Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av systemiske antiinfektiva i sykehjem høsten 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av systemiske antiinfektiva i sykehjem høsten 2015"

Transkript

1 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av systemiske antiinfektiva i sykehjem høsten 2015 Prevalensundersøkelsene gir en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og bruken av systemisk antiinfektiva i norske sykehjem. HAI er infeksjoner som kan assosieres med opphold eller behandling i en helseinstitusjon (sykehus/sykehjem). Alle infeksjoner som oppstår mer enn to dager etter innleggelse registreres som HAI. I undersøkelsen registreres bruk av systemisk antibiotika og antimykotika. Videre bruker vi begrepet antiinfektiva. Resultatene fra prevalensundersøkelsene bør benyttes lokalt for å vurdere om infeksjonsforebyggende tiltak bør endres eller iverksettes. Registrering av all bruk av systemisk antiinfektiva gir sykehjem en mulighet til å vurdere om bruken avviker fra Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Alle antiinfektiva kan ha uønskede bivirkninger og påvirke resistensutvikling. Det er et nasjonalt mål i den nylig utgitte Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten å redusere antibiotikabruk med 30 %. Fra mai 2015 er det i henhold til NOIS-registerforskriften obligatorisk for sykehjem å delta i disse undersøkelsene to ganger i året. Metode Høstens prevalensundersøkelse ble utført én dag i løpet av uke 46 ( november) 2015, og avspeiler forekomsten av HAI og bruk av antiinfektiva i sykehjem denne dagen. Data levert til Folkehelseinstituttet fram til 4.januar.2016 er inkludert i rapporten. Følgende HAI registreres i sykehjem: Symptomatisk urinveisinfeksjon hos beboere med og uten urinveiskateter Nedre luftveisinfeksjon Infeksjon i operasjonsområde (overflatisk og dyp postoperativ sårinfeksjon (inkl. organ/hulrominfeksjon)) Hudinfeksjon I tillegg registreres all systemisk bruk av antiinfektiva (antibakterielle midler inkludert metenamin og antimykotika). Du finner mer informasjon om undersøkelsene i registreringsmalen for sykehjem på våre nettsider. 1

2 Resultater - deltagelse Over beboere fra 525 sykehjem ble inkludert i høstens prevalensundersøkelse. I 2013 var det i følge Statistisk sentralbyrå, sykehjemsplasser i Norge. Det betyr at over 60 % av beboerne i norske sykehjem ble inkludert i høstens undersøkelse. Antall sykehjem som deltok i høstens undersøkelse og totalt antall sykehjem per fylke som er registrert i vår database, er vist i Tabell 1. Deltagelsen per fylke varierte fra 38 % til 85 %. Tabell 1. Fylkesvis deltagelse av sykehjem i prevalensundersøkelsen i uke 46, 2015 Fylke Totalt antall Antall sykehjem som Deltagelse i % sykehjem* har deltatt Akershus Aust-Agder # Buskerud Finnmark Hedmark # Hordaland Møre og Romsdal Nordland # Nord-Trøndelag # Oppland # Oslo Rogaland # Sogn og Fjordane # Sør- Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder # Vestfold Østfold Hele landet * Antall sykehjem kommunene oppga i 2015 at de har til Folkehelseinstituttet # Det er en eller flere kommuner i fylket hvor antall sykehjem er ukjent. Resultater helsetjenesteassosierte infeksjoner Av de beboerne som ble registrert i undersøkelsen, hadde (5,7 %) HAI på undersøkelsesdagen. Det ble registrert totalt HAI. Det betyr at opptil 101 beboere hadde mer enn én HAI, og gir en prevalens av HAI på 6.1 % (figur 1 og tabell 2). Prevalens av HAI etter infeksjonstype er vist i figur 1 og tabell 2. Av beboerne hadde 3,1 % urinveisinfeksjon på undersøkelsesdagen (UVI). Urinveisinfeksjoner forekom hyppigst blant infeksjonstypene som registreres, og utgjorde omtrent 50 % av totalt antall HAI. Blant beboere med urinveiskateter hadde 9,1 % én UVI og blant de uten urinveiskateter hadde 2,4 % én UVI. 2

3 På undersøkelsesdagen hadde 1,7 % av beboerne en nedre luftveisinfeksjon, og 1,0 % en hudinfeksjon. Det ble totalt registrert 84 infeksjoner i operasjonsområde (POSI). Denne type infeksjon utgjorde 6 % av registrerte HAI på undersøkelsesdagen. Av de registrerte POSI var 53 dype, mens 31 var overflatiske. Blant de 822 som var operert siste 30 dager eller siste år dersom de har fått satt inn et fremmedlegeme, hadde 84 (10,2 %) infeksjon i operasjonsområdet. Figur 1. Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehjem per infeksjonstype, beregnet som prosentandel av totalt antall registrerte beboere. Forklaring: Strek indikerer at det fra 2015 kun er sykehjem, mens det tidligere har vært flere typer institusjoner for eldre, som har levert data. 3

4 Tabell 2. Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehjem per infeksjonstype, uke 46, 2015 Infeksjonstype Antall infeksjoner Andel av totalt antall infeksjoner Prevalens (95 % konfidensintervall) Urinveisinfeksjoner hos beboere uten urinveiskateter ,1 % 2,4 % (2,2-2,6) Urinveisinfeksjoner hos beboere med urinveiskateter ,8 % 0,7 % (0,6-0,8) Nedre luftveisinfeksjoner ,2 % 1,7 % (1,5-1,8) Overfladiske postoperative sårinfeksjoner 31 2,1 % 0,1 % (0,1-0,2) Dype postoperative sårinfeksjoner 53 3,6 % 0,2 % (0,2-0,3) Hudinfeksjoner ,2 % 1,0 % (0,9-1,1) Total % 6,1 % (5,8-6,4) Beboere på rehabiliterings- og korttidsavdelinger hadde høyest prevalens av HAI. Den var på henholdsvis 12,3 % og 11,6 %. Beboere på skjermete enheter, langtidsavdelinger og kombinert kort- og langtidsavdelinger hadde en prevalens av HAI på henholdsvis 4,5 %, 5,1 % og 7,1 % (figur 3). Urinveisinfeksjoner var den vanligste infeksjonstypen hos beboere i alle avdelingstyper. Figur 2. Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner hos beboere i sykehjem per avdelingstype, uke 46, 2015, beregnet som prosentandel av totalt antall registrerte beboere. 4

5 Resultater bruk av systemiske antiinfektiva Av de totalt beboerne som ble registrert i høstens undersøkelse om antibiotikabruk, fikk (8 %) systemiske antiinfektiva på undersøkelsesdagen. Ved 127 avdelinger ble det ikke angitt hvilket medikament beboere fikk. Vi har derfor informasjon om forskrivninger. Figur 1. Terapeutisk og profylaktisk bruk av antiinfektiva i norske sykehjem (n=1 758) på undersøkelsesdagen, uke 46, 2015 Fordeling av profylaktisk og terapeutisk bruk av antiinfektiva kan ses i Figur 1. Det ble gitt 962 forskrivninger av antiinfektiva til terapeutisk bruk. Av disse ble 810 (84 %) forskrevet til behandling av helsetjenesteassosierte infeksjoner, mens 152 (16 %) ble forskrevet til behandling av samfunnservervete infeksjoner. 5

6 Figur 2. Indikasjon oppgitt ved forskrivninger av antiinfektiva (profylaktisk og terapeutisk) i sykehjem på undersøkelsesdagen i uke 46, I andre indikasjoner inngår; Prostatitt, epidymitt, obstetrisk eller gynekologisk infeksjon, infeksjon i hjerte/karsystemet, gastroenteritt, ekskl. antibiotika-assosiert diaré Av de totalt forskrivningene av antiinfektiva i norske sykehjem på undersøkelsesdagen høsten 2015, hadde (62 %) oppgitt indikasjon urinveisinfeksjon (øvre, nedre urinveisinfeksjoner eller asymptomatisk bakteriuri). I 312 tilfeller (18 %) var indikasjon nedre luftveisinfeksjon og 152 (9 %) hadde indikasjon hud- og bløtdelsinfeksjon (figur 2). De tre vanligste indikasjonen utgjorde 88 % av alle registrerte forskrivninger på undersøkelsesdagen og bruk av antiinfektiva ved disse indikasjonene beskrives nærmere senere i rapporten. Av de 479 forskrivningene av antiinfektiva til profylaktisk bruk var 470 (98 %) gitt som medisinsk profylakse og 9 (2 %) gitt som kirurgisk profylakse. Av den medisinske profylaksen, ble 92 % oppgitt benyttet for å forebygge urinveisinfeksjoner, se Figur 4 for en oversikt over hvilke antiinfektiva som ble brukt. 6

7 Figur 3. Terapeutisk antiinfektiva til (n=962) brukt i sykehjem på undersøkelsesdagen i uke 46, I andre antiinfektiva inngår de med mindre enn 10 forskrivninger; cefalexin, erythromycin levofloxacin, azithromycin, lymecycline, tobramycin, clarithromycin, cefazolin, imipenem and enzyme inhibitor, micafungin, gentamicin, tetracycline, rifampicin, mecillinam, meropenem, linezolid, ceftriaxone, fusidic acid, fluconazole, vancomycin, chloramphenicol, cloxacillin, piperacillin and enzyme inhibitor Oversikt over antiinfektiva brukt terapeutisk ses i Figur 3. De antiinfektiva som oftest ble brukt, gjenspeiler at urinveisinfeksjon er de hyppigst forekommende infeksjonstypen i sykehjem. I 94 % av tilfellene (n=1 643) ble antiinfektiva administrert peroralt. Intravenøs administrering ble benyttet i 5 % av tilfellene (n=91) og i 0,3 % av tilfellene (n= 5) ble antiinfektiva administrert intramuskulært. For 1 % (n=19) av forskrivningene var administrasjonsmåte ikke oppgitt. Bruk av antiinfektiva ved indikasjon urinveisinfeksjon Av totalt forskrivninger indisert for urinveisinfeksjon, ble 87 % (n= 945) gitt for nedre urinveisinfeksjon, 9 % (n=94) for øvre urinveisinfeksjon og 4 % (n=46) for asymptomatisk bakteriuri. Forskrivning av antiinfektiva til profylaktisk bruk utgjorde 40 % (n=434) og forskrivning til terapeutisk bruk 46 % (n=494) av forskrivningene ved indikasjon urinveisinfeksjon, mens 15 % (n=157) var oppgitt med indikasjon ukjent/annet. 7

8 Figur 4. Andel av ulike antiinfektiva forskrevet som medisinsk profylakse når indikasjon var urinveisinfeksjon (n=434) på undersøkelsesdagen i uke 46, 2015 I andre antiinfektiva inngår de med mindre enn 10 forskrivninger; levofloxacin; amoxicillin, ciprofloxacin, metronidazole, doxycycline, fluconazole, cloxacillin, phenoxymethylpenicillin, pivmecillinam, sulfamethoxazole and trimethoprim Det var 79 % (n=342) kvinner og 21 % (n=92) menn som fikk forskrevet urinveisinfeksjonsprofylakse. Metenamin ble hyppigst gitt for å forebygge urinveisinfeksjoner både blant kvinner og menn og utgjorde 82 % av antiinfektiva gitt til kvinner og 72 % til menn med indikasjon urinveisinfeksjon. 8

9 Figur 5. Andel av ulike antiinfektiva forskrevet til terapeutisk behandling av nedre urinveisinfeksjoner (n=419) på undersøkelsesdagen i uke 46, 2015 I andre antiinfektiva inngår de med mindre enn 10 forskrivninger; ampicillin, piperacillin and enzyme inhibitor, dicloxacillin, doxycycline, cefotaxime, mecillinam, cephalexin, phenoxymethylpenicillin, cefuroxime, benzylpenicillin Det var 73 % (n=304) kvinner og 27 % (n=114) menn som mottok terapeutisk antiinfektiva for nedre urinveisinfeksjoner. Pivmecillinam var hyppigst forskrevet til begge kjønn og 45 % av kvinner som mottok behandling for nedre urinveisinfeksjon og 35 % av mennene fikk dette medikamentet. 9

10 Figur 6. Andel av ulike antiinfektiva forskrevet til terapeutisk behandling av øvre urinveisinfeksjoner (n=66) på undersøkelsesdagen i uke 46, 2015 I andre antiinfektiva inngår de med mindre enn 6 forskrivninger; linezolid, cefuroxime, doxycycline, metronidazole, phenoxymethylpenicillin, cephalexin, cefotaxime, trimethoprim, sulfamethoxazole and trimethoprim Det var 32 kvinner og 34 menn som mottok terapeutisk antiinfektiva for øvre urinveisinfeksjon. Pivmecillinam var hyppigst brukte medikament blant kvinner og utgjorde 42 % etterfulgt av ciprofloxacin med 13 %, mens blant menn var ciprofloxacin brukt omtrent like hyppig som pivmecillinam (24 % vs. 18 %). 10

11 Bruk av antiinfektiva ved indikasjon nedre luftveisinfeksjon Av de 312 forskrivningene med indikasjon nedre luftveisinfeksjon var 84 % (n=261) forskrivning til terapeutisk bruk, 2 % var gitt forebyggende og i 14 % var indikasjon ukjent/annet. Hvilke medikamenter som ble brukt vises i figur 7. Figur 7. Andel av ulike terapeutiske antiinfektiva gitt for nedre luftveisinfeksjoner (n=261) i norske sykehjem på undersøkelsesdagen uke 46, 2015 Amoxicillin 34% Phenoxymethylpenicillin 24% Sulfamethoxazole and trimethoprim 8% Antiinfektiva (virkestoff) Doxycycline Benzylpenicillin Cefotaxime Ciprofloxacin Metronidazole Ampicillin Erythromycin Andre antiinfektiva 7% 5% 3% 3% 3% 2% 2% 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Andel I andre antiinfektiva inngår de med mindre enn 6 forskrivninger: Clarithromycin, Azithromycin, Cefalexin, Imipenem and enzyme inhibitor, Trimethoprim, Nitrofurantoin, Cefazolin, Tobramycin, Clindamycin, Piperacillin and enzyme inhibitor, Meropenem, Methenamine, Ceftriaxone, Cefuroxime Bruk av antiinfektiva ved indikasjon hud- og bløtdelsinfeksjoner, ekskl. postoperative sårinfeksjoner Av de 152 forskrivningene når indikasjon var hud- og bløtdelsinfeksjoner utgjorde 74 % (n=112) forskrivning til terapeutisk bruk, 5 % forebyggende og 21 % med indikasjon ukjent/annet. Hvilke medikamenter som ble brukt vises i figur 8. 11

12 Figur 8. Andel av antiinfektiva brukt ved hud- og bløtdelsinfeksjoner, ekskl. postoperative sårinfeksjoner (n=112) i norske sykehjem på undersøkelsesdagen uke 46, 2015 I andre antiinfektiva inngår de med mindre enn 6 forskrivninger; cefotaxime, cefuroxime, ampicillin, amoxicillin, cefalexin, erythromycin, benzylpenicillin, fluconazole, lymecycline, linezolid, sulfamethoxazole and trimethoprim, fusidic acid, doxycycline, ciprofloxacin, metronidazole Mikrobiologisk prøvesvar Ved 962 forskrivninger av antiinfektiva som behandling, ble det ble tatt 445 (46 %) mikrobiologiske prøver. I 429 (45 %)av tilfellene ble det ikke tatt prøve og i 88 (9 %) av tilfellene var det ukjent om det var tatt en mikrobiologisk prøve). Det ble tatt mikrobiologiske prøver ved 70 % av urinveisinfeksjonene, 12 % av de nedre luftveisinfeksjonene, 67 % av hud- bløtdelsinfeksjonene, 72 % av infeksjoner i operasjonsområdet og i 88 % av tilfellene av sepsis. Diskusjon - hovedfunn De beboerne i norske sykehjem som ble registrert i undersøkelsen utgjør rundt 60 % av alle sykehjemsbeboere i Norge. Av disse hadde 6 % en helsetjenesteassosiert infeksjon på undersøkelsesdagen, og 8 % fikk systemiske antiinfektiva. Av forskrivningene til behandling, ble 84 % forskrevet til helsetjenesteassosierte infeksjoner, noe som ikke er uventet da de fleste infeksjoner, spesielt på langtidsavdelinger, vil bli definert som en helsetjenesteassosiert infeksjon. Forebygging av infeksjoner er viktig for å redusere bruken av antiinfektiva. 12

13 De antiinfektiva som ble hyppigst brukt, ble i hovedsak brukt til behandling av urinveisinfeksjoner, gjenspeiler at urinveisinfeksjoner er de hyppigst forekommende infeksjonene i sykehjem. Ved nedre luftveisinfeksjon ble amoxicillin gitt ved 34 % og fenoxymetylpenicillin 24 %. I retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten oppgis fenoxymetylpencillin som førstevalg ved vanlig pneumoni, og amoxicillin ved KOLS-forverring. De medikamentene som hyppigst er brukt for de tre vanligste indikasjonene i denne undersøkelsen (urinveisinfeksjoner, nedreluftveisinfeksjoner og hud- og bløtdelsinfeksjoner) gjenspeiler i stor grad anbefalingene i retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. ( Den nasjonale Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, omtaler i kapittel 6 tiltak rettet mot kommunale helseinstitusjoner og anslår at den totale bruken av antibiotika på norske sykehjem kan reduseres med opp mot 8 %, og at særlig antibiotikabruk til urinveisinfeksjoner vil kunne reduseres. Den angir også behov for kritisk gjennomgang av den særnorske bruken av metenamin. I denne undersøkelsen var urinveisinfeksjoner den hyppigst registrerte indikasjon for terapeutisk bruk av antiinfektiva, i tillegg var det utstrakt profylaktisk bruk av metenamin. Dette tyder på at det er behov for å vurdere tiltakene for forebygging av urinveisinfeksjoner. I handlingsplanen oppgis det også som et mål om at man på sykehus innen 2020 skal redusere bruken av de bredspektrede midlene karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicilliner med enzyminhibitor og kinoloner med 30 % sammenlignet med 2012 (målt i DDD). (avsnitt 5.1). Disse medikamentgruppene utgjorde 9,2 % av alle forskrivninger i denne undersøkelsen, hvorav ciprofloxacin utgjorde 5 % av totalt antall forskrivninger. Dette gir grunn til å ønske å redusere denne bruken også på sykehjem. Dette er andre gang sykehjem registrer antiinfektiva i prevalensundersøkelser. Noen resultater tyder på feilregistrering. Det må tas forbehold om kvalitet på data. For å bedre datakvalitet, samt få til god bruk av data, vil det vil bli arrangert undervisning i I tillegg må det tas forbehold om at prevalensundersøkelser kun gir et øyeblikksbilde. Vi anbefaler alle sykehjem å gjennomgå egen forekomst av helsetjenesteassosiert infeksjoner og vurdere om smitteverntiltak kan redusere forekomsten i eget sykehjem. Vi anbefaler også å vurdere bruken av antiinfektiva, da spesielt med hensyn til profylakse og behandling av urinveisinfeksjoner. 13

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem våren 2015

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem våren 2015 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem våren 2015 Prevalensundersøkelsene skal gi en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og bruken

Detaljer

Prevalensundersøkelsen våren 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva

Prevalensundersøkelsen våren 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva Prevalensundersøkelsen våren 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva Registreringen av systemiske antiinfektiva i sykehus har vært frivillig siden 2009, men ble fra 2015 obligatorisk. Prevalensundersøkelsen

Detaljer

Prevalensundersøkelsen i sykehus høsten 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva

Prevalensundersøkelsen i sykehus høsten 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva Prevalensundersøkelsen i sykehus høsten 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva Registreringen av systemiske antiinfektiva i sykehus har vært frivillig siden 2009, men ble fra 2015 obligatorisk. Prevalensundersøkelsen

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) våren 2012

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) våren 2012 folkehelseinstituttet Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) våren 2012 Hensikten med prevalensundersøkelsene (endagsundersøkelser) er på en enkel måte å få en oversikt

Detaljer

Malen Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) i sykehus brukes også for rehabiliteringsinstitusjoner.

Malen Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) i sykehus brukes også for rehabiliteringsinstitusjoner. Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre (PIAH) høsten 2011 Hensikten med prevalensundersøkelsene (endagsundersøkelser)

Detaljer

NOIS PIAHnett -Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk

NOIS PIAHnett -Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk NOIS PIAHnett -Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk Fylkeskonferanse i Møre og Romsdal, Molde 2016 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Hensikten

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus våren 2015

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus våren 2015 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus våren 2015 Prevalensundersøkelsene skal gi en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og bruken av antibiotika

Detaljer

NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk

NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk Fylkeskonferanse Nordland, mars 2017 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Relevant ramme-

Detaljer

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner»

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» Høstkonferanse i Telemark, oktober 2015 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

Detaljer

NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk

NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk Fylkeskonferanse i Hedmark og Oppland, Biri 2017 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Relevant

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalensundersøkelsene ble utført 2. juni 2010 på

Detaljer

NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk

NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk Fylkeskonferanse i Rogaland, Stavanger 2017 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Relevant

Detaljer

NOIS, Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utbrudd på sykehjem

NOIS, Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utbrudd på sykehjem NOIS, Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utbrudd på sykehjem Smittevernkonferanse i Førde, Sogn og Fjordane 2014 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Relevant ramme- og

Detaljer

PIAHnett: prevalensovervåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk på sykehjem

PIAHnett: prevalensovervåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk på sykehjem PIAHnett: prevalensovervåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk på sykehjem Smittevernkonferanse i Hordaland, september 2015 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Metode. Prevalensmaler

Metode. Prevalensmaler Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre (PIAH) våren 2011 Hensikten med prevalensundersøkelsene er på

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus høsten 2015

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus høsten 2015 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus høsten 2015 Prevalensundersøkelsene gir en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i norske sykehus. HAI er infeksjoner

Detaljer

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner»

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» Høstkonferanse i Vestfold, november 2015 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Tabell 1. Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus 4. kvartal 2014, etter infeksjonstype

Tabell 1. Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus 4. kvartal 2014, etter infeksjonstype Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2014 Hensikten med prevalensundersøkelsene er på en enkel måte å få en oversikt over

Detaljer

Malen Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) i sykehus brukes også for rehabiliteringsinstitusjoner.

Malen Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) i sykehus brukes også for rehabiliteringsinstitusjoner. Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre (PIAH) høsten 2010 Prevalensundersøkelsene ble utført 1. desember

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalensundersøkelsene ble utført 25. november 2009 på sykehus og i uke 48 (24.-26.

Detaljer

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner»

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» Høstkonferanse i Vestfold, november 2015 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag

Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag 2017 DELRAPPORT 7 AV SMITTSOMME SYKDOMMER I NORGE 2016 ÅRSRAPPORT 2016 Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag Årsrapport 2016

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre Våren 2009

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre Våren 2009 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre Våren 2009 Prevalensundersøkelsene ble utført 27. mai 2009 på sykehus og i uke 22 på helseinstitusjoner

Detaljer

NOIS, Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utbrudd på sykehjem

NOIS, Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utbrudd på sykehjem NOIS, Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utbrudd på sykehjem Smittevernkonferanse i Hedmark og Oppland, Hamar 2014 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Relevant ramme- og

Detaljer

Korleis fremme etterleving av NOISforskrifta. Smitteverndag i Bergen, Hordaland 2014 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

Korleis fremme etterleving av NOISforskrifta. Smitteverndag i Bergen, Hordaland 2014 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Korleis fremme etterleving av NOISforskrifta i sjukeheim? Smitteverndag i Bergen, Hordaland 2014 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Relevant ramme- og lovverk 1996 Forskrift om smittevern

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013 Hensikten med prevalensundersøkelsene er på en enkel måte å få en oversikt over

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014 Hensikten med éndags prevalensundersøkelser er på en enkel måte å få en oversikt over

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013 Hensikten med Folkehelseinstituttets éndags prevalensundersøkelser er på en enkel

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalensundersøkelsene ble utført 26.11. 2008 på sykehus, og i uke 48 (24.-28. november) på helseinstitusjoner for eldre. Materialet som presenteres

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk høsten 2012

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk høsten 2012 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk høsten 2012 Hensikten med prevalensundersøkelsene (endagsundersøkelser) er på en enkel måte å få en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte

Detaljer

Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem, NOIS-PIAH. Nettundervisning våren 2015

Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem, NOIS-PIAH. Nettundervisning våren 2015 Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem, NOIS-PIAH Nettundervisning våren 2015 1 Bakgrunn PIAH nå inkludert i NOIS-registerforskrift Kun sykehjem kan

Detaljer

ERFARINGSKONFERANSE 2016

ERFARINGSKONFERANSE 2016 ERFARINGSKONFERANSE 2016 Heidi Vige, Seniorrådgiver Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder 24.11.16 4 tilsyn Veldig mye bra, noen betraktninger Hvem er virksomhetsleder? Forskrift om legemiddelhåndtering

Detaljer

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner»

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» Smittevernkonferanse Nord-Trøndelag, desember 2015 Horst Bentele Seniorrådgiver,

Detaljer

Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i helseinstitusjoner (PIAH) Registreringsmal for sykehjem

Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i helseinstitusjoner (PIAH) Registreringsmal for sykehjem Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i helseinstitusjoner (PIAH) Registreringsmal for sykehjem Innhold 1 Innledning... 1 2 Formål... 1 3 Undersøkelsestidspunkt...

Detaljer

Pest eller kolera? Antibiotikabruk. Helgelandssykehuset HF,

Pest eller kolera? Antibiotikabruk. Helgelandssykehuset HF, Styresak 86/217 Vedlegg 1 Pest eller kolera? Antibiotikabruk ssykehuset HF, 213-216 Elena Michaelidou, smittevernlege ved ssykehuset HF Trine Aag, farmasøyt ved ssykehuset HF Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Infeksjoner på sykehjem. Anne Mette Koch FoU-avd Haukeland Universitetssykehus sept. 2009

Infeksjoner på sykehjem. Anne Mette Koch FoU-avd Haukeland Universitetssykehus sept. 2009 Infeksjoner på sykehjem Anne Mette Koch FoU-avd Haukeland Universitetssykehus sept. 2009 Hva skal jeg snakke om? Hva kjennetegner sykehjemsbeboeren? Risikofaktorer for infeksjoner Konsekvenser av infeksjoner

Detaljer

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem Stavanger 05.04.2011 Horst Bentele Rådgiver Nasjonalt Folkehelseinstituttet Disposisjon HAI i Norge Effekt av overvåkning

Detaljer

NOIS-PIAH: kodeverk. Administrasjonsmåte. Aldersgruppe. Beskrivelse 1 PO 2 IM 3 Intravenøst 4 Inhalering 5 Rektalt 9 Ukjent

NOIS-PIAH: kodeverk. Administrasjonsmåte. Aldersgruppe. Beskrivelse 1 PO 2 IM 3 Intravenøst 4 Inhalering 5 Rektalt 9 Ukjent NOIS-PIAH: kodeverk Administrasjonsmåte 1 PO 2 IM 3 Intravenøst 4 Inhalering 5 Rektalt 9 Ukjent Aldersgruppe 1 0-4 2 5-9 3 10-19 4 20-29 5 30-39 6 40-49 7 50-59 8 60-69 9 70-79 10 80+ 99 Ukjent Indikasjon

Detaljer

Pest eller kolera? ANTIBIOTIKABRUK OG RESISTENSFORHOLD VED FINNMARKSSYKEHUSET OG I PRIMÆRHELSETJENESTEN I FINNMARK 2013-2015

Pest eller kolera? ANTIBIOTIKABRUK OG RESISTENSFORHOLD VED FINNMARKSSYKEHUSET OG I PRIMÆRHELSETJENESTEN I FINNMARK 2013-2015 Pest eller kolera? Forsideillustrasjon v. Tore Lier ANTIBIOTIKABRUK OG RESISTENSFORHOLD VED FINNMARKSSYKEHUSET OG I PRIMÆRHELSETJENESTEN I FINNMARK 2013-2015 ANNE METTE ASFELDT og GUNNAR SKOV SIMONSEN

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

PEST ELLER KOLERA? Antibiotikabruk og resistensforhold ved Finnmarkssykehuset og i primærhelsetjenesten i Finnmark

PEST ELLER KOLERA? Antibiotikabruk og resistensforhold ved Finnmarkssykehuset og i primærhelsetjenesten i Finnmark PEST ELLER KOLERA? Forsideillustrasjon v. Tore Lier Antibiotikabruk og resistensforhold ved Finnmarkssykehuset og i primærhelsetjenesten i Finnmark 2013-2016 ANNE METTE ASFELDT og GUNNAR SKOV SIMONSEN

Detaljer

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer...

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer... INNHOLD Bakgrunn... 1 Innlogging... 1 Brukere med tilgang... 3 Registrere infeksjoner... 4 Registrere antibiotika... 5 Registreringer... 8 XML (for sykehus)... 9 Rapporter... 9 Validering/logiske kontroller...

Detaljer

Overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og antibiotikabruk på sykehjem

Overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og antibiotikabruk på sykehjem Overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og antibiotikabruk på sykehjem Møre og Romsdal, februar 2013 Horst Bentele Rådgiver Nasjonalt Folkehelseinstituttet Disposisjon Hvorfor fokusere

Detaljer

Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, NOIS-PIAH. Nettundervisning våren 2015

Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, NOIS-PIAH. Nettundervisning våren 2015 Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, NOIS-PIAH Nettundervisning våren 2015 1 Bakgrunn PIAH nå inkludert i NOIS-registerforskrift Rundskriv fra Helsedirektoratet

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer...

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer... INNHOLD Bakgrunn... 1 Innlogging... 1 Brukere med tilgang... 3 Registrere infeksjoner... 4 Registrere antibiotika... 5 Registreringer... 8 XML-import (for sykehus)... 9 Rapporter... 10 Eksport... 10 Validering/logiske

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Disposisjon Infeksjonskontrollprogram (IKP) o Bakgrunn

Detaljer

Status for prevalensregistreringen. Hanne-Merete Eriksen Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet

Status for prevalensregistreringen. Hanne-Merete Eriksen Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet Status for prevalensregistreringen Hanne-Merete Eriksen Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet Hvorfor er overvåking viktig? Oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner/antibiotikabruk

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Bredspektrede antibiotika i norske sykehus 362 6

Bredspektrede antibiotika i norske sykehus 362 6 Originalartikkel Bredspektrede antibiotika i norske sykehus 362 6 BAKGRUNN Et av målene i Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten er å redusere bruken av bredspektrede antibiotika i norske

Detaljer

RASK. Forskrivning av antibiotika 1. januar desember 2016

RASK. Forskrivning av antibiotika 1. januar desember 2016 Toloheimen Kleppestø Sykehjem Austevoll Pleie- og o.. Kolstihagen Sykehjem Fjell Sjukeheim Voss Sjukeheim Ulvik alders og sjuke.. Solhaug Sjukeheim Frieda Fasmers Minne Husnes sjukeheim Knarvik Sjukeheim

Detaljer

KPU STHF. Sakspresentasjon 23/6 2014

KPU STHF. Sakspresentasjon 23/6 2014 KPU STHF Sakspresentasjon 23/6 2014 Saksliste 44/2014 Godkjenning av referat og saksliste 45/2014 Saker meldt til Helsetilsynets utrykningsgruppe (3-3a) 46/2014 Antibiotikastatistikk 47/2014 Insidens og

Detaljer

Infeksjoner på sykehjem

Infeksjoner på sykehjem Infeksjoner på sykehjem Tromsø 19.11.09 Anne Mette Koch FoU-avd Haukeland Universitetssykehus Sykehjem Største institusjonsvesen 38.000 plasser (17% av alle >80 år) Kvinner 70% av de med fast plass Økt

Detaljer

Tilbakemeldingsrapport på egen antibiotikaforskrivning

Tilbakemeldingsrapport på egen antibiotikaforskrivning Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene (RAK) Tilbakemeldingsrapport på egen antibiotikaforskrivning Reseptregisteret Om rapporten I denne rapporten vises antibiotika du har forskrevet og som pasientene

Detaljer

Antibiotikabruk i norske sykehus

Antibiotikabruk i norske sykehus Antibiotikabruk i norske sykehus Hege Salvesen Blix Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt Dette skal jeg snakke om: Metode og Datakilder Hva som brukes globalt, nasjonalt,

Detaljer

Antibiotikastyring i sykehus hvorfor og hvordan?

Antibiotikastyring i sykehus hvorfor og hvordan? Antibiotikastyring i sykehus hvorfor og hvordan? Gunnar Skov Simonsen Avdeling for mikrobiologi og smittevern Bioingeniørdagen 29.03.2017 2 1 Stenger avdeling på UNN etter funn av MRSA-bakterie Påvist

Detaljer

Styresak NOIS-resultater 3. tertial 2016

Styresak NOIS-resultater 3. tertial 2016 Direktøren Styresak 096-2016 NOIS-resultater 3. tertial 2016 Saksbehandler: Beate Sørslett Dato dok: 14.11.2016 Møtedato: 16.11.2016 Vår ref: 2014/2701 Vedlegg (t): Innstilling til vedtak Styret tar saken

Detaljer

Resistensrapport for Ahus

Resistensrapport for Ahus Resistensrapport for Resistensrapport for Avdeling for mikrobiologi og smittevern utarbeider årlig en rapport for å følge utviklingen av antibiotikaresistens hos noen utvalgte bakterier på Akershus Universitetssykehus.

Detaljer

rapport 2004:1 Årsrapport 2003 om sykehusinfeksjoner i kommunale helseinstitusjoner og sykehus

rapport 2004:1 Årsrapport 2003 om sykehusinfeksjoner i kommunale helseinstitusjoner og sykehus rapport 2004:1 Årsrapport 2003 om sykehusinfeksjoner i kommunale helseinstitusjoner og sykehus Rapport 2004:1 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Årsrapport 2003 om sykehusinfeksjoner i kommunale helseinstitusjoner

Detaljer

ANTIBIOTIKABRUK I SYKEHUS. Torunn Nygård Smittevernlege NLSH

ANTIBIOTIKABRUK I SYKEHUS. Torunn Nygård Smittevernlege NLSH ANTIBIOTIKABRUK I SYKEHUS Torunn Nygård Smittevernlege NLSH Antibiotikabruk i sykehus Overvåking Antibiotikabruk Resistens Hvilken vei går det? Bedre eller verre Hva er målet? Andel pasienter som mottar

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Farmasidagene Hjelper bedre smi-evern?

Farmasidagene Hjelper bedre smi-evern? Farmasidagene Hjelper bedre smi-evern? Me-e Walberg, smi-evernoverlege Vestre Viken 6. november me-e.walberg@vestreviken.no Vestre Viken består av åtte klinikker (befolkning: 500.000 mennesker) Bærum sykehus

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Gonoré og syfilis i Norge i 2012

Gonoré og syfilis i Norge i 2012 Gonoré og syfilis i Norge i 2012 Antall meldte tilfeller av gonoré gikk opp i 2012, i hovedsak på grunn av økt forekomst blant menn som har sex med menn (msm). Antall meldte tilfeller av syfilis gikk noe

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

PIAH med fokus på overvåking av antibiotikabruk, Overvåkingsdagen 2010. Janne Møller-Stray Lege Avdeling for infeksjonsovervåking

PIAH med fokus på overvåking av antibiotikabruk, Overvåkingsdagen 2010. Janne Møller-Stray Lege Avdeling for infeksjonsovervåking PIAH med fokus på overvåking av antibiotikabruk, Overvåkingsdagen 2010 Janne Møller-Stray Lege Avdeling for infeksjonsovervåking PIAH? Prevalens av Infeksjoner og Antibiotikabruk i Helseinstitusjoner Prevalensundersøkelser

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

PK/PD hva må en kunne?

PK/PD hva må en kunne? PK/PD hva må en kunne? Per Espen Akselsen Overlege, faglig leder Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten Haukeland universitetssykehus Solstrand 12.11.2012 Farmakokinetikk

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Antibiotikabruk i sykehjem Også et sykepleieransvar?

Antibiotikabruk i sykehjem Også et sykepleieransvar? Antibiotikabruk i sykehjem Også et sykepleieransvar? Smittevernkurs Sandefjord 05.11.13 Per Espen Akselsen Seksjon for pasientsikkerhet/ Regionalt kompetansesenter i sykehushygiene for Helse vest Haukeland

Detaljer

Antibiotikastyring i hus og heim

Antibiotikastyring i hus og heim Antibiotikastyring i hus og heim NICOLAY J. HARBIN LEGE, RÅDGIVER, PROSJEKTKOORDINATOR PROFESSOR MORTEN LINDBÆK ANTIBIOTIKASENTERET FOR PRIMÆRMEDISIN (ASP) Antibiotikasenteret for primærmedisin Opprettet

Detaljer

Rasjonell bruk av antibiotika i norske sykehus

Rasjonell bruk av antibiotika i norske sykehus Rasjonell bruk av antibiotika i norske sykehus Utarbeidet av: Dag Berild, Per Espen Akselsen, Gunnar S Simonsen, Hege S Blix, Marion Neteland Disposisjon Sammenheng mellom antibiotikabruk og resistens

Detaljer

NOIS og prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner på sykehjem

NOIS og prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner på sykehjem NOIS og prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner på sykehjem Smittevernkonferanse i Buskerud, april 2015 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Relevant ramme- og lovverk 1996 Forskrift

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram - hvordan gjør vi det i Trondheim kommune?

Infeksjonskontrollprogram - hvordan gjør vi det i Trondheim kommune? Marit Langli, avdelingsleder Vaksinasjon og smittevernkontoret i Trondheim kommune Infeksjonskontrollprogram - hvordan gjør vi det i Trondheim kommune? Foto: Carl Erik Eriksson Agenda Lov og forskrift

Detaljer

Forebyggende behandling av latent tuberkulose

Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2012 Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2001 2010 Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2001 2010 Einar Heldal Karin Rønning Turid Mannsåker Ulf Dahle 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Vedlegg til pressemelding Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Her presenteres hovedpunktene i halvårsrapporteringer for 2010. Tallene som oppgis er basert på kommunenes rapporteringer

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Europeiske kasusdefinisjoner -hva betyr dette for oss? Overvåkingsdagen 2013 Thale Cathrine Berg 10. september 2013

Europeiske kasusdefinisjoner -hva betyr dette for oss? Overvåkingsdagen 2013 Thale Cathrine Berg 10. september 2013 Europeiske kasusdefinisjoner -hva betyr dette for oss? Overvåkingsdagen 2013 Thale Cathrine Berg 10. september 2013 Bakgrunn CDC-definisjoner for helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i NOIS-POSI og

Detaljer

Rasjonell bruk av antibiotika i norske sykehus

Rasjonell bruk av antibiotika i norske sykehus Rasjonell bruk av antibiotika i norske sykehus Utarbeidet av: Dag Berild, Per Espen Akselsen, Gunnar S Simonsen, Hege S Blix, Marion Neteland 1 Disposisjon Sammenheng mellom antibiotikabruk og resistens

Detaljer