VELKOMMEN TIL BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER. Informasjon til hjelpeinstruktører sommeren 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER. Informasjon til hjelpeinstruktører sommeren 2012"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER Informasjon til hjelpeinstruktører sommeren 2012 Dette skrivet er ment som en orientering for hjelpeinstruktører som engasjeres for sommerperioden ved Beitostølen Helsesportsenter (BHSS). Skulle du trenge ytterligere opplysninger, kontakt undertegnede. Beitostølen, 5. mars 2012 Martin Sæbu Avdelingsleder AKV Mobil: Beitostølen Helsesportsenter 2953 BEITOSTØLEN Tlf

2 GENERELT OMKRING BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER Beitostølen Helsesportsenter er en spesialinstitusjon innen det medisinske fagområdet Fysikalsk medisin og rehabilitering. Et opphold ved BHSS skal organiseres slik at den daglige deltagelsen i ulike treningsaktiviteter skal gi bedret generell fysisk yteevne, bedret funksjon i organsystemer som representerer funksjonshemningen, bedre aktivitetsmestring samt psykisk og sosial funksjon. Oppholdet skal videre gi den enkelte en best mulig teoretisk og praktisk opplæring i hvordan systematisk fysisk trening kan bidra til bedre funksjonsevne og bedre funksjonstilpasning i dagliglivet. Institusjonen ligger i Øystre Slidre kommune i Valdres, 830 meter over havet. Når det gjelder distansen til sentrale byer i Sør-Norge, kan nevnes: Tr.heim 360 km, Lillehammer 150 km, Oslo 240 km. I senterets behandlingsopplegg inngår Tilpasset fysisk aktivitet som et meget sentralt virkemiddel. Med dette forstås fysiske aktivitet som benyttes i det forebyggende helsearbeidet og i behandlingen og rehabiliteringen av mennesker med kroniske og / eller temporære funksjonshemninger. Fysisk aktivitet omfatter både kroppsøving, idrett og friluftsliv. Til treningsopphold ved BHSS mottas mennesker med primært fysiske funksjonshemninger. Den aktuelle aldersgruppen er fra begynnende grunnskolealder og oppover. Et treningsopphold strekker seg for de voksne som regel over 4 uker, mens grunnskoleelevene oppholder seg vanligvis 3 uker ved Senteret. Tilknyttet behandlingsopplegget vil en finne et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, idrettspedagog, rideinstruktør, lege, sykepleier, sosionom, grunnskolelærer samt personell tilknyttet fritidsektoren. Når det gjelder nærmere opplysninger omkring Beitostølen Helsesportsenter, vises det til senterets hjemmeside: Skulle dere ha ytterligere spørsmål en ønsker svar på før oppholdet tar til, så kan avdelingsleder AKV Martin Sæbu kontaktes direkte se kontaktinfo på forsiden. Det forutsettes imidlertid at man først har satt seg inn i tilsendte informasjon. SPESIELT OMKRING DET Å VÆRE HJ.INSTRUKTØR VED BHSS Beliggenhet: BHSS ligger langs RV51 rett sør for tettstedet Beitostølen, ca. 37 km nord for Fagernes. Det er daglige bussforbindelser med Oslo og Lillehammer/Gjøvik. Hj.instruktører som benytter NSB Bergensbanen, må ta buss over strekningen Gol-Fagernes og videre Fagernes- Beitostølen. Sommerstid kan de som kommer nordfra benytte buss over strekningen Otta-Beitostølen. Tidspunkt for ankomst / avreise: Vanligvis ankommer nye hj.instruktører BHSS i løpet av søndag før første virkedag, og vi anbefaler hjelpeinstruktørene å komme i god tid før kl De vil da kunne få servert aftens, for så å bli med på omvisning v/ fritidssektoren kl For de som ankommer seinere på kvelden, vil kjøkkenet kunne reservere et lettere aftensmåltid. Dette vil resepsjonsvakten / vakthavende sykepleier kunne orientere nærmere omkring. 2

3 Vi gjør oppmerksom på at ukens treningsaktiviteter varer fram til og med lørdag kl , avreise skjer derfor først etter dette tidspunktet. Innlosjering: Hj.instruktørene innlosjeres i en hytte på senterets eiendom, ca. 2 minutters gange sørover fra hovedbygningen. Hytta har plass for 10 personer fordelt på 5 dobbeltrom. En vil finne bekvemmeligheter som både WC og dusj i hytta, sengetøy og håndklær er også inkludert. Hjelpeinstruktørene har likeledes muligheter til å få vasket tøy på hytta. Forhåndsinformasjon: Hjelpeinstruktørene bør i god tid før oppholdet tar til studere tilsendte informasjon. Derved vil de kunne være rimelig godt forberedt på de spesielle utfordringene dere vil møte i løpet av arbeidsperioden her ved BHSS. Døgnrytme: Når det gjelder døgnrytmen på senteret, kan den kort skisseres som følger: Orienteringsmøte på konferanserom nr. 1 (K1). Dette gjelder kun mandag morgen etter ankomstdagen. Det vil være hensiktsmessig om hj.instruktørene tar med seg treningstøy fra stud.hytta til dette møtet, da aktivitetene ofte starter allerede kl Frokost. Hjelpeinstruktørene vil få anvist plasser av serveringspersonalet. Oppmøte også i helgene Teamvise møter for nærmere informasjon omkring aktivitetsoppleggene og deltagerne innen de ulike brukergruppene Ulike treningsaktiviteter med ulik varighet Lunch. Oppmøte også i helgene Ulike treningsaktiviteter av ca. 45 min t varighet 1600 Middag Oppmøte også i helgene Kveldsmat. Struktur: Det vil til enhver tid være rundt 60 brukere som er til opptrening ved BHSS. Disse er delt inn i 4 ulike treningsgrupper. Til hver av gruppene er det knyttet et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut og idrettspedagog som utgjør den daglige arbeidsledelse for hjelpeinstruktørene. Disse er også hovedansvarlig for tilretteleggingen av de ulike treningsaktivitetene. Videre er også rideinstruktør, lege, sosionom og sykepleier tilknyttet teamene. Hj. instruktørene vil bli fordelt på teamene og får arbeidsoppgaver ut fra de behov som måtte være innen de 4 brukergruppene. På det daglige teammøtet kl vil hjelpeinstruktørene få en orientering om de fysiske / psykiske forutsetningene til den enkelte i gruppa, målsettinger for treningsopplegget, konkrete arbeidsoppgaver samt andre opplysninger som de trenger for å kunne utføre oppgavene på en forsvarlig måte. Brukersammensetning: Brukerne ved BHSS er til opptrening primært på grunn av forskjellige fysiske funksjonshemninger. De fysiske forutsetningene til de rundt 15 deltakerne (8 på barnegruppene) innen en og samme treningsgruppe kan imidlertid variere meget. Dette er forhold en må ta i betraktning når treningsaktivitetene skal planlegges. Et godt kjennskap til den enkelte bruker er en forutsetning for å kunne tilrettelegge treningen slik at hver enkelt får et optimalt utbytte. En anbefalt arbeidsmetode er derfor å lete etter muligheter, men samtidig være oppmerksom på reelle begrensninger som også kan være til stede. Spør hvis du ikke er sikker. 3

4 Ansvar: Det vil til enhver tid være senterets faste stab som er ansvarlig for opplegget på de ulike treningsaktivitetene. Siden brukerne er i ulike faser av sitt treningsopphold når hjelpeinstruktørene ankommer senteret, vil hovedstrukturen i treningsopplegget for de forskjellige gruppene være lagt av den faste staben allerede før hjelpeinstruktørene kommer inn i gruppa. De første virkedagene vil naturlig nok gå med til observasjon, og hjelpeinstruktørene vil få seg tildelt konkrete arbeidsoppgaver. Oppgaver og ansvar vil kunne bli mer selvstendig utover i arbeidsperioden. Det er viktig at den enkelte hj.instruktør orienterer teamet omkring egne ferdigheter / kunnskaper som kan komme til nytte i treningsopplegget for gruppa. Medvirkning på de ulike treningsaktivitetene: Aktivitetstilbudene ved senteret varierer med årstidene. Av de mest sentrale treningsaktivitetene sommerstid, kan nevnes: Innendørs - bassengtrening - salaktivitet - fysioterapi - ballspill (bordtennis, sittende v.ball, rullestolsbasket etc) - aktivitet i klatrevegg - bueskyting Utendørs tilbud sommers tid - turgåing/jogging - sykling (3-hjul, singel, tandem, armsykkel) - båtaktivitet ( robåt, kano, kajakk) - friidrett - orientering - friluftsliv med muligheter for overnattingsopplegg - klatring i vegg / terreng - pigging (r.stol) - ridning (betjenes av eget personell) Hvilke aktiviteter den enkelte hj.instruktør får kontakt med, avhenger av aktivitetsopplegg og det hjelpebehov det til enhver tid måtte være innen den aktuelle treningsgruppen. Ta med treningstøy for både innen- og utendørs bruk, samt badetøy. Aktivitetstilbud lørdag f.m.: Som tidligere nevnt varer ukas treningstilbud helt fram til middag lørdag. Kun en fysioterapeut eller idrettspedagog vil være på jobb som koordinator på lørdag f.m., selve aktivitetene vil den dagen bli ledet av hj.instruktørene. Dette er en utfordring som av de fleste hjelpeinstruktørene oppfattes å gi en nyttig praksiserfaring. Aktivitetstilbudet på lørdag bestemmes sammen med teamets faste medlemmer og må være klart seinest i løpet av fredagen. 4

5 Informasjon under praksisperioden: Hjelpeinstruktørene har en egen avdeling på oppslagstavlen ved inngangen til den gamle gym.salen. Her slås det opp ulike beskjeder som kan ha betydning for hjelpeinstruktørenes aktivitetsprogram. Du vil her også finne en oversikt over de undervisningstimene / møtene som planlegges i løpet av oppholdet samt oppsett av badevakter. Gjør deg derfor den vanen at du regelmessig sjekker denne tavla. Vanlige arbeidsoppgaver for hj.instruktørene: - hjelpe til under gjennomføring av ulike innen- og utendørs treningsaktiviteter - assistanse i innen- og utendørs klatrevegg - ledsaging av synshemmede både i forbindelse med praktiske gjøremål og trening - praktisk assistanse overfor rullestolsbrukere - makker i robåt, kano eller kajakk - hjelpe til under ulike piggeaktiviteter med r.stol. - ledsaging under turgåing, jogging - sykkelpartner på tandem og ledsager ved bruk av ulike andre sykkeltyper - assistanse under av/påkledning i garderobe - hjelpe til under tilvenningsøvelser / teknikktrening i bassenget - praktisk assistanse under måltider, dette gjelder også i helgene - bassengvakt på kveldstid Veiledning / undervisning: Det vil som regel være anledning til å få gitt veiledning overfor hjelpeinstruktørene både under og i bakkant av de ulike aktivitetstimene. Dette kan dreie seg om en forklaring omkring intensjonen med et aktuelt timeopplegg eller spesielle hensyn som bør tas i forhold til den enkelte deltager i gruppa. Aktuelle emner som livreddende førstehjelp blir tatt opp som eget emne (se eget oppslag på studenttavla om tid og sted for denne undervisningen). Aktivitet i helger og fritid: Som det går fram av tidligere beskrevne døgnrytme, vil treningsaktivitetene for de flestes vedkommende være avsluttet ca. kl (lørdag kl ), og da har også hjelpeinstruktørene avsluttet sine primære arbeidsoppgaver. Brukertilbudene på kveldstid og i helgene ledes av personell knyttet til senterets fritidsektor. Det kan her være snakk om å assistere ved ulike treningsaktiviteter både innen- og utendørs samt som turledsager for å gjøre helgen mer meningsfull for de brukerne som er avhengig av en form for assistanse. Selv om hjelpeinstruktørene først og fremst har kommet til BHSS for å delta på de ulike treningsaktivitetene som gjennomføres på dagtid, anbefales det også å engasjere seg på kveldstid. Oppgaver som eventuelt pålegges hjelpeinstruktørene utenom treningstiden må imidlertid sees i sammenheng med den totale belastningen dette medfører for den enkelte. I sommerperioden har vi mange hjelpeinstruktører over en lengre periode. Vi vil i samarbeid med den enkelte hjelpeinstruktør sette opp en plan som i utgangspunktet innebærer fri ca. hver fjerde helg. Egentrening: Senterets ulike innendørs treningsfasiliteter som gym.sal, treningsrom, svømmehall og idr.hall vil til visse tider være opptatt av eksterne brukergrupper. Dette vil resepsjonen kunne orientere nærmere om. Lokalene kan nyttes til egentrening så fremt de ikke er opptatt av andre grupper. Når hjelpeinstruktørene gjennomfører egentrening, er det ikke samtidig 5

6 anledning for brukerne å benytte de samme fasilitetene. Nøkkel til svømme- og idrettshall utkvitteres i resepsjonen. Det må være minimum 2 personer til stede dersom bassenget skal benyttes, i idr.hallen må det kun benyttes innendørssko som ikke sverter av mot golvet. Badevakt: Brukere uten medisinske kontraindikasjoner for bassengaktivitet, gis anledning til å benytte bassenget også på kveldstid og i helgene. Hjelpeinstruktørene kan regne med å bli satt opp som badevakt 1 kveld ukentlig. Det er derfor viktig at hver enkelt gjør seg kjent med alarmplanen som gjelder for sv.hallen. Badevakten skal oppholde seg på land og ikke assistere verken i garderobe eller i vann. Bassenget skal være avlåst når det ikke er aktivitet i sv.hallen. Nøkkel til bassenget fås ved henvendelse til resepsjonen. Alarmplan står oppslått ved telefon / alarmknapp inne i sv.hallen. Når bassengtimen er over, sjekkes det at samtlige dører er låst. Slukk lyset før du låser deg ut og leverer nøklene i resepsjonen. Sykepleier vil gjennomgå livreddende førstehjelp første mandag etter ankomst. PRAKTISKE RÅD / BESTEMMELSER SOM HJELPEINSTRUKTØRENE BØR KJENNE TIL Ordensregler: Hjelpeinstruktørene skal vite at både de og brukerne er pålagt å følge det til enhver tid gjeldende ordensreglement ved BHSS. Det er meget viktig at hj.instruktørene ikke medvirker til at brukere overtrer bestemmelser vedrørende nyting av alkohol, røyk/snus, tidspunkt for når de skal være tilbake på senteret på kveldstid etc. Brytes disse reglene, kan dette føre til at brukeren får sitt opphold avbrutt. Samtlige ved senteret oppfordres til å innta måltidene uten lue. Brukernes ordensreglement er å finne i en egen ringperm i studenthytta. Av praktiske årsaker er det ikke anledning til å motta besøk av brukere eller andre i studenthytta i løpet av arbeidsperioden. Orden i studenthytta: Hjelpeinstruktørene er selv ansvarlig for å holde orden i hytta. Ved mangler eller skade, ta kontakt med vaktmester eller personell på renholdsavdelingen. Hjelpeinstruktørenes sosiale utfoldelsen i hytta skal ta tilbørlig hensyn til omkringliggende fasiliteter som paviljong og privatboliger. Fremmøte på praksis og måltider er obligatorisk med mindre andre avtaler er gjort. Før avreise skal all tomemballasje fjernes, kjøleskap tømmes for mat etc, golv vaskes og renhold skje ifølge oppslåtte ordensreglement. Søppel bringes til den lokale miljøstasjonen der det er kildesortering. Denne ligger langs Sentervegen ca. 50 m nedenfor studenthytta. Brukt lintøy bringes til vaskeriet, og nøkkelen leveres i resepsjonen. Forlat hytta i en ryddig og god stand, dette gjør det triveligere for den neste gruppa med hj.instruktører som skal bo der. (Se eget oppslag) Taushetsplikt: Under oppholdet vil hjelpeinstruktørene få opplysninger omkring den fysiske / psykiske og sosiale bakgrunnen til flere av brukerne. Dette for å kunne fungere optimalt som hj.instruktør og utføre et forsvarlig arbeid. 6

7 Hjelpeinstruktørene pålegges derfor, på lik linje med det øvrige personalet ved senteret, å skrive under på en taushetserklæring for å hindre at medisinske og / eller personlige opplysninger bringes videre til uvedkommende. Disse brukeropplysningene skal heller ikke føres videre gjennom samtaler med andre brukere. Taushetserklæringen signeres allerede i starten av arbeidsperioden. Profesjonalitet: Hjelpeinstruktørene får ofte god kontakt med brukere både på dag- og kveldstid. Det er viktig at en prøver å fange opp vesentlige signaler og evt. kanalisere disse videre til teamet. Dette forutsetter selvfølgelig at brukeren først gir sitt samtykke til dette. Det er viktig å være omsorgsfull, men på samme tid må en prøve å unngå å bli urimelig sterkt involvert i brukerens helse og sosiale situasjon. En må derfor tilstrebe å være vennlig uten å bli en for nær venn! Oppmøte på aktiviteter / møter: Hjelpeinstruktørene må være presise når det gjelder oppmøte både til selve treningsaktivitetene samt andre møter som måtte være avtalt. Oppmøte til måltider: Det er likeledes viktig at hjelpeinstruktørene kommer til matsalen allerede ved måltidets begynnelse. Noen brukere vil kunne trenge noe assistanse til / fra matsalen, andre en hjelpende hånd under selve måltidet. Hjelpeinstruktørene blir plassert ved bordene ut ifra de hjelpebehov som til enhver tid måtte være til stede. Hjelpeinstruktører og r.stolsbrukere kan, om nødvendig, påbegynne frokost ca. 15 minutter før de øvrige for å få spist ferdig før de går til morgenmøtet 0830 eller andre avtalte oppdrag. Skulle noen av hjelpeinstruktørene få oppgaver som vanskeliggjør å få fullført eget måltid, tas dette opp med betjeningen snarest. Hjelpeinstruktører som planlegger aktiviteter som medfører at de uteblir fra enkelte måltider, må avklare dette med betjeningen i matsalen. Dette gjelder også i helgene. Er det behov for niste til turbruk, må dette smøres av den enkelte selv under frokosten. Låsing av studenthytta: Det vil fra resepsjonen til enhver tid kun være utlevert 1 stk. nøkkel til hytta, og hjelpeinstruktørene må derfor seg imellom avtale en fast plass for oppbevaring av denne. Nøkkelen leveres tilbake i resepsjonen i forbindelse med at sommerens siste hjelpeinstruktør avslutter arbeidsperioden. Føring av aktivitetsrapporter / evalueringsskjema: Når det gjelder aktiviteter som for eksempel turgåing, jogging og sykling vil hjelpeinstruktørene ofte operere alene med brukerne. Konferer med teamet på forhånd slik at du får alle relevante opplysninger omkring rammebetingelser, muligheter, målsetting, arbeidsoppgaver og evt. bruk av tekniske hjelpemidler før treningen tar til. For at staben skal kunne få et så godt innblikk som mulig i hva som har foregått på disse timene, vil vi i enkelte tilfelle be hjelpeinstruktøren om å fylle ut en aktivitetsrapport for de treningstimene der de har arbeidet alene med brukeren. Rapportene leveres til staben på teamet. Garderobe: En prøver i den utstrekning det er mulig å tilby hjelpeinstruktørene hvert sitt garderobeskap. Fem skap i henholdsvis dame- og herregarderoben er derfor merket Eksterne hj.instr. og 7

8 disse er forbeholdt hj.instruktørene. Dersom en ønsker å holde skapene låst, kan nøkkel utleveres fra resepsjon mot betaling av et lite depositum. BHSS tar ikke økonomisk ansvar for private eiendeler som kommer bort eller blir skadet under praksisoppholdet. Penger og andre verdigjenstander kan derfor, om ønskelig, oppbevares i safen i resepsjonen. Økonomi: Når det gjelder hj.instruktører som arbeider her sommers tid, vil Helsesportsenteret dekke reisen etter billigste offentlig takst. Det gjøres individuelle avtaler vedr. reisepenger for utenlandske studenter. Ta vare på alle kvitteringer / billetter. Kost og losji er i utgangspunktet fritt. Studenter som engasjeres for minimum 4 uker i løpet av sommeren, får utbetalt lommepenger. Disse hjelpeinstruktørene må derfor ta med skattekort. Studenter fra EU-land vil kunne få skattekort utstedt fra likningskontoret her i Øystre Slidre. Vi gjør oppmerksom på at pass er eneste gyldig legitimasjon for utstedelse av skattekort. Studenter som skal ha veiledning under oppholdet er her på spesielle vilkår, og for disse gjelder ikke ordningen med lommepenger. Deres opphold er å betegne som praksis. Registrering av personlige data for bl.a. lommepenger og refusjon av reiseutgifter skjer inne på regnskapskontoret. Vedlikehold av senterets treningsutstyr: Senterets treningsutstyr nyttes i løpet av en treningsdag av svært mange forskjellige mennesker, og det er av den grunn ikke til å unngå at det blir en del slitasje på materiellet. Oppstår det mangler ved for eksempel sykler og lignende, varsles materialforvalter ved å benytte notatboken som ligger i kassen v/ inngangsdøren til verkstedet i hj.middelbygget. Gi en kort beskrivelse av mangelen / skaden, før opp registreringsnummer på det aktuelle hjelpemiddelet, så vil reparasjonen kunne gå raskere. Senterets idrettsutstyr skal primært benyttes i forbindelse med brukertrening. Ledige sykler kan imidlertid benyttes av våre hjelpeinstruktører som på fritiden ønsker å komme seg litt ut i naturen. Sykler må ikke forlates uavlåst for eksempel i sentrum av B.stølen. Vi har også etablert en utkvitteringsordning for senterets båtmateriell. (se eget oppslag). Bekreftelse på arbeidsperioden: Muntlig tilbakemeldig fra staben gis underveis, samtlige får ved avreise en skriftlig arbeidsbekreftelse på perioden. Til slutt.. Det er vårt håp at du vil finne oppholdet her ved BHSS interessant. Forhåpentligvis har denne orienteringen også medvirket til at du nå har fått et litt bedre kjennskap til senteret generelt og forhold som går på hjelpeinstruktørfunksjonen spesielt. Velkommen til oss! 8

Beitostølen Helsesportsenter Velkommen til oss!

Beitostølen Helsesportsenter Velkommen til oss! Beitostølen Helsesportsenter Velkommen til oss! Vår drivkraft er det privilegiet vi har - å medvirke til at våre brukere får innsikt og inspirasjon til å utnytte sine evner og muligheter mot et liv i aktiv

Detaljer

Beitostølen Helsesportsenter Velkommen til oss!

Beitostølen Helsesportsenter Velkommen til oss! Beitostølen Helsesportsenter Velkommen til oss! Vår drivkraft er det privilegiet vi har - å medvirke til at våre brukere får innsikt og inspirasjon til å utnytte sine evner og muligheter mot et liv i aktiv

Detaljer

REISEINFORMASJON OM CASAS HEDDY TIL BARNEGRUPPEN

REISEINFORMASJON OM CASAS HEDDY TIL BARNEGRUPPEN Rikshospitalet Seksjon for Behandlingsreiser REISEINFORMASJON OM CASAS HEDDY TIL BARNEGRUPPEN Adressen til Casas Heddy er: Calle Traspies No 1 E 35510 Puerto del Carmen Telefon: 00 34 928 510016 Lanzarote,

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR UNGDOM

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR UNGDOM Seksjon for Behandlingsreiser VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR UNGDOM Adressen til Reuma-Sol er: C/Falguera no. 2 Telefon: 00 34 9668 14113 Urb. Foya Blanca Telefaks: 00 34 9658

Detaljer

REISEINFORMASJON OM REUMA-SOL TIL BARNEGRUPPENE

REISEINFORMASJON OM REUMA-SOL TIL BARNEGRUPPENE Rikshospitalet Seksjon for Behandlingsreiser REISEINFORMASJON OM REUMA-SOL TIL BARNEGRUPPENE Adressen til Reuma-Sol er: C/Falguera no. 2 Telefon: 00 34 9668 14113 Urb. Foya Blanca Telefaks: 00 34 9658

Detaljer

REISEINFORMASJON OM VALLE MARINA TIL UNGDOMSGRUPPA 2013

REISEINFORMASJON OM VALLE MARINA TIL UNGDOMSGRUPPA 2013 Seksjon for Behandlingsreiser REISEINFORMASJON OM VALLE MARINA TIL UNGDOMSGRUPPA 2013 Adressen til Valle Marina Det Norske Helsesenter S.A. Valle Marina c/bjørn Lyng 2 35120 Arguineguin Gran Canaria Telefon

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE Adressen til Reuma-Sol er: C/Falguera no. 2 Telefon: 00 34 9668 14113 Urb. Foya Blanca Telefaks: 00 34 9658 87390 03580 Alfas del

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

LeirBoka, revidert november 2012. leirboka

LeirBoka, revidert november 2012. leirboka leirboka Innholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. INNLEDNING... 5 3. ANSVAR... 6 Ansvarsfordeling mellom stab og leirkomité... 6 4. ORGANISERING AV LEIRFORBEREDELSENE... 7 Komitélederen... 8 Oppstartsmøte...

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål STANDARDAVTALER. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål STANDARDAVTALER. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål STANDARDAVTALER 11 Inn på tunet Generell del 1 PARTER Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom : gårdbruker/foretak (heretter

Detaljer

REISEINFORMASJON OM VALLE MARINA TIL UNGDOMSGRUPPA 2011

REISEINFORMASJON OM VALLE MARINA TIL UNGDOMSGRUPPA 2011 REISEINFORMASJON OM VALLE MARINA TIL UNGDOMSGRUPPA 2011 Adressen til Valle Marina Det Norske Helsesenter S.A. Valle Marina c/bjørn Lyng 2 35120 Arguineguin Gran Canaria Telefon resepsjonen: 0034 928 15

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Knaben Leirskole Oll innerst

Knaben Leirskole Oll innerst Kvinesdal Kommune Norsk Leirskoleforening Knaben Leirskole Oll innerst Knaben Gruvor, 4480 Kvinesdal www.knabenleirskole.no Tlf 38 35 58 66 Organisasjonsnummer: 964 964 076 INFORMASJON til LÆRERE OG KLASSEKONTAKTER

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad

Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad En veiledning for deg som skal til behandling ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad Gjelder fra 1. januar 2011 Velkommen til vår avdeling

Detaljer

Rehabiliteringsavdelingen. Gjøvik. En veiledning. for deg som skal til behandling på Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik. Gjelder fra 1.

Rehabiliteringsavdelingen. Gjøvik. En veiledning. for deg som skal til behandling på Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik. Gjelder fra 1. En veiledning for deg som skal til behandling på Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik Gjelder fra 1. januar 2009 Velkommen til vår avdeling Alle mennesker er spesielle med

Detaljer

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte - en veileder for sykmeldende behandlere Forord I forbindelse med Sykefraværsutvalgets arbeid høsten 2006 ble partene i arbeidslivet og myndighetene enige om endringer

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG VINTERSOL

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG VINTERSOL Rikshospitalet Seksjon for behandlingsreiser VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG VINTERSOL Adresse til Vintersol Clinica Vintersol Telefon: 0034 922 77 79 00 C/. Nordica 1 Fax: 0034 922 79 72 50 386 50 Los

Detaljer

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, Seksjon Stjørdal Sykehuset Levanger INFORMASJONSPERM

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, Seksjon Stjørdal Sykehuset Levanger INFORMASJONSPERM Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, Seksjon Stjørdal Sykehuset Levanger INFORMASJONSPERM 1 Innholdsfortegnelse Velkommen til RKSF, Seksjon Stjørdal side 3 Informasjon om behandlingstilbudet

Detaljer

Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK)

Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK) Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK) pr 24.11.14 Innhold 1. Lagledere/reiseledere oppgaver og ansvar stevner 2. Treningsleirer 3. Stevnesang og klubb-rop 4. Forslag til reiselapp treningsleir

Detaljer

TURLEDERHEFTET. www.dntoslo.no

TURLEDERHEFTET. www.dntoslo.no www.dntoslo.no INNHOLD: Turlederorientering... 4 Før turen 4 Turprogram. 4 Frammøte... 4 Billetter 4 Rekvisisjonsboken 4 Reiseplan.. 5 Underveis på turen 5 Informasjon... 5 Dagsrytmen.. 5 Kart og kompass..

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

God skole. Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming

God skole. Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming God skole Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming 1 Innhold God skole... 1 Innledning... 3 Ine... 4 Ansvarsgruppe... 4 Energiøkonomisering... 4 Hjelpemidler...

Detaljer