Deres ref. Deres dato Vår ref. Dato 2011/ T7394 FAF Tilbud: Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref. Deres dato Vår ref. Dato 2011/3050 25.05.2011 T7394 FAF 15.06.2011. Tilbud: Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune"

Transkript

1 TILBUD FORTROLIG Harstad kommune v/ass.rådmann Henry Andersen Asbjørn Selsbanesgate Harstad Deres ref. Deres dato Vår ref. Dato 2011/ T7394 FAF Tilbud: Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune Innledning Viser til tilbudsforespørsel datert 25. mai inneværende år og leverer med dette tilbud på å gjennomføre analysen Bakgrunn og hva arbeidet skal brukes til Skolestrukturen i Harstad skal utredes og vurderes i en helhetlig analyse av Harstad kommunes behov for skole- og oppvekstsenter i forbindelse med virksomhetsplanen fra skoleåret Eventuelle endringer søkes gjennomført fra skoleåret 2012/2013. Utredningen skal presentere konkrete alternativer for en skolestruktur i Harstad som gir best mulig skole for minst mulig kostnader, og som gir en likeverdighet i opplæringstilbudet til den enkelte elev uavhengig av hvor du bor i kommunen. Formålet med utredningen er å bringe klarhet i hvordan skolestrukturen i Harstad kan se ut framover, samtidig som kommunens driftsutgifter skal reduseres. Utredningen skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for å foreslå endringer i skolestrukturen i Harstad kommune. Mål og krav til resultatet Det skal foretas en gjennomgang av skolestrukturen med formål å optimalisere forholdet mellom elevtall, gruppetall og antall skoleanlegg. En slik utredning skal omhandle skoleanleggenes kapasitet og egnethet/investeringsbehov og pedagogiske konsekvenser og utfordringer. Arbeidet skal ha et langsiktig perspektiv. Utredningen skal foreslå en mer kostnadseffektiv drift samtidig som den faglige kvaliteten på skoletilbudet opprettholdes. Innsparingsmålet er å senke de årlige driftskostnadene raskest mulig. Alle endringsforslag og konklusjoner skal konsekvensvurderes (administrativt, skolefaglig, økonomisk, samfunnsmessig) og begrunnes. Agenda Kaupang AS Organisasjonsnr NO MVA Fjordveien 1 Bankkontonr N 1363 Høvik Tel Fax

2 Utredningen skal belyse/foreslå: 1. Hvor mange ungdomstrinn har kommunen behov for. 2. Hvor mange skole- og oppvekstsentra kommunen skal ha. 3. Elevtallsprognoser for virksomhetene i den foreslåtte framtidige skolestrukturen. 4. Hvordan overtallige skoler/oppvekst anlegg kan fases ut. 5. Hvordan SFO tilbudene kan gis. 6. Aktuelle sammenhenger mellom sentra, utkant, øvrig tjenestetilbud og skole/oppvekstsenterstruktur. 7. Pedagogiske konsekvenser av endringene. 8. Konsekvenser i form av skoleskyss og farlig skoleveg. 9. Tiltakene skal kostnadsregnes. 10. Om hver skole/oppvekstanlegg skal være en selvstendig organisatorisk virksomhet og konsekvensene av eventuelle sammenslåinger i større enheter. 11. Gjeldende forskrifter, lov og regelverk innenfor tjenesteområdet skal følges. 12. Utredningens analyse, vurderinger og anbefalinger skal dokumenteres i en rapport fra konsulent. Organisering: Utvalg for oppvekst er arbeidets referansegruppe og det rapporteres gjennom utvalgets faste møter. For å gjennomføre arbeidet engasjeres ekstern konsulent som følger prosessen fram til avgitt rapport. Konsulenten skal ha et selvstendig ansvar for å utarbeide rapport, som skal inneholde minst to alternativer til dagens skolestruktur innen 27. september Konsulenten må påregne deltagelse på inntil 2 møter i referansegruppe/oppvekstutvalg og presentasjon av rapporten i etterkant dvs. totalt 3 politiske møter. Utvalg for oppvekst sender rapporten på høring. ledelsen gjennomgår svarene og lager ferdig saken til politisk behandling. gruppen består av: ansvarlig: Henry Andersen Intern prosjektleder: Willy Aas Tillitsvalgte (2) KUS (1) HKFU (1) Bygge- og eiendom (1) Økonomi (1) 2

3 Forståelse av oppdraget Agenda v/finn Arthur Forstrøm gjennomførte en tilsvarende analyse for Harstad kommune i Vi forstår oppdraget nesten som en oppdatering av deler av denne analysen 1 og vil foreslå at prosessen organiseres slik det ble gjort den gang; dvs. som angitt i innbydelsen gjengitt i forrige avsnitt med følgende presiseringer; Konsulenten gjennomfører oppdraget i nært samarbeid med den oppnevnte prosjektgruppen og med intern oppnevnt prosjektleder spesielt. I de neste underavsnittene går vi nærmere inn på viktigere sider ved tilnærmingen ved planlegger å bruke; en tilnærming som også ble brukt i [Sladdet] I neste avsnitt viser vi hvordan forskjellene mellom ulike strukturer kan illustreres, og også hvordan vi tar hensyn til forskjeller i investeringskostnader, byggingskostnader og skysskostnader mellom ulike strukturer. [Sladdet]. Angrepsmåte og gjennomføring Vi legger vi opp til at rapporten som skal ferdigstilles innen 1. februar skal bestå av følgende deler: [Sladdet] Dette gjøres av konsulent på bakgrunn av informasjon i pkt. 1 og 2 og forarbeidet vedr alternative skolestrukturer på økonomiområdet som er gjort. Vi legger opp til at dette forankres i referansegruppen, fordi det er viktig at det ikke i ettertid kommer opp alternativer som ikke er vurdert. [Sladdet] Forslag utarbeides av konsulent og drøftes i prosjektgruppen. Vi foreslår at arbeidet organiseres i et prosjekt bestående av følgende faser og milepæler. Referanse Aktivitet Startes Avsluttes 0 Planlegging/ Oppstartsmøte Uke 33 1 Dagens skolestruktur i dag og i møte med framtiden kapasitetsmessig Uke 33 Uke 34 2 Utvelgelse av alternative skolestrukturer Uke 35 Uke 36 2a Møte 2 i prosjekt/ referansegruppe Uke 36 4/5/ 6 Konsekvensberegning/vurdering av de ulike alternativene Uke 34 Uke 37 7 Utarbeiding av utkast til sluttrapport Uke 34 Uke 38 7a Møte 3 i prosjekt/referansegruppen, diskusjon av sluttrapport Uke 38 7b Ferdig sluttrapport 27. september 1 Selv om det er litt ulik tilnærming. 3

4 Fra framdriftsplanen framgår det at vi har lagt opp til tre møtesekvenser: 1. Oppstartsmøte, der vi diskuterer arbeidsopplegg, rollefordeling, får tilgang til/ avtaler hvordan vi skal få tilgang til ulike nøkkeldata og diskuterer ulike aktuelle strukturendringer. Både møter med prosjekt- referansegruppen 2. Møte 2, der vi diskuterer: a. Notat/delrapport fra konsulent som tar for seg temaene dagens skolestruktur, framtidens kapasitetsmessig behov samt forslag til alternative løsninger som skal beregnes. b. Sentrale forutsetninger og prinsipper som legges til grunn for konsekvensvurderingene. c. Fordeler og ulemper med ulike størrelser på læringsmiljø. Dette er tema for møter med prosjektgruppen. Møte med referansegruppen vil fokusere på punkt a) 3. Møte 3 der utkast til rapport drøftes. Det er forutsatt at arbeidet kan starte i løpet av uke 1. Dersom arbeidet starter senere, må framdriften forskyves noe. Rapporten vil bli utarbeidet i Power-point format Konsulenter til oppdraget Vi legger vekt på å bemanne prosjektene med konsulenter som har relevant kompetanse og erfaring til å utføre oppdraget. I dette prosjektet vil vi sette inn siviløkonom/mae Finn Arthur Forstrøm som ansvarlig konsulent. Siv. ing. Kaare Granheim vil ha ansvaret for kvalitetssikringen av arbeidet. Vi vil også kunne også trekke på andre konsulenter, dersom det er gunstig for å løse oppdraget. I så fall vil det bli gjort i forståelse med oppdragsgiver. Referanseprosjekter og curriculum vitae for konsulentene er tatt med som vedlegg. Som en kort presentasjon vil vi trekke fram: Finn Arthur Forstrøm Master of economics Siviløkonom Finn Arthur Forstrøm arbeider med økonomisk analyse, evaluering og organisasjonsutvikling. Han har de senere årene jobbet bl.a. med kostnadstilpasninger (kommuner, skolestruktur, sykehusstruktur) og organisasjonsendringer, og bl.a. utført beregninger av endringer i lønnskostnader etter lønnsoppgjør, beregnet samfunnsøkonomiske konsekvenser av utbygginger på sokkelen, driftsøkonomiske konsekvenser ved bygging av nye sykehus og ved sammenslåing av kommuner. For mange av disse områdene har Forstrøm laget egenutviklede modeller. Helt konkret har Forstrøm gjort tilsvarende utredninger av undervisningstjenestene i Grimstad, Lillesand, Skaun, Hobøl, Hvaler og Hadsel i tillegg til analysen for Harstad i 2008 de senere årene og er ansvarlig for et prosjekt for Stavanger/Sandes der vi så på hvilken betydning skolestørrelse har for utgiftsnivå/kvalitet. Forstrøm har ca. 20 års konsulenterfaring fra AGENDA og Asplan Analyse. Han var i tre år direktør for sykehuset på Nordfjordeid i Sogn og Fjordane. 4

5 Kaare Granheim sivilingeniør gruppeleder KOM Sivilingeniør Kaare Granheim har over 20 års erfaring som konsulent og prosjektleder innenfor samfunnsanalyse, organisasjon og økonomi. Han arbeider nå hovedsakelig med økonomisk analyse, planlegging og omorganisering i kommuner og fylkeskommuner. Kaare har hatt ansvar for større kostnadsgjennomganger i flere kommuner, utviklet kvalitetsindikatorer for kommunale tjenester på oppdrag av KS-forskning og utredet de økonomiske konsekvensene av vekst i kommuner på oppdrag av Kommunalog regionaldepartementet, KS-forskning og 32 kommuner. Han har også arbeidet med næringsutvikling og rolleutvikling for Trondheim kommune og analysert bedrifter som flytter til og fra Oslo i perioden på vegne av Byråden for næringsutvikling. Kaare har tidligere vært konsulent i Asplan Analyse og Økoplan, NAVF- -stipendiat ved NTNU og kommunalrådssekretær i Oslo kommune. Han har publisert bok om kvalitetsmåling av kommunale tjenester og artikler om planlegging, kvalitet og kommuneøkonomi. Pris Det opplegg som er beskrevet kan gjennomføres for innenfor oppgitt totalramme på kroner inkl. MVA forutsatt at det mulig å gjennomføre ut fra den samarbeidsmodellen skissert i tilbudet, at rapporten leveres i Power-Point format og at antall reiser kan begrenses til 3. Av rammen eks. MVA på antas ca kroner å gå med til reiser, mens honorarrammen er kr , som med utgangspunkt i en timepris på kr [Sladdet] er [Sladdet] timer. Kontakt Vi håper tilbudet representerer en interessant innfallsvinkel til de aktuelle problemstillinger. Vi er opptatt av å sikre en felles forståelse av premisser og prosjektopplegg og ser fram til å kunne drøfte vårt løsningsforslag nærmere. i Agenda Kaupang for tilbudet er: Finn Arthur Forstrøm, tlf , e-post: Tilbudet står ved lag til 1. august Vennlig hilsen for Agenda Kaupang AS Audun Korsvold Adm. direktør 5

6 Vedlegg Referanseprosjekter CV for konsulenten Kvalitetssikring i Agenda Kaupang

7 Referanseprosjekter Mest relevante Grimstad kommune Kommunalsjef Bjørn Kristian Pedersen Grimstad skole øk gjennomgang Telefon / E-post omtale Oppstart Agenda Kaupang har vært engasjert til å gjennomføre et helhetlig utredningsprosjekt av undervisningstjenestene som omfatter grunnskolen, spesialundervisning, voksen-opplæring og SFO. Hovedformålet har vært å finne fram til de kuttene som samlet sett "smerter minst" - både i et kortsiktig og i et langsiktig perspektiv. Vurderingen, med utgangspunkt i budsjettet for 2009 men med blikk for langsiktige virkninger, er gjort i nært samarbeid med den oppnevnte prosjektgruppen for dette prosjektet. Skolestrukturen var et sentralt spørsmål i forbindelse med dette. I disse vurderingene framgår det en usikkerhet om hvorvidt en i dag har en fordeling av ressurser mellom skolene som gir lik mulighet til å oppnå gode resultater for sine elever. Som en integrert del av denne prosessen er det derfor utarbeidet en ressursfordelingsmodell mellom skolene. Dette er gjort i et nært samarbeid med oppnevnt arbeidsgruppe for denne delen av prosjektet. Finn Arthur Forstrøm, Per Christian Schanche, Svein Lyngroth, Bjørn Brox omtale Harstad kommune Rådmann Arne Johansen Skolegjennomgang Som en del av et større innsparingstiltak i kommunen, gjennomførte Agenda Kaupang også en gjennomgang av skolestrukturen og kostnadsnivåene ved ulike sider av skoledriften. Kommunen har en relativt tøff periode foran seg i dette arbeidet. Finn Arthur Forstrøm Oppstart

8 Orkdal kommune Kari Mostad Telefon omtale Oppstart Handlingsplan for skole Orkdal kommune hadde en overordnet målsetning om å bli en av de ti beste skolekommunene i landet. For å oppnå denne målsetningen krevdes et systematisk utviklingsarbeid i kommunen. Som et ledd i utviklingsarbeidet gjennomførte Agenda Kaupang et utredningsarbeid for kommunen. Utredningen dreide seg om: - Resultater i forhold til ressursinnsats - Ressursinnsatsen og organiseringen av tilpasset opplæring - Behovet for kompetanse - Økt brukermedvirkning - Behovet for IKT-læremidler - Dagens skolebygg og behovet for utvidelser og nye skolebygg Finn Arthur Forstrøm, Kaare Granheim omtale Skaun kommune Lars Metlid Innsparinger Vi har bistått med en omstilling av kommunens drift med vekt på skole, PLO og administrative kostnader og eiendomsdrift. Hele kommunens drift ble analyert med skte på finne fram til områder der det kunne være aktuelt å gå mer detlajert gjennom kostynadene Skole, PLO administrasjon og eiendomsdriften ble pekt ut. Det ble nedatt tre arbeidsgrupper 1) PLO 2) Skole og barnehage Oppstart ) Administrasjon og eiendomsdrift Konsulenten bisto alle de tre arbeidsgruppene. Konsulenten bisto dessuten styringsgruppen med presentasjoner for styringsgrupppen og pressen. Innenfor utforming av kostnadstiltak innenfor skolesektoren, var skolestruktur og ressursfordelingen mellom skolene et viktige tema og det ble laget fordelingsmodeller. Kaare Granheim, Finn Arthur Forstrøm, Odd Dag Helgesen, Per Christian Schanche 2

9 Kongsvinger kommune Unni Strøm Telefon omtale Oppstart Kongsvinger, skole og og barnehagestruktur Agenda Kaupang har vært engasjert av Kongsvinger kommune for å utrede ulike modeller for skole- og barnehagestruktur. En utredning som skal inngå i planprogrammet, som er første del av arbeidet med kommunedelplanen for virksomhetsområdet oppvekst. Det viktigste med prosessen har vært å utkrystalisere hvilke forhold en må sette på dagsorden i denne prosessen. Når det gjaldt barnehage, ble våre anbefalinger oppsummert slik: Gjennomfør den planlagte utbyggingen av barnehage i sentrum. Gjør deretter nye kapasitetsvurderinger når det foreligger nye prognoser. Ved utbygging av den nye barnehagen i sentrum, samt eventuelle utbygginger senere, er det viktig å legge til rette for mulighet for fleksibilitet når det gjelder bruk av areal til ulike aldersgrupper innenfor barnehagen. I tillegg er det viktig å få en utforming som gir grunnlag for god driftsøkonomi. Bjørn Brox, Finn Arthur Forstrøm Andre referanseprosjekter med relevans til oppdraget Hareid kommune Gry Nordal Telefon / E-post omtale Ressurser skole Agenda Kaupang har vært engasjert av Hareid kommune for å lage en modell for fordeling av ressurser mellom skolene i kommunen. Arbeidet er gjort i nært samarbeid med oppnevnt prosjektgruppe. I tillegg til selve modellen har en gjennom prosjektet også blitt enig i utforming av budsjettprosessen gjennom året. Finn Arthur Forstrøm Norddal kommune Gudmund Relling Telefon E-post omtale Ressursfordeling skole Agenda Kaupang har vært engasjert av Norddal kommune for å lage en modell for fordeling av ressurser mellom skolene i kommunen. Arbeidet er gjort i nært samarbeid med oppnevnt prosjektgruppe og har endt opp med en relativt enkel modell: Detaljert nok til å fange opp de viktigste faktorene som varierer mellom skolene, enkel nok til å gi forutsigbarhet for skolene og kommunen. Finn Arthur Forstrøm 3

10 omtale Sula kommune Olav Budal System for ressursfordeling mellom skolene Agenda Kaupang ved Finn Arthur Forstrøm har vært engasjert av Sula kommune for å lage en modell for fordeling av ressurser mellom skolene i kommunen. Arbeidet er gjort i nært samarbeid med oppnevnt prosjektgruppe. Finn Arthur Forstrøm Sarpsborg kommune Jens Otto Løkkevik Telefon omtale Budsjettmodeller Sarpsborg kommune har bedt om evaluering av budsjettfordelingsmodellene for barnehage, grunnskole og SFO, hjemmetjenesten (ambulerende omsorgstjeneste for eldre), institusjonstjenesten (sykehjemmene) og tekniske tjenester (samferdsel, eiendom og brann). Agenda Kaupang har vurdert modellene ut fra ulike krav til objektivitet, overordnede målsettinger etc. og er sammen med kommunen nå i gang med en forbedriing av modellene. Bjørn Brox, Finn Arthur Forstrøm omtale Kvinnherad kommune Trond Sætereng, Atle M. Amundsen Ressursfordeling skole Utarbeiding av et kriteriebasert ressursfordelings verktøy for skolesektoren gjennom en prosess sammen med et utvalg av ledere/tillitsvalgte i skolen. Finn Arthur Forstrøm omtale Hobøl kommune Rådmann Arne G Berg Ressursfordeling skole Oppfølging av en analyse og utvikling av innsparingstiltak i kommunen, som også innebar en utvikling av en ressursfordelingsmodell mellom skolene. Finn Arthur Forstrøm omtale Kvinnherad kommune Trond Sætereng Økonomianalyser Økonomigjennomgang foretatt i to steg. Først en "tradisjonell" økonomigjennomgang der vi sammenlignet kommunens ressursbruk, tilbud og produktivitet pr. sektor med aktuelle sammenlikningskommuner. Deretter en nærmere analyse og hvor stor betydning desentralisert struktur har for kommunens relativt sett høye kostnader innenfor PLO, barnehager og skole. 4

11 Stavanger kommune Karianne Mæle Thuestad Telefon E-post omtale Stavanger-Sandnes, stordriftsfordeler kommunal tjenesteproduksjon Stavanger og Sandnes kommuner ønsker å bruke dimensjonering av grunnenhetene som virkemiddel mer aktivt for å få til mest mulig kostnadseffektiv drift av sine tjenester. Kommunene engasjerte derfor Agenda Kaupang får å mer kunnskap om hvordan en best gjør dette innen ulike tjenester som skole, barnehage og pleie og omsorg. Målene med prosjektet (som ved årskiftet 2010/11 ikke er ferdig) er: 1)å få samlet allerede etablert kunnskap og utvikle ny, anvendbar kunnskap om faktorer som har særlig betydning når en skal dimensjonere grunnenheter i ulike tjenester med sikte på best mulig balanse mellom kvalitet og driftsøkonomi 2) å få fram hvilke praktiske konklusjoner en kan og bør trekke fra kunnskapen i pkt. 1, både organisatorisk, personellmessig og bygningsmessig. IMDi Ragnhild Nissen-Lie Telefon omtale IMDi Undersøkelse overgangsordning Den statlige finansieringen av kommunenes opplæring av voksne innvandrere i norsk og samfunnsfag er under omlegging. En ny ordning basert på antall innvandrere i målgruppen skal i løpet av fem erstatte en gammel ordning basert på omfanget av undervisningen som er gjennomført. Vi har evaluert konsekvensene for kommunenes økonomi og for undervisningstilbudet og om endringen har hatt betydning for kommunenes vilje til å bosette flyktninger. Bjørn Brox, Finn Arthur Forstrøm, Per Christian Schanche 5

12 Agenda Kaupang AS Fjordveien Høvik Tlf Curriculum vitae for Finn Arthur Forstrøm Født 1959, Kragerø Akademisk grad 1984 Mastergrad i sosialøkonomi, University of California, Santa Barbara, USA 1982 Siviløkonom, Universitetet i Lund, Sverige 2006 Clinical System Improvement (LEAN i sykehus), Warwick Business School, England Arbeidserfaring 1994 Agenda Kaupang AS*, konsulent Asplan Analyse AS, konsulent Fylkessjukehuset på Nordfjordeid, direktør Asplan Analyse AS, konsulent * Agenda Utredning & Utvikling AS til , da selskapet fusjonerte med Kaupang AS

13 Curriculum vitae for Finn Arthur Forstrøm erfaring Kommune- og regionalplanlegging Kommunene Hareid, Norddal, Sula, Grimstad, Kvinnherad, Hobøl, Molde, Oppdal, Løten, Asker, Ullensaker, Eidsvoll, Ringerike, Lier mfl. Alternativ fordeling av rammetimer samt ressurser totalt i skolen. For Hareid, Norddal, Sula, Grimstad, Kvinnherad, Hobøl har prosjektene, helt eller delvis, vært å utvikle nye ressursfordelingsmodeller mellom skolene i kommunen Kongsvinger kommune Utredning av ulike modeller for skole og barnehagestruktur 2009 Sarpsborg kommune Evaluering av budsjettfordelingsmodellene for barnehage, grunnskole, SFO, hjemmetjenesten, institusjonstjenesten og tekniske tjenester (samferdsel, eiendom og brann) Kommunene Øygarden, Nesset, Skedsmo, Råde, Gran, Søndre Land, Kvinnherad, Asker, Oppegård, Hobøl, Malvik, Nes, Ullensaker, Nannestad og Enebakk mfl Kommunene Ullensaker og Oppegård Kommunene Søndre Land, Åmli, Gran (to omganger) og Levanger Elnes Utbygging (2009) Selvaagbygg (2001,2003 og 2010), ABBL (2001og 2006), Løvenskiold (2000 og 2003) Benchmarking, basert på egenutviklet regnearkbasert verktøy for kommunene, hovedsakelig basert på KOSTRA data, med tilrådning om hvor kostnadstilpasningen bør foretas ut fra sammenlikning med andre kommuner Langtidsøkonomisk modell med tilrådning om hvor kostnadstilpasningen bør foretas ut fra sammenlikning med andre kommuner Utvikling av prognose/ressursfordelingsmodell for pleie og omsorgssektoren Befolkningsprognoser og konsekvenser for skolekapasitet ved boligbygging 2000 Helseregion Vest Bistand ved utarbeidelse av regional helseplan Kommunene Lier, Moss, Befolkningsprognoser Sørum, Ski, Bærum, Kristiansund, Oppegård, og Sandnes 1999 Akershus fylkeskommune Alternative modeller for bygging/finansiering av Follo sykehus Kommunene Sørum, Bærum Kommunaløkonomiske konsekvenser ved boligbygging (Fornebu) og Oppegård 1997 Østfold fylkeskommune Sykehustilbudet i Østfold i et langsiktig perspektiv Næringsutvikling Kommunene Vestnes, Osen, Jølster mfl. Konkurransefortrinnsanalyse med hensyn til næringsutvikling Konsekvensanalyse, nytte-kostnadsanalyser og utredninger 2010 IMDi Nytte kostnadsanalyse av et nasjonalt senter for etablereropplæring for innvandrere 2009 Kommunenes sentralforbund Vurdering av finansieringsordninger for bedre samhandling med utgangspunkt i erfaringer fra Danmark og andre land Difi Samfunnsøkonomisk analyse av eid programmet 2009 Sykehuset i Vestfold/ Sykehuset Telemark Gjennomgang av området Behandlingshjelpemidler (BHM) ved de to sykehusene 2009 IMDi Utredning av hvordan det er sannsynlig at kommunene vil tilpasse seg den endrede statlige finansieringen av kommunenes opplæring av voksne innvandrere i norsk og samfunnskunnskap 2009 Buskerud HF Bidrag til analyse av virksomheten i Medisinsk klinikk for å avdekke årsaker til at kostnader ikke står i forhold til inntekter i klinikken

14 Curriculum vitae for Finn Arthur Forstrøm Sunnas sykehus HF Bidrag til analyse av ulike behandlingsforløp for pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade, alvorlig multitraume og spinale skader 2008 Arbeids og inkluderingsdepartementet Konsekvensanalyse av utarbeidet forslag til innføring av et solidaransvar Barne og Analyse av utgiftsutviklingen i det statlige barnevernet likestillingsdepartementet 2008 Politidirektoratet Analyse av utgiftsutviklingen i politiet Skattedirektoratet Tre ulike nytte kostnadsanalyser med analyse pr. aktør og samfunnet totalt: Konsekvenser av mulige tiltak mot svart økonomi Økonomisk/administrative konsekvenser av flere forbedringsforslag omkring grunndata på personinformasjonsområdet Lønnsomhetsanalyse av ny innberetningsordning for lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift (LSA) Ulike oljeselskap Diverse utredninger vedrørende samfunnsmessige konsekvenser av utbygging/ modernisering på sokkelen, bl.a. Lofoten/Vesterålen, Vigdis, Ekofisk, oljerørledning Troll, Åsgard og Ormen Flere ulike utbyggere Samfunnsøkonomiske konsekvenser ved utbygging av vindmøller 2006 Ca. 10 vekstkommuner Vekstkommunens spesielle økonomiske problemstillinger Helse og omsorgsdepartementet Kartlegging av ressursbruk som brukes til helserefusjonsordningene i RTV 2003 Olje og energidepartementet Studie av etterspørselsimpulser mot norsk næringsliv fra aktiviteten på norsk kontinentalsokkel 2003 Helse Nord RHF Driftsøkonomiske konsekvensene av ulike alternativer til ny akuttkirurgisk og fødestruktur innenfor to HF er Asker og Bærum kommuner Reguleringsmekanisme for driftsmidler over tid ved overtakelse av videregående opplæring og barnevern 2002 Helse Øst Konsekvenser av forslag til ny foretaksstruktur og oppgavefordeling Nordlandssykehuset HF, Driftsøkonomiske konsekvenser ved bygging av nytt sykehus Hålogalandssykehuset HF, Akershus fylkeskommune (SiA), Regionsykehuset i Trondheim 2002 Nordmøre og Romsdal HF Økonomiske konsekvenser av ulik sykehusstruktur i foretaket Oljeindustriens landsforbund/ Statoil Samlede samfunnsmessige virkninger av den samlede petroleumsaktiviteten i Nordsjøen (Tampen og Sleipner) (1998) og Norskehavet i to omganger (2002 og 2006) kommuner Vekstrelaterte investeringer omfang og forslag til finansiering Kommunenes sentralforbund Konkurransesituasjon for nøkkelpersonell innenfor helse i Osloområdet 1997 Kommunenes sentralforbund Konsekvenser av lønnsoppgjøret for leger i 1996 Sosial og helsedepartementet 1995 Statoil Samfunnsmessige konsekvenser av alternative utbyggingsmønstre på norsk sokkel og av utbygging av gassbasert industri på Tjeldbergodden 1992 NSB Samfunnsmessige konsekvenser ved utbygging av Bergensbanen

15 Curriculum vitae for Finn Arthur Forstrøm Organisasjonsutforming og internutvikling 2009 Kommunene i Valdres Bistand til å utvikle det regionale helsetilbudet i Valdres sammen med Sykehuset Innlandet Gjøvik (Samhandlingstiltak) 2009 Øvre Romerike Utvikling (dvs. kommunene på Øvre Romerike) Forstudie om hvilke medisinsk /helserelaterte tilbud som mangler eller er dårlig løst på Øvre Romerike, og hvilke av tilbudene det er aktuelt å samarbeide om på Stensby sykehus eller andre steder? Sørlandet sykehus/arendal kommune Utredning og vurdering av mulige 1 ½ linje tjenestetilbud for en bestemt pasientgruppe. LEAN sentralt som virkemiddel i arbeidet 2005 Utledningsdirektoratet Bistand til utforme organiseringen av mottaksarbeidet (to omganger) 2005 Mattilsynet Rådgiving i forbindelse med fordeling av midler mellom regioner 2003 Akershus universitetssykehus HF Bistand til å justere stillingsnivået etter krav fra Arbeidstilsynet uten for store økonomiske konsekvenser Kirurgisk klinikk, Ullevål Sykehus Bedre ressursutnyttelse i anestesiavdelingen (1999). Pasientflyt, operativ virksomhet (2000) 1999 Ullevål Sykehus Bistand i utviklingen av hjerte/lungesenteret 1999 Høgskolen i Oslo, avdeling for Gjennomgang av lederstruktur, faglig organisering og ressursbruk lærerutdanning Oslo kommune Bistand til gjennomføring av funksjonsfordelingen mellom Aker og Ullevål sykehus innenfor kvinne, barn, urologi og karkirurgi Arbeids og administrasjonsdepartementet Modell for ressursfordeling mellom fylkesmannsembetene og Arbeidsdirektoratet Modell for beregning av bemanning for arbeidsmarkedsetaten samlet Fylkeskommunene Østfold, Somatiske sykehus struktur og arbeidsdeling Telemark og Vestfold 1994 Kommunal og arbeidsdepartementet Bemanningsmodell for arbeidsmarkedsetaten Finansdepartementet Konsekvensanalyse av sammenslåing av toll, skatt og skattefogdetaten (ROSA) Skattedirektoratet Modell for fordeling av stillinger mellom fylkesskattekontorene Evaluering 2010 Oslo kommune, Evaluering av budsjettmodell for videregående opplæring Utdanningsetaten 2010 Rana kommune/ Evaluering av intermediærtilbudet Helseparken Helgelandssykehuset HF Drammen kommune Evaluering av Geriatriløftet inkl. forsterket korttidsenhet 2007 UDI Evaluering av forsterket avdeling, et botilbud med noe mer bemanning enn vanlig innenfor statlig asylmottak Bergen kommune med delfinansiering fra KS Evaluering av spesialisert sykehjem (1 ½ linjetjenesten forsøk), der evalueringen er designet som en kontrollert, randomisert, prospektiv studie 2006 Helse og omsorgsdepartementet Evaluering av den valgte organiseringen av arbeidsgiversiden innenfor spesialisthelsetjenesten 2005 Helse og Evaluering av foretaksreformen omsorgsdepartementet 2004 Utlendingsdirektoratet Analyse og vurdering av mottaksstrukturen og organiseringen av mottaksarbeidet 2001 Drammen kommune Evaluering opprettelsen av Stiftelsen Drammen Teater og Kulturhus 2000 Sosial og helsedepartementet Evaluering av aktiviteten ved Longyearbyen sykehus

16 Curriculum vitae for Finn Arthur Forstrøm Tilknytnings- og eierformer 2004 Kommunenes sentralforbund Konsekvenser av kommuneslåing på Øvre Romerike og i Grenland 2003 Regionrådene på Nedre Nye samarbeids og kommunemodeller Romerike og i Midtre Namdal 1994 Akershus fylkeskommune Organisering av produksjonsavfall i Oslo/Akershus 1993 Kommunene i Drammensregionen Organisering og finansiering av biogassanlegg i Drammensregionen Driftsøkonomi, kostnadsanalyser/-tilpasning 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Økonomigjennomgang av driften, basert på egenutviklet verktøy (av Forstrøm), bl.a. basert på KOSTRA tall Kommunene Øygarden, Søndre Land, Kvinnherad, Asker, Oppegård, Hobøl, Rakkestad, Malvik, Lindås, Moss, Halden, Bodø, Gloppen, Sør Varanger Ullensaker, Nannestad og Enebakk mfl. Analyse av kommuneøkonomi og ressursbruk i tjenesteproduksjonen, med egenutviklet verktøy (av Forstrøm), bl.a. basert på KOSTRA tall. For flere av kommunene: omfattende prosesser som har ledet fram til kostnadstilpasninger. Her kan nevnes innenfor skole/ barnehage i Kvinnherad, Gloppen, skole i Lindås og Hobøl og helse i Gloppen, Bodø og Bømlo Kommunene Grimstad, Harstad, Hadsel, Hvaler, Ulike kostnadstilpasningsprosjekter for skolesektoren der blant annet skolestruktur har stått sentralt i flere av disse Skaun, Vestvågøy mfl Bærum kommune Bedrifter Beregning av produktivitetsutvikling for syv ulike forretningsområder. Utvikling av metodikk (der endring av volum av tjenester står sentralt) og årlig rapportering 2006 Skedsmo kommune Gjennomgang av sosialsektoren Landbrukets medieselskap, Bistand til utarbeiding av kostnadstiltak Nationen 2001 Bærum kommune Analyse av ressursbruk og organisering av tjenester til funksjonshemmede Telemark sentralsykehus Økonomistyring med fokus på avdelingsvis budsjett og styring Sosialdepartementet og Regionsykehuset i Tromsø Økonomistyring i norske sykehus Styringsformer m.m KS Kommunale bedrifter, hvem er de og hvilke omdømme har de 2002 Landbruksdepartementet Laboratorietjenestene for Mattilsynet, drøfting av mulig statlig politikk Oslo kommune Analyse av tilskudd til regionsykehus 1987 Statens forurensningstilsyn System for resultatkontroll Norges Bank System for virksomhetsplanlegging, systemplan og prosjektlederhåndbok Annet Aktiv deltaker i eget lokalmiljø og egen bedrift; diverse oppgaver innenfor idrettslag, skolen (FAU), huseierforening, velforening og styret i Agenda. Høvik, januar 2011

17 Kvalitetssikring i Agenda Kaupang Generelt Med kvalitet mener vi egenskaper og kjennetegn som avgjør hvorvidt våre tjenester evner å tilfredsstille fastsatte krav eller underforståtte behov. Ansvaret for utforming og oppfølging av selskapets kvalitetspolitikk ligger hos administrerende direktør. Agenda Kaupangs kvalitetspolitikk er basert på bruk av: Standardiserte maler for utforming av søknader om kvalifisering, tilbud, kontrakter og rapporter Elektronisk arkivert dokumentasjon av nødvendige attester og erklæringer i forbindelse med søknad om godkjenning for deltakelse i konkurranser (HMS erklæring, skatteattester, regnskap, oversikter over antall ansatte mv.) administrative systemer knyttet til planlegging, organisering, oppfølging av ressursforbruk, økonomi og fremdrift Dokumentasjon av anerkjente verktøy og metodikk, arkivert i selskapets fagarkiv Evaluering av gjennomførte oppdrag etter et fastlagt opplegg CV database med alle konsulentene, som oppdateres minst to ganger pr. år Ledelse og organisering av oppdrag For hvert enkelt oppdrag utpeker administrerende direktør en prosjektleder, én eller flere medarbeidere, og prosjektrådgiver: leder har det prosjektadministrative og faglige ansvar for konsulentbistanden og representerer Agenda Kaupang i den løpende kontakt med oppdragsgiver medarbeider(e) velges ut med tanke på effektiv prosjektavvikling og bredde i prosjektgruppens kompetanse og erfaringsbakgrunn rådgiver kvalitetssikrer konsulentarbeidet (drøfter og gir råd i tilnærming og metodevalg, kvalitetssikrer gjennomføring og resultat), og tar normalt ikke direkte del i utførelsen av oppdraget. I rent prosessbasert bistand kan krav til bruk av prosjektrådgiver frafalles Agenda Kaupangs tilbud kvalitetssikres av sekretær og gjennomgås og signeres av administrerende direktør eller gruppeleder. Kontraktsinngåelse Kontraktene utformes normalt på bakgrunn av standardformularer som henviser til spesifikasjonene i tilbudet og eventuelle tilleggsdokumenter med korreksjoner eller utdypninger. Agenda Kaupang aksepterer bruk at etablerte standardkontrakter, som f.eks. Statens standardavtaler. I andre tilfeller brukes Agenda Kaupangs eget, standard kontraktsformular. Alle kontrakter gjennomgås og signeres av administrerende direktør. Agenda Kaupang AS Organisasjonsnr NO MVA Fjordveien 1 Bankkontonr N 1363 Høvik Tel Fax

18 Dokumentasjon av kvalitetssystemet Følgende hjelpemidler anvendes i kvalitetssikringen: Standardiserte maler for utforming av søknader om kvalifisering, tilbud, kontrakter og rapporter Elektronisk arkivert dokumentasjon av nødvendige attester og erklæringer i forbindelse med søknad om godkjenning for deltakelse i konkurranser (HMS erklæring, skatteattester, regnskap, oversikter over antall ansatte mv.) administrative systemer knyttet til planlegging, organisering, oppfølging av ressursforbruk, økonomi og fremdrift Dokumentasjon av anerkjente verktøy og metodikk, arkivert i selskapets fagarkiv Evaluering av gjennomførte oppdrag etter et fastlagt opplegg CV database med alle konsulentene, som oppdateres minst to ganger pr. år Kvalitetsstyring av prosjektarbeidet Kvalitetssikring i gjennomføringen av oppdrag skjer ved at prosjektleder og rådgiver i et antall møter gjennomgår oppdragets faglige utforming og framdrift samt erfaringer underveis. Ved større oppdrag utarbeides detaljert prosjektplan med delaktiviteter, tidsfrister, ressursbruk og ansvarsforhold. Krav til resultat og kriterier for faglig utførelse vil så langt det er mulig framgå av tilbudet. Framdrift og ressursbruk av prosjektet følges opp ukentlig ved hjelp av moderne økonomi og prosjektstyringssystem, om nødvendig på delaktivitetsnivå. Underleveranse og samarbeid om oppdrag avtales med andre selskaper i de tilfeller der dette vil gi en merverdi for oppdragsgiver gjennom høyere kvalitet og/eller lavere kostnad. leders rett til faglig kontroll med underleveransen kontraktsfestes med denne. Eventuell kvalitetssvikt vil vanligvis bli fulgt opp gjennom bearbeiding av skriftlig materiale, tillempning av metodikk etter utdypende diskusjoner mellom konsulent og oppdragsgiver. Internt drøftes håndtering av kvalitetsavvik i prosjektteamet og/eller en større konsulentgruppe. Informasjonsbehandling Agenda Kaupangs datasystemer oppdateres kontinuerlig mht. sikkerhet og virusbeskyttelse. Det tas daglig backup av informasjonen i systemet. Alle medarbeidere logger på Agenda Kaupangs nettverk med individuelt passord. Passordet endres regelmessig. Kun Agenda Kaupangs medarbeidere har tilgang til nettet, uten særskilt autorisasjon for midlertidig tilgang. Selskapets server står plassert i låst rom. Papirbasert materiale i form av korrespondanse, kontrakter og lignende oppbevares i eget arkiv. All e post inn og ut blir scannet av virusprogram. Rapporter og tilbud som sendes ut pr. e post, er lagret som PDF filer for at innholdet ikke uten videre skal kunne endres uten samtykke fra oss. Avvik skal rapporteres uten opphold til ledelsen i selskapet ved adm. direktør eller administrasjonssjef, som tar stilling til aktuelle tiltak i det enkelte tilfelle. 2

19 Rekruttering og opplæring Det stilles krav om universitets eller høyskoleutdannelse for ansettelse som konsulent i Agenda Kaupang samt vellykket arbeidserfaring i tre fem år. Ved tilsetting av konsulenter går kandidatene gjennom minst to intervjuer og en personlighetstest, og det hentes inn normalt minst tre referanser, herunder fra siste arbeidsgiver. Klarlegging av opplæringsbehov og tiltak skjer gjennom strategidrøftinger og medarbeidersamtaler. Alle konsulentene har en årlig egenutviklingsplan. Kompetanseutviklingen skjer i form av veiledet prosjektarbeid, faste interne fagfora og seminarer, samt eksterne kurs eller utdanningsprogram. 3

Telefon: Utredningen skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for å foreslå endringer i skolestrukturen i Harstad kommune.

Telefon: Utredningen skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for å foreslå endringer i skolestrukturen i Harstad kommune. Økonomi- og utviklingsenheten Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Lene Merethe Saue Telefon: 77026019 Vår dato: 25.05.2011 Vår ref.: 2011/3050 / «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

Skolestruktur i Porsgrunn. Internett: www.porsgrunn.kommune.no Søkord: skolestruktur Lenke: Åpne møter om arbeidet.

Skolestruktur i Porsgrunn. Internett: www.porsgrunn.kommune.no Søkord: skolestruktur Lenke: Åpne møter om arbeidet. Skolestruktur i Porsgrunn Internett: www.porsgrunn.kommune.no Søkord: skolestruktur Lenke: Åpne møter om arbeidet. Bystyrets vedtak 11.12.2008 Det foretas en gjennomgang av skolestrukturen med formål å

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KS OG ASSS-KOMMUNENE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KS OG ASSS-KOMMUNENE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KS OG ASSS-KOMMUNENE 1. SAMARBEIDSPARTER Avtalen er inngått mellom ASSS-kommunene 1 og KS. ASSS-kommunene er den ene parten i denne samarbeidsavtalen og KS den andre parten i samarbeidsavtalen.

Detaljer

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak.

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 02.04.02 Styresak nr: 025/02 B Dato skrevet: 19.03.02 Saksbehandler: Hans K. Stenby Vedrørende: Strategiprosess Helse Vest RHF Oppfølging

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 61/09 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 04.06.2009 61/09 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:0

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Helse Midt-Norge må ha en felles utviklingsplan for sitt «sørge for» ansvar Behovet for å samordne

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21971935 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/6520 Vår ref.:

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Økonomi- og kvalitetsutredningen - videre oppfølging og fremdrift

Økonomi- og kvalitetsutredningen - videre oppfølging og fremdrift Arkivsak. Nr.: 2014/1076-18 Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Hovedutvalg Folk Administrasjonsutvalget Formannskapet Økonomi- og kvalitetsutredningen

Detaljer

Velkommen til grendemøte

Velkommen til grendemøte Velkommen til grendemøte Tema: Strategi for barnehage- og skolestruktur i Sørum kommune Presentasjon av utredning - utarbeidet av firmaet Norconsult Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt SØNDRE LAND KOMMUNE Forprosjekt 23.11.2011. Forprosjekt organisasjonsgjennomgang Forstudie forprosjekt - hovedprosjekt Hvilke tiltak, løsninger eller endringer kommunen kan foreta for å oppnå prosjektmålet

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL

HELSE MØRE OG ROMSDAL HELSE MØRE OG ROMSDAL Administrativt samhandlingsutval for Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval for Sunnmøre NOTAT Ny turnuslegeordningen endring av tilsettingsprosess og samarbeid med

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.03.2008 SAK NR 019-2008 Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport per januar 2008 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-

Detaljer

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE mellom Vestre Viken HF (heretter VVHF ) og kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker (heretter deltakerkommunene )

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge SAKSFREMLEGG Sak 10/11 Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 24.03.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 11/1140-8 Arkiv: 008 Innstilling

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 99/10 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Gjennomføring av ROSanalyse og konsekvensutredning

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 99/10 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Gjennomføring av ROSanalyse og konsekvensutredning HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 99/10 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Gjennomføring av ROSanalyse og konsekvensutredning Saksbeh: Lars Magnussen Arkivkode: Saksmappe: 09/466 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

UTREDNING SKOLESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE MANDAT

UTREDNING SKOLESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE MANDAT UTREDNING SKOLESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE MANDAT Utkast pr. 23.09.13. GH. Skolestruktur omhandler geografi. Hvor mange paralleller som legges i hvilke bygg. Svelvikskolen prosjekt som omhandler innhold og

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1961-4 Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.05.2015 Kommunestyret 02.06.2015 Forprosjekt helsehus 2015-2016 Rådmannens

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2008 200800588-4 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 111-2008

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Eidsberg kommune: skolestruktur Kommunestyret 2.2. Bjørn A Brox, Agenda Kaupang AS Hege K Sunde, Agenda Kaupang AS

Eidsberg kommune: skolestruktur Kommunestyret 2.2. Bjørn A Brox, Agenda Kaupang AS Hege K Sunde, Agenda Kaupang AS Eidsberg kommune: skolestruktur Kommunestyret 2.2. Bjørn A Brox, Agenda Kaupang AS Hege K Sunde, Agenda Kaupang AS 02.02.2017 2 Problemstillingen «Gjennomgang av dagens skoleorganisering ut fra et organisatorisk,

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Polyteknisk forening Helse 14. april 2010 2 Situasjonen pr 2008 10 mrd kroner i overskridelser

Detaljer

Brev av 9. og 11. august 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. Oppdragsdokument presisering av oppdrag til Helse Nord RHF

Brev av 9. og 11. august 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. Oppdragsdokument presisering av oppdrag til Helse Nord RHF Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-62/012 Bodø, 18.8.2017 Styresak 91-2017/8 Brev av 9. og 11. august 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. Oppdragsdokument 2017 -

Detaljer

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde VEDLEGG 1 Prosjektmandat Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde Utarbeidet dato : 31.08.2011 Utarbeidet av : Prosjektleder Anne Marit Hamstad Fuglum Samhandlingsdirektør Eva Håheim Pedersen

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle magetarmsykdommer. Helse Bergen HF

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle magetarmsykdommer. Helse Bergen HF Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjon Sentraladministrasjon Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppvekst- og utdaninngsavdelingen Statens Hus 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 2141/2009/020/KARGRO 02.02.2009 NASJONALT TILSYN PÅ OPPLÆRINGSOMRÅDET

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HØRING-UTVIKLINGSPLAN 2025 - HELGELANDSSYKEHUSET Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune vil berømme Helgelandssykehuset

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret

Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetsbarometeret Pandagruppens seminar: Statistikk og indikatorer i regionale analyser 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale

Detaljer

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver Digitaliseringsavdelingen «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Forstå innbyggerforventninger til forvaltningen: Tilbyr de

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Konsekvensutredning. Mulige strukturelle tiltak - fra to til èn? Rollag kommune

Konsekvensutredning. Mulige strukturelle tiltak - fra to til èn? Rollag kommune Prosjektbeskrivelse Konsekvensutredning Mulige strukturelle tiltak - fra to til èn? Rollag kommune August 2008 INNHOLD: 1 Mål og rammer... 1.1 Bakgrunn... 1.2 Mål... 1.3 Rammer... 2 Omfang... 2.1 Oppgaveomfang

Detaljer

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus Kartleggingsrapport Kommunereform i Akershus September 2015 Status for arbeidet med kommunereformen i Akershus Kommunene i Akershus har svart på en enkel spørreundersøkelse om status for arbeidet med kommunereformen.

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni. Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Analyse av kommunens administrative bemanning

Analyse av kommunens administrative bemanning Fjell kommune Analyse av kommunens administrative bemanning Sammenlikning med andre kommuner RAPPORT 19.mars 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Fjell kommune R7641

Detaljer

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Forfatter Dato 22.12.2011 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK

Detaljer

Finn Arthur Forstrøm, AGENDA. Helse, pleie og omsorg er - og vil være - noen av de viktigste basisoppgavene kommunene har ansvar for.

Finn Arthur Forstrøm, AGENDA. Helse, pleie og omsorg er - og vil være - noen av de viktigste basisoppgavene kommunene har ansvar for. Notat Utarbeidet av: Finn Arthur Forstrøm, AGENDA Dato: 1. mars 2010 Emne: HELSE OG SAMHANDLINGSREFORM. NOEN FORHOLD OG PROBLEMSTILLINGER DET BØR TAS STANDPUNKT TIL. Innledning Helse, pleie og omsorg er

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Mandal kommune Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Vilhelm Lunde Holme rådgiver i rådmannens stab Tema Om Mandal og våre utfordringer Økonomiplanprosessen og hvordan vi har forbedret denne med

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

På vegne av Sykehusinnkjøp HF TILBUDSINVITASJON FOR. Rekruttering av Administrerende Direktør til Sykehusinnkjøp HF

På vegne av Sykehusinnkjøp HF TILBUDSINVITASJON FOR. Rekruttering av Administrerende Direktør til Sykehusinnkjøp HF På vegne av Sykehusinnkjøp HF TILBUDSINVITASJON FOR Rekruttering av Administrerende Direktør til Sykehusinnkjøp HF I og med at Sykehusinnkjøp HF er et nytt helseforetak eid av de fire regionale helseforetakene

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: VEN Vår ref.: 11/5628 Dato: 25.10.2011 Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" Sammendrag av rapporten

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten Sammendrag av rapporten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" Sammendrag av rapporten FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

Detaljer

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Espersen om rekrutteringsbistand Ny administrerende direktør Digitale Gardermoen IKS Digitale

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FLÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I FLÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer : Ole Kr. Grimeli, Anders Olav Frydenlund, Anna B. Kollhus, Marit Pettersborg, Trond Skontorp Møtetid: Onsdag 05. april 2017, kl. 9.00-12.00 Møtested: Møterom «Reinsjøfjell», Veksthuset i Flå

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer