Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010"

Transkript

1 Dialogmøte Helse Nord-Trøndelag 9. mars 2010

2 Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Resultat hittil i år Periodisert budsjett Prognose Styringsdokument 2010 Foretakets risikovurdering 5. Eventuelt

3 Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Resultat hittil i år Periodisert budsjett Prognose Styringsdokument 2010 Foretakets risikovurdering 5. Eventuelt

4 Økonomisk resultat HNT, pr. periode 15,0 10,0 5,0 mill kr 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regnskap Budsjett

5 Økonomisk resultat HNT, akkumulert 35,0 30,0 25,0 mill kr 20,0 15,0 10,0 31,1 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regnskap Budsjett Årsprognose

6 Årsprognose Alle ansvarssteder Hele året Resultat Budsjett Prognose Avvik Driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Intern kjøp og salg Driftskostnader Driftsresultat Finansresultat (Års)resultat 0 0 0

7 Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Periodisert budsjett Resultat hittil i år Prognose Styringsdokument 2010 Foretakets risikovurdering 5. Eventuelt

8 Budsjett 2010, prinsipper for periodisering Utgangspunktet er regnskapslov, god regnskapsskikk og retningslinjer fra HMN Periodisering av aktivitet og aktivitetsbaserte inntekter og kostnader er fastsatt med utgangspunkt i klinikkenes årsplaner - Resultat: Relativt stor andel av aktiviteten er periodisert til første halvår Lønnsbudsjettet (overheng på 1,4 % og ytterligere lønnsøkning på 2,1 % fra ca. 1. mai) er periodisert med en noe for stor andel første tertial (p.g.a. at det er benyttet samme periodiseringsnøkkel som i fjor) Buffer er periodisert med økende andel utover i året Effekt av tiltak er forsøkt periodisert inn i henhold til plan

9 Økonomisk resultat HNT, pr. periode 15,0 10,0 5,0 mill kr 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regnskap Budsjett

10 Brutto månedsverk utbetalt totalt Jan Fe Mar Apr Mai Ju Jul Au Se Okt No De Br mnd verk totalt 2010 (faktisk) Br mnd verk totalt 2010 (plan) Br mnd verk totalt 2009 (faktisk) HNT 2010 eksklusive prosjekter (per jan.) faktisk: 2.227,9 plan 2.227, faktisk: 2.228,6

11 Brutto månedsverk utbetalt 12 mnd rullerende Des 06 Des 07 Des 08 Jan 2010 Des 09

12 Andel sykefravær, foretak totalt 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % Jan Fe Mar Apr Mai Ju Jul Au Se Okt No De Mål 2009 : < 7,1 % Andel sykefravær pr januar 2010: 7,9 % 2009: 8,7 % Mål for HNT i 2010: x,x %

13 Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Resultat hittil i år Periodisert budsjett Prognose Styringsdokument 2010 Foretakets risikovurdering 5. Eventuelt

14 Aktivitet DRG pr. februar 2010 Prognose DRG aktivitet for februar - pr 1. mars Plan feb Realisert feb Avvik Avvik innl hel Avvik innl dag Avvik pol Kir N Kir L Med L Med N BFK REHAB HNT ,4 % Nye tall tas ut på mandag 8.mars

15 Periodisering DRG aktivitet 10,0 % 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % Utvikling av avvik Planlagt og faktisk DRG aktivitet Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk 2009 Plan 2010 De fleste perioder har høyere budsjettkrav i 2010, unntatt juli og desember. Dette vil kunne føre til store hopp i aktivitetsoppnåelse.

16 DRG poeng pr mnd ved alt. periodisering A ntall poeng Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Budsjett Poeng 2010 Alt. Budsjett 2010 lik faktisk 2009

17 Akkumulert differanse ved alternativt budsjett Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akkumulert differanse poeng Februar-tall ville hatt en bedring på 127 poeng ved alt. budsjett. Juni-tall ville blitt 467 poeng bedre ved alt. budsjett.

18 Beleggsrapport somatikk jan Totalt Januar 2010 Kir Le Kir Na Med Le Med Na BFK (som) Rehab Somatikk Gj.sn. antall senger i bruk i perioden Tilgjengelige sengedøgn i perioden Utskrevet i perioden Overliggere ved periodens slutt Behandlede pasienter i perioden Liggedøgn i perioden Beleggsprosent i perioden ,1 % 87,5 % 96,0 % 87,6 % 67,7 % 96,3 % 88,8 % ,5 % 88,4 % 99,9 % 118,0 % 83,9 % 66,8 % 94,9 % Gj.sn. Liggetid i perioden ,8 3,2 4,8 4,3 3,3 6,4 4, ,0 3,6 5,2 5,7 3,2 7,0 4,7 Andel Ø-hjelp i denne perioden ,9 % 54,9 % 91,4 % 91,9 % 83,4 % 52,9 % 79,2 % ,0 % 58,7 % 93,1 % 94,3 % 80,5 % 21,7 % 78,8 %

19 Beleggsrapport psykiatri jan Totalt Januar 2010 Psykiatri Bup Psykiatri Gj.sn. antall senger i bruk i perioden Tilgjengelige sengedøgn i perioden Utskrevet i perioden Overliggere ved periodens slutt Behandlede pasienter i perioden Liggedøgn i perioden Beleggsprosent i perioden ,6 % 79,7 % 76,0 % ,0 % 107,4 % 75,7 % Gj.sn. Liggetid i perioden ,1 9,9 17, ,8 66,1 19,8 Andel Ø-hjelp i denne perioden ,0 % 55,6 % 43,8 % ,4 % 25,0 % 45,1 %

20 Pasientrettigheter, ventelister og fristbrudd - rettigheter -utvikling - status - tiltak

21 Aktuell situasjon Asker og Bærum sykehus tilsynssak Stor medieoppmerksomhet politiske dagsorden fra Helseministeren ber om kartlegging av alle foretak Brev fra Helse Midt-Norge Drøftet i Foretaksledelsen Orientering for styret (utsatt)

22 Rapport til HMN Rutiner og praksis for innkalling og oppfølging av pasienter i samsvar med lovkrav. Prioriteringsveiledere implementert. Prosedyre revideres i Internrevisjon planlagt i Ingen ureglementerte endringer i frister. Skriftlig informasjon til pasienter i samsvar med pasientrettighetsloven. HNT har hatt en del fristbrudd i 2009 dels pga dårlig rydding i ventelister. Innført månedlige klinikkvise statusrapporter. Ikke registrerte brudd i forhold til forsvarlighetskriterier.

23 Henvisninger gjeldende lov Vurderingsfrist 30 virkedager (10 for BUP) Prioritering (ihht nasjonale veiledere) Rett til nødvendig helsehjelp m/individuell frist Rett til helsehjelp m/frist 1 år (HMN) Ikke rett til helsehjelp Informasjon til pasienten Prosedyre for behandling av henvisninger i EQS sist revidert 2006 Venteliste for kontrollpasienter

24 Utvikling av statistikkgrunnlag knyttet til henvisninger I 2009 har følgende blitt gjort for å utvikle statistikkgrunnlag knyttet til henvisninger: Fokus på fristbrudd (behandlingsfrist) i rapportering til styret (gjelder rett til nødvendig helsehjelp) Målekort for fristbrudd er etablert (med både fristbrudd for ventende pasienter og avviklede pasienter) Månedlige lister over ventende pasienter med fristbrudd blir sendt ut til alle klinikker Lister over ventende over 1 år med rett til nødvendig helsehjelp er sendt ut til aktuelle klinikker (pr ) Hvilke tiltak er gjort på bakgrunn av dette, og hva er resultatene så langt? På hvilke områder er det behov for videreutvikling og bedre oppfølging?

25 Styringskort Brudd på vurderingsfrist Avd Ant. Henviste Jan 2010 Ant. Vurdert innen 30 virkedager Andel Vurdert innen 30 virkedager Antall med brudd på vurderingsfrist* KIR % 6 HOTELL % 0 ØNH % 1 ØYE % 86 GYN % 1 NEV % 8 PED % 2 MED % 20 FØDE % 0 PSYK % 0 REHAB % 1 HAB BARN % 0 NAMSOS % 125 Avd Ant. Henviste Jan 2010 Ant. Vurdert innen 30 virkedager Andel Vurdert innen 30 virkedager Antall med brudd på vurderingsfrist* BARN % 0 FØDE % 0 GYN % 0 HAB BARN % 0 KIR % 14 MED % 5 PSYK % 4 REHAB % 33 LEVANGER % 56 HNT % 181 * Disse pasientene blir det levert lister på fra data- og analyseavdelingen hver måned.

26 Styringskort Brudd på behandlingsfrist Avd Fristbrudd-oversikt Helse Nord-Trøndelag HF pr. 28. februar 2010 Gjelder pasienter som har fått fristdato og som har rett til helsehjelp Ant. Avviklede m/ frist Ant. Ventende m/frist Sum Ant. Pasienter med frist Antall fristbrudd avviklede Antall fristbrudd ventende* Sum Antall Fristbrudd Andel fristbrudd Avviklede Andel fristbrudd Ventende Andel fristbrudd Samlet KIR % 6 % 8 % HOTELL % 33 % 17 % ØNH % 0 % 1 % ØYE % 5 % 6 % GYN % 2 % 1 % NEV % 9 % 7 % MOT % 0 % 0 % PED % 5 % 13 % MED % 8 % 6 % FØDE % 67 % 40 % PSYK % 5 % 6 % REHAB % 0 % 0 % HABB % 17 % 17 % NAMSOS % 6 % 7 % Ant. Ant. Ant. Antall Antall Andel Andel Andel Sum Antall Avd Avviklede Ventende Pasienter fristbrudd fristbrudd fristbrudd fristbrudd fristbrudd Fristbrudd m/ frist m/frist med frist avviklede ventende* avviklede ventende Samlet BARN % 19 % 17 % FØDE % 0 % 0 % GYN % 1 % 1 % HABB % 19 % 17 % KIR % 9 % 11 % MED % 6 % 6 % PSYK % 13 % 16 % REHAB % 9 % 9 % LEVANGER % 9 % 10 % HNT % 8 % 9 % * Disse pasientene blir det levert lister på fra data- og analyseavdelingen hver måned.

27 Videre tiltak i HNT Foretaksnivå Rapportere til HMN Revidere gjeldende prosedyre fra 2006 Internrevisjon gjennomføres i 2010 Ny indikator for oppfyllelse av vurderingsfrist 30 dager Forbedret statistikk - målekort Klinikkvise tiltak Kartlegge situasjonen i hver klinikk/avdeling Forankre ansvar og gjennomgå rutiner Gjennomføre nødvendig opplæring Mål: 0 visjon for fristbrudd

28 Utvikling gj.sn. ventetid avviklede pasienter feb.09 mar.09 1.tertial 09 mai.09 jul.09 2.tertial 09 sep.09 okt.09 nov.09 3.tertial 09 jan.10 feb.10 Somatikk Psykisk helsevern, BUP Psykisk helsevern, VOP Rus

29 Utvikling antall fristbrudd behandlingsfrist (rettighetspasienter) Antall mar.09 apr.09 mai.09 jun.09 jul.09 aug.09 sep.09 okt.09 nov.09 des.09 jan.10 feb.10 Måned NAMSOS LEVANGER HNT Fokus på brudd på behandlingsfrist fra mars Lister over henviste med brudd på behandlingsfrist sendes ut månedlig.

30 Utvikling antall fristbrudd brudd på vurderingsfrist 30 virkedager Antall jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des.10 Måned Namsos Levanger HNT Fokus på brudd på vurderingsfrist fra januar Lister over henviste med brudd på behandlingsfrist sendes ut månedlig.

31 Fagområder med spesielt fokus i HNT Ortopedisk kirurgi Revmatologi Øyesykdommer Barne- og ungdomspsykiatri

32 Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Resultat hittil i år Periodisert budsjett Prognose Styringsdokument 2010 Foretakets risikovurdering 5. Eventuelt

33 Oppfølging av eiers samlede styringsbudskap - helhetlig styring - fra strategi til operativ drift

34 Virkemidler og ansvar Sikre at føringer, mål, oppgaver, styringsparametre og tiltak formidles tydelig. HF ets virkemidler: Styringsdokument og Protokoll fra foretaksmøte operasjonaliseres og legges inn i VIRKSOMHETSPORTALEN i felles RHF mal. Det rapporteres direkte i denne Lista i Virksomhetsportalen. Tiltak fra egen strategi 2016 legges også inn. Budsjett og virksomhetsplaner for HF, klinikker, avdelinger og seksjoner er grunnlagsdokumenter. Bindende årlig planverk. Administrerende direktør utformer skriftlige lederavtaler med styringskort for den enkelte klinikkleder og dette følges opp i hele foretaket inkludert system for risikostyring. (Klinikklederne.) Dialogmøter på HF, klinikk-, avdelingsnivå og eventuellt på seksjons-/postnivå med oppfølging av oppdragene for alle ledere. Adm.direktør rapporterer til styret iht rapporteringskrav som fremgår av foretaksprotokoll av Det er styrets ansvar å sørge for at HF et leverer i samsvar med styringsdokument og protokoll fra foretaksmøtet.

35 Oppfølging og rapportering Månedlig gjennom ØBAK (Ø=Økonomi, B=Bemanning, A=Aktivitet, K=Kvalitet) Dialogmøter mellom adm. dir. og klinikklederne (Annen hver måned) Dialogmøter tertialvis mellom AD og klinikken. (Bredere deltakelse) Tertialvis via egen matrise i VIRKSOMHETSPORTALEN Pr 1. tertial skal tiltak knytta til oppgavene være registrert i matrisen Pr 2. tertial skal vi rapportere hvorvidt tiltakene fører til måloppnåelse og ev. om IKKE, hvilke nye tiltak som iverksettes. Egne styresaker i HNT ved 1.tertial, 2.tertial og Årlig melding. Styrets Årlige melding, frist

36 Håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen Begrensninger: Uklare målformuleringer Ulik oppfatning av mål Ulik oppfatning av risikotoleranser Svakheter i menneskelig dømmekraft Beslutning om tiltak må bygge på kost/nytte vurdering. Tiltak og aktiviteter gjennomføres ikke pga ubevisste eller bevisste feil MÅL Strategier Kritiske suksessfaktorer Styringsparametere Risikoer Tiltak og kontrollaktiviteter

37

38 Styringspakke Helse Nord-Trøndelag HF Styre Lederkontrakt Direktør Klinikker Avdelinger Seksjoner Stab

39 Forslag styringskort

40 Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Resultat hittil i år Periodisert budsjett Prognose Styringsdokument 2010 Foretakets risikovurdering 5. Eventuelt

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 01.11.11 104/11 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014 Økonomi Styresak 22-214 Driftsrapport februar 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 13.3.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 214 Nordlandssykehuset HF Ikke trykt

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Ledelsesrapport per februar 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Trykte

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015

Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015 Kvalitetsrapport Resultat og ltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015 Side 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Datagrunnlag... 3 3 Foreløpige månedlige ventelistetall... 3 3.1 Regional oversikt... 3

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ingvild Fjellberg, 75 51 29 00 Bodø, 10.6.2015 Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål Denne styresaken

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer