Fra kortkatalog til snapchat : om utviklingen av den digitale skolebibliotekaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra kortkatalog til snapchat : om utviklingen av den digitale skolebibliotekaren"

Transkript

1 Fra kortkatalog til snapchat : om utviklingen av den digitale skolebibliotekaren Av Åsne Hestnes Eksamensbesvarelse fra studiet «Skolebibliotekarenes rolle i elevenes læringsarbeid» våren 2015 Oppgave 2: Gjør greie for utviklingstrekk i bibliotekaryrket de siste tiårene, med et særlig blikk for utviklingen på det digitale feltet, og utfordringer og muligheter dette har gitt eller kan gi, både generelt og spesielt i arbeidet på en skole. Gjør kort rede innledningsvis i oppgaven for hvordan du tenker å disponere oppgaven.

2 Avgrensning og disposisjon av oppgaven I denne oppgaven vil jeg starte med å presentere noen generelle utviklingstrekk for bibliotekarprofesjonen der jeg særlig legger vekt på den digitale utviklingen. Med dette som utgangspunkt vil jeg videre legge hovedvekten på hvordan skoleverket har håndtert den digitale utviklingen og hvordan disse utviklingstrekkene har påvirket skolebibliotekarrollen. Det viktig å bemerke at der jeg viser til eksemper, er det eksempler fra skoler som har bemannet skolebiblioteket med kvalifisert personale med tilstrekkelig tidsressurs. Innledning Ola Erstad snakker om at vi lever i forvandlingens tidsalder (Erstad, 2010, s. 17) Det handler om et paradigmeskifte som har påvirket samfunnet generelt, men som får særlig innvirkning på forhold knyttet til lagring, gjenfinning og distribusjon av informasjon å gjøre, og følgelig har dette påvirket bibliotekarprofesjonen. Biblioteksektoren Få yrker har vel - ved siden av journalistikk og andre medierelaterte fagområder gjennomgått samme grad av transformasjon på linje med bibliotekaryrket. I løpet av 80-tallet forlot bibliotekene kortkatalogen, og i årene som har gått har disse systemene gjennomgått konvergensprosesser i retning av større integrerte systemer som også tar opp i seg andre oppgaver som purringer, fjernlån, statistikk, innkjøp, lenking til åpne nettressurser osv. I bibliografisk sammenheng er standardisering, forenkling og nasjonale løsninger er viktige stikkord. Utviklingen har gått via store komplekse opplæringsutfordringer om søking på nett til at vi i dag har systemer som forenkler gjenfinningen. Før internett stilte allerede elektroniske ressurser som cd-rom og telefontilgang til utenlandske databaser (Bjertnes,2009, s. 14) høye krav til digital kompetanse. Internett brakte oss inn i den store informasjonsflommen og med den kom angsten for den ikke kvalitetssikrede informasjonen og utfordringen det er å finne det som er subjektivt relevant. Bibliotekarer verden over de mest aktive både som tilretteleggere på Internett og som brukere (Bertnes, 2009, s. 15). I overgangen til Web 2.0 fikk vi er dreining også i biblioteksektoren mot systemer og verktøy med brukergenerert innhold, fokus på nettlagring og fremveksten av sosiale medier. 1

3 Fremveksten av e-bøker har fått betydning for bibliotekene både mht, tilgang, økonomi, publisering, bruk, formidling og utlån. Nasjonalbiblioteket satt i gang et digitaliseringsprosjekt av den norske kulturarven. I Universitetsbiblioteket i Oslos årsplan peker bland annet på følgende utviklingstrekk Fra fysisk til digitalt bibliotek Fra samlingsorientert til brukerorientert bibliotek Fra fakultetsspesifikt til tverrfaglig bibliotek Fra lokale til nasjonale løsninger og større grad av internasjonalisering (Universitetsbiblioteket UiO, u.å.) Dreiningen fra å være samlingsorienterte til å være brukerorienterte og tverrfaglige, utfordrer den tradisjonelle bibliotekarrollen til en mer utadvendt og formidlende rolle. Det samme gjør den nye formålsparagrafen i ny lov om folkebibliotek som legger vekt på at bibliotekene skal innta en sentral rolle som møteplass og arena for debatt og refleksjon. Fokus på livslang læring har også ført til en tilnærming mellom folke- og fagbiblioteksektoren. Desentraliserte og nettbaserte studietilbud bidrar til at de tradisjonelle skillene mellom folkebibliotek og fagbibliotek viskes ut. Der er også en utvikling i retning av å snakke om utdanningssektoren som en sektor som ser linjene fra grunnskolebibliotekene via videregående skole og inn i høgskole- og universitetsbibliotekene. Nasjonale grep om IKT i skolen I følge Erstad var det først med «Handlingsplanen for It i norsk utdanning » at utvikling av IKT i skolen fikk retning og ramme (Erstad, 2009, s. 90). Planen hadde fokus på teknologi, infrastruktur og sertifisering og lite fokus på pedagogiske problemstillinger. Behov for oppgradering av maskin- og programvare dannet sammen med erfaringer fra andre nordiske land grunnlaget for den neste handlingsplanen som dekker perioden Her forsterkes fokuset på pedagogisk bruk og nye arbeids- og vurderingsformer. Kompetanseheving av lærerne stod sentralt, blant annet ved hjelp av opplæringsprogrammet LæreriKT. (Erstad, 2009, s. 91) Satsingen videre fikk navnet «Program for digital kompetanse ». I ITUs rapport om skolens digitale tilstand i 2003 går det fram at det fremdeles var mangel på pc-er i norsk 2

4 skole, og at det var et stort hinder for utvikling. (Kløvstad, 2004) I tillegg var fremdeles bredbåndutbyggingen en utfordring. Dette programmet forholdt seg til begrepet digital kompetanse, og i årene frem til i dag har begrepet forsøkt definert på ulike måter. Erstad definerer digital kompetanse på denne måten: «Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper og holdninger ved bruk av digitale medier for mestring i den lærende samfunnet». (Erstad, 2009, s. 101) Denne overordnede definisjonen inneholder mange ulike aspekter: kunnskap om medier og bruken av dem og det å mestre kunnskapsutvikling, deling og læring ved hjelp av digitale medier. «Program for digital kompetanse » fikk ingen oppfølger. Digital kompetanse kom inn i Kunnskapsløftet i 2006 som en femte grunnleggende ferdighet, og satsingen innlemmes videre som en grunnleggende premiss i generell pedagogisk utvikling. I årene som har gått etter at Erstads bok ble gitt ut, har ulike web 2.0 verktøy og utprøvende metoder blomstret ved god hjelp av digitale innovatører i skolen. Jeg vil her begrense meg til å nevne noen stikkord: blogg og wiki, flipped classroom, ressurser som «Del og bruk» og NDLA, læringsplattformer, fagspesifikke elektroniske verktøy som Geogebra og Ifinger. Dette landskapet er omfattende og utvikles kontinuerlig. Fra 2007 fikk alle elever i videregående sin egen pc, og det markerte et skille på to måter. For det første markerte dette et skille mellom utviklingen i grunnskolen og i videregående skole. For det andre fikk dette stor betydning for læringssituasjonen i norske klasserom i videregående skole. To store studier (SMIL og Rogalandsstudien) bekreftet den avmakt mange lærere etter hvert formulerte: Det er mye digital distraksjon i norske klasserom (Krumsvik, 2014). Studiene påpekte både manglende klasseledelse og svak digital kompetanse hos lærerne, noe som får konsekvenser i et teknologitett læringsmiljø der elever like gjerne surfer på nett eller chatter på Facebook når de heller skulle drive med læringsaktivitet. Stenging av internett eller blokkering av Facebook syntes som egnede tiltak, men Krumsvik setter fokus på klasseledelse og revitaliserer begrepet i tråd med den digitale utviklingen. Marte Blikstad-Balas peker blant annet i sine studier på at svaret også ligger i at skolen må utvide elevenes private pc-praksis mot læringsfremmende måter å bruke ikt på (Blikstad-Balas, 2012). Hun peker også på at en rekke internasjonale studier slår fast at det å tilføre teknologi i klasserommene ikke uten videre fører til mer læring. Dette er noe av 3

5 bakgrunnen for at det nå snakkes mye om «Smart læring» - et begrep som setter fokus på nye læringsprosesser og måter å skape kunnskap på. Utfordringer og muligheter for skolebibliotekaren Det foreligger ikke nasjonale standarder for skolebibliotekvirksomhet. Elever har en lovfestet rett til tilgang til et skolebibliotek, men det er stadig diskutert hvorvidt dette trenger å være lokalisert i selve skolen. Skolebibliotekarressurs er ikke lovhjemlet, og derfor vil en beskrivelse av hvordan bibliotekaryrket i skolen har utviklet seg dessverre handle om utvikling på et mindretall av skoler i grunnskolen. Det er stor mangel på bibliotekfaglig kompetanse i grunnskolen (Carlsten, 2014). Bemanning og ressurser er gjennomgående bedre i videregående skole, men det er påfallende at det i stor grad er bibliotekarene selv som tar tatt initiativ til strategi og handlingsplaner både lokalt og fylkeskommunalt. I nasjonale føringer for skolen har skolebibliotek som ressurs glitret med sitt fravær, noe som har gitt den enkelte skolebibliotekar stor frihet til å utøve sin profesjon på en selvstendig måte. Dette innebærer at vi har skolebibliotekarer som fremdeles er samlings- og katalogorientert, mens vi samtidig har bibliotekarer som har utnyttet dette handlingsrommet til å innta en tydelig pedagogisk medaktørrolle i den digitalt kompetente skolen Som bibliotekarer i andre sektorer hadde bibliotekarer i den digitale skolens barndom fokus på kontorstøtteverktøy og automatisering av katalogene og det arbeidsbesparende potensialet som lå i dette. Bibliotekarer opplevde at L97 og problembasert læring gjennom for eksempel prosjekt eller Storyline, åpnet for mer aktivitet i biblioteket og en mulighet til å arbeide på en mer pedagogisk integrerende måte. Da Kunnskapsløftet kom i 2006, gjenkjente mange skolebibliotekarer sitt eget fagområde i begrepet digital kompetanse. I Bærum kommune utarbeidet skolebibliotekarene i fellesskap en bibliotekplan basert på kompetansemål der skolebibliotekets tjenester skulle bidra til måloppnåelse. Den enkelte skole kunne utvide den og for eksempel lage en integrert bibliotek- og iktplan. Det ble etablert et handlingsrom for bibliotekar som også innebar en bratt digital læringskurve knyttet til informasjonssøking og kildekrikk, presentasjonsverktøy og webpublisering. Skolebibliotekarer gjorde tidlig den erfaring av opplæringen av informasjonskompetanse er mest effektiv i samspillet mellom lærer og bibliotekar (Hestnes, 2008). I den internasjonale forskningslitteraturen om skolebibliotek og læringsutbytte slås det også fast hvor viktig det er at «skolebibliotekaren må være en del av en tydelig og helhetlig pedagogisk satsing» (Carlsten, 2014). Kunnskapsløftet 4

6 ble for mange et verktøy til å forsterke integreringen av skolebiblioteket i skolens pedagogiske virksomhet, kanskje aller mest pga den femte grunnleggende ferdighet digital kompetanse. Forventningene i miljøet var store til at «Program for skolebibliotekutvikling » skulle tilføre skolebiblioteksektoren et ytterligere løft og retning. I videregående skole har mange bibliotekarer i minst 10 år hatt fokus på arbeid nettbaserte kilder. Valg av kvalitetssikrende emneportaler fremfor tilfeldige nettsøk ble anbefalt. De første årenes undervisningsopplegg var preget av en oppfatning om at ferdighetene knyttet til informasjonskompetanse var generelle. Etterhvert erfarte vi at det er først når vår veiledning i arbeid med kilder knyttes til helt konkrete oppgaver i hvert enkelt fag, at dette får relevans for elevene. I dag er vi i egen virksomhet i langt mindre grad opptatt av hvordan kildelistene ser ut, ettersom det vokste frem en erkjennelse av at i arbeidet med elevenes læring heller må legge vekt på kildekritisk tenkning. Dette ståstedet kan forklares både på bakgrunn av de erfaringer vi har gjort oss i klasserommet, samtidig som vi etterhvert søkte kunnskapsbasert og teoretisk forankring hos forskere som for eksempel Louise Limberg. Et eksempel på hvordan en skolebibliotekar kan innta en ny og innovativ rolle i en digital skole er hentet fra egen praksis. Da Akershus fylkeskommune lanserte «Felles standard for ikt i undervisningen» ble det starten på vår skole i arbeidet med å bevege seg mot det som Erstad kaller nye handlingsrom. (Erstad, 2010, s. 168). Her var det bibliotekleder som tok initiativ og medvirket til etablering av et ikt-forum som inkluderte it-avdeling, en lærer fra hvert utdanningsprogram, noen ekstra ressurslærere samt bibliotekarer. Bibliotekleder leder iktforum og er også i skolens ledergruppe. Ikt-forums gjennomgang av standarden ga oss oversikt over hvilke utfordringer vi hadde og pekte ut hvilke prioriteringer vi burde ta (teknisk, utstyr, opplæringens innhold og progresjon, fordeling på fag, m.m). Som et resultat av dette ble det også laget en plan for opplæring i digitale ferdigheter for elever og ansatte. I arbeidet med i etablere en helhetlig strategi og utarbeide visjonære styringsdokumenter har bibliotekleder fått eller tatt en sentral rolle. Bilbiotekarenes digitale rolle er ikke lenger bare knyttet til kildekritikk og problematikken rundt opphavsrett. Bibliotekarer i videregående skoler fremstår ved flere skoler som innovative aktører som prøver ut det som Blikstad-Balas kaller nye og læringsrelevante måter å bruke ikt på (Blikstad-Balas, 2012) som for eksempel wiki og Onenote klassenotatbok, verktøy som også bidrar til at elevene er «aktive kunnskapsprodusenter» (Erstad, 2010, s. 175, 5

