Innspill til evaluering av Link Larvik AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til evaluering av Link Larvik AS"

Transkript

1 Innspill til evaluering av Link Larvik AS Larvik, desember 2012

2 Innhold 1. Bakgrunn Utviklingen siden siste evaluering Rapportering på kommunens forespørsler Arbeid med gründere, nyetableringer og for å beholde arbeidsplasser Arbeid med gründere Arbeid med nyetableringer Arbeid for å beholde arbeidsplasser Hvilke måleindikatorer som følges Status for høgskoleutvikling og oppfølging av næringsplanens prosjekter Næringsplanen Høgskoleutvikling Bidrag i det strategiske næringsarbeidet og andre utviklingsprosjekter Bestilling ved forrige evaluering Omdømmearbeid Samlet oversikt over leveranser og aktiviteter fra Styrets avsluttende bemerkninger Utrykte vedlegg: - Vedlegg 1 - KST 205/07 - «Link Larvik AS Evaluering» - Vedlegg 2 - Strategiplan for Link Larvik AS 2009 til Vedlegg 3 - Rapportering på Leveransemål per år fra 2009 til Vedlegg 4 - Næringsplan for Larvik 2010 til Vedlegg 5 - Sluttrapport omdømmeprosjektet - Vedlegg 6 - Strategiplan for Link Larvik AS, vedtatt 27. august

3 «Link tok i 2007 kontakt for å høre om en tomt i Larvik kunne være aktuell for oss. På bakgrunn av dette endte vi opp med å kjøpe tomt på Danebu som er en optimal plassering for et varehus for Vestfold og Grenland. Helt fra starten av, via jobbing opp mot fylket i forbindelse med regional delplan og til det løpet ble sluttført ved at Miljøverndepartementet endelig stadfestet planen i september i år, har Link på en profesjonell måte jobbet iherdig for at dette skulle komme i havn. Link sitt kontaktnett inn mot lokale, regionale og statlige myndigheter har vært helt uvurderlige i denne saken. Vi er nå i gang med arbeidet med reguleringsplanen for Danebu takket være Link. Vi ser fram til videre samarbeid fram mot og etter åpningen av et IKEA varehus på Danebu.» - Pål Walberg, Project Developement Manager, IKEA Norge 1. Bakgrunn Det vises til forespørsel mottatt 4. oktober 2012 der Rådmannen ber om at Link Larvik AS utarbeider en statusrapport lik beskrevet i Kommunestyresak 138/12. Det bes videre om at rapporten oversendes innen utgangen av 2012, slik at den kan ligge til grunn for det videre evalueringsarbeidet. Styret i Link Larvik AS anser at den etterfølgende rapporten svarer opp de spørsmål selskapet har fått oversendt, samt belyser andre relevante forhold for den videre evalueringen. I utarbeidelsen av rapporten har det blitt tatt utgangspunkt i at dette ikke er en egenevaluering av selskapet, men heller et faktagrunnlag for det videre arbeidet Rådmannen legger opp til. Videre er det tatt utgangspunkt i at det ønskes rapportering på arbeid og leveranser gjennomført etter forrige evaluering høsten Rapporten vil derfor i all hovedsak basere seg på aktiviteter og tiltak i tidsrommet 2008 til og med 2011 (heretter kalt «perioden»). Rapporteringen vil da også ta utgangspunkt i de strategi- og handlingsplaner som var gjeldende for selskapet i samme tidsrom. Styret vil også bemerke at Link i løpet av 2012 har utarbeidet en ny strategi for selskapet, vedtatt i august Det er redegjort for denne under «Styrets avsluttende bemerkninger» (pkt. 4). 2. Utviklingen siden siste evaluering Link Larvik AS ble etablert av Larvik kommune, Larvik næringsforening og Lo i Larvik og Lardal den 11. mai Selskapet var i operativ drift fra 1. oktober 2005, og har siden september 2006 hatt to faste ansatte. I tidsrommet 1. oktober 2009 til 1. oktober 2012 har det også vært engasjert en egen prosjektleder med ansvar for Omdømmeprosjektet. I 2007 ble selskapet evaluert for første (og foreløpig siste) gang, med en positiv konklusjon. Blant annet vedtok Kommunestyret «En er fornøyd med det resultat selskapet har levert de første driftsår.» (vedlegg 1). Det ble også gitt en rekke innspill med tanke på selskapets videre utvikling. I perioden frem til 2008 var det en høykonjunktur i Norge. Dette gjaldt også for Larvik, hvor man samtidig stod i startgropen med mange store nye nærings-, by- og infrastrukturprosjekter. Situasjonen var preget av stor optimisme og fremtidstro. Men samtidig hadde man helt konkrete mangler og utfordringer blant annet knyttet til tilgangen på attraktivt næringsareal, kontorfasiliteter av høy standard og virkemidler og møteplasser for nyskaping og innovasjon. Høsten 2008 slo «finanskrisen» inn og man gikk fra en sitasjon med stor ekspansjon til omtrent helt stillstand. 2

4 Når styret ser tilbake på perioden siden forrige evaluering ser vi at utviklingen ikke har ikke stått i stil til ambisjonene bl.a. hva angår vekst i arbeidsplasser. Det har i all hovedsak vært snakk om å opprettholde nivået på antall arbeidsplasser fremfor vekst. I denne perioden ble Link involvert i flere aktiviteter relatert til infrastrukturprosjekter, utbyggingsprosjekter, lokale og regionale arealplaner, høgskoleutvikling og omdømmearbeid oppgaver av mer saksbehandlingsmessig karakter. Oppgavene har blitt for mange i forhold til ressursene, og i enkelte tilfeller har man «sklidd» vekk fra hovedoppgaven «å skape og bevare arbeidsplasser». Gjennom hele perioden har Link informert sine eiere om selskapets aktiviteter og arbeidsområder. Dette er gjort via orienteringer til FNL og ved egne meldinger/ rapporter til kommunestyret. Vi ser allikevel at dialogen med eierne kunne vært tydeligere og bedre. Vi håper derfor også at denne evalueringsprosessen kan bidra til å sikre dette fremover. 3

5 3. Rapportering på kommunens forespørsler I KST- sak 138/12 ble følgende vedtak fattet: 1. Det utarbeides en statusrapport fra Link Larvik AS med beskrivelse av selskapets aktivitet, resultat og leveranser i henhold til målsetningene, tilbake til evalueringen i Det bør særlig framgå av rapporten: o o o o o hvordan selskapet arbeider med gründere, nyetableringer og for å beholde arbeidsplasser hvilken utvikling det har vært innen nyetableringer og innovasjon utviklingen i arbeidsplasser for offentlig og privat virksomhet status for høgskoleutvikling og oppfølging av næringsplanens prosjekter hvordan selskapet har bidratt i det strategiske næringsarbeidet og andre utviklingsprosjekter. Hvert enkelt av de overstående punkene vil bli besvart fortløpende i den videre orienteringen. 3.1 Arbeid med gründere, nyetableringer og for å beholde arbeidsplasser «Larvik er en foregangskommune for hvordan gründere skal hjelpes frem» - Tores Strømsodd, Leder av Innovasjon Norge Vestfold og Buskerud til Østlandsposten Arbeid med gründere Omkring 420 gründere har fått bistand via et eller flere av Links tilbud siden Gründertilbudet som har vært tilgjengelig/ blitt utviklet i perioden har vært basert på et mål om både å kunne gi bistand til alle som vurderer å starte opp egen virksomhet i Larvik (breddetilbud), og i tillegg å ha et tilbud til prosjekter som har potensiale for vekst og utvikling. Tilbudene er illustrert i modellen under og beskrevet kort i de etterfølgende punktene. Figur 1 Gründertilbudet til Link Larvik 4

6 Start i Vestfold START er et gratis, kommunalt tilbud til alle Vestfold-baserte nyetablerere. Tilbudet består av råd og veiledning hos koordinator, samt bistand av private og offentlige hjelpere. Etter å ha vært med på å utvikle og lansere tilbudet i 2007 har Link påtatt seg rollen ved å være Start koordinator på vegne av Larvik og Lardal kommuner gjennom hele perioden. Som en del av Start tilbudet gjennomfører Link fire Start samlinger i året. Mentor ordning Rundt 25 erfarne bedriftsledere og resurspersoner fra næringslivet i Larvik har stilt seg til rådighet for å hjelpe gründere og nyetablerere. Bidraget fra mentorene er frivillig og kompenseres ikke økonomisk. 29 gründere har fått mentorstøtte i perioden, av disse kan vi se at kun 6 er avviklet. Næringsfondet Link har ivaretatt rollen som sekretariat for det kommunale næringsfondet i Larvik. Næringsfondet har hatt to årlige utlysninger, og Link har behandlet totalt 113 søknader siden Trykktank Larvik I 2010 lanserte Link gründerprogrammet Trykktank Larvik. Trykktanken er et tilbud utviklet i samarbeid mellom Link, Innovasjon Norge, Connect Norge og Larvik næringsforening, der 3 5 virksomheter eller prosjekter som vurderes å ha et høyt verdiskapings potensiale følges tett over tid. Målet med programmet er å gi rett stimulering av de utvalgte virksomhetene ved tilførsel av kompetanse, nettverk og kapital. Så langt er det gjennomført tre runder av programmet med totalt 10 deltagere. 5 av deltagerne har fått støtte fra Innovasjon Norge via programmet til en total verdi på kr 2.2 millioner. Via en kobling opp mot Teknologisk Institutt har en deltager også fått utløst EU støtte til en verdi på ca. 3 millioner euro. Ungt Entreprenørskap i Vestfold Link har bistått UE Vestfold med; å skaffe dommere, sponsorer og mentorer til UE messer og Ungdomsbedrifter; arbeidet for tettere samarbeid mellom UE Vestfold og Larviksskolene (eget næringsplanprosjekt); arrangere gründercamper og en Fylkesmesse i Arena Larvik. Link har også representert Larvik kommune i Generalforsamlingen til UE Vestfold. Av øvrig arbeid for gründere og nyetablerere kan følgende meldes: Connect springbrett Larvik gründerhage Årets gründer Kontakt med nyetablerte virksomheter Markedsføring av gründertilbudet 5

7 3.1.2 Arbeid med nyetableringer Link bistår virksomheter som vurderer å flytte/ ekspandere til Larvik med: Gi oversikt over ledige arealer og lokaler som passer de behovene virksomheten har Skaffe til veie informasjon om reguleringsplaner og infrastruktur Opprette og bistå i kontakt med politisk og administrativt nivå i Larvik kommune Bistå i partner, leverandørsøk Gi annen relevant informasjon som f.eks. om kundegrunnlag, prosjekter Andre ting som kan være relevant for at de velger å etablere seg i Larvik Fra høsten 2008 frem til våren 2010 var det liten pågang av virksomheter som vurderte å etablere seg i Larvik. Dette har gradvis bedret seg, og det siste halvannet året har pågangen av interessenter stadig økt. Noen av de største etableringene Link har arbeidet med fra 2008 har vært IKEA og Norgesmøllene. I tillegg har Link vært involvert i forhold til etableringer som f.eks. Høyt og Lavt, Vestfold film forum og Vestfold kontoret til Viken filmsenter, samt Brødrene Dahls etablering på Ringdalskogen. Uavhengig av virksomhet er omfanget av slike etableringsprosesser varierende. Noen avklares raskt, mens andre kan pågå over flere år og krever betydelig innsats. I alle tilfelle er det en forutsetning å; ha gode rutiner for oppfølging, ha ressurser og kompetanse til å kunne respondere raskt på spørsmål som kommer, kunne opptre troverdig og behandle sensitiv informasjon konfidensielt, og ikke minst ha et produkt i bunnen som passer til virksomhetens behov. I dette arbeidet er derfor Link helt avhengig av et godt samarbeid med lokale eiendomsutviklere, kommuneadministrasjon og politikere Arbeid for å beholde arbeidsplasser Link har arbeidet ut fra ett system der større virksomheter i kommunen gis en personlig oppfølging. Alle virksomheter med over 30 ansatte kontaktes årlig og de med 20 ansatte eller mer skal være kontaktet minimum i en gang i løpet av en to års periode. Rundt 70 virksomheter er nå registrert og inne i denne oppfølgingsrutinen. Målet er å skape en tettere dialog mellom Link og bedriftene, i tillegg til å avdekke generelle og bedriftsspesifikke problemstillinger i næringslivet i Larvik. På denne måten kan Link yte nødvendig bistand ovenfor den enkelte virksomhet ved behov, samt danne seg et bilde over generelle problemstillinger og muligheter i næringslivet i Larvik. I tillegg får over 160 bedrifter i Larvik med mellom 10 og 20 ansatte oppfølging via et eget elektronisk nyhetsbrev der det er informert om Links tilbud. Det har også vært foretatt en oppfølging av de største statlige virksomhetene i kommunen. Gjennom perioden har Link vært involvert i en rekke prosesser hvor bedrifter har stått i fare for å flytte ut av Larvik. I enkelte av disse sakene er det nedlagt betydelig med ressurser. Kun en av de bedriftene Link har fulgt opp på denne måten har flyttet ut av kommunen. 6

8 3.2 Hvilke måleindikatorer som følges Links strategiplan som ble vedtatt i 2008 og videreutviklet i 2009 (vedlegg 2) la følgende overordnet målsetning: «Link skal bidra til å øke Larviks attraktivitet som bo- og næringsområde ved å: - bidra til å skape og bevare arbeidsplasser - drive utvikling basert på nyskaping og innovasjon, høgskoleutvikling og en fremtidsrettet næringsplan. - markedsføre Larviks fortrinn og utvikle et unikt omdømme. Dette skal bidra til å skape 200 nye arbeidsplasser årlig i Larvik» For å vurdere om Larvik utviklet seg i riktig retning ble det videre definert et sett med styringsmål innen arbeidsplassvekst, Larviks plassering i Nærings NM, antall nyetablerte foretak, netto tilvekst av foretak og befolkningsvekst. Tabell 1 Styringsmål for Link Larvik i perioden 2008 til er satt som referanseår. Referansekommuner = Tønsberg, Sandefjord, Porsgrunn og Skien Tabell 2 Resultat for styringsmålene per år Parameter % vis vekst i arbeidsplasser rangert i forhold til referansekommuner alle sektorer* % vis vekst i arbeidsplasser rangert i forhold til referansekommuner næringsliv* Larviks plassering i Nærings NM Antall nyetablerte foretak rangert i forhold til referansekommuner Netto tilvekst foretak rangert i forhold til referansekommuner Befolkningsvekst 359 Ja Nei Nei Nei 7

9 Som overstående oppsett viser ble enkelte av styringsmålene nådd i noen år, men for perioden totalt sett er ikke målene oppnådd. Gjennomgående er det best resultat innen utviklingen i antall arbeidsplasser, mens befolkningsveksten har vært det området hvor resultatene har vært svakest. Når det gjelder antall nyetablerte foretak, og netto tilvekst, har Larvik holdt den «historiske» posisjonen i forhold til referansekommunene, med en forbedring de seneste årene. Til slutt presiseres det at dette er områder hvor resultatet påvirkes av en rekke faktorer, og ikke utelukkende kan relateres til Links arbeid. Det ble derfor også satt en rekke leveranse/ resultatmål for arbeidet. Disse er rapportert og revidert årlig. Rapport for 2009, 2010 og 2011 er uttrykt bilag denne rapporten. Rapportene viser at leveransene i all hovedsak er gjennomført. 3.3 Hvilken utvikling har det vært innen nyetableringer og innovasjon Historisk sett har Larvik en lavere etableringsrate enn f.eks. Sandefjord og Tønsberg. Dette gjaldt også for perioden fra 2008 til I 2011 hadde Larvik for første gang flere nyetableringer enn Sandefjord. Ser man i forhold til andre kommuner hadde Larvik flere nyetableringer enn Horten og Porsgrunn. Videre har antall nyetableringer vært gjennomgående høyere de siste fire årene enn i årene fra 2001 til Tabell 3 - Antall nyetablerte foretak per år, alle typer. Kilde: Statistisk sentralbyrå Larvik Horten Tønsberg Sandefjord Porsgrunn Skien Av nyetableringene i Larvik i perioden var 29,3 % aksjeselskaper, 61,5% enkeltmannsforetak mens 9,3% var andre typer etableringer som foreninger, borettslag etc. Larvik er den av kommunene i tabellen over som har lavest andel av «andre typer» etableringer. 8

10 3. 4 Utviklingen i arbeidsplasser for offentlig og privat virksomhet Utvikling i arbeidsplasser i offentlig sektor Det har vært en kraftig vekst i offentlig sektor i Norge de seneste årene, og da først og fremst i kommunal sektor. Larvik har hatt en over lengre tid hatt en svakere utvikling i offentlig sektor enn både snittet for Norge, Vestfold og de andre bykommunene i regionen. Dette skyldes først og fremst en svakere vekst, og i enkelte år reduksjon, i antall kommunalt ansatte. I Statlig og Fylkeskommunal sektor har Larvik hatt en vekst på henholdsvis 3,3% og 8,8% siden Figur 2 Utviklingen i antall arbeidsplasser i offentlig sektor fra 2008, indeksert. Utvikling i arbeidsplasser i privat sektor Høykonjunkturen på midten av 2000 tallet flatet ut i 2008 med finanskrisen, og antallet ansatte i privat sektor falt markant. Mens det var en fortsatt tilbakegang i de andre byene i regionen i 2009 til 2010 holdt utviklingen i Larvik seg stabil og på samme nivå som landsgjennomsnittet. En nedgang i 2011 bidro til at Larvik hadde en samlet nedgang på 4,4% i antall ansatte i privat sektor fra 2008 til Denne tilbakegangen er allikevel mindre enn både Tønsberg (-6,6%), Sandefjord (-7,4%), Horten (-7,9%) og Porsgrunn (-7%). Det var også litt bedre enn snittet for Vestfold (-4,6%), men svakere enn landsgjennomsnittet som var på -0,8%. Dette synliggjør at hele vår region har en vekstutfordring hva angår arbeidsplasser i privat sektor. 9

11 Figur 3 Utviklingen i antall arbeidsplasser i privat sektor siden 2008, indeksert. Total utvikling i antall arbeidsplasser Totalt sett har det da vært en tilbakegang i antall arbeidsplasser i Larvik på 1,9 % siden Dette er omtrent likt snittet for Vestfold, men svakere enn landsgjennomsnittet. Hovedårsakene til dette er reduksjonen i antall arbeidsplasser i privat sektor samt at det har vært lavere vekst i kommunalsektor enn det man ser i en rekke andre kommuner. Figur 4 Utviklingen i antall arbeidsplasser totalt siden 2008, indeksert 10

12 3.5 Status for høgskoleutvikling og oppfølging av næringsplanens prosjekter Næringsplanen Siden 2006 har Link hatt delegert ansvaret med å utarbeide Næringsplanen for Larvik kommune. Den seneste planen ble vedtatt av Larvik kommunestyre 6. desember 2009 og gjelder for perioden Planen har som målsetning å gjøre Larvik selvforsynt med arbeidsplasser, og legger fire strategier for dette. Det er; Produktet Larvik, Samarbeid og engasjement, Kompetanse og Omdømme. Planens handlingsprogram er rullert i 2010 og Status for de til en hver tids gjeldende næringsplansprosjekt er rapportert til kommunestyret ved rulleringene, og hovedinnholdet gjengis her: I 2010: Thor Heyerdahl vitensenter forprosjekt Prosjektledelse: Larvik kommune Links rolle: Prosjektdeltager Prosjektet har som mål å legge grunnlaget for etableringen av et Thor Heyerdahl vitensenter i Larvik. Prosjektet er ikke gjennomført og er for tiden stilt i bero da det skal sees i sammenheng med øvrig utvikling av Indre havn. Fra UE til AS Prosjektledelse: UE Vestfold Links rolle: Prosjektdeltager Prosjektet hadde som mål å: o o o o Øke interessen for entreprenørskap blant elevene (få frem flere talenter) Bedre tilbudet og støtten til elever med UE bedrifter (øke kompetansen) Identifisere gode kommersielle ideer blant UE bedrifter (identifisere talentene) Hjelpe og følge de UE bedriftene som har kommersialiserbare ideer (hjelpe talentene) Som en følge av prosjektet er det avholdt flere gründercamper og konferanser. Lokalt næringsliv har stilt opp med mentorer og dommere til UE konkurranser. Som ett resultat fikk Larvik vinneren av NM for Ungdomsbedrifter i 2010, DataDong UB. Det har også vært arbeidet med å implementere entreprenørskap på grunnskolenivå, og over 50 lærere i grunnskolen har fått opplæring i entreprenørskap. Link var prosjektdeltager i 2010 og har i tillegg bistått UE Vestfold med praktisk bistand innen noen oppgaver. Foregangskommune på plan- og byggesaker Prosjektledelse: Larvik kommune Links rolle: Prosjektdeltager Prosjektet har som mål at Plan og byggesaksaksbehandling i Larvik kommune skal bli et konkurransefortrinn. Prosjektet arbeidet med å avklare hva som skal til for å bli en foregangskommune slik og implementerte dette inn i nye rutiner og systemer. Arbeidet er videreført av Larvik kommune. I forbindelse med ny strategiplan vil også Link arbeide videre for gode og effektive prosesser mellom kommunen og næringslivet. 11

13 I 2011: Knoppskyting Prosjektledelse: Link Larvik Prosjektet hadde som mål å kartlegge innen hvilke næringsgrener/ klynger Larvik har vekstpotensial (i forhold til arbeidsplasser) og hvordan dette kan tas ut. Grunnet manglende finansiering ble prosjektet ikke gjennomført som planlagt. I hht Links strategiplan vedtatt i 2012 vil prosjektet bli videreført Porten til Europa Prosjektledelse: Larvik havn KF Links rolle: Prosjektdeltager Prosjektet har som mål å styrke Larviks posisjon som logistikk knutepunkt. Prosjektet etablerte «Larvik logistikkforum» som har bidratt til økt dialog mellom private virksomheter og offentlige aktører, og blant annet ble det i 2011 gitt dispensasjon for å kunne kjøre modulvogntog på elveveien et av flere viktige forhold for å kunne øke vareinntaket over Larvik havn. Larvik Norges etter- og videreutdanningskommune Prosjektledelse: Link Larvik AS Prosjektet skal være en del av en langsiktig satsning på etter og videreutdanning i Larvik og skal således arbeide for å øke antall studier og antall kursdøgn i Larvik. Prosjektet er fra 2012 overtatt av Larvik kommune I 2012: Porten til Europa Prosjektledelse: Larvik havn Links rolle: Prosjektdeltager Prosjektet «Porten til Europa ble videreført fra I 2012 har det blitt jobbet mye med forhold knyttet til jernbanegodstransport. Et prosjekt for å etablere en fast logistikk klynge/ nettverk ble igangsatt med støtte fra Vestfold fylkeskommune. Larvik Norges etter- og videreutdanningskommune Prosjektledelse: Link Larvik, overført til Forum for høgere utdanning i Larvik. Dette prosjektet ble også videreført fra Helse Larvik Prosjektledelse: Link Larvik Prosjektet skal legge til rette for vekst i antall arbeidsplasser i privat og offentlig helsevirksomhet i Larvik. Så langt er det: o Utarbeidet søknad til Helse og omsorgsdepartementet vedrørende etableringen av et opplæringssenter for bruk av velferdsteknologi i kommunesektoren o Arbeidet med et samarbeidsprosjekt mellom Larvik kommune og lokal leverandør om utvikling av løsninger for bruk av sporingsteknologi i omsorgssektoren o Gjennomført prosjektet «Teknologi, helse og omsorg i Larvik Kommune» En strategi/ tiltaksplan for det videre arbeidet er under utvikling. I sitt møte 19. september 2012 fattet kommunestyret følgende vedtak: «KST-137/12 Vedtak: Rådmannen bes starte opp arbeidet med ny næringsplan som beskrevet under «Vurderinger og konsekvenser» i denne saken. Formannskapet er styringsgruppe.» 12

14 Utfra «Vurderinger og konsekvenser» ser man at Link ikke lenger vil ha ansvaret for å utarbeide næringsplanen, men delta i arbeidet på lik linje med en rekke andre aktører. I saken har Rådmannen også signalisert at det vil bli gjennomført en egen evaluering av «Næringsplan for 2010 til Høgskoleutvikling Frem til 2010 fungerte Link som sekretariat for «Forum for høgere utdanning i Larvik». En grundig rapport for status på daværende tidspunkt ble gitt i sammenheng med at Kommunestyret behandlet «Strategiplan for høgskoleutvikling i Larvik rullering» i sitt møte 3. november 2009 (KST 153/09). Fra 2010 har Rådmannen hatt sekretariatsansvaret for Høgkole forumet, mens Link har vært deltaker på lik linje med blant annet Høgskolen i Vestfold, Politihøgskolen, JKØ m.fl. Ved overdragelsen av sekretariatsfunksjonen i 2010 var det følgende aktivitetsnivå: Antall heltidsstudenter ved Tollboden: 120 Antall deltidsstudenter ved Tollboden: 150 I perioden fra 2010 har hoved aktivitetene rundt høgskolearbeidet vært: o Utvikling av bachelor i sykepleie o Utvikling og gjennomføring av «Arrangørstudiet», et samarbeid mellom HiVE og PHS o Etablering av studenthybler i samarbeid med studentsamskipnaden o Øvrige studentvelferdstiltak (informasjonsmøte, (nå tatt inn under o Økt konferanseaktivitet fra Høgskolen i Vestfold o Dialog og bistand PHS/ JKØ i forbindelse med etableringen i Stavern 3.6 Bidrag i det strategiske næringsarbeidet og andre utviklingsprosjekter Som nevnt under punkt 2 har Link blitt involvert i en rekke offentlige og private utviklingsprosjekter. Noen av de mest omfattende er gjengitt her Bestilling ved forrige evaluering I kommunestyrets vedtak 14. november 2007 ble det lagt inn en rekke bestillinger (se vedlegg 1). Disse ble levert på følgende måte: Ansvaret for strategisk utvikling av reiselivet. Link var med på å ta initiativ til og gjennomføringen av prosessen som resulterte i etableringen av Opplev Larvik i Daglig leder i Link satt i interimsstyret til Opplev Larvik helt frem til Ansvaret for utvikling av store arrangement med betydelige nærings- og byutviklingsperspektiv. I 2008 var Link medarrangør for den ene fagdagen under Citisense 08. Konferanse ble Norges største by- og næringsutviklingskonferanse med over 1200 deltagere. Etter det har Link arrangert: o I «Fremtidens Larvik», konferanse på Bølgen med ca. 200 deltagere o I «Google Live in Larvik», konferanse med fokus på digital synlighet, ca. 200 deltagere. o I 2012 «Google back in town», konferanse med fokus på digitalt salg, ca. 100 deltagere 13

15 Ansvaret for Heyerdahl byen I 2006 utarbeidet Link prosjektplanen for prosjektet «Heyerdahl byen». Deretter var Link deltager i prosjektets styringsgruppe frem til det ble avsluttet i Omdømmearbeid I 2009 startet Link opp omdømmeprosjektet «Agenda Larvik. Prosjektet ble etablert og gjennomført i samarbeid med flere aktører og hadde som mål å utvikle et unikt og attraktivt omdømme for Larvik. Prosjektet ble forankret i «Næringsplan for Larvik 2009 til 2013», og Links strategiplan. Av mandatet framgår bl.a. følgende «Utvikle et felles budskap/ kommunikasjonsplattform Larvik Utvikle markedsføringsmateriell for Larvik Gjennomføre aktiviteter/ tiltak for å markedsføre Larvik/ bygge omdømmet Utvikle og gjennomføre en årlig media/ pr plan for Larvik Det etableres et omdømmestyre som en referansegruppe for prosjektet.» Prosjektet ble avsluttet 1. oktober De viktigste prosjektleveransene er: En kommunikasjonsplattform som angir hva Larvik bør kommunisere og levere for å være attraktiv for næringsliv, tilflyttere og besøkende En strategi for hvordan Larvik kan bli synlig på nettet Et velkomsttilbud til tilflyttere til kommunen. En mengde materiell i form av brosjyrer, annonser, presentasjoner og 22 videoer. En egen pressepakke. For en mer detaljert oversikt over prosjektets aktiviteter og resultater vises det til sluttrapport for prosjektet (vedlegg 5). For en oversikt over øvrige oppgaver Link har vært involvert i vises det til den etterfølgende matrisen. 14

16 3.7 Samlet oversikt over leveranser og aktiviteter fra 2008 Område Aktivitet/ prosjekt Leveranser/ resultat Arbeid med gründere Utviklet det mest omfattende gründertilbudet i Totalt 420 gründere har fått bistand Vestfold Start i Vestfold Startkoordinator for Larvik og Lardal Arrangert ca 4. Startsamlinger i året Mentorordning 29 gründere har fått mentorhjelp Næringsfondet To utlysninger per år 113 søknader behandlet Trykktank Larvik (fra 2010) Gjennomført tre program Ti deltagere Flere deltagere tilført betydelige utviklingsmidler (2.2 millioner + 3 millioner euro) Ungt Entreprenørskap Vertskap for kontoret for UE Vestfold (frem til desember 2011) Samarbeidet om gründermesser/ gründercamper Bistått med mentorer og dommere til ungdomsbedrifter Thor Heyerdahl vgs. Eget næringsplanprosjekt Representert Larvik kommune i generalforsamlingen Connect Springbrett Gjennomført tre Connect springbrett Larvik gründerhage (fra 2011) Gjennomført pilot med to deltagere Årets gründer Pris delt ut i 2008, 2009 og 2010 Markedsføring av gründertilbud Stands, web annonsering og øvrig annonsering 15

17 Område Aktivitet/ prosjekt Leveranser/ resultat Arbeid med nyetableringer Mottak av etablererforespørsler Bistått virksomheter med oversikt over aktuelle lokaler/ arealer, dialog med Larvik kommune og andre offentlige virksomheter samt skaffe til veie øvrig relevant informasjon Arbeid for å beholde arbeidsplasser Oppfølgingsrutiner Rundt 70 virksomheter personlig fulgt opp årlig Rundt 160 virksomheter fulgt opp via mail Bistand Bistått og fulgt opp virksomheter i forhold til søk etter areal/ lokaler, samarbeidspartnere, dialog med offentlige myndigheter, infrastruktur etc Næringsplanen Næringsplan 2009 til 2013 Utarbeidet næringsplan Utarbeidet handlingsprogram og rullert dette Næringsplanens handlingsprogram 2010 Thor Heyerdahl vitensenter forprosjekt o Prosjektet videreføres som en del av den totale utviklingen av Indre havn. Fra UE til AS o Opplæring av lærere i entreprenørskapsfaget o Gjennomført flere gründercamper/ arrangement o Mentorer og dommere til UE bedrifter og konkurranser o Larvik vant årets UE bedrift i 2010 Foregangskommune på plan- og byggesaker o Etablerte nye rutiner og forbedringstiltak i plan og byggesaksbehandling. Arbeidet videreført av Larvik kommune 16

18 Område Aktivitet/ prosjekt Leveranser/ resultat Næringsplanens handlingsprogram 2011 Knoppskyting o Prosjektet ble ikke gjennomført. o Link har arbeidet videre med klynger innen Logistikk og Justis Porten til Europa o Etablerte Larvik logistikkforum o Bygde relasjoner mellom private logistikk virksomheter og offentlige aktører o Definerte logistikkproduktet i Larvik o Posisjonert Larvik som logistikk knutepunkt ovenfor offentlige myndigheter o Disp. for å kjøre modulvogntog på elveveien kom på plass Larvik Norges etter- og videreutdanningskommune o Avklarte Larvik kommunes rolle i forhold til NEVU o Etablert pilotprosjekt, Teknologi, helse og omsorg i Larvik Kommune o Larvik kommune ble med i SKANKOMP Næringsplanens handlingsprogram 2012 Porten til Europa o Arbeid med Jernbanegodsterminal problematikk o Arbeid med prioriteringer i NTP o Igangsatt et forprosjekt med støtte fra Vestfold fylkeskommune for å etablere en fast logistikk klynge/ nettverk Norges etter- og videreutdanningskommune o Forum for høgskoleutvikling i Larvik har overtatt ansvaret 17

19 Område Aktivitet/ prosjekt Leveranser/ resultat Helse Larvik o Utarbeidet søknad til HoD for etableringen av et opplæringssenter for bruk av velferdsteknologi o Arbeidet med et samarbeidsprosjekt mellom Larvik kommune og lokal leverandør om utvikling av løsninger for bruk av sporingsteknologi i omsorgssektoren Gjennomført prosjektet «Teknologi, helse og omsorg i Larvik Kommune» Høgskoleutvikling Forum for høgere utdanning Sekretariat for forumet frem til 2010 Deltager frem til 2012 Viktige leveranser i perioden: o Bachelor i sykepleie o Arrangørstudiet o Etablering av studenthybler i samarbeid med studentsamskipnaden o Øvrige studentvelferdstiltak o Økt konferanseaktivitet fra Høgskolen i Vestfold o Dialog og bistand PHS/ JKØ i forbindelse med etableringen i Stavern Strategisk utvikling av reiselivet Deltok i utredningen og etableringen av Opplev Larvik Deltok først i prosjektgruppen og deretter i interimsstyret Utvikling av store arrangement Citisense fagdag 1200 deltagere 2010 «Fremtidens Larvik» deltagere 2011 «Google Live in Larvik» 200 deltagere 2012 «Google back in town» 100 deltagere 18

20 Område Aktivitet/ prosjekt Leveranser/ resultat Heyerdahl byen Deltok I prosjektets styringsgruppe frem til det ble avsluttet i Omdømmearbeid Omdømmeprosjektet Agenda Larvik Utviklet og ledet prosjektet Utviklet kommunikasjonsplattform for Larvik Utviklet en digital strategi for Larvik Bygd en digital struktur (www.larvik.no etc.) og arbeidet med digital synlighet Etablert et velkomsttilbud til tilflyttere Utviklet en mengde materiell (filmer, brosjyrer etc) som ligger nedlastbart. Areal og regionale planer Regional plan for sentrumsutvikling Deltok i prosessen sammen med Larvik kommune Ga egen høringsuttalelse Unntaksbestemmelse for IKEA med i planen Har bistått virksomheter i å forstå bestemmelsene Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Deltok i arbeidsgruppe for næringsarealer Klova er med i planforslaget Utvidelse på Ringdalskogen er med i planforslaget Larvik havn definert som et område som er «særlig viktig for utvikling av arbeidsplasser og næringsliv i Vestfold» i planforslaget Kommunedelplanens arealdel Bistått Larvik kommune i rulleringene i av kommunedelplanens arealdel Oversikt over reelt tilgjengelig næringsareal Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Utarbeidet felles uttalelse fra Link, Larvik næringsforening, Sandefjord næringsforening og Vekst i Grenland 19

21 Område Aktivitet/ prosjekt Leveranser/ resultat Øvrige oppgaver Handelsstruktur analyse (2008) Gjennomførte handelsstrukturanalyse Verdiskapingsprogrammet i Hammerdalen Deltok i prosjektgruppen frem til prosjektets avslutning i 2009 Forum for næringsutvikling i Larvik Ivaretatt sekretariatsfunksjonen. 5 6 møter i året Private utbyggingsprosjekter Bistått i flere større utbyggingsprosjekter Folkefesten (frem til 2010) Deltager i prosjektgruppen Deltager i jury for årets Larviksbedrift Analyser Utarbeide analyser og faktagrunnlag om arbeidsplassutvikling, utvikling i antall foretak, befolkningsutvikling etc. Basert på tall fra SSB. Larvik09 (2009) Deltok i prosjektgruppen. Flere markeringer gjennomført gjennom året. 20

22 4.0 Styrets avsluttende bemerkninger Fremme næringslivsarbeidet i Larvik kommune for å beholde eksisterende virksomheter og arbeidsplasser, og skape nye - sitatet er hentet fra foretaksregisteret i Brønnøysund datert I strategisk plan fra 2008 ble det definert styringsmål for Link, jf. dokumentets side 7. Tabell over oppnådde resultater på samme side viser, slik styret ser det, at selskapet ikke har nådd målene satt i Det kan sikkert hevdes at målene har vært for ambisiøse og diffuse samt at Link ikke alene kan sies å være i stand til å oppfylle disse, men styret legger likevel til grunn at målene for perioden ikke er oppfylt. Når kommunestyret nå gjør sin bestilling på en vurdering (jfr. dokumentets side 4) ser man det åpenbare i dilemmaet med at Link ikke bare har arbeidet med oppgaver knyttet til sin kjernevirksomhet (arbeidsplasser). Link har etter styrets oppfatning i for stor grad blitt brukt til oppgaver av utredningsmessig, saksbehandlingsmessig og prosessuell art, saker som alle er viktige, men som ikke lett lar seg måle og relatere til Links oppgaver om å bidra til etableringer. Dilemmaet forsterkes ytterlige ved å se på de vedtatte årlige handlingsplaner for selskapet. Styret er av den oppfatning at Links brede engasjement over tid skyldes forventninger fra eierne samtidig som at grenseoppgangen mellom Link og andre aktører som Larvik kommune og Opplev Larvik har vært uklare og tidkrevende Av denne grunn har nok oppfatningen og bildet av Link etter hvert blitt utilsiktet diffust, utydelig og profilløst selv om Links bidrag i mange av prosessene har vært viktige. Som nevnt tidligere så er dette nettopp en av grunnene til at styret har vedtatt en ny og spiss strategi for selskapet i erkjennelse av at Link ikke vil kunne håndtere de mange oppgaver som etter hvert har blitt lagt til den lille organisasjonen. Styrets oppfatning er at skal Link lykkes så må selskapet vende tilbake til start med et smalt fokus rettet mot arbeidsplassutvikling. I næringsarbeidet i Larvik kommune må Link gis en begrenset og spisset rolle. Link er en brikke i en større sammenheng der suksess vil avhenge av hvordan politikk, administrasjon og næringsliv spiller sammen i arbeidet med å gjøre Larvik næringsattraktiv og omdømmemessig positiv. Helt avslutningsvis er det gledelig å kunne henvise til sitater fra Ikeas etablering, utsagn fra Innovasjon Norge vedr. gründervirksomhet samt kjente nyetableringer som for eksempel Norgesmøllene alle prosesser der Link har spilt sin rolle i den store sammenhengen. Gjennom en ny strategi har styret vedtatt at Links ressurser de nærmeste årene skal innrettes mot å: Å beholde det eksisterende arbeidsplasser Å bidra til vekst og nyskapning Å jobbe for at bedrifter skal flytte til eller knoppskyte i Larvik. Målet er 200 nye arbeidsplasser og en betydelig forbedring på Larviks plass i NM-rangeringen av Norges beste næringskommuner. 21

Company Name LINK LARVIK A/S STRATEGIPLAN LINK LARVIK

Company Name LINK LARVIK A/S STRATEGIPLAN LINK LARVIK Company Name A/S STRATEGIPLAN INNHOLDS FORTEGNELSE 1. INNLEDNING 4 2. DAGENS SITUASJON FOR LARVIK 5 3. MÅL 6 4. STRATEGI 7 5. TILTAK 8 Område 1 Lokale virksomheter 8 Område 2 - Gründere/ nyetablerere 10

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

PROFIL OG PRIORITERINGER...

PROFIL OG PRIORITERINGER... Innholdsfortegnelse 1 PROFIL OG PRIORITERINGER... 5 1.01 Hovedutfordringer...7 1.02 Fire målområder... 11 1.03 Effektmål... 15 1.04 Styring og utvikling... 16 1.05 Planstrategi 2014-2017... 18 2 RAPPORTERINGSOMRÅDER...

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID.

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Vedlegg til Strategisk Næringsplan Plandel Bardu Kommune KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Plandel vedtatt i Formannskapet i saksnr 18/11 2. Mars 2011 og i Kommunestyre saksnr

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter www.pwc.no Næringsutvikling i Kristiansundsregionen Status og fremtidsmuligheter Sluttrapport 10. juni 2013 Innhold Forord... 3 1. Kartlegging av næringsutviklingsaktørene på Nordmøre... 6 1.1 Aktørene...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

KAPITTEL 1 - BAKGRUNN OG STATISTIKK

KAPITTEL 1 - BAKGRUNN OG STATISTIKK Vedlegg til Strategisk Næringsplan Plandel Bardu Kommune KAPITTEL 1 - BAKGRUNN OG STATISTIKK Plandel vedtatt i Formannskapet i saksnr 18/11 2. Mars 2011 og i Kommunestyre saksnr 9/11 23.3.2011. Virkemiddelplan

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014

Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014 Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014 Bakgrunn, utfordringer og prioriteringer Tjenesteområder/rapporteringsområder Organisasjon Vedtakets verbalpunkter

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Strategisk Næringsplan. Vedtatt av kommunestyret 01.04.09. Steinkjer Kommune Postboks 2530-7729 Steinkjer

Strategisk Næringsplan. Vedtatt av kommunestyret 01.04.09. Steinkjer Kommune Postboks 2530-7729 Steinkjer 2009 2011 Vedtatt av kommunestyret 01.04.09. Strategisk Næringsplan Steinkjer Kommune Postboks 2530-7729 Steinkjer Steinkjer trenger et aktivt og offensiv næringsliv som hevder seg i sterk konkurranse.

Detaljer

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 BOKN KOMMUNE NÆRINGSPLAN - TEKST 2011-2014 Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 Næringsplan Bokn kommune 2011-2014 vedtatt av kommunestyret den 14. juni 2011, sak 015/11 1 Bokn kommune

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 04.09.2015 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer