Referat september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat september 2014"

Transkript

1 Referat september 2014 Møte mellom Nasjonal referansegruppe og Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Møtested: Jenny Hanssen (Miljødirektoratet) Miljødirektoratet, Brattøra, Trondheim Dato: 23. september 2014 Side 1 av: 7 Kopi til: Klima- og miljøverndepartementet Alle presentasjonene fra møtet er lagt ut på prosjekthotellet. Referatet ble sirkulert på e-post 13. november 2014, og endelig godkjent på møte 20. januar Godkjenning av dagsorden og referat Dagsorden ble godkjent uten merknader. Referatet fra møte i Oslo 8. april ble godkjent med korrigering av et feilstavet navn. 2. Høringen: En viktig etappe i et langsiktig arbeid Anders Iversen (Miljødirektoratet) presenterte status i høringen av de regionale vannforvaltningsplanene, som er en viktig etappe i et mer langsiktig arbeid frem mot 2033: Det er gjort et stort stykke arbeid for å bedre miljøtilstanden i vannforekomstene våre selv om det fremdeles forbedringspotensial. Vi ser frem mot høringskonferanse i oktober. Høring avsluttes i desember for de fleste vannregionene. Noen har avvikende tidsplan. Planene oversendes KLD etter vedtak i Fylkestingene innen 1. juli Godkjenning ved Kongelig Resolusjon innen utløpet av Iverksettelse av planene fra 1. januar Rapportering av planene til ESA i mars Hovedutfordringer er huller i kunnskapsgrunnlag (overvåking), ulikt bidrag fra sektormyndigheter, mangelfull/forsinket veiledningsmateriale og avklaringer. Konklusjon: Vi er på rett vei, men mye gjenstår også til fremtidige planfaser. Alle sektorer og myndigheter må bidra i høringen for å gjøre planene så gode som mulige i denne runden.

2 3. Drøfting: Organisasjonenes kommentarer til høringen Organisasjonene ga sin foreløpige vurdering og kommentar til høringen, knyttet til sine respektive forvaltningsområder: Miljø- og friluftsorganisasjonene v/silje Helen Hansen: Det er et viktig arbeid som gjøres og vi har tro på at vannforskriften setter en riktig ramme for arbeidet med miljø og tror planene vil få stor betydning fremover. Vi har fått et kunnskapsløft som vi ikke har hatt tidligere, og har tro på at det vil bli bedre. Tror det vil tvinge seg frem et samarbeid på tvers av politiske og administrative grenser. Stor forskjell på kvalitet og innhold. Mange planer fremstår som uferdige og bærer preg av hastverksarbeid, og refererer i stor grad forskrift og veiledningsmateriale. Få konkrete tiltak er foreslått, stor forskjell i beskrivelse av tiltak og stort sprik mellom regionene. Derfor vanskelig å få oversikt over hva som rent faktisk skal gjøres og hvilken virkning planene vil få. Mange tiltak foreslås utsatt og mange tiltak er problemkartlegging. Er derfor litt bekymret for at det kan få følger for kommende planperiode. Hvilke konsekvenser har dette? Kan planene i det hele tatt vedtas? Ønsker avklaring på hvordan vi skal forholde oss til planene når de vedas. Hva skjer dersom mange tiltak først kommer inne etter høringsperioden er sluttført? Ønsker avklaring på høyt nivå. Ser miljøkonsekvenser av oppdrett, men det har vært uavklart hvordan biologiske påvirkninger skal tas med i dette arbeidet. Bekymringsfullt at tiltak ikke i tilstrekkelig grad er inkludert i planene. Mener disse utfordringene må opp i dagen og få en avklaring. Hvor er vi i denne prosessen? Kan vi forvente avklaringer og hvordan vil dette innlemmes i planen? Vi har også store utfordringer i regulerte vassdrag. Felles for planene er et behov for innføring av minstevannføring. Er det realistisk at revisjoner lar seg gjennomføre innenfor fristen for planen? Når det gjelder kommunenes arbeid; betydningen av deres deltagelse trekkes frem, men flere kommuner har ikke økonomi til å gjennomføre tiltak. Mange planer sier lite om medvirkning og eventuelle planer for å bedre medvirkning fra miljø- og friluftsorganisasjoner. Vi ønsker å delta i dette arbeidet! Her trenger man ikke etablere nye medvirkningskanaler, men bruke eksisterende nettverk. Følgende presiseringer ble gitt underveis i diskusjonen som fulgte: Regional planmyndighet må vurdere om forvaltningsplanen må på en fornyet høring dersom planen blir vesentlig endret. Det foreligger et oppdrag fra KLD til Miljødirektoratet i samråd med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet angående klassifisering av laksevassdrag. Det arbeides med å få på plass en avklaring mht. biologiske påvirkninger med Fiskeridirektoratet. Energi Norge v/knut Kroepelien: Det fremstår som uklart hva som er egentlig på høring? Det er utkast til forvaltningsplan, med en oppsummering av tiltaksprogrammet, som er på høring. Planen skal være i samsvar med nasjonale føringer. Regelverk, veiledningsmateriale og føringer har vært klare på hva som skal på høring. Lokale tiltaksprogram er bla. ikke på høring. Vannportalen bidrar til å skape forvirring.

3 Parallelt arbeid med høringsdokumentene: Det arbeides nå videre med plan og tiltaksanalyser. Vi er imidlertid usikre på om det er faglig grunnlag for å gjøre dette nå i stedet for å vente til neste planperiode. Prosessen kan virke rotete. Kost nytte, mål og tiltak for SMVF: Det skal være prioriterte og realistiske tiltak i forhold til kostnader. Vi kan ikke se at det som nå er på høring bringer inn noe nytt og er derfor usikker på hvordan vi skal forholde oss til det. Ser ut som man strever med å foreta nyttevurderinger. Målformuleringene må være godt fundert og formulert, siden det disse som skal vedtas og godkjennes, og deretter legges til grunn for det videre arbeid. NVE støtter Energi Norge i at det kan bli behov for en ny høringsrunde dersom planene endres vesentlig, men dette er opp til regional planmyndighet å vurdere. Flere av møtedeltakere har også inntrykk av at at ikke alle planer foretar en reel prioritering av hvor det er realistisk å få til en miljøforbedring i planperioden. Det vil foregå en kontinuerlig innhenting av kunnskap som vil gi bedre grunnlag for sektorbeslutninger om enkelttiltak i oppfølgingen av planene, og styrket beslutningsgrunnlag for reviderte planer i Berit Aarsnes på vegne av Norsk Vann: Hovedutfordringen er finansiering av arbeidet, særlig i vannområdene. Behov for avklart finansieringsmodell for prosjektlederstillinger frem til Staten må finansiere basisovervåking. Det må avklares hvordan påvirkere skal være med å finansiere arbeidet. Bedre samordning mellom overvåking. Manglende samsvar mellom ulike klassifiseringsveiledere. Manglende grunnlag for kost-nytte vurderinger. Slike vurderinger må gjøres i sektorenes utredning av tiltak. Dette utgjør en alvorlig mangel ved planene. Avløp: Behov for avklaring av hvilke tiltak som angår avløp og hva som er andre tiltak. Mangelfullt grunnlag for klassifisering, grunnlaget for å fastsette tiltak er derfor ikke god nok. Støtter forlaget om nasjonal handlingsplan for gjennomføring av norsk vannforvaltning. Bondelaget v/finn E. Ødegaard: Har ikke gått inn i planen så langt, men vil se på det sammen med fylkeslagene på en samling i oktober. Vil se på de prinsipielle sidene slik som støtteordningene i landbrukene og forholdet til målet om å øke matproduksjonen i Norge. LVK v/tine Larsen: Kan slutte seg til mange av de merknadene som har kommet frem så langt. Har et uavklart spørsmål hos ESA når det gjelder regulerte vassdrag, og det er en krevende situasjon for kommuner og interesseorganisasjoner. ESA har i siste henvendelse uttrykt sin bekymring for at det norske regelverket ikke er tilstrekkelig til å nå de målene som vanndirektivet setter. Ser også at revisjonsprosjektet og de nasjonale føringene ikke helt samsvarer med de innspill Norge har gitt til ESA, Det er det vanskelig å forholde seg til. Når det gjelder måloppnåelse, har NVE samtidig uttrykt at det ikke vil være mulig å gjennomføre minstevannføring i planperioden. Dette uten at det er foretatt en konkret

4 vurdering. LVK har foretatt henvendelser til NVE som ikke er besvart. Det er imidlertid kommunene som må gå inn i planene å mene noe konkret om de. Norges Fiskarlag v/jan Henrik Sandberg: Har en positiv grunnholdning til regelverket og arbeidet for å bedre vannmiljøet. Fiskarlaget bidrar til Norges matproduksjon, og grunnlaget for matproduksjonen er å ta vare på oppvekst og gyteområder. De arbeider derfor med en rekke problemstillinger som forsøpling, bedring av bunnforhold med mer. Det mangler noe i forhold til samordning av problemstillinger knyttet til matproduksjon. Her har næringene noe til felles. Ønsker en likebehandling etter vannforskriften 12. Gruvesakene viser interessekonflikter mellom fiskerinæringen og gruvenæringen, som ikke er kunnskapsbasert. Må ikke la politikken komme inn i faglige vurderinger etter vannforskriften. Bør være mer fokus på hva som skal gjøres og ikke på hvem som skal gjøre det. Håper på mer fokus på sjømattrygghet i planene. Norsk havneforening v/johanne Solheim: Kommer til å avgi høringsuttalelse, men har ikke gått inn i saken enda. FHL v/knut A. Hjelt: FHL vil gjennomgå planene, også regionalt, og avgi høringsuttalelse. Planene virker å være mer balanserte enn ved høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Det er på dette området man har godt kunnskapsgrunnlag i bunn. Når det gjelder lus og rømming, så har man nå fått en kvalitetsnorm, som det arbeides med. Matproduksjonen drives i dag innenfor de rammene som er satt i matloven og akvakulturloven. Næringens miljøfond foreslås statliggjort med regulering i forskrift. 4. Drøfting: Vurdering av høring fra utvalgte prosjekter under Direktoratsgruppen Prosjektene presenterte resultatene av en foreløpig gjennomgang av planene med særlig fokus på om vannforskriften/føringer og veiledning/maler er fulgt: Plan, prosess og medvirkning v/kjersti Solvoll: Veiledningsmateriale og mal er delvis fulgt. Planene viser at fastsettelse av miljømål i regionene er vanskelig, særlig miljømål utover miljømålet i forskriften. Har veiledningsmaterialet vært godt nok? Ser ut til at bruk av unntak også har vært vanskelig. Det skal være sammenheng mellom de tre plandokumentene; planprogram, vesentlige spørsmål og planen. Sammenhengen er ikke like klar i alle planer. Prioriteringer er vanskelig. Grunnlaget for prioriteringer varierer; noen er basert på vesentlige spørsmål, andre etter risiko, og andre etter nasjonale føringer etc. Det er uklarheter i mange planer i forhold til hva som er medvirkning, og hva som er deltakelse i planleggingen. Medvirkning retter seg mot berørte interessegrupper, mens

5 deltagelse og bistand i planarbeidet retter seg mot sektormyndigheter. Dette er uklart i flere planer, og det kommer ikke fram hvordan det har blitt jobbet ut mot allmenheten og overfor sektorene Flere har slitt med å få kontakt inn mot kommunene. Uten kontaktperson/prosjektleder er dette svært vanskelig. Det burde vært klarere framstilt i planene hvordan uenighet skal håndteres. Fungerer regionale referansegrupper etter hensikten, eller må man ned på lokalt nivå fot at medvirkning skal fungere? Planene redegjør ikke i tilstrekkelig grad hvordan medvirkning har foregått i regionen, men refererer veiledningsmateriale om medvirkning. Få regioner har laget handlingsprogram enda. Plan- og bygningsloven er uklar på når handlingsprogram skal vedtas første gang. Miljødirektoratet har stilt spørsmål til KMD om saken, og det ble presisert at første handlingsprogram skal i utgangpunktet foreligge når plan og tiltaksprogram vedtas. Handlingsprogrammet er en kontrakt mellom aktørene om gjennomføringen av planen. Planmyndigheten vurderer og beslutter om det er nødvendig med ny høring av plan. Kan være et tema som bør diskuteres i VRU. Miljøtilstand v/hege Sangolt: Møte i miljøtilstandsprosjektet i oktober, da vil gruppen foreta en gjennomgang. Ulik praksis og behov for presisering i veiledningsmateriale. Alle planene har en grei oversikt over påvirkninger. Generelt god beskrivelse av miljøtilstand i planene. En gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget viser at det kan foreligger feil. Foreligger tilstrekkelig kunnskap til å si noe om kjemisk tilstand i relativt få vannforekomster. Klassifiseringsveilederen er ikke tilpasset anadrom fisk. Her er det gitt et oppdrag til Miljødirektoratet om å komme frem til en oversettelsesnøkkel mellom dette systemet og kvalitetsnormen for ville laksebestander. Berørte sektormyndigheter er ikke enige om miljøpåvirkningen og kunnskapsgrunnlaget. Pålitelighetsgrad handler ikke om kunnskapsgrunnlag generelt, men om kunnskap om de kvalitetselementene som vannforskriften nevner. Mange regioner har ikke tatt med pålitelighetsgrad i planene. Det er viktig med tanke på behov for mer overvåking og grunnlaget for tiltak. Gruppen vil lage en oppsummering og vil vurdere å ta det opp med FM og VRM. Tiltak v/helga Gunnarsdottir: Svakheten ved mange planer at man ikke har vurdert hva som kan gjøres innfor hvilken planperiode, dvs. forholdet mellom miljømål og unntak. Det er stedvis store hull i kunnskapsgrunnlaget som medfører forlag om problemkartlegging som tiltak. Det bør ikke forhindre sektormyndigheter fra å iverksette andre lovpålagte tiltak. Mangler en rød tråd mellom påvirkning og tiltak. Manglende utredning av kostnader ved tiltakene. Tiltaksprosjektet vil arbeide videre med grunnleggende og supplerende tiltak. Sterkt modifiserte vannforekomster v/inger Staubo og Jo Halvard Halleraker: Planene har synliggjort målkonflikter, men det er forventninger om bruk av fastsatte prinsipper og metodikk.

6 Fastsettelse av konkrete miljømål har vært vanskelig. NVE ønsker å bistå vannregionene i å sette konkrete miljømål, sammen med FM og Miljødirektoratet og vil arbeide etter føringene i SMVF-veilederen. Det fremgår ikke alltid klart av planene hvilke tiltak man ønsker å gjennomføre i regulerte vassdrag. Noe sammenblanding av NVE, FM og Miljødirektoratet som sektormyndighet. Retningslinjer og veiledningsmateriale for SMVF i havner og i landbruket foreligger ikke enda. 5. Informasjon: Nasjonal høringskonferanse 28. og 29. oktober 2014 Kjersti Solvoll fra Miljødirektoratet informerte om status for program og påmelding til høringskonferansen i Trondheim 28. og 29. oktober Det er nå 5 uker igjen til konferansen Programkomiteen er i rute, selv om ikke alt er helt på plass enda Når programmet er klart, legges det ut på Vannportalen. Tidlig påmeldingspris vil bli forlenget med en uke etter at programmet er lagt ut. 6. Informasjon: Fornyelse av Vannportalen Miljødirektoratet v/line Fjellvær og Sara Zambon redegjorde for status i arbeidet og planer fremover: Vannportalen vil i en periode eksistere to sider/versjoner frem til årsskiftet for gradvis overføring av informasjon. Påminnelse om Vann-Nett Rapport: Her kan dere hente ut live informasjon. Dersom det er tabeller eller informasjon du ikke greier å hente ut, ta kontakt med Miljødirektoratet ved Sara Brækhus Zambon. 7. Informasjon: Europeisk arbeid Leder av Direktoratsgruppen, Anders Iversen, informere om norsk deltagelse Europeisk arbeid og om møte med EFTAs overvåkningsorgan (ESA), tidligere i år: Informasjon om møtedeltagelse og referat fra EU-møter er offentlige og tilgjengelige på vannportalen. Møtedokumenter til EU-møter er offentlig tilgjengelig på CIRCABC. 8. Eventuelt Ingen saker under eventuelt. 9. Oppsummering og avslutning Miljødirektoratet vil sirkulere forsalg til møtedatoer for våren.

7 Vedlegg: Deltakere i møte mellom Nasjonal referansegruppe og Direktoratsgruppen for vanndirektivet og vannforskriften 23.september 2014: Til stede i møte var: Fra organisasjoner tilknyttet Nasjonal referansegruppe: Svein Haugland (Energi Norge) Knut A. Hjelt (FHL) Finn E. Ødegaard (Bondelaget) Johanne Solheim (Norsk Havneforening) Tine Larsen (LVK) Silje Helen Hansen (SABIMA/SRN/FRIFO). Jan Henrik Sandberg (Norges Fiskarlag) Deltok via video i sak 3: Geir Taugbøl og Knut Kroepelien (Energi Norge) Fra direktoratsnivå: Anders Iversen, Kjersti Solvoll, Line Fjellvær, Steinar Sandøy, Hege Sangolt, Jo Halvard Halleraker, Bjørn Korssjøen, Jenny Hanssen, Øyvind Walsø, Martine Bjørnhaug (Miljødirektoratet) Inger Staubo (NVE) Elisabeth Voldsund Andreassen (Kystverket) Lárus Thór Kristjánsson og Sonja Elin Kleven Jakobsen (Fiskeridirektoratet) Lars-Johan Naustvoll (HI) Johan Kollerud og Lene Røkke Mathisen (Landbruksdirektoratet) Atle Dagestad (NGU) Trude Jansen Hagland (Mattilsynet) Nina Rønning Raabel (Jernbaneverket) Katrine Erikstad (Nordland VRM/Nordland FK) Hilde Reine (Vest-Viken VRM/Buskerud FK) Berit Aarsnes (KS)

Referat - 21. januar 2015

Referat - 21. januar 2015 Referat - 21. januar 2015 Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Jenny Hanssen (Miljødirektoratet)

Detaljer

Møte mellom nasjonal referansegruppe for vannforskriften og direktoratsgruppa for gjennomføring av vannforskriften

Møte mellom nasjonal referansegruppe for vannforskriften og direktoratsgruppa for gjennomføring av vannforskriften Referat Til stede: Geir Taugbøl (Energi Norge), Knut A. Hjelt (FHL), Berit Aarsnes (KS), Jan Henrik Sandberg (Norges fiskarlag), Tine Larsen (LVK), Åsa Renman (SABIMA), Brynjulv Melhus (Mattilsynet), Johan

Detaljer

Referat - 21.april 2015

Referat - 21.april 2015 Referat - 21.april 2015 Møte mellom Nasjonal referansegruppe og Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Møtested:

Detaljer

Foreløpig referat - 27. oktober 2015

Foreløpig referat - 27. oktober 2015 Foreløpig referat - 27. oktober 2015 Møte mellom Nasjonal referansegruppe og Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet)

Detaljer

Referat - 8. april 2014.

Referat - 8. april 2014. Referat - 8. april 2014. Møte mellom Nasjonal referansegruppe og Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Møtested:

Detaljer

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning johh@dirnat.no Miljømål basert på klassifisering Miljøtilstand Status miljømål

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging Kerry Agustsson Innhold Planlegging vs. Planlaging Planprosessen Utarbeidelse av regional plan - samarbeidsarenaer Status og virkning

Detaljer

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester og ekspertvurderinger fra institutter. I denne presentasjonen

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier 2010 Framdriftsplan og suksesskriterier Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 27. januar 2010. Målet er godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Vannforskriften en gjennomgang av

Vannforskriften en gjennomgang av Vannforskriften en gjennomgang av sentrale bestemmelser Jenny Hanssen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for Fylkeskommunen, 22. september 2009 En oversikt Forholdet til plan- og bygningsloven

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

Status siden sist. Fagleder miljø, Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Status siden sist. Fagleder miljø, Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Status siden sist Fagleder miljø, Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Nasjonalt Fokus på evaluering av planfasen Oppstart av arbeid med revidering og utarbeidelse

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Vannregionmyndighetenes rolle i arbeidet med tiltaksprogram. Plankonferanse Vannforvaltning okt. 2013

Vannregionmyndighetenes rolle i arbeidet med tiltaksprogram. Plankonferanse Vannforvaltning okt. 2013 Vannregionmyndighetenes rolle i arbeidet med tiltaksprogram Plankonferanse Vannforvaltning 14.-15. okt. 2013 Fra lokale tiltaksanalyser til regionalt tiltaksprogram Innhenting av lokale tiltaksanalyser

Detaljer

Referat april 2016

Referat april 2016 Referat - 20. april 2016 Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Kerry Agustsson (Miljødirektoratet)

Detaljer

Høringsuttalelse til utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for Rogaland

Høringsuttalelse til utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for Rogaland Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Vår dato: 27.12.2014 Vår ref.: 201003630-34 Arkiv: 322 Deres dato: 30.06.2014 Deres ref.: saksnr. 14/9546-6, løpenr. 39623/14 Saksbehandler: Inger Staubo

Detaljer

Utkast Referat - 7. juni 2017

Utkast Referat - 7. juni 2017 Utkast Referat - 7. juni 2017 Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Kerry Agustsson (Miljødirektoratet)

Detaljer

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Anders Iversen er fagdirektør for vannforvaltning i Miljødirektoratet. Av Anders Iversen Artikkelen er ikke

Detaljer

MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND

MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND ORGANISERING For å nå en målsetting om en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet i Nordland, er det viktig å skape engasjement på alle nivåer

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Møte i direktoratsgruppa for gjennomføring av vannforskriften Godkjent pr e-post med frist 28. februar 2014.

Møte i direktoratsgruppa for gjennomføring av vannforskriften Godkjent pr e-post med frist 28. februar 2014. Referat Til stede: Jens Christian Holm (Fiskeridirektoratet, sak 1 og 2), Yngve Svarte (Miljødirektoratet, sak 1 og 2), Henrik Hareide (Fiskeridirektoratet), Else Marie Djupevåg (Fiskeridirektoratet),

Detaljer

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet Saknr. 16/666-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet 2016 2021 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge Anders Iversen, prosjektleder Norge-Finland Norge www.dirnat.no Vattenförvaltning i Norge Vannforskriften. Organisering i Norge. 1. og 2. syklus i Norge. Beslutninger.

Detaljer

Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms:

Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: Hva Regional vannforvaltningsplan side 10 Omtale av samarbeid mellom vannregion Troms og tilsvarende myndighet i Finland er feil Regionale myndigheter i Norge og Finland utarbeider et felles, overordnet

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet 2010-2015 Hvor enig eller uenig er du i at arbeidet med vannforskriften bidrar til at vi nærmere oss målene som er beskrevet

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning.

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Nå skal det handle om prosessen fram mot forvaltningsplan og tiltaksprogram Dette er milepælene i planprosessen

Detaljer

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Seminar om tiltaksanalyser og tiltaksmodulen 10. april 2013 Rådgiver Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ Vannregion Nordland

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen 19.6.2015 Dypdykk i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Vannforvaltning i Norge Regionale vannforvaltningsplaner Hvordan står det til med

Detaljer

1.3 Når skal medvirkning skje?

1.3 Når skal medvirkning skje? 1.3 Når skal medvirkning skje? Virkelig medvirkning er når man har reell mulighet for å påvirke resultatet. Størst mulighet til påvirkning har man ved utarbeidelsen av de ulike dokumentene, altså i forkant

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 2021 Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion

Detaljer

Beskrivelse av planen

Beskrivelse av planen Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion Nordland ble vedtatt av fylkestinget i desember 2015 (FT-sak 179-2015). Planen er utarbeidet i tråd med forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2018 2021 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag 2016 2021, med forvaltningsplan for norsk del av grensevannområdene Ångermanälven, Indalsälven og Dalälven 2016 2021

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2017

HANDLINGSPROGRAM 2017 HANDLINGSPROGRAM 2017 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021 Langfjordelva - Lákkojohka. Foto: Tor Harry Bjørn. Revidert versjon 24.1.2017 www.vannportalen.no

Detaljer

intern evaluering i direktoratene

intern evaluering i direktoratene Forslag til tema og hjelpespørsmål for intern evaluering i direktoratene Versjon 150917 Hensikten med denne evalueringen er intern: hvordan etatene selv har deltatt i og opplevd planperioden, og forbedringspunkter

Detaljer

Referat oktober 2016

Referat oktober 2016 Referat - 12. oktober 2016 Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Kerry Agustsson (Miljødirektoratet)

Detaljer

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannforskriften og vannkraft Målkonflikt synliggjort og håndteres Nasjonale føringer SMVF-Veiledning Bedre samordning

Detaljer

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling UTVIKLINGSAVDELINGEN Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Vår dato: 17.12.2015 Vår referanse: 2012/42-15 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86

Detaljer

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014 Vår dato: 16.04.2014 Vår ref: 201300046-230 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Kerry Maria Agustsson Telefon: +4778963036 Kerry.Maria.Agustsson@ffk.no Ann-Solveig Sørensen Fylkeshuset

Detaljer

Et løft for vannmiljøet

Et løft for vannmiljøet Et løft for vannmiljøet Satsing på helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa Anders Iversen, leder av direktoratsgruppen Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Foto: Bjørn Mejdell

Detaljer

Følgende temaer legges ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn:

Følgende temaer legges ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn: Andre gangs offentlig ettersyn og høring av regional plan for vannforvaltning for de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) 2016-2021 16. juni t.o.m. 1. oktober 2015 Forslag til forvaltningsplan

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - roller og ansvar - Anders Iversen 4. april 2011 Vannet renner på tvers av. Fylkesgrenser (11 vannregioner) Kommunegrenser (105 vannområder) Sektormyndigheters

Detaljer

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

Vannforvaltningsplanene et uferdig arbeid. Knut Kroepelien, Nasjonal høringskonferanse , Trondheim

Vannforvaltningsplanene et uferdig arbeid. Knut Kroepelien, Nasjonal høringskonferanse , Trondheim Vannforvaltningsplanene et uferdig arbeid Knut Kroepelien, Nasjonal høringskonferanse 29.10.2014, Trondheim Hvem er vi? 280 medlemsbedrifter Produksjon, transport og omsetning av fornybar energi 50 milliarder

Detaljer

Risiko miljøtilstand 2021?

Risiko miljøtilstand 2021? Miljøtilstand med vekt på karakterisering/risko Iht 15 og Vedl II, III - Forskrift om rammer for vannforvaltning Miljøtilstand (2010) Karakterisering Økonomisk analyse Risiko miljøtilstand 2021? Jo H.

Detaljer

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for FK og FM 27. 28. jan. 2010 Planprogrammet Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Planprogrammet Krav i regelverket en oversikt Ot.prp. nr 32 (2007 2008) Planprogrammet

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet Regional plan for vassforvaltning Vassforskrifta og organisering av arbeidet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Planprosessen Regional plan for vassforvaltning Tiltaksprogram Organisering Målet

Detaljer

Referat oktober 2015

Referat oktober 2015 Referat - 28. oktober 2015 Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Jenny Hanssen (Miljødirektoratet)

Detaljer

På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden

På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden Anders Iversen Seniorrådgiver / prosjektleder Direktoratet for naturforvaltning Et nytt løft for norsk vannforvaltning Initiert

Detaljer

Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner

Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner 9.10.2015 Malin Fosse & Dypdykk Tor Simon Pedersen i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Den nye

Detaljer

Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Kapittel 6 Organisering av arbeidet Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen

Detaljer

Unntak fra miljømål. Anders Iversen 29. oktober Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen. Foto: Anders Iversen

Unntak fra miljømål. Anders Iversen 29. oktober Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen. Foto: Anders Iversen Unntak fra miljømål Anders Iversen 29. oktober 2014 Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Innhold: 1. Prioritering i arbeidet med miljøtiltak. 2. Unntaksbestemmelsene i vannforskriften.

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene 2016-2021 Foto: Arne Magnus Hekne vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional

Detaljer

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 Gunnar Davíðsson, leder Vannregionutvalg Troms Troms fylkeskommune/vannregionmyndighet i Troms Mål: 1. Godt vannmiljø. 2. Beskytte. 3. Forbedre.

Detaljer

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Dagsorden 1. Organisering i vannregionen 2. Fylkesmannens rolle 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Planrullering Planprogram 4. Informasjon Forvaltningsplan

Detaljer

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms HANDLINGSPROGRAM

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms HANDLINGSPROGRAM Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 HANDLINGSPROGRAM Høringsdokument 6.7-7.9 2015 1 Beskrivelse av handlingsprogrammet Dette handlingsprogrammet er en del av Regional forvaltningsplan

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND Saksprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 04.12.2014 Sak: 45/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 25.11.2014 87/14 Saksbehandler: Svein Oftedal Arkiv: 121 K70 Arkivsak:

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann. Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann. Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning Foto: Jo H. Halleraker Foto: Vegdirektoratet Foto: Magnus Voje Foto: Direktoratet for naturforvaltning Foto:

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Referat - 22.april 2015

Referat - 22.april 2015 Referat - 22.april 2015 Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Anne Christine Meaas (Miljødirektoratet)

Detaljer

Fylkeskommunen som prosessleder

Fylkeskommunen som prosessleder Fylkeskommunen som prosessleder Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 22. september 2009. Fylkeskommunen som prosessleder 1. Hva skal gjøres, og hvem gjør hva? 2. Regional samordning. 3.

Detaljer

Innkalling og sakspapirer til Vannregionutvalget Finnmark mars 2015

Innkalling og sakspapirer til Vannregionutvalget Finnmark mars 2015 Vår dato: 02.03.2015 Vår ref: 201501215-9 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Kerry Maria Agustsson Telefon: +4778963036 Kerry.Maria.Agustsson@ffk.no Se mottakertabell Innkalling og sakspapirer

Detaljer

Nå er vi i gang. - status for gjennomføring av Vannforskriften

Nå er vi i gang. - status for gjennomføring av Vannforskriften Nå er vi i gang - status for gjennomføring av Vannforskriften Anders Iversen Seniorrådgiver, prosjektleder Vanndirektiv/Vannforskrift Direktoratet for naturforvaltning Oversikt 1. Tilbakeblikk på gjennomføringen

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 www.vannportalen.no Kystfisker ved Sørøya, Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry Bjørn Beskrivelse av

Detaljer

Jo Halvard Halleraker Steinar Sandøy Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Jo Halvard Halleraker Steinar Sandøy Direktoratet for naturforvaltning (DN) Jo Halvard Halleraker Steinar Sandøy Direktoratet for naturforvaltning (DN) Sentrale begreper Karakterisering (def.): Med karakterisering menes iht Vannforksriftens 15: 1) avgrensning i hensiktsmessige

Detaljer

Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster

Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster Fagsamling om klassifisering og miljømål Oslo, 12. juni 2008 Anja Skiple Ibrekk, NVE Innhald i presentasjonen Definisjon av SMVF SMVF eller naturlig? Forskjell

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 05.12.2016 203/16 Regional vannforvaltningsplan - Handlingsprogram 2017 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet

Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet AU-møte 4.november 2016 v/ Fagsjef Vigdis Espnes Landheim EUs vanndirektiv Vedtatt i EU: 2000 Fra fragmenterte temadirektiv til samordnet lovverk Beskytte

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Høringsforslag 01.10.2014 Finnmark vannregion og norsk del av den norskfinske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden 2016-2021

Detaljer

Nasjonal godkjenning. Hva nå?

Nasjonal godkjenning. Hva nå? Nasjonal godkjenning Hva nå? Plan og tiltaksprogram Desember 2015 Vedtak i fylkestinget Januar 2016 Felles overordnet kapittel fullført Juli 2016 Nasjonal godkjenning Godkjent plan: - Plandokumentene -

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Reviderte utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram gjøres i sin helhet tilgjengelige under 2. gangs offentlig ettersyn og høring.

Reviderte utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram gjøres i sin helhet tilgjengelige under 2. gangs offentlig ettersyn og høring. Andre gangs offentlig ettersyn og høring av vesentlige endringer i forslag til Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma (2016-2021) 16. juni t.o.m. 1. oktober 2015 Forslag til forvaltningsplan

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess Fylkeskommunen, nye oppgaver fra 1.1.2010 Vannforvaltning, - plan og prosess Sammen om vannet Tidligere - aksjonsbaserte prosjekter : Mjøsaksjonen Miljøpakke Grenland Aksjon Vannmiljø Rein Fjord Fokus

Detaljer

Utkast Referat februar 2017

Utkast Referat februar 2017 Utkast Referat - 16. februar 2017 Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Kerry Agustsson (Miljødirektoratet)

Detaljer

Regionale tiltaksprogrammer på høring. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning

Regionale tiltaksprogrammer på høring. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Regionale tiltaksprogrammer på høring Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Arbeidet mot 2016 Regionale vannforvaltningsplaner: Miljømål som skal sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk

Detaljer

VRU-møte 8. mai 2015

VRU-møte 8. mai 2015 VRU-møte 8. mai 2015 Velkommen! 2/15: referat fra VRU-møte 23. mai 2014 3/15: informasjon om måldatoer og framdrift for arbeidet 4/15: informasjon om høringen og innspill til planutkastet 5/15: endringer

Detaljer

Referat - 9. april 2014.

Referat - 9. april 2014. Referat - 9. april 2014. Møte i Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent: Sara Brækhus Zambon (Miljødirektoratet)

Detaljer

Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken. 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen

Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken. 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen Dagsorden 10.00-10.15 Velkommen Jon-Andreas Kolderup 10.15-11.30 Presentasjon av planforslaget etter 2. gangs høring 11.30-12.15

Detaljer

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS Næringsetaten SAKSLISTE Utvalg: : 06.06.2013 Tid: 10:30-00:00 Møtested: Fylkeshuset Saksnr. Arkivsaksnr. Løpenr. Gradering Tittel 1/13 13/1232-9 20460/13 FORLENGELSE AV OPPNEVNELSE AV VANNREGIONUTVALGET

Detaljer

Nasjonale og europeiske forventninger til Norges arbeid med vannforvaltningen

Nasjonale og europeiske forventninger til Norges arbeid med vannforvaltningen Nasjonale og europeiske forventninger til Norges arbeid med vannforvaltningen Anders Iversen, leder av direktoratsgruppen Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Innhold Helhetlig vannforvaltning

Detaljer

I det daglige arbeidet er det lett å fordype seg i detaljer i karakterisering, klassifisering, overvåking, tiltaksanalyser, kost/nytte osv.

I det daglige arbeidet er det lett å fordype seg i detaljer i karakterisering, klassifisering, overvåking, tiltaksanalyser, kost/nytte osv. I det daglige arbeidet er det lett å fordype seg i detaljer i karakterisering, klassifisering, overvåking, tiltaksanalyser, kost/nytte osv. Da kan man lett glemme HVORFOR vi holder på med dette: det er

Detaljer

Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv

Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv Presentasjon Miljøforum for industrien, 9. september 2014 V/ Vegard Næss, prosjektleder vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannforskriften

Detaljer

HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA

HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA Arkivsaksnr.: 07/2626-25 Arkivnr.: K54 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA Hjemmel:

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Nasjonal vannmiljøkonferanse, torsdag 3. november 2016 Målet med

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) /15. Vadsø, Øystein Ruud Fylkesrådmann

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) /15. Vadsø, Øystein Ruud Fylkesrådmann Arkivsak: 201501215-54 Arkivkode:---/K54 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Mari Haugene Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 2015-2019 09.12.2015 58/15 Vedtak av regionale planer for vannforvaltning

Detaljer

Veien hit og veien videre

Veien hit og veien videre Veien hit og veien videre Anders Iversen, leder av direktoratsgruppen Foto: Anders Iversen, fra åpning av Teglverksdammen i august 2015 Hvorfor driver vi med helhetlig vannforvaltning? Vannforskriften:

Detaljer

Miljøforvaltningens sektoransvar

Miljøforvaltningens sektoransvar DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Miljøforvaltningens sektoransvar Klifs og DNs oppfølging av arbeidet med vannforvaltningsplaner Marit Ruge Bjærke (Klif) Øyvind Walsø (DN) Nasjonal vannmiljøkonferanse

Detaljer

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene Hvordan balansere miljøforbedringer og kraftproduksjon? Rune Flatby NVE Gardermoen 11.09.2014 Vannkraft i Norge litt

Detaljer

Vannforskriften i en kortversjon

Vannforskriften i en kortversjon Vannforskriften i en kortversjon Anders Iversen, Miljødirektoratet Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA Vann er ikke en hvilken som helst handelsvare,

Detaljer

Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Nordland tar opp viktige spørsmål knyttet til vannmiljøet i Vannregion Nordland.

Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Nordland tar opp viktige spørsmål knyttet til vannmiljøet i Vannregion Nordland. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Sverre Stokka Tlf: 75 10 18 05 Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 12/2923-6 HØRING OM "VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL" Rådmannens forslag til vedtak: Høringsdokumentet Vesentlige

Detaljer

«HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL VANNREGION»

«HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL VANNREGION» Vassregion Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Vår ref: Arkivnr. Deres ref: Dato: Åsa Fredly 42876/2014/S00 30.12.2014 «HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE

Detaljer

Utkast Referat oktober 2017

Utkast Referat oktober 2017 Utkast Referat - 24. oktober 2017 Møte mellom Nasjonal referansegruppe og Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektoratet) Referent:

Detaljer