Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av Sykepleieledere 24. september 2013 Rica Arctic Hotell, Kirkenes. Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av Sykepleieledere 24. september 2013 Rica Arctic Hotell, Kirkenes. Saksliste"

Transkript

1 Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av Sykepleieledere 24. september 2013 Rica Arctic Hotell, Kirkenes Saksliste KL Åpning ved leder av NSFs Landsgruppen av Sykepleieledere Anne Moi Bø Sak 1 Oppnevning av ordstyrere (2) Sak 2 Registrering av antall stemmeberettigede. Sak 3 Godkjenning av innkalling. Sak 4 Godkjenning av saksliste. Sak 5 Oppnevning av sekretærer Sak 6 Oppnevning av 2 medlemmer til å underskrive protokoll Sak 7 Oppnevning av 2 medlemmer til tellekomité Sak 8 Oppnevning av 3 medlemmer som redaksjonskomite for oppdrag under GF Sak 9 Forslag til forretningsorden Vedlegg Sak 10 Årsmelding Vedlegg Sak 11 Regnskap Vedlegg Sak 12 Handlingsplan for Vedlegg Sak 13 Budsjett for 2013 Vedlegg Sak 14 Fortsatt tilhørighet i NSF for NSFLSL Sak 15 Forslag til nye vedtekter for sentral faggruppe og lokale faggrupper Vedlegg Sak 16 Lokalgruppers økonomiske ansvar som følge av LM-sak 18 Vedlegg Sak 17 Orienteringssak : «Ledelses-strategi kontra leder-strategi», - eller «Ledelses-strategi og Leder-strategi» Vedlegg (orienteringssak Sak 18 Valg 1. Valg av styreleder 2. Valg av styremedlemmer 3. Valg av varamedlemmer 4. Valg av nominasjonskomite (min. 3 personer) Sak 19 Tid og sted for Generalforsamling 2015

2 Vedlegg sak 9 Forslag til forretningsorden. Saksinnledere: Taletiden begrenses ikke. Innleggene må være konkrete til saken Debatt innlegg: Første innlegg fra den enkelte taler begrenses til 5 min. under hver sak. Senere innlegg begrenses til 3 min. Med godkjenning av de stemmeberettigedes flertall, kan ordstyrer om nødvendig ytterligere redusere taletiden. Debattantene melder innlegg ved å vise nummerskilt.. Replikk: Det er anledning til to replikker etter hvert innlegg. Replikkene skal være korte og rettet mot siste debattinnlegg (direkte spørsmål / korrigering av feil). Svarreplikk bare ved direkte spørsmål. Man melder seg til replikk, ved å vise nummerskilt og rød lapp. Forslaget til vedtak: Disse må leveres skriftlig til ordstyrer, og vil bli referert før strek blir satt på talerlisten. Forslag som ikke er fremmet før strek er satt vil ikke bli behandlet. Før strek settes, refereres talerlisten. Ved ulike vedtaksforslag, foreslår ordstyrer avstemningsrekkefølgen. Før votering kan ordstyrer be om at redaksjonsutvalget gjennomgår forslagene. Forretningsorden vedtas med simpelt flertall. Endring må ha 2/3 flertall. NSFLSL-styrets forslag til vedtak: Det framlagte forslag til forretningsordning godkjennes. 2

3 Vedlegg sak 10 Årsberetning Saksinnsender: Saksinnleder: Styret Anne Moi Bø Det ble avholdt Generalforsamling i oktober 2011 med tilhørende protokoll. Årsmeldingsperioden som er oppe til vedtak i 2013 gjelder således perioden Årsmeldingen bygger på siste bearbeidede handlingsplan (eget vedlegg til Sak 12). 1 Medlemmer Antall medlemmer per var 568. Pr er det registrer 591 medlemmer. NSFLSL har hatt fokus på å øke medlemstallet til faggruppen ved og: - være synlig med stand på seminarer og på Sykepleiekongressen, - utarbeidelse av vervebrosjyre, - vervekampanje i forbindelse med seminarer - annonsering av lederseminarer i «Sykepleien» - økt summen til stipend for medlemmer og informerer om reise- og studie-stipend - differensiert seminaravgift på NSFLSL lederseminar for NSFLSL medlemmer og øvrige deltakere. - Startet opp utgivelse av tidsskrift for ledere i samarbeid med NSF. 2 Landsgruppens organisering 2.1 Landsgruppens styre fram til GF Leder Anne Moi Bø Rogaland Nestleder Line Daastøl Vest-Agder Sekretær Lisbeth V Aasarmoen Hordaland Kasserer Anita Wisth Oppland Styremedlem Kirstin Bruland Sogn og Fjordane Styremedlem Rita Jørgensen Finnmark Styremedlem Elinor Grøthe Buskerud 2.2 Landsgruppens styresammensetning valgt på GF for styreperioden : Leder Anne Moi Bø (ikke på valg) Rogaland Nestleder Line Daastøl (ikke på valg) Vest-Agder Sekretær Lisbeth V. Aasarmoen (ikke på valg) Hordaland Kasserer Elinor Grøthe (ikke på valg) Buskerud Styremedlem Rita Jørgensen(gjenvalg) Finnmark Styremedlem Kirstin Bruland (gjenvalg) Sogn og Fjordane Vara medlem Turid Gudim Aune(gjenvalg) Finnmark 3

4 Vara medlem Wenke Straumsnes (ny) Troms Landsgruppens styremøter i perioden Antall styremøter 2011 etter GF Antall styremøter 1 5 inkl.1 tlf.møte 5 inkl.1 tlf.møte Antall behandlede saker 12 saker 69 saker 56 saker Antall behandlede stipend Antall tildelte stipend Styremøtene har i all hovedsak vært avholdt i Oslo med tre unntak. Disse styremøtene har vært avhold i tilknytning til arrangementer som styret har vært deltakende på. Henholdsvis LNN Lederkonferanse i Stavanger mai 2012, Samhandlingskonferansen i Trondheim i april 2013 og LNN sin nettverkskonferanse i Stockholm september Styret har behandlet 127 saker i styreperioden. 3 Status for Lokalgruppene 3.1 Oppland Leder: Lillian Mistereggen Medlemmer: 131 Styremøter: avhold 9 protokollførte styremøter i 2011, 10 i Seminarer: arrangert årlig lederseminar på Fagernes i perioden og Lederseminar på Honne 17. september Telemark /Vestfold Leder: Trine Namløs Thorne Lokalgruppen ble lagt ned høsten Det er gjort forsøk på å starte opp igjen, men p.t. er denne ikke gjenetablert. I Sogn og Fjordane og i Møre og Romsdal har sykepleieledere vært i kontakt med NSFLSL for å høre om struktur og organisering i forbindelse med å starte opp lokal faggruppe for sykepleieledere i disse regionene. Det er foreløpig ikke etablert lokalgruppe i disse regionene. 4 Landsgruppens virksomhet med utgangspunkt i handlingsplan godkjent på GF 2011 for Handlingsplanen for perioden har vært retningsgivende for styret sitt arbeid i valgperioden. NSF sentralt har utarbeidet en ny mal for handlingsplaner til bruk i NSF på alle nivå. Styret har derfor overført innsatsområdene fra handlingsplanen i 2011 til vedlagte handlingsplan som baserer seg på Forbundsledelsens satsingsområder. Forbundsledelsens prioriteringer baserer seg på landsmøtets innsatsområder, og blir sendt ut i organisasjonen med jevne mellomrom. Se Handlingsplanen i eget vedlegg til GF sak Arrangement som NSFLSL har vært arrangør/medarrangør for i løpet av styreperioden: NSFLSL Lederkonferanse

5 ble avholdt oktober i tilknytning til NSFLSL GF i Oslo. Tema var innføringen av Samhandlingsreformen - erfaringer og tanker omkring interkommunalt samarbeid - kvalitet og pasientsikkerhet på helsetjenestene som tilbys pasientene. LNN-konferanse 2012 NSFLSL vertskap for Nordiske Lederkonferanse som ble arrangert i Stavanger mai NSFLSL markerte også NSFs 100 års jubileum på kongressen. Samhandlingskonferanse i regi av NSF 2012 arrangert sammen med NSFFUFF, e- helse og NSF veiledere. Avholdt i Trondheim april Det ble avholdt 6 seminarkomite møter i forbindelse med planlegging og gjennomføring av konferansen. NSFLSL s Lederkonferanse i Kirkenes 2013 avholdes september Tema: trygg som leder er det mulig i et helsevesen som stadig er i endring? 4.2 NSFLSL deltakelse på ulike seminarer / kongresser: Unios lederkonferanse på Gardermoen i november Temaet var ønsker om felles satsning på ledelse. EHMA Winterschool i Innsbruck 2012 NSF inviterte NSFLSL v/ leder med på denne samlingen. Styreleder deltok. NSF 100 års jubileum 2012 NSFLSL var i løpet av 2012 med på 6 stand på ulike arenaer i landet. Styret var også deltagende på Sykepleierkongressen i Oslo med markering av 100 års jubileet. 100 års jubileet ble også markert på LNNs konferanse i Stavangr mai Fagernes lederseminar årlig arrangement i regi av NSFLSL lokalgruppe i Oppland. Representanter fra NSFLSL styret var til stedet på disse seminarene, og i 2013 hold NSFLSL innlegg på seminaret. Pleie og omsorg i et nordisk perspektiv personalressurser, arbeidsmiljø og kontekstuelle faktorer 2012 Drammen, 5. juni NSFLSLs styreleder var invitert til konferansen for å holde et innlegg om tematikken i et ledelsesperspektiv. SSN i Helsingfors 2012 NSFLSLs leder invitert av NSF for å delta på samling for forbundsstyrer, hvor temaet var ledelse. EPJ-konferanse NSF 2012 NSFLSL deltok med styreleder på konferansen som ble avholdt i Oslo. ALNSF Lederkonferanse 2012 avholdt på Gardermoen november NSFLSL deltok med en representant. Tema: utvikling av kvalitet og faglig ledelse i behandlingsinstitusjoner og kompetansebedrifter. NSF ledelsesstrategi seminar 2013 Avhold juni Tema: Ledelse og kvalitet. Ulike kvalitetssystemer ble presentert og debattert i forhold til sykepleietjenestens bidrag til kvalitet i helsetjenestene. 5

6 4.3 NSFLSL deltakelse i ulike samarbeidsfora: Deltakelse i NSF Sentralt Fagforum - NSFLSLs leder har deltatt på tre møter i styreperioden. Tema på møtet har blant annet vært hvordan faggruppene skal integreres i NSF. Unios lederforum NSFLSLs leder deltar i dette forumet og har vært på et møte i 2012 (27.8.) og et i 2013 (17.06). Deltakelse i LNN NSFLSL deltar i det Nordiske nettverket for sykepleieledere. LNN arrangerer lederkonferanser etter omgang i de ulike nordiske landene (partallsår), og nettverksmøter etter omgang i (oddetallsår). NSFLSL var arrangør for lederkonferansen i Stavanger 2012, og skal delta på nettverksmøte i Stockholm september I denne forbindelsen har det vært avholdt 7 ulike samarbeidsmøter hvor styreleder/nestleder i NSFLSL har deltatt. NSF workshop omkrig ledelsesstrategi 2013 avhold på Fornebu 14.juni, NSFLSL var invitert sammen med ulike faggrupper i NSG`F for å fremme tanker omkring struktur og innhold i NSF sin ledelsesstrategi og ledersatsning. Oppstart av nytt tidsskrift 2013 NSFLSL har i 2012 og 2013 vært i dialog med NSF for å se på mulighetene for å starte opp et tidsskrift for sykepleieledere. 6. juni avholdt NSFLSL og Signy Svendsen, tilsatt redaktør i tidsskriftet, et oppstartsmøte for tidsskriftet Det ble beslutte å utgi 2 utgaver i 2013, med første utgivelse av tidsskriftet 5. september Samarbeid med lokalgruppene Det har vært avhold et samarbeidsmøte med Oppland lokalgruppe, juni For øvrig har et av styremedlemmene holdt kontakt med Telemark/Vestfold gruppen. Deltakelse i lokale NSF møter arrangert av Fylkeskontorene Lokale fagpolitiske forum, lokale tillitsvalgt- og fagpolitiske- konferanser. Handlingsplan med statusrapport ligger vedlagt som eget dokument. Forslag til vedtak: NSFLSLs Handlingsplan med statusrapportering (årsberetning) for tas til orientering. 6

7 Vedlegg sak 11 Regnskap Forslagsstiller: Saksinnleder: Styret Elinor Grøthe RESULTATREGNSKAP PR Kontingentinntekter Kursinntekter Annonseinntekter(fagblad) 0 0 Abonnement 0 0 Standleie 0 0 Tilskudd NSF Finansinntekter Urealisert fondsavkastning Sum driftsinntekter Honorarer Reise og opphold Kurs/Seminarutgifter EDB/programvare Bespisning Gaver Produksjon (fagblad) 0 0 Annonser (fagblad) Porto Representasjon Kontingent/tilskudd lokale grupper 0 0 Stipend Revisjonshonorar (2006) 0 0 Øvrige kostnader Tap på fordringer (mva 2006) 0 0 Finanskostnader Sum driftskostnader Årsresultat (Overskudd 2011) Overføringer 7

8 Overført til udekket tap BALANSE PR Eiendeler Omløpsmidler Bankinnskudd Andre fordringer(seminarinnt. betalt 2012) Forskudd 0 0 Utestående kundefordr.(medl.kont) Påløpne inntekter 0 0 Sum omløpsmidler Gjeld og egenkapital Egenkapital Udisponert årsresultat Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Lev.gjeld Annen kortsiktig gjeld 0 0 Mellomregning NSF Skatt/Arb.giveravigft Oppgjør MVA Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

9 Revisjonsrapport 2011 og

10 Kommentar til regnskapet : Regnskap 2011 Regnskapet viser et overskudd på Vi gjennomførte i 2011 en lederkonferanse i Oslo, som ga oss gode kursinntekter dette året. Dette er i hovedsak årsaken til overskuddet. Regnskap 2012 Regnskapet pr viser at vi hadde et underskudd på I budsjettet hadde vi satt opp mer inntekter på medlemskontingenter enn det vi fikk, dette ga oss en svikt på inntekter på kr. Underskuddet kan forsvares da styret har vært mer aktivt ift mer deltagelse i andre forum, felles seminarkomité, aktive ut mot lokalgruppene, samtidig har vi i 2012 ikke hatt inntekter på kurs/seminar. Forslag til vedtak: Regnskap for tas til orientering. 10

11 Vedlegg sak 12 Handlingsplan for Forslagsstiller: Saksinnleder: Styret Anne Moi Bø Handlingsplanen for perioden har vært retningsgivende for styret sitt arbeid i valgperioden. NSF sentralt har utarbeidet en ny mal for handlingsplaner til bruk i NSF på alle nivå. Styret har derfor overført innsatsområdene fra handlingsplanen i 2011 til vedlagte handlingsplan som baserer seg på Forbundsledelsens satsingsområder. Forbundsledelsens prioriteringer baserer seg på landsmøtets innsatsområder, og blir sendt ut i organisasjonen med jevne mellomrom. Forslag til NSFLSLs Handlingsplan for ligger vedlagt i eget dokument. Forslag til vedtak: Framlagt handlingsplanen for godkjennes. 11

12 Sak 13 Budsjett for 2013 Saksinnsender: Saksinnleder: Styret Elinor Grøthe BUDSJETT 2013 Kostnadssted XX - XXXXXX TOTALBUDSJETT 2013 SUM INNTEKTER SUM KOSTNADER NETTO BUDSJETT SEKSJONER Seksjonsnr: Seksjonsnavn: DRIFT FAGBLAD STYREMØTER PROSJEKT KONGRESS/GF KURS OG KONFERANSER STIPEND NORDISK/INTERNASJONALT SAMARBEID 0 SUM SEKSJONER KONTONAVN KONTO SEKSJON PROSJEKT Årsbudsjett INNTEKTER Annonseinntekter Abonnement Medlemskontingent Standleie Inntekter av kurs og konferanser Øvrige salgsinntekter Tilskudd fra NSF Overskudd/tilskudd KOSTNADER Produksjon av fagblad Produksjon av trykksaker,hefter Lønn Feriepenger Honorarer styrer og utvalg Arbeidsgiveravgift Oppgavepliktig reiseutgifter (km) Oppgavepliktig diett, satser Reise, ikke oppg.pl

13 Opphold, ikke oppg.pl Oppgavepliktig telefonutgifter Kursavgifter Utgiftsført kjøp av edb-utstyr Honorar, oppg.pl Papir og kontorrekvisita Trykksaker Porto Drosjer Øvrige adm.- og driftsutgifter Møter med interne (bespisning med mer) Møter med eksterne Gaver Informasjonsmateriell Øvrige markedsføring Kontingent/tilskudd til lokale grupper Reisestipend Stipend Bankgebyrer og omkostninger Forslag til vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2013 tas til orientering 13

14 Vedlegg Sak 14 Fortsatt tilhørighet i NSF for NSFLSL Saksinnsender: Saksinnleder: Styret Anne Moi Bø Fortsatt tilhørighet i NSF for NSFLSL Som en konsekvens av landsmøtevedtaket om felles vedtektmodell for faggruppene, skal hver enkelt faggruppes generalforsamling ta stilling til om man fortsatt ønsker å være en faggruppe tilsluttet NSF. I LM-saken beskrives dette slik: Etter at landsmøtet har fattet vedtak om modell for faggruppenes vedtekter må modellen følges opp av samtlige faggrupper i den første generalforsamling som følger etter at landsmøtet er gjennomført. Formelt vil den enkelte faggruppe ha anledning til å avslutte sin status som godkjent faggruppe i NSF, dersom generalforsamlingen ikke følger opp og tar landsmøtets vedtak til etterretning. Ny paragraf 16 i ny vedtektmodell omhandler oppløsning av faggrupper: 16 Oppløsning A. Beslutning: Beslutning om oppløsning av NSFLSL krever 5/6 flertall blant tilstedeværende stemmeberettigete i generalforsamlingen, og må bekreftes av NSFs forbundsstyre. B. Disponering av gjenværende midler: Ved oppløsning skal NSFLSL sine midler tilfalle NSF. Midlene skal stå urørt i 10 år, i fall ny faggruppe etableres og godkjennes i løpet av denne perioden. C. Fusjonering: Dersom NSFLSL oppløses for å fusjonere med en eller flere andre godkjente faggrupper i NSF, tilfaller midlene den nye faggruppen under forutsetning av at denne godkjennes av NSFs forbundsstyre. Generalforsamlingen kan med andre ord kun ta stilling til om faggruppen som sådan ønskes oppløst. GF kan ikke ta stilling til kollektiv utmeldelse av NSF, utmeldelse må hvert enkelt medlem selv gjøre da medlemskapet er individuelt. Hvis GF velger å oppløse faggruppen, vil det være opp til NSF om de ønsker å opprette en ny faggruppe for sykepleieledere innen NSF. Med bakgrunn i dette er NSFLSL-styrets forslag til vedtak som følger: NSFLSL skal fortsatt være en godkjent faggruppe tilsluttet Norsk Sykepleierforbund.

15 Vedlegg sak 15 Vedtektsendring for landsgruppen og lokale faggrupper Saksinnsender: Saksinnleder: Styret Anne Moi Bø Vedtektsendring for landsgruppen og lokale faggrupper Bakgrunnen for at det i år fremlegges reviderte vedtekter, er vedtak på NSFs landsmøte i november Faggruppenes integrering i NSF har stått på sakslisten i en rekke landsmøter de siste 25 årene, i samsvar med utviklingen i NSF generelt og for faggruppene spesielt. Forbundsstyret ga i 2009 en arbeidsgruppe i oppdrag: - å utrede vedtektsmessige implikasjoner av relasjonelle og individuelle ansvarsforhold for NSFs faggrupper, lokale faggrupper og NSF, faggruppenes grad av formell integrering i NSF og øvrige forhold som anses av betydning for faggruppenes plass i NSF og deres betydning for NSFs formål og strategiske prioriteringer - arbeidsgruppen skal ha som overordnet målsetting at aktuelle forslag er juridisk klargjørende og ivaretar videreført integrering av faggruppene i NSFs helhetlige arbeid - det forutsettes at arbeidsgruppen har løpende dialog med etablerte faggrupper i NSF, primært gjennom sentralt fagforum. Landsmøtesaken og vedtak i denne kan leses på NSFs nettsider https://www.sykepleierforbundet.no/vis-artikkel/767492/faggruppenes-integrering-i-nsf. Utover de bestemmelser som er nedfelt i NSFs vedtekter 5A og B var det ikke fastsatt krav til hvordan faggruppene skulle struktureres og styres. Det har medført at vedtekter som styringsinstrument har fått svært forskjellig omfang og utforming i faggruppene, varierende fra en side til ganske omfattende dokumenter. NSFs juridiske rådgiveres uttalelse i januar 2008 fastslo at flere juridiske ansvarsforhold måtte klargjøres for å sikre oppfølging av alle legale forhold og kunnskap om disse for både NSFs og de enkelte faggruppenes ledelse. Samtidig ville det være fordelaktig med klargjøring også på en del andre områder og gjennom dette sikre høyere grad av samsvar mellom de enkelte faggruppers vedtekter. En del av disse forholdene ble fulgt opp administrativt, men det var også nødvendig å sikre at de kom til uttrykk i alle faggruppenes vedtekter. Med denne bakgrunn og som et ledd i økt integrering av faggruppene, behandlet og vedtok NSFs landsmøte 2011 ny felles vedtektmodell for faggruppene. Det er forutsatt at denne behandles på de respektive faggruppenes påfølgende GF. De vedtatte vedtektene utgjør et minimumskrav til innhold i faggruppens vedtekter. Hver enkelt faggruppe kan innlemme særbestemmelser så lenge disse er i tråd med NSFs overordnede prinsipp og er juridisk holdbare. NSFLSLs styre har valgt å føye til noen få bestemmelser som omhandler vårt fagfelt spesielt. Den nye vedtektmodellen innebærer både presiseringer og nye bestemmelser. Vi har valgt to vedtektmodeller; en for sentral faggruppe og en for de lokale faggruppene. Fram til nå har sentral faggruppe hatt et vedtektsett, og lokale faggrupper har utarbeidet 15

16 sine egne vedtekter. For å gjøre det enklere og mer oversiktlig for lokale faggruppestyrer, har vi valgt å gå for en modell med to vedtektsett. Vi har også valgt å tilføye utdypende merknader til de lokale vedtektene, slik at disse skal fremstå mest mulig selvforklarende. Vedtektmodellene ligger ved saken som egne dokument. Med bakgrunn i dette er NSFLSL-styrets forslag til vedtak som følger: De fremlagte forslag til vedtektmodeller for sentral faggruppe og lokale faggrupper vedtas. 16

17 Vedlegg sak 16 Lokalgruppers økonomiske ansvar som følge av LM-sak 18 Saksinnsender: Saksinnleder: NSFLSL Oppland Toril Naustdal Bekymring over lokale faggruppers råderett over egen økonomi som følge av LM 18. NSFLSL Oppland er bekymret over konsekvensene LM-sak 18 kan gi når det gjelder lokalgruppers råderett over egen økonomi. Det er viktig for lokalgruppene å beholde attestasjon, kontering og anvisningsrett lokalt, i tillegg til å ha egne bankkonti med korttjeneste. Det er også viktig å få klarhet i om lokale faggrupper med god økonomi må dekke eventuelle underskudd for lokalgrupper med dårlig økonomi. NSFLSL Oppland mener at det betyr mye for det lokale engasjementet at disse områdene ikke berøres i prosessen om integrering av faggrupper i NSF. Med bakgrunn i dette er NSFLSL-styrets forslag til vedtak som følger: I pilotperioden der retningslinjer for integrering av faggruppers regnskap i NSF pågår, skal NSFLSL skal være pådriver på aktuelle arenaer for at lokale faggrupper skal beholde råderett og disposisjonsrett over egne midler, dvs kontere, attestere og anvise alle fakturaer. NSFLSL skal også være pådriver for at lokalgruppene skal kunne opprette egne bankkonti for å sikre best mulig avkastning.. 17

18 Vedlegg sak 17 Orienteringssak Saksinnsender: Saksinnleder: Styret i NSFLSL Anne Moi Bø «Ledelses-strategi kontra leder-strategi», - eller «Ledelses-strategi og Lederstrategi» Det har i løpet av 2013 pågått et arbeid med å utarbeide en ny ledelsesstrategi i NSF. Dette er et viktig arbeid som NSFLSL har vært involvert i. Strategi for hvordan ledelse skal utføres på en kvalitetsmessig, god måte vil bl.a. være retningsgivende for hvordan NSF som organisasjon skal kunne gjennomføre sine handlingsplaner som følge av Landsmøtets ulike vedtak. NSFLSL støtter NSF i at en strategi for ledelse er viktig. LM-sak 21 gjorde et viktig vedtak vedrørende sykepleieledere som medlemmer i NSF; NSF er et selvfølgelig førstevalg og et sterkt redskap for sykepleieledere. Det er et stort potensiale når det gjelder ledermedlemmer i NSF, og NSFLSL støtter et økt fokus på tiltak som kan gjøre ovennevnte LM-vedtak til et aktuelt og levende mål. På bakgrunn av dette mener styret i NSFLSL at det bør utarbeides en egen strategi for ledere med LM-vedtaket som mål i strategien. Det bør tenkes nytt i NSF vedrørende ledere, og ledere bør tas med i planleggingen av lederstrategien. Dette arbeidet bør pågå parallelt med utarbeidelse av strategi for ledelse. 18

19 Vedlegg sak 18 Valg Saksinnsender: Saksinnleder: Nominasjonskomite Turid Gudim Aune Styret i NSFLSL 2011/2013 Leder: Anne Moi Bø På valg stiller til gjenvalg Styremedlemmer: Line Daastøl Lisbeth Viken Aasarmoen Kirstin Bruland Elinor Grøthe Rita Jørgensen Varamedlemmer: Turid Gudim Aune Wenche Straumsnes På valg stiller til gjenvalg På valg stiller til gjenvalg På valg stiller ikke til gjenvalg På valg stiller til gjenvalg På valg stiller ikke til gjenvalg På valg stiller ikke til gjenvalg På valg stiller til gjenvalg Fra vedtektenes 5: Valg og sammensetning av styret Styret består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges av Generalforsamlingen for 2 år Leder velges skriftlig ved eget valg. Fra vedtektenes paragraf 6: Mandat Valgkomiteen innstiller til valg som skal skje på generalforsamlingen/årsmøtet. Innstillingen skal foreligge skriftlig ved generalforsamlingens/årsmøtets begynnelse. På årets Generalforsamling skal det velges kandidater til følgende funksjoner i NSFLSLs styre: Faggruppeleder 5 styremedlem, hvor nestleder velges av og blant styrets valgte medlemmer 2 varamedlemmer, hvorav 1. vara møter fast på alle styremøter. VALGKOMITEEN HAR FØLGENDE KANDIDATER TIL STYRET (alfabetisk rekkefølge): Navn Tittel Arbeidssted Fylke 1 Aasarmoen, Seksjonsleder Kirurgisk serviceklinikk, hode-hals-seksjonen, Hordaland Lisbeth Haukeland universitetssykehus 2 Bø, Anne Moi Virksomhetsleder Stokka sykehjem, utviklingssenter for sør-rogaland, Rogaland Stavanger kommune 3 Daastøl, Line Enhetsleder Kvinesdal bo- og rehabilitering, Kvinesdal kommune Vest- Agder 4 Dønåsen, Avdelingssjef Avdeling sykepleie og helsefag, Glitreklinikken, Akershus Mette Hakadal, Nittedal kommune 5 Grøthe, Kvalitetskonsulent Ringerike DPS, klinikk for psykiske helse og rus, Buskerud Elinor Vestre Viken 6 Hansen, Virksomhetsleder Sørreisa kommune Troms Bodil 7 Korvann, Helse- og Gran kommune Oppland Gitte omsorgsleder 19 8 Straumsnes, Daglig leder KOA Midt Troms AS Troms Wenke

20 Valg til nominasjonskomiteen Nominasjonskomiteen velges av generalforsamlingen/årsmøtet og består av leder, 2 medlemmer og fortrinnsvis 2 varamedlemmer. Valget gjennomføres uten forutgående innstilling. Valg av leder i nominasjonskomiteen skjer ved eget valg. Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter GF/årsmøtet og fungerer fram til neste GF/årsmøtes avslutning. 20

21 Vedlegg sak 19 Neste generalforsamling Saksinnsender: Saksinnleder: Styret Anne Moi Bø Forslag til vedtak: Neste Generalforsamling avholdes samtidig med NSFLSLs nasjonale lederkonferanse, september

Vedtekter 1 NAVN 2 MEDLEMSSKAP

Vedtekter 1 NAVN 2 MEDLEMSSKAP Vedtekter 1 NAVN NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 MEDLEMSSKAP Medlemmer: FSRH opptar medlemmer som er interessert i og/eller arbeider med sykepleie og rehabilitering, så vel teoretisk

Detaljer

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS)

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) 1 Navn Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS). Det engelske navnet er Norwegian Nursing Research Society in Norwegian Nurses Organisation.

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper 1 Navn Landsgruppen av helsesøstre NSF (+fylkesnavn), forkortet LaH NSF (+ fylkesnavn) 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap

Detaljer

STYREMØTE Trondheim 1. og 2. september 2006 Sted: Royal Garden

STYREMØTE Trondheim 1. og 2. september 2006 Sted: Royal Garden STYREMØTE Trondheim 1. og 2. september 2006 Sted: Royal Garden Tid: Fredag 1. sept fra kl. 10.00-18.00 Lørdag 2. sept fra kl. 09.00-14.00 Deltakere: Anne Helene Frostestad, Marianne Dalen, Målfrid Bogen,

Detaljer

VEDTEKTER NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS LANDSGRUPPE AV OPERASJONSSYKEPLEIERE (NSFLOS) Vedtatt på GF

VEDTEKTER NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS LANDSGRUPPE AV OPERASJONSSYKEPLEIERE (NSFLOS) Vedtatt på GF VEDTEKTER NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS LANDSGRUPPE AV OPERASJONSSYKEPLEIERE (NSFLOS) Vedtatt på GF 03.09.14 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere, forkortet NSFLOS og godkjent

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere på Radisson Blu Royal Garden Hotell i Trondheim

Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere på Radisson Blu Royal Garden Hotell i Trondheim Generalforsamling i NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere på Radisson Blu Royal Garden Hotell i Trondheim Kl.15:00 Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Sak 9 Saksliste Åpning av leder av Landsgruppen

Detaljer

!! Vedlegg:! Handlingsplan!2015<2017! Regnskap!2014! Program!! Nordic!Conference!in!Nursing!Research!!Methods!and!Networks!for!the!Future,!2016!!!

!! Vedlegg:! Handlingsplan!2015<2017! Regnskap!2014! Program!! Nordic!Conference!in!Nursing!Research!!Methods!and!Networks!for!the!Future,!2016!!! NORSKSELSKAPFORSYKEPLEIEFORSKNINGNSF GENERALFORSAMLING 28.mai2015 STED:Norsksykepleierforbund,Tollbugata22,Oslo TID:kl.15.00

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Sak til Landsmøtet Nr: 1 a)

Sak til Landsmøtet Nr: 1 a) Sak 1 Sak til Landsmøtet Nr: 1 a) Dato: 03.05.2011 Saksbehandler: Dokumentnr DM: 196181 Oppnevning av ordstyrere Til landsmøtet foreslår forbundsstyret at det oppnevnes tre ordstyrere til å lede forhandlingene.

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

REGNSKAP PR. 31.12. 2014

REGNSKAP PR. 31.12. 2014 NSFs Nevrokirurgiske faggruppe Att: Annbjørg Hausken Vårdato: 8.4.15 Arkivnr.: Vûr ref.: Deres ref.: REGNSKAP PR. 31.12. 214 Vedlagt følger regnskap pr. 3 1.12. 214, regnskapsrapporter samlet for faggruppen

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 25. FEBRUAR 2015 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Retningslinjer for arrangering av seminardager og generalforsamling. NSFLOS Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere

Retningslinjer for arrangering av seminardager og generalforsamling. NSFLOS Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere SAK 20. NSFLOS retningslinjer for arrangering av seminardager og GF Orienteringssak v/landsgruppeleder Aina Hauge Retningslinjer for arrangering av seminardager og generalforsamling NSFLOS Norsk Sykepleierforbunds

Detaljer

NSF s Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste Side 1 av 6

NSF s Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innholdfortegnelse 1.0 GENERELL INFORMASJON 3 1.1 Styret 3 1.2 Valgkomiteen 3 1.3 Styremøter og medlemstall 4 2.0 SENTRAL FAGFORUM 4 3.0 PROSJEKT 4 3.1 Mal for gjennomføring av AKUTTDAGENE

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 1 FORMÅL OG ORGANISASJON Formål HLFU skal jobbe for unge hørselshemmede og skape åpenhet om det å ha en hørselshemning. Gjennom

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Sakspapirer. til generalforsamling i. Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

Sakspapirer. til generalforsamling i. Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere Sakspapirer til generalforsamling i Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere Kristiansand 8. mai 2012 Innholdsfortegnelse Sak 1 Registrering av stemmeberettigede 3 Sak 2a Oppnevning av ordstyrer 3 Sak

Detaljer

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement Vedtekter for En ressurs for ungt engasjement 1. FORMÅL En paraply for de frivillige organisasjonene og barn- og unge generelt En samarbeidspart for fylkets administrasjon og politikere i barne- og ungdomsspørsmål

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september!

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! KVALITET er hovedtema for den faglige delen av møtet i Molde. I tillegg arrangerer Museumsforbundet

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

Vedtak: Prinsippet som fremgår av saksunderlaget oversendes Buskerud Travforbund for videre behandling. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Prinsippet som fremgår av saksunderlaget oversendes Buskerud Travforbund for videre behandling. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Sak 6.3 forslag til endring av DNT lov 3-2 Til generalforsamling i DOT 12.01.2016 DOT har fått anmodning fra Buskerud travforbund om uttalelse til forslag fra lovkomitéen til endring av DNT lov 3-2. Saken

Detaljer

Referat fra Styremøte 12. mai 2009

Referat fra Styremøte 12. mai 2009 Referat fra Styremøte 12. mai 2009 Tilstede: Fra ASVL: Forfall: Hildegunn Arntzen Anne-Lise Bakken Arild Kastmann Johan Veggen Helge Jan Nilsen Gunnar Helgerud Dag Sandvik Kjell Sverre Myrvoll Turid Ettestøl

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 16:00 16:55 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr SS 1/14 Registrering

Detaljer

Medlemsbrev. Lokalgruppelederkonferanse. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Mars 2013

Medlemsbrev. Lokalgruppelederkonferanse. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Mars 2013 Medlemsbrev Fra landsstyret NSFLIS Mars 2013 Lokalgruppelederkonferanse 14-15.mars arrangerte NSFLIS sin lokalgruppelederkonferanse. Konferansen ble i år som i fjor avholdt på Clarion Collection Hotel

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4 (Galleriet), Oslo Tid: Kl. 11.30 12.30 Saksliste og dokumenter Årsrapport for 2011

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer