ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR"

Transkript

1 ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing Elevane opplever medverknad Medverknad i læreprosessen: -eiga og kameratvurdering -Mål og kriterium -tidvis val av arbeidsmåtar Medverknad i utvikling av læringsmiljøet gjennom -klasseråd -elevråd -skulemiljøutval Teama heile året Rektor og teama Resultat betre enn 2,3 i elevundersøkinga (ungdomssteget) Det er mange problemstillingar innan medverknad. Når det gjeld del 1:Medverknad i læreprosessen, scorar skulen 4,3. Når det gjeld medverknad i arbeid med fag, scorar me lågare: 3,4. Dette området må arbeidast meir med neste skuleår Elevane trives saman med lærarane sine -Lærarane er tydelege klasseleiarar. - gjev tydelege tilbake og framovermeldingar til elevane -samtalar med elevane om trivsel og læring -har oppdaterte planar som fremjar trivsel, helse og læring -«ser «elevane Teama heile året Resultat betre enn 3,9 i elevundersøkinga Innanfor området :Trivsel saman med lærarane har me høg score 4,5

2 Foreldra opplever god informasjon frå skulen om tilpassa opplæring Temaet skal informerast om: -på trinn- foreldremøte om hausten -i utviklingsamtalane -i infoheftet som tema -på heimesida -intensivera informasjonen om elevundersøkinga slik at fleire foreldre gjennomfører denne. Leggja lenke på heimesida. Teama og rektor Resultat 65 % av svara i foreldreundersøkinga viser nøgde foreldre i stor eller svært stor grad Me har låg deltakingsprosent.15 % Me må intensivera arbeidet med å motivera foreldra til å svara. Dette året informerte me via heimesida og la ut lenker, viatjødnaliarket og eige brev heim. Til neste år må det verta tema på kvart foreldremøte. Dei som har svart er nøgde med informasjonen. Det vert ikkje spurt spesifikt etter informasjon om tilpassa opplæring i undersøkinga. Men om : info om barnet si faglege og sosial utvikling. Score 4,9 og 4,8 Foreldre opplever dei vert tatt på alvor når dei tek kontakt med skulen -Foreldre skal få raske tilbakemeldingar når dei vender seg til skulen med saker. -Alle som arbeider på skulen skal ha medvit om og fokus på at»alle som arbeider på Tjødnalio skule og i SFO skal yta best mogeleg service ovanfor foreldre/føresette» -Låg terskel til skulen Adm og alle tilsette Resultat 90 % eller meir i foreldreundersøkinga viser nøgde foreldre i stor eller svært stor grad Innan dette området er scorane 4,9 og 5 Det må me seia oss nøgde med.. ØKONOMI Skulen har god økonomistyring -Budsjettet vert tilpassa rammene -Rekneskapstala vert jamleg vurderte -Det vert levert rapportar kvar månad. Rektor Budsjett og rekneskap er i balanse Dette året har med eit underskot på vel kr. Det skuldast uforutsette hendingar som skulen ikkje rår over:: -ekstraordinær drosje for elev til Bømlo -uteståande foreldrebetaling i SFO attende til Innbrot og tap av 5 datamaskinar

3 -2 nye datamaskinar i mediateka(ikkje planlagde innkjøp,men pålagde) Det er ei følgje av omlegging av datasystem i mediateka. MEDARBEIDARAR Medarbeidarane er nøgde med arbeidssituasjonen sin -Eventuelle konfliktar får ikkje utvikla seg.. Dei vert tekne tak i gjennom individuelle og gruppesamtalar samt oppfølging. -Eksterne hjelparar vert kopla inn dersom det er behov for det. -Dette året vil det verta retta særskild fokus mot «tid til arbeidet»jfr. Medarbeideru.s. Rektor og alle tilsette, Etter medarbeider u.s. Resultat 4.7 eller betre i medarbeidarundersøkinga. Det verkar som personalet er nøgde med arbeidssituasjonen sin. Lågaste snitt er 4,8 og høgaste snittet er 5 Redusert sjukefråvær -Sjå punkta ovanfor -Følgja NAV-systemet ved sjukefråver. Rektor Resultat betre enn 7,5 % Sjukefråveret dette året er 3,58 Medarbeidarane bidreg aktivt til å nå verksemda sine mål -Det vert fokusert på måla. -Måla vert tydeleggjorte gjennom diskusjonar, arbeid Rektor og teama Resultat 5 eller betre i medarbeidarundersøkinga Resultat 5,2

4 på trinna og gjennom oppfølging/tilbakemeldingar frå rektor. Måla vert i stor grad definerte frå lokalt og sentralt hald gjennom: Handlingsplanar,K-løftet og Opplæringslova Medarbeidarane opplever å ha naudsynt kompetanse til å utføra sine arbeidsoppgåver -Kompetansebehovet vert kartlagt. -Det vert halde høgt trykk på etterutdanninga innan satsingsområda. -Ein vekslar mellom interne og eksterne forelesarar -Delekulturen vert halde vedlike. Rektor, Våren - 14 rektor, kvar veke, og på planleggingsdagane Resultat 4.8 eller betre i medarbeidarundersøkinga Resultat 5,0. Det betyr ar ein har gjennomført planlagde tiltak Medarbeidarane løyser felles arbeidsoppgåver på sin arbeidsplass på ein god måte -Vidareutvikla teama si gruppevurdering av teamsamarbeidet med utgangspunkt i relevante kriterium. -Gjennomføra gruppevurderingane vår og haust. -Starta året med forventningsavklaringar. Rektor, etter plan Resultat 4.9 eller betre i medarbeidarundersøkinga Resulat 5,3. Som ovanfor Medarbeidarane opplever at næraste leiar gjev tilstrekkeleg attendemelding på jobben dei gjer -Halda fram med individuell medarbeidersamtale og teamsamtalar. -Halda fram med å systematisera samtalar og tilbakemeldingar (korte ) i teamtida kvar måndag. Rektor,etter plan Resultat 4.2 eller betre i medarbeidarundersøkinga Snittet under temaet er 5,1. når det gjeld det spesifikke spørsmålet om tilbakemelding på utført arbeid er scoren 4,9 Her er eit utviklingspotensiale

5 Elles «Grip nokon i å gjera noko positivt» Medarbeidarane er nøgde med arbeidsgjevar si tilrettelegging for relevant kompetanseutvikling Planleggingsdagar,tysdagstid og frikjøpt tid vert nytta til kompetanseutvikling- primært innan satsingsområda, men og med høve til å ta del i relevante kurs dersom økonomien tillet det. Rektor og Assrektor etter plan Resultat 3.9 eller betre i medarbeidarundersøkinga Resultat 4,2. Det er ønskeleg med større mogelegheit for kompetanseutvikling. I etterkant av denne undersøkinga er tilboda om vidareutdanning i statleg regi kome. Det vil verta arbeidd med motivasjon og tilrettelegging for at flest mogeleg kan ta del i dette utdanningsprogrammet. Alle skular har til ei kvar tid oppdatert Beredskapsplan -Gjennomgang av beredskapsplan.ved skulestart. Alle medarbeidarar er kjent med innhaldet i Beredskapsplanen Beredskapsplanen er levert til strategisk leiing,og gjennomgått i personalet Stord kommune har eit heilskapleg og samordna tilbod til alle barn og unge, og medarbeidarane i skulen veit kor dei kan få støtte og hjelp dersom ein har ei bekymring for enkeltelevar -BTI modellen er gjennomgått -Nye skjema er tekne i bruk -ein ventar på oppstart av nettverksmøta -ein har auka fokus på «den første samtalen» ved bekymring for eit barn Rektor og alle tilsette Alle medarbeidarane i skulen er kjend med kva ansvar ein har ift barn ein er bekymra for, veit kor dei kan søkja støtte og hjelp i einskildsaker og er kjend med BTImodellen BTI er i gang. Røynslene i saker me har hatt er gode. Det vert lettare og lettare og nytta BTI som reiskap. Det går seg til.

6 FAGLEG DEL: LESEDUGLEIK I STORD KOMMUNE Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid Elevane opplever auka lesedugleiken og leselyst Det vert arbeidd vidare med å implementera Veileda lesing på alle trinna. -Det vert auka fokus på lesing som grunnleggande dugleik -Prioriteria innkjøp av litteratur: -Gje rom for mykje lesing i kvardagen. -Lesing som tema på foreldremøta -Arbeida for å etablera ei fast leseveke for alle elevane samstundes.hovudvekt på lesing som grunnleggande dugleik i alle fag Rektor,leserettleiarane og lærarane Rektor,styrings gruppa og leserettleiarane Teikn på om me har lukkast Snitt nasj prøvar lesing 5.tr>2,0 Snitt nasj prøvar lesing 8.tr>3,1 Snitt nasj.prøvar lesing 9.tr>3,5 Tilbakemelding om grad av måloppnåing I lesing ligg skulen over snittet til land, fylke og kommune.skulen har låg andel svake elevar i lesing(12,5%)og høg andel flinke lesarar(34,4 %). Landssnittet svake lesarar er 23,2% og landssnittet flinke lesarar er 26,2% Satsinga på lesing har verka, Tiltaka er gjennomførte Elevane sitt nivå innan lesedugleik er kartlagt ved hjelp av systematisk observasjon av lesing (SOL) på barnesteget -Det går føre seg ein diskusjon om bruk av SOLskjemaet.Bruk av Solskjemaet er under revisjon -Kompetansen om lesenivå og kriterium vert aktivt brukt på alle trinn. -ein vurderer å ta i bruk Leserettleiarane,lærarane og rektor Elevane er sola i tråd med tiltaksplan for kvar skule Den digitale Sola verkar ikkje,og vert ikkje nytta.i hovudsak skuldast det tekniske vanskar med «sola» og tidsaspektet. SOL vert nytta til å overvaka dei svakaste elevane Lærarane nyttar likevel kriteria i i «lesetrappa»

7 LESE-LOS Leselos er ikkje innført grunna økonomi Elevane opplever systematiske og tilpassa tiltak som fremjar lesing som grunnleggjande dugleik -Intensivera fokus på lesing i alle fag gjennom presentasjonar/døme og refleksjonar i fellestida -oppgåver er tilpassa lesenivåa. Teama og rektor Elevane sine oppgåver på skulen og heime viser tilpassing til aktuelt nivå i lesing i tråd med resultat i SOL Tiltaka er gjennomførte,og stabile resulat i lesing over 3 år viser det. Skulane gjennomfører eigne planar for innføring og bruk av ulike læringsstrategiar Det er laga ein progresjon for innføring av strategiar -Alle teama arbeider med utgangspunkt i strategipermen -Erfaringar vert delte i plenum -Etter kvart som elevane har lært strategiane, vert dei synleggjorde i romma. -Når elevane er komne til 7. trinnet,skal dei ha lært alle strategiane og kunne velja strategi. Teama, heile året Elevane kan bruka aktuelle læringsstrategiar i tråd med kvar skule sin plan Tiltaka er gjennomførte. Ein vil likevel framover ha ekstra fokus på lesing som grunnleggjande ferdigheit og vidareutvikla elevane sine evner til å reflektera over tekstar. Skulane prioriterer lesing og tilpassa opplæring m.o.t ressursar Dette vert ei budsjettsak. Stadige reduksjonar har ført til at det er lite ressursar att til desse tiltaka. Så sant det er mogeleg, vert ressursen til leserettleiarane og delingstimar til lesekurs prioriterte Rektor Skulane har variert utval av materiell og læremiddel tilpassa lesedugleik på ulike nivå Skulane har leserettleiar (ar) Det har ikkje vore ressursar til lesekurs i år. Me har framleis leserettleiarar,men med reduksjon i nedsett lesetid:0,750 t.v pr. lærar RUTINAR OG UTFORDRINGAR I SAMBAND MED TILPASSA OPPLÆRING Elevar får tilfredsstillande og tilpassa opplæring utan enkeltvedtak etter Elevane vert kartlagde slik at ein veit ståstaden -Elevane får tilpassa oppgåver og tilpassa Teama,heile året Det samla prosenttal enkeltvedtak etter 5-1 blir ikkje høgare enn nivået for enn om lag 7 % Tiltaka er stort sett gjennomførte. Men fokuset vil halda fram.

8 materiell. - Kvart team har ein spes-ped lærar eller rådgjevar knytt til teamet Rektor Kvart trinn bør ha ein ekstra timeressurs slik at ein har høve til å organisera kurs, mindre grupper, to- lærar m.m. for å løfta gråsone elevane. Det har me førebels Rektor Me har ikkje nådd måla m.o.t. styrking på trinna i alle basisfaga I barneskulane sine planar for tilpassa opplæring blir tidleg hjelp prioritert UNGDOMSTRINN I UTVIKLING Motivasjonen til elevane skal aukast gjennom meir praktisk og variert undervisning. Dei yngste elevane vert prioriterte m.o.t ressursar Utviklingsavdelinga,rektor Dei lågaste trinna er prioritert i høve tid, personell og materiell Praktiske arbeidsmåtar blir nytta alle i fag og på motivasjon i elevundersøkinga skal resultatet vera høgare enn 3,8 Dette vert gjort Utvikla felles kunnskap, haldningar og dugleikar i forhold til læring, undervisning og samarbeid på skule -og skuleeigarnivå. Utviklingsavdelinga,rektor Møtedeltakarar på skule -og skuleeigarnivå er godt førebudde og gir konkrete innspel. Møta gir rom for erfaringsdelingsdeling og refleksjon. I ungdomsskulane sine planar for tilpassa opplæring skal valfag ha ein sentral plass Kvar ungdomsskule tilbyr minst 3 valfag.

9 FOLKEHELSE Barn og unge opplever trygge og stimulerande leike- og opphaldsareal Dagleg fysisk aktivitet og kosthald i tråd med nasjonale retningsliner er vektlagt Kvar einskild elev opplever meistring og å bli verdsatt Skulen legg til rette for nettverksbygging og inkludering for elevane og deira familiar og for lokalsamfunnet generelt -Leikearealet på Tjødnalio bør oppgraderast. Det er ikkje pengar til det i eit årleg budsjett. -Gjennom vernerundar vert utstyret sjekka -Apparata vil verta malte til våren -Gjennom midttimar, kroppsøvingsfaget og fysisk aktivitet vert målet om dagleg fysisk aktivitet nådd. -Fokus på sunt kosthald vert eit samarbeid mellom heim og skule. Tema på FAU -Lærestoff vert tilpassa eleven -VFL vert nytta -Samtalar med kontakt og sosiallærarar finn stad -Gymsalen og andre lokale vert nytta av lokalsamfunnet og føresette til: -fødselsdagar -juleverkstader -nærmiljøsamlingar m.m. Ass.-rektor Og rektor Teama Teama Rektor og Assrektor Kvar skule fokuserer på dette i rundar for Miljøretta helsevern Skulane har retningsliner og rutinar for måltid og fysisk aktivitet i tråd med sentrale og lokale føringar. Snittverdi meistring betre enn 3.9 for barnesteget og betre enn 3,8 for ungdomssteget i elevundersøkinga Skulen har etablert felles møteplassar for elevar, føresette og andre både på klassenivå og skulenivå. Tiltaka er gjennomførte. Leikeplassen er rusta opp,nye leikeapparat er på plass!! Tiltaka er gjennomførte Det er fleire spørsmål innan elevane si meistring. Svara ligg mellom 3,9 og 4,2. Denne problemstillinga vert arbeidd med i etterkant av undersøkinga. Når det gjeld å verta verdsett/sett,er svara 4,4 4,5og 4,3 Her kan gjerast meir på klassenivå Foreldra lagar no sosiale årsplanar ELEVVURDERING OG LÆRARREFLEKSJON Elevane får fagleg rettleiing om kva dei må gjera for å betra læringsresultata sine -Elevane får: -jamlege tilbake og framovermeldingar: -frå lærar til elev Teama, Snittverdi betre enn 3.4 for barnesteget og betre enn 3,1 for ungdomssteget i elevundersøkinga Resultat 4,2. Dette området har våre satsing på Tjødnalio i fleire år. Det vert arbeidd vidare med i 2015/16

10 -eigenvurderingar -parvurderingar -Det vert utvikla kriterium der det er naturleg. -Det vert halde eit høgt læringstrykk gjennom VFL Elevane får større medvit om eigen ståstad,og veit kva dei skal strekkja seg etter -lærestoff og oppgåver vert tilpassa elevane ut frå føresetnadar. Teama Det er særleg elevdeltaking i å laga kriterium og deltaking i val av arbeidsmåte som vil verta vektlagt frametter. her var lågast score i elev u.s. Elevane si oppleving av meistring i samband med undervisning, lekser og arbeid på skulen Målretta opplæring med sikte på å auka læringsresultatet Sjå punktet ovanfor Sjå punkta ovanfor Snittverdi betre enn 3.9 for barnesteget og betre enn 3,8 for ungdomssteget i elevundersøkinga Grunnskulepoeng for Stord er betre enn 40,1 (skoleporten) Svarscorene ligg frå 4 og oppover. Ein held likevel fram trykket m.o.t. meistring MOBBING Målretta jobbing for å redusera og førebyggja mobbing i skulen -Skulen har eigen handlingsplan mot mobbing gjennom Olweus programmet. -Alle trinna har eigne sosialped.-planar som skal førebygggja mobbing -ART-programmet held fram -Det er utvikla «klasse-art» som skal implementerast dette kalenderåret Rektor,sosiallærarane og teama Elevar som opplever at dei blir mobba og kor ofte dei blir mobba er både for barne- og ungdomssteget mindre enn 1,4 i elevundersøkinga Det er mange spørsmål innan trygt miljø. Lågaste score er 4,4. Høgaste er 4,9 På direkte spørsmål om mobbing er score for 5-7 trinn samla 4,7 7 trinnet sin score er 4,9 Det burde vore score 5. Men dette er eit område som er under konstant overvaking og jobbing

11 SOSIALT LÆRINGSMILJØ Utvikling av eit godt sosialt læringsmiljø -mange tilrettelagde midttimeaktivitetar, bruk av klassemøte og klasseråd, eigen sos-ped plan på trinna, Førebyggande plan som gjeld alle trinn m.m. Tilbakemeldingar på elevane sin sosiale trivsel på skulen, inkludert trivsel med medelevar er i elevundersøkinga betre enn 4,4 for barnesteget og betre enn 4,3 for ungdomssteget Resultat frå 4,4-4,7 Dette er og eit område som ein har fokus på heile tida Alle svarar at dei trivst svært godt eller godt.det er ingen svar på lågare scorer. FYSISK LÆRINGSMILJØ Utvikling av eit godt fysisk læringsmiljø Ein arbeider kontinuerleg med dette punktet m.a. gjennom prinsipp for innreiing av læringsareal og kontinuerleg overvaking av vedlikehald m.o.t. inventar og rom Rektor og teama Elevane si vurdering av det fysiske læringsmiljøet er betre enn 3,2for barnesteget og 2,7 for ungdomssteget i elevundersøkinga Her er mange underpunkt. Resultata varierer frå 3,2(toalett til 4,3(klasserom) BARN OG UNGE MED ULIK KULTUR-OG SPRÅKBAKGRUNN (alle skular med minoritetsspråklege elevar) Barn og unge frå ulike kulturar er deltakarar i sosiale samanhengar Barn og unge frå ulike kulturar er ressursar for kvarandre i læringssituasjonar Tiltak til minoritetsspråklege barn og unge er i samsvar med -klassekontaktar lagar sosiale årsplanar Rektor som inkluderer alle og team -bursdagsfeiringar på skulen inkluderer alle Elevar frå andre kulturar vert Teama integrerte i klassane og samarbeidar med med andre elevar på naturleg vis. -Elevane får norskopplæring,tospråkleg fagopplæring og Rektor/Stord kommune Elevar frå ulike land samarbeider og inspirerer kvarandre i ulike tilrettelagte sosiale samanhengar i skulen Elevar frå ulike land arbeider saman i grupper der det skjer både formell og uformell læring Elevane det gjeld får særskilt språkopplæring; For å betra integreringa har me oppretta ein kontaktlærarfunksjon mellom skulen og familiar frå andre land og kulturar. Dette vert gjennomført på skulen Norskopplæring vert gjennomført i tråd med sentrale retningsliner.

12 rettane deira tilpassa opplæring. -Det har ikkje lukkast å skaffa morsmålslærar. særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller anna opplæring tilpassa føresetnadane til eleven i tråd med Opplæringslova 2-8 Morsmål vert ikkje gjennomført. Stillingar er ikkje lyste ut frå kommunalt hald KOMPETANSE HOS TILSETTE Skulane har innan eigne kompetansetiltaksplanar i tråd med arbeidsområde og målsettingar Elevane får opplæring av personale med relevant kompetanse for aktuelle område Planen kjem innan fristen Rektor Dokumentasjon av planar Kompetanseplan er laga Dette vert kartlagt. Pr. i dag har alle teama kompetanse som følgjer sentrale og lokale føringar. Det kan likevel vera behov for etterutdanning innan ulike fag og område Rektor,vår-14 Skulane viser samansetting av team og fordeling av personell i tråd med sentrale og lokale føringar Teama er sett saman slik at lærarane har nødvendig kompetanse ANDRE OMRÅDE Skulen tek del i eit nasjonalt normprosjekt innan skriving. Vert avslutta våren 14 Skulen ønskjer å starta opp eit matematikkprosjekt frå skulestart 2014.Dette skal planleggjast våren-14

Årsmelding for Tjødnalio skule 2015

Årsmelding for Tjødnalio skule 2015 Årsmelding for Tjødnalio skule 2015 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR Teikn på om me har lukkast Årsmelding/ Tilbakemelding om grad av måloppnåing Elevane opplever elevdemokrati

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR PÅ STORD 2014

HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR PÅ STORD 2014 HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR PÅ STORD 2014 Handlingsplan for Tjødnalio barnehage Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid Teikn på om me har lukkast BRUKAR Årsmelding / tilbakemelding

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Handlingsplan for Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR

Handlingsplan for Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2014 (21.1.2014) Handlingsplan for Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding

Detaljer

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring 1. Opplæringa er allsidig og legg vekt på a. Høgt fagleg nivå b. Utvikling

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR Sveio kommune KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR 2010-2013 FORORD Plan for kvalitetsutvikling skular og barnehagar 2010-2013 har fokus på retning og målsettingar for arbeidet i området i perioden 2010-2013.

Detaljer

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune 23.07.2014 Side 1 av 8 Forord Dette er ein plan som skal vere forpliktande for alle barnehagane og grunnskulane i Luster kommune. Den skal

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

VFL på Rommetveit skule.

VFL på Rommetveit skule. VFL på Rommetveit skule. Rommetveit skule starta systematisk arbeid med VFL hausten 2012. Skuleåret 2012-2013 vart det gjenomført opplæring i lover og forskrifter knytta til VFL, oversikt over praksis

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-15

HANDLINGSPLAN 2014-15 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE HANDLINGSPLAN 2014-15 Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd I:\blb-Felles\Infoperm 2014\InfoP-Pedagogisk arbeid-prinsipp-planar\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR

GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR FOR BARN I BARNEHAGEN OG ELEVAR I GRUNNSKULEN I KLEPP ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR FOR BARN I BARNEHAGEN OG ELEVAR I GRUNNSKULEN I KLEPP Siktemålet

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Resultat brukarundersøkingar

Resultat brukarundersøkingar Resultat brukarundersøkingar Etne Hausten 2010 Kommuneplanen slår fast at Etne skal vera ein heilskapleg og målstyrt organisasjon. Kommunestyret vedtok i K-sak 048/07 eit målstyringssystem for n og at

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Skuleleiinga si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing.

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Tiltaksplan mot mobbing og rasisme Oma skule Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Innhald 1. Visjon s. 3 2. Hovudmål s. 3 3. Føresetnader s. 3 4. Definisjon s. 3 5. Førebyggjande arbeid

Detaljer

Kvalitetsplan for Gaupne skule

Kvalitetsplan for Gaupne skule Kvalitetsplan for Gaupne skule Olweus-programmet og Opplæringslovas kapittel 9a Gaupne skule er ein 1-7 skule som ligg i kommunesenteret i Luster kommune. Dette skuleåret har 132 elevar tilhaldsstad her

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

KVAM UNGDOMSSKULE. Orientering på SU/FAU møte 16.02.12. På trinna

KVAM UNGDOMSSKULE. Orientering på SU/FAU møte 16.02.12. På trinna KVAM UNGDOMSSKULE Orientering på SU/FAU møte 16.02.12 10. trinn: - ferdig vinterfest - har kome vel i gang med Ny Giv - oppkøyring mot eksamen o tentamen, skr. og munnleg o trekking av fag til eksamen

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune Forord Dette er ein plan som skal vere forpliktande for alle barnehagane og grunnskulane i Luster kommune. Den skal sikre progresjon, heilskap

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15

Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15 Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15 Til stades: Wenche Sollid, leiar (6B) Elin Hilleren (1.-kl.) Sigfrid Ahlin Søvde (3.-kl.) Nina Cirotzki (4B) Jan

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 0 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 1 Innhald Innleiing... 3 Mål for særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Foreldre ved Ål ungdomsskule

Foreldre ved Ål ungdomsskule Foreldre ved Ål ungdomsskule I. Kven er kva Om du lurer på dei ulike rollene til foreldrekontaktane på ungdomsskulen, sjå Foreldreutvalget for grunnopplæring (FUG) sine heimesider, www.fug.no SU- samarbeidsutvalget

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT RONG SKULE

VURDERINGSRAPPORT RONG SKULE VURDERINGSRAPPORT RONG SKULE Vurderingsveka : Veke 14. 4. 7.april 2011 1 FØREORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Fjell, Øygarden og Sund (FØS) har etablert eit samarbeid om ekstern

Detaljer

Årsplan mat og helse 7. trinn

Årsplan mat og helse 7. trinn Gjennomgåande mål til alle emne: Grunnleggjande dugleik Årsplan mat og helse 7. trinn Skuleåret 2015/2016 Å kunne uttrykkje seg munnleg Å kunne uttrykkje seg skriftleg Å kunne lese Å kunne rekne Å kunne

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar

Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar Status pr. 01.02.08 DELPROSJEKT 1 Norheimsund, Øystese, Ålvik ungdomskular Bakgrunnen for endringar i delprosjekt 1:

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Foreldreundersøking Drøfting i grupper Om læringsarbeidet på skulen Permisjonar frå opplæringa Diverse. Haugland, 16.

Foreldreundersøking Drøfting i grupper Om læringsarbeidet på skulen Permisjonar frå opplæringa Diverse. Haugland, 16. Foreldreundersøking Drøfting i grupper Om læringsarbeidet på skulen Permisjonar frå opplæringa Diverse Haugland, 16. september 2015 2 36 spørsmål på nett Skala 1 til 6 Indeks 1=0, 6=100 35 svar, svarprosent

Detaljer

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?).

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Temakveld - rus Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Spesiell takk til dei som skal bidra: Elevane, ved repr. frå elevrådet. Kommunalt «rusteam» ved Geir Sæther Politiet ved Pål Inge

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Ålvik skule Skulevegen 2 5614 Ålvik E post: as@kvam.kommune.no Rektor: 56557177/ 90641401 Rådgivar: 56552774 Personalrom: 56557187 PPT: 56553000 Skulehelsetjenesta:

Detaljer

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 Utdanningsavdelinga -utviklingsområde og utviklingsmål 1.Elev- og lærlingedeltaking sikre elevane deltaking i: Skulestartpakke m/oppfølging: styrking

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer