en nasjonal meldingsportal for skipsfarten A National Ship Reporting System

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "en nasjonal meldingsportal for skipsfarten A National Ship Reporting System"

Transkript

1 en nasjonal meldingsportal for skipsfarten A National Ship Reporting System

2 SafeSeaNet Norway er en nettbasert meldingsportal som gjør det enklere og raskere for skipsfarten å sende elektroniske opplysninger til norske myndigheter. Meldingsportalen samler inn forskriftsregulert informasjon fra skipsfarten, og sørger for at denne informasjonen gjøres tilgjengelig digitalt for relevante myndigheter. SafeSeaNet Norway is an internet based reporting system that makes it easier and faster for ships to send electronic notifications to Norwegian authorities. The reporting system collects regulated information from shipping, and ensures that this information is made digitally available for relevant government agencies. Utviklingen av SafeSeaNet Norway bygger på gjeldende norsk regelverk, og er således en kontinuerlig prosess. Kystverket har ansvaret for utviklingen av systemet, og samarbeider med andre norske myndigheter på flere områder for å etablere SafeSeaNet Norway som ett felles nasjonalt meldepunkt for skipsfarten; et såkalt maritimt Single Window. Som følge av samhandlingen mellom ulike offentlige myndigheter, kan skipsfarten i dag avgi en mengde pålagt informasjon digitalt i SafeSeaNet Norway, blant annet til Tollvesenet, Sjøfartsdirektoratet, Forsvaret og politiet. Gevinster for næringen er enhetlig rapportering og et felles sted for innrapportering til norske myndigheter, i motsetning til enkeltvis rapportering til ulike etater via e-post, telefon, faks eller på papir. Dette forenkler og effektiviserer skipsfartens møte med den offentlige saksbehandlingen. For offentlige myndigheter betyr dette at ulike etater mottar meldinger fra skip elektronisk gjennom meldingssystemet direkte inn i sine behandlingssystemer, noe som bidrar til å frigjøre ressurser i forvaltningen. Meldingsportalen fungerer også som et samhandlingsverktøy mellom myndigheter for å effektivisere og styrke myndighetsutøvelsen i maritim sektor. The development of SafeSeaNet Norway is an ongoing process based on current Norwegian regulations. The Norwegian Coastal Administration is responsible for administering and developing the reporting system, and collaborates with other governmental agencies to further develop and improve the system as a single window for ship reporting. Ongoing collaboration between governmental agencies has in recent years made it possible for ships to send a wide range of mandatory information electronically via SafeSeaNet Norway to customs, police, military and maritime authorities. SafeSeaNet Norway enables shipping to send information to governmental agencies only once through a single window, instead of having to send a number of reports to different agencies by , telephone, fax or post. The transition to electronic reporting in SafeSeaNet Norway simplifies and streamlines the communication between shipping and various governmental administrations. Similarly, SafeSeaNet Norway distributes mandatory information from shipping electronically to various governmental agencies, making it readily available digitally in their own systems. The information is available by means of a button, instead of having to process and register information received by , telephone, fax or post, thereby freeing up administrative resources for other use. The ship reporting system also works as a tool for interaction between government agencies, thereby strengthening the government s authority within the maritime sector.

3 Endringer i 2015 Som medlem av EØS er Norge forpliktet til å gjennomføre rapporteringsdirektivet for skip (direktiv 2010/65/EF), som pålegger alle medlemslandene i EU/EØS å innføre et elektronisk meldings- og rapporteringssystem innen 1. juni Endringene som skjer på bakgrunn av rapporteringsdirektivet vil medføre en del nye funksjonalitetskrav i dagens system. Kystverket er kommet langt i utviklingen av SafeSeaNet Norway, og planlegger i løpet av 2015 å levere en fullverdig digital løsning for maritim næring som harmoniserer med gjeldende regelverk. Dermed blir SafeSeaNet Norway en fullverdig nasjonal meldingsportal for skipsrapportering. Dette gir skipsfarten et effektivt meldingssystem for innrapportering av digitaliserte elektroniske meldinger til havner og myndigheter, deriblant meldinger knyttet til skipssikring og havnesikring (ISPS), avfall og lasterester, og farlig og forurensende last. Changes in 2015 As a member of the European Economic Area (EEA), Norway is under obligation to carry out the reporting formalities for ships arriving in and or departing from EU ports, which requires all EU/EEA members to introduce an electronic ship reporting system by June 1st, The Norwegian Coastal Administration has already come far in the development of SafeSeaNet Norway, and plans to implement a complete national ship reporting system for shipping in 2015 in accordance with current regulations. This will enable ships to efficiently report mandatory information to ports and governmental authorities electronically, including notifications relating to ship and port security (ISPS), waste and cargo residue, and hazardous and polluting goods.

4 Avfallsmeldinger til havner Fra 1. juni 2015 kan skipsfarten også sende inn elektroniske meldinger om levering av avfall og lasterester ved anløp til norske havner via SafeSeaNet Norway. Meldinger om avfall og lasterester som blir levert via SafeSeaNet Norway vil bli videreformidlet automatisk til den aktuelle ankomsthavnen. Krav om avfallsmeldinger står beskrevet i forurensningsforskriften. Den nye funksjonaliteten vil også tilfredsstille Sjøfartsdirektoratets krav om effektivt tilsyn og kontroll med maritim avfallshåndtering. Notifications on Waste and Cargo Residue As of June 1st 2015, shipping will be able to send notifications on waste and cargo residue electronically via SafeSeaNet Norway. These notifications will be relayed automatically to the relevant port of arrival. This functionality will also satisfy the Norwegian Maritime Authority s requirement of efficient supervision and control of waste management. Requirements on reporting of waste and cargo residue are described in the Pollution Control Act. En ny felles meldeforskrift Fra 1. juni 2015 innfører Kystverket også en ny felles meldeforskrift som erstatter og forenkler dagens meldeplikter etter havne- og farvannsloven. Intensjonen er å gjøre det enklere for maritime brukere å få en oversikt over rapporteringskrav. Se SafeSeaNet for oversikt over meldeplikter og forskrifter. A Common Reporting Act As of June 1st, 2015, the Norwegian Coastal Administration will introduce a Common Reporting Act which will replace and simplify current reporting obligations based on the Harbour Act. The intention is to make it easier for users to get an overview of reporting obligations.

5

6 Fordeler med en nasjonal meldingsportal Kystverkets mål er å utvikle et effektivt meldingssystem, et såkalt maritimt single window, gjennom digitalisering, harmonisering og forenkling av skipsmeldinger. Dette skjer ved hjelp av samhandling mellom ulike myndigheter og havner, og basert på tilbakemeldinger fra brukere av systemet. digitalisering harmonisering forenkling samhandling Single Window for skipsrapportering Fordeler for sjøfarende Ett felles rapporteringspunkt istedenfor flere gjør det enklere for skipsfarten å sende pliktig informasjon til myndigheter. Antall meldinger som pålegges skipsfarten blir redusert ettersom ulike myndigheter mottar en felles melding. Redusering av manuelle registreringer frigjør mer tid til navigasjonsoppgaver om bord. Allerede registrerte brukere kan gjenbruke data som tidligere er registrert i systemet, noe som reduserer administrasjonstid. Systemet er tilrettelagt slik at det blir enklere for skipsfarten å oppfylle de pålagte meldepliktene. Fordeler for myndigheter og havner Overgangen til digitale og enhetlige meldinger fra skipsfarten til havner tilrettelegger for mer effektiv havnelogistikk. Rask og enkel tilgang på digitaliserte og automatiserte skipsmeldinger frigjør tid og ressurser i myndighetenes administrasjon. Les mer på

7 Benefits of a National Ship Reporting System The overall goal is to develop an efficient ship reporting system, a so-called maritime single window, by digitizing, harmonizing and simplifying ship notifications. This is achieved through the collaboration and interaction between various governmental agencies and ports, and based on user feedback. digitization harmonization simplification collaboration Single Window for ship reporting Benefits for seafarers A common national ship reporting system makes it easier for shipping to send necessary information to authorities. The number of governmental reporting requirements towards shipping is reduced to a minimum, as one single report sent electronically through SafeSeaNet Norway is automatically relayed to relevant authorities. Electronic reporting reduces the need for manual reporting, thereby reducing administrative work. Already registered users can save time by reusing previously registered data in SafeSeaNet Norway. The electronic forms in SafeSeaNet Norway are designed to make it easier for shipping to meet ship reporting demands. Benefits for authorities and ports Digitized ship-to-port notifications contribute to improve port logistics. Direct access to electronic ship information enables governmental agencies and ports to save resources and time by reducing administrative work.

8 Tlf.: Publisert: September 2014