet:

15 Befolkningen, hele Sørum Økning Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder TOTALT prosentvis vekst i siste 5 års periode 14,8 12,8 11,6 10,6 9,8 Prosentvisvekst hele perioden 97,3 Hele befolkningen fordelt på skolekretsene Økning Sørum Sørumsand Vesterskaun Frogner Fjuk Haugtun TOTALT Barn under skolealder Økning Alder Alder Alder Sum

16 Barneskolealder 6-12 år fordelt på skolekretsene Økning Sørum Sørumsand Vesterskaun Frogner Fjuk Haugtun Sum Bingsfoss ungdomsskole Økning Sørum Sørumsand Fjuk Haugtun Sum Melvold ungdomsskole Økning Vesterskaun Frogner Sum Potensielle brukere av kommunale tjenester, 67 + Alder Økning sum Kommunens prognose sammenlignet med SSBs prognoser SSB alternativ med lavest vekst hele kommunen SSB alternativ med høyest vekst hele kommunen SSB hovedalternativ hele kommunen Sørum kommunes prognose, alt. høy vekst Kommunens høyeste alternativ ligger mellom SSBs hovedalternativ og alternativet med høy vekst. 16

17 Driftsbudsjettets økonomiske rammer Kommunestyrets vedtak (Løpende priser) B 2013 ØP 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 TEKST VEDTAK FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG Fellesinntekter: Skatt på formue og inntekt Skatt på eiendom Rammetilskudd Andre statlige tilskudd Konsesjonskraftinntekter Renteinntekter Sum fellesinntekter Fellesutgifter: Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum fellesutgifter Disponibelt til tjenesteproduksjon Folkevalgte organer og partistøtte Kontrollutvalget Sørum kommunalteknikk KF Østre Romerike br. og redn. IKS Fellesrådet mv Private barnehager Rådmannsfunksjonen

18 B 2013 ØP 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 TEKST VEDTAK FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG Idrettsparken barnehage Nordli barnehage Blaker barnehage Frogner barnehage Sennerud barnehage Fjellbovegen barnehage Musikk- og kulturskolen Voksenopplæringen Frogner skole Vesterskaun skole Sørum skole Sørumsand skole Haugtun skole Fjuk skole Melvold ungdomsskole Bingsfoss ungdomsskole Familiesenter Skole- og helsestasjonstjeneste Barneverntjeneste Pedagogisk psykologisk tjeneste Levekår Nærmiljø NAV - kommunal del Tildelingsenheten Sørvald bo- og behandlingssenter Sørvald demensenhet Sørum sykehjem Blaker aldersheim Fjuk botilbud Bo- og avlastningstjenesten Hjemmetjenesten

19 B 2013 ØP 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 TEKST VEDTAK FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG Plan, næring og kultur Organisasjons- og tjenesteutvikling Kommunikasjon og IKT Økonomi Innsparingskrav 1 % Effektivisering Lønnsjustering 3 % Prisstigning 2 % Nye/økte tiltak/oppgaver Bygningsmessig drift Nye stillinger Premieavvik pensjon Rentemargin finansforvaltning Tjenesteproduksjonens nettoutgifter Årsresultat Tilbakeførte avskrivninger Avdragsutgifter Netto driftsresultat Inntektsført fra disposisjonsfond Regnskapsmessig mindreforbruk

20 Inntektsutviklingen Skatteanslag, rammetilskudd og andre fellesinntekter Generell eiendomsskatt forutsettes videreført i hele planperioden med skattesats 2 promille. Inntektsanslaget er økt med kr pr år p.g.a. nye boliger. Grunnlaget er i henhold til kommunestyrets vedtak ved forrige økonomiplanbehandling økt med kr i 2016 p.g.a. omtaksering. Spørsmålet om overgang til å bruke ligningsverdier som grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt vil bli tatt opp i egen sak etter drøftinger i sakkyndig eiendomsskattenemd. Prognosen for skatt på inntekt og formue i økonomiplanperioden tar utgangspunkt i kommunestyrets budsjettvedtak for Budsjettert skattevekst i 2014 er 6 %, som forutsetter kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 3 %, realvekst/vekst grunnet demografiske endringer på 0,5 % og en årlig befolkningsvekst på 2,5 %. Tilsvarende økninger er lagt til grunn for årene (2021). Grunnlaget for budsjettering av rammetilskuddet er vedtatt budsjett for rammetilskudd For øvrig er prognosen for rammetilskuddet basert på samme forutsetninger som skatt på inntekt og formue. Frie inntekter Skatt på eiendom Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Sum frie inntekter Andre fellesinntekter er holdt uendret i økonomiplanperioden. Andre statlige tilskudd Kompensasjon for investeringer Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Rentekompensasjon for skolebygg Konsesjonskraftinntekter Sum andre statlige tilskudd Budsjetterte renteinntekter er holdt uendret med kr pr år. 20

21 Kostnadsutviklingen Fellesutgifter Fellesutgiftene, dvs økonomi- og administrasjonsutvalgets tilleggsbevilgningskonto og bevilgningen Barn og unges kommunestyre (BUKS) disponerer, er holdt uendret i økonomiplanperioden. Økninger i økonomiske rammer De virksomhetsvise rammene er holdt i uendrede nominelle beløp gjennom hele planperioden. De foreslåtte tilleggene er vist på egne linjer. Følgende kostnadselementer er vist på egne linjer: Årlig lønnsvekst med 3 % gjennom hele planperioden Årlig kompensasjon for prisvekst/rammeøkning med 2 % gjennom hele planperioden Forslag til økte rammer til nye tiltak (se egen tabell) Bygningsmessige driftskonsekvenser av nye investeringer (se egen tabell) Økte lønnskostnader som en konsekvens av forslag til nye stillinger (se egen tabell) Tilskuddene til Sørum kommunalteknikk KF for veivedlikehold, Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Sørum kirkelig fellesråd og tilskuddene til ikke-kommunale barnehager, er oppjustert med 3 % pr år (lik antatt størrelse på kommunal deflator for 2014). Saldering Det foreligger et generelt behov for å redusere kommunens driftsnivå med om lag 22,5 mill for å ha mulighet for å vedta et budsjett i balanse. Siden det er urealistisk å kunne ta ut en reduksjon i en slik størrelsesorden allerede i 2014, foreslås innsparingen tatt over tre år. Arbeidet med å realisere effektiviseringsgevinsten ønsker rådmannen å organisere i et prosjekt kalt «Jakten på de 22 og en halv». Se omtale i eget kapitel. Ved forrige økonomiplanbehandling vedtok kommunestyret at det i 2014 skulle budsjetteres med en rentemargin på finansforvaltningen (overføring fra Sørum kommunale eiendomsselskap KF) på 8 mill. I rådmannens forslag er dette beløpet økt med 7,5 mill til 15,5 mill. Det er også lagt inn bruk av disposisjonsfond med 7,5 mill i I tillegg til dette er det lagt inn en forutsetning om konkretisering av en effektiviseringsgevinst med 7,5 mill i årsbudsjettet for Til sammen gir disse tre tiltakene en kostnadsreduksjon på 22,5 mill i I 2015 vil driftsnivået være redusert med 7,5 mill ved effektiviseringsgevinsten tatt ut i 2014, slik at driftsnivået vil være 15 mill for høyt. Det forutsettes at en ytterligere effektiviseringsgevinst på 7,5 mill tas ut I tillegg budsjetteres det med en rentemargin på finansforvaltningen på 7,5 mill også for I 2016 tas det ut nok en tilsvarende effektiviseringsgevinst på 7,5 mill, slik at driftsnivået er redusert med til sammen 22,5 mill i løpet av disse tre årene. Tabellarisk kan dette framstilles slik: 21

22 Budsjettelement Effektiviseringsgevinster 7,5 mill 15 mill 22,5 mill Rentemargin finans (økt) 7,5 mill 7,5 mill Bruk av disposisjonsfond 7,5 mill Sum reduksjon 22,5 mill 22,5 mill 22,5 mill Også etter at prosjektet er gjennomført og driftsnivået redusert med 22,5 mill, mener rådmannen det må være rom for en årlig effektivisering på tilsvarende nivå. Det er derfor lagt inn forutsetning om effektivisering med 7,5, mill pr år også for 2017 (og videre i den viste perioden). I kommunestyrets vedtak er det i tillegg lagt inn en rentemargin (overføring fra Sørum kommunale eiendomsselskap KF) med 5 mill i 2016 og 7,5 mill i Jakten på de 22 og en halv Rådmannen vil iverksette et prosjekt som har som formål å redusere netto driftsramme med 22,5 mill i løpet av en treårsperiode. De første 7,5 mill skal konkretiseres i årsbudsjettet for De siste 15 mill for årene 2015 og 2016 skal konkretiseres i økonomiplanen Prosjektet vil ta utgangspunkt i en gjennomgang av KOSTRA-tall for Det skal avdekkes om Sørum har spesielle områder hvor ressursbruken framstår som høyere enn i sammenlignbare kommuner, og hvor det følgelig er behov for en grundigere analyse av ressursbruken. Det vises for øvrig til referatsak i økonomi- og administrasjonsutvalget og til vedlegget til dette dokumentet som inneholder mange gode effektiviseringsinnspill fra virksomhetene. Prosjektets mandat vil bli utformet slik at det primært søkes etter effektivisering av driften, men om nødvendig må også nedskjæringer i tjenestetilbudet foreslås. Prosjektet forutsettes avsluttet i mars

23 Investeringsprosjekter og rammeøkninger I forbindelse med utarbeidelsen av denne økonomiplanen er det lagt vekt på å fortsette utviklingen av oversikten over de behovene for bygningsmessige investeringer som er nødvendige for å ivareta økt tjenestebehov til en økende befolkning. Herunder kvalitetssikring av kostnadsanslag og driftskonsekvenser og å foreslå en framdrift som er forenelig med kommunens økonomiske rammebetingelser. Endelig politisk vedtak om realisering, anleggskostnad og framdrift vil bli fattet ved behandling av enkeltsaker. 23

24 Oversikt over prosjekter INVESTERINGSPROSJEKTER KOSTNADS- ANT. M 2 BRUTTO TOMT/VEG MVA- STATLIG LÅN TIL BYGNINGSMESSIG VURDERING BYGGEKOSTNAD REFUSJON TILSKUDD INVESTERING DRIFT 10 % ÅRLIG Fjellbovegen barnehage Kr pr m Fjuk oppvekssenter, barnehage Anslag Boliger funksjonshemmede og treningsbolig Kr pr m Blaker barnehage, rehabilitering og utvidelse Anslag Melvold/Frogner 1-10 inkl kultursal Kr pr m Blaker (Fjuk) sykehjem Kr pr m Oppgradering Blaker kirkegård Anslag Oppgradering Frogner kirkegård Anslag Rådhuset, rehabilitering Forstudie Vesterskaun skole Kr pr m Forsterket bolig Kr pr m Boliger rusomsorg Kr pr m Oppgradering Sørum kirkegård Anslag Allaktivitetshus Sørumsand Kr pr m Sykehjemsplasser/omsorgsboliger på Frogner Anslag Voksenopplæringen, nye lokaler Ikke beregnet Nytt rådhus/tilbygg Ikke beregnet Bingsfoss u-skole, påbygg Ikke beregnet Sørumsand skole, påbygg Ikke beregnet Sørumsand, ny barnehage Ikke beregnet SUM Brutto byggekostnad pr m 2 inkl mva Byggekostnaden pr m2 på kr som er benyttet i beregningene er avstemt med Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Nærmere konkretisering av bygningsmessige driftskostnader er omtalt under «Konsekvenser for driftsbudsjettet» lenger ut i dokumentet. 24

25 Nærmere omtale av prosjektene Fjellbovegen barnehage Kostnadsvurderingen er basert på kommunestyrets vedtak i sak 62/13 hvor det er fastsatt at barnehagen skal ha 120 barnehageplasser, åpen barnehage og nærmiljøfunksjoner. Med plass til 160 barn var bygget anslått arealmessig til m 2. Arealet er her beregningsteknisk og skjønnsmessig redusert til m 2. Det er betalt kr 5 mill for tomt. Fjuk oppvekstsenter, barnehage I sak 60/13 i kommunestyrets møte er det vedtatt å bygge om Fjuk skole til et oppvekstsenter som skal innhold 70 barnehageplasser. Anslått kostnad er beregningsteknisk satt til kr , tilsvarende Blaker barnehage. Boliger funksjonshemmede og treningsbolig Eid tomt i Friggvegen på Sørumsand planlegges benyttet til åtte leiligheter for funksjonshemmede og fire treningsleiligheter, foreløpig anslått arealmessig til m 2. Det er forutsatt statlig investeringstilskudd på kr pr leilighet. Blaker barnehage, rehabilitering og utvidelse I sak 4/13 i kommunestyrets møte er det lagt til grunn at barnehagen skal ha 100 plasser, med en anslått kostnad på kr Dette er i sak 60/13 i kommunestyrets møte endret til 70 plasser. Anslått kostnad er beregningsteknisk redusert med ¼ til kr Melvold/Frogner 1-10 inkl. kultursal Det foreligger en forstudie fra 2010 som kun omfatter rehabilitering av Melvold ungdomsskole, uten kultursal. Den forstudien har liten relevans i dag slik prosjektet har utviklet seg. Melvold/Frogner 1-10 skal dimensjoneres for elever. Hvor mye endringer som må gjøres med nåværende Frogner skole er p.t. ikke kjent. Men hvis vi forutsett nybygg av ungdomsskoledelen for ca 270 elever og også forutsetter 13 m 2 pr elev (standardtall benyttet i andre kommuner), gir dette totalt m 2. I beregningen er det benyttet m 2 som da kan inkludere kultursal og evt ombygging/utvidelse av Frogner skole. Blaker (Fjuk) sykehjem Dimensjonert for 37 sykehjemsplasser i hht politisk vedtak, foreløpig anslått arealmessig til m 2. Det er forutsatt statlig investeringstilskudd på kr pr plass. Tilførselsvei fremmes av Sørum kommunalteknikk KF som eget prosjekt, foreløpig anslått til omlag kr 20 mill. Oppgradering Blaker kirkegård Anslag uten reell kostnadsvurdering. Oppgradering Frogner kirkegård Anslag uten reell kostnadsvurdering. Rådhuset, rehabilitering Kostnadsanslag basert på foretatte forstudier. Det må påregnes at kostnadene øker med prisstigning og ytterligere års slitasje på bygget. Vesterskaun skole Skolen skal dimensjoneres for elever. Forutsatt 13 m 2 pr elev gir dette totalt m 2. Lokalisering er ikke bestemt og kostnader til kjøp og istandsetting av tomt er ikke vurdert. Skolen kan vurderes bygd i to eller flere byggetrinn. 25

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2021)

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2021) Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021) Rådmannens forslag av 30.4.2013 1 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord og vurdering... 4 Sørum kommunes handlingsprogram... 7 SWOT-analyse

Detaljer

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013 2016 (med framskrivning til 2020)

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013 2016 (med framskrivning til 2020) Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013 2016 (med framskrivning til 2020) Kommunestyrets vedtak av 20.6.2012 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 4 Rådmannens forord og vurdering... 8

Detaljer

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Visjon, verdier og utfordringer... 3 1.2 Sørum kommunes strategiske mål- og resultatstyring. Det fullstendige balanseregnskapet (FBR)...

Detaljer

Befolkningsprognose Sørum kommune Juli 2013

Befolkningsprognose Sørum kommune Juli 2013 Befolkningsprognose Sørum kommune 2013 2040 24. Juli 2013 1 Om befolkningsprognosen Befolkningsprognosen er en KOMPAS prognose utarbeidet av Sørum kommune. Dette er en prognosemodell tilpasset kommunenivået,

Detaljer

Årsplan del II Frogner barnehage UTVIKLINGSPLAN. Godkjent av SU

Årsplan del II Frogner barnehage UTVIKLINGSPLAN. Godkjent av SU Årsplan del II 2013 UTVIKLINGSPLAN Frogner barnehage Godkjent av SU 5.2.2013 FORORD Frogner barnehages utviklingsplan skal være et mål for det pedagogiske arbeidet i 2013. SWOT- analysen ble foretatt på

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 201 6-204 5 1 0.05.201 6 Befolkningsprognose 2016-2045 2 [Vedtatt] Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 1 Hva påvirker befolkningsveksten?... 3 1.1 Endringer i forhold til prognose

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Rådmannens forslag av 30.04.2014 - Høringsutgave Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 1 Innholdsfortegnelse Rådmannens

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Kommunestyrets vedtak av 18.06.2014 sak 62/14 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 1 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak av 11.12.2013. Sak 130/13

Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak av 11.12.2013. Sak 130/13 Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak av 11.12.2013 Sak 130/13 1 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Innledning... 6 Rådmannens forord... 6 Budsjetteringsprinsipper... 8 Organiseringen av budsjettarbeidet...

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 11/4578-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Økonomiplan Med kommuneplanens handlingsdel. Kommunestyrets vedtak av i sak 32/11

Økonomiplan Med kommuneplanens handlingsdel. Kommunestyrets vedtak av i sak 32/11 Økonomiplan 2012 2015 Med kommuneplanens handlingsdel Kommunestyrets vedtak av 15.06.2011 i sak 32/11 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Rådmannens forord og vurdering... 4 Sørum kommunes handlingsprogram...

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

SVELVIK KOMMUNE ROBEK-reisen

SVELVIK KOMMUNE ROBEK-reisen SVELVIK KOMMUNE ROBEK-reisen 2002-2018 Fakta om Svelvik Vestfoldkommune på 57 kvadratkilometer 6604 innbyggere svak befolkningsvekst i mange år 4 tettsteder Viktigste næringer: Jordbruk 5. største fruktkommune

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 97/ Økonomiplan for og årsbudsjett 2012 for Selbu kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 97/ Økonomiplan for og årsbudsjett 2012 for Selbu kommune Selbu kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2011/1192-8 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 97/11 01.11.2011 Økonomiplan for 2012-2015 og årsbudsjett 2012

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE

FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE HVEM ER VI og HVA KAN VI BLI? Innbyggere areal kystlinje Flekkefjord 9096 482 km2 77 km Kvinesdal 5981 887 km2 37 km Farsund 9705 263 km2 237 km LISTER kommune 24782 1632 km2 351

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN 2018-2021 Hovedtrekk og satsinger Et stort fellesskap Bruker over 5,5 milliarder kroner på innbyggerne Levere kvalitet i alt vi gjør 7000

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING Innhold Generelt... 3 Krav om budsjettbalanse... 3 Andre tekniske krav... 3 Skillet mellom administrasjon og kommunestyre...

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE -

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Omfang av forvaltningsrevisjon i Bamble kommunen... 2 3 Forvaltningsrevisjon i Bamble kommune i perioden

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

Svar på interpellasjon fra FRP ved repr Tor Flagestad til kommunestyret 27 jan 2014.

Svar på interpellasjon fra FRP ved repr Tor Flagestad til kommunestyret 27 jan 2014. Svar på interpellasjon fra FRP ved repr Tor Flagestad til kommunestyret 27 jan 2014. Interpellasjonen tar opp tema som er viktig å ha fokus på i forhold til politisk styring og kontroll. Befolkningsutvikling

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Rådmannens forslag 25.11.2015 Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak Prosessen

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2008-2011 Ola Stene 20.6.2007 1 Etter kommuneprop en var vi her: Oppjustering av skatteanslag 07, ca 3 mill Nyordningen ressurskrevende tjenester ca 2 mill fra 2008 Realvekst

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden.

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden. Behandling i Kommunestyre - 21.06.2017: Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo på vegne av Sp, H, FrP, V og KrF: Økonomidokument 2018 tas til orientering. Med utgangspunkt i kommunens langsiktige økonomistrategier

Detaljer