Innspill til evaluering av Link Larvik AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til evaluering av Link Larvik AS"

Transkript

1 Innspill til evaluering av Link Larvik AS Larvik, desember 2012

2 Innhold 1. Bakgrunn Utviklingen siden siste evaluering Rapportering på kommunens forespørsler Arbeid med gründere, nyetableringer og for å beholde arbeidsplasser Arbeid med gründere Arbeid med nyetableringer Arbeid for å beholde arbeidsplasser Hvilke måleindikatorer som følges Status for høgskoleutvikling og oppfølging av næringsplanens prosjekter Næringsplanen Høgskoleutvikling Bidrag i det strategiske næringsarbeidet og andre utviklingsprosjekter Bestilling ved forrige evaluering Omdømmearbeid Samlet oversikt over leveranser og aktiviteter fra Styrets avsluttende bemerkninger Utrykte vedlegg: - Vedlegg 1 - KST 205/07 - «Link Larvik AS Evaluering» - Vedlegg 2 - Strategiplan for Link Larvik AS 2009 til Vedlegg 3 - Rapportering på Leveransemål per år fra 2009 til Vedlegg 4 - Næringsplan for Larvik 2010 til Vedlegg 5 - Sluttrapport omdømmeprosjektet - Vedlegg 6 - Strategiplan for Link Larvik AS, vedtatt 27. august

3 «Link tok i 2007 kontakt for å høre om en tomt i Larvik kunne være aktuell for oss. På bakgrunn av dette endte vi opp med å kjøpe tomt på Danebu som er en optimal plassering for et varehus for Vestfold og Grenland. Helt fra starten av, via jobbing opp mot fylket i forbindelse med regional delplan og til det løpet ble sluttført ved at Miljøverndepartementet endelig stadfestet planen i september i år, har Link på en profesjonell måte jobbet iherdig for at dette skulle komme i havn. Link sitt kontaktnett inn mot lokale, regionale og statlige myndigheter har vært helt uvurderlige i denne saken. Vi er nå i gang med arbeidet med reguleringsplanen for Danebu takket være Link. Vi ser fram til videre samarbeid fram mot og etter åpningen av et IKEA varehus på Danebu.» - Pål Walberg, Project Developement Manager, IKEA Norge 1. Bakgrunn Det vises til forespørsel mottatt 4. oktober 2012 der Rådmannen ber om at Link Larvik AS utarbeider en statusrapport lik beskrevet i Kommunestyresak 138/12. Det bes videre om at rapporten oversendes innen utgangen av 2012, slik at den kan ligge til grunn for det videre evalueringsarbeidet. Styret i Link Larvik AS anser at den etterfølgende rapporten svarer opp de spørsmål selskapet har fått oversendt, samt belyser andre relevante forhold for den videre evalueringen. I utarbeidelsen av rapporten har det blitt tatt utgangspunkt i at dette ikke er en egenevaluering av selskapet, men heller et faktagrunnlag for det videre arbeidet Rådmannen legger opp til. Videre er det tatt utgangspunkt i at det ønskes rapportering på arbeid og leveranser gjennomført etter forrige evaluering høsten Rapporten vil derfor i all hovedsak basere seg på aktiviteter og tiltak i tidsrommet 2008 til og med 2011 (heretter kalt «perioden»). Rapporteringen vil da også ta utgangspunkt i de strategi- og handlingsplaner som var gjeldende for selskapet i samme tidsrom. Styret vil også bemerke at Link i løpet av 2012 har utarbeidet en ny strategi for selskapet, vedtatt i august Det er redegjort for denne under «Styrets avsluttende bemerkninger» (pkt. 4). 2. Utviklingen siden siste evaluering Link Larvik AS ble etablert av Larvik kommune, Larvik næringsforening og Lo i Larvik og Lardal den 11. mai Selskapet var i operativ drift fra 1. oktober 2005, og har siden september 2006 hatt to faste ansatte. I tidsrommet 1. oktober 2009 til 1. oktober 2012 har det også vært engasjert en egen prosjektleder med ansvar for Omdømmeprosjektet. I 2007 ble selskapet evaluert for første (og foreløpig siste) gang, med en positiv konklusjon. Blant annet vedtok Kommunestyret «En er fornøyd med det resultat selskapet har levert de første driftsår.» (vedlegg 1). Det ble også gitt en rekke innspill med tanke på selskapets videre utvikling. I perioden frem til 2008 var det en høykonjunktur i Norge. Dette gjaldt også for Larvik, hvor man samtidig stod i startgropen med mange store nye nærings-, by- og infrastrukturprosjekter. Situasjonen var preget av stor optimisme og fremtidstro. Men samtidig hadde man helt konkrete mangler og utfordringer blant annet knyttet til tilgangen på attraktivt næringsareal, kontorfasiliteter av høy standard og virkemidler og møteplasser for nyskaping og innovasjon. Høsten 2008 slo «finanskrisen» inn og man gikk fra en sitasjon med stor ekspansjon til omtrent helt stillstand. 2

4 Når styret ser tilbake på perioden siden forrige evaluering ser vi at utviklingen ikke har ikke stått i stil til ambisjonene bl.a. hva angår vekst i arbeidsplasser. Det har i all hovedsak vært snakk om å opprettholde nivået på antall arbeidsplasser fremfor vekst. I denne perioden ble Link involvert i flere aktiviteter relatert til infrastrukturprosjekter, utbyggingsprosjekter, lokale og regionale arealplaner, høgskoleutvikling og omdømmearbeid oppgaver av mer saksbehandlingsmessig karakter. Oppgavene har blitt for mange i forhold til ressursene, og i enkelte tilfeller har man «sklidd» vekk fra hovedoppgaven «å skape og bevare arbeidsplasser». Gjennom hele perioden har Link informert sine eiere om selskapets aktiviteter og arbeidsområder. Dette er gjort via orienteringer til FNL og ved egne meldinger/ rapporter til kommunestyret. Vi ser allikevel at dialogen med eierne kunne vært tydeligere og bedre. Vi håper derfor også at denne evalueringsprosessen kan bidra til å sikre dette fremover. 3

5 3. Rapportering på kommunens forespørsler I KST- sak 138/12 ble følgende vedtak fattet: 1. Det utarbeides en statusrapport fra Link Larvik AS med beskrivelse av selskapets aktivitet, resultat og leveranser i henhold til målsetningene, tilbake til evalueringen i Det bør særlig framgå av rapporten: o o o o o hvordan selskapet arbeider med gründere, nyetableringer og for å beholde arbeidsplasser hvilken utvikling det har vært innen nyetableringer og innovasjon utviklingen i arbeidsplasser for offentlig og privat virksomhet status for høgskoleutvikling og oppfølging av næringsplanens prosjekter hvordan selskapet har bidratt i det strategiske næringsarbeidet og andre utviklingsprosjekter. Hvert enkelt av de overstående punkene vil bli besvart fortløpende i den videre orienteringen. 3.1 Arbeid med gründere, nyetableringer og for å beholde arbeidsplasser «Larvik er en foregangskommune for hvordan gründere skal hjelpes frem» - Tores Strømsodd, Leder av Innovasjon Norge Vestfold og Buskerud til Østlandsposten Arbeid med gründere Omkring 420 gründere har fått bistand via et eller flere av Links tilbud siden Gründertilbudet som har vært tilgjengelig/ blitt utviklet i perioden har vært basert på et mål om både å kunne gi bistand til alle som vurderer å starte opp egen virksomhet i Larvik (breddetilbud), og i tillegg å ha et tilbud til prosjekter som har potensiale for vekst og utvikling. Tilbudene er illustrert i modellen under og beskrevet kort i de etterfølgende punktene. Figur 1 Gründertilbudet til Link Larvik 4

6 Start i Vestfold START er et gratis, kommunalt tilbud til alle Vestfold-baserte nyetablerere. Tilbudet består av råd og veiledning hos koordinator, samt bistand av private og offentlige hjelpere. Etter å ha vært med på å utvikle og lansere tilbudet i 2007 har Link påtatt seg rollen ved å være Start koordinator på vegne av Larvik og Lardal kommuner gjennom hele perioden. Som en del av Start tilbudet gjennomfører Link fire Start samlinger i året. Mentor ordning Rundt 25 erfarne bedriftsledere og resurspersoner fra næringslivet i Larvik har stilt seg til rådighet for å hjelpe gründere og nyetablerere. Bidraget fra mentorene er frivillig og kompenseres ikke økonomisk. 29 gründere har fått mentorstøtte i perioden, av disse kan vi se at kun 6 er avviklet. Næringsfondet Link har ivaretatt rollen som sekretariat for det kommunale næringsfondet i Larvik. Næringsfondet har hatt to årlige utlysninger, og Link har behandlet totalt 113 søknader siden Trykktank Larvik I 2010 lanserte Link gründerprogrammet Trykktank Larvik. Trykktanken er et tilbud utviklet i samarbeid mellom Link, Innovasjon Norge, Connect Norge og Larvik næringsforening, der 3 5 virksomheter eller prosjekter som vurderes å ha et høyt verdiskapings potensiale følges tett over tid. Målet med programmet er å gi rett stimulering av de utvalgte virksomhetene ved tilførsel av kompetanse, nettverk og kapital. Så langt er det gjennomført tre runder av programmet med totalt 10 deltagere. 5 av deltagerne har fått støtte fra Innovasjon Norge via programmet til en total verdi på kr 2.2 millioner. Via en kobling opp mot Teknologisk Institutt har en deltager også fått utløst EU støtte til en verdi på ca. 3 millioner euro. Ungt Entreprenørskap i Vestfold Link har bistått UE Vestfold med; å skaffe dommere, sponsorer og mentorer til UE messer og Ungdomsbedrifter; arbeidet for tettere samarbeid mellom UE Vestfold og Larviksskolene (eget næringsplanprosjekt); arrangere gründercamper og en Fylkesmesse i Arena Larvik. Link har også representert Larvik kommune i Generalforsamlingen til UE Vestfold. Av øvrig arbeid for gründere og nyetablerere kan følgende meldes: Connect springbrett Larvik gründerhage Årets gründer Kontakt med nyetablerte virksomheter Markedsføring av gründertilbudet 5

7 3.1.2 Arbeid med nyetableringer Link bistår virksomheter som vurderer å flytte/ ekspandere til Larvik med: Gi oversikt over ledige arealer og lokaler som passer de behovene virksomheten har Skaffe til veie informasjon om reguleringsplaner og infrastruktur Opprette og bistå i kontakt med politisk og administrativt nivå i Larvik kommune Bistå i partner, leverandørsøk Gi annen relevant informasjon som f.eks. om kundegrunnlag, prosjekter Andre ting som kan være relevant for at de velger å etablere seg i Larvik Fra høsten 2008 frem til våren 2010 var det liten pågang av virksomheter som vurderte å etablere seg i Larvik. Dette har gradvis bedret seg, og det siste halvannet året har pågangen av interessenter stadig økt. Noen av de største etableringene Link har arbeidet med fra 2008 har vært IKEA og Norgesmøllene. I tillegg har Link vært involvert i forhold til etableringer som f.eks. Høyt og Lavt, Vestfold film forum og Vestfold kontoret til Viken filmsenter, samt Brødrene Dahls etablering på Ringdalskogen. Uavhengig av virksomhet er omfanget av slike etableringsprosesser varierende. Noen avklares raskt, mens andre kan pågå over flere år og krever betydelig innsats. I alle tilfelle er det en forutsetning å; ha gode rutiner for oppfølging, ha ressurser og kompetanse til å kunne respondere raskt på spørsmål som kommer, kunne opptre troverdig og behandle sensitiv informasjon konfidensielt, og ikke minst ha et produkt i bunnen som passer til virksomhetens behov. I dette arbeidet er derfor Link helt avhengig av et godt samarbeid med lokale eiendomsutviklere, kommuneadministrasjon og politikere Arbeid for å beholde arbeidsplasser Link har arbeidet ut fra ett system der større virksomheter i kommunen gis en personlig oppfølging. Alle virksomheter med over 30 ansatte kontaktes årlig og de med 20 ansatte eller mer skal være kontaktet minimum i en gang i løpet av en to års periode. Rundt 70 virksomheter er nå registrert og inne i denne oppfølgingsrutinen. Målet er å skape en tettere dialog mellom Link og bedriftene, i tillegg til å avdekke generelle og bedriftsspesifikke problemstillinger i næringslivet i Larvik. På denne måten kan Link yte nødvendig bistand ovenfor den enkelte virksomhet ved behov, samt danne seg et bilde over generelle problemstillinger og muligheter i næringslivet i Larvik. I tillegg får over 160 bedrifter i Larvik med mellom 10 og 20 ansatte oppfølging via et eget elektronisk nyhetsbrev der det er informert om Links tilbud. Det har også vært foretatt en oppfølging av de største statlige virksomhetene i kommunen. Gjennom perioden har Link vært involvert i en rekke prosesser hvor bedrifter har stått i fare for å flytte ut av Larvik. I enkelte av disse sakene er det nedlagt betydelig med ressurser. Kun en av de bedriftene Link har fulgt opp på denne måten har flyttet ut av kommunen. 6

8 3.2 Hvilke måleindikatorer som følges Links strategiplan som ble vedtatt i 2008 og videreutviklet i 2009 (vedlegg 2) la følgende overordnet målsetning: «Link skal bidra til å øke Larviks attraktivitet som bo- og næringsområde ved å: - bidra til å skape og bevare arbeidsplasser - drive utvikling basert på nyskaping og innovasjon, høgskoleutvikling og en fremtidsrettet næringsplan. - markedsføre Larviks fortrinn og utvikle et unikt omdømme. Dette skal bidra til å skape 200 nye arbeidsplasser årlig i Larvik» For å vurdere om Larvik utviklet seg i riktig retning ble det videre definert et sett med styringsmål innen arbeidsplassvekst, Larviks plassering i Nærings NM, antall nyetablerte foretak, netto tilvekst av foretak og befolkningsvekst. Tabell 1 Styringsmål for Link Larvik i perioden 2008 til er satt som referanseår. Referansekommuner = Tønsberg, Sandefjord, Porsgrunn og Skien Tabell 2 Resultat for styringsmålene per år Parameter % vis vekst i arbeidsplasser rangert i forhold til referansekommuner alle sektorer* % vis vekst i arbeidsplasser rangert i forhold til referansekommuner næringsliv* Larviks plassering i Nærings NM Antall nyetablerte foretak rangert i forhold til referansekommuner Netto tilvekst foretak rangert i forhold til referansekommuner Befolkningsvekst 359 Ja Nei Nei Nei 7

9 Som overstående oppsett viser ble enkelte av styringsmålene nådd i noen år, men for perioden totalt sett er ikke målene oppnådd. Gjennomgående er det best resultat innen utviklingen i antall arbeidsplasser, mens befolkningsveksten har vært det området hvor resultatene har vært svakest. Når det gjelder antall nyetablerte foretak, og netto tilvekst, har Larvik holdt den «historiske» posisjonen i forhold til referansekommunene, med en forbedring de seneste årene. Til slutt presiseres det at dette er områder hvor resultatet påvirkes av en rekke faktorer, og ikke utelukkende kan relateres til Links arbeid. Det ble derfor også satt en rekke leveranse/ resultatmål for arbeidet. Disse er rapportert og revidert årlig. Rapport for 2009, 2010 og 2011 er uttrykt bilag denne rapporten. Rapportene viser at leveransene i all hovedsak er gjennomført. 3.3 Hvilken utvikling har det vært innen nyetableringer og innovasjon Historisk sett har Larvik en lavere etableringsrate enn f.eks. Sandefjord og Tønsberg. Dette gjaldt også for perioden fra 2008 til I 2011 hadde Larvik for første gang flere nyetableringer enn Sandefjord. Ser man i forhold til andre kommuner hadde Larvik flere nyetableringer enn Horten og Porsgrunn. Videre har antall nyetableringer vært gjennomgående høyere de siste fire årene enn i årene fra 2001 til Tabell 3 - Antall nyetablerte foretak per år, alle typer. Kilde: Statistisk sentralbyrå Larvik Horten Tønsberg Sandefjord Porsgrunn Skien Av nyetableringene i Larvik i perioden var 29,3 % aksjeselskaper, 61,5% enkeltmannsforetak mens 9,3% var andre typer etableringer som foreninger, borettslag etc. Larvik er den av kommunene i tabellen over som har lavest andel av «andre typer» etableringer. 8

10 3. 4 Utviklingen i arbeidsplasser for offentlig og privat virksomhet Utvikling i arbeidsplasser i offentlig sektor Det har vært en kraftig vekst i offentlig sektor i Norge de seneste årene, og da først og fremst i kommunal sektor. Larvik har hatt en over lengre tid hatt en svakere utvikling i offentlig sektor enn både snittet for Norge, Vestfold og de andre bykommunene i regionen. Dette skyldes først og fremst en svakere vekst, og i enkelte år reduksjon, i antall kommunalt ansatte. I Statlig og Fylkeskommunal sektor har Larvik hatt en vekst på henholdsvis 3,3% og 8,8% siden Figur 2 Utviklingen i antall arbeidsplasser i offentlig sektor fra 2008, indeksert. Utvikling i arbeidsplasser i privat sektor Høykonjunkturen på midten av 2000 tallet flatet ut i 2008 med finanskrisen, og antallet ansatte i privat sektor falt markant. Mens det var en fortsatt tilbakegang i de andre byene i regionen i 2009 til 2010 holdt utviklingen i Larvik seg stabil og på samme nivå som landsgjennomsnittet. En nedgang i 2011 bidro til at Larvik hadde en samlet nedgang på 4,4% i antall ansatte i privat sektor fra 2008 til Denne tilbakegangen er allikevel mindre enn både Tønsberg (-6,6%), Sandefjord (-7,4%), Horten (-7,9%) og Porsgrunn (-7%). Det var også litt bedre enn snittet for Vestfold (-4,6%), men svakere enn landsgjennomsnittet som var på -0,8%. Dette synliggjør at hele vår region har en vekstutfordring hva angår arbeidsplasser i privat sektor. 9

11 Figur 3 Utviklingen i antall arbeidsplasser i privat sektor siden 2008, indeksert. Total utvikling i antall arbeidsplasser Totalt sett har det da vært en tilbakegang i antall arbeidsplasser i Larvik på 1,9 % siden Dette er omtrent likt snittet for Vestfold, men svakere enn landsgjennomsnittet. Hovedårsakene til dette er reduksjonen i antall arbeidsplasser i privat sektor samt at det har vært lavere vekst i kommunalsektor enn det man ser i en rekke andre kommuner. Figur 4 Utviklingen i antall arbeidsplasser totalt siden 2008, indeksert 10

12 3.5 Status for høgskoleutvikling og oppfølging av næringsplanens prosjekter Næringsplanen Siden 2006 har Link hatt delegert ansvaret med å utarbeide Næringsplanen for Larvik kommune. Den seneste planen ble vedtatt av Larvik kommunestyre 6. desember 2009 og gjelder for perioden Planen har som målsetning å gjøre Larvik selvforsynt med arbeidsplasser, og legger fire strategier for dette. Det er; Produktet Larvik, Samarbeid og engasjement, Kompetanse og Omdømme. Planens handlingsprogram er rullert i 2010 og Status for de til en hver tids gjeldende næringsplansprosjekt er rapportert til kommunestyret ved rulleringene, og hovedinnholdet gjengis her: I 2010: Thor Heyerdahl vitensenter forprosjekt Prosjektledelse: Larvik kommune Links rolle: Prosjektdeltager Prosjektet har som mål å legge grunnlaget for etableringen av et Thor Heyerdahl vitensenter i Larvik. Prosjektet er ikke gjennomført og er for tiden stilt i bero da det skal sees i sammenheng med øvrig utvikling av Indre havn. Fra UE til AS Prosjektledelse: UE Vestfold Links rolle: Prosjektdeltager Prosjektet hadde som mål å: o o o o Øke interessen for entreprenørskap blant elevene (få frem flere talenter) Bedre tilbudet og støtten til elever med UE bedrifter (øke kompetansen) Identifisere gode kommersielle ideer blant UE bedrifter (identifisere talentene) Hjelpe og følge de UE bedriftene som har kommersialiserbare ideer (hjelpe talentene) Som en følge av prosjektet er det avholdt flere gründercamper og konferanser. Lokalt næringsliv har stilt opp med mentorer og dommere til UE konkurranser. Som ett resultat fikk Larvik vinneren av NM for Ungdomsbedrifter i 2010, DataDong UB. Det har også vært arbeidet med å implementere entreprenørskap på grunnskolenivå, og over 50 lærere i grunnskolen har fått opplæring i entreprenørskap. Link var prosjektdeltager i 2010 og har i tillegg bistått UE Vestfold med praktisk bistand innen noen oppgaver. Foregangskommune på plan- og byggesaker Prosjektledelse: Larvik kommune Links rolle: Prosjektdeltager Prosjektet har som mål at Plan og byggesaksaksbehandling i Larvik kommune skal bli et konkurransefortrinn. Prosjektet arbeidet med å avklare hva som skal til for å bli en foregangskommune slik og implementerte dette inn i nye rutiner og systemer. Arbeidet er videreført av Larvik kommune. I forbindelse med ny strategiplan vil også Link arbeide videre for gode og effektive prosesser mellom kommunen og næringslivet. 11

13 I 2011: Knoppskyting Prosjektledelse: Link Larvik Prosjektet hadde som mål å kartlegge innen hvilke næringsgrener/ klynger Larvik har vekstpotensial (i forhold til arbeidsplasser) og hvordan dette kan tas ut. Grunnet manglende finansiering ble prosjektet ikke gjennomført som planlagt. I hht Links strategiplan vedtatt i 2012 vil prosjektet bli videreført Porten til Europa Prosjektledelse: Larvik havn KF Links rolle: Prosjektdeltager Prosjektet har som mål å styrke Larviks posisjon som logistikk knutepunkt. Prosjektet etablerte «Larvik logistikkforum» som har bidratt til økt dialog mellom private virksomheter og offentlige aktører, og blant annet ble det i 2011 gitt dispensasjon for å kunne kjøre modulvogntog på elveveien et av flere viktige forhold for å kunne øke vareinntaket over Larvik havn. Larvik Norges etter- og videreutdanningskommune Prosjektledelse: Link Larvik AS Prosjektet skal være en del av en langsiktig satsning på etter og videreutdanning i Larvik og skal således arbeide for å øke antall studier og antall kursdøgn i Larvik. Prosjektet er fra 2012 overtatt av Larvik kommune I 2012: Porten til Europa Prosjektledelse: Larvik havn Links rolle: Prosjektdeltager Prosjektet «Porten til Europa ble videreført fra I 2012 har det blitt jobbet mye med forhold knyttet til jernbanegodstransport. Et prosjekt for å etablere en fast logistikk klynge/ nettverk ble igangsatt med støtte fra Vestfold fylkeskommune. Larvik Norges etter- og videreutdanningskommune Prosjektledelse: Link Larvik, overført til Forum for høgere utdanning i Larvik. Dette prosjektet ble også videreført fra Helse Larvik Prosjektledelse: Link Larvik Prosjektet skal legge til rette for vekst i antall arbeidsplasser i privat og offentlig helsevirksomhet i Larvik. Så langt er det: o Utarbeidet søknad til Helse og omsorgsdepartementet vedrørende etableringen av et opplæringssenter for bruk av velferdsteknologi i kommunesektoren o Arbeidet med et samarbeidsprosjekt mellom Larvik kommune og lokal leverandør om utvikling av løsninger for bruk av sporingsteknologi i omsorgssektoren o Gjennomført prosjektet «Teknologi, helse og omsorg i Larvik Kommune» En strategi/ tiltaksplan for det videre arbeidet er under utvikling. I sitt møte 19. september 2012 fattet kommunestyret følgende vedtak: «KST-137/12 Vedtak: Rådmannen bes starte opp arbeidet med ny næringsplan som beskrevet under «Vurderinger og konsekvenser» i denne saken. Formannskapet er styringsgruppe.» 12

14 Utfra «Vurderinger og konsekvenser» ser man at Link ikke lenger vil ha ansvaret for å utarbeide næringsplanen, men delta i arbeidet på lik linje med en rekke andre aktører. I saken har Rådmannen også signalisert at det vil bli gjennomført en egen evaluering av «Næringsplan for 2010 til Høgskoleutvikling Frem til 2010 fungerte Link som sekretariat for «Forum for høgere utdanning i Larvik». En grundig rapport for status på daværende tidspunkt ble gitt i sammenheng med at Kommunestyret behandlet «Strategiplan for høgskoleutvikling i Larvik rullering» i sitt møte 3. november 2009 (KST 153/09). Fra 2010 har Rådmannen hatt sekretariatsansvaret for Høgkole forumet, mens Link har vært deltaker på lik linje med blant annet Høgskolen i Vestfold, Politihøgskolen, JKØ m.fl. Ved overdragelsen av sekretariatsfunksjonen i 2010 var det følgende aktivitetsnivå: Antall heltidsstudenter ved Tollboden: 120 Antall deltidsstudenter ved Tollboden: 150 I perioden fra 2010 har hoved aktivitetene rundt høgskolearbeidet vært: o Utvikling av bachelor i sykepleie o Utvikling og gjennomføring av «Arrangørstudiet», et samarbeid mellom HiVE og PHS o Etablering av studenthybler i samarbeid med studentsamskipnaden o Øvrige studentvelferdstiltak (informasjonsmøte, (nå tatt inn under o Økt konferanseaktivitet fra Høgskolen i Vestfold o Dialog og bistand PHS/ JKØ i forbindelse med etableringen i Stavern 3.6 Bidrag i det strategiske næringsarbeidet og andre utviklingsprosjekter Som nevnt under punkt 2 har Link blitt involvert i en rekke offentlige og private utviklingsprosjekter. Noen av de mest omfattende er gjengitt her Bestilling ved forrige evaluering I kommunestyrets vedtak 14. november 2007 ble det lagt inn en rekke bestillinger (se vedlegg 1). Disse ble levert på følgende måte: Ansvaret for strategisk utvikling av reiselivet. Link var med på å ta initiativ til og gjennomføringen av prosessen som resulterte i etableringen av Opplev Larvik i Daglig leder i Link satt i interimsstyret til Opplev Larvik helt frem til Ansvaret for utvikling av store arrangement med betydelige nærings- og byutviklingsperspektiv. I 2008 var Link medarrangør for den ene fagdagen under Citisense 08. Konferanse ble Norges største by- og næringsutviklingskonferanse med over 1200 deltagere. Etter det har Link arrangert: o I «Fremtidens Larvik», konferanse på Bølgen med ca. 200 deltagere o I «Google Live in Larvik», konferanse med fokus på digital synlighet, ca. 200 deltagere. o I 2012 «Google back in town», konferanse med fokus på digitalt salg, ca. 100 deltagere 13

15 Ansvaret for Heyerdahl byen I 2006 utarbeidet Link prosjektplanen for prosjektet «Heyerdahl byen». Deretter var Link deltager i prosjektets styringsgruppe frem til det ble avsluttet i Omdømmearbeid I 2009 startet Link opp omdømmeprosjektet «Agenda Larvik. Prosjektet ble etablert og gjennomført i samarbeid med flere aktører og hadde som mål å utvikle et unikt og attraktivt omdømme for Larvik. Prosjektet ble forankret i «Næringsplan for Larvik 2009 til 2013», og Links strategiplan. Av mandatet framgår bl.a. følgende «Utvikle et felles budskap/ kommunikasjonsplattform Larvik Utvikle markedsføringsmateriell for Larvik Gjennomføre aktiviteter/ tiltak for å markedsføre Larvik/ bygge omdømmet Utvikle og gjennomføre en årlig media/ pr plan for Larvik Det etableres et omdømmestyre som en referansegruppe for prosjektet.» Prosjektet ble avsluttet 1. oktober De viktigste prosjektleveransene er: En kommunikasjonsplattform som angir hva Larvik bør kommunisere og levere for å være attraktiv for næringsliv, tilflyttere og besøkende En strategi for hvordan Larvik kan bli synlig på nettet Et velkomsttilbud til tilflyttere til kommunen. En mengde materiell i form av brosjyrer, annonser, presentasjoner og 22 videoer. En egen pressepakke. For en mer detaljert oversikt over prosjektets aktiviteter og resultater vises det til sluttrapport for prosjektet (vedlegg 5). For en oversikt over øvrige oppgaver Link har vært involvert i vises det til den etterfølgende matrisen. 14

16 3.7 Samlet oversikt over leveranser og aktiviteter fra 2008 Område Aktivitet/ prosjekt Leveranser/ resultat Arbeid med gründere Utviklet det mest omfattende gründertilbudet i Totalt 420 gründere har fått bistand Vestfold Start i Vestfold Startkoordinator for Larvik og Lardal Arrangert ca 4. Startsamlinger i året Mentorordning 29 gründere har fått mentorhjelp Næringsfondet To utlysninger per år 113 søknader behandlet Trykktank Larvik (fra 2010) Gjennomført tre program Ti deltagere Flere deltagere tilført betydelige utviklingsmidler (2.2 millioner + 3 millioner euro) Ungt Entreprenørskap Vertskap for kontoret for UE Vestfold (frem til desember 2011) Samarbeidet om gründermesser/ gründercamper Bistått med mentorer og dommere til ungdomsbedrifter Thor Heyerdahl vgs. Eget næringsplanprosjekt Representert Larvik kommune i generalforsamlingen Connect Springbrett Gjennomført tre Connect springbrett Larvik gründerhage (fra 2011) Gjennomført pilot med to deltagere Årets gründer Pris delt ut i 2008, 2009 og 2010 Markedsføring av gründertilbud Stands, web annonsering og øvrig annonsering 15

17 Område Aktivitet/ prosjekt Leveranser/ resultat Arbeid med nyetableringer Mottak av etablererforespørsler Bistått virksomheter med oversikt over aktuelle lokaler/ arealer, dialog med Larvik kommune og andre offentlige virksomheter samt skaffe til veie øvrig relevant informasjon Arbeid for å beholde arbeidsplasser Oppfølgingsrutiner Rundt 70 virksomheter personlig fulgt opp årlig Rundt 160 virksomheter fulgt opp via mail Bistand Bistått og fulgt opp virksomheter i forhold til søk etter areal/ lokaler, samarbeidspartnere, dialog med offentlige myndigheter, infrastruktur etc Næringsplanen Næringsplan 2009 til 2013 Utarbeidet næringsplan Utarbeidet handlingsprogram og rullert dette Næringsplanens handlingsprogram 2010 Thor Heyerdahl vitensenter forprosjekt o Prosjektet videreføres som en del av den totale utviklingen av Indre havn. Fra UE til AS o Opplæring av lærere i entreprenørskapsfaget o Gjennomført flere gründercamper/ arrangement o Mentorer og dommere til UE bedrifter og konkurranser o Larvik vant årets UE bedrift i 2010 Foregangskommune på plan- og byggesaker o Etablerte nye rutiner og forbedringstiltak i plan og byggesaksbehandling. Arbeidet videreført av Larvik kommune 16

18 Område Aktivitet/ prosjekt Leveranser/ resultat Næringsplanens handlingsprogram 2011 Knoppskyting o Prosjektet ble ikke gjennomført. o Link har arbeidet videre med klynger innen Logistikk og Justis Porten til Europa o Etablerte Larvik logistikkforum o Bygde relasjoner mellom private logistikk virksomheter og offentlige aktører o Definerte logistikkproduktet i Larvik o Posisjonert Larvik som logistikk knutepunkt ovenfor offentlige myndigheter o Disp. for å kjøre modulvogntog på elveveien kom på plass Larvik Norges etter- og videreutdanningskommune o Avklarte Larvik kommunes rolle i forhold til NEVU o Etablert pilotprosjekt, Teknologi, helse og omsorg i Larvik Kommune o Larvik kommune ble med i SKANKOMP Næringsplanens handlingsprogram 2012 Porten til Europa o Arbeid med Jernbanegodsterminal problematikk o Arbeid med prioriteringer i NTP o Igangsatt et forprosjekt med støtte fra Vestfold fylkeskommune for å etablere en fast logistikk klynge/ nettverk Norges etter- og videreutdanningskommune o Forum for høgskoleutvikling i Larvik har overtatt ansvaret 17

19 Område Aktivitet/ prosjekt Leveranser/ resultat Helse Larvik o Utarbeidet søknad til HoD for etableringen av et opplæringssenter for bruk av velferdsteknologi o Arbeidet med et samarbeidsprosjekt mellom Larvik kommune og lokal leverandør om utvikling av løsninger for bruk av sporingsteknologi i omsorgssektoren Gjennomført prosjektet «Teknologi, helse og omsorg i Larvik Kommune» Høgskoleutvikling Forum for høgere utdanning Sekretariat for forumet frem til 2010 Deltager frem til 2012 Viktige leveranser i perioden: o Bachelor i sykepleie o Arrangørstudiet o Etablering av studenthybler i samarbeid med studentsamskipnaden o Øvrige studentvelferdstiltak o Økt konferanseaktivitet fra Høgskolen i Vestfold o Dialog og bistand PHS/ JKØ i forbindelse med etableringen i Stavern Strategisk utvikling av reiselivet Deltok i utredningen og etableringen av Opplev Larvik Deltok først i prosjektgruppen og deretter i interimsstyret Utvikling av store arrangement Citisense fagdag 1200 deltagere 2010 «Fremtidens Larvik» deltagere 2011 «Google Live in Larvik» 200 deltagere 2012 «Google back in town» 100 deltagere 18

20 Område Aktivitet/ prosjekt Leveranser/ resultat Heyerdahl byen Deltok I prosjektets styringsgruppe frem til det ble avsluttet i Omdømmearbeid Omdømmeprosjektet Agenda Larvik Utviklet og ledet prosjektet Utviklet kommunikasjonsplattform for Larvik Utviklet en digital strategi for Larvik Bygd en digital struktur (www.larvik.no etc.) og arbeidet med digital synlighet Etablert et velkomsttilbud til tilflyttere Utviklet en mengde materiell (filmer, brosjyrer etc) som ligger nedlastbart. Areal og regionale planer Regional plan for sentrumsutvikling Deltok i prosessen sammen med Larvik kommune Ga egen høringsuttalelse Unntaksbestemmelse for IKEA med i planen Har bistått virksomheter i å forstå bestemmelsene Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Deltok i arbeidsgruppe for næringsarealer Klova er med i planforslaget Utvidelse på Ringdalskogen er med i planforslaget Larvik havn definert som et område som er «særlig viktig for utvikling av arbeidsplasser og næringsliv i Vestfold» i planforslaget Kommunedelplanens arealdel Bistått Larvik kommune i rulleringene i av kommunedelplanens arealdel Oversikt over reelt tilgjengelig næringsareal Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Utarbeidet felles uttalelse fra Link, Larvik næringsforening, Sandefjord næringsforening og Vekst i Grenland 19

21 Område Aktivitet/ prosjekt Leveranser/ resultat Øvrige oppgaver Handelsstruktur analyse (2008) Gjennomførte handelsstrukturanalyse Verdiskapingsprogrammet i Hammerdalen Deltok i prosjektgruppen frem til prosjektets avslutning i 2009 Forum for næringsutvikling i Larvik Ivaretatt sekretariatsfunksjonen. 5 6 møter i året Private utbyggingsprosjekter Bistått i flere større utbyggingsprosjekter Folkefesten (frem til 2010) Deltager i prosjektgruppen Deltager i jury for årets Larviksbedrift Analyser Utarbeide analyser og faktagrunnlag om arbeidsplassutvikling, utvikling i antall foretak, befolkningsutvikling etc. Basert på tall fra SSB. Larvik09 (2009) Deltok i prosjektgruppen. Flere markeringer gjennomført gjennom året. 20

22 4.0 Styrets avsluttende bemerkninger Fremme næringslivsarbeidet i Larvik kommune for å beholde eksisterende virksomheter og arbeidsplasser, og skape nye - sitatet er hentet fra foretaksregisteret i Brønnøysund datert I strategisk plan fra 2008 ble det definert styringsmål for Link, jf. dokumentets side 7. Tabell over oppnådde resultater på samme side viser, slik styret ser det, at selskapet ikke har nådd målene satt i Det kan sikkert hevdes at målene har vært for ambisiøse og diffuse samt at Link ikke alene kan sies å være i stand til å oppfylle disse, men styret legger likevel til grunn at målene for perioden ikke er oppfylt. Når kommunestyret nå gjør sin bestilling på en vurdering (jfr. dokumentets side 4) ser man det åpenbare i dilemmaet med at Link ikke bare har arbeidet med oppgaver knyttet til sin kjernevirksomhet (arbeidsplasser). Link har etter styrets oppfatning i for stor grad blitt brukt til oppgaver av utredningsmessig, saksbehandlingsmessig og prosessuell art, saker som alle er viktige, men som ikke lett lar seg måle og relatere til Links oppgaver om å bidra til etableringer. Dilemmaet forsterkes ytterlige ved å se på de vedtatte årlige handlingsplaner for selskapet. Styret er av den oppfatning at Links brede engasjement over tid skyldes forventninger fra eierne samtidig som at grenseoppgangen mellom Link og andre aktører som Larvik kommune og Opplev Larvik har vært uklare og tidkrevende Av denne grunn har nok oppfatningen og bildet av Link etter hvert blitt utilsiktet diffust, utydelig og profilløst selv om Links bidrag i mange av prosessene har vært viktige. Som nevnt tidligere så er dette nettopp en av grunnene til at styret har vedtatt en ny og spiss strategi for selskapet i erkjennelse av at Link ikke vil kunne håndtere de mange oppgaver som etter hvert har blitt lagt til den lille organisasjonen. Styrets oppfatning er at skal Link lykkes så må selskapet vende tilbake til start med et smalt fokus rettet mot arbeidsplassutvikling. I næringsarbeidet i Larvik kommune må Link gis en begrenset og spisset rolle. Link er en brikke i en større sammenheng der suksess vil avhenge av hvordan politikk, administrasjon og næringsliv spiller sammen i arbeidet med å gjøre Larvik næringsattraktiv og omdømmemessig positiv. Helt avslutningsvis er det gledelig å kunne henvise til sitater fra Ikeas etablering, utsagn fra Innovasjon Norge vedr. gründervirksomhet samt kjente nyetableringer som for eksempel Norgesmøllene alle prosesser der Link har spilt sin rolle i den store sammenhengen. Gjennom en ny strategi har styret vedtatt at Links ressurser de nærmeste årene skal innrettes mot å: Å beholde det eksisterende arbeidsplasser Å bidra til vekst og nyskapning Å jobbe for at bedrifter skal flytte til eller knoppskyte i Larvik. Målet er 200 nye arbeidsplasser og en betydelig forbedring på Larviks plass i NM-rangeringen av Norges beste næringskommuner. 21

Company Name LINK LARVIK A/S STRATEGIPLAN LINK LARVIK

Company Name LINK LARVIK A/S STRATEGIPLAN LINK LARVIK Company Name A/S STRATEGIPLAN INNHOLDS FORTEGNELSE 1. INNLEDNING 4 2. DAGENS SITUASJON FOR LARVIK 5 3. MÅL 6 4. STRATEGI 7 5. TILTAK 8 Område 1 Lokale virksomheter 8 Område 2 - Gründere/ nyetablerere 10

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon Politisk referansegruppe 29. august 2014 Prosjektleder Magnar Simensen Innhold Kort repetisjon av status Siden møtet 25.

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.3 Ivaretakelse av konsekvenser for verdiskaping i næringslivet 1.1.1 Gjennomgang av eksisterende

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Regionrådsmøte Orkdalsregionen 28. august 2015 Ved Berit Rian, leder Næringsrådet/Næringsalliansen i TR Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet

Entreprenørskapsprosjektet Entreprenørskapsprosjektet Tiltak 4.2.1 i RPVI «Avklare innhold, organisering og finansiering av framtidig etablererveiledning og entreprenørskapssatsing». Innledning og innhold Arbeidsgruppa er ferdig

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Mentortjenesten i Innovasjon Norge

Mentortjenesten i Innovasjon Norge Mentortjenesten i Innovasjon Norge Kollegaforum 2015 Lampeland 26. november 2015 Advokat Joachim Charlsen Pande Hva skal jeg snakke om? Mentorordningen generelt Hvordan er det vi i EY jobber med mentorordningen

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst Byregionprogrammet Utviklingsprogram for byregioner - Byregionprogrammet - skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale Regioner som samarbeider lykkes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015

STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015 STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015 1 STRATEGI 1: TETT OG GOD DIALOG MELLOM KOMMUNEN OG NÆRINGSAKTØRENE TILTAK 1 Videreutvikle forum for samarbeid på tvers av næringer og kommunen Det

Detaljer

Virksomhetsrapport fra daglig leder pr 3. kvartal 2012

Virksomhetsrapport fra daglig leder pr 3. kvartal 2012 Virksomhetsrapport fra daglig leder pr 3. kvartal 2012 Basert på MNU s handlingsplan 2012 1. MNU skal være pådriver for næringsetableringer og for innovasjon/knoppskyting i eksisterende- og nye virksomheter.

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor Næringsutvikling i Midt-Telemark Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor 115 113 111 109 107 Midt-Telemark 105 104,9 103 101 99 97 95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR

KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR Saknr. 7789/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Turid Lie KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Tidspunkt: Onsdag 18.09.12 Kl.08.30-10.30 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord rådhus Tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch,

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

STAT-NÆRINGSLIV 2012 og veien videre

STAT-NÆRINGSLIV 2012 og veien videre STATUS Stat-Næringsliv har i 2012 samarbeidet på flere områder som vil gi Vestfoldsamfunnet resultater fremover. Prosjektene «Vestfold som velferdssamfunn v/høgskolen i Vestfold og «rekruttering av unge

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking.

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking. Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 2,5 49 000 Befolkningsutviklingen er kongen av alle indikatorer.

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn

1. Innledning. 2. Bakgrunn Dette planprogrammet for Strategisk kommuneplan m/planstrategi er kun en idéskisse til Tana kommune som et del II i prosjektet «Fra plan til handling» hvor Tana kommune er pilotkommune. Skal denne idéskissen

Detaljer

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet F.v.: Thomas L. Jørgensen, Toril Hofshagen, Thomes Trømborg, Lone Skjønhaug, Helle Marie Buind,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020 Presentasjon av høringsforslag Sliperiet 09.11.12 Sliperiet 09.11.12 Gro Herheim - Stabsavdelingen BEHANDLING Kommuneplanens samfunnsdel 2012 2020 høringsforslag: Presenteres

Detaljer

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan 2 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 2. Omfang og avgrensing... 4 3. Organisering... 4 3.1 Prosjektledelse...

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR NÆRINGS- OG KOMPETANSEUTVIKLING, HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIDOKUMENT FOR NÆRINGS- OG KOMPETANSEUTVIKLING, HANDLINGSPLAN FOR 2015 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 252/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.11.2014 96/14 Kommunestyret 01.12.2014 STRATEGIDOKUMENT FOR NÆRINGS- OG KOMPETANSEUTVIKLING,

Detaljer

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Årlig rapport BOLYST Fra: Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal,

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Strategisk næringsplan Elverum kommune Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Hva er status? Vi gjennomførte et halvdags innspillsseminar 21.januar med 40 deltakere fra næringslivet. Prosessleder Inger Karin

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Vekst og bosettingsmønster 2

Vekst og bosettingsmønster 2 Fakta om 9-kommunesamarbeidet Grunnlaget for 9-kommunesamarbeidet ble lagt i 1997. Intensjonen med samarbeidet ligger i å møte både dagens og morgendagens krav i en tid hvor kommuneøkonomien er presset,

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg Regionale utviklingsmidler Regional samling for kontrollutvalg Bakgrunn Bedt om å se på følgende 1. Samhandling og samordning av statlige virkemidler 2. Måloppnåelse 3. Styring og kontroll 2 Budsjett 3

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

I hjertet av Vestfold

I hjertet av Vestfold Haugan Næringspark AS Tomter fra 3-50 mål I hjertet av Vestfold www.haugan-naeringspark.no Om Haugan Næringspark Haugan Næringspark er et stort logistikk- og næringsområde med meget sentral plassering

Detaljer

utviklingstrekk. Telemarksforsking

utviklingstrekk. Telemarksforsking Næringsanalyse Telemark utviklingstrekk. Knut Vareide Telemarksforsking 1,6 180 000 0,03 4,4 1,4 Årlig vekstrate Befolkning 170 000 0,02 4,2 1,2 160 000 0,01 1,0 4,0 0,8 150 000 0,00-0,01 3,8 0,6 140 000

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Sauherad kommune 3. Søknadsbeløp: 950.000

Detaljer

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng 12.02.2016 Innhold Kort innledning... 3 Ulike faser... 4 Målsettinger for prosjektet... 4 Visjon... 6 Prosess og modell... 6 Leveransemål:... 7 Effektmål:...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Bostedsattraktivitet. Næringsplanprosessen 3.samling 24.11.14 Hva gjorde vi?

Bostedsattraktivitet. Næringsplanprosessen 3.samling 24.11.14 Hva gjorde vi? Grenseløs Bostedsattraktivitet Attraktivitet Næringsplanprosessen 3.samling 24.11.14 Hva gjorde vi? 7100 7 100 6980 7010 6 980 7010 6860 6 860 6740 6 740 6620 6577 6 620 6500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Framtidens bygder 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund 3. Søknadsbeløp: Kr.1.955.000,- 4. Når skal prosjektet

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

Sluttrapport forstudie

Sluttrapport forstudie Sluttrapport forstudie Internasjonalisering FJELLREGIONSAMARBEIDET 1. september 2014 Skrevet av: Ihle Ingvild Elise og Monica Eriksson Sluttrapport forstudie Internasjonalisering 1. Vurdering av fasens

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Virksomhetsrapport pr 1. tertial 2014

Virksomhetsrapport pr 1. tertial 2014 Virksomhetsrapport pr 1. tertial 2014 Basert på MNU s handlingsplan 2014 1) MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter Dette innebærer

Detaljer

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013 Arkivsak-dok. 12/00275-7 Saksbehandler Jørn Christian Schjødt Knudsen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret slutter seg til

Detaljer

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen Det politiske organet Ti kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd?

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Fleire og betre nyetableringar May Britt Roald, prosjektleiar hoppid.no Møre og Romsdal fylkeskommune partnerskap i samspel Verdikjede

Detaljer

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Lav attraktivitet Høy attraktivitet Først en rask oppsummering av den regionale analysen for Vestfold Uheldig struktur Basis

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim kommune

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim kommune Store lille Trondheim i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Vedtatt av Trondheim bystyre 28.01.2010 Arkivsak 09/40014 STORE LILLE TRONDHEIM I VERDEN 1 INTERNASJONAL STRATEGI FOR TRONDHEIM

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon 20. august 2014 Fylkesrådmann Egil Johansen Innhold Situasjonen Utfordringer Muligheter Strategiske grep Vestfold Verdiskapingen

Detaljer