Fra kortkatalog til snapchat : om utviklingen av den digitale skolebibliotekaren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra kortkatalog til snapchat : om utviklingen av den digitale skolebibliotekaren"

Transkript

1 Fra kortkatalog til snapchat : om utviklingen av den digitale skolebibliotekaren Av Åsne Hestnes Eksamensbesvarelse fra studiet «Skolebibliotekarenes rolle i elevenes læringsarbeid» våren 2015 Oppgave 2: Gjør greie for utviklingstrekk i bibliotekaryrket de siste tiårene, med et særlig blikk for utviklingen på det digitale feltet, og utfordringer og muligheter dette har gitt eller kan gi, både generelt og spesielt i arbeidet på en skole. Gjør kort rede innledningsvis i oppgaven for hvordan du tenker å disponere oppgaven.

2 Avgrensning og disposisjon av oppgaven I denne oppgaven vil jeg starte med å presentere noen generelle utviklingstrekk for bibliotekarprofesjonen der jeg særlig legger vekt på den digitale utviklingen. Med dette som utgangspunkt vil jeg videre legge hovedvekten på hvordan skoleverket har håndtert den digitale utviklingen og hvordan disse utviklingstrekkene har påvirket skolebibliotekarrollen. Det viktig å bemerke at der jeg viser til eksemper, er det eksempler fra skoler som har bemannet skolebiblioteket med kvalifisert personale med tilstrekkelig tidsressurs. Innledning Ola Erstad snakker om at vi lever i forvandlingens tidsalder (Erstad, 2010, s. 17) Det handler om et paradigmeskifte som har påvirket samfunnet generelt, men som får særlig innvirkning på forhold knyttet til lagring, gjenfinning og distribusjon av informasjon å gjøre, og følgelig har dette påvirket bibliotekarprofesjonen. Biblioteksektoren Få yrker har vel - ved siden av journalistikk og andre medierelaterte fagområder gjennomgått samme grad av transformasjon på linje med bibliotekaryrket. I løpet av 80-tallet forlot bibliotekene kortkatalogen, og i årene som har gått har disse systemene gjennomgått konvergensprosesser i retning av større integrerte systemer som også tar opp i seg andre oppgaver som purringer, fjernlån, statistikk, innkjøp, lenking til åpne nettressurser osv. I bibliografisk sammenheng er standardisering, forenkling og nasjonale løsninger er viktige stikkord. Utviklingen har gått via store komplekse opplæringsutfordringer om søking på nett til at vi i dag har systemer som forenkler gjenfinningen. Før internett stilte allerede elektroniske ressurser som cd-rom og telefontilgang til utenlandske databaser (Bjertnes,2009, s. 14) høye krav til digital kompetanse. Internett brakte oss inn i den store informasjonsflommen og med den kom angsten for den ikke kvalitetssikrede informasjonen og utfordringen det er å finne det som er subjektivt relevant. Bibliotekarer verden over de mest aktive både som tilretteleggere på Internett og som brukere (Bertnes, 2009, s. 15). I overgangen til Web 2.0 fikk vi er dreining også i biblioteksektoren mot systemer og verktøy med brukergenerert innhold, fokus på nettlagring og fremveksten av sosiale medier. 1

3 Fremveksten av e-bøker har fått betydning for bibliotekene både mht, tilgang, økonomi, publisering, bruk, formidling og utlån. Nasjonalbiblioteket satt i gang et digitaliseringsprosjekt av den norske kulturarven. I Universitetsbiblioteket i Oslos årsplan peker bland annet på følgende utviklingstrekk Fra fysisk til digitalt bibliotek Fra samlingsorientert til brukerorientert bibliotek Fra fakultetsspesifikt til tverrfaglig bibliotek Fra lokale til nasjonale løsninger og større grad av internasjonalisering (Universitetsbiblioteket UiO, u.å.) Dreiningen fra å være samlingsorienterte til å være brukerorienterte og tverrfaglige, utfordrer den tradisjonelle bibliotekarrollen til en mer utadvendt og formidlende rolle. Det samme gjør den nye formålsparagrafen i ny lov om folkebibliotek som legger vekt på at bibliotekene skal innta en sentral rolle som møteplass og arena for debatt og refleksjon. Fokus på livslang læring har også ført til en tilnærming mellom folke- og fagbiblioteksektoren. Desentraliserte og nettbaserte studietilbud bidrar til at de tradisjonelle skillene mellom folkebibliotek og fagbibliotek viskes ut. Der er også en utvikling i retning av å snakke om utdanningssektoren som en sektor som ser linjene fra grunnskolebibliotekene via videregående skole og inn i høgskole- og universitetsbibliotekene. Nasjonale grep om IKT i skolen I følge Erstad var det først med «Handlingsplanen for It i norsk utdanning » at utvikling av IKT i skolen fikk retning og ramme (Erstad, 2009, s. 90). Planen hadde fokus på teknologi, infrastruktur og sertifisering og lite fokus på pedagogiske problemstillinger. Behov for oppgradering av maskin- og programvare dannet sammen med erfaringer fra andre nordiske land grunnlaget for den neste handlingsplanen som dekker perioden Her forsterkes fokuset på pedagogisk bruk og nye arbeids- og vurderingsformer. Kompetanseheving av lærerne stod sentralt, blant annet ved hjelp av opplæringsprogrammet LæreriKT. (Erstad, 2009, s. 91) Satsingen videre fikk navnet «Program for digital kompetanse ». I ITUs rapport om skolens digitale tilstand i 2003 går det fram at det fremdeles var mangel på pc-er i norsk 2

4 skole, og at det var et stort hinder for utvikling. (Kløvstad, 2004) I tillegg var fremdeles bredbåndutbyggingen en utfordring. Dette programmet forholdt seg til begrepet digital kompetanse, og i årene frem til i dag har begrepet forsøkt definert på ulike måter. Erstad definerer digital kompetanse på denne måten: «Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper og holdninger ved bruk av digitale medier for mestring i den lærende samfunnet». (Erstad, 2009, s. 101) Denne overordnede definisjonen inneholder mange ulike aspekter: kunnskap om medier og bruken av dem og det å mestre kunnskapsutvikling, deling og læring ved hjelp av digitale medier. «Program for digital kompetanse » fikk ingen oppfølger. Digital kompetanse kom inn i Kunnskapsløftet i 2006 som en femte grunnleggende ferdighet, og satsingen innlemmes videre som en grunnleggende premiss i generell pedagogisk utvikling. I årene som har gått etter at Erstads bok ble gitt ut, har ulike web 2.0 verktøy og utprøvende metoder blomstret ved god hjelp av digitale innovatører i skolen. Jeg vil her begrense meg til å nevne noen stikkord: blogg og wiki, flipped classroom, ressurser som «Del og bruk» og NDLA, læringsplattformer, fagspesifikke elektroniske verktøy som Geogebra og Ifinger. Dette landskapet er omfattende og utvikles kontinuerlig. Fra 2007 fikk alle elever i videregående sin egen pc, og det markerte et skille på to måter. For det første markerte dette et skille mellom utviklingen i grunnskolen og i videregående skole. For det andre fikk dette stor betydning for læringssituasjonen i norske klasserom i videregående skole. To store studier (SMIL og Rogalandsstudien) bekreftet den avmakt mange lærere etter hvert formulerte: Det er mye digital distraksjon i norske klasserom (Krumsvik, 2014). Studiene påpekte både manglende klasseledelse og svak digital kompetanse hos lærerne, noe som får konsekvenser i et teknologitett læringsmiljø der elever like gjerne surfer på nett eller chatter på Facebook når de heller skulle drive med læringsaktivitet. Stenging av internett eller blokkering av Facebook syntes som egnede tiltak, men Krumsvik setter fokus på klasseledelse og revitaliserer begrepet i tråd med den digitale utviklingen. Marte Blikstad-Balas peker blant annet i sine studier på at svaret også ligger i at skolen må utvide elevenes private pc-praksis mot læringsfremmende måter å bruke ikt på (Blikstad-Balas, 2012). Hun peker også på at en rekke internasjonale studier slår fast at det å tilføre teknologi i klasserommene ikke uten videre fører til mer læring. Dette er noe av 3

5 bakgrunnen for at det nå snakkes mye om «Smart læring» - et begrep som setter fokus på nye læringsprosesser og måter å skape kunnskap på. Utfordringer og muligheter for skolebibliotekaren Det foreligger ikke nasjonale standarder for skolebibliotekvirksomhet. Elever har en lovfestet rett til tilgang til et skolebibliotek, men det er stadig diskutert hvorvidt dette trenger å være lokalisert i selve skolen. Skolebibliotekarressurs er ikke lovhjemlet, og derfor vil en beskrivelse av hvordan bibliotekaryrket i skolen har utviklet seg dessverre handle om utvikling på et mindretall av skoler i grunnskolen. Det er stor mangel på bibliotekfaglig kompetanse i grunnskolen (Carlsten, 2014). Bemanning og ressurser er gjennomgående bedre i videregående skole, men det er påfallende at det i stor grad er bibliotekarene selv som tar tatt initiativ til strategi og handlingsplaner både lokalt og fylkeskommunalt. I nasjonale føringer for skolen har skolebibliotek som ressurs glitret med sitt fravær, noe som har gitt den enkelte skolebibliotekar stor frihet til å utøve sin profesjon på en selvstendig måte. Dette innebærer at vi har skolebibliotekarer som fremdeles er samlings- og katalogorientert, mens vi samtidig har bibliotekarer som har utnyttet dette handlingsrommet til å innta en tydelig pedagogisk medaktørrolle i den digitalt kompetente skolen Som bibliotekarer i andre sektorer hadde bibliotekarer i den digitale skolens barndom fokus på kontorstøtteverktøy og automatisering av katalogene og det arbeidsbesparende potensialet som lå i dette. Bibliotekarer opplevde at L97 og problembasert læring gjennom for eksempel prosjekt eller Storyline, åpnet for mer aktivitet i biblioteket og en mulighet til å arbeide på en mer pedagogisk integrerende måte. Da Kunnskapsløftet kom i 2006, gjenkjente mange skolebibliotekarer sitt eget fagområde i begrepet digital kompetanse. I Bærum kommune utarbeidet skolebibliotekarene i fellesskap en bibliotekplan basert på kompetansemål der skolebibliotekets tjenester skulle bidra til måloppnåelse. Den enkelte skole kunne utvide den og for eksempel lage en integrert bibliotek- og iktplan. Det ble etablert et handlingsrom for bibliotekar som også innebar en bratt digital læringskurve knyttet til informasjonssøking og kildekrikk, presentasjonsverktøy og webpublisering. Skolebibliotekarer gjorde tidlig den erfaring av opplæringen av informasjonskompetanse er mest effektiv i samspillet mellom lærer og bibliotekar (Hestnes, 2008). I den internasjonale forskningslitteraturen om skolebibliotek og læringsutbytte slås det også fast hvor viktig det er at «skolebibliotekaren må være en del av en tydelig og helhetlig pedagogisk satsing» (Carlsten, 2014). Kunnskapsløftet 4

6 ble for mange et verktøy til å forsterke integreringen av skolebiblioteket i skolens pedagogiske virksomhet, kanskje aller mest pga den femte grunnleggende ferdighet digital kompetanse. Forventningene i miljøet var store til at «Program for skolebibliotekutvikling » skulle tilføre skolebiblioteksektoren et ytterligere løft og retning. I videregående skole har mange bibliotekarer i minst 10 år hatt fokus på arbeid nettbaserte kilder. Valg av kvalitetssikrende emneportaler fremfor tilfeldige nettsøk ble anbefalt. De første årenes undervisningsopplegg var preget av en oppfatning om at ferdighetene knyttet til informasjonskompetanse var generelle. Etterhvert erfarte vi at det er først når vår veiledning i arbeid med kilder knyttes til helt konkrete oppgaver i hvert enkelt fag, at dette får relevans for elevene. I dag er vi i egen virksomhet i langt mindre grad opptatt av hvordan kildelistene ser ut, ettersom det vokste frem en erkjennelse av at i arbeidet med elevenes læring heller må legge vekt på kildekritisk tenkning. Dette ståstedet kan forklares både på bakgrunn av de erfaringer vi har gjort oss i klasserommet, samtidig som vi etterhvert søkte kunnskapsbasert og teoretisk forankring hos forskere som for eksempel Louise Limberg. Et eksempel på hvordan en skolebibliotekar kan innta en ny og innovativ rolle i en digital skole er hentet fra egen praksis. Da Akershus fylkeskommune lanserte «Felles standard for ikt i undervisningen» ble det starten på vår skole i arbeidet med å bevege seg mot det som Erstad kaller nye handlingsrom. (Erstad, 2010, s. 168). Her var det bibliotekleder som tok initiativ og medvirket til etablering av et ikt-forum som inkluderte it-avdeling, en lærer fra hvert utdanningsprogram, noen ekstra ressurslærere samt bibliotekarer. Bibliotekleder leder iktforum og er også i skolens ledergruppe. Ikt-forums gjennomgang av standarden ga oss oversikt over hvilke utfordringer vi hadde og pekte ut hvilke prioriteringer vi burde ta (teknisk, utstyr, opplæringens innhold og progresjon, fordeling på fag, m.m). Som et resultat av dette ble det også laget en plan for opplæring i digitale ferdigheter for elever og ansatte. I arbeidet med i etablere en helhetlig strategi og utarbeide visjonære styringsdokumenter har bibliotekleder fått eller tatt en sentral rolle. Bilbiotekarenes digitale rolle er ikke lenger bare knyttet til kildekritikk og problematikken rundt opphavsrett. Bibliotekarer i videregående skoler fremstår ved flere skoler som innovative aktører som prøver ut det som Blikstad-Balas kaller nye og læringsrelevante måter å bruke ikt på (Blikstad-Balas, 2012) som for eksempel wiki og Onenote klassenotatbok, verktøy som også bidrar til at elevene er «aktive kunnskapsprodusenter» (Erstad, 2010, s. 175, 5

7 fig. 7.3). NIFU-rapporten om Program for skolebibliotek påpeker også at Kunnskapsløftet innebærer «innebærer et vidtfavnende skolebiblioteksbegrep som inkluderer nye utfordringer knyttet til digital kompetanse.» (Carlsten, 2014, s. 16) I bevegelsen fra det analoge til det digitale, blir både ressurser og anvendelse mer skjult. Det er lett å observere når og hvordan elevene bruker for eksempel en trykt ordbok. Når digitale ordboksressurser gjøres tilgjengelig via lisenser, byr det på nye utfordringer mht anvendelse. Bibliotekarens rolle kan også tilsynelatende være fraværende. I realiteten kan overgangen til det digitale medvirke til at bibliotekaren er ytterligere involvert både i anskaffelse, tilgjengeliggjøring og opplæring i bruk. Det er noe paradoksalt i dette: at digitale ressurser er lett tilgjengelige, men i mange tilfeller kreves det sterke grad av formidling for at elevene tar dem i bruk. A-tekst er et eksempel hos oss på en ressurs som få bruker dersom bibliotekarene ikke fronter den. På min egen skole var det nylig stor misnøye blant elever og lærere med Fylkeskommunens valg av digital ordbok. Lærere mente at mangel på kvalitet kunne faktisk være avgjørende for om elever kunne bestå i et gitt fag. Min bibliotekarkollega inntok en koordinerende rolle mellom konkurrerende leverandør, Fylkeskommunens innkjøpskontor, lærerne og skolens itansvarlige. I stedet for å kjøpe flere trykte kostbare ordbøker, fikk vi Fylkeskommunens godkjennelse til å selv betale lisens på en annen digital ordbokressurs. Her fikk bibliotekaren en nøkkelrolle for å sørge for en fungerende infrastruktur til beste for elevenes læring. Samarbeid mellom bibliotekar, it-avdeling og lærere medvirket til at fikk alle involverte elever installert nytt verktøy med tilhørende opplæring i tide før heldagsprøveperioden. Dette er et eksempel på kompleksiteten rundt digitale ressurser. Det kan kreve finstemt samspill mellom mange aktører. Bibliotekarer med pedagogisk kompetanse, læremiddelkompetanse, digital kompetanse og overblikk kan være et bindeledd i dette samspillet. Oppsummert kan den digitale utviklinger ha potensiale til å endre skolebibliotekarrollen på flere måter forsterket relevans i opplæringen av kritisk tenkning og etisk bruk av nettet koordinatorfunksjon i arbeidet med digital utvikling og et bindeledd mellom elevene, it-personale, lærere, leverandører, læreplanmål og ledelse (styrke infrastrukturen) styrking av tverrfagligheten innad i skolen veivisere i og formidlere av digitale læremidler og nettressurser 6

8 pedagogiske medaktører i klasserommet i tett samspill med lærerne bidra til å utvikle skolens delingskultur Dersom skolebibliotekaren får bidra på disse feltene, beveger skolebiblioteket seg fra å være en boksamling til det NIFI-rapporten kaller en «distribuert læringsarena» (Carlsten, 2014, s. 16). Avslutning Ettersom skoleverket selv i liten grad setter standard for hvilke oppgaver en skolebibliotekar har ha, åpner det seg også en mulighet for at bibliotekarer kan være viktige leverandører av innhold til skolens visjonære og helhetlige planer. «Smart bruk av IKT» er nå implementert hos oss i overordnet virksomhetsplan og i de enkelte avdelingers virksomhetsplaner. For å komme i posisjon til å levere slike bidrag er det viktig for bibliotekarer å lære seg skolens språk og kultur, kjenne læreplanene og holde den gode gamle fanen høyt: Skolebiblioteket skal til enhver tid støtte om elevenes læring. I innledningen om bibliotekarrollen generelt pekte jeg på brukerorientering og formidlingkompetanse som sentrale utfordringer for bibliotekarer. Når alt kommer til alt er det vel det skolebibliotekarer også utfordres på i det digitale landskapet. Slik havner noen skolebibliotek også opp med snapchat-profil. 7

9 Kilder: Bertnes, Pål A. (2009). Faglig informasjon på internett : kvalitet og kildekritikk. Oslo, Abstrakt. Blikstad-Balas, Marte. (2012). Det digitale klasserommet : oppdatert på fag eller Facebook? I: Bedre skole, nr 3, 2012, s Carlsten, Tone Cecilie & Sjaastad, Jørgen. (2014). Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling Oslo, Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Rapport 4/2014. Lastet ned fra evaluering-av-utviklingsprogram/ Erstad, Ola (2010) Digital kompetanse i skolen. Oslo, Universitetsforlaget. Hestnes, Åsne (2008) Viktig samspillet mellom lærer og bibliotekar. Bok og Bibliotek. Lastet ned fra Kløvstad, Vibeke & Kristiansen, Tove. (2004). ITU Monitor : skolens digitsle tilstand Oslo, ITU. Rapport 1 / Krumsvik, Rune Johan. (2014). Klasseledelse i den digitale skolen. Oslo, Cappelen. Universitetsbiblioteket UiO. (u.å.). Årsplan Universitetsbiblioteket. Oslo, Universitetsbiblioteket. Lastet ned fra 8

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

IKT-strategi. for videregående opplæring i Oppland 2014-2016

IKT-strategi. for videregående opplæring i Oppland 2014-2016 v IKT-strategi for videregående opplæring i Oppland 2014-2016 2 Innhold Innledning... 4 Sammendrag... 5 Visjon for IKT-satsingen videregående opplæring i Oppland... 7 1. Infrastruktur... 9 1.1 Overordnet

Detaljer

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2012-2015

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2012-2015 SpenstIKT mangfold IKT- plan for Sola videregående skole 2012-2015 Innhold: 1. Innledning... 2 2. Hovedmål... 3 2.1 Delmål... 3 3. Ledelse og styring... 4 4. IKT-funksjoner... 4 5. Infrastruktur... 5 5.1

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2009-2012

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2009-2012 SpenstIKT mangfold IKT- plan for Sola videregående skole 2009-2012 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Hovedmål... 2 2.1 Delmål... 2 3. Ledelse og styring... 3 4. IKT-funksjoner... 3 5. Infrastruktur... 4 5.1

Detaljer

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities SMIL-studien Hvilken sammenheng er det

Detaljer

Felles IKT-plan for grunnskolene i Levanger og Verdal

Felles IKT-plan for grunnskolene i Levanger og Verdal Felles IKT-plan for grunnskolene i Levanger og Verdal Strategiplan for grunnskolen 2011-2014 Levanger kommune og Verdal kommune 18.11.2011 Strategidokument Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever

Detaljer

Skolebiblioteket et aktivt læringssenter

Skolebiblioteket et aktivt læringssenter Skolebiblioteket et aktivt læringssenter Maren Brit Baadshaug Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning Universitetet i Oslo Utredningsserie for Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD

Kunnskapsdepartementet. NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD Foredragsholder: Arrangement: Arrangør: Statssekretær Lisbet Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet Skolen i digital utvikling NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD Dato: Torsdag 6. desember

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Digital kompetanse i norsk lærerutdanning

Digital kompetanse i norsk lærerutdanning RAPPORT 28/2008 Digital kompetanse i norsk lærerutdanning Per Hetland og Nils Henrik Solum NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport

Detaljer

EVALUERING AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA

EVALUERING AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Juni, 2009 Kunnskapsdepartementet EVALUERING AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA Sluttrapport 2 3 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 5 1.1 Evalueringens formål og fokus 5 1.2 Metodisk tilnærming til evalueringen

Detaljer

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren Juni 2003 En utredning for programstyret i HØYKOM Tove Kristiansen Solfrid Grøndahl Doris Jorde Magnus Kvingedal Ingrid Melve/Gunnar Bøe Torbjørn Moe Arne Vegard Sveen Morten Søby Vibeke Kløvstad Skole

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 10.09.2013 Tid 15:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Læringssenteret (LS) 2003. Grafisk produksjon: GAN Grafisk AS ISBN 82-486-0967-7

Læringssenteret (LS) 2003. Grafisk produksjon: GAN Grafisk AS ISBN 82-486-0967-7 IKT i skolen Læringssenteret (LS) 2003 Grafisk produksjon: GAN Grafisk AS ISBN 82-486-0967-7 Forord Mellom dei mange funksjonane Læringssenteret har, er rettleiing til skulane innanfor området IKT i skulen

Detaljer

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 28 PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 FORFATTERE Ola Erstad Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Visjoner!og!realiteter!!!

Visjoner!og!realiteter!!! !! Geir!Ottestad!!! Visjoner!og!realiteter!!! Bruk!av!IKT!i!matematikk!og!naturfag!på!åttende!trinn.!! IEA!SITES!2006.!Norsk!rapport!! Forsknings- og kompetansenettverk for IT i Utdanning Universitetet

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer