Innspill til evaluering av Link Larvik AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til evaluering av Link Larvik AS"

Transkript

1 Innspill til evaluering av Link Larvik AS Larvik, desember 2012

2 Innhold 1. Bakgrunn Utviklingen siden siste evaluering Rapportering på kommunens forespørsler Arbeid med gründere, nyetableringer og for å beholde arbeidsplasser Arbeid med gründere Arbeid med nyetableringer Arbeid for å beholde arbeidsplasser Hvilke måleindikatorer som følges Status for høgskoleutvikling og oppfølging av næringsplanens prosjekter Næringsplanen Høgskoleutvikling Bidrag i det strategiske næringsarbeidet og andre utviklingsprosjekter Bestilling ved forrige evaluering Omdømmearbeid Samlet oversikt over leveranser og aktiviteter fra Styrets avsluttende bemerkninger Utrykte vedlegg: - Vedlegg 1 - KST 205/07 - «Link Larvik AS Evaluering» - Vedlegg 2 - Strategiplan for Link Larvik AS 2009 til Vedlegg 3 - Rapportering på Leveransemål per år fra 2009 til Vedlegg 4 - Næringsplan for Larvik 2010 til Vedlegg 5 - Sluttrapport omdømmeprosjektet - Vedlegg 6 - Strategiplan for Link Larvik AS, vedtatt 27. august

3 «Link tok i 2007 kontakt for å høre om en tomt i Larvik kunne være aktuell for oss. På bakgrunn av dette endte vi opp med å kjøpe tomt på Danebu som er en optimal plassering for et varehus for Vestfold og Grenland. Helt fra starten av, via jobbing opp mot fylket i forbindelse med regional delplan og til det løpet ble sluttført ved at Miljøverndepartementet endelig stadfestet planen i september i år, har Link på en profesjonell måte jobbet iherdig for at dette skulle komme i havn. Link sitt kontaktnett inn mot lokale, regionale og statlige myndigheter har vært helt uvurderlige i denne saken. Vi er nå i gang med arbeidet med reguleringsplanen for Danebu takket være Link. Vi ser fram til videre samarbeid fram mot og etter åpningen av et IKEA varehus på Danebu.» - Pål Walberg, Project Developement Manager, IKEA Norge 1. Bakgrunn Det vises til forespørsel mottatt 4. oktober 2012 der Rådmannen ber om at Link Larvik AS utarbeider en statusrapport lik beskrevet i Kommunestyresak 138/12. Det bes videre om at rapporten oversendes innen utgangen av 2012, slik at den kan ligge til grunn for det videre evalueringsarbeidet. Styret i Link Larvik AS anser at den etterfølgende rapporten svarer opp de spørsmål selskapet har fått oversendt, samt belyser andre relevante forhold for den videre evalueringen. I utarbeidelsen av rapporten har det blitt tatt utgangspunkt i at dette ikke er en egenevaluering av selskapet, men heller et faktagrunnlag for det videre arbeidet Rådmannen legger opp til. Videre er det tatt utgangspunkt i at det ønskes rapportering på arbeid og leveranser gjennomført etter forrige evaluering høsten Rapporten vil derfor i all hovedsak basere seg på aktiviteter og tiltak i tidsrommet 2008 til og med 2011 (heretter kalt «perioden»). Rapporteringen vil da også ta utgangspunkt i de strategi- og handlingsplaner som var gjeldende for selskapet i samme tidsrom. Styret vil også bemerke at Link i løpet av 2012 har utarbeidet en ny strategi for selskapet, vedtatt i august Det er redegjort for denne under «Styrets avsluttende bemerkninger» (pkt. 4). 2. Utviklingen siden siste evaluering Link Larvik AS ble etablert av Larvik kommune, Larvik næringsforening og Lo i Larvik og Lardal den 11. mai Selskapet var i operativ drift fra 1. oktober 2005, og har siden september 2006 hatt to faste ansatte. I tidsrommet 1. oktober 2009 til 1. oktober 2012 har det også vært engasjert en egen prosjektleder med ansvar for Omdømmeprosjektet. I 2007 ble selskapet evaluert for første (og foreløpig siste) gang, med en positiv konklusjon. Blant annet vedtok Kommunestyret «En er fornøyd med det resultat selskapet har levert de første driftsår.» (vedlegg 1). Det ble også gitt en rekke innspill med tanke på selskapets videre utvikling. I perioden frem til 2008 var det en høykonjunktur i Norge. Dette gjaldt også for Larvik, hvor man samtidig stod i startgropen med mange store nye nærings-, by- og infrastrukturprosjekter. Situasjonen var preget av stor optimisme og fremtidstro. Men samtidig hadde man helt konkrete mangler og utfordringer blant annet knyttet til tilgangen på attraktivt næringsareal, kontorfasiliteter av høy standard og virkemidler og møteplasser for nyskaping og innovasjon. Høsten 2008 slo «finanskrisen» inn og man gikk fra en sitasjon med stor ekspansjon til omtrent helt stillstand. 2

4 Når styret ser tilbake på perioden siden forrige evaluering ser vi at utviklingen ikke har ikke stått i stil til ambisjonene bl.a. hva angår vekst i arbeidsplasser. Det har i all hovedsak vært snakk om å opprettholde nivået på antall arbeidsplasser fremfor vekst. I denne perioden ble Link involvert i flere aktiviteter relatert til infrastrukturprosjekter, utbyggingsprosjekter, lokale og regionale arealplaner, høgskoleutvikling og omdømmearbeid oppgaver av mer saksbehandlingsmessig karakter. Oppgavene har blitt for mange i forhold til ressursene, og i enkelte tilfeller har man «sklidd» vekk fra hovedoppgaven «å skape og bevare arbeidsplasser». Gjennom hele perioden har Link informert sine eiere om selskapets aktiviteter og arbeidsområder. Dette er gjort via orienteringer til FNL og ved egne meldinger/ rapporter til kommunestyret. Vi ser allikevel at dialogen med eierne kunne vært tydeligere og bedre. Vi håper derfor også at denne evalueringsprosessen kan bidra til å sikre dette fremover. 3

5 3. Rapportering på kommunens forespørsler I KST- sak 138/12 ble følgende vedtak fattet: 1. Det utarbeides en statusrapport fra Link Larvik AS med beskrivelse av selskapets aktivitet, resultat og leveranser i henhold til målsetningene, tilbake til evalueringen i Det bør særlig framgå av rapporten: o o o o o hvordan selskapet arbeider med gründere, nyetableringer og for å beholde arbeidsplasser hvilken utvikling det har vært innen nyetableringer og innovasjon utviklingen i arbeidsplasser for offentlig og privat virksomhet status for høgskoleutvikling og oppfølging av næringsplanens prosjekter hvordan selskapet har bidratt i det strategiske næringsarbeidet og andre utviklingsprosjekter. Hvert enkelt av de overstående punkene vil bli besvart fortløpende i den videre orienteringen. 3.1 Arbeid med gründere, nyetableringer og for å beholde arbeidsplasser «Larvik er en foregangskommune for hvordan gründere skal hjelpes frem» - Tores Strømsodd, Leder av Innovasjon Norge Vestfold og Buskerud til Østlandsposten Arbeid med gründere Omkring 420 gründere har fått bistand via et eller flere av Links tilbud siden Gründertilbudet som har vært tilgjengelig/ blitt utviklet i perioden har vært basert på et mål om både å kunne gi bistand til alle som vurderer å starte opp egen virksomhet i Larvik (breddetilbud), og i tillegg å ha et tilbud til prosjekter som har potensiale for vekst og utvikling. Tilbudene er illustrert i modellen under og beskrevet kort i de etterfølgende punktene. Figur 1 Gründertilbudet til Link Larvik 4

6 Start i Vestfold START er et gratis, kommunalt tilbud til alle Vestfold-baserte nyetablerere. Tilbudet består av råd og veiledning hos koordinator, samt bistand av private og offentlige hjelpere. Etter å ha vært med på å utvikle og lansere tilbudet i 2007 har Link påtatt seg rollen ved å være Start koordinator på vegne av Larvik og Lardal kommuner gjennom hele perioden. Som en del av Start tilbudet gjennomfører Link fire Start samlinger i året. Mentor ordning Rundt 25 erfarne bedriftsledere og resurspersoner fra næringslivet i Larvik har stilt seg til rådighet for å hjelpe gründere og nyetablerere. Bidraget fra mentorene er frivillig og kompenseres ikke økonomisk. 29 gründere har fått mentorstøtte i perioden, av disse kan vi se at kun 6 er avviklet. Næringsfondet Link har ivaretatt rollen som sekretariat for det kommunale næringsfondet i Larvik. Næringsfondet har hatt to årlige utlysninger, og Link har behandlet totalt 113 søknader siden Trykktank Larvik I 2010 lanserte Link gründerprogrammet Trykktank Larvik. Trykktanken er et tilbud utviklet i samarbeid mellom Link, Innovasjon Norge, Connect Norge og Larvik næringsforening, der 3 5 virksomheter eller prosjekter som vurderes å ha et høyt verdiskapings potensiale følges tett over tid. Målet med programmet er å gi rett stimulering av de utvalgte virksomhetene ved tilførsel av kompetanse, nettverk og kapital. Så langt er det gjennomført tre runder av programmet med totalt 10 deltagere. 5 av deltagerne har fått støtte fra Innovasjon Norge via programmet til en total verdi på kr 2.2 millioner. Via en kobling opp mot Teknologisk Institutt har en deltager også fått utløst EU støtte til en verdi på ca. 3 millioner euro. Ungt Entreprenørskap i Vestfold Link har bistått UE Vestfold med; å skaffe dommere, sponsorer og mentorer til UE messer og Ungdomsbedrifter; arbeidet for tettere samarbeid mellom UE Vestfold og Larviksskolene (eget næringsplanprosjekt); arrangere gründercamper og en Fylkesmesse i Arena Larvik. Link har også representert Larvik kommune i Generalforsamlingen til UE Vestfold. Av øvrig arbeid for gründere og nyetablerere kan følgende meldes: Connect springbrett Larvik gründerhage Årets gründer Kontakt med nyetablerte virksomheter Markedsføring av gründertilbudet 5

7 3.1.2 Arbeid med nyetableringer Link bistår virksomheter som vurderer å flytte/ ekspandere til Larvik med: Gi oversikt over ledige arealer og lokaler som passer de behovene virksomheten har Skaffe til veie informasjon om reguleringsplaner og infrastruktur Opprette og bistå i kontakt med politisk og administrativt nivå i Larvik kommune Bistå i partner, leverandørsøk Gi annen relevant informasjon som f.eks. om kundegrunnlag, prosjekter Andre ting som kan være relevant for at de velger å etablere seg i Larvik Fra høsten 2008 frem til våren 2010 var det liten pågang av virksomheter som vurderte å etablere seg i Larvik. Dette har gradvis bedret seg, og det siste halvannet året har pågangen av interessenter stadig økt. Noen av de største etableringene Link har arbeidet med fra 2008 har vært IKEA og Norgesmøllene. I tillegg har Link vært involvert i forhold til etableringer som f.eks. Høyt og Lavt, Vestfold film forum og Vestfold kontoret til Viken filmsenter, samt Brødrene Dahls etablering på Ringdalskogen. Uavhengig av virksomhet er omfanget av slike etableringsprosesser varierende. Noen avklares raskt, mens andre kan pågå over flere år og krever betydelig innsats. I alle tilfelle er det en forutsetning å; ha gode rutiner for oppfølging, ha ressurser og kompetanse til å kunne respondere raskt på spørsmål som kommer, kunne opptre troverdig og behandle sensitiv informasjon konfidensielt, og ikke minst ha et produkt i bunnen som passer til virksomhetens behov. I dette arbeidet er derfor Link helt avhengig av et godt samarbeid med lokale eiendomsutviklere, kommuneadministrasjon og politikere Arbeid for å beholde arbeidsplasser Link har arbeidet ut fra ett system der større virksomheter i kommunen gis en personlig oppfølging. Alle virksomheter med over 30 ansatte kontaktes årlig og de med 20 ansatte eller mer skal være kontaktet minimum i en gang i løpet av en to års periode. Rundt 70 virksomheter er nå registrert og inne i denne oppfølgingsrutinen. Målet er å skape en tettere dialog mellom Link og bedriftene, i tillegg til å avdekke generelle og bedriftsspesifikke problemstillinger i næringslivet i Larvik. På denne måten kan Link yte nødvendig bistand ovenfor den enkelte virksomhet ved behov, samt danne seg et bilde over generelle problemstillinger og muligheter i næringslivet i Larvik. I tillegg får over 160 bedrifter i Larvik med mellom 10 og 20 ansatte oppfølging via et eget elektronisk nyhetsbrev der det er informert om Links tilbud. Det har også vært foretatt en oppfølging av de største statlige virksomhetene i kommunen. Gjennom perioden har Link vært involvert i en rekke prosesser hvor bedrifter har stått i fare for å flytte ut av Larvik. I enkelte av disse sakene er det nedlagt betydelig med ressurser. Kun en av de bedriftene Link har fulgt opp på denne måten har flyttet ut av kommunen. 6

8 3.2 Hvilke måleindikatorer som følges Links strategiplan som ble vedtatt i 2008 og videreutviklet i 2009 (vedlegg 2) la følgende overordnet målsetning: «Link skal bidra til å øke Larviks attraktivitet som bo- og næringsområde ved å: - bidra til å skape og bevare arbeidsplasser - drive utvikling basert på nyskaping og innovasjon, høgskoleutvikling og en fremtidsrettet næringsplan. - markedsføre Larviks fortrinn og utvikle et unikt omdømme. Dette skal bidra til å skape 200 nye arbeidsplasser årlig i Larvik» For å vurdere om Larvik utviklet seg i riktig retning ble det videre definert et sett med styringsmål innen arbeidsplassvekst, Larviks plassering i Nærings NM, antall nyetablerte foretak, netto tilvekst av foretak og befolkningsvekst. Tabell 1 Styringsmål for Link Larvik i perioden 2008 til er satt som referanseår. Referansekommuner = Tønsberg, Sandefjord, Porsgrunn og Skien Tabell 2 Resultat for styringsmålene per år Parameter % vis vekst i arbeidsplasser rangert i forhold til referansekommuner alle sektorer* % vis vekst i arbeidsplasser rangert i forhold til referansekommuner næringsliv* Larviks plassering i Nærings NM Antall nyetablerte foretak rangert i forhold til referansekommuner Netto tilvekst foretak rangert i forhold til referansekommuner Befolkningsvekst 359 Ja Nei Nei Nei 7

9 Som overstående oppsett viser ble enkelte av styringsmålene nådd i noen år, men for perioden totalt sett er ikke målene oppnådd. Gjennomgående er det best resultat innen utviklingen i antall arbeidsplasser, mens befolkningsveksten har vært det området hvor resultatene har vært svakest. Når det gjelder antall nyetablerte foretak, og netto tilvekst, har Larvik holdt den «historiske» posisjonen i forhold til referansekommunene, med en forbedring de seneste årene. Til slutt presiseres det at dette er områder hvor resultatet påvirkes av en rekke faktorer, og ikke utelukkende kan relateres til Links arbeid. Det ble derfor også satt en rekke leveranse/ resultatmål for arbeidet. Disse er rapportert og revidert årlig. Rapport for 2009, 2010 og 2011 er uttrykt bilag denne rapporten. Rapportene viser at leveransene i all hovedsak er gjennomført. 3.3 Hvilken utvikling har det vært innen nyetableringer og innovasjon Historisk sett har Larvik en lavere etableringsrate enn f.eks. Sandefjord og Tønsberg. Dette gjaldt også for perioden fra 2008 til I 2011 hadde Larvik for første gang flere nyetableringer enn Sandefjord. Ser man i forhold til andre kommuner hadde Larvik flere nyetableringer enn Horten og Porsgrunn. Videre har antall nyetableringer vært gjennomgående høyere de siste fire årene enn i årene fra 2001 til Tabell 3 - Antall nyetablerte foretak per år, alle typer. Kilde: Statistisk sentralbyrå Larvik Horten Tønsberg Sandefjord Porsgrunn Skien Av nyetableringene i Larvik i perioden var 29,3 % aksjeselskaper, 61,5% enkeltmannsforetak mens 9,3% var andre typer etableringer som foreninger, borettslag etc. Larvik er den av kommunene i tabellen over som har lavest andel av «andre typer» etableringer. 8

10 3. 4 Utviklingen i arbeidsplasser for offentlig og privat virksomhet Utvikling i arbeidsplasser i offentlig sektor Det har vært en kraftig vekst i offentlig sektor i Norge de seneste årene, og da først og fremst i kommunal sektor. Larvik har hatt en over lengre tid hatt en svakere utvikling i offentlig sektor enn både snittet for Norge, Vestfold og de andre bykommunene i regionen. Dette skyldes først og fremst en svakere vekst, og i enkelte år reduksjon, i antall kommunalt ansatte. I Statlig og Fylkeskommunal sektor har Larvik hatt en vekst på henholdsvis 3,3% og 8,8% siden Figur 2 Utviklingen i antall arbeidsplasser i offentlig sektor fra 2008, indeksert. Utvikling i arbeidsplasser i privat sektor Høykonjunkturen på midten av 2000 tallet flatet ut i 2008 med finanskrisen, og antallet ansatte i privat sektor falt markant. Mens det var en fortsatt tilbakegang i de andre byene i regionen i 2009 til 2010 holdt utviklingen i Larvik seg stabil og på samme nivå som landsgjennomsnittet. En nedgang i 2011 bidro til at Larvik hadde en samlet nedgang på 4,4% i antall ansatte i privat sektor fra 2008 til Denne tilbakegangen er allikevel mindre enn både Tønsberg (-6,6%), Sandefjord (-7,4%), Horten (-7,9%) og Porsgrunn (-7%). Det var også litt bedre enn snittet for Vestfold (-4,6%), men svakere enn landsgjennomsnittet som var på -0,8%. Dette synliggjør at hele vår region har en vekstutfordring hva angår arbeidsplasser i privat sektor. 9

11 Figur 3 Utviklingen i antall arbeidsplasser i privat sektor siden 2008, indeksert. Total utvikling i antall arbeidsplasser Totalt sett har det da vært en tilbakegang i antall arbeidsplasser i Larvik på 1,9 % siden Dette er omtrent likt snittet for Vestfold, men svakere enn landsgjennomsnittet. Hovedårsakene til dette er reduksjonen i antall arbeidsplasser i privat sektor samt at det har vært lavere vekst i kommunalsektor enn det man ser i en rekke andre kommuner. Figur 4 Utviklingen i antall arbeidsplasser totalt siden 2008, indeksert 10

12 3.5 Status for høgskoleutvikling og oppfølging av næringsplanens prosjekter Næringsplanen Siden 2006 har Link hatt delegert ansvaret med å utarbeide Næringsplanen for Larvik kommune. Den seneste planen ble vedtatt av Larvik kommunestyre 6. desember 2009 og gjelder for perioden Planen har som målsetning å gjøre Larvik selvforsynt med arbeidsplasser, og legger fire strategier for dette. Det er; Produktet Larvik, Samarbeid og engasjement, Kompetanse og Omdømme. Planens handlingsprogram er rullert i 2010 og Status for de til en hver tids gjeldende næringsplansprosjekt er rapportert til kommunestyret ved rulleringene, og hovedinnholdet gjengis her: I 2010: Thor Heyerdahl vitensenter forprosjekt Prosjektledelse: Larvik kommune Links rolle: Prosjektdeltager Prosjektet har som mål å legge grunnlaget for etableringen av et Thor Heyerdahl vitensenter i Larvik. Prosjektet er ikke gjennomført og er for tiden stilt i bero da det skal sees i sammenheng med øvrig utvikling av Indre havn. Fra UE til AS Prosjektledelse: UE Vestfold Links rolle: Prosjektdeltager Prosjektet hadde som mål å: o o o o Øke interessen for entreprenørskap blant elevene (få frem flere talenter) Bedre tilbudet og støtten til elever med UE bedrifter (øke kompetansen) Identifisere gode kommersielle ideer blant UE bedrifter (identifisere talentene) Hjelpe og følge de UE bedriftene som har kommersialiserbare ideer (hjelpe talentene) Som en følge av prosjektet er det avholdt flere gründercamper og konferanser. Lokalt næringsliv har stilt opp med mentorer og dommere til UE konkurranser. Som ett resultat fikk Larvik vinneren av NM for Ungdomsbedrifter i 2010, DataDong UB. Det har også vært arbeidet med å implementere entreprenørskap på grunnskolenivå, og over 50 lærere i grunnskolen har fått opplæring i entreprenørskap. Link var prosjektdeltager i 2010 og har i tillegg bistått UE Vestfold med praktisk bistand innen noen oppgaver. Foregangskommune på plan- og byggesaker Prosjektledelse: Larvik kommune Links rolle: Prosjektdeltager Prosjektet har som mål at Plan og byggesaksaksbehandling i Larvik kommune skal bli et konkurransefortrinn. Prosjektet arbeidet med å avklare hva som skal til for å bli en foregangskommune slik og implementerte dette inn i nye rutiner og systemer. Arbeidet er videreført av Larvik kommune. I forbindelse med ny strategiplan vil også Link arbeide videre for gode og effektive prosesser mellom kommunen og næringslivet. 11

13 I 2011: Knoppskyting Prosjektledelse: Link Larvik Prosjektet hadde som mål å kartlegge innen hvilke næringsgrener/ klynger Larvik har vekstpotensial (i forhold til arbeidsplasser) og hvordan dette kan tas ut. Grunnet manglende finansiering ble prosjektet ikke gjennomført som planlagt. I hht Links strategiplan vedtatt i 2012 vil prosjektet bli videreført Porten til Europa Prosjektledelse: Larvik havn KF Links rolle: Prosjektdeltager Prosjektet har som mål å styrke Larviks posisjon som logistikk knutepunkt. Prosjektet etablerte «Larvik logistikkforum» som har bidratt til økt dialog mellom private virksomheter og offentlige aktører, og blant annet ble det i 2011 gitt dispensasjon for å kunne kjøre modulvogntog på elveveien et av flere viktige forhold for å kunne øke vareinntaket over Larvik havn. Larvik Norges etter- og videreutdanningskommune Prosjektledelse: Link Larvik AS Prosjektet skal være en del av en langsiktig satsning på etter og videreutdanning i Larvik og skal således arbeide for å øke antall studier og antall kursdøgn i Larvik. Prosjektet er fra 2012 overtatt av Larvik kommune I 2012: Porten til Europa Prosjektledelse: Larvik havn Links rolle: Prosjektdeltager Prosjektet «Porten til Europa ble videreført fra I 2012 har det blitt jobbet mye med forhold knyttet til jernbanegodstransport. Et prosjekt for å etablere en fast logistikk klynge/ nettverk ble igangsatt med støtte fra Vestfold fylkeskommune. Larvik Norges etter- og videreutdanningskommune Prosjektledelse: Link Larvik, overført til Forum for høgere utdanning i Larvik. Dette prosjektet ble også videreført fra Helse Larvik Prosjektledelse: Link Larvik Prosjektet skal legge til rette for vekst i antall arbeidsplasser i privat og offentlig helsevirksomhet i Larvik. Så langt er det: o Utarbeidet søknad til Helse og omsorgsdepartementet vedrørende etableringen av et opplæringssenter for bruk av velferdsteknologi i kommunesektoren o Arbeidet med et samarbeidsprosjekt mellom Larvik kommune og lokal leverandør om utvikling av løsninger for bruk av sporingsteknologi i omsorgssektoren o Gjennomført prosjektet «Teknologi, helse og omsorg i Larvik Kommune» En strategi/ tiltaksplan for det videre arbeidet er under utvikling. I sitt møte 19. september 2012 fattet kommunestyret følgende vedtak: «KST-137/12 Vedtak: Rådmannen bes starte opp arbeidet med ny næringsplan som beskrevet under «Vurderinger og konsekvenser» i denne saken. Formannskapet er styringsgruppe.» 12

14 Utfra «Vurderinger og konsekvenser» ser man at Link ikke lenger vil ha ansvaret for å utarbeide næringsplanen, men delta i arbeidet på lik linje med en rekke andre aktører. I saken har Rådmannen også signalisert at det vil bli gjennomført en egen evaluering av «Næringsplan for 2010 til Høgskoleutvikling Frem til 2010 fungerte Link som sekretariat for «Forum for høgere utdanning i Larvik». En grundig rapport for status på daværende tidspunkt ble gitt i sammenheng med at Kommunestyret behandlet «Strategiplan for høgskoleutvikling i Larvik rullering» i sitt møte 3. november 2009 (KST 153/09). Fra 2010 har Rådmannen hatt sekretariatsansvaret for Høgkole forumet, mens Link har vært deltaker på lik linje med blant annet Høgskolen i Vestfold, Politihøgskolen, JKØ m.fl. Ved overdragelsen av sekretariatsfunksjonen i 2010 var det følgende aktivitetsnivå: Antall heltidsstudenter ved Tollboden: 120 Antall deltidsstudenter ved Tollboden: 150 I perioden fra 2010 har hoved aktivitetene rundt høgskolearbeidet vært: o Utvikling av bachelor i sykepleie o Utvikling og gjennomføring av «Arrangørstudiet», et samarbeid mellom HiVE og PHS o Etablering av studenthybler i samarbeid med studentsamskipnaden o Øvrige studentvelferdstiltak (informasjonsmøte, (nå tatt inn under o Økt konferanseaktivitet fra Høgskolen i Vestfold o Dialog og bistand PHS/ JKØ i forbindelse med etableringen i Stavern 3.6 Bidrag i det strategiske næringsarbeidet og andre utviklingsprosjekter Som nevnt under punkt 2 har Link blitt involvert i en rekke offentlige og private utviklingsprosjekter. Noen av de mest omfattende er gjengitt her Bestilling ved forrige evaluering I kommunestyrets vedtak 14. november 2007 ble det lagt inn en rekke bestillinger (se vedlegg 1). Disse ble levert på følgende måte: Ansvaret for strategisk utvikling av reiselivet. Link var med på å ta initiativ til og gjennomføringen av prosessen som resulterte i etableringen av Opplev Larvik i Daglig leder i Link satt i interimsstyret til Opplev Larvik helt frem til Ansvaret for utvikling av store arrangement med betydelige nærings- og byutviklingsperspektiv. I 2008 var Link medarrangør for den ene fagdagen under Citisense 08. Konferanse ble Norges største by- og næringsutviklingskonferanse med over 1200 deltagere. Etter det har Link arrangert: o I «Fremtidens Larvik», konferanse på Bølgen med ca. 200 deltagere o I «Google Live in Larvik», konferanse med fokus på digital synlighet, ca. 200 deltagere. o I 2012 «Google back in town», konferanse med fokus på digitalt salg, ca. 100 deltagere 13

15 Ansvaret for Heyerdahl byen I 2006 utarbeidet Link prosjektplanen for prosjektet «Heyerdahl byen». Deretter var Link deltager i prosjektets styringsgruppe frem til det ble avsluttet i Omdømmearbeid I 2009 startet Link opp omdømmeprosjektet «Agenda Larvik. Prosjektet ble etablert og gjennomført i samarbeid med flere aktører og hadde som mål å utvikle et unikt og attraktivt omdømme for Larvik. Prosjektet ble forankret i «Næringsplan for Larvik 2009 til 2013», og Links strategiplan. Av mandatet framgår bl.a. følgende «Utvikle et felles budskap/ kommunikasjonsplattform Larvik Utvikle markedsføringsmateriell for Larvik Gjennomføre aktiviteter/ tiltak for å markedsføre Larvik/ bygge omdømmet Utvikle og gjennomføre en årlig media/ pr plan for Larvik Det etableres et omdømmestyre som en referansegruppe for prosjektet.» Prosjektet ble avsluttet 1. oktober De viktigste prosjektleveransene er: En kommunikasjonsplattform som angir hva Larvik bør kommunisere og levere for å være attraktiv for næringsliv, tilflyttere og besøkende En strategi for hvordan Larvik kan bli synlig på nettet Et velkomsttilbud til tilflyttere til kommunen. En mengde materiell i form av brosjyrer, annonser, presentasjoner og 22 videoer. En egen pressepakke. For en mer detaljert oversikt over prosjektets aktiviteter og resultater vises det til sluttrapport for prosjektet (vedlegg 5). For en oversikt over øvrige oppgaver Link har vært involvert i vises det til den etterfølgende matrisen. 14

16 3.7 Samlet oversikt over leveranser og aktiviteter fra 2008 Område Aktivitet/ prosjekt Leveranser/ resultat Arbeid med gründere Utviklet det mest omfattende gründertilbudet i Totalt 420 gründere har fått bistand Vestfold Start i Vestfold Startkoordinator for Larvik og Lardal Arrangert ca 4. Startsamlinger i året Mentorordning 29 gründere har fått mentorhjelp Næringsfondet To utlysninger per år 113 søknader behandlet Trykktank Larvik (fra 2010) Gjennomført tre program Ti deltagere Flere deltagere tilført betydelige utviklingsmidler (2.2 millioner + 3 millioner euro) Ungt Entreprenørskap Vertskap for kontoret for UE Vestfold (frem til desember 2011) Samarbeidet om gründermesser/ gründercamper Bistått med mentorer og dommere til ungdomsbedrifter Thor Heyerdahl vgs. Eget næringsplanprosjekt Representert Larvik kommune i generalforsamlingen Connect Springbrett Gjennomført tre Connect springbrett Larvik gründerhage (fra 2011) Gjennomført pilot med to deltagere Årets gründer Pris delt ut i 2008, 2009 og 2010 Markedsføring av gründertilbud Stands, web annonsering og øvrig annonsering 15

17 Område Aktivitet/ prosjekt Leveranser/ resultat Arbeid med nyetableringer Mottak av etablererforespørsler Bistått virksomheter med oversikt over aktuelle lokaler/ arealer, dialog med Larvik kommune og andre offentlige virksomheter samt skaffe til veie øvrig relevant informasjon Arbeid for å beholde arbeidsplasser Oppfølgingsrutiner Rundt 70 virksomheter personlig fulgt opp årlig Rundt 160 virksomheter fulgt opp via mail Bistand Bistått og fulgt opp virksomheter i forhold til søk etter areal/ lokaler, samarbeidspartnere, dialog med offentlige myndigheter, infrastruktur etc Næringsplanen Næringsplan 2009 til 2013 Utarbeidet næringsplan Utarbeidet handlingsprogram og rullert dette Næringsplanens handlingsprogram 2010 Thor Heyerdahl vitensenter forprosjekt o Prosjektet videreføres som en del av den totale utviklingen av Indre havn. Fra UE til AS o Opplæring av lærere i entreprenørskapsfaget o Gjennomført flere gründercamper/ arrangement o Mentorer og dommere til UE bedrifter og konkurranser o Larvik vant årets UE bedrift i 2010 Foregangskommune på plan- og byggesaker o Etablerte nye rutiner og forbedringstiltak i plan og byggesaksbehandling. Arbeidet videreført av Larvik kommune 16

18 Område Aktivitet/ prosjekt Leveranser/ resultat Næringsplanens handlingsprogram 2011 Knoppskyting o Prosjektet ble ikke gjennomført. o Link har arbeidet videre med klynger innen Logistikk og Justis Porten til Europa o Etablerte Larvik logistikkforum o Bygde relasjoner mellom private logistikk virksomheter og offentlige aktører o Definerte logistikkproduktet i Larvik o Posisjonert Larvik som logistikk knutepunkt ovenfor offentlige myndigheter o Disp. for å kjøre modulvogntog på elveveien kom på plass Larvik Norges etter- og videreutdanningskommune o Avklarte Larvik kommunes rolle i forhold til NEVU o Etablert pilotprosjekt, Teknologi, helse og omsorg i Larvik Kommune o Larvik kommune ble med i SKANKOMP Næringsplanens handlingsprogram 2012 Porten til Europa o Arbeid med Jernbanegodsterminal problematikk o Arbeid med prioriteringer i NTP o Igangsatt et forprosjekt med støtte fra Vestfold fylkeskommune for å etablere en fast logistikk klynge/ nettverk Norges etter- og videreutdanningskommune o Forum for høgskoleutvikling i Larvik har overtatt ansvaret 17

19 Område Aktivitet/ prosjekt Leveranser/ resultat Helse Larvik o Utarbeidet søknad til HoD for etableringen av et opplæringssenter for bruk av velferdsteknologi o Arbeidet med et samarbeidsprosjekt mellom Larvik kommune og lokal leverandør om utvikling av løsninger for bruk av sporingsteknologi i omsorgssektoren Gjennomført prosjektet «Teknologi, helse og omsorg i Larvik Kommune» Høgskoleutvikling Forum for høgere utdanning Sekretariat for forumet frem til 2010 Deltager frem til 2012 Viktige leveranser i perioden: o Bachelor i sykepleie o Arrangørstudiet o Etablering av studenthybler i samarbeid med studentsamskipnaden o Øvrige studentvelferdstiltak o Økt konferanseaktivitet fra Høgskolen i Vestfold o Dialog og bistand PHS/ JKØ i forbindelse med etableringen i Stavern Strategisk utvikling av reiselivet Deltok i utredningen og etableringen av Opplev Larvik Deltok først i prosjektgruppen og deretter i interimsstyret Utvikling av store arrangement Citisense fagdag 1200 deltagere 2010 «Fremtidens Larvik» deltagere 2011 «Google Live in Larvik» 200 deltagere 2012 «Google back in town» 100 deltagere 18

20 Område Aktivitet/ prosjekt Leveranser/ resultat Heyerdahl byen Deltok I prosjektets styringsgruppe frem til det ble avsluttet i Omdømmearbeid Omdømmeprosjektet Agenda Larvik Utviklet og ledet prosjektet Utviklet kommunikasjonsplattform for Larvik Utviklet en digital strategi for Larvik Bygd en digital struktur (www.larvik.no etc.) og arbeidet med digital synlighet Etablert et velkomsttilbud til tilflyttere Utviklet en mengde materiell (filmer, brosjyrer etc) som ligger nedlastbart. Areal og regionale planer Regional plan for sentrumsutvikling Deltok i prosessen sammen med Larvik kommune Ga egen høringsuttalelse Unntaksbestemmelse for IKEA med i planen Har bistått virksomheter i å forstå bestemmelsene Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Deltok i arbeidsgruppe for næringsarealer Klova er med i planforslaget Utvidelse på Ringdalskogen er med i planforslaget Larvik havn definert som et område som er «særlig viktig for utvikling av arbeidsplasser og næringsliv i Vestfold» i planforslaget Kommunedelplanens arealdel Bistått Larvik kommune i rulleringene i av kommunedelplanens arealdel Oversikt over reelt tilgjengelig næringsareal Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Utarbeidet felles uttalelse fra Link, Larvik næringsforening, Sandefjord næringsforening og Vekst i Grenland 19

21 Område Aktivitet/ prosjekt Leveranser/ resultat Øvrige oppgaver Handelsstruktur analyse (2008) Gjennomførte handelsstrukturanalyse Verdiskapingsprogrammet i Hammerdalen Deltok i prosjektgruppen frem til prosjektets avslutning i 2009 Forum for næringsutvikling i Larvik Ivaretatt sekretariatsfunksjonen. 5 6 møter i året Private utbyggingsprosjekter Bistått i flere større utbyggingsprosjekter Folkefesten (frem til 2010) Deltager i prosjektgruppen Deltager i jury for årets Larviksbedrift Analyser Utarbeide analyser og faktagrunnlag om arbeidsplassutvikling, utvikling i antall foretak, befolkningsutvikling etc. Basert på tall fra SSB. Larvik09 (2009) Deltok i prosjektgruppen. Flere markeringer gjennomført gjennom året. 20

22 4.0 Styrets avsluttende bemerkninger Fremme næringslivsarbeidet i Larvik kommune for å beholde eksisterende virksomheter og arbeidsplasser, og skape nye - sitatet er hentet fra foretaksregisteret i Brønnøysund datert I strategisk plan fra 2008 ble det definert styringsmål for Link, jf. dokumentets side 7. Tabell over oppnådde resultater på samme side viser, slik styret ser det, at selskapet ikke har nådd målene satt i Det kan sikkert hevdes at målene har vært for ambisiøse og diffuse samt at Link ikke alene kan sies å være i stand til å oppfylle disse, men styret legger likevel til grunn at målene for perioden ikke er oppfylt. Når kommunestyret nå gjør sin bestilling på en vurdering (jfr. dokumentets side 4) ser man det åpenbare i dilemmaet med at Link ikke bare har arbeidet med oppgaver knyttet til sin kjernevirksomhet (arbeidsplasser). Link har etter styrets oppfatning i for stor grad blitt brukt til oppgaver av utredningsmessig, saksbehandlingsmessig og prosessuell art, saker som alle er viktige, men som ikke lett lar seg måle og relatere til Links oppgaver om å bidra til etableringer. Dilemmaet forsterkes ytterlige ved å se på de vedtatte årlige handlingsplaner for selskapet. Styret er av den oppfatning at Links brede engasjement over tid skyldes forventninger fra eierne samtidig som at grenseoppgangen mellom Link og andre aktører som Larvik kommune og Opplev Larvik har vært uklare og tidkrevende Av denne grunn har nok oppfatningen og bildet av Link etter hvert blitt utilsiktet diffust, utydelig og profilløst selv om Links bidrag i mange av prosessene har vært viktige. Som nevnt tidligere så er dette nettopp en av grunnene til at styret har vedtatt en ny og spiss strategi for selskapet i erkjennelse av at Link ikke vil kunne håndtere de mange oppgaver som etter hvert har blitt lagt til den lille organisasjonen. Styrets oppfatning er at skal Link lykkes så må selskapet vende tilbake til start med et smalt fokus rettet mot arbeidsplassutvikling. I næringsarbeidet i Larvik kommune må Link gis en begrenset og spisset rolle. Link er en brikke i en større sammenheng der suksess vil avhenge av hvordan politikk, administrasjon og næringsliv spiller sammen i arbeidet med å gjøre Larvik næringsattraktiv og omdømmemessig positiv. Helt avslutningsvis er det gledelig å kunne henvise til sitater fra Ikeas etablering, utsagn fra Innovasjon Norge vedr. gründervirksomhet samt kjente nyetableringer som for eksempel Norgesmøllene alle prosesser der Link har spilt sin rolle i den store sammenhengen. Gjennom en ny strategi har styret vedtatt at Links ressurser de nærmeste årene skal innrettes mot å: Å beholde det eksisterende arbeidsplasser Å bidra til vekst og nyskapning Å jobbe for at bedrifter skal flytte til eller knoppskyte i Larvik. Målet er 200 nye arbeidsplasser og en betydelig forbedring på Larviks plass i NM-rangeringen av Norges beste næringskommuner. 21

Company Name LINK LARVIK A/S STRATEGIPLAN LINK LARVIK

Company Name LINK LARVIK A/S STRATEGIPLAN LINK LARVIK Company Name A/S STRATEGIPLAN INNHOLDS FORTEGNELSE 1. INNLEDNING 4 2. DAGENS SITUASJON FOR LARVIK 5 3. MÅL 6 4. STRATEGI 7 5. TILTAK 8 Område 1 Lokale virksomheter 8 Område 2 - Gründere/ nyetablerere 10

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Aktiviteter. Vekst i Grenland Handlingsplan høst 2011

Aktiviteter. Vekst i Grenland Handlingsplan høst 2011 Aktiviteter Vekst i Grenland Handlingsplan 2017 høst 2011 Visjon: Grenland samlet, synlig og attraktiv Aktiviteter Mål: Økt antall arbeidsplasser, høst 2011 minst tilsvarende landsgjennomsnittet Aktiviteter

Detaljer

RPVI 2 konkrete prosjekter

RPVI 2 konkrete prosjekter RPVI 2 konkrete prosjekter Orientering i VSV 10. desember 2014 Magnar Simensen rådgiver Vestfold fylkeskommune De 6 strategiske grepene 1. Reelt og forpliktende samspill 2. Videreutvikling av næringsmiljøer

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Vedlegg Regional plan for verdiskaping og innovasjon Forslag til Handlingsprogram 2017 2018 Bakgrunn. Om selve planen Verdiskapingen i Vestfold er lav og har vært fallende de siste 20 år sammenlignet med

Detaljer

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: U01 Arkivsaksnr: 2015/665-1 Saksbehandler: Kristian Rolstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Malvik Næringsutvikling - fremtidige status Vedlegg: F.sak 237/88

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon Politisk referansegruppe 29. august 2014 Prosjektleder Magnar Simensen Innhold Kort repetisjon av status Siden møtet 25.

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.3 Ivaretakelse av konsekvenser for verdiskaping i næringslivet 1.1.1 Gjennomgang av eksisterende

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Regionrådsmøte Orkdalsregionen 28. august 2015 Ved Berit Rian, leder Næringsrådet/Næringsalliansen i TR Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet

Entreprenørskapsprosjektet Entreprenørskapsprosjektet Tiltak 4.2.1 i RPVI «Avklare innhold, organisering og finansiering av framtidig etablererveiledning og entreprenørskapssatsing». Innledning og innhold Arbeidsgruppa er ferdig

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1107 Arkivkode: 140 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/31 07.05.2013 Kommunestyret 13/50 28.05.2013 Rullering av næringsplanen

Detaljer

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet?

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Litt om nåværende samarbeid. Grenlandskommunene har et formalisert samarbeid med Grenlandsrådet som

Detaljer

Næringsplan

Næringsplan Næringsplan 2015 2016 Hobøl kommune Politisk behandlet: Hovedutvalg for plan og utvikling 24.03.2015 Kommunestyret 13.04.2015 Formål Denne næringsplanen er et strategisk plandokument for hvordan Hobøl

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer

«Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan. Regional formannskapskonferanse, 11.

«Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan. Regional formannskapskonferanse, 11. «Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan Regional formannskapskonferanse, 11.april 2014 Temaer i dag 1 Idrettsbasert næringsutvikling 2 Film-, TV- og spillproduksjon

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen

Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen Utfordringer og mulige løsninger Regionrådet 9. desember 2011 Skal TR være usynlig eller omstridt? Dårlig omdømme Omstridt Usynlig Godt omdømme Merkevaren

Detaljer

Strategisk næringsplan (SNP) for Follo.

Strategisk næringsplan (SNP) for Follo. Strategisk næringsplan (SNP) for Follo www.follo.no Hvorfor strategisk næringsplan for Follo? En felles og framtidsrettet næringspolitikk, med konkret handlingsprogram Et konkret og målrettet styringsredskap

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor Næringsutvikling i Midt-Telemark Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor 115 113 111 109 107 Midt-Telemark 105 104,9 103 101 99 97 95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering I. Innledning Svart kursiv = Tekst hentet fra vedtatt omstillingsplan Blå kursiv = Tekst hentet fra handlingsplan SPIRE 3 Rød kursiv = Tekst hentet fra styreseminaret II. Mål Omstillingsarbeidets resultatmål:

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst Byregionprogrammet Utviklingsprogram for byregioner - Byregionprogrammet - skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale Regioner som samarbeider lykkes

Detaljer

Teksten settes her. med ny næringsplan!

Teksten settes her. med ny næringsplan! Teksten settes her med ny næringsplan! Agenda - Bakgrunnen - Prosessen - Resultater ett år etter - Hva har vi lært Bakgrunn for prosessen - Tiltak i kommuneplanens langsiktige del - Flere utdaterte planer

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

Mentortjenesten i Innovasjon Norge

Mentortjenesten i Innovasjon Norge Mentortjenesten i Innovasjon Norge Kollegaforum 2015 Lampeland 26. november 2015 Advokat Joachim Charlsen Pande Hva skal jeg snakke om? Mentorordningen generelt Hvordan er det vi i EY jobber med mentorordningen

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN 21.05.15 Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere Disposisjon Felles innledning om planer Litt om "Næringsplanen"

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/7405-2 Dato: * STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR DRAMMEN - STATUS INNSTILLING TIL BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: Saken tas til etteretning.

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Hvordan er veksten i SAS? Hvor høy vekst burde det være? Er SAS attraktiv?

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING MØTE MED REFERANSEGRUPPA 03. mai 2013 Formål Fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud Hva betyr det? Regional plan for verdiskaping og

Detaljer

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017 Omstilling Dyrøy Handlingsplan Versjon: 1.1-5. september 2017 Behandlet av styringsgruppa: 5. september 2017 Vedtatt av kommunestyret: 12. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold Dato: 25. april 2017 Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Program Tirsdag 25. april 2017 0845-0900: Kaffe og te 0900-0915: Velkommen Velkommen

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking.

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking. Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 2,5 49 000 Befolkningsutviklingen er kongen av alle indikatorer.

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020 Presentasjon av høringsforslag Sliperiet 09.11.12 Sliperiet 09.11.12 Gro Herheim - Stabsavdelingen BEHANDLING Kommuneplanens samfunnsdel 2012 2020 høringsforslag: Presenteres

Detaljer

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013-2020 Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013 2020 - høringsutkast Side 1 Innholdsfortegnelse: Forord s. 3 Visjon s. 5 Overordnet målsettinger

Detaljer

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Dato: utkast 06.01.2017 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Vedtatt av Omstillingsstyret, Hurum2020 31.01.2017 Kommunestyret 07.03.2017 Innhold 1. Innledning... 3 2. Overordnet målsetting for

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING. Våler kommune. Åsnes kommune. Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen

Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING. Våler kommune. Åsnes kommune. Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING Våler kommune og Åsnes kommune Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 3 RAMMER OG FØRINGER

Detaljer

Virksomhetsrapport fra daglig leder pr 3. kvartal 2012

Virksomhetsrapport fra daglig leder pr 3. kvartal 2012 Virksomhetsrapport fra daglig leder pr 3. kvartal 2012 Basert på MNU s handlingsplan 2012 1. MNU skal være pådriver for næringsetableringer og for innovasjon/knoppskyting i eksisterende- og nye virksomheter.

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet F.v.: Thomas L. Jørgensen, Toril Hofshagen, Thomes Trømborg, Lone Skjønhaug, Helle Marie Buind,

Detaljer

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR Besøk. Verdiskaping og arbeidsplasser. Bedrift. Vedtatt

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR Besøk. Verdiskaping og arbeidsplasser. Bedrift. Vedtatt STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2017-2018 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2017 Verdiskaping og arbeidsplasser Bo Bedrift Besøk Kilde: Telemarksforskning - attraktivitetspyramiden Vedtatt 13.12. 2016 BAKGRUNN

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Sømna Den grønne Helgelandskommunen som leverer!

Sømna Den grønne Helgelandskommunen som leverer! Sømna kommune Kommuneplan 2018 28 Samfunnsdelen Sømna Den grønne Helgelandskommunen som leverer! 07.06.2017 Planforum - Andrine Solli Oppegård, ordfører Det jeg skal si litt om 1. Status - hvor vi står

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg

Verran kommune. Saksframlegg Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/408-14 Saksbehandler: Trygve Wannebo, Næringssjef Ansvarlig leder: Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Søknad

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR NÆRINGS- OG KOMPETANSEUTVIKLING, HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIDOKUMENT FOR NÆRINGS- OG KOMPETANSEUTVIKLING, HANDLINGSPLAN FOR 2015 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 252/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.11.2014 96/14 Kommunestyret 01.12.2014 STRATEGIDOKUMENT FOR NÆRINGS- OG KOMPETANSEUTVIKLING,

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015

STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015 STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015 1 STRATEGI 1: TETT OG GOD DIALOG MELLOM KOMMUNEN OG NÆRINGSAKTØRENE TILTAK 1 Videreutvikle forum for samarbeid på tvers av næringer og kommunen Det

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer