Saker til behandling. 9/13 13/ Kommunal avgift for skjenkebevilling /13 13/ Kommunal avgift for salgsbevilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 9/13 13/00162-3 Kommunal avgift for skjenkebevilling 2012 3. 10/13 13/00228-2 Kommunal avgift for salgsbevilling 2012 5"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl. 9:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon SAKSKART Side 8/13 13/ Saker til behandling Utdeling av renteinntekter fra legat til beste for verdige trengende i Flå kommune for Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 2 9/13 13/ Kommunal avgift for skjenkebevilling /13 13/ Kommunal avgift for salgsbevilling /13 13/ Årsbudsjett Flå kommune 7 Sted, Tor Egil Buøen ordfører 1

2 Saker til behandling 8/13 Utdeling av renteinntekter fra legat til beste for verdige trengende i Flå kommune for 2013 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 241 Saksbehandler: Erling Glesne Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 2

3 9/13 Kommunal avgift for skjenkebevilling 2012 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 231 U63 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Skriv inn vedlegg her Dokument i saka: Omsetningsoppgave for år 2012 Thon Hotel Bjørneparken Omsetningsoppgave for år 2012 Vassfaret Bjørnepark Drift AS Saksopplysninger: I henhold til alkohollovens 7-1 første ledd, samt forskriften kapittel skal kommunestyret årlig fastsette en bevillingsavgift på kommunale skjenkebevillinger. Avgiften fastsettes for ett år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av årets omsetningsoppgave. Det ble i kommunestyrets møte den 6. desember 2012 vedtatt av kommunestyret som bevillingsmyndighet delegert til formannskapet å fastsette kommunal avgift for skjenkebevilling. Forskriften kapittel gir retningslinjer for avgiftsfastsettelsen. Gebyret skal betales etter følgende satser; Skjenking av alkoholholdig drikk: 0,34 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 0,94 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 3,07 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 Bevillingsgebyret utgjør pr år minimum kr 3.500,- for skjenking. I henhold til alkoholforskriften 6-2 kan bevillingsmyndigheten i særlige tilfeller/spesielle forhold bestemme at gebyret settes lavere enn minstegebyret. 3

4 Omsetning skjenking 2012 Skjenkested Satser Antall liter Sum Ton Hotel 0,34 (Gruppe 1) 2759,44 liter 938,21 Bjørneparken 0,94 (Gruppe 2) 510,13 liter 479,52 Vassfaret Bjørnepark Drift AS Jakt- og Fiskesenteret Gemth eiendom AS (Hallingporten) Høgevarde AS 3,07 (Gruppe 3) 0,34 (Gruppe 1) 0,94 (Gruppe 2) 3,07 (Gruppe 3) Ikke innlevert omsetningsoppgave Ikke innlevert omsetningsoppgave Ikke innlevert omsetningsoppgave 149,60 liter 15 liter 27 liter 12 liter 459,27 5,21 25,38 36,84 Vurdering: Med hjemmel i alkohollovens 7-1 fastsettes bevillingsgebyret (minstegebyr) for 2012 til følgende; Thon Hotell Bjørneparken kr 3.500,- Vassfaret Bjørnepark Drift AS kr 3.500,- Jakt- og Fiskesenteret kr 3.500,- Gemt eiendom AS (Hallingporten) kr 3.500,- Høgevarde AS kr 3.500,- Rådmannens innstilling: Skjenkeavgiften (minstegebyr) for omsetning år 2012 settes til følgende beløp: Thon Hotell Bjørneparken kr 3.500,- Vassfaret Bjørnepark Drift AS kr 3.500,- Jakt- og Fiskesenteret kr 3.500,- Gemt eiendom AS (Hallingporten) kr 3.500,- Høgevarde AS kr 3.500,- 4

5 10/13 Kommunal avgift for salgsbevilling 2012 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 231 U63 Saksbehandler: Odd-Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Dokument i saka: Omsetningsoppgave fra Kiwi Flå, avd. 290 Saksopplysninger: I henhold til alkohollovens 7-1 første ledd samt forskriftenes kapittel skal kommunestyret årlig fastsette en bevillingsavgift på kommunale salgsbevillinger. Avgiften fastsettes for ett år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlaget av årets omsetningsoppgave. Det ble i kommunestyrets møte den 6. desember 2012 vedtatt av kommunestyret som bevillingsmyndighet å delegere til formannskapet fastsettelse av kommunal avgift for salgsbevilling. Forskriften kapittel gir retningslinjer for avgiftsfastsettelsen. Gebyret skal betales etter følgende satser: Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1: 0,17 kr pr vareliter. Gebyret er fastsatt som et fast kronebeløp pr liter og vil således øke med økende omsetning. Uavhengig av omsetningens størrelse skal det belastes et minstegebyr på minimum kr 1.200,- for salg. Omsetning salg 2012 Navn: Sats: Antall liter: Sum: Kiwi Flå, avd.290 0, ,69 5

6 Vurdering: Avgiftsbeløpet for Kiwi Flå, avd 209 blir for år 2012 kr ,69 Rådmannens innstilling: Avgiftsbeløpet på kommunal salgsbevilling for omsetning av alkoholholdig drikk for 2012 blir: Kiwi Flå, avd 209, skal betale avgift på kr ,69. 6

7 11/13 Årsbudsjett Flå kommune Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 151 Saksbehandler: Erling Glesne Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Formannskapet /13 3 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Rådmannens innstilling til budsjett for Brev av fra Flå kirkelige fellesråd. Budsjett 2014 og økonomiplan Dokument i saka: Handlingsprogram og økonomiplan for perioden , kommunestyresak nr. 0070/13. Uttalelse fra Eldrerådet Uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget Uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget Saksopplysninger: Innen årets utgang skal kommunestyret etter kommunelovens 45 vedta budsjett for kommende kalenderår. En gang i året skal kommunestyret i henhold til 44 i kommuneloven vedta en rullerende økonomiplan. Kommunestyret har i sak nr. 0055/99 vedtatt at Handlingsprogrammet (jfr. Plan- og bygningslovens 11-1) og økonomiplanen skal behandles innen utgangen av første halvår, årsbudsjettet helst innen utgangen av november måned. Resultatenhetslederne har i samarbeid med respektive resultatenheter, økonomisjefen og rådmannen utarbeidet forslag til budsjett for Rådmannens innstilling til budsjett for 2014 ble lagt fram i formannskapets møte Behandling av saken: Formannskapet drøfter årsbudsjettet Formannskapet legger fram innstilling til årsbudsjett Kommunestyret vedtar årsbudsjettet 2014 Utvalgene og rådene behandler årsbudsjettet 2014 slik: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Eldrerådet 7

8 Formålet med å sende saken til ovennevnte utvalg og råd er å gi de muligheter til å komme med innspill og råd i saken før formannskapet som økonomiutvalg legger fram sin innstilling til årsbudsjettet Rådmannens innstilling til årsbudsjettet 2014 ble sendt fra det politiske sekretariatet (servicekontoret) direkte til følgende adressater : Medlemmer i kommunestyret, leder i eldrerådet, hovedtillitsvalgte, medlemmer i administrasjonsutvalget, medlemmer i AMU, medlemmer i kontrollutvalget, Flå menighetsråd ved kirkevergen, Samarbeidslista for Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Bygdelista og Fremskrittspartiet. Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2014 I kommuneproposisjonen for 2014 ble det lagt opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 6 og 6,5 milliarder kroner, og en realvekst i frie inntekter på mellom 5 og 5,5 milliarder kroner. Regjeringen legger i forslaget til statsbudsjett opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på 7,7 milliarder kroner. Dette tilsvarer 2,0 %. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2013 i RNB Dette er i tråd med vanlig praksis. Av veksten i samlede inntekter er 5,2 milliarder kroner frie inntekter. Veksten i frie inntekter fordeles med 4,3 mrd. kroner på kommunene og 900 mill. kroner på fylkeskommunene. Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) til det første konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren i februar 2013 indikerte at kommunesektoren kunne få merutgifter i 2014 på om lag 3,3 mrd. kr knyttet til den demografiske utviklingen. Dette er utgifter som må dekkes av kommunesektorens samlede inntekter. Den delen av kommunesektorens merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen som må dekkes av frie inntekter kan anslås til 2,8 mrd. kr. For kommunene utgjør merkostnadene om lag 2,5 mrd. kroner. I 2013 forventes kommunesektorens pensjonskostnader å øke med om lag 1,750 mrd. kroner, hvorav kommunenes del utgjør om lag 1,4 mrd. kroner. Dette må dekkes av de frie inntektene. Deflator 2014: Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren for 2014 er anslått til 3,0 %. Påregnet lønnsvekst inngår i denne med 3,5 %. Skattøren 2014: Den kommunale skattøren for personlige skattytere settes ned med 0,2 prosentpoeng til 11,4 %. 8

9 Økte pensjonskostnader i 2014: Departementet anslår at samlede pensjonskostnader i 2014 vil være i størrelsesorden 1,75 mrd. kroner, ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren, hvorav ca. 1,4 mrd.kroner for kommunene. Anslaget er grovt og usikkert. Utviklingen i premier og kostnader har de siste årene bidratt til et akkumulert premieavvik på over 28 mrd. kroner. Kommunal- og regionaldepartementet har derfor sendt ut på høring et forslag om å redusere amortiseringstiden for premieavvik oppstått i 2014 og senere. Departementet foreslår en reduksjon fra 10 til enten 5 eller 7 år. Høringsfristen er 3. januar Andre tiltak innenfor veksten i frie inntekter: Av veksten i frie inntekter til kommunene er 180 mill. kroner begrunnet i behovet for en særskilt styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Videre er 27 mill. kroner av veksten knyttet til etterutdanning av deltids brannpersonell. Nærmere omtale under særskilte saker. Barn og unge: Maksimal foreldrebetaling i barnehage: Det foreslås i statsbudsjettet for 2014 å fastsette maksimalprisen for en heltids barnehageplass til kroner per måned. Dette gir en reell reduksjon i maksimalprisen på 45 kroner per måned kommunene foreslås kompensert for merutgiftene ved en økning i rammetilskuddet på 163 mill. kroner Opptrapping mot to barnehageopptak i året: Regjeringen vil på sikt innføre to barnehageopptak i året. Det foreslås å øke rammetilskuddet til kommunene med 241 mill. kroner i 2014, noe som gir rom for å etablere nye barnehageplasser. Kommunale egenandeler for institusjonsplasser i barnevernet: Den kommunale egenandelen ved institusjonsplassering foreslås økt med 1/3 fra , til om lag kroner per måned per barn. Det legges opp til at satsen vil bli ytterligere økt i 2015 og Kommunesektoren foreslås kompensert med en økning i rammetilskuddet på om lag 160 mill. kroner. Skole: Valgfag i ungdomsskolen: I Meld St. 22 ( ) Motivasjon-Mestring-Muligheter ble det varslet at regjeringen ville innføre valgfag på ungdomstrinnet. Dette ble fulgt opp med å innføre valgfag for 8. trinn fra høsten 2012 og valgfag for 9. trinn fra høsten Fra høsten 2014 foreslår regjeringen å innføre valgfag for 10. trinn. Valgfag utgjør 1 ½ time på hvert trinn, hvorav ½ time er ny tid og 1 time er en omfordeling av eksisterende timetall. Kommunenes merutgifter i 2014 som følge av valgfag for 10. trinn er beregnet til om lag 68 mill. kroner (fra høsten 2014). Kommunene foreslås kompensert med en tilsvarende økning i rammetilskuddet. 9

10 Investeringstilskudd til etablering av heldøgns omsorgsplasser: For perioden er målsettingen å gi tilsagn om tilskudd til bygging og rehabilitering av sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgnstjenester. For 2014 foreslås det en tilsagnsramme på mill. kroner til om lag heldøgns plasser. Det foreslås å heve den maksimale anleggskostnaden fra 2,8 mill. kroner til 2,885 mill. kroner. De maksimale tilskuddssatsene heves dermed til kroner for omsorgsboliger (30 pst. av anleggskostnadene) og til for sykehjemsplasser (40 pst. av anleggskostnadene). Ressurskrevende tjenester: I 2013 dekker staten 80 pst. av kommunenes netto lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt på kroner per person. Over tid har det vært en sterk vekst i statens tilskudd. Da ordningen ble innført i 2004, utbetalte staten 1,5 mrd. kroner. For 2013 er det utbetalt toppfinansieringstilskudd til kommunene på i alt 6,3 mrd. kroner. Dette er en økning på vel 1 mrd. kroner fra 2012, og vel 500 mill. kroner høyere enn budsjettet for Regjeringen foreslår derfor en forsiktig innstramming i ordningen. I 2014 får kommunene kompensert 77,5 pst. av netto lønnsutgifter over innslagspunktet (som prisjusteres til kroner). Rådmannens vurderinger: Driftsbudsjettet: Generelt: HOVED-TALLENE (hele 1000) Regnskap 2012 Årsbudsjett 2013 Årsbudsjett 2014 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindre

11 forbruk Veksten i frie inntekter for Flå kommune har vært lav de tre siste årene. Veksten var 1,6% i 2012, 1,7% i 2013 og for 2014 er den 2,7%. Veksten i frie inntekter har ikke kompensert for lønns- og prisvekst. Samlede driftsinntekter i årsbudsjettet for 2014 er kr , mens driftsutgiftene er kr ,-. Netto driftsresultat er kr ,- og regnskapsmessig mindreforbruk er kr 0,-. Det driftsmessige positive avviket (overskuddet) burde ideelt sett ha ligget i størrelsesorden 3 5 % av driftsinntektene. Dette hadde gitt større rom for investeringer og oppbygging av fond. Nøkternhet og kreativitet i oppgaveløsning og forvaltning bør fremdeles tilstrebes i alle ledd. For årsbudsjettet 2014 er netto driftsresultat 1,73% av driftsinntektene. Pr var folketallet personer. Ved at det blir skapt mange nye arbeidsplasser i Flå forventes det vekst i folketallet de kommende år. Ved befolkningsvekst vil rammetilskudd og skatteinntekter øke. Innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen vil bli beregnet ved hjelp av befolkningstall pr. 1. juli året før budsjettåret. Befolkningsutvikling 01.01: År Folketall År Folketall Flå kommune har kr ,- i lånegjeld pr. innbygger den , og gjelden har blitt redusert de siste årene. Gjennomsnittlig netto lånegjeld for kommunene i Buskerud var ,- kroner per innbygger pr Landsgjennomsnittet var ,- kroner per innbygger. Renteinntekter og renteutgifter: LÅNEGJELD, RENTE OG AVDRAGS-UTVIKLING (hele 1000) Regnskap 2012 Årsbudsjett 2013 Årsbudsjett 2014 Lånegjeld Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Sum finansutgifter

12 Det er forutsatt at gjennomsnittlig rentesats i 2014 er 3,00% på lånegjelden. Flå kommune har all lånegjeld på flytende rente. Ved beregningen av renteinntekter er det tatt utgangspunkt i at Flå kommune har gjennomsnittlige bankinnskudd på kr ,-. Innskuddsrenten er beregnet til 2,5%. Skatt på formue og inntekt: Frie inntekter Regnskap Årsbudsjett Årsbudsjett (hele 1000) Skatt Skatteinngangen for 2014 er budsjettert til kr ,-. Skatteanslaget må sees i sammenheng med rammetilskuddet. Den kommunale skattøren for personlige skattytere er satt 11,4 % i Det er en reduksjon på 0,2%. Beregningsteknisk dokumentasjon til proposisjon 1 (grønt hefte) er brukt ved fastsetting av skatteinntekter. Eiendomsskatt: Frie inntekter Regnskap Årsbudsjett Årsbudsjett (hele 1000) Eiendomsskatt Eiendomsskatt for 2013 er budsjettert med kr ,-. Det er foretatt taksering av kraftlinjer, overføringsanlegg og teleinstallasjoner i desember 2011 og februar Taksering av de andre verk og bruk skjedde i august og september Rammetilskudd: Frie inntekter (hele 1000) Rammetilskudd Regnskap 2012 Årsbudsjett 2013 Årsbudsjett Gjennom inntektssystemet skal Flå kommune i år 2014 motta rammetilskudd på til sammen kr ,-. Dette er beregnet på bakgrunn av et skatteanslag på kr ,-. Rammetilskuddet gjennom inntektssystemet bygger på diverse objektive kostnadsnøkler. Beregningsteknisk dokumentasjon til proposisjon 1 (grønt hefte) er brukt ved fastsetting av skatteinntekter. 12

13 Pensjonskostnader Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse. Arbeidsgivers andel av utgifter til premie Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er beregnet til 19% av enhetene Kommunens andel av utgifter til Statens Pensjonskasse er beregnet til 11,43%. Premieavvik og amortisering: Flå kommune har valgt å føre et års premieavvik på pensjonskostnader. Alternativet er 10 år. Samlet resultat av føringene blir en inntekt i størrelsesorden kr ,- for Dette fremkommer på følgende måte: Inntektsføring av premieavvik inklusiv arbeidsgiveravgift for 2014 kr Utgiftsføring av tidligere års premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift for 2013 kr Samlet inntektsføring for 2014 kr For 2015 vil det bli en utgiftsføring på premieavviket for 2014 med kr ,- som vil påvirke årsbudsjettet for Avsetning til forventet lønnsvekst: Det er avsatt kr ,- til forventet lønnsvekst og KLP. Kraftinntekter: I følge beregning fra Ustekveikja Energi AS vil Flå kommunes kraftinntekter bli kr ,- for Rammejusteringer: I kommunestyresak 70/13 ble Flå kommunes handlingsprogram og økonomiplan vedtatt. I vedtaket fremgår budsjettrammene for det enkelte ansvarsområdet. Det er ingen vesentlige endringer utenom kjente lønnsøkninger på noen av ansvarsområdene. Den Norske kirke, Flå og Nes kirkelige fellesråd, avdeling Flå kommune: Den norske kirke, Flå og Nes kirkelige fellesråd har søkt om tilskudd basisdrift på kr ,-. I rådmannens forslag til årsbudsjett er det innarbeidet kr ,- i tilskudd til Flå og Nes kirkelige fellesråd. 13

14 Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og slamtømming: Det er i budsjettet lagt opp til 100% dekningsgrad på disse tjenestene. Likviditet: Under forutsetning av at de foreslåtte rammer ikke endres vesentlig, vil kommunen fortsatt ha en god likviditet. Budsjetteringsmåte: Årsbudsjett for 2014 er framlagt og foreslått vedtatt på rammenivå for resultatenhetene. Stillinger som måtte bli ledige i løpet av året vil i enkelte tilfeller ikke bli besatt så raskt som ønskelig. Dette som et virkemiddel for å holde rammene for lønnsbudsjettene. Flå kommune har ikke budsjettert noe på lånefondet for På grunn av dette er Vedlegg 5, Lånefondets bevilgningsbudsjett, ikke utfylt. Investeringsbudsjettet: Investeringskostnadene i 2014 er på kr ,- inklusiv finanskostnader på kr ,-. I forhold til vedtatt økonomiplanen er det tre nye prosjekt: Bygdeboka gårds- og slektshistorie blir ikke sluttført i 2013 og det vil påløpe en kostnad på kr i En vaskemaskin ved Flåheimen er gammel og ofte i ustand. Det foreslås at det kjøpes en tilsvarende vaskemaskin og kostnaden er beregnet til kr ,-. Flå kommunes utgift ved byggingen av flerbrukshallen er kr ,-. Resten av kostanden finansieres av tippemidler, Olav Thon og dugnad. Flå kommune vil motta tippemidler i størrelsesorden kr ,-. Disse pengene vil ikke bli utbetalt i Det foreslås at det blir foretatt et låneopptak på beløpet. Videre foreslås det at lånet er avdragsfritt og at det nedbetales når tippemidlene utbetales til Flå kommune. Det vil komme en egen sak til kommunestyret i 2014 om hvor stort lånebeløpet vil bli. Forprosjektet utbygging Flåheimen er ikke fullført. Arbeidet vil antagelig ikke bli sluttført før årsskiftet. Kommunestyret vil bli orientert på den politiske arbeidsdagen i desember om framdriften i prosjektet. Det vil komme en egen sak til kommunestyret om utbygging av Flåheimen i løpet av første halvår I forslaget for årsbudsjettet 2014 er beløpet som er vedtatt i handlingsprogram og økonomiplan brukt. 14

15 I rådmannens innstilling er følgende prosjekter foreslått i årsbudsjettet 2014: Finansutgifter kr ,- IKT tjeneste kr ,- Kart- og oppmålingstjeneste kr ,- Bygdebok gårds- og slektshistorie kr ,- Utbygging Flåheimen kr ,- Flåheimen vaskemaskin kr ,- Oppgradering kommunale eiendom kr ,- Oppgradering kommunal vei kr ,- Kommunale veier redskap kr ,- Flerbrukshall - tippemidler kr ,- Kommunens disponible fondsbeholdning: FOND DISPONIB 2013 DISPONIB 2014 DISPONIB BUNDNE INVESTERINGS- OG DRIFTSFOND NÆRINGSFOND BRUK NÆRINGSFOND NÆRINGSFOND VASSFARET KONSESJONSAVGIFTSFOND BRUK KONSESJ. AVGIFT.FOND VILTFOND INVESTERINGSFOND INVESTERINGSFOND BRUK AV INVESTERINGSFOND 0 0 TOMTE- OG BOLIGFOND BRUK TOMTE-OG BOLIGFOND 0 DISPOSISJONSFOND DISPOSISJONSFOND BRUK AV DISPOSISJONSFOND SUM FONDSBEHOLDNING Vedtatte brukte fondsmidler for 2013er trukket fra disponible midler pr Det er ikke hensyntatt bruk av fondsmidler for årsbudsjettet

16 Økonomiske konsekvenser: Finansiering av investeringsprosjektene i 2014 er foreslått ved bruk av fond kr ,- og låneopptak med kr ,-. Lånegjelden vil pr være på kr ,-. Fylkesmannen i Buskerud viser i skriv av til økonomireglene der det er gitt minimumskrav for størrelsen på årlige avdrag. Etter kommunelovens 50,7 kan gjenværende løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke overstige levetiden for kommunens anleggsmidler ved det siste årsskiftet. Som en forenkling anbefaler Fylkesmannen å bruke 4,0 % av netto lånegjeld som et minimumskrav for årlige avdrag. Ved å unngå ytterligere låneopptak vil Flå kommune klare dette kravet i Rådmannens innstilling: Årsbudsjettet for 2014 legges fram til behandling. Eldrerådet behandlet saken i møte Eldrerådets uttalelse: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2014 tas til orientering. Enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte sak 7/13 Administrasjonsutvalgets uttalelse: Administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til budsjett til orientering. Ved eventuelle nedskjæringer i stillinger i Flå kommune skal det gjøres, så langt det er mulig, ved naturlig avgang. Enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalget har behandlet saken i møte sak 3/13 Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse: Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til budsjett til orientering. Ved eventuelle nedskjæringer i stillinger i Flå kommune skal det gjøres ved naturlig avgang. Enstemmig vedtatt. 16

17 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 6/13 Formannskapets vedtak Formannskapet arbeider videre med budsjett 2014 i møte Enstemmig vedtatt. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 7/13 Formannskapets vedtak Formannskapet arbeider videre med budsjett 2014 i møte 14. november Enstemmig vedtatt. 17

FLÅ KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRESAK 88/14 DEN 04.12.14

FLÅ KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRESAK 88/14 DEN 04.12.14 FLÅ KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRESAK 88/14 DEN 04.12.14 1 INNHOLD: SAKSFREMSTILLING... 3 FORMÅLET MED KOMMUNEORGANISASJONEN... 15 POLITISK ORGANISERING... 17 STRATEGISKE UTFORDRINGER...

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

Rådmannens forslag 2014-2017

Rådmannens forslag 2014-2017 1 Innhold Innhold... 2 1. Forord... 4 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Tjenesteområdene... 6 3. Forutsetninger og beregninger... 7 3.1 Befolkningsendringer... 7 3.2 Prisforutsetninger...

Detaljer

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER Samordningsstaben Kommunene i Akershus Oslo kommune Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets innstilling 4.12.13 Økonomiplan 20142017 Årsbudsjett 2014 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 7

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune

Årsbudsjett 2015. Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune Årsbudsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune Kommunestyrets vedtak 09.12.14 Følgende er endret fra rådmannens innstilling: Budsjettskjema 1A og 1B Budsjettskjema 2A og 2B Kommunestyrets

Detaljer

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 51114 BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 Innstilling: Legges frem uten innstilling Behandling: Formannskapets behandling i møte 19.11.14: Det ble stemt punktvis og samtlige punkter ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2298

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 02.12.2013 Møtested: Harstad Rådhus Møterom 1 - Rådhus 1B (4. etg.) Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00.

Detaljer

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 helt naturlig 1 INNHOLD Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Økonomiplanprosess i Engerdal Kommune... 4 3. Kommunens rammebetingelser... 6 3.1 Befolkningsutvikling...6

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT. Evje og Hornnes kommune. 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14

ÅRSBUDSJETT. Evje og Hornnes kommune. 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14 ÅRSBUDSJETT Evje og Hornnes kommune 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg Side 3 44 Budsjettskjemaer, drift og investering Side 35 49 Enhetenes rammer, uten

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 Dokumentet inneholder følgende deler: Del 1: Kommunestyrets vedtak Budsjettskjemaer er oppdatert med

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A/2A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue,

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2017

Virksomhetsplan 2014-2017 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2014-2017 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 17.12.2013 i sak 13/119 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2014

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Økonom ØKONOMIPLAN. Aurskog-Høland kommune. Aurskog-Høland Kommune. Vedtatt i kommunestyret 17. mars 2014

Økonom ØKONOMIPLAN. Aurskog-Høland kommune. Aurskog-Høland Kommune. Vedtatt i kommunestyret 17. mars 2014 Økonom Aurskog-Høland kommune ØKONOMIPLAN Aurskog-Høland Kommune Vedtatt i kommunestyret 17. mars 2014 2014-2017 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2014-2017... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer