Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Midt-Troms regionråd"

Transkript

1 Dato: Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 15. september 2014 kl Sted: Torskensenteret, i bygda Torsken Til stede: Ordførere: Forfall: Rådmenn: Sekretariat: Dessuten: Paul Dahlø, Randi Lillegård, Helene Rognli, Geir-Inge Sivertsen, Fred Flakstad, Odd Arne Andreassen, Roar Jakobsen (for Guttorm Nergård) og Liv Marit Bobakk (for Arne Nysted) Arne Nysted og Guttorm Nergård Alf Rørbakk, Bjørn Fredriksen og Lena Hansson Herbjørg Valvåg Louis S. Edvardsen til åpning, Katja Wehner til sak 39/14, Trude Nilsen til sak 42/14 og Oddvar Bjørnsen og Alf-Gunnar Stenhaug til sak 43/14 Ordfører Fred Flakstad ønsket velkommen og ga ordet videre til prosjektleder Louis S. Edvardsen som presenterte ett av Torsken kommunes næringsfyrtårn: LÆRING FOR NÆRING, historikk, status og fremtid. SAKER TIL BEHANDLING: 37/14 BUDSJETTPROSESSEN 2014 DE INTERKOMMUNALE ENHETENE 38/14 REGIONALT UNGDOMSRÅD - UNGDOMSSATSING 39/14 REGIONALT VERTSKAP I MIDT-TROMS REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPA 40/14 MIDT-TROMSPAKKEN - VIDERE OPPFØLGING 41/14 KOMMUNESTRUKTUR KOMMUNEREFORM 42/14 AGENDA NORD-NORGE - ORIENTERING 43/14 SAMVIRKEGÅRDEN PÅ SETERMOEN 44/14 PLAN FOR INNHOLD I MØTENE I REGIONRÅDET OG MIDT-TROMSTINGET /14 ÅPEN POST 1

2 37/14 BUDSJETTPROSESSEN 2014 DE INTERKOMMUNALE ENHETENE Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Tabelloversikt økonomien til de enkelte interkommunale enhetene fra 2011 med budsjettforslag 2015 Milepælsplan for budsjettprosessen for 2015; jfr AR-vedtak og RR-vedtak Budsjettforslag/-skisse/-notat vedrørende de interkommunale enhetene Vedlegg 4: Bundne fond, bruk 2013 med saldo pr Egne vedlegg til innkallinga: Dokumenter vedr. PPT for Midt-Troms, se nedenfor AR s vedtak : For de enkelte enhetene konkluderer AR med følgende: PPT: Budsjettet for 2015 skal følge rammen som er gitt i det framlagte alternativ A. PS: SenjaLab: MTAK: Det budsjetteres med 3 mndrs drift i påvente av budsjettvedtakene for 2015 i kommunene. Budsjettforslaget brukes som grunnlag for framlegg for AR og RR i oktobermøtene. Budsjettforslaget brukes som grunnlag for framlegg for AR og RR i oktobermøtene. LØKTA: Budsjettet for 2015 skal ha samme ramme som gjaldt for Sekretariatet: Budsjettforslaget brukes som grunnlag for framlegg for AR og RR i oktobermøtene. Styreleder Alf Rørbakk og daglig leder Midt-Troms regionråd hadde møte med PPT for Midt- Troms vedrørende situasjonen for enheten og eierkommunene mht PP-tjenester. På dette møtet la tjenesteleder og ansatte fram disse dokumentene: Spørreundersøkelse / evaluering av PPT for Midt-Troms ARs budsjettvedtak - konsekvenser PPT for Midt-Troms Brev fra ansatte ved PPT for Midt-Troms De tre dokumentene fulgte innkallinga til regionrådets møte som egne vedlegg. 2

3 Regionrådets vedtak: 1. Budsjettforslagene for 2015 oversendes kommunene for innarbeiding i kommunenes budsjetter. 2. Regionrådet ber om å bli holdt løpende orientert om budsjettforslag og budsjettvedtak i den enkelte kommune. 3. For PPT vil regionrådet anbefale at kommunene går for budsjettforslag B. PPT har gjennomført hensiktsmessig endring av drift; tjenesten er betydelig bedret for kommunene. Det vil derfor være et stort tilbakeskritt om en skal gå på en reduksjon av bemanning, som er en konsekvens av budsjettvedtak A. 4. Pedagogisk senter kan ikke gjennomføre et nytt år med usikkerhet om hvorvidt tjenesten ønskes opprettholdt. Regionrådet vil tilrå at deltakerkommunene vedtar et budsjett som kan gi forutsigbar drift for hele året

4 VEDLEGG 1 ENHET Regnskap 2011 Regnskap 2012 PPT PS Regnskap Budsjett ( ) ( ) ( ) ( ) Regnskap Forslag ( ) ( ) A: ( ) B: ( ) ( ) ( ) Kommentarer TFK ute fra Regnskap 2011, 2012 og 2013 saldert med fond, forventet underskudd også i Fra : Sørreisa ute, opphør av kontaktordning FM. Utviklingsarbeid gjennom nettverk og prosjekt. SenjaLab ( ) ( ) ( ) (0) Regnskap 2011: Saldert med fond. Endring i eiernes betalingsmåte fra Lite fondsreserver. Arb.g.k. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Salg av tjenester: Løkta ( ) ( )) ( ( ) ( ) ( ) ( ) Mer bemanning / flere tjenester fra 2012 Drift av 5 nettverk og flere prosjekt. Sekretariatet ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Mange arbeidsoppgaver ingen merkantil hjelpetjeneste. 1 Tall i parentes er det beløpet som er fordelt/fordeles på kommunene. Evt. overskudd tilbakeføres til kommunene. Senja Lab kan reservere overskudd til fond. 2 Budsjettvedtak for 2014 gjort av AR og RR i oktober Endringer som følge av nedskjæringer på til sammen for enhetene Pedagogisk senter, LØKTA, PPT og SenjaLab; jfr vedtak i Lenvik kommunestyre, er ikke lagt inn i tabellen. 4

5 38/14 REGIONALT UNGDOMSRÅD - UNGDOMSSATSING Vedlegg: 1. Brev til kommunene av med invitasjon til møte mandag 29. september kl med siktemål å etablere et regionalt ungdomsråd. 2. Vedtekter for Ungdommens regionråd i Midt-Troms, vedtatt av regionrådet i sak 15/ BARNE- OG UNGDOMSRÅD OG UNGDOMSSATSING I DET DIGITALE ROM noen observasjoner INNSTILLING TIL VEDTAK: 1. Midt-Troms regionråd legger vedtektene av 2005 for Ungdommens regionråd for Midt-Troms, URMT, til grunn for etablering av et regionalt ungdomsråd. Et nytt ungdomsråd kan foreslå justeringer/endringer til disse vedtektene. 2. Møtet vedrørende etablering av regionalt ungdomsråd / ungdomssatsing den 29. september 2014 gjennomføres i tråd med skissert plan. Regionrådets vedtak: 1. Midt-Troms regionråd legger vedtektene av 2005 for Ungdommens regionråd for Midt-Troms, URMT, til grunn for etablering av et regionalt ungdomsråd. Et nytt ungdomsråd kan foreslå justeringer/endringer til disse vedtektene. 2. Møtet vedrørende etablering av regionalt ungdomsråd / ungdomssatsing den 29. september 2014 gjennomføres i tråd med skissert plan. 39/14 REGIONALT VERTSKAP I MIDT-TROMS REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPA Vedlegg: Referat fra møte i styringsgruppa for prosjektet Katja Wehner deltar under behandling av denne saka. Regionrådets vedtak: 1. Regionrådet tar referatet fra styringsgruppa til orientering. 2. Takk til Katja Wehner for informasjonen. 5

6 40/14 Midt-Tromspakken: Rapport Strategisk utredning Midt-Troms Videre oppfølging Dokumentet som var grunnlag for behandling i RR-møtet finnes her: Vedlegg: Brev til Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og Profilgruppa med oversending av regionrådets vedtak av Saka ble lagt fram til drøfting for videre oppfølging. Regionrådets vedtak : 1. Midt-Troms regionråd viser til pkt 3 i regionrådsvedtak av Oppdatering av næringsstatisstikk/-informasjon må ferdigstilles umiddelbart, slik at en oppdatert rapport blir oversendt til behandlinga i fylkesråd og fylkestinget. 2. Regionrådet minner om at utredninga vedrørende Senjafergene må tas med i pkt /14 KOMMUNESTRUKTUR KOMMUNEREFORM I henhold til innholdsplan for regionrådets møter skal sak om kommunereformen stå på dagsorden i hvert møte. I det følgende refereres de vedtakene som er gjort i regionrådets organer. Regionrådet behandla saka i møte og gjorde slikt vedtak: Midt-Troms regionråd viser til klare meldinger fra regjeringen om at det legges opp til en omfattende kommunereform. Regionrådet slutter seg til målsettingen om robuste kommuner som over et bredt spekter kan gi kvalitetsmessige gode tjenester til innbyggerne. Regionrådet vil derfor delta aktivt i utredningsarbeidet om hvorvidt endring av kommunestrukturen bør gjennomføres for å oppnå målsettingen. Regionrådet legger opp til å søke regjeringen om prosjektmidler til dette utredningsarbeidet, under forutsetning av tilslutning fra flere av medlemskommunene. Regionrådet vil be deltakerkommunene behandle saken om hvorvidt en slutter seg til regionrådets planer om utredningsarbeid knyttet til regjeringens kommunalreform. (Enstemmig) 6

7 I Midt-Tromstinget innleda statssekretær Jardar Jensen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet om temaet, jfr. meldingsdelen i kommuneproposisjonen 2015: Kommunereform. Stikkord fra hans innledning er tidligere sendt ut til regionrådets medlemmer. Midt-Tromstingets vedtak: 1. Midt-Tromstinget takker statssekretær Jardar Jensen for innledning og dialog med Midt- Tromstinget. 2. Regionrådet bes følge opp saka i tråd med den planen som er lagt i rådets vedtak av Regionrådets vedtak : 1. Midt-Troms regionråd vil følge opp sitt vedtak av og Midt-Tromstingets vedtak av om aktiv deltakelse i utredningsarbeidet vedrørende kommunestruktur. Dette er i tråd med vedtak i flertallet av samarbeidskommunene. 2. Regionrådet vil ta kontakt med Fylkesmannen og KS Troms for å avklare momenter og planer for utredningsarbeidet. 3. Noen av deltakerkommunene i Midt-Troms regionråd har samarbeid med kommunene mot sør (Salangen, Lavangen og Gratangen). Dette hensyntas og avklares med disse kommunene, Fylkesmannen og KS Troms ved definering av utredningsarbeidet. Regionrådets vedtak : 1. Utredningsansvaret for å komme videre i prosessen med kommunereform ligger hos den enkelte kommune. 2. Regionrådets utgangspunkt er at rådet har ansvar for å bistå til å koordinere arbeidet for regionens kommuner, inkludert mulige samarbeidskommuner mot sør. 3. Utgangspunktet til Midt-Troms regionråd er at hele regionen skal utredes som ett av alternativene, og ber kommunene om å ta stilling til dette, Punkt 3 ble vedtatt mot 1 st. 7

8 42/14 AGENDA NORD-NORGE ORIENTERINGSSAK Trude Nilsen, prosjektleder i Agenda Nord-Norge, orienterte. RR s vedtak: Midt-Troms regionråd takker Agenda Nord-Norge for orienteringa. 43/14 SAMVIRKEGÅRDEN PÅ SETERMOEN ORIENTERINGSSAK Oddvar Bjørnsen og Alf-Gunnar Stenhaug på vegne av prosjektet SAMVIRKEGÅRDEN ga ei orientering i møtet. RR s vedtak: Midt-Troms regionråd takker for orienteringa om revitalisering av et historisk bygg i sentrum av Sentermoen. Regionrådet ønsker lykke til med utvikling og realisering av prosjektet. 44/14 PLAN FOR INNHOLD I MØTENE I REGIONRÅDET OG MIDT- TROMSTINGET 2014 Vedlegg: Justert innholdsplan RR- og MTT Møteplan også med forberedelsesmøter Program for samarbeidsmøtet med UiT Norges arktiske universitet ble lagt fram til orientering. Innstilling til vedtak: Planen for innhold i RR- og MTT-møtene i 2014 vedtas med de endringer som kom fram i møtet. Den justeres fortløpende i forbindelse med hvert RR- og MTT-møte. Regionrådets vedtak: Planen for innhold i RR- og MTT-møtene i 2014 vedtas med de endringer som kom fram i møtet. Den justeres fortløpende i forbindelse med hvert RR- og MTT-møte. 8

9 PLAN PR FOR INNHOLDET I RR- OG MTT-MØTENE Møtedato og sted Saker Kommentarer Månedsskiftet aug/sept Midt-Tromspakken Strategisk utredning Kontaktmøte med næringsliv og organisasjoner, fylkesråd og fagledelse SVV og samferdselsetaten til stede Regulært RR-møte med vedtak av innspill til strategidokumentet, samt høringsuttalelse til Handlingsplan for fylkesveg i Troms Torsken Rammer for budsjettet for 2015 interkommunale enheter Reiseliv og reiselivssorganisering i Midt-Troms (utsettes) Kommunereform (Erfaringer med arbeidet så langt) Ungdomsråd ungdomssatsing møte Midt-Tromspakken - oppfølging Seminar/møtedag med UiT Norges arktiske universitet, studiesenter o.a. kompetansemiljø Konstituerende møte for samarbeidsgruppa Seminar/møte inkluderer både regionrådet og AR Berg Vedtak budsjett 2015 interkommunale enheter Kommunereform Midt-Tromspakken - oppfølging MTT - Lenvik Møtet utgår Sørreisa Fortløpende saker: Prosjekter: Regionalt vertskap i Midt-Troms Forskningsdagene i Midt-Troms 2014 Høringer og uttalelser: Fortløpende Dessuten: Gjester med relevant informasjon til møtene Samspillet med AR 9

10 Møteplan 2014 Utvalg: Jan Febr Mars Apr Mai Juni Aug Sept Okt Nov Nov Des Midt-Tromstinget (formannskapsmedl.) mandager Regionrådet (ordførere/rådmann) mandager Administrativt råd onsdager UTG ÅR (rådmenn) Forberedelsesmøter RR-leder, AR-leder, daglig leder (møtested: kontor KP) Møtesteder Tranøy Lenvik Dyrøy Dyrøy Bardu Målselv Torsken Torsken Berg Lenvik Sørreisa Sørreisa 10

11 45/14 ÅPEN POST RUTETIDER BARDUFOSS - GARDERMOEN Helene Rognli refererte til at neste møte i flyplassutvalget skal diskutere kommende ruteopplegg og ba i den sammenheng om innspill. Kort drøfting med innspill til bruk under forhandlingene. PERSONER I ASYLMOTTAK KOMMUNENS FORPLIKTELSER Liv Marit Bobakk om kommunens forpliktelser på å gi helse- og omsorgstjenester overfor personer i asylmottak. Kan også gjelde for ansatte i Forsvaret, sesongarbeidere og fritidsbeboere. Bardu kommune lager et faktagrunnlag som kan være utgangspunkt for en uttalelse fra regionrådet. LEVERANDØRLISTE Liv Marit Bobakk refererte til erfaringer Bardu kommune har hatt med å utvikle leverandørliste vedr. utbygginga av Statnett. Aktuelt at næringssjefen i Bardu kan informere regionrådet? BYREGIONPROGRAMMET Geir-Inge Sivertsen orienterte om prosessen i arbeidet med prosjektet. RR s vedtak: De enkelte punktene tas til orientering.

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd 24.06.2014 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 23. juni 2014. Ordinært møte kl 09.00 14.00, opplegg på golfbanen kl. 14.15-17.00 Sted: Bardufosstun, Målselv (09.00-14.00) / Midt-Troms Golfklubb,

Detaljer

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak)

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak) Vår ref.: RR-2012-03-19 Dato: 19.03.2012 Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no PROTOKOLL FRA MØTE MIDT-TROMS REGIONRÅD

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Dato: 16.04.2013

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Dato: 16.04.2013 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Dato: 16.04.2013 Tid: Mandag 15. april kl. 09.30-15.45 Sted: Kommunehuset i Torsken, Gryllefjord Til stede: Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård,

Detaljer

Ole G. Koch, Hanne Fredriksen, Jørn Lindbøl, Paul Dahlø Nina Frantzen, Hans Peder Pedersen Malene Åsali Jenssen, Ragnar Svendsen, Odd Arne Andreassen

Ole G. Koch, Hanne Fredriksen, Jørn Lindbøl, Paul Dahlø Nina Frantzen, Hans Peder Pedersen Malene Åsali Jenssen, Ragnar Svendsen, Odd Arne Andreassen Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Referat fra møte i Midt-Tromstinget Dato: 15.11.2011 Tid: Mandag 14. november kl.

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: 22.03.2011 Deres ref: Vår ref: RR-2011-03-21-RRprotokoll Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 21. mars

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune Postadresse: Gateadresse: Org.nummer: Telefon / fax: E-post: Bank / post: Postboks 6900 Rådhusgata 2 NO 940 101 808 MVA 777 90

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 29. august 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 05. september 2014 kl 09.00-15.00 Sted: Rica Hotel Harstad Saksliste: Sak 43/14 Godkjenning

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ADMINISTRATIVT RÅD

INNKALLING TIL MØTE I ADMINISTRATIVT RÅD Administrativt råd v/rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy Dato: 28.05.14 Deres ref: Vår ref: AR-innkalling-2014-06-04 INNKALLING TIL MØTE I ADMINISTRATIVT RÅD Tid:

Detaljer

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID.

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Vedlegg til Strategisk Næringsplan Plandel Bardu Kommune KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Plandel vedtatt i Formannskapet i saksnr 18/11 2. Mars 2011 og i Kommunestyre saksnr

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 04. januar 2011 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Felles saksutredning for valdreskommunene. Saksopplysingar:

Felles saksutredning for valdreskommunene. Saksopplysingar: Felles saksutredning for valdreskommunene Saksopplysingar: I Sundvollen-erklæringa (Politisk plattform) slo regjeringa Solberg fast at dei vil gjennomføre ei kommunereform i løpet av stortingsperioden,

Detaljer

Ca kl. 12.00 - Orientering om mulig reiselivsprosjektet «Fugletitteprosjektet» v/tormod Amundsen.

Ca kl. 12.00 - Orientering om mulig reiselivsprosjektet «Fugletitteprosjektet» v/tormod Amundsen. Berg kommune 'Y Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2015 Tid: 08.30-17.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Kommunestyremedlemmene

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

MØTEINNKALLING MOLDE KOMMUNE. VALG AV REVISJONSORDNING

MØTEINNKALLING MOLDE KOMMUNE. VALG AV REVISJONSORDNING øc''' " 5" KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 14. april 2015 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 2/15 TID: 21.4.2015 kl. 10:00 NB! Merk annet tidspunkt enn vanlig STED: Formannskapssalen,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11.

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Regionrådets leder i 2010-2011 har vært tidligere ordfører i Tromsø, Arild Hausberg. Han overtok ledervervet etter Bengt Gabrielsen

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 18. november 2011.

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 18. november 2011. Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 18. november 2011. Sted, tid: Jevnaker samfunnshus. Kl. 10.40 12.00. Til stede: Fra kommunene: Fra reg.adm: Rådmann Tore M. Andresen, Lunner kommune Rådmann Arne

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer