Årsmøte 2011 Fulbright Alumni Association Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2011 Fulbright Alumni Association Norway"

Transkript

1 Årsmøte 2011 Fulbright Alumni Association Norway Nobelinstituttet onsdag 8. juni 2011 kl. 16:00 16:45 Agenda - Godkjenning av dagsorden - Godkjenning av innkalling - Årsberetning 2010/ Regnskap Revisjonsberetning - Valg: o Styre o Revisor - Vedtak Forslag til vedtak Styret fremmer følgende forslag til vedtak: 1. Fulbrightstipendiatenes Forskningsfonds styre foreslår at paragraf 4 og 6 i Forskningsfondets vedtekter endres som i vedlagte dokument. Øvrige paragrafer foreslås uendret. 2. Virketiden til styremedlem André Årnes forlenges til Formålet med forlengelsen er å gi kontinuitet i styrearbeidet frem til 40-års-jubileet er gjennomført. 1

2 Årsberetning 2010/2011 Alumniforeningen har i 2010/2011 videreført arbeidet med å holde medlemsmøter, First Thursday på Litteraturhuset og månedlige styremøter. Styrets innsats har videre vært preget av forberedelser til foreningens 40-årsjubileum i Foreningen hadde i 2010 ca 390 betalende medlemmer. Foreningens økonomi Overskuddet var kr for 2010, noe som har økt foreningens egenkapital til kr ,-. Styret er godt fornøyd med at foreningen har en god økonomi, noe som gir god mulighet til å holde en verdig markering av foreningens 40-års-jubileum. Styrets arbeid Det ble holdt årsmøte den 10. juni 2010 hvor ett styremedlem ble gjenvalgt. På første styremøte ble styret organisert som følger: - Styreleder André Årnes - Sekretær Morten Langsholdt - Kasserer Else Sæther - Medlemsansvarlig Marit Bakke - Informasjonsansvarlig Jon Nordrum - Vara Per Bugge-Asperheim - Vara Anna Sigridsdatter Heen - Vara Kai Lie Petter Næss og Sara Ullerø har stilt som observatører i styremøtene for Fulbrightforeningen. Det har blitt avholdt til sammen 10 styremøter, og det har blitt utarbeidet agenda og referat for samtlige styremøter. Tema for styremøtene har i hovedsak vært medlemsmøter, medlemsarbeid, nyhetsbrev og 40-års-jubileet. Varamedlemmene Anna Sigridsdatter Heen og Per Bugge-Asperheim har bidratt aktivt i styrets arbeid med regelmessig deltagelse på styremøte. Som tidligere ønsker styret å takke Fulbright-kontoret for et svært godt samarbeid. Spesielt vil vi takke Sara Ullerø som har tilrettelagt for styrets arbeide på en utmerket måte, Kevin McGuiness som har bistått foreningen på finansiell og administrativ side og Petter Næss for den gode støtten han har gitt i forbindelse med forberedelse av 40-års-jubileet. Styret takker Else Sæther for innsatsen som kasserer for styret. Hun har bedt om å bli løst fra styrevervet og det vil derfor bli valgt et nytt styremedlem på årsmøtet. Medlemsarbeid Medlemsregisteret er blitt oppdatert løpende. Styret oppfordrer interesserte medlemmer utenfor Oslo til å melde fra dersom de er interessert i å etablere regionale avdelinger. 1 Alle tall er per med forbehold om korreksjoner og endelig revisjon 2

3 Informasjonsarbeid Styret fortsetter satsningen på bruk av Internett som vår viktigste kommunikasjonskanal. Informasjon om arrangementer sendes ut på epost, og i tillegg brukes foreningens web-sider, LinkedIn og Facebook som informasjonskanaler. Nyhetsbrevet med faktura blir sendt ut per post etter styremøtet Foreningens LinkedIn-gruppe har nå ca 100 medlemmer. Alle medlemmer oppfordres til å følge foreningen på LinkedIn og Facebook. Medlemsmøter Det har blitt avholdt 3 medlemsmøter. Disse ble annonsert via epost og referat med bilder er lagt ut på nettsidene. Møtene har skapt livlig debatt og gitt mange gode tilbakemeldinger. Følgende møter har blitt arrangert: - Finanskrisen 2 år etter Den 24.august 2010 var det duket for et møte om Finanskrisen i Cafe Diplomatic på den Amerikanske ambassaden i Oslo, med tittelen "Finanskrisen 2 år etter" med fokus på hvilke varige løsninger som trengs. Det var over 40 påmeldte til møtet og engasjerte spørsmål fra Fulbright alumnis til et panel med god førstehåndserfaringer fra finanskrisen. Møtet ble innledet av Ernst Nordveit (Professor ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen), Sony Kapoor (Re-Define, tidl. Lehman Brothers) og Per Henrik Stuge (Agilis Securities). - Government Involvement in Housing Good or Bad? Dette var temaet for FAAN møtet den 9. november 2010 i den amerikanske ambassaden. Innledere var Eleanor White, President av Housing Partners, Inc. i Massachusetts og også den nåværende amerikanske ambassadørens kone, Rolf Barlindhaug, seniorforsker ved NIBR, og Erling Dokk-Holm, førsteamanuensis ved Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo. - "Hvordan forhindre ytterligere klimaendring?" Den 16. februar 2011 ble det holdt et medlemsmøte om Klimautfordringer ved den Amerikanske ambassaden for å drøfte spørsmålet "Hvordan forhindre ytterligere klimaendring?" Mark Hermanson og Jørgen Randers bidro til en sammenligning av amerikanske og norske virkemidler i klimapolitikken. Mark Hermanson er Associate Professor ved University of Wisconsin og innehar for tiden Fulbright Arctic Chair, tilknyttet Universitetssentret på Svalbard (UNIS). Jørgen Randers er professor i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI. Nærmere 50 personer fikk to tankevekkende og tildels underholdende innføringer i politikernes vegring mot å ta beslutninger på dette feltet. Fulbrightstipendiatenes Forskningsfond Sommeren 2010 gikk Riga Tenzin ut av fondsstyret. Jon Christian Nordrum gikk inn som ny representant for Alumni foreningen. De andre styremedlemmene: Knut Ronold og Anne- Cathrine Scheen (begge representanter for tidligere Fulbright-stipendiater), Liv Mørch Finborud (representant for UD), og Marit Bakke (representant for Alumni foreningen) fortsatte. Marit Bakke var styrets leder. På Forskningsfondets styremøte i januar 2010 ble det besluttet at det ikke skulle utlyses stipend for Dessuten vedtok styret å sette i gang en prosess med endringer av Forskningsfondets vedtekter. Arbeidet startet med et møte i februar 2010 om Forskningsfondets formål, forutsetninger, vedtekter og fremtid. På møtet deltok, foruten nåværende styremedlemmer, tidligere styremedlemmer og ledere av Alumni Association (Inger Margrethe Holter og Peter Hiorth), to nåværende styremedlemmer i Alumni foreningen (André Årnes og Jon Christian Nordrum), og Sonia Mykletun for Fulbrightkontoret. 3

4 På bakgrunn av drøftingene i møtet utarbeidet Jon Christian Nordrum et forslag datert 15. februar Forslaget dannet grunnlaget for styrets videre arbeid med vedtektsendringene. Arbeidet foregikk ved e-post korrespondanse. Petter Næss fra Fulbrightkontoret (ny direktør fra 1. september 2010) har også deltatt i prosessen. På bakgrunn av arbeidet besluttet Forskningsfondets styre i januar 2011 å fremme et endringsforslag på FAANs årsmøte i juni Markering av foreningens 40-års-jubileum Etter at Norge og USA etablerte sin Fulbrightavtale i 1949 har over 3300 nordmenn fått en unik mulighet til å studere og forske i USA med Fulbrightstipend, og over 1200 amerikanere har kommet til Norge. Fulbright Alumni Association of Norway (FAAN) ble etablert i 1971 for å styrke de akademiske, sosiale og kulturelle båndene mellom USA og Norge, samt for å opprettholde forholdet mellom Fulbright alumni og Fulbrightmiljøet. I 2011 skal vi markere at sterke bånd har blitt knyttet over Atlanteren i 40 år. Foreningen vil publisere en bredt anlagt bok om relasjonene mellom Norge og USA med bidrag fra foreningens medlemmer, og utdype dette temaet med et ettermiddagsseminar med profilerte bidragsytere på Vitenskapsakademiet den 3. november Vi ønsker at boken og seminaret skal bidra til å skape offentlig debatt samt en revitalisering av Fulbright-programmet og foreningens virke. For å skape synlighet rundt jubileumsmarkeringen vil bokens artikler søkes publisert i utvalgte tidsskrifter og aviser. Bidragsytere som er bekreftet så langt er Pål Brekke, Steinar Bryn, Lisa Cooper, Jan Egeland, Gudleiv Forr, Andreas Føllesdal, Mathilde Fasting, Bernt Hagtvet, Ole Martin Ihle, Hilde Eliassen Restad, Merete Smith, Henrik Syse, samt Marit Bakke og André Årnes fra styret. Redaktør for essaysamlingen er mangeårig kommentator og lederskribent i Aftenposten, Kathrine Aspaas. Alumniforeningen samarbeider tett med U.S.- Norway Fulbright Foundation om utgivelsen av essaysamlingen og avholdelsen av jubileumsarrangementet. Jubileet vil finansieres delvis av foreningens egne midler og delvis av sponsormidler. Styret jobber fortsatt med å hente inn sponsormidler, og foreløpig er følgende bekreftet: - US Norway Fulbright Foundation: ,- - Embassy of the United States of America in Norway: US$ 5000 Foreløpig kostnadsoverslag for prosjektet er: - Redaktør: ,- - Trykking av publikasjonen: ,- - Lokale for seminar (inkl servering og drikke): ,- - Distribusjon av bøker: ,- Endelig omfang og ambisjonsnivå for jubileet vil besluttes på grunnlag av tilgjengelige sponsormidler og en vurdering av foreningens økonomi. 4

5 FULBRIGHTSTIPENDIATENES FORSKNINGSFOND THE NORWEGIAN FULBRIGHT ALUMNI FUND Forslag til vedtak på Fulbright Alumni foreningens årsmøte 8. juni 2011 I februar 2010 innledet Forskningsfondets styre arbeidet med å endre Forskningsfondet vedtekter av 22. mai Arbeidet har foregått ved e-post korrespondanse og på et styremøte i januar Fulbrightstipendiatenes Forskningsfonds styre foreslår at paragraf 4 og 6 i Forskningsfondets vedtekter endres. Øvrige paragrafer foreslås uendret. Styrets begrunnelse: Gjeldende paragraf 4 refererer til en foreldet lov. Endringen tydeliggjør en forsvarlig forvaltning av fondets kapital. Gjeldende paragraf 6 medførte usikkerhet angående ansvarsfordelingen mellom Forskningsfondet og Fulbrightprogrammet (U.S,-Norway Fulbright Foundation for Educational Exchange) i Norge. Endringsforslaget er vist nedenfor med utgangspunkt i gjeldende vedtekter slik at tekst som beholdes står som vanlig tekst, tekst som ikke beholdes er markert som strøket, og ny tekst er markert med understrekning. 1. Fulbrightstipendiatenes Forskningsfond (The Norwegian Fulbright Alumni Fund) skal forestå vitenskapelig forskning på felter av betydning for Norge og U.S.A. gjennom utdeling av stipendier. 2. Fondet skal forvaltes av et eget styre på 5 medlemmer. 1 medlem oppnevnes av staten ved Utenriksdepartementet. 2 medlemmer skal velges av og blant styremedlemmene i Foreningen for norske Fulbrightstipendiater. 2 medlemmer velges av fondets styre blant norske Fulbrightstipendiater. Første gang velges de to sistnevnte medlemmer av generalforsamlingen i Foreningen for norske Fulbrightstipendiater. Funksjonstiden for medlemmer som nevnt i tredje punktum er 1 år, for medlemmer som nevnt i fjerde punktum 3 år. Styret velger hvert år en formann blant styrets medlemmer. 3. Pr. 1. januar 2000 utgjør fondets grunnkapital kr Av fondets årlige inntekter skal minst halvparten tillegges kapitalen inntil kapitalens årlige avkastning tilsvarer 1 fullt Fulbrightstipendium for det enkelte år. Når kapitalen oppfyller kravet i forrige punktum skal minst en tiendedel av fondets årlige inntekter tillegges kapitalen. Dersom fondets kapital ved inngangen til et år underskrider fondets grunnkapital som spesifisert i første punktum, skal likevel den del av årets inntekter som utgjør differansen opp til grunnkapitalen i sin helhet tillegges fondets kapital, og annet og tredje punktum kommer kun til anvendelse for den overskytende del av årets inntekter. 4: Kapitalen skal plasseres etter reglene i lov av 22. april 1927 nr. 3 paragraf 65 første ledd, jfr. paragraf 66. Fondets kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelige hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå tilfredsstillende avkastning for å ivareta fondets formål. 5

6 5. Den del av fondets årlige inntekter som ikke tillegges kapitalen skal anvendes til vitenskapelig forskning som nevnt i paragraf Utdeling av stipendier foretas av fondets styre på grunnlag av innstilling fra styret for Fulbrightprogrammet i Norge. Fondets styre beslutter om midler skal anvendes til stipendier. Innstilling foretas av U.S.-Norway Fulbright Foundation for Educational Exchange blant søkere til Fulbrightprogrammet i Norge og i henhold til kriteriene for utdeling av Fulbrightstipend. Utdeling foretas av U.S.-Norway Fulbright Foundation for Educational Exchange. 7. Enhver som mottar stipendier fra fondet er forpliktet til å avgi innberetning om anvendelsen av midlene i den utstrekning styret bestemmer det. 8. Dersom styret enstemmig foreslår det, kan fondet besluttes oppløst av generalforsamlingen i Foreningen for norske Fulbrightstipendiater. Generalforsamlingens vedtak om oppløsning krever et flertall på tre fjerdedeler av de fremmøtte stemmeberettigete. Styrets forslag om oppløsning skal være vedlagt innkallingen til generalforsamlingen. 9. Blir fondet oppløst, skal fondets midler tilfalle forskningsformål som nevnt i paragraf 1. Nærmere bestemmelser om anvendelsen treffes av generalforsamlingen i Foreningen for norske Fulbrightstipendiater. 10. Reglene i paragraf 8 gjelder tilsvarende for endringer av disse vedtekter. Ovenstående vedtekter er fastsatt 12. april 1989 og endret 22. mai 2000 og 8. juni

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn: Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Sandefjord 29. august 2008 kl 8.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Sandefjord 29. august 2008 kl 8.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Sandefjord 29. august 2008 kl 8.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

Årsberetning Årsregnskap 2012

Årsberetning Årsregnskap 2012 Årsberetning Årsregnskap 2012-1 - Arendal 05.02.13 Det innkalles herved til Årsmøte i Arendal Cykleclub: Sted: Sør Amfi/Arendal Idrettspark møterom 204 Rundvann+205 Airball Tid: Tirsdag 26. februar Kl.

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Tirsdag 25. januar kl 18-20 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) Dagsorden for årsmøtet, kl 18-20 1. Velkommen

Detaljer

!! Vedlegg:! Handlingsplan!2015<2017! Regnskap!2014! Program!! Nordic!Conference!in!Nursing!Research!!Methods!and!Networks!for!the!Future,!2016!!!

!! Vedlegg:! Handlingsplan!2015<2017! Regnskap!2014! Program!! Nordic!Conference!in!Nursing!Research!!Methods!and!Networks!for!the!Future,!2016!!! NORSKSELSKAPFORSYKEPLEIEFORSKNINGNSF GENERALFORSAMLING 28.mai2015 STED:Norsksykepleierforbund,Tollbugata22,Oslo TID:kl.15.00

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmq wertyuiopasdfghjklz xcvbnmq wertyui opasdfghjklzxcvbnm qwertyui Foreningen 2 Foreldre opasdfg

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Til aksjeeierne i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Oslo, 22. april 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB NOR EIENDOMSINVEST I ASA Det innkalles med dette til ordinær

Detaljer

2. innkalling til Årsmøte 2015 Forum for utvikling og miljø (ForUM) torsdag 23. april kl 10-15 Miljøhuset Mariboes gate 8, Oslo.

2. innkalling til Årsmøte 2015 Forum for utvikling og miljø (ForUM) torsdag 23. april kl 10-15 Miljøhuset Mariboes gate 8, Oslo. Sakspapirer ForUM Årsmøte 2015. Side 1 av 88. Til ForUMs medlemsorganisasjoner Til orientering: Miljøverndepartementet og Norad Oslo, 24. mars 2015 2. innkalling til Årsmøte 2015 Forum for utvikling og

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2013

INNKALLING til ÅRSMØTE 2013 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2013 Tid: Tirsdag 12. februar kl. 18:00-19:00 Sted: Rica Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Sølvtrans Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til Ordinær Generalforsamling i Sølvtrans Holding ASA den 16. mai 2012, klokken 10.00 i selskapets

Detaljer

Årsmelding NEON 2007. Medlemmer

Årsmelding NEON 2007. Medlemmer Innhold: Årsmelding NEON 2007... 3 Aktivitetsrapport for NEONs sekretariat 2007... 5 Aktivitetsbeskrivelse for NEON 2007... 5 Oversikt over rådsrepresentanter og vararepresentanter i NEON 2007... 8 Regnskap

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Trondheim 14. oktober 2011 kl 08.00

Norsk Bergforening Generalforsamling Trondheim 14. oktober 2011 kl 08.00 Norsk Bergforening Generalforsamling Trondheim 14. oktober 2011 kl 08.00 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 Tirsdag 31. januar kl. 18:00-19:00 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN

SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN LOVER og retningslinjer Pr. 1. oktober 2008 Ajourført utgave pr. 1.10.2014 1 NORGESUNIONENS SOROPTIMIST APPELL La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til

Detaljer

Kontaktperson. Stilling. Telefon. E-post. Adm.Dir. E-post. Personalsjef. E-Post. Faktura e-post. Vi er: Produsent Agent Eksportør Importør Tjenestyter

Kontaktperson. Stilling. Telefon. E-post. Adm.Dir. E-post. Personalsjef. E-Post. Faktura e-post. Vi er: Produsent Agent Eksportør Importør Tjenestyter INNMELDINGSSKJEMA Til Norsk-Tysk Handelskammer Postboks 603 Skøyen 0214 Oslo Faks: 22 12 82 22 VENNLIGST FYLL UT MED STORE BOKSTAVER! Firma/Organisasjon Organisasjonsnummer Gate, Nummer Postnummer By Telefon

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING NORSK FORENING FOR BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Onsdag 22. oktober 2014 kl. 13.00 14.30 Kristiansand www.nbup.no Sakliste 1. Konstituering 1. Navneopprop 2. Praktiske

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 1 Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens 7. Generalforsamlingen avholdes i

Detaljer