FASTLEGENES HÅNDBOK TIL KOMMUNALE TJENESTER OG VIRKSOMHETER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FASTLEGENES HÅNDBOK TIL KOMMUNALE TJENESTER OG VIRKSOMHETER"

Transkript

1 FASTLEGENES HÅNDBOK TIL KOMMUNALE TJENESTER OG VIRKSOMHETER Blodprøvetagning av hjemmeboende.s. 2 Demensteam s. 3 Frisklivssentralen.s. 4 Gravide med rusproblemer og urinkontroller.s. 5 Helsestasjon og skolehelsetjeneste.s. 6 Hjemmesykepleie soneinndeling.s. 7 Hverdagsrehabilitering..s. 9 Kommunale øyeblikkelig hjelp plasser i sykehjem.s. 10 Kommuneoverleger.s. 11 Kreftkoordinator.s. 12 LAR.s. 13 Multidose.s. 15 NAV oppfølging av sykmeldte. s. 16 Palliativ behandling i hjemmet. s. 17 Palliativ koffert. S. 18 Pasient og brukerrettighetsloven 4A pasienter uten samtykkekompetanse.. s. 20 Prosjekt overvekt hos barn s. 21 Psykisk helse og rus.s. 22 Sykehusinnleggelse av pasienter som mottar hjemmesykepleie.. s.23 Tjenestekontoret s. 24 Tolketjeneste.s. 25 Telefonliste til andre aktuelle samarbeidsparter. s. 26 1

2 Blodprøvetagning av hjemmeboende Denne ordningen er forbeholdt hjemmeboende pasienter med betydelig funksjonssvikt, slik at transport til legekontoret ikke er mulig, eller bare med svært stort besvær (ambulansetransport). Det forutsettes at blodprøvetagningen kommer i direkte relasjon til legens eget besøk hjemme hos pasienten, enten like før eller etter. Prosedyre: Fastlegen sender e-link til Tjenestekontoret med søknad og kort begrunnelse for blodprøvetagning i hjemmet. Fastlegen mottar svar fra Tjenestekontoret, og melding fra Myratunet om hvilken dag blodprøven kan tas. Fastlegen sender utfylt rekvisisjon (laboratorieark) i post til Myratunet Bo- Og Omsorgssenter avdeling Kommunal Øyeblikkelig Hjelp, Østensbuveien 55, 4848 Arendal. Påfør Myratunet BOS som kopimottager. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil en uke før blodprøven blir tatt. 2

3 Demensteam Vibeke Hasselø, tlf: tilgjengelig mandag og torsdag fra kl Astrid Saudland, tlf: tilgjengelig mandag - torsdag fra kl Besøksadresse: Arendal Kultur- og rådhus, Sam Eydes plass 2 Postadresse: Demensteamet, Postboks 780 Stoa, 4809 Arendal Demensteamet arbeider med kartlegging og utredning av personer med mistanke om demens. De har nært samarbeid med fastlegene og foretar hjemmebesøk og samtaler med pårørende. De anbefaler tiltak og tjenester. 3

4 Frisklivssentralen Frisklivssentralen er et kommunalt, forebyggende tilbud på Myratunet som retter seg mot personer som trenger hjelp til livsstilsendringer. Slike endringer kan være motivert av etablert livsstilsrelatert sykdom, eller hos personer med høy risiko for å utvikle slike lidelser. Tilbudene retter seg mot fysisk aktivitet, kosthold og tobakksbruk. Det tilbys egne lavterskel treningstilbud på Sør Amfi, og utendørs, og deltagerne får en oversikt over hvilke tilbud som finnes ellers i kommunen. Frisklivssentralen arrangerer egne kurs i kosthold, røykeslutt og depresjonsmestring (KID), hvor det benyttes motiverende intervju og deltagerne blir fulgt i opptil et år. Kursene holdes av fysioterapeut og psykiatrisk sykepleier, og det blir gitt tilbakemelding til fastlegen. Staben består av. 2 fysioterapeuter og 1 psykiatrisk sykepleier i deltid. Kontaktpersoner: Anne-Sofie Rønningen tlf og Åshild V. Bøhler tlf Mail: Pasientinformasjon: 4

5 Gravide med rusproblemer og urinkontroller Gravide rusmiddelmisbrukere trenger hjelp fra mange tjenester for å oppnå et rusfritt svangerskap for å hindre at barn fødes med skader, og for å sikre barns oppvekst i rusfri miljø. Den gravide velger hvor hun vil ha sine svangerskapskontroller - hos jordmor og/eller fastlege. Ved et aktuelt eller tidligere rusmiddelmisbruk, tas tester i forhold til rusmidler i urin av den gravide. Alle rusmiddel-urinkontroller tas hos fastlege, under oppsyn av helsepersonell. Hyppighet avtales med hensyn til rusmidlets halveringstid, opptil 2-3 ganger i uken. Urinprøven tas med hensyn til rettslig gyldighet (se Sosial- og helsedirektoratets Rundskriv IS-14/2002, her). Avtal hyppige svangerskapskontroller, ca. hver uke. Informer om aktuelle rusmidlers påvirkning på svangerskapsforløpet og deres skadelige effekt på fosterets utvikling og barnets helse. Del ut brosjyrer om rus og graviditet. Hold fokus på barnet og bekymring for dets helse. Henvis den gravide til samarbeidspartnere (rusmiddeltjenesten/sykehusets svangerskapspoliklinikk) og etabler ansvarsgruppe sammen med rusmiddeltjenesten så tidlig som mulig. Motiver til samarbeid med barnevern og helsesøster (May Karin Holanger og Elisabeth Hopstock), samt kommunens Oppvekstteam. Den tjenesten som først kommer i kontakt med en gravid rusmiddelmisbruker skal forsøke å få kvinnens samtykke til tverrfaglig samarbeid. Slikt samarbeid krever kvinnens samtykke. Ved manglende samtykke utløses meldeplikten til rusmiddeltjenesten (jf. 32 i helsepersonell-loven og 6-2a i lov om sosiale tjenester). Frivillige hjelpetiltak vektlegges. Dersom de er utilstrekkelige, kan tvang være aktuelt (jf. Lov om Sosiale tjenester 6-2a). Grunnlaget for å reise en tvangssak er tilstede dersom en kvinne som har et kjent, omfattende og vedvarende, rusmiddelmisbruk blir gravid og: ikke vil gjøre noe for å stoppe sitt rusmiddelmisbruk i svangerskapet ikke klarer å stoppe inntaket ikke sier seg villig til innleggelse i institusjon på frivillig grunnlag vurderes til ikke å ville holde seg på institusjonen på frivillig grunnlag Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder finnes her 5

6 Helsestasjon og skolehelsetjeneste Helsestasjon og skolehelsetjeneste for hele Arendal er nå lokalisert i sentrum, i Arenasenteret i 3. etasje. Store, flotte, nye lokaler som er åpne hver dag alle ukens fem dager med lege tilstede hver dag. Åpningstider: 08:3o 14:3o Telefon: Oppvekstteam 0-6 år, koordinator May Karin Holanger; T: / Se kommunens hjemmeside: Helsesøstre i skolehelsetjenesten trinn i Arendal kommune Skoleåret 2012/13 har vi ca 6 stillingshjemler + 0,5 stilling prosjekt bedre levekår Eirin Mykland, tlf Brit Ottersland, tlf Britt M. Hansen, tlf Stinta Myra skole Roligheden Sandum Nedenes Hisøy 1-7 (+ koordinator skolegruppa) Mirjam Garcia de Presno, tlf Asdal 1-10 m/ressurssenteret, +Rykene + Løddesøl Åshild Nordbø Kortner, tlf Charlotte Venemyr, tlf , Ingrid Sofie Nordhus, tlf Strømmen + AIS ( Arendal internasjonale skole) Birkenlund skole Stuenes Eydehavn + Flosta skole Kari Anne Nisi Ødegård, tlf Hisøy Moltemyr skole Liv Marit Rosenblad, tlf St.Fransiskus + Sandnes + Nesheim + Steinerskolen 6

7 Hjemmesykepleie soneinndeling Bystyret vedtok organisasjonsendringer i omsorg i bystyremøtet i desember Endringen i hjemmesykepleien ble gjennomført fra og med den 7. januar. I grove trekk kan endringen oppsummeres slik: Basen på Saltrød er avviklet; Krøgenes og Saltrød området tilhører nå basen på Tromøy. Eydehavn tilhører basen på Flosta. Basen på Solhaug er blitt mindre, her har det vært justeringer mot Flosta, Tromøy og Plankemyra/Sentrum. For nærmere informasjon om de nye grensene, se kartet i linken nedenfor. Link til kontaktinformasjon: (se også neste side) Kontakt Hjemmesykepleien - Arendal kommune Link til kart over sonene: OBS! Det er et søkefelt på adresser i kartmodulen som virker slik at adressen blir merket på kartet og man lett kan se hvilken sone som er den rette: maxx= &maxy= &layers=361&baselayer=2&visibleoloverlays= 7

8 Bjorbekk/Rykene Telefonnummer Kontaktperson Merknader Avdelingsleder Dag og kveld Henriette Sundal Mandag fredag Sykepleier Bjorbekktunet Natt Nattevakt på Bjorbekktunet Hisøy/Nedenes Telefonnummer Kontaktperson Merknader Avdelingsleder Dag og kveld Trond Knutsen Mandag fredag Sykepleier Sentrum/Maxis Telefonnummer Kontaktperson Merknader Avdelingsleder Dag og kveld / Trude Hokstad Mandag fredag Sykepleier Team Maxis Sykepleier Team Sentrum Plankemyra Telefonnummer Kontaktperson Merknader Avdelingsleder Heidi Helene Stykket Mandag fredag Dag og kveld Sykepleier Team Plankemyra Natt Nattevakt i omsorgsboligene på Plankemyra Nattpatruljen/Solhaug 3/BPA Telefonnummer Kontaktperson Merknader Avdelingsleder Dag (hverdag) Natt Anne Vartdal Mandag fredag Avdelingsleder Mandag fredag Område øst Område sentrum Område vest Vakttelefon Vakttelefon Vakttelefon Solhaug Telefonnummer Kontaktperson Merknader Avdelingsleder Randi Spilde Dag og kveld Sykepleier Flosta/Eydehavn Telefonnummer Kontaktperson Merknader Avdelingsleder Lillian Steinsholm Dag og kveld Sykepleier Tromøy Telefonnummer Kontaktperson Merknader Avdelingsleder Dag og kveld Geir Evensen Mandag - fredag Sykepleier Margarete Stiftelse Telefonnummer Kontaktperson Merknader Avdelingsleder Hanne Kristin Hansen Mandag - fredag Vakttelefon hele døgnet

9 Hverdagsrehabilitering Hva er hverdagsrehabilitering? Det er en tidsbegrenset rehabilitering hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer hjemme hos bruker. Et tverrfaglig team gjør en systematisk kartlegging av funksjon. I samarbeid med teamet utarbeider bruker mål for hva han/hun synes er viktig å mestre i hverdagen. På bakgrunn av dette vil et team av hjemmetrenere og terapeuter jobbe sammen med bruker mot hans/hennes mål. Treningsinnsatsen vil være intensiv i begynnelsen og avta i takt med forbedring av brukers funksjon. Søknad: Sendes Tjenestekontoret Direkte tlf til teamet : Innsatstem Hverdagsrehabilitering er et resultat av en strukturendring i helse og omsorg, vedtatt av Bystyret og hensikten er å fremme egenmestring Inklusjonskriterier: Innsatsteam hverdagsrehabilitering skal jobbe med alle brukergrupper, dvs. brukere med rehabiliteringspotensial uavhengig av diagnose. Eksklusjonskriterier: Kognitiv svikt el. brukere som ikke evner å gjenvinne funksjon Innsatsteamet går i turnus (unntatt natt) også helligdager og helger. Det er terapeut på jobb 4 kvelder i uka Vi er inne hos bruker i 3 uker, og sørger for overføring til andre instanser etter endt innsats ved behov Vi skal til enhver tid ha ca 20 brukere. Ca 13 av disse skal være brukere fra hele kommunen med nye eller endrede behov. Ca 7 brukere skal vi finne i eksisterende hjemmetjenester. Innsatsteamet samarbeider med Tjenestekontoret, hj.tjenestene etc. Vi har også et ønske om økt samarbeid med fastlegene. Pasientinformasjon: 9

10 Kommunale øyeblikkelig hjelp plasser i sykehjem Kommunen etablert 5 sengeplasser ved Myratunet Bo-&omsorgssenter som er reservert for kommunale ø.hj. plasser (KØH) som og omfatter hele Østre Agder regionen. Det er fastlege eller legevaktslege eller akuttmottaket / skadepoliklinikken på sykehuset som kan legge pasientene inn på disse, etter nærmere avtale. Kriterier for innlegelse i kommunal ø.hj. plass er Pasienten er i behov av akutt innleggelse i helseinstitusjon (som normalt ville være sykehus) Helsetilstanden oppfattes å være en akutt forværrelse av kjent sykdom Innleggelse i sykehjem oppfattes av innleggende lege å være et godt nok medisinsk tilbud Ved spørsmål om innleggelse på disse plassene, skal fastlegen / legevaktslegen kontakte KØH-lege på telefon eller i tidsrommet kl alle dager. Dersom de to legene blir enig om at vilkårene for innleggelse er tilstede, kontakter KØHlegen sykepleier på KØH-plassene på telefon og avtaler videre oppfølging. Fastlegen / legevaktslegen må kontakte hjemmesykepleien (se egen oversikt) og gi beskjed om innleggelsen slik at hjemmesykepleien kan kontakte KØH-sykepleier og gi nødvendig informasjon om pasienten. Pasienten vil bli tilsett av lege etter nærmere presiseringer, men det er viktig å poengtere overfor innleggende lege at dette tilbudet ikke gjelder utredninger av nye symptomer, men der hvor en akutt forværrelse av kjent sykdom nødvendiggjør innleggelse i helseinstitusjon, men ikke nødvendigvis et høyspesialisert sykehus. 10

11 Kommuneoverleger Arendal kommune har til sammen 70% stilling for kommuneoverlege, fordelt på to personer: Erik L Werner (20% stilling) - ansvar for legetjenester, dvs fastleger, sykehjemsleger, helsestasjonsleger, fengselsleger, turnusleger kontordag på Rådhuset hver tirsdag; T: mobiltelefon: Alle henvendelser vedrørende legetjenestene, inkludert søknad om permisjon, sykmelding, endring i listestørrelse, dvs alle administrative forhold for legene skal rettes til Erik L Werner Harald Reiso (50% stilling) ansvar for smittevern og miljørettet helsevern Kontordag på Rådhuset hver tirsdag og torsdag; T: Mobiltelefon: Alle henvendelser vedrørende smittevern og miljørettet helsevern skal rettes til Harald Reiso. De to kommuneoverlegene overlapper hverandre slik at i den enes fravær, vil den andre være ansvarlig og kan kontaktes. 11

12 Kreftkoordinator Arendal kommune Er organisert i koordinerende enhet Rådgivningsteam. Er fysisk plassert på Kultur og Rådhuset sammen med tjenestekontor, rehabrådgiver/systemansvarlig IP, rehabrådgiver med ansvar for frisklivssentralen, demensrådgiver og frivillighetskoordinator. Lavterskel tilbud pasient, pårørende, helsepersonell og andre kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator. Skal jobbe i hele pasientforløpet fra sykdom oppdages. Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende. Skal være til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og deres pårørende. Samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten være ett bindeledd en å kontakte. Nært samarbeid med tjenestekontor. Jobbe for gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen. Koordinator for lokalt nettverk av ressurssykepleiere innen kreftomsorg og lindring i Arendal kommune. Skal være ett bindeledd mellom ressurssykepleierne og kommuneoverlege/tilsynslegene og ansvarlig enhetsleder på felles problemstillinger. Jfr. struktur lokalt nettverk. Samarbeide med annet helsepersonell for å sikre ett helhetlig pasientforløp. Jobbe tverrfaglig og tverrsektorielt, gi råd og veiledning til relevante instanser og samarbeidspartnere. Være en samtalepartner for både pasient og pårørende Skal sikre god oppfølging av barn og unge som pårørende. Kartlegge behov og sette inn tiltak. Koordinere tjenester. Ha oversikt over tilbud både internt i kommunen og utenfor kommunen som kan være aktuelle. Gi råd og veiledning i forhold til symptomlindring. Råd og veiledning i fht. til rehabiliteringstilbud som finnes i og utenfor kommunen. Oppfølging i hjemmet. Kreftkoordinator Solveig Arneberg Aamli Mobil Mail: 12

13 LAR Pasienter i LAR behandling omfattes av egen forskrift, og hovedprinsippet er at pasientflyten skal være som for andre pasienter, dvs overtagelse i kommunehelsetjenesten når forholdene for den enkelte pasient ligger til rette for det. Vedrørende utlevering av medisin til den enkelte pasient, så skjer dette i Arendal alltid fra Utleveringsenheten. De fleste pasienter møter frem i Nygaten og mottar medisin der, mens noen får medisinen bragt hjem av Utleveringsenheten. Ved utskrivelse fra avgiftningsopphold på ARA, tar LAR teamet kontakt med Tjenestekontoret, som fatter vedtak om administrering, hyppighet og måte. Vedtaket sendes til pasienten, med kopi til fastlege (e-link) og Utleveringsenheten. I de tilfellene hvor pasienten får medisin bragt hjem av Utleveringsenheten, skal det inngås en skriftlig avtale mellom Utleveringsenheten og pasienten som plikter pasienten å være alene i leiligheten på det tidspunktet medisinen forventes mottatt. Dersom det oppholder seg flere personer i boligen når Utleveringsenheten kommer på besøk, vil medisinen måtte tas i døråpningen, hvilket oppleves utilfredsstillende for alle parter. Når pasienten anses stabilisert i spesialisthelsetjenesten, vil ARA ta initiativ til et felles møte med LAR teamet, pasienten og fastlegen for å forberede overføring til fastlegen. Et sentralt tema i dette møtet er å definere målsettingen for behandlingen. Kopi av epikrise / notat fra dette møtet skal også sendes Utleveringsenheten. Det skal også søkes Tjenestekontoret om utlevering fra Utleveringsenheten. Dette bør skje allerede under avgiftningsoppholdet for å få tilstrekkelig behandlingstid. Oppfølging: Alle fastleger i Arendal forventes å kunne motta pasienter til urinprøvetagning under overvåkning. Det er tilstrekkelig at urinprøvene sendes laboratoriet i SSK. Fastlegen har ansvar for gjennomføring og kontroll av LAR pasientene som er overført, men i et samarbeid med LAR teamet. Dette innebærer at endringer i dosering og administrering av medisin kun skal skje unntaksvis og etter telefonkontakt med behandler i LAR teamet. Pasienter som er overført til oppfølging hos fastlegen forventes å ha en Individuell Plan, og overføringen skal normalt ikke skje før det har vært en direkte kontakt mellom LAR teamet og fastlegen. Urinprøvetagningen vil skje med en hyppighet av 2 ggr/uke innledningsvis, senere 1 gang/uke. Fastlegen kontrollerer prøvesvar. Ved sidemisbruk, brudd på avtalen (fremmøte) eller andre forhold hvor fastlegen føler seg usikker på konsekvenser for behandlingen, skal LAR teamet kontaktes. Ved uenighet om oppfølgingen, kan pasienten tilbakeføres til spesialisthelsetjenesten 13

14 LAR teamet bør etablere en ordning som gjør kontakt med fastlegen enkel, dvs en forpliktelse til å ringe tilbake samme dag dersom det ikke oppnås kontakt med behandler umiddelbart. Telefon LAR teamet: (fax: ) Telefon Utleveringsenheten: Oppsummert: Pasient i avgiftningsopphold ARA: ARA fatter vedtak om LAR, søker Tjenestekontoret om vedtak for utlevering og kontakter Utleveringsenheten direkte Ved utskrivelse fra avgiftningsopphold tar ARA direkte kontakt med fastlege for urinprøvetagning, og sender epikrise Ved overføring fra spesialisthelsejeneste til kommunehelsetjeneste tar ARA initiativ til fellesmøte med fastlege og evt andre impliserte Utleveringsenheten kan endre administreringen (fremmøte / hjemmebesøk) etter hva forholdene tilsier, og med beskjed til LAR teamet og fastlege Fastlegen kan normalt ikke endre dosering eller utleveringshyppighet annet enn etter kontakt med LAR behandler Fastlegen har ansvar for gjennomføring av urinprøvekontroller og resultatene av disse Ved brudd på avtalen kan fastlegen velge å tilbakeføre pasienten til spesialisthelsetjenesten Forskrift om LAR behandling: 14

15 Multidose Multidose er en ordning hvor hjemmeboende pasienter får sine faste medisiner pakket i porsjonsposer, en pose for hvert tidspunkt som medisinene skal tas. Posene pakkes sentralt og distribueres lokalt av Apotek 1 Arena. Den enkelte pasient må søke Tjenestekontoret om denne tjenesten, og kan velge selv om de ønsker medisinene levert hjemme (mot gebyr) eller til henting på apoteket. Fastlegens rolle er når det foreligger melding fra hjemmesykepleien om at en definert pasient skal ha Multidose, å sende en fax til Apotek 1 Havnegården (Fax nr: Telefon: ) med resept/foreskrivning av medikamenter. Hvert halvår vil legen få en melding fra apoteket om forskrivningen, som da skal bekreftes og attesteres evt justeres dersom det er endringer. Faxes tilbake til Apotek 1 med endringer og signatur. (Takst 1f kan benyttes) Ved endring av medikamenter hos pasienter som får Multidose, må legen sende e-link til hjemmesykepleien om endringen OG hvorvidt endringen må skje umiddelbart eller kan vente til neste ordinære pakking (inntil 14 dager), og fax til Apotek 1 om endringen (ta utskrift av faste medisiner og fax denne) Nyetablering / endring: Apotek 1 Havnegården fax hjemmesykepleien 15

16 NAV oppfølging av sykmeldte TELEFONNUMMER TIL NAV ARENDAL SOM HAR OPPFØLGING AV SYKMELDTE SYKEPENGER. LENE MARIE HVIDEBERG INGRID L. HANSEN CAMILLA K. CHRISTIANSEN LENA SJØSTEDT LAILA FRODESEN JANNE MOEN Dersom saksbehandler ikke svarer / er tilgjengelig, kan man ringe hvor det er mulig å legge igjen beskjed. 16

17 Palliativ behandling i hjemmet (utdrag fra prosedyre) HENSIKT: Sikre pasient i definert målgruppe og deres pårørende en sammenhengende behandlingskjede, gjennom strukturert og godt samarbeid, god dokumentasjon, informasjon, avklarte roller og ansvarsforhold mellom 1. og 2. linjetjenesten og internt i 1. linjetjenesten. Og på denne måten sikre pasienten optimal behandling, pleie og omsorg. ANSVAR: Teamledere i enheten/sonene og ressurssykepleiere. GJELDER FOR: Ressurssykepleiere og primærkontakter i hjemmesykepleien, samt tverrfaglig personell etter behov. UTFØRELSE: Gjelder palliative pasienter i siste fase av livet levetid inntil 9-12 måneder. Ressurssykepleier har ansvar for å kalle inn til samarbeidsmøte mellom pasient, pårørende, fastlege, lindrende team SSHF, primærkontakt og evt. andre fag grupper. Møtet skal finne sted snarest mulig etter utskrivelse fra sykehus. I noen tilfeller vil det være behov for møte før utskrivelse. Da gjøres innkallingen i samarbeid med sykehuset. Møtet gjennomføres oftest i pasientens hjem. Ressurssykepleier skriver referat fra møte i gerica under området: Møter/konklusjoner og situasjon Samarbeidsmøte, journal 169 i gerica. Ressurssykepleier utarbeider hjemmejournal med aktuelle opplysninger for pasienten. Møtets innhold: o Bli kjent o Kartlegge pasientens situasjon o Lage en plan for pasienten, i samarbeid med pasient og pårørende o Rolle avklaring og ansvarsfordeling hvem gjør hva og når. Eks. kan fastlege kontaktes etter kontortid o Plan B hva gjøres ved endringer eks. i helg, ferie etc. Hvem kontaktes? o Hjemmejournal 17

18 Palliativ koffert (utdrag fra prosedyre) Det er etablert en ordning med tilgjengelige medikamenter for palliativ behandling som oppbevares på Plankemyra. I akutte situasjoner hvor pasienter mottar palliativ behandling og pleie i hjemmet, går tom for faste medisiner eller kommer i akutt behov for slike medisiner kan lege og hjemmesykepleie henvende seg til Lindrende avdeling og forordne medikamenter etter følgende prosedyre: Fastlege og sykepleier i hjemmesykepleien er ansvarlige for å planlegge og lage en behandlingsplan, slik at pasienter i livets siste fase har de nødvendige medikamenter tilgjengelig i hjemmet til enhver tid, spesielt før kveld, natt, helg og høytid. Planlegging omfatter vurdering av hvilke symptomer som kan oppstå, og ordinering av medikamenter for lindring av disse. I akutte tilfelle: Palliativ koffert i kommunen skal kun tas i bruk i akutte situasjoner, der slik planlegging ikke har vært mulig. Forordning: 1. Medikamentene skal være forordnet av lege (fastlege eller legevaktslege). 2. Lege kontakter Lindrende avdeling på Plankemyra og forordner medikamentene. Telefon Lindrende avdeling dag/kveld /41 natt Lege må oppgi brukers navn og fødselsnummer. 3. Unntak: Dersom aktuelt medikament er forordnet av fastlege, men pasienten har gått tom, kan hjemmesykepleier be om erstatningsmedisin fra Palliativ koffert. Hjemmesykepleien sender da i ettertid e-link til fastlegen om hvilke medikamenter som er lånt, mengde og hvorfor som orientering. Utlevering: 1. Lindrende avdeling gjør klar palliativ koffert til hjemmesykepleien i tråd med forordningen fra lege. 2. Hjemmesykepleien må oppgi brukers navn og fødselsdato når de henter palliativ koffert på Lindrende avdeling Plankemyra. 3. Sykepleier som henter kofferten kvitterer ut kofferten med dens innhold. Det finnes eget skjema for kvittering som skal brukes. Skjema oppbevares på medisinrom på lindrende avdeling. Ansvaret for medikamentregnskapet for Palliativ koffert ligger på Lindrende avdeling. Tilbakelevering: 1. Lege og sykepleier i hjemmesykepleien er ansvarlig for at pasienten får nødvendige medikamenter fra apotek første virkedag etter palliativ koffert er tatt i bruk. 2. Hjemmesykepleien er ansvarlig for å levere tilbake koffert til Lindrende avdeling Plankemyra så fort som mulig.. 3. Lege ved lindrende avdeling forskriver medikamenter til påfyll av Palliativ koffert ved behov. Lindrende avdeling dekker kostnadene. 18

19 Følgende medisinering kan være aktuelt hos den terminale pasient: Ved smerter: Dosering: Uro: Dosering Surkling/Ralling: Dosering: Morfin s.c Individuell dosering Midazolam 5mg/ml 2,5 5 mg s.c ved behov Scopolamin 0,3 mg/ml 0,3 mg s.c. ved behov, 0-8 x/døgn Kvalme/hallusinasjoner Haldol 5mg/ml Dosering: Ved kvalme og brekninger gis 0,5 1 mg x 2. Ved Uro, agitasjon gis 2-5 mg fra x 2 og oppover. Maximal døgndose 10 mg. Innhold i kofferten Medikamenter etter forordning fra lege. Mengde avtales med lege og skal dekke forbruk fram til første virkedag: Morfin, styrke etter forordning Midazolam 5mg/ml Scopolamin 0,3mg/ml Haldol 5 mg/ml Kofferten skal også inneholde sprøyter, spisser, subq, fixerings tape og prosedyre for bruk av palliativ koffert og medikamenter i terminalfasen. 19

20 Pasient og brukerrettighetsloven 4A pasienter uten samtykkekompetanse Denne siden er ikke ferdig 20

21 Prosjekt overvekt hos barn Denne siden er ikke ferdig 21

22 Psykisk helse og rus Henviser til kommunens hjemmeside: Barne- og familieteamet: T:

23 Sykehusinnleggelse av pasienter som mottar hjemmesykepleie Formålet med prosedyre for innleggelse i sykehus er å sikre at viktig informasjon følger pasienten, og at pasient og pårørende skal oppleve helsetjenesten som en sammenhengende og helhetlig behandlingskjede. AKUTT INNLEGGELSE Vurdering av lege kontakt mellom henvisende lege og spesialisthelsetjenesten vakthavende lege på sykehuset. Skriftlig henvisning fra lege som inneholder: o Diagnose(er) o Aktuell Problemstilling o Helsetilstand før den akutte hendelsen, inkludert funksjonsbeskrivelse o Opplysninger om evt. avtaler/planer o Fastlege inkl. telefon nummer o For pasienter i palliative fase, ESAS profil av nyere dato hvis dette foreligger o Oppdatert medikamentliste Informasjon til pårørende om innleggelse. Ved innleggelse skal alle relevante opplysninger som nevnt over følge pasienten. I tilfeller der akutt hast gjør dette umulig skal slike opplysninger utarbeides og oversendes snarest mulig. Innleggende lege kontakter da vakthavende lege på sykehuset for muntlig overføring av opplysninger. PLANLAGT INNLEGGELSE Skriftlig henvisning fra henvisende lege. Henvisning fra innleggende lege, skal inneholde: o Diagnose(er) o Aktuell Problemstilling o Helsetilstand før den akutte hendelsen, inkludert funksjonsbeskrivelse o Opplysninger om evt. avtaler/planer o Fastlege inkl. telefon nummer o ESAS profil av nyere dato hvis dette foreligger o Oppdatert medikamentliste Både ved akutt og planlagt innleggelse må legen forvisse seg om at hjemmesykepleien er orientert. 23

24 Tildelingsteam institusjoner Soneteam Tjenestekontoret intern organisering Tjenestekontoret tildeler kommunale tjenester til brukere i Arendal. Tjenestekontorets ansatte har fordelt arbeidet slik: Team Saksbehandlere Oppgaver Elin Mikalsen Hilde Tørnes Saksbehandlerne i dette teamet behandler søknader fra hjemmeboende brukere innenfor de ulike soner. (hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagtilbud. boveiledertjeneste (unntatt psykisk helse/rus), Hver sone har sin primær/sekundær kontaktperson ved Tjenestekontoret. (se nedenfor) Wenche Forsberg Heidi Danielsen Sissel Fiane Jacobsen - Regelmessig kontakt og samarbeid med de respektive hjemmesykepleiesonene ved avdelingsleder gjennom regelmessige møter med fast struktur - Samarbeid med tjenesteansvarlig ift den enkelte bruker - Bistår tildelingsteam ved vakanser /akutte behov - Elin Mikalsen har også ansvar for boligtildeling omsorgsboliger. Soner/ kontaktpersoner Thone Hellum Unni Hansen Hisøy/Nedenes Primær: Elin Sekundær: Hilde/Sissel Bjorbekk/ Rykene Plankemyra Primær: Hilde Sekundær: Elin/Sissel Sentrum/ Maxis/ Primær: Sissel Sekundær: Hilde/Elin Margarete Stiftelse Primær: Sissel Sekundær: Heidi/ Wenche Solhaug Primær: Wenche Sekundær: Heidi/ Sissel Flosta/ Eydehavn/ Tromøy/ Primær: Heidi Krøgenes/ Saltrød Sekundær: Wenche/ Sissel Saksbehandlerne i dette teamet fordeler alle institusjonsplasser - Brukerflyt mellom ulike nivå innenfor institusjoner - Kontakt og samarbeid med sykehus, spesielt SSHF / SSA - Administrere plo-meldinger fra SSHF - Kontakt og samarbeid med de ulike kommunale institusjonene - Skriver vedtak på brukere som får tildelt langtidsplass - Skriver forhåndsvarsel på endring av nivå brukere på institusjon - Skriver korttidsvedtak når de har kapasitet 24

25 Avdelingsleder Merkantil støtte Tverrfaglig team Lillian Andersen Lisbet Fruergaard- Jensen Thya Monstad Jolanta Larsen Inger Walløe Tverrfaglig team har ansvar for vurdering og saksbehandling vedr.: - Saker med komplisert og sammensatt problematikk - Saker der hovedvekt er psykiatri og / eller rus - Omsorgslønn og Individuell Plan - barn/unge/funksjonshemmede - Omsorgslønn og Individuell Plan for andre brukere i samarbeid med soneteam - Støttekontakt og avlastning barn/unge/funksjonshemmede - Støttekontakt og avlastning andre - BPA - Boligtildeling rus, psykiatri og funksjonshemmede - Dagtilbud utviklingshemmede Hovedkontakt psykiatri: Lillian Hovedkontakt omsorgslønn: Lisbet Hovedkontakt BPA: Thya - All posthåndtering (hente/bringe post, kopiere vedtak, arkiv m.m.) - Sender forhåndsvarsel mottatte søknader - Skriver brev om tildelte tjenester: inntaksteam, måltider, vask av tøy, evt. andre betalingstjenester - Skriver vedtak og følge opp prosedyrer trygghetsalarm - Bindeledd mellom kommunens ledelse og ansatte ved tjenestekontoret - Representerer tjenestekontoret i ulike eksterne og interne fora - Veiledning og bistand til de ulike team - Godkjenner vedtak - Ledelse av Tjenestekontoret innen fag, personal og økonomi - Utvikling av Tjenestekontor og deltakelse i kommunens utviklingsprosjekter innen helse/omsorg Tjenestekontoret nås via kommunens sentralbord; T:

26 Tolketjeneste Arendal kommune inngikk i april 2013 avtale med Hero Tolk, som leverandør av tolketjenester. Hero Tolk skal benyttes ved bestilling av tolk i kommunen. Tolking skal fortrinnsvis skje via internett, på fastsatt skjema. Unntaksvis kan tolk også bestilles på telefon eller . Før første gang man bestiller tolk må det etableres brukernavn og passord ring eller send e- mail til kundesenteret for å få dette! Web-portal: E-post til kundesenteret: Telefon til kundesenteret: Det gis bekreftelse ved bestilling, og når oppdraget er tilknyttet tolk. Bekreftelsen inneholder all relevant informasjon om oppdraget. Legekontoret får faktura fra Hero Tolk etter utført oppdrag. Legen skal attestere på fakturaen og sende denne videre til Arendal kommune, Stab helse/omsorg. Det vil ikke bli godkjent bruk av annen tolk. 26

27 Telefonliste til aktuelle samarbeidsparter Oversikt over noen hjelpeinstanser som brukes i/av Arendal kommune ABUP, tlf Vakttelefon (akutt) Alternativ til vold (ATV), Langbryggen 19, tlf ARA (Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF), tlf Barnevernsvakt tlf (dagtid), (utenom dagtid) Barne- og familieteam; Helse, barn og unge tlf Familiekontoret, Aust-Agder tlf tlf (tilgjengelig på tlf: mandag-fredag 09-15) Gjennombruddsprosjektet (psykoser, ungdom), tlf HABU, tlf Koordinator for Individuell Plan, felleskoordinator Arnhild Daasvatn, tlf / Konsultasjonsteam ved mistanke om vold/seksuelle overgrep i nære relasjoner. Tlf til Bufetat, Fagteam Arendal: Krisesenter for kvinner, tlf Krisesenter for menn, Kriseteam, Arendal kommune. Leder Inger Marie Espeland, tlf / Legevakten, Arendal tlf Nav.no, Arendalkontoret tlf Regnbueprogrammet.no, Program for barn av foreldre med rusproblem Rus-ost.no, kompetansesenter for rus- psykiatri og avhengighetsbehandling (eks dataspill m.m.) Støttesenter mot seksuelle overgrep, Agder, tlf , Tannhelsetjenesten, tlf Tjenestekontoret, tlf /8 Ungdomsteam + SLT-koordinator Jan aksel Tjønnvåg, Ungdomsklinikken, ABUP, tlf Vaksinasjonskontoret, tlf Voksenpsykiatrisk akutt-team (man fre ) Tlf

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

IS-2022. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

IS-2022. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) IS-2022 Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) 1 Heftets tittel: Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert

Detaljer

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene = Punkter der partene har avtalt felles ansvar/forpliktelser OS, pkt 6 (OS), pkt 6 OS pkt 7 OS, pkt 7 b) OS, pkt 7 c) OS, pkt 7 d) OS, pkt

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT:

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: 1. vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem, vi overholder taushetsplikten og legitimerer oss når vi kommer til deg. 2. vi tildeler og endrer

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER SOLA KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten... 8 1.1 Innledning...

Detaljer

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig Forord Porsgrunn kommunes innsats overfor mennesker med rusrelaterte problemer har økt betydelig de seneste årene. Innsatsen har sin bakgrunn i ulike planer, herunder: Rusplan for Porsgrunn kommune (gyldig

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter...

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter... Tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten i Gran kommune gjeldende fra 1.mars 2012 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker

Detaljer

Halden kommune. Kvalitetsstandarder for HALDEN KOMMUNE

Halden kommune. Kvalitetsstandarder for HALDEN KOMMUNE HALDEN KOMMUNE Kvalitetsstandarder for MATOMBRINGING TRYGGHETSALARM HELSEHJELP I HJEMMET PRAKTISK BISTAND I HJEMMET PARKTISK BISTAND OG OPPLÆRING I HJEMMET INDIVIDUELL PLAN BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) IS-xxxx Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) [Foreløpig utkast for eksterne innspill november 2012] 1 Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer:

Detaljer

VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune

VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune Forord Veilederen er ment å gi svar på spørsmål som vil dukke opp underveis. Mange kommuner har hatt ordningen i flere år, mens noen er helt nye.

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Psykisk helse- og rusomsorg i Eidskog kommune

Psykisk helse- og rusomsorg i Eidskog kommune Forvaltningsrevisjon Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Eidskog kommune Psykisk helse- og rusomsorg i Eidskog kommune Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Marit Strandquist. Pasientansvarlig sykepleier i kommunen

Marit Strandquist. Pasientansvarlig sykepleier i kommunen Marit Strandquist Pasientansvarlig sykepleier i kommunen Stokke kommune Rapport 23.06.2005 1 FORORD Prosjektet Pasientansvarlig sykepleier i kommunen ble ledet av Marit Strandquist og er ett av flere delprosjekter

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk

SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk Samarbeid mellom: - Jordmortjenesten - Helsesøstertjenesten - Kommunepsykolog - Barnevernet - Tildelingsktr. v/rusenheten - Fastlegene

Detaljer