Forfall meldast snarast på tlf eller Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 18:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf eller Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. SAKSKART Side Saker til behandling 18/13 13/ Årsmelding for 2012 for Gol Byggdrift Kommunalt foretak 2 19/13 13/ Årsrekneskap for 2012 for Gol Byggdrift Kommunalt Foretak 4 20/13 13/ Årsmelding Gol kommune 7 21/13 13/ Årsrekneskap 2012 for Gol kommune 11 22/13 13/ Disponering av årsresultat /13 13/ Budsjettjustering investeringsbudsjett /13 13/ REHABILITERING AVLØPSLEDNING HAGASKOGEN- PROSJEKTREGNSKAP 19 25/13 12/ Revidering av retningsliner for startlån 22 26/13 13/ /13 13/ BRANNORDNING - REVIDERT BRANNDOKUMENT FOR HALLINGDAL BRANN-OG REDNINGSTENESTE IKS Høyring av søknad med konsekvensutgreiing for Hemsil 3 kraftverk i Gol og Hemsedal kommunar Gol, Hallvor Lilleslett ordførar 1

2 Saker til behandling 18/13 Årsmelding for 2012 for Gol Byggdrift Kommunalt foretak Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 210 Saksbehandler Mona Hagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret /13 Saksfremlegg Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: Dokument 1 fylgjer som vedlegg Dokument i saka: 1.Årsmelding for Gol Byggdrift Kommunalt Foretak 2.Vedtak frå styret i Gol Byggdrift Kommunalt Foretak Saksopplysningar: Saka er tidlegare behandla i Styret for Gol Byggdrift Kommunalt Foretak. Saksbehandlar for styret i GBKF: Dagleg leiar Sigvart Flåm Styret for Gol Byggdrift Kommunalt Foretak har godkjent årsmeldinga for Rådmannen si innstilling: Kommunestyret tek årsmeldinga for 2012 for Gol Byggdrift Kommunalt Foretak til orientering. Gol, 15. mai 2013 Hege Mørk, rådmann Vedlegg til sak 2

3 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 20/13 Behandling Saksordførar: Tom Rune Skr. Blakkestad. Votering Samrøystes innstilling. Vedtak Kommunestyret tek årsmeldinga for 2012 for Gol Byggdrift Kommunalt Foretak til orientering. 3

4 19/13 Årsrekneskap for 2012 for Gol Byggdrift Kommunalt Foretak Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 210 Saksbehandler Mona Hagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret /13 Saksfremlegg Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: Dokument 1,3 og 4 fylgjer som vedlegg Dokument i saka: 1.Årsrekneskap for Gol Byggdrift Kommunalt Foretak for Vedtak i sak 3/13 i styret for Gol Byggdrift Kommunalt Foretak. 3.Revisjonsmelding frå Kommunesrevisjonen IKS, datert Tilbakemelding etter revisjon av årsrekneskapet 2012 datert Uttale frå kontrollutvalet. Saksopplysningar: (frå sak 3/13 i styret for GBKF) Saksbehandlar for styret i Gol Byggdrift Kommunalt Foretak: Dagleg leiar Sigvart Flåm. Regnskapet for Gol Byggdrift KF for 2012 viser et regnskapsmessig underskudd på kr ,00 som styret har vedtatt dekket fra foretakets driftsfond. Også i regnskapet for 2012, på vedlikehold, har GBKF brukt mer enn budsjettert på flere bygg. Det er gjennomført betydelige oppgraderinger og vedlikehold på flere formålsbygg med nytt sprinkleranlegg i Breidokkgutu omsorgsboliger, utbedringer av flere ventilasjonsanlegg etter avvik med pålegg fra arbeidstilsynet og andre branntekniske krav med dekning fra vedlikeholdsposter. Disse postene ble i 2010 redusert med kr Utgiftene til elektrisk energi er overskredet med ca kr og utgiftene er ikke kompensert av Gol kommune. Kommunale avgifter er overskredet med kr ,00 på grunn av en vannlekkasje i en kommunal leilighet. Styring og kontroll Til tross for betydelig merforbruk på vedlikehold, håpet vi at mindreforbruk/merinntekter, med stor sannsynlighet, ville gi rimelig balanse i regnskapet. Ekstraordinære kommunale avgifter og overforbruk av energi i formålsbyggene førte likevel til underskuddet som er dekket av GBKF sitt driftsfond. Det er andre året på rad med betydelig overskridelse på forbruk av energi. Det bør 4

5 vurderes å overføre driftsutgiftene til energi til det enkelte bygg fra og med Bruker av bygget blir da ansvarlig for forbruket, slik det vanligvis er ved utleie. Regnskapet er oversendt Kommunerevisjon IKS for revisjon. Årsberetninga frå revisjonen vart lagt fram Konklusjon frå revisjonen: «Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Gol Byggdrift KF per. 31.desember 2012, og av resultatet og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Presisering til konklusjonen: Uten at det har vesentlig betydning for konklusjonen i avsnittet ovenfor, presiserer vi at KF,et har et merforbruk i 2012 på kr ,22. Merforbruket er dekket inn direkte mot disposisjonsfond, men skulle ha fremkommet som merforbruk i økonomisk oversikt drift og i balanse. «Uttale til kommunestyret og vedtak i kontrollutvalet: «Med bakgrunn i tilsynsansvaret etter kommunelova gir kontrollutvalget slik uttale til årsregnskapet for Gol Byggdrift KF for 2012: Årsregnskapet er lagt fram i samsvar med lover og forskrifter og gir et riktig utrykk for Gol Byggdrift KF sin økonomiske stilling pr Kontrollutvalget viser til presiseringene i revisjonsberetning for 2012 samt Vedtaket om dekning eller disponering av overskudd/underskudd skal regnskapsføres i påfølgende år. Kontrollutvalget ber om at over eller underforbruk i regnskapet skal avsluttes iht. forskriftene for 2013 og årene fremover. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukerne sitt informasjonsbehov. Utover det som kommer fram i saksframstilling og revisjonsberetning har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapet for Gol Byggdrift KF 2012». Vedtak i styret for GBKF: Styret godkjenner årsregnskap for Gol Byggdrift KF for Rådmannen si innstilling: Kommunestyret godkjenner årsrekneskapen for 2012 for Gol Byggdrift Kommunalt Foretak. Gol, Hege Mørk, rådmann Mona Hagen, avd.leiar 5

6 Vedlegg til sak Formannskapet har behandlet saken i møte sak 21/13 Behandling Saksordførar: Tom Rune Skr. Blakkestad. Votering Samrøystes innstilling. Vedtak Kommunestyret godkjenner årsrekneskapen for 2012 for Gol Byggdrift Kommunalt Foretak. 6

7 20/13 Årsmelding Gol kommune Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 210 Saksbehandler Arne Fredriksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalet /13 1 Felles råd for eldre og menneske med nedsett /13 funksjonsevne 2 Utval for natur og næring /13 3 Utval for kultur og levekår /13 4 Administrasjonsutvalet /13 4 Formannskapet /13 5 Kommunestyret /13 Saksfremlegg Saka vert avgjort av: Kommunstyret Dokument i saka: Årsmelding 2012 Saksopplysningar: Rådmannen legg med dette fram Årsmelding 2012 for Gol kommune, Den er bygga opp på ein litt anna lest enn tidlegare år, mest som følgje av å få ei heilskap mellom dei forskjellige styringsdokumenta våre og få eit større fokus på mål og måloppnåing. Årsmeldinga er også forsøkt tilpassa til elektroniske dokument med referansar til rekneskapen og til anna vesentleg informasjon. Ettersom dette er ei endring måtte det bli referansar også til avdelingane sine detaljerte årsmeldingar. Avdelingane har veldig mykje informasjon om si drift og dette er viktig å få fram. For seinare år vil vi vurdere ein tabelldel som vedlegg for å beskrive aktivitet og endring av aktivitet. Særs viktig vil det bli å få rapportert på dei måla som er prioritert og eventuelle konsekvensar av dei måla som er nedprioritert. Forhold til overordna plan: Handlingsprogram og økonomiplan Vurdering: Saman med rekneskapen for 2012 og koplingar til rekneskapen, samt koplingar til avdelingane sine detaljerte årsmeldingar gjev årsmeldinga ei god og samla oversikt over kommunen sine aktiviteter og økonomi i

8 Rådmannen si innstilling: Årsmelding 2012 for Gol kommune vert teken til orientering. Underskrift Vedlegg til sak Arbeidsmiljøutvalet har behandlet saken i møte sak 7/13 Uttale frå arbeidsmiljøutvalet Årsmelding 2012 for Gol kommune vert teken til orientering. Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne har behandlet saken i møte sak 7/13 Behandling Votering Samrøystes vedtatt. Vedtak Årsmelding 2012 for Gol kommune vert teken til orientering. 8

9 Utval for natur og næring har behandlet saken i møte sak 39/13 Behandling Votering Samrøystes vedtatt, 7-0. Vedtak Årsmelding 2012 for Gol kommune vert teken til orientering. Utval for kultur og levekår har behandlet saken i møte sak 11/13 Behandling Utvalet gav ros til administrasjonen for god utforming av årsmeldinga m.a. med fleire parameter for målstyring. Votering Samrøystes vedtatt. UKL tilrår: Vedtak Årsmelding 2012 for Gol kommune blir tatt til orientering. Administrasjonsutvalet har behandlet saken i møte sak 1/13 Behandling Votering Samrøystes innstilling. Vedtak Årsmelding 2012 for Gol kommune vert teken til orientering. 9

10 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 22/13 Behandling Saksordførar: Hanne Brunborg. Votering Samrøystes innstilling. Vedtak Kommunestyret tek årsmeldinga for 2012 for Gol Kommune til orientering. 10

11 21/13 Årsrekneskap 2012 for Gol kommune Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 210 Saksbehandler Arne Fredriksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalet /13 2 Formannskapet /13 3 Kommunestyret /13 Saksfremlegg Saka vert avgjort av: Kommunestyret Dokument i saka: Uttale frå Kontrollutvalet Årsrekneskap 2012 (lenke) Saksopplysningar: Driftsrekneskapen Rekneskapen for Gol kommune er lagt ut på heimesidane til Gol kommune, både delt i mindre avsnitt og som eit fullstendig dokument. Det blir oppretta koplingar mellom årsmelding og rekneskapen slik at detaljar blir lettare tilgjengeleg. Gol kommune hadde i 2012 eit netto driftsresultat på kr Dette er inklusiv eit positivt premieavvik på 7,45 mill. kr., ei korreksjon av skatteinntekter for 2011 på 1,86 mill. kr. og 0,282 mill. kr. som gjeld mva. på investeringar, etter rekneskapsreglane inntektsført i drift. Netto driftsresultat i rekneskapen er på 2,88 % av sum driftsinntekter. Etter interne finanstransaksjonar står Gol kommune att med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr ,37. Dette beløpet vil bli føreslege disponert i eiga sak. Investeringsrekneskapen: Ved avslutninga av investeringsrekneskapen vart det i høve til rekneskapsreglane finansiert kr ,50 for mykje og ein får dermed eit tilsvarande udisponert resultat. Dette må ein gjere eige vedtak om. Vurdering: Hausten 2012 såg det ut som at Gol kommune ville gå mot eit negativt netto driftsresultat. Som følgje av auka inntekter og som følgje av ein del justeringar etter rekneskapsreglane som gjeld premieavvik vart det 11

12 Rådmannen si innstilling: Kommunestyret godkjenner driftsrekneskapen for 2012 med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr ,37 og eit udiponert resultat i investeringsrekneskapen på kr ,50. Underskrift Administrasjonsutvalet har behandlet saken i møte sak 2/13 Behandling Votering Samrøystes tilråding: Vedtak Kommunestyret godkjenner driftsrekneskapen for 2012 med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr ,37 og eit udisponert resultat i investeringsrekneskapen på kr ,50. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 23/13 Behandling Saksordførar: Hanne Brunborg. Votering Omforeint innstilling. Vedtak Kommunestyret godkjenner: a) Driftsrekneskapen for 2012 med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr ,37. b) Investeringsrekneskapen for 2012 med eit udisponert resultat på kr ,50. Kommunestyret tek til etterretning at det rekneskapsmessige mindreforbruket inkluderer postar som ikkje er knytt til ordinær drift, m.a. rekneskapsført justering v premieavvik på om lag 7,45 mill. kr. samt korrigert skatteinntekt frå 2011 på 1,86 mill. kr. 12

13 22/13 Disponering av årsresultat 2012 Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 210 Saksbehandler Arne Fredriksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret /13 Saksfremlegg Saka vert avgjort av: Kommunestyret Dokument i saka: Årsrekneskap 2012 Gol kommune Årsmelding 2012 Gol kommune Saksopplysningar: Rekneskapen for Gol kommune er avslutta med to resultatomgrep som Kommunestyret skal disponere. Driftsrekneskapen synar eit mindreforbruk på kr ,37 og investeringsrekneskapen synar eit udisponert resultat på kr ,50. Eigne sakar om årsrekneskap og årsmelding gjer nærare greie for desse resultatomgrepa. Vurdering: Etter at rekneskapen var ferdig vart økonomisjefen gjort merksam på at Gol kommune i 2012 hadde fått eit tilskot frå Sparebankstiftelsen DnBNOR. Tilskotet var på kronar med binding «Skulekorps i Gol». Av dette er nytta og restbeløpet på kr blir søkt overført til Utover dette er det vanleg å sette av mindreforbruket frå drift til disposisjonsfond og udisponert frå investeringsrekneskapen til ubunde investeringsfond. Rådmannen si innstilling: Kommunestyret gjer følgjande disponering av mindreforbruk på driftsrekneskapen: 1. Kr vert sett av til disposisjonsfond «DnBNOR stiftelsen Skulekorps i Gol» 2. Kr ,37 vert sett av til disposisjonsfond Kommunestyret gjer følgjande disponering av udisponert resultat frå investeringsrekneskapen: Kr ,50 vert sett av til ubunde kapitalfond Underskrift 13

14 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 24/13 Behandling Saksordførar: Hanne Brunborg. Votering Samrøystes innstilling. Vedtak Kommunestyret gjer følgjande disponering av mindreforbruk på driftsrekneskapen: 1.Kr vert sett av til disposisjonsfond «DnBNOR stiftelsen Skulekorps i Gol» 2.Kr ,37 vert sett av til disposisjonsfond Kommunestyret gjer følgjande disponering av udisponert resultat frå investeringsrekneskapen: Kr ,50 vert sett av til ubunde kapitalfond 14

15 23/13 Budsjettjustering investeringsbudsjett 2013 Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 153 Saksbehandler Arne Fredriksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret /13 Saksfremlegg Saka vert avgjort av: Kommunestyret Dokument i saka: Budsjett 2013 Formannskapssak 7/2013 Saksopplysningar: I investeringsframlegg til økonomiplan og budsjett 2013 vart det nytta opprinnelege budsjett-tal frå kommunalteknisk avdeling. Økonomisjefen hadde oversett ein korreksjon i ein epost som vart sendt i oktober og vart ikkje klar over denne før desember Ettersom budsjettprosessen var komme for langt og berre Kommunestyret si behandling av budsjettet stod att valde økonomisjefen og vente med korreksjonen. Vurderinga var at korreksjonen galdt VAR-området og at endringa førte til lågare investeringskostnader for budsjett 2013 enn det som låg i framlegget. Dette får også konsekvensar for 2014, men ettersom det ikkje er nokon automatikk i at føreslegne VAR-investeringar blir vedteke utan vidare trenger ein ikkje ta stilling til dette før i budsjettbehandlinga for Forholdet er nemnd ved eit par anledningar, seinast i behandlinga av Formannskapssak 7/2013 (møtedato ) vedr. «Kontorer og personalfasiliteter Helsetunvegen» Det er også eit forhold som Kommunestyret må gjere vedtak om. For eit par år sida vart all mva.refusjon for investering ført som inntekt i driftsrekneskapen. Desse reglane førte til kunstige resultat i driftsrekneskapen. Denne praksisen vart endra slik at den over 4 år vart normal, dvs. at all mva.kompensasjon for investeringar vart ført i investeringsrekneskapen. For 2013 vil det etter overgangsreglane bli 20 % som skal inntektsførast i driftsrekneskapen og 80 % i investeringsrekneskapen, med mindre Kommunetyret gjer vedtak om 100% blir inntektsført i 15

16 investeringsrekneskapen. For 2013-budsjettet har det ingen budsjettmessige konsekvensar ettersom det allereie er bakt inn i budsjettet, det er meir ein formalitet. Økonomiske konsekvensar: I seg sjølv har budsjettjusteringa ingen konsekvens, anna enn at det blir ei endring i tidspunktet for når ein gjer ein del investeringer i VAR-området. Totalt blir det også budsjettert med mindre investeringar i 2013 enn opprinneleg. Vurdering: Investeringsbudsjettet for 2013 er på 12,95 mill. kr. Dette inkluderer 10 mill. kr. til Hovudledning Herad. Dette vart i epost frå avdelingsleiar korrigert til 5,0 mill. kr, men med 4 nye prosjekt i staden, Oppgradering trykkøkningsstasjoner i Briskevegen og Steinvegen (nytt prosjekt 081), utskifting bil driftsoperatør (prosjekt198), Vikojordet kloakkpumpestasjon 1,5 mill. kr. (nytt prosjekt 082) og nytt returpunkt Rekkjeset, erstatning for Kambenkrysset og bom Golsfjellet øst Forholdet gjer det også aktuelt å vurdere om investeringsprosjekt på VAR-området utan vidare blir som føreslege. For 2013-budsjettet er mykje av løpet allereie lagt, men for framtidige budsjett vil det kunne vere aktuelt å ha meir debatt rundt dette faktum. I det heile teke vil det vere aktuelt å forsøke å halde VAR-området meir isolert frå anna kommunal drift. Dei føreslege budsjett-endringane vil bli slik: Art Ansvar Teneste Pros. Tekst Auke/ Beløp reduksjon Øvrige kostnader/avgifter Red. utgift Bruk av lån Red. innt Øvrige kostnader/avgifter Auka utgift Bruk av lån Auka innt Kjøp transportmiddel Auka utgift Bruk av lån Auka innt Øvrige kostnader/avgifter Auka utgift Bruk av lån Auka innt Øvrige kostnader/avgifter Auka utgift Bruk av lån Auka innt I tillegg vart det i Formannskapssak 7/2013 vedtatt å disponere noko av den reduserte investeringsramma til «Kontorer og personalfasiliteter Helsetunvegen» - (nytt prosjekt 108). Denne omdisponeringa av budsjett fører til følgjande budsjettendring: Art Ansvar Teneste Pros. Tekst Auke/ Beløp reduksjon Øvrige kostnader/avgifter Auka utgift Bruk av lån Auka innt

17 Rådmannen si innstilling: Kommunestyret godkjenner budsjettendring i investeringsbudsjettet som synt: Art Ansvar Teneste Pros. Tekst Auke/ Beløp reduksjon Øvrige kostnader/avgifter Red. utgift Bruk av lån Red. innt Øvrige kostnader/avgifter Auka utgift Bruk av lån Auka innt Kjøp transportmiddel Auka utgift Bruk av lån Auka innt Øvrige kostnader/avgifter Auka utgift Bruk av lån Auka innt Øvrige kostnader/avgifter Auka utgift Bruk av lån Auka innt Øvrige kostnader/avgifter Auka utgift Bruk av lån Auka innt Underskrift 17

18 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 26/13 Behandling Saksordførar: Dag Wollebæk. Votering Samrøystes. Vedtak Kommunestyret godkjenner budsjettendring i investeringsbudsjettet som synt: Art Ansvar Teneste Pros. Tekst Auke/ Beløp reduksjon Øvrige kostnader/avgifter Red. utgift Bruk av lån Red. innt Øvrige kostnader/avgifter Auka utgift Bruk av lån Auka innt Kjøp transportmiddel Auka utgift Bruk av lån Auka innt Øvrige kostnader/avgifter Auka utgift Bruk av lån Auka innt Øvrige kostnader/avgifter Auka utgift Bruk av lån Auka innt Øvrige kostnader/avgifter Auka utgift Bruk av lån Auka innt Mva.-refusjon frå investeringar blir frå 2013 inntektsført i investeringsrekneskapen. 18

19 24/13 REHABILITERING AVLØPSLEDNING HAGASKOGEN-PROSJEKTREGNSKAP Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. --- Saksbehandler Truls Hanssen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utval for natur og næring /13 2 Formannskapet /13 3 Kommunestyret /13 Saksfremlegg Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: Skriv inn vedlegg her Dokument i saka: Skriv inn dokument i saka her Saksopplysningar: Rehabilitering av avløpsledning på strekningen mellom østre og vestre avkjøring til Hagaskogvegen, samt legging av ny avløpsledning på strekningen vestre avkjøring til Hagaskogvegen Velta er gjennomført. Arbeidet ble utført sammen med rehabilitering av hovedledning for vann på strekningen Velta østre avkjøring Hagaskogvegen. Arbeidet ble startet mars 2009, og sluttført april Utførende entreprenør fikk likviditetsproblemer underveis i prosjektet. Dette medførte lengre perioder med redusert drift og kortere perioder med stans på anlegget. Overskridelse av framdriftsplaner medførte ikke merkostnader for Gol kommune eller abonnentene. Bankgaranti ble tatt i bruk for å få sluttført anlegget. Statens vegvesen har innbetalt kr for kostnader med å etablere tilfredsstillende overvann løsning i området. Forhold til overordna plan: Prosjektet er i henhold til gjeldende hovedplaner Miljøkonsekvenser: Utskiftingen av avløpsledningen vil bidra til å begrense faren for utslipp av avløpsvann. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Skriv inn vurdering her 19

20 Økonomiske konsekvensar: Gol kommune har bevilget følgende beløp til prosjektet: Budsjett 2008 kr Budsjett 2009 kr Innbetaling 2009 kr (etablering av overvannssystem langs RV7) Budsjett 2010 kr Sum bevilget til prosjektet kr Regnskap for prosjekt 140- bokført i kommunalt regnskap: Bevilgede midler kr Regnskap 2009 kr ,73 Regnskap 2010 kr ,80 Regnskap 2011 kr 2.487,50 Kr ,03 Resultat (ubrukte midler) Kr ,97 Vurdering: Regnskapet for rehabilitering av avløpsledning, prosjekt 140 viser et mindre forbruk på Kr Administrasjonen tilrår a regnskapet for rehabiliteringen blir godkjent slik det foreligger. Rådmannen si innstilling: UNN og F råder Kommunestyret til å fatte følgende vedtak: Gol kommunestyre godkjenner regnskapet for rehabilitering av avløpsledning Herad, prosjekt 140 på til sammen Kr ,03 Hege Mørk Rådmann Truls H. Hanssen Avdelingsleder 20

21 Utval for natur og næring har behandlet saken i møte sak 38/13 Behandling Votering Samrøystes vedtatt, 7-0 Vedtak UNN og F råder Kommunestyret til å fatte følgende vedtak: Gol kommunestyre godkjenner regnskapet for rehabilitering av avløpsledning Herad, prosjekt 140 på til sammen Kr Formannskapet har behandlet saken i møte sak 27/13 Behandling Saksordførar: Dag Wollebæk. Votering Samrøystes. Vedtak Gol kommunestyre godkjenner regnskapet for rehabilitering av avløpsledning Herad, prosjekt 140 på til sammen Kr ,03 21

22 25/13 Revidering av retningsliner for startlån Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 253 Saksbehandler Mona Hagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utval for kultur og levekår /13 2 Formannskapet /13 3 Kommunestyret /13 Saksfremlegg Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: Dokument 2 fylgjer som vedlegg Dokument i saka: 1.Brev frå Husbanken om godkjenning av retningsliner for tildeling av startlån. 2.Retningsliner for startlån vedteke i kommunestyret Saksopplysningar: Kommunestyret vedtok reviderte retningsliner for tildeling av startlån. Retningslinene skal godkjennast av Husbanken. I brev frå Husbanken datert godkjenner Husbanken retningslinene med eitt unntak. Unnataket er: «Kven kan få lån», 2 siste strekpunkt: «-Kommunen til kjøp av kommunale utleigebustader» «-Selskap, stiftelsar til kjøp av utleigebustader» Formålet i Husbanken sine retningsliner for startlån er at startlån kan gjevast til einskildpersoner og ikkje til finansiering av selskap og stiftelsar. Søknader om finansiering av utleigebustader skal fremjast til Husbanken. Ut over dette kjem Husbanken med ei anbefaling til pkt. 10 Saksbehandling av lånesøknaden: «Husbanken ser at det kan bli vanskelig å få en rask behandling av søknader om startlån i Gol kommune så lenge formannskapet skal behandle alle søknader over kr ,-. Husbanken anbefaler at søknader om startlån behandles administrativt». 22

23 Forhold til overordna plan: Kommuneplanen sine bestemmelsar om tilrettelegging for bustad og etablering. Vurdering: Dei to unntaka som Husbanken peiker på var ikkje av dei punkta som vart revidert i 2012 men er ei vidareføring frå retningslinene som vart vedteke i Det er ikkje søkt eller innvilga lån etter som kategoriserar under desse to punkta i denne perioda. Rådmannen si innstilling: 1.Fylgjande punkt takast ut av retningslinene for tildeling av startlån. Pkt. 2 «Kven kan få lån», 2 siste strekpunkt. «-Kommunen til kjøp av kommunale utleigebustader» «-Selskap, stiftelsar til kjøp av utleigebustader». 2.Pkt. 10. Saksbehandling av lånesøknaden endrast til: «Kommunestyret har delegert si fullmakt til å tildele startlån til rådmannen. Formannskapet Skal fortløpande haldast orientert om vedtak som er tildelt etter fullmakt». Gol, Helge Mørk, rådmann Mona Hagen, avd.leiar Vedlegg til sak 23

24 Utval for kultur og levekår har behandlet saken i møte sak 13/13 Behandling Votering Kristin Bakke Haugen (SP) sette fram følgjande framlegg til endring av pkt. 2: Kommunestyret har delegert fullmakt til å tildele startlån under kr til rådmannen. Blir det søkt om lån ut over kr skal formannskapet behandle saka. Formannskapet skal fortløpande haldast orientert om vedtak som er tildelt etter fullmakt. Framlegget fekk ei røyst (forslagsstillaren si). 6 røysta mot. Framlegget nedstemt. UKL tilrår: Vedtak 1.Fylgjande punkt takast ut av retningslinene for tildeling av startlån. Pkt. 2 «Kven kan få lån», 2 siste strekpunkt. «-Kommunen til kjøp av kommunale utleigebustader» «-Selskap, stiftelsar til kjøp av utleigebustader». 2.Pkt. 10. Saksbehandling av lånesøknaden endrast til: «Kommunestyret har delegert si fullmakt til å tildele startlån til rådmannen. Formannskapet Skal fortløpande haldast orientert om vedtak som er tildelt etter fullmakt». Formannskapet har behandlet saken i møte sak 29/13 Behandling Saksordførar: Heidi Granli. Votering Samrøystes. Vedtak 1.Fylgjande punkt takast ut av retningslinene for tildeling av startlån. Pkt. 2 «Kven kan få lån», 2 siste strekpunkt. «-Kommunen til kjøp av kommunale utleigebustader» «-Selskap, stiftelsar til kjøp av utleigebustader». 2.Pkt. 10. Saksbehandling av lånesøknaden endrast til: «Kommunestyret har delegert si fullmakt til å tildele startlån til rådmannen. Formannskapet Skal fortløpande haldast orientert om vedtak som er tildelt etter fullmakt». 24

25 26/13 BRANNORDNING - REVIDERT BRANNDOKUMENT FOR HALLINGDAL BRANN-OG REDNINGSTENESTE IKS Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 026 Saksbehandler Hege Mørk Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret /13 Saksfremlegg Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: 1. Branndokument Hallingdal brann- og redningsteneste IKS 2. Grunnkrav Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste IKS 3. ROS- analyse 2010 revidert Faktaark for tenester i Hallingdal brann og redningsteneste IKS Dokument i saka: Branndokument Hallingdal brann- og redningsteneste IKS Grunnkrav Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste IKS Fakta ark for tenester i Hallingdal brann og redningsteneste IKS ROS- analyse 2010 revidert Møtebok frå Representantskapet for Hallingdal brann- og redningsteneste sak 010/13. Lov nr. 20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med forskrifter m.m. Selskapsavtale for Hallingdal brann og redningsteneste IKS Handlingsplan med økonomiplan for Hallingdal brann- og redningsteneste IKS Saksopplysningar: I Lov nr. 20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 9 og 10 heiter det: 9. Etablering og drift av brannvesen «Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. 25

26 Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til en annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar.» 10. Dokumentasjon «Kommunen skal dokumentere at plikten etter 9 første, annet og tredje ledd er oppfylt. Dokumentasjonen inkludert risiko- og sårbarhetsanalysen og eventuelle avtaler inngått etter 9 fjerde ledd, skal sendes sentral tilsynsmyndighet.» Brannordninga skal reviderast kvart 4. år for å sikre at beredskapen er dimensjonert i tråd med den utviklinga som er i samfunnet og dei akseptkriteriar som kommunane har for beredskap. Branndokumentet er kommunen sin dokumentasjon og verktøy som skal sikre at brannberedskapen er etter gjeldande krav. Branndokumentet er to-delt. Første delen er basert på grunnkrava fastsatt i dimensjoneringsforskrifta og det er i hovudsak: krav til dokumentasjon krav til stillingsstorleik krav til brannstasjon, mannskap, samband m.m. krav til kompetanse og opplæring krav til forebyggande verksemd Den andre delen av branndokumentet er basert på ein risiko- og sårbarhetsvurdering der brannvesenet skal dimensjonerast etter den reelle risikoen/belastninga i regionen. Dette må vurderast opp mot akseptkriteriane til kommunane. Vurderingar kan vera innanfor: krav til røykdykkarteneste krav til beredskap i.f.t. risikoområder som jernbane, kraftstasjonar, vegnett m.m. krav til førebyggande aktivitet i.f.t. hotell og anna næring m.m. Til saman skal grunnkrava og dei tillegg som vert avdekka ved Risiko- Og Sårbarheitsvurderinga, danne den totale beredskapen for Hallingdal brann- og redningsteneste IKS. 26

27 Ein visuell måte å vise dette på er: Sist dette dokumentet vart revidert og vedtatt var i Det er seinare revidert i 2010 og lagt fram for politisk handsaming. Men av ulike årsaker er ikkje saka ferdig handsama før no Branndokument og Grunnkrav Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste IKS med ROS- analysen2010 vert difor no lagt fram til vedtak i Gol kommunestyre. Forhold til overordna plan: Dette er Gol kommune sin plan for brannvern og redningstenester jfr. brann- og eksplosjonsvernlova Miljøkonsekvenser: Ved å ha ein effektiv brann- og redningsteneste kan kommunen redusere eller hindre store miljøøydeleggingar ved uønskte hendingar, ulykke eller katastrofe. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Dette er Gol kommune sitt planverk for brann- og redningstenester Økonomiske konsekvensar: Hallingdal brann- og redningsteneste IKS har eit budsjett i 2013 på Kr ,- der Gol kommune sin del er 37 %. Budsjettet for 2013 for Hallingdal brann og redningsteneste dekker branndokumentet frå 2005 og dermed også revidert branndokument. Då er det ikkje teke med nye tiltak utover det som me har implementert i eksisterande teneste. 27

28 Denne implementeringa vil redusere anna aktivitet, men det vil vera riktig på noverande tidspunkt å gjere det på denne måten med bakgrunn i den økonomiske situasjonen som er i kommunane. Dersom kommunane vel å redusere på tenesta i.f.t. brannordninga frå 2005, vil dette redusere rammeoverføringa og det vil påverke fordelingsnøkkelen mellom kommunane. Fordelingsnøkkelen vil uansett bli vurdert i samband med revidering av selskapsavtalen som skal skje i Handsaming av branndokumentet er kommunane /eigar sitt verktøy for å redusere kostnaden til brannvesenet. Vel 80 % av brannvesenet sine kostnadar er knytt til løn og det er innanfor dette området som det er mogleg å gjera kutt. Slik kutt vil sjølvsagt ha innverknad på tenestetilbodet. Etter framlagt branndokument er kostnadsfordelinga som følgjer (dette er budsjett for 2013): Vurdering: Det er ikkje detaljerte vurderingar i saksframlegget då dette kan lesast i vedlegga til ROSanalysa. Me legg vekt på at dette er eit branndokument som er utarbeidd med bakgrunn i eksisterande ordning og tilpassa der det er endringar. Det er vanskeleg og veta om branndokumentet treff det nivå som eigarane (kommunane) ønskjer frå brannvesenet, men det er eit mål om å ha eit brannvesen som er kvalitativt bra og som er riktig dimensjonert i samsvar med nasjonalt nivå og ut frå den økonomien som kommunane rår over til ein kvar tid. Tenester som brannsjefen meiner er nødvendige for å oppretthalde eit akseptabelt nivå og som er ein vidareføring av eksisterande ordning: 1. brannberedskap generelt og røykdykkarteneste 2. akutt forurensning og farleg gods 3. vannforsyning/tankbilar 4. trafikk og jernbane 5. vaktordning i sårbare tider 6. førebyggande verksemd 28

29 7. kurs- og kompetanseverksemd Tenester som brannsjefen har implementert i beredskapen (omprioritering av ressursbruk): 1. elve- og overflateredning 2. i vente på ambulanse 3. brannetterforskning Vurderingar rundt dette er gjort i vedlagte faktaark. Tenester som Brann- og redningstenesta kan levere med bakgrunn i kompetanse, men som ikkje er ein del av levenransen i dag : (ikkje tatt med i branndokumentet) 1. byggesak/kontrollfunksjon 2. beredskapskoordinering (kommunalt) Det som ikkje er vurdert, og som kvar kommune må ta stilling, til er akseptkriteria. Dette vil ha betydning for val av nivået på førebyggande og beredskapsoppgåver for brannvesenet. Brannvesenet vil ikkje fastsette dette, men ber kommunane vurdere dette på eit overordna nivå. Det er ikkje nødvendig at alle kommunane har dei same akseptkriteria, men kriteriane vil ha betydning for kva vedtak som vert gjort i saka. Vidare vil det ikkje vere nødvendig å vedta ROS-analysa fullt ut. Det kan for eksempel vere at ei kommune ikkje ønskjer røykdykkartenester, ut frå sine akseptkriteria, men dette trenger ikkje ha konsekvensar for kommune nr 2 og 3. Fordelingsnøkkelen må då bli justert ut frå dette. Styret og brannsjef meiner at vedlagte branndokument er riktig dimensjonert i forhold til reell risiko og samtidig eit dokument som tar omsyn til den økonomiske situasjonen som kommunane er i. Hallingdal brann- og redningsteneste har gjort ein grundig og god jobb med ROS- analyse og planverk for organisering av brann- og redningstenestene i Ål, Hemsedal og Gol. Gjennom kommunesamarbeidet - Hallingdal brann og redningsteneste IKS, vil kommunane stå betre rusta og få meir att for ressursane enn om ein skulle organisert tilsvarande beredskap på eigen hand. Rådmannen si innstilling: 1. Gol kommune vedtek Branndokument for Hallingdal brann- og redningsteneste IKS av revidert 2013, med tilhøyrande ROS-Analyse og fakta ark. Gol, 20. mai 2013, Hege Mørk, rådmann 29

30 Vedlegg til sak Formannskapet har behandlet saken i møte sak 30/13 Behandling Saksordførar: Heidi Granli. Votering Samrøystes innstilling. Vedtak Gol kommune vedtek Branndokument for Hallingdal brann- og redningsteneste IKS av revidert 2013, med tilhøyrande ROS-Analyse og fakta ark. 30

31 27/13 Høyring av søknad med konsekvensutgreiing for Hemsil 3 kraftverk i Gol og Hemsedal kommunar Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. --- Saksbehandler Jørn Magne Forland Saksgang Møtedato Saknr 1 Utval for natur og næring /13 2 Formannskapet /13 3 Kommunestyret /13 Saksfremlegg Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: Notat frå E-CO energi As vedrørande konsesjonskraftpris, av Dokument i saka: 1. Notat frå E-CO energi AS vedrørande konsesjonskraftpris, av Vedlegg til kommunens høyringssvar, utarbeidd av kommunal teknisk avdeling Høyring av søknad med konsekvensutgreiing for Hemsil 3 kraftverk i Gol og Hemsedal kommunar, Buskerud. Brev frå NVE motteke Hemsil 3 kraftverk, konsesjonssøknad og KU, E-CO dokument av Hemsil 3. Orientering om konsekvensutgreiingar. Brev frå E-CO motteke E-CO Energi AS. Fastsetting av konsekvensutgreiingsprogram for planlagt utbygging av Hemsil 3 kraftverk i Gol, Hemsedal og Nes kommunar. Brev frå NVE motteke Høyringsbrev til NVE frå Gol kommune, til melding med forslag til konsekvensutgreiingsprogram sendt Høyring av melding med forslag til konsekvensutgreiingsprogram for Hemsil 3 kraftverk i Hemsedal, Gol og Nes kommunar. Brev frå NVE motteke Saksopplysningar: Prosessen til no: Utval for natur og næring og Formannskapet gjorde begge i møte og vedtak om å utsetje saka til det vart utgreidd korleis utbygginga av Hemsil 3 vil påverke konsesjonskraftprisen frå Hemsil. Kommunane Ål, Gol og Hemsedal hadde 6.05 møte med E- CO der det vart semje om at E-CO skulle utarbeide eit notat som viser nettopp dette. 31

32 NVE har gjeve kommunane utsatt høyringsfrist til med å komme med sine innspel til Hemsil 3 saka mottok kommunane eit notat frå E-CO energi AS som viser korleis prisen på konsesjonsskraft vert påverka av Hemsil 3 utbygginga. Prisen vil auke frå 13,11 øre per kwh til 21,1 øre per kwh. Gol har MWh konsesjonskraft og vil då måtte betale kr ekstra for konsesjonskrafta kvart år (det er ikkje tatt høyde for framtidig avskriving). Før denne saka vert endeleg handsama av kommunestyret vil det vere avgjerande å vite om E-CO energi er viljug til inngå ei avtale med kommunen, slik at me ikkje vert skadelidande som følgje av denne uventa prisauka i konsesjonskraft. Sjølv om kommunen er venta å få kr i eigedomsskatt som følgje av utbygginga, vert no nesten heile denne inntekta spist opp av konsesjonskraftprisauka. Som «vertskapskommune» for Hemsil 3 skal ikkje Gol kommune vere grådig, men me vil også ha vår del av verdiskapinga. Attende til saksprosessen Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke konsesjonssøknad og konsekvensesutgreiing (KU) frå E-CO Energi AS og har lagt dette ut på høyring fram til 15. mai Saman med konsesjonssøknaden og KU`en er det lagt ved fagrapportar for temaene; forureining, landskap, naturmiljø, nærings og samfunnsinteresser, naturressursar, vanntemperatur, isforhold, lokalklima, grunnvann, erosjon og sedimenttransport, skred, geofaglige forhold, hydrologi, kulturmiljø, fisk og ferskvannsbiologi. Det er Norconsult som har utarbeidd alle fagrapportane med unntak av dei to sistenemnte. Kulturmiljørapporten er utarbeidd av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) medan Universitetet i Oslo v/ Naturhistorisk museum har laga rapporten for fisk og ferskvannsbiologi. Gol kommune sendte eit administrativt innspel til NVE til kva konsekvensutgreiingsprogrammet burde omfatte, sett med faglige briller. Det var fyrst og fremst tema som omfattar kommunalteknisk avdeling sine forvaltning og driftsoppgåver. Men, også landbruk, natur, landskap og arealdisponering vart nemnt i kommunens høyringsbrev. Sammendrag av konsesjonssøknaden: E-CO Energi as har planar om å utvide kraftverket Hemsil 2 i Gol kommune med ett aggregat til, kalt Hemsil 3. Det var i meldinga presentert 2 alternativ. Alternativ 1 hadde inntak saman med inntaket til Hemsil 2 i Eikredammen og utløp nedstrøms Hallifossen i Nes kommune, medan alternativ 2 hadde inntak på same stad og utløpet like ved dagens utløp for Hemsil 2 på Gol. E-CO har på grunn av tekniske, økonomiske og miljømessige årsaker beslutta ikkje å omsøkje alternativ 1. Alternativ 2 vert no heretter omtala som Hemsil 3 kraftverk. E-CO ynskjer som nevnt å utvide kraftverket Hemsil 2 for å betre utnytte vatnet i Hemsil. Slukeevna vert auka og falltapet redusert slik at man ved relativt små inngrep vil kunne få ein mykje betre utnytting av vatnet i eit allereie utbygd vassdrag. Ny tunnell skal byggast i fjell parallelt med eksisterande tunnell til Hemsil 2, og kraftstasjonen vil verte liggande i fjell i tilknyting til kraftstasjonen til Hemsil 2 32

33 på Gol. Massane frå den nye tunnellen og kraftstasjonen vil verte plassert i fleire av dei gamle deponia frå Hemsil 2 utbygginga. To nye deponi vil verte etablert, eit lite ved Eliberget og eit ved Domholt. Hemsil 2 kraftverk har ikkje hatt pålegg om slepp av minstevassføring, men det har vorte sluppe ein frivillig minstevannføring sidan Hemsil 3 er planlagt og omsøkt med ein minstevassføring på 200 l/s om sommeren og 50 l/s på vinteren. Det er ein dobling av den frivillige minstevannsføringa. Konsekvensar for miljø og samfunn som følgje av kraftverket vil vere knytta til anleggsarbeid, deponering av masser, redusert overløp og auka minstevannføring i Hemsil. E-CO antar at dei mest negative verknadene er knytta til redusert overløp og reduserte flomforhold i Golsjuvet der det er registrert fleire raudlista artar av moser og lav. Forholda for fisk i Eikredammen er venta å verte noko dårlegare på grunn av hyppigare vannstandsendringar som følgje av den auka slukeevna. Nedstrøms Eikredammen er det venta at forholda for fisk vil verte betre på grunn av auka i minstevassføringa. Konsekvensar for landskapet er i størst grad knytta til ny oppfylling av dei i dag stort sett tømta tippane og til etablering av nye. Forøvrig skriv E-CO i sin søknad at konsekvensane for dei øvrige fagtemaene er relativt små, noko som i stor grad vert begrunna med at dette allereie er eit utbygd vassdrag. E-CO føresleg avbøtande tiltak knytta til følgjande forhold: - Anleggsarbeid for å hindre forureining - Utforming av deponier for å tilpasse desse til landskapet - Flomforholda i Golsjuvet for raudlista artar - Biotopforbetrande forhold for å legge til rette for auka fiskeproduksjon I samband med revisjonen av konsesjonsvilkår til Hemsil-vassdraget, som pågår no, har NVE i brev av skrive at krava som gjeld Eikredammen og Hemsilvassdraget nedstrøms dammen vil verte vurdert i samband med omsøkte Hemsil 3 kraftverk. Forhold til overordna plan: Ingen merknad Miljøkonsekvenser: Dette vert drøfta under punktet vurdering Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ikkje relevant Økonomiske konsekvensar: Dette vert drøfta under punktet vurdering 33

34 Vurdering: Innspela Gol kommune hadde til melding om konsekvensutgreiingsprogram vart ivaretatt då NVE fastsatte KU-programmet i januar E-CO Energi As har saman med konsesjonssøknaden og KU`en lagt ved ei rekke fagrapportar som skal belyse dei ulike konsekvensane ei utbygging av Hemsil 3 vil føre med seg. Sidan alternativ 1 i meldinga no ikkje lenger vert aktuelt, vert det heller ikkje naudsynt å kommentere dei høyringsinnspela kommunen hadde for det alternativet. Alle innspela kommunalteknisk avdeling gjaldt alternativ 1 og var blant anna knytta til resipientkapasiteten til Gol renseanlegg. Kommunalteknisk avdeling har utarbeida eit lite notat der dei kort kommenterer konsesjonssøknaden i høve til deira ansvarsområder. Uttala vert lagt ved som eit vedlegg til det høyringssvaret kommunestyret vedtek å sende. Landbruksavdelinga hadde også innspel til bruk av dyrka mark til tippar på strekninga som ville verte berørt dersom alterntiv 1 hadde vorte ein realitet. Fagtema natur/biologisk manfald/fisk er utgreidd i fleire av fagrapportar og det vert fyrst og fremst peika på det spesielle livsmiljøet i Golsjuvet der fleire raudlisteartar er registrert. Artane er avhengig av flom for å overleve, og det vil no vere usikkert kor sårbare artane er for den venta reduksjonen i flomperioder som følgje av Hemsil 3 utbygginga. Frå utbyggingsavdelinga vart det reist spørsmål med kvifor ikkje ein søknad om konsesjon også skal handsamast etter plan og bygningslova, ikkje berre etter vassdragslovgivinga, ettersom det vert snakk om store terrenginngrep. Kommunen er kjent med at Fylkesmannen også meiner at konsesjonssaker til vassdrag også fell inn under plan og bygningslova. I høyringsbrevet frå NVE står det at konsesjonssøknaden skal handsamast etter 6 i vassdragsreguleringslova. Kommunen akter ikkje å gjere noko ytterelegare med dette, då usemja blant sektormyndigheitene er noko som må avklarast dei imellom. Landskap Lanskapsmessig får tiltaket liten/middels negaviv betydning. Det er påpeika i faggrapport landskap. Tippane Logga, Berget, Skredderberget vert tatt i bruk att. Ny tipp vert etablert ved Eliberget og ved Domholt. Bruk av eksisterande tippar er fornuftig då folk over tid har gjort seg kjent med dei og vorte vant med synet.tippane Eliberget og Domholt er nye og her må utforminga av tippane ta omsyn til korleis dei kan tilpassast landskapet på best moglege måte. Tipp Domholt må i tillegg plasserast slik at den mykje brukte turstigen rundt Vindfallet vart tatt vare på, og naturtypelokaliteten i rasmarka over må ikkje øydeleggast. Den landskapsmessige betydningen av vatn i elva Hemsil er viktig for reiseliv/ turisme. Etter utsiktsryddingsprosjektet regionrådet og fylkeskommunen iverksatte i 2010 er utsynet mot elva vesentleg betre. Med dagens regime vert det sluppe 100 l/s på sommarstid medan det kvar vinter vert sluppe 25 l/s. Det er sjølvsagt betre enn ingenting, men gjer ikkje anna enn å sikre overleving og rekruttering nær Eikredammen og den nærmaste elvestrekninga nedanfor. Faggrapport naturmiljø og landskap peiker på at vårflommane utgjer ei viktig rolle for opplevinga av vatn i elva, ikkje berre for fisk og raudlisteartar. 100 l/s der elva renn bredt er nesten ikkje merkbart og færre flommar vil føre til lengre perioder med svært lite vatn i Hemsil. 34

35 Fisk og minstevannføring Dei biotopforbetrande tiltaka E-CO har gjennomført i eigen regi, med blant anna bygging av terkslar og gytegroper vil virke avbøtande (betre gyteforhold), men er ikkje nok åleine. Som faggrapport Fisk og ferskvannsbiologi syner vil Hemsil 3 kraftverk svekke dei nedre delane av Hemsil som produksjonsområder for ørret og det vil verte mindre vanleg med stor ørret nedstrøms Eikredammen som følgje av langt mindre hyppige overløp. Men, det er også slik at færre flommar vil gje meir stabile forhold for både fisk og bunndyr. Gytegrus vil sjeldnare verte utvaska. Uansett kjem ein ikkje utanom at fiskeproduksjonen er positiv korrelert med vannføring. Større vannføring om sommeren vil også føre til redusert predasjonsfare for fisk frå mink og eventuelt fugl. Kulpar og terskelbasseng vert større og djupare og gjev meir skjul. Ei større vannføring vil også vere positiv for utøvinga av fisket på strekninga. Faggrapporten anbefaler frå et fiskeribiologisk perspektiv å inføre ein minstevannføring tilsvarande 6,1 m 3/s i perioda 1. mai 30 september, og 500 l/ s i perioda 1. oktober 31. april. Fagrapport landskap peiker på at en minstevannføring på rundt l/s om sommeren representerer ei grense for å oppnå ein god visuell effekt av vannsleppet, og at eit slepp under 400 l/s medfører at dagens visuelle uttrykk vert oppretthaldt. E-CO meiner sjølv at eit slepp på 200 l/s på sommeren vil gjere at ein oppnår ein slik storleik ( l/s) iallefall nedstrøms Vola som kjem inn ved Gladhus ca. 4.4 km nedstrøms Eikredammen. Mellom Gladhus og Eikredammen går riksveg 52 like inntil elva og utsikten er god. E-CO meiner at deira biotopforbetrande tiltak på denne strekninga saman med deira forslag til minstevannføring vil gje ei akseptabel oppleving av landskapet. Strekninga frå Gladhus og vidare nedover mot Robru og Gol verte meir eller mindre skjult ettersom landskapet endrar karakter. Administrasjonen er einig i at det er av varierande grad korleis vatnet i Hemsil påverkar opplevinga av landskapet. Men, administrasjonen meiner likevel at oppstykkinga av elvestrekningane i eit heilskapleg perspektiv verkar noko kunstig. For fisken og fiskeinteressene er det avgjerande med ei levedyktig elv med gode produksjonsmoglegheiter. Det er stor skilnad frå 200l/s og opp til faggrapport Fisk og ferskvannsbiologi sin anbefaling på 6,1 m3/s. Det heile har ei økonomisk side. Slepp av vatn gjev tap i produksjon og kraftinntekter til regulanten. NVE bør i si handsaming også sjå på uttala til Nedre Hemsil fiskeforening. Hemsil 3 i høve til revisjon av konsesjonsvilkåra for Hemsilreguleringa Då Gol kommune saman med Hemsedal og Ål kommunar sendte inn krav om revisjonsvilkår for Hemsil-vassdraget i 2007 gjaldt følgjande krav Eikredammen og Hemsilvassdraget nedstrøms dammen: - Krav om minstevannføring (ikkje tallfesta jf. V-notat 9/98) - Krav om fiskeribiologiske undersøkingar i Hemsilvassdraget - Krav om etablering av terskler i Hemsil nedstrøms Eikredammen - Krav om å etablere kunstig elveløp/ fisketrapp ved Eikredammen - Krav om manøvreringsreglement på Eikredammen - Krav om tiltak som hindrer farlege situasjonar som oppstår i samband med slepp av vatn frå Eikredammen - Krav om standardkrav for naturforvaltning vert innført 35

36 Krav om minstevannføring: Administrasjonen meiner 200 l/s i minstevannføring sommarstid utifrå fiskeomsyn og landskapsmessige omsyn er for lågt og vil anbefale at NVE som ei minimum vurderer alminnelig lavvannføring, tilsvarande 0.7 m3/s i snitt heile året (1 m3/s fra mai til september og 0,5 m3/s fra oktober til april). Norconsult peiker i sin rapport at 0.7 m3/s heile året er minst negativt. Krav om fiskeribiologiske undersøkingar i Hemsilvassdraget: E-CO har, i samband med Hemsil 3 kraftverk, hausten 2012 gjennomført undersøkingar i Hemsilvassdraget ved Eikredammen og nedstrøms dammen. Det har også vorte gjennomført ei statuskartlegging i 2009, før det frivillige sleppet av vatn tok til. E-CO meiner at det per i dag ikkje er behov for ny undersøkingar. Kommunen er samd i dette og kravet bortfaller. Krav om etablering av terskler i Hemsil nedstrøms Eikredammen: E-CO har på eiget initiativ etablert fleire tersklar frå strekninga Eikredammen Robru. Dette har skjedd i perioda I tillegg har regulanten foretatt endringer i bunnsubstratet, gravd ut kulper for å gje betre overleving om vinteren, fjerna masse frå elvestrengen og lagt ut gytegrus. Kommunen meiner at tiltaka E-CO energi har gjennomført er tilfredsstillande og kravet bortfaller. Fagrapporten for fisk og ferskvannsbiologi meiner å sjå ei positiv utvikling i reproduksjonen hos ørret, pga betre gyteforhold og betre habitat Krav om å etablere kunstig elveløp/ fisketrapp ved Eikredammen: Faggrapporten fisk og ferskvannsbiologi fraråder bygging av fisketrapp, men meiner at det i samband med fast minstevannføring bør etableres et flomoverløp i form av et kunstig elvelei konstruert slik at fisk kan vandre tilbake i dei periodane det er overløp, og der det også vert sluppe minstevannføring når vannstanden i Eikredammen er lågare enn damkrona. Kommunen meiner at NVE må pålegge regulanten å gjere dette tiltaket. Krav om manøvreringsreglement på Eikredammen Kommunen vil stå fast på sitt krav om at det vert fastsatt ei grense for vannstandsvariasjonar i Eikredammen, slik at man unngår dei negative virkningane mht estetikk, friluftsliv og fiske. Krav om tiltak som hindrer farlege situasjonar som oppstår i samband med slepp av vatn frå Eikredammen: Kommunen står fast på dette kravet og meiner at NVE i si handsaming av konsesjonssøknaden må pålegge regulanten tiltak som kan gjere det tryggare for både badande og fiskarar å ferdast langs elva. Samfunn/næring Gol kommune vil få anslagsvis kr i eigedomsskatt som følgje av utbygginga (Eigedomsskatten er venta å verte noko større enn estimert i KU for samfunn, sjå vedlagte notat vedrørande konsesjonskraftpris) Ein reduksjon i produksjon av kraft, som følgje av ei auke i minstevannføringa, vil mest sannsynleg føre til ein reduksjon i dette beløpet. Dette skriv E-CO ingenting om. I tillegg vert det rekna ein naturressursskatt på kr Ein skal ikkje leggje for mykje vekt på naturressursskatten då denne vert utjevna ift overføringar frå staten. Det er ikkje nevnt noko om konsesjonskraftpris, men dette er no vorte eit eige tema og er nemnt innleiingsvis. 36

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 06.06.2013 kl. 9:40-15.50. Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 06.06.2013 kl. 9:40-15.50. Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.06.2013 kl. 9:40-15.50. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Tilstades: Hanne Brunborg (Felles liste AP, V, KRF og SV), Heidi Granli (Felles liste AP, V, KRF

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 20.06.2013 kl. 18:00-21.30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 20.06.2013 kl. 18:00-21.30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.06.2013 kl. 18:00-21.30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321 Tilstades: Jon Anders Hefte (Det norske Arbeiderparti), Svein Eide (Det norske Arbeiderparti), Heidi

Detaljer

Utval for kultur og levekår

Utval for kultur og levekår MØTEPROTOKOLL Utval for kultur og levekår Dato: 05.06.2013 kl. 8:30 - Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Tilstades: Ludvig Munkejord (felles liste AP, V, KRFog SV), Svein Eide (felles liste AP,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 21.02.2013 kl. 9:00-15.00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 21.02.2013 kl. 9:00-15.00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 21.02.2013 kl. 9:00-15.00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Tilstades: Hanne Brunborg (Felles liste AP, V, KRF og SV), Heidi Granli (Felles liste AP, V, KRF og

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar Lars Lie Fjell kommune Medlem: Albrigt Sangolt Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter nærare melding

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 14/250-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 20.05.2014 Tid: 10.00 Sted: Kommunehuset, Dalen Dersom

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.04.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00-17:45 Saksnr til og frå: 013/09-018/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Hei, Vedlagt møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte i Gol 27.5.13. Denne bes lagt ut på kommunens nettsider. Med vennlig hilsen

Hei, Vedlagt møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte i Gol 27.5.13. Denne bes lagt ut på kommunens nettsider. Med vennlig hilsen Fra: Sendt: 30. mai 2013 21:00 Til: Epost Gol Postmottak Kopi: Hallvor Lilleslett; 'Erika Maria Braaten'; Leon Grinde; Turid Berglund Ekeberg; Jan Erik Svingen (j-svin@online.no);

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 MØTEPROTOKOLL Utval for kultur og levekår Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Tilstades: Ludvig Munkejord (AP,V,Krf og SV), Svein Eide (AP,V,Krf og SV), Leif Norhaug

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

ÅRSREKNESKAPEN 2008 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE, UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET

ÅRSREKNESKAPEN 2008 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE, UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 200804237-18 Arkivnr. 123 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 06.05.2009 ÅRSREKNESKAPEN 2008 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE,

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet

Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet Fusa kommune Vår sakshandsamar: Kjartan Haugsnes Dykkar ref.: Vår ref: 2015/99 Vår dato: 24.05.2017 Partsbrev - Årsrekneskap 2016 Fusa kommune, uttale frå kontrollutvalet

Detaljer

Rådmann Hege Mørk. Avdelingsleiar UB-avd., Hanne Cecilie Nes og Økonomisjef Arne Fredriksen.

Rådmann Hege Mørk. Avdelingsleiar UB-avd., Hanne Cecilie Nes og Økonomisjef Arne Fredriksen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.09.2013 kl. 15:30-18.10. Stad: Arkivsak: 12/00312 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Orienteringar: Hanne Brunborg (Felles liste AP, V,

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Kari-Anne Landro Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge,

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge, MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet i Fjell kommune Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus Møteleiar: Jan Bratland Medlem som møtte: Forfall: Frå revisjonen: Frå administrasjonen: Steinar Nesse Eli

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Referatsak: Kontrollrapport vedk. Skatteoppkrevjarfunksjonen i Bykle kommune Møtebok frå Agder Sekretariat

Referatsak: Kontrollrapport vedk. Skatteoppkrevjarfunksjonen i Bykle kommune Møtebok frå Agder Sekretariat Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 02/14 Dato:02.06.2014 kl.09.00-10.45 Sted: Rådhuset, møterom A MØTEBOK Til stades:

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Møtedato: 05.04.2017 Stad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Kl.: 09.00 11.30 Tilstade: Arild Tveranger (leiar), Astrid Nordanger (nestleiar),

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.09.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016 Kontrollutvalet i Luster kommune Møtebok Møtedato: 03.10.2016 Møtetid: Kl. 9:00-11.30 Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/2016 15/2016 Følgjande medlem møtte Anders Bolstad, leiar Kjell Sindre

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Utvalssekretær. Eventuelle forfall meldast til Kjell Ivar Hommen, tlf

Utvalssekretær. Eventuelle forfall meldast til Kjell Ivar Hommen, tlf Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE - KONTROLLUTVALET Medlemmer: Åse Ingebjørg Flateland,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Økonomiplanutvalet (Formannskapet) /16 2 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saknr 1 Økonomiplanutvalet (Formannskapet) /16 2 Kommunestyret Ål kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/02029-8 Saksbehandlar Trine Trintrud Budsjett og økonomiplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Økonomiplanutvalet (Formannskapet) 21.11.2016 75/16 2 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/137 Teknisk utval 10.11.2016 Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR VATN

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.03.2013 kl. 9:00 Stad: Ål frivilligsentral - Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester,

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan Hovedpunkt inneverende års budsjettramme pr. avd./sektor

Handlingsprogram og økonomiplan Hovedpunkt inneverende års budsjettramme pr. avd./sektor 4. Hovedpunkt inneverende års budsjettramme pr. avd./sektor Økonomisk oversyn - drift: Eit av skjemaene som er obligatorisk ved rekneskap er skjemaet som er synt nedanfor. Det grøne feltet er revidert

Detaljer

13/14 ÅRSREKNESKAPEN 2013 GAULAR KOMMUNE

13/14 ÅRSREKNESKAPEN 2013 GAULAR KOMMUNE 13/14 ÅRSREKNESKAPEN 2013 GAULAR KOMMUNE TILLEGG DEN 19.5.14 SEKOM-sekretariat Sakshandsamar: Arnar Helgheim Utval Dato Saksnr. Vedtaksorgan Kontrollutvalet i Gaular 22.5.14 13/14 Nei Formannskapet Nei

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.01.12 Kl.: 10.00 14.45 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:30 Saksnr til og frå: 024/15-037/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.02/13 MØTEBOK Dato: 28.05.2013 kl. 13.00-15.15 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Godkjenning av tre prosjektrekneskap

Godkjenning av tre prosjektrekneskap ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/12709-3 Saksbehandlar: Pål Andre Kleive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 21.09.2016 Godkjenning av tre prosjektrekneskap Samandrag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Godkjenning av to prosjektrekneskap

Godkjenning av to prosjektrekneskap ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/12709-6 Saksbehandlar: Pål Andre Kleive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 03.05.2017 Godkjenning av to prosjektrekneskap Samandrag

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Jørgen Kausland Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune Varamedlem: Møter berre

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Kvinesdal kommune Sak 04/13 Møtedato: 07.03.2013 Saksbehandler: kih Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Tilleggsinnkalling Formannskapet

Tilleggsinnkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtedato: 11.05.2017 Møtested: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 06.09.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:20 17:00 Saksnr til og frå: 022/10-032/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 30.04.2015 Møtetid: Kl. 13:00 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 006/15-015/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Per Kjetil

Detaljer

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN Staben Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Dykkar ref.: 14/3975 Vår ref.: 14/858-4 Dato: 27.06.2014 STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet Stryn kommune Arkiv: FE - 145 JournalpostID: 16/22387 Saksbehandlar: Randi Rørvik Lillestøl Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet 27.10.2016 Godkjenning av rammer for Økonomiplan 2017-2020

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Økonomiutval Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Stad: Kommunestyretsalen Arkivsak: 12/00526 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.02/15 MØTEBOK Dato: 19.05.2015 kl. 13.00-14.15 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Planleggar Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/24 1872/2014 / 141 SER / AARRAN 31.03.2014 MELDING OM VEDTAK Kommuneplan til 2020 - Arealdelen. Vurdering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.05.11 Kl.: 09.00 11.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer