ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR"

Transkript

1 ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing Elevane opplever medverknad Medverknad i læreprosessen: -eiga og kameratvurdering -Mål og kriterium -tidvis val av arbeidsmåtar Medverknad i utvikling av læringsmiljøet gjennom -klasseråd -elevråd -skulemiljøutval Teama heile året Rektor og teama Resultat betre enn 2,3 i elevundersøkinga (ungdomssteget) Det er mange problemstillingar innan medverknad. Når det gjeld del 1:Medverknad i læreprosessen, scorar skulen 4,3. Når det gjeld medverknad i arbeid med fag, scorar me lågare: 3,4. Dette området må arbeidast meir med neste skuleår Elevane trives saman med lærarane sine -Lærarane er tydelege klasseleiarar. - gjev tydelege tilbake og framovermeldingar til elevane -samtalar med elevane om trivsel og læring -har oppdaterte planar som fremjar trivsel, helse og læring -«ser «elevane Teama heile året Resultat betre enn 3,9 i elevundersøkinga Innanfor området :Trivsel saman med lærarane har me høg score 4,5

2 Foreldra opplever god informasjon frå skulen om tilpassa opplæring Temaet skal informerast om: -på trinn- foreldremøte om hausten -i utviklingsamtalane -i infoheftet som tema -på heimesida -intensivera informasjonen om elevundersøkinga slik at fleire foreldre gjennomfører denne. Leggja lenke på heimesida. Teama og rektor Resultat 65 % av svara i foreldreundersøkinga viser nøgde foreldre i stor eller svært stor grad Me har låg deltakingsprosent.15 % Me må intensivera arbeidet med å motivera foreldra til å svara. Dette året informerte me via heimesida og la ut lenker, viatjødnaliarket og eige brev heim. Til neste år må det verta tema på kvart foreldremøte. Dei som har svart er nøgde med informasjonen. Det vert ikkje spurt spesifikt etter informasjon om tilpassa opplæring i undersøkinga. Men om : info om barnet si faglege og sosial utvikling. Score 4,9 og 4,8 Foreldre opplever dei vert tatt på alvor når dei tek kontakt med skulen -Foreldre skal få raske tilbakemeldingar når dei vender seg til skulen med saker. -Alle som arbeider på skulen skal ha medvit om og fokus på at»alle som arbeider på Tjødnalio skule og i SFO skal yta best mogeleg service ovanfor foreldre/føresette» -Låg terskel til skulen Adm og alle tilsette Resultat 90 % eller meir i foreldreundersøkinga viser nøgde foreldre i stor eller svært stor grad Innan dette området er scorane 4,9 og 5 Det må me seia oss nøgde med.. ØKONOMI Skulen har god økonomistyring -Budsjettet vert tilpassa rammene -Rekneskapstala vert jamleg vurderte -Det vert levert rapportar kvar månad. Rektor Budsjett og rekneskap er i balanse Dette året har med eit underskot på vel kr. Det skuldast uforutsette hendingar som skulen ikkje rår over:: -ekstraordinær drosje for elev til Bømlo -uteståande foreldrebetaling i SFO attende til Innbrot og tap av 5 datamaskinar

3 -2 nye datamaskinar i mediateka(ikkje planlagde innkjøp,men pålagde) Det er ei følgje av omlegging av datasystem i mediateka. MEDARBEIDARAR Medarbeidarane er nøgde med arbeidssituasjonen sin -Eventuelle konfliktar får ikkje utvikla seg.. Dei vert tekne tak i gjennom individuelle og gruppesamtalar samt oppfølging. -Eksterne hjelparar vert kopla inn dersom det er behov for det. -Dette året vil det verta retta særskild fokus mot «tid til arbeidet»jfr. Medarbeideru.s. Rektor og alle tilsette, Etter medarbeider u.s. Resultat 4.7 eller betre i medarbeidarundersøkinga. Det verkar som personalet er nøgde med arbeidssituasjonen sin. Lågaste snitt er 4,8 og høgaste snittet er 5 Redusert sjukefråvær -Sjå punkta ovanfor -Følgja NAV-systemet ved sjukefråver. Rektor Resultat betre enn 7,5 % Sjukefråveret dette året er 3,58 Medarbeidarane bidreg aktivt til å nå verksemda sine mål -Det vert fokusert på måla. -Måla vert tydeleggjorte gjennom diskusjonar, arbeid Rektor og teama Resultat 5 eller betre i medarbeidarundersøkinga Resultat 5,2

4 på trinna og gjennom oppfølging/tilbakemeldingar frå rektor. Måla vert i stor grad definerte frå lokalt og sentralt hald gjennom: Handlingsplanar,K-løftet og Opplæringslova Medarbeidarane opplever å ha naudsynt kompetanse til å utføra sine arbeidsoppgåver -Kompetansebehovet vert kartlagt. -Det vert halde høgt trykk på etterutdanninga innan satsingsområda. -Ein vekslar mellom interne og eksterne forelesarar -Delekulturen vert halde vedlike. Rektor, Våren - 14 rektor, kvar veke, og på planleggingsdagane Resultat 4.8 eller betre i medarbeidarundersøkinga Resultat 5,0. Det betyr ar ein har gjennomført planlagde tiltak Medarbeidarane løyser felles arbeidsoppgåver på sin arbeidsplass på ein god måte -Vidareutvikla teama si gruppevurdering av teamsamarbeidet med utgangspunkt i relevante kriterium. -Gjennomføra gruppevurderingane vår og haust. -Starta året med forventningsavklaringar. Rektor, etter plan Resultat 4.9 eller betre i medarbeidarundersøkinga Resulat 5,3. Som ovanfor Medarbeidarane opplever at næraste leiar gjev tilstrekkeleg attendemelding på jobben dei gjer -Halda fram med individuell medarbeidersamtale og teamsamtalar. -Halda fram med å systematisera samtalar og tilbakemeldingar (korte ) i teamtida kvar måndag. Rektor,etter plan Resultat 4.2 eller betre i medarbeidarundersøkinga Snittet under temaet er 5,1. når det gjeld det spesifikke spørsmålet om tilbakemelding på utført arbeid er scoren 4,9 Her er eit utviklingspotensiale

5 Elles «Grip nokon i å gjera noko positivt» Medarbeidarane er nøgde med arbeidsgjevar si tilrettelegging for relevant kompetanseutvikling Planleggingsdagar,tysdagstid og frikjøpt tid vert nytta til kompetanseutvikling- primært innan satsingsområda, men og med høve til å ta del i relevante kurs dersom økonomien tillet det. Rektor og Assrektor etter plan Resultat 3.9 eller betre i medarbeidarundersøkinga Resultat 4,2. Det er ønskeleg med større mogelegheit for kompetanseutvikling. I etterkant av denne undersøkinga er tilboda om vidareutdanning i statleg regi kome. Det vil verta arbeidd med motivasjon og tilrettelegging for at flest mogeleg kan ta del i dette utdanningsprogrammet. Alle skular har til ei kvar tid oppdatert Beredskapsplan -Gjennomgang av beredskapsplan.ved skulestart. Alle medarbeidarar er kjent med innhaldet i Beredskapsplanen Beredskapsplanen er levert til strategisk leiing,og gjennomgått i personalet Stord kommune har eit heilskapleg og samordna tilbod til alle barn og unge, og medarbeidarane i skulen veit kor dei kan få støtte og hjelp dersom ein har ei bekymring for enkeltelevar -BTI modellen er gjennomgått -Nye skjema er tekne i bruk -ein ventar på oppstart av nettverksmøta -ein har auka fokus på «den første samtalen» ved bekymring for eit barn Rektor og alle tilsette Alle medarbeidarane i skulen er kjend med kva ansvar ein har ift barn ein er bekymra for, veit kor dei kan søkja støtte og hjelp i einskildsaker og er kjend med BTImodellen BTI er i gang. Røynslene i saker me har hatt er gode. Det vert lettare og lettare og nytta BTI som reiskap. Det går seg til.

6 FAGLEG DEL: LESEDUGLEIK I STORD KOMMUNE Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid Elevane opplever auka lesedugleiken og leselyst Det vert arbeidd vidare med å implementera Veileda lesing på alle trinna. -Det vert auka fokus på lesing som grunnleggande dugleik -Prioriteria innkjøp av litteratur: -Gje rom for mykje lesing i kvardagen. -Lesing som tema på foreldremøta -Arbeida for å etablera ei fast leseveke for alle elevane samstundes.hovudvekt på lesing som grunnleggande dugleik i alle fag Rektor,leserettleiarane og lærarane Rektor,styrings gruppa og leserettleiarane Teikn på om me har lukkast Snitt nasj prøvar lesing 5.tr>2,0 Snitt nasj prøvar lesing 8.tr>3,1 Snitt nasj.prøvar lesing 9.tr>3,5 Tilbakemelding om grad av måloppnåing I lesing ligg skulen over snittet til land, fylke og kommune.skulen har låg andel svake elevar i lesing(12,5%)og høg andel flinke lesarar(34,4 %). Landssnittet svake lesarar er 23,2% og landssnittet flinke lesarar er 26,2% Satsinga på lesing har verka, Tiltaka er gjennomførte Elevane sitt nivå innan lesedugleik er kartlagt ved hjelp av systematisk observasjon av lesing (SOL) på barnesteget -Det går føre seg ein diskusjon om bruk av SOLskjemaet.Bruk av Solskjemaet er under revisjon -Kompetansen om lesenivå og kriterium vert aktivt brukt på alle trinn. -ein vurderer å ta i bruk Leserettleiarane,lærarane og rektor Elevane er sola i tråd med tiltaksplan for kvar skule Den digitale Sola verkar ikkje,og vert ikkje nytta.i hovudsak skuldast det tekniske vanskar med «sola» og tidsaspektet. SOL vert nytta til å overvaka dei svakaste elevane Lærarane nyttar likevel kriteria i i «lesetrappa»

7 LESE-LOS Leselos er ikkje innført grunna økonomi Elevane opplever systematiske og tilpassa tiltak som fremjar lesing som grunnleggjande dugleik -Intensivera fokus på lesing i alle fag gjennom presentasjonar/døme og refleksjonar i fellestida -oppgåver er tilpassa lesenivåa. Teama og rektor Elevane sine oppgåver på skulen og heime viser tilpassing til aktuelt nivå i lesing i tråd med resultat i SOL Tiltaka er gjennomførte,og stabile resulat i lesing over 3 år viser det. Skulane gjennomfører eigne planar for innføring og bruk av ulike læringsstrategiar Det er laga ein progresjon for innføring av strategiar -Alle teama arbeider med utgangspunkt i strategipermen -Erfaringar vert delte i plenum -Etter kvart som elevane har lært strategiane, vert dei synleggjorde i romma. -Når elevane er komne til 7. trinnet,skal dei ha lært alle strategiane og kunne velja strategi. Teama, heile året Elevane kan bruka aktuelle læringsstrategiar i tråd med kvar skule sin plan Tiltaka er gjennomførte. Ein vil likevel framover ha ekstra fokus på lesing som grunnleggjande ferdigheit og vidareutvikla elevane sine evner til å reflektera over tekstar. Skulane prioriterer lesing og tilpassa opplæring m.o.t ressursar Dette vert ei budsjettsak. Stadige reduksjonar har ført til at det er lite ressursar att til desse tiltaka. Så sant det er mogeleg, vert ressursen til leserettleiarane og delingstimar til lesekurs prioriterte Rektor Skulane har variert utval av materiell og læremiddel tilpassa lesedugleik på ulike nivå Skulane har leserettleiar (ar) Det har ikkje vore ressursar til lesekurs i år. Me har framleis leserettleiarar,men med reduksjon i nedsett lesetid:0,750 t.v pr. lærar RUTINAR OG UTFORDRINGAR I SAMBAND MED TILPASSA OPPLÆRING Elevar får tilfredsstillande og tilpassa opplæring utan enkeltvedtak etter Elevane vert kartlagde slik at ein veit ståstaden -Elevane får tilpassa oppgåver og tilpassa Teama,heile året Det samla prosenttal enkeltvedtak etter 5-1 blir ikkje høgare enn nivået for enn om lag 7 % Tiltaka er stort sett gjennomførte. Men fokuset vil halda fram.

8 materiell. - Kvart team har ein spes-ped lærar eller rådgjevar knytt til teamet Rektor Kvart trinn bør ha ein ekstra timeressurs slik at ein har høve til å organisera kurs, mindre grupper, to- lærar m.m. for å løfta gråsone elevane. Det har me førebels Rektor Me har ikkje nådd måla m.o.t. styrking på trinna i alle basisfaga I barneskulane sine planar for tilpassa opplæring blir tidleg hjelp prioritert UNGDOMSTRINN I UTVIKLING Motivasjonen til elevane skal aukast gjennom meir praktisk og variert undervisning. Dei yngste elevane vert prioriterte m.o.t ressursar Utviklingsavdelinga,rektor Dei lågaste trinna er prioritert i høve tid, personell og materiell Praktiske arbeidsmåtar blir nytta alle i fag og på motivasjon i elevundersøkinga skal resultatet vera høgare enn 3,8 Dette vert gjort Utvikla felles kunnskap, haldningar og dugleikar i forhold til læring, undervisning og samarbeid på skule -og skuleeigarnivå. Utviklingsavdelinga,rektor Møtedeltakarar på skule -og skuleeigarnivå er godt førebudde og gir konkrete innspel. Møta gir rom for erfaringsdelingsdeling og refleksjon. I ungdomsskulane sine planar for tilpassa opplæring skal valfag ha ein sentral plass Kvar ungdomsskule tilbyr minst 3 valfag.

9 FOLKEHELSE Barn og unge opplever trygge og stimulerande leike- og opphaldsareal Dagleg fysisk aktivitet og kosthald i tråd med nasjonale retningsliner er vektlagt Kvar einskild elev opplever meistring og å bli verdsatt Skulen legg til rette for nettverksbygging og inkludering for elevane og deira familiar og for lokalsamfunnet generelt -Leikearealet på Tjødnalio bør oppgraderast. Det er ikkje pengar til det i eit årleg budsjett. -Gjennom vernerundar vert utstyret sjekka -Apparata vil verta malte til våren -Gjennom midttimar, kroppsøvingsfaget og fysisk aktivitet vert målet om dagleg fysisk aktivitet nådd. -Fokus på sunt kosthald vert eit samarbeid mellom heim og skule. Tema på FAU -Lærestoff vert tilpassa eleven -VFL vert nytta -Samtalar med kontakt og sosiallærarar finn stad -Gymsalen og andre lokale vert nytta av lokalsamfunnet og føresette til: -fødselsdagar -juleverkstader -nærmiljøsamlingar m.m. Ass.-rektor Og rektor Teama Teama Rektor og Assrektor Kvar skule fokuserer på dette i rundar for Miljøretta helsevern Skulane har retningsliner og rutinar for måltid og fysisk aktivitet i tråd med sentrale og lokale føringar. Snittverdi meistring betre enn 3.9 for barnesteget og betre enn 3,8 for ungdomssteget i elevundersøkinga Skulen har etablert felles møteplassar for elevar, føresette og andre både på klassenivå og skulenivå. Tiltaka er gjennomførte. Leikeplassen er rusta opp,nye leikeapparat er på plass!! Tiltaka er gjennomførte Det er fleire spørsmål innan elevane si meistring. Svara ligg mellom 3,9 og 4,2. Denne problemstillinga vert arbeidd med i etterkant av undersøkinga. Når det gjeld å verta verdsett/sett,er svara 4,4 4,5og 4,3 Her kan gjerast meir på klassenivå Foreldra lagar no sosiale årsplanar ELEVVURDERING OG LÆRARREFLEKSJON Elevane får fagleg rettleiing om kva dei må gjera for å betra læringsresultata sine -Elevane får: -jamlege tilbake og framovermeldingar: -frå lærar til elev Teama, Snittverdi betre enn 3.4 for barnesteget og betre enn 3,1 for ungdomssteget i elevundersøkinga Resultat 4,2. Dette området har våre satsing på Tjødnalio i fleire år. Det vert arbeidd vidare med i 2015/16

10 -eigenvurderingar -parvurderingar -Det vert utvikla kriterium der det er naturleg. -Det vert halde eit høgt læringstrykk gjennom VFL Elevane får større medvit om eigen ståstad,og veit kva dei skal strekkja seg etter -lærestoff og oppgåver vert tilpassa elevane ut frå føresetnadar. Teama Det er særleg elevdeltaking i å laga kriterium og deltaking i val av arbeidsmåte som vil verta vektlagt frametter. her var lågast score i elev u.s. Elevane si oppleving av meistring i samband med undervisning, lekser og arbeid på skulen Målretta opplæring med sikte på å auka læringsresultatet Sjå punktet ovanfor Sjå punkta ovanfor Snittverdi betre enn 3.9 for barnesteget og betre enn 3,8 for ungdomssteget i elevundersøkinga Grunnskulepoeng for Stord er betre enn 40,1 (skoleporten) Svarscorene ligg frå 4 og oppover. Ein held likevel fram trykket m.o.t. meistring MOBBING Målretta jobbing for å redusera og førebyggja mobbing i skulen -Skulen har eigen handlingsplan mot mobbing gjennom Olweus programmet. -Alle trinna har eigne sosialped.-planar som skal førebygggja mobbing -ART-programmet held fram -Det er utvikla «klasse-art» som skal implementerast dette kalenderåret Rektor,sosiallærarane og teama Elevar som opplever at dei blir mobba og kor ofte dei blir mobba er både for barne- og ungdomssteget mindre enn 1,4 i elevundersøkinga Det er mange spørsmål innan trygt miljø. Lågaste score er 4,4. Høgaste er 4,9 På direkte spørsmål om mobbing er score for 5-7 trinn samla 4,7 7 trinnet sin score er 4,9 Det burde vore score 5. Men dette er eit område som er under konstant overvaking og jobbing

11 SOSIALT LÆRINGSMILJØ Utvikling av eit godt sosialt læringsmiljø -mange tilrettelagde midttimeaktivitetar, bruk av klassemøte og klasseråd, eigen sos-ped plan på trinna, Førebyggande plan som gjeld alle trinn m.m. Tilbakemeldingar på elevane sin sosiale trivsel på skulen, inkludert trivsel med medelevar er i elevundersøkinga betre enn 4,4 for barnesteget og betre enn 4,3 for ungdomssteget Resultat frå 4,4-4,7 Dette er og eit område som ein har fokus på heile tida Alle svarar at dei trivst svært godt eller godt.det er ingen svar på lågare scorer. FYSISK LÆRINGSMILJØ Utvikling av eit godt fysisk læringsmiljø Ein arbeider kontinuerleg med dette punktet m.a. gjennom prinsipp for innreiing av læringsareal og kontinuerleg overvaking av vedlikehald m.o.t. inventar og rom Rektor og teama Elevane si vurdering av det fysiske læringsmiljøet er betre enn 3,2for barnesteget og 2,7 for ungdomssteget i elevundersøkinga Her er mange underpunkt. Resultata varierer frå 3,2(toalett til 4,3(klasserom) BARN OG UNGE MED ULIK KULTUR-OG SPRÅKBAKGRUNN (alle skular med minoritetsspråklege elevar) Barn og unge frå ulike kulturar er deltakarar i sosiale samanhengar Barn og unge frå ulike kulturar er ressursar for kvarandre i læringssituasjonar Tiltak til minoritetsspråklege barn og unge er i samsvar med -klassekontaktar lagar sosiale årsplanar Rektor som inkluderer alle og team -bursdagsfeiringar på skulen inkluderer alle Elevar frå andre kulturar vert Teama integrerte i klassane og samarbeidar med med andre elevar på naturleg vis. -Elevane får norskopplæring,tospråkleg fagopplæring og Rektor/Stord kommune Elevar frå ulike land samarbeider og inspirerer kvarandre i ulike tilrettelagte sosiale samanhengar i skulen Elevar frå ulike land arbeider saman i grupper der det skjer både formell og uformell læring Elevane det gjeld får særskilt språkopplæring; For å betra integreringa har me oppretta ein kontaktlærarfunksjon mellom skulen og familiar frå andre land og kulturar. Dette vert gjennomført på skulen Norskopplæring vert gjennomført i tråd med sentrale retningsliner.

12 rettane deira tilpassa opplæring. -Det har ikkje lukkast å skaffa morsmålslærar. særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller anna opplæring tilpassa føresetnadane til eleven i tråd med Opplæringslova 2-8 Morsmål vert ikkje gjennomført. Stillingar er ikkje lyste ut frå kommunalt hald KOMPETANSE HOS TILSETTE Skulane har innan eigne kompetansetiltaksplanar i tråd med arbeidsområde og målsettingar Elevane får opplæring av personale med relevant kompetanse for aktuelle område Planen kjem innan fristen Rektor Dokumentasjon av planar Kompetanseplan er laga Dette vert kartlagt. Pr. i dag har alle teama kompetanse som følgjer sentrale og lokale føringar. Det kan likevel vera behov for etterutdanning innan ulike fag og område Rektor,vår-14 Skulane viser samansetting av team og fordeling av personell i tråd med sentrale og lokale føringar Teama er sett saman slik at lærarane har nødvendig kompetanse ANDRE OMRÅDE Skulen tek del i eit nasjonalt normprosjekt innan skriving. Vert avslutta våren 14 Skulen ønskjer å starta opp eit matematikkprosjekt frå skulestart 2014.Dette skal planleggjast våren-14

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying I følgje opplæringslova 13-10 skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Tilstandsrapport for Gol skule 2012 2 1. INNLEIING Opplæringslova fastset i 13-10 at det frå 2010

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2012 var det totalt 5 429 søkjarar til vidaregåande opplæring, 4 færre enn i 2011. Av desse søkte

Detaljer

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Resultatvurdering 2007 Høle Barne- og Ungdomsskule

Resultatvurdering 2007 Høle Barne- og Ungdomsskule Resultatvurdering 2007 Høle Barne- og Ungdomsskule SKOLEFAKTA Apalstøveien 84, 4308 Sandnes Rektor: Arvid Strand Klassetrinn: 1-10. Skolens hjemmeside Høle barne- og ungdomsskule i Skoleporten 2006-07

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer