FASTLEGENES HÅNDBOK TIL KOMMUNALE TJENESTER OG VIRKSOMHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FASTLEGENES HÅNDBOK TIL KOMMUNALE TJENESTER OG VIRKSOMHETER"

Transkript

1 FASTLEGENES HÅNDBOK TIL KOMMUNALE TJENESTER OG VIRKSOMHETER Blodprøvetagning av hjemmeboende.s. 2 Demensteam s. 3 Frisklivssentralen.s. 4 Gravide med rusproblemer og urinkontroller.s. 5 Helsestasjon og skolehelsetjeneste.s. 6 Hjemmesykepleie soneinndeling.s. 7 Hverdagsrehabilitering..s. 9 Kommunale øyeblikkelig hjelp plasser i sykehjem.s. 10 Kommuneoverleger.s. 11 Kreftkoordinator.s. 12 LAR.s. 13 Multidose.s. 15 NAV oppfølging av sykmeldte. s. 16 Palliativ behandling i hjemmet. s. 17 Palliativ koffert. S. 18 Pasient og brukerrettighetsloven 4A pasienter uten samtykkekompetanse.. s. 20 Prosjekt overvekt hos barn s. 21 Psykisk helse og rus.s. 22 Sykehusinnleggelse av pasienter som mottar hjemmesykepleie.. s.23 Tjenestekontoret s. 24 Tolketjeneste.s. 25 Telefonliste til andre aktuelle samarbeidsparter. s. 26 1

2 Blodprøvetagning av hjemmeboende Denne ordningen er forbeholdt hjemmeboende pasienter med betydelig funksjonssvikt, slik at transport til legekontoret ikke er mulig, eller bare med svært stort besvær (ambulansetransport). Det forutsettes at blodprøvetagningen kommer i direkte relasjon til legens eget besøk hjemme hos pasienten, enten like før eller etter. Prosedyre: Fastlegen sender e-link til Tjenestekontoret med søknad og kort begrunnelse for blodprøvetagning i hjemmet. Fastlegen mottar svar fra Tjenestekontoret, og melding fra Myratunet om hvilken dag blodprøven kan tas. Fastlegen sender utfylt rekvisisjon (laboratorieark) i post til Myratunet Bo- Og Omsorgssenter avdeling Kommunal Øyeblikkelig Hjelp, Østensbuveien 55, 4848 Arendal. Påfør Myratunet BOS som kopimottager. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil en uke før blodprøven blir tatt. 2

3 Demensteam Vibeke Hasselø, tlf: tilgjengelig mandag og torsdag fra kl Astrid Saudland, tlf: tilgjengelig mandag - torsdag fra kl Besøksadresse: Arendal Kultur- og rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Demensteamet, Postboks 780 Stoa, 4809 Arendal Demensteamet arbeider med kartlegging og utredning av personer med mistanke om demens. De har nært samarbeid med fastlegene og foretar hjemmebesøk og samtaler med pårørende. De anbefaler tiltak og tjenester. 3

4 Frisklivssentralen Frisklivssentralen er et kommunalt, forebyggende tilbud på Myratunet som retter seg mot personer som trenger hjelp til livsstilsendringer. Slike endringer kan være motivert av etablert livsstilsrelatert sykdom, eller hos personer med høy risiko for å utvikle slike lidelser. Tilbudene retter seg mot fysisk aktivitet, kosthold og tobakksbruk. Det tilbys egne lavterskel treningstilbud på Sør Amfi, og utendørs, og deltagerne får en oversikt over hvilke tilbud som finnes ellers i kommunen. Frisklivssentralen arrangerer egne kurs i kosthold, røykeslutt og depresjonsmestring (KID), hvor det benyttes motiverende intervju og deltagerne blir fulgt i opptil et år. Kursene holdes av fysioterapeut og psykiatrisk sykepleier, og det blir gitt tilbakemelding til fastlegen. Staben består av. 2 fysioterapeuter og 1 psykiatrisk sykepleier i deltid. Kontaktpersoner: Anne-Sofie Rønningen tlf og Åshild V. Bøhler tlf Mail: Pasientinformasjon: 4

5 Gravide med rusproblemer og urinkontroller Gravide rusmiddelmisbrukere trenger hjelp fra mange tjenester for å oppnå et rusfritt svangerskap for å hindre at barn fødes med skader, og for å sikre barns oppvekst i rusfri miljø. Den gravide velger hvor hun vil ha sine svangerskapskontroller - hos jordmor og/eller fastlege. Ved et aktuelt eller tidligere rusmiddelmisbruk, tas tester i forhold til rusmidler i urin av den gravide. Alle rusmiddel-urinkontroller tas hos fastlege, under oppsyn av helsepersonell. Hyppighet avtales med hensyn til rusmidlets halveringstid, opptil 2-3 ganger i uken. Urinprøven tas med hensyn til rettslig gyldighet (se Sosial- og helsedirektoratets Rundskriv IS-14/2002, her). Avtal hyppige svangerskapskontroller, ca. hver uke. Informer om aktuelle rusmidlers påvirkning på svangerskapsforløpet og deres skadelige effekt på fosterets utvikling og barnets helse. Del ut brosjyrer om rus og graviditet. Hold fokus på barnet og bekymring for dets helse. Henvis den gravide til samarbeidspartnere (rusmiddeltjenesten/sykehusets svangerskapspoliklinikk) og etabler ansvarsgruppe sammen med rusmiddeltjenesten så tidlig som mulig. Motiver til samarbeid med barnevern og helsesøster (May Karin Holanger og Elisabeth Hopstock), samt kommunens Oppvekstteam. Den tjenesten som først kommer i kontakt med en gravid rusmiddelmisbruker skal forsøke å få kvinnens samtykke til tverrfaglig samarbeid. Slikt samarbeid krever kvinnens samtykke. Ved manglende samtykke utløses meldeplikten til rusmiddeltjenesten (jf. 32 i helsepersonell-loven og 6-2a i lov om sosiale tjenester). Frivillige hjelpetiltak vektlegges. Dersom de er utilstrekkelige, kan tvang være aktuelt (jf. Lov om Sosiale tjenester 6-2a). Grunnlaget for å reise en tvangssak er tilstede dersom en kvinne som har et kjent, omfattende og vedvarende, rusmiddelmisbruk blir gravid og: ikke vil gjøre noe for å stoppe sitt rusmiddelmisbruk i svangerskapet ikke klarer å stoppe inntaket ikke sier seg villig til innleggelse i institusjon på frivillig grunnlag vurderes til ikke å ville holde seg på institusjonen på frivillig grunnlag Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder finnes her 5

6 Helsestasjon og skolehelsetjeneste Helsestasjon og skolehelsetjeneste for hele Arendal er nå lokalisert i sentrum, i Arenasenteret i 3. etasje. Store, flotte, nye lokaler som er åpne hver dag alle ukens fem dager med lege tilstede hver dag. Åpningstider: 08:3o 14:3o Telefon: Oppvekstteam 0-6 år, koordinator May Karin Holanger; T: / Se kommunens hjemmeside: Helsesøstre i skolehelsetjenesten trinn i Arendal kommune Skoleåret 2012/13 har vi ca 6 stillingshjemler + 0,5 stilling prosjekt bedre levekår Eirin Mykland, tlf Brit Ottersland, tlf Britt M. Hansen, tlf Stinta Myra skole Roligheden Sandum Nedenes Hisøy 1-7 (+ koordinator skolegruppa) Mirjam Garcia de Presno, tlf Asdal 1-10 m/ressurssenteret, +Rykene + Løddesøl Åshild Nordbø Kortner, tlf Charlotte Venemyr, tlf , Ingrid Sofie Nordhus, tlf Strømmen + AIS ( Arendal internasjonale skole) Birkenlund skole Stuenes Eydehavn + Flosta skole Kari Anne Nisi Ødegård, tlf Hisøy Moltemyr skole Liv Marit Rosenblad, tlf St.Fransiskus + Sandnes + Nesheim + Steinerskolen 6

7 Hjemmesykepleie soneinndeling Bystyret vedtok organisasjonsendringer i omsorg i bystyremøtet i desember Endringen i hjemmesykepleien ble gjennomført fra og med den 7. januar. I grove trekk kan endringen oppsummeres slik: Basen på Saltrød er avviklet; Krøgenes og Saltrød området tilhører nå basen på Tromøy. Eydehavn tilhører basen på Flosta. Basen på Solhaug er blitt mindre, her har det vært justeringer mot Flosta, Tromøy og Plankemyra/Sentrum. For nærmere informasjon om de nye grensene, se kartet i linken nedenfor. Link til kontaktinformasjon: (se også neste side) Kontakt Hjemmesykepleien - Arendal kommune Link til kart over sonene: OBS! Det er et søkefelt på adresser i kartmodulen som virker slik at adressen blir merket på kartet og man lett kan se hvilken sone som er den rette: maxx= &maxy= &layers=361&baselayer=2&visibleoloverlays= 7

8 Bjorbekk/Rykene Telefonnummer Kontaktperson Merknader Avdelingsleder Dag og kveld Henriette Sundal Mandag fredag Sykepleier Bjorbekktunet Natt Nattevakt på Bjorbekktunet Hisøy/Nedenes Telefonnummer Kontaktperson Merknader Avdelingsleder Dag og kveld Trond Knutsen Mandag fredag Sykepleier Sentrum/Maxis Telefonnummer Kontaktperson Merknader Avdelingsleder Dag og kveld / Trude Hokstad Mandag fredag Sykepleier Team Maxis Sykepleier Team Sentrum Plankemyra Telefonnummer Kontaktperson Merknader Avdelingsleder Heidi Helene Stykket Mandag fredag Dag og kveld Sykepleier Team Plankemyra Natt Nattevakt i omsorgsboligene på Plankemyra Nattpatruljen/Solhaug 3/BPA Telefonnummer Kontaktperson Merknader Avdelingsleder Dag (hverdag) Natt Anne Vartdal Mandag fredag Avdelingsleder Mandag fredag Område øst Område sentrum Område vest Vakttelefon Vakttelefon Vakttelefon Solhaug Telefonnummer Kontaktperson Merknader Avdelingsleder Randi Spilde Dag og kveld Sykepleier Flosta/Eydehavn Telefonnummer Kontaktperson Merknader Avdelingsleder Lillian Steinsholm Dag og kveld Sykepleier Tromøy Telefonnummer Kontaktperson Merknader Avdelingsleder Dag og kveld Geir Evensen Mandag - fredag Sykepleier Margarete Stiftelse Telefonnummer Kontaktperson Merknader Avdelingsleder Hanne Kristin Hansen Mandag - fredag Vakttelefon hele døgnet

9 Hverdagsrehabilitering Hva er hverdagsrehabilitering? Det er en tidsbegrenset rehabilitering hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer hjemme hos bruker. Et tverrfaglig team gjør en systematisk kartlegging av funksjon. I samarbeid med teamet utarbeider bruker mål for hva han/hun synes er viktig å mestre i hverdagen. På bakgrunn av dette vil et team av hjemmetrenere og terapeuter jobbe sammen med bruker mot hans/hennes mål. Treningsinnsatsen vil være intensiv i begynnelsen og avta i takt med forbedring av brukers funksjon. Søknad: Sendes Tjenestekontoret Direkte tlf til teamet : Innsatstem Hverdagsrehabilitering er et resultat av en strukturendring i helse og omsorg, vedtatt av Bystyret og hensikten er å fremme egenmestring Inklusjonskriterier: Innsatsteam hverdagsrehabilitering skal jobbe med alle brukergrupper, dvs. brukere med rehabiliteringspotensial uavhengig av diagnose. Eksklusjonskriterier: Kognitiv svikt el. brukere som ikke evner å gjenvinne funksjon Innsatsteamet går i turnus (unntatt natt) også helligdager og helger. Det er terapeut på jobb 4 kvelder i uka Vi er inne hos bruker i 3 uker, og sørger for overføring til andre instanser etter endt innsats ved behov Vi skal til enhver tid ha ca 20 brukere. Ca 13 av disse skal være brukere fra hele kommunen med nye eller endrede behov. Ca 7 brukere skal vi finne i eksisterende hjemmetjenester. Innsatsteamet samarbeider med Tjenestekontoret, hj.tjenestene etc. Vi har også et ønske om økt samarbeid med fastlegene. Pasientinformasjon: 9

10 Kommunale øyeblikkelig hjelp plasser i sykehjem Kommunen etablert 5 sengeplasser ved Myratunet Bo-&omsorgssenter som er reservert for kommunale ø.hj. plasser (KØH) som og omfatter hele Østre Agder regionen. Det er fastlege eller legevaktslege eller akuttmottaket / skadepoliklinikken på sykehuset som kan legge pasientene inn på disse, etter nærmere avtale. Kriterier for innlegelse i kommunal ø.hj. plass er Pasienten er i behov av akutt innleggelse i helseinstitusjon (som normalt ville være sykehus) Helsetilstanden oppfattes å være en akutt forværrelse av kjent sykdom Innleggelse i sykehjem oppfattes av innleggende lege å være et godt nok medisinsk tilbud Ved spørsmål om innleggelse på disse plassene, skal fastlegen / legevaktslegen kontakte KØH-lege på telefon eller i tidsrommet kl alle dager. Dersom de to legene blir enig om at vilkårene for innleggelse er tilstede, kontakter KØHlegen sykepleier på KØH-plassene på telefon og avtaler videre oppfølging. Fastlegen / legevaktslegen må kontakte hjemmesykepleien (se egen oversikt) og gi beskjed om innleggelsen slik at hjemmesykepleien kan kontakte KØH-sykepleier og gi nødvendig informasjon om pasienten. Pasienten vil bli tilsett av lege etter nærmere presiseringer, men det er viktig å poengtere overfor innleggende lege at dette tilbudet ikke gjelder utredninger av nye symptomer, men der hvor en akutt forværrelse av kjent sykdom nødvendiggjør innleggelse i helseinstitusjon, men ikke nødvendigvis et høyspesialisert sykehus. 10

11 Kommuneoverleger Arendal kommune har til sammen 70% stilling for kommuneoverlege, fordelt på to personer: Erik L Werner (20% stilling) - ansvar for legetjenester, dvs fastleger, sykehjemsleger, helsestasjonsleger, fengselsleger, turnusleger kontordag på Rådhuset hver tirsdag; T: mobiltelefon: Alle henvendelser vedrørende legetjenestene, inkludert søknad om permisjon, sykmelding, endring i listestørrelse, dvs alle administrative forhold for legene skal rettes til Erik L Werner Harald Reiso (50% stilling) ansvar for smittevern og miljørettet helsevern Kontordag på Rådhuset hver tirsdag og torsdag; T: Mobiltelefon: Alle henvendelser vedrørende smittevern og miljørettet helsevern skal rettes til Harald Reiso. De to kommuneoverlegene overlapper hverandre slik at i den enes fravær, vil den andre være ansvarlig og kan kontaktes. 11

12 Kreftkoordinator Arendal kommune Er organisert i koordinerende enhet Rådgivningsteam. Er fysisk plassert på Kultur og Rådhuset sammen med tjenestekontor, rehabrådgiver/systemansvarlig IP, rehabrådgiver med ansvar for frisklivssentralen, demensrådgiver og frivillighetskoordinator. Lavterskel tilbud pasient, pårørende, helsepersonell og andre kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator. Skal jobbe i hele pasientforløpet fra sykdom oppdages. Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende. Skal være til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og deres pårørende. Samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten være ett bindeledd en å kontakte. Nært samarbeid med tjenestekontor. Jobbe for gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen. Koordinator for lokalt nettverk av ressurssykepleiere innen kreftomsorg og lindring i Arendal kommune. Skal være ett bindeledd mellom ressurssykepleierne og kommuneoverlege/tilsynslegene og ansvarlig enhetsleder på felles problemstillinger. Jfr. struktur lokalt nettverk. Samarbeide med annet helsepersonell for å sikre ett helhetlig pasientforløp. Jobbe tverrfaglig og tverrsektorielt, gi råd og veiledning til relevante instanser og samarbeidspartnere. Være en samtalepartner for både pasient og pårørende Skal sikre god oppfølging av barn og unge som pårørende. Kartlegge behov og sette inn tiltak. Koordinere tjenester. Ha oversikt over tilbud både internt i kommunen og utenfor kommunen som kan være aktuelle. Gi råd og veiledning i forhold til symptomlindring. Råd og veiledning i fht. til rehabiliteringstilbud som finnes i og utenfor kommunen. Oppfølging i hjemmet. Kreftkoordinator Solveig Arneberg Aamli Mobil Mail: 12

13 LAR Pasienter i LAR behandling omfattes av egen forskrift, og hovedprinsippet er at pasientflyten skal være som for andre pasienter, dvs overtagelse i kommunehelsetjenesten når forholdene for den enkelte pasient ligger til rette for det. Vedrørende utlevering av medisin til den enkelte pasient, så skjer dette i Arendal alltid fra Utleveringsenheten. De fleste pasienter møter frem i Nygaten og mottar medisin der, mens noen får medisinen bragt hjem av Utleveringsenheten. Ved utskrivelse fra avgiftningsopphold på ARA, tar LAR teamet kontakt med Tjenestekontoret, som fatter vedtak om administrering, hyppighet og måte. Vedtaket sendes til pasienten, med kopi til fastlege (e-link) og Utleveringsenheten. I de tilfellene hvor pasienten får medisin bragt hjem av Utleveringsenheten, skal det inngås en skriftlig avtale mellom Utleveringsenheten og pasienten som plikter pasienten å være alene i leiligheten på det tidspunktet medisinen forventes mottatt. Dersom det oppholder seg flere personer i boligen når Utleveringsenheten kommer på besøk, vil medisinen måtte tas i døråpningen, hvilket oppleves utilfredsstillende for alle parter. Når pasienten anses stabilisert i spesialisthelsetjenesten, vil ARA ta initiativ til et felles møte med LAR teamet, pasienten og fastlegen for å forberede overføring til fastlegen. Et sentralt tema i dette møtet er å definere målsettingen for behandlingen. Kopi av epikrise / notat fra dette møtet skal også sendes Utleveringsenheten. Det skal også søkes Tjenestekontoret om utlevering fra Utleveringsenheten. Dette bør skje allerede under avgiftningsoppholdet for å få tilstrekkelig behandlingstid. Oppfølging: Alle fastleger i Arendal forventes å kunne motta pasienter til urinprøvetagning under overvåkning. Det er tilstrekkelig at urinprøvene sendes laboratoriet i SSK. Fastlegen har ansvar for gjennomføring og kontroll av LAR pasientene som er overført, men i et samarbeid med LAR teamet. Dette innebærer at endringer i dosering og administrering av medisin kun skal skje unntaksvis og etter telefonkontakt med behandler i LAR teamet. Pasienter som er overført til oppfølging hos fastlegen forventes å ha en Individuell Plan, og overføringen skal normalt ikke skje før det har vært en direkte kontakt mellom LAR teamet og fastlegen. Urinprøvetagningen vil skje med en hyppighet av 2 ggr/uke innledningsvis, senere 1 gang/uke. Fastlegen kontrollerer prøvesvar. Ved sidemisbruk, brudd på avtalen (fremmøte) eller andre forhold hvor fastlegen føler seg usikker på konsekvenser for behandlingen, skal LAR teamet kontaktes. Ved uenighet om oppfølgingen, kan pasienten tilbakeføres til spesialisthelsetjenesten 13

14 LAR teamet bør etablere en ordning som gjør kontakt med fastlegen enkel, dvs en forpliktelse til å ringe tilbake samme dag dersom det ikke oppnås kontakt med behandler umiddelbart. Telefon LAR teamet: (fax: ) Telefon Utleveringsenheten: Oppsummert: Pasient i avgiftningsopphold ARA: ARA fatter vedtak om LAR, søker Tjenestekontoret om vedtak for utlevering og kontakter Utleveringsenheten direkte Ved utskrivelse fra avgiftningsopphold tar ARA direkte kontakt med fastlege for urinprøvetagning, og sender epikrise Ved overføring fra spesialisthelsejeneste til kommunehelsetjeneste tar ARA initiativ til fellesmøte med fastlege og evt andre impliserte Utleveringsenheten kan endre administreringen (fremmøte / hjemmebesøk) etter hva forholdene tilsier, og med beskjed til LAR teamet og fastlege Fastlegen kan normalt ikke endre dosering eller utleveringshyppighet annet enn etter kontakt med LAR behandler Fastlegen har ansvar for gjennomføring av urinprøvekontroller og resultatene av disse Ved brudd på avtalen kan fastlegen velge å tilbakeføre pasienten til spesialisthelsetjenesten Forskrift om LAR behandling: 14

15 Multidose Multidose er en ordning hvor hjemmeboende pasienter får sine faste medisiner pakket i porsjonsposer, en pose for hvert tidspunkt som medisinene skal tas. Posene pakkes sentralt og distribueres lokalt av Apotek 1 Arena. Den enkelte pasient må søke Tjenestekontoret om denne tjenesten, og kan velge selv om de ønsker medisinene levert hjemme (mot gebyr) eller til henting på apoteket. Fastlegens rolle er når det foreligger melding fra hjemmesykepleien om at en definert pasient skal ha Multidose, å sende en fax til Apotek 1 Havnegården (Fax nr: Telefon: ) med resept/foreskrivning av medikamenter. Hvert halvår vil legen få en melding fra apoteket om forskrivningen, som da skal bekreftes og attesteres evt justeres dersom det er endringer. Faxes tilbake til Apotek 1 med endringer og signatur. (Takst 1f kan benyttes) Ved endring av medikamenter hos pasienter som får Multidose, må legen sende e-link til hjemmesykepleien om endringen OG hvorvidt endringen må skje umiddelbart eller kan vente til neste ordinære pakking (inntil 14 dager), og fax til Apotek 1 om endringen (ta utskrift av faste medisiner og fax denne) Nyetablering / endring: Apotek 1 Havnegården fax hjemmesykepleien 15

16 NAV oppfølging av sykmeldte TELEFONNUMMER TIL NAV ARENDAL SOM HAR OPPFØLGING AV SYKMELDTE SYKEPENGER. LENE MARIE HVIDEBERG INGRID L. HANSEN CAMILLA K. CHRISTIANSEN LENA SJØSTEDT LAILA FRODESEN JANNE MOEN Dersom saksbehandler ikke svarer / er tilgjengelig, kan man ringe hvor det er mulig å legge igjen beskjed. 16

17 Palliativ behandling i hjemmet (utdrag fra prosedyre) HENSIKT: Sikre pasient i definert målgruppe og deres pårørende en sammenhengende behandlingskjede, gjennom strukturert og godt samarbeid, god dokumentasjon, informasjon, avklarte roller og ansvarsforhold mellom 1. og 2. linjetjenesten og internt i 1. linjetjenesten. Og på denne måten sikre pasienten optimal behandling, pleie og omsorg. ANSVAR: Teamledere i enheten/sonene og ressurssykepleiere. GJELDER FOR: Ressurssykepleiere og primærkontakter i hjemmesykepleien, samt tverrfaglig personell etter behov. UTFØRELSE: Gjelder palliative pasienter i siste fase av livet levetid inntil 9-12 måneder. Ressurssykepleier har ansvar for å kalle inn til samarbeidsmøte mellom pasient, pårørende, fastlege, lindrende team SSHF, primærkontakt og evt. andre fag grupper. Møtet skal finne sted snarest mulig etter utskrivelse fra sykehus. I noen tilfeller vil det være behov for møte før utskrivelse. Da gjøres innkallingen i samarbeid med sykehuset. Møtet gjennomføres oftest i pasientens hjem. Ressurssykepleier skriver referat fra møte i gerica under området: Møter/konklusjoner og situasjon Samarbeidsmøte, journal 169 i gerica. Ressurssykepleier utarbeider hjemmejournal med aktuelle opplysninger for pasienten. Møtets innhold: o Bli kjent o Kartlegge pasientens situasjon o Lage en plan for pasienten, i samarbeid med pasient og pårørende o Rolle avklaring og ansvarsfordeling hvem gjør hva og når. Eks. kan fastlege kontaktes etter kontortid o Plan B hva gjøres ved endringer eks. i helg, ferie etc. Hvem kontaktes? o Hjemmejournal 17

18 Palliativ koffert (utdrag fra prosedyre) Det er etablert en ordning med tilgjengelige medikamenter for palliativ behandling som oppbevares på Plankemyra. I akutte situasjoner hvor pasienter mottar palliativ behandling og pleie i hjemmet, går tom for faste medisiner eller kommer i akutt behov for slike medisiner kan lege og hjemmesykepleie henvende seg til Lindrende avdeling og forordne medikamenter etter følgende prosedyre: Fastlege og sykepleier i hjemmesykepleien er ansvarlige for å planlegge og lage en behandlingsplan, slik at pasienter i livets siste fase har de nødvendige medikamenter tilgjengelig i hjemmet til enhver tid, spesielt før kveld, natt, helg og høytid. Planlegging omfatter vurdering av hvilke symptomer som kan oppstå, og ordinering av medikamenter for lindring av disse. I akutte tilfelle: Palliativ koffert i kommunen skal kun tas i bruk i akutte situasjoner, der slik planlegging ikke har vært mulig. Forordning: 1. Medikamentene skal være forordnet av lege (fastlege eller legevaktslege). 2. Lege kontakter Lindrende avdeling på Plankemyra og forordner medikamentene. Telefon Lindrende avdeling dag/kveld /41 natt Lege må oppgi brukers navn og fødselsnummer. 3. Unntak: Dersom aktuelt medikament er forordnet av fastlege, men pasienten har gått tom, kan hjemmesykepleier be om erstatningsmedisin fra Palliativ koffert. Hjemmesykepleien sender da i ettertid e-link til fastlegen om hvilke medikamenter som er lånt, mengde og hvorfor som orientering. Utlevering: 1. Lindrende avdeling gjør klar palliativ koffert til hjemmesykepleien i tråd med forordningen fra lege. 2. Hjemmesykepleien må oppgi brukers navn og fødselsdato når de henter palliativ koffert på Lindrende avdeling Plankemyra. 3. Sykepleier som henter kofferten kvitterer ut kofferten med dens innhold. Det finnes eget skjema for kvittering som skal brukes. Skjema oppbevares på medisinrom på lindrende avdeling. Ansvaret for medikamentregnskapet for Palliativ koffert ligger på Lindrende avdeling. Tilbakelevering: 1. Lege og sykepleier i hjemmesykepleien er ansvarlig for at pasienten får nødvendige medikamenter fra apotek første virkedag etter palliativ koffert er tatt i bruk. 2. Hjemmesykepleien er ansvarlig for å levere tilbake koffert til Lindrende avdeling Plankemyra så fort som mulig.. 3. Lege ved lindrende avdeling forskriver medikamenter til påfyll av Palliativ koffert ved behov. Lindrende avdeling dekker kostnadene. 18

19 Følgende medisinering kan være aktuelt hos den terminale pasient: Ved smerter: Dosering: Uro: Dosering Surkling/Ralling: Dosering: Morfin s.c Individuell dosering Midazolam 5mg/ml 2,5 5 mg s.c ved behov Scopolamin 0,3 mg/ml 0,3 mg s.c. ved behov, 0-8 x/døgn Kvalme/hallusinasjoner Haldol 5mg/ml Dosering: Ved kvalme og brekninger gis 0,5 1 mg x 2. Ved Uro, agitasjon gis 2-5 mg fra x 2 og oppover. Maximal døgndose 10 mg. Innhold i kofferten Medikamenter etter forordning fra lege. Mengde avtales med lege og skal dekke forbruk fram til første virkedag: Morfin, styrke etter forordning Midazolam 5mg/ml Scopolamin 0,3mg/ml Haldol 5 mg/ml Kofferten skal også inneholde sprøyter, spisser, subq, fixerings tape og prosedyre for bruk av palliativ koffert og medikamenter i terminalfasen. 19

20 Pasient og brukerrettighetsloven 4A pasienter uten samtykkekompetanse Denne siden er ikke ferdig 20

21 Prosjekt overvekt hos barn Denne siden er ikke ferdig 21

22 Psykisk helse og rus Henviser til kommunens hjemmeside: Barne- og familieteamet: T:

23 Sykehusinnleggelse av pasienter som mottar hjemmesykepleie Formålet med prosedyre for innleggelse i sykehus er å sikre at viktig informasjon følger pasienten, og at pasient og pårørende skal oppleve helsetjenesten som en sammenhengende og helhetlig behandlingskjede. AKUTT INNLEGGELSE Vurdering av lege kontakt mellom henvisende lege og spesialisthelsetjenesten vakthavende lege på sykehuset. Skriftlig henvisning fra lege som inneholder: o Diagnose(er) o Aktuell Problemstilling o Helsetilstand før den akutte hendelsen, inkludert funksjonsbeskrivelse o Opplysninger om evt. avtaler/planer o Fastlege inkl. telefon nummer o For pasienter i palliative fase, ESAS profil av nyere dato hvis dette foreligger o Oppdatert medikamentliste Informasjon til pårørende om innleggelse. Ved innleggelse skal alle relevante opplysninger som nevnt over følge pasienten. I tilfeller der akutt hast gjør dette umulig skal slike opplysninger utarbeides og oversendes snarest mulig. Innleggende lege kontakter da vakthavende lege på sykehuset for muntlig overføring av opplysninger. PLANLAGT INNLEGGELSE Skriftlig henvisning fra henvisende lege. Henvisning fra innleggende lege, skal inneholde: o Diagnose(er) o Aktuell Problemstilling o Helsetilstand før den akutte hendelsen, inkludert funksjonsbeskrivelse o Opplysninger om evt. avtaler/planer o Fastlege inkl. telefon nummer o ESAS profil av nyere dato hvis dette foreligger o Oppdatert medikamentliste Både ved akutt og planlagt innleggelse må legen forvisse seg om at hjemmesykepleien er orientert. 23

24 Tildelingsteam institusjoner Soneteam Tjenestekontoret intern organisering Tjenestekontoret tildeler kommunale tjenester til brukere i Arendal. Tjenestekontorets ansatte har fordelt arbeidet slik: Team Saksbehandlere Oppgaver Elin Mikalsen Hilde Tørnes Saksbehandlerne i dette teamet behandler søknader fra hjemmeboende brukere innenfor de ulike soner. (hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagtilbud. boveiledertjeneste (unntatt psykisk helse/rus), Hver sone har sin primær/sekundær kontaktperson ved Tjenestekontoret. (se nedenfor) Wenche Forsberg Heidi Danielsen Sissel Fiane Jacobsen - Regelmessig kontakt og samarbeid med de respektive hjemmesykepleiesonene ved avdelingsleder gjennom regelmessige møter med fast struktur - Samarbeid med tjenesteansvarlig ift den enkelte bruker - Bistår tildelingsteam ved vakanser /akutte behov - Elin Mikalsen har også ansvar for boligtildeling omsorgsboliger. Soner/ kontaktpersoner Thone Hellum Unni Hansen Hisøy/Nedenes Primær: Elin Sekundær: Hilde/Sissel Bjorbekk/ Rykene Plankemyra Primær: Hilde Sekundær: Elin/Sissel Sentrum/ Maxis/ Primær: Sissel Sekundær: Hilde/Elin Margarete Stiftelse Primær: Sissel Sekundær: Heidi/ Wenche Solhaug Primær: Wenche Sekundær: Heidi/ Sissel Flosta/ Eydehavn/ Tromøy/ Primær: Heidi Krøgenes/ Saltrød Sekundær: Wenche/ Sissel Saksbehandlerne i dette teamet fordeler alle institusjonsplasser - Brukerflyt mellom ulike nivå innenfor institusjoner - Kontakt og samarbeid med sykehus, spesielt SSHF / SSA - Administrere plo-meldinger fra SSHF - Kontakt og samarbeid med de ulike kommunale institusjonene - Skriver vedtak på brukere som får tildelt langtidsplass - Skriver forhåndsvarsel på endring av nivå brukere på institusjon - Skriver korttidsvedtak når de har kapasitet 24

25 Avdelingsleder Merkantil støtte Tverrfaglig team Lillian Andersen Lisbet Fruergaard- Jensen Thya Monstad Jolanta Larsen Inger Walløe Tverrfaglig team har ansvar for vurdering og saksbehandling vedr.: - Saker med komplisert og sammensatt problematikk - Saker der hovedvekt er psykiatri og / eller rus - Omsorgslønn og Individuell Plan - barn/unge/funksjonshemmede - Omsorgslønn og Individuell Plan for andre brukere i samarbeid med soneteam - Støttekontakt og avlastning barn/unge/funksjonshemmede - Støttekontakt og avlastning andre - BPA - Boligtildeling rus, psykiatri og funksjonshemmede - Dagtilbud utviklingshemmede Hovedkontakt psykiatri: Lillian Hovedkontakt omsorgslønn: Lisbet Hovedkontakt BPA: Thya - All posthåndtering (hente/bringe post, kopiere vedtak, arkiv m.m.) - Sender forhåndsvarsel mottatte søknader - Skriver brev om tildelte tjenester: inntaksteam, måltider, vask av tøy, evt. andre betalingstjenester - Skriver vedtak og følge opp prosedyrer trygghetsalarm - Bindeledd mellom kommunens ledelse og ansatte ved tjenestekontoret - Representerer tjenestekontoret i ulike eksterne og interne fora - Veiledning og bistand til de ulike team - Godkjenner vedtak - Ledelse av Tjenestekontoret innen fag, personal og økonomi - Utvikling av Tjenestekontor og deltakelse i kommunens utviklingsprosjekter innen helse/omsorg Tjenestekontoret nås via kommunens sentralbord; T:

26 Tolketjeneste Arendal kommune inngikk i april 2013 avtale med Hero Tolk, som leverandør av tolketjenester. Hero Tolk skal benyttes ved bestilling av tolk i kommunen. Tolking skal fortrinnsvis skje via internett, på fastsatt skjema. Unntaksvis kan tolk også bestilles på telefon eller . Før første gang man bestiller tolk må det etableres brukernavn og passord ring eller send e- mail til kundesenteret for å få dette! Web-portal: E-post til kundesenteret: Telefon til kundesenteret: Det gis bekreftelse ved bestilling, og når oppdraget er tilknyttet tolk. Bekreftelsen inneholder all relevant informasjon om oppdraget. Legekontoret får faktura fra Hero Tolk etter utført oppdrag. Legen skal attestere på fakturaen og sende denne videre til Arendal kommune, Stab helse/omsorg. Det vil ikke bli godkjent bruk av annen tolk. 26

27 Telefonliste til aktuelle samarbeidsparter Oversikt over noen hjelpeinstanser som brukes i/av Arendal kommune ABUP, tlf Vakttelefon (akutt) Alternativ til vold (ATV), Langbryggen 19, tlf ARA (Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF), tlf Barnevernsvakt tlf (dagtid), (utenom dagtid) Barne- og familieteam; Helse, barn og unge tlf Familiekontoret, Aust-Agder tlf tlf (tilgjengelig på tlf: mandag-fredag 09-15) Gjennombruddsprosjektet (psykoser, ungdom), tlf HABU, tlf Koordinator for Individuell Plan, felleskoordinator Arnhild Daasvatn, tlf / Konsultasjonsteam ved mistanke om vold/seksuelle overgrep i nære relasjoner. Tlf til Bufetat, Fagteam Arendal: Krisesenter for kvinner, tlf Krisesenter for menn, Kriseteam, Arendal kommune. Leder Inger Marie Espeland, tlf / Legevakten, Arendal tlf Nav.no, Arendalkontoret tlf Regnbueprogrammet.no, Program for barn av foreldre med rusproblem Rus-ost.no, kompetansesenter for rus- psykiatri og avhengighetsbehandling (eks dataspill m.m.) Støttesenter mot seksuelle overgrep, Agder, tlf , Tannhelsetjenesten, tlf Tjenestekontoret, tlf /8 Ungdomsteam + SLT-koordinator Jan aksel Tjønnvåg, Ungdomsklinikken, ABUP, tlf Vaksinasjonskontoret, tlf Voksenpsykiatrisk akutt-team (man fre ) Tlf

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus I Delavtale 3 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom e- Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus 1 Delavtalc 3 Søgne kommune gjeldende

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Institusjon- korttidsopphold Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem

Detaljer

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune Etter hvert som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for bedre livskvalitet for dem som lever med kreft.

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg.

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg. Hjemmesykepleie Helsehjelp i hjemmet Generelt Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND

FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND Når ble forsterket helsestasjon etablert? 1993 et prosjekt Bjørg Hjerkinn - lege Sosionom, Jordmor og helsesøster Organisering Kommunalt tilbud Oppvekstsektor Familiens

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Noen fakta om Arendal kommune Antall innbyggere: ca 45 000 Helse og levekår 8 enheter Funksjonshemmede

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Vurderings- og utredningsfasen «Tvang fra A-Å» Samarbeidskonferanse HOL 10-2 og10-3 25. og 26. september 2013 Nina Husum og Kari Hjellum Lov,

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell Tilbakeholdelse i institusjon av gravide rusmiddelmisbrukere 6-2a Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere ved Borgestadklinikken Vi har som mål å: Skape en god relasjon til den gravide kvinnen Skjerme

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene?

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Sykehus Kommune Gjøvik 20.09.2012 Tove Røsstad, overlege Trondheim kommune / stipendiat

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

HVERDAGSREHABILITERING SONGDALENMODELLEN

HVERDAGSREHABILITERING SONGDALENMODELLEN HVERDAGSREHABILITERING SONGDALENMODELLEN Songdalenmodellen Ressursgruppa Omsorgsarbeider Bente Brovig Uldal Sykepleier Stine Sandnes Henriksen Ergoterapeut Marit Kvamsø Fysioterapeut Monica Hægeland-Nilsen

Detaljer

Borte bra, men hjemme best?

Borte bra, men hjemme best? Borte bra, men hjemme best? Hjemmetid hjemmedød Wenche Krohn Tetlie Lindrende team SSK 07.11.17 Palliativ care = lindrende behandling, pleie og omsorg. Kan og bør iverksettes for alle diagnosegrupper i

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 11. september 27 Individuell plan Formålet med individuell

Detaljer

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Versjon: 2.1 Godkjent: Prosjektgruppen den 16.04.2007 Gyldig dato: 01.09.2007 Revideres innen: 31.12. 2008 Ansvarlig for revidering:

Detaljer

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER»

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» «SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» Benedicte Frøystad Jonassen (barnevernspedagog) Bente Lovise Løvdal (spesialsykepleier barn) BAKGRUNN FOR TILTAKSKJEDEN

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN FOR

INDIVIDUELL PLAN FOR Kommunene i Telemark INDIVIDUELL PLAN FOR Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Versjon 4, febr 215 Informasjon om Individuell

Detaljer

OPPFØLGNING AV GRAVIDE I KOMMUNEN. Fagteam Rus, Mestringsenheten, Sandnes kommune Lise Vold

OPPFØLGNING AV GRAVIDE I KOMMUNEN. Fagteam Rus, Mestringsenheten, Sandnes kommune Lise Vold OPPFØLGNING AV GRAVIDE I KOMMUNEN Fagteam Rus, Mestringsenheten, Sandnes kommune Lise Vold Hvem er disse kvinnene? Melding om graviditet og rus/mulig graviditet og rus? Kvinnene Mangfoldige. Ukjente og

Detaljer

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013.

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. Innledning. 1.oktober 2012 startet kreftkoordinator opp i Lindesnesregion. Dette er en 50 % stilling fordelt på de fem kommunene i Lindesnesregionen;

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Program. Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo

Program. Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo Program Velkommen, Arnt Egil Ydstebø Stokka sykehjem Utviklingssenter for sykehjem Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo Presentasjon av prosjektet, Aart Huurnink prosjektleder og Ingrid

Detaljer

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT OKTOBER 2012- MARS 2013.

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT OKTOBER 2012- MARS 2013. KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT OKTOBER 2012- MARS 2013. Innledning. 1.oktober 2012 startet Lindesnes regionen opp med kreftkoordinator i 50% stilling. Den første tiden gikk med til å gjøre seg kjent

Detaljer

Mona Michelet

Mona Michelet Mona Michelet 02.03.2016 Norge har som ett av få land gitt ansvaret for demensutredning av personer over 65 år til primærhelsetjenesten. Demensutredning bør skje i et samarbeid mellom fastlegen og kommunens

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold

Sykehjem - korttidsopphold Sykehjem - korttidsopphold Generelt Ingress Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Vårt mål er å skape trygghet hos pasienten som gjør det mulig å bo i eget hjem tross omfattende behandlings- og pleiebehov Serviceerklæring for hjemmetjenesten

Detaljer

Fastlegens rolle i et rehabiliteringsforløp. v/ Kirsten Sola Fastlege Trekanten legesenter Spes. allmennmedisin og fysikalsk medisin/rehabilitering

Fastlegens rolle i et rehabiliteringsforløp. v/ Kirsten Sola Fastlege Trekanten legesenter Spes. allmennmedisin og fysikalsk medisin/rehabilitering Fastlegens rolle i et rehabiliteringsforløp v/ Kirsten Sola Fastlege Trekanten legesenter Spes. allmennmedisin og fysikalsk medisin/rehabilitering Case: Kvinne 92 år, Bor alene, klart seg selv, Lårhalsbrudd

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 12, 11. september januar 211 27 Planen er utarbeidet ved Nordlandssykehuset,

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef

Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef Kirkebakken helsehus Molde IK legevakt Eide, Fræna, Molde og Nesset Kommunalt akutt døgntilbud (KAD)

Detaljer

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler, vurdering Sykehjem,

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

PALLIATIV BEHANDLING fra helsepolitiske føringer til konkrete tiltak PALLIATIVT TEAM NORDLANDSSYKEHUSET BODØ Mo i Rana 18.02.10 Fra helsepolitiske føringer til nasjonale standarder og konkrete tiltak NOU

Detaljer

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1 Koordinatorforløpet 31.10.2017 Haugesund kommune 1 Individuell plan/koordinator fra lov til praksis Lovverk/forskrift/veileder koordinator Bruker Kommune 31.10.2017 Haugesund kommune 2 Lovverk og forskrifter

Detaljer

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Lokale forhold Helsehuset Virtuell avdeling Rehabiliteringsprosjektet

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Rådmannen Vår dato Vår referanse 17.09.2013 2012/1302-9860/2013 Arkivkode: F40/&00 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Karin Friborg Berger, tlf 77722050 13.05.13

Detaljer

Fagdag Sundvollen. Palliativ enhet. amhandling alvorlig syke pasienter. Onsdag 30.05.12

Fagdag Sundvollen. Palliativ enhet. amhandling alvorlig syke pasienter. Onsdag 30.05.12 Fagdag Sundvollen amhandling alvorlig syke pasienter Onsdag 30.05.12 Markset Lia tsykepleier Sykehuset Telemark Ronny Dalene HF Lege Palliativ enhet Palliasjon i Telemark Palliativ enhet - Kompetansebase

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15 Rus og psykisk helsetjeneste Namdal legeforum 16.04.15 Organisering av tjenestene Helse og omsorgssjef Stab Hjemmetjenester Rus og psykisk helsetjeneste Familiens hus Organisering av tjenestene Rus og

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING

HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING 10.sept 2008, sist rev juli 2013 Hospitering er en del av nettverkets kompetanseplan hvor det anbefales at nye ressurssykepleiere

Detaljer

Samstemming av legemiddellister. Definisjon

Samstemming av legemiddellister. Definisjon Samstemming av legemiddellister Definisjon Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten skal sikre overføring av korrekt informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk.

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN FOR

INDIVIDUELL PLAN FOR Kommunene i Telemark INDIVIDUELL PLAN FOR Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Versjon 5-1. nov 216 Informasjon om Individuell

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN. abup.no

VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN. abup.no VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN abup.no Hva er Ungdomsklinikken? Akuttpost for ungdom ved Sørlandet sykehus HF, Abup (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Her innlegges ungdom som strever med psykiske

Detaljer

Velkommen til Ungdomsklinikken

Velkommen til Ungdomsklinikken ! Velkommen til Ungdomsklinikken Hva er Ungdomsklinikken?! Akuttpost for ungdom ved Sørlandet sykehus HF, ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Her innlegges ungdom som strever med psykiske

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem.

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem. Institusjon - langtidsopphold Sykehjem langtidsplass Generelt Alternativt navn Sykehjem langtidsplass Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten.

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten. Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler Sykehjem, langtidsplass

Detaljer

Pleietjenesten Fransiskushjelpens hjemmehospice. Omsorg, pleie og lindrende behandling hovedsakelig til kreftpasienter som ønsker å være i eget hjem

Pleietjenesten Fransiskushjelpens hjemmehospice. Omsorg, pleie og lindrende behandling hovedsakelig til kreftpasienter som ønsker å være i eget hjem FRANSISKUSHJELPEN Pleietjenesten Fransiskushjelpens hjemmehospice Omsorg, pleie og lindrende behandling hovedsakelig til kreftpasienter som ønsker å være i eget hjem Kort historikk Diakonal stiftelse tilknyttet

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Nasjonal helse- og omsorgsplan

Nasjonal helse- og omsorgsplan Nasjonal helse- og omsorgsplan Kommunene skal få en utvidet rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten Hvilke pasienter gjelder det? Hvilke tjenester må etableres? Hvilken kompetanse vil det bli bruk

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus?

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus? Madli Indseth, 12/2014 Kriterier for innleggelse i Drammen kommunes døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved Drammen helsehus. Revidert 12/2014 KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse

Detaljer

Individuell plan - senter for lindrende behandling (SLB) Individuell plan

Individuell plan - senter for lindrende behandling (SLB) Individuell plan Skjema Kreftavdelingen Individuell plan - senter for lindrende behandling (SLB) Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Retningslinje 1. for. samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud

Retningslinje 1. for. samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud Retningslinje 1 for samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud og samarbeidet mellom Bydel Alna og Ahus ved BUP Furuset Behandlet og godkjent av Dato Merknad

Detaljer

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Meg Hva er gode pasientforløp? fra til Visjon Fra hva er i veien med deg? til hva er viktig for deg?

Detaljer

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen Temadag Scandic Bergen City 13.mai 2014 v/gunn Olsen DEMENS PLAN,GRUNNLAG Omsorgsplan 2015- St.meld.nr. 25 Hovedstrategier: Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging Kapasitetsvekst og kompetanseheving

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Fremforhandlet i møte 13.desember 2011 med justeringer i tilleggsprotokoll av 6. januar

Detaljer

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabisavhengighet i spesialisthelsetjenesten Ut av tåka 15.02.2011 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Ender kommunen med Svarteper, eller gir samhandlingsreformen nye muligheter for kommunehelsetjenesten? (med fokus på legemiddelbruk)

Ender kommunen med Svarteper, eller gir samhandlingsreformen nye muligheter for kommunehelsetjenesten? (med fokus på legemiddelbruk) Ender kommunen med Svarteper, eller gir samhandlingsreformen nye muligheter for kommunehelsetjenesten? (med fokus på legemiddelbruk) 10. mai 2012 - Rådmann Osmund Kaldheim Disposisjon: Fakta om Drammen

Detaljer

Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp?

Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp? Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp? Elena Selvåg 2014 Historie 1, Ole Ole, 46 år, har mye ufrivillige bevegeser, moderate svelgvansker, perioder med mye oppkast. Tett oppfølging fra hjemmesykepleier,

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Søbstad helsehus. Velkommen til rehabiliteringsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse

Søbstad helsehus. Velkommen til rehabiliteringsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse Søbstad helsehus Velkommen til rehabiliteringsavdelingen Halldor Skard Kunsten å være i bevegelse Kontaktinfo Kari Anita Johansen er enhetsleder ved Søbstad Helsehus, Rita Kongestøl Blokkum er fagleder

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer