Med barn og elever mener vi alle dem som våre medlemmer arbeider med og for, inkludert voksne deltagere og studenter på fagskolen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med barn og elever mener vi alle dem som våre medlemmer arbeider med og for, inkludert voksne deltagere og studenter på fagskolen."

Transkript

1 Utdanningsforbundet Oslo ønsker at barnehage, skole, voksenopplæringssentre og faglige og administrative støttesystemer skal ha tillit i Oslos befolkning. Lærerprofesjonens etiske plattform ligger til grunn for alle barnehagelærere, lærere og lederes virke. Vi ønsker å gi et godt og variert tilbud til alle barn og elever i byen. Det krever økonomiske rammevilkår som gjør det mulig å tilpasse aktiviteter og opplæring, og et personale som er motivert og kvalifisert for de oppgavene de skal løse, og som har reell medinnflytelse, yrkesstolthet og faglig autoritet Vi krever mer penger til barnehager og skoler og voksenopplæringssentre enn i dag, ikke mindre. Vi krever flere pedagoger, ikke færre. Vi krever endrings- og utviklingstiltak som er pedagogisk begrunnet, ikke økonomisk. Vi krever et reelt handlingsrom for å anvende vårt profesjonelle skjønn individuelt og i fellesskap i vårt arbeid med og for barn og elever. Med barn og elever mener vi alle dem som våre medlemmer arbeider med og for, inkludert voksne deltagere og studenter på fagskolen. Utdanningsforbundet Oslo vil stille følgende krav til kommunen og andre arbeidsgivere i perioden. Rekkefølgen på punktene kravene er satt opp i, gjenspeiler ikke kravenes prioritering: 1 INNHOLD a) Organisatoriske endringer må ha en faglig-pedagogisk begrunnelse og være godt forankret i personalet. Endringer som medfører merarbeid, må tidfestes, og prioriteringer innen tidsbruk må foretas og risikovurderes i forkant. Slike endringer må evalueres grundig b) Standardiserte løsninger kan aldri erstatte lærere og lederes profesjonelle skjønn. Ulike pedagogiske verktøy kan være nyttige i ulike situasjoner, men bruken av slike verktøy må alltid være basert på en faglig og pedagogisk vurdering foretatt av lærere og ledere i den enkelte barnehage og skole, da det er de som kjenner barna og elevene best. c) De ulike overgangene i utdanningsløpet må ivaretas. Det må sikres tid og ressurser til møter mellom fagpersoner og møter med barn, elever og foresatte. d) Ansattes muligheter til faglig og pedagogisk etter- og videreutdanning må styrkes og gis uttelling i form av økt lønn. Etter- og videreutdanning må ta hensyn til reelle ønsker og behov. I Oslo er det spesielt viktig at man får kompetanse i å tilrettelegge tilbudet for barn og elever med minoritetsspråklig bakgrunn. e) Målet med evaluering og vurdering må være sosial, faglig og pedagogisk utvikling. Ingen former for offentliggjøring og rangering skal forekomme. f) Brukerundersøkelser skal bare anvendes til faglig og pedagogisk utvikling på den enkelte arbeidsplass, ikke til sammenlikning og rangering. 1

2 INNHOLD - SKOLE a) Bedre tilpasset opplæring og metodevariasjon må sikres gjennom at antall elever per lærer reduseres. b) Rammebetingelser som påvirker skolens innhold, eksempelvis fysiske rammer og pedagogiske ressurser for differensiering, må bedres. c) Spesialpedagogisk kompetanse må være tilgjengelig for elever med spesielle behov. Elevenes lovfestede rett til spesialundervisning i skole og voksenopplæring må ikke undergraves, og spesialundervisning må komme i tillegg til tilpasset opplæring. Ressurser til spesialundervisning må øremerkes denne opplæringen, og opplæringen må utføres av kvalifisert personale. d) Ressurser som følger vedtak om spesialundervisning, angis som uketimer. Skolene må i samarbeid med foreldre og elever vurdere hvordan timene skal brukes. Det må være mulig for foreldre og elever å følge med på at tildelte timer er gjennomført. e) Elever med minoritetsspråklig bakgrunn må sikres morsmålsundervisning, tospråklig fagopplæring og tilrettelagt norskundervisning etter behov i tråd med Opplæringsloven.. f) Det må opprettholdes og bygges ut egne spesialskoler og andre byomfattende tiltak for elever som har behov for slike tilbud. Spesialskolene/spesialgruppene må ha medbestemmelse ved inntak av elever/barn. Forventet elevtallsøkning krever en ekstra satsing på slike tiltak. g) Rangering av skoler på bakgrunn av resultater på nasjonale prøver må ikke forekomme. Disse prøvene skal være grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid. h) Omfanget av pålagt testing og kartlegging må reduseres. Det må være skolen som selv vurderer hva som er hensiktsmessig utover nasjonale pålegg. i) Inntaksordningen til videregående skole må gjøres om. Vi krever en inntaksordning som ikke skaper A- og B-skoler, og som ikke gjør det nødvendig for skoler å konkurrere med hverandre. Bytte av skoler etter skolestart bør organiseres gjennom rådgivertjenesten ved skolene. Elever i videregående skole skal ha rett til plass på en skole i nærmiljøet. Det må være gode yrkesfaglige og studieforberedende tilbud i alle deler av byen. j) Elever som kommer til Norge sent i skoleløpet må sikres særskilte ressurser og tilstrekkelig oppfølging de første årene for å lette inngangen i norsk skole, og for å gi realistiske muligheter til å fullføre og bestå videregående skole k) 1. og. klassinger får tilbud om mottaksklasser eller alfabetiseringsklasser hvis behov. l) Rådgivingstjenesten, sosiallærertjenesten og oppfølgingstjenesten må styrkes gjennom kompetanseheving og økte ressurser. Det må være sosiallærer på alle grunnskoler med barnetrinn. Det må være en utdannings- og yrkesveileder og en sosialpedagogisk rådgiver på alle grunnskoler med ungdomstrinn og på alle videregående skoler. Deltagere i voksenopplæringen må sikres rådgivning på et språk de forstår og det må opprettes flere stillinger som rådgiver for voksne. Det må jobbes for at NAV får en byomfattende oppfølgingstjeneste for ungdom, slik at samarbeidet med videregående skole blir enklere. m) Alle elever har rett til kvalifisert lærer i enhver undervisningssituasjon. Det skal settes inn kvalifiserte vikarer ved fravær. En god vikartjeneste må sikres i regi av Utdanningsetaten.

3 n) Undervisningsevaluering skal brukes som grunnlag for en prosess mellom elever og lærere om undervisningssituasjonen, og resultatene skal ikke offentliggjøres. En ensidig evaluering av lærere fra elevens side gir ikke et slikt grunnlag, og skal ikke forekomme. Det skal være medbestemmelse om hvordan undervisningen skal evalueres/vurderes lokalt på den enkelte skole. o) Undervisningstilbudet for voksne med rett til grunnskole- og/eller norskopplæring som kombinerer fag med yrkespraksis, må styrkes. p) Ledere og lærer må selv få vurdere etter hvilke metoder de vil gi midtveisvurdering og skriftlig vurdering. 1. INNHOLD BARNEHAGE a) Arbeidet med å rekruttere og beholde barnehagelærere må intensiveres. b) Mulighetene for dispensasjon fra utdanningskravet må fjernes fra lov om barnehager. Inntil kravet innfris må Oslo kommune stille strengere krav ved innvilgning av den enkelte dispensasjonssøknad, maksimalt innvilge dispensasjon for seks måneder og stille krav til veiledning i dispensasjonsperioden. c) Alle barn har rett til barnehagelærere i sin barnehagehverdag. Pedagogtettheten må økes til 0 %. Alle barnehager skal minst ha en bemanning hvor forholdstallet mellom voksne og barn er 1: for barn under tre år og 1: for barn over tre år. Ved fravær må det settes inn kvalifisert vikar. d) Plan for kompetanseutvikling må gjøres permanent og tilpasses personalets og barnehagenes ulike behov og ansvarsoppgaver. e) Barnehagelærerens arbeidsoppgaver må gjenspeile barnehagens samfunnsmandat gitt i formålsparagrafen i lov om barnehager. f) Det må settes av tilstrekkelig tid til samarbeid, for- og etterarbeid og faglig ajourføring. g) Pedagogiske verktøy som dokumenterer barnehagens læringsprosesser, må forankres i rammeplanen og barnehagens pedagogiske plattform. Barnehagen skal ikke kartlegge eller teste barn etter gitte standarder. h) Barnehagen skal jobbe etter prosessmål der hvert enkelt barn og barnegruppas behov blir ivaretatt. Innføring av læringsmål for enkeltbarn i barnehagen bryter med barnehagens formål, og vil kunne virke ødeleggende for barns læring og utvikling. Hvert barns læringsutbytte skal ikke vurderes opp mot sentralt gitte læringsmål. i) Det pedagogiske personalet i barnehagen må stå fritt til å velge om man skal ta i bruk standardiserte maler. j) Barn i barnehagen skal regnes som tre år når de har fylt tre år. REKRUTTERE OG BEHOLDE For å lykkes i arbeidet med å rekruttere og beholde kvalifiserte barnehagelærere, lærere og ledere må flere forhold på plass. Arbeidstakere som opplever jobbmestring, en ledelse med respekt for yrkesutøvelsen, og som får tillit, blir mer motiverte og engasjerte i sin jobb. Barnehagelærere, lærere

4 og ledere må få bruke sin kompetanse og erfaring i arbeidet med barn og elever med utgangspunkt i barna og elevenes forutsetninger. Valg av tiltak og virkemidler i det direkte arbeidet med barn og elever må avgjøres av det pedagogiske personalet. Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø må være i tråd med gjeldende forskrifter og oppleves godt. Kompetanseutvikling og etter- og videreutdanning må være en integrert del av personalpolitikken. Forutsetningene for å mestre arbeidshverdagen avhenger av ressurser og antall barn og elever man har ansvaret for. For å nå målene med å rekruttere og beholde kvalifisert, motiverte og engasjerte barnehagelærere, lærere og ledere i Oslo, mener Utdanningsforbundet Oslo følgende tiltak er nødvendige: a) Utviklingen av et omfattende rapporteringsregime med uhensiktsmessige byråkratiske rutiner må reverseres. b) Tydeliggjøring av at det helhetlige samfunnsmandatet for utdanningsløpet er viktig. c) Den totale belastningen i yrkene må reduseres. Omfanget av oppgaver må være i samsvar med tiden til rådighet. Det må være en total bemanning som samsvarer med ansvar og oppgaver, samt arbeidsgivers krav og forventninger. d) Lønnsnivået må heves betydelig. Gode lønns- og arbeidsvilkår i friske bygg er viktige tiltak for å rekruttere og beholde. e) Barnehagelærere og lærere må få økt lønn for relevant videreutdanning. f) Oslo kommune må ha konkurransedyktige lønnsvilkår for både nytilsatte og erfarne arbeidstakere i forhold til omkringliggende kommuner og fylkeskommuner. g) Økt pedagogtetthet i barnehage og skole er viktige for å skape gode læringsmiljøer og vil gi pedagogene mer tid til hvert barn og til hver elev. En slik satsing legger også til rette for at pedagoger vil ønske å fortsette sitt arbeid i barnehage og skole. h) Det er viktig å utvikle gode støttefunksjoner som legger til rette for at barnehagelærere, lærere og ledere kan konsentrere seg om sine kjerneoppgaver. i) Arbeidsforholdene for ledere må legges til rette med en lederressurs som er i samsvar med omfang og ansvar j) Seniortiltakene må styrkes, slik at eldre arbeidstakere opplever reelle lettelser i sin arbeidssituasjon. I skolen må nedslag i undervisningstid gis til eget for- og etterarbeid. k) Alle arbeidstakere over år skal tilbys 0 % stilling og 0 % lønn. l) Alle nytilsatte og nyutdanna skal få tilbud om å følge tilrettelagt veiledning første året som en del av sin arbeidsplan. Personale som får ansvar for opplæringsprogram og veiledning av nytilsatte får det som en del av sin individuelle arbeidsplan. De må også få tilbud om relevant kompetanseutvikling. m) Praksisdelen av lærer- og barnehagelærerutdanningen må gis bedre rammevilkår og fullfinansieres. n) Man må særlig aktivt søke å rekruttere og beholde arbeidstakere med minoritetsspråklig bakgrunn og tospråklig kompetanse. Kompetanseheving innen dette fagfeltet må styrkes og særskilt tilrettelegges. Morsmålslærere og tospråklige faglærere må primært sikres ett

5 arbeidssted og ivaretas gjennom ordnede arbeidsforhold der hvor de forholder seg til mer enn ett arbeidssted. o) Arbeidsgiver må forpliktes til å dokumentere årsakene til gjennomstrømning og utskiftinger i personalet og ledelsen p) Oslo kommune har et tett og forpliktende samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i regionen. q) Det må legges til rette for at Oslos skoler og barnehager fungerer som gode rekrutteringsarenaer i studentenes praksisperioder. Øvingslærernes rolle i forbindelse med dette må anerkjennes, og rammevilkårene for arbeidet deres må bedres. ARBEIDSMILJØ a) Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet må gi trygghet for barn/elever/deltakere og ansatte. Dette krever grundig planlegging av bygninger, romsituasjon og uteareal i tillegg til et godt støtteapparat. Tilgang på tid og ressurser er nødvendig for å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø der den ansatte opplever reell medbestemmelse. b) Ansatte må sikres medvirkning/medbestemmelse i overordnede planer for barnehage- og skolebygg (kravspesifikasjoner og eksemplifiserte løsninger). c) Det må legges til rette for gode kontorforhold. Det innebærer blant annet tilstrekkelig plass, god tilgang til telefon, kontorteknisk utstyr, møterom og konferanserom og skjerming mot støy og stadige forstyrrelser. Alle må sikres kontorarbeidsplasser og pauseareal/personalrom i tråd med lov og forskrift og Arbeidstilsynets retningslinjer. Det må sikres egne spiseplasser og toaletter for ansatte. d) Tiltak for å bedre inneklimaet, redusere støy og å skape gode lydforhold i barnehage- og skolebygg må prioriteres. e) Personalet må ha en velfungerende bedriftshelsetjeneste som bistår enkeltpersoner og bidrar aktivt i arbeidet for et godt arbeidsmiljø. f) Alle ansatte og ledere har ytringsfrihet i tråd med lovverkets bestemmelser og Oslo kommunes verdigrunnlag. Krav til lojalitet må ikke innebære at kritikkverdige forhold forties. Det må utvikles en god ytringskultur der ytringer og problematiseringer møtes med respekt og saklig argumentasjon. g) For ansatte i skole skal ansvaret for attførte og overtallige ligge i Utdanningsetaten, for andre ansatte i kommunen skal ansvaret ligge sentralt i kommunen. h) Medarbeiderundersøkelser må gi nyttig og relevant informasjon i tråd med formålet og ikke brukes i andre sammenhenger. Funnene på den enkelte arbeidsplass må følges opp. Lokal vernetjeneste skal involveres i hele prosessen. i) Medarbeidersamtaler skal være en likeverdig samtale om arbeidstakernes jobbsituasjon. Partene på arbeidsplassene velger selv form og innhold på samtalene. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres av leder med personalansvar. j) Ansatte må få kompetanse i forebygging og håndtering av konflikt- og voldssituasjoner.

6 k) Alle ansatte må sikres retten til fast ansettelse etter fireårsregelen i arbeidsmiljølovens 1-. Forsøk fra arbeidsgiver på å omgå denne retten ved kunstige avbrudd i ansettelsesforholdet må ikke forekomme. l) AKAN-kontaktene i alle kommunens virksomheter må sikres tilstrekkelig tid og kompetanse til å kunne ivareta oppgavene. m) Alle barnehage- og skolebygg skal oppfylle krav satt i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole..1 ARBEIDSMILJØ SKOLE a) Det må gjøres helt klart hvor mange elever et klasserom og andre undervisningsarealer er beregnet og godkjent for. Elevens rett til fritt skolevalg og eventuelt skolens behov for penger ved stykkprisfinansiering kan ikke overstyre dette. Alle spesialrom må risikovurderes. b) Skolenes arbeidsmiljøutvalg må settes i stand til å fungere etter hensikten gjennom opplæring og tilstrekkelig tid til arbeidet. Ressursene til etatshovedverneombudene må være tilstrekkelig til at de kan gi skolene nødvendig støtte og oppfølging. c) Innsatsen for å forebygge vold, trusler og mobbing mot lærere og elever må styrkes. Der dette forekommer, må skolene reagere tydelig og følge sentralt vedtatte rutiner. Alle skoler må utarbeide lokale beredskapsplaner. d) Utdanningsforbundet Oslo krever at Oslo kommune utarbeider og gjennomfører kurs i konflikthåndtering for alle ansatte i osloskolen. Det må etableres retningslinjer sentralt og kompetanse lokalt i håndtering av utagerende og voldelig elever. Det må settes inn ekstra ressurser på skoler der dette er et stort problem. e) I forbindelse med skolebehovsplanen 01-0, som medfører store omstruktureringer og flytting av personale, må de ansatte følges opp med tilbud om nødvendig kompetanseutvikling og gis forutsigbarhet i arbeidssituasjonen.. ARBEIDSMILJØ - BARNEHAGE a) Barnehagebygg må sikre barn og ansatte skjerming mot støy og muligheter til avskjermet aktivitet og lek. Barnehagebygg må gi rom for ulike pedagogiske løsninger. Nye måter å bygge og organisere barnehager på må evalueres. b) Veiledende arealnorm i lov om barnehager må legges til grunn som minstekrav for hvor mange barn som har plass i en barnehage. Definisjon av lekeareal skal være det arealet som reelt står til disposisjon for barns lek og aktiviteter, og ikke regnes ut fra barnehagens bruttoareal. c) Hovedverneombudordningen og godkjenning av barnehager etter HMS-forskriften må fungere etter forutsetningene. Ingen dispensasjoner må gis dersom bygget ikke er godkjent. d) Oslo kommunes arbeid med godkjenning og tilsyn må styrkes. Det må sikres stedlig upartisk tilsyn i alle barnehager.

7 ØKONOMI a) De økonomiske rammene må økes kraftig. Bystyret må vise vilje til å øke kommunens egeninnsats fremfor å kutte i tjenestetilbudet i barnehage og skole. I tillegg må bystyret også gjøre fremstøt for å øke statlige overføringer. b) Midler til rehabilitering av bygninger må være på et nivå som sikrer at skolene og barnehagene er i forskriftsmessig stand. Det må tilføres ekstraordinære midler sentralt for å kompensere for vedlikeholdsetterslepet. c) Barnehagelærere, lærere og ledere ved private barnehager, skoler og studiesteder må sikres tariffavtaler med tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som pedagogisk personale i det offentlige har. d) Omorganiseringer og organisatoriske endringer skal ikke kamufleres med faglige og pedagogiske argumenter når den reelle årsaken er økonomisk. Konsekvenser for tjenestenes kvalitet, brukere og ansatte skal synliggjøres. Omorganiseringer og endringer skal risikovurderes, konsekvensutredes og evalueres. e) Det skal settes inn kvalifisert vikar ved fravær. Vikarkostnader må fullfinansieres. f) En god offentlig vikartjeneste må opprettes. Private vikarbyråer må unngås. Blir private vikarbyråer brukt, må tjenesten kvalitetssikres ved at kvalifikasjoner er kontrollert og at vikarene får nødvendig støtte og informasjon. Det skal kun benyttes vikarbyrå som følger gjeldende tariffavtale. g) PP-tjenesten, fagsentrene og andre støttetjenester må få tid og ressurser slik at barn og elever får den hjelp og støtte de har behov for. I takt med forventet barne- og elevtallsøkning må PP-tjenesten og fagsentrene tilføres ressurser til å øke sin kapasitet. h) Kollektivtransport må være gratis for skoler og barnehager ved turer i skolens og barnehagens regi. Det må være gratis adgang til alle offentlige museer og institusjoner. i) Barnehage og skolebygg skal ikke finansieres ved offentlig-privat samarbeid (OPS). j) Barnehager, skoler og voksenopplæringen i Oslo skal ikke selges, konkurranseutsettes og overlates til private tilbydere..1 ØKONOMI SKOLE a) Den offentlige skolen skal være gratis. Sponsing, reklame og foreldrebetaling skal ikke forekomme. b) Klassedelingstall og maksimalgrenser for elevgrupper må gjeninnføres. Inntil kravet innfris, må en nasjonal minstenorm for lærertetthet innføres på gruppenivå i ordinær undervisning. c) Ressurstildelingssystemet må være rettferdig og forutsigbart. Systemet med «pengene følger eleven» må fjernes eller endres slik at elevtallsnedgang i skoleåret ikke påvirker skolenes budsjetter. Telledato i skolen må fjernes. Ressurstildelingssystemet må endres slik at det tar hensyn til skolenes reelle lønnsutgifter, elevmasse, bygningsmessige forhold og IKT-drift. Seniortiltakene må fullfinansieres i modellen. Kostnadene for elever med spesielle behov må fullfinansieres. Det må sikres gode økonomiske rammebetingelser for friskolene, j.fr. dagens

8 lov om private skoler med rett til statstilskudd. Pålagte tiltak som medfører ekstra utgifter for skolen, må fullfinansieres. d) Kontaktlærerordningen, må innføres i voksenopplæringen. Særskilt må det arbeides for at den innføres i grunnskoleopplæringen for voksne. Byrdefullressurs må også gis i voksenopplæringen. e) Tidsressursen til kontaktlærere må økes. Dette må komme i tillegg til grunntildelingen.. ØKONOMI BARNEHAGE a) Sponsing og foreldrebetaling ut over oppholdsavgift skal ikke forekomme. b) Fagsentrenes økonomi må styrkes slik at ressursene til barn med spesielle behov styrkes og gjenspeiler det reelle behovet i barnegruppen. Spesialpedagogiske tiltak skal utføres av spesialpedagoger. c) Det må lages en barnehagebehovsplan med målsetning om at alle Oslos barnehager skal være godkjent etter gjeldende lovverk og forskrifter. Utbygging av nye barnehager og utvidelse av eksisterende, kan ikke aksepteres som begrunnelse for å ikke iverksette tiltak i eksisterende bygg. d) Det må tilføres personalressurser til ikke-pedagogiske oppgaver i barnehagene. e) Vikar-, overtids- og ansettelsesstopp skal ikke forekomme. f) Personalmøter og foreldremøter er nødvendig for å kunne oppfylle barnehagelovens og rammeplanens intensjoner. Det må bevilges nok penger til gjennomføring av disse møtene. g) Omorganisering av barnehager til større enheter og bygging av nye, store barnehager må følges opp med økte ressurser og flere nye stillinger til ledelse. For disse lederstillingene må det være krav om barnehagelærerutdanning. h) Dersom man har dispensasjon fra utdanningskravet, må det settes av økonomiske midler til veiledning. AKTIVITETSSKOLEN (AKS) a) AKS skal være et pedagogisk tilbud med kvalifisert personale. b) Foreldrebetalingen for AKS må reduseres slik at flere har mulighet til å benytte seg av tilbudet, og det må innføres søskenmoderasjon for familier som har søsken på AKS eller søsken i både barnehage og på AKS. AKS må på sikt bli gratis. Ekstra foreldrebetaling for kurs og aktiviteter skal ikke forekomme.

Sak 11.2: Krav til Oslo kommune og andre arbeidsgivere

Sak 11.2: Krav til Oslo kommune og andre arbeidsgivere ÅRSMØTEDOKUMENT 0 Saksnr.:. andre arbeidsgivere 0 - Versjon -..0 Side 0 0 Sak.: Krav til Oslo kommune og andre arbeidsgivere 0 Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Utdanningsforbundet Oslo ønsker at barnehage

Detaljer

Gi innspill til Fylkesstyret før vi ferdigstiller årsmøtesakene

Gi innspill til Fylkesstyret før vi ferdigstiller årsmøtesakene Til tillitsvalgte og medlemmer Gi innspill til Fylkesstyret før vi ferdigstiller årsmøtesakene Utdanningsforbundet Oslo forbereder nå Årsmøte 2009, som skal være i Tønsberg 6-8. mai. Fylkesstyret vil fremme

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i barnehagen Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i gjennom å satse på systematisk

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Krav fra oppvekstsektoren. Trondheimsmanifestet 2011

Krav fra oppvekstsektoren. Trondheimsmanifestet 2011 Krav fra oppvekstsektoren Trondheimsmanifestet 2011 Vil ditt parti arbeide for å øke lærertettheten i ordinær undervisning slik at intensjonen i Soria Moria 2- erklæringen oppfylles? Soria-Moria II anslår

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Høring: «Kommuneplan for Oslo. Oslo mot 2030"

Høring: «Kommuneplan for Oslo. Oslo mot 2030 Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 30.05.2014 14/01347-1 Ole Otterstad Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 23138106 Oslo kommune, Byrådsavdelingen for finans Rådhuset Oslo

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Marienlyst skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Marienlyst skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Marienlyst skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Rødtvet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Rødtvet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2018 Rødtvet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Vetland skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Vetland skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Vetland skole Innhold Oppsummering Strategisk plan... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5 Elevenes

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Høring endring av forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høring endring av forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 09.03.2017 12.12.2016 16/02042-19 Gun Aamodt Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142228 forskning Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Innspill til budsjett for 2015, på bakgrunn av Utdanningsetatens «Budsjettforslag 2015»

Innspill til budsjett for 2015, på bakgrunn av Utdanningsetatens «Budsjettforslag 2015» Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 30.05.2014 14/01346-1 Ole Otterstad Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Utdanningsforbundet 23138106 Oslo Byrådsavdelingen for finans

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever Skoleeiernettverk Larvik 12. mai 2014 Minoritetsspråklige elever Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Oppvekstkontoret Hvem er vi? Oppvekstkontoret er et drifts- og forvaltningskontor innenfor avdeling Oppvekst

Detaljer

Virksomhetsplanlegging

Virksomhetsplanlegging Virksomhetsplanlegging Hva skal hver og en iverksette for å lukke gapene mellom der vi er og dit vi vil? Hva skal vi begynne med og hva skal vi slutte med? Vi skal gå i samme retning, men kan velge ulike

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra 01.08.2007 A.1 Omfang, varighet og oppsigelsesfrist Parter: Tingvoll kommune og Utdanningsforbundet. Avtalen er inngått

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Tonsenhagen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Tonsenhagen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Tonsenhagen skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

TILSYN egenmelding 1 ( Lov om barnehager) 1. Oppfølging av tidligere pålegg. Har barnehagen hatt barnehagefaglig og andre tilsynsbesøk før, ev. når?

TILSYN egenmelding 1 ( Lov om barnehager) 1. Oppfølging av tidligere pålegg. Har barnehagen hatt barnehagefaglig og andre tilsynsbesøk før, ev. når? 1 TILSYN egenmelding 1 ( Lov om barnehager) 1. Oppfølging av tidligere pålegg Har barnehagen hatt barnehagefaglig og andre tilsynsbesøk før, ev. når? Er tidligere avvik fra andre tilsynsmyndigheter (f.eks.

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

HØRING AV NOU 2012: 1 TIL BARNAS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE.

HØRING AV NOU 2012: 1 TIL BARNAS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE. Rådmannen Kunnskapsdepartementet Oppvekst Saksbehandler Astrid Ous Larsen Tlf 70 16 28 18 Deres ref. Vår ref. Dato: AOLA/12/125-8/ A10 30.04.2012 HØRING AV NOU 2012: 1 TIL BARNAS BESTE - NY LOVGIVNING

Detaljer

Samhandling gir resultater Hvordan kan ledere jobbe sammen for en mer inkluderende opplæring?

Samhandling gir resultater Hvordan kan ledere jobbe sammen for en mer inkluderende opplæring? Avdeling for PPT og spesialskoler Samhandling gir resultater Hvordan kan ledere jobbe sammen for en mer inkluderende opplæring? Walter Frøyen, Avdelingsdirektør for PPT og spesialskoler i Oslo Oslo Oslo

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Båly barnehage 2014 2017 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram Vedlegg: Plan

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge (oppdatert 21.05.13) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Politisk plattform Elevorganisasjonen i Rogaland 2009/2010

Politisk plattform Elevorganisasjonen i Rogaland 2009/2010 Politisk plattform Elevorganisasjonen i Rogaland 2009/2010 1. Innledning 1.1 Elevorganisasjonen i Rogaland (EOR) ønsker gjennom sin politikk å sette krav til bedre tilretteleggelse for opplæring, og at

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole STRATEGISK PLAN 2015 SKOLENS SATSNINGSOMRÅDER Utdanningsetaten i Oslo gir føringer for skolene m.h.t. utviklingsarbeid. Til vanlig kan skolene måle sin

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 28.02.2013 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 er hoved-særavtalen for skoleverket. Den består av to hoveddeler: Avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: 180613..

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Den gode barnehage Ved siden av hjemmet er barnehagen vår tids viktigste barndomsarena. Barnehagen skal bidra til

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: Mai 2016 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 04.03.2015 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELING

FAG- OG TIMEFORDELING FAG- OG TIMEFORDELING Sist oppdatert: 23.2.11 Hensikten med denne informasjonen er å forklare begreper som leseplikt og årsrammer, og å vise til de styringsdokumentene skolen må forholde seg til. Innhold

Detaljer

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge!

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! VIRKSOMHETSPLAN FOR Steinkjer voksenopplæring SKOLEÅRET 2009-2010 1.1 Innhold 1.1 Innhold...2 2 INNLEDNING...3 2.1 Presentasjon av skolen...3 2.2 Rammebetingelser...3

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte UDF Akershus, 16 og 17. november 2015 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem Om å være tillitsvalgt Wikipedia : En person valgt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Nydalen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Nydalen Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Oslo VO Nydalen Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3. www.utdanningsforbundet.no

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3. www.utdanningsforbundet.no Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 www.utdanningsforbundet.no Lærerprofesjonens etiske plattform I perioden 2010 2012 arbeidet Utdanningsforbundet for å utvikle et felles uttrykk for lærerprofesjonens

Detaljer

SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager

SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager Krav 5. juni 2013 kl. 10.00 Med bakgrunn i det som fremkommer i NOU 2012:1 Til barnas beste, ser organisasjonene viktigheten av at

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 01.08.15-31.12.17 SFS 2213

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

Postmottak KD. Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler / Gun Aamodt

Postmottak KD. Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler / Gun Aamodt Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 24.01.2018 10.11.2017 17/02119-2 Gun Aamodt Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 17/5228-1 62 24142228 forskning

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

Fokusområder for økt kvalitet og deltakelse i AKS i Oslo 2016/2017 Aktivitetsskolen Nordpolen

Fokusområder for økt kvalitet og deltakelse i AKS i Oslo 2016/2017 Aktivitetsskolen Nordpolen Fokusområder for økt kvalitet og deltakelse i AKS i Oslo 2016/2017 Aktivitetsskolen Nordpolen 1 MÅL OG HENSIKT Aktivitetsskolen skal gi alle elever et kvalitativt godt og likeverdig tilbud som støtter

Detaljer

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy.

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. KS, Kommunenes Sentralforbund og Kunnskapsdepartementet skrev 5. februar 2009 under en avtale om veiledning av nytilsatte nyutdannede

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål I'09 Grunnskole (Gr) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 12 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I09, Grunnskoleskjema Generelt Enhetens navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted

Detaljer

VEILEDER SFS 2213. Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

VEILEDER SFS 2213. Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring VEILEDER SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1.8.2014-31.12.2017 1 Avtalens pkt. 3 - Arbeidsåret Elevenes skoleår (skoleruta) fastsettes i forskrift av kommunen/fylkeskommunen,

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Tilsetting og kompetansekrav

Tilsetting og kompetansekrav Tilsetting og kompetansekrav Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen: kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kompetansekrav for å undervise i fag Last

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Stovner skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Stovner skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Stovner skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Januarmøtet 2014 Kompetanse, kapasitet og rettssikkerhet Oppvekst. Ingrid Hernes

Januarmøtet 2014 Kompetanse, kapasitet og rettssikkerhet Oppvekst. Ingrid Hernes Januarmøtet 2014 Kompetanse, kapasitet og rettssikkerhet Oppvekst Ingrid Hernes Ansvarsområder oppvekst og utdanning Barnehage Barnehageloven Rammeplan barnehage Grunnopplæring - grunnskole - videregående

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Høyenhall skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Høyenhall skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan Høyenhall skole Strategisk Plan - Høyenhall skole - Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-,

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune

Opplæringsplan for Åmli kommune Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-18 OVERORDNET MÅL: Alle barn og unge i Åmli kommune skal få utfordringer, oppleve mestring og få anerkjennelse i hverdagen. Vi skal fremme en kultur for læring der

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 «God fagbakgrunn er nødvendig for å kunne motivere og formidle kunnskap med tyngde, trygghet og

Detaljer

TILTAKSPLAN 2011-2012

TILTAKSPLAN 2011-2012 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2011-2012 Svart uthevet skrift - overordnede målsettinger Rød skrift - hovedmålsettinger Blå skrift - ønskelige målsettinger Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap,

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Tilbakemelding fra lærerne på Sigdal ungdomsskole. Strykninger er grånet og endringer/tilføyelser

Detaljer

Budsjett 2017 Bydelslagsseminar

Budsjett 2017 Bydelslagsseminar Budsjett 2017 Bydelslagsseminar Visjon Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap: «I Oslo skal alle barn og unge ha like muligheter. Oslobarnehagen og Osloskolen skal ha høye ambisjoner og forventninger

Detaljer

Elevenes skolemiljø. Ergonomidagen 2008

Elevenes skolemiljø. Ergonomidagen 2008 Elevenes skolemiljø Ergonomidagen 2008 Ergonomi Tilrettelegge arbeidsmiljøet ut fra menneskets biologiske forutsetninger slik at mennesket kan gis muligheter til å nytte sine evner og kapasitet best mulig,

Detaljer

Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011

Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011 Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011 Til gruppediskusjonene: Jf. kunnskapsministerens innlegg tidligere i dag, skal det legges fram en Stortingsmelding om framtidens

Detaljer

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.1/15 KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.1.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 Planen bygger på: Mål og visjoner for Drammenssamfunnet: Miljø og kompetansebyen Drammen. En tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap. Visjon og hovedmål for grunnskolen

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer