Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til:"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: kl. 9:00 Sted: Terningen arena Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Lise Iversen Kulbrandstad, Knut Jacobsen Melum, Stine Dahl, Maren Kyllingstad, Sevat Lappegard, Line Rustad, Atle Hauge SAKSKART Side Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 3/15 14/ Årsregnskap 2014 rapportert til Kunnskapsdepartementet (UO Offl 5.2) 4/15 14/ Virksomhetsrapport /15 15/ Reglement for sidegjøremål ved Høgskolen i Hedmark8 21 6/15 15/ /15 15/ Tilsetting i stilling som professor II innen ledelse og kommunikasjon (UO Offl ledd) Opprettelse av stilling som dosent i realfagsdidaktikk ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap 30 Orienteringssaker Endelig tildeling 2015 fra KD og intern fordeling 38 Forlenget delvis permisjon UO Offl 13 jfr Fvl 13.1 RF 2015/1 Delvis permisjon fra stilling som professor UO Offl 13 jfr Fvl 13.1 Elverum, Lise Iversen Kulbrandstad rektor Pål E. Dietrichs høgskoledirektør 1

2 1 4/15 Virksomhetsrapport Arkivsak-dok. 14/ Saksbehandler Helene Herland Bakke Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret tar Virksomhetsrapport per til orientering. Saksfremstilling Virksomhetsrapport per rapporterer status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen (HA) og de fire avdelingene. Høgskolen i Hedmark har totalt et positivt resultat per på kr Den bevilgningsfinansierte virksomhet (BFV) har et positivt resultat på kr og den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) har et positivt resultat på kr Vedlegg til sak Virksomhetsrapport per

3 2 Virksomhetsrapport per Økonomi Virksomhetsrapport per rapporterer status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen (HA) og de fire avdelingene. 1.1 Høgskolen i Hedmark (HH) Tabellen under viser en samlet oppstilling av regnskap og budsjett for Høgskolen i Hedmark som helhet i

4 Tabell 1.1 ØKONOMIRAPPORT Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BFV) LØNN ADK SUM INNTEKTER BIDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA-B) LØNN ADK SUM INNTEKTER OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA-O) LØNN ADK SUM INNTEKTER SUM HØGSKOLEN I HEDMARK LØNN ADK SUM Regnskap og budsjett viser inntekter med negativt fortegn og kostnader med positivt fortegn. Negative avvik vises i rødt med negativt fortegn (avvik vises i absolutte tall). Inntekter inneholder investeringer og avskrivninger. BOA betyr bidrags- og oppdragsaktiviteter og BOA-O innbefatter kun oppdragsaktiviteten med krav til leveranse. Overskuddet disponeres påfølgende år etter styrevedtak. Andre drifts kostnader (ADK) inneholder ordinære drifts- og reisekostnader, finansinntekter og -kostnader, avregninger mot balansen for utsatt virksomhet og interne transaksjoner (f.eks. refusjon av lønnskostnader fra BOA). Generelle kommentarer HH har totalt et positivt resultat per på kr Den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV) har et positivt resultat på kr og den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) har et positivt resultat på kr Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet (KD) var kr i 2014, og det var en økning på 7,3 % fra bevilgning i Opprinnelig tildeling fra KD i 2014 var på kr , men høgskolen fikk i revidert nasjonalbudsjett kr 474 basert på langsiktig strategisk ramme og utdanningsinsentivet. Midlene ble tildelt prosjekt e-læring og høgskolepedagogikk. 3 Akkumulert per Desember Periodiseringer BFV Det er i desember måned periodisert inn netto kr i kostnader. Det er i hovedsak påløpte, ikke utbetalte lønnsforpliktelser og fakturaer. 3

5 1.2 Bevilgningsfinansiertvirksomhet (BFV) per avdeling og HA Diagram Tall i 1 000,-. Avdeling AØL er inkl. institutt for landbruksfag på studiested Blæstad 1.3 Avdeling LUNA Tabell 1.2 ØKONOMIRAPPORT Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER SUM AVDELING LUNA (BFV OG BOA) LØNN ADK SUM Totalt (BFV og BOA) har avdeling LUNA et positivt resultat per på kr Bevilgningsfinansiertvirksomhet Tabell 1.3 ØKONOMIRAPPORT Akkumulert per Desember Akkumulert per Desember Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER LØNN BFV AVDELING LUNA ADK SUM Generelle kommentarer BFV Avdeling LUNA har et negativt resultat på BFV per på kr Planlagt og budsjettert merforbruk 2014 var på kr 1 400, men avdelingen hadde opsjon på å bruke inntil kr fra virksomhetskapital. Avdelingen har dermed brukt kr av virksomhetskapitalen til å dekke inn det negative resultatet. Avvik i ADK i perioden skyldes i all hovedsak høyere kostnader enn budsjettert til eksterne praksisveiledere ute i praksisfeltet. Til tross for vesentlige merkostnader på praksisområdet, klarte avdelingen å redusere kostnadene og øke inntektene på andre enheter slik at totalresultatet ble i henhold til plan. Resultatforbedring siden siste prognosesetting skyldes bl.a. lavere lønnskostnader enn budsjettert pga. stillinger i vakanse, og høyere refusjoner fra prosjekter ut over budsjett. Avdeling LUNA fikk kr i supplerende tildelingsbrev (statsbudsjettet 2014, kap. 281 post 01). Midlene brukes til å øke kapasiteten ved avdeling LUNA for å styrke etter- og videreutdanning til 4

6 lærere i tråd med regjeringens satsing. Kr av dette ble benyttet i 2014, mens kr forventes å bli brukt 1. kvartal Det er i desember måned periodisert inn netto kr i kostnader. I hovedsak er dette påløpte, ikke utbetalte lønnsforpliktelser og fakturaer. Pr var virksomhetskapital (note 8 3 ) for avdelingen kr 7 437, og den øker i 2014 med totalt kr Bidrags- og oppdragsaktivitet Tabell 1.4 ØKONOMIRAPPORT Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER BOA-B LUNA LØNN ADK SUM INNTEKTER BOA-O LUNA LØNN ADK SUM Resultatet for BOA-O per ved avdeling LUNA er positivt med kr Det ble i 2014 avsluttet 20 oppdragsprosjekter og 18 bidragsprosjekter. Avdelingen hadde inntekter på ca. kr 39 mill. i 2014, og det har vært aktivitet på 138 prosjekter. Avdelingen fortsetter levering til de nasjonale satsningsområdene innen etter- og videreutdanning og kompetanse for kvalitet (KFK). Høsten 2014 startet et nytt studium innenfor KFK, Regning i alle fag, samt Naturfag. Avdelingen startet også levering til det nasjonale satsningsprogrammet Kompetanse for Mangfold i Hedmark. Avdelingen er også sterkt inne i etter- og videreutdanning av PP-tjenesten i Norge. I 2014 har avdelingen levert kompetanse til 37 ungdomsskoler innenfor nasjonalt prosjekt, ungdomstrinn i utvikling. Avdelingen bistår Oslo kommune med kompetanseutvikling for barnehageansatte. I 2014 deltok styrere og pedagogiske ledere i prosjektet som videreføres i Avdelingen jobber også med Utviklingsprosjekt i videregående skoler i Hedmark, med fokus på klasseledelse, IKT, vurdering, tilpasset opplæring, samt eget lederprogram for ledere i videregående skole. Avdelingen har videreført samarbeidet med nasjonalt senter for læringsmiljø og adferdsforskning, og er fortsatt sterkt inne i evalueringen av LP-modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse). I 2014 gjennomførte avdelingen flere store nasjonale- og internasjonale konferanser. Sommeren 2014 var 37 nasjoner samlet på Hamar i forbindelse med ALA-konferansen (Association for Language Awareness). Avdelingen har vunnet et anbud på levering av arbeidsbasert barnehagelærerutdanning , til sammen ca. kr 11 mill. Biotek-miljøet har fått tilsagn på tre nye NFR-prosjekter, tilsammen ca. kr 12,5 mill. over tre år. 5 Akkumulert per Desember 3 Note 8 er opptjent virksomhetskapital for nettobudsjetterte virksomheter, og som rapporteres i KDs standard mal for årsregnskap 5

7 1.4 Avdeling ØLR Tabell 1.5 ØKONOMIRAPPORT Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER SUM AVDELING ØLR (BFV OG BOA) LØNN ADK SUM Totalt (BFV og BOA) har avdeling ØLR et positivt resultat per på kr Bevilgningsfinansiertvirksomhet Tabell 1.6 Akkumulert per Desember ØKONOMIRAPPORT Generelle kommentarer BFV Avdeling ØLR har et positivt resultat på BFV per på kr Positivt avvik på inntekter skyldes generelle besparelser, herunder utsettelse av planlagte investeringer (investeringer er regnskapsført under inntekter, og lavere investeringskostnader enn budsjett gir dermed positivt avvik på inntekter i økonomirapporten). Positivt avvik på lønn skyldes i hovedsak Stortingets vedtak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, der vedtaket for avdeling ØLR betyr at avgiftssatsen gikk ned fra 14,1 % til 10,6 % med virkning fra 1. juli Videre skyldes det positive avviket forsinkelse i planlagte ansettelser, permisjoner uten lønn og refusjon av sykepenger der avdelingen har klart å løse det midlertidige fraværet uten å sette inn vikarer i tilsvarende stillingsstørrelse. Det er i desember måned periodisert inn netto kr 900 i kostnader. I hovedsak er dette påløpte, ikke utbetalte lønnsforpliktelser og fakturaer. Bidrags- og oppdragsfinansiertaktivitet Tabell 1.7 ØKONOMIRAPPORT Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER BOA-B ØLR LØNN ADK SUM INNTEKTER BOA-O ØLR LØNN ADK SUM Resultatet for BOA-O per ved avdeling ØLR er positivt med kr Avdelingen hadde inntekter på ca. kr 24 mill. i Det er i løpet av året avsluttet 85 oppdragsprosjekter. I hovedsak er dette oppdragsprosjekter med salg av enkeltstående moduler 6 Akkumulert per Desember Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER LØNN BFV AVDELING ØLR ADK SUM Akkumulert per Desember

8 innen Lederutdanning helse og omsorg til kommuner over hele landet. Det positive avviket på inntekter skyldes i hovedsak forsiktig budsjettering av antall moduler av disse oppdragene. BOA har i 2014 bl.a. hatt undervisningsoppdrag mot Skattedirektoratet (skatteløftet) i ulike regnskapsmoduler, samt undervisningsoppdrag innen lederutdanning for politidistrikter i Norge og bachelor-emner i risikostyring til Forsvaret. BOA har hatt rundt deltakere i de ulike utdanningene i løpet av det siste året. Disse var både samlingsbasert, samlings- og nettbasert eller kun via nett og streaming av forelesninger. Høsten 2014 hadde avdelingen to emner innenfor sivilt-militært samarbeid, og som videreføres våren Det er inngått en ny rammeavtale med Forsvaret. I januar 2015 legges det inn et nytt tilbud til Helsedirektoratet om helselederutdanning på masternivå. I tillegg har BOA en rekke samarbeidspartnere som Fagforbundet, Fagakademiet, Skatt Øst/Sør, Helsedirektoratet og Økonomiforbundet. Det er i løpet av året avsluttet 6 bidragsprosjekter. 1.5 Avdeling FH Tabell 1.8 ØKONOMIRAPPORT Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER SUM AVDELING FH (BFV OG BOA) LØNN ADK SUM Totalt (BFV og BOA) har avdeling FH et negativt resultat per på kr Bevilgningsfinansiertvirksomhet Tabell 1.9 ØKONOMIRAPPORT Generelle kommentarer BFV Avdeling FH har et negativt resultat på BFV per på kr Det negative avviket på avdelingen er et resultat av planlagt høyere lønnskostnader for kompetanseutvikling på institutt for sykepleie, og større kostnader relatert til undervisningsutstyr innen sykepleie i forhold til hva som var budsjettert. Avdelingen hadde større andel frikjøp og generell utleie av arbeidskraft, og høyere kostnader relatert til studentpraksis/øvingsundervisning. Resultatet for 2014 er en følge av avdelingens planlagte satsning på kompetansebygging og tilhørende krav til nytt undervisningsutstyr. Avdelingen har i løpet av 2014 økt sin andel førstekompetanse, etablert flere kombistillinger med strategiske samarbeidspartnere og ansatt to doktorgradsstipendiater finansiert på eget driftsbudsjett. Det er i desember måned periodisert inn netto kr 239' i kostnader. I hovedsak er dette påløpte, ikke utbetalte lønnsforpliktelser og fakturaer. 7 Akkumulert per Desember Akkumulert per Desember Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER LØNN BFV AVDELING FH ADK SUM

9 Bidrags- og oppdragsaktivitet Tabell 2.0 ØKONOMIRAPPORT Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER BOA-B FH LØNN ADK SUM INNTEKTER BOA-O FH LØNN ADK SUM Resultatet for BOA-O per ved avdeling FH er positivt med kr 670. Avdelingen hadde inntekter på ca. kr 11 mill. i Det er i løpet av året avsluttet 28 oppdragsprosjekter. Det positive resultatet skyldes i hovedsak større studentkull på enkelte oppdragsstudier og større aktivitet på BOA-avdelingen generelt. Avdelingen fortsetter levering til Nasjonalt kompetansesenter for amming og Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Videre fortsetter avdelingen samarbeidet med Active Education i termineringsfasen, samarbeidet med Helsedirektoratet, samarbeidet med Institutt for krisehåndtering og samarbeidet med Oslo Universitetssykehus. Avdelingen har gjennomført en rekke kurs innen livredning-/aktivitets og basisferdighetskurs og det er gjennomført flere konferanser og fagseminarer i Avdelingen jobber med nye utviklingsoppdrag med Helsedirektoratet, fokus lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Det er inngått fagsamarbeid med Olympiatoppen og samarbeid med Svenske kommuner fokus knyttet på «Edvidenbaserad praktik med funktionsnedsatting». Videre er det inngått samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Avdelingen er sentral i arbeidet med strategisk utvikling av; Terningen Nettverk, En region i bevegelse, Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark og Hedmark Fylkeskommune sin satsing til Ungdoms OL (YOG). Det er vunnet anbud på 3 søknader fra Hedmark Fylkeskommune, Klyngeutviklingen av Terningen Nettverk, aktivitetsbank for fysisk aktivitet som er web-basert og kompetansemidler til deltakelse på EDUCA ONLINE. 1.6 Avdeling AØL Tabell 2.1 ØKONOMIRAPPORT Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER SUM AVDELING AØL (BFV OG BOA) LØNN ADK SUM Totalt (BFV og BOA) har avdeling AØL et positivt resultat per på kr Akkumulert per Desember Akkumulert per Desember 8

10 Bevilgningsfinansiertvirksomhet Tabell 2.2 ØKONOMIRAPPORT Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER LØNN BFV AVDELING AØL ADK SUM Generelle kommentarer BFV Avdeling AØL har et positivt resultat på BFV per på kr 2 370, hvorav institutt Blæstad har et negativt resultat på kr 656, og institutt Evenstad har et positivt resultat på kr Ved institutt Evenstad har inntekter og lønnsrefusjoner de tre siste månedene blitt vesentlig større enn hva som var forventet i prognosen fra virksomhetsrapport per september. I tillegg har boligformidling fått en høyere kostnadsdekning enn forventet i budsjett Negativt resultat på institutt Blæstad skyldes i hovedsak høyere lønns-, reise- og driftskostnader enn budsjettert. Det er i desember måned periodisert inn netto kr 162 i kostnader. I hovedsak er dette påløpte, ikke utbetalte lønnsforpliktelser og fakturaer. Bidrags- og oppdragsaktivitet Tabell 2.3 ØKONOMIRAPPORT Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER BOA-B AØL LØNN ADK SUM INNTEKTER BOA-O AØL LØNN ADK SUM Resultatet for BOA-O per ved avdeling FH er positivt med kr 605. Avdelingen hadde inntekter på over kr 19 mill. i Det er avsluttet 3 oppdragsprosjekter og 5 bidragsprosjekter i I løpet av 2015 vil avdeling AØL ha tre prosjekter som går ut. To RFF-prosjekter og ett NFRprosjekt. Avdelingen har sendt flere søknader for å erstatte denne aktiviteten, men foreløpig har ikke dette gitt noen tilslag. Avdelingen har mesteparten av den eksterne aktiviteten sin som bidragsprosjekter. Her er de store NFR-prosjektene Becodyn (går ut 2015) og IRSAE (forskerskolen) viktige prosjekter. I tillegg utfører Evenstad vilt- og næringssenter ulike aktiviteter i felt sammen med studentene, som f.eks. utarbeidelser av forvaltningsplaner og innsamling av datagrunnlag til videre forskning ved avdelingen. Dette gjøres i samarbeid med ulike bidragsytere i regionen. Innen oppdragsprosjektene er Settefiskanlegget en viktig ressurs, i tillegg til ulike forskningsoppdrag knyttet til forvaltning og bestandsanalyser. 9 Akkumulert per Desember Akkumulert per Desember 9

11 1.7 Høgskoleadministrasjonen Tabell 2.4 ØKONOMIRAPPORT Generelle kommentarer BFV HA har et positivt resultat per på kr Positivt avvik på andre driftskostnader skyldes i hovedsak lavere energi- og husleiekostnader. I tillegg er noen kostnader budsjettert som driftskostnader, men regnskapsført som investeringer og fremgår dermed under inntekter. Høgskolen forlenget i 2014 enkelte av leieavtalene for Biohuset ved Campus Hamar. Det ga en husleiereduksjon som et engangsbeløp på kr 500 i Forlengelsen gjør at vårt leieforhold her har en felles utløpsdato. Høgskolen har fått varsel om husleieregulering på Midtbyen ved Campus Hamar med tilbakevirkende kraft. Dette har gitt en økning utover budsjett på kr Kostnaden er periodisert i 2014, men høgskolen er i kontakt med statsbygg vedr. beløpsstørrelsen. Husleiekostnadene har vært noe lavere enn forventet pga. lavere prisstigning enn forutsatt og budsjettert. Det har muliggjort nødvendige investeringer i adgangssystemet ved Campus Rena og Campus Hamar som ikke var planlagt. Kostnadene til elektrisitet hadde i 2014 et positivt avvik på kr i forhold til budsjett. Det er i desember periodisert inn netto kr i kostnader. I hovedsak er dette påløpte, ikke utbetalte lønnsforpliktelser og fakturaer. 1.8 Husleie og energikostnader Husleie og energikostnader utgjør en stor andel av høgskolens bevilgning. Husleien er bundet i leieavtaler i lang tid og er en langvarig fast kostnad. Diagram 1.2 Husleie og energikostnader i andel av bevilgning 10 Akkumulert per Desember Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik INNTEKTER HØGSKOLEADMINISTRASJONEN INKL IT OG LØNN BIBLIOTEK ADK SUM Diagrammet viser andelen av bevilgning knyttet til arealkostnad for perioden 2009 til Utviklingen viser en topp i 2011, året etter flytting til Terningen Arena, da vi fortsatt hadde forpliktelser knyttet til de gamle lokalene til HA-F og avdeling FH. 10

12 For HH var husleie som andel av bevilgning fra KD på 16,7 % i 2014, mens den for høgskolene samlet i 2013 var på 15,7 % (jf. tilstandsrapport Høyere utdanning 2014, tabell V9.6) Balansen Avdelingskapital per Avdelingskapital (note 15 4 ) er avsetning til ordinær drift, dvs. andel av bevilgninger og midler fra Kunnskapsdepartementet (KD) som ikke er benyttet ved årsavslutning. Tabell 2.5 Avdelingskapital (note 15) Avdelingskapital (note 15*) Avdeling 2013 Endring HA LUNA ØLR FH AØL HH Tall i 1 000,- *Foruten prosjektavsetninger Positivt fortegn er positiv avdelingskapital Negativt fortegn er negativ avdelingskapital Avdeling FH har brukt av oppspart avdelingskapital (note 15) for å dekke inn negativt resultat i Ved utgangen av 2014 har høgskolen totalt kr i note 15 del 1 inklusive avdelingskapital og prosjektavsetninger, som utgjør en andel på 9 % av bevilgning fra KD i Dette er en økning på 1 % fra For høgskolene samlet var avsetninger av bevilgning fra KD på 14,4 % i 2013 (jf. tilstandsrapport Høyere utdanning 2014, tabell V9.9). Diagram 1.3 Avsetning i prosent av bevilgning KD 4 Note 15 er avsetninger for fremtidige forpliktelser, og som rapporteres i KDs standard mal for årsregnskap. 11

13 1.10 Resultat på BOA-O og virksomhetskapital Akkumulerte økonomiske resultatet fra oppdragsfinansiert aktivitet (BOA-O) er virksomhetskapital (note 8). Den oppdragsfinansierte aktiviteten skal være fullfinansiert fra oppdragsgiver, og høgskolen skal gå med overskudd for denne delen av virksomheten. Prosjekter kan gå over flere år, og gir økonomisk resultat først det året prosjektet avsluttes. Det gjør at resultat fra oppdragsfinansiert aktivitet kan ha store svingninger fra år til år, og at resultatgraden, dvs. resultat sett i forhold til oppdragsinntekter, vil variere. Diagram1.4 Resultat grad BOA-O 12 Reglement for BOA i sektoren, F fastsatt av KD, har føringer om at alle oppdragsprosjekter skal planlegges med overskudd. Det henvises videre i reglementet til EØS-avtalen som sier at oppdrag skal planlegges med normalavkastning i markedet. Altså må HH beregne en sammenlignbar resultatgrad som private aktører. Virksomhetskapitalen kan for eksempel benyttes til drift, investeringer eller strategiske tiltak, og er således viktig for høgskolen siden den gir mulighet til å bygge opp, og anvende kapital til å nå strategiske mål. Virksomhetskapitalen disponeres av høgskolen ved styrevedtak, og et eventuelt behov for å disponere dette vil bli fremlagt for styret når regnskapet er godkjent av styret og Riksrevisjon. Tabell 2.6 Virksomhetskapital per Virksomhetskapital (note 8*) Avdeling 2013 Endring LUNA ØLR FH AØL HH Tall i 1 000,- *Foruten bunden virksomhetskapital (aksjer) Avdeling LUNA fikk i styresak HS2013/102 en opsjon på å disponere tidligere opparbeidet BOA-O overskudd (virksomhetskapital) for å dekke negativt avvik i BFV for budsjettår Opsjonen var på kr 1 900, hvorav avdelingen ved årsslutt 2014 har benyttet kr (tilsvarende årets resultat). 12

14 Diagram 1.5 Virksomhetskapital i prosent av bevilgning KD 13 Tall ( ) hentet fra tilstandsrapport Høyere utdanning 2014 HH sin virksomhetskapital i prosent av bevilgning KD har variert de siste årene, men økte fra 2011 til Snittet i 2012 og 2013 var bedre enn snittet for de statlige høgskolene, og veksten fortsatte i Av de statlige høgskolene var det i 2013 Høgskolen i Gjøvik som hadde høyest virksomhetskapital i andel av bevilgning (4,3 %). 2 Personal Virksomhetsrapport per rapporterer på antall årsverk, kompetansesammensetning og sykefravær i høgskolen. 13

15 2.1 Årsverk og kompetanse Diagram 1.6 Totalt antall årsverk HH og per avdeling 14 Antall årsverk i desember var ca. på nivå med det som var budsjettert (kun avvik på 1,89 årsverk). I 2014 ble det arbeidet med å få til en enda bedre samordning av bemanningsplanlegging og økonomistyring. Dette gjøres gjennom tett samarbeid mellom controller og avdelingsledelse, ressursdialoger samt et tett samarbeid mellom personal- og økonomiområdet. Dette følges opp i planleggings- og budsjettprosesser, virksomhetsrapportering og i prosessen med langtidsbudsjettet. Tabell 2.7 Antall årsverk professorer (ekskl. professor II) Avd/år Avdeling LUNA 5,1 7,5 9,4 11,4 14,0 13,0 13,0 Avdeling ØLR 1,4 1,5 1,5 2,0 3,5 5,5 5,5 Avdeling FH 2,4 2,8 1,8 3,0 7,2 8,2 8,2 Avdeling AØL 4,2 5,2 5,2 5,8 5,0 6,2 6,2 HH 14,1 18,0 18,9 23,2 30,7 33,9 33,8 Antall professorårsverk fortsetter å øke, og ved utgangen av 2014 hadde høgskolen økt med ytterligere 3 årsverk siden det offisielle telletidspunktet i Tabell 2.8 Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings- og forskerstillinger Avd/år Avdeling LUNA 46,0 % 55,0 % 50,0 % 52,0 % 52,0 % 57,5 % 58,9 % Avdeling ØLR 51,0 % 53,0 % 52,4 % 52,0 % 51,2 % 61,2 % 61,9 % Avdeling FH 23,0 % 25,0 % 21,5 % 24,0 % 26,8 % 30,6 % 30,9 % Avdeling AØL 69,0 % 59,0 % 60,5 % 60,0 % 66,0 % 76,1 % 75,1 % HH 42,0 % 46,0 % 43,1 % 45,0 % 45,2 % 51,3 % 52,0 % Stipendiater inngår ikke i beregningen av «totalt antall undervisnings- og forskerstillinger» (ref. definisjon DBH) 14

16 15 Andelen ansatte med førstestilling har hatt en markant økning i 2014, fra 46,6 % i januar til 52 % ved årsslutt. Hele 11 ansatte disputerte i personer som har et tilsettingsforhold til Høgskolen i Hedmark er i dag aktive i et kvalifiseringsløp mot doktorgrad. Høgskolen vil fortsatt ha fokus på å utvikle og sikre solide utdannings- og forskningsmiljøer. Dette skal oppnås bl.a. gjennom målrettet rekruttering, kompetanseplanlegging og kompetansehevingstiltak, blant annet ved å tilrettelegge for kompetanseopprykk for tilsatte i vitenskapelige stillinger. I tillegg vil avdelingene ha et særskilt fokus på å følge opp gode doktorgrads-kandidater med sikte på videre tilsetting i HH. En oversikt over høgskolens kompetanseprofil viser at HH fortsatt ligger over snittet på andelen faglige toppstillinger som omfatter professor- og dosentstilling. Diagram 1.7 Kompetanseprofil Forklaring: Toppstilling omfatter professor, professor II og dosent, førstestilling omfatter førsteamanuensis, førstelektor, postdoktor og forskerstillinger med krav til doktorgrad, mellomstilling omfatter amanuensis, høyskole/universitetslektor og forsker uten krav til doktorgrad, rekrutteringsstilling omfatter stipendiat og vitenskapelig assistent. Stipendiater er her inkludert når andelene beregnes. 15

17 Diagram 1.8 Kompetanseprofil 16 Avdeling AØL skiller seg fortsatt ut med klart høyest andel i faglige toppstillinger. Imidlertid har særlig avdeling ØLR hatt en merkbar økning i kompetansenivå i I 2013 hadde ØLR en andel toppstillinger på 10,29 % og andel førstestillinger (ref. definisjon under forrige diagram) på 40,9 %. I 2014 har dette økt til 15,58 % toppstillinger og 42,54 % førstestillinger. FH har også hatt en positiv utvikling. 2.2 Sykefravær Høgskolen har i perioden hatt en positiv utvikling i sykefraværet med en nedgang fra 4,67 % til 3,31 %, selv om det har vært en marginal økning fra 2013 til Årsakene til svingningene er vanskelig å si noe bestemt om da årsakene til sykefravær er komplekse og sammensatte. Økningen i 2014 kom i hovedsak i tredje og fjerde kvartal, så det vil bli fulgt nøye med videre for å se om dette har vært tilfeldigheter eller om det er en tendens som fortsetter i

18 Diagram 1.9 Sykefravær høgskolen samlet og pr. avdeling 17 Høgskolen undertegnet ny IA-avtale for perioden % av de statlige virksomhetene har tegnet IA-avtale. Statlige virksomheter med IA-avtale hadde 3. kvartal 2014 et legemeldt sykefravær som er lavere (4,4 %), enn de uten IA-avtale (5,2 %). Høgskolens sykefravær hadde 3. kvartal 2014 et samlet sykefravær på 3,19 %, hvorav 0,46 % egenmeldt. I den nasjonale IA-avtalen er kravet til oppfølging av graderte sykmeldte redusert. Høgskolen vurderer dialogen mellom leder og medarbeider som en svært viktig faktor i sykefraværsarbeidet og har derfor videreført rutinene for sykefraværsoppfølging med tidlig og tett dialog med alle sykmeldte, uansett sykmeldingsgrad. Dette er også nedfelt som et av satsingsområdene for IAavtaleperioden. Når vi ser på sykefravær splittet på stillingskategori ser vi at økningen fra 2013 til 2014 har vært innen stillingskategoriene undervisningsstillinger (fra 2,52 % til 2,72 %) og drifts- og teknisk personale (fra 5,00 % til 5,46 %). Administrativt tilsatte har hatt en liten nedgang fra (fra 3,93 % til 3,52 %). 17

19 Diagram 2.0 Sykefravær fordelt på stillingskategori og kjønn 18 Sykefravær fordelt på st.kategori og kjønn kvinner 2012 menn 2012 kvinner 2013 menn 2013 kvinner 2014 Under vises sykefraværet ved høgskolen sammenlignet med andre (hele undervisningssektoren, statlig forvaltning og hele landet). Som det framgår av grafen under har de sammenlignbare områdene hatt en svak oppgang eller vært stabile i 3. kvartal kvartal 2014, mens det i høgskolen har vært en markant nedgang fra 5,3 % i 3. kvartal 2012 til 2,9 % i 3. kvartal i 2013, mens det igjen var en økning 3. kvartal Til tross for denne økningen viser grafen at høgskolen har et lavt sykefravær sammenlignet med landsgjennomsnittet og snittet for undervisningssektoren og statlig forvaltning. Diagram 2.1 Sykefravær sammenlignet med andre (Kilde: AA-registeret) menn 2014 UFF-stillinger 5,21 2,11 2,53 1,89 3,5 1,87 Admin. Stillinger 4,38 1,18 3,92 1,09 3,65 3,2 Drifts- og teknisk personale 9,71 3,77 5,93 1,05 8,86 1,68 18

20 3 Innkjøp Høgskolen i Hedmark har i 2014 videreutviklet sitt samarbeid med Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik. De tre høgskolene arrangerte i juni 2014 Innkjøpsforum, en samling for hele universitets- og høgskolesektoren. Det var ca. 90 deltakere fra hele landet og evalueringen viste at det var et høyt faglig nivå på foredragene. Per i dag har de tre høgskolene 12 felles rammeavtaler. Siste halvår er det inngått følgende avtaler: Rammeavtale på storkjøkkenmaskiner og vedlikehold av disse Rammeavtale på kontormøbler, kontraktsmøbler, arkiv og biblioteks innredning Rammeavtale på blomster Rammeavtale på HMS-tjenester (HH) Abonnementshåndtering kjøp av norske og utenlandske tidsskrifter Innkjøpsområdet innen HH har i 2014 jobbet spesielt med innføring av e-fakturaer. Man opplever at samarbeidet med økonomiseksjonen er viktig for å kunne få til god flyt i fakturasystemet Basware. Den jobben innkjøperne gjør er avgjørende for at fakturaene går gjennom systemet uten manuell behandling. Andel e-fakturaer av totalt innkomne fakturaer var i ,2 %, mens ambisjonen for 2014 var 40 %. Antall bestillinger foretatt over høgskolens e-handelsplattform var i bestillinger, mens ambisjonen for 2014 var bestillinger. Fra 1. januar 2015 er det tilsatt en ny innkjøpsrådgiver i 100 % stilling. Sammen skal vi jobbe med å profesjonalisere innkjøpene som foretas i HH

21 5/15 Reglement for sidegjøremål ved Høgskolen i Hedmark Arkivsak-dok. 15/ Saksbehandler Christine Haugland Nybakk 20 Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Reglement for sidegjøremål ved Høgskolen i Hedmark fastsettes slik det fremgår av vedlegg 1. Saksfremstilling Bakgrunn og prosess I Tildelingsbrevet for 2014 skrev Kunnskapsdepartementet: «Institusjonene må sørge for å etablere tilstrekkelige rutiner og kontroll for å forebygge eventuelle misligheter når det gjelder bierverv og roller i offentlige og private virksomheter». Personal- og organisasjonsdirektøren har på bakgrunn av dette vurdert høgskolens gjeldende regelverk når det gjelder bierverv, og har kommet til at det ikke er tilstrekkelig i forhold til de forventninger departementet skisserer og som er fulgt opp av Riksrevisjonen. I forbindelse med en risikovurdering våren 2014 av mulige områder der det bør forebygges eventuelle muligheter for misligheter, ble det konkludert med at høgskolen bør utvikle og kommunisere klarere og tydeligere regler for ansattes sidegjøremål/bierverv. Høgskolens nåværende regler er ikke veldig detaljerte, og administrasjonen ser at det kan oppleves som utydelig hva som omfattes av regelverket og hvordan det praktisk bør følges opp. Personal- og organisasjonsdirektøren utarbeidet derfor et nytt utkast til reglement hvor det ble vektlagt å beskrive tydeligere prinsipper for og grenseoppganger rundt sidegjøremål, og hvordan saker om sidegjøremål skal behandles i høgskolen. Forslaget ble sendt på høring til høgskolens avdelinger, aktuelle ledere i fellesleddet, og til tjenestemannsorganisasjonene. Det er kommet høringsuttalelser (vedlagt) fra Avdeling for økonomi- og ledelsesfag og fra Avdeling for folkehelsefag (FH). Begge avdelingene støtter at høgskolen nå skal tydeliggjøre prinsippene for og oppfølgingen av ansattes sidegjøremål. Avdeling ØLR ønsker at det presiseres at reglementet ikke skal ha tilbakevirkende kraft. Avdeling FH har kommet med konkrete forslag til endringer av enkelte punkter og formuleringer. Administrasjonen har vurdert innspillene og har innarbeidet noen av endringsforslagene i reglementet. Beskrivelse av hovedprinsipper i reglementet Høgskolen ønsker å skape størst mulig klarhet og ryddighet i hvilke regler som skal gjelde for sidegjøremål ved Høgskolen i Hedmark, og slik forebygge interessekonflikt mellom høgskolens rettigheter/interesser og ansattes sidegjøremål. Regelverket vil slik også ivareta både høgskolens omdømme og tilliten til ansatte og deres habilitet og integritet. 20

22 Det er viktig for høgskolen som arbeidsgiver å formidle at ansattes sidegjøremål også oppleves positivt for høgskolens faglige utvikling og omdømme, og ikke kun må oppfattes som noe utfordrende som må underlegges streng kontroll og oppfølging. Det understrekes derfor i reglementet at sidegjøremål kan være et positivt bidrag til effektiv samfunnsmessig utnyttelse av den faglige kompetansen som ansatte besitter. Og at sidegjøremål kan gi den ansatte verdifull erfaring og kunnskap som er utviklende for den enkelte ansatte og også for høgskolen. Imidlertid må slikt sidegjøremål ikke stå i et direkte konkurranseforhold til den virksomheten høgskolen selv er engasjert i. Sidegjøremålet må heller ikke gripe inn i - eller negativt påvirke -arbeidstakerens evne til å utføre de oppgaver som ligger i hovedstillingen, eller være egnet til å skade tilliten til Høgskolen i Hedmark og dens virksomhet. I reglementet vises det til at høgskolen ønsker og vil legge til rette for at det meldes inn og lages oversikt over bistillinger, bierverv, ansattes firmaer o.l., basert på egenmelding fra de ansatte. Den enkelte ansatte skal alltid søke om tillatelse og få godkjenning - for sidegjøremål som vil innebære bruk av ordinær arbeidstid. I reglementet vises det i tillegg til konkrete eksempler på sidegjøremål som ikke trenger å meldes inn, men som avtales med nærmeste leder. Punkt 6 og 7 angir eksempler på sidegjøremål som skal meldes inn og eksempler på sidegjøremål som krever skriftlig tillatelse. Det utarbeidet et eget skjema for innmelding/søknad og godkjenning, samt en rutinebeskrivelse for hvordan godkjenning og registrering av sidegjøremål skal gjennomføres. Avdeling FH har vist til at høgskolen tilstreber et reglement som angir klarere og tydeligere regler for ansattes sidegjøremål. De har derfor bedt administrasjonen vurdere om det er mulig å ha mer avklarende definisjoner i reglementet enn f.eks. «mindre omfang» og «sporadisk innsats». Vurderinger knyttet til ansattes adgang til å ha sidegjøremål vil være til dels skjønnsmessige, både ift vurderinger av akseptabelt omfang, potensiell innvirkning på hovedstilling og konkurransemessige forhold. F. eks. kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å tillate sidegjøremål av større omfang fordi det gir store synergigevinster for HH. Administrasjonen mener derfor det er utfordrende å lage helt avklarende/presise definisjoner som sterkt forenkler vurderingsarbeidet. Dette kan i enkelte tilfeller også vil kunne virke begrensende. Administrasjonen ønsker et reglement som gir høgskolens ledere mulighet til å utøve et visst skjønn innenfor de rammer som reglementet angir, og foreslår derfor å opprettholde de formuleringene som er foreslått i utkastet. 21 Vedlegg: Reglement for sidegjøremål ved Høgskolen i Hedmark Høringsuttalelse fra Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Høringsuttalelse fra Avdeling for folkehelsefag Vedlegg til sak 21

23 Reglement for sidegjøremål ved Høgskolen i Hedmark 22 Vedtatt av styret for Høgskolen i Hedmark den , og iverksettes fra Definisjon av sidegjøremål Sidegjøremål er et samlebegrep for aktivitet som kan benevnes som ekstraarbeid, ekstraverv, biarbeid, bierverv, bistilling o.l.. Med sidegjøremål forstås arbeid som utføres og verv som innehas utenfor høgskolen, og som kommer i tillegg til den ordinære stilling den enkelte har ved høgskolen, uansett om arbeidet eller vervet er lønnet eller ikke. Også arbeid som utføres gjennom et foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den ansatte, anses som sidegjøremål. 2. Hvem reglementet gjelder Reglementet gjelder ansatte som har et tilsettingsforhold som innebærer en hovedstilling ved Høgskolen i Hedmark. Også ansatte i bistilling ved høgskolen og i deltidsstilling mindre enn 50 % vil omfattes av reglene, dog ikke punkt 7 bokstav a og b. 3. Formålet med reglementet Høgskolen ønsker med dette reglementet å skape størst mulig klarhet og ryddighet i hvilke regler som skal gjelde for sidegjøremål ved Høgskolen i Hedmark, og slik forebygge interessekonflikt mellom høgskolens rettigheter/interesser og ansattes sidegjøremål. Regelverket vil slik også ivareta både høgskolens omdømme og tilliten til ansatte og deres habilitet og integritet. 4. Hovedprinsipper for ansattes sidegjøremål I høgskolens arbeidsavtaler er følgende avtalt mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker: «Arbeidstakeren må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre løpende oppgaver som kan hemme eller sinke det ordinære arbeidet, med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse». Dette reglementet vil konkretisere hvordan denne bestemmelsen skal forstås og praktiseres. Sidegjøremål kan ofte være et positivt bidrag til effektiv samfunnsmessig utnyttelse av den faglige kompetansen som ansatte besitter. Samtidig kan sidegjøremål gi den ansatte verdifull erfaring og kunnskap som er utviklende for den enkelte ansatte og også for høgskolen. Slikt sidegjøremål må imidlertid ikke stå i et direkte konkurranseforhold til den virksomheten høgskolen selv er engasjert i. Sidegjøremålet må heller ikke gripe inn i - eller negativt påvirke - arbeidstakerens evne til å utføre de oppgaver som ligger i hovedstillingen, eller være egnet til å skade tilliten til Høgskolen i Hedmark og dens virksomhet. Høgskolen i Hedmark ønsker åpenhet rundt ansattes arbeid og bierverv utover det ordinære arbeidsforholdet. Høgskolen ønsker derfor og vil legge til rette for at det meldes inn og lages oversikt over bistillinger, bierverv, ansattes firmaer o.l., basert på egenmelding fra de ansatte. Den enkelte ansatte skal videre alltid søke om tillatelse og få godkjenning - for sidegjøremål som vil innebære bruk av ordinær arbeidstid. Høgskolen har utarbeidet eget skjema og rutine for søknad og godkjenning. Arbeidsgiver kan pålegge den ansatte å gi nærmere opplysninger om sidegjøremål både når arbeidstaker har meldt inn forhold som arbeidsgiver trenger nærmere opplysninger om, og dersom arbeidsgiver på annen måte er kjent med forhold som ikke er innmeldt. Høgskolen i Hedmark har som arbeidsgiver ansvar for å gjøre retningslinjene kjent og tilgjengelig for de ansatte. I de tilfeller hvor sidegjøremål krever skriftlig tillatelse, skal høgskolen etterstrebe å behandle saken så raskt så mulig. 22

24 Den enkelte ansatte har ansvar for å gjøre seg kjent med og følge reglement for sidegjøremål. Brudd på reglementet vil betraktes som tjenesteforsømmelse og følges opp etter tjenestemannslovens bestemmelser Eksempler på sidegjøremål som ikke trenger å meldes inn i høgskolens oversikter/register, men som avtales med nærmeste leder: a) Medlem i eksterne bedømmelseskomiteer b) Ekstern sensorvirksomhet c) Faglige verv som følger med hovedstilling d) Referee for faglige tidsskrifter e) Enkeltstående mindre ressurskrevende undervisningsopplegg ved annen institusjon f) Enkeltstående faglige foredrag som ledd i høgskolens formidlingsplikt i forhold til samfunnet g) Enkeltstående gjesteforelesninger h) Opplysningsvirksomhet som fagekspert gjennom deltakelse i media, unntatt hvor dette utgjør fast virksomhet over lengere tid i) Ubetalte verv av mindre omfang og sporadisk innsats for allmennyttige institusjoner j) Verv i fagforeninger og i politiske parti Bestemmelsen er kun eksempler og ikke en uttømmende liste for hva som ikke må meldes. Plikt til å melde/søke tillatelse gjelder likevel dersom forholdet skal utføres i arbeidstiden, eller det innebærer bruk av høgskolens ressurser ut over det bagatellmessige. 6. Eksempler på sidegjøremål som skal meldes inn: a) Styreverv, både i virksomheter i høgskolens randsone eller andre faglig baserte institusjoner, og i andre virksomheter, der vervet i hovedsak utøves utenfor arbeidstid b) Verv eller oppdrag for det offentlige eller allmennyttige institusjoner, og som er av større omfang eller som innebærer jevnlig innsats. c) Ansattes enkeltpersonsforetak og eierandel i selskaper, unntatt hvor foretakets eller selskapets virksomhet utvilsomt ikke har noen betydning for eller ikke kan innebære noen konkurranse med høgskolens virksomhet. Ansatte skal normalt ikke kunne kontrahere med høgskolen gjennom selskaper eller foretak, og bestemmelsene her tar sikte på å sikre at det foreligger nødvendige opplysninger for å håndheve denne regelen. Meldeplikten gjelder alle selskapsformer: enkeltpersonsforetak, ansvarlige selskaper, aksjeselskaper og stiftelser. 7. Eksempler på sidegjøremål som krever skriftlig tillatelse a) Sidegjøremål som kan komme i konkurranseforhold til høgskolens egen virksomhet b) Sidegjøremål av langvarig og spesielt omfattende karakter c) Sidegjøremål som helt eller delvis forutsettes utført i ordinær arbeidstid d) Sidegjøremål som kan skape tvil om den ansattes vilje eller evne til å utføre sitt arbeid ved høgskolen på den måten høgskolens formål tilsier, herunder sidegjøremål som kan være egnet til å reise tvil om den ansattes habilitet i saker vedkommende har ansvar for ved høgskolen e) Sidegjøremål som kan skade høgskolens anseelse f) Sidegjøremål som innebærer bruk av høgskolens ressurser ut over det bagatellmessige I vedlegg til reglementet er det gitt nærmere kommentarer til de enkelte punktene i listen over. 23

25 8. Melding og godkjenning av sidegjøremål 24 Ansatte med sidegjøremål som skal meldes eller som krever skriftlig tillatelse, skal melde/søke så snart så mulig og senest en måned etter tiltredelse. Saksbehandlingen av slike saker er nedfelt i egen rutine. Søknad om godkjennelse eller melding om sidegjøremål går tjenestevei via nærmeste leder til dekan. Dekanen kan godkjenne en ansatts sidegjøremål innenfor ordinær arbeidstid i inntil til sammen 20 %, når dette arbeidet er til gagn for Høgskolen i Hedmark. Arbeidstid som har gått med til sidegjøremål skal tas igjen utenfor ordinær arbeidstid eller ved avkortning av lønn, dersom ikke annet er avtalt. Ved avslag av rett til å påta seg eller fortsette med et sidegjøremål skal det gis en kort begrunnelse. Avslaget kan påklages til rektor. 9. Oppbevaring Opplysninger om sidegjøremål skal oppbevares på den enkeltes personalmappe (p.t. i sak/arkivsystemet P360), og vil i tillegg registreres i høgskolens lønns- og personalsystem (p.t. SAP) som grunnlag for samlerapporter. 24

26 25 25

27 26 26

28 27 27

29 29 NOTAT Til Finn Ragnvald Huseby/Personal- og organisasjonsseksjonen Saksbehandler: Anne Grete Solli Saknr: 15/ Dato: Velg dato Side 29 av 34 Unntatt offentlighet iht Offl ledd ØLR Anmodning om tilsetting i stilling som professor II innen ledelse og kommunikasjon Ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for økonomi- og ledelsesfag, institutt for organisasjons- og ledelsesfag er det opprettet en stilling som professor II (20 % stilling) i Ledelse og kommunikasjon Stillingen er opprettet fra og vi ønsker å tilby den til professor Arvind Singhal uten forutgående kunngjøring. Stillingen tilbys på åremål i perioden Stillingen er opprettet for å styrke fagområdet organisasjon og ledelse. Høgskolen i Hedmark, avd. for økonomi- og ledelsesfag tilbyr i dag et masterstudium i offentlig ledelse og styring (MPA). Høsten 2015 er det oppstart for masterstudium i økonomi og ledelse (MBA). Arvind Singhal er i dag tilsatt i stilling som endowed professor i kommunikasjon ved University of Texas at El Paso (UTEP) og er William J Clinton Distinguished Fellow at the Clinton School of Public Service (University of Arkansas). Han har vært engasjert som visiting professor i flere universiteter i over 70 land i Asia, Afrika, Latin Amerika, Australia, Europa and Nord Amerika. Hans forskning har fått støtte fra en rekke internasjonale organisasjoner og næringsliv. Singhal er en ledende akademiker på sitt fagfelt i verden. Det vises ellers til vedlagte CV. Singhals primære oppgaver er knyttet til avdelingens mål og ambisjoner om å øke internasjonalisering av forskning. Som internasjonalt anerkjent forsker innen nye og banebrytende forskningsområder er det naturlig at Singhal også bidrar inn der flere enn avdelingens ansatte er målgruppe. Det er utarbeidet stillingsbetenkning for II-stillingen med følgende arbeidsområde: Den som tilsettes må kunne veilede innen avdelings forskningsområde organisasjons og ledelse. Vedkommende må kunne bidra til forskningsaktiviteter innen fagområdet og bidra til styrking av internasjonal publisering og anskaffelse av eksterne forskningsmidler. I tillegg til forskning og utvikling skal Singhal også bidra i undervisning innen fagområdet organisasjon og ledelse, primært på masternivå, samt veilede masterstudenter. Lønnsmidler til professor II-stilling er lagt inn i lønnsbudsjettet for 2015, jf. vedlegg fra controller. 29

30 30 Vi ber om at saken fremmes for styret for Høgskolen i Hedmark med følgende innstilling: «Arvind Singhal tilbys tilsetting i stilling som professor II (20 %) innen ledelse og kommunikasjon for en periode på ett år med virkning fra Tilsettingen skjer uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen skjer iht. Universitets- og høgskolelovens 6-6.» Peer Jacob Svenkerud dekan Mona Strand instituttleder Kopi: Vedlegg: - stillingsbetenkning - CV 30

31 31 HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolen i Hedmark er organisert i 4 avdelinger: Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap på Hamar, Avdeling for økonomi og ledelsesfag på Rena, Avdeling for folkehelsefag på nye Terningen Arena i Elverum og Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag på Evenstad. Høgskolens administrasjon er plassert på Terningen Arena i Elverum. Høgskolen har ca studenter og ca. 500 ansatte. Avdeling for økonomi- og ledelsesfag er lokalisert til Rena i Østerdalen. Åmot kommune har ca 4300 innbyggere. I tillegg til Høgskolen, er Østerdal Garnison med Rena leir en av de største bedriftene i Åmot, med mange militære og sivile arbeidsplasser, og med et flott idrettsanlegg, som er åpent for alle. Rena har et aktivt idretts- og kulturmiljø, og er startsted for Birkebeinerarrangementene. Det er utstrakte muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Avdelingen har to institutt; økonomifag og organisasjons- og ledelsesfag, med ca 65 stillinger. Studenttallet er ca I tillegg til ordinær virksomhet har avdelingen en oppdragsenhet med en omfattende virksomhet, med ca deltidsstudenter på forskjellige utdanningstilbud per år. Betenkning: Stilling som professor II i Ledelse og kommunikasjon Ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for økonomi- og ledelsesfag, institutt for organisasjons- og ledelsesfag er det opprettet en stilling som professor II (20 % stilling) i Ledelse og kommunikasjon Stillingen er opprettet fra og tilbys professor Arvind Singhal uten forutgående kunngjøring. Stillingen tilbys på åremål i perioden Stillingen er opprettet for å styrke fagområdet organisasjon og ledelse. Arvind Singhal er i dag tilsatt i stilling som endowed professor i kommunikasjon ved University of Texas at El Paso (UTEP) og er William J Clinton Distinguished Fellow at the Clinton School of Public Service (University of Arkansas). Singhal er en ledende akademiker på sitt fagfelt i verden, og har vært engasjert som visiting professor i flere universiteter i over 70 land i Asia, Afrika, Latin Amerika, Australia, Europa and Nord Amerika. Hans forskning har fått støtte fra en rekke internasjonale organisasjoner og næringsliv. Singhals hovedoppgaver er knyttet til avdelingens mål og ambisjoner om å øke internasjonalisering av forskning. Som internasjonalt anerkjent forsker innen nye og banebrytende forskningsområder er det naturlig at Singhal også bidrar inn der flere enn avdelingens ansatte er målgruppe. Arbeidsområde og kompetansekrav for stillingen Den som tilsettes må kunne veilede innen avdelings forskningsområde organisasjons og ledelse. Vedkommende må kunne bidra til forskningsaktiviteter innen fagområdet og bidra til styrking av internasjonale publisering og anskaffelse av ekstern forskningsmidler. 31

32 Følgende arbeidsoppgaver er tillagt stillingen: 32 - Tilrettelegge for og stimulere til forskningssamarbeid internasjonalt - Bidra til å utvikle felles søknader på eksterne FoU-midler - Bidra til organisering og gjennomføring av forskningsseminar og workshop - Bidra til å øke avdelingens kompetanse om ny forskningsmetoder som f.eks «the positive deviance approach). - Bidra til forskningsformidling - Bidra i undervisning innen fagområdet organisasjon og ledelse, primært på masternivå - Veiledning av masterstudenter Generelle kvalifikasjonskrav: Kriterier for ansettelse i stilling som professor: Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder og Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. For å bli tilkjent kompetanse som professor kreves det normalt doktorgrad på det aktuelle fagområdet, og det må i tillegg vises til en solid vitenskapelig produksjon som viser dyp forståelse av eget fagområde og innsikt i tilgrensede områder. Det vil bli lagt vekt på at vedkommende kan dokumentere internasjonal vitenskapelig virksomhet på høyt nivå de siste årene, og at denne peker framover mot fortsatt høy aktivitet. For tilsetting som professor vil det i tillegg legges vekt på evne for å initiere og lede forskning, internasjonal virksomhet og administrativ erfaring. Vi ønsker for øvrig: Den som tilsettes må kunne beherske engelsk. Høgskolen i Hedmark er en Inkluderende Arbeidslivsbedrift og kan tilby: Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver En krevende og interessant stilling i et område som hele tiden er under utvikling. Godt arbeidsmiljø Lønn: Undervisningsstillinger er plassert etter lønnsplan i Statens lønnsplanhefte. Professor II, st.kode 1013, lønnes normalt i ltr , (1/5 av brutto kr per år) etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønnsinnplassering innenfor stillingskodens ramme vurderes. Gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring er inkludert. Den som blir tilsatt må rette seg etter gjeldende instruks for stillingen, institusjonens interne styringsordning, og for øvrig de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. 32

Virksomhetsrapport. pr

Virksomhetsrapport. pr Virksomhetsrapport pr 31.08.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.08.12 rapporterer status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH)

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 25. april 2013 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr 31.07.12

Virksomhetsrapport. pr 31.07.12 Virksomhetsrapport pr 31.07.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.07.12 fokuserer på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH) Tabellen under viser en samlet oppstilling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SIDEGJØREMÅL

RETNINGSLINJER FOR SIDEGJØREMÅL RETNINGSLINJER FOR SIDEGJØREMÅL Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 40-06, 14. september 2006 Sist endret: Universitetsstyret i sak S 59-14 Gjelder fra: 1. januar 2015 Hjemmel: Fastsatt i kraft av

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266 Innkalling Innkalling til styremøte 12. mars 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M.

Detaljer

Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb)

Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb) Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb) I Innledning Sidegjøremålsregisteret skal verne om universitetets omdømme og de tilsattes tillit og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S40-06 i møte 14. september 2006 Gjelder fra: 14. september 2006 Hjemmel: Fastsatt i kraft av arbeidsgivers

Detaljer

Brukerveiledning for ledere - behandling i registreringsskjema for sidegjøremål i Personalportalen.

Brukerveiledning for ledere - behandling i registreringsskjema for sidegjøremål i Personalportalen. Brukerveiledning for ledere - behandling i registreringsskjema for sidegjøremål i Personalportalen. I Innledning Sidegjøremålsregisteret skal verne om universitetets omdømme og de tilsattes tillit og integritet.

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar 2013. Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13. Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl 9 12.30. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Åmund

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. november 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. november 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 12. november 2014 Til: Stine Dahl, Petter Dyndahl, Knut J. Mehlum, Atle Hauge, Sevat Lappegaard, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas, Gerd

Detaljer

Veiledning til retningslinjer for sidegjøremål ved NHH

Veiledning til retningslinjer for sidegjøremål ved NHH Veiledning til retningslinjer for sidegjøremål ved NHH Til Retningslinjer for sidegjøremål ved NHH, utarbeidet 07.03.16 Innhold Generelt... 2 Overordnede utgangspunkter for vurderingen... 2 Retningslinjenes

Detaljer

Sted: Campus Elverum, klasserom 4, 3. etg. Terningen Arena.

Sted: Campus Elverum, klasserom 4, 3. etg. Terningen Arena. Innkalling Innkalling til styremøte 28. mars 2012 Til: Kaia Therese Bredvold, Petter Dyndahl, Tormod Hermansen, Åmund K. Lekve, Atle Hauge, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 6. mars 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 6. mars 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 6. mars 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november 2012. Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september 2013. Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Til stede 26. september: Gerd Wikan, Atle

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren Kyllingstad, Marius Flemmen Knudsen,

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Til stede : Gerd Wikan, Line M. Rustad, Mette Løhren, Torstein Storaas, Atle Hauge, Tormod

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. september og styreseminar 25. september 2014

Innkalling til styremøte 24. september og styreseminar 25. september 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 24. september og styreseminar 25. september 2014 Til: Stine Dahl, Petter Dyndahl, Knut J. Mehlum, Atle Hauge, Sevat Lappegaard, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Hamar, Biohus rom 113 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Protokoll fra møtet 16. juni 2010

Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Til stede: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein

Detaljer

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler Høringsnotat Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 1. Bakgrunn Da lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) trådte i kraft

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 1. Strategisk forankring av arbeidet med likestilling ved NVH Arbeidet med likestilling er forankret i strategisk plan for 2011-13. I NVHs handlingsplan for 2011

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 9:00 Sted: Honne kurs- og konferansesenter Arkivsak: 14/02000

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 9:00 Sted: Honne kurs- og konferansesenter Arkivsak: 14/02000 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 26.04.2016 kl. 9:00 Sted: Honne kurs- og konferansesenter Arkivsak: 14/02000 Tilstede: Bent Sofus Tranøy, Ingeborg Hartz, Susan Lee Nacey, Hans Kristian Rustad, Maren

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015.

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 16.06.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. HS-V-19/15 Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik Informasjonsmøte om opprykksordningen 21.10.14 Kjetil Solvik Felles stillingsstruktur for universiteter og høgskoler fra 1. februar 1995 PROFESSOR 1.AMANUENSIS DOSENT 1.LEKTOR UNIVERSITETSLEKTOR HØYSKOLELÆRER

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet NTNU S-sak 11/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.03.2016 Saksansvarlig: Helge Klungland Saksbehandler: Ingrid Volden og Kirsten B. Prestøy N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsrapport

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

Stillingsstruktur. for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger

Stillingsstruktur. for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger Stillingsstruktur for undervisnings- forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger INNLEDNING Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings- forskerstillinger fastsetter generelle kriterier for ansettelse

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste 1 Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 08:15-10:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 20.03.15. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 26. mai 2003 Styresak nr: 044/03 B Dato skrevet: 16/05-03 Saksbehandler: Hilde Christiansen Vedrørende: Personalpolicy ansattes supplerende

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Vedlegg til UiOs innspill til høring om rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i UoH sektoren side 1

Vedlegg til UiOs innspill til høring om rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i UoH sektoren side 1 Vedlegg til UiOs innspill til høring om rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i UoH sektoren side 1 Punkt nr. i rapporten Arbeidsgruppens forslag (litt forkortet) UiOs posisjon 5.1. Tiltak som institusjonen

Detaljer

Forslag til budsjett 2015

Forslag til budsjett 2015 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 20.01.2015 Notatdato: 14.01.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Jørund Støre Bergrem Forslag til budsjett

Detaljer

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger.

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger. PROTOKOLL Med hjemmel i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv, 14-9 (3) har medlemsbedrifter i Abelia/NHO adgang til tidsbegrenset tilsetting for ansatte som skal utføre forskningsarbeid,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter Dyndahl, Torstein

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.02.2009 ØK/TVR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet for 2008 Tilrådning: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

Personalforum Midlertidige ansatte

Personalforum Midlertidige ansatte Personalforum 21.02.14 Midlertidige ansatte Midlertidige ansatte Bakgrunn Mål Tiltak Handlingsplan Helsefak Oppdaterte tall Bakgrunn UiT høy andel midlertidige årsverk sammenliknet med andre i UHsektoren

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag.

2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag. C BUDSJETT 2011 LU 1. ildeling 2011 Vedlegg: 1. Detaljert budsjett for grunnbevilgningen 2011 2. Prosjektbudsjetter for 2011 2. forslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt

Detaljer

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål Tilråding: Styret

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER Godkjent av instituttstyret 05.06.2008 1 Bakgrunn Styret ved Farmasøytisk institutt besluttet i sitt møte 18.10.2007 å oppnevne en komité som fikk

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 14/12 Møtedato: 15.02.2012 Notatdato: 02.02.2012 Saksbehandler: Thomas Brånå Sakstittel:

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 04.06.2015 kl. 12:00 Sted: Høsbjør hotell Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

NOTAT KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR

NOTAT KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR NOTAT Saksbehandler: Rolf Krey Dising, 73558992 Vår dato: 12.02.2009 Ref.: 2009/500 Deres dato: KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR 31.12.2008 1. Oppsummering Økonomisk har 2008 vært et godt år for AFT. Avdelingens

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 90/15 24.09.2015 Dato: 07.09.2015 Arkivsaksnr: 2015/10007 Revisjon av retningslinjer for tildeling av forskningstermin Bakgrunn Etter

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 15/2017 Møtedato: 14. mars 2017 Notatdato: 28. februar 2017 Sakstype: Vedtak Sakstittel: Regnskapsoversikt 2016

Detaljer

Opprettelse av aksjeselskap eller erverv og salg av aksjer skal alltid behandles av styret.

Opprettelse av aksjeselskap eller erverv og salg av aksjer skal alltid behandles av styret. REGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD ANGÅENDE KLASSIFISERING, STYRING OG REGNSKAPSFØRING AV AKTIVITETER FINANSIERT AV BEVILGNINGER, BIDRAGSINNTEKTER OG OPPDRAGSINNTEKTER, SAMT SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER,

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso)

Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso) Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso) Innhold: Del I Klassifisering av ulike inntekter BOA: Om endringer i reglement for BOA vil/har lettet klassifisering. Presentasjon av hjelpeark for klassifisering

Detaljer

Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Rådgiver Lene B. Knudsen

Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Rådgiver Lene B. Knudsen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Rådgiver Lene B. Knudsen Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak Kort

Detaljer

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet:

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet: Til fakultetsrådet Dato: 16. februar 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 02/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang OPPDRAGSBREV FOR 2015 I statlig sektor gir overordnet myndighet sine

Detaljer

ILU 3/17 Budsjett 2017

ILU 3/17 Budsjett 2017 1 av 6 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning Notat Til: Utvidet ledergruppe for Institutt for lærer utdanning Kopi til: Fra: Signatur: Instituttleder MP og KJ ILU 3/17

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. mai 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 11.10.2013 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1. 7etg. Deltakere: Ingeborg O.Kamsvåg (prodekan) Rolf Windspoll

Detaljer