Saker til behandling. 44/13 12/ Søknad om næringstilskudd - stølsbua Åkerstølen 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 44/13 12/04999-6 Søknad om næringstilskudd - stølsbua Åkerstølen 3"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl. 13:00 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til politisk sekretariat Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSKART Side Saker til behandling 44/13 12/ Søknad om næringstilskudd - stølsbua Åkerstølen 3 45/13 12/ Søknad om næringstilskudd - Lars Hamarsbøen 4 46/13 12/ Søknad om næringsstøtte - Brødrene Øyo AS 8 47/13 13/ Søknad om næringstilskudd - Otto Torstein Øvrejorde 10 48/13 13/ Søknad om næringstilskudd - Haaland Lift 12 49/13 13/ Søknad kommunalt næringstilskudd - Geilo idrettslag 14 50/13 13/ Søknad om støtte til næringsformål - Jarle Rueslåtten Paulsen 15 51/13 13/ Søknad om næringstilskudd - Dagali Utvikling AS 19 52/13 13/ Søknad om næringstilskudd - Geilo Tomteservice AS 21 53/13 13/ Søknad om tilskudd fra næringsfondet - samfunnsutviklingsavdelingen 23 54/13 13/ Søknad om næringstilskudd - Lars Villand 25 55/13 13/ /001/0/0 m.fl. Groven - konsesjon ved erverv av landbrukseigedomar 27 56/13 13/ Søknad om tilskott til bygdeutviklingsprosjekt 33 1

2 Delegerte saker 191/13 12/ Søknad om bygging av landbruksvei - Rundebergetveien Innvilget 192/13 12/ Manuell utbetaling - produksjonstilskott i jordbruket pr Harald Hagen - gbnr 056/004 Innvilget 193/13 13/ /13 13/ /13 13/ Melding om delegert vedtak-startlån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Melding om delegert vedtak-startlån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 67/36/0/0 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Avslått Innvilget Innvilget 196/13 13/ Søknad om næringsstøtte - Høve Støtt AS Avslått 197/13 13/ Søknad om næringsstøtte - Café Mocca Delvis innvilget 198/13 12/ Melding om delegert vedtak-startlån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Innvilget Hol, Tony Arild Kjøl ordfører 2

3 Saker til behandling 44/13 Søknad om næringstilskudd - stølsbua Åkerstølen Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 242 Saksbehandler: Espen Bille-Larsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad m/budsjett og finansieringsplan Dokument i saka: Søknad m/budsjett, finansieringsplan, tegninger m.m. Saksopplysninger: Eierne av gården Nordre Foss ønsker å sette i stand stølsbua, Åkerstølen, oppe på fjellet mellom Ustaoset og Haugastøl. Stølen ligger ved veien, stølsvegen Øynadn Raggen. Etter at Embretstølen, som ligger ca. 4 km lenger vest for Åkerstølen, har lagt ned sin virksomhet ser man et større potensiale for Åkerstølen gjennom også å utvikle dette til et utfartssted med servering for de mange skientusiastene i området. Både Ustaoset Vel og Haugastøl Vel er positive til initiativet da dette er med å sikre et godt og helhetlig tilbud. Dialogen med velforeningene har vært viktig i videre prosess. Søkerne bestemte seg for å sette i gang med servering på Åkerstølen med oppstart sesongen 2012/2013. Det søkes om næringstilskudd, fordi man mener at dette er en viktig næring, men som ikke er i vekst. Kanskje heller det motsatte. Dette ønsker man å gjøre noe med gjennom å bidra med et godt serveringssted i fjellet, som tar vare på lange tradisjon og som imøtekommer etterspørselen i turistmarkedet. Interessen for skiturer på fjellet har økt betydelig de siste årene. Dette kan gi en mulighet til å drive et serveringssted som kan bli et viktig supplement til den ordinære gårdsdrifta. Et av Hol kommunes satsingsområde er fysisk aktivitet, og man tror at dette kan være med på å stimulere til det. Man ønsker å bidra til at Hol kommune skal fortsette å være en flott kommune å feriere i og å bo i. Utdrag av forretningsidé: Åpne for servering på stølsbu i fjellet m/servering av - suppe m/tilbehør(rundstykker- hjemmelaget) - kake, rømmebrød, vafler etc.(tradisjonskost) 3

4 - varme- og kalde drikker - sjokolade m.m. Man ønsker å ha få andre salgsobjekter, men holde fokus på tradisjon og «sunt og godt». Man vil skape en lun og god atmosfære for gjestene der man sitter i omgivelser som bærer preg av gammel historie. Stølen har sitteplass inne til ca. 35 personer. Stølen ligger lunt og fint til i terrenget. Kapitalbehovet for tiltaket er ca mill. Det er ikke angitt noen søknadssum. Det er tidligere innvilget et etablerertilskudd til Åkerstølen på kr ,- Forhold til overordna plan: Kommuneplanens samfunnsdel kap Miljøkonsekvenser: Ingen kjente Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen kjente Økonomiske konsekvenser: Ved positivt vedtak reduseres næringsfondet med tilsvarende beløp. Vurdering: Søknaden ligger innenfor søknadskriteriene for næringsfondet. For Hol kommune som turistkommune utgjør utfarts- og serveringsstedene i løypenettet vårt en viktig og verdifull ressurs. Vi må også erkjenne at det er et generasjonsskifte der det ikke lenger kan tas for gitt at den samme idealismen legges til grunn for å opprettholde disse tilbudene. Rådmannen mener at disse serveringsstedene utgjør en viktig del av det totale reiselivsproduktet, og anbefaler at Hol kommune understøtter utviklingstiltak som opprettholder driften. Rådmannens innstilling: Formannskapet innvilger et næringstilskudd på inntil kr ,- til stølsbua Åkerstølen for rehabilitering og utbygging. Midlene tas fra næringsfondet konto

5 45/13 Søknad om næringstilskudd - Lars Hamarsbøen Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 242 Saksbehandler: Espen Bille-Larsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad BU-søknad m/budsjett rekneskap, finansieringsplan, driftsplan m.m. Dokument i saka: Søknad BU-søknad m/budsjett regnskap, finansieringsplan, driftsplan m.m. Landbruksfaglig uttalelse Hol kommune Saksopplysninger: Vedleggene til søknaden er unntatt offentlighet Det søkes om støtte til næringsformål i forbindelse med ombygging av driftsbygning for melkekyr med installering av melkerobot på gnr.bnr. 49/1 i Hol. Det er også søkt om bygdeutviklingsmidler (BU) fra Innovasjon Norge, der søknaden er til behandling etter at uttalelse fra kommunen er gitt. Det søkes om tilskudd fra næringsfondet etter kap.4 på kr Kostnadsoverslag for tiltaket er kr Finansieringen er søkt gjennomført med kr i egenfinansiering/eget arbeid, kr i tilskudd fra Innovasjon Norge, kr i tilskudd fra kommunen og kr i lån fra banken. Tiltaket omfatter ombygging av driftsbygning for melkeproduksjon med kjøp og installering av melkerobot. Det vil gi mer plass til melkekyr, og det vil også bli bygd ny kalveavdeling og sykebinge. I forbindelse med dette har søker inngått intensjonsavtale om leie av melkekvote ( liter i 10 år), slik at han får en samlet disponibel melkekvote på liter, produsert på 29 årskyr en øking på % i forhold til dagens produksjon. Det vil også bli leid inn 40 dekar fulldyrka jord (har avtale). Ca. 20 % av melkekyrene i Norge blir melket av robot i Målet med tiltaket er både å redusere på arbeidsinnsats i forhold til produsert mengde melk/inntektsgrunnlaget, lette arbeid som kan føre til/forverre fysiske belastningsskader, få bedre tid til andre oppgaver på gården/annen inntektsgivende arbeid samt å øke produksjonen med utgangspunkt i dagens driftsbygning. Forhold til overordna plan: Kommuneplanens samfunnsdel kap og

6 Miljøkonsekvenser: Generell oppgradering av driftsbygninger i landbruket er positivt for miljøet. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen kjente Økonomiske konsekvenser: Ved positivt vedtak reduseres næringsfondet med tilsvarende beløp. Vurdering: I den landbruksfaglige vurderingen heter det bl.a.: Søknaden oppfyller kriteria for å få støtte frå kommunalt næringsfond kap. 4 ved at etablert næringsverksemd i Hol søkjer tilskot til investeringar i anlegg, bygningar og utstyr. Søknaden er svært godt dokumentert ved komplett søknad om Bygdeutviklingsmidlar (BU). Det vert presisert at mjølkerobot ikkje er ei lett omsetteleg «vare»/maskin, fordi slike berre vert omsett som nye, i tillegg er marknaden svært begrensa og standard installasjon er permanent. Jamfør Hol kommune sin kommuneplan, samfunnsdelen, skal Hol kommune gjennom langsiktig planlegging ha eit aktivt landbruk og ein god forvaltning av utmarksressursane i alle bygder. Hovudmålet er å arbeide for at landbruket i Hol bidreg til aktive bygder med stabil busetnad. Hol kommune skal støtte bruksutbyggingssaker innan tradisjonelt landbruk, tilleggsnæringar og oppretthalde/auke talet på stølar i drift. Søknaden vurderast dermed å vere i tråd med Hol kommune sin kommuneplan, samfunnsdel og strategi. Søkjar har produksjon av mjølk og storfekjøt som hovudnæring, men har òg produksjon av sauekjøt, vedsal og hytteutleige som del av drifta. Det er allereie lagt til rette for lokal foredling og sal av landbruksprodukt når det vert aktuelt å satse meir på det. Ein ønskjer no å auke produksjonen. Det er nært føreståande generasjonsskifte på garden, og eldste dottera med sambuar har eit sterkt ønskje om å ta over drifta frå Dei har begge landbruksskule, erfaring/interesse for landbruk og vidareutdanning innan andre yrke. Hol kommune er oppteken av at yngre generasjonar tek over og held fram med aktiv landbruksdrift på minst same nivå som i dag, og ein ser at for å nå det målet må ein ikkje minst nytte seg av teknologi og driftsmåtar som gjer det lettare å kombinere gardsarbeid med anna inntektsgjevande arbeid utanfor garden. Installering av mjølkerobot er eit slikt grep, som saman med høveleg ombygging vil auke kapasiteten på produksjonen, samstundes som arbeidsmengda vert noko redusert eller måten ein arbeider på vert endra. Ein vil òg sikre drift i framtida ved å gjere denne investeringa allereie no det er kapasitet i driftsbygningen for 35 årskyr. For kvoteåret 2013 vil det berre vere 15 produsentar med mjølkekyr att i Hol (og 4 med geit). Det er derfor avgjerande viktig at ein no støtter opp om investeringar hjå dei som satsar vidare, og særleg når det er yngre generasjonar som vil føre drifta vidare. Med denne investering vil det ha vorte investert fleire millionar kroner på garden dei siste åra, og Lars og Åse Liv Hamarsbøen har både kompetanse, fagleg dugleik og vilje til å nå måla om auka produksjon med same gode kvalitet og resultat som i dag. Søkjaren har svært gode føresetningar for å lukkast med landbruksproduksjonane. Stølsdrifta i Havsdalen har stor verdi for kulturlandskapsbiletet. Den store og viktige betydinga for reiselivet i områdane inntil nasjonalparken er noko både Hol kommune og regionen som heile er opptekne av å støtte opp om og bevare. Søknaden vert derfor tilrådd innvilga. 6

7 Rådmannens innstilling: Formannskapet innvilger et tilskudd til Lars Hamarsbøen på inntil kr ,- til ombygging av driftsbygning og innstallering av melkerobot. Midlene tas fra næringsfondet konto

8 46/13 Søknad om næringsstøtte - Brødrene Øyo AS Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Espen Bille-Larsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad med budsjett og regnskap Dokument i saka: Søknad med budsjett og regnskap Saksopplysninger: Søker har de senere årene flyttet produksjonen sin vekk fra Geilo grunnet for høyt kostnadsnivå. Denne prosessen er gjennomført uten tap av omsetning som for 2012 vil være ca. 20 mill. Det er nå startet et arbeid med å identifisere mulig etterbruk av de arealene som nå er frigjort. De ledige arealene utgjør totalt ca m2 oppført i perioden 1936 til 1996, for øvrig av varierende kvalitet. I første fase av arbeidet vil man foreta en opprydning og starte en prosess som sikrer god utnyttelse av eiendommen. Søker presiserer at det under begrepet «opprydning» ligger å fjerne større maskiner som krever spesialutstyr samt annet teknisk arbeid. Kostnadsbildet for første fase vil ligge i størrelsesorden kr der finansieringen vil gjøres med egne midler, evt. med støtte fra tiltaksfondet. Det søkes Hol kommune om et tilskudd begrenset til inntil 50 % av antatte kostnader for første fase. Forhold til overordna plan: Kommuneplanens samfunnsdel kap Miljøkonsekvenser: Ingen kjente Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen kjente Økonomiske konsekvenser: Ved positivt vedtak reduseres næringsfondet med tilsvarende beløp. 8

9 Vurdering: I en tilsvarende sak fra 2012 ble det stilt spørsmål fra kommunens side om slike prosjekter er eiendomsutvikling eller en omstillingsprosess. I motsetning til tilsvarende sak som nevnt over er Brødrene Øyo AS fremdeles i drift selv om store deler av virksomheten er flyttet. Likevel blir det ikke en ren omstillingsprosess da det foreløpig ikke foreligger planer om egen virksomhet i de ledige/fraflyttede lokalene, men at man ønsker å utvikle eiendommen for å kunne tilby ledige lokaler til annen virksomhet. I henhold til retningslinjene kan det ikke gis tilskudd til hverken private eller offentlige eiendomsinvesteringer. Rådmannen mener at prosjektet fremstår mest som privat eiendomsutvikling, noe som ikke kvalifiserer til kommunal næringsstøtte, men at dette vil bli tydeligere etter gjennomført første fase. Rådmannen foreslår derfor et tilskudd på kr ,- til innledende prosjektarbeid og at man vurderer evt. videre støtte etter dette, i tråd med vedtaket som ble gjort i tilsvarende sak i Viktigheten av å tilrettelegge for utnyttelse av større næringsarealer underbygger dette. Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet innvilger et tilskudd til Brødrene Øyo AS på inntil kr ,- til innledende prosjektarbeid. Midlene tas fra næringsfondet konto Det kan søkes om evt. ytterligere prosjekttilskudd etter første fase, og det må da foreligge en statusrapport og en prosjektplan for prosjektet som gir Hol kommune et bedre grunnlag til å vurdere om prosjektet ligger innenfor rammene av kommunal næringsstøtte. 9

10 47/13 Søknad om næringstilskudd - Otto Torstein Øvrejorde Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 242 Saksbehandler: Espen Bille-Larsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad om næringsstøtte Driftsplan m/budsjett, finansieringsplan og regnskap Brev fra Hol kommune til Innovasjon Norge Dokument i saka: Landbruksfaglig uttalelse Søknad om næringsstøtte Driftsplan m/budsjett, finansieringsplan og regnskap Brev fra Hol kommune til Innovasjon Norge Kopi av brev til Hol sparebank Saksopplysninger: Vedleggene til søknaden er unntatt offentlighet. Søknaden gjelder utvidelse, ombygging og nybygg knyttet til melkeproduksjon på geit, både på gården og på stølen. Geiteholdet i Hallingdal er under sterkt press, bl.a. pga. av de smittsomme sykdommene BCE, paratuberkulose m.fl. som går spesielt på geit. Det er 17 melkeprodusenter på geit igjen i Buskerud og 3 av disse holder til i Hol (i tillegg er det én produsent som foredler all melk lokalt). De siste årene har man holdt på med sanering av besetningene i prosjektet «Friskare geiter», slik at man i løpet av 2013 skal være kvitt disse sykdommene. Tine tar fra 2014 ikke i mot melk fra besetninger som ikke er sanert. Det krever at bygninger både hjemme og på stølen må oppgraderes og gjøres rene for smitte. Det betyr at det meste av innredning, gulv og vegger må skiftes, i tillegg skal fôrhåndtering mekaniseres og melkeanlegg fornyes. Fjøset på gården ble tatt i 2012, og stølsfjøset skal tas i Mange benytter anledningen når driftsbygningene midlertidig står tomme, til å utvide og bygge om for økt produksjon i fremtiden. Øvre Hallingdal er fremdeles en av produksjonsklyngene for geitehold i Norge, og det er ønske fra alle hold om å støtte opp om de gjenværende produsentene. Man må huske på at det er få husdyr som beiter og holder vanskelig tilgjengelig kulturlandskap ved like på samme måte som geit gjør. I tillegg er geiteholdet svært synlig i høyfjellet, og et kjærkomment syn for både turister og fastboende. Raggsteindalen er et område som er mye brukt som turområde for turister og fastboende. Dette er søknad tilsvarende den en annen melkeprodusent på geit sendte inn i fjor. 10

11 Søknaden fra Øvrejorde på gnr.bnr. 28/1 Øvrejorde omfatter både utvidelse og ombygging for økt produksjon når besetningen er bygd opp igjen, både hjemme på gården i Hovet og på stølen (fellesstøl med L. Villand i Raggsteindalen). Det er melkekvote på liter som blir produsert på 100 årsgeiter, i tillegg er det hold av 75 vinterfôra sauer. Disponert areal er på 81 da. fulldyrka jord, 90 da. beite eid areal, 61 da fulldyrka jord, 1 da overflatedyrka og 31 da beite leid areal. All jorda blir benyttet til fôrproduksjon. Etter sanering og ombygging skal det leies inn kvoteliter, slik at produksjonen blir økt til liter i året og 115 årsgeiter, samtidig som saueholdet blir redusert til 55 vinterfôra sauer for å ha nok grovfôr/beite. Dette tilsvarer ca. 40 % økning i produksjonen av geitemelk. Det er nært forestående generasjonsskifte på gården om et år eller to, med planer om å satse videre på melkegeit. Forhold til overordna plan: Kommuneplanens samfunnsdel kap og Miljøkonsekvenser: Tiltak for å redusere potensialet for smittsomme sykdommer i landbruksnæringa må generelt ansees å være svært positivt. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen kjente Økonomiske konsekvenser: Ved positivt vedtak reduseres næringsfondet med tilsvarende beløp. Vurdering: I den landbruksfaglige vurderingen heter det: Garden er vel driven og produksjonen held høg kvalitet. Etter sanering og ombygging er dekningsbidraget frå landbruk rekna ut til å auke betydeleg frå 2015, men investeringa belastar driftsøkonomien dei fyrste åra. Kapitaltrong/kostnadsoverslag er på kr Innovasjon Norge har tildelt investeringstilskot på kr og rentestøtte på banklån for denne søknaden. Det vert søkt om støtte frå kommunalt næringsfond i tillegg for å redusere gjeld/tæring på eigenkapital. Søknaden oppfyller kriteria for å få støtte frå kommunalt næringsfond kap. 4 ved at etablert næringsverksemd i Hol søkjer tilskot til investeringar i anlegg, bygningar og utstyr. Søknaden er svært godt dokumentert ved komplett søknad om Bygdeutviklingsmidler (BU). Rådmannens innstilling: Formannskapet innvilger et næringstilskudd til Otto Torstein Øvrejordet på inntil kr til utvidelse, ombygging og nybygg knyttet til melkeproduksjon. Midlene tas fra næringsfondet konto

12 48/13 Søknad om næringstilskudd - Haaland Lift Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 242 Saksbehandler: Espen Bille-Larsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad m/kostnadsoversikt Dokument i saka: Søknad m/kostnadsoversikt Saksopplysninger: Søker startet opp Geilo Liftutleie i mai Virksomheten driver med utleie av ulike typer lifter og maskiner både i Hallingdal og utenfor regionen. De siste årene har virksomheten økt maskinparken slik at man nå er oppe i 30 lifter, 1 gravemaskin, 1 teleskoptruck, bygg gjerder, arbeidsbrakke etc. Av større kunder i regionen kan nevnes bl.a. E-CO Energi Hallingdal. Disse har rettet en forespørsel til virksomheten om å skaffe en kraftig 4WD batteridrevet lift for vedlikehold av tunneler. I tillegg har man vurdert en spesiallift med belter for arbeid i terreng for utvendig vedlikehold av bl.a. master etc. for E-CO Energi og Statnett i Hallingdal. Dersom virksomheten skal anskaffe disse spesialmaskinene for å kunne imøtekomme forespørselen fra overnevnte aktører er det behov for en vesentlig økonomisk støtte for å kunne klare investeringene. For virksomheten er det viktig å kunne imøtekomme kundenes behov for derigjennom å være ledende aktør i dette markedet. Kapitalbehovet for innkjøp av disse spesialmaskinene er ca ,- + mva. og det søkes Hol kommune om tilskudd på inntil 50% av det totale kapitalbehovet. Forhold til overordna plan: Kommuneplanens samfunnsdel kap Miljøkonsekvenser: Ingen kjente Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen kjente 12

13 Økonomiske konsekvenser: Ved positivt vedtak reduseres næringsfondet med tilsvarende beløp. Vurdering: Siden oppstart i 2008 har virksomheten utviklet seg videre gjennom å kunne tilby maskinutleie og kompetanse både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er gjort investeringer i nytt utstyr for å kunne tilpasse seg etterspørselen i markedet. Virksomheten har tidligere mottatt tilskudd i 2010 (100 ). I søknaden ble det opplyst om at regnskap for 2012 skulle ettersendes når dette var klart. Dette er p.t. ikke mottatt. Virksomheten som sådan tilfredsstiller målsetningene pkt. a og b i kap. 2 i retningslinjene for kommunalt næringstilskudd men formålet med det omsøkte tilskuddet vurderes derimot å ligge utenfor næringsfondets formål. Rådmannen begrunner dette med følgende: Utstyret det søkes om tilskudd til vurderes som spesialtilpasset til å levere oppdrag knyttet til en større aktør innen energibransjen. Det er uklart om det foreligger en langsiktig avtale eller intensjonsavtale om å levere slike oppdrag, men med et begrenset marked blir risikoen knyttet til slike investeringer svært høy. Søknaden mangler en finansieringsplan, og det fremkommer derfor ikke i søknaden om denne ene kunden bidrar med finansiering på noen måte. Innen entreprenørbransjen vurderes behovet for oppdatert og til dels kostbart spesialutstyr som løpende. Dette bekreftes også av bransjeaktører. Hol kommune har tidligere lagt seg på en linje der man ikke ønsker å benytte midler fra næringsfondet til å støtte slike typer større utstyrsinvesteringer, men heller kunne støtte andre typer utviklingstiltak og fellestiltak for den aktuelle bransjen. I en slik sammenheng vil et unntak fra denne linjen virke konkurransevridende uavhengig av hvilken type spesialutstyr det evt. gjelder. Rådmannens innstilling: Formannskapet finner ikke å kunne imøtekomme søknaden om næringstilskudd fra Haaland Lift til innkjøp av kraftig 4WD batteridrevet lift. 13

14 49/13 Søknad kommunalt næringstilskudd - Geilo idrettslag Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 223 Saksbehandler: Jon Opsahl Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: 1. Geilo IL søknad om kommunalt næringstilkudd av Budsjett Skarverittet Geilo IL Dokument i saka: Informasjon og retningslinjer for kommunal næringsstøtte, vedtatt sak 139/11 Saksopplysninger: Geilo idrettslag gjennomførte i 2011 og 2012 Skarverittet. Før dette hadde arrangementet ikke blitt gjennomført på en rekke år. For 2013 er Geilo Idrettslag, i samarbeid med Hol IL og andre lokale organisasjoner, tildelt NM terreng maraton og NC terreng maraton for junior og senior. Løpene skal foregå i egen løype, sammen med de andre arrangementene/klassene i Skarverittet Løpet utgjør også avslutning for norgescup i terrengsykling. Målsettingen for Geilo IL er at NC og avslutningsarrangementet skal være en permanent del av Skarverittet, og visjonen er at Skarverittet skal bli sesongavslutning for terrengsykkelmiljøet ala det Skarverennet er for langrennsmiljøet. Påmelding til rittet ble åpnet 20. mars. Det er stor interesse knyttet til slike sykkelritt. Geilo IL planlegger langsiktig og ønsker å fokusere på å bygge opp Skarverittet som merkevare. Det er ventet at NM og også NC sitt avslutningsritt har spesiell interesse for media, forbund etc. I tillegg til selve løpet ønsker Geilo IL å arrangere en årlig sykkelgalla med et attraktivt innhold for å skape oppmerksomhet og tiltrekke seg publikum. Det er knyttet store utgifter til utvikling av løypetareseer, markedsføring, premier og gjennomføring. Geilo IL søker næringstilskudd på kr ,- fra Hol kommune. Sammen med idrettslagets ressurser, dugnad, sponsorer og andre samarbeidspartnere vil tilskuddet nyttes til å gjennomføre samt markedsføre og etablere et arrangement som setter Geilo på kartet. Forhold til overordna plan: I Kommuneplanens samfunnsdel kap 4.5 nedfelles strategi om tilrettelegging for 14

15 meningsfylte opplevelser og et rikt kulturliv. Tiltaket vurderes til å falle inn under denne strategi. Økonomiske konsekvenser: Årlig ramme for kommunalt næringstilskudd for 2013 er kr 3 millioner som fordeles to ganger hvert år. Ved tildeling av støtte til Geilo IL vil det gjenstå kr 2,9 millioner til andre tilskuddsformål. Søker ber om kr ,- i tilskudd av et totalt budsjett på kr ,-. Total kommunal og statlig støtte kan ikke utgjøre mer enn 50% av budsjett. Tildeling kan innvilges. Vurdering: I følge kapitel 4 i Retningslinjer for tilskudd til næringsformål kan lag og organisasjoner søke tilskudd der tiltaket er kommersielt rettet og har markedsverdi. Retningslinjene gir eksempel på slike tiltak og nevner spesifikt: Investeringer i anlegg, bygninger og utstyr. Markedsføringstiltak som for eksempel utvikling av websider, videoproduksjon, reklamekampanjer m.m. Fellestiltak for reiselivet eller arrangement som gir positive ringvirkninger. Geilo IL har en strategi der man ønsker å bygge opp en merkevare tilsvarende Skarverennet men for terrengsykkelsporten. Verdien av Skarverennet for Hol kommune er svært stor innen en rekke felt. Lykkes Geilo IL med sin strategi knyttet til Skarverennet vil følgelig dette ha en stor verdi for Hol kommune. Søknad fra Geilo IL er behandlet i administrativt fondsstyre og er vurdert til å falle innenfor tildelingskriteriene. Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet bevilger kr ,- i kommunal næringsstøtte til Geilo IL, i forbindelse avvikling av Skarverittet Hol kommune skal profileres i materiell i forbindelse med arrangementet, der det fremgår at arrangementet er støttet av Hol kommune. Hol kommune ønsker også mulighet for banner i arena. 3. Tilskuddet utbetales når arrangøren har lagt frem regnskap/rapport for arrangementet. Dersom utgiftene blir lavere enn det budsjettet viser, reduseres tilskuddet tilsvarende (prosentvis). 15

