Saker til behandling. 44/13 12/ Søknad om næringstilskudd - stølsbua Åkerstølen 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 44/13 12/04999-6 Søknad om næringstilskudd - stølsbua Åkerstølen 3"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl. 13:00 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til politisk sekretariat Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSKART Side Saker til behandling 44/13 12/ Søknad om næringstilskudd - stølsbua Åkerstølen 3 45/13 12/ Søknad om næringstilskudd - Lars Hamarsbøen 4 46/13 12/ Søknad om næringsstøtte - Brødrene Øyo AS 8 47/13 13/ Søknad om næringstilskudd - Otto Torstein Øvrejorde 10 48/13 13/ Søknad om næringstilskudd - Haaland Lift 12 49/13 13/ Søknad kommunalt næringstilskudd - Geilo idrettslag 14 50/13 13/ Søknad om støtte til næringsformål - Jarle Rueslåtten Paulsen 15 51/13 13/ Søknad om næringstilskudd - Dagali Utvikling AS 19 52/13 13/ Søknad om næringstilskudd - Geilo Tomteservice AS 21 53/13 13/ Søknad om tilskudd fra næringsfondet - samfunnsutviklingsavdelingen 23 54/13 13/ Søknad om næringstilskudd - Lars Villand 25 55/13 13/ /001/0/0 m.fl. Groven - konsesjon ved erverv av landbrukseigedomar 27 56/13 13/ Søknad om tilskott til bygdeutviklingsprosjekt 33 1

2 Delegerte saker 191/13 12/ Søknad om bygging av landbruksvei - Rundebergetveien Innvilget 192/13 12/ Manuell utbetaling - produksjonstilskott i jordbruket pr Harald Hagen - gbnr 056/004 Innvilget 193/13 13/ /13 13/ /13 13/ Melding om delegert vedtak-startlån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Melding om delegert vedtak-startlån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 67/36/0/0 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Avslått Innvilget Innvilget 196/13 13/ Søknad om næringsstøtte - Høve Støtt AS Avslått 197/13 13/ Søknad om næringsstøtte - Café Mocca Delvis innvilget 198/13 12/ Melding om delegert vedtak-startlån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Innvilget Hol, Tony Arild Kjøl ordfører 2

3 Saker til behandling 44/13 Søknad om næringstilskudd - stølsbua Åkerstølen Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 242 Saksbehandler: Espen Bille-Larsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad m/budsjett og finansieringsplan Dokument i saka: Søknad m/budsjett, finansieringsplan, tegninger m.m. Saksopplysninger: Eierne av gården Nordre Foss ønsker å sette i stand stølsbua, Åkerstølen, oppe på fjellet mellom Ustaoset og Haugastøl. Stølen ligger ved veien, stølsvegen Øynadn Raggen. Etter at Embretstølen, som ligger ca. 4 km lenger vest for Åkerstølen, har lagt ned sin virksomhet ser man et større potensiale for Åkerstølen gjennom også å utvikle dette til et utfartssted med servering for de mange skientusiastene i området. Både Ustaoset Vel og Haugastøl Vel er positive til initiativet da dette er med å sikre et godt og helhetlig tilbud. Dialogen med velforeningene har vært viktig i videre prosess. Søkerne bestemte seg for å sette i gang med servering på Åkerstølen med oppstart sesongen 2012/2013. Det søkes om næringstilskudd, fordi man mener at dette er en viktig næring, men som ikke er i vekst. Kanskje heller det motsatte. Dette ønsker man å gjøre noe med gjennom å bidra med et godt serveringssted i fjellet, som tar vare på lange tradisjon og som imøtekommer etterspørselen i turistmarkedet. Interessen for skiturer på fjellet har økt betydelig de siste årene. Dette kan gi en mulighet til å drive et serveringssted som kan bli et viktig supplement til den ordinære gårdsdrifta. Et av Hol kommunes satsingsområde er fysisk aktivitet, og man tror at dette kan være med på å stimulere til det. Man ønsker å bidra til at Hol kommune skal fortsette å være en flott kommune å feriere i og å bo i. Utdrag av forretningsidé: Åpne for servering på stølsbu i fjellet m/servering av - suppe m/tilbehør(rundstykker- hjemmelaget) - kake, rømmebrød, vafler etc.(tradisjonskost) 3

4 - varme- og kalde drikker - sjokolade m.m. Man ønsker å ha få andre salgsobjekter, men holde fokus på tradisjon og «sunt og godt». Man vil skape en lun og god atmosfære for gjestene der man sitter i omgivelser som bærer preg av gammel historie. Stølen har sitteplass inne til ca. 35 personer. Stølen ligger lunt og fint til i terrenget. Kapitalbehovet for tiltaket er ca mill. Det er ikke angitt noen søknadssum. Det er tidligere innvilget et etablerertilskudd til Åkerstølen på kr ,- Forhold til overordna plan: Kommuneplanens samfunnsdel kap Miljøkonsekvenser: Ingen kjente Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen kjente Økonomiske konsekvenser: Ved positivt vedtak reduseres næringsfondet med tilsvarende beløp. Vurdering: Søknaden ligger innenfor søknadskriteriene for næringsfondet. For Hol kommune som turistkommune utgjør utfarts- og serveringsstedene i løypenettet vårt en viktig og verdifull ressurs. Vi må også erkjenne at det er et generasjonsskifte der det ikke lenger kan tas for gitt at den samme idealismen legges til grunn for å opprettholde disse tilbudene. Rådmannen mener at disse serveringsstedene utgjør en viktig del av det totale reiselivsproduktet, og anbefaler at Hol kommune understøtter utviklingstiltak som opprettholder driften. Rådmannens innstilling: Formannskapet innvilger et næringstilskudd på inntil kr ,- til stølsbua Åkerstølen for rehabilitering og utbygging. Midlene tas fra næringsfondet konto

5 45/13 Søknad om næringstilskudd - Lars Hamarsbøen Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 242 Saksbehandler: Espen Bille-Larsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad BU-søknad m/budsjett rekneskap, finansieringsplan, driftsplan m.m. Dokument i saka: Søknad BU-søknad m/budsjett regnskap, finansieringsplan, driftsplan m.m. Landbruksfaglig uttalelse Hol kommune Saksopplysninger: Vedleggene til søknaden er unntatt offentlighet Det søkes om støtte til næringsformål i forbindelse med ombygging av driftsbygning for melkekyr med installering av melkerobot på gnr.bnr. 49/1 i Hol. Det er også søkt om bygdeutviklingsmidler (BU) fra Innovasjon Norge, der søknaden er til behandling etter at uttalelse fra kommunen er gitt. Det søkes om tilskudd fra næringsfondet etter kap.4 på kr Kostnadsoverslag for tiltaket er kr Finansieringen er søkt gjennomført med kr i egenfinansiering/eget arbeid, kr i tilskudd fra Innovasjon Norge, kr i tilskudd fra kommunen og kr i lån fra banken. Tiltaket omfatter ombygging av driftsbygning for melkeproduksjon med kjøp og installering av melkerobot. Det vil gi mer plass til melkekyr, og det vil også bli bygd ny kalveavdeling og sykebinge. I forbindelse med dette har søker inngått intensjonsavtale om leie av melkekvote ( liter i 10 år), slik at han får en samlet disponibel melkekvote på liter, produsert på 29 årskyr en øking på % i forhold til dagens produksjon. Det vil også bli leid inn 40 dekar fulldyrka jord (har avtale). Ca. 20 % av melkekyrene i Norge blir melket av robot i Målet med tiltaket er både å redusere på arbeidsinnsats i forhold til produsert mengde melk/inntektsgrunnlaget, lette arbeid som kan føre til/forverre fysiske belastningsskader, få bedre tid til andre oppgaver på gården/annen inntektsgivende arbeid samt å øke produksjonen med utgangspunkt i dagens driftsbygning. Forhold til overordna plan: Kommuneplanens samfunnsdel kap og

6 Miljøkonsekvenser: Generell oppgradering av driftsbygninger i landbruket er positivt for miljøet. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen kjente Økonomiske konsekvenser: Ved positivt vedtak reduseres næringsfondet med tilsvarende beløp. Vurdering: I den landbruksfaglige vurderingen heter det bl.a.: Søknaden oppfyller kriteria for å få støtte frå kommunalt næringsfond kap. 4 ved at etablert næringsverksemd i Hol søkjer tilskot til investeringar i anlegg, bygningar og utstyr. Søknaden er svært godt dokumentert ved komplett søknad om Bygdeutviklingsmidlar (BU). Det vert presisert at mjølkerobot ikkje er ei lett omsetteleg «vare»/maskin, fordi slike berre vert omsett som nye, i tillegg er marknaden svært begrensa og standard installasjon er permanent. Jamfør Hol kommune sin kommuneplan, samfunnsdelen, skal Hol kommune gjennom langsiktig planlegging ha eit aktivt landbruk og ein god forvaltning av utmarksressursane i alle bygder. Hovudmålet er å arbeide for at landbruket i Hol bidreg til aktive bygder med stabil busetnad. Hol kommune skal støtte bruksutbyggingssaker innan tradisjonelt landbruk, tilleggsnæringar og oppretthalde/auke talet på stølar i drift. Søknaden vurderast dermed å vere i tråd med Hol kommune sin kommuneplan, samfunnsdel og strategi. Søkjar har produksjon av mjølk og storfekjøt som hovudnæring, men har òg produksjon av sauekjøt, vedsal og hytteutleige som del av drifta. Det er allereie lagt til rette for lokal foredling og sal av landbruksprodukt når det vert aktuelt å satse meir på det. Ein ønskjer no å auke produksjonen. Det er nært føreståande generasjonsskifte på garden, og eldste dottera med sambuar har eit sterkt ønskje om å ta over drifta frå Dei har begge landbruksskule, erfaring/interesse for landbruk og vidareutdanning innan andre yrke. Hol kommune er oppteken av at yngre generasjonar tek over og held fram med aktiv landbruksdrift på minst same nivå som i dag, og ein ser at for å nå det målet må ein ikkje minst nytte seg av teknologi og driftsmåtar som gjer det lettare å kombinere gardsarbeid med anna inntektsgjevande arbeid utanfor garden. Installering av mjølkerobot er eit slikt grep, som saman med høveleg ombygging vil auke kapasiteten på produksjonen, samstundes som arbeidsmengda vert noko redusert eller måten ein arbeider på vert endra. Ein vil òg sikre drift i framtida ved å gjere denne investeringa allereie no det er kapasitet i driftsbygningen for 35 årskyr. For kvoteåret 2013 vil det berre vere 15 produsentar med mjølkekyr att i Hol (og 4 med geit). Det er derfor avgjerande viktig at ein no støtter opp om investeringar hjå dei som satsar vidare, og særleg når det er yngre generasjonar som vil føre drifta vidare. Med denne investering vil det ha vorte investert fleire millionar kroner på garden dei siste åra, og Lars og Åse Liv Hamarsbøen har både kompetanse, fagleg dugleik og vilje til å nå måla om auka produksjon med same gode kvalitet og resultat som i dag. Søkjaren har svært gode føresetningar for å lukkast med landbruksproduksjonane. Stølsdrifta i Havsdalen har stor verdi for kulturlandskapsbiletet. Den store og viktige betydinga for reiselivet i områdane inntil nasjonalparken er noko både Hol kommune og regionen som heile er opptekne av å støtte opp om og bevare. Søknaden vert derfor tilrådd innvilga. 6

7 Rådmannens innstilling: Formannskapet innvilger et tilskudd til Lars Hamarsbøen på inntil kr ,- til ombygging av driftsbygning og innstallering av melkerobot. Midlene tas fra næringsfondet konto

8 46/13 Søknad om næringsstøtte - Brødrene Øyo AS Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Espen Bille-Larsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad med budsjett og regnskap Dokument i saka: Søknad med budsjett og regnskap Saksopplysninger: Søker har de senere årene flyttet produksjonen sin vekk fra Geilo grunnet for høyt kostnadsnivå. Denne prosessen er gjennomført uten tap av omsetning som for 2012 vil være ca. 20 mill. Det er nå startet et arbeid med å identifisere mulig etterbruk av de arealene som nå er frigjort. De ledige arealene utgjør totalt ca m2 oppført i perioden 1936 til 1996, for øvrig av varierende kvalitet. I første fase av arbeidet vil man foreta en opprydning og starte en prosess som sikrer god utnyttelse av eiendommen. Søker presiserer at det under begrepet «opprydning» ligger å fjerne større maskiner som krever spesialutstyr samt annet teknisk arbeid. Kostnadsbildet for første fase vil ligge i størrelsesorden kr der finansieringen vil gjøres med egne midler, evt. med støtte fra tiltaksfondet. Det søkes Hol kommune om et tilskudd begrenset til inntil 50 % av antatte kostnader for første fase. Forhold til overordna plan: Kommuneplanens samfunnsdel kap Miljøkonsekvenser: Ingen kjente Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen kjente Økonomiske konsekvenser: Ved positivt vedtak reduseres næringsfondet med tilsvarende beløp. 8

9 Vurdering: I en tilsvarende sak fra 2012 ble det stilt spørsmål fra kommunens side om slike prosjekter er eiendomsutvikling eller en omstillingsprosess. I motsetning til tilsvarende sak som nevnt over er Brødrene Øyo AS fremdeles i drift selv om store deler av virksomheten er flyttet. Likevel blir det ikke en ren omstillingsprosess da det foreløpig ikke foreligger planer om egen virksomhet i de ledige/fraflyttede lokalene, men at man ønsker å utvikle eiendommen for å kunne tilby ledige lokaler til annen virksomhet. I henhold til retningslinjene kan det ikke gis tilskudd til hverken private eller offentlige eiendomsinvesteringer. Rådmannen mener at prosjektet fremstår mest som privat eiendomsutvikling, noe som ikke kvalifiserer til kommunal næringsstøtte, men at dette vil bli tydeligere etter gjennomført første fase. Rådmannen foreslår derfor et tilskudd på kr ,- til innledende prosjektarbeid og at man vurderer evt. videre støtte etter dette, i tråd med vedtaket som ble gjort i tilsvarende sak i Viktigheten av å tilrettelegge for utnyttelse av større næringsarealer underbygger dette. Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet innvilger et tilskudd til Brødrene Øyo AS på inntil kr ,- til innledende prosjektarbeid. Midlene tas fra næringsfondet konto Det kan søkes om evt. ytterligere prosjekttilskudd etter første fase, og det må da foreligge en statusrapport og en prosjektplan for prosjektet som gir Hol kommune et bedre grunnlag til å vurdere om prosjektet ligger innenfor rammene av kommunal næringsstøtte. 9

10 47/13 Søknad om næringstilskudd - Otto Torstein Øvrejorde Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 242 Saksbehandler: Espen Bille-Larsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad om næringsstøtte Driftsplan m/budsjett, finansieringsplan og regnskap Brev fra Hol kommune til Innovasjon Norge Dokument i saka: Landbruksfaglig uttalelse Søknad om næringsstøtte Driftsplan m/budsjett, finansieringsplan og regnskap Brev fra Hol kommune til Innovasjon Norge Kopi av brev til Hol sparebank Saksopplysninger: Vedleggene til søknaden er unntatt offentlighet. Søknaden gjelder utvidelse, ombygging og nybygg knyttet til melkeproduksjon på geit, både på gården og på stølen. Geiteholdet i Hallingdal er under sterkt press, bl.a. pga. av de smittsomme sykdommene BCE, paratuberkulose m.fl. som går spesielt på geit. Det er 17 melkeprodusenter på geit igjen i Buskerud og 3 av disse holder til i Hol (i tillegg er det én produsent som foredler all melk lokalt). De siste årene har man holdt på med sanering av besetningene i prosjektet «Friskare geiter», slik at man i løpet av 2013 skal være kvitt disse sykdommene. Tine tar fra 2014 ikke i mot melk fra besetninger som ikke er sanert. Det krever at bygninger både hjemme og på stølen må oppgraderes og gjøres rene for smitte. Det betyr at det meste av innredning, gulv og vegger må skiftes, i tillegg skal fôrhåndtering mekaniseres og melkeanlegg fornyes. Fjøset på gården ble tatt i 2012, og stølsfjøset skal tas i Mange benytter anledningen når driftsbygningene midlertidig står tomme, til å utvide og bygge om for økt produksjon i fremtiden. Øvre Hallingdal er fremdeles en av produksjonsklyngene for geitehold i Norge, og det er ønske fra alle hold om å støtte opp om de gjenværende produsentene. Man må huske på at det er få husdyr som beiter og holder vanskelig tilgjengelig kulturlandskap ved like på samme måte som geit gjør. I tillegg er geiteholdet svært synlig i høyfjellet, og et kjærkomment syn for både turister og fastboende. Raggsteindalen er et område som er mye brukt som turområde for turister og fastboende. Dette er søknad tilsvarende den en annen melkeprodusent på geit sendte inn i fjor. 10

11 Søknaden fra Øvrejorde på gnr.bnr. 28/1 Øvrejorde omfatter både utvidelse og ombygging for økt produksjon når besetningen er bygd opp igjen, både hjemme på gården i Hovet og på stølen (fellesstøl med L. Villand i Raggsteindalen). Det er melkekvote på liter som blir produsert på 100 årsgeiter, i tillegg er det hold av 75 vinterfôra sauer. Disponert areal er på 81 da. fulldyrka jord, 90 da. beite eid areal, 61 da fulldyrka jord, 1 da overflatedyrka og 31 da beite leid areal. All jorda blir benyttet til fôrproduksjon. Etter sanering og ombygging skal det leies inn kvoteliter, slik at produksjonen blir økt til liter i året og 115 årsgeiter, samtidig som saueholdet blir redusert til 55 vinterfôra sauer for å ha nok grovfôr/beite. Dette tilsvarer ca. 40 % økning i produksjonen av geitemelk. Det er nært forestående generasjonsskifte på gården om et år eller to, med planer om å satse videre på melkegeit. Forhold til overordna plan: Kommuneplanens samfunnsdel kap og Miljøkonsekvenser: Tiltak for å redusere potensialet for smittsomme sykdommer i landbruksnæringa må generelt ansees å være svært positivt. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen kjente Økonomiske konsekvenser: Ved positivt vedtak reduseres næringsfondet med tilsvarende beløp. Vurdering: I den landbruksfaglige vurderingen heter det: Garden er vel driven og produksjonen held høg kvalitet. Etter sanering og ombygging er dekningsbidraget frå landbruk rekna ut til å auke betydeleg frå 2015, men investeringa belastar driftsøkonomien dei fyrste åra. Kapitaltrong/kostnadsoverslag er på kr Innovasjon Norge har tildelt investeringstilskot på kr og rentestøtte på banklån for denne søknaden. Det vert søkt om støtte frå kommunalt næringsfond i tillegg for å redusere gjeld/tæring på eigenkapital. Søknaden oppfyller kriteria for å få støtte frå kommunalt næringsfond kap. 4 ved at etablert næringsverksemd i Hol søkjer tilskot til investeringar i anlegg, bygningar og utstyr. Søknaden er svært godt dokumentert ved komplett søknad om Bygdeutviklingsmidler (BU). Rådmannens innstilling: Formannskapet innvilger et næringstilskudd til Otto Torstein Øvrejordet på inntil kr til utvidelse, ombygging og nybygg knyttet til melkeproduksjon. Midlene tas fra næringsfondet konto

12 48/13 Søknad om næringstilskudd - Haaland Lift Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 242 Saksbehandler: Espen Bille-Larsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad m/kostnadsoversikt Dokument i saka: Søknad m/kostnadsoversikt Saksopplysninger: Søker startet opp Geilo Liftutleie i mai Virksomheten driver med utleie av ulike typer lifter og maskiner både i Hallingdal og utenfor regionen. De siste årene har virksomheten økt maskinparken slik at man nå er oppe i 30 lifter, 1 gravemaskin, 1 teleskoptruck, bygg gjerder, arbeidsbrakke etc. Av større kunder i regionen kan nevnes bl.a. E-CO Energi Hallingdal. Disse har rettet en forespørsel til virksomheten om å skaffe en kraftig 4WD batteridrevet lift for vedlikehold av tunneler. I tillegg har man vurdert en spesiallift med belter for arbeid i terreng for utvendig vedlikehold av bl.a. master etc. for E-CO Energi og Statnett i Hallingdal. Dersom virksomheten skal anskaffe disse spesialmaskinene for å kunne imøtekomme forespørselen fra overnevnte aktører er det behov for en vesentlig økonomisk støtte for å kunne klare investeringene. For virksomheten er det viktig å kunne imøtekomme kundenes behov for derigjennom å være ledende aktør i dette markedet. Kapitalbehovet for innkjøp av disse spesialmaskinene er ca ,- + mva. og det søkes Hol kommune om tilskudd på inntil 50% av det totale kapitalbehovet. Forhold til overordna plan: Kommuneplanens samfunnsdel kap Miljøkonsekvenser: Ingen kjente Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen kjente 12

13 Økonomiske konsekvenser: Ved positivt vedtak reduseres næringsfondet med tilsvarende beløp. Vurdering: Siden oppstart i 2008 har virksomheten utviklet seg videre gjennom å kunne tilby maskinutleie og kompetanse både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er gjort investeringer i nytt utstyr for å kunne tilpasse seg etterspørselen i markedet. Virksomheten har tidligere mottatt tilskudd i 2010 (100 ). I søknaden ble det opplyst om at regnskap for 2012 skulle ettersendes når dette var klart. Dette er p.t. ikke mottatt. Virksomheten som sådan tilfredsstiller målsetningene pkt. a og b i kap. 2 i retningslinjene for kommunalt næringstilskudd men formålet med det omsøkte tilskuddet vurderes derimot å ligge utenfor næringsfondets formål. Rådmannen begrunner dette med følgende: Utstyret det søkes om tilskudd til vurderes som spesialtilpasset til å levere oppdrag knyttet til en større aktør innen energibransjen. Det er uklart om det foreligger en langsiktig avtale eller intensjonsavtale om å levere slike oppdrag, men med et begrenset marked blir risikoen knyttet til slike investeringer svært høy. Søknaden mangler en finansieringsplan, og det fremkommer derfor ikke i søknaden om denne ene kunden bidrar med finansiering på noen måte. Innen entreprenørbransjen vurderes behovet for oppdatert og til dels kostbart spesialutstyr som løpende. Dette bekreftes også av bransjeaktører. Hol kommune har tidligere lagt seg på en linje der man ikke ønsker å benytte midler fra næringsfondet til å støtte slike typer større utstyrsinvesteringer, men heller kunne støtte andre typer utviklingstiltak og fellestiltak for den aktuelle bransjen. I en slik sammenheng vil et unntak fra denne linjen virke konkurransevridende uavhengig av hvilken type spesialutstyr det evt. gjelder. Rådmannens innstilling: Formannskapet finner ikke å kunne imøtekomme søknaden om næringstilskudd fra Haaland Lift til innkjøp av kraftig 4WD batteridrevet lift. 13

14 49/13 Søknad kommunalt næringstilskudd - Geilo idrettslag Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 223 Saksbehandler: Jon Opsahl Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: 1. Geilo IL søknad om kommunalt næringstilkudd av Budsjett Skarverittet Geilo IL Dokument i saka: Informasjon og retningslinjer for kommunal næringsstøtte, vedtatt sak 139/11 Saksopplysninger: Geilo idrettslag gjennomførte i 2011 og 2012 Skarverittet. Før dette hadde arrangementet ikke blitt gjennomført på en rekke år. For 2013 er Geilo Idrettslag, i samarbeid med Hol IL og andre lokale organisasjoner, tildelt NM terreng maraton og NC terreng maraton for junior og senior. Løpene skal foregå i egen løype, sammen med de andre arrangementene/klassene i Skarverittet Løpet utgjør også avslutning for norgescup i terrengsykling. Målsettingen for Geilo IL er at NC og avslutningsarrangementet skal være en permanent del av Skarverittet, og visjonen er at Skarverittet skal bli sesongavslutning for terrengsykkelmiljøet ala det Skarverennet er for langrennsmiljøet. Påmelding til rittet ble åpnet 20. mars. Det er stor interesse knyttet til slike sykkelritt. Geilo IL planlegger langsiktig og ønsker å fokusere på å bygge opp Skarverittet som merkevare. Det er ventet at NM og også NC sitt avslutningsritt har spesiell interesse for media, forbund etc. I tillegg til selve løpet ønsker Geilo IL å arrangere en årlig sykkelgalla med et attraktivt innhold for å skape oppmerksomhet og tiltrekke seg publikum. Det er knyttet store utgifter til utvikling av løypetareseer, markedsføring, premier og gjennomføring. Geilo IL søker næringstilskudd på kr ,- fra Hol kommune. Sammen med idrettslagets ressurser, dugnad, sponsorer og andre samarbeidspartnere vil tilskuddet nyttes til å gjennomføre samt markedsføre og etablere et arrangement som setter Geilo på kartet. Forhold til overordna plan: I Kommuneplanens samfunnsdel kap 4.5 nedfelles strategi om tilrettelegging for 14

15 meningsfylte opplevelser og et rikt kulturliv. Tiltaket vurderes til å falle inn under denne strategi. Økonomiske konsekvenser: Årlig ramme for kommunalt næringstilskudd for 2013 er kr 3 millioner som fordeles to ganger hvert år. Ved tildeling av støtte til Geilo IL vil det gjenstå kr 2,9 millioner til andre tilskuddsformål. Søker ber om kr ,- i tilskudd av et totalt budsjett på kr ,-. Total kommunal og statlig støtte kan ikke utgjøre mer enn 50% av budsjett. Tildeling kan innvilges. Vurdering: I følge kapitel 4 i Retningslinjer for tilskudd til næringsformål kan lag og organisasjoner søke tilskudd der tiltaket er kommersielt rettet og har markedsverdi. Retningslinjene gir eksempel på slike tiltak og nevner spesifikt: Investeringer i anlegg, bygninger og utstyr. Markedsføringstiltak som for eksempel utvikling av websider, videoproduksjon, reklamekampanjer m.m. Fellestiltak for reiselivet eller arrangement som gir positive ringvirkninger. Geilo IL har en strategi der man ønsker å bygge opp en merkevare tilsvarende Skarverennet men for terrengsykkelsporten. Verdien av Skarverennet for Hol kommune er svært stor innen en rekke felt. Lykkes Geilo IL med sin strategi knyttet til Skarverennet vil følgelig dette ha en stor verdi for Hol kommune. Søknad fra Geilo IL er behandlet i administrativt fondsstyre og er vurdert til å falle innenfor tildelingskriteriene. Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet bevilger kr ,- i kommunal næringsstøtte til Geilo IL, i forbindelse avvikling av Skarverittet Hol kommune skal profileres i materiell i forbindelse med arrangementet, der det fremgår at arrangementet er støttet av Hol kommune. Hol kommune ønsker også mulighet for banner i arena. 3. Tilskuddet utbetales når arrangøren har lagt frem regnskap/rapport for arrangementet. Dersom utgiftene blir lavere enn det budsjettet viser, reduseres tilskuddet tilsvarende (prosentvis). 15

16 50/13 Søknad om støtte til næringsformål - Jarle Rueslåtten Paulsen Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 242 Saksbehandler: Espen Bille-Larsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad m/budsjett Driftsplan Årsoppgjør Brev fra Hol kommune til Innovasjon Norge Dokument i saka: Søknad m/budsjett Driftsplan Årsoppgjør Brev fra Hol kommune til Innovasjon Norge Informasjon om fjøset stk. tilbud og Landbruksfaglig uttalelse Saksopplysninger: Vedlagte saksdokumenter er unntatt offentlighet. Det søkes om støtte til næringsformål i forbindelse med ombygging av driftsbygning/tilpasning av driftsbygning for melkekyr jfr. oppstart av gårdsysteri. Det er også søkt om BU-midler. Det søkes om tilskudd fra næringsfondet etter kap. 4 på kr ,- Kostnadsoverslag for tiltaket er kr ,- Søker overtok gnr.bnr. 8/1 (Rueslåtta) ved Hagafoss/Mogrenda i 2003 og har drevet med melkeproduksjon i flere år. Han er også snekker. Sammen med samboer har han bygget ysteri i driftsbygningen og produserer flere typer gårdsost ved siden av levering til Tine innenfor kvote. Søker arbeider 25 % som vakt på settefiskanlegget og ellers på gården/ysteriet. Samboer arbeider 100 % på Ål kjøpelag og på gården, men ønsker å redusere stillingen der til 40-50% for å arbeide mer på gården/ysteriet. Det er også betydelige inntekter fra skogbruk. Gården har i dag 64 da fulldyrket jord, 10 dekar overflatedyrket jord samt 14 dekar innmarksbeite og leier i tillegg 59 dekar fulldyrket jord, 3 dekar overflatedyrket jord og 19 dekar innmarksbeite, til sammen 168 dekar jordbruksareal. Driftsbygningene er fra 1980 og 16

17 1950, og den nyeste er i rimelig god stand, det samme med våningshus fra 1990 og kårhus ombygd i Produksjonen har de siste årene vært på 9-10 årskyr med oppforing av oksekalver. Det er noen storfe av bevaringsverdige raser. Det blir levert melk til Tine på liter ordinær kvote. Det er produksjon av sommermelk på støl. I 2008 ble det innvilget BU-midler til bygging av gardsysteri, 2 som åpnet september 2012, og det blir nå produsert ulike typer ost for salg i fortrinnsvis lokale butikker i øvre Hallingdal. Innovasjon Norge og Hol kommune har tidligere gitt tilskudd til bygging av ysteri, og man må nå oppgradere/bygg rundt driftsbygningen slik at man kan øke melkeproduksjonen til osteproduksjon. Planen framover er å produsere ost av liter melk ved lokal foredling (disp. utenfor kvote gitt) og levere ca liter over ordinær kvote til Tine, til sammen liter i året produsert på 16 årskyr samt oppfôring av alle oksekalver det tilsvarer ca. 50 % øking i mengde produsert melk (både levering av konsummelk og til lokal foredling/ysting). Prosjektet omfatter ny høytørke, ny kraftfôrsilo, ny ungdyravdeling, nytt melkerom, oppgradering/utvidelse av fjøs fra 10 til 16 årskyr samt utbedring av dragere i gjødselkjeller. Produksjonen er god og økonomien sunn, men det er høy gjeld i en etableringsfase, slik at egenkapitalandelen er nokså lav. Desto viktigere er det med direkte tilskudd som kan redusere gjelden og bidra til at man har nødvendig likviditet i oppstartsfasen med ysteriet. Dekningsbidraget fra landbruket vil øke betydelig fra Forhold til overordna plan: Kommuneplanens samfunnsdel kap og Miljøkonsekvenser: Omfatter tiltak som vil bidra til generelt bedre miljømessige forhold for omgivelsene. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen kjente Økonomiske konsekvenser: Ved positivt vedtak reduseres næringsfondet med tilsvarende beløp. Vurdering: I den landbruksfaglige vurderingen heter det: «Søknaden oppfyller kriteria for å få støtte frå kommunalt næringsfond kap. 4 ved at etablert næringsverksemd i Hol (enkeltpersonforetak i landbruksproduksjon) søkjer tilskot til investeringar i anlegg, bygningar og utstyr. Søknaden er svært godt dokumentert ved komplett søknad om Bygdeutviklingsmidler (BU). Investeringa går på ombygging av bygningar med betre fôringssystem, mjølkeanlegg, gjødselkjellar mv. og er dermed innanfor kriteriene for å kunne søkje tilskot. Jamfør Hol kommune sin kommuneplan, samfunnsdelen, skal Hol kommune gjennom langsiktig planlegging ha eit aktivt landbruk og ein god forvaltning av utmarksressursane i alle bygder. Hovudmålet er å arbeide for at landbruket i Hol bidreg til aktive bygder med stabil busetnad. Vidare skal ein stimulere til sunn og miljøvenleg matproduksjon ut frå kommunen sine naturgjevne forutsetningar. Hol kommune skal støtte bruksutbyggingssaker innan tradisjonelt landbruk, tilleggsnæringar og oppretthalde/auke talet på stølar i drift. Søknaden er dermed i tråd med Hol kommune sin kommuneplan, samfunnsdel og strategi. 17

18 Samla vurdering og konklusjon Rueslåtten Paulsen har produksjon av mjølk og storfekjøt som hovudnæring saman med lokal foredling ysting og sal av fleire typer ost. Det er såleis lagt opp til at småskalaproduksjon av lokal mat skal utgjere ein stor del av inntektsgrunnlaget på garden. I reiselivskommuna Hol skal det vere høve til å få eit samspel mellom landbruk og reiseliv, hjå Rueslåtten Paulsen ved at lokalprodusert ost vert distribuert og seld i butikkar, hotell og ved andre utsal (t.d. stølar). Hol kommune er svært oppteken av at yngre generasjonar tek over og held fram med aktiv landbruksdrift på minst same nivå som i dag, gjerne kombinert med nye tilleggsnæringar. 3 Kvoteåret 2013 vil det berre vere 14 produsentar med mjølkekyr att i Hol (og 3/4 med geit). Det er derfor avgjerande viktig at ein no støtter opp om investeringar hjå dei som satsar vidare, og særleg når det er yngre generasjonar som vil føre drifta vidare. I Hol har ein hatt stor avgang av bønder dei siste åra. Økonomi, arbeidsmengde og mangel på fritid har vore av årsakane til at så mange har slutta. Det er derfor viktig at det blir satsa på landbruket i Hol, slik at vi også framover kan ha eit fagmiljø, ei næring som er ein bærebjelke for kulturlandskapet i ei kommune som er sterkt prega av turisme. Samhandling og samarbeid mellom landbruk og reiseliv er av avgjerande betydning for at begge skal ha ei positiv utvikling. Rueslåtten Paulsen er ein svært god representant for nettopp dette samarbeidet, og har gode forutsetningar for å lukkast med satsinga si». Rådmannens innstilling: Formannskapet innvilger et næringstilskudd til Jarle Rueslåtten Paulsen på inntil kr til investeringer i anlegg, bygninger og utstyr knyttet til melkeproduksjon. Midlene tas fra næringsfondet konto

19 51/13 Søknad om næringstilskudd - Dagali Utvikling AS Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 242 Saksbehandler: Espen Bille-Larsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad om næringstilskudd m/forretningsplan og finansieringsplan Dokument i saka: Søknad om næringstilskudd Forretningsplan m/budsjett Kostnadsoverslag inkl. leverandørtilbud m/finansieringsplan Saksopplysninger: Selskapet Dagali Utvikling AS ble stiftet i november 2012 og kjøpte opp konkursboet etter gamle Dagali Skisenter i Av selskapets 4 eiere er 2 bosatt i Dagali. Søker mener dette prosjektet har et stort potensiale, og man har derfor satset betydelige midler privat, samt skaffet finansiering fra bank. Et operativt skisenter i Dagali er viktig både for overnattingsbedriftene, butikken, hytteeiere og næringslivet generelt. Flere eiendomsmeglere uttalte i sommer at «uten et operativt skisenter var det liten vits i å annonsere hyttetomter for salg i Dagali». Ønsket om at prosjektet skal øke bo- og jobbmuligheter i Dagali står sterkt. Søker har definert hvilke svakheter som lå i den tidligere driften og konkluderer med at tradisjonell skisenterdrift ikke er tilstrekkelig for å skape nødvendig vekst. Man tenker da alternativ satsing med helårs aktiviteter samt overnatting og catering spesielt rettet mot grupper. Virksomheten vil samarbeide med andre lokale aktører rundt salg og markedsføring, og vil som medlem av Visit Geilo benytte seg av de samarbeidsmulighetene dette gir. Anlegget har i vinter vært i full drift, og man har med egne midler og egeninnsats startet rehabilitering av bl.a. varmestue og serveringslokaler, i tillegg til nødvendige reparasjoner og vedlikehold av maskinparken. Det kreves imidlertid større investeringer for å sikre fremtidig drift og økt aktivitet. Man definerer seg tydelig som en del av det totale produktet rundt Geilo som destinasjon. Det totale kapitalbehovet er kr ,- og det søkes Hol kommune om kr ,- i næringsstøtte til opprustning og utvikling av Dagali Fjellpark. Forhold til overordna plan: Kommuneplanens samfunnsdel kap

20 Miljøkonsekvenser: Ingen kjente Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen kjente Økonomiske konsekvenser: Ved positivt vedtak reduseres næringsfondet med tilsvarende beløp. Vurdering: Prosjektet, slik det beskrives, vurderes å være viktig for bygdesamfunnet i Dagali. Videre underbygges viktigheten av tiltaket gjennom målsetningene (hovedmål) som er beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel kap Dokumentasjonen som følger søknaden vurderes som svært utfyllende og tilfredsstiller kriteriene i retningslinjene for kommunal næringsstøtte på alle vesentlige punkt. Det er en modig satsing det legges opp til, og historisk sett med en betydelig risiko. Rådmannen mener det legges til grunn en velfundert og nøktern forretningsplan som kan lykkes dersom man gjennomfører et strengt regime og legger stor vekt på markedsføringen og samarbeid med andre sentrale aktører. Det er tidligere gitt næringsstøtte til skisenter som investerer i tiltak som er viktig for felleskapet, og selv om dette prosjektet er begrenset til egen virksomhet er det liten tvil om at evt. positive ringvirkninger vil kunne ha stor betydning for lokalsamfunnet i Dagali. Rådmannens innstilling: Formannskapet innvilger et tilskudd til Dagali Utvikling AS på inntil kr ,- til investeringer og utvikling av Dagali Fjellpark. Midlene tas fra næringsfondet konto

21 52/13 Søknad om næringstilskudd - Geilo Tomteservice AS Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Espen Bille-Larsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad m/budsjett, kostnadsoversikt og regnskap Revidert budsjett Dokument i saka: Søknad m/budsjett, kostnadsoversikt og regnskap Saksopplysninger: Søker driver et entreprenørfirma med anleggsvirksomhet som næringsformål. Virksomheten hadde i 2012 en omsetning på ca. 38 mill. og mellom 15 og 20 fast ansatte. På grunn av opphør av tidligere leieavtale har man sett seg nødt til å flytte inn i tidligere lokaler etter Hammersbøen Auto i Bruslettovegen. Behovet for å oppgradere lokalene og gjøre disse funksjonelle i forhold til eget behov er stort. Kostnadene knyttet til flytting av hele virksomheten er til dels store, og det søkes Hol kommune om et tilskudd til oppussing, innkjøp av inventar og utstyr til lokalet. Totalt kapitalbehov er kr ,- og det søkes om et næringstilskudd på kr ,- Forhold til overordna plan: Kommuneplanens samfunnsdel kap Miljøkonsekvenser: Ingen kjente Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen kjente Økonomiske konsekvenser: Ved positivt vedtak reduseres næringsfondet med tilsvarende beløp. Vurdering: Hol kommune ønsker at lokale entreprenører etablerer seg i egnede lokaler som ikke er i konflikt med sentrale boligområder. Dette arbeides det langsiktig med. 21

22 Rådmannen mener på et generelt grunnlag at tilskudd til oppussing av næringsarealer alene ikke kvalifiserer til næringsstøtte. Sett i sammenheng med at virksomheten har gjennomført en større flytteoperasjon og har vært nødt til å tilpasse lokalene til ny drift, mener en likevel det er hjemmel for å kunne gi tilskudd til deler av tiltaket. Egeninnsats til rydding og flytting vurderes å være knyttet til en tidsbegrenset del av driften og kvalifiserer ikke til tilskudd. Datautstyr og annet inventar faller også utenfor. For øvrig tilfredsstiller søknaden kriteriene i retningslinjene for kommunal næringsstøtte. Rådmannens innstilling: Formannskapet innvilger et tilskudd til Geilo Tomteservice AS på inntil kr ,- til investeringer i forbindelse flytting av virksomheten. Midlene tas fra næringsfondet konto

23 53/13 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - samfunnsutviklingsavdelingen Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Espen Bille-Larsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad m/kostnad og planskisse Dokument i saka: Søknad m/kostnad og planskisse Kommunal planstrategi Hol kommune Saksopplysninger: Samfunnsutviklingsavdelingen i Hol kommune er gitt i oppdrag å følge opp deler av den kommunale planstrategien i forhold til nye planer som skal utarbeides i valgperioden. En detaljreguleringsplan for industriområde I3 ved Vøllo, er et av 7 definerte tiltak. I henhold til kommunestyrevedtak er det startet opp en prosess knyttet til fremtidig utvikling av område I3 i kommunedelplanen for Geilo. En viktig del av dette arbeidet er en detaljreguleringsplan for området. Videre er det viktig å tilrettelegge for et privat/offentlig samarbeid i forhold til det videre arbeidet. De fleste lokale entreprenører på Geilo har i flere år gitt uttrykk for et stort behov for et felles areal for deres virksomheter. De er også villige til å bidra med egen innsats for å sikre gjennomføring. Kostnader knyttet til oppstart av en utviklingsprosess på I3, inkl. detaljreguleringsplan er estimert til ca. kr ,- Det søkes om et tilskudd fra næringsfondet til dette arbeidet på kr ,- Forhold til overordna plan: Kommuneplanens samfunnsdel kap Kommunedelplan for Geilo, vedtatt Kommunal planstrategi Hol kommune Miljøkonsekvenser: Ingen kjente Helse-/miljø og beredskapsforhold: 23

24 ingen kjente Økonomiske konsekvenser: Ved positivt vedtak reduseres næringsfondet med tilsvarende beløp. Vurdering: Rådmannen har gitt samfunnsutviklingsavdelingen i oppdrag å følge opp dette arbeidet. Arbeidet kan deles opp i 2 hoveddeler: 1. Utarbeide en detaljreguleringsplan for området 2. Starte prosess for å sikre etablering og samarbeid rundt tiltaket Dersom prosessen ikke møter vesentlige hindringer bør det ligge an til oppstart allerede høsten I retningslinjene for kommunal næringsstøtte står det at det ikke gis tilskudd til private eller offentlige planprosesser. Rådmannen vurderer likevel denne søknaden å ligge innenfor formålet, og begrunner det med at detaljreguleringsplanen en et av flere viktige momenter knyttet til område I3 og at det i retningslinjenes kap. 4 åpnes for å gi tilskudd til «prosjekter og fellestiltak i privat/offentlig samarbeid» og «kommunale prosjekter med formål å styrke det lokale næringslivet». Dette er et slikt prosjekt. Rådmannens innstilling: Formannskapet innvilger inntil kr ,- til oppstart av arbeid knyttet til utvikling av område I3 i kommunedelplanen for Geilo, herunder arbeidet med detaljreguleringsplan. Midlene tas fra næringsfondet konto

25 54/13 Søknad om næringstilskudd - Lars Villand Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: ---/V10 Saksbehandler: Espen Bille-Larsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad m/kostnadsoverslag, regnskap og tegninger Brev fra Hol kommune til Innovasjon Norge Driftsplan Dokument i saka: Søknad m/kostnadsoverslag, regnskap og tegninger Driftsplan Brev fra Hol kommune til Innovasjon Norge Tilbud fra Innovasjon Norge Tilbud rentestøtte Landbruksfaglig uttalelse Saksopplysninger: Dokumentene som følger saken, med unntak av kommunens følgebrev til Innovasjon Norge, er unntatt offentlighet. Søknaden gjelder utvidelse, ombygging og nybygg knyttet til melkeproduksjon på geit, både hjemme på gården og på stølen. Geiteholdet i Hallingdal er under sterkt press, bl.a. pga. av de smittsomme sykdommene BCE, paratuberkulose m.fl. som går spesielt på geit. Det er 17 melkeprodusenter på geit igjen i Buskerud og 3 av disse holder til i Hol (i tillegg er det én produsent som foredler all melk lokalt). De siste årene har man holdt på med sanering av besetningene i prosjektet «Friskare geiter», slik at man i løpet av 2013 skal være kvitt disse sykdommene. Tine tok fra 2014 ikke i mot melk fra besetninger som ikke er sanert. Det krever at bygninger både hjemme og på stølen må oppgraderes og gjøres rene for smitte. Det betyr at det meste av innredning, gulv og vegger må skiftes, i tillegg skal fôrhåndtering mekaniseres og melkeanlegg fornyes. Fjøset hjemme ble tatt i 2012, og stølsfjøset skal tas i Mange benytter anledningen når driftsbygningene foreløpig står tomme, til å utvide og bygge om for økt produksjon i framtiden. Øvre Hallingdal er fremdeles en av produksjonsklyngene for geitehold i Norge, og det er et ønske fra alle hold om å støtte opp om de gjenværende produsentene. Man må huske på at det er få husdyr som beiter og holder vanskelig tilgjengelig kulturlandskap ved like på samme måte som geiter gjør. I tillegg er geiteholdet svært synlig i høyfjellet, og et kjærkomment syn for både turister og 25

26 fastboende. Raggsteindalen der geitene er på beite er et mye brukt område for fotturer for turister og fastboende. Dette er en søknad tilsvarende den en annen melkeprodusent på geit sendte inn i fjor. Søknaden fra Lars Villand på gnr.bnr. 30/1 Villand søndre, omfatter både utvidelse og ombygging for økt produksjon når besetningen er bygd opp igjen, både hjemme på gården i Hovet og på stølen (fellesstøl med O.T. Øvrejorde i Raggsteindalen de deler kostnadene likt her). Det er 2 melkekvoter på liter som blir produsert på 105 årsgeiter. Disponert areal er på 94 da fulldyrka jord og 20 da beite eid areal. All jorden blir benyttet til fôrproduksjon. Etter sanering og ombygging skal det leies inn kvoteliter, slik at produksjonen blir økt til liter i året. Dette tilsvarer ca. 7 % økning i produksjonen av geitemelk. Forhold til overordna plan: Kommuneplanens samfunnsdel kap og Miljøkonsekvenser: Tiltak for å redusere potensialet for smittsomme sykdommer i landbruksnæringa må generelt ansees å være svært positivt. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen kjente Økonomiske konsekvenser: Ved positivt vedtak reduseres næringsfondet med tilsvarende beløp. Vurdering: I den landbruksfaglige vurderingen heter det: «Garden er vel driven og produksjonen held høg kvalitet. Etter sanering og ombygging er dekningsbidraget frå landbruk rekna ut til å auke betydeleg frå 2015, men investeringa belastar driftsøkonomien dei fyrste åra. Kapitaltrong/kostnadsoverslag er på kr Innovasjon Norge har tildelt investeringstilskot på kr og rentestøtte på banklån for denne søknaden. Det vert søkt om støtte frå kommunalt næringsfond i tillegg for å redusere gjeld/tæring på eigenkapital. Søknaden oppfyller kriteria for å få støtte frå kommunalt næringsfond kap. 4 ved at etablert næringsverksemd i Hol søkjer tilskot til investeringar i anlegg, bygningar og utstyr. Søknaden er svært godt dokumentert ved komplett søknad om Bygdeutviklingsmidler (BU)». Rådmannens innstilling: Formannskapet innvilger et næringstilskudd til Lars Villand på inntil kr til investeringer i anlegg, bygninger og utstyr knyttet til melkeproduksjon. Midlene tas fra næringsfondet konto

27 55/13 080/001/0/0 m.fl. Groven - konsesjon ved erverv av landbrukseigedomar Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 80/1/0/0 m.fl/611 Saksbehandler: Håvard Holeplass Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Gardskart over heile driftseininga Ortofoto over tun Brev frå søkjar Verdivurdering (unnteke. off. jf offl 13) Dokument i saka: Korrigert søknad om konsesjon Epost frå meklar Epost frå søkjar Førebels svar frå kommunen Epost frå søkjar Søknad om konsesjon Saksopplysninger: Saka gjeld: Etter kjøpekontrakt av har Jan Gleditsch Borgnes, Oslo, kjøpt driftseininga gbnr 80/1 m.fl. «Groven» av Steinar Rorgemoen, Longyearbyen (som sjølv kjøpte driftseininga på konsesjon i 2010). Ervervar: Søkjar er 50 år, gift, har 3 vaksne born, og bur i Oslo. Han er utdannet innan skogbruk (forstkandidat) frå Norges Landbrukshøgskole (NLH, no UMB) driv eigen skog og er dagleg leiar i Norges Fjellstyresamband. Søkjar opplyser at han har lang erfaring i drift og utvikling av landbruks- og utmarksressursar, og eig forutan bustad i Oslo og fritidsbustad i Tvedestrand også skog i Ringerike. Søkjar opplyser at familien «i lengre tid vært på jakt etter landbrukseiendom, primært i Hol/Skurdalen. Målet er å bosette seg her, ta med jobber og utvikle gården og gårdens ressurser i samarbeid med naboer, lokalsamfunn og kommunen». Føremål: I brev vedlagt søknaden går det fram at det ikkje er lagt detaljerte planar for eiendommen, men at ein «ser særlig muligheter i koblingen mellom gårdens jakt-, fiske-, 27

28 bygnings- og arealressurser og reiselivet». Forvaltning og utnytting av utmarksressursane er særleg vektlagt. Jordbruksarealet er i dag leigd ut til nabobruk, og dette skal vidareførast. Buplikt: Det går ikkje fram av konsesjonslova 5, andre ledd at det utan vidare er buplikt på driftseininga, fordi jord- og skogbruksarealet er under grensa for buplikt etter denne paragrafen (25 dekar full- eller overflatedyrka jord eller 500 dekar produktiv skog). Når landbrukseigedom er konsesjonspliktig (over 100 dekar totalt) er det likevel opna for at kommunen kan setje vilkår etter konsesjonslova 11 andre ledd om 5 år buplikt, jf LMD rundskriv M-2/2009 pkt 8.4.2, uavhengig av om jordbruksarealet er under 25 dekar, så lenge det er bustadhus. Det er forvaltningspraksis på dette i Hol. Søkjar opplyser at bustadhusa ikkje er brukande som heilårsbustad i dag, og at dei må utbetrast før ein kan bu i dei. Søkjar skriv at han ønskjer å busetje seg på eigedomen så snart som mogeleg, men at det kan ta to år før husa er gjort i stand. Søkjar har også kryssa av på søknadskjemaet for konsesjon for overtaking av fast eigedom at han vil busetja seg på eigedomen innan 1 år etter overtaking og sjølv bu der i minimum 5 år samanhengande. Kjøpekontrakt: I kjøpekontrakt av er det avtalt kjøpesum på kr for driftseininga gbnr 80/1 m.fl. I tillegg skal tidlegare eigar Gaute H. Groven ha rett til å få fradelt vederlagsfritt 2 to hyttetomter på driftseininga dersom tilhøva ligg til rette for det. Samtykke til fradeling må i så fall være gitt av kommunen/myndighetene etter jordloven og plan- og bygningsloven innen 5 år fra overdragelsen av eiendommen. I pkt 10 i kjøpekontrakta står det: Kjøper har konsesjonsrisikoen både for godkjenning av den avtalte pris og de øvrige vilkår. Hvis den situasjon skulle oppstå at kjøper ikke får konsesjon, skal oppgjøret til Selger likevel foreligge som avtalt i 1. Driftseininga: Følgjande landbrukseigedomar inngår i driftseining jf. jordlova 12 fjerde ledd: Gnr/bnr Eigedomsnamn Areal i da 80/1 Groven, heime tunet ligg på denne ved Hagen 419 skogteig ved Dagalihovda 42 80/5 Langerud 8 utan hus 80/7 Trollvassætra 1 tomt til hus på Larsestølen, usikkert areal 47/24 ved Langerud 17 hus på arealet 55/15 Eilevstølen 13 stølsvoll 57/2 Eilevstølen 10 stølsvoll 91/3 Teig 1 Birgitstølen fjelleigedom med husvære 91/3 Teig 2 Bergastølen 370 fjelleigedom med husvære Sum areal for driftseininga 80/

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 27.06.2013 kl. 15:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105

Detaljer

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 16 MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 28.05.2013 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 30.01.2014 kl. 10:00. (Merk møtetidspunktet) Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/11 11/339

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/787-3 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 Saksopplysning Gol Reisemål AS søker om kr. 50.000 i tilskot til NM i saueklipping som vil skje under årets Fårefestival. I år er Gol tildelt NM i saueklipping.

Detaljer

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik Politisk og administrativt sekretariat Borgen Advokatar Postboks 84 5480 HUSNES Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Karin Thauland 2016/3626-6 13.11.2017 Særutskrift - 194/6 - ny

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Side 2 av 20 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 050/16 16/628 GBNR. 33/7 m.fl. - Handsaming av søknad om konse

Side 2 av 20 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 050/16 16/628 GBNR. 33/7 m.fl. - Handsaming av søknad om konse SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 20 TILLEGGS-MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 06.09.2016 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2171-0 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.08.2016 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/1913-11 ROLV VIDAR OG JAN EVEN LIAN. SØKNAD OM KONSESJON. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: Søknad om konsesjon

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

Kommunesamlingar 2015

Kommunesamlingar 2015 Kommunesamlingar 2015 Lindås 02.06.2015 Etne 03.06.2015 Karsten Valland, Innovasjon Norge Mål for landbruket i Hordaland Auka produksjonen av mat med 1 % i året Auka mjølkeprod. med 1-1,5 mill liter årleg

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12.

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Sæterstad gård - søknad om støtte fra næringsfond. FE-242, FA-U00 12/628 12/7275 Sigridur Sigursveinsdottir 29.10.2012 Utvalg

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/2109-2 Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 39/2017 08.06.2017 Søknad om deling gnr 15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Rettleiing Opplysningar om kjøpar: Er det fleire som

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune.

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/107-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Delegert landbruk 3/17 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 05.10.2010 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær som syrgjer for innkalling av varamedlemmar. Varamedlemmar møter berre ved spesiell innkalling.

Forfall skal meldast til utvalssekretær som syrgjer for innkalling av varamedlemmar. Varamedlemmar møter berre ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Bispen, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tid: 09:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær som syrgjer for innkalling av varamedlemmar. Varamedlemmar møter berre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Arkivsaksnr: 2012/6127 Klassering: L33/160/7 Saksbehandler: Gunnar Vorum SØKNAD FRA TORE STOKKE OM FRADELING

Detaljer

HØYRING OM OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKT

HØYRING OM OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKT TYSVÆR KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Dato: 15.12.2014 Saksnr.: 2014/1893 Løpenr.: 35062/2014 Arkiv: V00 Sakshandsamar: Anne Berit Hauge HØYRING OM OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKT Saksnr Utval Møtedato 6/15

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Høring - forslag til endring av konsesjonslov, jordlov og odelslov

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Høring - forslag til endring av konsesjonslov, jordlov og odelslov Nord-Aurdal kommune Utvalgssak ournalid: 16/7541 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 25.08.2016 053/16 KARTER Kommunestyret 08.09.2016 089/16 KARTER Høring - forslag til endring av

Detaljer

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Arkivsaknr: 2017/47 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 30.05.2017 Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Rådmannens forslag

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak:

K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak: Fellessekretariatet Landbruks- og matdepartementet Pb 8007 Dep 0030 OSLO Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1777 V62 FEL / HS 19.12.2014 K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Formannskapet Dato: 01.09.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/24 Arkivsaksnr.: 15/859-2 OLE JOHAN ØIEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV LANDBRUKSAREAL

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/24 Arkivsaksnr.: 15/859-2 OLE JOHAN ØIEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV LANDBRUKSAREAL SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/24 Arkivsaksnr.: 15/859-2 OLE JOHAN ØIEN - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV LANDBRUKSAREAL Ferdigbehandles i: Driftsutvalget. Saksdokumenter: Søknad

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Petter Rukke (Ap) for Sissel Hovland. Formannskapssekretær Steinar Hammerbøen

Petter Rukke (Ap) for Sissel Hovland. Formannskapssekretær Steinar Hammerbøen MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 08.04.2013 kl. 13:00-14.55. Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tony

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.09.14 kl. 12.00 Møtedato: 10.09.2014 Klokkeslett: Innen kl. 12.00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 38/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/4809 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 14.06.2016 Behandling av konsesjonssøknad Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring,

Detaljer

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune.

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Vedteke i kommunestyret den 27.04.2011. Mål: Bykle kommune har som mål å stø opp om dei brukarane som vil utvikle garden til ein deltids- eller fulltids arbeidsplass.

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 10.11.2016) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda Saka gjeld: GNR/BNR 155/3 OG 153/13 - SØKNAD OM KONSESJON,

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Kommuneplanutvalget Dato: 22.03.2017 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf eller Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf eller Saker til behandling MØTEINNKALLING Dato: 21.06.2016 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32 06 83 00 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) (Endringsvedtak i TLM-utvalget 14.10.2014) 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar Arkiv JournalpostID Silke Ullrich GBNR - 15/140, gbnr - 15/3 16/4076

Saksframlegg. Sakshandsamar Arkiv JournalpostID Silke Ullrich GBNR - 15/140, gbnr - 15/3 16/4076 Finnøy kommune Saksframlegg Sakshandsamar Arkiv JournalpostID Silke Ullrich GBNR - 15/140, gbnr - 15/3 16/4076 Saksnr Utval Dato 086/16 Forvaltningsstyret 16.06.2016 Gnr 15 bnr 3 Deling etter jordlova

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Føremålet: Skape samfunnsgagnlege eigar- og brukarforhold

Føremålet: Skape samfunnsgagnlege eigar- og brukarforhold Konsesjonsjonslova Føremålet: Skape samfunnsgagnlege eigar- og brukarforhold Lova sitt utgangspunkt: - trengst løyve for å overta fast eigedom - lova gjer sjølv mange unntak ): dei fleste overtakingar

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 15/52 15/321 Lisbet Nordtug 21.10.2015 Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Ole-Andreas Smette Landbruk i Innovasjon Noreg Oppdrag frå Landbruksdepartementet: Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 78/8 Arkivsak: JournalpostID: 16/6128 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 03.08.2016 Konsesjon på erverv av eiendom som tilleggsjord Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås Saksframlegg Arkivnr. 174/4 Saksnr. 2016/1361-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Til Kopi: Tenesteleiar Einar Nedrelo Frå Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato

Til Kopi: Tenesteleiar Einar Nedrelo Frå Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato Notat Til: Kopi: Frå: Rådmann Tenesteleiar Einar Nedrelo Eva Nilsen Huke Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato MTR 08/2442 10951/08 21.10.2008 Oversyn over SMIL/NMSK søknader 2. handsaming 2008 Kulturlandskap:

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat 0ve Skjønhaug Hetlevikvegen 65 5304 HETLEVIK Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/1636 10521/2014 WANGEN 107/1 20.08.2014 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 29.11.2011 Møtestad: Kommunehuset, Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 05.10.2016 2016/417-11396/2016 Arkivkode: 12/12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse John Harald Johansen,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/2 16/1250 16/8667 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

VNK-styret Valdres Natur- og Kulturpark Bygdeutvikling. Svein Erik Ski

VNK-styret Valdres Natur- og Kulturpark Bygdeutvikling. Svein Erik Ski VNK-styret 12.03.2014 Valdres Natur- og Kulturpark Bygdeutvikling Svein Erik Ski Utviklingstrekk for landbruket i regionen 3 Lisjordet, Vestre Slidre Unge bønder satsar I Investerer 3 mill. kr. i moderne

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Mildrid Einmo Steinsveien 96 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/5339-3 Kirsti Jakobsen, 27.10.2016 Søknad fra Mildrid

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/8667 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret xxxxxxxxxx) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERING: Budsjett 2011 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE LEKA KOMMUNE Dato: 31.01.13 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Helgesson Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 12.02.13 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn

Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 7009/2009/483/TROLAN 06.04.2009 AD SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 74, BNR. 9

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk

ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Landbruks og Matdepartementet Dato: 05.02.2014 Postboks 8007 Dep NO Vår ref: 2013/9695-3 0030 OSLO Deres ref: Arkivkode: V60 Saksbeh.: Morten Foss

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Elingaard Tidspunkt: 30.03.2009 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løkken Torp, telefon 69 30 56 40, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Høyringsuttale om oppheving av konsesjonslova og buplikt på landbrukseigedomar.

Høyringsuttale om oppheving av konsesjonslova og buplikt på landbrukseigedomar. STRYN KOMMUNE Servicekontoret Det kgl. landbruks- og matdepartement Vår ref. Dykkar ref. Dato: 14/1055-3/K1-V60//ABE 14/1567 25.11.2014 Høyringsuttale om oppheving av konsesjonslova og buplikt på landbrukseigedomar.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 1/8, GBNR - 1/216 16/1193 16/8169 Ragnhild Haugen 03.11.2016 Konsesjon på erverv av eiendom, Utigård Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 49/7/15 Arkivsak: JournalpostID: 16/6585 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Sørflata Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. - 114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. - 114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 08.06.2012 Arkiv: :GBR-112/5, gbr114/1, FA-V62, TI-&18 Arkivsaksnr.: 12/1265 Journalpostløpenr.: 12/16917 Saksnummer Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling:

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer