Prosjektplan for SEVU-PPT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan for SEVU-PPT"

Transkript

1 Prosjekt: SEVU-PPT Prosjektplan for SEVU-PPT

2 2 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN OG FORMÅL BAKGRUNN FORMÅL PROSJEKTEIER PROSJEKTETS OMFANG BESKRIVELSE AV PROSJEKTETS OMFANG RAMMEBETINGELSER GRENSESNITT Prosjektets forhold til ordinær virksomhet i Statped Sentralt ansvar og regionalt ansvar i Statped Prosjektets forhold til regioner og enheter i Statped Statped og Udir Statped og UH-sektoren Statped og Fylkesmennene MÅL OG RESULTATKRAV EFFEKTMÅL RESULTATMÅL PROSJEKTORGANISERING ROLLER OG ANSVAR BEMANNINGSPLAN PLANER DETALJERT PROSJEKTPLAN HOVEDAKTIVITETER HOVEDMILEPÆLER OG LEVERANSER USIKKERHET BUDSJETT TJENESTEREGISTRERING KVALITETSSIKRING NYTTEVURDERINGER EVALUERING RAPPORTERING KRITERIER FOR AVSLUTNING AV PROSJEKTET... 21

3 3 av 21 DOKUMENTINFORMASJON Distribusjon til Statpeds styringsgruppe for SEVU-PPT Udir Endringslogg Ver. Dato Endringsbeskrivelse Produsent Statped sin første plan til Udir Marie Axelsen, Anne Bakken, Kristin Fastvold Revisjon av innhold. Oppsett i stor grad brukt. Nasjonal prosjektleder og prosjektgruppe Prosjektplan Nina Fjeldheim Prosjektplan satt opp i mal for små og mellomstore prosjekter Drøfting, justering, implementering - Prosjektgruppe Walther Olsen, Håvar Grøttland, Anne Tolgensbakk Nasjonal prosjektleder og prosjektgruppe 003 Prosjektplan Nina Fjeldheim Godkjent av 001 Tone Mørk Direktør HK Styringsgruppa v/leder Direktør HK Styringsgruppa v/leder Direktør HK Referanser /1/ Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap Kunnskapsdept /2/ Bære staur eller løfte i flokk. Nordlandsforskning Evaluering av modellprosjektet Faglig løft for PPT. NF-rapport nr. 15/2010 /3/ Kompetanse i PP-tjenesten, til de nye Nordlandsforskning forventningene. NF rapport 2/2013 /4/ Innovasjon gjennom samhandling. Nordlandsforskning Sluttevaluering av Faglig løft for PPT. NFrapport nr. 16/2013 /5/ Strategi for etter- og videreutdanning av Udir ansatte for PPT (SEVU-PPT) /6/ Oppdragsbrev S fra Utdanningsdirektoratet til Statped Udir Vedlegg 1 «Aktivitetsplaner med fremdrift» SEVU «Møteplan 2015» PPT_møteplan 3 «Kommunikasjonsstrategi» Tidligere plan videreføres.

4 4 av 21 Terminologi Begrep/forkortelse Forklaring Systemarbeid Å jobbe systemrettet vil si: Å arbeide med eleven som del av et større system Å arbeide forebyggende gjennom organisasjonsutvikling Å arbeide systemisk og bygge forpliktende støtteapparat og infrastruktur Etterutdanning Etterutdanning er kortere kurs som sikter mot fornyelse og ajourføring av en grunnutdanning, uten å gi formell kompetanse i form av studiepoeng (Kunnskapsdepartementet) Videreutdanning Videreutdanning gir formell kompetanse på universitets- og høgskolenivå. Videreutdanning er underlagt eksamens- og vurderingsordninger og gir uttelling i form av studiepoeng (Kunnskapsdepartementet) MOOC Massive Open Online Courses gratis nettbaserte kurs som er tilgjengelige for alle og kan tas fleksibelt. Kan være både etterutdanning og videreutdanning. Prosjekt Engangsoppgave, skal lede frem til et bestemt resultat, har målsetninger og planer, krever forskjellige typer ressurser, er begrenset i tid Basisorganisasjon / ordinær drift Faste oppgaver, løpende oppgave, rutine- eller repetative oppgave i den ordinære organisasjonen. Milepæl Milepæl er en kontrollstasjon i prosjektet (...) beskriver hva vi skal oppnå ikke hvordan. (Andersen, E.S m.fl. 2011) Aktivitetsplanlegging Er å legge detaljert plan for å realisere milepælene. (Andersen, E.S m.fl. 2011)

5 5 av 21 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn «Kompetanseutvikling gjennom etter og videreutdanning er kanskje det viktigste virkemiddel for å heve kvaliteten på PP-tjenesten og øvrige kommunale tjenester overfor barn og unge med særskilte behov» (Meld. St : 91). I strategien fra Utdanningsdirektoratet heter det: «Målet er å stimulere PP-tenesta til å arbeide meir systemretta gjennom auka kompetanse om rettleiing, endringsleiing, organisasjonskunnskap og organisasjonsutvikling. Etter- og vidareutdanningsstrategien for tilsette i PP-tenesta er statens bidrag for å nå dette målet.» I Oppdragsbrev S fra Utdanningsdirektoratet, har Statped fått beskrevet sitt oppdrag. Statpeds oppdrag består av fem deler: 1. Etablering og ledelse av regionale nettverk 2. Etablere og koordinere og lede nasjonale nettverkskonferanser 3. Bistå koordinerende UH institusjon i utviklingen av etter- og videreutdanningen 4. Tilby etterutdanning på prioriterte områder på oppdrag fra kommuner og fylkeskommuner 5. Bistå direktoratet i oppfølgingen av SEVU-PPT 1.2 Formål Styrke fokuset på systemarbeid Øke kompetansen og sikre kvalitet i tilbudene gjennom dialog og samhandling med PPT Etablere og/eller utvikle nettverk Støtte PPT i deres rolle og funksjon som en viktig aktør i opplæringsfeltet Ivareta likeverdighet i tilbudene 1.3 Prosjekteier Statped har valgt å organisere deler av oppdraget som et prosjekt. Statped er eier av prosjektet.

6 6 av 21 2 PROSJEKTETS OMFANG 2.1 Beskrivelse av prosjektets omfang Prosjektets tidsramme er og omfatter alle Statpeds regioner. Prosjektet skal støtte Udir i gjennomføring av SEVU-PPT, i omfang etter nærmere avtale mellom Statped og Udir. Prosjektet skal: a) Bistå UH-sektor når det gjelder etter- og videreutdanning med ett koordineringsmøte per semester, b) Arrangere en årlig nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PPT, c) Planlegge og gjennomføre etterutdanning på oppdrag fra Udir, og d) Tilby etterutdanning til kommuner/fylkeskommuner ut fra deres behov på tema som distribueres i alle regioner som en nasjonal satsing. Tilbudene i c og d utgjør til sammen kun to tema per skoleår. Flere detaljer på størrelse av leveransene er angitt i aktivitetsplanene. Fast personalressurs består av en nasjonal prosjektleder (50%), tre regionale prosjektledere (hver på 50%), og en regional prosjektleder (100%), og bidrag fra Kommunikasjonstaben (10%). Samlet sentral og fast personalressurs er 310%. Andre personalressurser: Se pkt Rammebetingelser Lovverk og retningslinjer Oppdrag fra Udir Årlige tildelte midler fra Udir Årlige midler som Statped selv setter av til formålet (se budsjett kap.7) Rammebetingelser og kompetanseutviklingsplaner i kommuner og fylkeskommuner Kompetansen som finnes i prosjektgruppen og fagavdelingene i Statped Kompetansen prosjektgruppen henter inn fra eksterne aktører Personalressursene som Statped setter av (se kap. 4.2) Valg av organisering og styringsform (se kap. 4) Materiell; infrastruktur, teknisk utstyr, kommunikasjonsmateriell 2.3 Grensesnitt Prosjektets forhold til ordinær virksomhet i Statped 1. Oppdragsbrevet S06-13 fra Udir består av fem deler som Statped skal ivareta. Styringsgruppa for prosjektet vedtok høsten 2014 at del 2-5 i oppdragsbrevet ivaretas innenfor prosjektet med nasjonal prosjektleder som hovedansvarlig. 2. Etablering og ledelse av regionale nettverk ivaretas gjennom ordinær drift. De fire regiondirektørene er ansvarlige for gjennomføringen. 3. Regionalt initierte etterutdanningstilbud ivaretas og rapporteres i linjen.

7 7 av Sentralt ansvar og regionalt ansvar i Statped Prosjektet har en nasjonal prosjektleder. Alle prosjektets oppgaver som er sentralt initiert ledes av prosjektleder og den nasjonale prosjektgruppen. Nasjonale deloppgaver kan være delegert til regionale prosjektledere. Den nasjonale prosjektgruppen skal koordinere oppgavene og ivareta et nasjonalt perspektiv. De regionale prosjektlederne har ansvar for gjennomføring av felles nasjonale tiltak i egen region. Regionene styrer del 1 av oppdraget. Regionene har også ansvar for regionale tiltak de selv har initiert, selv om tiltakene har utgangspunkt i og klare tangenter til formålet for SEVU-PPT Prosjektets forhold til regioner og enheter i Statped Som et matriseorganisert prosjekt disponeres ikke personalressurser utover dem som er satt av til prosjektgruppen. Prosjektet må derfor utløse ressurser ved behov fra styringsgruppen, gjennom linjen. Aktuelle ressurser som skal utløses skal fremgå av prosjektplanen og tilhørende aktivitetsplaner. Nasjonal prosjektleder, eller den som får delegert oppgaven, retter forespørsler gjennom linjen til direktør og regiondirektører, som utløser ressurser i sin region Statped og Udir Statped skal ifølge oppdragsbrevets del 5 bistå Udir i oppfølgingen av SEVU-PPT. Statped kan gi styringsinformasjon på bakgrunn av erfaringer, hendelser, informasjon og evalueringer i prosjektet. Nasjonal prosjektleder og styringsgruppen er ansvarlig for at styringsinformasjonen når Udir. Hvis det oppstår tolkningsproblematikk knyttet til oppdrag og tiltak, tar direktøren i Statped kontakt med Udir, slik at en samles om felles forståelse. Når det gjelder utviklingsoppgaver må disse avklares med Udir Statped og UH-sektoren Statped har ikke ansvar for videreutdanningstilbudene, men kan bidra inn med fagfolk på forespørsel fra koordinerende UH-instans. Statpeds oppgave er etterutdanning på oppdrag fra Udir, med NTNU som koordinerende instans. Statped og UH-sektoren samarbeider om innhold i nasjonale og regionale tiltak. Alle regioner bør ha en regional UH-instans som kan inngå i de regionale dialog- og ressursgruppene, der også Fylkesmennene er representert Statped og Fylkesmennene Regionene i Statped og Fylkesmennene i regionen skal koordinere sin innsats når det gjelder SEVU-PPT. Dette er en del av den ordinære driften i hver region under ledelse av regiondirektør. Fylkesmennene tildeler etterutdanningsmidler i SEVU-PPT. Koordinering på nasjonalt nivå blir tatt hånd om av direktør i Statped og Fylkesmennene sitt arbeidsutvalg.

8 8 av 21 3 MÅL OG RESULTATKRAV Formål - Se pkt Effektmål Effekter, slik som økt andel av systemarbeid og økt kompetanse, vil være påvirket av alle aktiviteter som pågår i SEVU-PPT, og ikke kun aktivitetene som ligger til dette prosjektet. Effektmålinger må ivaretas av en samlet evaluering av den totale satsingen. 3.2 Resultatmål Hver aktivitet skal ha formuleringer som viser hvordan innholdet er knyttet til PPT og systemarbeid Hver region skal ha en oversikt over behov for etterutdanning i PPT, som er fremkommet på bakgrunn av innhenting av opplysninger fra kommuner, fylkeskommuner og fylkesmennene Alle aktiviteter skal evalueres og rapporteres. Kvantitative evalueringer skal alltid være på «fornøyd-siden+1» av skalaen (jfr. fem-delt skala i Questback) Alle aktiviteter skal utvikles og gjennomføres i dialog og samhandling med PPT. Kvaliteten og tilpasning sikres gjennom: Tilbakemelding på gjennomførte aktiviteter og innspill til planlagte aktiviteter gjøres i regionale fora, f.eks. arbeidsgrupper, regionale prosjektgrupper, nettverksgrupper o.l. Dette skal referatføres PPT har deltakere i en programkomite for den nasjonale konferansen Deltakelse på etterutdanning skal være uavhengig av geografi og økonomi. Likeverdige muligheter sikres gjennom: Etablering av ett etterutdanningstilbud ved bruk av MOOC (Massive Open Online Courses) innen juni 2015 Etterutdanningstilbudet ved bruk av MOOC skal være gjennomført og evaluert innen 15. desember 2015 Minst 50% deltakelse på nasjonal nettverkskonferanse fra PPT lederne i kommuner og fylkeskommuner i 2015 Deltakelse på nasjonal konferanse skal være uavhengig av geografi og økonomi. I 2015 skal deltakelsen fra PPT-lederne i hvert fylke være på minimum 25 % En nasjonal konferanse for PPT-ledere skal etableres og gjennomføres årlig

9 9 av 21 4 PROSJEKTORGANISERING 4.1 Roller og ansvar Statped har valgt å gjennomføre deler av satsingen som et prosjekt. Den resterende delen inngår i Statped sin ordinære virksomhet. Styringsgruppe Direktør og regiondirektører i Statped utgjør prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppen skal beslutte i forhold til prosjektet, faglig, administrativt og økonomisk. Styringsgruppen tar beslutninger på bakgrunn av saksfremlegg fra nasjonal prosjektleder. Direktør i Statped rapporterer til direktoratet. Direktør og nasjonal prosjektleder har løpende dialog og samhandling med Udir. Nasjonal prosjektgruppe Den nasjonale prosjektgruppen består av: - Håvar Grøttland, regional prosjektleder Statped nord - Anne Tolgensbakk, regional prosjektleder Statped midt - Ståle Tvete Vollan, regional prosjektleder Statped sørøst - Walther Olsen, regional prosjektleder Statped vest - Nina Fjeldheim, nasjonal prosjektleder - Sidsel Carlsen, kommunikasjonsrådgiver Nasjonal prosjektleder - følger opp alle deler av prosjektet og rapporterer til styringsgruppen - koordinerer arbeidet mellom det nasjonale og det regionale nivået. - skal være pådriver og bidragsyter i utviklingen av et likeverdig tilbud til kommuner og fylkeskommuner.

10 10 av 21 Regionale prosjektledere - skal gjennomføre og iverksette oppgaver i prosjektet i henhold til styringsgruppas beslutninger - har som oppgave å følge opp prosjektets aktiviteter nasjonalt og regionalt - rapporterer til nasjonal prosjektleder. - kommuniserer tilbudene Prosjektgruppa - skal ha en halvårlig styringsdialog med styringsgruppa - har et årlig dialogmøte med Utdanningsdirektoratet. UH-sektoren - har ansvar for utvikling og gjennomføring av etter- og videreutdanningstilbud. - NTNU har fått i oppdrag å koordinere arbeidet Fylkesmannen - har ansvar for tildeling av midler til videre- og etterutdanning - forvalter nasjonale midler til etterutdanning Nasjonale sentra: Læringsmiljøsenteret, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), Lesesenteret, Matematikksenteret har fått et tilleggsoppdrag i SEVU-PPT. Oppdraget omfatter: - Utarbeide en samlet oversikt over hva som finnes av kartleggings- og diagnostiseringsmateriell og aktuelt og kvalitativt godt veilednings- og støttemateriell på sine respektive fagområder for barnehage og grunnopplæringen. - Vurdere behov for nyutvikling på områder hvor det er udekkede behov og eventuelle behov knyttet til videreutvikling av eksisterende materiell. - Starte arbeidet med å etablere et eget område på sentrenes nettsider for PP-tjenesten for informasjon og publisering av kartleggings- og veiledningsmateriell. Regional drift og satsing: Regionene i Statped har ulike etablerte strukturer for samarbeid med FM og PPT. Etablerte strukturer vil bli videreført og videreutviklet og nye strukturer vil bli etablert i henhold til de behov som framkommer i dialog med FM og PPT, samt de nasjonale føringer som foreligger. 4.2 Bemanningsplan Rolle Person Kompetanse % andel tilgjengelig Nasjonal prosjektleder Nina Fjeldheim (HK) Ledelse, styring 50% 4 regionale prosjektledere Anne Tolgensbakk (Midt) Ståle T. Vollan (Sørøst) Håvar Grøttland (Nord) Walther Olsen (Vest) Styring og utvikling 50% 100% 50% 50% Kommunikasjonsmedarbeider Sidsel Carlsen (HK) Lene Fjellstad (Midt) Kommunikasjonsarbeid Intervju, evaluering (QB), skrivearbeid Administrativ støtte Lene Furuli (HK) Nasjonal konferanse, Fasilitering Kursadministrasjon Åse Engeland (Sørøst) Karen Sømhovd (Sørøst) Registrere og administrere etterutdanningene og den nasjonale PPTlederkonferansen 10% 10 dagsverk 10 dagsverk 5 dagsverk 5 dagsverk

11 11 av 21 Teknisk IKT støtte (SIKT) Utviklingsstøtte og bruk av IKT (ALT) John Kjelaas (Midt) Randi Johannessen (Nord) Cecilie Kaarbø (Vest) Lasse Aabølling (HK) Børge Breivik (HK) Lars Abrahamsen (HK) Trond Hugo Knutsen (HK) Ole Bjørn Lier (HK) Pål Eivind Haugen (HK) Gunnar Uglem (HK) Adm.støtte etterutdanning Adm.støtte etterutdanning Adm.støtte etterutdanning Nasjonal konferansestøtte: Lyd, bilde, lys, streaming, teknisk hjelp ved presentasjoner med videre Etterutdanning og MOOC (se pkt. g side 4) Film-intervju, klipping, nasjonal PPT-leder konferanse Økonomi Fast person fra region Nord Veiledning, budsjett, regnskap, rapportering m.v. Arkiv og dokumentasjon Fast person fra arkivarene Spørsmål om reg. i Fabris. Oppretting av tjenester. Utvikle felles rutiner 3 dagsverk 3 dagsverk 3 dagsverk 40 dagsverk 20% 10 dagsverk 10 dagsverk 10 dagsverk *ressurser til regionalt initierte tiltak er ikke med disse håndteres på ordinær måte i linjeorg.

12 12 av 21 5 PLANER 5.1 Detaljert prosjektplan Se vedlegg. 5.2 Hovedaktiviteter Beskrivelse av hovedaktivitetene i prosjektet Nasjonal konferanse for PPT ledere Høsten 2015 Beskrivelse av aktiviteten Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PPT er deloppdrag 2 fra Udir til Statped: «Etablere, koordinere og lede årlige nasjonale nettverkskonferanser», periode Formålet med aktiviteten Den årlige nasjonale nettverkskonferanse for PPT-ledere skal bidra til at erfaringene på lokalt og regionalt nivå løftes opp på nasjonalt nivå. Nettverkskonferansen skal bidra til at de gode løsningene og eksemplene synliggjøres, og bidra til å legge til rette for økt fokus på systemrettet arbeid i PPT. Oppstartskriterier Midler til gjennomføring av den nasjonale nettverkskonferansen blir gitt gjennom det ordinære tildelingsbrevet til Statped hvert år. Evalueringen fra fjorårets konferanse ligger til grunn for neste års konferanse. For å ivareta sammenhengen mellom de regionale nettverkene og den nasjonale nettverkskonferansen ønsker Udir at Statped i planleggingen og gjennomføringen av nettverkskonferansene involverer representanter fra regionale nettverk, UH-sektor og nasjonale sentra. Dette gjøres gjennom etableringen av en programkomite Ansvarlig for aktiviteten Nina Fjeldheim og Ståle T. Vollan. Resultater fra aktiviteten Styringsgruppa for prosjektet bestilte en digital plattform for konferansen i Møteplassen blir videreført i 2015, på Facebook, hvor målet er å doble antall følgere fra PPT i gruppen. Videre skal det, som i 2014, produseres video-intervju, og arrangeres direkte streaming fra konferansen i Etterutdanning flerspråklighet - våren 2015 Beskrivelse av aktiviteten Tre en-dagssamlinger med individuelt arbeid eller gruppearbeid mellom samlingene. Etterutdanningen vil inneholde en kombinasjon av forelesninger, workshop med egne kasus og oppgaveinnlevering. Medbrakte kasus diskuteres i lys av tema fra forelesningene. Formålet med aktiviteten Kunnskap om flerspråklig utvikling, norsk som andrespråk og rettigheter i forhold til opplæring er grunnleggende tema innenfor dette fagområdet. Pedagogiske konsekvenser av utredning og tilrettelegging for læring vil gis en sentral plass. Mellom samlingene legges det opp til å anvende innhold fra etterutdanningen, samarbeid mellom deltakere og noe skriftlig arbeid ut fra dette. Det vil bli tilbud om oppfølging og veiledning av dette arbeidet. Styrke PPT sin kompetanse - i utredning av flerspråklige barn/elever med spesialpedagogiske behov.

13 13 av 21 Oppstartskriterier Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten - innen tilrettelegging av opplæringstilbudet til flerspråklige barn/elever med spesialpedagogiske behov. - i systemarbeid i arbeid med flerspråklige barn/elever Rammebeskrivelse er laget av NTNU Utlysing og påmelding gjennomført fra 1.aug. -1.sep Minimum antall deltakere pr. gruppe: 10 deltakere I prosjektgruppen: Håvar Grøttland, Walther Olsen, Ståle T. Vollan Fagansvarlige: Espen Egeberg og Kirsten Bjerkan Aktiviteten er gjennomført i henhold til aktivitetsplan, og evalueringer og rapport er gjennomført i tråd med plan. PPT har økt kunnskap om flerspråklighet, og kan håndtere arbeid med dette inn mot opplæringsarenaene. Statped får kunnskap om PPT sin kompetanse som grunnlag for videre utvikling av tjenestene. Etterutdanning flerkulturalitet våren 2015 Beskrivelse av aktiviteten Tre en-dagssamlinger med individuelt arbeid eller gruppearbeid mellom samlingene. Etterutdanningen vil inneholde en kombinasjon av forelesninger, workshop med egne kasus og oppgaveinnlevering. Mellom samlingene legges det opp til samarbeid mellom deltakere og noe skriftlig arbeid ut fra dette. Det vil bli tilbud om oppfølging og veiledning. Deltakerne skal sette seg inn i litteratur om emnet, og det vil bli presentert litteratur som forberedelse til samlingene. Formålet med aktiviteten Oppstartskriterier Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten Etterutdanningstilbudet - tar opp flerkulturell forståelse hvor kommunikasjonen mellom PPT og foresatte står sentralt - skal gi teoretisk og praktisk innsikt som grunnlag for refleksjon over det kulturelle møtet mellom skole, barnehage, PPT og foresatte. - vil i tillegg ta opp hvordan nedsatt funksjonsevne kan oppfattes av foresatte og profesjonelle, og hvordan legge til rette for gode utviklingsbetingelser ut fra et flerkulturelt perspektiv. Etterutdanningstilbudet vil i hovedsak handle om - å øke PPT-rådgiverens flerkulturelle forståelse i spesialpedagogisk rådgivning rettet mot minoritetsspråklige foreldre, barnehagelærere og lærere - å sette fokus på ulike tilnærminger til nedsatt funksjonsevne og intervensjonstiltak i arbeidet med minoritetsspråklige barn med spesialpedagogiske behov. Hovedfokus vil være rettet mot endringer på systemnivå. Rammebeskrivelse er laget av NTNU Utlysing og påmelding gjennomført fra 1.aug. -1.sep Minimum antall deltakere pr. gruppe: 10 deltakere I prosjektgruppen: Håvar Grøttland, Walther Olsen, Ståle T. Vollan Fagansvarlige: Meral Øzerk og Elisabeth Mikkelsen Aktiviteten er gjennomført ihh til aktivitetsplan, og evalueringer og rapport er gjennomført i tråd med plan. PPT har økt kunnskap om flerkulturalitet, og kan håndtere arbeid med dette inn mot opplæringsarenaene. Statped får kunnskap om PPT sin kompetanse som grunnlag for videre utvikling av tjenestene.

14 14 av 21 Etterutdanning oppdrag Udir skoleåret 2015/16 Beskrivelse av aktiviteten Etterutdanning innfor gitt tema på bakgrunn av oppdrag fra Udir Formålet med aktiviteten Styrke PPTs kompetanse innenfor det/de områder oppdraget omfatter Oppstartskriterier Kursbeskrivelse godkjennes av NTNU Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten Anne Tolgensbakk, Walther Olsen Aktiviteten, inkl. evalueringer og rapportering, er gjennomført ihh til plan. At PPT har økt sin kunnskap og handlingskompetanse innenfor det/de områder oppdraget omfatter, og derav blir i stand til å håndtere problemstillinger knyttet til dette ut mot opplæringsarenaene. Statped får kunnskap om PPT sin kompetanse som grunnlag for videre utvikling av sine tjenester. Utviklingsprosjekt i etterutdanning av PPT (MOOC) Beskrivelse av aktiviteten Utviklingsprosjektet er nasjonalt og prosjektet gjennomføres i alle de fire regionene. Utgangspunktet er en kartlegging av behov for etterutdanning i PPT i tjenester med få ansatte (>3). Etterutdanningen har som formål å styrke kompetansen i PPT og utvikle en elektronisk plattform som verktøy i dette arbeidet. Deltakerne skal være «medforskere» på egen læring og kompetanseutvikling når det gjelder bruken av et virtuelt klasserom. Formålet med aktiviteten Likeverdig tilgang til Statpeds tjenester herunder etterutdanning Oppstartskriterier Tid, kompetanse og økonomi Ansvarlig for aktiviteten Håvar Grøttland, Anne Tolgensbakk, Nina Fjeldheim Resultater fra aktiviteten Kunnskap om og forutsetninger for e- læring og dokumentasjon Prosjektgruppe drift Beskrivelse av aktiviteten Styring ledelse oppfølging fordeling Prosjektgruppemøter: Dag 1 status og fremdrift. Dag 2 arbeid med aktiviteter - (Oslo), NTNU (Trondheim), Styringsgruppe (Oslo). Prosjektplan oppdatering (NF - Alle) Aktivitetsplaner til hver hovedakt: (Se fordeling) Aktivitetsplaner - oppdatering - samlet oversikt (AT) Oppdatering - Budsjett (AT) Deltakeroversikt oppdatering (WO) Rapportering halvårlig (Alle) Kompetanseutvikling (NF) Kommunikasjonsstrategi oppdatering (SC) Formålet med aktiviteten Sikre prosjektets fremdrift i henhold til planer og vedtak Oppstartskriterier Tid, kompetanse, økonomi Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten Nina Fjeldheim Prosjektet gjennomføres etter retningslinjene fra Udir og styringsgruppen og PPT får hevet sin kompetanse. Dette vil igjen gi bedre tjenester til elever med spesielle behov.

15 15 av Hovedmilepæler og leveranser Milepælsløp Nasjonal konferanse for PPT-ledere 2015 M/L Beskrivelse av milepæl eller leveranse Dato N1 Når evalueringsrapport fra konferanse 2014 er levert styringsgruppa N2 Når Konferansested 2015 er bestilt N3 Når programkomiteen har hatt møte N4 Når invitasjon med program er sendt ut N5 Når kursdatabasen er stengt for påmelding N6 Når konferansen er gjennomført N7 Når Evalueringsrapport fra konferanse 2015 er levert styringsgruppa Milepælsløp - Etterutdanning oppdrag Udir 2015 inkl. MOOC M/L Beskrivelse av milepæl eller leveranse Dato E1 Når tema for 2015 er mottatt fra Udir E2 Når UDIR og NTNU har gitt klarsignal for rammer/innhold inkl. MOOC E3 Når avtale mellom prosjekt og ALT og SIKT er godkjent av linjeledere E4 Når alle fagpersoner fra linjen er på plass E5 Når den teknologiske plattformen er klar til bruk E6 Når «Informasjonsmal» for etterutdanningstilbud SEVU PPT er sendt til NTNU E7 Når etterutdanningstilbudet er utlyst E8 Når søknadsvinduet er åpnet E9 Når søknadsvinduet er lukket E10 Når den første aktiviteten i etterutdanningen er gjennomført E11 Når siste aktivitet på etterutdanninga er gjennomført E12 Når evalueringsrapport er levert til prosjektgruppa Milepælsløp - Etterutdanning oppdrag Udir Flerspråklighet og flerkulturalitet M/L Beskrivelse av milepæl eller leveranse Dato EF1 Når tema for 2015 er mottatt fra Udir EF3 Når avtale mellom prosjekt og ALT og SIKT er godkjent av linjeledere EF4 Når fagpersoner er på plass EF6 Når «Informasjonsmal» for etterutdanningstilbud SEVU PPT er sendt til NTNU EF7 Når etterutdanningstilbudet er utlyst EF8 Når søknadsvinduet er åpnet EF9 Når søknadsvinduet er lukket EF10 Når den første aktiviteten i etterutdanningen er gjennomført EF11 Når Styringsgruppa har fattet vedtak om temaet skal fortsette H EF12 Når siste aktivitet på etterutdanninga er gjennomført EF13 Når evalueringsrapport er levert til prosjektgruppa

16 16 av 21 Utviklingsprosjekt i etterutdanning av PPT (MOOC) M/L Beskrivelse av milepæl eller leveranse Dato U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 Når det foreligger resultat fra kartlegging av deltakelse på etterutdanning Når prosjektbeskrivelsen er levert Styringsgruppa Når avtale mellom prosjekt og ALT og SIKT er godkjent av linjeledere Når 4 piloter i de 4 regionene er valgt ut Når de(n) teknologiske plattformen er klar til bruk Når fagpersoner er på plass Når «Informasjonsmal» om etterutdanninga er levert nasj. prosjektleder Når invitasjon til et strategisk utvalg pp-tjenester er sendt ut Når deltakere er valgt ut Når den første etterutdanningsdagen er gjennomført Når midtveisevaluering er levert nasj.prosjektleder Når siste aktivitet på etterutdanninga er gjennomført Når evalueringsrapport er levert til prosjektgruppa

17 17 av 21 6 USIKKERHET Sannsynlighet kode S: Aktuell bedømmelse av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer dersom planlagte tiltak ikke gjennomføres 5 Svært stor sannsynlighet (80 % - 100%) 4 Stor sannsynlighet (60 80%) 3 Middels høy sannsynlighet (40-60%) 2 Lav sannsynlighet (20 40%) 1 Usannsynlig (mindre enn 10% - 20%) 0 Risikoen er bortfalt eller eliminert Konsekvenser kode K: Bedømmelse av konsekvensene om hendelsen inntreffer: 5 Svært alvorlig: Hele (del)prosjektet er i fare 4 Alvorlig: Hele (del)prosjektets planer må gjøres om 3 Moderat: Hele (del)prosjektets planer påvirkes, men totalrammen for prosjektet kan holdes 2 Lav: Planer for (del)prosjektet påvirkes, men totalrammen holdes 1 Ubetydelig: Begrenset virkning, kan innhentes Nr Risiko/hendelse S K Konsekvenser Gardering/Tiltak Sykemeldinger 4 3 Noen av regionene får ikke God regional forankring gjennomført sine aktiviteter eller må utsettes Endring av økonomiske rammebetingelser 4 4 Må utarbeide ny prosjektplan, utsette eller endre aktiviteter God og systematisk dokumentasjon av kvalitetene ved prosjektet Uklare styring og styringssignaler, - og beslutninger 5 4 Hele eller deler av prosjektet må gjøres om Arbeide med klare rolle og funksjoner mellom styringsgruppen, Udir, nasjonal prosjektleder og regionale prosjektledere «Strekk i laget mellom sentral 4 3 Uklarhet hva styres av hvem og Sikre god dialog mellom relevante styring og regional styring» når aktører Kompetanse og kunnskap om 3 2 Framdrift av prosjektet Kunnskap om prosjektarbeid og prosjektarbeid gjennomføring, implementering og evaluering Kunnskap om gruppeprosesser 2 2 Stabilitet i gruppen Bevisstgjøring av deltakelse Regional organisering, avklaring og forståelse av styring mellom regiondirektør / regional prosjektleder og nasjonal prosjektleder Motivasjon/kreativitet/autonomi Uklare roller og funksjon Avklaring gjennom dialog og beskrivelser i prosjektplan og evaluering av styring og rapportering. Evaluering av den interne organisering læring for Statped i nasjonal prosjekt organisering Lav motivasjon og lite energi i gruppa eller hos enkelt deltakere Byråkrati 3 2 Fokus på rapportering og kontroll framfor resultat Reduksjon av andre tjenester 5 3 Brukere og samarbeidspartnere når fagpersoner tas ut til i en eller flere regioner vil få et oppdrag som etterutdanning dårligere tilbud fra Statped i en For mange konkurrerende tilbud til PPT gitt periode 3 3 Irritasjon hos PPT. Ødsling av statlige ressurser. Sikre gode tilbakemeldinger på eget og andres arbeid Tydelige krav til rapportering og omfang Tidlig planlegging. Orientering internt og eksternt. Planlegge for redusert drift. Bruke digitale løsninger som krever mindre tid. God koordinering mellom aktører. Kontinuerlig innhenting av informasjon fra PPT. Edruelige på hvilke tilbud Statped tilbyr og når de tilbys

18 18 av 21 7 BUDSJETT Rammer og tildeling for 2015 når det gjelder prosjektet er p.t. ikke kjent. Det er nødvending å synliggjøre egen tildeling av prosjektmidler fra Udir, samt hva prosjektet får tilført gjennom ordinære midler i Statped. Interne lønnsutgifter er IKKE tatt med. Reisetid er ikke tatt med. Utgifter Inntekter Nasjonal konferanse Foredragsholdere Overnattinger, mat, lokaler Underholdning Leie av teknisk utstyr o.a Kommunikasjonsmateriell Reiseutjevningsmidler (50 x1500) Deltakeravgift (200 x 1500) Etterutdanning flerspråklighet Reise og oppholdsutgifter Kurslok. m/lunsj o.a.(ca pr.d) Deltakeravgift (140x1000) Etterutdanning flerkulturalitet Reise og oppholdsutgifter Kurslok. m/lunsj o.a.(ca pr.d) Deltakeravgift (120x1000) Etterutdanning oppdrag Udir 2015/16??? Reise og oppholdsutgifter Foredragsholdere Materialkostnader Utviklingskostnader Deltakeravgift (??)?? Utviklingsprosjekt i etterutdanning av PPT Kartlegging av behov Planlegging Investering Utgifter ifm referansegruppearbeid Foredragsholdere Prosjektgruppe drift Drift av prosjektet, Reise, opphold m.v Kompetanseutvikling Uforutsette utgifter 10% av totalbudsjett???? Regnskapsføring: Prosjektet har en fast økonomimedarbeider som er kontaktperson og som håndterer regnskapet for de aktivitetene som er nevnt i budsjettet, og som bistår nasjonal prosjektleder med å sette opp budsjett. Denne oppgaven legges til administrasjonsavdelingen i region nord. I regnskapet for prosjektaktivitetene føres en på følgende måte:

19 19 av 21 For alle aktiviteter skal det påføres prosjektkode: 2013/11346, 3400(initialer), og kap post 21. Lønn og reise, internt i Statped: For alle lønnsutgifter og reiseutgifter til Statped-ansatte benyttes den enheten hvor den tilsatte arbeider til vanlig, inkludert kommunikasjonsrådgiver, fra koststed, dimensjon 2, 2000 (Nord), 3000 (Midt), 4000 (Vest) og 5000 (Sørøst). For alle lønnsutgifter og reiseutgifter til egne medarbeidere fra HK, nasjonal prosjektleder, SIKT, og ALT brukes tilsvarende koststed 1000 (HK). På grunn av dette vil det variere fra år til år hvordan kostnader til reiser fordeler seg mellom enhetene i Statped. Drift: For alle driftsutgifter til nasjonale tiltak, som nasjonal nettverkskonferanse og etterutdanning, andre fagdager med videre hvor det løper utgifter til konferanserom, dagpakker, utstyr og honorar skal alltid brukes koststed: 1000 (HK), brukes. Alle utgifter til regionale prosjektgrupper, dialog- og resursgruppemøter, som møterom, møtemat og reiseutgifter til eksterne, føres på respektiv region. Budsjett og regnskap for regionale nettverk og regionalt initierte oppgaver er ikke en del av prosjektet, og føres derfor i sin helhet i regionene, uten prosjektkoden. Hvis en i tillegg får definerte midler knyttet til spesifikke oppgaver i SEVU-PPT, men som utføres i regionene som en del av oppgaver i linja, overføres det midler fra prosjektet til regionene etter avtale. Ekstra dimensjon for nasjonale aktiviteter Hver aktivitet i prosjektet skal føres på prosjektnummeret som vanlig, men i tillegg merkes med et eget avtalenummer under dimensjon 3. Disse følger kodene på milepælsplanene i prosjektplanen: EU1: Etterutdanning fra Statped (flerspråklighet ) EU2: Etterutdanning fra Statped (flerkulturalitet ) EU3: Etterutdanning fra Statped EU4: Etterutdanning fra Statped PPT14: Nasjonal Nettverkskonferanse for PPT-ledere 2014 PPT15: Nasjonal Nettverkskonferanse for PPT-ledere 2015 FD1: Tilbud i regi av Statped SEVU-PPT (Skolevegring-skoleutvikling 2014) FD2: Tilbud i regi av Statped SEVU-PPT FD3: Tilbud i regi av Statped SEVU-PPT MC1: E-tilbud i regi av Statped SEVU-PPT MC2: E-tilbud i regi av Statped SEVU-PPT MC3: E-tilbud i regi av Statped SEVU-PPT MC4: E-tilbud i regi av Statped SEVU-PPT 8 TJENESTEREGISTRERING Prosjektgruppa ønsker å ha en fast arkivar til å støtte prosjektet når det gjelder registreringsarbeidet i Fabris og/eller Ephorte. Det utpekes en arkivar for prosjektet gjennom linja.

20 20 av Hovedprinsipp for registrering i Fabris 1. Nasjonale oppgaver, som utføres i alle regioner og alle aktiviteter og tjenester som er knyttet til det nasjonale prosjektet føres i FABRIS under HK sitt saksnummer (HK ). 2. Alle regionale oppgaver, som er regionalt initiert, eller som der regionen er ansvarlig i linja blir ført på regionens sitt saksnummer (eks: VE ). 8.2 Registrering av tjenester i Fabris: I HK sitt saksnummer føres alle overordnede dokumenter i prosjektet, samt alle dokumenter knyttet til samarbeid med andre aktører i SEVU-PPT Under hovedsaken til HK opprettes ulike tjenester knyttet til nasjonale tiltak Årlig nasjonal lederkonferanse for PPT = 1 tjeneste (eks: «Nasjonal konferanse for PPT ledere 2014») Etterutdanning, gjennomført med en spesifikk gruppe = 1 tjeneste (eks. «Etterutdanning SEVU-PPT Flerspråklighet Stavanger 2014») For høsten 2014 vil vi derfor ha 4 tjenester for flerspråklighet og 4 tjenester for flerkulturalitet. Fagdager gjennomført i alle regioner og som er avtalt nasjonalt = 1 tjenester (eks. «Fagdag om skoleendring og skolevegring Sogndal 2014») Under regionenes saksnummer føres alle overordnede dokumenter knyttet til SEVU-PPT, på saker som er initiert av regionen eller som er plassert i linja i regionen. Det kan være dokumenter knyttet til møter i ressursgrupper, koordineringsgrupper eller dokumenter fra regionen til HK/nasjonal prosjektleder osv. Under regionen saksnummer opprettes ulike tjenester knyttet til regionalt initierte tiltak Fagdager, etterutdanning, kurs, systemveiledning osv. 9 KVALITETSSIKRING Ikke aktuelt. 10 NYTTEVURDERINGER Se resultat- og effektmål kapittel Evaluering Hver aktivitet i prosjektet evalueres etter nærmere beskrivelse i aktivitetsplanene. Det er viktig å avklare hvilke deler som skal evalueres av eksterne instanser og hva prosjektet selv skal evaluere. Det må avklares med Udir og NTNU om hvordan og når en overordnet evaluering av hele SEVU-PPT skal gjennomføres. Det må avklares med Udir og NTNU om hvordan og når etterutdanningene på prioriterte områder skal evalueres, og av hvem. Det er viktig at det ikke gjøres parallelle evalueringer! Prosjektgruppa er ansvarlig for at nasjonal nettverkskonferanse for PPT ledere blir evaluert ved hjelp av QuestBack og ved å innhente opplysninger i regionale fora. I tillegg er det nødvendig at en får tilbakemelding på «streaming» fra konferansen. Alle opplysninger samles i en kort evalueringsrapport. Evalueringsrapporter fra de årlige konferansene bør utformes slik at en kan gjøre sammenligninger fra år til år. Evaluering av regionalt initierte tiltak avgjøres i regionene. Rapport sendes i linja Rapportering Nasjonal prosjektleder rapporterer til Styringsgruppe etter oppsatt møteplan. Kun på avvik fra plan; tid, økonomi, ressurser, kompetanse og spesielle hendelser eller på forespørsel fra Styringsgruppa.

21 21 av 21 Nasjonal prosjektleder skriver samlerapporter fra prosjektet til Styringsgruppa - halvårlig (ev. Udir). Nasjonal prosjektleder er ansvarlig for sluttrapport. Regionale prosjektledere skriver halvårlige rapporter til nasjonal prosjektleder på prosjektaktivitetene i regionen. Referat fra møter etc når det gjelder regionale tiltak og som kan ha innvirkning på prosjektet sendes som informasjon i kopi. Ellers oppdaterer regionale prosjektledere felles grunnlag for rapportering etter nærmere avtale med nasjonal prosjektleder (se blant annet kap. 5 om «Hovedaktiviteter» «prosjektgruppa drift») Regiondirektørene rapporter aktiviteter fra basisorganisasjonen / linja på ordinær måte. Statped skal svare på oppdragsbrevet samlet. En har nå oppgaver som både er prosjektorganisert og som er i linja. Styringsgruppen avgjør hvordan en slik samlerapport skal håndteres og hvem som skal ha oppgaven. 11 KRITERIER FOR AVSLUTNING AV PROSJEKTET Prosjektet er avsluttet når: sluttrapport er levert regnskap er avsluttet og alle fakturaer er betalt alle tjenester er ferdig registrert i Fabris og tjenestene er avsluttet

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune 01.01.2013-31.12.2013 Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune er midt i en stor og kompleks omstillingsprosess, og det er fremdeles mye igjen

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett...

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett... Statsbudsjettet 2014 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (NSKK) Nasjonalt senter

Detaljer

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015 Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015 TB Statped 2015 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Statpeds mål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i 2015... 4 2.1 Tjenesteyting... 5 Særskilte aktiviteter...

Detaljer

Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015

Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015 Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Detaljer

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Innhold Oppsummering... 1 1 Bakgrunn og formål... 5 1.1 Kunnskapsdepartementets initiativ

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Etablering... 4 1a. Planverk... 4 1b. Prosjektmandat... 5 1c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging...

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige

Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjekt i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Delrapport November 2008 Utdanningsdirektoratet Evaluering av Språkløftet og

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013. Statsbudsjettet 2013

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013. Statsbudsjettet 2013 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013 Statsbudsjettet 2013 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Læringsmiljøsenteret Side 1 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 Oppdragsbrevet for 2015... 5 1. Kommunikasjon... 5 1.1 Aktivitet...

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Evaluering av organiseringen av morsmålsopplæringen

Evaluering av organiseringen av morsmålsopplæringen Når kunnskap gir resultater--- Bergen Kommune Evaluering av organiseringen av morsmålsopplæringen Sluttrapport August 2007 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1 1.1 Evalueringstemaer 1 1.2 Datamateriale

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for «Ringerike 2020»

Prosjektbeskrivelse for «Ringerike 2020» » // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for «Ringerike 2020» Et strategiutviklingsprosjekt for å skape økonomisk handlingsrom Godkjent av : 2 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 1.1

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Revidert utgave, feb. 2011 MENTORS HÅNDBOK 1. FORSTÅELSE AV MENTORTJENESTEN

Revidert utgave, feb. 2011 MENTORS HÅNDBOK 1. FORSTÅELSE AV MENTORTJENESTEN MENTORS HÅNDBOK 1. FORSTÅELSE AV MENTORTJENESTEN 1.1 Historikk I trosopplæringsreformens forsøksperiode 2003-2008 ble en ny kirkelig veiledningstjeneste innført i prosjektmenighetene; Mentortjenesten.

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL UTDANNINGSDIREKTORATET FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL UTDANNINGSDIREKTORATET FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL UTDANNINGSDIREKTORATET FOR BUDSJETTÅRET 2015 1 1. Innledning... 3 2. Direktoratets virksomhetsmål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i 2015... 4 3. Tildeling av midler... 6 4.

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer