Referat fra møte nr. 42 i Nasjonal IKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte nr. 42 i Nasjonal IKT"

Transkript

1 Referat fra møte nr. 42 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Kristin Weidemann Wieland, Anders Grimsmo, Morten Finborud, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge Hofstad, Asbjørn Seim, Mette Vestli, Kai Rune Furberg, Siri Cathrine Rølland, Reidun Mattingsdal. Kopi: Arild Pedersen, Ketil Are Lund, Ellen Strålberg, Johnny Heggestad, Sigmund Eidem, Reidun Mattingsdal, Steinar Lund, Fagforum Arkitektur v/ Per Olav Skjesol, EPJ Fagforum v/ Arild Faxvaag, KITH v/ Jacob Hygen, NST v/ Steinar Pedersen, KOKOM v/ Egil Bovim, RHF AD Møtet v/ Tore Robertsen, RHF Fagdirektørmøtet v/ Ingjerd Schou Fra: Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT Sted: Gardermoen Conference Center East Tid: kl Deltagere Til stede: Forfall: Herlof Nilssen, Anders Grimsmo, Bård Helge Hofstad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Asbjørn Seim, Kristin Weidemann Wieland, Siri Cathrine Rølland, Reidun Mattingsdal, Dagfinn Hallseth, Tore Totland og Sigurd Loven Kirkebø Torhild Heggestad, Mette Vestli, Ketil Are Lund, Steinar Lund Agenda Nr Sak Ansvarlig Agenda Agenda ble gjennomgått i stigende rekkefølge, (med unntak av sak 4 som ble utsatt.) Anders Grimsmo meldte seg innhabil under sak 10. Det ble behandlet to saker under eventuelt. 01 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent. 02 Referat fra møte Referatet ble godkjent. 03 Overordnet status Styringsgruppen Nasjonal IKT tok saken til orientering. Utkast Til Møtereferat Styringsgruppen Nasjonal IKT 13. Feb 2008 V4.Doc

2 Side 2 av 6 04 Godkjenning av regnskap Nasjonal IKT 2008 På grunn av utestående punkter ble saken utsatt. 05 Godkjenning av Nasjonal IKTs årsoppsummering 2008 Styringsgruppen kom med flere kommentarer: Enheten Oslo Universitetssykehus HF eksisterte ikke pr , og bør derfor endres Figuren på side 5 må rettes slik at tekst kommer fram Omtalen av tiltak 12 i andre avsnitt på side 8 bør endres til å beskrive videre saksgang for arkitekturen for å sikre forankring i HFene. Programkontoret lager utkast til styresak i samarbeid med Arkitektur fagforum. Bjørn Nilsen og Siri Cathrine Rølland leser gjennom styresaken før denne distribueres til RHFene På side 10, under tiltak 28.1, bør det innarbeidet en referanse til hovedprosjektet (HOD-prosjektet) som tiltak 28.1 er en del av. På side 12 foreslås følgende setning satt inn: der Styringsgruppen anbefalte etablering av Norsk Helse IKT som skulle videreføre arbeidet med Nasjonal IKT Programkontoret og Arkitektur fagforum. Bjørn Nilsen og Siri Cathrine Rølland Styringsgruppen Nasjonal IKT godkjenner Nasjonal IKTs årsoppsummering 2008 med styringsgruppens kommentarer. 06 Tiltak 22: Forprosjekt ELIN-s del 1: Oppsummert Pasientinformasjon (kjernejournal) Anders Grimsmo presenterte hovedfunn og foreløpig sluttrapport fra tiltak 22. Styringsgruppen ga rosende omtale til prosjektet og tankene som ble presentert. Styringsgruppen stilte spørsmål til hva en innføring av kjernejournal ville koste, og ba om at også opplæringskostnad og informasjonsmateriellkostnad ble tatt med i dette regnestykket. Det er en fare for at slike første estimater undervurderer kompleksitet og kostnad. Det ble stilt spørsmål om hvilke erfaringer en kunne hente fra Skottland vedrørende datakvalitet og konvertering av historikk. Dette ble diskutert, og det ble blant annet trukket frem av fremgangsmåten som var benyttet i Skottland var interessant. Det var vektlagt tydelig informasjon til befolkningen og de involverte parter. Den foreslåtte norske kjernejournalen vil hente legemiddeldata fra erespts reseptformidler. En mener å kunne konvertere 8 års behandlingshistorikk ved etablering av den enkeltes journal. Det ble stilt spørsmål med hvilke erfaringer en kunne hente fra Nederland. Det ble kommentert at Nederland ønsket å inkludere alt i sin kjernejournal, noe som er en

3 Side 3 av 6 annen strategi en den en foreslår for Norge. Det ble kommentert at det er på tide å diskutere hvem som skal ha gjennomføringsansvar for en kjernejournalløsning. Et forslag var å legge dette til en ny nasjonal enhet. Det ble videre kommentert at kjernejournal kan være en god løsning også for regionale utfordringer, som eksempelvis i Oslo. Det ble videre informert om at Kjernejournal vil bli brukt som case i en møteserie som skal gjennomføres av IKT-prosjektet i HODs samhandlingsreform. Prosjektet Videre saksgang er at prosjektet leverer sin sluttrapport ca 1. mars. Nasjonal IKT behandler sluttrapporten på det neste møtet i Styringsgruppen, og oversender rapporten til HOD etter dette. Vedtak Styringsgruppen Nasjonal IKT tok saken til orientering. 07 Søknad om midler fra Statens Legemiddelverk Herlof Nilsen orienterte så om tidligere saksgang i ADmøtet, hvor søknaden ble avslått. Det ble kommentert at Nasjonal IKT er eneste eksterne finansieringskilde, og at dette ikke var en ønsket situasjon. Det ble videre kommentert at representasjon i prosjektets styrende organer burde reflektere finansieringen av prosjektet på en bedre måte en det som er foreslått i søknaden. Andre kommenterte at alle gevinstene av prosjektet kommer spesialisthelsetjenesten til gode, og at det er stor etterspørsel etter denne type systemstøtte i sykehusene. På lokalt nivå brukes det mye ressurser på manuelle løsninger for dette i dag. Det ble konkludert med at en ikke innvilger søknaden som den foreligger, men stiller seg positive til prosjektet. Nasjonal IKT ønsker å bidra med finansiering, men ikke som eneste part når det gjelder eksterne kostnader i prosjektet. Styringsgruppens medlemmer bes å undersøke med sine respektive ADer hvor prinsipielt vedtaket i ADmøtet om ikke å støtte søknaden var. Programkontoret bes undersøke med Statens Legemiddelverk hva som er gjort for å skaffe finansiering fra andre inklusive fra Legemiddelverks egne midler.. Programkontoret / RHFene Saken utsettes. 08 Søknad om ekstra midler til tiltak 19.1 Samhandling i den omsorgsmessige samhandlingskjeden Styringsgruppen Nasjonal IKT innvilger NSEP kr ,- til å dekke merforbruk ifm gjennomføring av tiltak 19.

4 Side 4 av 6 09 Søknad om midler fra Fagforum Arkitektur Programkontoret orienterte om at det er lagt inn kr 1,1 millioner i budsjettet for 1. halvår 2009, noe som utgjør et halvparten av beløpet forumet har søkt om for Grunnet usikkerheten knyttet til framtidig organisering av Nasjonal IKT besluttet styringsgruppen å innvilge søknaden fra Arkitektur fagforum for et halvt år. Forumets langsiktige finansiering må sees i sammenheng med resultatene av samhandlingsreformen. Styringsgruppen Nasjonal IKT støtter søknaden fra NIKT Fagforum Arkitektur og bevilger kr. 1.1 millioner for første halvår Samarbeidsavtale med NSEP Anders Grimsmo deltok ikke under behandlingen av saken grunnet inhabilitet. Styringsgruppen påpekte at langsiktig finansiering av NSEP måtte sees i sammenheng med samhandlingsreformen. Det ble videre påpekt at NSEP er en sentral kunnskapsleverandør, og at Nasjonal IKT med dette basistilskuddet sikrer drift for NSEP i en usikker periode. 1. Styringsgruppen Nasjonal IKT slutter seg til forslaget om å inngå et formelt samarbeid med NSEP og ber om at det utarbeides et endelig utkast for godkjenning i styringsgruppen Nasjonal IKT. 2. Styringsgruppen Nasjonal IKT innvilger NSEP et basistilskudd på årsbasis på opp til 3 MNOK for Samarbeidet skal evalueres høsten 2009, og videre samarbeid og finansiering skal ses i lys av Samhandlingsreformen 4. Avtalen vil formelt inngås mellom Helse Vest IKT AS (på vegne av Nasjonal IKT) og NSEP 5. Det forutsettes at basistilskuddet inkluderer videre drift av Nasjonal IKTs EPJ Fagforum 11 Prosjektforslag: Akuttdatabase Det ble spilt inn at prosjektdirektivet bør beskrive forholdet mellom prosjektet og andre relevante initiativer i omgivelsene rundt prosjektet: 1. Nasjonal IKTs tiltak 22 Elin-S Kjernejournal 2. Akuttdatabaseprosjektet i Helse Vest 3. Sørlandet Sykehus sitt arbeid med å anvende Dips i akuttmottak (ennå ikke løst i Dips) 4. Sykehuset Østfold sine prosjekter vedr blant annet triage i akuttmottak (støttet av Innovasjon Norge) 5. UNN sitt prosjekt som skal se på behov for systemstøtte i hele den akuttmedisinske kjeden (Helse Nord varslet Styringsgruppen om en søknad fra prosjektet som vil være klar til neste styringsgruppemøte)

5 Side 5 av 6 6. Helsedirektoratet sitt prosjekt for innsamling av data fra Akuttmottak 7. Prosjekt ved traumefunksjonen i Ullevål Universitetssykehus Helse Midt-Norge har innført deler av løsningen som nå skal breddes. De kommenterte at en IKT-løsning ikke lukker alle avvik i akuttmottak, men at enkelte avvik ikke kan lukkes uten tilstrekkelig IT-støtte. Styringsgruppen Nasjonal IKT godkjenner økonomisk ramme på 1,5 MNOK til gjennomføring av forprosjekt for felles nasjonal utvikling av Akuttmodul for EPJ. Styringsgruppen ber om at prosjektet hensynstar andre prosjekter i utformingen av prosjektdirektivet 12 Godkjenning av budsjett Nasjonal IKT for 1. halvår 2009 Programkontoret orienterte. Styringsgruppen Nasjonal IKT vedtar oppdateringer av budsjett for første halvår 2009 som spesifisert i vedlagte tabell, gitt at oppdateringer i henhold til vedtak i møtet 13. feb 2009 innarbeides. 13 Justert prosjektdirektiv for Elin-S Meldingsutveksling Det ble kommentert at prosjektdirektivet fortsatt er utydelig, selv om det er tydeligere enn forrige versjon. Videre ble det kommentert at det er planlagt med en lang gjennomføringsperiode for et forprosjekt. Helsedirektoratet uttrykte et ønske om å være involvert i videreutviklingen av prosjektdirektivet. Dette er naturlig, da Helsedir. delfinansierer prosjektet. Det ble konkludert med at det er nødvendig med videreutvikling av prosjektdirektivet. Viktige forhold er: Tydeliggjøring av mål Prioritering og avgrensing Beskrivelse av framdrift og leveranser Forholdet til Helsedir som delfinansierer prosjektet Fra styringsgruppen Nasjonal IKT vil Bård Helge Hofstad fra Helse Midt-Norge og Oddvar Larsen fra Helse Nord bidra i arbeidet med kvalitetssikring av neste versjon av prosjektdirektivet. Bård Helge Hofstad, Oddvar Larsen Saken ble utsatt 14 Orientering om oppstart av nytt forprosjekt: Nødnummer

6 Side 6 av 6 Styringsgruppen Nasjonal IKT tok saken til orientering. 15 Orientering om dialogkonferanse vedr arkitektur. Saken ble sett i sammenheng med kommentarene som kom fram under behandling av åroppsummering. Det ble på ny påpekt behovet for å utforme en versjon av rapporten hvor en bruker et språk som ledelse og klinikere er kjent med i tillegg til en styresak for behandling i styrene i RHFene. 1. Styringsgruppen Nasjonal IKT tok saken til orientering. 2. Saken oversendes Arkitektur fagforum for videre oppfølging 16 Eventuelt Kreftregisteret og Norsk Helsenett Bjørn Nilsen orienterte. Det ble kommentert at hensikten med Norsk Helsenett blant annet er å samle all kommunikasjon i sektoren på et sikkert nett. Asbjørn Seim ønsket å følge opp saken. Han melder status tilbake til Programkontoret Nasjonal IKT og Bjørn Nilsen. Samhandlingsreformen Det ble orientert om status i arbeidet med samhandlingsreformen. Det er i øyeblikket uavklart hva som er videre prosess, samt hva innholdet skal bli. Det som er klart er at Norsk Helsenett vil få en utvidet rolle vedr infrastruktur (som beskrevet i pressemelding av 14. jan 2009). Videre virker det sannsynlig at det kommer flere grep. Ambisjonen er at IKT i helsesektoren skal utvikles mer enhetlig, samt at ansvaret for denne utviklingen skal forankres nasjonalt. Det arbeides med en styringsmodell som kan breddes til hele sektoren.

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Til: Kopi Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård

Detaljer

Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Eva Møller, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen,

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Årsoppsummering 2009. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2009. Nasjonal IKT Nasjonal IKT Årsoppsummering 2009 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 07.05.2010 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 4 1.2

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til Kopi Fra: Sted: Tid: Leseveiledning Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild

Detaljer

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret.

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret. Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Bård Helge Hofstad, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund, Tor

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

UTKAST: Referat fra møte nr. 68 i Nasjonal IKT

UTKAST: Referat fra møte nr. 68 i Nasjonal IKT Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Jan Eirik Thoresen, Christine Bergland, Tor Eid, Lise K. Strømme, Lasse B. Sølvberg,

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Til: Sted: Styremedlemmer Herlof Nilssen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Meetali Kakad, Torbjørg Vanvik, Jan Eirik Thoresen, Trine Magnus, Bjørn Nilsen, Lise

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 24.02.2012 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 5 1.2 NASJONAL IKT

Detaljer

Referat fra møte 4.juni 2015.

Referat fra møte 4.juni 2015. Referat fra møte 4.juni 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 4.juni 2015 kl. 10.30-15.30 s lokaler, møterom 206 Deltakere Christine

Detaljer

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206. 2/14 Godkjenning av referat fra møte 21.11.13 Vedlegg 1: Referat fra møte 21.11.

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206. 2/14 Godkjenning av referat fra møte 21.11.13 Vedlegg 1: Referat fra møte 21.11. ehelsegruppen Møteinnkalling Fra Departementsråd Bjørn-Inge Larsen Til ehelsegruppen Møteinnkalling - ehelsegruppen Vel møtt Med vennlig hilsen Bjørn-Inge Møtetidspunkt og sted Tid: 22.mai 2014 kl. 12:00-15:00

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Vedlegg 1 Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere Nasjonalt

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 24. september 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og flere helseforetak.pdf

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Til: Sted: Styremedlemmer Herlof Nilssen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Anita Schumacher, Torbjørg Vanvik, Mads Einar Berg, Hilde Rolandsen, Bjørn Nilsen, Lise

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. mai 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter

Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud September 2014 Vi takker alle for en bra samling på Sola, enda en gang. Flott å treffe så mange engasjerte tillitsvalgte og verneombud.

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.februar 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer