KIRKENES VERDENSR~D DR0FTER AKTUELLE MISJONSSP~RSM~L

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KIRKENES VERDENSR~D DR0FTER AKTUELLE MISJONSSP~RSM~L"

Transkript

1 KIRKENES VERDENSR~D DR0FTER AKTUELLE MISJONSSP~RSM~L I januar i ir holdt Centralkomitken i Kirkenes I'erdensrid (KVR) i Enugu, Nigeria, under ledelse av formannen, dr. Franklin Clark Fly, president for USA's lutherske kirkesamfunn (Lutheran Church in America) og tidligere president for Det Iutherske verdensforbund. Soin norsk medle~n av Centralkomiteen deltok biskop Kaare Forut for CentralkoinitPens holdt styrene for de forskjellige avdelinger, utvalg osv. innen Kirkenes Verdensrid m#ter, - en arbeidsordning som er blitt vanlig, og som ogsi mi sies i vzre ganske effektiv. Da disse tildels l~oldes parallelt, kan det dog ni og da oppsti vanskeligheter. En svakhet ved arbeidsopplegget denne gang var - slik flere av oss rmisjonsdeltagerex si det - at den viktige konferanse om Afrika, arrangert av KVR's avdeling for melloinkirkelig hjelpevirksomhet og All Africa Conference of Churches i fellesskap, ble holdt n#yaktig de samme dager som Ridets avdeling for verdensmisjon og evangelisering hadde sine KVR's misjonsavdeling er soin kjeilt den historiske fortsettelse av Det internasjonale misjonsrid. Vi skal i denne artikkel gi noen glimt - mer kan det ikke bli - fra forhandlingene i Enugu. (Om tidligere misjonskonferanser i KVR's regi se NOTM 1962, s. 17ff; 1964 s. Iff, 4ff.) Av Nigerias befolkning (50-60 mill. i alt) er ca. fjerdedelen kristne. De fleste kristne tilh#rer den romersk-katolske kirke, men ogsi de protestantiske kirker bar mange medleminer. Tre av disse siste - anglikanerne, inetodistene og presbyterianerne - vil i ir slutte seg sammen i en kirke: The Church of Nigeria. Selv om det bare var et kort vi hadde ailledning ti1 i gj#re, fikk vi et

2 sterkt inntrykk av bide gjennomslagskraften og rekkevidden av det kristne arbeid som er utfort og stadig utfores - og da forst og fremst i de sydlige omrider av landet livor storparten av de kristne bor. Nir KVR's denne gang var lagt ti1 Nigeria, var det fordi det foreli en innbydelse fra Sir Francis Ibiam, guvern#ren i Bstregiorien og en av presidentene i Verdensridet, ti1 i komme hit. Det var ellers Det kristne rid i Nigeria som var vertskap, og som sto for det lokale arrangement. Motestedet var Hotel Presidential i Enugu (hovedstaden et hotel1 som svarte ti1 sitt navn, og som dannet den beste ramme om samvzret, - ogsi det eneste hotel1 i denne by soln kunne ta imot d mange gjester som det her var tale om. Avdelingen for verdensmisjon og evangelisering arbeider ut Era den sikalte xsix continent conception of missiona, dvs. den forstielse at hele verden er kirkens misjonsmark. Ogsi i Vesten er oppgaven i dag i forkynne det kristne budskap - med alt det dette innebzrer - i en ikke-kristen sammenheng. Denne xnyen forstielse er i rekke en frukt av en bibelsk og teologisk besinnelse pi hva misjon egentlig er, men den er ogsi et resultat av endringer - radikale endringer - i forholdene sutex og ahjemmex: Fremvehten av unge kirker i de land vi ti1 11% har kalt anisjonsmarkerx, og en stadig okende sekulariseringsog avkristnings-prosess i den del av verden vi ti1 ni har kalt ukristenhetenn. Misjonskonferansen i Enugu ga pi en overbevisende mite nttrykk for den vilje den kristne misjon - eller i hvert fall store deler av denne - viser ti1 i ta konsekvensen av disse omveltninger i kirkens omgivelser. Dette er da ogsi et sentralt og avgjorende punkt. Skal kirken kunne ni ut med sitt budskap i den nye verden vi lever i idag, mi den i sin misjon vzre innstilt pi storre bevegelighet og vzre villig ti1 5 ta i bruk nye arbeidsformer. Det som trenges, er i virkeligheten en ny gjennomtenkning av det tradisjonelle monster for misjonsvirksomheten, ut fra det perspektiv pi denne som ble antydet ovenfor. Ved siden av administrative saker behandlet motet en rekke 8 - Norrk Tidrrkrilt for Mirjon - I1 113

3 spylrsmil av stor praktisk betydning for misjonsarbeidet i dagens situasjon. En vesentlig del av vire forhandlinger var viet de enorme problemer industvialisering og tivbanise?-ing med seg for det kristne arbeide. Endringen av samfunnsstrukturen, de store folkeflyttinger osv. stiller misjonene og kirkene overfor oppgaver av en slik at de bare kan i fellesskap. Det ble sterkt presisert at disse oppgaver er like aktuelle i Europa og Amerika som i Afrika og Asia, selv om de i de afarvede), verdensdeler vekt i og med den spesielle oppbruddssituasjon soin foreligg.er her. I industrisentra og storbyer som Detroit, Sheffield og Hamburg stir kirken i dag i en misjonssitnasjon soin pi mange m2ter er like utfordrende som den den er konfrontert lned i de tradisjonelle tnisjonskontinenter. Underuisnings- og sto ogsi i forgrunnen. Her skal bare nevnes den oppmerksomhet som ble viet universitetene. av en kristen innsats ved disse ble understreket sterkere enn vi har opplevet det pi noe annet mgte av tilsvarende art. Det er i dag 15 mill. universitetsstudenter, og av disse studerer utenfor sitt ljemland. Blant disse siste er det titusener av afrikanske og asiatiske studenter, vesentlig ved vesterlandske universiteter. Det er neppe for sterkt sagt at universitetene er verdens viktigste misjonsmark. Her sies og tnodnes ideene, her formes folkenes fremtid. Desto beklageligere er det at det kristne innslag er si svakt som det er, om det i det 11ele finnes. Det er ikke bare ailsettelse av studentprester det er tale om (si viktig dette i og for seg er), men clette at det kristne budskap gjeldende i universitets-sammenl~engen som helhet, - et arbeide som krever bide dristighet og. fantasi, men fflrst og frelnst innsikt og omsorg. En sak som ble drgftet med szrskilt stor interesse var de nye synspunkter pi legemisjonen og det kl-istne sykearbeide i det hele, slik disse er utformet i dokumentet ahelbredelsens tjeneste i kirkens lnisjonn (et doki~ment som har vzrt sterkt etterspurt), - rapporten fra den konsultasjon om dette som ble holdt i Tiibingen i fjor i KVR's og Det lutherske verdens-

4 forbunds regi, og som vir landsmann, lege Erling Kayser, forberedte og. satte sitt preg pi. Kayser, som i flere fir har virket som lege i Indonesia i Det lutherske verdensforbunds tjeneste (med Misjonssambandet som moderselskap), hgstet megen anerkjennelse for det store arbeide han har i denne sammenheng. Som man vil se av rapporten (jfr. NOTM 1965 s. 36ff), dreier det seg om en l~elt ny vurdering av rlegemisjonenn, dens prinsipper dvel som dens praksis. Disse synsmiter, med sterk bibelsk tilknytning, ble av anbefalt ti1 inng8encle studium, og det ikke bare av spesialistene, men ogsi av teologer og kirkemenn. Nok en viktig sak so111 ble droftel, var <(Radio Evn~~geliets Hgst., kringkastingsstasjonen i Etiopia som Det lutherske verdenstbrbund driver sammen med KVR's tnisjonsavcleling og de regionale samarbeidsorganisasjoner for kirkene i Afrika, og Sydgst-Asia (og de nasjonale kirkerid som er tilsluttet disse). De store mnligbeter dette arbeide innebzrer for den videre evangelisering av folkene i denne del av verden, ble pi ny presisert. Arsbudsjettet er ni pi dollar. Av dette betaler ikkelutherske kirker nesten halvdelen. Under KVR's misjonsavdeling sorterer to store fonds, henholdsvis ti1 fremme av den teologiske t~tdnnnelse i Afrika, Asia og Latin-Amerika og av det krist~te littey-nttcl-nrl~eide i disse kontinenter. Theological Education Fund, som ogsi norsk misjonsvirksomhet har fitt nyte godt ax,, har vzrt i funksjon i flere 2r. Den opprinnelige kapital pi 5 mill. dollar er brukt, men nye millioner blir samlet inn (vesentlig fra amerikanske kirker, ogs2 lutherske). Den som ydes de teologiske institusjoner, gir ti1 oppfgrelse av bygninger, ti1 ntbygging av bibliotekene, ti1 avholdelse av studieknrser osv. Opprettelsen av et Christian Literature Fund ble besluttet pi KVR's misjonskommisjons i Mexico City (desember 1963). Ogsi her dreier det seg om et millionfond. Visse vanskeligheter av teknisk art som meldte seg ved lanseringen av dette prosjekt, er n2 lykbelig overvunnet. Det stilles store forventninger ti1 clette <<fond>>. Behovet for en innsats p5 dette omride kan vanskelig overvurcleres. 115

5 Av de forskjellige kontinenter var det Afrika som sto i forgrunrien av forltandlingene. Siden det var i Afrika vi var dette i og for seg bare naturlig. Men den store opptattliet med denne verdensdel hadde ogsi andre og dypere irsaker. Den samfunnsomveltning Afrika opplever i vire dager, er av en slik art og av et slikt omfang at den tni sies i innebzre en spesiell utfordring ti1 de vesterlandske misjoner sivel soln ti1 de stedegne kirker selv. Afrika-engasjementet var si meget mer bemerkelsesverdig som det - som allerede nevnt - parallelt med Misjonsavdelingens ble arrangert en szrskilt konferanse for Afrika. Emnet for denne konferanse, som ble ledet av Sir Francis Ibiam, var ~Det kristne svar pi den afriltanske revolusjon~. Selv om vi umisjonsdeltageren ikke knnne vzre med her, hadde vi full anledning ti1 % oss kjent med de foredrag som ble holdt, og de vedtak som ble gjort. De afrikanske deltagere Fremtoldt sterkt betydningen av de positive bidrag den kristne misjon har ydet ti1 utviklingen av nasjonal og politisk selvstendighet, sosialt ansvar osv., og likes% av at den i den nye situasjon fortsetter, ja intensiverer virksomheten, i samarbeide med de unge kirker og de nye stater. Den kristne innsats det dreier seg om, omfatter en rekke tiltak: Utdannelse av lzrere, utbygging av helsestellet og jordbruksprosjekter, men ogsi f. eks. hjelp ti1 flyktningene (hvis tall gir opp i flere hundre tusener). Konferansen besluttet i be KVR's medlemskirker om 10 mill. dollar som skal brukes ti1 dette formil i lopet av de fem ir. I denne forbindelse er det naturlig i noen ord om det jordbruksprosjekt Kirkens N$dhjelp har i gang i Abakaliki-provinsen. NORCAP (Nonvegian Church Ag~icnltnral Project) - det offisielle navn - ligger 14 norske mil ha Enugu, og vi fikk etter konferansen anledning ti1 i tilbringe et par dager pi dette sted. Det er i sannhet imponerende resultater som er n%dd etter de f i ir som er gatt siden arbeidet ble tatt opp. Prosjektet er blitt med stor velvilje og har megen anerkjennelse hos myndighetene og blant den lokale befolkning. Det er i hipe at Kirkens vil kunne stille langt pengemidler ti1 disposisjon enn det hittil har vzrt mulig, for investering i dette 116

6 tiltak vil gi omfattende utslag. Et vidnesbyrd om hvilken viktig og aktuell oppgave det er som foreligger her, er den kjensgjerning at den publikasjon Nigerias kristne institutt for kirke- og har sendt ut, handler nettopp om behovet for kristen iunsats i jordbrukssektoren. Det er av stor betydning, heter det, at misjonene utbygger den virksomhet de har tatt opp pi dette omride. NORCAP-prosjektet er altsi i full overensstemmelse med hva kirkene i Nigeria og ber om. Gjengirt mcd \elrillig lillarclse av reclaksjonen i Morgrnportcn, Oslu (klaoikk 17. mars 1965).

NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV

NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV av OLAV GUTTORh4 IvfYKLEBUS?' Arbeidet for 5 bringe det kristne budskap ti1 nye land og folk har vzrt et fremtredende trekk, ja kanskje vi kan driste oss ti1

Detaljer

LUTHERSK KIRKEKONFERANSE FOR AFRIKAIMADAGASKAR

LUTHERSK KIRKEKONFERANSE FOR AFRIKAIMADAGASKAR LUTHERSK KIRKEKONFERANSE FOR AFRIKAIMADAGASKAR a" JON EGIL OFSTAD Afrika-konferansen er over, og en sitter igjen med et vell av inntrykk. Inntrykk fra motet med sorte, brune og hvite personligheter, inntrykk

Detaljer

LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN

LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN a" OTTAR QDEGARD Barmhjertighetsarbeid har alltid gitt hind i hind med det direkte evangeliserende misjonsarbeid - og kan ikke atskilles fra dette. For vir Herre og Mester

Detaljer

UTDANNELS E FOR MISJON

UTDANNELS E FOR MISJON UTDANNELS E FOR MISJON a" A. S. BURGESS I Historiens lop har tatt en ny kurs. Vi har gitt inn i en tidsalder ~ned kjemiske bomber og masseturisme, med flammekastere og jetfly, med ~nassemedia og massepsykologi,

Detaljer

Europamisjon - en oppgave for norsk misjon

Europamisjon - en oppgave for norsk misjon Europamisjon - en oppgave for norsk misjon AV ODD BONDEVIK 1. Innledning SpersmAlel om misjon i Europa ble reist av Lagsbevegelsen (NKSS) innen Norsk MisjonsrAd i 1981. PA den tid vardel bare spredt innsats

Detaljer

LUTHERSK AFRIKA-KONFERANSE

LUTHERSK AFRIKA-KONFERANSE LUTHERSK AFRIKA-KONFERANSE av OTTO CHR. DAHL TTi llar nettopl~ flnyet rundt Iiilall~anjaro og ser 11A ned pa hlarangu fra 5000 lneters hnyde. Det sliullc da azre det rette tids1)unlit ti1 A ta et eoverhlilikr

Detaljer

MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND

MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND Finn lor: Film og misjon. Egede-Instirutter. Oslo 1949. 3 j sider. (Sgrtrykk-serien NOTM, 1949 nr. 2.) Bjarne Kvam: Misjonsfilm og folkemening. I hovedkommirjon

Detaljer

Tegn og under: deres betydning i kirkens og misjonens liv*

Tegn og under: deres betydning i kirkens og misjonens liv* Tegn og under: deres betydning i kirkens og misjonens liv* AV TORMOD ENGELSVIKEN A. Aktuell bakgrunn Det er sannsynlig at et emne som vart ville ha v::ert nesten utenkelig for bare 10-20 ar siden. I hvert

Detaljer

EVANGELISERING F0R OG NA

EVANGELISERING F0R OG NA EVANGELISERING F0R OG NA 0" ODD HAGEN SporsmBlet som reises i denne lille artikkel, bermer ikke misjonen direkte. Men etter som hele verden utvikler seg ti1 B bli ett misjonsfelt, og dertil noenlunde likeartet

Detaljer

TEMA: Misjonsstrategi

TEMA: Misjonsstrategi Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro: 8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Øyvind

Detaljer

Banken som ble ranet forskriftsmessig!

Banken som ble ranet forskriftsmessig! Axel Dammann Banken som ble ranet forskriftsmessig! Med DnC i vekst, jobbetid og krise c L 0 m+ l" 0"-3.za : E m Y 5z.-.z?s3 MC" z c a, a-.2." W@zi $U ba crc $is(n

Detaljer

Nådens fellesskap. Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke

Nådens fellesskap. Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke Nådens fellesskap Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke Sluttrapport med forslag til avtale Oslo 1994 INNHOLD FORORD I. INNLEDNING A. Gruppens sammensetning og mandat B.

Detaljer

Konfirmasjonsordningen av 1981 - bakgrunn og tilblivelse

Konfirmasjonsordningen av 1981 - bakgrunn og tilblivelse Konfirmasjonsordningen av 1981 - bakgrunn og tilblivelse AV HELGE E HN Det foreligger allerede et par arbeider om den nye konfirmasjonsordning, nemlig to hovedoppgaver fra 1983. 1 Bade disse og et par

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

GOD JUL OG GODT JYTT ÅR

GOD JUL OG GODT JYTT ÅR I dette nummer: «Hva mener sosialøkonomene?>> spør hovedstyrets formann i et betimelig innlegg til høyre. Debatten om Fellesskapet er så emnet for lederen, og det at avgjørelsen nå er utsatt viser bare

Detaljer

KIRKE, UTVIKLING OG POLITIKK I ZAMBIA

KIRKE, UTVIKLING OG POLITIKK I ZAMBIA KIRKE, UTVIKLING OG POLITIKK I ZAMBIA av HELENE FREILEM.Det er blitt vanlig na [or Liden a krilisere de afrikanske regjeringer [or udugelighet. Men mitt sp(llrsmal er: Hvor var profeten? Hva gjorde kirkene

Detaljer

Rappor t. RAPPORT NR. 1/00 Miljøvernlederstillinger og Lokal Agenda 21. Hva er status? Basert på en spørreundersøkelse i norske kommuner våren 2000

Rappor t. RAPPORT NR. 1/00 Miljøvernlederstillinger og Lokal Agenda 21. Hva er status? Basert på en spørreundersøkelse i norske kommuner våren 2000 UNIVERSITETET I OSLO RAPPORT NR. 1/00 Miljøvernlederstillinger og Lokal Agenda 21. Hva er status? Basert på en spørreundersøkelse i norske kommuner våren 2000 Av Trygve Bjørnæs og William M. Lafferty Rappor

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

- en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen.

- en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen. Gjør noe - en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen. Hvorfor denne oppgaven? Det har vært naturlig for meg å velge denne oppgaven p.g.a. min bakgrunn i Frelsesarmeen. Jeg er ikke bare "født

Detaljer

MISJONEN SOM BANEBRYTER FOR LESEKUNSTEN

MISJONEN SOM BANEBRYTER FOR LESEKUNSTEN MISJONEN SOM BANEBRYTER FOR LESEKUNSTEN AV PETER B. STOLEE I de rirte 10-11 drene er navnet Frank C. Laubach kommet rtadig mere i forgrunnen i den krirtne verdensmirjonen. Den enerti9ende innsatsen denne

Detaljer

SNO (1956) Tilrådi,l[j fra Utenriksdepartementet 13. januar 1956 godkjent ved K7'Onprinsregentens resolusjon samme dag.

SNO (1956) Tilrådi,l[j fra Utenriksdepartementet 13. januar 1956 godkjent ved K7'Onprinsregentens resolusjon samme dag. Utenriksdepartementet. St. lueld. nr. 5. (1956) Norges deltakelse i De Forente Nasjoners Økonomiske og Sosiale Råds tyvende samling, Geneve, 5. juli til 5. august 1955 samt New York, 5. til 15. desember

Detaljer

SOSIALOKOIN OMEN. Sosialøkonomer til underutoiklede land. Nr. 2-15. årgang - februar 1961 * * * * 4, Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn

SOSIALOKOIN OMEN. Sosialøkonomer til underutoiklede land. Nr. 2-15. årgang - februar 1961 * * * * 4, Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn SOSIALOKOIN OMEN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn Nr. 2-15. årgang - februar 1961 * * 4, * * 00000000000000C 040.00 8.0000040.0.0000000.000-00.00 Sosialøkonomer til underutoiklede

Detaljer

FAKTA ETIOPIA: INNHOLD: Titte/bilde: Transport med esel. Foto: Atle Moe/NMt. Addis Abeba 1.023.050 48.500.000 (1989) Hovedstad: Areal km': Folketall:

FAKTA ETIOPIA: INNHOLD: Titte/bilde: Transport med esel. Foto: Atle Moe/NMt. Addis Abeba 1.023.050 48.500.000 (1989) Hovedstad: Areal km': Folketall: INNHOLD: FAKTA ETIOPIA: LAND OG FOLK Historie 125 Religiøse forhold 125 Evangelisk misjon i Etiopia 126 Den Evangeliske Kirke Mekane Yesus 126 OPPTAKTEN 1967-1969 Hvorfor ble Etiopia misjonsfelt for NMS?

Detaljer

Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008. Årbok. 163. årgang

Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008. Årbok. 163. årgang Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008 Årbok 2008 4b 163. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e a k t u e l t o m m i s j o n o g

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

Kan statistikk også være business?

Kan statistikk også være business? Opprinnelig publisert i Tilfeldig Gang (tidsskrift for Norsk Statistisk Forening), 7. årgang, hefte nr. 3, side 13 18, i oktober 1990. Lagt ut på web av Ivar Heuch, Matematisk institutt, Universitetet

Detaljer

Årbok. Misjonstidende nr 4b/166 årgang. Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2010 Oppdaterte navne- og adresselister per 1.

Årbok. Misjonstidende nr 4b/166 årgang. Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2010 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. 2011 Årbok Misjonstidende nr 4b/166 årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2010 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2011 Misjonstidende nr 5b/166 årgang 2011 Årbok forsidefoto: timo

Detaljer