Det gjøres oppmerksom på at fagplanen er under revisjon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det gjøres oppmerksom på at fagplanen er under revisjon."

Transkript

1 Fagplan Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk Teacher education in music 60 studiepoeng Innholdsfortegnelse Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk... 1 Pedagogikk MUS Fagdidaktikk MUS Kunstfagsdidaktikk MUS Musikkdidaktikk MUS Praksis MUS Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk er et studium på 60 studiepoeng som består av emnene Pedagogikk, Fagdidaktikk og Praksis. Utdanningen tas over 2 semester. Fagplanen bygger på rammeplane for Praktisk-pedagogisk utdanning, fastsatt av Undervisnings- og forskningsdepartementet 3. april Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk kvalifiserer til undervisningsarbeid i musikk- og kulturskole, videregående opplæring og grunnskole og skal fremme studentenes faglige og personlige danning. I tillegg kvalifiserer utdanningen til annet opplærings- og formidlingsarbeid knyttet til faglig og kulturelt arbeid med barn, unge og voksne. Studiet skal være praksisbasert og yrkesrettet ved å ta utgangspunkt i ulike kunstneriske og kunstpedagogiske virksomhetsområder. Mål Gjennom utdanningen skal studentene utvikle generell pedagogisk og didaktisk kompetanse slik at de med utgangspunkt i aktuelle læreplaner og kunstfagets egenart skal kunne formidle kunstnerisk skapende og utøvende arbeid i ulike undervisnings- og opplæringssituasjoner tilpasset elevenes ferdigheter og interesser. Studentene skal kunne legge til rette for tverrfaglig arbeid i ulike pedagogiske og kunstneriske sammenhenger. Målgruppe og opptakskrav Utdanningen er innrettet inn mot kandidater og musikere med utøvende utdanning og studenter i utøvende utdanning. Grunnlaget for opptak er - Bachelor i musikk med vekt på utøvende virksomhet eller - fullført de 3 første studieår (180 sp) i 4-årig Bachelor Fagstudium i musikkutøving. Innhold Pedagogikk, 30 studiepoeng Fagdidaktikk, 30 studiepoeng PPU praktisk pedagogisk utdanning musikk 2012 Side 1 av 11

2 Praksis Vurdering Eksamen er tverrfaglig og omfatter fagdidaktikk og pedagogikk. For å kunne avlegge eksamen må studenten ha fått godkjent praksis og de obligatoriske elementene som er beskrevet under emnene pedagogikk og fagdidaktikk. I eksamen inngår en individuell skriftlig prosjektoppgave og en muntlig eksaminasjon som begge vurderes av ekstern sensor. Tema/problemstilling for prosjektoppgaven skal godkjennes av faglærer i fagdidaktikk og pedagogikk senest 8 uker før innleveringsfristen. Det gis veiledning til arbeidet med prosjektoppgaven. Oppgaven leveres innen en frist fastsatt i avdelingens årsplan. Muntlig eksamen gjennomføres som en tverrfaglig eksamen der både pedagogikk og fagdidaktikk inngår. Den muntlige eksaminasjonen tar utgangspunkt i studentenes arbeidsmapper i pedagogikk og fagdidaktikk. Det åpnes for at studenten skal kunne delta i vurderingen av egen muntlig eksaminasjon sammen med sensor og faglærere for å sikre studentens læringsutbytte av eksamen. Prosjektoppgaven og muntlig eksamen gis graderte karakterer på en skala fra A F og vektes 1:1. Det settes en særskilt karakter for pedagogikk og en for fagdidaktikk på den skriftlige og muntlige delen av eksamen. Ved strykkarakter i en av delene må kandidaten avlegge ny prøve i den delen som ikke er bestått. Karakter Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. Skikkethetsvurdering I henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning FOR nr 859 med hjemmel i LOV nr 15: Lov om universiteter og høyskoler, foretas det en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. PPU praktisk pedagogisk utdanning musikk 2012 Side 2 av 11

3 Pedagogikk 30 studiepoeng Formål og egenart Pedagogikk er et emne på 30 studiepoeng. Emnet er mangesidig og omfatter delområder som idéhistorie, filosofi, psykologi og sosiologi. Pedagogikk skal bidra til at studentene utvikler kunnskap om læring og om lærerens og elevenes arbeid, slik at de kan legge grunnlaget for et godt læringsmiljø. Emnet skal også bidra til økt forståelse for de enkelte målområdene musikk, dans og drama og for tverrfaglig arbeid i opplæring og oppdragelse. Det sentrale i emnet pedagogikk er relasjonen mellom lærer, elev og lærestoff. For å kunne skape grunnlaget for en slik relasjon må studiet stimulere til personlig vekst, faglig utvikling og yrkesetisk bevissthet. Slik blir pedagogikk et danningsfag som skal gjøre studentene i stand til å arbeide i et framtidig foranderlig faglig landskap preget av kompleksitet og mangfold. Emnet Pedagogikk består av tre målområder Læreren, eleven og opplæringen Læreren og eleven i organisasjonen Læreren og eleven i samfunnet Arbeidet med målområdene skal sikre et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaringer og didaktisk refleksjon. For å lykkes med dette er det viktig at lærestoffet og arbeidsmåtene som brukes får fram disse sammenhengene. Mål Læreren, eleven og opplæringen Studentene skal kunne analysere enkeltelevers og elevgruppers læringsprosess i lys av ulike teoretiske perspektiver, og bruke denne kunnskapen til å legge til rette et inkluderende læringsmiljø for alle, også for elever med behov for spesialundervisning kunne planlegge, gjennomføre og reflektere kritisk over opplæring, både innenfor og på tvers av fagområder og for elever i ulik alder og med ulike forutsetninger kunne begrunne og reflektere over egne valg i lys av læreplanverk, yrkesetikk, relevant teori og erfaringer kunne diskutere og analysere grunnleggende didaktiske spørsmål knyttet til sosialt og kulturelt mangfold kunne bidra til å identifisere og avhjelpe lærevansker og til å skape et inkluderende miljø for de som trenger særlig hjelp og støtte ha kunnskap om betydningen av estetisk erfaring for barns utvikling kunne motivere og legge til rette for den enkeltes skapende og utøvende utvikling og lede elevenes arbeidsfellesskap Læreren og eleven i organisasjonen Studentene skal PPU praktisk pedagogisk utdanning musikk 2012 Side 3 av 11

4 ha kunnskap, innsikt og ferdigheter i å kommunisere med elever, foreldre/foresatte, kolleger, ledelse og andre som har ansvar for barns oppvekstmiljø og kunne bruke disse ferdighetene til å legge til rette for et utviklende læringsmiljø være bevisst eget og kollegers fag-, kunnskaps- og læringssyn og forholdet mellom pedagogisk grunnsyn, opplæringens mål og skolens/virksomhetens praksis kunne analysere og vurdere skolen og musikk- og kulturskolen som organisasjon fra ulike perspektiver og være rustet til å gå inn i et samarbeid om organisasjonens virksomhet og utviklingsarbeid gjennom forsøks- og utviklingsarbeid ha utviklet kunnskaper, ferdigheter og innsikt i hvordan ulike analysemetoder kan brukes for å studere både egen og skolens praksis og behov for pedagogiske utviklingstiltak sammen med kolleger kunne gi omsorg og hjelp til barn i krise og kritisk vurdere og gjennomføre tiltak i forbindelse med atferdsproblem som for eksempel mobbing og rusmisbruk kunne analysere ulike kartleggingsprøver og resultatoversikter som brukes i evaluering av skolen, lærerne eller elevene Læreren og eleven i samfunnet Studentene skal kunne forstå endringer i lærer- og elevrollen ut fra et historisk, filosofisk og samfunnsmessig perspektiv og reflektere over hvordan disse rollene endrer seg i takt med samfunnsendringene være seg bevisst hvordan samfunnsutviklingen preger og preges av barne- og ungdomskulturen og barn og unges opplærings- og oppvekstsituasjon kjenne til hvilken forpliktelse læreren har i forhold til skoleverkets lover og læreplaner forstå skolens plass i lokalsamfunnet, kunne bruke lokalsamfunnet som læringsarena og samarbeide med andre institusjoner og personer for å realisere et variert og tilpasset opplæringstilbud ha kunnskap om og innsikt i pedagogikkfagets røtter, vitenskapelige basis og de muligheter som knytter seg til møtet mellom teori og praksis i opplæring innenfor estetiske fagområder kunne diskutere yrkesetiske dilemmaer i lys av forholdet mellom egen undervisning, elevenes læring og foreldre/foresattes holdning og handling For studentene blir målene en viktig rettesnor i arbeidet med å vurdere sin egen utvikling i emnet som faste arbeidskrav hvert år. På den måten blir målene aktive redskaper for studentenes egen læring samtidig som de angir målene for undervisningen i pedagogikk. Dette legges det vekt på for å støtte opp om studentenes egen utvikling, både faglig og personlig. Innhold Under hvert målområde er det satt opp temaer som undervisningen tar utgangspunkt i. Temaene skal i tillegg til å behandles enkeltvis, også ses i sammenheng i løpet av studiet. Læreren, eleven og opplæringen Egen utvikling og læring, praksisteori og pedagogisk grunnsyn Teorier om utvikling og læring Musikalsk/estetisk læring og utvikling Sosialisering og kulturell danning PPU praktisk pedagogisk utdanning musikk 2012 Side 4 av 11

5 Didaktikk Observasjon Læreplanverket L-97/L-97S, generelle retningslinjer og prinsipper for opplæringen Inkludering og tilpasset opplæring Lærevansker og atferdsvansker Mobbing Læreren og eleven i organisasjonen Kommunikasjon og gruppeprosesser Skolens oppgave og organisasjon Ansvarsfordeling og samarbeid mellom ulike aktører i kunst- og kulturlivet Utvikling og vurdering av skolen og andre utdanningsinstitusjoner i kulturlivet Lærerrollen leder, veileder og tilrettelegger Vurdering av lærestoff, læremidler og arbeidsmåter i undervisninga Samarbeid med foreldre/foresatte Samarbeid med andre om barn i sorg og krise, inkludert mobbing og rusmisbruk (koples til felles tema) Læreren og eleven i samfunnet FOU-arbeid i pedagogisk og kunstnerisk virksomhet Pedagogisk filosofi og idéhistorie, med særlig vekt på problemstillinger knytta til kunst og estetikk Historisk perspektiv på opplæring i skole og kulturinstitusjoner Barns lek og livsverden, barne- og ungdomskultur Pedagogisk virksomhet i et kulturelt mangfold, med vekt på samisk og kvensk kultur (koples til felles tema, jfr. pkt. 2.5) Lærerrollen - formelle retningslinjer og yrkesetiske problemstillinger Temaene må ses i sammenheng med organisering av arbeidet og valg av arbeidsformer. Gjennom faste arbeidskrav, løpende evaluering og praksis skal studentene ikke bare vise sin kunnskap, men også få erfaring med å reflektere rundt temaene og sammenhengen mellom dem. Slik utvikles temakunnskapen til redskap for refleksjoner rundt handling i praksis. Pensum Pensum skal ha et totalt omfang av sider. Det legges opp til en todeling av pensum: et visst sidetall bestemmes av faglærer og gjøres felles for alle, mens studentene skal sette opp selvvalgt pensum på sider. Selvvalgt pensum må godkjennes av faglærer og legges i arbeidsmappa for pedagogikk. Studielitteratur Studielitteraturen er veiledende. Organisering og arbeidsmåter Undervisningen organiseres som ulike arbeidsmåter; forelesninger, gruppesamtaler, veiledning, prosjekt- og temaorganisert undervisning. Undervisningen bør inneholde minst 2 tema- eller prosjektarbeider for å sikre innslag av studentaktive arbeidsformer. Det er nødvendig at innholdet i undervisninga ses i sammenheng med de øvrige emner, spesielt fagdidaktikk. For å fungere som refleksjonsredskap rundt de andre didaktiske og PPU praktisk pedagogisk utdanning musikk 2012 Side 5 av 11

6 metodiske elementene i studiet må pedagogikk inngå i tverrfaglige og flerfaglige arbeidsmåter. Vurdering Obligatoriske arbeidskrav: Studentene skal ha sin egen arbeidsmappe for pedagogikk som skal dokumentere studentenes obligatoriske arbeid. Alle obligatoriske skriftlige arbeider legges i pedagogikkmappa. For arbeidskrav som ikke dokumenteres skriftlig, gis en kvittering på godkjent deltakelse som kan legges i mappa. Refleksjonslogger og veiledningsdokument synliggjør studentens utvikling i emnet. Obligatoriske arbeidskrav som skal inngå i arbeidsmappa i pedagogikk Forventningslogg egne målsetninger for arbeidet med emnet dette studieåret Gruppeoppgave (5 7 sider) ut fra et gitt tema med påtegning fra faglærer om godkjenning Individuell oppgave på 5 7 sider ut fra et selvvalgt tema Rapport fra grunnskolepraksis Rapport fra praksis i kulturskole eller annen avtalt institusjon Dokumentasjon av obligatorisk veiledning på prosjektoppgaven. Skriftlig veiledningsgrunnlag og/eller referat fra veiledningssamtale skal ligge ved mappa. Oversikt over selvvalgt pensum (kan også legges ved prosjektoppgaven dersom det er relatert til den) Sluttlogg evaluering av arbeidet i emnet Arbeidsmappa skal vise studentens utvikling gjennom studiet, og må være godkjent for at studenten skal få gå opp til eksamen. Fagdidaktikk Formål og egenart Fagdidaktikk er et emne på 30 studiepoeng og er et integrerende ledd mellom kunstneriskpraktiske og -teoretiske studier i utdanningen. Fagdidaktikk består av to målområder: Kunstfagsdidaktikk (15 studiepoeng) Musikkdidaktikk (15 studiepoeng) Målområdet Kunstfagdidaktikk omhandler grunnleggende spørsmål om det å undervise i musikk og andre kunstfag. Dessuten gis det en innføring i estetisk teori og vitenskapsteori innenfor kunstnerisk og kunstpedagogisk virksomhet. Målområdet Musikkdidaktikk omhandler instrumentalundervisning og musikk som skolefag. Sentralt står de konkrete spørsmålene av hva som undervises (mål og innhold), hvordan det undervises (metoder) og hvorfor man velger et bestemt mål, innholdsmoment eller en metode. Fagdidaktisk refleksjon og drøfting forutsetter at emnet ses i sammenheng med pedagogikk. PPU praktisk pedagogisk utdanning musikk 2012 Side 6 av 11

7 Kunstfagsdidaktikk Mål Studentene skal være fortrolige med didaktiske og kunstfilosofiske grunnbegreper og kunne anvende disse i tenkning og argumentasjon omkring kunstpedagogisk virksomhet kunne gjøre rede for kunstartenes og kunstfagenes rolle og funksjon i skole, kultur og samfunn kunne vurdere og analysere estetiske problemstillinger med tanke på undervisning av ulike målgrupper og kunne reflektere over og trekke praktiske konsekvenser av ulike syn på kunnskap kunne identifisere, formulere og drøfte aktuelle kunst- og kulturpolitiske problemstillinger forstå kunstfagene i et globalt, tverrkulturelt og tverrfaglig perspektiv slik at de har den inkluderende kompetanse som er nødvendig for lærere kjenne til, kunne vurdere og anvende relevant vitenskapsteori og forskningsmetode Innhold Didaktisk grunnlagstenkning didaktiske kategorier og didaktisk relasjonstenkning estetiske og musikkestetiske grunnbegrep og problemstillinger ulike syn på musikkfaget Musikkpedagogiske læringsarenaer og relevante læreplaner musikkfaget i grunnskolen kulturskolen korps og andre organisasjoner i det frie musikklivet analyse og vurdering av bl.a. følgende plandokumenter: - det aktuelle læreplanverket for grunnskolen - rammeplan for kulturskolen - Norges Musikkorpsforbunds fagplaner for instrumentalopplæring - læreplan for videregående opplæring musikk, dans, drama Sentrale musikkdidaktiske problemstillinger begrunnelse for musikkpedagogisk virksomhet: musikkens betydning for individet, kultur og samfunn dokumentasjon og vurdering innenfor kunstnerisk virksomhet kunnskaps- og vitenskapsbegrepet i musikk Didaktiske hovedretninger reformpedagogikk og elevsentrert didaktikk danningsorientert didaktikk flerkulturell musikkpedagogikk Å undervise i musikk musikkpedagogiske metoder og konsepter: - gehør- og notebasert opplæring - mesterlæretradisjonen i musikk PPU praktisk pedagogisk utdanning musikk 2012 Side 7 av 11

8 analyse av relevante læreverk for instrumental/-vokalopplæring og musikkfaget i grunnskolen didaktiske og metodiske aspekter i øving, innstudering og repertoarvalg instrumentspesifikke metoder og problemstillinger planlegging av undervisning for ulike målgrupper Organisering og arbeidsmåter Undervisningen inneholder ulike undervisningsformer og arbeidsmåter som gruppearbeid og gruppesamtaler, forelesning, individuell og gruppevis veiledning og innslag av prosjektarbeid. Vurdering Obligatoriske arbeidskrav: Studentene skal ha sin egen arbeidsmappe for pedagogikk og fagdidaktikk. Mappa skal dokumentere studentenes obligatoriske arbeid gjennom hele studiet. I tillegg til de obligatoriske elementene beskrevet i emnet Pedagogikk skal mappa inneholde følgende oppgaver for didaktikk: en oppgave (5 sider) ut fra en fagdidaktisk problemstilling som gis av faglæreren en oppgave (5-7 sider) over en selvvalgt fagdidaktisk problemstilling en planleggingsskisse og en observasjonslogg over en time med en øvingselev Arbeidsmappa skal vise studentens utvikling gjennom studiet og må være godkjent for at studenten skal få gå opp til eksamen. Musikkdidaktikk Mål Studentene skal kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisnings- og formidlingsoppgaver på sitt instrument, og reflektere over premisser og begrunnelser for slik virksomhet kjenne og kunne analysere relevant lærestoff og tilpasse dette til elevenes interesser, evner, forutsetninger, kjønn og kulturelle bakgrunn kunne analysere, vurdere og utforme planer for undervisning på sitt instrument beherske varierte undervisningsmetoder og arbeidsformer som er relevante i forhold til gjeldende planer i ulike skoleslag kunne møte utfordringer knyttet til kjønnsrollemønstre og flerkulturelle problemstillinger i et samfunn i rask utvikling Innhold Studenten arbeider med instrumentalskoler for nybegynnere og viderekomne for det aktuelle instrument solo- og samspillrepertoar etyder metoder og arbeidsformer med bakgrunn i praksis og i relevant litteratur Organisering PPU praktisk pedagogisk utdanning musikk 2012 Side 8 av 11

9 Disiplinen undervises over to semestre i grupper organisert ut fra instrument. Vurdering Obligatorisk arbeidskrav: Godkjent praksis som forutsetning for innlevering av praksisrapport. Musikkdidaktikk vurderes av faglærer etter skalaen Bestått/Ikke bestått på grunnlag av praksisrapport som skal inkludere drøfting og evaluering av anvendte læreverk og repertoar. Ved godkjent praksis og ikke bestått Musikkdidaktikk kan ny praksisrapport innleveres inntil to ganger til. Pensumliste Egne pensumlister for de enkelte instrumenter. Praksis I praktisk-pedagogisk utdanning i musikk får studentene praksisopplæring gjennom instrumental-/vokalundervisning med øvingselever, en uke med grunnskolepraksis og en uke praksis på kulturskolen. Praksis fungerer som et sammenbindende element både innad i utdanningen i forhold til de ulike delemnene og utad til yrkeslivet. Studentene vil ved å delta i huskonserter og ulike prosjekter, tverrfaglig prosjektarbeid m.m. få erfaring og praksis som er relevant i forhold til framtidig yrkessituasjon. Studenter som tar praktisk-pedagogisk utdanning i musikk etter grunnstudium i musikk, har dessuten allerede i sitt musikkfaglige studium fått erfaring og relevant praksis ved å delta i huskonserter, orkesterpraksis og ulike formidlingsprosjekter knyttet til sitt hovedinstrument, dirigering og ensembleledelse, tverrfaglig prosjektarbeid m.m. Praksisopplæringen skal legges opp slik at studentene får variert erfaring og trening fra allsidig pedagogisk og didaktisk virksomhet, spesielt med vekt på 1. Undervisning og ledelse av læring i kunstfag 2. Tilpasset opplæring 3. Kommunikasjon og samarbeide 4. Yrkesrolle og yrkesetikk 5. Kunstfaglig kompetanse 6. Kulturell og tverrfaglig kompetanse 7. Veiledning og vurdering 8. Egenutvikling og utviklingsarbeid Organisering og arbeidsmåter Undervisning av 2 3 øvingselever over 2 semester Praksis i grunnskole (1 uke) Praksis i kulturskole (1 uke) (evt. alternativ praksis i videregående opplæring eller annen institusjon, så langt det er mulig å tilby) Tverrfaglig prosjekt/temaarbeid og praksis knyttet til emner som inngår i andre prosjekter PPU praktisk pedagogisk utdanning musikk 2012 Side 9 av 11

10 Instrumentalundervisning med øvingselever Studentene skal i løpet av studiet undervise egne øvingselever på sitt hovedinstrument. Avhengig av studentens egne ferdigheter og erfaringer vil det være varierende tid som benyttes til påhøring og egen undervisning. Praksis kan også knyttes til det lokale musikkliv, kor, korps, band o.l. Praksis i grunnskole og kulturskole/videregående skole Studentene skal ha praksis både fra grunnskole og kulturskole/videregående skole, og i tillegg til påhøring, selv prøve ut egne opplegg i klassen. Vurdering Obligatoriske arbeidskrav: Deltaking i praksisopplæring med forberedelse, gjennomføring og etterarbeid Rapport for all øvingsundervisning og praksis. Det skal stilles krav både til innhold og form på rapporten. Rapporten skal vise evne til systematisk beskrivelse, analyse og vurdering av praksis ut fra faglige, didaktiske og pedagogiske perspektiver. Godkjenning og vurdering av de ulike elementer i praksis foretas av faglærer/øvingslærer. Vurdering av grunnskolepraksis og kulturskolepraksis gjøres særskilt av faglærere i pedagogikk og fagdidaktikk ut fra arbeidskrav som er nærmere beskrevet i fagplanene. Ansvar for koordinering og endelig godkjenning ligger hos praksisleder. Praksis vurderes etter skalaen Bestått/Ikke bestått. Hver praksisperiode kan gjennomføres to ganger. PPU praktisk pedagogisk utdanning musikk 2012 Side 10 av 11

11 Vedlegg veiledende litteraturlister Studielitteraturen er veiledende. Enkelte titler kan erstattes av mer aktuell litteratur. Jerlang, E. (red.) (3. utg. 2000): Utviklingspsykologiske teorier. Gyldendal, Oslo. kap. 2,3,5,6,7,8,9. Jørgensen, H. (1985): Musikalitetsforskning. (artikkel) Modspill, nr. 27, s Jørgensen, H. (1988): Musikkopplevelsens psykologi. Norsk musikkforlag AS. Oslo. Løkken, G. og Søbstad, F.: (1995): Generelt om observasjon., kap. 3 i Observasjon og intervju i barnehagen, Tano forlag, Oslo. Rossen, S. (1991): Børn og musikalsk udvikling (art.) i Jerlang, E: (red.): Barnets utvikling en helhet. Gyldendal, Oslo Sundin, B (1984): Barns musikaliska utveckling. Almqvist & Wiksell, Förlag, Sverige. Kap. 1,2,3 og 10. Bae, Berit (1996): Voksnes definisjonsmakt og barns selvoppfattelse i Skram, D.: Det beste fra barnehage og skole. Bae, B. og Waastad (1992): Erkjennelse og anerkjennelse en introduksjon. I Bae og Waastad (red.): Erkjennelse og anerkjennelse. Perspektiv på relasjoner. Universitetsforlaget, Oslo. Bae, Berit: Relasjon som vågestykke. Læring om seg selv og andre. I Bae og Waastad (red.): Erkjennelse og anerkjennelse. Perspektiv på relasjoner. Universitetsforlaget, Oslo. Bakke, Svein: Læraren i skapande aktivitet i musikk nokre strek i eit omriss av ein balansekunstnar. I Dyndahl, P. og Varkøy, Ø. (1994): Musikkpedagogiske perspektiver. Ad Notam Gyldendal, Oslo. Ekeberg, Toril Rønsen og Holmberg, Jorun Buli: (2000): Tilpasset opplæring og spesialpedagogisk arbeid i skolen. Tano Aschehoug. Kap. 1,2 og 3. Gjøsund, P. og Husebye, R. (1998): To eller flere Basiskunnskaper i gruppepsykologi. NKS-forlaget. Halvorsen, E. M. (2000): Den estetiske dimensjonen i grunnskolens læreplaner de siste tretti åra, Arabesk 1/2000 KUF (1997): L-97/L-97S (samisk) - Læreplanverket for grunnskolen, generell del, prinsipper og retningslinjer for opplæringen kan hentes ned på ) Bjørkvold, J. R.(1989): Det musisike menneske. Freidig forlag, Oslo. S Bø, Olav (1995): Fou-metodikk Tano. Kap Fredens, Kirsten og Kirk, Elsebeth: musikalsk læring. Gyldendalske Boghandel, København. S Inglar, Tron (1997): Lærer og veileder. Universitetsforlaget, Oslo. Krüger, Thorolf : Musikklærerutdanningen som et sosialt felt. I Dyndahl, P. og Varkøy, Ø. (1994): Musikkpedagogiske perspektiver. Ad Notam Gyldendal, Oslo. Lillemyr, O. F. (1999): Lek opplevelse læring. I barnehage og skole. Tano Aschehoug, Oslo. s Varkøy, Ø. (2000): Hvorfor musikk? en musikkpedagogisk idéhistorie. (2.utg.) Ad Notam Gyldendal, Oslo. Fagdidaktikk: Det legges opp til ca 1000 sider litteratur. Bjørkvold, J.R., Det musiske menneske, Oslo 1998 (Freidig forlag) Hanken, I.M. og Geir Johansen, Musikkundervisningens didaktikk, Oslo 1998 (Cappelen) Løchen, S., Musikkundervisning en kunst i seg selv Oslo 1992 Norsk Kulturskoleråd, Rammeplan for kulturskolen (2002) KUF, Læreplan musikk, dans, drama for videregående skole (1994) Læreplan for den 10-årige grunnskolen (1996) Kompendier (Estetikk, Flerkulturell musikkundervisning, Øving) PPU praktisk pedagogisk utdanning musikk 2012 Side 11 av 11

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08)

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: PEDAGOGIKK Kode: PE130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan

Detaljer

Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans

Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans Studieprogram P-PPUMUDA, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:00 Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Praktisk pedagogisk utdanning Tilbys av: Det

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Pedagogikk med elevkunnskap

Pedagogikk med elevkunnskap HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Kode: 4PEEL160 Studiepoeng: 60 Vedtatt: Foreløpig plan Pedagogikk med elevkunnskap Fagplanens inndeling: 1. Nasjonale føringer 2. Innledning til lokal fagplan

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn

1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn 1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn Emnekode: 1KDD21PH og 1KDD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal gi studentene grunnlag for å undervise i KRL

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING.

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. 1. Innledning Denne fagplanen bygger på rammeplan for yrkesfaglærerutdanning i pedagogikk (rammeplan for pedagogikk) og rammeplan

Detaljer

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen NO EN Musikkpedagog og formidler i kulturskolen Musikkpedagog og formidler i kulturskolen, bachelorgradstudium ved Levanger, gir deg et solid faglig grunnlag for musikkfaglig arbeid i kulturskolen, kulturlivet

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn Emnekode: GLU2071_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Vedtatt av avdelingsstyret 2.5.2008 Musikk og drama i barnehagen 2008 1 1. Mål

Detaljer

Musikk - fordypning. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Musikk - fordypning. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Musikk - fordypning Emnekode: BFØ380_1, Vekting: 30 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Introduksjon Dette emnet er en del av fordypning

Detaljer

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk 1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk Emnekode: 1KHD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet er rettet inn mot undervisning innen Kunst og håndverk og Formgivingsfag på

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Flerkulturell pedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 2 semestre. Innledning Studieplan 2013/2014 Studiet i flerkulturell pedagogikk er et skolerelatert

Detaljer

Emnets navn: Pedagogikk. Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst

Emnets navn: Pedagogikk. Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk pedagogisk utdanning.

Detaljer

2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring

2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Emnekode: 2GLSM19 Studiepoeng: 30 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Se generell beskrivelse av studiet Læringsutbytte MATEMATIKK

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Musikk. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Musikk. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Musikk Emnekode: BFD130_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Berge Espeland (Faglærer) - Sigmund Hjorthaug

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng)

Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng) Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Revisjon godkjent av dekan 18. juni 2009 på fullmakt fra Avdelingsstyret. Denne fagplanen gjelder

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR Musikkonservatoriet Det kunstfaglige fakultet FORDYPNING I HOVEDINSTRUMENT, INSTRUMENTALPEDAGOGIKK, KIRKEMUSIKK ELLER KUNST- OG KULTURFORMIDLING Musikkonservatoriet

Detaljer

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn Emnekode: GLU1071_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng 1. Mål for studieprogrammet Studenten skal tilegne seg gode utøvende kunnskaper og ferdigheter på valgt instrument for å kunne spille i ulike sammenhenger, solo eller

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2. Gjeldende fra høsten studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2. Gjeldende fra høsten studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2 Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016 Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016 Versjon 21. januar 2016 Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon Omfang Skolekorpsledelse VUSKOLED Ingen formell kvalifikasjon

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går over ett semester og gir 30 studiepoeng Innledning Studiet bygger på gjeldende rammeplaner for allmennlærerutdanningen og

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere Musikk I 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere NMH januar 2012 Musikk 1 (15 + 15 studiepoeng) KORT OM STUDIET Studiet består av to moduler à 15 studiepoeng som begge inneholder

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert august 2016 Kull 2017

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport

Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport 11. JANUAR 2016 Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport Samarbeids- og vurderingsmøte TOSBA/TOS Studieleder Vibeke Bjarnø To grupper i praksis Gammel modell: TOS Markert med «TOS» på tildelingslister

Detaljer

Høgskolen i Tromsø Avdeling for kunstfag

Høgskolen i Tromsø Avdeling for kunstfag Fagplan Faglærerutdanning i musikk BA in instrumental and vocal music education 180 studiepoeng Studieplanen er ikke revidert etter fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø. Godkjent

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Samfunnsfag år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet består av 4 emner hver på 15 sp. Studiet kan tas på fulltid over 2 semestre. Innledning Samfunnsfag

Detaljer

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla:

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla: 1 Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk (60 stp) Programmet Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk kvalifiserer for arbeid som musikkpedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskulen,

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 2

2MA Matematikk: Emne 2 2MA5101-22 Matematikk: Emne 2 Emnekode: 2MA5101-22 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget matematikk i lærerutdanningen e skal gjennom faget

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1 NO EN Musikk i skolen 1 Musikk kan brukes i alle skolefag. Musikk i skolen 1 er rettet inn mot musikkopplæring i grunnskolen og gir inspirasjon til hvordan musikkfaget kan være en del av hverdagen for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 3

2MA Matematikk: Emne 3 2MA5101-3 Matematikk: Emne 3 Emnekode: 2MA5101-3 Studiepoeng: 15 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Faget matematikk i lærerutdanningen e skal gjennom faget matematikk bli i stand

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008.

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KROPPSØVING 1 Kode: KØ 130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Fagplanens inndeling: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer

Detaljer

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD11PH og 1NAD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Kari Søndenå (Faglærer) - Knut

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Vedtatt Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere

Vedtatt Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere Vedtatt 19.05.12 Musikk I 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere NMH mai 2012 Musikk 1 (15 + 15 studiepoeng) KORT OM STUDIET Studiet består av to moduler à 15 studiepoeng som

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner

Detaljer