Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av Sykepleieledere 24. september 2013 Rica Arctic Hotell, Kirkenes. Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av Sykepleieledere 24. september 2013 Rica Arctic Hotell, Kirkenes. Saksliste"

Transkript

1 Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av Sykepleieledere 24. september 2013 Rica Arctic Hotell, Kirkenes Saksliste KL Åpning ved leder av NSFs Landsgruppen av Sykepleieledere Anne Moi Bø Sak 1 Oppnevning av ordstyrere (2) Sak 2 Registrering av antall stemmeberettigede. Sak 3 Godkjenning av innkalling. Sak 4 Godkjenning av saksliste. Sak 5 Oppnevning av sekretærer Sak 6 Oppnevning av 2 medlemmer til å underskrive protokoll Sak 7 Oppnevning av 2 medlemmer til tellekomité Sak 8 Oppnevning av 3 medlemmer som redaksjonskomite for oppdrag under GF Sak 9 Forslag til forretningsorden Vedlegg Sak 10 Årsmelding Vedlegg Sak 11 Regnskap Vedlegg Sak 12 Handlingsplan for Vedlegg Sak 13 Budsjett for 2013 Vedlegg Sak 14 Fortsatt tilhørighet i NSF for NSFLSL Sak 15 Forslag til nye vedtekter for sentral faggruppe og lokale faggrupper Vedlegg Sak 16 Lokalgruppers økonomiske ansvar som følge av LM-sak 18 Vedlegg Sak 17 Orienteringssak : «Ledelses-strategi kontra leder-strategi», - eller «Ledelses-strategi og Leder-strategi» Vedlegg (orienteringssak Sak 18 Valg 1. Valg av styreleder 2. Valg av styremedlemmer 3. Valg av varamedlemmer 4. Valg av nominasjonskomite (min. 3 personer) Sak 19 Tid og sted for Generalforsamling 2015

2 Vedlegg sak 9 Forslag til forretningsorden. Saksinnledere: Taletiden begrenses ikke. Innleggene må være konkrete til saken Debatt innlegg: Første innlegg fra den enkelte taler begrenses til 5 min. under hver sak. Senere innlegg begrenses til 3 min. Med godkjenning av de stemmeberettigedes flertall, kan ordstyrer om nødvendig ytterligere redusere taletiden. Debattantene melder innlegg ved å vise nummerskilt.. Replikk: Det er anledning til to replikker etter hvert innlegg. Replikkene skal være korte og rettet mot siste debattinnlegg (direkte spørsmål / korrigering av feil). Svarreplikk bare ved direkte spørsmål. Man melder seg til replikk, ved å vise nummerskilt og rød lapp. Forslaget til vedtak: Disse må leveres skriftlig til ordstyrer, og vil bli referert før strek blir satt på talerlisten. Forslag som ikke er fremmet før strek er satt vil ikke bli behandlet. Før strek settes, refereres talerlisten. Ved ulike vedtaksforslag, foreslår ordstyrer avstemningsrekkefølgen. Før votering kan ordstyrer be om at redaksjonsutvalget gjennomgår forslagene. Forretningsorden vedtas med simpelt flertall. Endring må ha 2/3 flertall. NSFLSL-styrets forslag til vedtak: Det framlagte forslag til forretningsordning godkjennes. 2

3 Vedlegg sak 10 Årsberetning Saksinnsender: Saksinnleder: Styret Anne Moi Bø Det ble avholdt Generalforsamling i oktober 2011 med tilhørende protokoll. Årsmeldingsperioden som er oppe til vedtak i 2013 gjelder således perioden Årsmeldingen bygger på siste bearbeidede handlingsplan (eget vedlegg til Sak 12). 1 Medlemmer Antall medlemmer per var 568. Pr er det registrer 591 medlemmer. NSFLSL har hatt fokus på å øke medlemstallet til faggruppen ved og: - være synlig med stand på seminarer og på Sykepleiekongressen, - utarbeidelse av vervebrosjyre, - vervekampanje i forbindelse med seminarer - annonsering av lederseminarer i «Sykepleien» - økt summen til stipend for medlemmer og informerer om reise- og studie-stipend - differensiert seminaravgift på NSFLSL lederseminar for NSFLSL medlemmer og øvrige deltakere. - Startet opp utgivelse av tidsskrift for ledere i samarbeid med NSF. 2 Landsgruppens organisering 2.1 Landsgruppens styre fram til GF Leder Anne Moi Bø Rogaland Nestleder Line Daastøl Vest-Agder Sekretær Lisbeth V Aasarmoen Hordaland Kasserer Anita Wisth Oppland Styremedlem Kirstin Bruland Sogn og Fjordane Styremedlem Rita Jørgensen Finnmark Styremedlem Elinor Grøthe Buskerud 2.2 Landsgruppens styresammensetning valgt på GF for styreperioden : Leder Anne Moi Bø (ikke på valg) Rogaland Nestleder Line Daastøl (ikke på valg) Vest-Agder Sekretær Lisbeth V. Aasarmoen (ikke på valg) Hordaland Kasserer Elinor Grøthe (ikke på valg) Buskerud Styremedlem Rita Jørgensen(gjenvalg) Finnmark Styremedlem Kirstin Bruland (gjenvalg) Sogn og Fjordane Vara medlem Turid Gudim Aune(gjenvalg) Finnmark 3

4 Vara medlem Wenke Straumsnes (ny) Troms Landsgruppens styremøter i perioden Antall styremøter 2011 etter GF Antall styremøter 1 5 inkl.1 tlf.møte 5 inkl.1 tlf.møte Antall behandlede saker 12 saker 69 saker 56 saker Antall behandlede stipend Antall tildelte stipend Styremøtene har i all hovedsak vært avholdt i Oslo med tre unntak. Disse styremøtene har vært avhold i tilknytning til arrangementer som styret har vært deltakende på. Henholdsvis LNN Lederkonferanse i Stavanger mai 2012, Samhandlingskonferansen i Trondheim i april 2013 og LNN sin nettverkskonferanse i Stockholm september Styret har behandlet 127 saker i styreperioden. 3 Status for Lokalgruppene 3.1 Oppland Leder: Lillian Mistereggen Medlemmer: 131 Styremøter: avhold 9 protokollførte styremøter i 2011, 10 i Seminarer: arrangert årlig lederseminar på Fagernes i perioden og Lederseminar på Honne 17. september Telemark /Vestfold Leder: Trine Namløs Thorne Lokalgruppen ble lagt ned høsten Det er gjort forsøk på å starte opp igjen, men p.t. er denne ikke gjenetablert. I Sogn og Fjordane og i Møre og Romsdal har sykepleieledere vært i kontakt med NSFLSL for å høre om struktur og organisering i forbindelse med å starte opp lokal faggruppe for sykepleieledere i disse regionene. Det er foreløpig ikke etablert lokalgruppe i disse regionene. 4 Landsgruppens virksomhet med utgangspunkt i handlingsplan godkjent på GF 2011 for Handlingsplanen for perioden har vært retningsgivende for styret sitt arbeid i valgperioden. NSF sentralt har utarbeidet en ny mal for handlingsplaner til bruk i NSF på alle nivå. Styret har derfor overført innsatsområdene fra handlingsplanen i 2011 til vedlagte handlingsplan som baserer seg på Forbundsledelsens satsingsområder. Forbundsledelsens prioriteringer baserer seg på landsmøtets innsatsområder, og blir sendt ut i organisasjonen med jevne mellomrom. Se Handlingsplanen i eget vedlegg til GF sak Arrangement som NSFLSL har vært arrangør/medarrangør for i løpet av styreperioden: NSFLSL Lederkonferanse

5 ble avholdt oktober i tilknytning til NSFLSL GF i Oslo. Tema var innføringen av Samhandlingsreformen - erfaringer og tanker omkring interkommunalt samarbeid - kvalitet og pasientsikkerhet på helsetjenestene som tilbys pasientene. LNN-konferanse 2012 NSFLSL vertskap for Nordiske Lederkonferanse som ble arrangert i Stavanger mai NSFLSL markerte også NSFs 100 års jubileum på kongressen. Samhandlingskonferanse i regi av NSF 2012 arrangert sammen med NSFFUFF, e- helse og NSF veiledere. Avholdt i Trondheim april Det ble avholdt 6 seminarkomite møter i forbindelse med planlegging og gjennomføring av konferansen. NSFLSL s Lederkonferanse i Kirkenes 2013 avholdes september Tema: trygg som leder er det mulig i et helsevesen som stadig er i endring? 4.2 NSFLSL deltakelse på ulike seminarer / kongresser: Unios lederkonferanse på Gardermoen i november Temaet var ønsker om felles satsning på ledelse. EHMA Winterschool i Innsbruck 2012 NSF inviterte NSFLSL v/ leder med på denne samlingen. Styreleder deltok. NSF 100 års jubileum 2012 NSFLSL var i løpet av 2012 med på 6 stand på ulike arenaer i landet. Styret var også deltagende på Sykepleierkongressen i Oslo med markering av 100 års jubileet. 100 års jubileet ble også markert på LNNs konferanse i Stavangr mai Fagernes lederseminar årlig arrangement i regi av NSFLSL lokalgruppe i Oppland. Representanter fra NSFLSL styret var til stedet på disse seminarene, og i 2013 hold NSFLSL innlegg på seminaret. Pleie og omsorg i et nordisk perspektiv personalressurser, arbeidsmiljø og kontekstuelle faktorer 2012 Drammen, 5. juni NSFLSLs styreleder var invitert til konferansen for å holde et innlegg om tematikken i et ledelsesperspektiv. SSN i Helsingfors 2012 NSFLSLs leder invitert av NSF for å delta på samling for forbundsstyrer, hvor temaet var ledelse. EPJ-konferanse NSF 2012 NSFLSL deltok med styreleder på konferansen som ble avholdt i Oslo. ALNSF Lederkonferanse 2012 avholdt på Gardermoen november NSFLSL deltok med en representant. Tema: utvikling av kvalitet og faglig ledelse i behandlingsinstitusjoner og kompetansebedrifter. NSF ledelsesstrategi seminar 2013 Avhold juni Tema: Ledelse og kvalitet. Ulike kvalitetssystemer ble presentert og debattert i forhold til sykepleietjenestens bidrag til kvalitet i helsetjenestene. 5

6 4.3 NSFLSL deltakelse i ulike samarbeidsfora: Deltakelse i NSF Sentralt Fagforum - NSFLSLs leder har deltatt på tre møter i styreperioden. Tema på møtet har blant annet vært hvordan faggruppene skal integreres i NSF. Unios lederforum NSFLSLs leder deltar i dette forumet og har vært på et møte i 2012 (27.8.) og et i 2013 (17.06). Deltakelse i LNN NSFLSL deltar i det Nordiske nettverket for sykepleieledere. LNN arrangerer lederkonferanser etter omgang i de ulike nordiske landene (partallsår), og nettverksmøter etter omgang i (oddetallsår). NSFLSL var arrangør for lederkonferansen i Stavanger 2012, og skal delta på nettverksmøte i Stockholm september I denne forbindelsen har det vært avholdt 7 ulike samarbeidsmøter hvor styreleder/nestleder i NSFLSL har deltatt. NSF workshop omkrig ledelsesstrategi 2013 avhold på Fornebu 14.juni, NSFLSL var invitert sammen med ulike faggrupper i NSG`F for å fremme tanker omkring struktur og innhold i NSF sin ledelsesstrategi og ledersatsning. Oppstart av nytt tidsskrift 2013 NSFLSL har i 2012 og 2013 vært i dialog med NSF for å se på mulighetene for å starte opp et tidsskrift for sykepleieledere. 6. juni avholdt NSFLSL og Signy Svendsen, tilsatt redaktør i tidsskriftet, et oppstartsmøte for tidsskriftet Det ble beslutte å utgi 2 utgaver i 2013, med første utgivelse av tidsskriftet 5. september Samarbeid med lokalgruppene Det har vært avhold et samarbeidsmøte med Oppland lokalgruppe, juni For øvrig har et av styremedlemmene holdt kontakt med Telemark/Vestfold gruppen. Deltakelse i lokale NSF møter arrangert av Fylkeskontorene Lokale fagpolitiske forum, lokale tillitsvalgt- og fagpolitiske- konferanser. Handlingsplan med statusrapport ligger vedlagt som eget dokument. Forslag til vedtak: NSFLSLs Handlingsplan med statusrapportering (årsberetning) for tas til orientering. 6

7 Vedlegg sak 11 Regnskap Forslagsstiller: Saksinnleder: Styret Elinor Grøthe RESULTATREGNSKAP PR Kontingentinntekter Kursinntekter Annonseinntekter(fagblad) 0 0 Abonnement 0 0 Standleie 0 0 Tilskudd NSF Finansinntekter Urealisert fondsavkastning Sum driftsinntekter Honorarer Reise og opphold Kurs/Seminarutgifter EDB/programvare Bespisning Gaver Produksjon (fagblad) 0 0 Annonser (fagblad) Porto Representasjon Kontingent/tilskudd lokale grupper 0 0 Stipend Revisjonshonorar (2006) 0 0 Øvrige kostnader Tap på fordringer (mva 2006) 0 0 Finanskostnader Sum driftskostnader Årsresultat (Overskudd 2011) Overføringer 7

8 Overført til udekket tap BALANSE PR Eiendeler Omløpsmidler Bankinnskudd Andre fordringer(seminarinnt. betalt 2012) Forskudd 0 0 Utestående kundefordr.(medl.kont) Påløpne inntekter 0 0 Sum omløpsmidler Gjeld og egenkapital Egenkapital Udisponert årsresultat Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Lev.gjeld Annen kortsiktig gjeld 0 0 Mellomregning NSF Skatt/Arb.giveravigft Oppgjør MVA Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

9 Revisjonsrapport 2011 og

10 Kommentar til regnskapet : Regnskap 2011 Regnskapet viser et overskudd på Vi gjennomførte i 2011 en lederkonferanse i Oslo, som ga oss gode kursinntekter dette året. Dette er i hovedsak årsaken til overskuddet. Regnskap 2012 Regnskapet pr viser at vi hadde et underskudd på I budsjettet hadde vi satt opp mer inntekter på medlemskontingenter enn det vi fikk, dette ga oss en svikt på inntekter på kr. Underskuddet kan forsvares da styret har vært mer aktivt ift mer deltagelse i andre forum, felles seminarkomité, aktive ut mot lokalgruppene, samtidig har vi i 2012 ikke hatt inntekter på kurs/seminar. Forslag til vedtak: Regnskap for tas til orientering. 10

11 Vedlegg sak 12 Handlingsplan for Forslagsstiller: Saksinnleder: Styret Anne Moi Bø Handlingsplanen for perioden har vært retningsgivende for styret sitt arbeid i valgperioden. NSF sentralt har utarbeidet en ny mal for handlingsplaner til bruk i NSF på alle nivå. Styret har derfor overført innsatsområdene fra handlingsplanen i 2011 til vedlagte handlingsplan som baserer seg på Forbundsledelsens satsingsområder. Forbundsledelsens prioriteringer baserer seg på landsmøtets innsatsområder, og blir sendt ut i organisasjonen med jevne mellomrom. Forslag til NSFLSLs Handlingsplan for ligger vedlagt i eget dokument. Forslag til vedtak: Framlagt handlingsplanen for godkjennes. 11

12 Sak 13 Budsjett for 2013 Saksinnsender: Saksinnleder: Styret Elinor Grøthe BUDSJETT 2013 Kostnadssted XX - XXXXXX TOTALBUDSJETT 2013 SUM INNTEKTER SUM KOSTNADER NETTO BUDSJETT SEKSJONER Seksjonsnr: Seksjonsnavn: DRIFT FAGBLAD STYREMØTER PROSJEKT KONGRESS/GF KURS OG KONFERANSER STIPEND NORDISK/INTERNASJONALT SAMARBEID 0 SUM SEKSJONER KONTONAVN KONTO SEKSJON PROSJEKT Årsbudsjett INNTEKTER Annonseinntekter Abonnement Medlemskontingent Standleie Inntekter av kurs og konferanser Øvrige salgsinntekter Tilskudd fra NSF Overskudd/tilskudd KOSTNADER Produksjon av fagblad Produksjon av trykksaker,hefter Lønn Feriepenger Honorarer styrer og utvalg Arbeidsgiveravgift Oppgavepliktig reiseutgifter (km) Oppgavepliktig diett, satser Reise, ikke oppg.pl

13 Opphold, ikke oppg.pl Oppgavepliktig telefonutgifter Kursavgifter Utgiftsført kjøp av edb-utstyr Honorar, oppg.pl Papir og kontorrekvisita Trykksaker Porto Drosjer Øvrige adm.- og driftsutgifter Møter med interne (bespisning med mer) Møter med eksterne Gaver Informasjonsmateriell Øvrige markedsføring Kontingent/tilskudd til lokale grupper Reisestipend Stipend Bankgebyrer og omkostninger Forslag til vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2013 tas til orientering 13

14 Vedlegg Sak 14 Fortsatt tilhørighet i NSF for NSFLSL Saksinnsender: Saksinnleder: Styret Anne Moi Bø Fortsatt tilhørighet i NSF for NSFLSL Som en konsekvens av landsmøtevedtaket om felles vedtektmodell for faggruppene, skal hver enkelt faggruppes generalforsamling ta stilling til om man fortsatt ønsker å være en faggruppe tilsluttet NSF. I LM-saken beskrives dette slik: Etter at landsmøtet har fattet vedtak om modell for faggruppenes vedtekter må modellen følges opp av samtlige faggrupper i den første generalforsamling som følger etter at landsmøtet er gjennomført. Formelt vil den enkelte faggruppe ha anledning til å avslutte sin status som godkjent faggruppe i NSF, dersom generalforsamlingen ikke følger opp og tar landsmøtets vedtak til etterretning. Ny paragraf 16 i ny vedtektmodell omhandler oppløsning av faggrupper: 16 Oppløsning A. Beslutning: Beslutning om oppløsning av NSFLSL krever 5/6 flertall blant tilstedeværende stemmeberettigete i generalforsamlingen, og må bekreftes av NSFs forbundsstyre. B. Disponering av gjenværende midler: Ved oppløsning skal NSFLSL sine midler tilfalle NSF. Midlene skal stå urørt i 10 år, i fall ny faggruppe etableres og godkjennes i løpet av denne perioden. C. Fusjonering: Dersom NSFLSL oppløses for å fusjonere med en eller flere andre godkjente faggrupper i NSF, tilfaller midlene den nye faggruppen under forutsetning av at denne godkjennes av NSFs forbundsstyre. Generalforsamlingen kan med andre ord kun ta stilling til om faggruppen som sådan ønskes oppløst. GF kan ikke ta stilling til kollektiv utmeldelse av NSF, utmeldelse må hvert enkelt medlem selv gjøre da medlemskapet er individuelt. Hvis GF velger å oppløse faggruppen, vil det være opp til NSF om de ønsker å opprette en ny faggruppe for sykepleieledere innen NSF. Med bakgrunn i dette er NSFLSL-styrets forslag til vedtak som følger: NSFLSL skal fortsatt være en godkjent faggruppe tilsluttet Norsk Sykepleierforbund.

15 Vedlegg sak 15 Vedtektsendring for landsgruppen og lokale faggrupper Saksinnsender: Saksinnleder: Styret Anne Moi Bø Vedtektsendring for landsgruppen og lokale faggrupper Bakgrunnen for at det i år fremlegges reviderte vedtekter, er vedtak på NSFs landsmøte i november Faggruppenes integrering i NSF har stått på sakslisten i en rekke landsmøter de siste 25 årene, i samsvar med utviklingen i NSF generelt og for faggruppene spesielt. Forbundsstyret ga i 2009 en arbeidsgruppe i oppdrag: - å utrede vedtektsmessige implikasjoner av relasjonelle og individuelle ansvarsforhold for NSFs faggrupper, lokale faggrupper og NSF, faggruppenes grad av formell integrering i NSF og øvrige forhold som anses av betydning for faggruppenes plass i NSF og deres betydning for NSFs formål og strategiske prioriteringer - arbeidsgruppen skal ha som overordnet målsetting at aktuelle forslag er juridisk klargjørende og ivaretar videreført integrering av faggruppene i NSFs helhetlige arbeid - det forutsettes at arbeidsgruppen har løpende dialog med etablerte faggrupper i NSF, primært gjennom sentralt fagforum. Landsmøtesaken og vedtak i denne kan leses på NSFs nettsider https://www.sykepleierforbundet.no/vis-artikkel/767492/faggruppenes-integrering-i-nsf. Utover de bestemmelser som er nedfelt i NSFs vedtekter 5A og B var det ikke fastsatt krav til hvordan faggruppene skulle struktureres og styres. Det har medført at vedtekter som styringsinstrument har fått svært forskjellig omfang og utforming i faggruppene, varierende fra en side til ganske omfattende dokumenter. NSFs juridiske rådgiveres uttalelse i januar 2008 fastslo at flere juridiske ansvarsforhold måtte klargjøres for å sikre oppfølging av alle legale forhold og kunnskap om disse for både NSFs og de enkelte faggruppenes ledelse. Samtidig ville det være fordelaktig med klargjøring også på en del andre områder og gjennom dette sikre høyere grad av samsvar mellom de enkelte faggruppers vedtekter. En del av disse forholdene ble fulgt opp administrativt, men det var også nødvendig å sikre at de kom til uttrykk i alle faggruppenes vedtekter. Med denne bakgrunn og som et ledd i økt integrering av faggruppene, behandlet og vedtok NSFs landsmøte 2011 ny felles vedtektmodell for faggruppene. Det er forutsatt at denne behandles på de respektive faggruppenes påfølgende GF. De vedtatte vedtektene utgjør et minimumskrav til innhold i faggruppens vedtekter. Hver enkelt faggruppe kan innlemme særbestemmelser så lenge disse er i tråd med NSFs overordnede prinsipp og er juridisk holdbare. NSFLSLs styre har valgt å føye til noen få bestemmelser som omhandler vårt fagfelt spesielt. Den nye vedtektmodellen innebærer både presiseringer og nye bestemmelser. Vi har valgt to vedtektmodeller; en for sentral faggruppe og en for de lokale faggruppene. Fram til nå har sentral faggruppe hatt et vedtektsett, og lokale faggrupper har utarbeidet 15

16 sine egne vedtekter. For å gjøre det enklere og mer oversiktlig for lokale faggruppestyrer, har vi valgt å gå for en modell med to vedtektsett. Vi har også valgt å tilføye utdypende merknader til de lokale vedtektene, slik at disse skal fremstå mest mulig selvforklarende. Vedtektmodellene ligger ved saken som egne dokument. Med bakgrunn i dette er NSFLSL-styrets forslag til vedtak som følger: De fremlagte forslag til vedtektmodeller for sentral faggruppe og lokale faggrupper vedtas. 16

17 Vedlegg sak 16 Lokalgruppers økonomiske ansvar som følge av LM-sak 18 Saksinnsender: Saksinnleder: NSFLSL Oppland Toril Naustdal Bekymring over lokale faggruppers råderett over egen økonomi som følge av LM 18. NSFLSL Oppland er bekymret over konsekvensene LM-sak 18 kan gi når det gjelder lokalgruppers råderett over egen økonomi. Det er viktig for lokalgruppene å beholde attestasjon, kontering og anvisningsrett lokalt, i tillegg til å ha egne bankkonti med korttjeneste. Det er også viktig å få klarhet i om lokale faggrupper med god økonomi må dekke eventuelle underskudd for lokalgrupper med dårlig økonomi. NSFLSL Oppland mener at det betyr mye for det lokale engasjementet at disse områdene ikke berøres i prosessen om integrering av faggrupper i NSF. Med bakgrunn i dette er NSFLSL-styrets forslag til vedtak som følger: I pilotperioden der retningslinjer for integrering av faggruppers regnskap i NSF pågår, skal NSFLSL skal være pådriver på aktuelle arenaer for at lokale faggrupper skal beholde råderett og disposisjonsrett over egne midler, dvs kontere, attestere og anvise alle fakturaer. NSFLSL skal også være pådriver for at lokalgruppene skal kunne opprette egne bankkonti for å sikre best mulig avkastning.. 17

18 Vedlegg sak 17 Orienteringssak Saksinnsender: Saksinnleder: Styret i NSFLSL Anne Moi Bø «Ledelses-strategi kontra leder-strategi», - eller «Ledelses-strategi og Lederstrategi» Det har i løpet av 2013 pågått et arbeid med å utarbeide en ny ledelsesstrategi i NSF. Dette er et viktig arbeid som NSFLSL har vært involvert i. Strategi for hvordan ledelse skal utføres på en kvalitetsmessig, god måte vil bl.a. være retningsgivende for hvordan NSF som organisasjon skal kunne gjennomføre sine handlingsplaner som følge av Landsmøtets ulike vedtak. NSFLSL støtter NSF i at en strategi for ledelse er viktig. LM-sak 21 gjorde et viktig vedtak vedrørende sykepleieledere som medlemmer i NSF; NSF er et selvfølgelig førstevalg og et sterkt redskap for sykepleieledere. Det er et stort potensiale når det gjelder ledermedlemmer i NSF, og NSFLSL støtter et økt fokus på tiltak som kan gjøre ovennevnte LM-vedtak til et aktuelt og levende mål. På bakgrunn av dette mener styret i NSFLSL at det bør utarbeides en egen strategi for ledere med LM-vedtaket som mål i strategien. Det bør tenkes nytt i NSF vedrørende ledere, og ledere bør tas med i planleggingen av lederstrategien. Dette arbeidet bør pågå parallelt med utarbeidelse av strategi for ledelse. 18

19 Vedlegg sak 18 Valg Saksinnsender: Saksinnleder: Nominasjonskomite Turid Gudim Aune Styret i NSFLSL 2011/2013 Leder: Anne Moi Bø På valg stiller til gjenvalg Styremedlemmer: Line Daastøl Lisbeth Viken Aasarmoen Kirstin Bruland Elinor Grøthe Rita Jørgensen Varamedlemmer: Turid Gudim Aune Wenche Straumsnes På valg stiller til gjenvalg På valg stiller til gjenvalg På valg stiller ikke til gjenvalg På valg stiller til gjenvalg På valg stiller ikke til gjenvalg På valg stiller ikke til gjenvalg På valg stiller til gjenvalg Fra vedtektenes 5: Valg og sammensetning av styret Styret består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges av Generalforsamlingen for 2 år Leder velges skriftlig ved eget valg. Fra vedtektenes paragraf 6: Mandat Valgkomiteen innstiller til valg som skal skje på generalforsamlingen/årsmøtet. Innstillingen skal foreligge skriftlig ved generalforsamlingens/årsmøtets begynnelse. På årets Generalforsamling skal det velges kandidater til følgende funksjoner i NSFLSLs styre: Faggruppeleder 5 styremedlem, hvor nestleder velges av og blant styrets valgte medlemmer 2 varamedlemmer, hvorav 1. vara møter fast på alle styremøter. VALGKOMITEEN HAR FØLGENDE KANDIDATER TIL STYRET (alfabetisk rekkefølge): Navn Tittel Arbeidssted Fylke 1 Aasarmoen, Seksjonsleder Kirurgisk serviceklinikk, hode-hals-seksjonen, Hordaland Lisbeth Haukeland universitetssykehus 2 Bø, Anne Moi Virksomhetsleder Stokka sykehjem, utviklingssenter for sør-rogaland, Rogaland Stavanger kommune 3 Daastøl, Line Enhetsleder Kvinesdal bo- og rehabilitering, Kvinesdal kommune Vest- Agder 4 Dønåsen, Avdelingssjef Avdeling sykepleie og helsefag, Glitreklinikken, Akershus Mette Hakadal, Nittedal kommune 5 Grøthe, Kvalitetskonsulent Ringerike DPS, klinikk for psykiske helse og rus, Buskerud Elinor Vestre Viken 6 Hansen, Virksomhetsleder Sørreisa kommune Troms Bodil 7 Korvann, Helse- og Gran kommune Oppland Gitte omsorgsleder 19 8 Straumsnes, Daglig leder KOA Midt Troms AS Troms Wenke

20 Valg til nominasjonskomiteen Nominasjonskomiteen velges av generalforsamlingen/årsmøtet og består av leder, 2 medlemmer og fortrinnsvis 2 varamedlemmer. Valget gjennomføres uten forutgående innstilling. Valg av leder i nominasjonskomiteen skjer ved eget valg. Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter GF/årsmøtet og fungerer fram til neste GF/årsmøtes avslutning. 20

21 Vedlegg sak 19 Neste generalforsamling Saksinnsender: Saksinnleder: Styret Anne Moi Bø Forslag til vedtak: Neste Generalforsamling avholdes samtidig med NSFLSLs nasjonale lederkonferanse, september

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper 1 Navn Landsgruppen av helsesøstre NSF (+fylkesnavn), forkortet LaH NSF (+ fylkesnavn) 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap

Detaljer

!! Vedlegg:! Handlingsplan!2015<2017! Regnskap!2014! Program!! Nordic!Conference!in!Nursing!Research!!Methods!and!Networks!for!the!Future,!2016!!!

!! Vedlegg:! Handlingsplan!2015<2017! Regnskap!2014! Program!! Nordic!Conference!in!Nursing!Research!!Methods!and!Networks!for!the!Future,!2016!!! NORSKSELSKAPFORSYKEPLEIEFORSKNINGNSF GENERALFORSAMLING 28.mai2015 STED:Norsksykepleierforbund,Tollbugata22,Oslo TID:kl.15.00

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Protokoll årsmøte 2014 13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Årsmøte 2014 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R AGENDA FOR DAGEN: KL 1800 RYGGPASIENTER

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2006... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2006 22.04.2006... 6 Nøkkeltall i 2006... 7 Diverse aktiviteter... 7 Sak

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Tidspunkt: 12. mars 2015 kl. 17.30 18.45 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Saksliste: 1. Oppnevning av ordstyrer og to

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland

GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland INNHOLDFORTEGNELSE Kjære medlem og kollegaer av Lillian Mistereggen s.3 Styret i 2013. s.5 Årsberetning og regnskap for 2012..

Detaljer

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15 Protokoll Vårens Generalforsamling 16.04.15 1 Dagsorden Generalforsamling Vår 2015 18:00 Generalforsamlingen åpnes - Sak 1: Godkjennelse av innkalling - Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter og

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2014 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmq wertyuiopasdfghjklz xcvbnmq wertyui opasdfghjklzxcvbnm qwertyui Foreningen 2 Foreldre opasdfg

Detaljer

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Årsmøte 2011 Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Dato: 29. mars 2011, 0900-1030, Rica Nidelven hotell, Trondheim SAKSOVERSIKT SAK 1/11 ÅPNING, GODKJENNING AV DAGSORDEN,

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 2-07 - 9. årgang HOVEDARTIKKEL: Syke kvinnehjerter trenger rehabilitering Sidene

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer