Med barn og elever mener vi alle dem som våre medlemmer arbeider med og for, inkludert voksne deltagere og studenter på fagskolen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med barn og elever mener vi alle dem som våre medlemmer arbeider med og for, inkludert voksne deltagere og studenter på fagskolen."

Transkript

1 Utdanningsforbundet Oslo ønsker at barnehage, skole, voksenopplæringssentre og faglige og administrative støttesystemer skal ha tillit i Oslos befolkning. Lærerprofesjonens etiske plattform ligger til grunn for alle barnehagelærere, lærere og lederes virke. Vi ønsker å gi et godt og variert tilbud til alle barn og elever i byen. Det krever økonomiske rammevilkår som gjør det mulig å tilpasse aktiviteter og opplæring, og et personale som er motivert og kvalifisert for de oppgavene de skal løse, og som har reell medinnflytelse, yrkesstolthet og faglig autoritet Vi krever mer penger til barnehager og skoler og voksenopplæringssentre enn i dag, ikke mindre. Vi krever flere pedagoger, ikke færre. Vi krever endrings- og utviklingstiltak som er pedagogisk begrunnet, ikke økonomisk. Vi krever et reelt handlingsrom for å anvende vårt profesjonelle skjønn individuelt og i fellesskap i vårt arbeid med og for barn og elever. Med barn og elever mener vi alle dem som våre medlemmer arbeider med og for, inkludert voksne deltagere og studenter på fagskolen. Utdanningsforbundet Oslo vil stille følgende krav til kommunen og andre arbeidsgivere i perioden. Rekkefølgen på punktene kravene er satt opp i, gjenspeiler ikke kravenes prioritering: 1 INNHOLD a) Organisatoriske endringer må ha en faglig-pedagogisk begrunnelse og være godt forankret i personalet. Endringer som medfører merarbeid, må tidfestes, og prioriteringer innen tidsbruk må foretas og risikovurderes i forkant. Slike endringer må evalueres grundig b) Standardiserte løsninger kan aldri erstatte lærere og lederes profesjonelle skjønn. Ulike pedagogiske verktøy kan være nyttige i ulike situasjoner, men bruken av slike verktøy må alltid være basert på en faglig og pedagogisk vurdering foretatt av lærere og ledere i den enkelte barnehage og skole, da det er de som kjenner barna og elevene best. c) De ulike overgangene i utdanningsløpet må ivaretas. Det må sikres tid og ressurser til møter mellom fagpersoner og møter med barn, elever og foresatte. d) Ansattes muligheter til faglig og pedagogisk etter- og videreutdanning må styrkes og gis uttelling i form av økt lønn. Etter- og videreutdanning må ta hensyn til reelle ønsker og behov. I Oslo er det spesielt viktig at man får kompetanse i å tilrettelegge tilbudet for barn og elever med minoritetsspråklig bakgrunn. e) Målet med evaluering og vurdering må være sosial, faglig og pedagogisk utvikling. Ingen former for offentliggjøring og rangering skal forekomme. f) Brukerundersøkelser skal bare anvendes til faglig og pedagogisk utvikling på den enkelte arbeidsplass, ikke til sammenlikning og rangering. 1

2 INNHOLD - SKOLE a) Bedre tilpasset opplæring og metodevariasjon må sikres gjennom at antall elever per lærer reduseres. b) Rammebetingelser som påvirker skolens innhold, eksempelvis fysiske rammer og pedagogiske ressurser for differensiering, må bedres. c) Spesialpedagogisk kompetanse må være tilgjengelig for elever med spesielle behov. Elevenes lovfestede rett til spesialundervisning i skole og voksenopplæring må ikke undergraves, og spesialundervisning må komme i tillegg til tilpasset opplæring. Ressurser til spesialundervisning må øremerkes denne opplæringen, og opplæringen må utføres av kvalifisert personale. d) Ressurser som følger vedtak om spesialundervisning, angis som uketimer. Skolene må i samarbeid med foreldre og elever vurdere hvordan timene skal brukes. Det må være mulig for foreldre og elever å følge med på at tildelte timer er gjennomført. e) Elever med minoritetsspråklig bakgrunn må sikres morsmålsundervisning, tospråklig fagopplæring og tilrettelagt norskundervisning etter behov i tråd med Opplæringsloven.. f) Det må opprettholdes og bygges ut egne spesialskoler og andre byomfattende tiltak for elever som har behov for slike tilbud. Spesialskolene/spesialgruppene må ha medbestemmelse ved inntak av elever/barn. Forventet elevtallsøkning krever en ekstra satsing på slike tiltak. g) Rangering av skoler på bakgrunn av resultater på nasjonale prøver må ikke forekomme. Disse prøvene skal være grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid. h) Omfanget av pålagt testing og kartlegging må reduseres. Det må være skolen som selv vurderer hva som er hensiktsmessig utover nasjonale pålegg. i) Inntaksordningen til videregående skole må gjøres om. Vi krever en inntaksordning som ikke skaper A- og B-skoler, og som ikke gjør det nødvendig for skoler å konkurrere med hverandre. Bytte av skoler etter skolestart bør organiseres gjennom rådgivertjenesten ved skolene. Elever i videregående skole skal ha rett til plass på en skole i nærmiljøet. Det må være gode yrkesfaglige og studieforberedende tilbud i alle deler av byen. j) Elever som kommer til Norge sent i skoleløpet må sikres særskilte ressurser og tilstrekkelig oppfølging de første årene for å lette inngangen i norsk skole, og for å gi realistiske muligheter til å fullføre og bestå videregående skole k) 1. og. klassinger får tilbud om mottaksklasser eller alfabetiseringsklasser hvis behov. l) Rådgivingstjenesten, sosiallærertjenesten og oppfølgingstjenesten må styrkes gjennom kompetanseheving og økte ressurser. Det må være sosiallærer på alle grunnskoler med barnetrinn. Det må være en utdannings- og yrkesveileder og en sosialpedagogisk rådgiver på alle grunnskoler med ungdomstrinn og på alle videregående skoler. Deltagere i voksenopplæringen må sikres rådgivning på et språk de forstår og det må opprettes flere stillinger som rådgiver for voksne. Det må jobbes for at NAV får en byomfattende oppfølgingstjeneste for ungdom, slik at samarbeidet med videregående skole blir enklere. m) Alle elever har rett til kvalifisert lærer i enhver undervisningssituasjon. Det skal settes inn kvalifiserte vikarer ved fravær. En god vikartjeneste må sikres i regi av Utdanningsetaten.

3 n) Undervisningsevaluering skal brukes som grunnlag for en prosess mellom elever og lærere om undervisningssituasjonen, og resultatene skal ikke offentliggjøres. En ensidig evaluering av lærere fra elevens side gir ikke et slikt grunnlag, og skal ikke forekomme. Det skal være medbestemmelse om hvordan undervisningen skal evalueres/vurderes lokalt på den enkelte skole. o) Undervisningstilbudet for voksne med rett til grunnskole- og/eller norskopplæring som kombinerer fag med yrkespraksis, må styrkes. p) Ledere og lærer må selv få vurdere etter hvilke metoder de vil gi midtveisvurdering og skriftlig vurdering. 1. INNHOLD BARNEHAGE a) Arbeidet med å rekruttere og beholde barnehagelærere må intensiveres. b) Mulighetene for dispensasjon fra utdanningskravet må fjernes fra lov om barnehager. Inntil kravet innfris må Oslo kommune stille strengere krav ved innvilgning av den enkelte dispensasjonssøknad, maksimalt innvilge dispensasjon for seks måneder og stille krav til veiledning i dispensasjonsperioden. c) Alle barn har rett til barnehagelærere i sin barnehagehverdag. Pedagogtettheten må økes til 0 %. Alle barnehager skal minst ha en bemanning hvor forholdstallet mellom voksne og barn er 1: for barn under tre år og 1: for barn over tre år. Ved fravær må det settes inn kvalifisert vikar. d) Plan for kompetanseutvikling må gjøres permanent og tilpasses personalets og barnehagenes ulike behov og ansvarsoppgaver. e) Barnehagelærerens arbeidsoppgaver må gjenspeile barnehagens samfunnsmandat gitt i formålsparagrafen i lov om barnehager. f) Det må settes av tilstrekkelig tid til samarbeid, for- og etterarbeid og faglig ajourføring. g) Pedagogiske verktøy som dokumenterer barnehagens læringsprosesser, må forankres i rammeplanen og barnehagens pedagogiske plattform. Barnehagen skal ikke kartlegge eller teste barn etter gitte standarder. h) Barnehagen skal jobbe etter prosessmål der hvert enkelt barn og barnegruppas behov blir ivaretatt. Innføring av læringsmål for enkeltbarn i barnehagen bryter med barnehagens formål, og vil kunne virke ødeleggende for barns læring og utvikling. Hvert barns læringsutbytte skal ikke vurderes opp mot sentralt gitte læringsmål. i) Det pedagogiske personalet i barnehagen må stå fritt til å velge om man skal ta i bruk standardiserte maler. j) Barn i barnehagen skal regnes som tre år når de har fylt tre år. REKRUTTERE OG BEHOLDE For å lykkes i arbeidet med å rekruttere og beholde kvalifiserte barnehagelærere, lærere og ledere må flere forhold på plass. Arbeidstakere som opplever jobbmestring, en ledelse med respekt for yrkesutøvelsen, og som får tillit, blir mer motiverte og engasjerte i sin jobb. Barnehagelærere, lærere

4 og ledere må få bruke sin kompetanse og erfaring i arbeidet med barn og elever med utgangspunkt i barna og elevenes forutsetninger. Valg av tiltak og virkemidler i det direkte arbeidet med barn og elever må avgjøres av det pedagogiske personalet. Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø må være i tråd med gjeldende forskrifter og oppleves godt. Kompetanseutvikling og etter- og videreutdanning må være en integrert del av personalpolitikken. Forutsetningene for å mestre arbeidshverdagen avhenger av ressurser og antall barn og elever man har ansvaret for. For å nå målene med å rekruttere og beholde kvalifisert, motiverte og engasjerte barnehagelærere, lærere og ledere i Oslo, mener Utdanningsforbundet Oslo følgende tiltak er nødvendige: a) Utviklingen av et omfattende rapporteringsregime med uhensiktsmessige byråkratiske rutiner må reverseres. b) Tydeliggjøring av at det helhetlige samfunnsmandatet for utdanningsløpet er viktig. c) Den totale belastningen i yrkene må reduseres. Omfanget av oppgaver må være i samsvar med tiden til rådighet. Det må være en total bemanning som samsvarer med ansvar og oppgaver, samt arbeidsgivers krav og forventninger. d) Lønnsnivået må heves betydelig. Gode lønns- og arbeidsvilkår i friske bygg er viktige tiltak for å rekruttere og beholde. e) Barnehagelærere og lærere må få økt lønn for relevant videreutdanning. f) Oslo kommune må ha konkurransedyktige lønnsvilkår for både nytilsatte og erfarne arbeidstakere i forhold til omkringliggende kommuner og fylkeskommuner. g) Økt pedagogtetthet i barnehage og skole er viktige for å skape gode læringsmiljøer og vil gi pedagogene mer tid til hvert barn og til hver elev. En slik satsing legger også til rette for at pedagoger vil ønske å fortsette sitt arbeid i barnehage og skole. h) Det er viktig å utvikle gode støttefunksjoner som legger til rette for at barnehagelærere, lærere og ledere kan konsentrere seg om sine kjerneoppgaver. i) Arbeidsforholdene for ledere må legges til rette med en lederressurs som er i samsvar med omfang og ansvar j) Seniortiltakene må styrkes, slik at eldre arbeidstakere opplever reelle lettelser i sin arbeidssituasjon. I skolen må nedslag i undervisningstid gis til eget for- og etterarbeid. k) Alle arbeidstakere over år skal tilbys 0 % stilling og 0 % lønn. l) Alle nytilsatte og nyutdanna skal få tilbud om å følge tilrettelagt veiledning første året som en del av sin arbeidsplan. Personale som får ansvar for opplæringsprogram og veiledning av nytilsatte får det som en del av sin individuelle arbeidsplan. De må også få tilbud om relevant kompetanseutvikling. m) Praksisdelen av lærer- og barnehagelærerutdanningen må gis bedre rammevilkår og fullfinansieres. n) Man må særlig aktivt søke å rekruttere og beholde arbeidstakere med minoritetsspråklig bakgrunn og tospråklig kompetanse. Kompetanseheving innen dette fagfeltet må styrkes og særskilt tilrettelegges. Morsmålslærere og tospråklige faglærere må primært sikres ett

5 arbeidssted og ivaretas gjennom ordnede arbeidsforhold der hvor de forholder seg til mer enn ett arbeidssted. o) Arbeidsgiver må forpliktes til å dokumentere årsakene til gjennomstrømning og utskiftinger i personalet og ledelsen p) Oslo kommune har et tett og forpliktende samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i regionen. q) Det må legges til rette for at Oslos skoler og barnehager fungerer som gode rekrutteringsarenaer i studentenes praksisperioder. Øvingslærernes rolle i forbindelse med dette må anerkjennes, og rammevilkårene for arbeidet deres må bedres. ARBEIDSMILJØ a) Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet må gi trygghet for barn/elever/deltakere og ansatte. Dette krever grundig planlegging av bygninger, romsituasjon og uteareal i tillegg til et godt støtteapparat. Tilgang på tid og ressurser er nødvendig for å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø der den ansatte opplever reell medbestemmelse. b) Ansatte må sikres medvirkning/medbestemmelse i overordnede planer for barnehage- og skolebygg (kravspesifikasjoner og eksemplifiserte løsninger). c) Det må legges til rette for gode kontorforhold. Det innebærer blant annet tilstrekkelig plass, god tilgang til telefon, kontorteknisk utstyr, møterom og konferanserom og skjerming mot støy og stadige forstyrrelser. Alle må sikres kontorarbeidsplasser og pauseareal/personalrom i tråd med lov og forskrift og Arbeidstilsynets retningslinjer. Det må sikres egne spiseplasser og toaletter for ansatte. d) Tiltak for å bedre inneklimaet, redusere støy og å skape gode lydforhold i barnehage- og skolebygg må prioriteres. e) Personalet må ha en velfungerende bedriftshelsetjeneste som bistår enkeltpersoner og bidrar aktivt i arbeidet for et godt arbeidsmiljø. f) Alle ansatte og ledere har ytringsfrihet i tråd med lovverkets bestemmelser og Oslo kommunes verdigrunnlag. Krav til lojalitet må ikke innebære at kritikkverdige forhold forties. Det må utvikles en god ytringskultur der ytringer og problematiseringer møtes med respekt og saklig argumentasjon. g) For ansatte i skole skal ansvaret for attførte og overtallige ligge i Utdanningsetaten, for andre ansatte i kommunen skal ansvaret ligge sentralt i kommunen. h) Medarbeiderundersøkelser må gi nyttig og relevant informasjon i tråd med formålet og ikke brukes i andre sammenhenger. Funnene på den enkelte arbeidsplass må følges opp. Lokal vernetjeneste skal involveres i hele prosessen. i) Medarbeidersamtaler skal være en likeverdig samtale om arbeidstakernes jobbsituasjon. Partene på arbeidsplassene velger selv form og innhold på samtalene. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres av leder med personalansvar. j) Ansatte må få kompetanse i forebygging og håndtering av konflikt- og voldssituasjoner.

6 k) Alle ansatte må sikres retten til fast ansettelse etter fireårsregelen i arbeidsmiljølovens 1-. Forsøk fra arbeidsgiver på å omgå denne retten ved kunstige avbrudd i ansettelsesforholdet må ikke forekomme. l) AKAN-kontaktene i alle kommunens virksomheter må sikres tilstrekkelig tid og kompetanse til å kunne ivareta oppgavene. m) Alle barnehage- og skolebygg skal oppfylle krav satt i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole..1 ARBEIDSMILJØ SKOLE a) Det må gjøres helt klart hvor mange elever et klasserom og andre undervisningsarealer er beregnet og godkjent for. Elevens rett til fritt skolevalg og eventuelt skolens behov for penger ved stykkprisfinansiering kan ikke overstyre dette. Alle spesialrom må risikovurderes. b) Skolenes arbeidsmiljøutvalg må settes i stand til å fungere etter hensikten gjennom opplæring og tilstrekkelig tid til arbeidet. Ressursene til etatshovedverneombudene må være tilstrekkelig til at de kan gi skolene nødvendig støtte og oppfølging. c) Innsatsen for å forebygge vold, trusler og mobbing mot lærere og elever må styrkes. Der dette forekommer, må skolene reagere tydelig og følge sentralt vedtatte rutiner. Alle skoler må utarbeide lokale beredskapsplaner. d) Utdanningsforbundet Oslo krever at Oslo kommune utarbeider og gjennomfører kurs i konflikthåndtering for alle ansatte i osloskolen. Det må etableres retningslinjer sentralt og kompetanse lokalt i håndtering av utagerende og voldelig elever. Det må settes inn ekstra ressurser på skoler der dette er et stort problem. e) I forbindelse med skolebehovsplanen 01-0, som medfører store omstruktureringer og flytting av personale, må de ansatte følges opp med tilbud om nødvendig kompetanseutvikling og gis forutsigbarhet i arbeidssituasjonen.. ARBEIDSMILJØ - BARNEHAGE a) Barnehagebygg må sikre barn og ansatte skjerming mot støy og muligheter til avskjermet aktivitet og lek. Barnehagebygg må gi rom for ulike pedagogiske løsninger. Nye måter å bygge og organisere barnehager på må evalueres. b) Veiledende arealnorm i lov om barnehager må legges til grunn som minstekrav for hvor mange barn som har plass i en barnehage. Definisjon av lekeareal skal være det arealet som reelt står til disposisjon for barns lek og aktiviteter, og ikke regnes ut fra barnehagens bruttoareal. c) Hovedverneombudordningen og godkjenning av barnehager etter HMS-forskriften må fungere etter forutsetningene. Ingen dispensasjoner må gis dersom bygget ikke er godkjent. d) Oslo kommunes arbeid med godkjenning og tilsyn må styrkes. Det må sikres stedlig upartisk tilsyn i alle barnehager.

7 ØKONOMI a) De økonomiske rammene må økes kraftig. Bystyret må vise vilje til å øke kommunens egeninnsats fremfor å kutte i tjenestetilbudet i barnehage og skole. I tillegg må bystyret også gjøre fremstøt for å øke statlige overføringer. b) Midler til rehabilitering av bygninger må være på et nivå som sikrer at skolene og barnehagene er i forskriftsmessig stand. Det må tilføres ekstraordinære midler sentralt for å kompensere for vedlikeholdsetterslepet. c) Barnehagelærere, lærere og ledere ved private barnehager, skoler og studiesteder må sikres tariffavtaler med tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som pedagogisk personale i det offentlige har. d) Omorganiseringer og organisatoriske endringer skal ikke kamufleres med faglige og pedagogiske argumenter når den reelle årsaken er økonomisk. Konsekvenser for tjenestenes kvalitet, brukere og ansatte skal synliggjøres. Omorganiseringer og endringer skal risikovurderes, konsekvensutredes og evalueres. e) Det skal settes inn kvalifisert vikar ved fravær. Vikarkostnader må fullfinansieres. f) En god offentlig vikartjeneste må opprettes. Private vikarbyråer må unngås. Blir private vikarbyråer brukt, må tjenesten kvalitetssikres ved at kvalifikasjoner er kontrollert og at vikarene får nødvendig støtte og informasjon. Det skal kun benyttes vikarbyrå som følger gjeldende tariffavtale. g) PP-tjenesten, fagsentrene og andre støttetjenester må få tid og ressurser slik at barn og elever får den hjelp og støtte de har behov for. I takt med forventet barne- og elevtallsøkning må PP-tjenesten og fagsentrene tilføres ressurser til å øke sin kapasitet. h) Kollektivtransport må være gratis for skoler og barnehager ved turer i skolens og barnehagens regi. Det må være gratis adgang til alle offentlige museer og institusjoner. i) Barnehage og skolebygg skal ikke finansieres ved offentlig-privat samarbeid (OPS). j) Barnehager, skoler og voksenopplæringen i Oslo skal ikke selges, konkurranseutsettes og overlates til private tilbydere..1 ØKONOMI SKOLE a) Den offentlige skolen skal være gratis. Sponsing, reklame og foreldrebetaling skal ikke forekomme. b) Klassedelingstall og maksimalgrenser for elevgrupper må gjeninnføres. Inntil kravet innfris, må en nasjonal minstenorm for lærertetthet innføres på gruppenivå i ordinær undervisning. c) Ressurstildelingssystemet må være rettferdig og forutsigbart. Systemet med «pengene følger eleven» må fjernes eller endres slik at elevtallsnedgang i skoleåret ikke påvirker skolenes budsjetter. Telledato i skolen må fjernes. Ressurstildelingssystemet må endres slik at det tar hensyn til skolenes reelle lønnsutgifter, elevmasse, bygningsmessige forhold og IKT-drift. Seniortiltakene må fullfinansieres i modellen. Kostnadene for elever med spesielle behov må fullfinansieres. Det må sikres gode økonomiske rammebetingelser for friskolene, j.fr. dagens

8 lov om private skoler med rett til statstilskudd. Pålagte tiltak som medfører ekstra utgifter for skolen, må fullfinansieres. d) Kontaktlærerordningen, må innføres i voksenopplæringen. Særskilt må det arbeides for at den innføres i grunnskoleopplæringen for voksne. Byrdefullressurs må også gis i voksenopplæringen. e) Tidsressursen til kontaktlærere må økes. Dette må komme i tillegg til grunntildelingen.. ØKONOMI BARNEHAGE a) Sponsing og foreldrebetaling ut over oppholdsavgift skal ikke forekomme. b) Fagsentrenes økonomi må styrkes slik at ressursene til barn med spesielle behov styrkes og gjenspeiler det reelle behovet i barnegruppen. Spesialpedagogiske tiltak skal utføres av spesialpedagoger. c) Det må lages en barnehagebehovsplan med målsetning om at alle Oslos barnehager skal være godkjent etter gjeldende lovverk og forskrifter. Utbygging av nye barnehager og utvidelse av eksisterende, kan ikke aksepteres som begrunnelse for å ikke iverksette tiltak i eksisterende bygg. d) Det må tilføres personalressurser til ikke-pedagogiske oppgaver i barnehagene. e) Vikar-, overtids- og ansettelsesstopp skal ikke forekomme. f) Personalmøter og foreldremøter er nødvendig for å kunne oppfylle barnehagelovens og rammeplanens intensjoner. Det må bevilges nok penger til gjennomføring av disse møtene. g) Omorganisering av barnehager til større enheter og bygging av nye, store barnehager må følges opp med økte ressurser og flere nye stillinger til ledelse. For disse lederstillingene må det være krav om barnehagelærerutdanning. h) Dersom man har dispensasjon fra utdanningskravet, må det settes av økonomiske midler til veiledning. AKTIVITETSSKOLEN (AKS) a) AKS skal være et pedagogisk tilbud med kvalifisert personale. b) Foreldrebetalingen for AKS må reduseres slik at flere har mulighet til å benytte seg av tilbudet, og det må innføres søskenmoderasjon for familier som har søsken på AKS eller søsken i både barnehage og på AKS. AKS må på sikt bli gratis. Ekstra foreldrebetaling for kurs og aktiviteter skal ikke forekomme.

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.1/15 KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.1.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Elevorganisasjonen i Finnmarks POLITISKE PLATTFORM 2012/13

Elevorganisasjonen i Finnmarks POLITISKE PLATTFORM 2012/13 Elevorganisasjonen i Finnmarks POLITISKE PLATTFORM 2012/13 Politisk plattform for Elevorganisasjonen i Finnmark 2012/13 Politise prioriteringer for - Skole- og tilbudsstrukturen må være desentralisert

Detaljer

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no Om arbeidsmiljøet veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord 3 1. Ansvar og oppgaver 4 Hva er arbeidsmiljø? 4 Den tillitsvalgte 4 Verneombudet 5 Arbeidsgivers ansvar

Detaljer

UTDANNINGSPOLITISK PROGRAM 2013-2017

UTDANNINGSPOLITISK PROGRAM 2013-2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 UTDANNINGSPOLITISK PROGRAM 2013-2017 Skolen - en arena for læring,

Detaljer

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Politisk måldokument 2015/2016 Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

Endringsforslag til Arbeiderpartiets programforslag

Endringsforslag til Arbeiderpartiets programforslag Endringsforslag til Arbeiderpartiets programforslag Rent språklige endringsforslag er ikke tatt inn i dette heftet, men oversendt partikontoret for korrektur etter landsmøtet. Kapittel 1 Skape og dele

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

4. Barneskolen... 10. 5. Ungdomsskolen... 11. 6. Videregående opplæring... 11. 7. Høyere utdanning og forskning... 13

4. Barneskolen... 10. 5. Ungdomsskolen... 11. 6. Videregående opplæring... 11. 7. Høyere utdanning og forskning... 13 KrFUs utdannings- og opplæringspolitikk 0 1 Innholdsfortegnelse 1. KrFUs opplæring- og utdanningspolitikk 0.... Viktige Skole- og utdanningspolitiske temaer... Den gode læreren og lærerutdanningen... Et

Detaljer

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti 1 Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti Det er mye vi ikke vet om framtiden, men det vi vet er at vi vil trenge kunnskap. Kunnskap trumfer alt. Jens Stoltenberg, nyttårstalen, 01.01.2010

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

Profesjonsetikk og utdanningspolitikk

Profesjonsetikk og utdanningspolitikk Sak 10 Profesjonsetikk og utdanningspolitikk Profesjonsetikk og utdanningspolitikk henger uløselig sammen. Som profesjonelle yrkesutøvere må vi være bevisst den etiske rammen vi opererer innenfor og kunne

Detaljer

Handlingsplan for drammensskolen 2009-2012

Handlingsplan for drammensskolen 2009-2012 Handlingsplan for drammensskolen 2009-2012 1 Handlingsplan for drammensskolen INNHOLD SAMMENDRAG 3 Begrensninger i handlingsplanen... 3 SFO... 3 Skolebyggene... 3 Grunnskole for innvandrere og flyktninger...

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram N F F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND 1 Dagsorden punkt 7 Forslag til NFFs Handlingsprogram for perioden 2014-2018 Sentralstyrets innstilling Innhold

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer