Helhetlig Pasientforløp i eget Hjem - hverdagsrehabilitering i en sammenheng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helhetlig Pasientforløp i eget Hjem - hverdagsrehabilitering i en sammenheng"

Transkript

1 Omsorgskonferansen Helhetlig Pasientforløp i eget Hjem - hverdagsrehabilitering i en sammenheng Foto: Geir Hageskal Line Kristoffersen, Trondheim Kommune Line Kristoffersen

2 2007:Utfordret av rådmannen til å utarbeide en modell for Hemrehabilitering, etter inspirasjon fra Østersund Status Trondheim kommune 2007: Fokus på effektivitet; - Bestiller utførermodellen: - kun gi hjelp etter vedtak (det som står på arbeidslisten) -Kvalitetsmål: brukerrettet tid unngå indirekte tid. -Dårlig sykepleiedekning; 3 sykepleiere +2 vernepleiere En tjeneste i endring; TK hadde i 2006 ca 35 utskrivningsklare over 10 dager. -Innlagt sykehus god tid på arbeidslisten -Høyt forbruk av legevakt Ansatte som i større eller mindre grad tok ansvar i arbeidshverdagen. Målbildet: Bli ferdig med arbeidslisten! Mange meninger om hvordan andre burde endre sin praksis; fastleger, sykehus, Helse og Velferdskontor osv. Erkjennelse på at vi ikke var fornøyd med tjenesten vi leverte ikke modne for å fokusere på hemrehabiling, og at vi hadde et stort forbedringspotensial i egen virksomhet.

3 Prosjektgruppe: Ledere/fagleder fra 3 hjemmetjenester, Leder ergoterapitjenesten, fagleder Leder fysioterapitjenesten, fagleder Leder HVK (bestillerkontoret) Representant fra Rådmannens fagstab Møttes hver 14 dag det første året, så 1 gang per mnd til dags dato. Prosjekteier: Daværende kommuneoverlege Helge Garåsen. Kvalitetssaken i formannskapet i 2008: Omdømme og kvalitet i eldreomsorgen

4 HOVEDMÅL DELMÅL TILTAK Diskusjoner under veis: Er kulturen at brukerne skal bo lengst mulig hjemme? Risiko- og sårbarhetsanalyse på egen enhet? Fokus på oss selv eller samarbeidspartnere? Basiskompetanse? -Har bildet på hvem som kan bo hjemme endret seg? -Hvordan vil dette bilde endre seg i framtiden? -Hva vil det kreve av oss i form av kompetanse, samhandling, ledelse? Primærkontaktrollen! Unnlater ansatte å ta ansvar fordi de ikke vil, eller fordi de mangler kompetanse? -Balanse mellom kontroll og basiskompetanse. -Bestiller-utførermodellen: Vi er avhengig av ansatte som vurderer kontinuerlig; forståelse for rolle og ansvar i hele organisasjonen -Behov for standardiserte verktøy som kan støtte ansattes arbeidsprosesser og faglige vurdering. -Gjennomsyre hele organisasjonen?

5 MÅLSKISSE 2007 Brukere av ambulant hjemmetjeneste skal få bo hjem så lenge de ønsker det, og det er faglig forsvarlig. Ved å øke basis og fagkompetanse, sette hver enkelt ansatt i stand til å fylle primærkontaktfunksjonen, og å oppleve mestring og trygghet i arbeidshverdagen Hjemmetjenesten skal gi et faglig godt tjenestetilbud, gjennom økt fokus på samhandling internt i kommunen, og med eksterne samarbeidspartnere

6 Hovedmål Delmål Målskisse Tiltak Må gjennomsyre hele driften; inn i lederavtale, møteplan, budsjett, bemanningsplan, medarbeidersamtaler. Rammen for kvalitetsutviklingen i hjemmetjenesten Primærkontakt Enhetsleder/Fagleder: Primære oppgave er å sette primærkontakt i stand til å fylle rolle og ansvar Fagleder Enhetsleder

7 Primærkontaktrollen/HMH: Utfordringer: Ansatte måtte ta tilbake rollen som fagperson, ikke bare være en utfører. Har vi det for travelt med å være travel, eller kan vi bruke faget mens vi jobber? Stort sprik i forhold til basiskompetanse, spesielt tydelig i forhold til dokumentasjon. Ansvarsforståelsen til den enkelte ansatt Manglende system for kompetanseheving på lik linje med avvikssystem Sykefravær og turnover?

8 Virkemidler: Ansatte utarbeidet selv rollebeskrivelsen. Rollebeskrivelsen ble repetert på x antall møter i året (lagt inn i møteplanen) Daglig fokus fra fagleder: morgenmøter, brukermøter osv Ansatte fikk være med å bestemme innholdet i fagdagene (2 per år). HMH/Basiskompetanse er rammeverket. Utviklet veiledningsmodell: Fagleder var med alle primærkontakter ut til brukere før lunsj, felles refleksjon etter lunsj, med utgangspunkt i primærkontaktfunksjonen og basiskompetanse. Mal for dokumentasjon/statusrapport Enhetsleder har primærkontaktrollen som utgangspunkt i medarbeidersamtaler. Budsjett for fagdager, veiledning fra fagleder Kulturendring i forhold til kvalitetsmål: Indirekte tid vs brukerrettet tid Budsjettmodell det lønner seg å gi mer hjelp

9 PRODUKT ELLER PROSESS? PRODUKT: Målskissen Rollebeskrivelser Veiledningsmodell Standardiserte dokumentasjonsmaler Prosedyrer for samhandling Samhandlingskart Kompetansekart

10 PROSESS: Langsiktig jobbing og utvikling for: Enhetsleder Fagkoordinator-fagleder Primærkontakt Ansatte har vært med i prosessen fra dag 1: Implementering gjennom utvikling Bottom up, avgjørende for å utvikle noe som ansatte ser nytte av Repetisjon, Repetisjon, evaluering, utvikling, endring av forståelse - eeeeeevigvarende prosess.

11 Line Kristoffersen BASISKOMPETANSE Observasjonskompetanse Vurderingskompetanse Kommunikasjonskompetanse Handlingskompetanse Dokumentasjonskompetanse Struktur rundt bruker Samhandlingskompetanse Etikk Helsejuss Hva er basiskompetanse i vår tjeneste? ROS analyse Pedagogisk tilnærming Rolle- og ansvarsforståelse:

12 Line Kristoffersen BASISKOMPETANSE Observasjonskompetanse Vurderingskompetanse Kommunikasjonskompetanse Handlingskompetanse Dokumentasjonskompetanse Struktur rundt bruker Samhandlingskompetanse Etikk Hjemmesykepleien: -Punktbesøk -Flere ansatte -Fokus; Helhet!! -Er det forhold i leilighet som tyder på lite bevegelse (salongbordet)? -Sigaretthull på gulvteppet -Opptatt av å være ren og fin i tøyet -Ballanse -Kjøleskap med mat som er gått ut på dato. -Sover mye på dagtid Helsejuss

13 Line Kristoffersen BASISKOMPETANSE Observasjonskompetanse Vurderingskompetanse Kommunikasjonskompetanse Handlingskompetanse Dokumentasjonskompetanse Hjemmetjenesten får meldt en ny bruker. Første besøk onsdag kveld før skjærtorsdag. Vedtak: Hjelp til å administrere medisin. Bruker beskrives av bestillerkontoret som glemsk. Når ansatt kommer på første besøk for å gi kveldsmedisin er datter på besøk. Hun bor i en liten leilighet, steikeovnen står på for fult med døren åpen. Datter sier moren pleier å gjøre dette for å få varme på kjøkkenet, og at det ikke er noe farlig. Struktur rundt bruker Samhandlingskompetanse Etikk Helsejuss

14 BASISKOMPETANSE Observasjonskompetanse Hva snakker vi om? Vurderingskompetanse Kommunikasjonskompetanse Handlingskompetanse Dokumentasjonskompetanse Strøm-Erichsen møtt med sinte fakler i Molde Struktur rundt bruker Samhandlingskompetanse Etikk Helsejuss Systematisk og målrettet kommunikasjon!

15 Samhandlingskompetanse: Prosjektgruppen tverrfaglig sammensatt, kulturdeling over tid. Første fagdag: Primærkontaktene ønsket å inviterte samarbeidspartnere som alle presenterte sine tjenester. Samhandlingskompetanse en del av Basiskompetansen, og uthevet i målskissen i HMH. Andre faggrupper alltid invitert på fagdager. Månedlige brukermøter med ergo/fysio Perioder der andre yrkesgrupper spiser lunsj/ bruker hjemmetjenesten som base det at vi ser hverandre og blir kjent gjør at det blir enklere å bruke hverandre Samhandlingskart på interne nettsider Sjekklistene i HPH: Fastleger sykehus andre samarbeidspartnere Hverdagsrehabilitering; et prosjekt som har videreutviklet seg fra HMH-HPH

16 Line Kristoffersen HJEMMETJENESTEN Daglig observasjon og tjenesteyting: Akutt funksjonssvikt Oppdragets art PRIMÆRKONTAKT SYKEPLEIER Besøk av sykepleier innen 3 dager HPH2: SJEKKLISTE 4 ukers samtale med primærkontakt Hver 6.mnd HPH5: SJEKKLISTE HPH4: SJEKKLISTE Telefon til Legevakt AMK FAGLEDER FASTLEGE HVK SYKEHUS: Telefon fra HVK/sykehus Vurderingsbesøk HPH1: SJEKKLISTE HPH0: SJEKKLISTE Pasienten meldes utskrivningsklar Besøk hos fastlege innen 2 uker HPH3: SJEKKLISTE Utredning/behandling, sykehus Revurdering av tjeneste Ambulerende lege Time til fastlege HPH6: SJEKKLISTE Innleggelse i sykehus

17 HPH: Et systematisk utskrivelses og oppfølgingsprogram: Definerte stopp punkt Sjekklister som verktøy for å standardisere oppfølgingen. Strukturerer samhandlingen mellom: Hjemmetjeneste sykehus Hjemmetjeneste- fastlege Line Kristoffersen TRONDHEIM KOMMUNE

18 Implementering: risiko og suksesskriterier Ref: Tove Røsstad Studie 1: Development of a patient-centred care pathway across health care providers: a qualitative study (http://www.biomedcentral.com/ /13/121) Studie 2: Implementering av pasientforløpet (venter på aksept for publisering) Studie 3: Effekt av pasientforløpet. (under bearbeiding)

19 PROSJEKTER: Halvparten dør hen etter endt prosjektperiode Status HPH 2013: 3 sykehus: I liten grad implementert 2 kommuner gitt opp 2 kommuner bruker deler av pasientforløpet 2 kommuner bruker det fult ut Tove Røsstad Line Kristoffersen

20 RISIKOFAKTORER Manglende stabilitet i organisasjonen (skifte av ledere, andre krevende omstillinger) Manglende forståelse Undervurdering av implementeringsfasen Uklar målsetting og forståelse av egen rolle og ansvar Prosjektfella Manglende ROS analyse før oppstart- hvor er vi hen?? Glemmer noen i organisasjonen Tove Røsstad Line Kristoffersen

21 IMPLEMENTERING - SUKSESSKRITERIER : Behov Nytte Felles målsetting Systematisering/Samhandling Enkelt i bruk E-link Egne ressurser dedikert til dette arbeidet Tydelig rolle og ansvarsfordeling og forståelse Ledere / fotfolk.linjeforankring. Fleksibelt verktøy må kunne gjøres til ens eget Må kunne videreutvikles/tilpasses hverdag Strategier iopplæring / Veiledning / oppfølging; VALG AV HPH5!!!!! Tove Røsstad

22 -Oversiktsbilde over virksomheten -Et verktøy for ansatte -Ledelsesverktøy -Overførbart til andre tjenesteområder -Bottom up top down: prosess i evig utvikling

23 MEDARBEIDERSAMTALE Tidligere: Sykefravær /trivsel.. MAL for medarbeidersamtale Går inn i dokumentasjonen i EPJ: Primærkontaktansvar: HPH 5 Fire ukers samtale: Arbeidsplasskartlegging/306: Forebyggende Brannvern: ROS. Veiledning. Kontroll. Enhetens behov for kompetanseheving: -Pedagogisk tilnærming (kurs, refleksjon, veiledning) Diagnose/5: Kommunikasjon med pårørende: Enhetsleder fagleder - primærkontakt Oppdragets art: IPLOS (ADL) Huskeliste for neste HPH5.

24 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN.

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger?

Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger? Rapport nr xx-2012 Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger? Lillehammer kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2013 2013-187/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015

SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015 SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015 1 FREDRIKSTAD KOMMUNE SOLLIHEIMEN SYKEHJEM INNHOLD Sammendrag s. 3 Kjerneoppgaver s. 4 Organisering s. 4 Endrede styringssignaler s. 5 Prioriterte oppgaver

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT SAMHANDLINGSPROSJEKTET AMBULANT TJENESTE OG POLIKLINIKK, GODE VERKTØY FOR SAMHANDLING?

PROSJEKTRAPPORT SAMHANDLINGSPROSJEKTET AMBULANT TJENESTE OG POLIKLINIKK, GODE VERKTØY FOR SAMHANDLING? PROSJEKTRAPPORT SAMHANDLINGSPROSJEKTET AMBULANT TJENESTE OG POLIKLINIKK, GODE VERKTØY FOR SAMHANDLING? 30. mars 2012 1 Innholdsfortegnelse Mål for prosjektet...3 Tidsramme...3 Deltakere i prosjektet...3

Detaljer

Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette?

Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette? Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette? Hva er nytt beskrivende navn på Nes sykehjem? Nes helsesenter, Nes helsetun, Nes bo- og aktivitetssenter, Nes velferdssenter, Nes helse og miljøsenter

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE MARS 2015 INNHOLD SAMMENDRAG I Formål med prosjektet i Revisjonens oppsummering i Revisjonens samlede

Detaljer

Rapport februar 2014. Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis

Rapport februar 2014. Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis Rapport februar 2014 Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis 1 Forord Denne rapporten handler om arbeidslag som organisasjonsmodell og om innføring av funksjonsinndelte

Detaljer

Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp

Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp Sluttrapport - Helhetlig pasientforløp Samhandlingsprosjekt mellom Øvre Eiker kommune og Vestre Viken HF klinikk Kongsberg sykehus Oktober 2012 august 2014 0 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning...

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

5.5 Samarbeid med fastleger og vaktleger... 87 5.6 Sammendrag... 91 Kapittel 6. IKT og velferdsteknologi i hjemmetjenesten... 94 6.

5.5 Samarbeid med fastleger og vaktleger... 87 5.6 Sammendrag... 91 Kapittel 6. IKT og velferdsteknologi i hjemmetjenesten... 94 6. Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 Hjemmetjenesten etter samhandlingsreformen... 5 Samhandling mellom hjemmetjenesten og sykehusene... 9 Kommuneintern samhandling... 12 Velferdsteknologi og IKT i hjemmetjenesten...

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune

Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune Prosjektansvarlig for LCP, kreftkoordinator og palliativ sykepleier Ann Karin Johannesen Prosjektleder for LCP og palliativ sykepleier Ragnhild Tronhus Rhoden Kreftsykepleier

Detaljer

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg FORVALTNINGSREVISJON Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg Agdenes kommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Agdenes kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR 1 INNHOLD FORORD Side Innledning 4 Praktisk kunnskap 4 Kloke grep og fortellinger 4 Vi lærer mest av situasjoner vi har lyktes med 4 Allsidig lederkompetanse

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer