KIRKENES VERDENSR~D DR0FTER AKTUELLE MISJONSSP~RSM~L

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KIRKENES VERDENSR~D DR0FTER AKTUELLE MISJONSSP~RSM~L"

Transkript

1 KIRKENES VERDENSR~D DR0FTER AKTUELLE MISJONSSP~RSM~L I januar i ir holdt Centralkomitken i Kirkenes I'erdensrid (KVR) i Enugu, Nigeria, under ledelse av formannen, dr. Franklin Clark Fly, president for USA's lutherske kirkesamfunn (Lutheran Church in America) og tidligere president for Det Iutherske verdensforbund. Soin norsk medle~n av Centralkomiteen deltok biskop Kaare Forut for CentralkoinitPens holdt styrene for de forskjellige avdelinger, utvalg osv. innen Kirkenes Verdensrid m#ter, - en arbeidsordning som er blitt vanlig, og som ogsi mi sies i vzre ganske effektiv. Da disse tildels l~oldes parallelt, kan det dog ni og da oppsti vanskeligheter. En svakhet ved arbeidsopplegget denne gang var - slik flere av oss rmisjonsdeltagerex si det - at den viktige konferanse om Afrika, arrangert av KVR's avdeling for melloinkirkelig hjelpevirksomhet og All Africa Conference of Churches i fellesskap, ble holdt n#yaktig de samme dager som Ridets avdeling for verdensmisjon og evangelisering hadde sine KVR's misjonsavdeling er soin kjeilt den historiske fortsettelse av Det internasjonale misjonsrid. Vi skal i denne artikkel gi noen glimt - mer kan det ikke bli - fra forhandlingene i Enugu. (Om tidligere misjonskonferanser i KVR's regi se NOTM 1962, s. 17ff; 1964 s. Iff, 4ff.) Av Nigerias befolkning (50-60 mill. i alt) er ca. fjerdedelen kristne. De fleste kristne tilh#rer den romersk-katolske kirke, men ogsi de protestantiske kirker bar mange medleminer. Tre av disse siste - anglikanerne, inetodistene og presbyterianerne - vil i ir slutte seg sammen i en kirke: The Church of Nigeria. Selv om det bare var et kort vi hadde ailledning ti1 i gj#re, fikk vi et

2 sterkt inntrykk av bide gjennomslagskraften og rekkevidden av det kristne arbeid som er utfort og stadig utfores - og da forst og fremst i de sydlige omrider av landet livor storparten av de kristne bor. Nir KVR's denne gang var lagt ti1 Nigeria, var det fordi det foreli en innbydelse fra Sir Francis Ibiam, guvern#ren i Bstregiorien og en av presidentene i Verdensridet, ti1 i komme hit. Det var ellers Det kristne rid i Nigeria som var vertskap, og som sto for det lokale arrangement. Motestedet var Hotel Presidential i Enugu (hovedstaden et hotel1 som svarte ti1 sitt navn, og som dannet den beste ramme om samvzret, - ogsi det eneste hotel1 i denne by soln kunne ta imot d mange gjester som det her var tale om. Avdelingen for verdensmisjon og evangelisering arbeider ut Era den sikalte xsix continent conception of missiona, dvs. den forstielse at hele verden er kirkens misjonsmark. Ogsi i Vesten er oppgaven i dag i forkynne det kristne budskap - med alt det dette innebzrer - i en ikke-kristen sammenheng. Denne xnyen forstielse er i rekke en frukt av en bibelsk og teologisk besinnelse pi hva misjon egentlig er, men den er ogsi et resultat av endringer - radikale endringer - i forholdene sutex og ahjemmex: Fremvehten av unge kirker i de land vi ti1 11% har kalt anisjonsmarkerx, og en stadig okende sekulariseringsog avkristnings-prosess i den del av verden vi ti1 ni har kalt ukristenhetenn. Misjonskonferansen i Enugu ga pi en overbevisende mite nttrykk for den vilje den kristne misjon - eller i hvert fall store deler av denne - viser ti1 i ta konsekvensen av disse omveltninger i kirkens omgivelser. Dette er da ogsi et sentralt og avgjorende punkt. Skal kirken kunne ni ut med sitt budskap i den nye verden vi lever i idag, mi den i sin misjon vzre innstilt pi storre bevegelighet og vzre villig ti1 5 ta i bruk nye arbeidsformer. Det som trenges, er i virkeligheten en ny gjennomtenkning av det tradisjonelle monster for misjonsvirksomheten, ut fra det perspektiv pi denne som ble antydet ovenfor. Ved siden av administrative saker behandlet motet en rekke 8 - Norrk Tidrrkrilt for Mirjon - I1 113

3 spylrsmil av stor praktisk betydning for misjonsarbeidet i dagens situasjon. En vesentlig del av vire forhandlinger var viet de enorme problemer industvialisering og tivbanise?-ing med seg for det kristne arbeide. Endringen av samfunnsstrukturen, de store folkeflyttinger osv. stiller misjonene og kirkene overfor oppgaver av en slik at de bare kan i fellesskap. Det ble sterkt presisert at disse oppgaver er like aktuelle i Europa og Amerika som i Afrika og Asia, selv om de i de afarvede), verdensdeler vekt i og med den spesielle oppbruddssituasjon soin foreligg.er her. I industrisentra og storbyer som Detroit, Sheffield og Hamburg stir kirken i dag i en misjonssitnasjon soin pi mange m2ter er like utfordrende som den den er konfrontert lned i de tradisjonelle tnisjonskontinenter. Underuisnings- og sto ogsi i forgrunnen. Her skal bare nevnes den oppmerksomhet som ble viet universitetene. av en kristen innsats ved disse ble understreket sterkere enn vi har opplevet det pi noe annet mgte av tilsvarende art. Det er i dag 15 mill. universitetsstudenter, og av disse studerer utenfor sitt ljemland. Blant disse siste er det titusener av afrikanske og asiatiske studenter, vesentlig ved vesterlandske universiteter. Det er neppe for sterkt sagt at universitetene er verdens viktigste misjonsmark. Her sies og tnodnes ideene, her formes folkenes fremtid. Desto beklageligere er det at det kristne innslag er si svakt som det er, om det i det 11ele finnes. Det er ikke bare ailsettelse av studentprester det er tale om (si viktig dette i og for seg er), men clette at det kristne budskap gjeldende i universitets-sammenl~engen som helhet, - et arbeide som krever bide dristighet og. fantasi, men fflrst og frelnst innsikt og omsorg. En sak som ble drgftet med szrskilt stor interesse var de nye synspunkter pi legemisjonen og det kl-istne sykearbeide i det hele, slik disse er utformet i dokumentet ahelbredelsens tjeneste i kirkens lnisjonn (et doki~ment som har vzrt sterkt etterspurt), - rapporten fra den konsultasjon om dette som ble holdt i Tiibingen i fjor i KVR's og Det lutherske verdens-

4 forbunds regi, og som vir landsmann, lege Erling Kayser, forberedte og. satte sitt preg pi. Kayser, som i flere fir har virket som lege i Indonesia i Det lutherske verdensforbunds tjeneste (med Misjonssambandet som moderselskap), hgstet megen anerkjennelse for det store arbeide han har i denne sammenheng. Som man vil se av rapporten (jfr. NOTM 1965 s. 36ff), dreier det seg om en l~elt ny vurdering av rlegemisjonenn, dens prinsipper dvel som dens praksis. Disse synsmiter, med sterk bibelsk tilknytning, ble av anbefalt ti1 inng8encle studium, og det ikke bare av spesialistene, men ogsi av teologer og kirkemenn. Nok en viktig sak so111 ble droftel, var <(Radio Evn~~geliets Hgst., kringkastingsstasjonen i Etiopia som Det lutherske verdenstbrbund driver sammen med KVR's tnisjonsavcleling og de regionale samarbeidsorganisasjoner for kirkene i Afrika, og Sydgst-Asia (og de nasjonale kirkerid som er tilsluttet disse). De store mnligbeter dette arbeide innebzrer for den videre evangelisering av folkene i denne del av verden, ble pi ny presisert. Arsbudsjettet er ni pi dollar. Av dette betaler ikkelutherske kirker nesten halvdelen. Under KVR's misjonsavdeling sorterer to store fonds, henholdsvis ti1 fremme av den teologiske t~tdnnnelse i Afrika, Asia og Latin-Amerika og av det krist~te littey-nttcl-nrl~eide i disse kontinenter. Theological Education Fund, som ogsi norsk misjonsvirksomhet har fitt nyte godt ax,, har vzrt i funksjon i flere 2r. Den opprinnelige kapital pi 5 mill. dollar er brukt, men nye millioner blir samlet inn (vesentlig fra amerikanske kirker, ogs2 lutherske). Den som ydes de teologiske institusjoner, gir ti1 oppfgrelse av bygninger, ti1 ntbygging av bibliotekene, ti1 avholdelse av studieknrser osv. Opprettelsen av et Christian Literature Fund ble besluttet pi KVR's misjonskommisjons i Mexico City (desember 1963). Ogsi her dreier det seg om et millionfond. Visse vanskeligheter av teknisk art som meldte seg ved lanseringen av dette prosjekt, er n2 lykbelig overvunnet. Det stilles store forventninger ti1 clette <<fond>>. Behovet for en innsats p5 dette omride kan vanskelig overvurcleres. 115

5 Av de forskjellige kontinenter var det Afrika som sto i forgrunrien av forltandlingene. Siden det var i Afrika vi var dette i og for seg bare naturlig. Men den store opptattliet med denne verdensdel hadde ogsi andre og dypere irsaker. Den samfunnsomveltning Afrika opplever i vire dager, er av en slik art og av et slikt omfang at den tni sies i innebzre en spesiell utfordring ti1 de vesterlandske misjoner sivel soln ti1 de stedegne kirker selv. Afrika-engasjementet var si meget mer bemerkelsesverdig som det - som allerede nevnt - parallelt med Misjonsavdelingens ble arrangert en szrskilt konferanse for Afrika. Emnet for denne konferanse, som ble ledet av Sir Francis Ibiam, var ~Det kristne svar pi den afriltanske revolusjon~. Selv om vi umisjonsdeltageren ikke knnne vzre med her, hadde vi full anledning ti1 % oss kjent med de foredrag som ble holdt, og de vedtak som ble gjort. De afrikanske deltagere Fremtoldt sterkt betydningen av de positive bidrag den kristne misjon har ydet ti1 utviklingen av nasjonal og politisk selvstendighet, sosialt ansvar osv., og likes% av at den i den nye situasjon fortsetter, ja intensiverer virksomheten, i samarbeide med de unge kirker og de nye stater. Den kristne innsats det dreier seg om, omfatter en rekke tiltak: Utdannelse av lzrere, utbygging av helsestellet og jordbruksprosjekter, men ogsi f. eks. hjelp ti1 flyktningene (hvis tall gir opp i flere hundre tusener). Konferansen besluttet i be KVR's medlemskirker om 10 mill. dollar som skal brukes ti1 dette formil i lopet av de fem ir. I denne forbindelse er det naturlig i noen ord om det jordbruksprosjekt Kirkens N$dhjelp har i gang i Abakaliki-provinsen. NORCAP (Nonvegian Church Ag~icnltnral Project) - det offisielle navn - ligger 14 norske mil ha Enugu, og vi fikk etter konferansen anledning ti1 i tilbringe et par dager pi dette sted. Det er i sannhet imponerende resultater som er n%dd etter de f i ir som er gatt siden arbeidet ble tatt opp. Prosjektet er blitt med stor velvilje og har megen anerkjennelse hos myndighetene og blant den lokale befolkning. Det er i hipe at Kirkens vil kunne stille langt pengemidler ti1 disposisjon enn det hittil har vzrt mulig, for investering i dette 116

6 tiltak vil gi omfattende utslag. Et vidnesbyrd om hvilken viktig og aktuell oppgave det er som foreligger her, er den kjensgjerning at den publikasjon Nigerias kristne institutt for kirke- og har sendt ut, handler nettopp om behovet for kristen iunsats i jordbrukssektoren. Det er av stor betydning, heter det, at misjonene utbygger den virksomhet de har tatt opp pi dette omride. NORCAP-prosjektet er altsi i full overensstemmelse med hva kirkene i Nigeria og ber om. Gjengirt mcd \elrillig lillarclse av reclaksjonen i Morgrnportcn, Oslu (klaoikk 17. mars 1965).

LUTHERSK KIRKEKONFERANSE FOR AFRIKAIMADAGASKAR

LUTHERSK KIRKEKONFERANSE FOR AFRIKAIMADAGASKAR LUTHERSK KIRKEKONFERANSE FOR AFRIKAIMADAGASKAR a" JON EGIL OFSTAD Afrika-konferansen er over, og en sitter igjen med et vell av inntrykk. Inntrykk fra motet med sorte, brune og hvite personligheter, inntrykk

Detaljer

TIL M0TE I MEXICO CITY

TIL M0TE I MEXICO CITY TIL M0TE I MEXICO CITY BY LESSLIE NEWBIGIN For den som ser framover er det godt i komme ti1 Mexico City. Riktignok er fortiden der. Den stolte Aztec-sivilisasjonen som reiste seg av nederlaget etter auropeernes

Detaljer

OMVELTNING I SYNET PA KIRKE OG MISJON?

OMVELTNING I SYNET PA KIRKE OG MISJON? OMVELTNING I SYNET PA KIRKE OG MISJON? AV EIVIND BERGGRAV Kristne mennesker er tilbwyelige ti1 8 vare si opptatt av de kriser som avisene forteller om, at de ikke har tanke ti1 overs for de kriser som

Detaljer

EGEDE-INSTITUTTET FEM AR

EGEDE-INSTITUTTET FEM AR EGEDE-INSTITUTTET FEM AR AV OLAV GUTTORM MYKLEBUST I I januar i ir kunne Egede-Instituttet se tilbake p i de farste fem irene av sin historie. Fem ir er et kort tidsrom i en institusjons liv. Men hvor

Detaljer

MISJONSSELSKAPENES INNTEKTER I NORGE

MISJONSSELSKAPENES INNTEKTER I NORGE MISJONSSELSKAPENES INNTEKTER I NORGE a" ERIK SANNE I jaizuar i Br vendte iji oss ti1 forfatteren av deizne artikkel rned anmod$~ing om at hc~s som fagma~zn ville gi ea ntredning som forholdet mello?iz

Detaljer

NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV

NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV av OLAV GUTTORh4 IvfYKLEBUS?' Arbeidet for 5 bringe det kristne budskap ti1 nye land og folk har vzrt et fremtredende trekk, ja kanskje vi kan driste oss ti1

Detaljer

OM AMERIKANSK MISJONSINNSATS

OM AMERIKANSK MISJONSINNSATS OM AMERIKANSK MISJONSINNSATS av PER HASSING Handbylker blir betraktet som ens(ormig lesning, og kanskje er de det, men (or den som (ordyper seg idem, analyserer tall og opplysninger, sammenligner og trekker

Detaljer

NOEN TANKER OM KRISTEN MISJON 1961

NOEN TANKER OM KRISTEN MISJON 1961 NOEN TANKER OM KRISTEN MISJON 1961 a" ERLING KAYSER Denne artikkel, som er sendt oee fra Indonesia av forf., behandler et epvrrsmdl eom etdr midt i sentret av den kristne verdensmisjon i dag: den vesterlandske

Detaljer

LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN

LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN a" OTTAR QDEGARD Barmhjertighetsarbeid har alltid gitt hind i hind med det direkte evangeliserende misjonsarbeid - og kan ikke atskilles fra dette. For vir Herre og Mester

Detaljer

VED VIGSLINGEN AV EGEDE-INSTI- TUTTET

VED VIGSLINGEN AV EGEDE-INSTI- TUTTET VED VIGSLINGEN AV EGEDE-INSTI- TUTTET AV BISKOP JOHANNES SMEMO La oss be: Herre Gud, himmelske Far! Vi takker deg for evangeliet son1 has lydt i landet virt i tusen As. Vi takker cleg fordi Norge fikk

Detaljer

Stabil norsk misjon turbulent verden

Stabil norsk misjon turbulent verden Stabil norsk misjon turbulent verden. 1 en AV NILS E. BLOCH-HOELL Det finnes heldigvis tegn pa internasjonal politisk avspenning, en avspenning som dels skyldes vilje til fred hos supermaktenes ledere,

Detaljer

Bibelsk! og historisk! gmnnlag

Bibelsk! og historisk! gmnnlag 188 NORSK TIDSSKRIFT FOR M1SJO.I' 311995 Cartigny-uttalelsen om gudstjenesteliv og kultur Bibelsk! og historisk! gmnnlag Forord Denne uttalelsen ble ti1 pi den fmrste konferansen i Det lutherske verdensforb~~nds

Detaljer

LUTHERSK VERDENSFELLESSKAP - KIRKE OG MISJON

LUTHERSK VERDENSFELLESSKAP - KIRKE OG MISJON LUTHERSK VERDENSFELLESSKAP - KIRKE OG MISJON a" OLAV GUTTORM MYKLEBUST Det lutherske verdensforbunds kommisjon for verdensmisjon holdt i dagene 26. juli-3. august sitt Arsmste i Berlin. For de 120 deltakere

Detaljer

NORSKE MISJONSLEDERE BESBKER NORSKE MISJONSMARKER AV B JARNE KVAM

NORSKE MISJONSLEDERE BESBKER NORSKE MISJONSMARKER AV B JARNE KVAM NORSKE MISJONSLEDERE BESBKER NORSKE MISJONSMARKER AV B JARNE KVAM Chr. Suemeii: Under Sydkorset. Det Norske Misjonsforbunds Forlag. Hovedkommisjon: Ansgar Forlag. Oslo 1948. 101 s. Tomnod lrn"geu: ICallet

Detaljer

H. P. S. SCHREUDER SOM SPRAKFORSKER AV C. M. DOKE

H. P. S. SCHREUDER SOM SPRAKFORSKER AV C. M. DOKE H. P. S. SCHREUDER SOM SPRAKFORSKER AV C. M. DOKE Biskop Schreuder har zren for i ha skrevet den fwrste fullstendige grammatikk for zuluspriket. Boken kom ut i Christiania i 1850, altsi for hundre ir siden.

Detaljer

TYSK MISJONSLITTERATUR I ETTERKRIGSTIDEN

TYSK MISJONSLITTERATUR I ETTERKRIGSTIDEN TYSK MISJONSLITTERATUR I ETTERKRIGSTIDEN AV H. CHR. MAMEN Begegnungen in Indien. Av Theodor Lorch. Kreuz- Verlag. Sruttgan 1948. 136 r. Theologirche Begegnrrng mit Indien. Av Friso Melzer. C. Bertelrrnann

Detaljer

ETT FELLESSKAP - RN VIRKELIGHET

ETT FELLESSKAP - RN VIRKELIGHET ETT FELLESSKAP - RN VIRKELIGHET Foran Uppsala 1968 ODD KVAAL PEDERSEN De omveltninger som har funnet sted i vir verden - og i vir egen forestillingsverden - har gitt de kristne en helt ny f@lelse av samhgirighet.

Detaljer

I conquistadorenes fotspor...?.

I conquistadorenes fotspor...?. Nor.sk tidsskrifr for. misjon 311992 I conquistadorenes fotspor...?. Kommentarer ti1 en TV-serie PAUL-OLAV 0IEN TV-serien a1 conquistadorenes fotspor...?n er et program om nolsk misjon i Smr-Amerika. Det

Detaljer

VERDENS EVANGELISERING I DETTE SLEKTLEDD!

VERDENS EVANGELISERING I DETTE SLEKTLEDD! VERDENS EVANGELISERING I DETTE SLEKTLEDD! a" 0. G. MYKLEBUST To-tre generasjoner er gitt i graven siden dette lesen ble ferst lansert, - og det er flere hedninger i verden i dag enn noensinne fer! Si led

Detaljer

STUDIUM AV DEN HEDENSKE KULTUR - EN MISJONSOPPGAVE

STUDIUM AV DEN HEDENSKE KULTUR - EN MISJONSOPPGAVE STUDIUM AV DEN HEDENSKE KULTUR - EN MISJONSOPPGAVE AV MISJONSPREST OTTO CHR. DAHL Den gwiske lsreren og KFUM-sekretzren Rafam' Andrianjafy som bes$kte Norge siste sommer, kom i et foredrag med f@lgende

Detaljer

NORSK MISJON I TALL L. G. TERRAY

NORSK MISJON I TALL L. G. TERRAY NORSK MISJON I TALL av L. G. TERRAY Den siste norske misjonsstatistikk sto i NOTM 1955 (s. 230-242). Det gbr som regel flere Br mellom hver gang en slik statistikk blir offentliggjort, og noen av tallene

Detaljer

((HELSINKI 1963)) OM KIRKENS MISJON OG ENHET

((HELSINKI 1963)) OM KIRKENS MISJON OG ENHET ((HELSINKI 1963)) OM KIRKENS MISJON OG ENHET BV OLAV GUTTORM MYKLEBUST Det lutherske verdensforbunds fjerde generalforsamling i Helsinki 30. juli-ll. august i ir er her i landet vesentlig blitt kjent som

Detaljer

Afrikanske Baptisters Kvinneforbund (BWUA)

Afrikanske Baptisters Kvinneforbund (BWUA) ..gjennom bønn 1 Afrikanske Baptisters Kvinneforbund (BWUA) 1) Be for en total utryddelse av ebola i Vest- Afrika. 2) Be for studenter som er ferdige med universitetet og som ikke får seg arbeid. Dette

Detaljer

Nairobierklzringen. om gudstjenestdivl og kultur. Aktuelle utfordringer og muligheter* " Oversettelse ved Torbimrn Holt

Nairobierklzringen. om gudstjenestdivl og kultur. Aktuelle utfordringer og muligheter*  Oversettelse ved Torbimrn Holt NORSK TIDSSKR~FT FOR ~IISJON ~19% 259 Nairobierklzringen om gudstjenestdivl og kultur Aktuelle utfordringer og muligheter* Denne erklzringen springer ut fra den tredje internasjonale konferansen i Det

Detaljer

MISJONSTANICENS GJENNOMBRUDD 1 EN BSTLANDSBYGD

MISJONSTANICENS GJENNOMBRUDD 1 EN BSTLANDSBYGD MISJONSTANICENS GJENNOMBRUDD 1 EN BSTLANDSBYGD a V H. CHR. MAhlEN Lokalhistorisk forskning gjennomgir for tiden en sterk ekspansjon i Norge. Landslaget for bygde- og byhistorie har vind i seilene, og Lokalhistorisk

Detaljer

TANKER OMKRING GHANA FRIDTJOV BIRKELI

TANKER OMKRING GHANA FRIDTJOV BIRKELI TANKER OMKRING GHANA av FRIDTJOV BIRKELI For farste gang i Afrika! Den tanken hadde spent forventningen hayt hos mange. Og si ti1 og rned i Ghana, det navn som i dag er blitt noe av et frihetssymbol for

Detaljer

Misjonsstrategisk hjarne*

Misjonsstrategisk hjarne* NORSK TIDSSKRIPI FOR MISJON ~ 156 285 Misjonsstrategisk hjarne* HANS THORE L0VAAS Misjonsstrategi Strateggi er et ord so111 brukes titt og ofte. Hva betyr det egentlig? Store Norske leksikon definerer

Detaljer

AV SKOLESTYRER E. OSNES

AV SKOLESTYRER E. OSNES N O R S K M I S J O N S R A D I 2 5 A R AV SKOLESTYRER E. OSNES Den 11. mai 1946 var det 25 ir siden Norsk Misjonsrid ble stiftet. Pi 25-irsdagen ble det holdt en enkel minnefest pi Fjeldhaug misjonsskole,

Detaljer

DANSK BISKOP SKRIVER MISJONSHISTORISK STANDARDVERK

DANSK BISKOP SKRIVER MISJONSHISTORISK STANDARDVERK DANSK BISKOP SKRIVER MISJONSHISTORISK STANDARDVERK AV H. CHR. MAMEN Evangelid ti1 allverden. Den nyere Missions Baggrund og Historie 1-111. Av Awl Malmstrpm. 0. Lohses Forlag, Kbbenhavn 1948-10. Den kristne

Detaljer

DET INTERNAS JONALE MIS JONSRAD OG KIRKENES VERDENSRAD

DET INTERNAS JONALE MIS JONSRAD OG KIRKENES VERDENSRAD DET INTERNAS JONALE MIS JONSRAD OG KIRKENES VERDENSRAD To ganger har sp0rsmblet om sammenslutning av International Missionary Council I M C og World Council of Churches (W.C.C.) vzert behandlet i Norsk

Detaljer

EVANGELISERING F0R OG NA

EVANGELISERING F0R OG NA EVANGELISERING F0R OG NA 0" ODD HAGEN SporsmBlet som reises i denne lille artikkel, bermer ikke misjonen direkte. Men etter som hele verden utvikler seg ti1 B bli ett misjonsfelt, og dertil noenlunde likeartet

Detaljer

Med dette mener vi ikke noe sporskifte nir det gjelder hudskapet

Med dette mener vi ikke noe sporskifte nir det gjelder hudskapet MISJONEN VED ET SPORSKIFTE AV ASBJgRN.4i\VII( Med dette mener vi ikke noe sporskifte nir det gjelder hudskapet - selve forkynnelsen. Det gis bare ett budskap. Og kallet i 1952 er det samme son1 apostlene

Detaljer

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

Øyvind M. Eide GIGANTEN OG GÅTEN

Øyvind M. Eide GIGANTEN OG GÅTEN Øyvind M. Eide FRIDTJOV S. BIRKELI GIGANTEN OG GÅTEN FORORD Tanken på å skrive om Fridtjov S. Birkeli ble til i Uppsala i Sverige en dag i 1996. Jeg hadde nettopp levert min avhandling om politikk og

Detaljer

Kirkens politiske rolle i Afrika

Kirkens politiske rolle i Afrika NORSK TlDSSKRlFT FOR MISJON 111996 61 Kirkens politiske rolle i Afrika HANS INGE CORNELIUSSEN De fleste er klar over at kirken i Smr-Afrika har spilt en svxrt viktig politisk rolle i sin kamp mot apartheid.

Detaljer

Den ((ene verdensvide misjonerende kirke))*

Den ((ene verdensvide misjonerende kirke))* NORSK TDSSKRlFl FOR MISJON 311995 Den ((ene verdensvide misjonerende kirke))* - ko~~~llmentarer og iakttagelser ISHMAEI. NOIiO 1, Mitt innlegg i etterlriicldag besrir av generelle kommenrarer og k~kttagelser.

Detaljer

I HANNOVER MISJONEN PA DET LUTHERSKE VERDENSMOTE

I HANNOVER MISJONEN PA DET LUTHERSKE VERDENSMOTE MISJONEN PA DET LUTHERSKE VERDENSMOTE I HANNOVER AV GUNNAR TRANA Det er blitt noe av et dogme at Luther ikke hadde noe syn for misjon og at den lutherske kirke derfor i h@y grad er blitt liggende etter

Detaljer

DEN SDRINDISKE KIRKEN

DEN SDRINDISKE KIRKEN DEN SDRINDISKE KIRKEN AV INGEBRIGT DAHLE Det er fi ting av kirkelig art som har opptatt sinnene i de anglikanske og reformerte kirker slik i de senere ir som kirkeforeningen i Sar-India. Etter en tredve-hig

Detaljer

AGGREY OG RASEPROBLEMET

AGGREY OG RASEPROBLEMET AGGREY OG RASEPROBLEMET AV OLAV UGLEM XIellon~ de mange afrikanere som etter hvert har gjort seg bemerket i misjons- og kristenliv, er Aggrey sikkert en av de fremste. Han var f@dt pi Gullkysten, levde

Detaljer

KRISTENT FORSKNINGSSENTRUM FOR KINESISK RELIGION

KRISTENT FORSKNINGSSENTRUM FOR KINESISK RELIGION KRISTENT FORSKNINGSSENTRUM FOR KINESISK RELIGION BY GERHARD M. REICHELT Pi grunn av de store omveltninger som finner sted, ikke minst her i @sten, bide politisk og kulturelt, har det lenge vaert et stort

Detaljer

~ndeli~ fornyelse og globalt perspektiv

~ndeli~ fornyelse og globalt perspektiv SOKSK TlnSSKRIFT FOR hllsjon 4i1998 251 Misjonsstrategisk hj~me ~ndeli~ fornyelse og globalt perspektiv HANS THORE LQVAAS Denne gangen vil,,misjonsstrategisk hjmrne,, stanse ved to forhold. Det ene er

Detaljer

DET KRISTNE ARBEID BLANT INDERNE I S0R AFRIKA

DET KRISTNE ARBEID BLANT INDERNE I S0R AFRIKA DET KRISTNE ARBEID BLANT INDERNE I S0R AFRIKA av EINAR IMS I Hvordan kan det ha seg at asiater lever i Afrika? Den f@rste hvite mann som si Sfir-Afrika, var Vasco da Gama pi den ffirste jordomseiling.

Detaljer

MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND

MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND Finn lor: Film og misjon. Egede-Instirutter. Oslo 1949. 3 j sider. (Sgrtrykk-serien NOTM, 1949 nr. 2.) Bjarne Kvam: Misjonsfilm og folkemening. I hovedkommirjon

Detaljer

OM STEDEGENG]0RELSE OLAV GUTTORM MYKLEBUST

OM STEDEGENG]0RELSE OLAV GUTTORM MYKLEBUST OM STEDEGENG]0RELSE av OLAV GUTTORM MYKLEBUST Ved en tilfeldighet inneholder dette nummer av Norsk Tidsskrift for Misjon nesten bare artikler som - direkle eller indirekte - behandler det viktige spl'lrsm51

Detaljer

Farhaldet til de samarbeidende kirker

Farhaldet til de samarbeidende kirker INSTRUKS for Den Norske Misjonsselskaps misjonrerer I NOTM nr. I - 1979 var den gamle misjonrerinstruksen for Det Norske Misjonsselskap trykt sammen med instrukser fra andre norske misjonsselskaper. NMS

Detaljer

Norsk misjon i forandring og fremgang

Norsk misjon i forandring og fremgang Norsk misjon i forandring og fremgang AV NILS E. BLOCH-HOELL Bade professor O. G. Myklebust og jeg har flere ganger skrevet om at den kristne verdensmisjon arbeider i en verden som hurtig forandrer seg.

Detaljer

UNGE KIRKER - I VEKST OG KRISE

UNGE KIRKER - I VEKST OG KRISE UNGE KIRKER - I VEKST OG KRISE AV OLAV GUTTORM MYKLEBUST Pi verdenskirkematet i Amsterdam i fjor - hvor kristne ledere fra 150 kirker og 44 nasjoner satte hverandre stevne - var det representantene for

Detaljer

INNTRYKK FRA CHINA AADEL BRUN TSCHUDI. 13 - Nomk TIdg~krLft for M18Jon - IV.

INNTRYKK FRA CHINA AADEL BRUN TSCHUDI. 13 - Nomk TIdg~krLft for M18Jon - IV. INNTRYKK FRA CHINA a" AADEL BRUN TSCHUDI Hos kirkens folk matte jeg en hjemmets gjestfrihet som ingen andre steder. Under slike selskapelige samvser spurte man bide etter tidligere norske misjonserer i

Detaljer

UTDANNELS E FOR MISJON

UTDANNELS E FOR MISJON UTDANNELS E FOR MISJON a" A. S. BURGESS I Historiens lop har tatt en ny kurs. Vi har gitt inn i en tidsalder ~ned kjemiske bomber og masseturisme, med flammekastere og jetfly, med ~nassemedia og massepsykologi,

Detaljer

DEN KRISTNE MISJONSOPPGAVEN ER IKKE FULLFDRT

DEN KRISTNE MISJONSOPPGAVEN ER IKKE FULLFDRT DEN KRISTNE MISJONSOPPGAVEN ER IKKE FULLFDRT AV A. M. CHIRGWIN Vir Herres siste budskap ti1 sitt folk - det Han ga dem pi Himmelfartsberget - var at de skulle vere Hans vitner *bide i Jerusalem og i hele

Detaljer

PA MISJONSMARKEN KOMMUNIKASJONSPROBLEMET

PA MISJONSMARKEN KOMMUNIKASJONSPROBLEMET KOMMUNIKASJONSPROBLEMET PA MISJONSMARKEN a" H. CHR. MAMEN Meget av virt misjonsarheid foregir i teknisk sett tilhakeliggende land, og ofte leser en 0111 de overveldende hindringer soin inangel p2 veier

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKE. Hva består en katolsk menighet av i Norge? Side 32, linje 7 og 8.

DEN KATOLSKE KIRKE. Hva består en katolsk menighet av i Norge? Side 32, linje 7 og 8. 1 DEN KATOLSKE KIRKE Hva vil det si at den katolske kirke er en minoritet i Norge i dag? Side 32, margen. Hva består en katolsk menighet av i Norge? Side 32, linje 7 og 8. Hvor mange katolikker er det

Detaljer

MISJONEN I DEN H0YERE SKOLES UNDERVISNING

MISJONEN I DEN H0YERE SKOLES UNDERVISNING MISJONEN I DEN H0YERE SKOLES UNDERVISNING Au en utfal-lig unde7,s@kelsc som lektor Arnfinn E. S@rensen, tidligere misjonre~ i Congo, har foretatt, gjengis nedenfor de to houedausnitt sorn for leserne nu

Detaljer

HVORFOR MIS JON? AV JOHANNES SMEMO

HVORFOR MIS JON? AV JOHANNES SMEMO HVORFOR MIS JON? AV JOHANNES SMEMO Med amisjon,, mener vi her arbeidet med i utbre det kristne evangelium blant ikke-kristne folkeslag. Etter hinden er jo ordet blitt brukt om kristelig virksomhet ogsi

Detaljer

MISJON OG JORDBRUK H. CHR. MAMEN

MISJON OG JORDBRUK H. CHR. MAMEN MISJON OG JORDBRUK a" H. CHR. MAMEN Begynnelsen av 1960drene ble gjennombruddsir for norsk jordbrnksmisjon. Listen over jordbruksprosjekter som er i gang eller som er planlagt, er imponerende: Kirkens

Detaljer

MIS JONSSKOLEN I STAVANGER SOM LA3REANSTALT

MIS JONSSKOLEN I STAVANGER SOM LA3REANSTALT MIS JONSSKOLEN I STAVANGER SOM LA3REANSTALT a" C. TIDEMANN STRAND Det kan vel neppe ha noen almen interesse B referere alle de forskjellige leseplaner som i tidens lap har vaert i bruk ved Misjonsskolen

Detaljer

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Flertydig tittel kan være ulike på så mange måter. Men "kristne" peker i retning av teologiens/konfesjonens betydning for skoletenkningen. Som norsk lutheraner

Detaljer

KRISTEN RADIOMISJON VICTOR ANDERSSON

KRISTEN RADIOMISJON VICTOR ANDERSSON KRISTEN RADIOMISJON av VICTOR ANDERSSON I 1929 m~ttes to menn i Nord-Amerika, Reuben Larson og Clarence Jones. Begge hadde gitt og biret pi den tanke at radioen burde brukes ti1 i spre evangeliet. Etter

Detaljer

Hans Nielsen Hauge. Norsk etnologisk gransking April 1970. Spørreliste nr 117

Hans Nielsen Hauge. Norsk etnologisk gransking April 1970. Spørreliste nr 117 Norsk etnologisk gransking April 1970 Spørreliste nr 117 Hans Nielsen Hauge Undertegnede studerer kristendomskunnskap hovedfag ved Universitetet i Bergen. Til hovedfagsoppgave har jeg valgt en oppgave

Detaljer

Norsk Politihistorisk Selskap

Norsk Politihistorisk Selskap Norsk Politihistorisk Selskap Stiftet 20.4.95 PROTOKOLL fra stiftelsesmgte avholdt 20. apnl1995, pi Akershus festning, bygning 65, kl. 1400. 42inviterte gjester og andre var til stede. Dagsorden: l. Apning

Detaljer

DAP KIRKE MISJON- I DAG

DAP KIRKE MISJON- I DAG DAP KIRKE MISJON- I DAG a" Ol.A\' CUTTORhl hlyki.ei3us'1' Dette eiiiile er b2de aktoclt og viktig. Og det av flere grliiiner. 1. Innenfor og tenfo for den 111tlierske Falllilic axr kirker r%i- det i dag

Detaljer

MISJONEN PA VEKTSKALEN

MISJONEN PA VEKTSKALEN MISJONEN PA VEKTSKALEN AV GERHARD REICHELT Hva er amisjon~? Misjon er kirkens hovedoppgave, det som gj$r kirken capostoliskx i ordets egentlige forstand. ~Apostolab er =mission. Kirke og misjon kan derfor

Detaljer

FRA REDAKTBRENS VINDU

FRA REDAKTBRENS VINDU FRA REDAKTBRENS VINDU Ifirken og de n?tde~utz;iklede land Forhoidet meliom den hvite mann og de sakaite fargecle folkeslag er v%rt itrhundres problem nr. 1. Dimensjonene av clette prahlcm freing8r bl.

Detaljer

Folkekirken mulighetenes kirke

Folkekirken mulighetenes kirke Folkekirken mulighetenes kirke Foredrag på konferansen «Muligheter i folkekirken» Stavanger 22. november 2013 Harald Hegstad Menighetsutvikling i Stavanger bispedømme «Å selge sand i Sahara»? Et bispedømme

Detaljer

VERDENSMISJONEN I LYS AV TIDENES TEGN

VERDENSMISJONEN I LYS AV TIDENES TEGN VERDENSMISJONEN I LYS AV TIDENES TEGN AV NORMAN GOODALL Titelen lover meget mer enn hva jeg har tenkt i gi meg ut pi. Dypest sett henger nok det jeg har tenkt 8 si, sammen med de forandringene i verden

Detaljer

RASESKILLET OG KIRKEN I S0R-AFRIKA

RASESKILLET OG KIRKEN I S0R-AFRIKA RASESKILLET OG KIRKEN I S0R-AFRIKA a" HELENE FREILEM Det er som om det paradoksale har slitt dype rdtter i Sbr-Afrikas vesen. Velstand og vanmakt, idealisme og rasehovmod, fromhet og frykt finnes side

Detaljer

AFRIKA I ST0PESKJEEN ODD HAGEN

AFRIKA I ST0PESKJEEN ODD HAGEN AFRIKA I ST0PESKJEEN a" ODD HAGEN Denne avtikkelen er det foredraget biskop dr. Odd Hagex holdt ved Egede Irrptituttets drsfest I Rorbfcndssalen 31. januar i dr. - Red. Avisene har i de siste uker hatt

Detaljer

HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN?

HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN? 1 HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN? Hvilken religion er størst i verden og hvor mange tilhengere har den? Side 96, linje 1 og 2. Hvilke tre hovedgrupper er kristendommen delt i? Side 97, de tre punktene.

Detaljer

AKTUELT L. G. TERRAY. a Y

AKTUELT L. G. TERRAY. a Y AKTUELT a Y L. G. TERRAY I~rdisl< r~zisjo,~ssrlskop j,lbilerer I.ikc for Trankel~m.-~nisjo~~e~~s 250-irs jobileun~ feirct Indies kristne et annrl l~el~dningsfullt jubilcu~n. I slultcn av 1905 d:mnet noen

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Eksamen i emnet Stat111 - Statistiske metoder 28. mai 2014, kl

Eksamen i emnet Stat111 - Statistiske metoder 28. mai 2014, kl UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet Stat111 - Statistiske metoder 28. mai 2014, kl. 09-13 BOKMAL Tillatt hjelpemiddel: Kalkulator med tomt minne i samsvar

Detaljer

Gode Kommunestyre, virksomhetsledere, kirkens representanter og ikke minst dagens jubilanter!

Gode Kommunestyre, virksomhetsledere, kirkens representanter og ikke minst dagens jubilanter! Gode Kommunestyre, virksomhetsledere, kirkens representanter og ikke minst dagens jubilanter! Det nærmer seg jul og forventningene er store. Fra Aukrusthistorien «Vise menn fra Østerdalen» har jeg lyst

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Kristne og muslimer. - fiender eller frender? Hva gjor vi hverandre ti1 i nzrmilj@et?

Kristne og muslimer. - fiender eller frender? Hva gjor vi hverandre ti1 i nzrmilj@et? Norsk tidsskvift for misjon 111992 Kristne og muslimer - fiender eller frender? Hva gjor vi hverandre ti1 i nzrmilj@et? ODDVAR HATLEHOL Islam i Norge For de fleste av oss har vel islam og muslimer vzrt

Detaljer

Undervisning på VEIEN TIL TJENESTE Ansgarskolen 13. April 2012

Undervisning på VEIEN TIL TJENESTE Ansgarskolen 13. April 2012 Undervisning på VEIEN TIL TJENESTE Ansgarskolen 13. April 2012 Hva vi ikke spør om Ikke voksende menigheter Ikke spesielt åndelig menigheter Ikke veldrevne og effektive menigheter Hva handler sunnhet om?

Detaljer

ETNOGRAFI OG MISJONSVIRKSOMHET

ETNOGRAFI OG MISJONSVIRKSOMHET ETNOGRAFI OG MISJONSVIRKSOMHET BY KJELL FALCK Som falge av den sterke europbisk-amerikanske infiltrasjon over store deler av verden, finnes det ikke lenger noen primitive kulturer som eksisterer i den

Detaljer

Rotaryakademiet høsten 2016 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310

Rotaryakademiet høsten 2016 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Rotaryakademiet høsten 2016 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Hva er The Rotary Foundation Rotary hadde helt fra starten klare mål for sin virksomhet med fokus på samfunnstjeneste lokalt og internasjonalt.

Detaljer

afra MISJON TIL KIRKED

afra MISJON TIL KIRKED afra MISJON TIL KIRKED Noen bemerkninger om en omstridt formel BY FRIDTJOV BlRKELl Slagordet ~fra misjon ti1 kirke), er ikke bare meget brukt i den siste tid, men ogsi misbrukt og misforstitt. Slik gir

Detaljer

Referanser: MKR 03/08.6, MKR/AU 09/08, MKR 28/08, MKR 45/08.15, KR 43/08

Referanser: MKR 03/08.6, MKR/AU 09/08, MKR 28/08, MKR 45/08.15, KR 43/08 DEN NORSKE KIRKE KM 13.1/08 Kirkemøtet Saksorientering Saksbehandler: Sven Oppegaard Referanser: MKR 03/08.6, MKR/AU 09/08, MKR 28/08, MKR 45/08.15, KR 43/08 Vedlegg: KM 13.1.1/08 Revidert utkast til avtaletekst

Detaljer

Lov for Oslo Militære Samfund

Lov for Oslo Militære Samfund Lov for Oslo Militære Samfund (med endringer av 2013-04-08) Endringer i OMS lover Det foreslås endringer i lovene for Oslo Militære Samfund. Endringene behandles i det følgende som temaer. A. Innføring

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Reiserapport fra Special Libraries Association Conference, New Orleans, juni 2010

Reiserapport fra Special Libraries Association Conference, New Orleans, juni 2010 Reiserapport fra Special Libraries Association Conference, New Orleans, juni 2010 I år dro jeg og mitt reisefølge over dammen til New Orleans for å oppleve denne store konferansen. Den er årlig, men flytter

Detaljer

Noen tanker om GT-fagets plass i et misjonsteologisk

Noen tanker om GT-fagets plass i et misjonsteologisk Norsk tidsskrift for ntisjon 211992 Noen tanker om GT-fagets plass i et misjonsteologisk studium KNUT HOLTER I lflpet av forholdsvis kort tid har alle de tre teologiske fakultetene i Norge fitt ny studieplan.

Detaljer

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN 1 FAKTA Afganistan 4 099 452 Palestina 5 473 478 Sudan 3 856 158 Syria Colombia 6 617 581 11 718 429 MANGE PÅ FLUKT Aldri har det vært så mange mennesker på flukt i verden

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Kristin Fæhn Saksdokumenter: Statuttene for European Federation for Diaconia Eurodiaconia

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

DEN INTERNAS JONALE SITUAS JON

DEN INTERNAS JONALE SITUAS JON DEN INTERNAS JONALE SITUAS JON Hvilken i~ztfbtelse kan tidens hendelsrr- tenkes d /la pi Gud.~ likes stilling ute og lzje??z?ne? Er de~te egenttig et enlne som angir oss? Er det ikke en avsporing 0111

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Norsk ytremisjon 2009

Norsk ytremisjon 2009 NORME Norsk ytremisjon 2009 Tallene og trendene utarbeidet av Ressurssenter for misjon - www.misjon.info Side 1 Vi lever i en spennende tid! For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom

Detaljer

Ny verden - ny skapelse:

Ny verden - ny skapelse: Norsk tidsskrift for misjon 411993 Ny verden - ny skapelse: Misjon i kraft og tro IAMS' VII. konferanse, Hawaii 4.-11. august 1992 TORMOD ENGELSVIKEN Hawaii - ferieparadis med bakside Det varikke frittfor

Detaljer

HVORHEN JAPAN? RAGNAR WISL0FF NILSSEN

HVORHEN JAPAN? RAGNAR WISL0FF NILSSEN HVORHEN JAPAN? Av RAGNAR WISL0FF NILSSEN Japan - soloppgangens land. Av Aadel Brun Tschudi. H. Asohehoug & Co.s forlag. Oslo 1957. 161 s. Innb. kr. 2600. Japanske Perspektiver. Av Johannes Aagaard. 0.

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen Kartlegging. Med spørreskjemaet ønsket vi å kartlegge «hvordan overgrepsproblematikk behandles i studieretninger

Detaljer

Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 [1000 år med kristen tro og tradisjon]

Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 [1000 år med kristen tro og tradisjon] Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 Kjære alle sammen Vel møtt til et historisk kirkemøte i Trondheim! For meg er det alltid spesielt å komme hjem til Nidarosdomen. Derfor er det

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Lover for Det evangelisk-lutherske stift i Norge, utg. 3.0.4, s. 1. Lover for Det evangelisk-lutherske stift i Norge

Lover for Det evangelisk-lutherske stift i Norge, utg. 3.0.4, s. 1. Lover for Det evangelisk-lutherske stift i Norge Lover for Det evangelisk-lutherske stift i Norge, utg. 3.0.4, s. 1 Lover for Det evangelisk-lutherske stift i Norge Gitt av fellesmøtet av styrene for Valgmenighetene i Balsfjord og Tromsø, Den lutherske

Detaljer

se, d in G ud kommer!

se, d in G ud kommer! REGIONAL KVINNEKONFERANSE HONNINGSVÅG SI TIL DEM SOM HAR ET ENGSTELIG HJERTE... se, d in G ud kommer! 24. - 26. MAI 2013 TALERE Rosemary Taylor, Magritt Brustad, og Annie Schaug K V I N N E R I N E T T

Detaljer

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling FOKUS Muligheter i lokalmenigheten Senter for menighetsutvikling www.mhs.no 30.05.2016 Bakgrunn FOKUS bygger på Leading Your Church Into Growth Et kurs som er velprøvd i den anglikanske kirke gjennom 20

Detaljer