7 fig. 7.3). NIFU-rapporten om Program for skolebibliotek påpeker også at Kunnskapsløftet innebærer «innebærer et vidtfavnende skolebiblioteksbegrep som inkluderer nye utfordringer knyttet til digital kompetanse.» (Carlsten, 2014, s. 16) I bevegelsen fra det analoge til det digitale, blir både ressurser og anvendelse mer skjult. Det er lett å observere når og hvordan elevene bruker for eksempel en trykt ordbok. Når digitale ordboksressurser gjøres tilgjengelig via lisenser, byr det på nye utfordringer mht anvendelse. Bibliotekarens rolle kan også tilsynelatende være fraværende. I realiteten kan overgangen til det digitale medvirke til at bibliotekaren er ytterligere involvert både i anskaffelse, tilgjengeliggjøring og opplæring i bruk. Det er noe paradoksalt i dette: at digitale ressurser er lett tilgjengelige, men i mange tilfeller kreves det sterke grad av formidling for at elevene tar dem i bruk. A-tekst er et eksempel hos oss på en ressurs som få bruker dersom bibliotekarene ikke fronter den. På min egen skole var det nylig stor misnøye blant elever og lærere med Fylkeskommunens valg av digital ordbok. Lærere mente at mangel på kvalitet kunne faktisk være avgjørende for om elever kunne bestå i et gitt fag. Min bibliotekarkollega inntok en koordinerende rolle mellom konkurrerende leverandør, Fylkeskommunens innkjøpskontor, lærerne og skolens itansvarlige. I stedet for å kjøpe flere trykte kostbare ordbøker, fikk vi Fylkeskommunens godkjennelse til å selv betale lisens på en annen digital ordbokressurs. Her fikk bibliotekaren en nøkkelrolle for å sørge for en fungerende infrastruktur til beste for elevenes læring. Samarbeid mellom bibliotekar, it-avdeling og lærere medvirket til at fikk alle involverte elever installert nytt verktøy med tilhørende opplæring i tide før heldagsprøveperioden. Dette er et eksempel på kompleksiteten rundt digitale ressurser. Det kan kreve finstemt samspill mellom mange aktører. Bibliotekarer med pedagogisk kompetanse, læremiddelkompetanse, digital kompetanse og overblikk kan være et bindeledd i dette samspillet. Oppsummert kan den digitale utviklinger ha potensiale til å endre skolebibliotekarrollen på flere måter forsterket relevans i opplæringen av kritisk tenkning og etisk bruk av nettet koordinatorfunksjon i arbeidet med digital utvikling og et bindeledd mellom elevene, it-personale, lærere, leverandører, læreplanmål og ledelse (styrke infrastrukturen) styrking av tverrfagligheten innad i skolen veivisere i og formidlere av digitale læremidler og nettressurser 6

8 pedagogiske medaktører i klasserommet i tett samspill med lærerne bidra til å utvikle skolens delingskultur Dersom skolebibliotekaren får bidra på disse feltene, beveger skolebiblioteket seg fra å være en boksamling til det NIFI-rapporten kaller en «distribuert læringsarena» (Carlsten, 2014, s. 16). Avslutning Ettersom skoleverket selv i liten grad setter standard for hvilke oppgaver en skolebibliotekar har ha, åpner det seg også en mulighet for at bibliotekarer kan være viktige leverandører av innhold til skolens visjonære og helhetlige planer. «Smart bruk av IKT» er nå implementert hos oss i overordnet virksomhetsplan og i de enkelte avdelingers virksomhetsplaner. For å komme i posisjon til å levere slike bidrag er det viktig for bibliotekarer å lære seg skolens språk og kultur, kjenne læreplanene og holde den gode gamle fanen høyt: Skolebiblioteket skal til enhver tid støtte om elevenes læring. I innledningen om bibliotekarrollen generelt pekte jeg på brukerorientering og formidlingkompetanse som sentrale utfordringer for bibliotekarer. Når alt kommer til alt er det vel det skolebibliotekarer også utfordres på i det digitale landskapet. Slik havner noen skolebibliotek også opp med snapchat-profil. 7

9 Kilder: Bertnes, Pål A. (2009). Faglig informasjon på internett : kvalitet og kildekritikk. Oslo, Abstrakt. Blikstad-Balas, Marte. (2012). Det digitale klasserommet : oppdatert på fag eller Facebook? I: Bedre skole, nr 3, 2012, s Carlsten, Tone Cecilie & Sjaastad, Jørgen. (2014). Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling Oslo, Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Rapport 4/2014. Lastet ned fra evaluering-av-utviklingsprogram/ Erstad, Ola (2010) Digital kompetanse i skolen. Oslo, Universitetsforlaget. Hestnes, Åsne (2008) Viktig samspillet mellom lærer og bibliotekar. Bok og Bibliotek. Lastet ned fra Kløvstad, Vibeke & Kristiansen, Tove. (2004). ITU Monitor : skolens digitsle tilstand Oslo, ITU. Rapport 1 / Krumsvik, Rune Johan. (2014). Klasseledelse i den digitale skolen. Oslo, Cappelen. Universitetsbiblioteket UiO. (u.å.). Årsplan Universitetsbiblioteket. Oslo, Universitetsbiblioteket. Lastet ned fra 8

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Kritiske suksessfaktorer: hva sier forskningen?

Kritiske suksessfaktorer: hva sier forskningen? Kritiske suksessfaktorer: hva sier forskningen? 1 ITU, Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning Nasjonal enhet ved Universitetet i Oslo Forskning og utvikling Koordinering og utredning Formidling

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2016-2019 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2016 2019 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Digital tidsalder også i skolen?

Digital tidsalder også i skolen? Digital tidsalder også i skolen? Vibeke Kløvstad, ITU 02.11.2004 www.itu.no 1 Klasserommets utvikling 1897 1997 2. november 2004 www.itu.no 2 2. november 2004 www.itu.no 3 Klasserommet i 2004 2. november

Detaljer

IKT i læreplanen 4/9/12 (LM)

IKT i læreplanen 4/9/12 (LM) + IKT i læreplanen 4/9/12 (LM) + Oversikt Historisk perspektiv Et blikk på medier i forskjellige nasjonale strategier læreplan IKT i Kunnskapsløftet (LK06) Grunnleggende ferdigheter Kompetansemålene Oppgave

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

Digitale læremidler - utforsking og vurdering. 30. september 2012 Håkon Swensen

Digitale læremidler - utforsking og vurdering. 30. september 2012 Håkon Swensen Digitale læremidler - utforsking og vurdering 30. september 2012 Håkon Swensen 31.10.2012 Plan for dagen Digitale læringsressurser Studieplan og arbeidskrav Begreper og definisjoner Om digitale læringsressurser

Detaljer

Organisasjonsnivå: Re videregående skole. Dokumentnavn: Bibliotekplan Godkjent dato: 16.06.09 Sist endret: 23.04.12 BIBLIOTEKPLANEN 2008-2011

Organisasjonsnivå: Re videregående skole. Dokumentnavn: Bibliotekplan Godkjent dato: 16.06.09 Sist endret: 23.04.12 BIBLIOTEKPLANEN 2008-2011 KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 05.03 Dokument nr: 03 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Bibliotekplan Godkjent dato: 16.06.09 Sist endret: 23.04.12 Godkjent av: Rektor BIBLIOTEKPLANEN

Detaljer

ITU Monitor 2005. Utgis som bok på Universitetsforlaget. Forfattere: På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen

ITU Monitor 2005. Utgis som bok på Universitetsforlaget. Forfattere: På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen ITU monitor 2005 Om ITU-Monitor En longitudinell undersøkelse Gjennomføres hvert annet år (første gang 2003) Mål: kartlegge pedagogisk bruk av IKT i skolen Målgruppe: elever, foresatte, lærere, rektorer

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover.

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover. Gruppeoppgave basert på walk and talk 1. To og to (som gikk tur sammen): Skriv ned de 3-5 punktene dere opplever som viktigst for å lykkes og de 3-5 punktene dere oppleversom vanskeligst. 2. Gruppen: Del

Detaljer

IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013

IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013 IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013 Innhold Innledning..... 3 IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune. 4 Kommentarer til endringer

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-2020 Stavanger kommune Oppvekst og levekår 2016 Innhold Kompetanse for et digitalt samfunn 2 Om pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 3 Mål for IKT-strategien

Detaljer

Biblioteket et godt sted å være, et godt sted å lære

Biblioteket et godt sted å være, et godt sted å lære Biblioteket et godt sted å være, et godt sted å lære BYAFOSSEN SKOLE, Steinkjer, Nord-Trøndelag (17) Av Mari-Anne Mørk Biblioteket på Byafossen skole skal være en plass som inspirerer til læring, og som

Detaljer

Digital opplæringspakke for alle elever ved VGS i BFK

Digital opplæringspakke for alle elever ved VGS i BFK Digital opplæringspakke for alle elever ved VGS i BFK - Intet mindre Digital opplæringspakke - Siv Marit Ersdal, Oppdrag fra fylkeskommunen To bibliotekarer fikk i oppdrag å lage noen kurs. De skulle være

Detaljer

Oppgave 1 Informasjonskompetanse og literacy i skolebiblioteket

Oppgave 1 Informasjonskompetanse og literacy i skolebiblioteket Hjemmeeksamen i faget «Skolebibliotekets rolle for elevenes læringsarbeid» Oppgave 1 Informasjonskompetanse og literacy i skolebiblioteket 23.-27.04 2015 Mari Hopland Til informasjonskompetanse.no Dette

Detaljer

Onenote - et læringsfremmende verktøy i arbeid med kilder og skriving?

Onenote - et læringsfremmende verktøy i arbeid med kilder og skriving? Onenote - et læringsfremmende verktøy i arbeid med kilder og skriving? Åsne Hestnes Innledning Dette er en prosjektoppgave skrevet i forbindelse med studiet: Skolebibliotekarens rolle i elevenes læringarbeid

Detaljer

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse?

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? 13. November 2009 Astrid Søgnen Direktør 171 undervisningssteder 138 grunnskoler 25 1 videregående

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Dokumentnummer xx, Versjon 1.0 Endret: Opplæringsloven: 9-2 Forskrift til opplæringslova 21-1

Dokumentnummer xx, Versjon 1.0 Endret: Opplæringsloven: 9-2 Forskrift til opplæringslova 21-1 RFK Reglement / Prosedyrer Opplæring Plan: Strategi for en felles utvikling av IKT og bibliotektjenestene i skolen 2017-2025 Dokumentnummer xx, Versjon 1.0 Endret: 24.05.17 Godkjent av: Seksjonssjef opplæring

Detaljer

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover.

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover. Gruppeoppgave basert på walk and talk 1. To og to (som gikk tur sammen): Skriv ned de 3-5 punktene dere opplever som viktigst for å lykkes og de 3-5 punktene dere oppleversom vanskeligst. 2. Gruppen: Del

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSE FOR EN GRUNNSKOLELÆRER

DIGITAL KOMPETANSE FOR EN GRUNNSKOLELÆRER DIGITAL KOMPETANSE FOR EN GRUNNSKOLELÆRER Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Seksjon for digital kompetanse Studiestart 2013/2014 Tonje

Detaljer

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til Det Kongelige Kunnskapsdepartement Dato:18.01.2017 Antall sider, inkl. denne: 5 Deres ref: 16/7240 Vår ref: 16/00128 Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Senter

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen: Analyse, løsninger og anbefalinger

Senter for IKT i utdanningen: Analyse, løsninger og anbefalinger Senter for IKT i utdanningen: Analyse, løsninger og anbefalinger Forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet Skolelederkonferansen 2012 Etablert 1. januar 2010 Sammenslåing av flere kompetansemiljø

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Ola Berge Skolen i digital utvikling 2016

Ola Berge Skolen i digital utvikling 2016 Ola Berge Skolen i digital utvikling 2016 Like vilkår for IKT-bruk i skolen? Funn fra undersøkelsen Monitor skole 2016 Monitor skoleleder Om Monitor-undersøkelsene Bakgrunn for innretning på 2016- undersøkelsen

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Fornyelse av fagene i skolen - Hva skjer i fornyelsen av Kunnskapsløftet og hva er status i arbeidet? -- Hvordan vil dette være relevant for PPT?

Fornyelse av fagene i skolen - Hva skjer i fornyelsen av Kunnskapsløftet og hva er status i arbeidet? -- Hvordan vil dette være relevant for PPT? Fornyelse av fagene i skolen - Hva skjer i fornyelsen av Kunnskapsløftet og hva er status i arbeidet? -- Hvordan vil dette være relevant for PPT? Tone B. Mittet, Utdanningsdirektoratet Hvis vi retter blikket

Detaljer

Digitale kompetanse et begrep i endring

Digitale kompetanse et begrep i endring Digitale kompetanse et begrep i endring Forelesning for Masterstudiet i IKT-støttet læring, høst 2014 Seksjon for digital kompetanse Monica Johannesen og Tonje Hilde Giæver Hva vet vi om bruk av digitale

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

Program for skolebibliotekutvikling

Program for skolebibliotekutvikling Program for skolebibliotekutvikling Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder Siri Ingvaldsen Juni 2011 Program for skolebibliotekutvikling Universitetet i Agder - oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

Digital kompetanse for en grunnskolelærer

Digital kompetanse for en grunnskolelærer Digital kompetanse for en grunnskolelærer Fakultet for lærerutdanning, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Seksjon for digital kompetanse, 2012/2013 Monica Johannesen og Irene Beyer Log Innhold

Detaljer

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 NRLU rådsmøte 16.02.17 Lene Karin Wiberg Avdelingsdirektør Avdeling for barnehage og lærerutdanninger Virksomhetsmål

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Høringsuttalelse. Høringssvar til forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13

Høringsuttalelse. Høringssvar til forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13 Gjelder høring Forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13 Til Kunnskapsdepartementet Fra Senter for IKT i utdanningen Deres referanse 12/3854 Vår referanse 2012/108 Kopi Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Bibliotek i videregående skole Bibliotekmøtet, Fauske 3.6.2010

Bibliotek i videregående skole Bibliotekmøtet, Fauske 3.6.2010 Bibliotek i videregående skole Bibliotekmøtet, Fauske 3.6.2010 Merete Hassel Bibliotekfaglig ressurssenter ved Bodin Utviklingsplan, utdanningstilbud og samarbeid Korte fakta Bibliotekfaglig ressurssenter

Detaljer

Tone B. Mittet, Utdanningsdirektoratet

Tone B. Mittet, Utdanningsdirektoratet Fornyelse av fagene i skolen - Hvor langt har vi kommet i arbeidet? - Hva er planene fremover? - Hvordan vil vi samarbeide for å skape god involvering i arbeidet med fagfornyelsen? Tone B. Mittet, Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Tone B. Mittet, Utdanningsdirektoratet

Tone B. Mittet, Utdanningsdirektoratet Status - fornyelse av fagene i skolen - Hvor langt har vi kommet i arbeidet? - Hva er planene fremover? - Hvordan vi vil samarbeide for å skape god involvering i arbeidet med fagfornyelsen? Tone B. Mittet,

Detaljer

Digitale kompetanse et begrep i endring

Digitale kompetanse et begrep i endring Digitale kompetanse et begrep i endring Forelesning for Masterstudiet i IKT-støttet læring, høst 2016 Seksjon for digital kompetanse Tonje Hilde Giæver og Monica Johannesen Oversikt Digital kompetanse

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I VIDEREUTDANNINGEN «SKOLEBIBLIOTEKETS ROLLE FOR ELEVENES LÆRINGSARBEID»

EKSAMENSOPPGAVE I VIDEREUTDANNINGEN «SKOLEBIBLIOTEKETS ROLLE FOR ELEVENES LÆRINGSARBEID» EKSAMENSOPPGAVE I VIDEREUTDANNINGEN «SKOLEBIBLIOTEKETS ROLLE FOR ELEVENES LÆRINGSARBEID» Siv Christine Bjørang Jørstad Oppgavetekst 1 Ta utgangspunkt i begrepene "informasjonskompetanse" og "literacy"

Detaljer

Klasseledelse i den digitale skolen

Klasseledelse i den digitale skolen Klasseledelse i den digitale skolen 104730 GRMAT Klasseledelse i den digitale skolen 140101.indd 1 23.09.14 13:55 104730 GRMAT Klasseledelse i den digitale skolen 140101.indd 2 23.09.14 13:55 Rune Johan

Detaljer

Hva vet vi om unges tilgang til og bruk av digitale medier?

Hva vet vi om unges tilgang til og bruk av digitale medier? Sist oppdatert 21.01.13/LM Hva vet vi om unges tilgang til og bruk av digitale medier? SSBs mediebarometeret 2011 (Vaage): 92% har tilgang til Internett Medietilsynets rapport 70% av barna har tilgang

Detaljer

Et universitetsbibliotek for fremtiden

Et universitetsbibliotek for fremtiden Et universitetsbibliotek for fremtiden Foto: UiO / Yngve Vogt 2 Et universitetsbibliotek for fremtiden Forord Et fremragende universitet krever et fremragende universitetsbibliotek. Universitetsbiblioteket

Detaljer

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse IKT-ABC En ledelsesstrategi for digital kompetanse Hans Olav Hellem, Prosjektleder IKT-ABC, ITU/MAKING WAVES Vibeke Kløvstad, Faglig ansvarlig IKT-ABC, ITU 1 Oversikt I. Bakgrunn og mål II. Veiledningsmaterialet

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. et nytt fagområde. «Diskuter hvorvidt og eventuelt hvordan dette studiet kan bidra til endringer i skole og undervisning»

Refleksjonsnotat 1. et nytt fagområde. «Diskuter hvorvidt og eventuelt hvordan dette studiet kan bidra til endringer i skole og undervisning» Refleksjonsnotat 1 et nytt fagområde «Diskuter hvorvidt og eventuelt hvordan dette studiet kan bidra til endringer i skole og undervisning» Master i IKT-støttet læring NN HIOA 2016 Innhold Innledning...

Detaljer

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring?

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? Høgskolen i (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? På hvilken måte kan bruk av Smart Board være en katalysator for å sette i gang pedagogisk

Detaljer

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ 2006-2008 Vår visjon Universitetsbiblioteket i Tromsø skal være en aktiv partner i videreutviklingen av forskning og læring ved Universitetet, og bidra til

Detaljer

Inspirasjonsseminar i Troms 11.09.08 Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse?

Inspirasjonsseminar i Troms 11.09.08 Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse? F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Inspirasjonsseminar i Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse? Vibeke Guttormsgaard Marit C Synnevåg

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran

Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran Hva er Skrivesenteret? Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er lokalisert ved NTNU i Trondheim Skrivesenteret

Detaljer

Overordnet del og fagfornyelsen

Overordnet del og fagfornyelsen Overordnet del og fagfornyelsen Innlegg Trøndelagskonferansen 19. oktober Avd. dir Borghild Lindhjem-Godal Kunnskapsdepartementet Overordnet del verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 DEL 1: PEDAGOGISK DEL INNLEDNING Bakgrunn Skolesjefen oppnevnte i november 1996 et utvalg som skulle

Detaljer

IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST

IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST 2 SKOLEBIBLIOTEKETS ROLLE I UTDANNING OG LÆRING FOR ALLE IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST Skolebiblioteket formidler informasjon og tanker som er avgjørende for å

Detaljer

Biblioteket som del av UiOs infrastruktur Forskning, utdanning og formidling

Biblioteket som del av UiOs infrastruktur Forskning, utdanning og formidling Biblioteket som del av UiOs infrastruktur Forskning, utdanning og formidling Et universitet på høyt internasjonalt nivå trenger et bibliotek som: Tilgang Anskaffer og gir tilgang til kunnskapskildene som

Detaljer

orientert. Det bør derfor satses tungt på lærerens pedagogiske IKT-bruk og elevens faglige IKT-bruk i tiden fremover.

orientert. Det bør derfor satses tungt på lærerens pedagogiske IKT-bruk og elevens faglige IKT-bruk i tiden fremover. Sammendrag SMIL-studien presenterer resultatene fra en av de største IKT-studiene gjennomført i videregående skole i Norge blant 17 529 elever og 2 524 lærere. I tillegg inngår også skoleeiersiden, skoleledersiden,

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Strategisk plan Garnes skule

Strategisk plan Garnes skule Strategisk plan Garnes skule 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Garnes skule vil være en «triveleg kunnskapsskule» Dette konkretiseres gjennom skolen sitt elevsyn og læringssyn. Vårt elevsyn Elevene er

Detaljer

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13 Kjeller skole Virksomhetsplan 2014 utkast pr 29.11.11 25.11.13 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Fagfornyelse i skolen Eli-Karin Flagtvedt

Fagfornyelse i skolen Eli-Karin Flagtvedt Fagfornyelse i skolen Eli-Karin Flagtvedt 20.04.17 Grunnlaget 2015 NOU: Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser 2016 Stortingsmelding: Fag Fordypning Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet

Detaljer

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE 2012-2016 1 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommunes visjon for skole er: «Kompetanse for alle i mulighetenes skole» Våre verdier: Likeverd Respekt Utfordring Mestring Stikkord

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser Ola Berge og Vibeke Kløvstad, ITU www.slideshare.net/olaberge/ Dagsorden Målsetningen med kvalitetskriteriene Bakgrunn for arbeidet Hva mener vi med «kvalitet»?

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Skolebiblioteket. - arena og verktøy for læring. Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag (2011-2014)

Skolebiblioteket. - arena og verktøy for læring. Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag (2011-2014) Skolebiblioteket - arena og verktøy for læring Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag (2011-2014) innledning Skolebiblioteket arena og verktøy for læring Bibliotekstrategi for de

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning 2011

Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Grand Hotel, 17.oktober 2011 Hilde Ørnes Jens Breivik Status / bakgrunn Reformer og satsinger Stor variasjon i tiltak/virkemidler/ressursbruk etc i sektoren Behov

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse UTKAST 2

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse UTKAST 2 Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse UTKAST 2 Marijana Kelentrić Avdeling for analyse og teknologi Europeisk kommisjon (2016) Ulike definisjoner på lærerens digitale kompetanse

Detaljer

Lærerutdanning og IKT

Lærerutdanning og IKT Cathrine Tømte 12.2.2014 Lærerutdanning og IKT På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? NIFU rapport 20/2013 2 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU Uavhengig

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2009

Videreutdanning RFK Høsten 2009 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2009 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng. Modulene har alle

Detaljer

IKT STRATEGI NES - SKOLEN

IKT STRATEGI NES - SKOLEN IKT STRATEGI NES - SKOLEN Innhold Innledning... 3 Strategier rettet mot elevene... 4 Strategier rettet mot skoleledelse og lærere... 4 Strategier rettet mot økonomi og infrastruktur... 4 Strategier rettet

Detaljer

- et nytt fagområde. Diskuter hvorvidt og eventuelt hvordan studiet kan bidra til endringer i skole og undervisning. Eva Bergheim

- et nytt fagområde. Diskuter hvorvidt og eventuelt hvordan studiet kan bidra til endringer i skole og undervisning. Eva Bergheim - et nytt fagområde Diskuter hvorvidt og eventuelt hvordan studiet kan bidra til endringer i skole og undervisning. Eva Bergheim Refleksjonsnotat etter 30 studiepoeng Høgskolen i Oslo og Akershus Juni

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Samarbeid gav ivrige lesere. NAFO Joron Pihl. Høgskolen i Oslo

Samarbeid gav ivrige lesere. NAFO Joron Pihl. Høgskolen i Oslo Samarbeid gav ivrige lesere NAFO 9.5.2011 Joron Pihl Høgskolen i Oslo «Multiplisitet prosjektet» «Multiplisitet, myndiggjøring, medborgerskap. Inkludering gjennom bruk av biblioteket som læringsarena (2007-2011)»

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015: 8 Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser Hovedspørsmålene i utredningen Hvilke kompetanser vil være viktige for elevene i skolen, i videre utdanning og yrkesliv og som ansvarlige samfunnsborgere?

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer