* * FYLKESMANNEN I FINNMARK FYLKESKARTKONTORET GRUNNEIENDOMSREGISTER MATRIKKEL GAMVIK KOMMUNE. Vardo Sorenskriverembete

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "* * FYLKESMANNEN I FINNMARK FYLKESKARTKONTORET GRUNNEIENDOMSREGISTER MATRIKKEL GAMVIK KOMMUNE. Vardo Sorenskriverembete"

Transkript

1 * * YLKSMANNN I INNMARK YLKSKARTKONTORT GRUNNINDOMSRGISTR MATRIKKL GAMVIK KOMMUN Vardo Sorenskriverembete Grunneiendomsregisteret er ajour pr I

2 MATRIKKL OR AMVIK KCMMUN 0 GSRD DL IJ BRUK ST SNR LNR K T HJHMLSHAVR BRUKSNAVN DAT.TIN DAT.TL DAT.HJOtf SAM. MD UTSK. RA DAT.SAK L Ji KOD HJMMLSHAVR/STR H - Hjenunel shaver - ester A - Aktuell eier UMATR. STJTSGRUNN 00/00-OOCO juts. RDRIKSN RANTS A. /- VSRLV RDRIKSN STIN J flikalsk MARTIN OLAI KOD OR HJM>iLSHAVR/ STR ORHOLD GO/GC-COCO /- /0- C/0-0/0- /OS-l A - Aksjeselskap B - Boligb./Borettslag D - Ansvarlig selskap - nkeltperson - ylkeskommunen G - Annen eiendom K - Kommunen L - Legat, stiftelse o.l. 0 - Off. intressentselsk. S - Staten 0 - Ooppgitt V - Privat virksomhet W - Utenlandsk X - Annen eiertype Y - Smf. ukjent hovedbruk Z - Konvertert ks. r 0 STATNS GRUNN. f RDK.CTAVKQD Jordsalaskontorets festenr (Gjelder del I) A - Airport/lyplasser B - Bedrifter/orretningsindustritomter C - Campingplasser/jellstuer/ Reiseliv - rvervshytter - iskerettigheter/lakseelver G - Garasjetomt H - Hyttetomter - vanlige I - Idrettsanlegg/estlokale J - Jordbruksformal K - Kraft- og telefonanlegg. NRK's TV-omformer m.m. H - Hilitaere omrader N - Naust/Sjatomter 0 - Opplagsplasser/Reinskillegjerder/ Midlertidige tomter - Hjellgrunn/Produksjonsareal R - Renovasjon/Seppelplasser S - Skoleanlegg/Barnehager/Sosiale institusjoner T - Tomter for bolig U - Uttak/Grus- og sandtak V - Vannforsyning/Kloakk-anlegg V

3 INNHOLD GAMVIK Side: orklaring til koder brukt i registeret Brukerveiledning - Ny matrikkel grunneiendomsregister Retting av feil i Gamvik kommune 0 Dell Orientering - Kryssreferanseliste med inngang i "bruksnavnfeltet" etter gamle registerbetegnelser Jordsalgskontorets nummerserie (-sifret) Matrikkel og I0penummer Umatr. statsgrunn Del II Hovedutlisting med inngang etter de nye registerbetegnelsene kommunenr./gardsnr./bruksnr.- og eventuelt festenummer Gardl Card GardS Card GardS Garde Gard? GardS Gard Gard 0 Gard Gard Card Gard Gard Gard Gard Gard Gird Gard 0 Del III Alfabetisk utiisting sortert etter navn p hjemmelshaver/fester. Tinglyste festekontrakter av statsgrunn som er ut!0pt er gitt UTG. (utgatt) i tilknytning til festerens navn. Til h0yre finner vi f0rst de nye registerbetegnelsene (gnr./bnr. fnr.), deretter de gamle betegnelsene. A-C D- G-H I-J K-L M-N 0-R S-A UTG. (Tinglyste festekontrakter av statsgrunn som er ut!0pt). 0

4 BLANK SID

5 Del IV Kryssreferanseliste med inngang etter matr.nr. og sorenskriverens tildelte festenr. (dvs tinglyste fester) med henvisning til jordsalgskontorets festenr., samt de nye gardsnr./bruksnr./festenr. Matr.nr. osv. DelV Kryssreferanseliste med inngang etter jordsalgskontorets festenr. med henvisning til sorenskriverens tildelte festenr. (dvs tinglyste fester av statsgrunn) samt de gards-/bruks-/festenr. Jordsalgskontorets festenr. fra OOOO osv.

6 BLANK SID

7 YLKSMANNN I INNMARK YLKSKARTKONTORT BRUKRVILDNING NY MATRIKKL/GRUNNINDOMSRGISTR OR GAMVIK KOMMUN Dette grunneiendomsregisteret er en spesiell versjon av grunneiendomsdelen i GAB-systemet. Registeret er inndelt i lister med f0gende inngang: Del I - Inngang etter gamle registerbetegn. (mnr./inr./evt. festenr.) (Gult papir - forklaring side ). Del II - Inngang etter nye registerbetegnelser, (gnr./bnr./evt. festenr.) (Hvitt papir - forklaring side ). Del III - Alfabetisk sortert hjemmelshaver/fester-liste. (R0dt papir - forklaring side ). Del IV - Inngang etter sorenskriverens mnr./f.nr. for tinglyste fester av "statsgrunn". (Blatt papir - forklaring side ). Del V - Inngang etter Jordsalgskontorets festenr. med henvisning til sorenskriverens festenr. (Gr0nt papir - forklaring side ). Det vises for0vrig til kodeforklaring pa omslagets innside. Den nye matrikkelen for Gamvik kommune blir iverksatt ra denne dato tildeles kun eiendomsnr. etter det nye systemet med gnr./bnr./evt. fnr. Gamvik kommune er inndelt i 0 gardsnr. (Se vedlagte kart i M :0.000 med gardsnr.inndeling). Alle grunneiendommer og all festegrunn er plassert etter sin geografiske beliggenhet. Tidligere statens umatr. grunn er gitt bnr. innen hvert gnr. All festegrunn utgatt av "statsgrunn" er derfor sortert under bnr.. I forbindelse med iverksetting av nytt matrikkelsystem, bar fylkeskartkontoret i innmark i medhold av pkt.. i forskriftene til lov av. juni nr. 0 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom, fattet vedtak om iverksetting av grunneiendomsregisteret i GAB for Gamvik kommune. Delingslovens forskrifter pkt.. og. trer i kraft. april. Ovennevnte forskrifter palegger tinglysingsmyndigheten og oppmalingsmyndigheten a gi melding til GAB-systemet ved bl.a. endring av hjemmelsforhold og ved etablering av nye eiendommer. Grunneiendomsregisteret vil derfor bli ajourholdt, og interesserte brukere vil kunne bestille ajourf0rt g-register som utgis gang pr. maned. Opplysninger om priser og aktuelle rapportbestillinger fas ved henvendelse til: ylkeskartkontoret i innmark, 00 Vads0. Vads0. april Jens Iversen

8 BLANK SID

9 Retting av fell i Gamvik kommune: Retting foretatt pa fig. eiendommer: Gnr. 0 Bnr. nr. Tidligere Matr. nr. I0penr. 0 Matr.nr. I0penr. Matr.nr. I0penr. Matr. nr. I0penr. Nytt Gnr. Bnr. 0 nr.

10 BLANK SID

11 DLI (Gult papir) Del I inneholder en kryssreferanseliste med inngang i "bruksnavnfeltet" etter gamle registerbetegnelse, d.v.s. jordsalgskontoret nununerserie (-sifret) for fester av statsgrunn, matr.nr./0penr. og bruksnavn for grunneiendom. ester av matrikulert grunn er sortert under det matr.nr./ 0penr. de hviler pa. Til h0yre er oppgitt de nye betegnelsene gards-, bruksog evt. festenumraer. LNR. (linjenummer) viser antall hjemmelshavere pr. grunneiendom/feste. Lengst til h0yre hjemmelshavers/festers navn.

12 BLANK SID

13 OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOQO QOOO OOOO OOOO COCO OOOO OOOO OOOO C A MATRIKKL OR GANVIK KOMMJN 0 DL I SID BRUKNAVN JOHAN LARSNSV. A JOHAN LARSNSVG 0 JOHAN LARSNSVG LIL.RGVN 0 NORDKYN YRLAHP TOUT NR. 0 TOUT NR. TOMT NR. TOMT NR TOMT NR TOMT NR. LYNSLTTN VINN VINGN S0NDR KVALVIK S0NDR KVALVIK STRANDVGN 0 KVN STRANDVN N. HAVNBRGT GR0NLI 0STR VVIKN VSTS VVIKN LILLKAP0N JORDN*SST SANDVIKSTRAND RAVNBRT VVIKVfiN V VIKV N VVIKVN SARD BRUK ST SNR 0 U L.NR HJKPLSHAVR UT. PDRSN CHR. UTS. NORGS YRVSN UT. NORGS YfiVSN STATN STATN STATN STATN STATN STATN OLSN NILS SIVRTSN OLA UT. PTTRSN HRMANN UTG. BROX RARKUS UTS. MATHISN HRMANN UTG. LD AASTA UTG. MORTNSN KARL STINV CHARLS UTG. JOHANSCN ANNA UTS. PDRSN GIt N0STVOLD KARL UTS. ROBRTSN S. A/S UTS. INNM.PRIVATBANK A/S SAWVIKISK A/S UTS. OLSN JOHAN UT. BROX THV. THORSTINSN AL J0RNSN UNDA UTS. ADRIAKSN GORG PDRSN UMNAR ANDRAS RUS TD UTG. SVNDSN CHRITAN S. UTG. VOLfiSTAD OLUIN UTG. RASKUSSN RAGNAR UTG. PDRSN SIGURD J0RG NSN GJRTRUD UTG. JOMANSN DITL UTG. ANDRASSN HALDAN UTG. ANORASSN HALDAN UTG. ANDRASSN HALDAN UTG. ANDRASSN HALDAN UTG. THINGSTAD OTTO UTG. KRUS LS UTG. UTS. ANDRASSN HALDAN JONASSN MIKAL UTG. TMINSTAD OTTO UTG. THINGSTAD OTTO UTG. JOHANNSSN BRIT UTG. ALCK DV. UTG. ALCK DV. UTG. JOHANNSSN BRIT UTG. ALCK DV. UTG. ALCK DV. UTG. ALCK DV. UTG. UTG. GAMVIK KOMMUN JOHANSN LUDVIK UTS. JOHANSN JOACHIM SANDTR0N ANNA UTS. SANDTR0N KARL UTG. HANSN RNR. UTS. UTG. LILLVIK OLU LILLVIK RANHILD UTS. SIMONSN GIL

14 HATRIKKL OR GAMVIK KOMMUN 0 DL I SID BRUKNAVN SARD BRUK ST SNR L.NR HJMMLSWAVR Q C f N T T 0 0 P 0 P T T NORDR TORVMYR STOR KAM0Y NOHOLDT B RAIL I SANDNS VVIKVN VVIKVGN HOLMN HAVNSLTTN HAVNSLTTN UTHIM KNUTN NGAN VffRVGN BYGGTOMT X TILL.T. BORHIM NYHIM RDSLTTN UTG. UTG. UTG. UTG. UT. UTG. UTG. UT. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. UTG. ILRTSN A, J. BR0DR. AARS*THR A/S LANGSS PDR J. S. ALCK DV, JOHANNSSN BRIT G. KJILA BDHUS SSTHR PAUL MYR N GUSTAV PRIVATBANK. I T.HIM PRIVATBANK. I T.HIM PRIVATBANK. I T.HIM PRIVATBAMK. I T.HIM SABBASN OL SABBASH KRISTIN KARLSN ANDRAS PRIVATBANK. I T.HIM PRIVATBANK. I T.HIM PRIVATBANK. I T.HIM PRIVATBANK. I T.HIM PRIVATBANK. I T.HIM PRIVATBANK. I T.HIM PRIVATBAKK. I T.HIM PRIVATBANK. I T.HIM PRIVATBANK. I T.H I«MILCOKN ISAK PRIVATBANK. I T.HIH SIVRTSN SPARR. STROM JOHAN ANDRASSN HALCAN SATHR PAUL SKTHR PAUL ANDRASSN HALDAN JOHAN«SS N BRIT LARSN KOMRAD KARLSN MALN JOMNSN ZACHARIAS G. KJILA INfiDOMSL. S*THR PAUL JOHANNSSN BRIT IVRSN BRNHARD JOHANNSSN BRIT SABBASN OL KOCK ASLAK KLMTSN PR JOHANNtSSN BRIT SABASN OL GJRP PR GUKNAR UTG. RANTSfc INGRID UT. KRM JOHANNS 0. OTG. ILRTSN A. J. JOHANSN SUNDBRG JOHAN GONDRSN GUNVOR UT. UTG. GAMVIK DRTTSLA BRTHUSSf* ANDRAS WILSGAARD JNS DAHL ANTON ILRTSN A. J. STRM SIURD UTG. UTG. UTG. UTG. UTS. UTG. UTG. UTG. PDRSN THOVALL IT. UT. HANSN KARL UTG. HANSN KNOT KARLSTAD SIR UTG. UTG. ZACHARIASSM PDRSN KARN WILSAARD HAAKON ILRTSN A. J. S0RN MO A. & S0NNR A/S PDRSfc CHRISTIAN

15 NATRIKKL OR AMVIK KOMMUN C DL I SID BRUKNAVN ARD BRUK ST SNR L.NR HJ «HLS«AVR CO C? f C 0 0 BRGLAND BRATLAND STRANDSLTTN VARSLTTN SRATAKKN AASN LANfiKJILA LVBAKKN SOLLI B0BRG SANDKJILA SJURTOK LVBAKKN KSRHYRN SJ0BRTT NYHIM MYRLAND TILL.T. RVDNINGN BRATTLI LYNGBAKKN LYNBAKKN KIRKNS BAKKJORD KIRKVIKN MAUN HOLMN KARLSTAD 0VRLI BAKKN HAUGN TRIANLT LVNS V*«VGN 0// STINNO JOLBUGTN LILL0YA H0ILAND SOLWAUG SOLBAKKN SOLLIB GAMVIK SKYTBAN ABIKKRGT OSSBAKKN STKBAKKN BRATTLAND LVVOLD HAUGN S0RJORDSLTTN NYHAU VIKINGHIM ARNRO NYBROTT SOLHAUGN H0IBAK SOMMRHIH RILRINGN TILL.T. SANDVIKSTR. RASNG SKOLTOMTN JONSJORD LVBAKKN ABRIKKBRT VXRVN T UTG. ILRTSN SOUS UTS. ILRTSN SOUS LO OL UT. RUS JOHAN UTS. PDRSN ANDRAS UT. STINVfiG HLN UTG. BOMSTAD THORVALO UTS. LIKNS J0RGN UTG. THORBJ0RNSN HARALD UT. OLSN JNS UTG. 0STVI TRYGV UTG. BROOTKORB ARNT M. BCK HILDOR UTG. RANBRG RUDOL J. UTG. ILRTSN A. J. UTG. THORSTNSN HAAKON UTG. MANUSSN SVRR UT. JNSN RNHARD UTG. JOHAAiNSSN KARL SIVRTSN RITS UTG. UARHOLM JOHS. UT. HOLANC AKSL UTG. JOHANNSSN KARL UTG. HOLAND AKSL UTG. MAUS TTR UTG. JOHANNSSN MAGNUS UTG. KRM JOHANNS 0. UTG. DITLSN KARL UTG. BRTHUSSN K. UTG. JOHANSN UALRD UTG. ILRTSN A. J. UTG. NORDAARD INGIN UTG. VVIK JOHAN JOHANSN CHANN NY HOTLL A/S UTG. OLSN fill UT. BPOX TORVALD JOHAN PRSN PTTR UT. HANSN PDR M. UTG. LARSH MARTIN UTG. OLSN KRISTIAN AKVIK SKYTTRLAG MARTHINSN ROL UTS. TYJORD SKYTTRLAG UTG. THOMASSK OL UTG. HIKALSN ORCHGRV. UT. JRP ANDRAS UTG. ACHARIASSN Z. UTG. J0RKLI JOHS. UTfi. THORBJ0RNSN ALRD UTG. PTTRSN JNSIN UTG. ILRTSN A. J. UTG. RCRIKSN HARRY NILSN WILHLM MHAMN SKYTTRLA UTG. VOLDSTAD OL H. UTG. PTTRSN HANS K UT. AMVIK SKOLSTYR UTG. RDRIKSN JULIUS OLSN MAGNHILO JNSN OLR UTG. IRtoNS A. M. UTG. MANS* HANS R.

16 MATRIKKL OR SAMVIK KOMMUN 0 DL I SID BRUKNAVN GARD BRUK ST SN R L.NR HJSMLSHAVR 0 0 f CO 0 C SOLBRS T VJIRVGN LVHYR UNSKJILSLTTN KORSBAKKN SUNPN SUHPD T RAVN T IDRTTSVfiN HYRSTH VOLLN KVLDSSCL SLTTBAKKN LVSLTTN T VSRVGN T V*RV N ALMNNINGN RDHIM BRIVOLD NVLUND V VANNVRKDANMN UTMARKSLTT LATNS SOLHIH HIMN STRANDVN 0 STRANDVGN 0 NTJCRD T VRVGN 0 BAKKNO H H ABKIKKBRGT SVARTHOLJORO VVIKVGN NYRBAKKN RABN MYRLI LANSS SKRNTN STRANDN NYHIM STORMON BRGLAND KAMPN BRGSTAD MOLliND UTSIKTN TORVSTAD IDRTTSVGN OLARAT RGHIM KNUTN HAUGN ABIKKBRGT STRAND KILN RYDNINN BRATTN NSOMHTN NSOMHTN UTG. HANSN MANS R. UTG. MANSN HRMANN UTfi. DITLSN KARL NILSN JOHANNS UTG. UTG. JNSN MARI UTG. JNSN NILS UTG. JOHANSN HILDA UTfi. KRISTIANSN OLA UTG. KRISTIANSN SVRR OLSN OLA JOHANSN INR JOHANN UT. KLMTSN TTR UTG. SABBASft SIMON JACOBSN HARALD UT. JACOBSN HJALHAR UTG. OLSN MAGNUS UTG. HANSN OVARD SKJNS VANNVRK UTG. GRIP LI UTG. THORSTNSN ALBRT UTG. KRM JOHANNS 0. KRM ARTHUR UTG. KRM JOHANNS LINAN KARL A. UTG. BARDA OL JOHNSN HANSN ALIA UTG. PORSN ANNA AKLAND SICMUND ULLBJRNSN VARD UTG. J0RGNSN JU0VIKK A OLSN SOLSTRAND JNNY UTG. 0IN IVAR UTG. LANSS PDR JOHAN UTfi. MARTHINSN JULIUS UTG. NIKOLAI SN KARTIN LYDRSN SVIN UTG. PAULSN HANS UTG. LIKNS J0RGN LT. HANSN NILS UTG. JRGKSN JNNY UTG. HANSN NILS UTG. DAHL ANTON HALVORSN RANVALD UTG. GANVIK IDRTTSLAG UTG. OLSN KRISTOR UT. ILRTSN A. J. KRISTIANSN GUNNAR UTG. SKANSK INGA UTG. IRNS A. M. UTG. IDISN AGNUS UTG. PAULSN HILBRT UTG. BRTHUSSN OLDIN I. UTG. JOHANNSSN BRIT KRISTIANSN OLA UTG. SANDNS JOHANNS

17 NATRIKKL OR GAM»IK KOMMUN 0 DL I SID BRUKNAVN SARD BRUK SI SNR L.NR MJMRLSHAVR 0 C J T T T T T T I T I J T T J T T T H J M T VSRLV NSShIM LVBAKKN POLH0IDN MUSTR0N N ST LVLUND LILAND MYRNG GR0NLI S0RUGTA KIRKBAKKN KIRKBAKKN 0VRSS SOLBRG H0ISLTTN RABBN SOLVANG VVIKN RAT SANDMO HAUAN STRSBOR JLLHIM LODDBJJKT HAMNSVGN STRANDLI NYHIM SLTMO BRGLUND JLLHIN SOLLI VASSVIK KIRKH0GDA (TIDL. LBSBY) SKYTTRHUSH0DA HJLLVIK OMGANG 0VRVN LIRNG MOSBAKKN SLTTNO ABRIKKBRGT HAMNSVGN RAT KVANNSLTTN SANJOPSLTTA NYHIM HAMNA DALNfiT STORLVVASSDRAGT RAT UTG. RDRIKSN RANTS A. UT. JACOBSN MJALftAR U UTG. JACOBSN HJALWAR L. UTG. JACOBSN UJALMAR L. UTG. NORDSTRAND RLIN 0. JJGRVAND LING UTG. JOHANSN KARL ANTON UTG. JOHANSN KARL ANTON UTG. JOHANSN ALRD OLSN LS UTG. UTG. OLSN THOR OAHL AMON UTG. JOJSSK KSR UTG. STINHAiiG OLA UTG. HANSN hartvik BRTHUSSN HILNA UTG. BROKS SVRR HANSN INGBRT J0RNSN VALD UTG. MIKALSN HALVDAN UTG. JOHANSN LARS UTG. RHANN SOUS VASSVIK RDINAND UTG. HNRIKSM KARL UTG. MARTtilNSN ROL UTG. PRSN HANS IVR UTG. NILSN RICHARD UTG. RIKSN KR HOSJORD SKYTTfiLAS NRBRG SIRID UT. KRISTORSN. UTG. KORNLIUSSN SVIN UTG. UTG. JOHANNSSN KARL LARSN MARTIN H. L. UTG. PRSN PR UTG. RASMUSSN KAURIN UNGDOMSLAGT DAGGRY UTG. UTG. MIKALSN LDOfi GULDBJ0PNSN GUNVALC UTG. UASSVIK RDINAND UTG. VASSVIK HARRY TftVRKT UTG. JOHANSN OSVALD UTG. RIKSN KR ID JNSN OSKAR SIVRTSN ROfiRT JNSN OLGR OLSN HRMANN RIKSN RIK UTG. PRSN SABA UTG. JJIGRVAND OL NSTVOLD LISBTH BJ0RNSTAD HULDA JNSN HL RAMBRG RUCOL JOHANSN RRMANN SIGURD UTG. «AMBRG RUDOL OLSN OLGA UTG. SKJNS INTRNATSK. KRISTIANSN JUN

18 T T H T 0 T T T T T N 0CO T 0C 0C T T C0 T 00 J 0Q 00 C P 0 P 0 0 P 0 T 0 0 T 0 T 00 T 0 0 T 0 T 0 T 0 P 0 T 0 T T 0 0 H Q 0 P T 0 00 «0 I 0 V 0 V 0 T 0 T 0 P 0 P 0 0 T 0 T 0 T 00 H 00 H 0S T MATRIKKL OR AMVIK KOMHUN 0 DL I SID 0 BRUKNAVN GARD BRUK ST SNR L.NR HJMMLSHAVR HAMNSVGN RAT HJRTRCM RAMBRGVGN RAMBRVN A VVIKVGN VVIKVGN TOPPN VSSTRAND SOLBAKKN RAMBRGVGN HAMNSVGN 0 LIST0 JONASNS BRLI IDRTTSVfiN RAMBRGVGN IDRTTSVGN HJLLBRGT TILL.T. LIN TUNSTAO TUNSTAD HJLLPLASS SBORJJRA NISSRAT RAT SIHNG MYRRSTN HIMN STRANDVN 0 RAT ABIKKBRGT SJ0ISK NYHIM ABRIKKBRGT VRVGN B SPIONKOPP ABRIKKBRGT VVIKVGN 0«R VG STINSTRAND HAMNSVN 0B RHIM MHIM ABRIKKBRGT U PRODUKSJONN SANDBRG MHAMN PLANTLT HAMNSVN SOLBAKKN GiJNDRSJORD VSRSOL STOR MIDDAGSVANN STOR MIDDASVANN ABRIKKBRGT GANVIKVGN ISRAT OVRLASTINSANL. LVRUD SKYTTRHUSVGN VVIKVN VVIKVGN SKITTNfJORDVANN SKITTNJORDVANN IDRTTSVGN CO C C C 0 C? 0 C SUKDQUIST AUGUST GUSTAVSN INAR UTG. RIKSN RUTH JOHANSN INGR JOHANN JOHANSN BRG RASCH MARGART HITMANN LILLVIK GUNNAR LILLVIK OLU UTG. MATHISJs ANDRAS UT. PRSN OL ILRT OLSN GUNNAR OLAUSSN MARIANN NILS N WILHLM HALVORSN HARALD UTG. JNSN OSKAR GULLBJgRNSN ANDRAS UTG. ROCKMANN JNS HANSN KATHRIN UTG. HANSN ANDRS NILSN UILNLn UT. JNSN GIL MHAMN PROOUKSJONSLAG NISSN TRYGV RASMUSSN ODD ARN lfcnfl. OG N-TROMS.IND. LIASSN0S CHARLOTT BARN UTG. NICOLAISN JULI TTRSN LIDUL HANSN NILS RNT RDAL AGNS UTG. NICOLAISN LI RIKSN 0IVIND HANSN DGAR D. JNSN GUNNAR JOHANNSSN KARL RASMUS SN ARNUL AfiNSN RLING UTG. NILSN ANDRAS UTG. GRIP ADOL UTG. RIKSN ANDRAS HNRIKSN ARNUL 0. UTG. RIKSN ANDRAS UTG. HANSN OSVALD GAflVIK PRODUKSJONSLAG BOKSTAD RUDOL OLAUSSN HANNY MARI UTG. JOHANSN KARL I. PTTRSN HIiRIK U L VRSOL GAHVIK KOMMUN GAHVIK KOMHUK HANSN OSVALD J0RGNSN LI JNSN GUNNAR J0VIK SILDOLJABRIKK A/S UTG. JOHNSN TOR R. GAMVIK LOKAL SIVILORSV. PRSN ILRT HANSN HSKON HANSN ROY PDRSN SMUND GRIP BJARN

19 MATRIKKL OR GAMVIK KOMMUN 0 DL I SID BRUKNAVN CARD BRUK ST SNR L.Nfi iijhklshavr 0 T C «0 H 0S H 0 H 0 T T T T T 0 K 0 J 0 T H 0 H 0 K 0 K 0 K 00 K 0 K C H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 M 0 H 0 H 0 H 0 H 0 T+P 00 ti 0 H 0 H 0 H 0 M 0 M 0 K 0 «0 H 00 H 0 H 0 «0 H 0 M 0 H 0 T 0 C H 0 H CO «C P 0 H C H C H 0 M 0 H C H 0 H 0 S 0 «H S N 0 J 0VRVGN A STRANDVGN SB TOMT NR. STRANDBAKKN 0VRVGN 0VRVN 0VRVGN STRANDV N 0A N CMORMR SMSVIAN KAVLNS SKILLVANNSGJ. KOIJORCVANNT KOIJORDVANNT MHAMNLV NISSHAUGSTUA UTLVSTUA MOPSIDT-STUA NICINSVARR-STUA SKOGLY JLLRO JLLRO JLLRO 0 LANGJOROSTRAND SJ0RO LANGJORDDALN URVN VKRVN HJLLGRUNN SCUANKSLSTT SCHANKSLTT UTRYKNINGSHYTT SCHANKSLTTN INTRNATBYGG STORHOLMN GRIP ODDNUND STINV MAGNAR JOHANSN OSVALC TTRSh LIDUL JRGNSN JOHN V. OLSN ODD UT. SIVRTSN RITS GRIP TOR SUNDOUIST HIDI UTG. BAKKLAND TOM OV RG LI YNGVAfi OLSN HRMANN PRSN PTTfi HANSN ROGR SANDVIK ROY TLVRKT TLVRKT TLVRKT TLWRKT TLVRKT HAKNAR SOLVIG HITMANN HRKOD GULDBJ0RNSN OTLY BRTHUSSN TRYGV BRTHUSSN SG AfiVID BRTHUSSN STINAR R. JACOBSN RUN HRK MNSN UIKTOR A. UTG. JSSN.ALBOR LANGSS NARVIK UTG. GAMVIK LOKAL SIV.. RIP PDR SCMANCH MARY J«GRVAND JOHANSN HJALMAR LYCRSN SVIN PTTRSN HNRIK TLVRKT RUS JOHAN LARSN KAROLIN LARSN THRS LILLVIK OLU K. ISAKSN BRYNJUL JRP SVIN ARN HANSN UNNHILD IRN STATN V/ ORSVARSOP. BRTHUSSK HILNA PDRSN LIS VASVIK TORSTIN CHRISTNSN BJARN HAKSN TON KR HANSN NIKOLAI ARONSN HLG HANSN IVAfi H. NtfCfiRD KISTIAN JRKNS OL HHAMN R0D KORS RDAHL LARS JNSN LI J0RGN GAMVIK KONMUN PORSANGR JOHANNS I.

20 MATRIKKL OR GAMVIK KOHMUN C DL I SID BRUKNAVN ARD BRUK ST SNR L.NR HJMHLSHAVR H N N T H 0 «H T J J J J T 0 I T U H K T H T T f T T 0 T T T V T T A T T K 0 U H +P H U A 0 T H B H T T T J T J 0 T H H P T T T 0 U J 0 R T STRANDA SCHANKSLTT ABRIKKBRGT TILLGGSJORD TILLCSSJORD TILLGGSJORD VftRVGN SLVSTUA IDRTTSPLASS V«V N 0 LILLBRGVN fabrikkbrt 0 RAT V*RVfiN NYVGN NrVGN LILLBRGVGN VVIKVGN RYTVANNN STRANDHIN RAT ABRIKKBRGT NYBROTT RLKTORTOMT SAMDJOPD RUSTAK VIRAJORD GAMVIK LYPLASS ABfilKKBRGT TANKANLGG RAT RAT 0 VftRVGN RAT RAT TVRVIKA HJLLGRUNN RAT RAT RAT HOPSIDT ANLGGSL. HOPSIDT GRUSTAK LIA RAT UTSYN KARLSTAD LI NORDSTRAND RAGNVALD KRISTIANS* ALRD LINAN KARL A. LARSN HSKON KORNLIUS RINBITDISTRIKT NR. JOHANSN KARL J. NORDSTRAND INAR PAULSf. KYRR MATHISN AASMUND GRIP BJARN GRIP KR JOHANSN TRJ PTTRSN OLA TT RSN IVINO «. NILSN KRISTIAN V. NILSN WILHLM SNTSN WICTOR RSN HALDAN KRUS BRNT fiidar GULDBJ0RNSN ARNOLD TLWRKT UTTAKLIV ANNA NILSN JOHANNS JOHANSN INLAIN VB0 INGHUNO JOKSSOM SVIMUNG GAMVIK K0KUN AWVIK KOftMUN MHAMN ISANLGG A/S GAKVIK KOKPtH NILSN INAR OLSN TOR H. GAMVIK KOMPUN JOHANSN TRJ M. ULDBJ«RNSN OSKAR TLVRKT STATNS VGVSN JOHANSN TRJ H. OLSN VICTOR OLAUSSN MMA GUTTORM Oi. JOS ANTI JOHN ANDRS JOHNSN JNSN ARTHUR STATNS VVSN LYPLASSUTVALGT OLSN MAGNUS PDRSN VALDIS NORSK SSO A/S LIASSN TOR INAR JOHANSN KflR N. RSVIK AR^T OTTO PDRSN HLG JOHAN frdriksn STcIN NILSN WILHLM JOHANSN SONJA HAKSN ICAR LANS ALRD CARSTNS PR HAKSN GUNKHILD KRISTOKSN INGVALD. STATNS VGVSN STATNS VGVSN HIKALSN ALBRT OLSN DAfifINN KRISTIANSN ODDBJiRN

21 H H B 00 0 C C 0 H 0 C 0? 0 0 M 0 T H * T H J H N 0 T T T M/QQ M/00 M/00 M/00 M/00 M/00 M/Q0 M/00 M/00 M/00 M/0 N/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0? M/0 M/0 H/00 M/Q H/0 M/0 N/0 M/0 M/0 M/0 M/0 H/Q0 M/00 M/0 M/0 N/0 M/0 M/0 N/0 M/0 M/0 MATRIKKO. OR GAMVIK KOMMUN 0 DL I SID BRUKNAVN TOMT VG A LAGRTOMT RAT A LWBAKKN RAT TYTTBRVN BDNS LANGJORD LILL LVNftS KRAKBJRGT STORJORDN ORBJRG NJRVXI NOROR N0 NJRVJfl NORDR N0 BRLI NJRVCI S0NDR N0 NJRVAI S0NOR N0 NJRV/I S0NDR N0 NJRVXI HLLN VOLDN LIN LANGJORDHOLMN S LANGJORDHOLMN N MOSMARK VTR MOS«ARK MIDTR MOSMARK INDR N0 MOSMARk INDR N0 MOSMARK INDR N0 nosmark INDR N0 BRS/T LANJORDBAKKN HAANSVI LILLLANJORDLIN BJRLIN LVLIN LANGJORDSTRANDN LANJORDSTRANDN LANfiJORDSLTTN LVNSSLTTN SOLHIM ANDRSBUKT SOLHIM LVBAKKN TILL.T. LIN LYNMON CARD BRUK ST SNR L.NR HJMMLSHAVR C C 0 C 0 C U PORSANGR JOHANNS I. JOHANSN DMUND LARSN SOLftUND SSIPNSN HNCRK GAMVIK JAfiR 0 ISKOR. GAMVIK JGR 0 ISKOR. JNSN HLfi NORDSTRAND INAR KRISTOfRSN BJARK K. SKJflNS R0D KORS VARSI INAR UTTORM ANCRS NILS AMVZK JGR OG ISKOR. STATN V/ORSVARSDP. JNSN HLG LOCKRT STATNS VGVSN CARISTNS* BJARN BJgRKLI BRYNJUL BRTHUSS* TRVV ROX ING fukalsn OTTAR SANDTR0K ROL HANSN *G H. NORDSTfiAND INAR HANSN AUD VA JOHANSN RONNY RO R GOTTCRM OL J. OLSN RNA JOVA IVR IVRSN HANSN SVRR NILSN NILS HANSN OSVALC KRISTXANSN IDA NILSN INVALD NILSN INGVALD GAMVIK KOMP.UN RASMUSDATTR ANNA GRIP RUDOL RASMUSSN RASMUS PTTRSN IVIND M. PRSN TTR NILSN BRIT KRISTIN PTTRSN GUNNAR ROBIN NILSN HNRIK KLMTSN HANS ANDRSN KLMT OLSDATTR BRIT ihansdattr KARN MANSK MAGGA KLMTSDATTR KARN BRG JOHANfc BRITT ANDRSN KLKT JOVA MORTN IVRSN OLSN PR ANDRAS OLSN RNA JOHNSN NLLY NILSN MAGGA K. OLSN HA*S HANSN KLMT GRIP ADOL GAKVIK KOMHUN ANDRSN RIDAR MORTNSN RAGNAR JOHNSN NLLY NILSN BRIT KRISTIN GAMVIK KOMPUfc

22 MATRIKKL OR GAMVIK KOMMUN 0 DL I SID BRUKNAVN SARD BRUK ST SNR L.NR HJMKLSMAVR M/0 M/Q0 M/0 M/Q M/0 M/Q M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/00 M/0Q M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 MQ M/0 M/0 M/00 MJ'0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 PI/0 M/0 M/0 M/00 M/0 M/00 M/00 M/00 M/00 M/00 M/00 M/00 M/00 H/00 M/00 H/00. H/00 M/0 H/0 M/0 M/0 M/0 H/0 M/0 M/0 H/0 M/00 M/00/T0 M/0 M/0 M/0 H/0 M/0 H/0 M/0 H/0 M/0 M/00 H/0 H/0 LYNGSLTTN NORDBAKKN BRG LVBAKKN LVSLTTN BRSNSST BAKKHLD NAKKRUD DALHIM LVDAL TVRLVSLTTA TVRLVSLTTA MON MON TILL.T. LYNGSLTTN LVSLTTA MYRSLTT GR0NLI NYMON ALSTAD LILAND MYRNG SLTTNG LVMYR RUSBAKKN BSDNAS TORSBAKKN MYRNO STRAND STR.AKKN (0} BRGHIM BOSJOKBRDDN INDUSTRITOMT SK0JORDBUN0 LILL MOPSIDT 0STR HOPSIDT 0STR MOPSIDT 0STR V«RN«S KOBBVIKN IVRSJORD S0NDR IVRSJCRD NORDR IVRSJ.STR. 0STR LILLV*DRSLTT N HOP NORDR HOP MLLM S0RLI HOP S0NDR MLKPLASS PRSAMULSVIK PRSAMULSVIK BAADNSSBUGTN BRNJIS BRVIK INN«S NAUSTTOMT SJAAN/tS SANDHOLMN BRVIK NORDR S N BRVIX S0NOR L0GMTRN N IVRSJORDNftSST LlTNeSLTTN STRANDHAU LVN/S LVSTRAND NORDSTRANON STNNAS C HANSN BRTHA MIKKLSN PDR KRISTIAN KRISTIANSN JULIUS KRU SIGURD AVDA OL JOHNSN GRIP NILS KAKLSN NILS PTTRSN ARKUL OLA JNSN CHARLS MARTIN KORNLIUSSN THORBJ0RN JAGRVAND KJLL JftGRVAND KAPI JiGRVAND KJLL JRVAND KARI HAKSN RASMUS OLSN ARNOLD HANSN OL PR NILSN yilly OLSN RAGNVALD JAKOSK ALRD JJGRVAND RLING JXGRVAND RLING PTTRSN PITR GIL KAPLSN NIKOLAI AVDA* OLAV RIKSN GUTTORM OLSN RNA TTRSN MAfiGITH HANSN ANDRAS LO JAN JCHANSN ANDRAS JNSSN LSA NILSN OLA JNSN CHARLS M. LANGJ.NS LINGNS. A/S OLSN NILS MIKALSN 0IVINC ANDRAS OLSK CVARC KLOG KRISTIANSN KRISTIAN OLSN VIGfiO HIKALSN MARTIN OLAI SUND BORGHILD MIKALSN MAGNUS SUND TOPLI VIL-NDIUS PDR RIKSN HALIAN IKPIGTSN RIDAR STR0M JJGM LONARDA INGRIGTSN ARTHUR KIKALSN 0IVIND CLS N LONMARD GAMVIK (COMMUN I*IKALS N JOHAN GAKVIK KOMMUN GAMVIK KOMf«UN STATNS BYCG- Ofi IND.D RDRIKSN ASBJ0RG OLSN ODDVAR 0YN ANTT OLSN RAGNAR MJKALSN MARTIN OLAI RIKSN 0IVIND J. RIKSN ING ARN HANSN KARSTN RAGNV. KRISTIANSN JULIUS OLSN OL RIK KILBOTN INAR

23 MATRIKKL OR GAMVIK KOMMUN 0 DL I SID M/0 M/0 M/0 M/Q M/0 M/0 M/0 M/00 M/0 M/Q M/0 M/0 M0 M/0 M/0 M/0 M/0 N/00 M/0 H/Q M/0 M/Q M/0 M/0 M/0 M/0 H/0 M/0 M/00 M/0 M/0 M/0 M/Q M/0/T0 M/0/T0 M/0 H/0 M/0 M/0 H/0 H/00 M/Q M/0 M/0 H/0 M/0 H/0 M/0 M/0 M/0 N/00 M/Q M/0 M/0 H/0 M/0 M/Q M/0 M/0 M/0 M/00 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/00 «/OQ M/00 BRUKNAVN STNHAU N L0VLI MYRLAND DALN SOMKRHIH UDJOfiD BRVIKBAKKN IVRS0N SANHOLMBUTN S NORCR SJAANS NYJ CRD SKJ/tRtI MIOTR HOP RSSBAKK BAKKtAND GUTTORMSLV SANDNS MONSS SOLBAKKN MORSTBtJKTA 0VRSLTTA SRJSMYR (UTR PTRSBORG SOLSTRAND SOLHIN STRAND NSHIN NYHIM LING VIAN KJOSBAKKN OSSHIM STINNS BAKKMO PRSNSST LYNGBAKKN VSRHIM BJ0RKLI LILLVCRN STAPPBUKT KRAKNS ODDMIM SOLNSST STRANDHAUfi BRRUD HILSLTT TILL.T. STR.HAU NYHIN BYGT.T.KRK.KAPLL JLDLI NORDMAU NORDLI KJOSN SOLBAKKN BAKKLI NORDHAUGNSST NORDSTRANOHYDA SKJSNSISK TOMT NR. V TOHT NR. V TOMT NR. V TOMT NR. VG GARASJTOHT GARASJTO«T HOP YTR KJSKLVIK KJSKLVIK GARD BRUK ST SNR L.NR HJHXLSHAVR KRISTIANSN ALRD JOHAMSN KJLL JOHANSN LS PIIKALSN ALRD K. KORTNSN NILS KRISTIANSN SDOL d M STN SUND BORCHILD RDRIKSN ASBJRN HOPSJORD SAMVIRKLA OLSN GCNNAR MIKALSN HNDRY JOHAN OLSN HRMANN J. MIKALSN KNUT HAKSN OL A. RDRIKSN RDfiIR RHANN HARI CIKALSN DVART AMVIK KOMHUN OLSN MARTINIUS RIKSN ANCRAS BRODAL KRISTIANSN tallly OLSN JNNY OLSN GIL RDRIKSN JULI OLSN AMANDA OLSN TORILL RIKSN KR OLSN HRMANN J. J0RGNSN J0RGN JOHANSN THRS LOUIS OLSN TORBJ0RS OLSN TORBJltPG OLSN SIGN KRISTIANSN ADOL RDRIKSN ASBJ0RN PTTRSN ROY INBRITSN RI0AR KRISTIANSN MMA BRTIN MKALSN MAGNUS MIKALSN KRISTOR RMANN TORBJ0RN RDRIKSN JULI RDRIKSN ASBJ0RN RIKSN KSR NCRSTRANC OL MOPSJORD IDRTTSLA RIKSN KflR KRISTIANSN TRYGV GAMVIK KOMMUN RIKSN KR SID JNSN LI ANDRSN RIDAR J«RNS N J0RGN GAMVIK KOMMUN NILSN JOMN JNSN LI RANDOL NORDSTRAND INAR NORDSTRAND INAR flikalsn CVARD GAMVIK KOMMUN JAGRVOND SVIN OLAV OLSN STUR RIDAR PTTRSN ROY PTTRSN IVIND OLS RIDAR T. IRMA JNSN LSA BRG-RIKSN SIGMUND

24 MATRIKKL OR fiamvik KOMMUN 0 DL I SID BRUKNAVN CARD BRUK ST SNR L.NR HJMHLSHAVR M/00 KJSK.LVIK 0 N/OC SVNDSVIK INOR 0 M/00 SVNDSVIK YTR 0 M/Q0 SVhDSVIK NORDR 0 M/Q0 SVNDSVIKSBAKKN 0 M/00 SVNDSVIK VSTR 0 M/00 RAJORDRABBN M/Q0 RAJORDBUfiTN M/00 RAJORD LILL M/0 RAJORDSLTTN M/0 RAJORDBAKKN M/0 SKARJORDBUKT N M/0 SKASJORDBUKT S M/0 SXARJORDBUKT S M/0 SKARJORDBUKT S M/0 SKARJORDBUKT S M/0 SKABJORDBUKT S M/0 SKARJQRDBUKT S M/Q SKARJORDBUKT S M/0 SKARJORDBUKT S M/0 SKARJORDNS N/0 DYBJORCHAVNN M/0? LOSVIKSLTTN S N/Q LOSVIKNSS INDR M/0 LOSVIKBAKKN M/00 LOSVIKLIN M/0 STNBUGTN H/0 INKONBUKT VSTR M/0 INKONGBUKT N V (/0 INKONGBUKT *STR M/0 BR*DRIPLASSN M/0 INKONGBUKT NORDR M/0 finkongbukt N 0 M/0 MARINLYST M/0 RUSSNftS M/00 RISSVI N V M/0 RUSSVIK VSTR H/0 OMSANGSLTTN M/0 BUSTN M/0 OMAN M/0 LOSVIKSLTTN M/0 VR INKONGBUKT M/0 JACOBSPLASS M/0 SVfcDSVIK NDR 0 W/0 LV N S M/00 ORS^KT M/0 KUSSVIK NORDR M/0 INKONKJILPLASS M/0 LOSVIKBJRT M/0 RAJORDBAKKN M/0 RAJORDSLTTN M/0 RAJORDSTRANDN M/0 RUSSHAVN M/0 LVBAKKN 0 W/0 NORDR LOSVIK M/00 S0NDR LOSVIK H/0 RAM M/0 RABBN M/0 0VRJORD M/0 HOP KIRKSAARD 0 H/0 MOLLBAKKN M/0 0STR INKONGBUKT M/Q STRANDN H/Q SOLVOLD M/0 «IMJORD H/0C BRATLAND 0 H/0 HANSKJILSLTTN H/0 ANDRSMIN M/0 NST 0 N/0 TORVSLTTN C RIKSN KS ID RDRIKSN ODD DAVIDSN LVIN DAVIDSN LVIN DAVIDSN LVIN AMVIK KOMMJN NILSN LN KATRIN NIKOLAISN MARTIN NIKOLAISN MARTIN NIKOLAISN MARTIN NILSN LN KATRIN GULDBJ0RNSN OL THODOR GULDJgRNSH UNVALD GULDBJURNSN OSKAR GULDJ0RNSN OLA GULDJ0MSN STINAR GULDBJ0RNSN HALDIS MATHISN UDRUM RIKSN HJ0RCIS GRIP OLIN SIM ANTHON SABASN OLAV JOHS. STATN ANDRASSN HALDAN STATN STATN STATN THINGSTAD lgsr THINGSTAD lfigr STATN STATN TMINGSTAD BIRR SXTMR LNA M. THINSTAD HNRITT THINSTAD HNRITT THINSTAD NNRITT THINSTAC HNRITT 0RRSN JOHAN eeprsn JOHAN ANCRASSN HALDAN S*T«R LNA M. NICOLAISN JULI GAMVIK KOflKUD SIVRTSN RITZ THINGSTAD IRR RSN OL KJILA RUK A/S STATN NIKOLAISN MARTIN NIKOLAISN JULI NIKOLAISN MARTIN T«INSTAD HNRITT OLSN MANS OLAI ANDRASSN HALDAN ANDRASSN HALDAN THINGSTAD IRSR LAfiSN LARS JOHNSN LN K. GAWVIK KOMKUN KLMTSN RIK KJILA BRUK A/S NIKOLAISN JULI NIKOLAISN MARTIN JONASSN BRNHARD MIKALSN BORCHGRWINK JNSN HALVARD NARLIUS HANSN KATRIN NORDSTRAND RLIN OLSN NILSN JOHN ANDRAS

25 NATRIKKL OR GAMVIK KCMMUN C DL I SID BRUKNAVN CARD BRUK ST SNR L.NR t-ijmfll SHAVR M/C TOMT NR 0A M/0 KJSKVIK 0 M/0 NYLAND 0 M/OQ BRVIKN M/OQ KOIJORDBUNDN M/00 KOIJORDBUNDN M/00 KOIJCRDBUNDN M/QG KOIJORDBUNDN W/OC KOIJORDBUNDN H/OC KOIJORDBUNDN M/00 KOIJORDBUNDN M/00 KOIJORDBUNDN M/OC KOIJORDBUNDN M/00 KOIURN M/OQ KOI0RN M/00 KOI0RN M/Q0 RISJORDKLUBN M/00 RISJORDNS H/00 SLTNS M/Q0 SLTNS M/00 SLTNS N/Q0 SLTNS M/00 GUNDRSJOR0 S0NDR M/00 UNDRSJORD NORDR M/00 TW/RVIKN N/00 KAAVN PI/0 KAAVN MIDTR H/0 KAAVN INDR M/0 KARLSNSS H/0 KAAVN M/0 BUGTN M/Q HOLMN M/0 GAMVIK HANDLSSTD M/0/TOO SM «OLMN H/0/T0 M/0 GAMVIK SVKHUSTOMT M/0 HANSJORD M/00 MYRN M/0 OLP RSN*S M/0 KIDHOLMN H/0 SAN0HIN M/0 TVRVIKN NORDR H/0 MALT«OL«SLTTN M/0 STAVSJtT NS/0 BRKNAUSRN M/0 KAAVNSLTTN M/0 RISJORDNCSRABN H/00 KIRKVIK M/00 KIRKVIK W/00 KIRKVIK M/00 KIRKVIK M/00 KIRKVIK M/0 SKJ«RSNS M/0 STOJCK H/0 MYRNGN N/0 MVRNGN M/0 MYRNN M/0 INVIN M/0 INVIfiN M/0 INVIGN M/0 INVIGN H/0 INVIGN M/0 RABBN M/0 NORD SLTNS M/0 N*SBUGTN M/0 VIDJMON M/0 KIRKSLTTN M/00 NYLAND H/0 KIRKGAARDN M/0 INDR KJILN t C 0 0 *YR NG LIS RIKSN HJ0RDIS P.IKALSN ALBRT IC OTHAR. RHN KARI RASK KIRSTN LARSN LSA «ORT *isn CRT RASMUSSN CIVIMD SANDTR0N INGUNN RASMUSSN HARALD TTR RASMUSSN JAK RIK NY«RD BIRfilT MCRNSN RIDAR HORTNSN TOfiLI MCRTNSK RIDUN OLS^i GRD «HAMN INDRMISJONSOR. HAMSN PAUL ING HANSN ROfiR LI HANSN BJ0RN HANSN IVAR JOHAN BRODTKORB A. RANTSGN JONAS J0PGNSN RNST PTTRSN LIOUL PDRSN VALDIS GAMVIKISK A/S RODTKORB A. BfiOOTKORB A. HANDL A/S BRODTKORB A. ISAKSN MANA ROOTKORB A. HANDL A/S GAMVIK LYSVRK A/L RASMUSSN HSKON BRODTKOR A. BRODTKORB A. BRODTKORB A. BRODTKORB A. OLSK GUNVALC SCHANCH TRYV BRODTKORB A. BRTMUSSh tallly RDIN SIVRTSN OLAV PODTKORB A. HANDL A/S A«VIKISK A/S fcdiksn BJARN ROAR ISAKSN MACNA ISAKSN NORA ISAKSN SARA SIM HJORDIS H NRIKSN ANNA fkdiksn JARNA ROAR NDIKSN JARN ROAR BRIVIK KARL VINTRIDT HALDIS RASMUSSN KARN ISAKSN NAGNA ISAKSN NORA ISAKSN SARA SIM HJ0RDIS HNRIKSN ANNA ILRTSN MAGNUS JACOBSN BIRGR AKBL NDR BROKS SIVALC LI.LVIK BJARN NORDL.KIRK- 0 SKOLONO NORS YRVSN

26 MATRIKKL OR GANVIK KOMMUN 0 DL I SID BRUKNAVN GARD BRUK ST SNR L.NR «JMM LSHAVR M/0 N/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0Q M/Q M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/Q M/0 M/0 M/Q /0 M/0 H/Q M/0 M/0 M/00 M/0 M/0 N/0 M/Q PI/0 M/0 H/0 M/0 M/Q M/0 M/0 M/0 M/0 M/0? M/0 M/0 M/0? M/0 H/0 M/0 M/0 N/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/00 M0 M/0 M/0 H/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 K/0 M/0 H/00 STRIMMLN MARSTRAND B RG*i IM KIRKHALG SOLAKKN LVRH0I L0VMON VSLHIM esngr SLTTN NSBRUKT PARCL A PARCL B PARCL f PARCL f PARCL PARCL f PARCL PARCL PARCL BRG SANDBAKKN PARCL TANGN PARCL C NSST NATHALIS HAAP STRAKDVN SKYTTRVN SLTNSJORD SLTNSJORD SLTNSJORD SLTNSJORD SLTNSJORD SLTNSJORD SLTNSJORD SOLHAU SOLHAUG SOLHAU SOLHAU SOLHAU SOLHAUG SOLHAUG «AUGN POSTHUSTOMTN POSTHUSTOMTN POSTHUSTOMTN POSTMUSTOMTN POSTHUSTOMTN POSTHUSTOMTN STAND N«SSLTTN N*SSLTTN N*S SLTTN NASSLTTN MYRSLTTN MYRLAND SANDHAUG SLTTN SLTTN SLTTN SLTTN SLTTN SLTTN SLTTN STRANDVGN NYGAAPD «OLMBRG SUMPN HIND?' x* PDRSN RLING OLSN HILMAR INNHARKNS PRIVATANK HHAHN INfiRMISJOMSOfi. BfiIVIK ODDVAR LIASSN JOHAN KORNLIUSSN RAKL OLSN SIGN ISKRHJ«f«T TAKIA ORBRfi TOSBJ0R GAMVIK IDRTTSLA ILRTSN MATHISN HJ0RDIS HATHISN 0ISTN KATHISN RAGNVALD MATHISN SUNNAR MATHISN HNRY LLIKA RGLJOT IDKS GUMAUG ULVANG GRDA HANSN BODIL AMUNDSN ROL 0RRSN BJ0RG HORTNSN TRYSW JOHANSN OSVALC GAKVIKflSK A/S AMVIK KOMHUK RASK TROMD JOHANSN KNOT NYGRD INAR NYGSRD KRISTIAN LIASSN LIS MATHISN INGBORG NYGSRD ROALD NYGSRD TOV NYGSRB INN HATIUSN 0ISTN MATHISN RAGNVALD MATHISN UNNAR ftathisn HNRY BLLIKA BRGLJOT IDNS GUNLAUG ULVANG GRDA ILRTSN MAGNUS RASMUSSN INGJRD ARV. RASMUSSN OLAUG RASMUSSN LAURA RASMUSSN GUNVOR THORSTNSN ALHILD TMCflSTNSN HLGA ISAKSM INGVALD SVNDSN OL JRNSN S JRKNS STR RDHIM KARL A. B0GRG OLA STINV^G MAGfcAR JOHANSN HANNA I. NYGSRD INAR NYGSRD KRISTIAN LIASSN LIS MATHISN INGBORG NYGSRD ROALD NYGHliD TOV NYGSRD INN JOHANSN OSWALD GAMVIK KOHMUN RASK ARN GAMVIK KOMMUN RASK ARN

27 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 H/0 M/Q M/00 M/0 M/0 M/Q MS/0 M/OS H/0 M/0? M/0 M/0 H/0 M/0 H/CO H/Q M/0 M/0 N/C M/0 H/0 M/0 H/0 M/0 M/0 M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/ H/ M/ H/ M//T0 M/0 M/ M/ M/ M/ H/ M/ M/ M/ M/ N/0 M/ M/ M/ M/ M/ M/ N/ MS/ M/ M/0 H/ M/ M/ H/ M / H/ MATRIKKL OR GAMVIK KOMMUN C DL I SID BRUKNAVN BRIDABLIKK SKOLHUSTOMTN KVLDSOL GNLAND JLSTAD VSTHIM SANDSLTTN DYRKJ0PT JSLTTT) KIRKTOMTN TILL.T. GAMV.KRK.G. STRAND SOLLI MYRLI BRIVOLD STINBAKKK SANDJOROSLTTN BRIVIK B R IV IK BRIVIK KNAUSN IDRTTSVN SKYTTRHUSVN STRANDVGN STRANDVGN BAKRIVGN NSV N 0 STRANDVGN ST«ANDV GN (CJOSVGN KJOSVGN STRANDVSN STRANDVfiN STRANOVN IDRTTSVfiN IDRTTSVGN SKYTTRHUSVGN SKYTTR.HUSVN IORTTSVN STRANDVGN BAKRIVGN GAMVIK PROD. LAG KIRKVGN CIRKVGN STRANDVSN BAKRItfGN 0 STRANCVG N 0 STRANDVGN SKYTTCRHUSVGN STRANDVGN KIRKVGN SKYTT R*USVGN STRANDVGN STRANDVGN 0 RAMBRGVGN IDRTTSVCN STRANDVGN ORMN S OL H IM LUNDN KJOSVGN RAHBRGVN STRANDVGN STRANDVGN STRANDVGN STRANDVGN STRANDVGN STRANDVGN KIRKVGN BB GARD RUK ST SNR L.NR HJMHLSHAVR 0 « KORNLIUSSN HALDAN RODTKOR A. OLSN GUNN MARION RASMUSSN PTR ISAXSN AASMUND MORTNSN KARL BRIVIK KARL GANVIK KOMHUN GAMVIK KOMMUN ANSUND OL KRK AGNT SVNDSN SLMfi ANDRASSN BASTIAN RASMUSSN LAURA ROKS KAI RHANN SIGURD BRIVIK KARL VINTRIDT GALOIS RASMUSSN KARN ACRIANSN JACK IVAR SIVRTSN THYRA HORTNSN HILLY DAHL JAN WILLY PDRSN KAAS JRNSN RNST ROKS IG J0RGNSN BS HALOIS RASMUSSN RAGNAR STJBAKK MAGNUS PRSN HALDAN ILRTS* BJ0RNAR SVNDSN IGNAT BRODTKORB A. GRIP ODDJRG GRIP KSR RUS OSKAR NORTNSN ARN ILRTSN OSKAR TMORSTNSN HAAKON JNSN OSKAR GAUVIKISK A/S WASSVIK SVANhILD GAMVIK KOMWJN VASSVIK HARRY MATHISN JOHN SIVRTSN OLAV SIVRTSN HIDI LARSN MARTIN RUS JOiHAN PDRSN VALDIS BRTHUSSN hilly KORNLIUSSN SAKL ILRTSN ROL STINV^G RNA ACRIANSN LSA JOHANSN RUBN CARSTHiS CARL MATMISN JOMN SVNDSN JORUN J0RGNSN CAML BRODTKORB A. HANDL A/S OLSN OTTAR JOHAN RASMUSSN OL JOHANSN HLGA KRISTOfRSN JARN AKVIK MANNSKOR RODTKORB A. ILRTSN MAGNUS BRCDTKORB A.

28 MATRIKKL OR GAMVIK KOMMUN 0 DL I SID 0 BRUKNAVN ARD M/ KIRKVGN M/ STRANDVGN 0 M/? BRSHSP M/ SKYTTRHUSVN / M/ VOtLN M/0 MSNVGN M/ STRANDYGN M/ SYKHUSVGN A M/ STRANDVGN M/ STRANDVGN M/ STRANDVGN M/ STRANDVGN M/ STRANDVGN M/ STRANDVGN M/ STRAMDVGN H/ STRANDVSN H/ STRANDVGN / M/ STRANDVGN M/ BAKRIVGN (/ BAKRIVGN M/ IDRTTSVSN M/0 SYK «USV N B N/ BAKRIVGN M/ BAKRIVGN N/ STRANJVGN B M/ STRANDVGN W/ IDRTTSVN H/ STRANDVfiN 0 M/ IDRTTSVGN 0 M/ STRANDVGN M/ IDR TTSV N M/0 STRANDVGN 0 M/ STRANDVfiN M/ LVGRD M/ STRANDVGN M/ M/ STRANDVGN STRANDVGN H/ M/ STRANDVN N/ STRANDVGN 0 N/ STRANDVN M/0 STRANDVGN M/0 STRANDVGN H/0 STRANDVSN M/ IDRTTSVN M/ STRANDVGN M/ STRANDVGN M/ STRANDVGN A M/ BAKRIVfiN H/ BAK«IVN M/ LILLKVN M/ STRANDVGN 0 W/ STRANDVGN QA M/ STRANDVGN 0A M/0 TILL.T. TVRVIKN N/ STRANDVGN 0 H/ LVRH0I M/S MSNVGN N/ MSNVGN M/ STRANDVGN 0 M/ SKYTTRIiUSVGN M/ SYKMUSVGN M/ STRANDVGN M/S STRANDVGN M/ KVALVIKVGN M/CO SOLSLTTN N/0 SKYTTR«USVGN M/0 VG TIL ISKBRUK M/0 STRANDVGN M/C STRANDVGN BRUK ST SNR L.NR HJHKLSHAVR ILRTSN «. KRISTIANSK OLA RIVIK KARL GAMVIK KOMMUN ILRTSN MAGNUS GULDBJ0RNSN AUD HLN PTTRSK LIDtlL BRIVIK ANNI JOHANSN HJALMAR NYRD INAR NYRD KRISTIAN LIASSN LIS NATHISN IKBJ0RG NYSRD ROALD NYSRD TOV NYRD INK GARVIK KOMMUN BRCDTKORB A. HANDL A/S RODTKORB A. HANDL A/S HALVORSN HALOOR BCDTKORB A. HANDL A/S SIVRTSN KLARA GULDBJ*RNSN ARNOLD BRCDTKORB A. HANDL A/S VASSVIK UL GAMVIKISK A/S GULDBJ0R*SN JULIAM ANDRASSN WILHLM THUV RANK RASMUSSN NIDAR GRIP ARNUL HANSN OLIVIA JefiGNSN G OLS N GUNVALD JOKASSN BRNHARD nolvik LAILA H. RUS JOHANNS A I* V IK PRODUKSJONSLAG SVNOSN VIDAR LARSN LNA CAROLIN VASSVIK NORVALD SABBASN SiSfilD SABASN HALCIS SABASN OLAV ILRTSN ARN AAGRD (?LIN ANDRAS SVALN MARTIN «ATHISN KAI PRSN MAGNAR JONASSN DAGNY BROCTKORB A. HANDL A/S OLSN SOLVIfi PTTRSN HKRIK..R. J0RGNSN RMST RASK ARN LIASSN KARLOTT SABASN SIGRID SABASN HALDIS HANSN VIG0 RUS THORJZRh KRISTNSN TORGUNN JOHANSN BBA J0R NSN ANN MARI SVNDSN YNVAR OLSN OTTAR GAMVIK KOflHUN GAHVIJCISK A/S GANVIK KOBMUN ISAKSN BfYNJULf

29 MATRIKKL OR GANVIK KCMMUN 0 DL I SID BRUKNAVN SARD BRUK ST SN R L.NR MJMKLSHAVR M/0 M/0 M/0 N/C M/0 M/0 M/ M/ M/ H/ M/ M/ M/ M/ M/ M/0 M/ M/ M/ M/ H/ M/00 «/00 M/00 M/00 M/OQ M/00 M/Q0 M/OC M/QQ M/00 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 H/0 M /0 0 M/0 M/0 M/0 H/0/T0 M/0 M/0 M/0 M/0/T0 M/Q/T0 M/0 N/0 M/0 M/0/T0 M/0/T0 M/0/T0 M/0 M/0 M/0 M/0 N/00 M/0 M/0 H/0 H/0 M/0 MV0 BYGGTOMTR Ofi VS STRANDVGN NSVGN NSVGK NSVGN NSVGN NSVGN NSVGN NSVGN NSVGN NSVGN SB NSVGN STRANOVGN NSVN NSVGN STRANDVSN LUNBO BAKRIVSN BAKRIVGN STRANDVN IDRTTSVGN HOLLANDRVIKN S LILLH. 0 STORM. STNVAAG 0VR RAVNHULLT STNVAAG NDR ST0N SANDBUSTN LILL HAABT SANDNS KJLDNS SJAANJS NORDMANNSTH NOROMANNSTH NORDMANNSTH RUSHOLMN RUSHOLNN S0NDR RUSHOLMN SNDR LADMOLHN DISPLASSN NYJORDN LV JORD MVRSLTTN BJRGNftSST NYLORDN HURTBJRT AABORN/S HAVNCSSUGTN HAVNCSBUTN HAVN«SBUTN SLTTT HAVN^tSBJRGT HAVNfiSBJRGT HAVNjlSBJRGT STORJORDN LUNDBOR MARKJILN PRSBUTN KARLSMARKN LARSBUGTN VIKN MHAMNSL. PARSL MHANNSBUGTN KOSKJiLHAVN S0NDR NORDMANSTMBUGTN C 0 GAKVIK KONKUN GAMVIK KOMMUK VASSVIK TOSSTIN GAHVIK KOnnUN OLSN ODDVAR GARVIK KONMDN CAflVIK KOHHUN JONASSN KARL RDfilK OLSM INVART GAMVIK KOMHUN MORTNSN JAfc JOHANSN IDAR JRKNS OL GAMVIKISK A/S GA«VIKISK A/S RUS JOHANNS HAKSN IDAR GAMVIK KOflMUN GAMVIK KOffMUN SALOHONSN TOR firip AfiNUL MATHISN JOHAN CLSK ANDRS STINVS RNA PDRSN VALDIS LIILVIK BJARN LILLVIK BJARN ST0BAKK OL A. I. LILLVIK BJAfiN PDRSN OL RMANN SIGURD frmann SIfiURD BRTHUSSN TRYV BRTHUSSN SG ARVID BRTHUSSN STINAR R. WLL OLAV A. yilsrd JIVS OLAI WILSGARO SVNN BRJDR. AARS*THR A/S MHAMN TOMT- 0 IND. A/S JOHANNSSN ANDRAS DDRSN NISSN AMVIK KONMUN CDRS N NISSN ANDRASSN ASBJRN SAMDRIT A/L THOMASSN ALRD BRTWUSSN TRYfiV BRTHUSSN S ARVID BRTHUSSN STINAR R. BRTI US SN IRR BRTHUSSN TRYGV BRTHUSSN S ARVID BRTHUSSN STINAR R. UIIK JOHAN PAULSN HILBRT JAKCBSN ALRD CLAUSN LI TTR GAMVIK KOMftUN IRGNS HNRITT JOHANNSSN KARL. IRGNS HNRITT LILLVIK BJARN 0hR OLA PDRSN SIGURD BRTHUSSN TRVGV

30 M/0 M/0 N/0 M/0 M/0 N/00 M/0 «/0 M/Q M/0 H/0 M/0 (/0 M/0 M/0 M/0 N/0 N/0? H/0? W/0 M/0 N/00 (/0 M/0 (/0 M/0 H/0 M/0 M/0 M/0 K/0 W/0/T0 M/0 M/00 H/00/T0 N/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 H/0 M/0 «/0 M/0 M/00 M/0 N/Q M/0 M/0 M/0/T0 M/0 M/0 M/0 N/0 W/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/00 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 MATRIKKL OR GAMVIK KOHMUN 0 DL I SID BRUKNAVN NORDftftNSTHBUGTN NORDMANSTHBUGTN BISPMOLLN ST NVAAC-RABBN SANDJOPDBJRT GR0M.IN CONCORDIAPLASSN STNVAASSKART NHAMNSLTTN S0RMTRN VSTR HOLLNDRVIK VSTR HOLLNDRVIK AABORSL.TTN VANDKYftN VANDNYRN VANDMYRN VANDMYRN VANDMYRN VANDHTRN GULDBAKKN VVISMALSN LVBAKKN LYNMON S0RJORCNCS OLABAKKN BRNSST BRNST LVBAKKN NXSTAAS RYDNINGN LVSLTTN LVSTRAND VVIBUTN MIKKLBRG KLONDYK NHANN KlfiKGSRD VOLLHIK VOLLHin SOLWIH V*RV N V*RVN JRMIASHAUGN ROCKMANNSGSRDN NYGAARD TRIANfiLN HALSN KILN HAVNSKJILN VJtRVGN LILLBRG LILLBRfi LILLBR LILLBRG LILLBRG LILLBR LILLBRG ROCKMANNSBUKT ROHIW VARVSN BLOMSTRNG TILL.T. TLGR.GSRO VOL DN SOLLID STADION SVN BAKKCI CARD BRUK ST SNR L.NR «J«KLSMAVR Xfr 0 _> BfRTHUSSN AG ARVIC BRTHUSSN STINAR R. LILLVIK BJARN STINVSG RNA LILLVIK JARN fianvik KOHKUN «HAMN BDHUS LILLVIK BJARN LILLVIK BJARN P0RSN LI A. P0RSN GUNNAR A. SAMDRIT A/L AMDNAS RIGMCR ANDNffS ANNA ("I. QRINSTAD AAGOT MITTT BITM IRNS HANS P. J. IRGNS ANDRAS fiahvik KOKMUN GAMVIK KONKUft MHAMN ISANL G A/S ILRTSN HilKOLIN MHAMN ISAKLG A/S HANSN LI BY LIS Y LIKD AAS J. CAV TIL NHANNS BOLKN. IRNS KNJITT BOMSTAO TMORAL STOBAKK OL AHVIK KOMWiH GAMVIK KOKKUN ANDRSN AINA ANDRSN ANDRAS UILSG&RD JNS OLAI yilsesfid SVIN TLVRKT STLANDR JOHANNS ROCKMANN JNS VOfiRh LIS H. MOS ALBRT SNNR BRDR. AARSftTHR A/S BRTHUSSN ANDRAS BRTHUSSN ANDRAS HANSN INfiVART OLSN ANNA LIN SLVAN DITH KRISTIANSN LISI ANDRASSN ODD ANDRASSN ASBJRN ANDRASSN MIL LARSK HILBJR STRAUH GUNVOR JOHANNSSN ROL & CO, SI PONS N RLING PDRSN OSVALD TLVRKT AAS AARSIT flhamn IDRTTSLAG HANSN SG HNNJNG BY l»ilhl)«,in

31 MATRIKKL OR GAMVIK KOMMUN 0 DL I SID BRUKNAVN SARD BRUK ST SNft L.NR HJMMLSHAVR M/0 M/0 M/0 M/00 M/00 M/00 M/00 M /0 0 M/00 M/0 M/0 M/0 M/Q M /0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0/T0 M/00 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/ M/0 M/ M/ M/ M/ OJ/ -XM/ M/ M/ M/ M/ M/ M/ H/ M/ SOLHIM SOMMRSTH SUNDLI TOMASNS TOMASNS TOMASNS TOMASNS TOMASNS TOMASNS STRANDHIM VINGN DALSNG DALSNG DALSNG DALSNG PDRHIMN f 0NIKS OSSBAKKN ALMNNIKGN RABN BRIDABLIKK SLTTT SOLLID INNRNSST STADION GRATISHAUGN RDHIM MOLUND SJ0TUN SJ0TUN SJ0TUN RDMIM KARLSTAD ROCKMANNGSRDN ABORSTINSLTTA AABORNSJJIRA UTSIKTN UTSIKTN UTSIKTN UTSIKTN LVLUND OLSBORG v.p.c. SLAND HIHDAL STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND SYKHUSTOMTN VIKINGHIM VASSKIRKN THUL TILL.T. DALSN SKIPPRBAKKN VJRVGN 00 VVIKVGN' VVIKVGN VVIKVGN VVIKVGN VVIKVGN VVIKVGN VVIKVGN VVIKVGN KLIPPSTAD ^ A,., V GAV TIL MHAM* BOLKN. JOHANSN DITL BJ0RKLI JOHS. ANDNXS ANNA QVISSTAD AAGCT MITTT DITH IfiGNS HANS P. J. IRGNS ANDRAS ANDNCS RIGMOR TTRSN HANS LILLVIK OLU DAHL ODD DAHL INAR DAHL VRA DAHL URO HANSN LIV ILRTSN ARfc DMUND VORRN LIS H. IKNHARK SK0OND GAflVIK KOMKUN fiamvik KOHMUN HOLMVIK SVRR GORG HANSN MLI MHAMN IORTTSLA HHAMN IDRTTSLAG JACOBSN HARALD OLSN ODD BRTHUSSN TRYGV BRTHUSSN BS ARVID BRTHUSSN STINAR R. LIKNS INAfi LANGSS JOHAN ROCKMANN JNS ROCKMANN JNS RHANN SIGURD & S0NN DAHL ODD DAHL INAR DAHL VRA DAKL GURO GAMVIK KOMMUM STINHAUG OLA INNN. OG S-TROHS.INC. HANSN HGG HILDOfi JOHANSN KARL MYR MARCRTH A*NSN BTTJ JOMANSN LILLY STRAND JOHAN STRAND RIDAR NILSN TOV MORTNSN S BAKKJORD TORJ0RG t«kss OLAUG MHAMN R0D KORS JNSN RUTH JNSN ARTHUR JNNM. OG N-TROMS.IND. DAHL ANTON RMANN TRONC JNSN HALGIR LARSN PAULIN JOHANSN JOMAN V. JOHANSN BJARN M. NORDLUND LILLY M. OLUSN GUDRUN. JOHANSN INGRID H. JOHANSN TRJ M. JOHANSN VALTR. ANDRASSN ODD

32 MATRIKKL OR SANVIK KOMMUN 0 DL I SID BRUKNAVN M/ iklippstad M/ KLIPPSTAD M/ KLIPPSTAD M/ KLIPPSTAD M/ KLIPPSTAD M/ KLIPPSTAD M/ VARVGN M/0 BRGHIM M/ VARVGN M/ AMVIKVN M/ ANWIKVN N/ asvgn M/ SVN M/ asvgn M/ VARVGN 0 N/ VAfiVfiN 0 M/ VARVGN 0 M/ SKIPPRBAKKN M/0 SKIPPRBAKKN M/ SKIPPRBAKKN N/ SKIPPRBAKKN M/ VfiVIKVfiN M/ VVIKVGN H/ VVIKVN M/ tfvikvgm M/ VVIKVCN M/ VVIKVGN M/ HAMNSVN M/ HAMNSVGN N/0 HAMNSVSN M/ SKIPPRBAKKN M/ GAMVIKVN 0 M/ GAMVIKVN N/ GAMVIKVN M/ SSVfiN M/ SVGN 0 M/S RSVGN M/ SSV N H/ SKIPPRBAKKN M/ V*«V N 0 H/0 V/RWGH 0 M/ V«RV«N M/ ViRVfGN M/ SVINGNVGN M/ SVINGNVN M/ VIKSTD H/ SVGN HS/ asvgn M/ asvgn / VARVGN M/ ABfilKKBRGT M/0 SVGN M/? V*R G»S 0 M/ VRVGN H/ SR0NLIA M/ AMVIKVN M/ GR(NLIA M/ GAMVIKtfGN M/? VARVGN M/ VARfeGN M/ VARVGN M/0 VARVGN H/0 VARfeGN M/0 VARVGN M/ VARVGN M/ GR0NLIA / GR0NLIA M/ GR0NLIA M/ GR0NLIA M/ GR0NLIA GARD BRUK ST SNR L.NR HJMHLS^AVR ANCRASSN ASBJORN ANCRASSN *IL SOLVANfi DITH LARSN HILJZR KRISTIANSN LISI STRAUH GUNVCR ANCRASSN OCD OLSN DMUND KARLSTAD LI MHAKN ISANLGS A/S JNSN SIGHUfcD HANSN KR HANSN SIGRD HANSN GORt, LANGflS JOHAN KPM YNGV P DRSN ANNA KRISTIN HANSN PAUL YNGV HAKHARI THCRL LINAN RNST JOHNSN OLAV HATWISN ALTT KARLSN KLMT HANSN HUGO WILSSRD JNS OLAI lillsgsrd JNS KONGSHAU PCR RDRIKSN ODD BJ0RKLI TOR^OD RASKUSSN CATO GULDJRNSN KAIA LAMSS MARVIN KRISTIANSN TURID VUOLAB JOHN HANSN MLI OLIN LAPSN RLIN HANSN ARN TH. NORDSTR0H ANN HANSN IVAR RIVgG HILDA SIMONSN RANHILD OLSN fiidun BRCKS DNY J0RKLI NILS bllg HILDUR ANDRSN OTLI JOSIN JOHAhSN KRISTN LANGS PDR KRUDTS KAMILLA JOHANSN KAIA JACOBSN JNS KAGNUSSN SVRR HANSN MARI NORBRG VIDAR LARSN THRS LANGaS RAGNAR MAGNUSSN JfRM SANDTR0N RO MHAHN ISANLGG A/S HOLM RUTH INNH. 0 N-TROMS.IND. GAUSTAD AUC J0RGIN HANSN ashild KAMILLA PAULSN KYRR J. LIKNS INAR SIfONSN RLING JOHANSN MNNY RISHAUG (BYRID JOHANSN JNS OTTAR JOHANSN OL JOHAN

33 MATRIKKL OR GAMVIK KOMMUN G DL I SID BRUKNAVN SARD M/ M/ GR0NLIA HIMLY M/ VSRVGN M/ GAMVIKVfiN M/ AMVIKVN M/S GR0NLIVGN M/ SVINSN M/0 SVINN M/ V*RV N M/ *VfiN M/ V/RVfiN M/ VJRVGN M/ V*RV SN N/S MINBOR M/ YVIKSLTTN M/ VftRVSN M/S *R%fi N M/QQ VVIKVSN M/Q TILL.T. GAMVIKVN M/Q V*R* N 0 M/Q VVIKVGN M/0 R0NLIA M/0 GR0NLIA M/0 VjlRVSN M/0 VSRVK M/0 VVIKVAHNT N/0? ABRIKKBRGT H/Q ABRIKKBRGT M/0 VVIKVN C M/0 VSRVfiN M/0 GR0f«LIA / H/ VRVN H/ SVINN H/ W«RVSN «/ GAMVIKVN M/ VJIRVN M/ VJtRVfiN N/ WURVSN M/ VVIKVN B M/ VVIKV«N B M/ V*RVN M/0 VRVN M/ VftRVfiN M/ VJSRVfiN A H/ VJRVN A M/ VRWSN A H/ V/SRVSH B M/ V/CRV fin (/ VARVSN M/ V*RV GN 0 M/ V/tRVGN 0 M/ VRVN A M/ V*RVGN B M/ VARVGN C M/ VJRVGN D M/ GAMVIKVGH N/0 R0NLIA M/ GR0NHA A M/ GR0NHA B H/ VftRVfiN M/ LOCKRTSVI M/ V«RV N A H/ R0NLIA M/ SVINN M/ JOH/>N LARSNSVG M/ R0NLIA N/0 GRONLIA 0 M/ OLSBORG M/ OLSBORG M/ SR0NLIA BRUK ST SNR L.NR HJMPLSHAVR JOHANSN IfIS HANSIN RIKSN JARL JOHNSN JACOt ANDTR0N CRO LANGflS RLING PCRSN SIGURD JOMANSN ROL LUDVIK HAKSN ROY SIMONSN RLING ROCKHAKN JNS MWAHN ISANLfiG A/S CHRISTNSN JARN LARSN GRTA STINHAUG RUTH BOMSTAD LOCKRT THOMASSN JMTOT RMANN SI UflD MARTHINSN HARALD MHAKh ISANLGG A/S KRH HLGA ROCKMANN JNS CARSTNS KARI HAAGtiRUD KflP OSSMO RIDTJO KARTINSN SOLVI GAMVIK KOMKUft H HAMN SKrTTRLAfi MHANN ISKARLAGS PROD.L. AKVIK KOMMUN LILLVIK A.S O.I.HJLP. MHAMN R0C KORS JOHANNSSN RANA RUS PDRSN ASMUND GAMVIK KONKUN DN INDR SJ (SMANNSMISJCN JOHANSN DITL JNSN GUNNAR MIKKLSN ODD MIKKLSN hulda RMANN SIURD DRSN LIS GAMVIK KOMMUN RTHUSSN TRYV BRTHUSSN SG ARVIO BRTHUSSN STINAR R. BfRTHOSSN TRlfGV BRTHUSSN G ARVD BRTMUSSN STINAR R. MHAMN ISXARLASS PROD.L. BRTHUSSN ANDRAS HANSN VIKTOR OLSN RAGNVALD SIGURD C. PDRSN ODIN JNSN OTTO HANSN NIKOLAI RASMUSSft ARN NILSN SIMUND PDRSN ODD JOHAKNSSN ANDRAS KRISTIANSN HL NIL ROX KLARA OLSN JNSN HILDA KRISTIN MHAMN HUSMOROfiNING RASNUSSN RINOR JAKOBSN ALRD S. HANSN LIV HANSN IVAR HANSN HRMANN GiiLDBRANDSN OTLY

34 MATRIKKL OR GAMVIK KONMUN C DL I SID BRUKNAVN CARD BRtJK fst SNR L.KR HJMMLSHAVR M/ JOHAN LARSNSVG M/ V*RV GN M/ VftRVGN 0 H/ GR0NLIA M/ GR0NLIA M/ V*RVGN M/0 GR0NLIA M/ VVIKVGN M/ V*RV N D M/ SAATUN M/ VtRVGN MV V*RVGN 0 M/ V/RVGN M/ VJRVGN M/ VftRVSN M/ GR0NLIA M/ SR0NLIA 0A M GR0NLIA 0A M/0 GR0NLIA 0B M/ GAMVIKVGN M/ V/RVN M/ VJRVN N/ VJRVGN M/ SOLBAKKN M/ ABRIKKBRT 0 M/ VVIKVGN 0 M/ VVIKVGN M/ V*RV fin A M/0 VVIKVGN M/ GAMVIKVGN M/ GAMVIKVGN M/ GAMVIKVGN 0 H/ VSRVGN 0 M/ GR0NLIA M/ VVIKVGN H/ VVIKVGN N/ VVIKVSN M/ VVIKVGN M/ IOCKRTSVG M/0 VVIKSVGN M/ GR0NLIA M/ CONCORDIAPLASS M/ VHRVGN M/ GAMVIKVGN M/ VftRVGN M/ - VRVGN M/ VVIKVN A M/ VVIKVGN M/ VVIKVGN A M/0 VVIKVGN M/S V«RVN A M/ VJtRVGN 0 M/S GAMVIKVGN A M/ VXRVGN A M/ VftRVGN M/ R0NLIA 0 M/ BRIDABLIKKVGN M/ BRIDABLIKKVGN A M/ VffRVGN N/00 VVKVN A M/0 VVIKVGN M/0 VVIKVGN A M/0 SANDSLTTN N/0 VftRVGN M/0 BRIDABLIKKVGN M/C VRVGN M/0 V*RV N M/0 NYNS M/0 VVIKVGN A M/0 SKOLTOMTN GAMVIK KOMMUN JcJiSN BJARN JNSN RUTH KRISTIANSN KSR GOLTN SALLY MHAMN ISANLGG A/S LANGSS ALRD JOHANSN KARL S. AMVIK KOMHUN JOHANSN KAIA HANSN SOLVIG JOHANSN TRYGV JSSN WALORG JSSN TORILL VALBORG SMAASKJ<R PR INAR MANSN KATHRIN SLSN ANN BRIT SL^N STINAR IVAR MATHISN INVALD KARLSTAD LI STRAND GUNNAR TRYV ANDRASSN fll ANDRASSN ASBJ0RN LINAN BJARN JLRTSN ARN LINAN flnm RIK NyeSRD KRISTIAN ANDRASSN OCD ANDRASSN SIGURD NILSK ARNOLD SANDTR0N ROL JNSN AG LARSN LIOT JOHANSN RONALD STRAND LUDVIK OLUSN RDRIK OLUSN GUDRUN JOHANSN VIKTOR HIZDA RIDUN JNSN LINAN BJ0RNAR SIPAJRVI GUNN. P. GAHVIK KOMMUN MANSN STIN J0RN OLAUSSN AfiILD NISSN TYCV IRHA LARSN KSR OLAUSSN INAR JOHANSN TORDIS JOHANN PRSN RAGNAR RSVIK OTTO KARLSTAD LI LARSN KfcUT GAMVIK KOMMUN GAMVIK KOMttUN NILSN VltgGO TTRSN NOK MHAHN SAMVIRKLAG RAHBRG RUDOL JOHANSN UNVOR JNSIN LARSN TORGIR S0RNSN IDAR JOHNSN JACOB JOHANSN MARINIUS MATHISN TRYGV JOHAN LARSN KfiR MARTtNUSSN VILLAR PDRSN HARRY GAMVIK KOMMUN

35 MATRIKKL OR GAMVIK KOMMUN 0 DL I SID BRUKNAVN ARD BRJK ST SNR L.NR HJMMLSMAVfi H/ VSRVGN M/ LOCKRTSV 0 M/ VRVN B M/ LOCKRTSVG M/ M/ JOHAN LARSNSV M/ V*RVGN 0 M/ LILLBRGVGN M/ LILLBRGVGN M/0 LOCKRTSVG M/ LOCKRTSVG M/ LOCKRTSVG H/ JOHAN LARSNSVG M/ LOCKRTSV M/ VJRVGN M/ *RVN H/ RINGVN M/ RINVN M/ RINGVGN M/0 LILLBJGVGN M/ RINGVGN / M/ RINGVGN M/ SINGVGN 0 N/ RINVN M/ RINGVGN M/ JOHAN LARSNSVG M/ V/RVN M/ V*RVG N M/ LOCKRTSVG H/0 LOCKRTSVG M/ LOCKRTSVG M/ LOCKRTSVG H/ LOCKRTSVG M/ HLLBRVGN M/ LILLBRGVGN M/ V/IRVGN M/ V*RV N / M/ BOLIGOHRC M/ RINVN H/0 JOHAN LARSNSVG / LILLBRGVGN M/ LILLBRGVGN N/ LILLBRGVGN M/ LILLBRGVGN M/ LILLBRGVGN M/ JOHAN LARSNSVG M/ RINGVN M/ RINGVGN M/ RINGVGN N/0 RINGVGN M/ RINGVGN M/ RIN«VGN H/ RINGVGN N/ RINGVGN / M/ RINGVGN (/ RINGVGN H/ RINGVGN M/ VJRVGN 0 M/ V VIKV N 0 M/0 VVIKVN M/ VftRVGN 0/ N/ VVIKVN H/ VCRVGN 0 H/ VVIKVGN H/ RINGVGN N/ V«RVGN 0 N/ LVSLTTN M/ BRIDABLIKKVGN C M/ LILLBRGVGN N/0 VffRVGN INNM. OG N-TROMS.INC. RIKSN HAMS LIND JfNSN OTTO SNTSN HARDR GANVIK KONKUN SANDTRtN OL MIKKONN RAGAAR LARSN SOLWJNO OLAUSSN MMA IRN HAMSN KURT NT KARLSN ODNJND KARLSN ODD ARN LANGS ROL MANSN HRMANN JOHANNSSh ANDRAS OLS N PAULIN BRDAL LARS RDHIM KARL ARN RIKSN KOLBJRN KRISTIANSM ROAR ISKRNS BANK A/S fiamvik KOMMUN S0DRHOLH KNUT URSKOG SIGURD I-NO-TRO DAHL BRITH JSSN WALBOR NVGRD BIRIT AMVIK KONMUh ANDRSN PR SOLLI ANDRS HANSN ARN. OLSNS ANDRAS ARVINR MANSN JOHNNY GAMVIK KONNUN NHAMN ISANLGG A/S HHANM ISANLGG A/S GAMVIK KOMMUN LIASSN INAR GANVIK KOMMUN OLSN NORLI HAMSN TOM KSR GANVIK KOMMUN I-NO-TRO A/S MANSN RIDAR GANVIK KOMMUN GAMVIK KONMUN LIASSN HANS ARILD HANSN IRN J NSN LI J0RN HANSN ROGR JNSN OCDVAR JOHANSN WALTR GAMVIK KOMMUfc GOLTN GJNN SIN BASMA KJLL MHAHN ISANLGG A/S R0DR. AARSCTHft A/S ARONSN HNNING ASPN RONALD OLSN ROLf-AKSL LINAN KARL N0STVOLD LISTH BRTHUSSN KARSTIN GAMVIK KOMMUN GANVIK KOMMUN TAND ARN JOHANSN JOHN 0. IRGNS HNNING MMAMN SAMVIRKLA

36 NATRIKKL OR GAMVIK KOMMUN 0 DL I SID M/ M/ M/ M/ M/ M/ N/ H/ M/ M/0 M/ N/ H/ N/ N/S N/ M/ M/ M/ N/GO M/00 N/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 M/0 H/0 M/0 M/0 M/0 M/0 N/0 N/ M/ M/ M/ N/ N/ UNATR. UMATR. UMATR. UMATR. UMATR. UMATR. UNATR. UNATR. UMATR. UMATR. UNATR. UMATR. UMATR. UMATR. UMATR. UMATR. UNATR. UNATR. UMATR. UMATR. BRUKNAVN STATSRUNN STATSGRUNN STATSGRUNN STATSGRUNN STATSGRUNN STATSGRUNN STATSRUNN STATSGRUNN STATSGRUNN STATSGRUNN STATSGRUNN STATSGRUNN STATSGRUNN STATSRUNN STATSGRUNN STATSGRUNN STATSRUNN STATSGRUNN STATSGRUNN STATSGRUNN VRVN SA V*RVGN SC V*RVGN GAMVIKVSN B SOLTUN BRIDABLIKKVfiN B HOLNVGN 0 R0NLIA BRIDABLIKKVfiN D BOLILT SS«AUN ABRIKKBRT GRBNLIA A BOLILT SHAUN BOLILT SSHAUN BOLIGLT SHAU N SVN SSVfiN C VJRVN RAT RAT RA T BRIDABLIKKVGN A BRIDABLIKKVGN A VRVN C SSVN D HOLMVGN JOHAN LARSNSVfi JOHAN LARSNSVG PARSLL GANGVC PARS LL ANGVS PARSLL GANGVG ANV A GANGVG B CANfiVG B SSVGN B TILL.T. VftRVGN CARD BRUK ST SNR L.NR HJMKLSHAVR CMRISTNSh BJARN AMVIK KOMMUN GAMVIK KONMUN GAMVIK KOMMUN BRTHUSSN TRYGV KRISTIANSK JORUND BR0DR. AARSATHR A/S GAMVIK KOMMJM JOHANSN BRIT fiamvik KOMMUN GAMVIK KOMttUN HANSN AIDA LILLIAN GAMVIK KOMMUN GAMVIK KOMMUN GAMVIK KOMMUD HANSN VIKTOR BfRTHUSSH ARVIO fiamvik KOMMUN firox IN HANSN SCLV OLAUSSN MAN STRAND THURID STRAND JOHAN RMANN TRONC SIMNSN AKSL BR«DR. AARSCTHR A/S RDRIKSN TMOR HOLUM RANDI MAUNO KNUT MAUNO LS GAMVIK KOMMUN KARLSTAD VIDAR SIMONSN LI GAMVIK KOMMUN MHAMM NY HOTLL A/S GAMVIK KOMMUN JOHANS KAIA JOHANSN KAIA RMANN SIGURD OLSN PAULIN

FYLKESKARTKONTORET I FINNMARK 9800 VADS0 * * «

FYLKESKARTKONTORET I FINNMARK 9800 VADS0 * * « FYLKSKARTKONTORT I FINNMARK 900 VADS0 * * « NATRIKKL FOR LOPPA KOMUN 0 GXRD DL II SID 9 BRUK fst LNR K T JfWL SAVR BRUKSNAVN DAT.TINS DAT. JOV DAT.SAMF SAMF. WD UTK. FRA f_ JL s_ s_ f. _ UMATR.STATGRUNN

Detaljer

FOR BERLEVAG KOMMUNE. Varde Sorenskriveri FYLKESKARTKONTORET I FINNMARK 1 K 9800 VADS0 TU. (085) 51761 MATRIKKEL. VARDi VADS0 TAN*) SEBY

FOR BERLEVAG KOMMUNE. Varde Sorenskriveri FYLKESKARTKONTORET I FINNMARK 1 K 9800 VADS0 TU. (085) 51761 MATRIKKEL. VARDi VADS0 TAN*) SEBY YLKSKARTKONTORT I INNMARK 800 VADS0 TU. (08) 7 MATRIKKL OR VARDi K VADS0 TAN*) SBY I INLAND IR-MffiftNGR ' BRLVAG KOMMUN SOVJTSAMVLDT Varde Sorenskriveri Grunneiendomsregisteret er ajour pr..0-8 IWHURK

Detaljer

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2 Fjll kyrkjblad Vlsigna påsk! Påsk i Foldns Sid 5 Konfirmantan Sid 8-9 Kjkt på T-dag Sid 10-11 Utgav 2 2015 Fjll kyrkjblad UTGJEVAR Fjll soknråd Kyrkjblad for Fjll kjm ut 6 gongr i årt og kostar kr 200,-

Detaljer

Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste

Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste 1 INNHALD Forord og forkortingar Husstandar gnr 1-7 Aursnes - Grebstad Husstandar gnr 8-16 Eidem - Nakkegjerde Husstandar gnr 17-19 Vik

Detaljer

Etterkommere av Hans Mortensen

Etterkommere av Hans Mortensen Etterkommere av Hans Mortensen Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Hans...... Mortensen...............................................................

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu Storå/Jågåsijdda Av Finn Rønnebu Vi må fram mot år 1700 for å finne en slags kontinuitet i bosettinga på Storå. Kildene før den tid er sparsommelige. I 1685 betaler sjøfinnen Clemet Joensen Korn- og Ostetiende.

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

Vedlegg 3 Adresser grunneiere

Vedlegg 3 Adresser grunneiere Vedlegg 3 Adresser grunneiere Verneplan for Lofotodden nasjonalpark Moskenes kommune Antall grunneiere: 463 Knr Gnr BnrFnr/Snr Bruksnavn Navn Adresse, Postnr og Poststed 1874 1 1 0 0 kirkefjord ERNSTSEN

Detaljer

Tjøme slekt Maagerø. Olava og Søren Sørensen med etterkommere. Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn.

Tjøme slekt Maagerø. Olava og Søren Sørensen med etterkommere. Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn. Tjøme slekt Maagerø Olava og Søren Sørensen med etterkommere Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn. 1 Preface Maagerø ligger på Tjømes nordøstside. Stedet

Detaljer

Fødte. Sarpsborg Historielag 27/5-2006 Side 17

Fødte. Sarpsborg Historielag 27/5-2006 Side 17 Dåp nrfødselsdatoanmeldsesdato Dåbsdato Navn Foreldrenes navn Bopel Farens Morens fødselsår fødselsår Om Ekte død, / uekte examinert,opptatt eller flyttetanmerkninger Thomas Olai Martiniussen, 3 barn.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009 09/00474-001 Datert: 06.04.2009 Til: I Sak: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Dok: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 002254/09 09/00474-002 Datert:

Detaljer

Gardsnr. 20 Nedre Liknes.

Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Ny: september 2000 Oppdatert: juli 2014. Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Nedre Liknes. Ansvarlig for registrering: Leif R. Olsen Oppdatert av

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 16.03.2006

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 16.03.2006 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 16.03.2006 Avsluttet: 31.03.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 16.03.2006 Sted: Ungdomshuset Solbrand

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 17.02.04

Kommunestyrets sakliste 17.02.04 Page 1 of 91 Kommunestyrets sakliste 17.02.04 Karmøy kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.02.04Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Nordreisa kommune Plankontoret

Nordreisa kommune Plankontoret Nordreisa kommune Plankontoret Adresseliste Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 2010/1848-72 25980/2013 L12 05.07.2013 Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2013-2025 for Nordreisa

Detaljer

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud Å Aaby Brit (f. 1943)... 48 Gjertrud Elsrud (f. 1953)... 49 Gro (f. 1950)... 48 Helge (f. 1953)... 49 Helge Johnsen (f. omk1890)... 48 John (1912-1993)... 48 Kari (f. 1945)... 48 Sirita Xiufang (f. 2000)...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0231 Skedsmo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0231 Skedsmo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0231 Skedsmo Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland.

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatert mars 2009: Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Ansvarlig: Leif Olsen. Oppdatert: Henry O Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN

GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN Dette er den ytterste gård på nordsida av Skrovkjosen, men på yttersida (nordvest-) av gården ligg Sommarset med Sommarsetdalen

Detaljer

Knarvikmila 2012 Naturløyper

Knarvikmila 2012 Naturløyper 4309 A. Nesse, Torstein (NOR) 3:45:29 3249 Abbedissen, Kirsti (NOR) 2:15:00 2913 Abdul Rahim, Noor Atika Binti (MAS) 2:23:02 2501 Agasøster, Sissel (NOR) 3:03:33 2502 Ahmad, Siti Binti (MAS) 0:35:16 3225

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 fpnelse OVER FORENINGENS I EDLEMMER PR. Vi 1939 jfyis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør *Grilstad,

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

Blomster på dagen! På nest siste runde byttet de to i teten plass, og Hoftaniska Aabye holdt unna og knep dermed gullmedaljene.

Blomster på dagen! På nest siste runde byttet de to i teten plass, og Hoftaniska Aabye holdt unna og knep dermed gullmedaljene. Blomster på dagen! Spennende! Vi gratulerer dagens norgesmestere; Thor Erik Hoftaniska og Jon Aabye i Monrad Par, og Arve Farstad, Geir Helgemo, Jorunn Olsen Olsen og Marianne Harding! Mandag ble en spennende

Detaljer

Resultat Coop Minimaraton

Resultat Coop Minimaraton Resultat Coop Minimaraton Damer 1 6203 00:17:18 Elvemo Ingvild Trondheim friidrett Norway 2 6493 00:17:33 Henriksen Ragni TIL Norway 3 6259 00:17:39 Bjørnenak Amanda Bardu il Norway 4 6459 00:17:41 Østvik

Detaljer

Velforbundet lager lekekasse for barn med Grasrotandelen

Velforbundet lager lekekasse for barn med Grasrotandelen Nr. 4 - desember - 63. årgang Vi ønsker alle en riktig god jul! Velforbundet lager lekekasse for barn med Grasrotandelen Barna på Nesodden sier ikke nei takk til flere lekestativer som de kan turne i!

Detaljer

Gnr. 1. Vedøy. (også kalt Salvøy). Oppdatering av de familiene som har bosted på denne gard. Ansvarlig: Leif Olsen. ***

Gnr. 1. Vedøy. (også kalt Salvøy). Oppdatering av de familiene som har bosted på denne gard. Ansvarlig: Leif Olsen. *** Oppdatert: 25 Okt. 1996. Gnr. 1. Vedøy. (også kalt Salvøy). Oppdatering av de familiene som har bosted på denne gard. Ansvarlig: Leif Olsen. Bnr 1. side 16-Å. (Karmøy bygdebok) 1. 1629-1661: Salve Olsen

Detaljer

Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie

Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie Nr 68 2/2003 23. ilrgang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HI STORIELAG Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie Sannidal Travkj0rerforening ble stiftet 15. september i 1878.

Detaljer