Prosjektplan for SEVU-PPT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan for SEVU-PPT"

Transkript

1 Prosjekt: SEVU-PPT Prosjektplan for SEVU-PPT

2 2 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN OG FORMÅL BAKGRUNN FORMÅL PROSJEKTEIER PROSJEKTETS OMFANG BESKRIVELSE AV PROSJEKTETS OMFANG RAMMEBETINGELSER GRENSESNITT Prosjektets forhold til ordinær virksomhet i Statped Sentralt ansvar og regionalt ansvar i Statped Prosjektets forhold til regioner og enheter i Statped Statped og Udir Statped og UH-sektoren Statped og Fylkesmennene MÅL OG RESULTATKRAV EFFEKTMÅL RESULTATMÅL PROSJEKTORGANISERING ROLLER OG ANSVAR BEMANNINGSPLAN PLANER DETALJERT PROSJEKTPLAN HOVEDAKTIVITETER HOVEDMILEPÆLER OG LEVERANSER USIKKERHET BUDSJETT TJENESTEREGISTRERING KVALITETSSIKRING NYTTEVURDERINGER EVALUERING RAPPORTERING KRITERIER FOR AVSLUTNING AV PROSJEKTET... 21

3 3 av 21 DOKUMENTINFORMASJON Distribusjon til Statpeds styringsgruppe for SEVU-PPT Udir Endringslogg Ver. Dato Endringsbeskrivelse Produsent Statped sin første plan til Udir Marie Axelsen, Anne Bakken, Kristin Fastvold Revisjon av innhold. Oppsett i stor grad brukt. Nasjonal prosjektleder og prosjektgruppe Prosjektplan Nina Fjeldheim Prosjektplan satt opp i mal for små og mellomstore prosjekter Drøfting, justering, implementering - Prosjektgruppe Walther Olsen, Håvar Grøttland, Anne Tolgensbakk Nasjonal prosjektleder og prosjektgruppe 003 Prosjektplan Nina Fjeldheim Godkjent av 001 Tone Mørk Direktør HK Styringsgruppa v/leder Direktør HK Styringsgruppa v/leder Direktør HK Referanser /1/ Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap Kunnskapsdept /2/ Bære staur eller løfte i flokk. Nordlandsforskning Evaluering av modellprosjektet Faglig løft for PPT. NF-rapport nr. 15/2010 /3/ Kompetanse i PP-tjenesten, til de nye Nordlandsforskning forventningene. NF rapport 2/2013 /4/ Innovasjon gjennom samhandling. Nordlandsforskning Sluttevaluering av Faglig løft for PPT. NFrapport nr. 16/2013 /5/ Strategi for etter- og videreutdanning av Udir ansatte for PPT (SEVU-PPT) /6/ Oppdragsbrev S fra Utdanningsdirektoratet til Statped Udir Vedlegg 1 «Aktivitetsplaner med fremdrift» SEVU «Møteplan 2015» PPT_møteplan 3 «Kommunikasjonsstrategi» Tidligere plan videreføres.

4 4 av 21 Terminologi Begrep/forkortelse Forklaring Systemarbeid Å jobbe systemrettet vil si: Å arbeide med eleven som del av et større system Å arbeide forebyggende gjennom organisasjonsutvikling Å arbeide systemisk og bygge forpliktende støtteapparat og infrastruktur Etterutdanning Etterutdanning er kortere kurs som sikter mot fornyelse og ajourføring av en grunnutdanning, uten å gi formell kompetanse i form av studiepoeng (Kunnskapsdepartementet) Videreutdanning Videreutdanning gir formell kompetanse på universitets- og høgskolenivå. Videreutdanning er underlagt eksamens- og vurderingsordninger og gir uttelling i form av studiepoeng (Kunnskapsdepartementet) MOOC Massive Open Online Courses gratis nettbaserte kurs som er tilgjengelige for alle og kan tas fleksibelt. Kan være både etterutdanning og videreutdanning. Prosjekt Engangsoppgave, skal lede frem til et bestemt resultat, har målsetninger og planer, krever forskjellige typer ressurser, er begrenset i tid Basisorganisasjon / ordinær drift Faste oppgaver, løpende oppgave, rutine- eller repetative oppgave i den ordinære organisasjonen. Milepæl Milepæl er en kontrollstasjon i prosjektet (...) beskriver hva vi skal oppnå ikke hvordan. (Andersen, E.S m.fl. 2011) Aktivitetsplanlegging Er å legge detaljert plan for å realisere milepælene. (Andersen, E.S m.fl. 2011)

5 5 av 21 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn «Kompetanseutvikling gjennom etter og videreutdanning er kanskje det viktigste virkemiddel for å heve kvaliteten på PP-tjenesten og øvrige kommunale tjenester overfor barn og unge med særskilte behov» (Meld. St : 91). I strategien fra Utdanningsdirektoratet heter det: «Målet er å stimulere PP-tenesta til å arbeide meir systemretta gjennom auka kompetanse om rettleiing, endringsleiing, organisasjonskunnskap og organisasjonsutvikling. Etter- og vidareutdanningsstrategien for tilsette i PP-tenesta er statens bidrag for å nå dette målet.» I Oppdragsbrev S fra Utdanningsdirektoratet, har Statped fått beskrevet sitt oppdrag. Statpeds oppdrag består av fem deler: 1. Etablering og ledelse av regionale nettverk 2. Etablere og koordinere og lede nasjonale nettverkskonferanser 3. Bistå koordinerende UH institusjon i utviklingen av etter- og videreutdanningen 4. Tilby etterutdanning på prioriterte områder på oppdrag fra kommuner og fylkeskommuner 5. Bistå direktoratet i oppfølgingen av SEVU-PPT 1.2 Formål Styrke fokuset på systemarbeid Øke kompetansen og sikre kvalitet i tilbudene gjennom dialog og samhandling med PPT Etablere og/eller utvikle nettverk Støtte PPT i deres rolle og funksjon som en viktig aktør i opplæringsfeltet Ivareta likeverdighet i tilbudene 1.3 Prosjekteier Statped har valgt å organisere deler av oppdraget som et prosjekt. Statped er eier av prosjektet.

6 6 av 21 2 PROSJEKTETS OMFANG 2.1 Beskrivelse av prosjektets omfang Prosjektets tidsramme er og omfatter alle Statpeds regioner. Prosjektet skal støtte Udir i gjennomføring av SEVU-PPT, i omfang etter nærmere avtale mellom Statped og Udir. Prosjektet skal: a) Bistå UH-sektor når det gjelder etter- og videreutdanning med ett koordineringsmøte per semester, b) Arrangere en årlig nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PPT, c) Planlegge og gjennomføre etterutdanning på oppdrag fra Udir, og d) Tilby etterutdanning til kommuner/fylkeskommuner ut fra deres behov på tema som distribueres i alle regioner som en nasjonal satsing. Tilbudene i c og d utgjør til sammen kun to tema per skoleår. Flere detaljer på størrelse av leveransene er angitt i aktivitetsplanene. Fast personalressurs består av en nasjonal prosjektleder (50%), tre regionale prosjektledere (hver på 50%), og en regional prosjektleder (100%), og bidrag fra Kommunikasjonstaben (10%). Samlet sentral og fast personalressurs er 310%. Andre personalressurser: Se pkt Rammebetingelser Lovverk og retningslinjer Oppdrag fra Udir Årlige tildelte midler fra Udir Årlige midler som Statped selv setter av til formålet (se budsjett kap.7) Rammebetingelser og kompetanseutviklingsplaner i kommuner og fylkeskommuner Kompetansen som finnes i prosjektgruppen og fagavdelingene i Statped Kompetansen prosjektgruppen henter inn fra eksterne aktører Personalressursene som Statped setter av (se kap. 4.2) Valg av organisering og styringsform (se kap. 4) Materiell; infrastruktur, teknisk utstyr, kommunikasjonsmateriell 2.3 Grensesnitt Prosjektets forhold til ordinær virksomhet i Statped 1. Oppdragsbrevet S06-13 fra Udir består av fem deler som Statped skal ivareta. Styringsgruppa for prosjektet vedtok høsten 2014 at del 2-5 i oppdragsbrevet ivaretas innenfor prosjektet med nasjonal prosjektleder som hovedansvarlig. 2. Etablering og ledelse av regionale nettverk ivaretas gjennom ordinær drift. De fire regiondirektørene er ansvarlige for gjennomføringen. 3. Regionalt initierte etterutdanningstilbud ivaretas og rapporteres i linjen.

7 7 av Sentralt ansvar og regionalt ansvar i Statped Prosjektet har en nasjonal prosjektleder. Alle prosjektets oppgaver som er sentralt initiert ledes av prosjektleder og den nasjonale prosjektgruppen. Nasjonale deloppgaver kan være delegert til regionale prosjektledere. Den nasjonale prosjektgruppen skal koordinere oppgavene og ivareta et nasjonalt perspektiv. De regionale prosjektlederne har ansvar for gjennomføring av felles nasjonale tiltak i egen region. Regionene styrer del 1 av oppdraget. Regionene har også ansvar for regionale tiltak de selv har initiert, selv om tiltakene har utgangspunkt i og klare tangenter til formålet for SEVU-PPT Prosjektets forhold til regioner og enheter i Statped Som et matriseorganisert prosjekt disponeres ikke personalressurser utover dem som er satt av til prosjektgruppen. Prosjektet må derfor utløse ressurser ved behov fra styringsgruppen, gjennom linjen. Aktuelle ressurser som skal utløses skal fremgå av prosjektplanen og tilhørende aktivitetsplaner. Nasjonal prosjektleder, eller den som får delegert oppgaven, retter forespørsler gjennom linjen til direktør og regiondirektører, som utløser ressurser i sin region Statped og Udir Statped skal ifølge oppdragsbrevets del 5 bistå Udir i oppfølgingen av SEVU-PPT. Statped kan gi styringsinformasjon på bakgrunn av erfaringer, hendelser, informasjon og evalueringer i prosjektet. Nasjonal prosjektleder og styringsgruppen er ansvarlig for at styringsinformasjonen når Udir. Hvis det oppstår tolkningsproblematikk knyttet til oppdrag og tiltak, tar direktøren i Statped kontakt med Udir, slik at en samles om felles forståelse. Når det gjelder utviklingsoppgaver må disse avklares med Udir Statped og UH-sektoren Statped har ikke ansvar for videreutdanningstilbudene, men kan bidra inn med fagfolk på forespørsel fra koordinerende UH-instans. Statpeds oppgave er etterutdanning på oppdrag fra Udir, med NTNU som koordinerende instans. Statped og UH-sektoren samarbeider om innhold i nasjonale og regionale tiltak. Alle regioner bør ha en regional UH-instans som kan inngå i de regionale dialog- og ressursgruppene, der også Fylkesmennene er representert Statped og Fylkesmennene Regionene i Statped og Fylkesmennene i regionen skal koordinere sin innsats når det gjelder SEVU-PPT. Dette er en del av den ordinære driften i hver region under ledelse av regiondirektør. Fylkesmennene tildeler etterutdanningsmidler i SEVU-PPT. Koordinering på nasjonalt nivå blir tatt hånd om av direktør i Statped og Fylkesmennene sitt arbeidsutvalg.

8 8 av 21 3 MÅL OG RESULTATKRAV Formål - Se pkt Effektmål Effekter, slik som økt andel av systemarbeid og økt kompetanse, vil være påvirket av alle aktiviteter som pågår i SEVU-PPT, og ikke kun aktivitetene som ligger til dette prosjektet. Effektmålinger må ivaretas av en samlet evaluering av den totale satsingen. 3.2 Resultatmål Hver aktivitet skal ha formuleringer som viser hvordan innholdet er knyttet til PPT og systemarbeid Hver region skal ha en oversikt over behov for etterutdanning i PPT, som er fremkommet på bakgrunn av innhenting av opplysninger fra kommuner, fylkeskommuner og fylkesmennene Alle aktiviteter skal evalueres og rapporteres. Kvantitative evalueringer skal alltid være på «fornøyd-siden+1» av skalaen (jfr. fem-delt skala i Questback) Alle aktiviteter skal utvikles og gjennomføres i dialog og samhandling med PPT. Kvaliteten og tilpasning sikres gjennom: Tilbakemelding på gjennomførte aktiviteter og innspill til planlagte aktiviteter gjøres i regionale fora, f.eks. arbeidsgrupper, regionale prosjektgrupper, nettverksgrupper o.l. Dette skal referatføres PPT har deltakere i en programkomite for den nasjonale konferansen Deltakelse på etterutdanning skal være uavhengig av geografi og økonomi. Likeverdige muligheter sikres gjennom: Etablering av ett etterutdanningstilbud ved bruk av MOOC (Massive Open Online Courses) innen juni 2015 Etterutdanningstilbudet ved bruk av MOOC skal være gjennomført og evaluert innen 15. desember 2015 Minst 50% deltakelse på nasjonal nettverkskonferanse fra PPT lederne i kommuner og fylkeskommuner i 2015 Deltakelse på nasjonal konferanse skal være uavhengig av geografi og økonomi. I 2015 skal deltakelsen fra PPT-lederne i hvert fylke være på minimum 25 % En nasjonal konferanse for PPT-ledere skal etableres og gjennomføres årlig

9 9 av 21 4 PROSJEKTORGANISERING 4.1 Roller og ansvar Statped har valgt å gjennomføre deler av satsingen som et prosjekt. Den resterende delen inngår i Statped sin ordinære virksomhet. Styringsgruppe Direktør og regiondirektører i Statped utgjør prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppen skal beslutte i forhold til prosjektet, faglig, administrativt og økonomisk. Styringsgruppen tar beslutninger på bakgrunn av saksfremlegg fra nasjonal prosjektleder. Direktør i Statped rapporterer til direktoratet. Direktør og nasjonal prosjektleder har løpende dialog og samhandling med Udir. Nasjonal prosjektgruppe Den nasjonale prosjektgruppen består av: - Håvar Grøttland, regional prosjektleder Statped nord - Anne Tolgensbakk, regional prosjektleder Statped midt - Ståle Tvete Vollan, regional prosjektleder Statped sørøst - Walther Olsen, regional prosjektleder Statped vest - Nina Fjeldheim, nasjonal prosjektleder - Sidsel Carlsen, kommunikasjonsrådgiver Nasjonal prosjektleder - følger opp alle deler av prosjektet og rapporterer til styringsgruppen - koordinerer arbeidet mellom det nasjonale og det regionale nivået. - skal være pådriver og bidragsyter i utviklingen av et likeverdig tilbud til kommuner og fylkeskommuner.

10 10 av 21 Regionale prosjektledere - skal gjennomføre og iverksette oppgaver i prosjektet i henhold til styringsgruppas beslutninger - har som oppgave å følge opp prosjektets aktiviteter nasjonalt og regionalt - rapporterer til nasjonal prosjektleder. - kommuniserer tilbudene Prosjektgruppa - skal ha en halvårlig styringsdialog med styringsgruppa - har et årlig dialogmøte med Utdanningsdirektoratet. UH-sektoren - har ansvar for utvikling og gjennomføring av etter- og videreutdanningstilbud. - NTNU har fått i oppdrag å koordinere arbeidet Fylkesmannen - har ansvar for tildeling av midler til videre- og etterutdanning - forvalter nasjonale midler til etterutdanning Nasjonale sentra: Læringsmiljøsenteret, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), Lesesenteret, Matematikksenteret har fått et tilleggsoppdrag i SEVU-PPT. Oppdraget omfatter: - Utarbeide en samlet oversikt over hva som finnes av kartleggings- og diagnostiseringsmateriell og aktuelt og kvalitativt godt veilednings- og støttemateriell på sine respektive fagområder for barnehage og grunnopplæringen. - Vurdere behov for nyutvikling på områder hvor det er udekkede behov og eventuelle behov knyttet til videreutvikling av eksisterende materiell. - Starte arbeidet med å etablere et eget område på sentrenes nettsider for PP-tjenesten for informasjon og publisering av kartleggings- og veiledningsmateriell. Regional drift og satsing: Regionene i Statped har ulike etablerte strukturer for samarbeid med FM og PPT. Etablerte strukturer vil bli videreført og videreutviklet og nye strukturer vil bli etablert i henhold til de behov som framkommer i dialog med FM og PPT, samt de nasjonale føringer som foreligger. 4.2 Bemanningsplan Rolle Person Kompetanse % andel tilgjengelig Nasjonal prosjektleder Nina Fjeldheim (HK) Ledelse, styring 50% 4 regionale prosjektledere Anne Tolgensbakk (Midt) Ståle T. Vollan (Sørøst) Håvar Grøttland (Nord) Walther Olsen (Vest) Styring og utvikling 50% 100% 50% 50% Kommunikasjonsmedarbeider Sidsel Carlsen (HK) Lene Fjellstad (Midt) Kommunikasjonsarbeid Intervju, evaluering (QB), skrivearbeid Administrativ støtte Lene Furuli (HK) Nasjonal konferanse, Fasilitering Kursadministrasjon Åse Engeland (Sørøst) Karen Sømhovd (Sørøst) Registrere og administrere etterutdanningene og den nasjonale PPTlederkonferansen 10% 10 dagsverk 10 dagsverk 5 dagsverk 5 dagsverk

11 11 av 21 Teknisk IKT støtte (SIKT) Utviklingsstøtte og bruk av IKT (ALT) John Kjelaas (Midt) Randi Johannessen (Nord) Cecilie Kaarbø (Vest) Lasse Aabølling (HK) Børge Breivik (HK) Lars Abrahamsen (HK) Trond Hugo Knutsen (HK) Ole Bjørn Lier (HK) Pål Eivind Haugen (HK) Gunnar Uglem (HK) Adm.støtte etterutdanning Adm.støtte etterutdanning Adm.støtte etterutdanning Nasjonal konferansestøtte: Lyd, bilde, lys, streaming, teknisk hjelp ved presentasjoner med videre Etterutdanning og MOOC (se pkt. g side 4) Film-intervju, klipping, nasjonal PPT-leder konferanse Økonomi Fast person fra region Nord Veiledning, budsjett, regnskap, rapportering m.v. Arkiv og dokumentasjon Fast person fra arkivarene Spørsmål om reg. i Fabris. Oppretting av tjenester. Utvikle felles rutiner 3 dagsverk 3 dagsverk 3 dagsverk 40 dagsverk 20% 10 dagsverk 10 dagsverk 10 dagsverk *ressurser til regionalt initierte tiltak er ikke med disse håndteres på ordinær måte i linjeorg.

12 12 av 21 5 PLANER 5.1 Detaljert prosjektplan Se vedlegg. 5.2 Hovedaktiviteter Beskrivelse av hovedaktivitetene i prosjektet Nasjonal konferanse for PPT ledere Høsten 2015 Beskrivelse av aktiviteten Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PPT er deloppdrag 2 fra Udir til Statped: «Etablere, koordinere og lede årlige nasjonale nettverkskonferanser», periode Formålet med aktiviteten Den årlige nasjonale nettverkskonferanse for PPT-ledere skal bidra til at erfaringene på lokalt og regionalt nivå løftes opp på nasjonalt nivå. Nettverkskonferansen skal bidra til at de gode løsningene og eksemplene synliggjøres, og bidra til å legge til rette for økt fokus på systemrettet arbeid i PPT. Oppstartskriterier Midler til gjennomføring av den nasjonale nettverkskonferansen blir gitt gjennom det ordinære tildelingsbrevet til Statped hvert år. Evalueringen fra fjorårets konferanse ligger til grunn for neste års konferanse. For å ivareta sammenhengen mellom de regionale nettverkene og den nasjonale nettverkskonferansen ønsker Udir at Statped i planleggingen og gjennomføringen av nettverkskonferansene involverer representanter fra regionale nettverk, UH-sektor og nasjonale sentra. Dette gjøres gjennom etableringen av en programkomite Ansvarlig for aktiviteten Nina Fjeldheim og Ståle T. Vollan. Resultater fra aktiviteten Styringsgruppa for prosjektet bestilte en digital plattform for konferansen i Møteplassen blir videreført i 2015, på Facebook, hvor målet er å doble antall følgere fra PPT i gruppen. Videre skal det, som i 2014, produseres video-intervju, og arrangeres direkte streaming fra konferansen i Etterutdanning flerspråklighet - våren 2015 Beskrivelse av aktiviteten Tre en-dagssamlinger med individuelt arbeid eller gruppearbeid mellom samlingene. Etterutdanningen vil inneholde en kombinasjon av forelesninger, workshop med egne kasus og oppgaveinnlevering. Medbrakte kasus diskuteres i lys av tema fra forelesningene. Formålet med aktiviteten Kunnskap om flerspråklig utvikling, norsk som andrespråk og rettigheter i forhold til opplæring er grunnleggende tema innenfor dette fagområdet. Pedagogiske konsekvenser av utredning og tilrettelegging for læring vil gis en sentral plass. Mellom samlingene legges det opp til å anvende innhold fra etterutdanningen, samarbeid mellom deltakere og noe skriftlig arbeid ut fra dette. Det vil bli tilbud om oppfølging og veiledning av dette arbeidet. Styrke PPT sin kompetanse - i utredning av flerspråklige barn/elever med spesialpedagogiske behov.

13 13 av 21 Oppstartskriterier Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten - innen tilrettelegging av opplæringstilbudet til flerspråklige barn/elever med spesialpedagogiske behov. - i systemarbeid i arbeid med flerspråklige barn/elever Rammebeskrivelse er laget av NTNU Utlysing og påmelding gjennomført fra 1.aug. -1.sep Minimum antall deltakere pr. gruppe: 10 deltakere I prosjektgruppen: Håvar Grøttland, Walther Olsen, Ståle T. Vollan Fagansvarlige: Espen Egeberg og Kirsten Bjerkan Aktiviteten er gjennomført i henhold til aktivitetsplan, og evalueringer og rapport er gjennomført i tråd med plan. PPT har økt kunnskap om flerspråklighet, og kan håndtere arbeid med dette inn mot opplæringsarenaene. Statped får kunnskap om PPT sin kompetanse som grunnlag for videre utvikling av tjenestene. Etterutdanning flerkulturalitet våren 2015 Beskrivelse av aktiviteten Tre en-dagssamlinger med individuelt arbeid eller gruppearbeid mellom samlingene. Etterutdanningen vil inneholde en kombinasjon av forelesninger, workshop med egne kasus og oppgaveinnlevering. Mellom samlingene legges det opp til samarbeid mellom deltakere og noe skriftlig arbeid ut fra dette. Det vil bli tilbud om oppfølging og veiledning. Deltakerne skal sette seg inn i litteratur om emnet, og det vil bli presentert litteratur som forberedelse til samlingene. Formålet med aktiviteten Oppstartskriterier Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten Etterutdanningstilbudet - tar opp flerkulturell forståelse hvor kommunikasjonen mellom PPT og foresatte står sentralt - skal gi teoretisk og praktisk innsikt som grunnlag for refleksjon over det kulturelle møtet mellom skole, barnehage, PPT og foresatte. - vil i tillegg ta opp hvordan nedsatt funksjonsevne kan oppfattes av foresatte og profesjonelle, og hvordan legge til rette for gode utviklingsbetingelser ut fra et flerkulturelt perspektiv. Etterutdanningstilbudet vil i hovedsak handle om - å øke PPT-rådgiverens flerkulturelle forståelse i spesialpedagogisk rådgivning rettet mot minoritetsspråklige foreldre, barnehagelærere og lærere - å sette fokus på ulike tilnærminger til nedsatt funksjonsevne og intervensjonstiltak i arbeidet med minoritetsspråklige barn med spesialpedagogiske behov. Hovedfokus vil være rettet mot endringer på systemnivå. Rammebeskrivelse er laget av NTNU Utlysing og påmelding gjennomført fra 1.aug. -1.sep Minimum antall deltakere pr. gruppe: 10 deltakere I prosjektgruppen: Håvar Grøttland, Walther Olsen, Ståle T. Vollan Fagansvarlige: Meral Øzerk og Elisabeth Mikkelsen Aktiviteten er gjennomført ihh til aktivitetsplan, og evalueringer og rapport er gjennomført i tråd med plan. PPT har økt kunnskap om flerkulturalitet, og kan håndtere arbeid med dette inn mot opplæringsarenaene. Statped får kunnskap om PPT sin kompetanse som grunnlag for videre utvikling av tjenestene.

14 14 av 21 Etterutdanning oppdrag Udir skoleåret 2015/16 Beskrivelse av aktiviteten Etterutdanning innfor gitt tema på bakgrunn av oppdrag fra Udir Formålet med aktiviteten Styrke PPTs kompetanse innenfor det/de områder oppdraget omfatter Oppstartskriterier Kursbeskrivelse godkjennes av NTNU Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten Anne Tolgensbakk, Walther Olsen Aktiviteten, inkl. evalueringer og rapportering, er gjennomført ihh til plan. At PPT har økt sin kunnskap og handlingskompetanse innenfor det/de områder oppdraget omfatter, og derav blir i stand til å håndtere problemstillinger knyttet til dette ut mot opplæringsarenaene. Statped får kunnskap om PPT sin kompetanse som grunnlag for videre utvikling av sine tjenester. Utviklingsprosjekt i etterutdanning av PPT (MOOC) Beskrivelse av aktiviteten Utviklingsprosjektet er nasjonalt og prosjektet gjennomføres i alle de fire regionene. Utgangspunktet er en kartlegging av behov for etterutdanning i PPT i tjenester med få ansatte (>3). Etterutdanningen har som formål å styrke kompetansen i PPT og utvikle en elektronisk plattform som verktøy i dette arbeidet. Deltakerne skal være «medforskere» på egen læring og kompetanseutvikling når det gjelder bruken av et virtuelt klasserom. Formålet med aktiviteten Likeverdig tilgang til Statpeds tjenester herunder etterutdanning Oppstartskriterier Tid, kompetanse og økonomi Ansvarlig for aktiviteten Håvar Grøttland, Anne Tolgensbakk, Nina Fjeldheim Resultater fra aktiviteten Kunnskap om og forutsetninger for e- læring og dokumentasjon Prosjektgruppe drift Beskrivelse av aktiviteten Styring ledelse oppfølging fordeling Prosjektgruppemøter: Dag 1 status og fremdrift. Dag 2 arbeid med aktiviteter - (Oslo), NTNU (Trondheim), Styringsgruppe (Oslo). Prosjektplan oppdatering (NF - Alle) Aktivitetsplaner til hver hovedakt: (Se fordeling) Aktivitetsplaner - oppdatering - samlet oversikt (AT) Oppdatering - Budsjett (AT) Deltakeroversikt oppdatering (WO) Rapportering halvårlig (Alle) Kompetanseutvikling (NF) Kommunikasjonsstrategi oppdatering (SC) Formålet med aktiviteten Sikre prosjektets fremdrift i henhold til planer og vedtak Oppstartskriterier Tid, kompetanse, økonomi Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten Nina Fjeldheim Prosjektet gjennomføres etter retningslinjene fra Udir og styringsgruppen og PPT får hevet sin kompetanse. Dette vil igjen gi bedre tjenester til elever med spesielle behov.

15 15 av Hovedmilepæler og leveranser Milepælsløp Nasjonal konferanse for PPT-ledere 2015 M/L Beskrivelse av milepæl eller leveranse Dato N1 Når evalueringsrapport fra konferanse 2014 er levert styringsgruppa N2 Når Konferansested 2015 er bestilt N3 Når programkomiteen har hatt møte N4 Når invitasjon med program er sendt ut N5 Når kursdatabasen er stengt for påmelding N6 Når konferansen er gjennomført N7 Når Evalueringsrapport fra konferanse 2015 er levert styringsgruppa Milepælsløp - Etterutdanning oppdrag Udir 2015 inkl. MOOC M/L Beskrivelse av milepæl eller leveranse Dato E1 Når tema for 2015 er mottatt fra Udir E2 Når UDIR og NTNU har gitt klarsignal for rammer/innhold inkl. MOOC E3 Når avtale mellom prosjekt og ALT og SIKT er godkjent av linjeledere E4 Når alle fagpersoner fra linjen er på plass E5 Når den teknologiske plattformen er klar til bruk E6 Når «Informasjonsmal» for etterutdanningstilbud SEVU PPT er sendt til NTNU E7 Når etterutdanningstilbudet er utlyst E8 Når søknadsvinduet er åpnet E9 Når søknadsvinduet er lukket E10 Når den første aktiviteten i etterutdanningen er gjennomført E11 Når siste aktivitet på etterutdanninga er gjennomført E12 Når evalueringsrapport er levert til prosjektgruppa Milepælsløp - Etterutdanning oppdrag Udir Flerspråklighet og flerkulturalitet M/L Beskrivelse av milepæl eller leveranse Dato EF1 Når tema for 2015 er mottatt fra Udir EF3 Når avtale mellom prosjekt og ALT og SIKT er godkjent av linjeledere EF4 Når fagpersoner er på plass EF6 Når «Informasjonsmal» for etterutdanningstilbud SEVU PPT er sendt til NTNU EF7 Når etterutdanningstilbudet er utlyst EF8 Når søknadsvinduet er åpnet EF9 Når søknadsvinduet er lukket EF10 Når den første aktiviteten i etterutdanningen er gjennomført EF11 Når Styringsgruppa har fattet vedtak om temaet skal fortsette H EF12 Når siste aktivitet på etterutdanninga er gjennomført EF13 Når evalueringsrapport er levert til prosjektgruppa

16 16 av 21 Utviklingsprosjekt i etterutdanning av PPT (MOOC) M/L Beskrivelse av milepæl eller leveranse Dato U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 Når det foreligger resultat fra kartlegging av deltakelse på etterutdanning Når prosjektbeskrivelsen er levert Styringsgruppa Når avtale mellom prosjekt og ALT og SIKT er godkjent av linjeledere Når 4 piloter i de 4 regionene er valgt ut Når de(n) teknologiske plattformen er klar til bruk Når fagpersoner er på plass Når «Informasjonsmal» om etterutdanninga er levert nasj. prosjektleder Når invitasjon til et strategisk utvalg pp-tjenester er sendt ut Når deltakere er valgt ut Når den første etterutdanningsdagen er gjennomført Når midtveisevaluering er levert nasj.prosjektleder Når siste aktivitet på etterutdanninga er gjennomført Når evalueringsrapport er levert til prosjektgruppa

17 17 av 21 6 USIKKERHET Sannsynlighet kode S: Aktuell bedømmelse av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer dersom planlagte tiltak ikke gjennomføres 5 Svært stor sannsynlighet (80 % - 100%) 4 Stor sannsynlighet (60 80%) 3 Middels høy sannsynlighet (40-60%) 2 Lav sannsynlighet (20 40%) 1 Usannsynlig (mindre enn 10% - 20%) 0 Risikoen er bortfalt eller eliminert Konsekvenser kode K: Bedømmelse av konsekvensene om hendelsen inntreffer: 5 Svært alvorlig: Hele (del)prosjektet er i fare 4 Alvorlig: Hele (del)prosjektets planer må gjøres om 3 Moderat: Hele (del)prosjektets planer påvirkes, men totalrammen for prosjektet kan holdes 2 Lav: Planer for (del)prosjektet påvirkes, men totalrammen holdes 1 Ubetydelig: Begrenset virkning, kan innhentes Nr Risiko/hendelse S K Konsekvenser Gardering/Tiltak Sykemeldinger 4 3 Noen av regionene får ikke God regional forankring gjennomført sine aktiviteter eller må utsettes Endring av økonomiske rammebetingelser 4 4 Må utarbeide ny prosjektplan, utsette eller endre aktiviteter God og systematisk dokumentasjon av kvalitetene ved prosjektet Uklare styring og styringssignaler, - og beslutninger 5 4 Hele eller deler av prosjektet må gjøres om Arbeide med klare rolle og funksjoner mellom styringsgruppen, Udir, nasjonal prosjektleder og regionale prosjektledere «Strekk i laget mellom sentral 4 3 Uklarhet hva styres av hvem og Sikre god dialog mellom relevante styring og regional styring» når aktører Kompetanse og kunnskap om 3 2 Framdrift av prosjektet Kunnskap om prosjektarbeid og prosjektarbeid gjennomføring, implementering og evaluering Kunnskap om gruppeprosesser 2 2 Stabilitet i gruppen Bevisstgjøring av deltakelse Regional organisering, avklaring og forståelse av styring mellom regiondirektør / regional prosjektleder og nasjonal prosjektleder Motivasjon/kreativitet/autonomi Uklare roller og funksjon Avklaring gjennom dialog og beskrivelser i prosjektplan og evaluering av styring og rapportering. Evaluering av den interne organisering læring for Statped i nasjonal prosjekt organisering Lav motivasjon og lite energi i gruppa eller hos enkelt deltakere Byråkrati 3 2 Fokus på rapportering og kontroll framfor resultat Reduksjon av andre tjenester 5 3 Brukere og samarbeidspartnere når fagpersoner tas ut til i en eller flere regioner vil få et oppdrag som etterutdanning dårligere tilbud fra Statped i en For mange konkurrerende tilbud til PPT gitt periode 3 3 Irritasjon hos PPT. Ødsling av statlige ressurser. Sikre gode tilbakemeldinger på eget og andres arbeid Tydelige krav til rapportering og omfang Tidlig planlegging. Orientering internt og eksternt. Planlegge for redusert drift. Bruke digitale løsninger som krever mindre tid. God koordinering mellom aktører. Kontinuerlig innhenting av informasjon fra PPT. Edruelige på hvilke tilbud Statped tilbyr og når de tilbys

18 18 av 21 7 BUDSJETT Rammer og tildeling for 2015 når det gjelder prosjektet er p.t. ikke kjent. Det er nødvending å synliggjøre egen tildeling av prosjektmidler fra Udir, samt hva prosjektet får tilført gjennom ordinære midler i Statped. Interne lønnsutgifter er IKKE tatt med. Reisetid er ikke tatt med. Utgifter Inntekter Nasjonal konferanse Foredragsholdere Overnattinger, mat, lokaler Underholdning Leie av teknisk utstyr o.a Kommunikasjonsmateriell Reiseutjevningsmidler (50 x1500) Deltakeravgift (200 x 1500) Etterutdanning flerspråklighet Reise og oppholdsutgifter Kurslok. m/lunsj o.a.(ca pr.d) Deltakeravgift (140x1000) Etterutdanning flerkulturalitet Reise og oppholdsutgifter Kurslok. m/lunsj o.a.(ca pr.d) Deltakeravgift (120x1000) Etterutdanning oppdrag Udir 2015/16??? Reise og oppholdsutgifter Foredragsholdere Materialkostnader Utviklingskostnader Deltakeravgift (??)?? Utviklingsprosjekt i etterutdanning av PPT Kartlegging av behov Planlegging Investering Utgifter ifm referansegruppearbeid Foredragsholdere Prosjektgruppe drift Drift av prosjektet, Reise, opphold m.v Kompetanseutvikling Uforutsette utgifter 10% av totalbudsjett???? Regnskapsføring: Prosjektet har en fast økonomimedarbeider som er kontaktperson og som håndterer regnskapet for de aktivitetene som er nevnt i budsjettet, og som bistår nasjonal prosjektleder med å sette opp budsjett. Denne oppgaven legges til administrasjonsavdelingen i region nord. I regnskapet for prosjektaktivitetene føres en på følgende måte:

19 19 av 21 For alle aktiviteter skal det påføres prosjektkode: 2013/11346, 3400(initialer), og kap post 21. Lønn og reise, internt i Statped: For alle lønnsutgifter og reiseutgifter til Statped-ansatte benyttes den enheten hvor den tilsatte arbeider til vanlig, inkludert kommunikasjonsrådgiver, fra koststed, dimensjon 2, 2000 (Nord), 3000 (Midt), 4000 (Vest) og 5000 (Sørøst). For alle lønnsutgifter og reiseutgifter til egne medarbeidere fra HK, nasjonal prosjektleder, SIKT, og ALT brukes tilsvarende koststed 1000 (HK). På grunn av dette vil det variere fra år til år hvordan kostnader til reiser fordeler seg mellom enhetene i Statped. Drift: For alle driftsutgifter til nasjonale tiltak, som nasjonal nettverkskonferanse og etterutdanning, andre fagdager med videre hvor det løper utgifter til konferanserom, dagpakker, utstyr og honorar skal alltid brukes koststed: 1000 (HK), brukes. Alle utgifter til regionale prosjektgrupper, dialog- og resursgruppemøter, som møterom, møtemat og reiseutgifter til eksterne, føres på respektiv region. Budsjett og regnskap for regionale nettverk og regionalt initierte oppgaver er ikke en del av prosjektet, og føres derfor i sin helhet i regionene, uten prosjektkoden. Hvis en i tillegg får definerte midler knyttet til spesifikke oppgaver i SEVU-PPT, men som utføres i regionene som en del av oppgaver i linja, overføres det midler fra prosjektet til regionene etter avtale. Ekstra dimensjon for nasjonale aktiviteter Hver aktivitet i prosjektet skal føres på prosjektnummeret som vanlig, men i tillegg merkes med et eget avtalenummer under dimensjon 3. Disse følger kodene på milepælsplanene i prosjektplanen: EU1: Etterutdanning fra Statped (flerspråklighet ) EU2: Etterutdanning fra Statped (flerkulturalitet ) EU3: Etterutdanning fra Statped EU4: Etterutdanning fra Statped PPT14: Nasjonal Nettverkskonferanse for PPT-ledere 2014 PPT15: Nasjonal Nettverkskonferanse for PPT-ledere 2015 FD1: Tilbud i regi av Statped SEVU-PPT (Skolevegring-skoleutvikling 2014) FD2: Tilbud i regi av Statped SEVU-PPT FD3: Tilbud i regi av Statped SEVU-PPT MC1: E-tilbud i regi av Statped SEVU-PPT MC2: E-tilbud i regi av Statped SEVU-PPT MC3: E-tilbud i regi av Statped SEVU-PPT MC4: E-tilbud i regi av Statped SEVU-PPT 8 TJENESTEREGISTRERING Prosjektgruppa ønsker å ha en fast arkivar til å støtte prosjektet når det gjelder registreringsarbeidet i Fabris og/eller Ephorte. Det utpekes en arkivar for prosjektet gjennom linja.

20 20 av Hovedprinsipp for registrering i Fabris 1. Nasjonale oppgaver, som utføres i alle regioner og alle aktiviteter og tjenester som er knyttet til det nasjonale prosjektet føres i FABRIS under HK sitt saksnummer (HK ). 2. Alle regionale oppgaver, som er regionalt initiert, eller som der regionen er ansvarlig i linja blir ført på regionens sitt saksnummer (eks: VE ). 8.2 Registrering av tjenester i Fabris: I HK sitt saksnummer føres alle overordnede dokumenter i prosjektet, samt alle dokumenter knyttet til samarbeid med andre aktører i SEVU-PPT Under hovedsaken til HK opprettes ulike tjenester knyttet til nasjonale tiltak Årlig nasjonal lederkonferanse for PPT = 1 tjeneste (eks: «Nasjonal konferanse for PPT ledere 2014») Etterutdanning, gjennomført med en spesifikk gruppe = 1 tjeneste (eks. «Etterutdanning SEVU-PPT Flerspråklighet Stavanger 2014») For høsten 2014 vil vi derfor ha 4 tjenester for flerspråklighet og 4 tjenester for flerkulturalitet. Fagdager gjennomført i alle regioner og som er avtalt nasjonalt = 1 tjenester (eks. «Fagdag om skoleendring og skolevegring Sogndal 2014») Under regionenes saksnummer føres alle overordnede dokumenter knyttet til SEVU-PPT, på saker som er initiert av regionen eller som er plassert i linja i regionen. Det kan være dokumenter knyttet til møter i ressursgrupper, koordineringsgrupper eller dokumenter fra regionen til HK/nasjonal prosjektleder osv. Under regionen saksnummer opprettes ulike tjenester knyttet til regionalt initierte tiltak Fagdager, etterutdanning, kurs, systemveiledning osv. 9 KVALITETSSIKRING Ikke aktuelt. 10 NYTTEVURDERINGER Se resultat- og effektmål kapittel Evaluering Hver aktivitet i prosjektet evalueres etter nærmere beskrivelse i aktivitetsplanene. Det er viktig å avklare hvilke deler som skal evalueres av eksterne instanser og hva prosjektet selv skal evaluere. Det må avklares med Udir og NTNU om hvordan og når en overordnet evaluering av hele SEVU-PPT skal gjennomføres. Det må avklares med Udir og NTNU om hvordan og når etterutdanningene på prioriterte områder skal evalueres, og av hvem. Det er viktig at det ikke gjøres parallelle evalueringer! Prosjektgruppa er ansvarlig for at nasjonal nettverkskonferanse for PPT ledere blir evaluert ved hjelp av QuestBack og ved å innhente opplysninger i regionale fora. I tillegg er det nødvendig at en får tilbakemelding på «streaming» fra konferansen. Alle opplysninger samles i en kort evalueringsrapport. Evalueringsrapporter fra de årlige konferansene bør utformes slik at en kan gjøre sammenligninger fra år til år. Evaluering av regionalt initierte tiltak avgjøres i regionene. Rapport sendes i linja Rapportering Nasjonal prosjektleder rapporterer til Styringsgruppe etter oppsatt møteplan. Kun på avvik fra plan; tid, økonomi, ressurser, kompetanse og spesielle hendelser eller på forespørsel fra Styringsgruppa.

21 21 av 21 Nasjonal prosjektleder skriver samlerapporter fra prosjektet til Styringsgruppa - halvårlig (ev. Udir). Nasjonal prosjektleder er ansvarlig for sluttrapport. Regionale prosjektledere skriver halvårlige rapporter til nasjonal prosjektleder på prosjektaktivitetene i regionen. Referat fra møter etc når det gjelder regionale tiltak og som kan ha innvirkning på prosjektet sendes som informasjon i kopi. Ellers oppdaterer regionale prosjektledere felles grunnlag for rapportering etter nærmere avtale med nasjonal prosjektleder (se blant annet kap. 5 om «Hovedaktiviteter» «prosjektgruppa drift») Regiondirektørene rapporter aktiviteter fra basisorganisasjonen / linja på ordinær måte. Statped skal svare på oppdragsbrevet samlet. En har nå oppgaver som både er prosjektorganisert og som er i linja. Styringsgruppen avgjør hvordan en slik samlerapport skal håndteres og hvem som skal ha oppgaven. 11 KRITERIER FOR AVSLUTNING AV PROSJEKTET Prosjektet er avsluttet når: sluttrapport er levert regnskap er avsluttet og alle fakturaer er betalt alle tjenester er ferdig registrert i Fabris og tjenestene er avsluttet

Prosjektbeskrivelse for

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19.

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. Statped - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. oktober 2015 Hva er Statped Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Hvordan skal PP-lederne være med å styre de føringene som er gitt med tanke på tidlig innsats?

Hvordan skal PP-lederne være med å styre de føringene som er gitt med tanke på tidlig innsats? Hvordan skal PP-lederne være med å styre de føringene som er gitt med tanke på tidlig innsats? Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PP-tjenesten, Oslo 20.09.17 Gro Bjørnstadjordet Ericson, virksomhetsleder

Detaljer

ANSATTE OG LEDERE I PPT FÅR NÅ TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING

ANSATTE OG LEDERE I PPT FÅR NÅ TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING ANSATTE OG LEDERE I PPT FÅR NÅ TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Hva er strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT (SEVU-PPT)? Strategi for etter- og videreutdanning

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

Prosjektmandat for Språkløyper, nasjonal strategi for språk, lesing og skriving

Prosjektmandat for Språkløyper, nasjonal strategi for språk, lesing og skriving Prosjektmandat for Språkløyper, nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016 2019 Prosjekteier: Åse Kari H. Wagner, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning Prosjektleder: Margunn Mossige,

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen Grunntildeling: 7 900 000 kroner Kapittel og prosjektnummer: 0226.50 32161 Referanse Grunntildelingen skal brukes til arbeid beskrevet i den generelle delen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Februar 2009 Innhold 1.0 Kunnskapsutvikling og - deling i prosjektene... 3 1.1 Formål... 3 2.0 Kontaktperson og prosjektoppfølging...

Detaljer

Rådgivning. Nasjonale føringer. 10. november 2010. Lussi Steinum og Birgit Leirvik

Rådgivning. Nasjonale føringer. 10. november 2010. Lussi Steinum og Birgit Leirvik Rådgivning Nasjonale føringer 10. november 2010 Lussi Steinum og Birgit Leirvik Hva skal vi si noe om? Skolens samfunnsoppgave og rådgivningens funksjon i skolen De siste forskriftsendringene Nye statlige

Detaljer

Informasjon om videreutdanning for ansatte og ledere i PPT studieåret

Informasjon om videreutdanning for ansatte og ledere i PPT studieåret Informasjon om videreutdanning for ansatte og ledere i PPT studieåret 2016-2017 Ansatte og ledere i PPT kan søke videreutdanning innen 15. april. Kommunen/fylkeskommunen kan søke tilretteleggingsmidler

Detaljer

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Tiltak K1. 1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Landsdekkende lederkonferanse Høst 2016

Landsdekkende lederkonferanse Høst 2016 SEVU-PPT UH-sektoren Landsdekkende lederkonferanse Høst 2016 Anne Sofie S Samuelsen Koordinator SEVU-PPT UH-sektoren Kunnskap for en bedre verden SEVU-PPT UH- sektoren Evalueringer av utdanningstilbudene

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Årsplan for Lesesenteret, 2014

Årsplan for Lesesenteret, 2014 Årsplan for Lesesenteret, 2014 Felles oppgaver 1. Rammeplan- og læreplanrelatert virksomhet Oppgave Barnehage Gi innspill i prosessen med revidering av rammeplanen. Bistå direktoratet i å forberede implementering

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Dette skrev vi i invitasjonen om målet for samlinga: Sikre helhet og sammenheng mellom lokale planer og behov

Detaljer

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Mål 1 Å drive kostnadseffektive barneverntjenester. 2 Å kartlegge og avklare

Detaljer

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Første samling for pulje 5 27. og 28. oktober 2014 VELKOMMEN, pulje 5! Mål for samlingen Deltakerne skal få økt forståelse for innhold og føringer

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Oppdragsbrev for 2006 til Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Januar 2006 INNHOLD... 1 1. INNLEDNING... 3 2. STYRING AV SENTRENE... 3 3. OPPDRAG

Detaljer

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Mål 1 Å drive kostnadseffektive barneverntjenester. 2 Å kartlegge og avklare

Detaljer

Kompetanseutvikling og rekruttering

Kompetanseutvikling og rekruttering Kompetanseutvikling og rekruttering Informere, motivere til deltakelse og rekruttere Innhente planer og fordele midler Tilrettelegge for erfaringsspredning Initiere, koordinere og delta i nettverk i fylket

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø

Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø Innhold Hva menes med barnehage- og skolemiljø, læringsmiljø m.m. Om kompetansepakken og bakgrunnen for denne De tre differensierte tilbudene

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) FOKUSOMRÅDER 2014/2015 PPT leder TIDLIG INNSATS Bidra til at barn og unge med særskilte behov får rask, treffsikker og helhetlig hjelp Fleksibilitet i bruk av kompetanse

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL BIDRA TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTE SINE RESSURSER OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKOLE 4 hovedområder for

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende fra 01.01.13 Revidert i nasjonalt brukerråd 27.11.2013 0 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV... 1 1.3. ORGANISASJON...

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL PRESENTASJON 7.JUNI 2010 EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE 2005-2009 I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL INNHOLD I PRESENTASJONEN 01 Om kompetansetiltaksprosjektet

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis 1 Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis I Utdanningsdirektoratet har vi tillit til at lærere og skoleledere møter elever med respekt, og gir dem faglige utfordringer hver dag. Vi har noen felles

Detaljer

Implementering av ny rammeplan. V/ rådgiver Monja H. J. Myreng Oppvekst og utdanningsavdelinga

Implementering av ny rammeplan. V/ rådgiver Monja H. J. Myreng Oppvekst og utdanningsavdelinga Implementering av ny rammeplan V/ rådgiver Monja H. J. Myreng Oppvekst og utdanningsavdelinga Hva mener vi egentlig med implementering? Implementerer = at den iverksettes og realisere dens intensjoner,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Saksbehandler: Trude Saltvedt Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/6419 Deres referanse: Alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen

Detaljer

Lillegården kompetansesenter Bergsbygdaveien 8 3949 Porsgrunn www.lp-modellen.no

Lillegården kompetansesenter Bergsbygdaveien 8 3949 Porsgrunn www.lp-modellen.no Forutsetninger for deltagelse: Arbeidet organiseres og følger retningslinjene slik det er beskrevet i avtalen med Lillegården kompetansesenter i minimum to år Det legges praktisk til rette for lokal skolering

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Invitasjon til å delta i kompetansetilbudet "Inkluderende barnehage- og skolemiljø", pulje 2

Invitasjon til å delta i kompetansetilbudet Inkluderende barnehage- og skolemiljø, pulje 2 Vår dato: 10.04.2017 Vår referanse: 2017/1908 Arkivnr.: 632.3 Deres referanse: Saksbehandler: Vibeke Norheim Holm Kommuner og frittstående grunnskoler i Buskerud Innvalgstelefon: 32 26 69 50 Invitasjon

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) v/ Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet - hva gjør vi? Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid

Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid 1 I piloten deltar: - 22 kommuner - 36 ungdomsskoler 2 Arbeidet for koordineringsgruppen i piloten Bidra

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Felles forståelser og utgangpunkt Mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling Utgangspunkt for videre arbeid. Hvorfor denne dagen? Vi gleder oss!

Felles forståelser og utgangpunkt Mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling Utgangspunkt for videre arbeid. Hvorfor denne dagen? Vi gleder oss! Felles forståelser og utgangpunkt Mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling Utgangspunkt for videre arbeid Hvorfor denne dagen? Vi gleder oss! Hva skjer med rammeplanen? Etter planen fastsettes forskriften

Detaljer

Implementering av reformer i barnehagen

Implementering av reformer i barnehagen Implementering av reformer i barnehagen Felles forståelser og utgangpunkt Mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling Utgangspunkt for å utvikle kunnskap og handlingsrom Samlinger Første samling 3. 4.

Detaljer

PS14/4Referatsaker. Side153

PS14/4Referatsaker. Side153 PS14/4Referatsaker Side153 Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.01.2014 2982/2014 2012/3801 023 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Komitè for levekår

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5 Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf: 23 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 10.03.2014 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

Agenda 8. november 2016

Agenda 8. november 2016 Agenda 8. november 2016 09.15-11.15: Velkommen Bli kjent presentasjonsrunde Faglig innhold i læringsmiljøprosjektet Tidsplan for prosjektet 11.15-12.00; Lunsj 12.00-15.00: Om ståstedsanalysen og ekstern

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende for perioden Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4.

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende for perioden Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4. Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende for perioden 01.01.2017 31.12.2019 Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4.2016 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV...

Detaljer

Læringsmiljøprosjektet barnehage «Barns trivsel voksnes ansvar»

Læringsmiljøprosjektet barnehage «Barns trivsel voksnes ansvar» Læringsmiljøprosjektet barnehage «Barns trivsel voksnes ansvar» Agenda 17. november 2016 08.30-9.00: Barnehagepresentasjon 09.00: Hva er læringsmiljøprosjektet og hva innebærer prosjektet for barnehagene?

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Revidert 060110 Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Skoler som anvender LP-modellen lykkes i å utvikle både læringsmiljøet og kulturen ved skolen. Modellen involverer

Detaljer

Mål. Nasjonale indikatorer

Mål. Nasjonale indikatorer Mål Hovedmålet med satsingen ungdomstrinn i utvikling er å gi elevene økt motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk, variert, relevant og utfordrende undervisning. For hver deltakergruppe

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 7

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 7 Saksbeh.: Berit Aarnes, 35 58 62 32 Vår dato 05.12.2014 Deres dato «REFDATO» Vår ref. 2014/1232 Deres ref. «REF» Til kommunene i Telemark v/skolefaglig ansvarlig Til private skoler i Telemark Invitasjon

Detaljer

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal Nasjonal IKTs Styringsgruppe Styringsgruppen Nasjonal IKT IKT Endringslogg Versjon Dato

Detaljer

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc)

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Søknadssum: 60 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Detaljer

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste Vest-Telemark PPT IKS Org.nr. 987 570 806 Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Telemark fylkeskommune og kommunane Seljord, Kviteseid, Nissedal,

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

ASKØY PPT 4-ÅRIG HANDLINGSPLAN SAMMEN FLYTTER VI GRENSER

ASKØY PPT 4-ÅRIG HANDLINGSPLAN SAMMEN FLYTTER VI GRENSER ASKØY PPT 4-ÅRIG HANDLINGSPLAN 2015-2019 SAMMEN FLYTTER VI GRENSER OVERORDNET MÅL FOR TJENESTEN Videreutvikle tjenestens systemrettede arbeid for å støtte barnehager og skoler til å ivareta barn og unge

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen Plan for kompetanseutvikling 2017-20 For personalet i Nessetskolen 1 Vedtatt i Utvalg for oppvekst og kultur 8-mars 2017, sak PS 4/17 Innhold 1. VISJON OG MÅL 3 2. BAKGRUNN 3 3. KURS- OG PLANLEGGINGSDAGER

Detaljer

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Prosjektledelse Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010 Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Tema i opplæringen Hva er et prosjekt? Noen sentrale begreper i prosjektarbeid Prosjektgruppen

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Verksemdsplan for Vest-Telemark PP-teneste 2011

Verksemdsplan for Vest-Telemark PP-teneste 2011 Verksemdsplan for Vest-Telemark PP-teneste 2011 Visjon : Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste skal vere ei kompetente og samarbeidande rådgivarteneste som bidrar til å styrke

Detaljer

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Om kvalitetskriterier for PP-tjenesten Fire kvalitetskriterier Utdanningsdirektoratet har utformet fire kvalitetskriterier for PP-tjenesten

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Hvorfor finnes Statped?

Hvorfor finnes Statped? Hvorfor finnes Statped? Statped skal etter søknad og avtale bistå kommunen/fylkeskommunen i spesialpedagogiske saker hvor: kommunen eller fylkeskommunen ikke kan forventes å ha kompetanse eller har behov

Detaljer

«Things take longer to happen than you think they will, and then they happen faster than you thought they could» Ruedi Dornbusch, MIT

«Things take longer to happen than you think they will, and then they happen faster than you thought they could» Ruedi Dornbusch, MIT «Things take longer to happen than you think they will, and then they happen faster than you thought they could» Ruedi Dornbusch, MIT Nettbasert (MOOC) videreutdanning av matematikklærere på 5-7 trinn

Detaljer

FoU utviklingsplan Olympiatoppen

FoU utviklingsplan Olympiatoppen FoU utviklingsplan Olympiatoppen 2015-2019 Side 1 Oppdragsbeskrivelse / overordnet mål Olympiatoppens FoU-arbeid FoU-prosjekter i regi av OLT skal utvikle og implementere kunnskap i norsk toppidrett som

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Overføring av sakkyndig vurdering til bydel

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Overføring av sakkyndig vurdering til bydel Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Overføring av sakkyndig vurdering til bydel Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Prosjekteier...

Detaljer

Tema: Kompetanse for kvalitet en strategi med UH som sentral aktør v/ Ekst. Avd. dir. Morten Skaug- Utdanningsdirektoratet

Tema: Kompetanse for kvalitet en strategi med UH som sentral aktør v/ Ekst. Avd. dir. Morten Skaug- Utdanningsdirektoratet EVU forum UIB 27. okt. 2016 Tema: Kompetanse for kvalitet en strategi med UH som sentral aktør v/ Ekst. Avd. dir. Morten Skaug- Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet fra 2016-2025 Overordnet om

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Tilpasset opplæring og spesialundervisning - Generell utfordring og status - En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? - Hvordan måle effekten av spesialundervisning? Orkdal/Øy-regionen,

Detaljer

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Assoc. Prof. Dr. R. Steinar Nybøle leder Disposisjon Formell forankring og de andre sentrene Mandat og oppdragsbrev Budsjett Senterets formelle forankring

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Utdanningsdirektoratets arbeid med barnehage-, skolemiljø og mobbing. Udir v/ Cecilie Langholm

Utdanningsdirektoratets arbeid med barnehage-, skolemiljø og mobbing. Udir v/ Cecilie Langholm Utdanningsdirektoratets arbeid med barnehage-, skolemiljø og mobbing. Udir v/ Cecilie Langholm Utdanningsdirektoratets arbeid med barnehage-, skolemiljø og mobbing. Jeg skal si litt om: 1. Utdanningsdirektoratet

Detaljer

eborgerskap Vestfold (Ref #1044)

eborgerskap Vestfold (Ref #1044) eborgerskap Vestfold (Ref #1044) Søknadssum: 400000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold fylkesbibliotek / 974574934 Svend

Detaljer

Operativ administrasjon 2014. Presentasjon for delprosjekt 1,2 og 3: Koordinatorer og faglig ansvarlige administrative ledere

Operativ administrasjon 2014. Presentasjon for delprosjekt 1,2 og 3: Koordinatorer og faglig ansvarlige administrative ledere Operativ administrasjon 2014 Presentasjon for delprosjekt 1,2 og 3: Koordinatorer og faglig ansvarlige administrative ledere Resultatmål for OPAD S Systemer, rutiner arbeidsprosesser K - Kommunikasjon

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer