Deres ref. Deres dato Vår ref. Dato 2011/ T7394 FAF Tilbud: Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref. Deres dato Vår ref. Dato 2011/3050 25.05.2011 T7394 FAF 15.06.2011. Tilbud: Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune"

Transkript

1 TILBUD FORTROLIG Harstad kommune v/ass.rådmann Henry Andersen Asbjørn Selsbanesgate Harstad Deres ref. Deres dato Vår ref. Dato 2011/ T7394 FAF Tilbud: Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune Innledning Viser til tilbudsforespørsel datert 25. mai inneværende år og leverer med dette tilbud på å gjennomføre analysen Bakgrunn og hva arbeidet skal brukes til Skolestrukturen i Harstad skal utredes og vurderes i en helhetlig analyse av Harstad kommunes behov for skole- og oppvekstsenter i forbindelse med virksomhetsplanen fra skoleåret Eventuelle endringer søkes gjennomført fra skoleåret 2012/2013. Utredningen skal presentere konkrete alternativer for en skolestruktur i Harstad som gir best mulig skole for minst mulig kostnader, og som gir en likeverdighet i opplæringstilbudet til den enkelte elev uavhengig av hvor du bor i kommunen. Formålet med utredningen er å bringe klarhet i hvordan skolestrukturen i Harstad kan se ut framover, samtidig som kommunens driftsutgifter skal reduseres. Utredningen skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for å foreslå endringer i skolestrukturen i Harstad kommune. Mål og krav til resultatet Det skal foretas en gjennomgang av skolestrukturen med formål å optimalisere forholdet mellom elevtall, gruppetall og antall skoleanlegg. En slik utredning skal omhandle skoleanleggenes kapasitet og egnethet/investeringsbehov og pedagogiske konsekvenser og utfordringer. Arbeidet skal ha et langsiktig perspektiv. Utredningen skal foreslå en mer kostnadseffektiv drift samtidig som den faglige kvaliteten på skoletilbudet opprettholdes. Innsparingsmålet er å senke de årlige driftskostnadene raskest mulig. Alle endringsforslag og konklusjoner skal konsekvensvurderes (administrativt, skolefaglig, økonomisk, samfunnsmessig) og begrunnes. Agenda Kaupang AS Organisasjonsnr NO MVA Fjordveien 1 Bankkontonr N 1363 Høvik Tel Fax

2 Utredningen skal belyse/foreslå: 1. Hvor mange ungdomstrinn har kommunen behov for. 2. Hvor mange skole- og oppvekstsentra kommunen skal ha. 3. Elevtallsprognoser for virksomhetene i den foreslåtte framtidige skolestrukturen. 4. Hvordan overtallige skoler/oppvekst anlegg kan fases ut. 5. Hvordan SFO tilbudene kan gis. 6. Aktuelle sammenhenger mellom sentra, utkant, øvrig tjenestetilbud og skole/oppvekstsenterstruktur. 7. Pedagogiske konsekvenser av endringene. 8. Konsekvenser i form av skoleskyss og farlig skoleveg. 9. Tiltakene skal kostnadsregnes. 10. Om hver skole/oppvekstanlegg skal være en selvstendig organisatorisk virksomhet og konsekvensene av eventuelle sammenslåinger i større enheter. 11. Gjeldende forskrifter, lov og regelverk innenfor tjenesteområdet skal følges. 12. Utredningens analyse, vurderinger og anbefalinger skal dokumenteres i en rapport fra konsulent. Organisering: Utvalg for oppvekst er arbeidets referansegruppe og det rapporteres gjennom utvalgets faste møter. For å gjennomføre arbeidet engasjeres ekstern konsulent som følger prosessen fram til avgitt rapport. Konsulenten skal ha et selvstendig ansvar for å utarbeide rapport, som skal inneholde minst to alternativer til dagens skolestruktur innen 27. september Konsulenten må påregne deltagelse på inntil 2 møter i referansegruppe/oppvekstutvalg og presentasjon av rapporten i etterkant dvs. totalt 3 politiske møter. Utvalg for oppvekst sender rapporten på høring. ledelsen gjennomgår svarene og lager ferdig saken til politisk behandling. gruppen består av: ansvarlig: Henry Andersen Intern prosjektleder: Willy Aas Tillitsvalgte (2) KUS (1) HKFU (1) Bygge- og eiendom (1) Økonomi (1) 2

3 Forståelse av oppdraget Agenda v/finn Arthur Forstrøm gjennomførte en tilsvarende analyse for Harstad kommune i Vi forstår oppdraget nesten som en oppdatering av deler av denne analysen 1 og vil foreslå at prosessen organiseres slik det ble gjort den gang; dvs. som angitt i innbydelsen gjengitt i forrige avsnitt med følgende presiseringer; Konsulenten gjennomfører oppdraget i nært samarbeid med den oppnevnte prosjektgruppen og med intern oppnevnt prosjektleder spesielt. I de neste underavsnittene går vi nærmere inn på viktigere sider ved tilnærmingen ved planlegger å bruke; en tilnærming som også ble brukt i [Sladdet] I neste avsnitt viser vi hvordan forskjellene mellom ulike strukturer kan illustreres, og også hvordan vi tar hensyn til forskjeller i investeringskostnader, byggingskostnader og skysskostnader mellom ulike strukturer. [Sladdet]. Angrepsmåte og gjennomføring Vi legger vi opp til at rapporten som skal ferdigstilles innen 1. februar skal bestå av følgende deler: [Sladdet] Dette gjøres av konsulent på bakgrunn av informasjon i pkt. 1 og 2 og forarbeidet vedr alternative skolestrukturer på økonomiområdet som er gjort. Vi legger opp til at dette forankres i referansegruppen, fordi det er viktig at det ikke i ettertid kommer opp alternativer som ikke er vurdert. [Sladdet] Forslag utarbeides av konsulent og drøftes i prosjektgruppen. Vi foreslår at arbeidet organiseres i et prosjekt bestående av følgende faser og milepæler. Referanse Aktivitet Startes Avsluttes 0 Planlegging/ Oppstartsmøte Uke 33 1 Dagens skolestruktur i dag og i møte med framtiden kapasitetsmessig Uke 33 Uke 34 2 Utvelgelse av alternative skolestrukturer Uke 35 Uke 36 2a Møte 2 i prosjekt/ referansegruppe Uke 36 4/5/ 6 Konsekvensberegning/vurdering av de ulike alternativene Uke 34 Uke 37 7 Utarbeiding av utkast til sluttrapport Uke 34 Uke 38 7a Møte 3 i prosjekt/referansegruppen, diskusjon av sluttrapport Uke 38 7b Ferdig sluttrapport 27. september 1 Selv om det er litt ulik tilnærming. 3

4 Fra framdriftsplanen framgår det at vi har lagt opp til tre møtesekvenser: 1. Oppstartsmøte, der vi diskuterer arbeidsopplegg, rollefordeling, får tilgang til/ avtaler hvordan vi skal få tilgang til ulike nøkkeldata og diskuterer ulike aktuelle strukturendringer. Både møter med prosjekt- referansegruppen 2. Møte 2, der vi diskuterer: a. Notat/delrapport fra konsulent som tar for seg temaene dagens skolestruktur, framtidens kapasitetsmessig behov samt forslag til alternative løsninger som skal beregnes. b. Sentrale forutsetninger og prinsipper som legges til grunn for konsekvensvurderingene. c. Fordeler og ulemper med ulike størrelser på læringsmiljø. Dette er tema for møter med prosjektgruppen. Møte med referansegruppen vil fokusere på punkt a) 3. Møte 3 der utkast til rapport drøftes. Det er forutsatt at arbeidet kan starte i løpet av uke 1. Dersom arbeidet starter senere, må framdriften forskyves noe. Rapporten vil bli utarbeidet i Power-point format Konsulenter til oppdraget Vi legger vekt på å bemanne prosjektene med konsulenter som har relevant kompetanse og erfaring til å utføre oppdraget. I dette prosjektet vil vi sette inn siviløkonom/mae Finn Arthur Forstrøm som ansvarlig konsulent. Siv. ing. Kaare Granheim vil ha ansvaret for kvalitetssikringen av arbeidet. Vi vil også kunne også trekke på andre konsulenter, dersom det er gunstig for å løse oppdraget. I så fall vil det bli gjort i forståelse med oppdragsgiver. Referanseprosjekter og curriculum vitae for konsulentene er tatt med som vedlegg. Som en kort presentasjon vil vi trekke fram: Finn Arthur Forstrøm Master of economics Siviløkonom Finn Arthur Forstrøm arbeider med økonomisk analyse, evaluering og organisasjonsutvikling. Han har de senere årene jobbet bl.a. med kostnadstilpasninger (kommuner, skolestruktur, sykehusstruktur) og organisasjonsendringer, og bl.a. utført beregninger av endringer i lønnskostnader etter lønnsoppgjør, beregnet samfunnsøkonomiske konsekvenser av utbygginger på sokkelen, driftsøkonomiske konsekvenser ved bygging av nye sykehus og ved sammenslåing av kommuner. For mange av disse områdene har Forstrøm laget egenutviklede modeller. Helt konkret har Forstrøm gjort tilsvarende utredninger av undervisningstjenestene i Grimstad, Lillesand, Skaun, Hobøl, Hvaler og Hadsel i tillegg til analysen for Harstad i 2008 de senere årene og er ansvarlig for et prosjekt for Stavanger/Sandes der vi så på hvilken betydning skolestørrelse har for utgiftsnivå/kvalitet. Forstrøm har ca. 20 års konsulenterfaring fra AGENDA og Asplan Analyse. Han var i tre år direktør for sykehuset på Nordfjordeid i Sogn og Fjordane. 4

5 Kaare Granheim sivilingeniør gruppeleder KOM Sivilingeniør Kaare Granheim har over 20 års erfaring som konsulent og prosjektleder innenfor samfunnsanalyse, organisasjon og økonomi. Han arbeider nå hovedsakelig med økonomisk analyse, planlegging og omorganisering i kommuner og fylkeskommuner. Kaare har hatt ansvar for større kostnadsgjennomganger i flere kommuner, utviklet kvalitetsindikatorer for kommunale tjenester på oppdrag av KS-forskning og utredet de økonomiske konsekvensene av vekst i kommuner på oppdrag av Kommunalog regionaldepartementet, KS-forskning og 32 kommuner. Han har også arbeidet med næringsutvikling og rolleutvikling for Trondheim kommune og analysert bedrifter som flytter til og fra Oslo i perioden på vegne av Byråden for næringsutvikling. Kaare har tidligere vært konsulent i Asplan Analyse og Økoplan, NAVF- -stipendiat ved NTNU og kommunalrådssekretær i Oslo kommune. Han har publisert bok om kvalitetsmåling av kommunale tjenester og artikler om planlegging, kvalitet og kommuneøkonomi. Pris Det opplegg som er beskrevet kan gjennomføres for innenfor oppgitt totalramme på kroner inkl. MVA forutsatt at det mulig å gjennomføre ut fra den samarbeidsmodellen skissert i tilbudet, at rapporten leveres i Power-Point format og at antall reiser kan begrenses til 3. Av rammen eks. MVA på antas ca kroner å gå med til reiser, mens honorarrammen er kr , som med utgangspunkt i en timepris på kr [Sladdet] er [Sladdet] timer. Kontakt Vi håper tilbudet representerer en interessant innfallsvinkel til de aktuelle problemstillinger. Vi er opptatt av å sikre en felles forståelse av premisser og prosjektopplegg og ser fram til å kunne drøfte vårt løsningsforslag nærmere. i Agenda Kaupang for tilbudet er: Finn Arthur Forstrøm, tlf , e-post: Tilbudet står ved lag til 1. august Vennlig hilsen for Agenda Kaupang AS Audun Korsvold Adm. direktør 5

6 Vedlegg Referanseprosjekter CV for konsulenten Kvalitetssikring i Agenda Kaupang

7 Referanseprosjekter Mest relevante Grimstad kommune Kommunalsjef Bjørn Kristian Pedersen Grimstad skole øk gjennomgang Telefon / E-post omtale Oppstart Agenda Kaupang har vært engasjert til å gjennomføre et helhetlig utredningsprosjekt av undervisningstjenestene som omfatter grunnskolen, spesialundervisning, voksen-opplæring og SFO. Hovedformålet har vært å finne fram til de kuttene som samlet sett "smerter minst" - både i et kortsiktig og i et langsiktig perspektiv. Vurderingen, med utgangspunkt i budsjettet for 2009 men med blikk for langsiktige virkninger, er gjort i nært samarbeid med den oppnevnte prosjektgruppen for dette prosjektet. Skolestrukturen var et sentralt spørsmål i forbindelse med dette. I disse vurderingene framgår det en usikkerhet om hvorvidt en i dag har en fordeling av ressurser mellom skolene som gir lik mulighet til å oppnå gode resultater for sine elever. Som en integrert del av denne prosessen er det derfor utarbeidet en ressursfordelingsmodell mellom skolene. Dette er gjort i et nært samarbeid med oppnevnt arbeidsgruppe for denne delen av prosjektet. Finn Arthur Forstrøm, Per Christian Schanche, Svein Lyngroth, Bjørn Brox omtale Harstad kommune Rådmann Arne Johansen Skolegjennomgang Som en del av et større innsparingstiltak i kommunen, gjennomførte Agenda Kaupang også en gjennomgang av skolestrukturen og kostnadsnivåene ved ulike sider av skoledriften. Kommunen har en relativt tøff periode foran seg i dette arbeidet. Finn Arthur Forstrøm Oppstart

8 Orkdal kommune Kari Mostad Telefon omtale Oppstart Handlingsplan for skole Orkdal kommune hadde en overordnet målsetning om å bli en av de ti beste skolekommunene i landet. For å oppnå denne målsetningen krevdes et systematisk utviklingsarbeid i kommunen. Som et ledd i utviklingsarbeidet gjennomførte Agenda Kaupang et utredningsarbeid for kommunen. Utredningen dreide seg om: - Resultater i forhold til ressursinnsats - Ressursinnsatsen og organiseringen av tilpasset opplæring - Behovet for kompetanse - Økt brukermedvirkning - Behovet for IKT-læremidler - Dagens skolebygg og behovet for utvidelser og nye skolebygg Finn Arthur Forstrøm, Kaare Granheim omtale Skaun kommune Lars Metlid Innsparinger Vi har bistått med en omstilling av kommunens drift med vekt på skole, PLO og administrative kostnader og eiendomsdrift. Hele kommunens drift ble analyert med skte på finne fram til områder der det kunne være aktuelt å gå mer detlajert gjennom kostynadene Skole, PLO administrasjon og eiendomsdriften ble pekt ut. Det ble nedatt tre arbeidsgrupper 1) PLO 2) Skole og barnehage Oppstart ) Administrasjon og eiendomsdrift Konsulenten bisto alle de tre arbeidsgruppene. Konsulenten bisto dessuten styringsgruppen med presentasjoner for styringsgrupppen og pressen. Innenfor utforming av kostnadstiltak innenfor skolesektoren, var skolestruktur og ressursfordelingen mellom skolene et viktige tema og det ble laget fordelingsmodeller. Kaare Granheim, Finn Arthur Forstrøm, Odd Dag Helgesen, Per Christian Schanche 2

9 Kongsvinger kommune Unni Strøm Telefon omtale Oppstart Kongsvinger, skole og og barnehagestruktur Agenda Kaupang har vært engasjert av Kongsvinger kommune for å utrede ulike modeller for skole- og barnehagestruktur. En utredning som skal inngå i planprogrammet, som er første del av arbeidet med kommunedelplanen for virksomhetsområdet oppvekst. Det viktigste med prosessen har vært å utkrystalisere hvilke forhold en må sette på dagsorden i denne prosessen. Når det gjaldt barnehage, ble våre anbefalinger oppsummert slik: Gjennomfør den planlagte utbyggingen av barnehage i sentrum. Gjør deretter nye kapasitetsvurderinger når det foreligger nye prognoser. Ved utbygging av den nye barnehagen i sentrum, samt eventuelle utbygginger senere, er det viktig å legge til rette for mulighet for fleksibilitet når det gjelder bruk av areal til ulike aldersgrupper innenfor barnehagen. I tillegg er det viktig å få en utforming som gir grunnlag for god driftsøkonomi. Bjørn Brox, Finn Arthur Forstrøm Andre referanseprosjekter med relevans til oppdraget Hareid kommune Gry Nordal Telefon / E-post omtale Ressurser skole Agenda Kaupang har vært engasjert av Hareid kommune for å lage en modell for fordeling av ressurser mellom skolene i kommunen. Arbeidet er gjort i nært samarbeid med oppnevnt prosjektgruppe. I tillegg til selve modellen har en gjennom prosjektet også blitt enig i utforming av budsjettprosessen gjennom året. Finn Arthur Forstrøm Norddal kommune Gudmund Relling Telefon E-post omtale Ressursfordeling skole Agenda Kaupang har vært engasjert av Norddal kommune for å lage en modell for fordeling av ressurser mellom skolene i kommunen. Arbeidet er gjort i nært samarbeid med oppnevnt prosjektgruppe og har endt opp med en relativt enkel modell: Detaljert nok til å fange opp de viktigste faktorene som varierer mellom skolene, enkel nok til å gi forutsigbarhet for skolene og kommunen. Finn Arthur Forstrøm 3

10 omtale Sula kommune Olav Budal System for ressursfordeling mellom skolene Agenda Kaupang ved Finn Arthur Forstrøm har vært engasjert av Sula kommune for å lage en modell for fordeling av ressurser mellom skolene i kommunen. Arbeidet er gjort i nært samarbeid med oppnevnt prosjektgruppe. Finn Arthur Forstrøm Sarpsborg kommune Jens Otto Løkkevik Telefon omtale Budsjettmodeller Sarpsborg kommune har bedt om evaluering av budsjettfordelingsmodellene for barnehage, grunnskole og SFO, hjemmetjenesten (ambulerende omsorgstjeneste for eldre), institusjonstjenesten (sykehjemmene) og tekniske tjenester (samferdsel, eiendom og brann). Agenda Kaupang har vurdert modellene ut fra ulike krav til objektivitet, overordnede målsettinger etc. og er sammen med kommunen nå i gang med en forbedriing av modellene. Bjørn Brox, Finn Arthur Forstrøm omtale Kvinnherad kommune Trond Sætereng, Atle M. Amundsen Ressursfordeling skole Utarbeiding av et kriteriebasert ressursfordelings verktøy for skolesektoren gjennom en prosess sammen med et utvalg av ledere/tillitsvalgte i skolen. Finn Arthur Forstrøm omtale Hobøl kommune Rådmann Arne G Berg Ressursfordeling skole Oppfølging av en analyse og utvikling av innsparingstiltak i kommunen, som også innebar en utvikling av en ressursfordelingsmodell mellom skolene. Finn Arthur Forstrøm omtale Kvinnherad kommune Trond Sætereng Økonomianalyser Økonomigjennomgang foretatt i to steg. Først en "tradisjonell" økonomigjennomgang der vi sammenlignet kommunens ressursbruk, tilbud og produktivitet pr. sektor med aktuelle sammenlikningskommuner. Deretter en nærmere analyse og hvor stor betydning desentralisert struktur har for kommunens relativt sett høye kostnader innenfor PLO, barnehager og skole. 4

11 Stavanger kommune Karianne Mæle Thuestad Telefon E-post omtale Stavanger-Sandnes, stordriftsfordeler kommunal tjenesteproduksjon Stavanger og Sandnes kommuner ønsker å bruke dimensjonering av grunnenhetene som virkemiddel mer aktivt for å få til mest mulig kostnadseffektiv drift av sine tjenester. Kommunene engasjerte derfor Agenda Kaupang får å mer kunnskap om hvordan en best gjør dette innen ulike tjenester som skole, barnehage og pleie og omsorg. Målene med prosjektet (som ved årskiftet 2010/11 ikke er ferdig) er: 1)å få samlet allerede etablert kunnskap og utvikle ny, anvendbar kunnskap om faktorer som har særlig betydning når en skal dimensjonere grunnenheter i ulike tjenester med sikte på best mulig balanse mellom kvalitet og driftsøkonomi 2) å få fram hvilke praktiske konklusjoner en kan og bør trekke fra kunnskapen i pkt. 1, både organisatorisk, personellmessig og bygningsmessig. IMDi Ragnhild Nissen-Lie Telefon omtale IMDi Undersøkelse overgangsordning Den statlige finansieringen av kommunenes opplæring av voksne innvandrere i norsk og samfunnsfag er under omlegging. En ny ordning basert på antall innvandrere i målgruppen skal i løpet av fem erstatte en gammel ordning basert på omfanget av undervisningen som er gjennomført. Vi har evaluert konsekvensene for kommunenes økonomi og for undervisningstilbudet og om endringen har hatt betydning for kommunenes vilje til å bosette flyktninger. Bjørn Brox, Finn Arthur Forstrøm, Per Christian Schanche 5

12 Agenda Kaupang AS Fjordveien Høvik Tlf Curriculum vitae for Finn Arthur Forstrøm Født 1959, Kragerø Akademisk grad 1984 Mastergrad i sosialøkonomi, University of California, Santa Barbara, USA 1982 Siviløkonom, Universitetet i Lund, Sverige 2006 Clinical System Improvement (LEAN i sykehus), Warwick Business School, England Arbeidserfaring 1994 Agenda Kaupang AS*, konsulent Asplan Analyse AS, konsulent Fylkessjukehuset på Nordfjordeid, direktør Asplan Analyse AS, konsulent * Agenda Utredning & Utvikling AS til , da selskapet fusjonerte med Kaupang AS

13 Curriculum vitae for Finn Arthur Forstrøm erfaring Kommune- og regionalplanlegging Kommunene Hareid, Norddal, Sula, Grimstad, Kvinnherad, Hobøl, Molde, Oppdal, Løten, Asker, Ullensaker, Eidsvoll, Ringerike, Lier mfl. Alternativ fordeling av rammetimer samt ressurser totalt i skolen. For Hareid, Norddal, Sula, Grimstad, Kvinnherad, Hobøl har prosjektene, helt eller delvis, vært å utvikle nye ressursfordelingsmodeller mellom skolene i kommunen Kongsvinger kommune Utredning av ulike modeller for skole og barnehagestruktur 2009 Sarpsborg kommune Evaluering av budsjettfordelingsmodellene for barnehage, grunnskole, SFO, hjemmetjenesten, institusjonstjenesten og tekniske tjenester (samferdsel, eiendom og brann) Kommunene Øygarden, Nesset, Skedsmo, Råde, Gran, Søndre Land, Kvinnherad, Asker, Oppegård, Hobøl, Malvik, Nes, Ullensaker, Nannestad og Enebakk mfl Kommunene Ullensaker og Oppegård Kommunene Søndre Land, Åmli, Gran (to omganger) og Levanger Elnes Utbygging (2009) Selvaagbygg (2001,2003 og 2010), ABBL (2001og 2006), Løvenskiold (2000 og 2003) Benchmarking, basert på egenutviklet regnearkbasert verktøy for kommunene, hovedsakelig basert på KOSTRA data, med tilrådning om hvor kostnadstilpasningen bør foretas ut fra sammenlikning med andre kommuner Langtidsøkonomisk modell med tilrådning om hvor kostnadstilpasningen bør foretas ut fra sammenlikning med andre kommuner Utvikling av prognose/ressursfordelingsmodell for pleie og omsorgssektoren Befolkningsprognoser og konsekvenser for skolekapasitet ved boligbygging 2000 Helseregion Vest Bistand ved utarbeidelse av regional helseplan Kommunene Lier, Moss, Befolkningsprognoser Sørum, Ski, Bærum, Kristiansund, Oppegård, og Sandnes 1999 Akershus fylkeskommune Alternative modeller for bygging/finansiering av Follo sykehus Kommunene Sørum, Bærum Kommunaløkonomiske konsekvenser ved boligbygging (Fornebu) og Oppegård 1997 Østfold fylkeskommune Sykehustilbudet i Østfold i et langsiktig perspektiv Næringsutvikling Kommunene Vestnes, Osen, Jølster mfl. Konkurransefortrinnsanalyse med hensyn til næringsutvikling Konsekvensanalyse, nytte-kostnadsanalyser og utredninger 2010 IMDi Nytte kostnadsanalyse av et nasjonalt senter for etablereropplæring for innvandrere 2009 Kommunenes sentralforbund Vurdering av finansieringsordninger for bedre samhandling med utgangspunkt i erfaringer fra Danmark og andre land Difi Samfunnsøkonomisk analyse av eid programmet 2009 Sykehuset i Vestfold/ Sykehuset Telemark Gjennomgang av området Behandlingshjelpemidler (BHM) ved de to sykehusene 2009 IMDi Utredning av hvordan det er sannsynlig at kommunene vil tilpasse seg den endrede statlige finansieringen av kommunenes opplæring av voksne innvandrere i norsk og samfunnskunnskap 2009 Buskerud HF Bidrag til analyse av virksomheten i Medisinsk klinikk for å avdekke årsaker til at kostnader ikke står i forhold til inntekter i klinikken

14 Curriculum vitae for Finn Arthur Forstrøm Sunnas sykehus HF Bidrag til analyse av ulike behandlingsforløp for pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade, alvorlig multitraume og spinale skader 2008 Arbeids og inkluderingsdepartementet Konsekvensanalyse av utarbeidet forslag til innføring av et solidaransvar Barne og Analyse av utgiftsutviklingen i det statlige barnevernet likestillingsdepartementet 2008 Politidirektoratet Analyse av utgiftsutviklingen i politiet Skattedirektoratet Tre ulike nytte kostnadsanalyser med analyse pr. aktør og samfunnet totalt: Konsekvenser av mulige tiltak mot svart økonomi Økonomisk/administrative konsekvenser av flere forbedringsforslag omkring grunndata på personinformasjonsområdet Lønnsomhetsanalyse av ny innberetningsordning for lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift (LSA) Ulike oljeselskap Diverse utredninger vedrørende samfunnsmessige konsekvenser av utbygging/ modernisering på sokkelen, bl.a. Lofoten/Vesterålen, Vigdis, Ekofisk, oljerørledning Troll, Åsgard og Ormen Flere ulike utbyggere Samfunnsøkonomiske konsekvenser ved utbygging av vindmøller 2006 Ca. 10 vekstkommuner Vekstkommunens spesielle økonomiske problemstillinger Helse og omsorgsdepartementet Kartlegging av ressursbruk som brukes til helserefusjonsordningene i RTV 2003 Olje og energidepartementet Studie av etterspørselsimpulser mot norsk næringsliv fra aktiviteten på norsk kontinentalsokkel 2003 Helse Nord RHF Driftsøkonomiske konsekvensene av ulike alternativer til ny akuttkirurgisk og fødestruktur innenfor to HF er Asker og Bærum kommuner Reguleringsmekanisme for driftsmidler over tid ved overtakelse av videregående opplæring og barnevern 2002 Helse Øst Konsekvenser av forslag til ny foretaksstruktur og oppgavefordeling Nordlandssykehuset HF, Driftsøkonomiske konsekvenser ved bygging av nytt sykehus Hålogalandssykehuset HF, Akershus fylkeskommune (SiA), Regionsykehuset i Trondheim 2002 Nordmøre og Romsdal HF Økonomiske konsekvenser av ulik sykehusstruktur i foretaket Oljeindustriens landsforbund/ Statoil Samlede samfunnsmessige virkninger av den samlede petroleumsaktiviteten i Nordsjøen (Tampen og Sleipner) (1998) og Norskehavet i to omganger (2002 og 2006) kommuner Vekstrelaterte investeringer omfang og forslag til finansiering Kommunenes sentralforbund Konkurransesituasjon for nøkkelpersonell innenfor helse i Osloområdet 1997 Kommunenes sentralforbund Konsekvenser av lønnsoppgjøret for leger i 1996 Sosial og helsedepartementet 1995 Statoil Samfunnsmessige konsekvenser av alternative utbyggingsmønstre på norsk sokkel og av utbygging av gassbasert industri på Tjeldbergodden 1992 NSB Samfunnsmessige konsekvenser ved utbygging av Bergensbanen

15 Curriculum vitae for Finn Arthur Forstrøm Organisasjonsutforming og internutvikling 2009 Kommunene i Valdres Bistand til å utvikle det regionale helsetilbudet i Valdres sammen med Sykehuset Innlandet Gjøvik (Samhandlingstiltak) 2009 Øvre Romerike Utvikling (dvs. kommunene på Øvre Romerike) Forstudie om hvilke medisinsk /helserelaterte tilbud som mangler eller er dårlig løst på Øvre Romerike, og hvilke av tilbudene det er aktuelt å samarbeide om på Stensby sykehus eller andre steder? Sørlandet sykehus/arendal kommune Utredning og vurdering av mulige 1 ½ linje tjenestetilbud for en bestemt pasientgruppe. LEAN sentralt som virkemiddel i arbeidet 2005 Utledningsdirektoratet Bistand til utforme organiseringen av mottaksarbeidet (to omganger) 2005 Mattilsynet Rådgiving i forbindelse med fordeling av midler mellom regioner 2003 Akershus universitetssykehus HF Bistand til å justere stillingsnivået etter krav fra Arbeidstilsynet uten for store økonomiske konsekvenser Kirurgisk klinikk, Ullevål Sykehus Bedre ressursutnyttelse i anestesiavdelingen (1999). Pasientflyt, operativ virksomhet (2000) 1999 Ullevål Sykehus Bistand i utviklingen av hjerte/lungesenteret 1999 Høgskolen i Oslo, avdeling for Gjennomgang av lederstruktur, faglig organisering og ressursbruk lærerutdanning Oslo kommune Bistand til gjennomføring av funksjonsfordelingen mellom Aker og Ullevål sykehus innenfor kvinne, barn, urologi og karkirurgi Arbeids og administrasjonsdepartementet Modell for ressursfordeling mellom fylkesmannsembetene og Arbeidsdirektoratet Modell for beregning av bemanning for arbeidsmarkedsetaten samlet Fylkeskommunene Østfold, Somatiske sykehus struktur og arbeidsdeling Telemark og Vestfold 1994 Kommunal og arbeidsdepartementet Bemanningsmodell for arbeidsmarkedsetaten Finansdepartementet Konsekvensanalyse av sammenslåing av toll, skatt og skattefogdetaten (ROSA) Skattedirektoratet Modell for fordeling av stillinger mellom fylkesskattekontorene Evaluering 2010 Oslo kommune, Evaluering av budsjettmodell for videregående opplæring Utdanningsetaten 2010 Rana kommune/ Evaluering av intermediærtilbudet Helseparken Helgelandssykehuset HF Drammen kommune Evaluering av Geriatriløftet inkl. forsterket korttidsenhet 2007 UDI Evaluering av forsterket avdeling, et botilbud med noe mer bemanning enn vanlig innenfor statlig asylmottak Bergen kommune med delfinansiering fra KS Evaluering av spesialisert sykehjem (1 ½ linjetjenesten forsøk), der evalueringen er designet som en kontrollert, randomisert, prospektiv studie 2006 Helse og omsorgsdepartementet Evaluering av den valgte organiseringen av arbeidsgiversiden innenfor spesialisthelsetjenesten 2005 Helse og Evaluering av foretaksreformen omsorgsdepartementet 2004 Utlendingsdirektoratet Analyse og vurdering av mottaksstrukturen og organiseringen av mottaksarbeidet 2001 Drammen kommune Evaluering opprettelsen av Stiftelsen Drammen Teater og Kulturhus 2000 Sosial og helsedepartementet Evaluering av aktiviteten ved Longyearbyen sykehus

16 Curriculum vitae for Finn Arthur Forstrøm Tilknytnings- og eierformer 2004 Kommunenes sentralforbund Konsekvenser av kommuneslåing på Øvre Romerike og i Grenland 2003 Regionrådene på Nedre Nye samarbeids og kommunemodeller Romerike og i Midtre Namdal 1994 Akershus fylkeskommune Organisering av produksjonsavfall i Oslo/Akershus 1993 Kommunene i Drammensregionen Organisering og finansiering av biogassanlegg i Drammensregionen Driftsøkonomi, kostnadsanalyser/-tilpasning 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Økonomigjennomgang av driften, basert på egenutviklet verktøy (av Forstrøm), bl.a. basert på KOSTRA tall Kommunene Øygarden, Søndre Land, Kvinnherad, Asker, Oppegård, Hobøl, Rakkestad, Malvik, Lindås, Moss, Halden, Bodø, Gloppen, Sør Varanger Ullensaker, Nannestad og Enebakk mfl. Analyse av kommuneøkonomi og ressursbruk i tjenesteproduksjonen, med egenutviklet verktøy (av Forstrøm), bl.a. basert på KOSTRA tall. For flere av kommunene: omfattende prosesser som har ledet fram til kostnadstilpasninger. Her kan nevnes innenfor skole/ barnehage i Kvinnherad, Gloppen, skole i Lindås og Hobøl og helse i Gloppen, Bodø og Bømlo Kommunene Grimstad, Harstad, Hadsel, Hvaler, Ulike kostnadstilpasningsprosjekter for skolesektoren der blant annet skolestruktur har stått sentralt i flere av disse Skaun, Vestvågøy mfl Bærum kommune Bedrifter Beregning av produktivitetsutvikling for syv ulike forretningsområder. Utvikling av metodikk (der endring av volum av tjenester står sentralt) og årlig rapportering 2006 Skedsmo kommune Gjennomgang av sosialsektoren Landbrukets medieselskap, Bistand til utarbeiding av kostnadstiltak Nationen 2001 Bærum kommune Analyse av ressursbruk og organisering av tjenester til funksjonshemmede Telemark sentralsykehus Økonomistyring med fokus på avdelingsvis budsjett og styring Sosialdepartementet og Regionsykehuset i Tromsø Økonomistyring i norske sykehus Styringsformer m.m KS Kommunale bedrifter, hvem er de og hvilke omdømme har de 2002 Landbruksdepartementet Laboratorietjenestene for Mattilsynet, drøfting av mulig statlig politikk Oslo kommune Analyse av tilskudd til regionsykehus 1987 Statens forurensningstilsyn System for resultatkontroll Norges Bank System for virksomhetsplanlegging, systemplan og prosjektlederhåndbok Annet Aktiv deltaker i eget lokalmiljø og egen bedrift; diverse oppgaver innenfor idrettslag, skolen (FAU), huseierforening, velforening og styret i Agenda. Høvik, januar 2011

17 Kvalitetssikring i Agenda Kaupang Generelt Med kvalitet mener vi egenskaper og kjennetegn som avgjør hvorvidt våre tjenester evner å tilfredsstille fastsatte krav eller underforståtte behov. Ansvaret for utforming og oppfølging av selskapets kvalitetspolitikk ligger hos administrerende direktør. Agenda Kaupangs kvalitetspolitikk er basert på bruk av: Standardiserte maler for utforming av søknader om kvalifisering, tilbud, kontrakter og rapporter Elektronisk arkivert dokumentasjon av nødvendige attester og erklæringer i forbindelse med søknad om godkjenning for deltakelse i konkurranser (HMS erklæring, skatteattester, regnskap, oversikter over antall ansatte mv.) administrative systemer knyttet til planlegging, organisering, oppfølging av ressursforbruk, økonomi og fremdrift Dokumentasjon av anerkjente verktøy og metodikk, arkivert i selskapets fagarkiv Evaluering av gjennomførte oppdrag etter et fastlagt opplegg CV database med alle konsulentene, som oppdateres minst to ganger pr. år Ledelse og organisering av oppdrag For hvert enkelt oppdrag utpeker administrerende direktør en prosjektleder, én eller flere medarbeidere, og prosjektrådgiver: leder har det prosjektadministrative og faglige ansvar for konsulentbistanden og representerer Agenda Kaupang i den løpende kontakt med oppdragsgiver medarbeider(e) velges ut med tanke på effektiv prosjektavvikling og bredde i prosjektgruppens kompetanse og erfaringsbakgrunn rådgiver kvalitetssikrer konsulentarbeidet (drøfter og gir råd i tilnærming og metodevalg, kvalitetssikrer gjennomføring og resultat), og tar normalt ikke direkte del i utførelsen av oppdraget. I rent prosessbasert bistand kan krav til bruk av prosjektrådgiver frafalles Agenda Kaupangs tilbud kvalitetssikres av sekretær og gjennomgås og signeres av administrerende direktør eller gruppeleder. Kontraktsinngåelse Kontraktene utformes normalt på bakgrunn av standardformularer som henviser til spesifikasjonene i tilbudet og eventuelle tilleggsdokumenter med korreksjoner eller utdypninger. Agenda Kaupang aksepterer bruk at etablerte standardkontrakter, som f.eks. Statens standardavtaler. I andre tilfeller brukes Agenda Kaupangs eget, standard kontraktsformular. Alle kontrakter gjennomgås og signeres av administrerende direktør. Agenda Kaupang AS Organisasjonsnr NO MVA Fjordveien 1 Bankkontonr N 1363 Høvik Tel Fax

18 Dokumentasjon av kvalitetssystemet Følgende hjelpemidler anvendes i kvalitetssikringen: Standardiserte maler for utforming av søknader om kvalifisering, tilbud, kontrakter og rapporter Elektronisk arkivert dokumentasjon av nødvendige attester og erklæringer i forbindelse med søknad om godkjenning for deltakelse i konkurranser (HMS erklæring, skatteattester, regnskap, oversikter over antall ansatte mv.) administrative systemer knyttet til planlegging, organisering, oppfølging av ressursforbruk, økonomi og fremdrift Dokumentasjon av anerkjente verktøy og metodikk, arkivert i selskapets fagarkiv Evaluering av gjennomførte oppdrag etter et fastlagt opplegg CV database med alle konsulentene, som oppdateres minst to ganger pr. år Kvalitetsstyring av prosjektarbeidet Kvalitetssikring i gjennomføringen av oppdrag skjer ved at prosjektleder og rådgiver i et antall møter gjennomgår oppdragets faglige utforming og framdrift samt erfaringer underveis. Ved større oppdrag utarbeides detaljert prosjektplan med delaktiviteter, tidsfrister, ressursbruk og ansvarsforhold. Krav til resultat og kriterier for faglig utførelse vil så langt det er mulig framgå av tilbudet. Framdrift og ressursbruk av prosjektet følges opp ukentlig ved hjelp av moderne økonomi og prosjektstyringssystem, om nødvendig på delaktivitetsnivå. Underleveranse og samarbeid om oppdrag avtales med andre selskaper i de tilfeller der dette vil gi en merverdi for oppdragsgiver gjennom høyere kvalitet og/eller lavere kostnad. leders rett til faglig kontroll med underleveransen kontraktsfestes med denne. Eventuell kvalitetssvikt vil vanligvis bli fulgt opp gjennom bearbeiding av skriftlig materiale, tillempning av metodikk etter utdypende diskusjoner mellom konsulent og oppdragsgiver. Internt drøftes håndtering av kvalitetsavvik i prosjektteamet og/eller en større konsulentgruppe. Informasjonsbehandling Agenda Kaupangs datasystemer oppdateres kontinuerlig mht. sikkerhet og virusbeskyttelse. Det tas daglig backup av informasjonen i systemet. Alle medarbeidere logger på Agenda Kaupangs nettverk med individuelt passord. Passordet endres regelmessig. Kun Agenda Kaupangs medarbeidere har tilgang til nettet, uten særskilt autorisasjon for midlertidig tilgang. Selskapets server står plassert i låst rom. Papirbasert materiale i form av korrespondanse, kontrakter og lignende oppbevares i eget arkiv. All e post inn og ut blir scannet av virusprogram. Rapporter og tilbud som sendes ut pr. e post, er lagret som PDF filer for at innholdet ikke uten videre skal kunne endres uten samtykke fra oss. Avvik skal rapporteres uten opphold til ledelsen i selskapet ved adm. direktør eller administrasjonssjef, som tar stilling til aktuelle tiltak i det enkelte tilfelle. 2

19 Rekruttering og opplæring Det stilles krav om universitets eller høyskoleutdannelse for ansettelse som konsulent i Agenda Kaupang samt vellykket arbeidserfaring i tre fem år. Ved tilsetting av konsulenter går kandidatene gjennom minst to intervjuer og en personlighetstest, og det hentes inn normalt minst tre referanser, herunder fra siste arbeidsgiver. Klarlegging av opplæringsbehov og tiltak skjer gjennom strategidrøftinger og medarbeidersamtaler. Alle konsulentene har en årlig egenutviklingsplan. Kompetanseutviklingen skjer i form av veiledet prosjektarbeid, faste interne fagfora og seminarer, samt eksterne kurs eller utdanningsprogram. 3

Evaluering av Nord- Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter

Evaluering av Nord- Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter Abakus AS Evaluering av Nord- Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter TILBUD 4. mars 2011 2 Evaluering av NGLMS Innhold 1 BAKGRUNN 5 2 FORSTÅELSE AV OPPDRAGET 5 2.1 DET LOKALMEDISINSKE SENTERET TILBUD OG ORGANISERING

Detaljer

Undervisningstjenestene i Grimstad

Undervisningstjenestene i Grimstad Grimstad skole Undervisningstjenestene i Grimstad Med innsparingstiltak fra 2010-2011 SLUTTRAPPORT 1.oktober 2009 Oppdragsgiver: Grimstad kommune Rapportnr: 6657 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012 Tilbud på «Bistand til å utarbeide Helse og omsorgsplan» Gol kommune Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 1 Oslo, 11. juni 2012 Deloitte tilbyr et team med mange års erfaring med strategiarbeid, analyse og

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 20 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 16. august 20 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport for bruk av ressursene sammenlignet med andre

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet Et godt tilbud til de som trenger det mest Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 13.

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS FORVALTNINGSREVISJON 2012 Holtålen kommune Økonomistyring og økonomirapportering i Holtålen kommune REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Ålen: 72 41 76 38 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

KS og Utdanningsforbundet. Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage

KS og Utdanningsforbundet. Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer