Fylkesstyret: Fst-protokoll 06/10. Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesstyret: Fst-protokoll 06/10. Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu"

Transkript

1 Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 23. august 2010 Protokoll: Nr. 06/10 Møtetid: 23. august kl Sted: Til stede: Referent: Øyvind Rognli Saksliste: fst-sak 67/10 Godkjenning av protokoller fst-sak 68/10 Representasjoner fst-sak 69/10 Aktuelt fst-sak 70/10 Nytt fra HT fst-sak 71/10 Regnskap 2009 fst-sak 72/10 Endring i fylkesstyrets sammensetning fst-sak 73/10 Prioriterte satsingsområder høst 2010 fst-sak 74/10 Tariff 2010 arbeidsfordeling lokale forhandlinger fst-sak 75/10 Forberedelse og planlegging av kurs modul 2 fst-sak 76/10 Vertskap og planlegging av FiNoTro-seminaret fst-sak 77/10 Neste møte Møteledere: Synnøve Thomassen og Anders Nybø Fst-protokoll 06/10 Rica Arctic Hotell Kirkenes Fylkesstyret: Tore Olaussen Kari Lium Synnøve Thomassen Eskil Hovland Sissel B. Henriksen Sissel Gaup Bjørnar Mjøen Anders Nybø Else Kvivesen Marit Lundgren Trine Høiberget Hovedtillitsvalgt: Jan Olav Guttorm, HT-samisk vgs. Forfall: Wenke Nilsen Knut Einar Kristensen

2 2 Fst-sak 67/10 Godkjenning av protokoller Saksfremlegg av Øyvind Rognli av Utkast til protokoll 05/10 fra fylkesstyremøtet juni Protokoll 8/10 fra møte i arbeidsutvalget 16. juni Protokoll 9/10 fra møte i arbeidsutvalget 24. juni Utkast til protokoll 05/10 fra fylkesstyremøtet juni 2010 godkjennes som fylkesstyrets protokoll. Protokoll 8/10 fra møte i arbeidsutvalget 16. juni 2010 tas til orientering. Vedtakene godkjennes. Protokoll 9/10 fra møte i arbeidsutvalget 24. Juni 2010 tas til orientering. Vedtakene godkjennes. Fst-sak 68/10 Representasjoner Saksfremlegg av Vanja Yüksel av a Drøftingsmøte med FFK ang lokale forhandlinger Vadsø Anders Nybø og Sissel Henriksen b Møte i Pottutvalget Anders Nybø Vadsø c SEK 2110 Kurs i web-sider Øyvind Rognli Oslo d Møte rekruttering til samisk høyere utdanning Tore Olaussen Referatene a) d) tas til orientering. Fst-sak 69/10 Aktuelt Saksfremlegg av Tore Olaussen av Lokallaget i Kautokeino manglende årsmøte 2. Tariffavtale på Alta Kristne Grunnskole

3 3 3. Innmeldt sak til representantskapet fra fylkesstyret mars 2010: - Saken er bedt tatt opp på fylkesledersamling mandag 30. august. Fylkesleder skal innlede i saken. Nestleder orienterte om følgende: 4. Hasvik, refusjonskrav kurs Fra debatten: - Hvis de ikke ønsker å gå inn i kamp i tilfelle ingen tariffavtale kommer på plass, er det lite vi kan gjøre. - Klubben skal ha møte med styret for å problematisere mangel på tariffavtale. Vi vil få tilbakemelding etter dette møte. - Revidert hovedavtale har styrket forpliktelsen fra arbeidsgiver om at tillitsvalgte skal skoleres. Tillitsvalgtes krav har også blitt styrket etter at hovedavtalen er revidert. Informasjonen tas til orientering. Fst-sak 70/10 Nytt fra hovedtillitsvalgte Saksfremlegg fra Anders Nybø av Hovedtillitsvalgt-fylke orienterte om følgende: Det har vært sommerferie siden de to møtene med fylkeskommunen i juni (se under). 3.2 møte avholdt den med fylkeskommunen i Vadsø, Sissel B. Henriksen og Anders Nybø til stede. Teknisk beregningsutvalgsmøte/ pottutvalgsmøte avholdt med fylkeskommunen i Vadsø den , Anders Nybø til stede. Hovedtillitsvalgt samisk vgs. orienterte om følgende: - Kontorsjef ansettes 30. august 18 søkere. - Kurs lokale forhandlinger 31. august forhandlingsdelegasjonene fra Karasjok og Kautokeino, styreleder og nestleder. Informasjonen tas til orientering. Fst-sak 71/10 Regnskap 2009 Saksfremlegg av Tore Olaussen og Vanja Yuksel av

4 4 a) Regnskap 2009 Regnskap for 2009 Noter for regnskap Oversikt over møte- og kurskostnader Årsberetning Saksutredning: Regnskapet for 2009 viser et overskudd på kr , noe som er dårligere enn budsjettert. Dette skyldes endringer i forhold til følgende kontogrupper: Kontogruppe 3 Inntekter (mer inntekt) Kontogruppe 5 Kostnader for arbeidskraft Kontogruppe 6 Driftskostnader Kontogruppe 7 Møter og kurs m.m Kontogruppe 8 Finansielle poster/avsetninger (mer inntekt) Sum Kommentarene til regnskapet framkommer av noter og diverse vedlegg. Vi har da en egenkapital på kr ,11. Regnskapet for 2009 vedtas. b) Regnskap pr Regnskap pr Noter for regnskap Oversikt over møte- og kurskostnader Saksutredning: Regnskapet pr viser et overskudd på kr ,36. Dette er ikke endelig. Kommentarene til regnskapet framkommer av noter og vedlegg. Regnskapet pr vedtas. Fst-sak 72/10 Endring i fylkesstyrets sammensetning Saksfremlegg av Tore Olaussen av

5 5 a) supplering av medlemmer til fylkestyret b) oppnevning til råd og utvalg c) endring av frikjøp a) supplering av medlemmer til fylkestyret Etter det konstituerende møtet i juni 2009, trakk HUK-representanten seg fra fylkesstyret. Fra fylkeskontoret har det vært arbeidet med å finne en ny representant som kunne gå inn i vervet. Vedtektene som var gjeldende i 2009, forutsatte et seksjonsstyre og at nestlederen i seksjonsstyret overtok plassen i fylkesstyret dersom det faste medlem gikk ut. Nåværende vedtekter har ingen sikring for små medlemsgrupper som sikrer representasjon gjennom vararepresentasjon. I følge vedtektene, vedtatt på LM09, skal medlemsgruppene barnehage, grunnskole og videregående skole være representert. Medlemsgruppene universitet og høgskole, samt faglig administrativt støttesystem skal til vanlig være representert. ( 15.2) Da HUK representanten trakk seg og vedtektene ble endret oppsto en uklarhet om hvordan den ledige plassen skulle fylles. De to mest sannsynlige alternativene var at HUK representanten ble erstattet med en ny HUK representant, eller at 1.vara til fylkesstyret rykket opp og ble fast medlem av fylkesstyret. Sekretariatet ble kontaktet. Vår henvendelse og svaret følger vedlagt. Fylkesstyret har ikke automatisk anledning til å oppnevne fylkesstyremedlemmer. - Det må gjøres av ekstraordinært årsmøte, eller det må søkes om forsøk. - 1.vara Wenche Nilsen er nå fast medlem av fylkesstyret - Varamedlemmene rykker opp en plass, ny 1.vara Knut Einar Kristensen - Fylkesstyret må søke om forsøk for inneværende periode for kontaktperson vgo. - Fylkesstyret oppnevner FAS representant med tale og forslagsrett. b) oppnevning til råd og utvalg Viser til FST-sakene 40/09 Konstituering 59/60 Ansvar /kontaktpersoner for tariffområder og særlige områder 60/09 Medlemmer til råd og utvalg under fylkesstyret. Utdrag fra vedtak i de aktuelle sakene: FST sak 40/09 2. Arbeidsutvalget består av følgende medlemmer og varamedlemmer: Leder Tore Olaussen Nestleder Kari Lium Seksjonsleder B Synnøve Thomassen Seksjonsleder G Eskil H Hovland

6 6 1. Vara Magny Bakken 2. Vara Bjørnar Mjøen 3. Vara Sverre Pedersen 4. Vara Anders Nybø FST sak 59/09: Forhandlingsutvalg kommune (bistand og veiledning): Leder: Medlemmer: Eskil Hovland Synnøve Thomassen Magny Bakken Anders Nybø Forhandlingsutvalg fylkeskommune (ansvar): Leder: Medlemmer: Vara: Anders Nybø Magny Bakken Tore Olaussen Sissel B. Henriksen vara Bjørnar Mjøen FST sak 60/09: 2. Skoleringsutvalg: Leder: Kari Lium Medlemmer: Eskil Hovland, Synnøve Thomassen, Magny Bakken, Øyvind Rognli c) endring av frikjøp Etter eget ønske vil lederrepresentant Bjørnar Mjøen si fra seg frikjøpet på fra 1.november Frikjøpet utgjør i dag 40 % av hel stilling. Fra debatten: - Hva skjer med de prosentene som blir frigjort? Dette er det ikke diskutert. - Vi må argumentere og problematisere øst/vest- representasjonen i fylkesstyret. - Har man tenkt noe i forhold til lederfora? Mjøen fortsetter som leder i medlemsgruppe ledere. - Man kan også bruke ad-hoc-frikjøp i perioder for Mjøen. a) 1.vara Wenche Nilsen blir fast medlem av fylkesstyret. - Varamedlemmene rykker opp en plass, ny 1.vara blir Knut Einar Kristensen. - Fylkesstyret må søke om forsøk for inneværende periode for kontaktperson vgo. b) Fylkesstyret oppnevner FAS representant Tove Didriksen med møte, tale og forslagsrett.

7 7 c) Sissel Breie Henriksen erstatter Magny Bakken. AU får i oppgave å dekke eksterne verv som Bakken har hatt i perioden. d) 40 % frikjøp til lederrepresentanten fjernes fra og med 1.november. e) I forhandlingsutvalget for Finnmark fylkeskommune trer Bjørnar Mjøen inn som fast representant, og Tore Olaussen inntrer som vararepresentant. Fst-sak 73/10 Prioriterte satsingsområder høst 2010 Saksfremlegg av Tore Olaussen av Årsmøtet i fylkeslaget vedtok retningslinjer for fylkesstyrets arbeid i perioden. Landsmøtet i Utdanningsforbundet gjorde vedtak i sakene Verdier og prinsipper og Morgendagens barnehage og skole. Disse sakene gir oss det handlingsrommet vi har i vårt arbeid for hele resten av perioden. Når vi ønsker å prioritere arbeidsoppgaver fylkesstyret skal arbeide med, er det forsøk på konkretisering av de områdene vi mener kommer til å være spesielt aktuelle i kommende vår. Eksempler på oppgaver vi vil prioritere: Innstilling til vedtak: - Tariffoppgjøret 2010 o Lokale forhandlinger o Deltaking og bistand o KS, stat, - Nordområdesaken o Vi deltar i lokalt GNIST og Drømmejobben, arbeid og samarbeid med blant annet Utdanningsdirektøren. o Ønsker og opprette kontakt med svensk og finsk lærerorganisasjon o Tema på Fi-No-Tro samlinga i Kirkenes - Skolering o Skolering i obligatoriske trinnkurs og aktuelle tema o Kurs og møter for våre tillitsvalgte - Innføring av Agresso o Dette er et stort prosjekt i hele organisasjonen o Ansatte på kontoret blir involvert som kursleder og kursdeltaker - Nettverksarbeid o Arrangere samlinger for kontakter i lokallagsstyrene - Følge opp mangler i kunnskapsløftet, o K06 Samisk, K06 og NDLA o Følge opp mangler i barnehageløftet. - Følge opp, satse på, og bistå lokallag - Nettverksarbeid våre nettverk

8 8 Fra debatten: - Det vil nok komme momenter fra FiNoTro-samlingen som det vil forventes at vi arbeider mer med framover. - Jeg synes ikke vi skal gjøre vedtak nå. Her vil komme en del innspill som vi må ta med oss videre. - Vi må satse på lokallagene. Hvis det ikke skjer noe på dette området, tror jeg ikke man vil se så mye til lokallag framover. - Vi må koble lokallagenes fagforeningsbevissthet. Vi må knytte nettverkene tettere opp mot lokallagsarbeidet. - Vi har et problem at tillitsvalgte/medlemmer har fulle dager og finner liten tid til fagforeningsarbeid. Utdanningsforbundet Finnmark vil prioriterte følgende satsingsområder: Tariffoppgjøret 2010 o Lokale forhandlinger o Deltaking og bistand - Nordområdesaken o Vi deltar i lokalt GNIST og prosjekt Drømmejobben, forøvrig arbeid og samarbeid med blant annet Utdanningsdirektøren. o Ønsker og opprette kontakt med svensk og finsk lærerorganisasjon o Tema på Fi-No-Tro samlinga i Kirkenes - Skolering o Skolering i obligatoriske trinnkurs og aktuelle tema o Kurs og møter for våre tillitsvalgte - Innføring av Agresso o Dette er et stort prosjekt i hele organisasjonen o Ansatte på kontoret blir involvert som kursleder og kursdeltaker - Nettverksarbeid o Arrangere samlinger for kontakter i lokallagsstyrene - Følge om mangler i kunnskapsløftet, o K06 Samisk, K06 og NDLA o Følge opp mangler i barnehageløftet. - Følge opp, satse på, og bistå lokallag - Nettverksarbeid våre nettverk Fst-sak 74/10 Tariff 2010 arbeidsfordeling lokale forhandlinger Saksfremlegg fra Øyvind Rognli og Tore Olaussen av Bakgrunn for saken: I perioden 15. oktober 15. november skal de lokale forhandlinger gjennomføres innenfor KS-avtaleverk. Øvrige lokale forhandlinger er dato mer usikkert.

9 9 Fylkeslaget har bedt lokallagene gi tilbakemelding om sted og tid for forhandlingene samt navn på medlemmene av de lokale forhandlingsutvalg. 2. september arrangerer fylkeslaget beregningskurs for en eller flere av medlemmene av de lokale forhandlingsutvalgene (fylkeslaget dekker 1). Så langt er 11 påmeldt (pr , men påmeldingsfrist er 24.08). En av de primære oppgavene for fylkesstyret i perioden 15. okt. 15. nov. er å bistå de lokale forhandlingsutvalg. Her vil det største av ansvaret ligge på de tillitsvalgte med fullt frikjøp, altså fylkesleder, nestleder, leder seksjon grunnskole og leder seksjon barnehage. Når det gjelder fylkeskommunen er fylkeslaget ansvarlig for hele forhandlingsløpet. HTfylke, leder medlemsgruppe vgo og leder medlemsgruppe ledere skjermes for øvrig arbeid i perioden. Fra debatten: - Vi bør fordele arbeidet når alle datoer er på plass. AU kan gis fullmakt til dette. - Vi må være klar for politikken rundt forhandlingene. - De lokale forhandlingsutvalgene bør få et sett med vel brukte argumentasjoner fra sentralleddet. - Hva gjør man når ikke har en lønnspolitisk plan? - Alt som kan ryddes unna på forhånd er en fordel. - Hvis man sikter til at man skal vedta en lønnspolitisk plan etter at man har gjennomført lønnspolitisk drøftingsmøte, er dette feil ende å begynne på. - Når vi forhandler, så er vi ute etter best mulig resultat for våre medlemmer. - Vi må lage en argumentliste over bruddgrunnlag. - Det er lettere å gå inn i forhandlinger, når man vet hvor stor andel/smertegrense man skal ha. - To beløp vi skal ha oversikt over: Totale lønnsmasse i kommunen, og vår andel av denne. - Objektive kriterier: Hva betyr dette? - Man kan gå ut ved å innlede: Vi skal ha x % over minstelønn for alle våre medlemmer. Arbeidsutvalget får i oppgave å fordele bistand i forhold til de lokale forhandlinger. Den ansvarlige tar kontakt med forhandlingsleder lokalt og informerer om tilgjengelighet, kontaktinformasjon og rolle. Veiledning sendes til lokallagene. Denne informasjonen baseres på diskusjonene i fylkesstyret. Fst-sak 75/10 Forberedelse og planlegging av kurs modul 2 Saksfremlegg av Kari Lium av Transparentgrunnlag til Modul 2 Bakgrunnsstoff til kurset (div avtaler, kursguide og lærerveiledning)

10 10 Saksbeskrivelse: Modul 2, det grunnleggende kurset i tillitsvalgtopplæringa, organiseres som dagskurs på 6 steder: - 6.9: i Hammerfest for tillitsvalgte fra Hammerfest, Kvalsund og Hasvik - 7.9: i Alta for tillitsvalgte fra Alta, Loppa og Kautokeino - 7.9: i Kjøllefjord for tillitsvalgte fra Gamvik og Lebesby - 9.9: i Vadsø for tillitsvalgte fra Vadsø, Vardø og Nesseby : i Lakselv for tillitsvalgte fra Porsanger, Måsøy og Karasjok : i Tana for tillitsvalgte fra Tana, Sør-Varanger, Båtsfjord og Berlevåg Vi har valgt å legge dette kurset ut som dagskurs i regioner, for gjennom det å prøve å få økt deltakertallet. Vi har også gjennomført ringerunde til lokallagslederne, for å påvirke til aktiv påmelding. Fordi vi er mange fra fylkesstyret som skal delta i gjennomføringa av dette kurset, bruker vi tid til forberedelse på fylkesstyremøtet. Det faglige innholdet må hver enkelt studere nærmere på egen hånd, men hovedlinjene, det metodiske opplegget og store deler av det organisatoriske går vi gjennom i fylkesstyremøtet. Modul 2 skal være et kortfattet kurs der deltakerne gis smakebiter fra noen sentrale avtaler og lover. Det er ikke meninga å gå i dybden, for temaene kommer opp igjen på seinere modul-kurs. Dette skal være en førstehjelp for nye tillitsvalgte. I tillegg arrangerer vi nå dette kurset på en slik måte at det skal være mulig å etablere nettverk innad i egne lokallag og mellom lokallag. Det materiell som kursholderne har behov for, vil bli utsendt fra kontoret. Det er også kontoret som kopierer opp og ferdigstiller kursmapper til deltakerne For mer informasjon om innhold i og opplegg for Modul 2, vises til egne dokument. Innhold og opplegg vedrørende Modul 2 ble gjennomgått. Fst-sak 76/10 Vertskap og planlegging av FiNoTro-seminaret Saksfremlegg av Kari Lium av Program FiNoTro Saksbeskrivelse: Det har vært en arbeidsgruppe bestående av Mona, Eskil og Kari som har jobba mest med opplegget for FiNoTro. Vi har fått få innspill fra de andre fylkeslaga, men det har vært jobba parallelt med opplegget for de tillitsvalgte og opplegget for de ansatte.

11 11 Det har måttet blitt gjort endringer i programmet heilt fram til fredag 20., dette pga nye informasjoner og nye problemstillinger fra bl.a. inviterte foredragsholdere. Vi regner likevel med at vi har et godt grep om det som skal skje. Fordi vi er vertskapsfylke, faller en del mer ansvar på oss. Hele fylkesstyret må være med og sørge for at vi kommer ut av dette arrangementet med et resultat vi kan være oss bekjent av. Det gjelder kanskje særlig økta Diskusjoner/erfaringsutvekslinger etter kaffe på onsdag. Dette er en meget åpen post, da det ikke engang er fastsatt tema. Det betyr at vi alle må være med og ta ansvar for at vi får opp tema som kan ha felles interesse for alle fylkeslaga. Lansering av tema må skje innen oppstart på onsdag, deretter skriver deltakerne seg på det temaet de helst vi være med på, og så setter Eskil og Kari opp grupper i løpet av lunsjpausen. Program og opplegg for FiNoTro-samlingen ble gjennomgått. Fst-sak 77/10 Neste møte Saksfremlegg av Øyvind Rognli av Møte- og skoleringsplan høst Neste fylkesstyremøte avholdes 15. september kl Kirkenes 23. august 2010 Tore Olaussen Fylkesleder Øyvind Rognli Org.sek.

Møtedato: 22.-23. februar 2011 Protokoll: Nr. 01/11 Møtetid: 22. februar kl. 1000 1530 23. februar kl. 1000-1145 Sted: Til stede:

Møtedato: 22.-23. februar 2011 Protokoll: Nr. 01/11 Møtetid: 22. februar kl. 1000 1530 23. februar kl. 1000-1145 Sted: Til stede: Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 22.-23. februar 2011 Protokoll: Nr. 01/11 Møtetid: 22. februar kl. 1000 1530 23. februar kl. 1000-1145 Sted: Til stede: Møteledere:

Detaljer

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted:

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Til stede: Fst-protokoll

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 15.-16. april 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 15.-16. april 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 15.-16. april 2013 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 15. april 2013 kl. 10.30-15.30 16. april 2013 kl. 09.00-15.00 Til stede fra

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer

Detaljer

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59 Innhold: Fylkesårsmøte Aust-Agder 20. - 21. mai 2015... 3 Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmakter... 5 Sak 1.2 Valg av Dirigenter... 8 Sak 1.3 Saksliste... 9 Sak 1.4

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER....

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 4.-5. mai 2011 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: Erling Bratsberg og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: 04.05.11 kl 10.30-16.00 05.05.11

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 24. august 2012 Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø PROTOKOLL Tid: 24. august 2012 kl. 0900-15.30 Til stede fra styret: I tillegg: Forfall:

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning 1 2 3 4 5 6 7 LM-SAK 4.2/15 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål Det foreligger forslag til endringer i formålsparagrafen fra fylkesårsmøter og fra sentralstyret. Forslagene

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Oppdatert 30.04.2015 Kl 12:40 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15:

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 torsdag 15.mars 2012 kl. 18.00 på Hotell Vic Årsmøtedokumentene ble sendt i et eksemplar til hver av klubbene i barnehager og skoler, til kontakter på andre arbeidsplasser.

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 30.-31. okt 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 30.-31. okt 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 30.-31. okt 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 30. oktober 2012 kl. 10.30-15.30 31. oktober 2012 kl. 09.00-14.00 Til stede

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1 Råd og tips til tillitsvalgte i Norsk Skolelederforbund NSLF mars 2011 Tillitsvalgthåndbok Side 1 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt... s. 3 6.2 Søking på stilling s. 8 2. Ny som tillitsvalgt s. 3

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

en ny stor utdanningsorganisasjon

en ny stor utdanningsorganisasjon en ny stor utdanningsorganisasjon GRUNNLAGSDOKUMENT Norsk Lærerlags hefte nr. 5-2001 Lærerforbundets informasjonshefter nr. 4-2001 NORSK LÆRERLAG LÆRERFORBUNDET Innhold 1 FORORD 3 2 INNLEDNING 4 3 FRAMDRIFT

Detaljer