Internrevisjonsrapport. Etterlevelse av kvalitetsindikatorer. Stjørdal, 10. april 2008 INTERNREVISJONEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internrevisjonsrapport. Etterlevelse av kvalitetsindikatorer. Stjørdal, 10. april 2008 INTERNREVISJONEN"

Transkript

1 Internrevisjonsrapport Etterlevelse av kvalitetsindikatorer Stjørdal, 10. april 2008 INTERNREVISJONEN

2 1. Innholdsfortegnelse 2. Rapportinformasjon Bakgrunn, målsetting og omfang Metode Dokumentoversikt Revisjonskriterier Sentrale funn og vurderinger Helse Sunnmøre, Ålesund sjukehus... 8 Indikator: Strykninger av planlagte operasjoner Helse Sunnmøre, Volda sjukehus, kirurgisk avd Indikator: Epikrisetid Helse Sunnmøre, Volda sjukehus, kirurgisk avd Indikator: Korridorpasienter St. Olavs Hospital, medisinsk klinikk, avd. for nyresykdommer Indikator: Epikrisetid St. Olavs Hospital HF, medisinsk klinikk, avd. for nyresykdommer Indikator: Korridorpasienter Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos, kirurgisk avd Indikator: Strykninger av planlagte operasjoner Helse Nordmøre og Romsdal, Kristiansund sykehus, medisinsk avd Indikator: Epikrisetid Helse Nordmøre og Romsdal, Kristiansund sykehus, medisinsk avd Indikator: Korridorpasienter Samlet vurdering Anbefalinger

3 2. Rapportinformasjon Rapport nr Revisjonsperiode: Virksomhet: Oppdragsgiver: Revisorer: Kontaktpersoner: Helse Sunnmøre HF, Ålesund og Volda sjukehus St. Olavs Hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos Helse Nordmøre og Romsdal HF, Kristiansund sykehus Styret for Helse Midt-Norge RHF v/revisjonskomiteen Internrevisjonssjef Gunnar Sørensen Revisor Ellinor Wessel Pettersen (Revisjonsleder) Helse Sunnmøre: Helge Ristesund St. Olavs Hospital: Sigrun Lande Sørensen Helse Nord-Trøndelag: Knut Sørgjerd Helse Nordmøre og Romsdal: Ingjerd Aspen Internrevisjonen: Ellinor Wessel Pettersen 3

4 3. Bakgrunn, målsetting og omfang Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge påse at helseforetakene og det regionale helseforetaket har etablert en tilfredsstillende internkontroll og at denne fungerer som forutsatt. Målsettingen med revisjonen er å undersøke om heleforetakene har etablert systemer som sikrer etterlevelse av kvalitetsindikatorene epikrisetid, korridorpasienter og strykninger av planlagte operasjoner. Internrevisjonen har hatt fokus på følgende problemstillinger: Undersøke om helseforetakene har etablert et fungerende system som sikrer at myndighetenes krav til kvalitetsindikatorene etterleves. Analysere årsaker til evt. manglende etterlevelse. Analysere og vurdere om det er iverksatt tiltak for å nå målet. Indikatorene epikrisetid og korridorpasienter er undersøkt ved følgende foretak: Helse Sunnmøre, Volda sjukehus, kirurgisk avdeling St. Olavs Hospital, medisinsk klinikk, avdeling for nyresykdommer Helse Nordmøre og Romsdal, Kristiansund sykehus, medisinsk avdeling Indikatoren strykninger av planlagte operasjoner er undersøkt ved følgende foretak: Helse Sunnmøre, Ålesund sjukehus, gjennom kontakt med operasjonsavdelingen, ortopedisk avdeling, kirurgisk avdeling og kvinneklinikken. Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos, kirurgisk avdeling 4

5 4. Metode Revisjonen har bestått av en intervjudel der ledere og utvalgte ansatte i de aktuelle avdelingene ble intervjuet. Videre har revisjonen bestått av gjennomgang av relevant dokumentasjon og analyse av denne. Intervjuene og dokumentanalysen danner til sammen grunnlag for en vurdering av hvorvidt kravene er etterlevd. Følgende personer er intervjuet: Helse Sunnmøre HF Administrerende direktør Astrid J. Eidsvik Avdelingssjef kirurgisk avdeling Berit Overøye Avdelingssjef ortopedisk avdeling Harald Eikrem Avdelingssjef operasjonsavdelingen Vidar Punsvik Avdelingssykepleier operasjonsavdelingen Annbjørg Flisnes Avdelingssjef kvinneklinikken Janita Skogeng Medisinskfaglig rådgiver/overlege Gunnar Dagslott Overlege Reidulf Lillebø Avdelingssykepleier Olaug Rem Bjørkedal St. Olavs Hospital HF Medisinsk fagdirektør Gudmund Marhaug Klinikksjef Eiliv Brenna Avdelingssykepleier sengepost Geir Smistad Samhandlingssjef Rolf Windspoll sammen med spesialkonsulent Merete Knudsen Medisinsk fagsjef Inger Williams sammen med spesialrådgiver EPJ Rut Naversen Avdelingsoverlege Knut Aasarød Helse Nord-Trøndelag Administrerende direktør Arne Flaat Klinikksjef Robin Gaupset sammen med Ann Karin Torgersen Avdelingssykepleier operasjon Wenke Bogen Thun Helse Nordmøre og Romsdal Administrerende direktør Bjørn Engum Enhetsleder sengepost Unni Berstad Overlege Ivar Blix Medisinsk direktør Christian Bjelke Kvalitetsrådgiver Ingjerd Aspen Konstituert avdelingssjef Ingrid Vasdal Kontorleder Sylvi Anne Gammelsæter Internrevisjonen har utarbeidet en intervjuguide som er brukt i intervjuene. 5

6 5. Dokumentoversikt Følgende dokumentasjon er mottatt/innhentet: Helse Sunnmøre Prosedyre strykningar operasjonsprogram kvalitetsindikator, utarbeidet ved Volda sjukehus Prosedyre epikrisetid, utarbeidet av Volda sjukehus Prosedyre registrere korridorpasienter Manuell registreringsskjema med registrering av strykninger på operasjonsprogrammer Prosedyre Operasjonsprogram planlegging Kopi av e-post datert fra administrerende direktør til ledergruppen i Helse Sunnmøre vedrørende etterlevelse av etterlevelse av indikatoren epikrisetid. Tallmateriale fra gjennomgående styringssystem, innhentet av Internrevisjonen St. Olavs Hospital Årlig melding St. Olavs Hospital 2007 Mål og virksomhetsplan, Enhet for samhandling 2007, kap. 1-2 Mal medarbeidersamtale/lederavtale klinikksjef 2008 Budsjett- og plantall medisinsk klinikk, eksempel Aktivitet medisinsk klinikk 2007 Referat ledermøter medisinsk klinikk, noen eksempler Referat kontortjenestens møter, noen eksempler Korridorpasienter dokumentasjon fra EQS Epikriser dokumentasjon fra EQS Aktivitetstall for medisinsk klinikk Notat fra spesialrådgiver EPJ Rut Naversen grunnlagsmateriale for EPJ-gruppa Powerpoint-presentasjon fra Rut Naversen kartlegging ved avdelinger med epikrisetid > 80 % Tallmateriale fra gjennomgående styringssystem, innhentet av internrevisjonen Helse Nord-Trøndelag Organisasjonskart for kirurgisk klinikk Namsos pr Prosedyre Rutiner for strykninger i operasjonsprogrammet Prosedyre Arbeidsoppgaver koordinator operasjon Strykstatistikk for 2007 m/årsaksforhold Tallmateriale fra gjennomgående styringssystem, innhentet av Internrevisjonen Helse Nordmøre og Romsdal Prosedyre Korridorpasienter for Helse Nordmøre og Romsdal Prosedyre Korridorpasienter for medisinsk avdeling Rapport korridorpasienter 2006, 2007 og 2008 Tallmateriale fra gjennomgående styringssystem, innhentet av Internrevisjonen 6

7 6. Revisjonskriterier En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, på kvalitet og sier noe om kvaliteten på det området som måles. Helse- og omsorgsdepartementet har i sitt oppdragsdokument til Helse Midt-Norge RHF stilt krav om at ulike kvalitetsindikatorer skal brukes som styringsvariabler for å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester. Dette kravet gjenspeiles i RHF et sitt styringsdokument til de ulike helseforetakene. Internrevisjonen har undersøkt om de reviderte helseforetakene har etablert systemer som sikrer etterlevelse av indikatorene. Nærmere om indikatorene: Epikrisetid Epikrisen er hovedkilden for informasjon fra sykehusavdeling til behandlende lege. Den skal gi god informasjon om hva som forårsaket innleggelsen, de viktigste funn, diagnose og behandling, samt råd om videre behandling og oppfølging. Epikrisen er også et uttrykk for samhandling og kommunikasjon mellom sykehus og øvrig helsetjeneste. Epikrisetid er tid i dager som går med fra pasienten skrives ut fra institusjonen til epikrisen er sendt ut elektronisk eller pr. post. Epikrisen skal i henhold til Forskrift om pasientjournal (journalforskriften) 9 sendes innen forsvarlig tid etter at helsehjelpen er avsluttet. Myndighetene tolkning av forsvarlig tid er at 80 % av epikrisene skal være sendt ut innen 1 uke etter at pasienten er utskrevet. Gjennom måling av epikrisetid rettes oppmerksomheten mot å redusere uønsket lang epikrisetid, og vil på den måten bidra til helhet og kontinuitet i tjenestetilbudet. Korridorpasienter Med korridorpasient menes pasient som er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m. på sykehus. Pasienter som plasseres på pasientrom med senger som er tatt ut av drift, regnes ikke som korridorpasienter. Det er et krav at man normalt ikke skal ha korridorpasienter. Behandlingsplass i korridor har følgende konsekvenser: Det kan være hinder for god og forsvarlig behandling og pleie samt hindre ivaretakelse av pasientens alminnelig verdighet. Spesialisthelsetjenesteloven 2-2 har krav om at helseforetakene skal yte forsvarlige tjenester. Krav til forsvarlige tjenester har betydelige innslag av krav til ledelse, organisering og styring. Kan være en trussel i forhold til lovpålagt taushetsplikt/rett. Pasienter har i henhold til pasientrettighetsloven 3-6 rett til diskresjon. Helsepersonell har en korresponderende plikt til taushet. Det kan være en betydelig utfordring for helsepersonellet som skal behandle og pleie pasient som er plassert på korridor o.l, å sikre ivaretakelse av taushetsplikten. I tillegg til at pasienten ikke sikres diskresjon, kan personellet komme i den situasjonen at de bryter lovpålagt taushetsplikt. Sikkerhetsmessig risiko i forhold til brannsikkerhet. I brannforskriften 2-1, 2-3 fremgår det at det er en plikt for eier av brannobjekt til å sikre bygg og utstyr i tråd med krav i regelverket, herunder sørge for at rømningsveiene til enhver tid er sikre. Pasientsenger i korridor kan utgjøre et alvorlig hinder for rømningsmuligheter i tilfelle brann. 7

8 Strykninger av planlagte operasjoner Strykninger av planlagte operasjoner defineres som andel pasienter (innlagte og dagkirurgi) som blir strøket fra det planlagte operasjonsprogrammet. Strykningsandelen skal være mindre enn 5 %. Myndighetene har uttalt at strykninger fra oppsatt program ikke er akseptabel praksis. Planlegging av operasjonsaktiviteten bør ha en slik forutsigbarhet at strykninger unngås. For pasienten er det en negativ opplevelse å bli strøket fra operasjonsprogrammet. I og med at operasjonsvirksomhet legger beslag på store ressurser i helseforetakene, er det viktig at aktiviteten planlegges og gjennomføres slik at ressursene blir optimalt utnyttet. For helseforetakene medfører strykninger kostnad i form av ekstra liggedøgn preoperativt. 7. Sentrale funn og vurderinger 7.1 Helse Sunnmøre, Ålesund sjukehus Indikator: Strykninger av planlagte operasjoner Myndighetskrav: Mindre enn 5 % Andel pasienter (%) strøket fra planlagt operasjon Operasjonsavdelinga Ålesund jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 Funn Foretaket er kjent med kravene til indikatoren. Det er ikke satt særskilte mål eller delmål for å etterleve kravet. Ressursutnyttelse har vært prioritert. Tiltak som ble beskrevet: Fokus fra direktør. Ledelsen har for 2008 satt sterkere fokus på denne indikatoren. For å redusere antall strykninger har direktøren sendt særskilt brev til lederne der fokus var etterlevelse av kvalitetsindikatorene. Ledermøter. Temaet har blitt tatt jevnlig opp på ledermøtene. Akutteam/akuttstue. Foretaket har fra februar opprettet eget akutteam/akuttstue for å kunne skjerme den elektive virksomheten. Månedlige rapporter. Avdelingssjef operasjon sender månedlig ut rapport over antall strykninger til aktuelle avdelingssjefer. 8

9 Det hevdes fra enkelte ledere at kombinasjonen av krav om mindre enn 5 % og effektiv drift er umulig. De må ha så mye slakk for å komme ned på dette nivået, at det vil ikke kunne drives effektivt. En strykningsprosent på 7-8 % vil etter deres oppfatning være mer naturlig. Vurdering Internrevisjonen registrerer det som positivt at Helse Sunnmøre i 2008 har satt større fokus på å redusere antall strykninger av planlagte operasjoner. Det er tilfredsstillende at konkrete tiltak er iverksatt, bl.a. opprettelse av akutteam/akuttstue hvor det forventes betydelig effekt. Internrevisjonen stiller likevel spørsmål ved at sentrale ledere anser det som umulig å etterleve kravet på mindre enn 5 % kombinert med effektiv drift. Dette gir en negativ signaleffekt, spesielt når det sees i sammenheng med at foretaket heller ikke har satt seg andre mål eller delmål for denne indikatoren i Helse Sunnmøre, Volda sjukehus, kirurgisk avd. Indikator: Myndighetskrav: Epikrisetid Minst 80 % utsendt innen 7 dager Epikrisetid kirurgisk avdeling Volda - andel (%) utsendt innen 7 dager jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 Funn De intervjuede er kjent med kravet, og mener at legene er raske til å diktere epikrisene. De intervjuede tror at skrivetjenesten er flaskehalsen, men det er ikke kartlagt hvor problemet ligger. Tiltak som ble beskrevet: Ulike møter. Avdelingen tar temaet opp på ulike møter. Masing. For øvrig var det ikke iverksatt tiltak utover å mase for å øke prosenten. Hver enkelt lege vet ikke hvordan de ligger an, da det ikke tas ut statistikk pr. lege. Avdelingen mener at kravet burde være mulig å innfri. Vurdering Ved kirurgisk avdeling Volda er det etter Internrevisjonens vurdering ikke iverksatt konkrete tiltak for å etterleve kravet om epikrisetid. Temaet tas riktignok opp i møter på generelt grunnlag, uten at konkrete tiltak iverksettes. Det er ikke foretatt systematisk kartlegging av hvor flaskehalsene er, og dermed kan en ikke si noe om årsaken til manglende måloppnåelse. 9

10 Internrevisjonen merker seg også at det ikke tas ut statistikk som gir grunnlag for oppfølging av epikrisetid for hver enkelt lege, og det er heller ikke etablert egne rutiner for oppfølging ved legers fravær og lignende. Internrevisjonen merker seg som positivt at de ansvarlige mener det burde være mulig å etterleve kravet. Det synes imidlertid som om det ikke er tilstrekkelig ledelsesmessig fokus på kravet, noe som igjen kan gjenspeiles i holdningene til personellet. 7.3 Helse Sunnmøre, Volda sjukehus, kirurgisk avd. Indikator: Myndighetskrav: Korridorpasienter Det skal normalt ikke være korridorpasienter 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Andel korridorpasienter (%) kirurgisk avd. Volda jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 Funn De intervjuede er kjent med kravet til indikatoren. Avdelingen har offisielt 23 senger i bruk, men har i tillegg 6 senger som benyttes ved overbelegg. De intervjuede mener at dette er en kamuflering av korridorpasienter, samt at det ikke synliggjør det reelle ressursbehovet ved avdelingen. Personalet oppfatter disse sengene som en del av den totale sengekapasiteten. En av de intervjuede trodde at overbeleggstallene var en del av antall korridorpasienter. Tiltak som ble beskrevet: Prosedyre. Avdelingen har utarbeidet egen prosedyre for korridorpasienter som beskriver system for registrering og fremgangsmåte for overføring av pasienter mellom avdelinger. Morgenmøter. Korridorpasienter er tema på morgenmøtene. Samarbeidsmøter. Helse Sunnmøre har faste samarbeidsmøter med kommunene. Vurdering Etter Internrevisjonens oppfatning er det lite ledelsesmessig fokus på indikatoren ved kirurgisk avdeling Volda. Dette kommer trolig av at avdelingen har en buffer på 6 senger (senger som er tatt ut av bruk, men som fortsatt er tilgjengelig), som personalet har oppfattet å være en del av de ordinære sengene. Det er ikke iverksatt særskilte tiltaket for å redusere antall korridorpasienter. Internrevisjonen avdekket også at registreringen av andel korridorpasienter trolig inneholdt feil sengetall i nevner, og dermed har ikke indikatoren vært 10

11 100 % korrekt registrert. Dette har imidlertid ikke påvirket antallet korridorpasienter, kun prosentandelen. 7.4 St. Olavs Hospital, medisinsk klinikk, avd. for nyresykdommer Indikator: Myndighetskrav: Epikrisetid Minst 80 % utsendt innen 7 dager Epikrisetid St. Olavs Hospital, nyreseksjonen - andel (%) utsendt innen 7 dager jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 Funn De intervjuede var kjent med at medisinsk klinikk ligger relativt dårlig an i forhold til målet/kravet. Skrivetjenesten og signering/kontrasignering beskrives som de største flaskehalsene. Skrivetjenesten har nå blitt sentralisert og det opplyses at dette har skapt problemer i en overgangsfase. Det ble bl.a. opplyst at det på revisjonstidspunktet ligger totalt 5000 dokumenter på vent i skrivetjenesten. Tiltak som ble beskrevet: Hurtigepikrise. Dette ble beskrevet som et tiltak for å få ut informasjon raskt ut til fastlegen eller annen mottagende instans. Den ble ikke vurdert som tilstrekkelig til å betegnes som endelig epikrise og ble ikke registrert i statistikken. Hurtigepikrisen ble således et tillegg til den ordinære epikrisen. Det ble reist tvil om ordningen med hurtigepikrise burde fortsette. Sentralisering av skrivetjenesten. Dette tiltaket var ment som et effektiviseringstiltak som bl.a. skulle få ned epikrisetiden. Mange mente at dette hadde hatt motsatt effekt. Kartlegging av flaskehalser. Det var foretatt en kartlegging i januar 2008 der flaskehalser for epikrisetiden var identifisert. Konklusjonen viste at flaskehalsene er knyttet til skrivetjenesten og signering/kontrasignering. Prosjekt felles epikrisemal. Det er satt i gang et arbeid med å etablere en mal til bruk i skrivingen av epikrisen, både for å standardisere epikrisen og effektivisere arbeidet. Obligatorisk opplæring i bruk av epikrisemal. Det var lagt opp til obligatorisk opplæring av legene på bruk av epikrisemalen. Talegjenkjenning. Det skal innføres journalføring ved hjelp av talegjenkjenning om noen måneder. Tema på ledermøtene. Epikrisetid var ofte tema på ledermøter. 11

12 Statistikk på omfang av usignerte epikriser. Klinikksjef tar jevnlig ut statistikk på status av usignerte epikriser. Dette sendes på e-post til den enkelte lege med påminnelse om signering. Rapportering av epikrisetid foregår gjennom PAS. Hemit henter ut tall herfra og rapporterer videre til Norsk pasientregister (NPR). Mange dro fram kultur og holdninger som en del av problematikken rundt lang epikrisetid. Dessuten mente mange at det ikke var tilstrekkelig ledelsesfokus på temaet. Det hersket stor tvil om at de ville klare å innfri kravet til denne indikatoren i Vurdering Hurtigeprikrisen, slik den ble forklart for Internrevisjonen, dekker antagelig behovet for nødvendig informasjon til primærlegene. Imidlertid blir den ikke vurdert it hen at den tilfredsstiller kravet om en fullverdig epikrise og registreres dermed ikke i statistikken. Internrevisjonen stiller spørsmål ved om det er riktig ressursbruk å utarbeide epikrise i to utgaver. Internrevisjonen ser det som positivt at det er foretatt en kartlegging av epikrisetiden for å finne flaskehalser. Kartleggingen viste som nevnt at skrivetjenesten og legenes signering/kontrasignering skilte seg ut som de største flaskehalsene. Skrivetjenesten er en sentral instans i journal- og epikrisearbeidet. Det ligger i sakens natur at det periodevis kan skje en opphopning av dokumenter til skriving. Etter det Internrevisjonen forstår, er sentraliseringen av skrivetjenesten et tiltak for i størst mulig grad å fjerne risikoen for slik opphopning. Det kan imidlertid synes som at dette tiltaket ikke har hatt den ønskede effekten på epikrisetiden. Dette kan bl.a. illustreres ved at det pr. januar 2008 er en restanse på 5000 uskrevne dokumenter. Det har ikke fremkommet opplysninger om hvorvidt ledelsen har foretatt en analyse for å finne årsaken til denne utviklingen. Signering/kontrasignering av epikriser stjeler naturlig nok verdifull tid fra legene i en travel hverdag. Dette er imidlertid et arbeid som legene plikter å gjøre, og det tar ikke mindre tid om denne oppgaven utsettes. Internrevisjonen er derfor av den formening at denne manglende prioriteringen i noen grad kan dreie seg om kultur og holdninger. Internrevisjonen ser det som positivt at det er iverksatt ulike tiltak, som registrering av flaskehalser, felles epikrisemal og statistikk over usignerte epikriser. Til tross for flere tiltak, har helseforetaket ikke oppnådd den ønskede virkning av tiltakene. St. Olavs Hospital har åpenbart en utfordring på dette området. Internrevisjonen mener at det er lite tilfredsstillende at ledelsen ikke har tro på at det er mulig å nå målet i år, noe som kan gi negativ signaleffekt ut i organisasjonen. 12

13 7.5 St. Olavs Hospital HF, medisinsk klinikk, avd. for nyresykdommer Indikator: Myndighetskrav: Korridorpasienter Det skal normalt ikke være korridorpasienter Andel korridorpasienter (%) St. Olavs Hospital Medisinsk avdeling jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 Funn Det opplyses at medisinsk klinikk har flere korridorpasienter enn andre klinikker. Dette skyldes at medisinske enheter ofte får mange pasienter som har mer udefinerte sykdommer. Presset blir derfor større på medisinske klinikk. Medisinsk klinikk har svært mange utskrivningsklare pasienter som skal til sine respektive hjemkommuner. Hovedbegrunnelsen fra kommunene for ikke å ta hjem pasienter som er utskrivningsklare, er manglende sykehjemsplass/rehabiliteringsplass. Det har også vært problematisk å få overført pasienter til andre klinikker/avdelinger som har ledig kapasitet. Akuttmottaket skal også fordele pasienter ut fra belegg, men det opplyses at dette ikke fungerer særlig godt. Tiltak som ble beskrevet: Prosedyrer. Det er utarbeidet prosedyrer som omhandler håndtering av problematikken omkring korridorpasienter. Opprettelse av intermediær avdeling på Søbstad. Styret ved St. Olavs Hospital vedtok i 2002 en handlingsplan for å redusere antall korridorpasienter. Ett av tiltakene var opprettelsen av intermediær avdeling, og denne ble etablert i Samhandling med Trondheim kommune. De fleste utskrivningsklare pasienter som ligger i klinikken, tilhører Trondheim kommune. Samarbeidsavtalen med Trondheim kommune skal reforhandles. Det avholdes jevnlige samarbeidsmøter med kommunen. En ansatt ved St. Olavs Hospital og en fra Trondheim kommune jobber sammen i kontorfellesskap ved sykehuset, der hovedoppgaven er å få skrevet ut utskrivningsklare pasienter. Det avvikles lunsjmøter hver tirsdag mellom Trondheim kommune og St. Olavs Hospital. Intermediærpost ved nytt Øya sykehjem. Det forhandles nå med Trondheim kommune om en slik post ved sykehjemmet som er under oppføring. Overføring av pasienter til andre klinikker/avdelinger. Dette har vist seg å være problematisk fordi forespurte enheter ofte motsetter seg mottak av andre pasienter. Enhet for samhandling har derfor fått såkalt direktørmyndighet til å bestemme overføring. I 13

14 helgene har vakthavende overlege denne myndigheten. Til tross for denne ordningen, oppleves det ikke enkelt å få i stand overføring av pasienter. Konsultasjonsplikt ved innleggelse fra sykehjem. Dette tiltaket innebærer at tilkalt lege til pasient på sykehjem plikter å ta kontakt med St. Olavs Hospital før evt. innleggelse. Dette tiltaket hevdes å ha hatt god effekt. Tema på ledermøter. Problematikken omkring korridorpasienter er ofte tema på ledermøter. Det var en klar oppfatning hos de som ble intervjuet at hovedutfordringen ligger i de utskrivningsklare pasientene. Dersom disse sendes ut eller fordeles jevnere på ulike klinikker/avdelinger, vil korridorpasienter ikke være et problem. Vurdering Etter Internrevisjonens vurdering forholder St. Olavs Hospital og medisinsk klinikk seg aktivt til problematikken korridorpasienter. Det er satt i verk en rekke tiltak. Det synes som at noen tiltak har virket, men det er fortsatt et stykke igjen før man har kommet i mål. Det hersker liten tvil om at samhandling med Trondheim kommune er av vesentlig betydning for å få skrevet ut utskrivningsklare pasienter. Det kan synes som at det er mer å hente på fordelingen av pasienter til enheter med ledig kapasitet, samt fordelingen som skjer fra akuttmottaket. 7.6 Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos, kirurgisk avd. Indikator: Strykninger av planlagte operasjoner Myndighetskrav: Mindre enn 5 % Antall pasienter (%) strøket fra planlagt operasjon - Kirurgisk klinikkk Namsos jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 Funn Avdelingen er godt kjent med indikatoren. Klinikkleder og avdelingssjef er ansvarlig for at indikatoren etterleves. Koordinator for operasjon har ansvar for registrering i Op-plan. Tiltak som ble beskrevet: Inntaksmøte en gang pr. uke. Dette ledes av klinikksjef. Her planlegges operasjonsprogrammet for maks 5 uker framover. Planleggingsmøte. Dette avvikles daglig kl 1430 hvor neste dags operasjonsprogram lukkes. 14

15 Lederavtale. Etterlevelse av kravet inngår i lederavtalen som direktør inngår med klinikksjef. Prosjekt optimalisering av bemanning og aktiviteter. Dette prosjektet ble startet i november 2007 og har som mål å effektivisere operasjonsprogrammet og pasientflyten fra pasienten kommer dagen før og til han er operert. Tema på avdelingsmøter. Gjennomgang av statistikk. Statistikk over antall strykninger gjennomgås i legegruppen. Administrerende direktør presenterer jevnlig statistikk i ledergruppen Avdelingen har fokus på årsaker til strykningene. Dette gjelder særlig årsakene manglende indikasjon og forhold hos pasienten (ikke møtt, sykdom og lignende). Avdelingen har endret låsingstidspunktet av operasjonsprogrammet fra kl 2200 til 1500 for å tilpasse seg resten av foretaksgruppen. Dette ser ikke ut til å ha påvirket strykningsprosenten. De har tro på at de med økt fokus på særlig de to nevnte årsakene skal kunne komme ned på 5 % strykninger. Vurdering Internrevisjonen finner det tilfredsstillende at det er satt økt ledelsesmessig fokus på etterlevelse av indikatoren, fra administrerende direktør og ned til den enkelte klinikksjef og avdelingsleder. Kartlegging av årsaker til manglende måloppnåelse er gjennomført og tiltaksoppfølging iverksatt. Internrevisjonen registrerer at organisasjonen aktivt går inn for å etterleve kravene og at de har stor tro på at det vil lykkes. 7.7 Helse Nordmøre og Romsdal, Kristiansund sykehus, medisinsk avd. Indikator: Myndighetskrav: Epikrisetid Minst 80 % utsendt innen 7 dager Epikrisetid medisinsk avdeling Kristiansund - andel (%) utsendt innen 7 dg jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 Funn Det opplyses at utviklingen av epikrisetiden har vært positiv i Det er i etterkant av revisjonen oversendt bl.a. prosedyre Epikriser Kirurgisk og ortopedisk avdeling, Kristiansund sykehus. Ingen av de som ble intervjuet fra medisinsk klinikk nevnte denne prosedyren. Det er derfor uklart hvorvidt den er gjeldende ved klinikken. Flaskehalsene blir oppgitt til å være skrivetjenesten, diktering og signering. 15

16 Tiltak som ble beskrevet: Haste-epikrise. Det er gjort en prioritering i forhold til epikriseskriving for pasienter som utskrives til sykehjem og rehabiliteringsinstitusjon. Kartlegging av flaskehalser. Det utarbeides månedlig statistikk på epikrisetid. Disse statistikkene viser også hvor i systemet forsinkelsene ligger. Jevnlige rapporter. Hver avdeling tar ut rapporter på epikrisetid og avdelingssjefene er pålagt å fokusere på problematikken. Ledermøter. Det opplyses at det er fokus på problematikken på ledermøter/ avdelingsmøter. Lederavtale. Administrerende direktør har i lederavtalen med sine ledere stilt krav om etterlevelse av kvalitetsindikatoren epikrisetid. Holdninger ble fremhevet som en del av problemet. Noen mener at personellet ikke tar kravet helt inn over seg og at indikatoren ikke har noen høg stjerne blant legene. Direktøren har fokus på indikatoren, men det er uklart hvorvidt dette fokuset har smittet nedover i organisasjonen. Det ble også fremhevet at stadig skifting av toppledelse har medført problemer i forhold til å opprettholde fokuset. Ingen av kvalitetsrådgiverne i helseforetaket var involvert i arbeidet med kvalitetsindikatorene. Vurdering Det tas ut månedlige statistikker som viser antall dager som brukes på hvert ledd i utarbeidelsen av epikrisen. Denne statistikken kan gi indikasjoner på hvor flaskehalsene kan ligge. Det kan imidlertid synes som at det ikke har blitt gjort grundige og systematiske kartlegginger for å finne flaskehalser. De fleste har en oppfatning av hvor flaskehalsene er, men det er ikke satt i gang nevneverdige tiltak for å gjøre noe med disse. Internrevisjonen ser det som positivt at administrerende direktør har fokus på indikatoren. Etter Internrevisjonens vurdering har kvalitetsindikatoren epikrisetid imidlertid ikke hatt tilstrekkelig fokus i hele ledelseslinjen i foretaket. Når holdningene til en del av personellet er at etterlevelsen av myndighetenes krav til epikrisetid ikke er viktig, vil manglende ledelsesfokus kunne ha som konsekvens at slike etablerte holdninger stadfestes. 16

17 7.8 Helse Nordmøre og Romsdal, Kristiansund sykehus, medisinsk avd. Indikator: Myndighetskrav: Korridorpasienter Det skal normalt ikke være korridorpasienter jan.07 Andel korridorpasienter (%) medisinsk avd. Kristiansund feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 Funn Helse Nordmøre og Romsdal har utarbeidet en prosedyre for korridorpasienter. Her fremgår det at overbelegg defineres som pasienter som overskrider 10 % av normert sengetall. I realiteten innebærer dette en aksept på 10 % korridorpasienter. Først etter at overbelegget er kommet opp i 10 %, vurderes tiltak. Det er dermed en aksept for ca 4 korridorpasienter til enhver tid. Det opplyses at utskrivningsklare pasienter er hovedårsaken til at antallet korridorpasienter er såpass høyt. Det hevdes også at det er for få senger på medisinsk klinikk. Tiltak som ble beskrevet: Samhandling med kommunene. Det er etablert samarbeidsavtaler med samtlige kommuner i nedslagsfeltet. Videre gjennomføres det møter med kommunene en gang pr. år. Det er flest utskrivningsklare pasienter fra Kristiansund kommune. Det gjennomføres særskilte møter med Kristiansund kommune der man drøfter problematikken. Kristiansund kommune har ifølge det som ble opplyst bestemt seg for å etablere flere sykehjemsplasser. I tillegg kjøper kommunen sykehjemsplasser i Tingvoll kommune. Observasjonspost. Formålet med denne posten er å hindre unødige innleggelser. Det ble ikke opplyst fra hvilket tidspunkt denne skulle etableres eller hvor langt planleggingen var kommet. Overføring av pasienter til andre klinikker/avdelinger. Prosedyren for korridorpasienter omtaler dette. Det opplyses at overføring av pasienter bare delvis fungerer i samsvar med prosedyren. Lederavtale. Administrerende direktør har i lederavtalen med sine ledere stilt krav om etterlevelse av kvalitetsindikatoren korridorpasienter. 17

18 Noen mente at det ble snakket om mange tiltak, men lite blir gjort. Hovedproblemet er antall utskrivningsklare pasienter. Det er en oppfatning at de ikke klarer kravet i år og heller ikke til neste år. Vurdering Internrevisjonen har merket seg at helseforetaket og medisinsk klinikk i henhold til prosedyre aksepterer et antall korridorpasienter som tilsvarer et overbelegg på 10 %. For det første er dette i strid med kravet fra myndighetene om at det normalt ikke skal forekomme korridorpasienter. For det andre vil dette etter Internrevisjonens mening gi signaler til både ledere og ansatte om at kravet som myndighetene har satt, ikke har stor verdi. Dette kan i sin tur gjøre noe med holdningen til å jobbe aktivt for å få ned antall korridorpasienter. Det synes som at antall utskrivningsklare pasienter er en utfordring for medisinsk avdeling. Det er positivt at det jobbes aktivt mot Kristiansund kommune der de fleste utskrivningsklare pasientene hører hjemme. Etter Internrevisjonens oppfatning synes ikke aktiviteten på tiltaksiden særlig stor. Internrevisjonen har også merket seg at det ikke foreligger stor optimisme når det gjelder å få ned antall korridorpasienter i Dette kan gi dårlig signaleffekt ut i organisasjonen. 8. Samlet vurdering I forkant av revisjonen var det gjennom statistikk klarlagt at de reviderte virksomhetene ikke etterlevde kravene som myndighetene har satt til de aktuelle kvalitetsindikatorene. På revisjonstidspunktet ble denne situasjonen bekreftet. Revisjonen viste variasjoner i forhold til graden av brudd på etterlevelsen av kravene mellom de ulike helseforetakene. Det var også store variasjoner i forhold til aktivitet når det gjelder tiltak som var planlagt eller igangsatt for å nå kravet til indikatorene. Det framkom imidlertid flere fellestrekk ved de reviderte enhetene: Varierende ledelsesfokus på indikatorene Negative holdninger til etterlevelse av indikatorene Pessimisme i forhold til muligheten for måloppnåelse Lederne i helseforetakene har i varierende grad satt fokus på betydningen av kvalitetsindikatorene. Manglende ledelsesfokus medfører gjerne en kultur for at personellet selv velger hva de vil prioritere å ha fokus på. Ved alle de reviderte enhetene kom det fram opplysninger om holdninger blant en del personell om at kvalitetsindikatorene ikke ble ansett som viktige parametere på kvalitet. Manglende ledelsesfokus fører etter Internrevisjonens vurdering til en stadfestelse av slike etablerte holdninger. Det var også en betydelig pessimisme både blant ledere og personell når det gjelder troen på å kunne innfri kravene til indikatorene i nærmeste framtid. Dersom det fra ledelsens side legges for dagen en tro på muligheten til måloppnåelsen, vil det etter Internrevisjonens oppfatning være et sterkt bidrag til måloppnåelse. 18

19 9. Anbefalinger Anbefalinger vedrørende epikrisetid System for regelmessige kartlegginger for å sikre oversikt over hva som til enhver tid er flaskehalsene. Risikovurdering av skrivetjenesten. Ledelsesmessig oppfølging av epikrisetid ved at det tas ut statistikk fordelt på hver enkelt lege. Anbefalinger vedrørende korridorpasienter Forsterket samhandling mellom helseforetakene og kommunene vedrørende utskrivningsklare pasienter. Sette søkelys på fordelingspraksisen fra akuttmottak til de ulike avdelinger samt flytting av pasienter mellom avdelinger. Helse Midt-Norge RHF bør involvere seg sterkere overfor kommunene for å finne løsninger på problemet med utskrivningsklare pasienter. Anbefalinger vedrørende strykninger av planlagte operasjoner Grundigere analyse av de årsaker som forårsaker strykninger på det planlagte operasjonsprogrammet, som grunnlag for iverksetting av tiltak. Generelt Enda sterkere ledelsesmessig fokus på etterlevelse av indikatorene, bl.a. som et krav i lederavtalene. Lederne bør legge til grunn en positiv holdning til at det er mulig å innfri kravene til kvalitetsindikatorene. Helseforetakene bør etablere et system for regelmessige kartlegging og analyse av årsakene til manglende etterlevelse av kvalitetsindikatorene. 19

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Internrevisjonene i de regionale helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Hovedrapport Oktober 2011 Sammendrag Om revisjonen: Internrevisjonene i de fire helseregionene har gjennomført

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/246/134 Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Dato: 8.6.2012 Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord,

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

Oppsummeringsrapport. Revisjon Iverksetting av lovendringer i psykisk helsevernloven og vurdering av sikkerhet i psykiatriske avdelinger

Oppsummeringsrapport. Revisjon Iverksetting av lovendringer i psykisk helsevernloven og vurdering av sikkerhet i psykiatriske avdelinger Oppsummeringsrapport Revisjon Iverksetting av lovendringer i psykisk helsevernloven og vurdering av sikkerhet i psykiatriske avdelinger Stjørdal, 26. februar 2013 INTERNREVISJONEN 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal. Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN

Internrevisjonsrapport. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal. Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN Internrevisjonsrapport Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN Innholdsfortegnelse 1. Rapportinformasjon... 3 2. Bakgrunn, målsetting

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger?

Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger? Rapport nr xx-2012 Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger? Lillehammer kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2013 2013-187/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF www.pwc.no Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF En vurdering av internkontrollen i Helse Fonna HF, basert på en rekke intervjuer utført oktober 2011 i somatiske spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE MARS 2015 INNHOLD SAMMENDRAG I Formål med prosjektet i Revisjonens oppsummering i Revisjonens samlede

Detaljer

Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF

Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF www.pwc.no Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF 3.desember 2010 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Introduksjon... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Mandat... 6 2.3 Prosjektorganisering...

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune Orkdal kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden januar - mai 2007. Undersøkelsen

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ingvild Fjellberg, 75 51 29 00 Bodø, 10.6.2015 Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål Denne styresaken

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG...3 2. INNLEDNING...4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 INNSATSSTYRT FINANSIERING... 5 3. MÅLSTRUKTUR...6 3.1 FORMÅL... 6 3.2 MÅLSETTINGER...

Detaljer

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer?

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? Oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i henhold til blodforskriften Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2009 MARS 2009 Rapport

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer