VELKOMMEN TIL BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER. Informasjon til hjelpeinstruktører sommeren 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER. Informasjon til hjelpeinstruktører sommeren 2012"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER Informasjon til hjelpeinstruktører sommeren 2012 Dette skrivet er ment som en orientering for hjelpeinstruktører som engasjeres for sommerperioden ved Beitostølen Helsesportsenter (BHSS). Skulle du trenge ytterligere opplysninger, kontakt undertegnede. Beitostølen, 5. mars 2012 Martin Sæbu Avdelingsleder AKV Mobil: Beitostølen Helsesportsenter 2953 BEITOSTØLEN Tlf

2 GENERELT OMKRING BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER Beitostølen Helsesportsenter er en spesialinstitusjon innen det medisinske fagområdet Fysikalsk medisin og rehabilitering. Et opphold ved BHSS skal organiseres slik at den daglige deltagelsen i ulike treningsaktiviteter skal gi bedret generell fysisk yteevne, bedret funksjon i organsystemer som representerer funksjonshemningen, bedre aktivitetsmestring samt psykisk og sosial funksjon. Oppholdet skal videre gi den enkelte en best mulig teoretisk og praktisk opplæring i hvordan systematisk fysisk trening kan bidra til bedre funksjonsevne og bedre funksjonstilpasning i dagliglivet. Institusjonen ligger i Øystre Slidre kommune i Valdres, 830 meter over havet. Når det gjelder distansen til sentrale byer i Sør-Norge, kan nevnes: Tr.heim 360 km, Lillehammer 150 km, Oslo 240 km. I senterets behandlingsopplegg inngår Tilpasset fysisk aktivitet som et meget sentralt virkemiddel. Med dette forstås fysiske aktivitet som benyttes i det forebyggende helsearbeidet og i behandlingen og rehabiliteringen av mennesker med kroniske og / eller temporære funksjonshemninger. Fysisk aktivitet omfatter både kroppsøving, idrett og friluftsliv. Til treningsopphold ved BHSS mottas mennesker med primært fysiske funksjonshemninger. Den aktuelle aldersgruppen er fra begynnende grunnskolealder og oppover. Et treningsopphold strekker seg for de voksne som regel over 4 uker, mens grunnskoleelevene oppholder seg vanligvis 3 uker ved Senteret. Tilknyttet behandlingsopplegget vil en finne et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, idrettspedagog, rideinstruktør, lege, sykepleier, sosionom, grunnskolelærer samt personell tilknyttet fritidsektoren. Når det gjelder nærmere opplysninger omkring Beitostølen Helsesportsenter, vises det til senterets hjemmeside: Skulle dere ha ytterligere spørsmål en ønsker svar på før oppholdet tar til, så kan avdelingsleder AKV Martin Sæbu kontaktes direkte se kontaktinfo på forsiden. Det forutsettes imidlertid at man først har satt seg inn i tilsendte informasjon. SPESIELT OMKRING DET Å VÆRE HJ.INSTRUKTØR VED BHSS Beliggenhet: BHSS ligger langs RV51 rett sør for tettstedet Beitostølen, ca. 37 km nord for Fagernes. Det er daglige bussforbindelser med Oslo og Lillehammer/Gjøvik. Hj.instruktører som benytter NSB Bergensbanen, må ta buss over strekningen Gol-Fagernes og videre Fagernes- Beitostølen. Sommerstid kan de som kommer nordfra benytte buss over strekningen Otta-Beitostølen. Tidspunkt for ankomst / avreise: Vanligvis ankommer nye hj.instruktører BHSS i løpet av søndag før første virkedag, og vi anbefaler hjelpeinstruktørene å komme i god tid før kl De vil da kunne få servert aftens, for så å bli med på omvisning v/ fritidssektoren kl For de som ankommer seinere på kvelden, vil kjøkkenet kunne reservere et lettere aftensmåltid. Dette vil resepsjonsvakten / vakthavende sykepleier kunne orientere nærmere omkring. 2

3 Vi gjør oppmerksom på at ukens treningsaktiviteter varer fram til og med lørdag kl , avreise skjer derfor først etter dette tidspunktet. Innlosjering: Hj.instruktørene innlosjeres i en hytte på senterets eiendom, ca. 2 minutters gange sørover fra hovedbygningen. Hytta har plass for 10 personer fordelt på 5 dobbeltrom. En vil finne bekvemmeligheter som både WC og dusj i hytta, sengetøy og håndklær er også inkludert. Hjelpeinstruktørene har likeledes muligheter til å få vasket tøy på hytta. Forhåndsinformasjon: Hjelpeinstruktørene bør i god tid før oppholdet tar til studere tilsendte informasjon. Derved vil de kunne være rimelig godt forberedt på de spesielle utfordringene dere vil møte i løpet av arbeidsperioden her ved BHSS. Døgnrytme: Når det gjelder døgnrytmen på senteret, kan den kort skisseres som følger: Orienteringsmøte på konferanserom nr. 1 (K1). Dette gjelder kun mandag morgen etter ankomstdagen. Det vil være hensiktsmessig om hj.instruktørene tar med seg treningstøy fra stud.hytta til dette møtet, da aktivitetene ofte starter allerede kl Frokost. Hjelpeinstruktørene vil få anvist plasser av serveringspersonalet. Oppmøte også i helgene Teamvise møter for nærmere informasjon omkring aktivitetsoppleggene og deltagerne innen de ulike brukergruppene Ulike treningsaktiviteter med ulik varighet Lunch. Oppmøte også i helgene Ulike treningsaktiviteter av ca. 45 min t varighet 1600 Middag Oppmøte også i helgene Kveldsmat. Struktur: Det vil til enhver tid være rundt 60 brukere som er til opptrening ved BHSS. Disse er delt inn i 4 ulike treningsgrupper. Til hver av gruppene er det knyttet et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut og idrettspedagog som utgjør den daglige arbeidsledelse for hjelpeinstruktørene. Disse er også hovedansvarlig for tilretteleggingen av de ulike treningsaktivitetene. Videre er også rideinstruktør, lege, sosionom og sykepleier tilknyttet teamene. Hj. instruktørene vil bli fordelt på teamene og får arbeidsoppgaver ut fra de behov som måtte være innen de 4 brukergruppene. På det daglige teammøtet kl vil hjelpeinstruktørene få en orientering om de fysiske / psykiske forutsetningene til den enkelte i gruppa, målsettinger for treningsopplegget, konkrete arbeidsoppgaver samt andre opplysninger som de trenger for å kunne utføre oppgavene på en forsvarlig måte. Brukersammensetning: Brukerne ved BHSS er til opptrening primært på grunn av forskjellige fysiske funksjonshemninger. De fysiske forutsetningene til de rundt 15 deltakerne (8 på barnegruppene) innen en og samme treningsgruppe kan imidlertid variere meget. Dette er forhold en må ta i betraktning når treningsaktivitetene skal planlegges. Et godt kjennskap til den enkelte bruker er en forutsetning for å kunne tilrettelegge treningen slik at hver enkelt får et optimalt utbytte. En anbefalt arbeidsmetode er derfor å lete etter muligheter, men samtidig være oppmerksom på reelle begrensninger som også kan være til stede. Spør hvis du ikke er sikker. 3

4 Ansvar: Det vil til enhver tid være senterets faste stab som er ansvarlig for opplegget på de ulike treningsaktivitetene. Siden brukerne er i ulike faser av sitt treningsopphold når hjelpeinstruktørene ankommer senteret, vil hovedstrukturen i treningsopplegget for de forskjellige gruppene være lagt av den faste staben allerede før hjelpeinstruktørene kommer inn i gruppa. De første virkedagene vil naturlig nok gå med til observasjon, og hjelpeinstruktørene vil få seg tildelt konkrete arbeidsoppgaver. Oppgaver og ansvar vil kunne bli mer selvstendig utover i arbeidsperioden. Det er viktig at den enkelte hj.instruktør orienterer teamet omkring egne ferdigheter / kunnskaper som kan komme til nytte i treningsopplegget for gruppa. Medvirkning på de ulike treningsaktivitetene: Aktivitetstilbudene ved senteret varierer med årstidene. Av de mest sentrale treningsaktivitetene sommerstid, kan nevnes: Innendørs - bassengtrening - salaktivitet - fysioterapi - ballspill (bordtennis, sittende v.ball, rullestolsbasket etc) - aktivitet i klatrevegg - bueskyting Utendørs tilbud sommers tid - turgåing/jogging - sykling (3-hjul, singel, tandem, armsykkel) - båtaktivitet ( robåt, kano, kajakk) - friidrett - orientering - friluftsliv med muligheter for overnattingsopplegg - klatring i vegg / terreng - pigging (r.stol) - ridning (betjenes av eget personell) Hvilke aktiviteter den enkelte hj.instruktør får kontakt med, avhenger av aktivitetsopplegg og det hjelpebehov det til enhver tid måtte være innen den aktuelle treningsgruppen. Ta med treningstøy for både innen- og utendørs bruk, samt badetøy. Aktivitetstilbud lørdag f.m.: Som tidligere nevnt varer ukas treningstilbud helt fram til middag lørdag. Kun en fysioterapeut eller idrettspedagog vil være på jobb som koordinator på lørdag f.m., selve aktivitetene vil den dagen bli ledet av hj.instruktørene. Dette er en utfordring som av de fleste hjelpeinstruktørene oppfattes å gi en nyttig praksiserfaring. Aktivitetstilbudet på lørdag bestemmes sammen med teamets faste medlemmer og må være klart seinest i løpet av fredagen. 4

5 Informasjon under praksisperioden: Hjelpeinstruktørene har en egen avdeling på oppslagstavlen ved inngangen til den gamle gym.salen. Her slås det opp ulike beskjeder som kan ha betydning for hjelpeinstruktørenes aktivitetsprogram. Du vil her også finne en oversikt over de undervisningstimene / møtene som planlegges i løpet av oppholdet samt oppsett av badevakter. Gjør deg derfor den vanen at du regelmessig sjekker denne tavla. Vanlige arbeidsoppgaver for hj.instruktørene: - hjelpe til under gjennomføring av ulike innen- og utendørs treningsaktiviteter - assistanse i innen- og utendørs klatrevegg - ledsaging av synshemmede både i forbindelse med praktiske gjøremål og trening - praktisk assistanse overfor rullestolsbrukere - makker i robåt, kano eller kajakk - hjelpe til under ulike piggeaktiviteter med r.stol. - ledsaging under turgåing, jogging - sykkelpartner på tandem og ledsager ved bruk av ulike andre sykkeltyper - assistanse under av/påkledning i garderobe - hjelpe til under tilvenningsøvelser / teknikktrening i bassenget - praktisk assistanse under måltider, dette gjelder også i helgene - bassengvakt på kveldstid Veiledning / undervisning: Det vil som regel være anledning til å få gitt veiledning overfor hjelpeinstruktørene både under og i bakkant av de ulike aktivitetstimene. Dette kan dreie seg om en forklaring omkring intensjonen med et aktuelt timeopplegg eller spesielle hensyn som bør tas i forhold til den enkelte deltager i gruppa. Aktuelle emner som livreddende førstehjelp blir tatt opp som eget emne (se eget oppslag på studenttavla om tid og sted for denne undervisningen). Aktivitet i helger og fritid: Som det går fram av tidligere beskrevne døgnrytme, vil treningsaktivitetene for de flestes vedkommende være avsluttet ca. kl (lørdag kl ), og da har også hjelpeinstruktørene avsluttet sine primære arbeidsoppgaver. Brukertilbudene på kveldstid og i helgene ledes av personell knyttet til senterets fritidsektor. Det kan her være snakk om å assistere ved ulike treningsaktiviteter både innen- og utendørs samt som turledsager for å gjøre helgen mer meningsfull for de brukerne som er avhengig av en form for assistanse. Selv om hjelpeinstruktørene først og fremst har kommet til BHSS for å delta på de ulike treningsaktivitetene som gjennomføres på dagtid, anbefales det også å engasjere seg på kveldstid. Oppgaver som eventuelt pålegges hjelpeinstruktørene utenom treningstiden må imidlertid sees i sammenheng med den totale belastningen dette medfører for den enkelte. I sommerperioden har vi mange hjelpeinstruktører over en lengre periode. Vi vil i samarbeid med den enkelte hjelpeinstruktør sette opp en plan som i utgangspunktet innebærer fri ca. hver fjerde helg. Egentrening: Senterets ulike innendørs treningsfasiliteter som gym.sal, treningsrom, svømmehall og idr.hall vil til visse tider være opptatt av eksterne brukergrupper. Dette vil resepsjonen kunne orientere nærmere om. Lokalene kan nyttes til egentrening så fremt de ikke er opptatt av andre grupper. Når hjelpeinstruktørene gjennomfører egentrening, er det ikke samtidig 5

6 anledning for brukerne å benytte de samme fasilitetene. Nøkkel til svømme- og idrettshall utkvitteres i resepsjonen. Det må være minimum 2 personer til stede dersom bassenget skal benyttes, i idr.hallen må det kun benyttes innendørssko som ikke sverter av mot golvet. Badevakt: Brukere uten medisinske kontraindikasjoner for bassengaktivitet, gis anledning til å benytte bassenget også på kveldstid og i helgene. Hjelpeinstruktørene kan regne med å bli satt opp som badevakt 1 kveld ukentlig. Det er derfor viktig at hver enkelt gjør seg kjent med alarmplanen som gjelder for sv.hallen. Badevakten skal oppholde seg på land og ikke assistere verken i garderobe eller i vann. Bassenget skal være avlåst når det ikke er aktivitet i sv.hallen. Nøkkel til bassenget fås ved henvendelse til resepsjonen. Alarmplan står oppslått ved telefon / alarmknapp inne i sv.hallen. Når bassengtimen er over, sjekkes det at samtlige dører er låst. Slukk lyset før du låser deg ut og leverer nøklene i resepsjonen. Sykepleier vil gjennomgå livreddende førstehjelp første mandag etter ankomst. PRAKTISKE RÅD / BESTEMMELSER SOM HJELPEINSTRUKTØRENE BØR KJENNE TIL Ordensregler: Hjelpeinstruktørene skal vite at både de og brukerne er pålagt å følge det til enhver tid gjeldende ordensreglement ved BHSS. Det er meget viktig at hj.instruktørene ikke medvirker til at brukere overtrer bestemmelser vedrørende nyting av alkohol, røyk/snus, tidspunkt for når de skal være tilbake på senteret på kveldstid etc. Brytes disse reglene, kan dette føre til at brukeren får sitt opphold avbrutt. Samtlige ved senteret oppfordres til å innta måltidene uten lue. Brukernes ordensreglement er å finne i en egen ringperm i studenthytta. Av praktiske årsaker er det ikke anledning til å motta besøk av brukere eller andre i studenthytta i løpet av arbeidsperioden. Orden i studenthytta: Hjelpeinstruktørene er selv ansvarlig for å holde orden i hytta. Ved mangler eller skade, ta kontakt med vaktmester eller personell på renholdsavdelingen. Hjelpeinstruktørenes sosiale utfoldelsen i hytta skal ta tilbørlig hensyn til omkringliggende fasiliteter som paviljong og privatboliger. Fremmøte på praksis og måltider er obligatorisk med mindre andre avtaler er gjort. Før avreise skal all tomemballasje fjernes, kjøleskap tømmes for mat etc, golv vaskes og renhold skje ifølge oppslåtte ordensreglement. Søppel bringes til den lokale miljøstasjonen der det er kildesortering. Denne ligger langs Sentervegen ca. 50 m nedenfor studenthytta. Brukt lintøy bringes til vaskeriet, og nøkkelen leveres i resepsjonen. Forlat hytta i en ryddig og god stand, dette gjør det triveligere for den neste gruppa med hj.instruktører som skal bo der. (Se eget oppslag) Taushetsplikt: Under oppholdet vil hjelpeinstruktørene få opplysninger omkring den fysiske / psykiske og sosiale bakgrunnen til flere av brukerne. Dette for å kunne fungere optimalt som hj.instruktør og utføre et forsvarlig arbeid. 6

7 Hjelpeinstruktørene pålegges derfor, på lik linje med det øvrige personalet ved senteret, å skrive under på en taushetserklæring for å hindre at medisinske og / eller personlige opplysninger bringes videre til uvedkommende. Disse brukeropplysningene skal heller ikke føres videre gjennom samtaler med andre brukere. Taushetserklæringen signeres allerede i starten av arbeidsperioden. Profesjonalitet: Hjelpeinstruktørene får ofte god kontakt med brukere både på dag- og kveldstid. Det er viktig at en prøver å fange opp vesentlige signaler og evt. kanalisere disse videre til teamet. Dette forutsetter selvfølgelig at brukeren først gir sitt samtykke til dette. Det er viktig å være omsorgsfull, men på samme tid må en prøve å unngå å bli urimelig sterkt involvert i brukerens helse og sosiale situasjon. En må derfor tilstrebe å være vennlig uten å bli en for nær venn! Oppmøte på aktiviteter / møter: Hjelpeinstruktørene må være presise når det gjelder oppmøte både til selve treningsaktivitetene samt andre møter som måtte være avtalt. Oppmøte til måltider: Det er likeledes viktig at hjelpeinstruktørene kommer til matsalen allerede ved måltidets begynnelse. Noen brukere vil kunne trenge noe assistanse til / fra matsalen, andre en hjelpende hånd under selve måltidet. Hjelpeinstruktørene blir plassert ved bordene ut ifra de hjelpebehov som til enhver tid måtte være til stede. Hjelpeinstruktører og r.stolsbrukere kan, om nødvendig, påbegynne frokost ca. 15 minutter før de øvrige for å få spist ferdig før de går til morgenmøtet 0830 eller andre avtalte oppdrag. Skulle noen av hjelpeinstruktørene få oppgaver som vanskeliggjør å få fullført eget måltid, tas dette opp med betjeningen snarest. Hjelpeinstruktører som planlegger aktiviteter som medfører at de uteblir fra enkelte måltider, må avklare dette med betjeningen i matsalen. Dette gjelder også i helgene. Er det behov for niste til turbruk, må dette smøres av den enkelte selv under frokosten. Låsing av studenthytta: Det vil fra resepsjonen til enhver tid kun være utlevert 1 stk. nøkkel til hytta, og hjelpeinstruktørene må derfor seg imellom avtale en fast plass for oppbevaring av denne. Nøkkelen leveres tilbake i resepsjonen i forbindelse med at sommerens siste hjelpeinstruktør avslutter arbeidsperioden. Føring av aktivitetsrapporter / evalueringsskjema: Når det gjelder aktiviteter som for eksempel turgåing, jogging og sykling vil hjelpeinstruktørene ofte operere alene med brukerne. Konferer med teamet på forhånd slik at du får alle relevante opplysninger omkring rammebetingelser, muligheter, målsetting, arbeidsoppgaver og evt. bruk av tekniske hjelpemidler før treningen tar til. For at staben skal kunne få et så godt innblikk som mulig i hva som har foregått på disse timene, vil vi i enkelte tilfelle be hjelpeinstruktøren om å fylle ut en aktivitetsrapport for de treningstimene der de har arbeidet alene med brukeren. Rapportene leveres til staben på teamet. Garderobe: En prøver i den utstrekning det er mulig å tilby hjelpeinstruktørene hvert sitt garderobeskap. Fem skap i henholdsvis dame- og herregarderoben er derfor merket Eksterne hj.instr. og 7

8 disse er forbeholdt hj.instruktørene. Dersom en ønsker å holde skapene låst, kan nøkkel utleveres fra resepsjon mot betaling av et lite depositum. BHSS tar ikke økonomisk ansvar for private eiendeler som kommer bort eller blir skadet under praksisoppholdet. Penger og andre verdigjenstander kan derfor, om ønskelig, oppbevares i safen i resepsjonen. Økonomi: Når det gjelder hj.instruktører som arbeider her sommers tid, vil Helsesportsenteret dekke reisen etter billigste offentlig takst. Det gjøres individuelle avtaler vedr. reisepenger for utenlandske studenter. Ta vare på alle kvitteringer / billetter. Kost og losji er i utgangspunktet fritt. Studenter som engasjeres for minimum 4 uker i løpet av sommeren, får utbetalt lommepenger. Disse hjelpeinstruktørene må derfor ta med skattekort. Studenter fra EU-land vil kunne få skattekort utstedt fra likningskontoret her i Øystre Slidre. Vi gjør oppmerksom på at pass er eneste gyldig legitimasjon for utstedelse av skattekort. Studenter som skal ha veiledning under oppholdet er her på spesielle vilkår, og for disse gjelder ikke ordningen med lommepenger. Deres opphold er å betegne som praksis. Registrering av personlige data for bl.a. lommepenger og refusjon av reiseutgifter skjer inne på regnskapskontoret. Vedlikehold av senterets treningsutstyr: Senterets treningsutstyr nyttes i løpet av en treningsdag av svært mange forskjellige mennesker, og det er av den grunn ikke til å unngå at det blir en del slitasje på materiellet. Oppstår det mangler ved for eksempel sykler og lignende, varsles materialforvalter ved å benytte notatboken som ligger i kassen v/ inngangsdøren til verkstedet i hj.middelbygget. Gi en kort beskrivelse av mangelen / skaden, før opp registreringsnummer på det aktuelle hjelpemiddelet, så vil reparasjonen kunne gå raskere. Senterets idrettsutstyr skal primært benyttes i forbindelse med brukertrening. Ledige sykler kan imidlertid benyttes av våre hjelpeinstruktører som på fritiden ønsker å komme seg litt ut i naturen. Sykler må ikke forlates uavlåst for eksempel i sentrum av B.stølen. Vi har også etablert en utkvitteringsordning for senterets båtmateriell. (se eget oppslag). Bekreftelse på arbeidsperioden: Muntlig tilbakemeldig fra staben gis underveis, samtlige får ved avreise en skriftlig arbeidsbekreftelse på perioden. Til slutt.. Det er vårt håp at du vil finne oppholdet her ved BHSS interessant. Forhåpentligvis har denne orienteringen også medvirket til at du nå har fått et litt bedre kjennskap til senteret generelt og forhold som går på hjelpeinstruktørfunksjonen spesielt. Velkommen til oss! 8

Til deg. Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss!

Til deg. Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss! Til deg Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss! Hvem er vi? Vi er Nevroklinikkens rehabiliteringsavdeling.

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

Veileder FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE

Veileder FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE Veileder 2015 FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE Velkommen til Aktiv på dagtid Aktiv på dagtid (Apd) gir mennesker i en trygdesituasjon mulighet til å delta i et idrettsmiljø. I regi av Oslo Idrettskrets organiserer

Detaljer

Søbstad helsehus. Velkommen til rehabiliteringsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse

Søbstad helsehus. Velkommen til rehabiliteringsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse Søbstad helsehus Velkommen til rehabiliteringsavdelingen Halldor Skard Kunsten å være i bevegelse Kontaktinfo Kari Anita Johansen er enhetsleder ved Søbstad Helsehus, Rita Kongestøl Blokkum er fagleder

Detaljer

Veileder FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE

Veileder FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE Veileder FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE VELKOMMEN TIL AKTIV PÅ DAGTID Aktiv på dagtid (Apd) gir mennesker i en trygdesituasjon mulighet til å delta i et idrettsmiljø. I regi av Oslo Idrettskrets organiserer

Detaljer

Veileder FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE

Veileder FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE Veileder FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE 3 Velkommen til Aktiv på dagtid Aktiv på dagtid (Apd) gir mennesker i en trygdesituasjon mulighet til å delta i et idrettsmiljø. I regi av Oslo Idrettskrets organiserer

Detaljer

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Kirkeveien 29 5072 Bergen Velkommen til Storetveit sykehjem. Vårt motto er Kvalitet og trivsel! Driftsgrunnlag; Storetveit sykehjem skal drive etter

Detaljer

Veileder FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE

Veileder FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE Veileder FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE 2014 Velkommen til Aktiv på dagtid Aktiv på dagtid (Apd) gir mennesker i en trygdesituasjon mulighet til å delta i et idrettsmiljø. I regi av Oslo Idrettskrets organiserer

Detaljer

Frankrike Tyskland Norge

Frankrike Tyskland Norge Frankrike Tyskland Norge 2012 2013 2014 Hva skjer? Ungdommer fra Stjørdal kommune reiser sommeren 2012, i regi av Ungdommens Hus og Ungdomskontakten, på utveklingstur til Frankrike. Turen er et utvekslingssamarbeid,

Detaljer

Storetveit Sykehjem. Halvannenlinjetjeneste i Bergen. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem. Jo Kåre Herfjord/ Marit Stordal Bakken

Storetveit Sykehjem. Halvannenlinjetjeneste i Bergen. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem. Jo Kåre Herfjord/ Marit Stordal Bakken Velkommen til Spesialisert Behandlings Avdeling Storetveit Sykehjem Halvannenlinjetjeneste i Bergen Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem

Detaljer

Beitostølen Helsesportsenter Velkommen til oss!

Beitostølen Helsesportsenter Velkommen til oss! Beitostølen Helsesportsenter Velkommen til oss! Vår drivkraft er det privilegiet vi har - å medvirke til at våre brukere får innsikt og inspirasjon til å utnytte sine evner og muligheter mot et liv i aktiv

Detaljer

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet. www.friskstiftelsen.no

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet. www.friskstiftelsen.no Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS Informasjon om oppholdet Velkommen til Friskstiftelsen FRISKSTIFTELSEN Terningen Arena, Hamarvegen 112 2411 Elverum Tlf: 62 33 01 33 post@friskstiftelsen.no

Detaljer

Lyngdal Cup 2013. Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99

Lyngdal Cup 2013. Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99 Lyngdal Cup 2013 Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99 Nå er det i underkant av 2 måneder vi møtes til ett av sommerens, forhåpentligvis, hyggeligste eventyr i et strålende sørlandsvær.

Detaljer

Beitostølen Helsesportsenter Velkommen til oss!

Beitostølen Helsesportsenter Velkommen til oss! Beitostølen Helsesportsenter Velkommen til oss! Vår drivkraft er det privilegiet vi har - å medvirke til at våre brukere får innsikt og inspirasjon til å utnytte sine evner og muligheter mot et liv i aktiv

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Velkommen til Skjoldtunet Informasjonsbrosjyre for Skjoldtunet, side: -1-13.03.2009 Innledning Skjoldtunet ble bygget i 1999 for 64 beboere, og er et moderne sykehjem med 64 enkeltrom fordelt på 8 grupper.

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Dersom du ikke får medhold i klagen har vi plikt til å hjelpe deg med å videreformidle denne til fylkeslegen. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at du skal være fornøyd med oppholdet. Kommunen gjennomfører

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

KURS I TRAUMATOLOGI OG KRIGSKIRURGI SESSVOLLMOEN 4-8. MAI 2015

KURS I TRAUMATOLOGI OG KRIGSKIRURGI SESSVOLLMOEN 4-8. MAI 2015 Forsvarets sanitetsskole/kurssenteret/ Sessvollmoen ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR DELTAKERE KURS I TRAUMATOLOGI OG KRIGSKIRURGI SESSVOLLMOEN 4-8. MAI 2015 Sessvollmoen, 26 Mars 2015 1 Innhold Punkt...Side

Detaljer

Velkommen til Lyngbøtunet!

Velkommen til Lyngbøtunet! Velkommen til Lyngbøtunet! Lyngbøtunet Bo- og servicesenter ligger idyllisk til ved Lyngbøvannet og ble åpnet høsten 1992. Sykehjemmet har plass til 60 beboere hvor alle har enerom med eget bad og toalett.

Detaljer

ELEMENT SKATECAMP - 2014

ELEMENT SKATECAMP - 2014 ELEMENT SKATECAMP - 2014 Element skatecamp 2014: Med 150 kvm innendørs skatepark og 750 kvm utendørs, er Camp Vierli ett skate mekka. Med Norges beste skatere som instruktører ønsker vi velkommen til Element

Detaljer

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 CP-foreningen avd. Trøndelag ønsker også i år å arrangere sommerleir for barn, ungdom og unge voksne i aldergruppen 9 år og eldre som har CP. Leiren foregår på foreningens hytte,

Detaljer

Tonsåsen er et rehabiliteringssenter som ligger i Valdres, 3 mil fra Fagernes og 7 mil fra Gjøvik.

Tonsåsen er et rehabiliteringssenter som ligger i Valdres, 3 mil fra Fagernes og 7 mil fra Gjøvik. Tonsåsen er et rehabiliteringssenter som ligger i Valdres, 3 mil fra Fagernes og 7 mil fra Gjøvik. Tonsåsen Rehabilitering AS er en privat rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten. Pågående

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg. Virksomhetsleder: Avdelingsleder: Ass.avdelingsleder: Avdelingsleder

Detaljer

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Vi har herved gleden av å invitere dere til sommerleir på vestlandet; i Slåtthaughallen på Nesttun. Her kommer alle praktiske

Detaljer

BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER Opphold og emnekurs

BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER Opphold og emnekurs BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER Opphold og emnekurs BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) er en re-/habiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten med avtaler med Helse

Detaljer

Velkommen til post III

Velkommen til post III Velkommen til post III Post III er en del av Østmarka psykiatriske sykehus. De som legges inn ved post III har varierende psykiske problemer, ofte med mistanke om en psykotisk lidelse. Vi som arbeider

Detaljer

Sommerleir 2013. Rødt belte. Programblad. (2. gup - 1.gup-1)

Sommerleir 2013. Rødt belte. Programblad. (2. gup - 1.gup-1) Sommerleir 2013 Programblad Rødt belte (2. gup - 1.gup-1) Rødt belte (2. gup - 1. gup-1) Søndag 09.00-11.00! Frokost 10.00-13.00! Innsjekking for de som ankommer i dag 14.00-16.30! Fellestrening i idrettshallen

Detaljer

Aktivitetsglede, medvirkning og venner

Aktivitetsglede, medvirkning og venner Aktivitetsglede, medvirkning og venner - BETYDNING FOR Å FORBLI AKTIV OGSÅ SOM UNGDOM aktivitet og deltakelse gjennom livet Berit Gjessing Beitostølen Helsesportsenter Beitostølen helsesportsenter N-2953

Detaljer

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet.

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet. Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS Informasjon om oppholdet Velkommen til Friskstiftelsen Friskstiftelsen ble etablert av Oppfølgingsenheten Frisk. Friskstiftelsen er en institusjon innen spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg 1. Henvendelser vedrørende søknad om treningstid i helger, arrangementer, bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, skal sendes til Kultur og idrett driftsseksjonens

Detaljer

Tilbudet for barn/unge med overvekt VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Ragnhild Gundersen, teamsjef Ann Katrin Høve Seljeås, spesialpedagog

Tilbudet for barn/unge med overvekt VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Ragnhild Gundersen, teamsjef Ann Katrin Høve Seljeås, spesialpedagog Tilbudet for barn/unge med overvekt VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Ragnhild Gundersen, teamsjef Ann Katrin Høve Seljeås, spesialpedagog Valnesfjord Helsesportssenter En spesialistinstitusjon innen fysikalsk

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

BOTILBUDET PÅ HOLT OG ÅMLI

BOTILBUDET PÅ HOLT OG ÅMLI BOTILBUDET PÅ HOLT OG ÅMLI INTERNAT OG HYBELHUS På Holt er det en internatbygning sentralt på skoleområdet med ca. 25 enkeltrom og 3 hybelbygg med 8 enkeltrom i hvert bygg. På internatet kan en bl. a.

Detaljer

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse Søbstad helsehus Velkommen til etterbehandlingsavdelingen Kunsten å være i bevegelse Halldor Skard Kontaktinfo Kristin Haarberg er enhetsleder ved Søbstad Helsehus, Kari Marte Hegdal er fagkoordinator

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Ankomst/Avreise. Vi foreslår at dere tar hurtigbåt fra Smines mandag morgen klokka 1045. Avreise på fredag fra Øksnes til Smines klokka 1050.

Ankomst/Avreise. Vi foreslår at dere tar hurtigbåt fra Smines mandag morgen klokka 1045. Avreise på fredag fra Øksnes til Smines klokka 1050. Klasse 7, Bleik Montesorri skole Adr: Strengelvåg 8430 Myre Tel: 76132760 99225113 E-post: ol@iaksess.no www.oksnesleirsted.no Velkommen til leirskole uke 19 2015 (4. 8.. mai)! Nå nærmer tiden for leirskoleoppholdet

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Sommerleir 2014! Program! Landslag!

Sommerleir 2014! Program! Landslag! Sommerleir 2014 Program Landslag Fredag 19.00-22.00 Innsjekk Nordmøre Folkehøgskule Lørdag 08.30-09.00 Frokost (lag matpakke) 10.00-12.00 Landslagssamling (Idrettshallen) Hele laget trener sparring 14.00-16.00

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR GYMNASTIKKSALER TILHØRENDE SKOLER I BODØ KOMMUNE

UTLEIEREGLEMENT FOR GYMNASTIKKSALER TILHØRENDE SKOLER I BODØ KOMMUNE UTLEIEREGLEMENT FOR GYMNASTIKKSALER TILHØRENDE SKOLER I BODØ KOMMUNE Utkast pr. 17.2.2012 Vedtatt av Bodø bystyre den 29/3-2012 1 INNHOLD 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1.1 Virkeområde.... 3 1.2 Ikrafttreden...

Detaljer

Sommerleir 2014! Program! 1. gup-2!

Sommerleir 2014! Program! 1. gup-2! Sommerleir 2014 Program 1. gup-2 Lørdag 14.00-22.00 Innsjekk Nordmøre Folkehøgskule Søndag 09.00 Frokost 10.00-13.00 Innsjekk Nordmøre Folkehøgskule 14.00-16.00 Fellestrening i idrettshallen (møt i god

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Helsereise Eger 20. August 3. September 2013

Helsereise Eger 20. August 3. September 2013 Helsereise Eger 20. August 3. September 2013 Velkommen Tema Helse AS spesialiserer seg på behandlingsreiser med varighet på 2-3 uker for revmatikere og andre med muskel- og leddrelaterte lidelser. Den

Detaljer

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Et godt sted å være Informasjon til pasienter og pårørende 1 Rev. 18.11.16 VELKOMMEN TIL SJØMANNSHJEMMETS SYKEHJEM. Hensikten med denne brosjyren er å gi opplysninger

Detaljer

Flyet går kl. 07:00 fremmøte 2 timer før

Flyet går kl. 07:00 fremmøte 2 timer før Flyet går kl. 07:00 fremmøte 2 timer før Gruppe 2 (8.mai) fra Værnes Flyet går kl. 07:00 fremmøte 2 timer før Klokkeslett som oppgis er gjeldende, ikke veiledende!! På restaurant: Alle priser i meny er

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

VELKOMMEN TIL OSS Informasjon om oppholdet

VELKOMMEN TIL OSS Informasjon om oppholdet VELKOMMEN TIL OSS Informasjon om oppholdet Velkommen til Friskstiftelsen FRISKSTIFTELSEN Klinikk Elverum Terningen Arena, Hamarvegen 2411 Elverum Tlf: 62 33 01 33 post@friskstiftelsen.no Friskstiftelsen

Detaljer

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Kontaktpersoner sesongen 2014-15 Ansvarlig Kjelsåshallen Anders Holand Pettersen 928 84 842 Hall ansvarlig i styret Åge Alman-Kaas

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Informasjon om to ukers treningstur til. Makarska, Kroatia Mai For medlemmer i Sør- og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger med følge

Informasjon om to ukers treningstur til. Makarska, Kroatia Mai For medlemmer i Sør- og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger med følge Informasjon om to ukers treningstur til Makarska, Kroatia Mai 2018 For medlemmer i Sør- og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger med følge I regi av fysioterapeut Ina Kvam Leraand hadde vi i mars 2017 en

Detaljer

Hjelp24 NIMI NIMI EKEBERG 2010. Rehabilitering ved overvekt

Hjelp24 NIMI NIMI EKEBERG 2010. Rehabilitering ved overvekt Hjelp24 NIMI NIMI EKEBERG 2010 Rehabilitering ved overvekt Hjelp24 NIMI Ekeberg Hjelp24 NIMI er et privat sykehus, spesialistsenter og opptreningssenter for pasienter med skader og lidelser i muskel- og

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Au pair-uten rettigheter eller på like fot?

Au pair-uten rettigheter eller på like fot? Au pair-uten rettigheter eller på like fot? Au Pair Ordningen Au pair avtalen ble formalisert av Europarådet i 1969. Formålet med au pair ordningen er kulturutveksling. Som au pair kan unge mennesker øke

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Dette er avdeling C: Avdelingen har 18 plasser. Avdelingen er delt inn i 3 grupper med 6 beboere på hver gruppe med fast personale.

Detaljer

Praktisk informasjon Norgesskolen 2016 11.-28. juli.

Praktisk informasjon Norgesskolen 2016 11.-28. juli. Praktisk informasjon Norgesskolen 2016 11.-28. juli. Skolens adresse Norgesskolen c/o Tomb Vgs og landbruksstudier, Tomballeen 7, 1640 Råde Telefon Norgesskolen: +47 4157 2108 Epost: mathias@nww.no Nødstilfelle:

Detaljer

Punkt 4.5 revidert 12. Desember 2012 av kommunestyret

Punkt 4.5 revidert 12. Desember 2012 av kommunestyret UTLEIEREGLEMENT FOR LEIE AV SKOLER OG BARNEHAGER I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 12. November 2010 Punkt 4.5 revidert 12. Desember 2012 av kommunestyret 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1. Virkeområde

Detaljer

Håndbok Laksevåg Kajakklubb

Håndbok Laksevåg Kajakklubb Håndbok Laksevåg Kajakklubb 2 1 Håndbok Laksevåg Kajakklubb - forord... 3 2 Bruk av LKKs treningsrom... 4 3 Bruk av LKKs garderober... 5 4 Bruk av LKKs dusjer og toaletter... 5 4.1 DUSJER... 5 4.2 TOALETTER...

Detaljer

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjon om Ung:leder 2014/15 og første samling GRATULERER! Du har fått plass på Ung:leder programmet,

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE PLO kontoret Side 1 2010 LYTT MED OPPMERKSOMHET OG UTEN DØMMESYKE. LYTT BÅDE MED HJERTET OG MED ØRENE. Å LYTTE MED SJELEN ER EN GOD MÅTE Å FORTELLE ANDRE AT NOEN BRYR SEG OM

Detaljer

PROSJEKTNAVN IdrettsGlede for alle i Asker Skiklubb.

PROSJEKTNAVN IdrettsGlede for alle i Asker Skiklubb. Extrastiftelsen: Sluttrapport Prosjekt: 2013/FBM9230 SØKERORGANISASJON: Norges Idrettsforbund ORGANISASJONSLEDD Asker Skiklubb PROSJEKTNAVN IdrettsGlede for alle i Asker Skiklubb. 1 SLUTTRAPPORT IdrettsGlede

Detaljer

Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no

Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no Transport Avreise fra bussterminalen i Askim fredag 5/7 kl 09:00 ankomst Stavanger ca kl 18:30 Bussen

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON

PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON Skandinavisk Finale 29.-30. november 2013 Velkommen til Bodø! Bodø er administrasjonssenteret i Nordland, og har tett på 50,000 innbyggere. Bodø er en del av regionen Salten, som dekker

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer

SÆTRA ISLANDSHESTGÅRD - KURSER 2010

SÆTRA ISLANDSHESTGÅRD - KURSER 2010 Program 2010 SÆTRA ISLANDSHESTGÅRD - KURSER 2010 Her er en oversikt over våre kurser 2010. Mer detaljer finner du på sidene som følger. KURS DATOER PÅMELDING Kursserie som går vinter/vår 2010: Ridelære

Detaljer

UTLEIEAVTALE mellom Ranheim IL Breddefotball og (navn / evt. bedrift)

UTLEIEAVTALE mellom Ranheim IL Breddefotball og (navn / evt. bedrift) UTLEIEAVTALE mellom Ranheim IL Breddefotball og (navn / evt. bedrift) Dato: Navn Adresse Sted Postnr Telefon E-post Ranheim IL Breddefotball bekrefter med dette følgende leie: Dag / dato: Objekt: Vi ber

Detaljer

Flyplassen Flyplassen ligger vest for Barcelona, og det er en times busstur til Calella derfra.

Flyplassen Flyplassen ligger vest for Barcelona, og det er en times busstur til Calella derfra. Jubileumstur til Calella, Spania 24.- 30.juni 2017 Flyplassen Flyplassen ligger vest for Barcelona, og det er en times busstur til Calella derfra. Calella by Calella er en liten kystby som ligger i Catalonia,

Detaljer

Velkommen. Til mestringsopphold for personer med utmattelse, ved Betania Malvik

Velkommen. Til mestringsopphold for personer med utmattelse, ved Betania Malvik Velkommen Til mestringsopphold for personer med utmattelse, ved Betania Malvik Enhet for Døgnrehabilitering Betania Malvik Betaniaveien 15 7563 Malvik Sentralbordet: 73980800 Enhet for Døgnrehabilitering:

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

RYUKYUKOBUJUTSU 17-18 Mars 2007

RYUKYUKOBUJUTSU 17-18 Mars 2007 RYUKYUKOBUJUTSU 17-18 Mars 2007 Det er med stor glede vi ønsker velkommen til dette fjerde seminaret med sensei Julian Mead 6. Dan. Europas fremste Ryukyukobujutsu utøver. Arrangementet sponses av kampsportleverandøren

Detaljer

REGLEMENT FOR BRUK OG UTLEIE AV NORGES IDRETTSHØGSKOLES ANLEGG OG LOKALER

REGLEMENT FOR BRUK OG UTLEIE AV NORGES IDRETTSHØGSKOLES ANLEGG OG LOKALER Side 1 av 5 REGLEMENT FOR BRUK OG UTLEIE AV NORGES IDRETTSHØGSKOLES ANLEGG OG LOKALER Kapittel I. Disponering 1. Definisjon av objekter a. Norges idrettshøgskoles (NIH) anlegg og lokaler består av et bredt

Detaljer

Sommerleir Landslag. Programblad. (junior og senior)

Sommerleir Landslag. Programblad. (junior og senior) Sommerleir 2013 Programblad Landslag (junior og senior) Lørdag 10.00-12.00! Landslagssamling (Idrettshallen) 12.00-14.00! Uttaksstevne (Idrettshallen) 15.00-17.00! Landslagssamling (Idrettshallen) Søndag

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011. Oslo, 10. januar 2011

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011. Oslo, 10. januar 2011 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011 Oslo, 10. januar 2011 Hovedlandsrennet 2011 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2011 foregår i perioden 18 til 27

Detaljer

Velkommen til Kroken sykehjem

Velkommen til Kroken sykehjem Velkommen til Kroken sykehjem Et godt sted å være mye å lære Foto: Toril Bülow Mobakken Informasjonsfolder til pasienter og pårørende Oppdatert november 2007 1 VELKOMMEN TIL KROKEN SYKEHJEM Hensikten med

Detaljer

Velkommen til Nasjonal Gründercamp Trondheim januar 2010

Velkommen til Nasjonal Gründercamp Trondheim januar 2010 Velkommen til Nasjonal Gründercamp Trondheim 27. 29.januar 2010 Kjære elever! Gratulerer med deltagelse på Nasjonal Gründercamp 2010! Ungt Entreprenørskap og Enova SF arrangerer for andre gang en nasjonal

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013 Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal Oslo skikrets - november 2013 Hovedlandsrennet 2014 - Oppsummering Hovedlandsrennet i alpint 2014 foregår på to steder: Fartsfinale

Detaljer

Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012

Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012 Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012 Vårens nøkkelvaktmøte ble avholdt på Rustadsaga sportstue fra kl. 19 til ca. 21. (Det ble servert Lasagne fra kl. 18) Tilsammen møtte 71 nøkkelvakter, dvs. ca. 65

Detaljer

Informasjon for tilsynsvakt

Informasjon for tilsynsvakt Informasjon for tilsynsvakt Trettenhallen Innhold: 1. Informasjon om oppstart og avslutning av dagen 2. Instruks for tilsynsvakt 3. Ordensregler Trettenhallen 4. Bose lydanlegg, ordensregler a) Bruksanvisning

Detaljer

Telefonnummer: 53 03 49 10

Telefonnummer: 53 03 49 10 Telefonnummer: 53 03 49 10 Varme og vennlighet skaper trygghet og selvstendighet! Om Aldershjemmet Soltun Aldershjem har plass til 25 beboere. Alle beboerne har enerom, fordelt på to etasjer. Vi har 8

Detaljer

PlussBankCup Kristiansand juni 2014

PlussBankCup Kristiansand juni 2014 SIDE 1 AV 8 PlussBankCup Kristiansand 20.-24. juni 2014 PROGRAM OG RETNINGSLINJER 0. Innhold 1. Innledning 2. Program 3. Retningslinjer for trenere/ledere 4. Retningslinjer for spillere 5. Retningslinjer

Detaljer

Bårliskogen avlastningssenter

Bårliskogen avlastningssenter Bårliskogen avlastningssenter Bårliskogen avlastningssenter Avdelingsleder: Elin Mørland Adresse: Bårlibråten 9b 2010 Strømmen Tlf. 67934671 Innhold Innledning... 2 Gjennomføring og oppstart... 3 Tolking...

Detaljer

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Vårt mål er å skape trygghet hos pasienten som gjør det mulig å bo i eget hjem tross omfattende behandlings- og pleiebehov Serviceerklæring for hjemmetjenesten

Detaljer

Velkommen til Venneslaheimen

Velkommen til Venneslaheimen Velkommen til Venneslaheimen Vi vil med dette ønske deg velkommen som beboer på Venneslaheimen! Vi håper at du og dine pårørende gjennom denne brosjyren vil få informasjon som kan være nyttig. Venneslaheimen

Detaljer

FRILUFTSCAMP EIKSETRA INFORMASJON TIL FORESATTE

FRILUFTSCAMP EIKSETRA INFORMASJON TIL FORESATTE FRILUFTSCAMP EIKSETRA INFORMASJON TIL FORESATTE - 1 - INFORMASJON TIL FORESATTE Det er virksomhet Habilitering som har ansvaret for drift av Friluftscamp Eiksetra. Vi ser det som svært viktig at pårørende

Detaljer

Barn med funksjonsnedsettelser og fysisk aktivitet Hvordan kan gleden overskygge strevet?

Barn med funksjonsnedsettelser og fysisk aktivitet Hvordan kan gleden overskygge strevet? Barn med funksjonsnedsettelser og fysisk aktivitet Hvordan kan gleden overskygge strevet? Astrid Nyquist, Idrettspedagog, PhD Leder for forskning, utvikling og utdanning ved Beitostølen Helsesportsenter.

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Hei alle Tiomiladeltakere!

Hei alle Tiomiladeltakere! Hei alle Tiomiladeltakere! Her kommer informasjon vedrørende kommende helgs Tiomilatur. Ledere på turen: Telefonnummer Ungdomsledere: Stein H. Hagen +47 99 16 08 10 Harald Bakke +47 48 08 85 77 Erling

Detaljer

Program og retningslinjer

Program og retningslinjer Kristiansand 27. 29. oktober Program og retningslinjer Innhold: 1. Innledning 2. Program 3. Retningslinjer for trenere/ledere 4. Retningslinjer for spillere 5. Retningslinjer for foreldre/foresatte 6.

Detaljer

Geir Helge Krey 92839777 Ansvarlig for Teori og Hinderløype Lugar 149

Geir Helge Krey 92839777 Ansvarlig for Teori og Hinderløype Lugar 149 Velkommen til RoverFemkampFinalen 2006. STAB Vi i staben vil gjerne ønske dere hjertelig velkommen til 50 års feiring av femkampen. Vi har jobbet med femkampen helt siden i fjor-høst, men med hovedtyngden

Detaljer

Serviceerklæring. Boveiledning, praktisk bistand og opplæring

Serviceerklæring. Boveiledning, praktisk bistand og opplæring Serviceerklæring Boveiledning, praktisk bistand og opplæring Har du behov for boveiledningstjeneste, praktisk bistand og opplæring? Boveiledningstjeneste kan gis til søkere som har et særlig hjelpebehov

Detaljer

Sommerleir 2013. Grønt belte. Programblad. (6. - 5. gup)

Sommerleir 2013. Grønt belte. Programblad. (6. - 5. gup) Sommerleir 2013 Programblad Grønt belte (6. - 5. gup) Grønt belte (6. - 5. gup) Søndag 09.00-11.00! Frokost 10.00-13.00! Innsjekking for de som ankommer i dag 14.00-16.30! Fellestrening i idrettshallen

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A HVA ER 1A? Sengepost 1A har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økende behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber

Detaljer

- med arbeid som mål. Nettverksmøte 13. juni 2014, CFS/ME. Guro Grøthe Idrettspedagog Rehabiliteringssenteret AiR

- med arbeid som mål. Nettverksmøte 13. juni 2014, CFS/ME. Guro Grøthe Idrettspedagog Rehabiliteringssenteret AiR - med arbeid som mål Nettverksmøte 13. juni 2014, CFS/ME Guro Grøthe Idrettspedagog Rehabiliteringssenteret AiR Samspillet mellom gruppe- og individuell tilnærming i rehabiliteringsprosessen på AiR GRUPPESAMMENSETNING:

Detaljer

HELSE & REHABILITERING

HELSE & REHABILITERING HELSE & REHABILITERING HØYENHALL HELSE & REHABILITERING Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Hos oss er det godt å være til!

Detaljer

Plussbank cup 2011. 25. Juni 29. juni 2011

Plussbank cup 2011. 25. Juni 29. juni 2011 Plussbank cup 2011 25. Juni 29. juni 2011 Totalt 15 spillere som drar til Kristiansand 12 jenter fra 97 laget samt: Erika og Kristine fra 96-laget Henriette fra 98-laget Erika og Henriette har spilt med

Detaljer

VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN. abup.no

VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN. abup.no VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN abup.no Hva er Ungdomsklinikken? Akuttpost for ungdom ved Sørlandet sykehus HF, Abup (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Her innlegges ungdom som strever med psykiske

Detaljer