Møteinnkalling Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom Tidspunkt: kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, tlf , e-post eller Anita Simensen, tlf , e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer:( før behandling av sakslista) Trond Edvardsen, ny daglig leder Østfoldforskning Hege Marie Edvardsen; Kommuneplanens arealdel videre framdrift Sakliste Side PS 28/10 Referatsaker 3 PS 29/10 Søkad om alminnelig skjenkebevilling - Buddha Fredrikstad AS 15 PS 30/10 Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Puls Fredrikstad AS 19 PS 31/10 PS 32/10 Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Plankehaugen Kjellern Sportspub AS Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Gaffel og Karaffel, Stortorvet PS 33/10 Søknad om endring av alminnelig skjenkebevilling - Mother India 25 PS 34/10 Virksomhetsplaner 2010 fra virksomhetene i Seksjon for miljø og samfunnsutvikling 27 PS 35/10 Oppnevning av utvalg for ledersamtaler 31 Fredrikstad, Eva Kristin Andersen

2 ordfører

3 PS 28/10 Referatsaker RS 1/10 Brev av : Fylkesmannen opphever Fredrikstad kommunes vedtak i sak 169/09 av om omgjøring av egne vedtak om fradeling og konsesjon - eiendommen gbnr. 214/21 RS 2/10 Protokoll fra møte i Regionrådet Nedre Glomma regionen

4 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4809 Dokumentnr.: 44 Løpenr.: 14380/2010 Klassering: U63 Saksbehandler: Tom B. Johansen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /10 Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Buddha Fredrikstad AS Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Søknad fra firma Buddha Fredrikstad AS, org nr om alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3,over 22 alkohol% for deres bevertningssted Buddha Beach Club, Dampskipsbrygga 14, for inneværende bevillingsperiode fram til ,møtekommes. Bevillingen omfatter en restaurant med bar på 120 m2 og 60 gjesteplasser. Som styrer av bevillingen godkjennes David Petter Lindskog, født og som stedfortreder Kristian Granlie, født Under henvisning til vilkårsadgangen i alkohollovens 4-3, kreves det ordensvakt ved stedet. Ordensvakten skal være godkjent av politiet. 3. Søknad om uteservering for sesongen 2010, imøtekommes. Fredrikstad, Sammendrag Saken gjelder søknad om alminnelig skjenkebevilling for ovennevnte skjenkested. Nye eiere har overtatt virksomheten og dette utløser søknad om ny skjenkebevilling. Søknaden tilfredsstiller de føringer som ligger i de alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker og rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. Brev fra advokatfirmaet Planke DA av Søknad fra Buddha Fredrikstad AS av Uttalelse fra Fredrikstad politistasjon av (unntatt offl l) 4. Uttalelse fra Fredrikstad politistasjon av Uttalelse fra seksjon for omsorg og sosiale tjenester av Uttalelse fra Revisjons Compagniet AS av Kopi av firmaattest 8. Skatteattest fra kemneren i Fredrikstad av

5 9. Attest om restanse på skatt/avgift av Kopi av aksjeeierbok 11. Kopi av driftskonsept 12. Kopi av meny 13. Dokumentasjon på at de ansatte er innmeldt i arbeidstakerregisteret 14. Diverse kunnskapsbevis i alkohollovgivningen Saksopplysninger I søknad av søker advokatfirmaet Planke DA på vegne av sin klient firmaet Buddha Fredrikstad AS om alminnelig skjenkebevilling gruppe 3, for deres skjenkested i Dampskipsbrygga 14. I henhold til det vedlagte driftkonsept, vil stedet bli drevet som tidligere, som en kombinert spiserestaurant med bar. Stedet har på ny skifte inn nye eiere i aksjeportefølgen. Dette vil etter alkohollovens 1-10 utløse søknad om ny bevilling. I henhold til alkohollovens 1-10 første ledd vil bevillingen falle bort ved en overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved overdragelse av alle eller en dominerende del av aksjene. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest 30 dager etter overdragelsen. I dette tilfelle hadde nye eiere overtatt 50 % av aksjene. Søknaden er oversendt høringsinstansene til uttalelse i henhold til alkohollovens 1-7. I den første uttalelse som kom fra politiet datert stillet politiet spørsmålstegn med en av eierne ut fra vandelsmessige grunner. Advokatfirmaet ble gjort oppmerksom på dette forholdet i brev av d.å. I kopi av brev til advokatfirmaet Planke DA fra revisjonsfirmaet Revisjons Compagniet AS av ble det meddelt at en eier har overtatt 100 % av aksjene i selskapet i henhold til kjøpekontrakt og aksjeeierbok. Saken ble på ny oversendt politiet til uttalelse i henhold ovennevnte lovverk. Politiet uttaler i ekspedisjon av d.å., at de ikke har noen bemerkninger ut fra vandelsmessige forhold til den nye eieren av selskapet. Seksjon for omsorg og sosiale tjenester uttaler i notat av d.å. at de ikke har noen bemerkninger til saken ut over rådmannens innstilling. De forespurte attester innen skatte- og avgiftslovgivningen er vedlagt søknaden. Styrer og stedfortreder tilfredsstiller de krav som stilles i alkohollovgivningen. Stedet søker også om uteservering mot bryggepromenaden som tidligere.

6 Økonomiske konsekvenser Ikke relevant i saken Ansattes medbestemmelse Ikke relevant i saken. Vurdering Rådmannen vil bemerke at stedet har skiftet eiere tre ganger siden sist sommer. Det er ikke til å legge skul på at det har vært turbulent rundt tidligere eierskifte ved stedet. Senest i sakene 189/09 og 204/09 behandlet av formannskapet henholdsvis og Det har vært problemer med vandelsvurderinger ut fra økonomiske forhold. På den annen side, kan ikke dette hefte for den nye eier, som er ikke har noen bemerkninger fra høringsinstansene. Søknaden tilfredsstiller ellers de føringer som i de alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker og rådmannen vil derfor anbefale søknaden imøtekommet,

7 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/16566 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: 18751/2010 Klassering: U63 Saksbehandler: Tom B. Johansen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /10 Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Puls Fredrikstad AS Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Søknad fra firma Puls Fredrikstad AS org nr om alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3, over 22 volum% alkohol for deres bevertningssted Puls, Nygaardsgaten 33 for inneværende bevillingsperiode frem til , imøtekommes. Bevillingen omfatter en kombinert spiserestaurant med bar og discotek på 311 m2 med 270 gjesteplasser. Som styrer av bevillingen godkjennes Erland Bjørkelo, født Bevillingen kan ikke tas i bruk før det er oppnevnt godkjent stedfortreder for styrer for bevillingen. 2. Under henvisning til vilkårsadgangen i alkohollovens 4-3, kreves det ordensvakt ved stedet. Ordensvakten skal være godkjent av politiet. 3. Søknad om uteservering på det omsøkte området mot Storgt. for sesongen 2010, imøtekommes. Fredrikstad, Sammendrag Saken gjelder søknad fra firma Puls Fredrikstad AS om overdragelse av skjenkebevilling fra firma Bjørkelo ANS for deres skjenkested i Nygardsgt. 33. Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet under ovennevnte forutsetninger. Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. Søknad fra Puls Fredrikstad AS av Uttalelse fra Fredrikstad politistasjon av (unntatt offentlighet) 3. Uttalelse fra Seksjon for omsorg og sosiale tjenester av Kopi av firmaattest 5. Kopi av aksjeeierbok for firmaet 6. Diverse skatteattester 7. Melding om at de ansatte er innmeldt i AA-registeret 8. Tegninger over skjenkearealet 9. Kunnskapsbevis i alkohollovgivningen for styrer

8 10. Kopi av brukstillatelse av lokalene 11. Kopi av reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for kvartalet Nygaardsgaten Dr. Giebelhausens gate - Storgata Saksopplysninger I søknad av søker firmaet Puls Fredrikstad AS om alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3 for sitt bevertningssted Puls, Nygaardsgt. 33. Firmaet har overtatt driften etter firmaet Bjørkelo ANS. En av eierne var tidligere eier av dette firmaet. I følge de opplysninger som foreligger skal stedet drives etter samme konsept som tidligere Saken er oversendt høringsinstansene til uttalelse i henhold til alkohollovens 1-7. Politiet uttaler i ekspedisjon av d.å., at de har bemerkninger til den oppnevnte stedfortreder for styrer ut fra vandelsmessige grunner. Søker er tilskrevet om dette forholdet i brev av d.å., hvor det er bedt om å oppnevne en ny stedfortreder for styrer. Pr dato er dette brevet ikke besvart. Rådmannen har derfor tatt hensyn til dette forholdet i sin innstilling. Seksjons for omsorg og sosial tjenester uttaler i notat av d.å., at de ikke har noen bemerkninger til saken i samsvar med saksopplysningene slik det fremgår av rådmannens innstilling, og tilrår at søknaden imøtekommes. De forespurte attester innen skatte- og avgiftslovgivningen er vedlagte søknaden Styrer tilfredsstiller de kunnskapskrav som stilles i alkohollovgivningen. En gjør oppmerksom på at det tidligere er mottatt flere klager fra naboene i Storgt. 1, som er nærmeste nabo tvers over gaten til inngangen på stedet, på et meget høyt lydnivå, som virker meget sjenerende på beboerne av disse leilighetene Det søkes også om uteservering for sesongen 2010 på fortauet mot Storgt. Økonomiske konsekvenser Ikke relevant i saken Ansattes medbestemmelse Ikke relevant i saken Vurdering Som det fremkommer av saksopplysningene har kommunen gjennom bygnings- og reguleringsavdelingen mottatt flere klager på et meget høyt støynivå fra skjenkestedet. Det er etablert et relativt nytt boligkompleks i Storgt. 1, tvers over det omsøkte skjenkested. Tidligere var skjenkestedet etablert som en ren spiserestaurant. Nå drives også stedet også som et discotek på sen kveldstid, noe som en må forutsette øker støynivået ved stedet. Rådmannen vil derfor vise til den tidligere vedtatte reguleringsplan for området, hvor det fremkommer at hvis det skal etableres forsamlingslokaler i området, som en også må forutsette omfatter skjenkesteder, skal dette ikke medføre ulemper for naboene. Søknaden tilfredsstiller ellers de føringer som ligger i de alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker.

9 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2010/1338 Dokumentnr.: 5 Løpenr.: 15599/2010 Klassering: U63 Saksbehandler: Tom B. Johansen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /10 Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Plankehaugen Kjellern Sportspub AS Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Søknad fra firma Plankehaugen Kjellern Sportspub AS org nr om alminnelig skjenkebevilling for gruppe 2, alkohol inntil 22 volum% for deres skjenkested Kjellern Sportspub Stortorvet 5/7 for inneværende bevillingsperiode frem til , imøtekommes. Bevillingen omfatter en pub på ca 350 m2 med 250 gjesteplasser. Som styrer av bevillingen godkjennes Jaran Berg, født og som stedfortreder for styrer godkjennes Marie Torper, født Under henvisning til vilkårsadgangen i alkohollovens 4-3, kreves det ordensvakt ved stedet. Ordensvakten skal være godkjent av politiet. Fredrikstad, Sammendrag Saken gjelder søknad fra ovennevnte firma om alminnelig skjenkebevilling. Stedet er tidligere tildelt skjenkebevilling for gruppe 2. Imidlertid er nye eiere kommet inn og firmaet har endret navn og org.nr. Dette vil etter alkohollovens bestemmelser utløse søknad om ny bevilling. Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. Søknad fra Plankehaugen Kjellern Sportspub AS av Uttalelse fra Fredrikstad politistasjon av Uttalelse fra Seksjon for omsorg og sosiale tjenester av Kopi av firmaattest 5. Kopi av aksjonæroversikt 6. Diverse skatteattester fra Kemneren i Fredrikstad av Kopi av kunnskapsbevis i alkohollovgivningen for styrer og stedfortreder

10 Saksopplysninger I søknad av d.å. søker firmaet Plankehaugen Kjellern Sportspub AS om alminnelig skjenkebevilling for gruppe 2 for deres skjenkested Kjellern Sportspub, Stortorvet 5/7. Stedet ble tildelt alminnelig skjenkebevilling i f/sak 164/09 for firmaet Plankehaugen. Nye eiere har kommet inn i tillegg til de gamle, og nytt firma er registrert i foretaksregisteret. I henhold til alkohollovens 1-10 vil dette utløse søknad om ny bevilling. Søknaden er oversendt høringsinstansene til uttalelse i henhold til alkohollovens 1-7. Politiet uttaler i ekspedisjon av at de ikke har noe å bemerke til søknaden. Seksjon for omsorg og sosiale tjenester uttaler i notat av d.å., at de ikke har noen bemerkninger til søknaden og anbefaler den imøtekommet. De forespurte attester innen skatte- og avgiftslovgivningen er vedlagt søknaden. Styrer og stedfortreder tilfredsstiller de kunnskapskrav som stilles i alkohollovgivningen. Økonomiske konsekvenser Ikke relevant i saken Ansattes medbestemmelse Ikke relevant i saken Vurdering Rådmannen har ingen bemerkninger til saken ut over saksopplysningene da søknaden tilfredsstiller de føringer som ligger i de alkoholpolitiske retningslinjer for alkoholssaker.

11 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2010/1641 Dokumentnr.: 8 Løpenr.: 14777/2010 Klassering: U63 Saksbehandler: Tom B. Johansen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /10 Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Gaffel og Karaffel, Stortorvet 2 Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Søknad fra firma Lille Saigon AS, org nr om alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3, alkohol med over 22 volum% for deres bevertningssted Gaffel og Karaffel, Stortorvet 2, for inneværende bevillingsperiode frem til , imøtekommes. Bevillingen omfatter en spiserestaurant på 120 m2 med 60 gesteplasser. Som styrer av bevillingen godkjennes Cathrine Forsberg, født og som stedfortreder Erik Fernando Thorbergsen, født Søknad om uteservering på et omsøkt område mot Stortorvet på 20 m2 for sesongen 2010, imøtekommes. Fredrikstad, Sammendrag Saken gjelder søknad fra ovennevnte firma om alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3 for deres bevertningssted i Stortorvet 2. Det har tidligere vært drevet skjenkevirksomhet i lokalene og søknaden tilfredsstiller krav som stilles i de alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker slik at rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. Søknad fra firma Lille Saigon AS av Uttalelse fra Fredrikstad politistasjon av Uttalelse fra seksjon for omsorg og sosiale tjenester av Kopi av firmaattest 5. Skatteattest fra Kemneren i Sarpsborg av Attest om restanse på skatt/avgift fra Skatte Øst av Melding om at de ansatte er innmeldt i AA-registeret 8. Tegninger over skjenkearealet 9. Kopi av meny 10. Div. kunnskapsbevis i alkohollovgivningen

12 Saksopplysninger I søknad av d.å. søker firmaet Lille Saigon AS om alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3 for sitt bevertningssted i Stortorvet 2. Firmaet har overtatt lokalene etter tidligere Gamlegården Spiseri som drev restaurant i lokalene, og som var tildelt skjenkebevilling for inneværende bevillingsperiode. I henhold til de fremlagte opplysninger skal stedet drives som en spiserestaurant. Søknaden er oversendt høringsinstansene til uttalelse i henhold til alkohollovens 1-7. Politiet uttaler i ekspedisjon av d.å., at de har intet å bemerke til søknaden. Seksjon for omsorg og sosiale tjenester uttaler i notat av d.å., at de ikke har bemerkninger til saken og tilrår at søknaden imøtekommes. De forespurte attester innen skatte- og avgiftslovgivningen er vedlagt søknaden. Styrer og stedfortreder tilfredsstiller de kunnskapskrav som stilles i alkohollovgivningen. Det søkes også om uteservering mot Stortorvet for sesongen Økonomiske konsekvenser Ikke relevant i saken Ansattes medbestemmelse Ikke relevant i saken Vurdering Rådmannen har ingen bemerkninger ut over saksopplysningene da søknaden tilfredsstiller de føringer som ligge i de vedtatte alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker.

13 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2010/1559 Dokumentnr.: 5 Løpenr.: 19152/2010 Klassering: U63 Saksbehandler: Jarle Leknes-Kilmork Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /10 Søknad om endring av alminnelig skjenkebevilling - Mother India Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: Søknad fra Restaurant Mother India AS, organisasjonsnummer; om alminnelig skjenkebevilling gruppe 3, alkohol over 22 volum % ved deres bevertningssted Restaurant Mother India, Storgaten 20 for inneværende bevillingsperiode frem til , imøtekommes. Bevillingen omfatter en spiserestaurant på 180 m 2 og med 80 gjesteplasser. Som styrer for bevillingen godkjennes Shiv Kumar Sharma, født og som stedfortreder godkjennes Jiwan Jyoti Sharma, født Fredrikstad, Sammendrag Restaurant Mother India AS søker om endring av alminnelig skjenkebevilling ved at de flytter virksomheten fra Nygaardsgaten til Storgaten 20. Vedlegg Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. Søknad fra Restaurant Mother India AS, mottatt Firmaattest fra Brønnøysundregisteret 3. Skatteattest fra kemneren, datert Bekreftelse på registrering i merverdiregisteret fra Skatt vest, datert Firmaattest fra Agenda regnskap, datert Revisjonsberetning for 2008, datert Tegning over bevertingsstedet. 8. Bekreftelse på yrkesskadeforsikring fra Trygg Vesta. 9. Kunnskapsbevis i alkohollovgivningen for styrer og stedfortreder. 10. Aksjeeierbok for selskapet. 11. Melding til Mattilsynet. 12. Utskrift arbeidstakerregisteret av Bevillingsvedtak datert Leiekontrakt vedrørende Storgaten 20, signert Uttalelse fra politiet, datert Uttalelse fra omsorg og sosiale tjenester, datert

14 Saksopplysninger Restaurant Mother India AS søker om endring av alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 3, det vil si alkohol over 22 volum %, Restauranten flytter virksomheten fra Nygaardsgaten 17 til Storgaten 20. I følge søknaden skal virksomheten drive med samme konsept som tidligere, spiserestaurant med Indisk meny. Søknaden er oversendt høringsinstansene til uttalelse i henhold til alkoholloven 1-7. Politiet uttaler at de ikke har noen bemerkninger til søknaden. Seksjon fra omsorg og sosiale tjenester uttaler i notat av at de ikke har noe å bemerke og at de anbefaler at søknaden imøtekommes. De forespurte attester fra skatte- og avgiftslovgivningen er vedlagt søknaden. Styrer og stedfortreder tilfredsstiller de kunnskapskrav som stilles i alkoholloven. Økonomiske konsekvenser Ikke relevant i saken. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant i saken. Vurdering Restaurant Mother India AS søker om endring av alminnelig skjenkebevilling ved at de flytter virksomheten fra Nygaardsgaten til Storgaten 20. Virksomheten har drevet spiserestaurant i mange år og det skal drives med samme konsept på nytt sted i følge søknaden. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer og anbefaler at søknaden imøtekommes.

15 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/17181 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 5517/2010 Klassering: 145 Saksbehandler: Karine Nordbø Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /10 Virksomhetsplaner 2010 fra virksomhetene i Seksjon for miljø og samfunnsutvikling og korrigerte netto budsjettrammer Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Virksomhetsplaner med detaljbudsjett for staben og de fire virksomhetene i Seksjon for miljø og samfunnsutvikling, samt HMS-kalender for seksjonen, tas til orientering. 2. Korrigerte netto budsjettrammer til staben og virksomhetene vedtas. Fredrikstad, Sammendrag vedtok formannskapet Handlingsplan for for Seksjon for miljø og samfunnsutvikling med nettorammer til den enkelte virksomhet. Virksomhetsplaner for Geodataavdelingen, Arealplanavdelingen, Avdeling for miljørettet helsevern, Fellesfaglig avdeling og Stab med detaljbudsjett legges nå frem for formannskapet til orientering. Virksomhetsplanene tar opp i seg de føringer som følger av vedtatt budsjett 2010 og handlingsplan for Fredrikstad kommune og Handlingsplan for Seksjon for miljø og samfunnsutvikling. HMS-kalender for 2010 for Seksjon for miljø og samfunnsutvikling legges også frem til orientering. Som følge av endrede innsparingsmuligheter og udekkede behov i stab og virksomhetene legges korrigerte netto budsjettrammer til stab og virksomhetene frem for Formannskapet. Vedlegg 1. Virksomhetsplaner for Staben og de fire virksomhetene i Seksjon for miljø og samfunnsutvikling, samt HMS-kalender for Seksjon for miljø og samfunnsutvikling. (Følger som eget vedlegg til Formannskapets medlemmer). Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 2. Budsjett 2010 og handlingsplan for Fredrikstad kommune. 3. Vedtatt handlingsplan for Seksjon for miljø og samfunnsutvikling.

16 Saksopplysninger I henhold til vedtatt ramme til Seksjon for miljø og samfunnsutvikling, rammefordeling mellom virksomhetene i seksjonen og vedtatte mål og tiltak har staben og virksomhetene i Seksjon for miljø og samfunnsutvikling utarbeidet virksomhetsplaner for Disse legges nå frem for formannskapet til orientering. Felles HMS-kalender for 2010 for Seksjon for miljø og samfunnsutvikling legges også frem til orientering. For øvrig vises det til vedlagte virksomhetsplaner og HMS-kalender. I utgangspunktet skal ikke virksomhetsplaner legges frem for politiske utvalg. Ettersom seksjonen har et vidt spekter av fagområder, tidligere politisk utvalg har oppfattet dette som nyttig informasjon og Formannskapet er et nytt utvalg for seksjonen legges planene likevel frem til orientering. I etterkant av behandling av Budsjett og handlingsplan for for Seksjon for miljø og samfunnsutvikling har seksjonen sett på rammefordelingen mellom virksomhetene på nytt. Detaljbudsjettene til staben og virksomhetene er gjennomgått og korrigert. Dette gjelder spesielt i forhold til nye innsparingstiltak knyttet til midlertidige vakanser i ledige stillinger og sykefravær og ufordelte innsparinger. Rammene til virksomhetene er deretter justert i henhold til innsparinger og behov slik at budsjettet blir mest mulig reelt og seksjonen får størst effekt ut av tildelt netto budsjettramme. I etterkant av behandlingen i formannskapet har det også blitt overført kr fra Seksjon for omsorg og sosiale tjenester knyttet til overføring av samfunnsmedisinerne og kr til Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling knyttet til overføring av drifting av eiendomsarkivet. Netto budsjettramme til Seksjon for miljø og samfunnsutvikling har dermed økt fra kr til kr. Alle tall i kr Opprinnelige netto budsjettrammer Korrigeringer Endrede oppgaver Justering internt Korrigerte netto budsjettrammer Stab Geodataavdelingen Arealplanavdelingen Avd. for miljørettet helsevern Fellesfaglig avdeling Sum Økonomiske konsekvenser Se vedlagte virksomhetsplaner. Ansattes medbestemmelse Drøftings- og informasjonsmøter er gjennomført med virksomhetsledere, tillitsvalgte, ansatte og Samarbeids- og ansettelsesutvalget (SAU) i seksjonen i forhold til handlingsplan for Seksjon for miljø og samfunnsutvikling. Ansatte er tatt med i det videre arbeidet med utarbeidelse av virksomhetsplaner. Vurdering Seksjon for miljø og samfunnsutvikling har gjennom flere år hatt betydelig reduserte ordinære driftsrammer. Arbeidsoppgavene har økt etter overføring av oppgaver fra stat og fylkeskommune, og det er gjennomgående sterk etterspørsel etter seksjonens tjenester. Som følge av organisasjonsmessige endringer er det ikke mulig å sammenligne 2010 direkte med tidligere år. Nye aktiviteter og innsparingsbehov er innarbeidet i budsjettene og

17 virksomhetsplanene som legges frem for formannskapet. Det har vært nødvendig å foreta en sterk prioritering av de oppgaver og tjenester som skal utføres. I 2010 er ressursene vridd ytterligere mot lovpålagte oppgaver, inntektsbringende arbeid og politisk etterspurte oppgaver, og tjenesteproduksjonen forsøkes ytterligere noe effektivisert. Som følge av konjunkturnedgangen i bygge- og anleggsbransjen er det fortsatt knyttet stor usikkerhet til gebyrinntektene i Geodataavdelingen. Det vises ellers til vedlagte virksomhetsplaner og detaljbudsjett.

18 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/14612 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: 15640/2010 Klassering: 411 Saksbehandler: Leif Johannessen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /10 Oppnevning av utvalg for ledersamtaler Ordførerens innstilling Ordføreren anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: Til å gjennomføre ledersamtaler med rådmannen oppnevnes: 1. Ordfører Eva Kristin Andersen 2. Leder av administrasjonsutvalget Stig T. Nordberg 3. Gruppeleder Jon Ivar Nygård Fredrikstad, Sammendrag Ordføreren ønsker å komme i gang med tilbakemeldinger/ledersamtaler i tråd med rådmannens arbeidsavtale. Ordfører mener formannskapet vil være en altfor stor forsamling til samlet å gjennomføre slike samtaler og anbefaler derfor at formannskapet bemyndiger dette til et eget utvalg bestående av 3 personer. Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger I rådmannens arbeidsavtale med Fredrikstad kommune pkt. 6 Resultatkrav/oppfølging heter det: Rådmannen skal gis jevnlige tilbakemeldinger fra formannskapet eller den formannskapet måtte bemyndige. Slik tilbakemelding skal gis en til to ganger pr. år. Det kan inngås særskilt lederavtale mellom rådmannen og politisk foresatte. Ordføreren ønsker å komme i gang med slike tilbakemeldinger/samtaler. Ordfører mener formannskapet vil være en altfor stor forsamling til samlet å gjennomføre slike samtaler og anbefaler derfor at formannskapet bemyndiger dette til et eget utvalg bestående av 3 personer.

19 Ordføreren mener dette bør værer ordføreren selv som rådmannens nærmeste politisk foresatt i det daglige arbeid, gruppeleder for det største opposisjonspartiet og leder av administrasjonsutvalget da dette er et partssammensatt utvalg og det utvalg som behandler spørsmål av arbeidsgiverpolitisk karakter. For å sikre at de synspunkter som kommer fram er representative for hele det politiske miljø ønsker ordføreren at det nedsatte utvalget gjennomfører samtaler med gruppelederne før det gjennomføres samtaler med rådmannen Økonomiske konsekvenser Ingen Ansattes medbestemmelse Ikke relevant da dette er en sak direkte mellom det politiske miljøet og rådmannen. Vurdering Ordføreren har ingen spesielle vurderinger utover hva som framkommer under saksopplysningene.

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset; Nygaardsg 16, Formannskapssalen Tidspunkt: 28.02.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82, e-post bjin@fredrikstad.kommune.no,

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Lykkeberg, møterom formannskapssalen (mrk.sted) Tidspunkt: 27.08.2009 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon 69 30 62 82, e-post yvme@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom formannskapssalen Tidspunkt: 23.04.2009 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon 69 30 62 82, e-post yvme@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Tidspunkt: 23.09.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon 69 30 62 82, e-post yvme@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Tidspunkt: Torsdag 07.02.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69306282, eller epost:

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom formannskapssalen Tidspunkt: 15.04.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, tlf.69 30 62 82, e-post yvme@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16, Tidspunkt: Torsdag 13.03.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82 eller e-post

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Torsdag 26.10.2006 Tidspunkt: Fra kl. 09:30-11.35 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 144/06-150/06 MEDLEMMER

Detaljer

Rådhuset, Nygaardsg.16, møterom formannskapssalen kl. 15:30 NB! mrk.tiden

Rådhuset, Nygaardsg.16, møterom formannskapssalen kl. 15:30 NB! mrk.tiden Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Tidspunkt: Rådhuset, Nygaardsg.16, møterom formannskapssalen 19.05.2009 kl. 15:30 NB! mrk.tiden Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, 69 30 62 82, e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Torsdag 26.06.2008 Tidspunkt: Fra kl. 09:00 11:35 (deretter omvisning) Møtested: Borg Havn, Øraveien 27 Fra til saksnr.: 108/08 114/08 MEDLEMMER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom formannskapssalen Tidspunkt: 04.06.2009 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon 69 30 62 82 e-post yvme@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt.16, møterom formannskapssalen Tidspunkt: 25.06.2009 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, 69 30 62 82 e-post yvme@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014.

Byrådet i Bergen fornyet i sitt møte 26. juni 2013 bevillingen ved Hitland Gjestegård. Bevillingen ble fornyet frem til 30. juni 2014. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000247-49 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/966 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OX STEAK HOUSE STEINKJER

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Skjenkearealet godkjennes slik det fremkommer av vedlagte tegninger og arealbeskrivelse.

Saksframlegg. Skjenkearealet godkjennes slik det fremkommer av vedlagte tegninger og arealbeskrivelse. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING VIDA RESTAURANT AS - PARKKAFEEN Arkivsaksnr.: 09/37493 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger skjenkebevilling

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 04.11.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl 11:00. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Fra til saksnr.: 145/10-152/10 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT

Detaljer

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs ved Kryddar, Østre Nesttunvegen 6, innvilges.

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs ved Kryddar, Østre Nesttunvegen 6, innvilges. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201400179-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. oktober 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. oktober 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200001983-76 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-132 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 11.12.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Simensen, telefon 69 30 62 92, e-post ansi@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 02.11.2011 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 48/11 INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

Detaljer

I følge søknaden beskrives Fana Golfklubb som et spisested/ selskapslokale.

I følge søknaden beskrives Fana Golfklubb som et spisested/ selskapslokale. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201217489-4 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 30.06.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 12:00-12:30 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Erik

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201511301-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.04.2009 82/09

Detaljer

SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR

SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-13/6982-7 75198/14 11.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.08.2014 Stavanger

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201105908-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører(s)

Bjørn Iversen Ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.05.2016 OBS tirsdag Tid:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Egersund Arena Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 18:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.09.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 LOVISENBERG FAMILIECAMPING - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201003191-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201516956-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.09.2011, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 09:30 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16,,formannskapssalen Fra til saksnr.: 137/11-140/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Til: Byrådsleders avdeling felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. november 2011

Til: Byrådsleders avdeling felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 8. november 2011 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201005301-54 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 30. mars 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 30. mars 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Notat Saksnr.: 200902398-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 30. mars 2009

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte VIRKSOMHETEN (veil. pkt. 1) Navn på stedet Evt.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møtested: Fjordfisk - Utgårskilen, møterom Personalrommet på Fjordfisk lokaler Tidspunkt: 16.06 2011 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til på telefon 47 41 11 66

Detaljer

Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 02/ Dato:

Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 02/01678-022 Dato: 23.05.2002 PALMEN AS, FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING INNSTILLING TIL: formannskapet - driftsstyret for økonomi- og

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. februar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. februar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200915838-10 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: SIGH Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. september 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. september 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200412863-45 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 21. september

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk til Fire M AS,

Detaljer

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000324-115 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 07.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 / 908 55 384,

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 21. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201102922-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Onsdag 24.05.3006 Tidspunkt: Fra kl. 09:00-10:05 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 74-81 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, 4. etg, møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 26.05.2009 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon 69 30 61 05,

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. februar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. februar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201001546-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. januar 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 27. januar 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Notat Saksnr.: 200901183-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 27. januar 2009

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. april 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. april 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200003917-47 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. november 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. november 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200916959-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 10. mai 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 10. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201110415-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: Onsdag 20.10.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for samfunn og miljø. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for samfunn og miljø. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2010 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 09.05.2011 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon 4147 1166 eller

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 22. januar Bjørn Iversen ordfører (s)

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 22. januar Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 29.01.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201524042-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Bevillingssøker er Krishnasamy Nelson, enkeltpersonsforetak org. nr

Bevillingssøker er Krishnasamy Nelson, enkeltpersonsforetak org. nr BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201629042-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 20. oktober

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.08.2014 201416rr-01 u63 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 29114 36114 Levekårsutvalget Kommunestyre

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering: - Utviklingsprosess innen helse og velferdsområdet v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal 1 time.

I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering: - Utviklingsprosess innen helse og velferdsområdet v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal 1 time. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 29.09.2016 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 27.01.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Som styrer godkjennes Güven Bulduk og som stedfortreder Rahim Akdemir.

Saksframlegg. Som styrer godkjennes Güven Bulduk og som stedfortreder Rahim Akdemir. Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - OVERDRAGELSE FELLINI RESTAURANTE PIZZERIA AS Arkivsaksnr.: 09/43770 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet innvilger skjenkebevilling

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. desember 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. desember 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200917352-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

KOLIBRI AS - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (UNDER 4,7 % VOL.), ØL (OVER 4,7 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN

KOLIBRI AS - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (UNDER 4,7 % VOL.), ØL (OVER 4,7 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Stedet beskrives som et spisested hvor 80 % av omsetningen forventes å utgjøre mat.

Stedet beskrives som et spisested hvor 80 % av omsetningen forventes å utgjøre mat. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/etat for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201530867-10 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Etat for skjenkesaker Dato: 04. november

Detaljer

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 ved Golden Chopsticks, Kringsjåveien 45, innvilges.

A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 ved Golden Chopsticks, Kringsjåveien 45, innvilges. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201626723-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 30. september

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200112185-154 Emnekode: -7513 Saksbeh: SERB Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 29.

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. juli 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. juli 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200705993-66 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 3. juli 2009

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 6. mai 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 6. mai 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200917529-34 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Det har vært bevilling i lokalene gjennom en årrekke. Gamle Bergen Tracteursted har vært kategorisert som et spisested/ selskapslokale.

Det har vært bevilling i lokalene gjennom en årrekke. Gamle Bergen Tracteursted har vært kategorisert som et spisested/ selskapslokale. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201710841-4 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 24. april

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 21.05.2015 Tidspunkt: 12:00 12.50 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Grete Bækken Mollan Varaordfører AP Anita

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Fagnotat - Klosteret Kaffebar, Klosteret 16 - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til

Fagnotat - Klosteret Kaffebar, Klosteret 16 - Søknad om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201123995-39 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat - Fana Paintball, Totlandsveien Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling gruppe 1-3 inne og utendørs frem til

Fagnotat - Fana Paintball, Totlandsveien Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling gruppe 1-3 inne og utendørs frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201522734-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: TEGJ Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 09. februar

Detaljer

Fagnotat - MS Westcruise - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 frem til

Fagnotat - MS Westcruise - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201618648-8 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 31. august

Detaljer

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Kyrres Bar & Kjøkken - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Kyrres Bar & Kjøkken - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201633418-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 26. januar

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJENKEBEVILLING TIL NYTT DRIFTSSELSKAP - KARMØY KYSTKULTURSENTER

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN,

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 18. mai 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 18. mai 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200903273-15 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 18. mai 2009

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 12.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 11.11.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer