Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2021)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021)"

Transkript

1 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2021) Kommunestyrets vedtak av

2 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 4 Rådmannens forord og vurdering... 6 Sørum kommunes handlingsprogram... 9 SWOT-analyse Strategiske mål Strategisk mål og resultatindikatorer Befolkningsutviklingen fram mot Driftsbudsjettets økonomiske rammer Inntektsutviklingen Skatteanslag, rammetilskudd og andre fellesinntekter Kostnadsutviklingen Fellesutgifter Økninger i økonomiske rammer Saldering Jakten på de 22 og en halv Investeringsprosjekter og rammeøkninger Oversikt over prosjekter Nærmere omtale av prosjektene Tidspunkt for ferdigstillelse Konsekvenser for driftsbudsjettet Nye tiltak og økte oppgaver Nye stillinger Tjenesteområdet utdanning Tjenesteområdets ansvarsområder Endringer i tjenestetilbudet Tjenesteområdet omsorg og velferd Tjenesteområdets ansvarsområder Utfordringer i planperioden Kortsiktig innsparingstiltak Forebyggende arbeid i tjenesteområdet Samhandlingsreformen Omtale av virksomhetene, med vurdering av økonomiske, personalmessige og bygningsmessige forutsetninger Plan, næring og kulturavdelingen Avdelingen har ansvar for Utfordringer i planperioden Økonomiske og personalmessige forutsetninger Tettstedsutvikling Trafikksikkerhetstiltak og gang- og sykkelveger Klima- og miljøplanen Kultur og kulturminneforvaltning Næringsarbeid Organisasjon og tjenesteutviklingsavdelingen Avdelingen har ansvar for Kommunikasjon og IKT-avdelingen Avdelingen har ansvar for Utfordringer i planperioden Økonomiske og personellmessige forutsetninger Økonomiavdelingen Avdelingen har ansvar for Utvikling i planperioden

3 Investeringer Den økonomiske situasjonen for kommunen som konsern Vedlegg: Innspill fra virksomhetene

4 Kommunestyrets vedtak Kommunestyret behandlet saken i møte , sak 53/13, og fattet følgende vedtak: Rådmannens forslag vedtas som kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2021), med følgende endringer: Lærlinger Rentemargin Ny Blaker Barnehage, Fjuk oppvekstsenter og konsekvensene av å fremskynde Melvold/Frogner innarbeides når det er kostnadsberegnet. Følgende verbale vedtak er fattet i tillegg til økonomiplanens talldel: 1. Påbygg Sørumsand skole og Bingsfoss ungdomsskole Rådmannen bes å starte opp prosessen med prosjektet påbygg på Sørumsand skole og Bingsfoss ungdomsskole. 2. Svømmebasseng/folkebad Det forutsettes at kommunen påser at de krav som er inngått ved avtaler om spillemidler for drift av svømmebasseng blir fulgt, og at kommunen setter av nok midler til drift slik at folkebad kan tilbys innbyggerne hele året. 3. Tidspunkt for ferdigstillelse av investeringsprosjekter (endrede prioriteringer i forhold til rådmannens forslag ØP 14-17): Melvold/Frogner 1-10 inkl. kultursal Endres til 2016 eller så snart som mulig. 4. Frogner barnehage Kommunestyret ber rådmannen vurdere mulighet for utvidelse av Frogner barnehage med tilbud om åpen barnehage. Herunder vurdere om det er mulig å kjøpe eiendommer som vil sikre tilstrekkelige arealer til en utvidelse av Frogner barnehage. 5. Boliger i Friggvegen Sørum kommune er i gang med planleggingen av boliger i Friggvegen på Sørumsand. Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for at disse boligene, alle eller enkelte, settes opp med tanke på at de skal selges som selveierleiligheter i stedet for å leies ut. 6. Forebygging Kommunestyret er svært fornøyd med at administrasjonen har forebygging som et av sine satsningsområder. Kommunestyret setter pris på at man allerede nå lanserer flere aktiviteter som skal startes fra 2014, aktiviteter som kommunestyret ønsker å støtte. Frivillige organisasjoner er en vesentlig del av forebyggende arbeid. Kommunestyret har ved flere anledninger understreket dette og ønsker å se frivillige organisasjoners arbeid i tilknytning til forebygging. Kommunestyret er også interessert i behovet i de ulike befolkningsgruppene: - Ansatte - Ungdom - Arbeidsledige - Innvandrere - Mennesker med nedsatt funksjonsevne - Osv. Kommunestyret ber derfor rådmannen komme tilbake med en samlet sak med aktuelle tiltak. Tiltak med aktiviteter innenfor både offentlig, privat og frivillig sektor. Inntil denne saken kommer, vil kommunestyret avvente endelig vedtak om: - Friskvernsentralen - Home-start - Ungdomsprosjekt som forlengelse av Rotarys/Lions initiativ - Tiltak for fysisk trening blant ansatte - Organist og diakon innenfor fellesrådets aktivitetsområde - Eventuelle andre tiltak Kommunestyret forutsetter at denne saken kommer så raskt at vi kan iverksette alle aktuelle tiltak i tråd med økonomiplanens forslag Inntil denne saken er behandlet, ønsker kommunestyret at økonomiplanen beholdes som i forslaget. 4

5 7. Næring Sørum kommune har en økende aktivitet innenfor næringsrelaterte områder. Vi utarbeider områdeplaner for Frogner og Sørumsand, eier Krogstad Miljøpark som får en unik beliggenhet med ny glommakryssing i tillegg til at vi har planer for Lørenfallet og nye boligområder i hele kommunen. En aktiv næringsutvikling er en vesentlig del av kommunens framtidige økonomiske grunnlag. Erfaring har vist at det ikke er nok å legge ut arealer. Det kreves kapital og koordinering. Kapitalen må komme fra private aktører. Vi mener kommunen må være mer aktive ved å tilrettelegge for utvikling. På Sørumsand har kommunen store egne behov og rådmannen har fått i oppgave å se på oppussing av rådhuset. Det er viktig for oss å tilby våre ansatte gode arbeidsforhold samtidig som vi mener at kommunens servicefunksjoner skal samles i sentrum av Sørumsand. Dette gjelder de nåværende publikumsrelaterte servicefunksjoner som i dag ligger i Sørumsand, og er ikke førende for fremtidig plassering av kommunens nye servicetilbud. På dette grunnlag ber vi rådmannen: Vurdere om det er teknisk og økonomisk fornuftig å samle kommunens publikumsrelaterte tjenester i Sørumsand sentrum. Dette kan innebære at noen eiendommer skal avhendes og at tomtearealer innarbeides i aktuelle investeringsprosjekter. Vurdere om det vil være naturlig for kommunen å engasjere seg i koordinering av utviklingsprosjekter i ulike nærings og boligprosjekter i kommunen. Det er en forutsetning at dette gjøres sammen med private aktører og at dette skjer uten økonomisk risiko for kommunen utover kommunens eget behov. 8. Gang- og sykkelvei Furulund Kommunestyret ber om å få en sak på finansiering av gang- og sykkelvei i forbindelse med utbygging av Furulund. 5

6 Rådmannens forord og vurdering Rådmannen legger med dette fram forslag til Sørum kommunes økonomiplan for perioden Så langt det er mulig er politiske vedtak tatt hensyn til med sine føringer for prioriteringer innen drift og investeringer. Dokumentet er utarbeidet i henhold til kommunelovens 44 som fastslår at kommunen skal utarbeide en økonomiplan som omfatter minst de fire neste budsjettår. Plan- og bygningslovens 11-1 fastslår at kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan kommuneplanen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen og kommuneplanens handlingsdel legges fram som samlet dokument. Kommuneplanen legger grunnlaget for en politisk samfunnsstyring av både veksten og tjenestetilbudet i en 12-årsperiode. Økonomiplanen tar for seg utviklingen og revideres hvert år. Sørum kommune etablerte en ny organisasjon i 2012, basert på prosjektet Organisasjon for framtida. I planperioden vil det bli satt fokus på å hente ut gevinster fra dette arbeidet. Sørum kommune har gjennom organisasjonsarbeidet iverksatt mange tiltak innenfor forebyggende arbeid, samhandling i og ut av egen organisasjon, myndiggjøring av ledere og medarbeidere og strategisk, langsiktig arbeid. Gevinstene skal synliggjøres i form av økt kvalitet på tjenester og reduserte utgifter. Det er ikke foreslått vesentlige endringer i årets SWOT-analyse og de strategiske målene ligger fast. Det er imidlertid startet opp et arbeid med å revidere kommunens resultatindikatorer. Et første utkast til indikatorer er innarbeidet i dette dokumentet. Etter hvert som ulike strategiplaner og handlingsplaner foreligger, bør det innarbeides kriterier som gjør at vi kan vurdere aktivitet og måloppnåelse. Målsettingen med dette arbeidet er at vi skal komme fram til et sett av kriterier som dekker både de folkevalgtes og administrasjonens behov for informasjon og kontroll. Systemet bør ikke bli for omfattende og det må balanseres med ikke kvantifiserbar rapportering. Vi har i år ikke rukket å innarbeide nye befolkningsprognoser i økonomiplanen. Disse vil imidlertid foreligge innen planen skal vedtas. Det forventes fortsatt sterk befolkningsvekst. Dette gjelder spesielt på Sørumsand og Frogner. Denne veksten utfordrer oss på alle områder, men spesielt når det gjelder kapasitet innenfor tjenesteområdet Utdanning. Det blir derfor helt sentralt at vi greier å bygge en hensiktsmessig skole- og barnehagestruktur, som kan legge grunnlaget for økt kvalitet. Kommunestyret har vedtatt en overordnet skolestruktur. Rådmannen vil i planperioden legge fram et forslag til framtidig barnehagestruktur. Med en slik befolkningsvekst blir det viktig å ha tilstrekkelig kapasitet til samfunnsmessig analyse og planlegging. Denne veksten, sammen med endringen av befolkningssammensetningen, fører også til en betydelig vekst i tjenesteproduksjonen og antall ansatte i kommunen. Samlet sett utfordrer dette kommunens administrative funksjoner, som foreslås økt noe for å håndtere denne utviklingen. Godt samarbeid mellom rådmannen og de to foretakene blir viktig for at rådmannen skal kunne ivareta det helhetlige, strategiske ansvaret på administrativt nivå for kommunens økonomi og utvikling, og i neste omgang for at kommunestyret skal få gode beslutningsgrunnlag. Det er satt i gang et arbeid for å tydeliggjøre ansvar og oppgaver. Rådmannen ser fram til en konklusjon på dette arbeidet. Samtidig er rådmannen i ferd med å styrke sin kapasitet og kompetanse både i forhold til det strategiske ansvaret opp mot foretakenes områder og i forhold til bestillerrollen. Det legges opp til en betydelig satsing på kompetanseutvikling i planperioden. Dette skjer gjennom strategisk kompetanseplan, lederutviklingsprogram og ulike kurstilbud. Vi er godt i gang med nærværsprosjektet og et nytt rekrutteringsprosjekt. 6

7 Forebyggende arbeid er viktig for å utvikle gode tjenester og dempe framtidig kostnadsvekst. Dette skal prege alle de tre tjenesteområdene. Innenfor tjenesteområdet Familie og nærmiljø foreslås en styrking av Familiesenteret, samt andre tiltak innenfor tre øremerke nye stillinger til forebyggende. Samhandlingsreformen vil gi oss utfordringer i årene som kommer, men etter rådmannens vurdering først og fremst muligheter. Her blir det viktig at tjenesteområdet Omsorg og velferd har et langsiktig, forebyggende perspektiv på tjenesteutviklingen, hvor vi bl.a. tar i bruk ny omsorgsteknologi. Sørum har på en god måte håndtert de utskrivningsklare pasientene og medfinansieringsordningen har så langt gitt oss et lite overskudd. Den administrative utredningen, Samhandlingsprosjektet på Nedre Romerike og Rømskog, avsluttes i Sammen med de andre kommunene på Nedre Romerike er vi i ferd med å etablere et Samhandlingskontor og Øyeblikkelig hjelp døgn. Det blir nå viktig å legge til rette for gode politiske prosesser, både i Sørum og mellom kommunene, for å finne en hensiktsmessig struktur i forhold til eksisterende og nye omsorgsoppgaver. Det skal utarbeides både en nærings- og en kulturstrategi i planperioden. Begge disse arbeidene vil skje i tett samarbeid med det reorganiserte SNU-prosjektet og lag og foreninger. Samarbeid med lag, foreninger og næringsliv blir sentralt for alle de tre tjenesteområdene og for Plan, næring og kultur. Her har vi mål om å få til mer gjennom å spille på hverandres styrker. Frivilligsentralen og Næringsforum vil, sammen med mer etablerte organisasjoner, være naturlige samarbeidspartnere. Sørum kommune har høy kvalitet på mange tjenester. For å utvikle tjenestene videre blir det viktig med en god dialog med innbyggerne. Dette skal ha fokus i alle tjenesteområdene. Gjennom prosjektet Dialog skal vi bygge en bedre kommunikasjonskultur i organisasjonen. Det blir gjennomført en rekke utviklingstiltak for å effektivisere driften. Dette kan for eksempel dreie seg om tiltak ute i virksomhetene, IKT-investeringer, nye innkjøpsavtaler, ansettelser som erstatter konsulentkjøp og interkommunalt samarbeid for å hente ut stordriftsfordeler. Vi er i ferd med å få på plass kapasitet i organisasjonen til å følge opp disse tiltakene, slik at vi kan vurdere om de har hatt ønsket effekt i form av bedre kvalitet og/eller reduserte kostnader. Sørum kommune deltar i mye interkommunalt samarbeid, både innenfor tjenesteproduksjon og mer faglige nettverk. Aktiviteten i forhold til nytt samarbeid er stor for tiden. Områder som tjenester knyttet til samhandlingsreformen, barnevern, Alternativ til vold, utvidelse av innkjøpsordningen, renseanlegg, slamanlegg, brann og redning og revisjon er under utredning/i prosess. Vi må hele tiden vurdere slikt samarbeid ut fra kvalitet, økonomi og styring. Vi står foran mange, store investeringsprosjekter i årene som kommer. I planperioden er det foreslått ferdigstillelse av Fjellbovegen barnehage, boliger til funksjonshemmede og treningsbolig, Melvold/Frogner skole, Blaker (Fjuk) sykehjem og Frogner kirkegård. I forbindelse med budsjettet for 2013 ble det gjort flere tilpasninger for å gi virksomhetene realistiske budsjetter, som det er mulig å styre etter. Spesielt har skolene fått bedre rammer. Budsjettet vil nok fortsatt oppleves som stramt i virksomhetene. Det er bare lagt inn økninger som delvis kompenserer for den underliggende vekst i befolkningen. Samtidig legger vi opp til å dreie ressurser over på forebyggende arbeidet, noe som vil gi økt press på andre tjenester. Rådmannen signaliserte i forrige økonomiplan at kommunen har en utfordring ved at driftsutgiftene ligger for høyt i forhold til forventede inntekter. Dette kommer enda tydeligere fram i denne økonomiplanen. Rådmannen foreslår derfor at det settes i gang et prosjekt, Jakten på de 22 og en halv, for å finne fram til effektiviseringstiltak og om nødvendig redusere tjenestetilbudet. Det legges opp til en årlig reduksjon i utgiftene, eventuelt kombinert med økning i inntektene, på 7,5 mill. kroner. 7

8 Dette er lagt inn også utover planperioden, fordi vi forventer å hente ut gevinster av godt forebyggende arbeid og strukturtiltak, i tillegg til ulike effektiviseringstiltak. Økonomiplanen legger opp til resultater rundt null de to første årene i planperioden og deretter noe bedre de to neste. I salderingen av budsjettet for 2014 ligger det inne et forslag om en økning i overføringen fra eiendomsforetaket, fra 8 mill. kroner til 15,5 mill. kroner, bruk av disposisjonsfond på 7,5 mill. kroner og effektiviseringstiltak på 7,5 mill. kroner. Effektiviseringstiltakene i 2014 må spesifiseres i budsjettet til høsten. Rådmannen foreslår å overføre 7,5 mill. kroner fra eiendomsforetaket ytterligere ett år (2015). På konsernnivå ser bilde litt bedre ut. Det er i økonomiplanen for eiendomsselskapet lagt inn en høyere rente enn faktisk rente i dag. Hvis denne differansen ikke endrer seg vesentlig, vil konsernet Sørum kommune få et bedre resultat utover i perioden enn det som fremkommer i rådmannens økonomiplan.. Sørum 30.april 2013 Marius Trana Rådmann 8

9 Sørum kommunes handlingsprogram Sørum kommunes visjon: Den gode kommunen Sørum kommunes verdier: Åpenhet, lojalitet, dialog. Sørum kommunes styrings- og rapporteringssystem Det fullstendige balanseregnskapet: Finanskapitalen Samfunnskapitalen Natur- og miljøkapitalen Brukerkapitalen Humankapitalen Strukturkapitalen Evne til å styre økonomien slik at en utvikler kommunens virksomhet og øker evnen til å møte uforutsette endringer Evnen til å være en aktiv bidragsyter til utviklingen av offentlig sektor Evnen til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon Evnen til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv Evnen til å ta vare på medarbeideres engasjement og kompetanse Evnen til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av totale ressurser SWOT-analyse SWOT Omverden Egen organisasjon Trusler Høye forventninger til kommunale løsninger Mangel på kompetent arbeidskraft Bortfall av infrastruktur for kommunikasjon Klimaendringer Finanskrisen Forbedringsområder Helhetlig og langsiktig samfunnsbygging Intern kommunikasjonskultur Rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft Samhandling på tvers, myndiggjøring og læring Gevinstrealisering og prosjektstyring Muligheter Statlige reformer Næringsutvikling og regionutvikling Samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner Teknologisk utvikling Borgermedvirkning Sterke sider ekommune-utvikling Velholdte kommunale bygg og veier Godt samspill mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte Godt arbeidsmiljø og stolthet over egen arbeidsplass Robust organisasjon Strategiske mål Realisere ny organisasjon i samsvar med konklusjonene i Organisasjon for framtida 2. Styrke den helhetlige samfunnsbyggingen med vekt på folkehelse og dialog 3. Arealmessig å planlegge å legge til rette for næringsetableringer og boliger 4. Styrke drift og utvikling av tjenestene og arbeidsmiljøet 9

10 Strategisk mål og resultatindikatorer Folkehelseplan, frivilligstrategi, kulturstrategi, næringsstrategi og kommunikasjonsstrategi/merkevarebygging er under utarbeidelse. Når disse strategiene er vedtatt vil det utvikles måleindikatorer for å vurdere gjennomføring og måloppnåelse for disse områdene. Det skal også gjennomføres en analyse av Kostratall for å vurdere ressurseffektiviteten i kommunens tjenesteproduksjon. Tiltak vil bli foreslått på bakgrunn analysen. Rådmannen foreslår at det årlig gjennomføres en slik analyse som en del av kommunens resultatvurdering. Resultatindikatorer for tjenesteområdet Utdanning vil bli vedtatt på bakgrunn av vedtatt handlingsplan for Sørum landets beste barnehage og skole. Strategiske mål Realisere ny organisasjon i samsvar med konklusjonene i Organisasjon for framtida Operasjonalisering/ Kritiske suksessfaktorer Myndiggjøring av ledere Myndiggjøring av medarbeidere Forebygging Tidlig innsats Forebyggende tiltak barn og unge Samhandlingsreformen Tverrfaglig samhandling Arbeidslag Effektivisering og gevinstrealisering Måleindikator /aktivitet/metode Resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen Innhold i jobben Resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen Innhold i jobben Iverksetting av tiltak i henvendelser til familiesenteret innen fristen på 10 dager. Registrere antall henvendelser og antall iverksatte tiltak Deltakelse på Foreldreskolen Registrere frammøte på alle tiltak. Oppsøkende virksomhet blant eldre - Antall i aktuell aldersgruppe i hht befolkningsstatistikk SSB, Hvor mange invitasjoner sendt ut Resultatmål 80 % fornøyd 80 % fornøyd Minst 1 arbeidslag pr virksomhet/ administrativ avdeling 100 % = 35 Iverksatt tiltak i 80 % av henvendelsene innen frist. Alle foreldre har deltatt i foreldreskolen i løpet av et skoleår Alle fått tilbud om besøk i løpet av året = 100 % Antall medarbeidere som deltar i arbeidslag 20 % av medarbeidere deltar i arbeidslag Utnyttelse av potensialet i tverrfaglig samarbeid. Full utnyttelse av potensialet. Måles ved spørreundersøkelse til alle medarbeidere Alle innkjøp skjer gjennom ehandel 100 % Registreringer i Visma Enterprise Avtalelojalitet 100 % Ressurseffektivitet, antall overliggedøgn sett i fht tilbud til brukeren og kommunens tjenestetilbud. Registreringer av antall overliggedøgn, regnskapet Maksimum 10 overliggedøgn pr år 10

11 Styrke den helhetlige samfunnsbyggingen med vekt på folkehelse og dialog Arealmessig å planlegge å legge til rette for næringsetableringer og boliger Sørum landets beste barnehage og skole - Iverksetting av handlingsplanen Dialog med innbyggerne Planstrategiene Effektiv saksbehandling Ansettelsessaker: Tilbud ut 3 virkedager fra fullstendig sak er mottatt i OTU Byggesak: Behandlingstiden 75 % av lovpålagt frist Læringsmiljø, trivsel, motivasjon, klasseledelse, kartlegging og vurdering Gjennomføring i videregårende skole Barnehage Lett tilgjengelig Informasjon for innbyggerne. Registrere antall nyheter på hjemmesiden Dialogmøter / innbyggermøter 50 Lett tilgjengelig informasjon på kommunens hjemmesider. Vurderes i fht DIFIs krav til tilgjengelighet på kommunale hjemmesider Oppfølging i hht vedtatte frister Kommunedelplan for Sørumsand og Frogner gjennomføring i hht plan og frist 5 % årlig vekst i bruk av elektroniske skjemaer via hjemmesiden, utgangspunkt i 2012 Landets beste måling mot resultatene fra PULS. Konkretiseres i forbindelse med handlingsplanen for skole og barnehage Minst 12 nyheter på virksomhetenes hjemmesider Blant de 5 beste norske kommuner i DIFIs kvalitetskåring for tilgjengelighet Beskrivelser Næringsutvikling Samarbeid om og tilrettelegging for næringsutvikling 4 frokostmøter 2 panelmøter pr fokusgruppe Ekommune Tjenesteutvikling og dialog med innbyggerne. Rangering ifht DIFIs kvalitetskåring av kommunale hjemmesider Blant de 5 beste norske kommuner med 6 stjerner i DIFIs kvalitetskåring Framdriften for kommunens investeringsprosjekter Regnskap i fht vedtatt bevilgning Beskrivelser av planer og prosjekt Holde vedtatt framdrift Oppfølging av 10 kulturminner i hht kulturminnevernplanen Styrke drift og Tjenesteutvikling Resultat av brukerundersøkelser 80 % fornøyd med tjenesten 11

12 utvikling av tjenestene og arbeidsmiljøet Brukertilfredshet Dekningsgrader Godt arbeidsmiljø personalomsorg Nærværsprosjektet Kompetanseutvikling Kvalitet og forbedringsarbeid Lederutvikling Dekningsgrad på bakgrunn av Kostra 100 % Barnehagedekning Andel elever med spesialundervisning på nivå med Akershus (reduksjon) Fysioterapiårsverk på nivå med Akershus Hjemmebesøk hos alle nyfødte inne 2 uker etter hjemkomsten Legeårsverk i sykehjem Utlån fra bibliotekene på nivå med Akershus (økning) Gjennomsnittlig stønadslengde for økonomisk sosialhjelp totalt ikke over 4 mnd Avvikle ventelisten til kulturskolen Andel medarbeidere som er fornøyd med arbeidssituasjonen 80 % fornøyd.resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen Oppfølging av medarbeidere. Resultat fra Fått tilbud 100 % arbeidsmiljøundersøkelsen vedr medarbeidersamtale Gjennomført avtalte tiltak 100 % Økt nærvær /redusert sykefravær 93 % nærvær Fornøydhet med kompetansetiltak. 90 % fornøyd Resultat fra medarbeiderundersøkelsen Gjennomføring av kompetanseplaner 100 % av tiltakene Kompetansedagsverk eksterne tiltak Rapporteres i ansattportalen Kompetansedagsverk for intern tiltak Kontinuerlig forbedrings- og kvalitetsarbeid 4 avvik pr ansatt = Registrerte antall avvil og forslag Medarbeidere med riktig fagkompetanse 100 % dekning av personer med godkjent 3-årig høyskoleutdanning i fagstillinger: førskolelærerstillinger lærer, sykepleiere, vernepleiere, ingeniører osv. 12

13 Befolkningsutviklingen fram mot 2040 Befolkningsprognose for Sørum fram mot 2040 ble i 2012 utarbeidet i tre alternativer. Utgangspunktet er boligbyggingsprogrammet, og framskriving av antall nye boliger, basert på tidligst mulige forventede ferdigstillelse av de ulike prosjektene. Det arbeides nå med en oppdatering av befolkningsprognosen som vil bli framlagt i egen sak parallelt med den politiske behandlingen av kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2021). Boligbyggingsprogrammet fastsetter boligtilveksten til 100 boliger/år i gjennomsnitt, men med tillegg for bl. a. sekundærleiligheter i eneboliger og sentrumsprosjekt. Det tar mange år å bremse boligproduksjonen pga. allerede godkjente utbyggingsplaner. Befolkningsutviklingen fram til 2018 Fordi enkelte prosjekt som var passive ved inngangen til 2011 nå er aktivisert og dermed skjøvet fram i tid i prognosen, vil dette særlig gi utslag på folketallet på Sørumsand, Frogner og i Vesterskaun krets fram til 2018, sammenlignet med prognosen utarbeidet i Skolestrukturprosjektet og øvrige analyser for tjenestetilbudet utarbeidet siste år har tatt utgangspunkt i prognosen fra Her gis en oversikt over de mest markante endringene, dersom alle prosjektene sentralt i Sørumsand og Frogner som er i tidlig planfase nå, blir realisert i perioden fram til 2018: Forskjeller mellom prognosen fra 2011 og 2012 Økning fra faktiske tall pr til prognoseår 2018 Sørumsand total folkemengde 650 flere i prognose Frogner total folkemengde 600 flere i prognose Vesterskaun total 100 flere i prognose folkemengde Barnehagealder Sørumsand 85 flere i prognose Barnehagealder Vesterskaun 30 flere i prognose Barnehagealder Frogner 125 flere i prognose Barneskolealder Sørumsand 50 flere i prognose Barneskolealder Vesterskaun 25 flere i prognose Barneskolealder Frogner 65 flere i prognose Bingsfoss 25 flere i prognose Melvold Ikke vesentlig + 95 Gruppen likt Gruppen likt + 55 Gruppen 90 + likt + 40 De tre alternativene er like fram til 2019, på grunn av at en rekke prosjekt er ferdig regulert, eller det er gitt klarsignal til at sentrumsnære prosjekt skal forseres. Fordelingen på skolekretsene er stipulert til at Sørumsand og Frogner skal ta det meste av ny boligbygging i hele perioden fram til På overordnet nivå viser ulikhetene mellom prognosen fra 2011 og 2012 at det har stor betydning for kommunens investeringsbehov når de ulike boligprosjektene ferdigstilles. Kommunen kan ikke fastsette når prosjektene skal igangsettes, men kan styre utbyggingstakten når først interessen for realisering er til stede. Det er usikkerhet knyttet til framdriften i de sentrumsnære boligprosjektene på Sørumsand og Frogner. Når boligtilveksten faktisk kommer, er i realiteten opp til utbyggerne. 13

14 På den ene siden er de boligprosjektene som potensielt kan bli ferdigstilt de kommende 10 år i samsvar med kommunes arealpolitikk, de kommer sentralt i Sørumsand og Frogner, og bygger opp under å videreutvikle tettstedene som møteplasser og handelssentra. Det er svært positivt at disse prosjektene nå ser ut til å komme, men på den andre siden får det store konsekvenser for kommunens investeringsbehov, utover det som er tatt høyde for hittil. Ny befolkningsprognose lar seg ikke utarbeide før eksakte befolkningstall pr forlegger i slutten av mars hvert år. Dette er for seint til at konsekvensene lar seg innarbeide i økonomiplandokumentet. Rådmannen vil komme tilbake til konsekvensene av å legge til rette for så raskt vekst fram til 2018 og vil vurdere om enkelte av boligprosjektene som ennå ikke er vedtatt, bør utsettes. Dette innebærer også sentrumsprosjekt. En slik sak fremmes sammen med budsjett for For antall i gruppene 67 + blir ikke konsekvensene av endringene i utbyggingstakten store fram til Disse aldersgruppene bor her allerede. Nettoflyttingen kommer først og fremst i form av voksne i arbeidsfør alder med barn som skal ha barnehage- eller skoleplass. Dette vil igjen legge press på andre kommunale tjenester. Befolkningsutviklingen Fra er det lagt inn henholdsvis 125, 175 og 200 boliger/år i gjennomsnitt. Hele befolkningsprognosen vil bli presentert og kommentert i egen sak, samtidig med økonomiplanen til sluttbehandling i juni. Her presenteres kun alternativ 3, som er alternativet med mest vekst. De ulike alternativene får størst konsekvenser på Sørumsand og Frogner, der veksten skal konsentreres. Særlig barnehage og barneskolene påvirkes. På kretsnivå er det relativt stor usikkerhet, men det gir en indikasjon på vekst, og hvor den kommer. Årstilveksten varier fra 1,8 til 2,6 % i året i perioden i alternativ 3. (gulmarkerte kolonner er faktiske tall) Boligbygging fram til Sørumsand Frogner Sørum Fjuk Haugtun Vesterskaun Samlet:

15 Befolkningen, hele Sørum Økning Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder Alder TOTALT prosentvis vekst i siste 5 års periode 14,8 12,8 11,6 10,6 9,8 Prosentvisvekst hele perioden 97,3 Hele befolkningen fordelt på skolekretsene Økning Sørum Sørumsand Vesterskaun Frogner Fjuk Haugtun TOTALT Barn under skolealder Økning Alder Alder Alder Sum

16 Barneskolealder 6-12 år fordelt på skolekretsene Økning Sørum Sørumsand Vesterskaun Frogner Fjuk Haugtun Sum Bingsfoss ungdomsskole Økning Sørum Sørumsand Fjuk Haugtun Sum Melvold ungdomsskole Økning Vesterskaun Frogner Sum Potensielle brukere av kommunale tjenester, 67 + Alder Økning sum Kommunens prognose sammenlignet med SSBs prognoser SSB alternativ med lavest vekst hele kommunen SSB alternativ med høyest vekst hele kommunen SSB hovedalternativ hele kommunen Sørum kommunes prognose, alt. høy vekst Kommunens høyeste alternativ ligger mellom SSBs hovedalternativ og alternativet med høy vekst. 16

17 Driftsbudsjettets økonomiske rammer Kommunestyrets vedtak (Løpende priser) B 2013 ØP 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 TEKST VEDTAK FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG Fellesinntekter: Skatt på formue og inntekt Skatt på eiendom Rammetilskudd Andre statlige tilskudd Konsesjonskraftinntekter Renteinntekter Sum fellesinntekter Fellesutgifter: Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum fellesutgifter Disponibelt til tjenesteproduksjon Folkevalgte organer og partistøtte Kontrollutvalget Sørum kommunalteknikk KF Østre Romerike br. og redn. IKS Fellesrådet mv Private barnehager Rådmannsfunksjonen

18 B 2013 ØP 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 TEKST VEDTAK FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG Idrettsparken barnehage Nordli barnehage Blaker barnehage Frogner barnehage Sennerud barnehage Fjellbovegen barnehage Musikk- og kulturskolen Voksenopplæringen Frogner skole Vesterskaun skole Sørum skole Sørumsand skole Haugtun skole Fjuk skole Melvold ungdomsskole Bingsfoss ungdomsskole Familiesenter Skole- og helsestasjonstjeneste Barneverntjeneste Pedagogisk psykologisk tjeneste Levekår Nærmiljø NAV - kommunal del Tildelingsenheten Sørvald bo- og behandlingssenter Sørvald demensenhet Sørum sykehjem Blaker aldersheim Fjuk botilbud Bo- og avlastningstjenesten Hjemmetjenesten

19 B 2013 ØP 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 TEKST VEDTAK FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG Plan, næring og kultur Organisasjons- og tjenesteutvikling Kommunikasjon og IKT Økonomi Innsparingskrav 1 % Effektivisering Lønnsjustering 3 % Prisstigning 2 % Nye/økte tiltak/oppgaver Bygningsmessig drift Nye stillinger Premieavvik pensjon Rentemargin finansforvaltning Tjenesteproduksjonens nettoutgifter Årsresultat Tilbakeførte avskrivninger Avdragsutgifter Netto driftsresultat Inntektsført fra disposisjonsfond Regnskapsmessig mindreforbruk

20 Inntektsutviklingen Skatteanslag, rammetilskudd og andre fellesinntekter Generell eiendomsskatt forutsettes videreført i hele planperioden med skattesats 2 promille. Inntektsanslaget er økt med kr pr år p.g.a. nye boliger. Grunnlaget er i henhold til kommunestyrets vedtak ved forrige økonomiplanbehandling økt med kr i 2016 p.g.a. omtaksering. Spørsmålet om overgang til å bruke ligningsverdier som grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt vil bli tatt opp i egen sak etter drøftinger i sakkyndig eiendomsskattenemd. Prognosen for skatt på inntekt og formue i økonomiplanperioden tar utgangspunkt i kommunestyrets budsjettvedtak for Budsjettert skattevekst i 2014 er 6 %, som forutsetter kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 3 %, realvekst/vekst grunnet demografiske endringer på 0,5 % og en årlig befolkningsvekst på 2,5 %. Tilsvarende økninger er lagt til grunn for årene (2021). Grunnlaget for budsjettering av rammetilskuddet er vedtatt budsjett for rammetilskudd For øvrig er prognosen for rammetilskuddet basert på samme forutsetninger som skatt på inntekt og formue. Frie inntekter Skatt på eiendom Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Sum frie inntekter Andre fellesinntekter er holdt uendret i økonomiplanperioden. Andre statlige tilskudd Kompensasjon for investeringer Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Rentekompensasjon for skolebygg Konsesjonskraftinntekter Sum andre statlige tilskudd Budsjetterte renteinntekter er holdt uendret med kr pr år. 20

21 Kostnadsutviklingen Fellesutgifter Fellesutgiftene, dvs økonomi- og administrasjonsutvalgets tilleggsbevilgningskonto og bevilgningen Barn og unges kommunestyre (BUKS) disponerer, er holdt uendret i økonomiplanperioden. Økninger i økonomiske rammer De virksomhetsvise rammene er holdt i uendrede nominelle beløp gjennom hele planperioden. De foreslåtte tilleggene er vist på egne linjer. Følgende kostnadselementer er vist på egne linjer: Årlig lønnsvekst med 3 % gjennom hele planperioden Årlig kompensasjon for prisvekst/rammeøkning med 2 % gjennom hele planperioden Forslag til økte rammer til nye tiltak (se egen tabell) Bygningsmessige driftskonsekvenser av nye investeringer (se egen tabell) Økte lønnskostnader som en konsekvens av forslag til nye stillinger (se egen tabell) Tilskuddene til Sørum kommunalteknikk KF for veivedlikehold, Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Sørum kirkelig fellesråd og tilskuddene til ikke-kommunale barnehager, er oppjustert med 3 % pr år (lik antatt størrelse på kommunal deflator for 2014). Saldering Det foreligger et generelt behov for å redusere kommunens driftsnivå med om lag 22,5 mill for å ha mulighet for å vedta et budsjett i balanse. Siden det er urealistisk å kunne ta ut en reduksjon i en slik størrelsesorden allerede i 2014, foreslås innsparingen tatt over tre år. Arbeidet med å realisere effektiviseringsgevinsten ønsker rådmannen å organisere i et prosjekt kalt «Jakten på de 22 og en halv». Se omtale i eget kapitel. Ved forrige økonomiplanbehandling vedtok kommunestyret at det i 2014 skulle budsjetteres med en rentemargin på finansforvaltningen (overføring fra Sørum kommunale eiendomsselskap KF) på 8 mill. I rådmannens forslag er dette beløpet økt med 7,5 mill til 15,5 mill. Det er også lagt inn bruk av disposisjonsfond med 7,5 mill i I tillegg til dette er det lagt inn en forutsetning om konkretisering av en effektiviseringsgevinst med 7,5 mill i årsbudsjettet for Til sammen gir disse tre tiltakene en kostnadsreduksjon på 22,5 mill i I 2015 vil driftsnivået være redusert med 7,5 mill ved effektiviseringsgevinsten tatt ut i 2014, slik at driftsnivået vil være 15 mill for høyt. Det forutsettes at en ytterligere effektiviseringsgevinst på 7,5 mill tas ut I tillegg budsjetteres det med en rentemargin på finansforvaltningen på 7,5 mill også for I 2016 tas det ut nok en tilsvarende effektiviseringsgevinst på 7,5 mill, slik at driftsnivået er redusert med til sammen 22,5 mill i løpet av disse tre årene. Tabellarisk kan dette framstilles slik: 21

22 Budsjettelement Effektiviseringsgevinster 7,5 mill 15 mill 22,5 mill Rentemargin finans (økt) 7,5 mill 7,5 mill Bruk av disposisjonsfond 7,5 mill Sum reduksjon 22,5 mill 22,5 mill 22,5 mill Også etter at prosjektet er gjennomført og driftsnivået redusert med 22,5 mill, mener rådmannen det må være rom for en årlig effektivisering på tilsvarende nivå. Det er derfor lagt inn forutsetning om effektivisering med 7,5, mill pr år også for 2017 (og videre i den viste perioden). I kommunestyrets vedtak er det i tillegg lagt inn en rentemargin (overføring fra Sørum kommunale eiendomsselskap KF) med 5 mill i 2016 og 7,5 mill i Jakten på de 22 og en halv Rådmannen vil iverksette et prosjekt som har som formål å redusere netto driftsramme med 22,5 mill i løpet av en treårsperiode. De første 7,5 mill skal konkretiseres i årsbudsjettet for De siste 15 mill for årene 2015 og 2016 skal konkretiseres i økonomiplanen Prosjektet vil ta utgangspunkt i en gjennomgang av KOSTRA-tall for Det skal avdekkes om Sørum har spesielle områder hvor ressursbruken framstår som høyere enn i sammenlignbare kommuner, og hvor det følgelig er behov for en grundigere analyse av ressursbruken. Det vises for øvrig til referatsak i økonomi- og administrasjonsutvalget og til vedlegget til dette dokumentet som inneholder mange gode effektiviseringsinnspill fra virksomhetene. Prosjektets mandat vil bli utformet slik at det primært søkes etter effektivisering av driften, men om nødvendig må også nedskjæringer i tjenestetilbudet foreslås. Prosjektet forutsettes avsluttet i mars

23 Investeringsprosjekter og rammeøkninger I forbindelse med utarbeidelsen av denne økonomiplanen er det lagt vekt på å fortsette utviklingen av oversikten over de behovene for bygningsmessige investeringer som er nødvendige for å ivareta økt tjenestebehov til en økende befolkning. Herunder kvalitetssikring av kostnadsanslag og driftskonsekvenser og å foreslå en framdrift som er forenelig med kommunens økonomiske rammebetingelser. Endelig politisk vedtak om realisering, anleggskostnad og framdrift vil bli fattet ved behandling av enkeltsaker. 23

24 Oversikt over prosjekter INVESTERINGSPROSJEKTER KOSTNADS- ANT. M 2 BRUTTO TOMT/VEG MVA- STATLIG LÅN TIL BYGNINGSMESSIG VURDERING BYGGEKOSTNAD REFUSJON TILSKUDD INVESTERING DRIFT 10 % ÅRLIG Fjellbovegen barnehage Kr pr m Fjuk oppvekssenter, barnehage Anslag Boliger funksjonshemmede og treningsbolig Kr pr m Blaker barnehage, rehabilitering og utvidelse Anslag Melvold/Frogner 1-10 inkl kultursal Kr pr m Blaker (Fjuk) sykehjem Kr pr m Oppgradering Blaker kirkegård Anslag Oppgradering Frogner kirkegård Anslag Rådhuset, rehabilitering Forstudie Vesterskaun skole Kr pr m Forsterket bolig Kr pr m Boliger rusomsorg Kr pr m Oppgradering Sørum kirkegård Anslag Allaktivitetshus Sørumsand Kr pr m Sykehjemsplasser/omsorgsboliger på Frogner Anslag Voksenopplæringen, nye lokaler Ikke beregnet Nytt rådhus/tilbygg Ikke beregnet Bingsfoss u-skole, påbygg Ikke beregnet Sørumsand skole, påbygg Ikke beregnet Sørumsand, ny barnehage Ikke beregnet SUM Brutto byggekostnad pr m 2 inkl mva Byggekostnaden pr m2 på kr som er benyttet i beregningene er avstemt med Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Nærmere konkretisering av bygningsmessige driftskostnader er omtalt under «Konsekvenser for driftsbudsjettet» lenger ut i dokumentet. 24

25 Nærmere omtale av prosjektene Fjellbovegen barnehage Kostnadsvurderingen er basert på kommunestyrets vedtak i sak 62/13 hvor det er fastsatt at barnehagen skal ha 120 barnehageplasser, åpen barnehage og nærmiljøfunksjoner. Med plass til 160 barn var bygget anslått arealmessig til m 2. Arealet er her beregningsteknisk og skjønnsmessig redusert til m 2. Det er betalt kr 5 mill for tomt. Fjuk oppvekstsenter, barnehage I sak 60/13 i kommunestyrets møte er det vedtatt å bygge om Fjuk skole til et oppvekstsenter som skal innhold 70 barnehageplasser. Anslått kostnad er beregningsteknisk satt til kr , tilsvarende Blaker barnehage. Boliger funksjonshemmede og treningsbolig Eid tomt i Friggvegen på Sørumsand planlegges benyttet til åtte leiligheter for funksjonshemmede og fire treningsleiligheter, foreløpig anslått arealmessig til m 2. Det er forutsatt statlig investeringstilskudd på kr pr leilighet. Blaker barnehage, rehabilitering og utvidelse I sak 4/13 i kommunestyrets møte er det lagt til grunn at barnehagen skal ha 100 plasser, med en anslått kostnad på kr Dette er i sak 60/13 i kommunestyrets møte endret til 70 plasser. Anslått kostnad er beregningsteknisk redusert med ¼ til kr Melvold/Frogner 1-10 inkl. kultursal Det foreligger en forstudie fra 2010 som kun omfatter rehabilitering av Melvold ungdomsskole, uten kultursal. Den forstudien har liten relevans i dag slik prosjektet har utviklet seg. Melvold/Frogner 1-10 skal dimensjoneres for elever. Hvor mye endringer som må gjøres med nåværende Frogner skole er p.t. ikke kjent. Men hvis vi forutsett nybygg av ungdomsskoledelen for ca 270 elever og også forutsetter 13 m 2 pr elev (standardtall benyttet i andre kommuner), gir dette totalt m 2. I beregningen er det benyttet m 2 som da kan inkludere kultursal og evt ombygging/utvidelse av Frogner skole. Blaker (Fjuk) sykehjem Dimensjonert for 37 sykehjemsplasser i hht politisk vedtak, foreløpig anslått arealmessig til m 2. Det er forutsatt statlig investeringstilskudd på kr pr plass. Tilførselsvei fremmes av Sørum kommunalteknikk KF som eget prosjekt, foreløpig anslått til omlag kr 20 mill. Oppgradering Blaker kirkegård Anslag uten reell kostnadsvurdering. Oppgradering Frogner kirkegård Anslag uten reell kostnadsvurdering. Rådhuset, rehabilitering Kostnadsanslag basert på foretatte forstudier. Det må påregnes at kostnadene øker med prisstigning og ytterligere års slitasje på bygget. Vesterskaun skole Skolen skal dimensjoneres for elever. Forutsatt 13 m 2 pr elev gir dette totalt m 2. Lokalisering er ikke bestemt og kostnader til kjøp og istandsetting av tomt er ikke vurdert. Skolen kan vurderes bygd i to eller flere byggetrinn. 25

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013 2016 (med framskrivning til 2020)

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013 2016 (med framskrivning til 2020) Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013 2016 (med framskrivning til 2020) Kommunestyrets vedtak av 20.6.2012 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 4 Rådmannens forord og vurdering... 8

Detaljer

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Visjon, verdier og utfordringer... 3 1.2 Sørum kommunes strategiske mål- og resultatstyring. Det fullstendige balanseregnskapet (FBR)...

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Rådmannens forslag av 30.04.2014 - Høringsutgave Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2015 2018 (2022) Side 1 Innholdsfortegnelse Rådmannens

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Økonomiplan Med kommuneplanens handlingsdel. Kommunestyrets vedtak av i sak 32/11

Økonomiplan Med kommuneplanens handlingsdel. Kommunestyrets vedtak av i sak 32/11 Økonomiplan 2012 2015 Med kommuneplanens handlingsdel Kommunestyrets vedtak av 15.06.2011 i sak 32/11 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Rådmannens forord og vurdering... 4 Sørum kommunes handlingsprogram...

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak av 11.12.2013. Sak 130/13

Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak av 11.12.2013. Sak 130/13 Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak av 11.12.2013 Sak 130/13 1 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Innledning... 6 Rådmannens forord... 6 Budsjetteringsprinsipper... 8 Organiseringen av budsjettarbeidet...

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE -

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Omfang av forvaltningsrevisjon i Bamble kommunen... 2 3 Forvaltningsrevisjon i Bamble kommune i perioden

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING Innhold Generelt... 3 Krav om budsjettbalanse... 3 Andre tekniske krav... 3 Skillet mellom administrasjon og kommunestyre...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2007-2010 Rådmannens forslag av 30.04.06

Handlingsprogram med økonomiplan 2007-2010 Rådmannens forslag av 30.04.06 Handlingsprogram med økonomiplan 2007-2010 Rådmannens forslag av 30.04.06 Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord og vurdering...3 Sørum kommunes handlingsprogram...4 SWOT-analyse 2007 2010...4

Detaljer

Økonomiplan vekst og utvikling, men også omstilling. Presentasjon for politiske partier

Økonomiplan vekst og utvikling, men også omstilling. Presentasjon for politiske partier Økonomiplan 2015-2018 - vekst og utvikling, men også omstilling Presentasjon for politiske partier 13.11.2014 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato Arbeidsmiljøutvalget PS 053/15 Formannskapet PS 02.12.2015 125/15 Kommunestyret PS 17.12.2015 060/15 Tjenesteutvalget PS 30.11.2015 003/15 Fellesråd

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2007-2011.

Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2007-2011. Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2007-2011. Det politiske arbeidet skal bygge på visjonen Sørum den gode kommunen Sørum dialog Politisk plattform

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Utdanningsområdet Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Nøkkeltall barnehage 2014 145 000 Netto driftsutgifter pr innbygger 140 000 135 000 130 000 125 000 120 000 115 000 110 000 20.01.15

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer