Key words: Registration Occupational diseases Skin diseases Lung diseases. Registrere Yrkesrelatert sykdom Hudsykdommer Lungesykdommer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Key words: Registration Occupational diseases Skin diseases Lung diseases. Registrere Yrkesrelatert sykdom Hudsykdommer Lungesykdommer."

Transkript

1 Statens arbeidsmi lj øi nsti tutt Tittel: Registrering av yrkesrelatert hud- og lungesykdommer i Oslo regionen - et toårig prøveprosjekt Forfattere: Knut R Skulberg Helge Kjuus Ebba Wergeland Prosjektleder: Knut R Skulberg Prosjektansvarlig: Helge Kjuus og Ebba Wergeland Dato: ISSN: Serie: HD 1090/98 FOD SAMMENDRAG: Antall meldte yrkesrelaterte sykdommer til Arbeidstilsynet er lavt, sammenliknet med tilsvarende tall i de øvrige nordiske land. I dette prosjektet har vi ønsket å se om et enkelt meldesystem med tett tilbakemelding til melderne ville føre til en økt tilmelding av yrkesrelaterte hud- og lungesykdommer. Ved bruk av et enkelt meldeskjema, med kvaralsvis tilbakemelding i toårsperioden til en selektert målgruppe (samtlige hudleger, lungeleger, arbeidsmedisinere/ bedriftsleger med postadresse Oslo), har en fått meldt -4 ganger flere tilfeller av yrkesrelaterte hud- og lungesykdommer sammenliknet med tilsvarende meldinger til arbeidstilsynet. Bare 4 % av de meldte hudsykdommene og 44% av de meldte lungesykdommene ble gjenfunnet i arbeidstilsynets register for hele landet. Meldefrekvensen var høyest det første året. Mindre enn 50 % av den inviterte målgruppen besvarte invitasjonen til å delta i prosjektet og bare 30 prosent av den inviterte målgruppen deltok aktivt i prosjektet. Erfaringer fra prosjektet vil være av interesse for videre arbeid for å bedre tilmeldingen av yrkesrelatert sykdom i Norge. Stikkord: Registrere Yrkesrelatert sykdom Hudsykdommer ungesykdommer Key words: Registration Occupational diseases Skin diseases ung diseases

2 Registrering av yrkesrelatert hudog lungesykdommer i Osloregionen - et toårig prøveprosjekt. Knut R Skulberg Helge Kjuus Ebba Wergeland Statens arbeidsmiljøinstitutt Arbeidstilsynet -. distrikt Oslo mai 1998

3 SAMMENDRAG Antall meldte yrkesrelaterte sykdommer til Arbeidstilsynet er lavt, sammenliknet med tilsvarende tall i de øvrige nordiske land. I dette prosjektet har vi ønsket å se om et enkelt meldesystem med tett tilbakemelding til melderne ville føre til en økt tìlmelding av yrkesrelaterte hud- og lungesykdommer. Ved bruk av et enkelt meldeskjema, med kvaralsvis tilbakemelding i toårsperioden til en selektert målgruppe (samtlige hudleger, lungeleger, arbeidsmedisinerei bedriftsleger med postadresse Oslo), har en fått meldt -4 ganger flere tilfeller av yrkesrelaterte hud- og lungesykdommer sammenliknet med tilsvarende meldinger til arbeidstilsynet. Bare 4 % av de meldte hudsykdommene og 44% av de meldte lungesykdommene ble gjenfunnet i arbeidstilsynets register for hele landet. Meldefrekvensen var høyest det første året. Mindre enn 50 % av den inviterte målgruppen besvare invitasjonen til å delta i prosjektet og bare 30 prosent av den inviterte målgruppen deltok aktivt i prosjektet. Erfaringer fra prosjektet vil være av interesse for videre arbeid for å bedre tilmeldingen av yrkesrelatert sykdom i Norge. INNEDNING Både Arbeidstilsynet, arbeidslivet og helsevesenet trenger for sitt forebyggende arbeid en bedre oversikt over yrkesrelatert sykelighet enn det som i dag er tilgjengelig. Eksisterende landsdekkende registre over yrkessykdommer i Norge er Arbeidstilsynets register, Rikstrygdeverkets register og registre ført av forsikringsselskap. De to siste registrene er basert på en juridisk tolkning av begrepet "yrkessykdom" som er lite relevant for forebyggende arbeid. Arbeidstilsynets register basert på legers melding er svært ufullstendig. Eksempelvis ble det i 1991 meldt 001 tilfeller i Norge, mens tallet i Danark der reglene for melding er omtrent de samme, var 144 (1). Yrkesrelaterte lungesykdommer gir ofte svært invalidiserende tilstander og yrkesrelaterte hudsykdommer rammer ofte unge arbeidstakere med mange arbeidsår foran seg. Mulighetene for å følge opp meldinger av hud- og lungesykdommer med forebyggende tiltak er tilstede fordi det ofte er kort tid mellom eksponering og sykdom og klar årsakssammenheng. Disse forholdene tilsier at en bør ha gode meldesystemer for hud- og lungesykdommer. I England har man siden 1989 etablert lands dekkende meldesystem for yrkesrelaterte hud- og lungesykdommer. Dette systemet baserer seg på frivilig medvirkning fra bedriftsleger og spesialister i hud- og lungesykdommer og disse rapporterer nye tilfeller hver måned eller kvaralsvis. Erfaringer fra disse systemene viser en høyere meldefrekvens enn i andre registre (,3,4). Arbeidstilsynets. distrikt henvendte seg til Statens Arbeidsmiljøinstitutt med anodning om å prøve ut et system for bedre registrering av yrkesrelaterte hud- og lungesykdommer, etter 1

4 modell av de tilsvarende meldesystemer i England. Det ble besluttet å stare opp et prøveprosjekt for to år, 1994 og 1995, i Osloregionen. Prosjektet har hatt som formål å utprøve om et enklere meldesystem, med tilbakemelding til den enkelte melder, vile registrere flere meldte tilfeller av yrkesrelaterte hud- og lungesykdommer enn Arbeidstilsynets nåværende meldesystem. METODE Rekrttering av leger til meldepopulasjonen Målgruppen for deltakelse i prosjektet var alle spesialister innen hudsykdommer eller lungesykdommer og alle arbeidsmedisinerelbedriftsleger med arbeidssted i Oslo. For å få en oversikt over hudleger, lungeleger og arbeidsmedisinere i Oslo ble det tatt kontakt med Den norske lægeforening, inklusive spesialforeninger for hudleger, lungeleger og arbeidsmedisinere, Arbeidstilsynet og Statens helsetilsyn. Medlemslister fra Den norske lægeforening og spesialforeningene ble brukt til å etablere en meldepopulasjon av leger. I alt 90 leger (48 hudleger, 37 lungeleger og 05 arbeidsmedisinere) ble identifisert gjennom disse medlemslistene. Det ble sendt ut invitasjon til alle de 90 legene i utgangspopulasjonen med ønske om innsending av svarslipp som bekreftelse på deltakelse i prosjektet. De som hadde svar at de ønsket å være med i prosjektet og de som ikke hadde besvart svarslippen fikk tilsendt meldekort.,~ Videre framgangsmåte Registreringen av yrkesrelatert hud- og lungesykdom ble foretatt etter et noe annet prinsipp enn det som gjelder for melding av yrkessykdom på arbeidstilsynets meldeskjemaer. egene skulle samle alle nye tilfeller i ett kvaral og sende dette inn samlet til Statens arbeidsmiljøinstitutt på ett meldekort tilsvarende de som har vært benyttet ved tilsvarende meldereformer i England (se vedlegg 1). Meldekortet skulle sendes inn selv om det ikke ble registrert nye tilfeller i løpet av kvaralet. egene skulle notere sykdom, pasientens initialer, kjønn, fødselsdato, bosted, nåværende arbeide og mistenkt agens -på baksiden av meldekortet. Meldekort og svarkonvolutter ble sendt ut for to og to kvaraler. egene ble bare bedt om å sende inn melding på nye tilfeller. Tilfeller som de hadde undersøkt tidligere, skulle ikke meldes. Den enkelte meldende lege vurderte selv om tilfellet var yrkesrelatert. I instruksjonen til legene ble følgende formulering benyttet: ((Med yrkesrelatert menes her alle tilfeller som du selv mener kan være forårsaket eller forverret av arbeidsmiljøeb~. For å opprettholde legenes interesse for å melde nye tilfeller ble en tilbakemelding sendt hvert kvaral til alle leger som var invitert til å delta i prosjektet (se vedlegg ). Informasjon om prosjektet ble også gitt i flere møter med lungeleger og arbeidsmedisinere.

5 Melding av det samme tilfelle fra to leger (dublett) ble medregnet i resultatdelen, mens i sammenligningen mellom meldte tilfeller og andre registre ble dubletter ikke medregnet. Samenligning Samenligning mellom meldte tilfeller til prosjektet (1994 og 1995) og alle meldte tilfeller til Direktoratet for arbeidstilsynet (fra 1985 til mai 1996) ble foretatt. Sammenligningen direkte mellom de to registrene ble foretatt etter fødselsdato, pasientinitialer, diagnose og agens. Tilfeller hvor fødselsdato eller initialer til pasienter manglet ble ekskludert i sammenligningen med arbeidstilsynets register. Det ble også foretatt en sammenligning med incidenstall for meldte yrkesrelaterte sykdommer i de nordiske land. RESUTATER Praktisk gjennomførbarhet, og oppslutning fra legenes side Tabell 1 viser hvor mange av legene som besvare invitasjonen og hvor mange av disse som deltok. De fleste som besvare invitasjonen, men ikke kunne delta begrnnet dette med at de var i stilinger hvor de ikke så pasienter. Mer enn 50% av de som fikk tilsendt innbydelse svare ikke. Årsakene til dette ble ikke karlagt videre. Tabell 1. Oversikt over svaroppslutning og deltakelse blant 90 inviterte leger. Spesialitet Totalt Antall som besvare Antall som deltok antall invitasjon N N %* N %* Hudlege ungelege Arbeidsmedisiner Totalt * % av alle inviterte Tabell viser antall mottatte meldekort og prosent av disse som inneholdt meldte tilfeller fordelt etter år og meldegrppe. 3

6 Tabell. Antall mottatte meldekort og andel kort med meldte tilfeller fordelt etter meldegruppe og år. Spesialitet Hudlege ungelege Arbeidsmedisiner Totalt Antall meldekort mottatt (N) % av de mottatte meldekortene som inneholdt meldte tilfeller Det ble mottatt flere meldekort i 1994 enn i Alle spesialiteter sendte inn færre kort i 1995, nedgangen var størst for hudlegene og minst for arbeidsmedisinerne. Tabellen viser at arbeidsmedisinerelbedriftsleger i større grad enn de to andre spesialistgruppene sendte inn meldekort selv om de ikke hadde noen tilfeller å melde. Meldte tilfeller til registeret. Det ble i løpet av -årsperioden meldt totalt 35 tilfeller, fordelt på 191 tilfeller av hudsykdom og 134 tilfeller av lungesykdom. Av 48 tilfeller hvor det var fullstendige opplysninger var det 11 dobbeltmeldinger (meldt av mer enn en lege) til prosjektet, dvs 4,4 prosent. Det var ingen systematiske forskjeller i dobbeltmeldingene sammenlignet med tilfeller som bare var meldt en gang. Spesialister innen hudsykdommer meldte 11 tilfeller, spesialister i lungesykdommer meldte 96 tilfeller og arbeidsmedisinere meldte 95 tilfeller. Tretten tilfeller var ikke påført melders navn. Hud- og lungespesialist som arbeidet ved arbeidsmedisinske institusjoner ble registrert som hud- eller lungespesialist og disse spesialistene sto for en stor andel av meldingene. Tabell 3 viser antall meldte tilfelle av yrkesrelatert hudsykdom. Kontaktdermatitt var den hyppigste diagnosen (67 % av alle tilfellene). De fleste tilfellene ble meldt av hudspesialist ved arbeidsmedisinsk institusjon.,:: Tabell 3. Antall meldte tilfeller av hudsykdom etter diagnose. Totalt Diagnose N % Kontaktdermatitt Mekaniske traumer Andre dermatoser Totalt Det ble meldt nesten tre ganger så mange tilfeller av hudsykdom i 1994 som i

7 Tabell 4 viser antall meldte tilfeller med lungesykdom. Astma og godaret pleurasykdom var de to største diagnosegruppene. Seks tilfeller av kreft i lunger eller lungesekken (mesotheliom) ble også meldt. Tabell 4. Antall meldte tilfeller av lungesykdom etter diagnose. Totalt Diagnose N % Astma Bronkitt kron. obstruktiv lungesykdom Inneklimarelatert sykdom Inhalasjonsulykker 1 3 ungekreft O 1 Mesoteliom 4 3 Godartet pleurasykdom Pneumoconiose Annen lungesykdom Totalt Det er færre meldte tilfeller av godaret pleurasykdom (pleuraplaque) i 1995 enn l 1994, forøvrig er tallene nokså like i de to årene. Tabell 5 viser meldte tilfelle fordelt etter diagnose og kjønn. Det var nesten bare menn som hadde lungesykdommene pleuraplaque, pneumokoniose, mesoteliom og lungekreft. Derimot er det omtrent lik fordeling av kvinner og menn i meldte tilfeller av astma og hudsykdommer. Diagnose Tabell 5: Meldte tilfeller av hud- Menn og lungesykdom fordelt Kvinner etter diagnose og kjønn. - ungesykdommer Astma totalt Inneklimarelatert sykdom 6 7 Godaret pleurasykdom 33 1 Pneumokoniose/kreft 18 O Andre lungesykdommer 10 6 Hudsykdommer totalt Kontaktdermatitt Andre hudsykdommer 1 6 Totalt

8 Tabell 6 viser aldersfordelingen av de meldte tilfellene etter diagnose. Tabellen viser at de fleste meldte tilfellene av lungesykdom er over 50 år, mens det er motsatt for meldte tilfeller av hudsykdom. Imidlertid er meldte tilfeller av astma fordelt i alle aldersgrupper. Tabell 6. Meldte tilfeller av hud- og lungesykdom fordelt etter diagnose og alder. Diagnose O - 9 år år år år Over 59 år ungesykdom totalt Astma Inneklimarelatert sykdom 1 6 O 1 O Godaret pleurasykdom Pneumokoniose/kreft O O Andre lungesykdommer Hudsykdommer totalt Kontaktdermatitt Andre hudsykdommer O Totalt Vedlegg 3 og 4 viser utløsende agens og nåværende yrke for de vanligste hud- og lungesykdommer. Det er en lang rekke forskjellige agens som settes i forbindelse med astma og kontaktdermatitt. Ofte er det samme type eksponering som angis for disse to diagnosene. Godartet pleurasykdom og pneumokoniose tilskrives eksponering for mineralsk støv, særlig asbest. :: Astma og kontaktdermatitt ble meldt fra en rekke forskjellge yrker. Det er spesielt meldt mange med kontaktdermatitt blant helsearbeidere og frisører. I begge disse grppene er det også _ meldt relativt mange tilfeller av astma. Andre yrker som forekommer blant meldte tilfeller av astma er næringsmiddelarbeidere (melastma) og brannonstabler. SAMMENIGNING MED ANDRE REGISTRE OVER YRKSREATERTE SYKDOMMER Sammenligning med Direktoratet for Arbeidstilsynets register. I 1994 og 1995 ble det til sammen meldt 49 tilfeller av lungesykdommer og 30 tilfeller av hudsykdommer til arbeidstilsynets register der arbeidsgivers adresse var Oslo. Dette tallet kan ikke sammenlignes direkte med antall meldinger registrert i dette prosjektet, som var basert på at meldene leges adresse var Oslo. Sammenligningen er i stedet foretatt mellom 6

9 meldte tilfeller til prosjektet og arbeidstilsynets register over alle meldte hud- og lungesykdommer i Norge fra 1985 til mai Av i alt 35 tilfeller meldt til prosjektet manglet 77 pasientinitialer eller fødselsdato. Det var i noen få tilfeller mindre forskjeller mellom diagnoselagens (f.eks. meldt/registrert som astma eller emfysem) i de to registrene, mens pasientinitialer og fødselsdato var samsvarende. Disse tilfellene ble vurdert som melding av samme tilfelle. Det var 11 tilfeller som var meldt to ganger. Det er dermed 37 tilfeller i prosjektet som er blitt sammenlignet (tabell 7). Tabell 7. Sammenligning av meldte tilfeller til prosjektet med alle meldte tilfeller i arbeidstilsynets register i perioden mai Type diagnose Meldte tilfeller til Meldte tilfeller til Prosent gjenfunnet prosjektet med full prosjektet person- registrert i identifikasjon arbeidstilsynet ungesykdommer totalt Astma Inneklimare. Sykdom ungekreft 50 Mesoteliom 4 50 Godaret pleuraplak Pneumokoniose Andre lungesykdommer 1 17 Hudsykdommer totalt Kontaktdermatitt Andre hudsykdommer Tabellen viser at knapt halvparten (44%) av alle meldte lungetilfellene til prosjektet var registrert i arbeidstilsynets registre, mens bare en fjerdedel (4%) av de meldte tilfeller av hudsykdom til prosjektet var registrert i arbeidstilsynets register. Sammenligning med incidenstall for meldte yrkesrelaterte sykdommer i de nordiske land Tabell 8 viser incidenstall (antall nye tilfeller per sysselsatte og år) for meldte hud- og lungesykdommer i de nordiske land i årene (1). Incidenstall for Oslo er beregnet ut fra gjennomsnitt av antall meldte tilfeller med arbeidsgiver i Oslo i Incidenstall for prosjektet er beregnet ut fra gjennomsnitt av antall meldte tilfeller fra leger i Oslo i 1994 og 1995 og antall sysselsatte i Oslo i 1990 (5). 7

10 Tabell 8. Incidenstall (antall nye tilfeller pr sysselsatte pr. år) for meldte hud- og lungesykdommer i de nordiske land (1990-9) sammenliknet med tilsvarende incidenstall fra Oslo registrert i arbeidstilsynet og i prosjektet ( ). Diagnose Danark Finland Sverige N orge * Oslo * Prosjekt ungesykdom 5,5 7,9 3,9,7 1,4,7 Astma 1,3 1,6 0,9 0,3 0,5 1,0 Hudsykdom 8,1 5,4 5, 1,6 1,1 3,9 * Basert på arbeidstilsynets tal. Det er betydelig lavere incidenstall for Norge enn de andre nordiske landene for begge sykdomsgruppene. Tabellen viser også at incidensen basert på arbeidstilsynets tall ligger lavere i Oslo enn i Norge totalt, spesielt for lungesykdommene. DISKUSJON Bare halvparten av lungesykdommene og en fjerdedel av hudsykdommene som ble registrert i dette prosjektet var registrert i arbeidstilsynets obligatoriske meldesystem for yrkesrelaterte sykdommer. Til tross for at det var enkelte meldte tilfeller til arbeidstilsynets register for Oslo i perioden 1994 of 1995 som ikke var meldt til prosjektet tyder resultatene på en betydelig underrapportering av slike sykdommer i Arbeidstilsynets register. Underrapportering i et meldesystem kan dels ha samenheng med manglende deltakelse i meldesystemet, dels at deltakerne ikke melder alle tilstander som burde ha vært meldt. :J Antall deltagende leger Til tross for ett relativt enkelt system og en utvalgt målgruppe av meldere var det en liten andel av målgruppen leger som ønsket å være m~d i prosjektet. Totalt fikk prosjektet svar fra 47% av alle inviterte leger, mens bare 30% av alle inviterte deltok i prosjektet. Potensiell meldepopulasjon i det aktuelle prosjekt var alle leger med arbeidssted Oslo som var medlemmer av de respektive spesialforeninger for hudsykdommer, lungesykdommer og arbeidsmedisinledriftsleger. Denne gruppen vil være relativt heterogen, og omfatte en rekke leger som i utgangspunktet ikke vile være særlig aktuelle som deltakere i et slikt prosjekt, som pensjonister, forskere og andre legegrpper med ingen/liten pasientkontakt. Det er også nærliggende å anta at enkelte bedriftsleger, som i sitt arbeid primært har fokus mot arbeidsmiljøkarlegging og mer administrativt HMS-arbeid, har opplevd det som lite aktuelt å være med i prosjektet. Videre kan mangelfull oppdatering av medlemslistene ha bidratt til responsrate. lav Oppslutningen fra legene har også vært et stort problem i forhold til Arbeidstilsynets register, der kun 5-6% av alle norske leger bidrar til melding av yrkesrelaterte sykdommer (6). 8

11 Det ble i dette prosjektet ikke foretatt noen videre karlegging av årsaker til at så mange (henholdsvis non-respondere og responderende ikke-deltakere) valgte å ikke bli med i prosjektet. En slik systematisk undersøkelse av "compliance" vile kunne gitt verdifull informasjon med hensyn til hvilke elementer i et system som er mest kritiske for deltakelse. Dersom en skulle utvide et slikt meldesystem til å omfatte flere regioner og flere diagnosegrupper, vile en i utgangspunktet tenke at det ville være viktig å få med flest mulig meldere. Dersom målsettingen for registreringen er av mer forebyggende karakter, kan en tenke seg at komplett registrering ikke nødvendigvis behøver være målet. I det engelske SWORD-prosjektet, som er et meldesystem for yrkesrelaterte lunge/luftveislidelser, har en etablert en gruppe "kjerne-meldere" (core notifiers), som danner basis for beregning av aktuelle insidenstall for yrkesrelaterte sykdommer. Antall meldte tilfeller Prosjektet har tatt utgangspunkt i en relativ snever meldegruppe av leger i forhold til meldegruppen til arbeidstilsynet, i det kun hudleger, lungeleger og arbeidsmedisinerl bedriftsleger deltok. En vil derfor anta at dette meldeprosjektet kan ha en underregistrering. Det ble meldt færre sykdommer til prosjektet i 1995 enn i Dette kan skyldes opphopning av aktuelle sykdommer ved prosjektets star, eller at prosjektet i 1995 hadde mistet nyhetens interesse. Det kan se ut som om den kvartalsvise, skriftlige tilbakemelding som ble gitt i prosjektet, ikke var tilstrekkelig for opprettholdt motivasjon for melding. Denne observasjon antyder at mer offensiv kontakt med meldegruppene, både skriftlig og på anen måte, vil være viktige virkemidler for å opprettholde interessen for å melde til et meldesystem. Reduksjon i meldefrekvens av hudsykdommer fra 1994 ti 1995 har også sammenheng med at en sentral ((kjememeldem på en av de yrkesmedisinske avdelingene gikk over i annet arbeid. Dette forhold illustrerer at motiverte kjememelderes deltakelse kan influere til dels betydelig på bruttotallene i et slikt prosjekt. Da prosjektet var under planlegging, ble det vurdert om prosjektet kunne få konsekvenser for legenes melderutiner til det etablerte meldesystemet i arbeidstilsynet. Sammenlikning av arbeidstilsynets tall for Osloregionen i 199, 1993 og 1994 tyder verken på økning eller reduksjon i antall meldte tilfeller til Direktoratet for Arbeidstilsynet i denne perioden. Av 48 tilfeller hvor det var fullstendige opplysninger var det 11 dobbeltmeldinger (meldt av mer enn en lege) til prosjektet, dvs 4,4 prosent. I SWORD prosjektet var det tilsvarende tallet,4 prosent (4). Tre av de 6 tilfellene av kreft (et tilfelle av lungekreft og to tilfeller av mesoteliom) som ble meldt til prosjektet var ikke meldt til arbeidstilsynets register. Det er holdepunkter for at minst 0% av all lungekreft hos menn i Norge kan ha sammenheng med påvirkninger i arbeid (7) I perioden ble kun 4.6% av alle lungekrefttilfeller hos menn meldt til arbeidstilsynet, med regionale forskjeller fra 0.7 til 6.7% (8). Wergeland og medarbeidere (9) har nylig vist at kun 30% av alle mesoteliomer i Norge registrert i Kreftregisteret i perioden ble meldt til Arbeidstilsynet. Dette er en kreftform, der en skulle forvente at bortimot alle tilfelle skulle vært meldt. Bekymringsfullt ar det også at meldefrekvensen så ut 9

12 til å avta på 90-tallet, sammenliknet med meldinger på 80-tallet. Manglende melding av disse sykdommer ilustrerer alvoret i manglene ved det nåværende meldesystem. I tilegg har det også som direkte konsekvens at syke arbeidstakere ikke rar den økonomiske erstatning som de har krav på (9). Undersøkelser i Sverige og Danark tyder også på en tilsvarende, betydelig underrapportering av yrkesrelaterte kreftformer (10,11). Den klare forskjellen i antall meldte tilfeller til prosjektet og til DAT kan ha sammenheng med et enklere meldesystem, entusiasme rundt et ((nytt prosjekb~ samt at det ble gitt en aktiv tilbakemelding til melderne. FOREBYGGENDE ARBEID En av grunnene til at hud- og lungesykdommer ble valgt i dette prosjektet, var tanken om at disse tilstandene til dels kan utvikles etter relativt kort tids eksponering, kfr. f.eks. kontakteksem og yrkesastma. Det burde derfor være et stort potensiale for forebyggelse av nye tilfeller og av forverringlresidiv hos pasienter ved adekvat arbeidsmiljøtiltak. I siste halvår i 1995 ble det sendt ut tilbud til de som hadde meldt nye tilfeller i løpet av denne perioden (siste havår 1995) om videre utredning på arbeidsmedisinsk avdeling eller oppfølging av Arbeidstilsynet på arbeidsplassen. På forhånd ble det informert om tilbudet og spesialister i b.a. hudsykdommer uttrykte behov for et slikt tilbud. Det var imidlertid ingen oppslutning om tilbudet om videre forebyggende arbeide. Dette kan ha samenheng med at tilfellene ble ansett å være godt nok ivaretatt av bedriftshelsetjeneste og at hud- og lungespesialistene ser pasientene i en kort periode før pasienten går tilbake til henvisende lege. Arbeidstilsynet i. distrikt har hatt et tilsvarende tilbud som gis i utvalgte saker straks meldingen mottas, og har hatt god respons på dette. KONKUSJON,~ Ved bruk av et enkelt meldeskjema med kvaralsvis tilbakemelding til en selektert målgruppe (hudleger, lunge leger, arbeidsmedisinerelbedriftsleger), har en fått meldt langt flere yrkesrelaterte hud- og lungesykdommer til prosjektet samenliknet med tilsvarende meldinger til Arbeidstilsynet ( ). Tjuefire prosent av hudsykdommene og førtifire prosent av lungesykdommene meldt til prosjektet ( ) ble gjenfuet i arbeidstilsynets register (1985-mai 1996). Meldefrekvensen var høyest det første året og tyder på behov for regelmessig, tett oppfølging av meldepopulasjonen over tid. Mindre enn 50% av den inviterte målgrppen besvare invitasjonen. Tredve prosent av gruppen deltok i prosjektet. Årsakene til denne lave deltakelsen er ikke nærmere karlagt. 10

13 Det var ingen respons fra melderne på et tilbud om oppfølgende karlegginglveiledning av forebyggende karakter fra Statens arbeidsmiljøinstitutt Arbeidstilsynet. Manglende respons kan skyldes at arbeidsmedisinerne utreder tilfellene selv og at hud- og lungespesialister ser pasientene i en begrenset periode. Resultatet i dette prosjektet tyder på at en forenkling av melderutiner og økt tilbakemelding til melderne vil kunne føre til en mindre underrapportering til arbeidstilsynets register. Erfaringer fra dette prosjekt vil være av interesse i forbindelse med videre arbeid for å bedre tilmeldingen av yrkesrelatert sykdom i Norge. Takle Tore Tynes var med i den første del av prosjektet, hvor han deltok aktivt i planlegging, forberedelser og den første kontaktene mot meldende leger. Han skal ha stor takk for det arbeidet han utførte. Referanser: 1. Nordisk Ministerråd. Anmälda arbetssjukedommar i Norden Tema Nord 1996: 545. København: Nordisk ministerråd, Keynes H, Ross DJ, McDonald JC. SWORD '95: Surveilance ofwork-related and occupational respiratory disease in UK. Occup Med 1996; 46: Ross DJ, Keyes H, McDonald JC. SWORD '96: surveillance ofwork-related and occupational respiratory disease in the UK. Occup Med 1997; 47: Merdith SK, McDonald Je. Work-related disease in the United Kingdom, : report on the SWORD project. Occup Med 1994; 44: Statistisk årbok 1996, Oslo 1997,tabell Arbeidstilsynet. Årsrapport for Direktoratet for Arbeidstilšynet, Oslo Vineis P, Simonato. Propotion of lung and bladder cancers in males resulting from occupation: a systematic approach. Arch Environ Health 1991; 46: Hilt B, eira H, Hjelde H, Sundstrøm S, Brynildsen E. Hyppighet og legers registrering av antatt arbeidsbetinget lungekreft i Norge. Tidskr Nor ægeforening 1997; 117: Wergeland E, Bjerkedal T, Andersen A, Mowe G.'Bruk av yrkesskadetrygd ved yrkessykdom. Tidskr Nor ægeforening 1997;117: Andersson E, Holmberg E, Torén K. Arbetsskadeanäls yrkesrelaterad cancer? : en studie av pleuramesoteliom ach sinonasala adenocarcinom i Västsverige. Rapport fra y rkesmedicinska kliniken, Sahlgrenska sjukehus, Gøteborg 1993 ; Danø H, Skov T, ynge E. Underreporting of occupational cancers in Denmark. Scand J Work Environ Health 1996; :

14 ANDRE TIBAKMEDING TI UNGEEGER, HUDEGER OG AREIDSMEDISINERE Staten arbeidsmiljøinstitutt Figur 1: Meldte hud- og lungesykdommer i 1. og. kvartal kvrtl. kvrtl ty sykdom II luneskdo m hudsydom Førtifire meldekort ble sendt inn for. kvartal i 994. Seksten av diss 44 hadde ett eller flere nye tilfeller å melde. Flere sykehusavdelinger sender inn ett kort for hele avdelingen. Figur i viser meldte hud- og lungesykdommer i de to første kvartalene. Figuren viser at det er en økning i antall tilfeller og dette skyldes sannsynigvs en bedre meldefrekvens. Formålet med dette prosjektet er å se på om denne form for melding av yrkesrelaterte-sykdommer gir en bedre registrering og dermed bedre grunnlag for forebyggende arbeide enn det nåværende lovpålagte meldesystemet til Direktoratet for Arbeidstilsynet. Vi vil imidlertid understreke at meldinger til dette prosjektet ikke erstatter de lovpålagte meldeskjemaer. Figurene og 3 viser antall meldte tilfeller etter diagnoser. '-- :: Figur : Meldte hudsykdommer etter diagnose = 10 ~ o kontaktermli follkulitakne mekanisk-taumer kontaktrtkari Inf-linea andre dermatosr Diagnose Figur viser at de aller fleste meldte hudsykdommer er kontaktdermatitt. Postadresse: Pb 8149 Dep Oslo Besøksadresse: Telefon: Gydas vei 8 Telefax: Majorstua

15 Hedlin og medarbeidere(i) har sett på alle hudsykdommer som er meldt til ISA (svensk informasjonssystem for yrkessykdommer og yrkesskader) i perioden 980 til 99. De fleste hudsykdommene er kontakteksem (95 prosent). Hedlin og medarbeidere fant at antall meldte tilelle minsket krig fr 980 til 199. Den største reduksjonen var etter Det ble meldt flest antall tilfeller i aldersgruppen 16 til 4 år. Frisører, maskinmontører, kokker, taneger, verksedsmekankere, rengjørere er alle yrker hvor en ser en overhyppighet av hudsykdommer. De saenlignet yrker med overhyppighet av hudsykdommer i 980/8 mot 990/9 og fant at av 4 yrer med øket risiko fortsatt hadde dete i 990/9 i. De vanligste kjemiske stoffer som blir oppgitt er vann og rengjøringsmidier, skjærevesker og nikke Figur 3: Meldte lungesykdommer etter diagnose f ~ '%\i Diagnose,~,~ T~Sy',~ ~,"% ~'1~ ~'\ ~ ',~~ ~~ ~ I diagosegrppe astma er det hos tre personer oppgitt mel som mulig agens. Disse tre arbeider som bakere. Raazni() skrver i år 1700 at melstøvet sveller til en slags deig ved kontakt med spyt og dette blokkerte hals, mage og lunger og førte til hoste, tungpustenhet, heshet og til slutt asma. Musk og medaridere(3) undersøkte lungesymptomer, lungefunksjon og respons på hud prikk tester i bakerier. Ni av 79 støvprøver var over administrativ norm. Tretten prosent hadde areidsrelaterte lungesymptomer og 9 prosent hadde arbeidsrelaterte symptomer fra nese. Ved statistisk analyse var positiv hud test til en eller flere antigener i bakerier assosiert med atopi, hø støveksponering og antall år som baker. I det danske tidsskriftet Arbeidsmiljø 4-94 står det referert en artikkel om "Forebyggelse av allergi hos bakere"(4). De skriver at bakerastma og bakersnue er like hyppig nå som det var i 950-årene. Vi vil til slutt minne om at innsending av meldeskjemaer for tredje kvartal er Vi vil takke for innsendte skjemaer i. kvartal og håper at så mange som mulig sender inn for 3. kvarta. Med vennlig hilsen \(,",- \- ~ S. '-" \ ~ Knut R Skulberg, prosjektledèr. Referaser: i. Hedlin.M.. Bengtsson B., NoreIl M., Malker H. Eksem och andre hudsjukdommer i svenskt artsliv. Nordisk yrkeshygienisk møe oen, Norge.. Raazni B. De Morbus Arificum-Om arbtares sjukdommer. Aretsmiljøforlagetlertil Dein. Sverige. 1991; Musk AW.. Venables KM., Crook B., Nunn AJ.. Hawkins R. Crook GDW., Graneek BJ., Tee ~.. Farrer N.. Johnsen DA.,. Gordon DJ.. Daryshire JH., Newman taylor AJ. Re.~iratoiy symptoms. (ung function, and sensitisation to flour in a British bakeiy. Bntish Journal ofindustrial Medicine 1989; 46; Rapport "Forebyggelse av allergi hos bakere" Arjdsmiljøfondet, varenummer Referat i Dansk Arejdsmiljø 4-93, side 4-6.

16 MEDING OM YRKES REATERTE UFfEISSYKDOMER Sendes Inn: relatert menes her alle tilfeller som du selv mener kan være foråraket eller forverret av arbeidsmiljøet. Antall NYE TIFEE relatert til yrket eller yrkeseksponenng. Med yrkes D A Allergisk alveolitt G Inhalasjonsulykker D D B Astma H ungekreft - yrkesrelatert D D C Bronkitt I Mesoteliom D D D Kronisk obstrukti v J Godaret pleuraykdom D lungesykdom E Inneklimarlatert sykdom - som luftfukterfeber D K Pneumoconiose D D D F Infeksjonssykdommer Andre diagnoser - som ornitose, TBe etc.... D Jeg har ingen nye tilfeller å rapportere Gi detaljopplysninger på baksiden om NYE tilfeller som antas foråaket eller forverret av aridsmiljøet Gi detaljer om hvert av tifellene. Bruk mer plass dersom en linje ikke er nok, evt. fotokopièr og legg ved opplysninger Gruppe Fødselsdato Kjønn (A-),~ Meldeskjema returneres ti: Statens arbeidsmiljøinstitutt Postboks 8149 Dep 003 Oslo Dato.... Navn

17 Vedlegg 3. Meldte tilfeller av de vanligste hud- og lungesykdom etter agens. Agens Mangelfull ventilasjon øsemidler Kvarts Asbest Annet uorganisk støv Trestøv Melstøv Annet organisk støv Hydrogensulfid Andre irritative/giftige gasser Fenoler, aminer Andre etsende væsker Nikkel Krom Andre metaller Epoksyforbindelser Akrlater Isocyanater Gummi tilsetningsstoffer Andre plaststoffer Smøreoljer Stoffer brukt i fargeindustri Såper,detergens Sveisegasser Formaldetiyd Vann Stoffer i framkallervæske Andre kjemiske stoffer Planter Pattedyr Annet biologisk arbeid U spesifisert * Godartet pleurasykdom og pneumokoniose Astma Inneklima- Støvrelatert relatert lungesykdom * sykdom Kontaktdermatitt... ~._AA._.._ A_' '. ",_.m"_'_m.~..~.."..._._....,,_

18 Vedlegg 4. Meldte tilfeller av de vanligste hud- og lungesykdommer fordelt på nåværende yrke. Type arbeid Astma Inneklima- Støvrelatert Kontaktrelatert lungesykdom* dermatitt sykdom...."._.,--_._.._~--~..._-~......_....._...-,..,'-_.~.._~_._.._-_.- _.._,._-"'" Teknisk arbeid Kjemiker og fysikerarbeid Sy keh us/helsevernarbeidere Undervisningsarbeide Adm ini strasj on/kon torarbeid 5 Grossister og detaljister 3 Jordbruk/skogbruk Gru vedri ftl sprengningsarbeid Skipsarbeid okomotivfører Postarbeid Tekstilarbeider S m e i teverkl støperi arbeid 3 Finmekanisk arbeid 1 Jern- og metallarbeid Elektroarbeid Trearbeid 6 Maling og bygningsarbeid Annet bygge- og anleggsarbeid Grafisk arbeid Glass-,keramikk og teglarbeid 1 Næringsmiddelarbeid 4 3 Kjemisk prosessarbeid 3 1 Tobakkarbeid Brannkonstabler 4 1 Hotell og resturangarbeidere 1 Vaktmester og rengjøringspersonale 6 Frisører 4 13 Annet arbeid 3 * Godartet pleurasykdom og pneumokol1iose

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Rapport nr 4.2003 FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Del A: Forekomst, diagnose og eksponering (data fra meldeskjema) Del B: Prognose

Detaljer

Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen

Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen 1 KJEMISK BETINGETE SYKDOMMER I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN - Et delprosjekt i kjemikalieprosjektet. Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Utvidet rett til egenmelding

Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer Rapporten presenterer resultater fra en tilleggsundersøkelse til Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse i 2007 2 helseproblemer 3 Forfatter: Hans

Detaljer

Yrkesbetinget kreft hva med erstatning?

Yrkesbetinget kreft hva med erstatning? Yrkesbetinget kreft hva med erstatning? Bakgrunn Kreftregisteret og Rikstrygdeverket (nå: NAV) har siden 1998 samarbeidet om prosjektet Yrkesbetinget kreft og erstatning. Året før hadde to studier avdekket

Detaljer

NSBs verksteder Marienborg. En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte. Arbeidsmedisinsk avdeling

NSBs verksteder Marienborg. En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte. Arbeidsmedisinsk avdeling NSBs verksteder Marienborg En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte Arbeidsmedisinsk avdeling INNHOLD SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING... 4 MÅLSETTINGER... 4 ARBEIDSGRUPPE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016 EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z090015.10 ISBN 978-82-8232-199-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Yrkesbetinget kronisk obstruktiv lungesykdom

Yrkesbetinget kronisk obstruktiv lungesykdom Gruppe for yrkesrelaterte lungesykdommer NORSK FORENING FOR LUNGEMEDISIN Yrkesbetinget kronisk obstruktiv lungesykdom Klinikk, eksponering, forebygging, årsaksvurdering, trygd og forsikring Tor B. Aasen

Detaljer

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Arbeidstilsynet Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Tittel: Utredning og forslag til hva som bør gjøres med

Detaljer

Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel

Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel Rapport juni 2005 Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel Utarbeidet for Petroleumstilsynet av Ingrid Sivesind Mehlum og Helge Kjuus Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Yrkesskade mest for menn?

Yrkesskade mest for menn? I Norge er det omtrent like mange kvinner og menn som blir varig uføre, men når en ser på uføre med godkjent yrkesskade eller yrkessykdom, gjelder dette langt flere menn enn kvinner. Det er vanlig å forklare

Detaljer

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Tone Eriksen 1 og Ingrid Sivesind Mehlum 2 1 Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi 2 Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og

Detaljer

Kokker, arbeidsmiljø og helse

Kokker, arbeidsmiljø og helse Delrapport I Kokker, arbeidsmiljø og helse Spørreundersøkelse blant kokker som tok fagbrev 1988 2008 Trondheim november 2013 Arbeidsmedisinsk avdeling Kokker, arbeidsmiljø og helse Delrapport I Spørreundersøkelse

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Fafo-notat 2011:04 Fafo 2011 ISSN

Detaljer

UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE

UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE Integrerings- og mangfoldsdirektoratet UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE Rapport, juli 2010 [FORSIDE H2] 1 Rambøll Management Consulting Besøksadresse

Detaljer

Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet

Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet Utdanning og yrkesaktivitet utenfor offshore Gjøril Bergva Aas, Leif Åge Strand & Tom K. Grimsrud Copyright

Detaljer

Helse og sykdom. Helse i Norge

Helse og sykdom. Helse i Norge Helse i Norge Helse og sykdom II Helse og sykdom Et stadig tilbakevendende spørsmål er hva som omfattes av begrepet helse. I vestlige land har god helse tradisjonelt vært definert som fravær av sykdom.

Detaljer

En undersøkelse om forekomst av personskader i landbruket, årsaker og muligheter for forebygging

En undersøkelse om forekomst av personskader i landbruket, årsaker og muligheter for forebygging Skadefri bonde En undersøkelse om forekomst av personskader i landbruket, årsaker og muligheter for forebygging Oddfrid Aas, Marit Haugen, Per Olav Rian, Kristin Svendsen, Gunnar Løvås, Siri Slåstad, Jon

Detaljer

En undersøkelse om forekomst av personskader i landbruket, årsaker og muligheter for forebygging

En undersøkelse om forekomst av personskader i landbruket, årsaker og muligheter for forebygging Skadefri bonde En undersøkelse om forekomst av personskader i landbruket, årsaker og muligheter for forebygging Oddfrid Aas, Marit Haugen, Per Olav Rian, Kristin Svendsen, Gunnar Løvås, Siri Slåstad, Jon

Detaljer

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem Omslag-Rapport-14-2014-A.indd 1 Heidi Gautun & Christopher Bratt 14/2014 Rapport nr 14/14 Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-522-3 ISSN 0808-5013 www.hioa.no/nova Bemanning og kompetanse

Detaljer

ARBEIDSMILJØ OG HELSE

ARBEIDSMILJØ OG HELSE FAKTAOVERBLIKK: ARBEIDSMILJØ OG HELSE status og utviklingstrekk Denne publikasjonen er en kortversjon av faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007. Les den og mer om NOA på www.stami.no/noa 2 FORORD Forhold

Detaljer

RAMAZZINI. kols. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 1

RAMAZZINI. kols. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 1 Temanummer: kols Kurs og møter Trafikkmedisin, april 2010 NSB Bedriftshelsetjeneste i samarbeid med Norsk Forening for arbeidsmedisin

Detaljer

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Resultater fra TALIS 2013 Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Arbeidsnotat 10/2014 Resultater fra TALIS 2013 Norske

Detaljer

Legers melding om arbeidsrelatert hørselstap 1950 4

Legers melding om arbeidsrelatert hørselstap 1950 4 Originalartikkel Legers melding om arbeidsrelatert hørselstap 1950 4 BAKGRUNN Støyindusert hørselstap er diagnosen som hyppigst blir meldt til Arbeidstilsynet. Hensikten med denne studien var å beskrive

Detaljer

95/11 Rapporter Reports. Liv Grøtvedt og Liv Belsby. Barns helse Helseundersøkelsene

95/11 Rapporter Reports. Liv Grøtvedt og Liv Belsby. Barns helse Helseundersøkelsene 95/11 Rapporter Reports Liv Grøtvedt og Liv Belsby Barns helse Helseundersøkelsene Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Symbol Tall

Detaljer

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning Basert på data fra European Working Conditions Survey FORORD Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen European Working Conditions Survey (EWCS), som utføres

Detaljer