16 50/13 Søknad om støtte til næringsformål - Jarle Rueslåtten Paulsen Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 242 Saksbehandler: Espen Bille-Larsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad m/budsjett Driftsplan Årsoppgjør Brev fra Hol kommune til Innovasjon Norge Dokument i saka: Søknad m/budsjett Driftsplan Årsoppgjør Brev fra Hol kommune til Innovasjon Norge Informasjon om fjøset stk. tilbud og Landbruksfaglig uttalelse Saksopplysninger: Vedlagte saksdokumenter er unntatt offentlighet. Det søkes om støtte til næringsformål i forbindelse med ombygging av driftsbygning/tilpasning av driftsbygning for melkekyr jfr. oppstart av gårdsysteri. Det er også søkt om BU-midler. Det søkes om tilskudd fra næringsfondet etter kap. 4 på kr ,- Kostnadsoverslag for tiltaket er kr ,- Søker overtok gnr.bnr. 8/1 (Rueslåtta) ved Hagafoss/Mogrenda i 2003 og har drevet med melkeproduksjon i flere år. Han er også snekker. Sammen med samboer har han bygget ysteri i driftsbygningen og produserer flere typer gårdsost ved siden av levering til Tine innenfor kvote. Søker arbeider 25 % som vakt på settefiskanlegget og ellers på gården/ysteriet. Samboer arbeider 100 % på Ål kjøpelag og på gården, men ønsker å redusere stillingen der til 40-50% for å arbeide mer på gården/ysteriet. Det er også betydelige inntekter fra skogbruk. Gården har i dag 64 da fulldyrket jord, 10 dekar overflatedyrket jord samt 14 dekar innmarksbeite og leier i tillegg 59 dekar fulldyrket jord, 3 dekar overflatedyrket jord og 19 dekar innmarksbeite, til sammen 168 dekar jordbruksareal. Driftsbygningene er fra 1980 og 16

17 1950, og den nyeste er i rimelig god stand, det samme med våningshus fra 1990 og kårhus ombygd i Produksjonen har de siste årene vært på 9-10 årskyr med oppforing av oksekalver. Det er noen storfe av bevaringsverdige raser. Det blir levert melk til Tine på liter ordinær kvote. Det er produksjon av sommermelk på støl. I 2008 ble det innvilget BU-midler til bygging av gardsysteri, 2 som åpnet september 2012, og det blir nå produsert ulike typer ost for salg i fortrinnsvis lokale butikker i øvre Hallingdal. Innovasjon Norge og Hol kommune har tidligere gitt tilskudd til bygging av ysteri, og man må nå oppgradere/bygg rundt driftsbygningen slik at man kan øke melkeproduksjonen til osteproduksjon. Planen framover er å produsere ost av liter melk ved lokal foredling (disp. utenfor kvote gitt) og levere ca liter over ordinær kvote til Tine, til sammen liter i året produsert på 16 årskyr samt oppfôring av alle oksekalver det tilsvarer ca. 50 % øking i mengde produsert melk (både levering av konsummelk og til lokal foredling/ysting). Prosjektet omfatter ny høytørke, ny kraftfôrsilo, ny ungdyravdeling, nytt melkerom, oppgradering/utvidelse av fjøs fra 10 til 16 årskyr samt utbedring av dragere i gjødselkjeller. Produksjonen er god og økonomien sunn, men det er høy gjeld i en etableringsfase, slik at egenkapitalandelen er nokså lav. Desto viktigere er det med direkte tilskudd som kan redusere gjelden og bidra til at man har nødvendig likviditet i oppstartsfasen med ysteriet. Dekningsbidraget fra landbruket vil øke betydelig fra Forhold til overordna plan: Kommuneplanens samfunnsdel kap og Miljøkonsekvenser: Omfatter tiltak som vil bidra til generelt bedre miljømessige forhold for omgivelsene. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen kjente Økonomiske konsekvenser: Ved positivt vedtak reduseres næringsfondet med tilsvarende beløp. Vurdering: I den landbruksfaglige vurderingen heter det: «Søknaden oppfyller kriteria for å få støtte frå kommunalt næringsfond kap. 4 ved at etablert næringsverksemd i Hol (enkeltpersonforetak i landbruksproduksjon) søkjer tilskot til investeringar i anlegg, bygningar og utstyr. Søknaden er svært godt dokumentert ved komplett søknad om Bygdeutviklingsmidler (BU). Investeringa går på ombygging av bygningar med betre fôringssystem, mjølkeanlegg, gjødselkjellar mv. og er dermed innanfor kriteriene for å kunne søkje tilskot. Jamfør Hol kommune sin kommuneplan, samfunnsdelen, skal Hol kommune gjennom langsiktig planlegging ha eit aktivt landbruk og ein god forvaltning av utmarksressursane i alle bygder. Hovudmålet er å arbeide for at landbruket i Hol bidreg til aktive bygder med stabil busetnad. Vidare skal ein stimulere til sunn og miljøvenleg matproduksjon ut frå kommunen sine naturgjevne forutsetningar. Hol kommune skal støtte bruksutbyggingssaker innan tradisjonelt landbruk, tilleggsnæringar og oppretthalde/auke talet på stølar i drift. Søknaden er dermed i tråd med Hol kommune sin kommuneplan, samfunnsdel og strategi. 17

18 Samla vurdering og konklusjon Rueslåtten Paulsen har produksjon av mjølk og storfekjøt som hovudnæring saman med lokal foredling ysting og sal av fleire typer ost. Det er såleis lagt opp til at småskalaproduksjon av lokal mat skal utgjere ein stor del av inntektsgrunnlaget på garden. I reiselivskommuna Hol skal det vere høve til å få eit samspel mellom landbruk og reiseliv, hjå Rueslåtten Paulsen ved at lokalprodusert ost vert distribuert og seld i butikkar, hotell og ved andre utsal (t.d. stølar). Hol kommune er svært oppteken av at yngre generasjonar tek over og held fram med aktiv landbruksdrift på minst same nivå som i dag, gjerne kombinert med nye tilleggsnæringar. 3 Kvoteåret 2013 vil det berre vere 14 produsentar med mjølkekyr att i Hol (og 3/4 med geit). Det er derfor avgjerande viktig at ein no støtter opp om investeringar hjå dei som satsar vidare, og særleg når det er yngre generasjonar som vil føre drifta vidare. I Hol har ein hatt stor avgang av bønder dei siste åra. Økonomi, arbeidsmengde og mangel på fritid har vore av årsakane til at så mange har slutta. Det er derfor viktig at det blir satsa på landbruket i Hol, slik at vi også framover kan ha eit fagmiljø, ei næring som er ein bærebjelke for kulturlandskapet i ei kommune som er sterkt prega av turisme. Samhandling og samarbeid mellom landbruk og reiseliv er av avgjerande betydning for at begge skal ha ei positiv utvikling. Rueslåtten Paulsen er ein svært god representant for nettopp dette samarbeidet, og har gode forutsetningar for å lukkast med satsinga si». Rådmannens innstilling: Formannskapet innvilger et næringstilskudd til Jarle Rueslåtten Paulsen på inntil kr til investeringer i anlegg, bygninger og utstyr knyttet til melkeproduksjon. Midlene tas fra næringsfondet konto

19 51/13 Søknad om næringstilskudd - Dagali Utvikling AS Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 242 Saksbehandler: Espen Bille-Larsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad om næringstilskudd m/forretningsplan og finansieringsplan Dokument i saka: Søknad om næringstilskudd Forretningsplan m/budsjett Kostnadsoverslag inkl. leverandørtilbud m/finansieringsplan Saksopplysninger: Selskapet Dagali Utvikling AS ble stiftet i november 2012 og kjøpte opp konkursboet etter gamle Dagali Skisenter i Av selskapets 4 eiere er 2 bosatt i Dagali. Søker mener dette prosjektet har et stort potensiale, og man har derfor satset betydelige midler privat, samt skaffet finansiering fra bank. Et operativt skisenter i Dagali er viktig både for overnattingsbedriftene, butikken, hytteeiere og næringslivet generelt. Flere eiendomsmeglere uttalte i sommer at «uten et operativt skisenter var det liten vits i å annonsere hyttetomter for salg i Dagali». Ønsket om at prosjektet skal øke bo- og jobbmuligheter i Dagali står sterkt. Søker har definert hvilke svakheter som lå i den tidligere driften og konkluderer med at tradisjonell skisenterdrift ikke er tilstrekkelig for å skape nødvendig vekst. Man tenker da alternativ satsing med helårs aktiviteter samt overnatting og catering spesielt rettet mot grupper. Virksomheten vil samarbeide med andre lokale aktører rundt salg og markedsføring, og vil som medlem av Visit Geilo benytte seg av de samarbeidsmulighetene dette gir. Anlegget har i vinter vært i full drift, og man har med egne midler og egeninnsats startet rehabilitering av bl.a. varmestue og serveringslokaler, i tillegg til nødvendige reparasjoner og vedlikehold av maskinparken. Det kreves imidlertid større investeringer for å sikre fremtidig drift og økt aktivitet. Man definerer seg tydelig som en del av det totale produktet rundt Geilo som destinasjon. Det totale kapitalbehovet er kr ,- og det søkes Hol kommune om kr ,- i næringsstøtte til opprustning og utvikling av Dagali Fjellpark. Forhold til overordna plan: Kommuneplanens samfunnsdel kap

20 Miljøkonsekvenser: Ingen kjente Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen kjente Økonomiske konsekvenser: Ved positivt vedtak reduseres næringsfondet med tilsvarende beløp. Vurdering: Prosjektet, slik det beskrives, vurderes å være viktig for bygdesamfunnet i Dagali. Videre underbygges viktigheten av tiltaket gjennom målsetningene (hovedmål) som er beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel kap Dokumentasjonen som følger søknaden vurderes som svært utfyllende og tilfredsstiller kriteriene i retningslinjene for kommunal næringsstøtte på alle vesentlige punkt. Det er en modig satsing det legges opp til, og historisk sett med en betydelig risiko. Rådmannen mener det legges til grunn en velfundert og nøktern forretningsplan som kan lykkes dersom man gjennomfører et strengt regime og legger stor vekt på markedsføringen og samarbeid med andre sentrale aktører. Det er tidligere gitt næringsstøtte til skisenter som investerer i tiltak som er viktig for felleskapet, og selv om dette prosjektet er begrenset til egen virksomhet er det liten tvil om at evt. positive ringvirkninger vil kunne ha stor betydning for lokalsamfunnet i Dagali. Rådmannens innstilling: Formannskapet innvilger et tilskudd til Dagali Utvikling AS på inntil kr ,- til investeringer og utvikling av Dagali Fjellpark. Midlene tas fra næringsfondet konto

21 52/13 Søknad om næringstilskudd - Geilo Tomteservice AS Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Espen Bille-Larsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad m/budsjett, kostnadsoversikt og regnskap Revidert budsjett Dokument i saka: Søknad m/budsjett, kostnadsoversikt og regnskap Saksopplysninger: Søker driver et entreprenørfirma med anleggsvirksomhet som næringsformål. Virksomheten hadde i 2012 en omsetning på ca. 38 mill. og mellom 15 og 20 fast ansatte. På grunn av opphør av tidligere leieavtale har man sett seg nødt til å flytte inn i tidligere lokaler etter Hammersbøen Auto i Bruslettovegen. Behovet for å oppgradere lokalene og gjøre disse funksjonelle i forhold til eget behov er stort. Kostnadene knyttet til flytting av hele virksomheten er til dels store, og det søkes Hol kommune om et tilskudd til oppussing, innkjøp av inventar og utstyr til lokalet. Totalt kapitalbehov er kr ,- og det søkes om et næringstilskudd på kr ,- Forhold til overordna plan: Kommuneplanens samfunnsdel kap Miljøkonsekvenser: Ingen kjente Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen kjente Økonomiske konsekvenser: Ved positivt vedtak reduseres næringsfondet med tilsvarende beløp. Vurdering: Hol kommune ønsker at lokale entreprenører etablerer seg i egnede lokaler som ikke er i konflikt med sentrale boligområder. Dette arbeides det langsiktig med. 21

22 Rådmannen mener på et generelt grunnlag at tilskudd til oppussing av næringsarealer alene ikke kvalifiserer til næringsstøtte. Sett i sammenheng med at virksomheten har gjennomført en større flytteoperasjon og har vært nødt til å tilpasse lokalene til ny drift, mener en likevel det er hjemmel for å kunne gi tilskudd til deler av tiltaket. Egeninnsats til rydding og flytting vurderes å være knyttet til en tidsbegrenset del av driften og kvalifiserer ikke til tilskudd. Datautstyr og annet inventar faller også utenfor. For øvrig tilfredsstiller søknaden kriteriene i retningslinjene for kommunal næringsstøtte. Rådmannens innstilling: Formannskapet innvilger et tilskudd til Geilo Tomteservice AS på inntil kr ,- til investeringer i forbindelse flytting av virksomheten. Midlene tas fra næringsfondet konto

23 53/13 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - samfunnsutviklingsavdelingen Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- Saksbehandler: Espen Bille-Larsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad m/kostnad og planskisse Dokument i saka: Søknad m/kostnad og planskisse Kommunal planstrategi Hol kommune Saksopplysninger: Samfunnsutviklingsavdelingen i Hol kommune er gitt i oppdrag å følge opp deler av den kommunale planstrategien i forhold til nye planer som skal utarbeides i valgperioden. En detaljreguleringsplan for industriområde I3 ved Vøllo, er et av 7 definerte tiltak. I henhold til kommunestyrevedtak er det startet opp en prosess knyttet til fremtidig utvikling av område I3 i kommunedelplanen for Geilo. En viktig del av dette arbeidet er en detaljreguleringsplan for området. Videre er det viktig å tilrettelegge for et privat/offentlig samarbeid i forhold til det videre arbeidet. De fleste lokale entreprenører på Geilo har i flere år gitt uttrykk for et stort behov for et felles areal for deres virksomheter. De er også villige til å bidra med egen innsats for å sikre gjennomføring. Kostnader knyttet til oppstart av en utviklingsprosess på I3, inkl. detaljreguleringsplan er estimert til ca. kr ,- Det søkes om et tilskudd fra næringsfondet til dette arbeidet på kr ,- Forhold til overordna plan: Kommuneplanens samfunnsdel kap Kommunedelplan for Geilo, vedtatt Kommunal planstrategi Hol kommune Miljøkonsekvenser: Ingen kjente Helse-/miljø og beredskapsforhold: 23

24 ingen kjente Økonomiske konsekvenser: Ved positivt vedtak reduseres næringsfondet med tilsvarende beløp. Vurdering: Rådmannen har gitt samfunnsutviklingsavdelingen i oppdrag å følge opp dette arbeidet. Arbeidet kan deles opp i 2 hoveddeler: 1. Utarbeide en detaljreguleringsplan for området 2. Starte prosess for å sikre etablering og samarbeid rundt tiltaket Dersom prosessen ikke møter vesentlige hindringer bør det ligge an til oppstart allerede høsten I retningslinjene for kommunal næringsstøtte står det at det ikke gis tilskudd til private eller offentlige planprosesser. Rådmannen vurderer likevel denne søknaden å ligge innenfor formålet, og begrunner det med at detaljreguleringsplanen en et av flere viktige momenter knyttet til område I3 og at det i retningslinjenes kap. 4 åpnes for å gi tilskudd til «prosjekter og fellestiltak i privat/offentlig samarbeid» og «kommunale prosjekter med formål å styrke det lokale næringslivet». Dette er et slikt prosjekt. Rådmannens innstilling: Formannskapet innvilger inntil kr ,- til oppstart av arbeid knyttet til utvikling av område I3 i kommunedelplanen for Geilo, herunder arbeidet med detaljreguleringsplan. Midlene tas fra næringsfondet konto

25 54/13 Søknad om næringstilskudd - Lars Villand Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: ---/V10 Saksbehandler: Espen Bille-Larsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad m/kostnadsoverslag, regnskap og tegninger Brev fra Hol kommune til Innovasjon Norge Driftsplan Dokument i saka: Søknad m/kostnadsoverslag, regnskap og tegninger Driftsplan Brev fra Hol kommune til Innovasjon Norge Tilbud fra Innovasjon Norge Tilbud rentestøtte Landbruksfaglig uttalelse Saksopplysninger: Dokumentene som følger saken, med unntak av kommunens følgebrev til Innovasjon Norge, er unntatt offentlighet. Søknaden gjelder utvidelse, ombygging og nybygg knyttet til melkeproduksjon på geit, både hjemme på gården og på stølen. Geiteholdet i Hallingdal er under sterkt press, bl.a. pga. av de smittsomme sykdommene BCE, paratuberkulose m.fl. som går spesielt på geit. Det er 17 melkeprodusenter på geit igjen i Buskerud og 3 av disse holder til i Hol (i tillegg er det én produsent som foredler all melk lokalt). De siste årene har man holdt på med sanering av besetningene i prosjektet «Friskare geiter», slik at man i løpet av 2013 skal være kvitt disse sykdommene. Tine tok fra 2014 ikke i mot melk fra besetninger som ikke er sanert. Det krever at bygninger både hjemme og på stølen må oppgraderes og gjøres rene for smitte. Det betyr at det meste av innredning, gulv og vegger må skiftes, i tillegg skal fôrhåndtering mekaniseres og melkeanlegg fornyes. Fjøset hjemme ble tatt i 2012, og stølsfjøset skal tas i Mange benytter anledningen når driftsbygningene foreløpig står tomme, til å utvide og bygge om for økt produksjon i framtiden. Øvre Hallingdal er fremdeles en av produksjonsklyngene for geitehold i Norge, og det er et ønske fra alle hold om å støtte opp om de gjenværende produsentene. Man må huske på at det er få husdyr som beiter og holder vanskelig tilgjengelig kulturlandskap ved like på samme måte som geiter gjør. I tillegg er geiteholdet svært synlig i høyfjellet, og et kjærkomment syn for både turister og 25

26 fastboende. Raggsteindalen der geitene er på beite er et mye brukt område for fotturer for turister og fastboende. Dette er en søknad tilsvarende den en annen melkeprodusent på geit sendte inn i fjor. Søknaden fra Lars Villand på gnr.bnr. 30/1 Villand søndre, omfatter både utvidelse og ombygging for økt produksjon når besetningen er bygd opp igjen, både hjemme på gården i Hovet og på stølen (fellesstøl med O.T. Øvrejorde i Raggsteindalen de deler kostnadene likt her). Det er 2 melkekvoter på liter som blir produsert på 105 årsgeiter. Disponert areal er på 94 da fulldyrka jord og 20 da beite eid areal. All jorden blir benyttet til fôrproduksjon. Etter sanering og ombygging skal det leies inn kvoteliter, slik at produksjonen blir økt til liter i året. Dette tilsvarer ca. 7 % økning i produksjonen av geitemelk. Forhold til overordna plan: Kommuneplanens samfunnsdel kap og Miljøkonsekvenser: Tiltak for å redusere potensialet for smittsomme sykdommer i landbruksnæringa må generelt ansees å være svært positivt. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen kjente Økonomiske konsekvenser: Ved positivt vedtak reduseres næringsfondet med tilsvarende beløp. Vurdering: I den landbruksfaglige vurderingen heter det: «Garden er vel driven og produksjonen held høg kvalitet. Etter sanering og ombygging er dekningsbidraget frå landbruk rekna ut til å auke betydeleg frå 2015, men investeringa belastar driftsøkonomien dei fyrste åra. Kapitaltrong/kostnadsoverslag er på kr Innovasjon Norge har tildelt investeringstilskot på kr og rentestøtte på banklån for denne søknaden. Det vert søkt om støtte frå kommunalt næringsfond i tillegg for å redusere gjeld/tæring på eigenkapital. Søknaden oppfyller kriteria for å få støtte frå kommunalt næringsfond kap. 4 ved at etablert næringsverksemd i Hol søkjer tilskot til investeringar i anlegg, bygningar og utstyr. Søknaden er svært godt dokumentert ved komplett søknad om Bygdeutviklingsmidler (BU)». Rådmannens innstilling: Formannskapet innvilger et næringstilskudd til Lars Villand på inntil kr til investeringer i anlegg, bygninger og utstyr knyttet til melkeproduksjon. Midlene tas fra næringsfondet konto

27 55/13 080/001/0/0 m.fl. Groven - konsesjon ved erverv av landbrukseigedomar Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 80/1/0/0 m.fl/611 Saksbehandler: Håvard Holeplass Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Gardskart over heile driftseininga Ortofoto over tun Brev frå søkjar Verdivurdering (unnteke. off. jf offl 13) Dokument i saka: Korrigert søknad om konsesjon Epost frå meklar Epost frå søkjar Førebels svar frå kommunen Epost frå søkjar Søknad om konsesjon Saksopplysninger: Saka gjeld: Etter kjøpekontrakt av har Jan Gleditsch Borgnes, Oslo, kjøpt driftseininga gbnr 80/1 m.fl. «Groven» av Steinar Rorgemoen, Longyearbyen (som sjølv kjøpte driftseininga på konsesjon i 2010). Ervervar: Søkjar er 50 år, gift, har 3 vaksne born, og bur i Oslo. Han er utdannet innan skogbruk (forstkandidat) frå Norges Landbrukshøgskole (NLH, no UMB) driv eigen skog og er dagleg leiar i Norges Fjellstyresamband. Søkjar opplyser at han har lang erfaring i drift og utvikling av landbruks- og utmarksressursar, og eig forutan bustad i Oslo og fritidsbustad i Tvedestrand også skog i Ringerike. Søkjar opplyser at familien «i lengre tid vært på jakt etter landbrukseiendom, primært i Hol/Skurdalen. Målet er å bosette seg her, ta med jobber og utvikle gården og gårdens ressurser i samarbeid med naboer, lokalsamfunn og kommunen». Føremål: I brev vedlagt søknaden går det fram at det ikkje er lagt detaljerte planar for eiendommen, men at ein «ser særlig muligheter i koblingen mellom gårdens jakt-, fiske-, 27

28 bygnings- og arealressurser og reiselivet». Forvaltning og utnytting av utmarksressursane er særleg vektlagt. Jordbruksarealet er i dag leigd ut til nabobruk, og dette skal vidareførast. Buplikt: Det går ikkje fram av konsesjonslova 5, andre ledd at det utan vidare er buplikt på driftseininga, fordi jord- og skogbruksarealet er under grensa for buplikt etter denne paragrafen (25 dekar full- eller overflatedyrka jord eller 500 dekar produktiv skog). Når landbrukseigedom er konsesjonspliktig (over 100 dekar totalt) er det likevel opna for at kommunen kan setje vilkår etter konsesjonslova 11 andre ledd om 5 år buplikt, jf LMD rundskriv M-2/2009 pkt 8.4.2, uavhengig av om jordbruksarealet er under 25 dekar, så lenge det er bustadhus. Det er forvaltningspraksis på dette i Hol. Søkjar opplyser at bustadhusa ikkje er brukande som heilårsbustad i dag, og at dei må utbetrast før ein kan bu i dei. Søkjar skriv at han ønskjer å busetje seg på eigedomen så snart som mogeleg, men at det kan ta to år før husa er gjort i stand. Søkjar har også kryssa av på søknadskjemaet for konsesjon for overtaking av fast eigedom at han vil busetja seg på eigedomen innan 1 år etter overtaking og sjølv bu der i minimum 5 år samanhengande. Kjøpekontrakt: I kjøpekontrakt av er det avtalt kjøpesum på kr for driftseininga gbnr 80/1 m.fl. I tillegg skal tidlegare eigar Gaute H. Groven ha rett til å få fradelt vederlagsfritt 2 to hyttetomter på driftseininga dersom tilhøva ligg til rette for det. Samtykke til fradeling må i så fall være gitt av kommunen/myndighetene etter jordloven og plan- og bygningsloven innen 5 år fra overdragelsen av eiendommen. I pkt 10 i kjøpekontrakta står det: Kjøper har konsesjonsrisikoen både for godkjenning av den avtalte pris og de øvrige vilkår. Hvis den situasjon skulle oppstå at kjøper ikke får konsesjon, skal oppgjøret til Selger likevel foreligge som avtalt i 1. Driftseininga: Følgjande landbrukseigedomar inngår i driftseining jf. jordlova 12 fjerde ledd: Gnr/bnr Eigedomsnamn Areal i da 80/1 Groven, heime tunet ligg på denne ved Hagen 419 skogteig ved Dagalihovda 42 80/5 Langerud 8 utan hus 80/7 Trollvassætra 1 tomt til hus på Larsestølen, usikkert areal 47/24 ved Langerud 17 hus på arealet 55/15 Eilevstølen 13 stølsvoll 57/2 Eilevstølen 10 stølsvoll 91/3 Teig 1 Birgitstølen fjelleigedom med husvære 91/3 Teig 2 Bergastølen 370 fjelleigedom med husvære Sum areal for driftseininga 80/

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 13.02.2014 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 4 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på

Detaljer

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret, på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret, på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 17.06.2013 kl. 13:00 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret, på tlf. 32092105

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15

HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15 HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15 Handlingsplan for næringsutvikling 2015, vedtatt 29.4.2015. Side 1 Innhold Innledning... 3 Formål... 4

Detaljer

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE. Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE. Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11 INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11 0 Innhold: Kapittel 1. Beskrivelse av kommunens tilskuddsordninger..... s. 2 Kapittel 2. Kraftfondet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2012 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 24.04.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 14.11.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. 09.00 10.00 Regionalparken v/magne Pedersen og Elin H. Simensen

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. 09.00 10.00 Regionalparken v/magne Pedersen og Elin H. Simensen Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-21 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:00 09.00 10.00 Regionalparken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.06.2015 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Saker til behandling. 14/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 3. 16/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 9

Saker til behandling. 14/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 3. 16/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 9 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 19:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 19:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 18 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer AP- Finn Ove Hofstad (leder) AP- Sølvi Andersen SP-

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 28.08.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-24 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Informasjon fra turistkontoret

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. jlltl WiLt- Unni Wetlesen politisk sekretær. Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. jlltl WiLt- Unni Wetlesen politisk sekretær. Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-13 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring.

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 13.03.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014

Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr 4-2014 Styremøte 13.05.2014 Side 1 av 41 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteinnkalling. Ovdagoddi/Formannskapet kommunestyresalen, Nesseby rådhus

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteinnkalling. Ovdagoddi/Formannskapet kommunestyresalen, Nesseby rådhus Unjárgga gielda Nesseby kommune Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Møteinnkalling Ovdagoddi/Formannskapet kommunestyresalen, Nesseby rådhus 21.06.2010 09:00 Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf.

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommune, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer