Agenda Kaupang. Nye Roverudhjemmet. Kongsvinger kommune. Sluttrapport RAPPORT. 7. mai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agenda Kaupang. Nye Roverudhjemmet. Kongsvinger kommune. Sluttrapport RAPPORT. 7. mai 2010. www.agendakaupang.no firmapost@agenda."

Transkript

1 Kongsvinger kommune Nye Roverudhjemmet Sluttrapport RAPPORT 7. mai 2010 Agenda Utredning & Utvikling AS Fjordveien 1 N-1363 Høvik Tel Organisasjonsnr NO Bankkontonr Fax

2 Innhold 1 INNLEDNING 3 2 DAGENS DRIFT VED ROVERUDHJEMMET BYGNINGSMESSIGE FORHOLD BEBOERE BEMANNING OG ORGANISERING Økonomi og ressursbruk Regnskap og budsjett for 2009: GNISTEN 6 3 FORSLAG TIL NY ORGANISERING VED ROVERUDHJEMMET NY LOKALISERING Første etasje Andre etasje BEBOERE BEMANNING OG ORGANISERING TILSYNSLEGE BUDSJETT FOR NYE ROVERUDHJEMMET OMSORGSTRAPPEN KORTTIDS- ELLER LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON Korttidsplasser Kostnader ved korttid kontra langtidsopphold i institusjon Korttidsopphold Langtidsopphold Inntektsvariasjonen mellom langtid og korttidsopphold DEMENSUTVIKLING ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI HJELPEMIDDELHÅNDTERING TILDELING AV PLASSER Tildeling av korttidsplasser/rehabiliteringsplasser Tildeling av demensplasser FREMDRIFT I ENDRINGSPROSESSEN 16 2

3 Nye Roverudhjemmet 1 Innledning I gjennomgangen av pleie- og omsorgstjenestene i Kongsvinger ble det pekt på følgende forslag vedrørende Roverudhjemmet Endre bruken av Roverudhjemmet til et sykehjem med en avdeling med ca.10 plasser demente/skjermet enhet og ca. 31 korttidsplasser. Tilpasse bemanningen ved Roverudhjemmet til sykehjem med korttidsplasser og en demensavdeling I denne forbindelse har kommunen sett behovet for en nærmere utredning av fremtidig bruk av Roverudhjemmet. I denne rapporten er det foretatt en nærmere beskrivelse av Roverudhjemmet før omlegging, og forslag til ny organisering. I dette er følgende parametere aktuelle: Innhold, brukergrupper og antall plasser (kortid, rehab, dement osv.) Kriterier for tildeling Organisering, bemanning og kompetanse Årsbudsjett brutto/netto for Nye Roverudhjemmet Plan for gjennomføring av omleggingene 2 Dagens drift ved Roverudhjemmet Ved Roverudhjemmet er det 48 plasser fordelt på 6 avdelinger over to etasjer. I tillegg er det underetasje under bygget hvor det er vaskeri, kantine og rom for aktivitetssenter. 2.1 Bygningsmessige forhold Ved sykehjemmet er det store lokaler, men lokalitetene bærer noe preg av å være utbygget i etapper. Det er dermed noe utfordrende å ha et helhetsoverblikk over sykehjemmet. Dagens avdelinger er delt på to etasjer med utforming som en T. Nedre delen av T-en utgjør E-fløyen. Første og andre etasje i E-fløyen er avdelinger for demente. Videre er det en avdeling i hver etasje som utgjør den øverste streken i T-en. Dette er fløy A og fløy B. Avdelingen som er lokalisert i fløy 1B er en skjermet enhet med tre spesielle rom bygd for forsterket skjerming. Rommene er lydisolerte, og er beregnet for ressurskrevende, utagerende demente beboere. De resterende er somatiske langtidsavdelinger. Hver avdeling har en base, en spisestue og kjøkken. Dette fungerer etter vår vurdering rimelig bra på alle avdelingene. Det samme gjelder plassering av skyllerom og tøyrom, med unntak av E-avdelingene, hvor det er lite plass til skyllerommene mv. Gjennomgående er beboerrommene store og fine. Alle har opplegg for heis i taket, fine baderom og helheten i romutformingen fremstår som fin. I begge etasjene er det egne rom som er beregnet for pasienter med smitte. Ved disse rommene er det sluser og fasiliteter som gir mulighet for forsvarlig smittevernbehandling. I umiddelbar nærhet til sykehjemmet er det omsorgsboliger uten heldøgns bemanning. Brukerne her serves fra hjemmetjenesten. Ved sykehjemmet er det mange lokaler som er mer eller mindre disponert. Det er gode muligheter for andre tiltak, men rommene står i stor grad tomme. R6838 3

4 Totalt er det 48 pasientrom ved sykehjemmet. Pensjonistforeningen disponerer lokaler i underetasjen 1 dag hver 2 uke. Dagens organisering kan illustreres som følger: Roverudhjemmet Enhetsleder Merkantil Teamleder Teamleder Teamleder Agenda Kaupang 2.2 Beboere De fleste beboerne, både på langtids- og demensavdelingen trenger hjelp til alle dagliglivets gjøremål og til personlig pleie. Svært mange er rullestolbrukere og trenger hjelp i spisesituasjonen. Det er også tre egne rom for sterkt utagerende brukere som trenger ekstra oppfølging og skjerming. Beboerne ved demensavdelingen har en demensdiagnose som sin hovedlidelse, men kan ha somatiske lidelser i tillegg. Disse beboere er pleiekrevende, og skårer høyt på IPLOS på kartleggingen. Beboerne ved langtidsavdelingen har en somatisk diagnose som sin hovedlidelse, men kan ha en demenslidelse i tillegg. Dette medfører at mange av beboerne ved sykehjemmet har en eller annen demensdiagnose. Det er ingen aktivitør ved sykehjemmet, og det er personalet som har ansvar for aktiviseringen av beboerne. Det er avtale om fysioterapi på timebasis hver uke, men det er noe variabelt når vedkommende er til stede. Sykehjemmet har ikke egen ergoterapeut, men kontaktes ved behov. Det er ikke knyttet en fast nattevakt til E-avdelingene, men det er tilsynsrunder. Sengevarslingsutstyr fungerer ikke tilfredsstillende på disse avdelingene. 4

5 Nye Roverudhjemmet 2.3 Bemanning og organisering Sykehjemmet er i dag organisert med 6 avdelinger fordelt på 3 teamledere. Teamlederne har fag, personal og delvis økonomiansvar, og arbeider kun på dagtid. Fra blir det 2 teamledere i turnus med arbeid hver 3.helg. Økonomiansvaret er lagt til enhetsleder. Det er teamleder som har ansvar for den daglige driften, og som har ansvar for innleie av vikarer og liknende. Men det er enhetsleder som har ansvar for anvisning av regninger mv. Det er egne turnuser knyttet til hver avdeling og til natt. Det vil si 6 turnuser som er todelt, og en turnus for bemanningen på natt. Nattevaktene arbeider kun på natt, og hver tredje helg. Fordeling av årsverk er: Roverudhjemmet Plasser Årsverk grunnbemanning Andel natt Sum Pleiefaktor 1. etasje 17 15,41 1,8 17,21 1,01 2. etasje 17 11,89 1,8 13,69 0,80 E-avdelingen 14 11,47 1,8 13,27 0,94 Natt 5,3 Sum 48 44,07 14,72 0,91 Fire av plassene i 1. etasje er forsterkede med økt behov for bemanning Teamleder inkludert i bemanningen i 2. etg og E I administrasjonen er det 2 årsverk og 0,5 årsverk omplassert sekretær. Sistnevnte er ikke medregnet i budsjettet. Ellers består bemanningen av følgende årsverk: 1 etasje 2 etasje Avdeling E Teamleder 0,5 0,75 0,75 Sykepleier 3,1 1,9 0,8 Vernepleier 0,80 Hj.pl./oms. 9,22 6,99 6,76 Ufaglært 0,88 1,14 0,68 Vakant 2,21 0,85 1,44 Hj.pl./oms. Sum 15,91 11,63 11,23 I dag er det egne teamledere på demens (E og1b) og ved somatisk (1A, 2A og 2B) Antall personer på vakt ved hver avdeling er: Dag 1. A: 2 personer 1.B: 3 personer 1.A: 2 personer 2.B: 2 personer E.1 etasje: 2 personer E.2 atasje: 2 personer Teamleder er en del av den ordinaære bemanningen Kveld Natt 1.A: 2 personer 1B: 3 personer 2.A: 1 ½ person 2 B: 1 ½ person E 1. og 2. etasje: 2 personer hver 3 våkne nattevakter Bemanningen kan være ulik på grunn av turnusplanen. Helgvakt er kortere. R6838 5

6 Turnusen er oppbygget ved at alle jobber 3. hver helg, der er faste nattevakter, personalet jobber i utgangspunktet bare dag og kveld. På kveld er det to ansatte på hver avdeling. Årsaken til dette er byggets utforming og muligheten for å kunne dele personell. Sykepleier på vakt har alltid det sykepleierfaglige ansvaret på hele huset. Hun inngår i turnussen. Alle de såkalte hotellfunksjonene unntatt rengjøring og tilbreding av mat er lagt til pleiepersonalet. KKE leverer tørrmat, og ansatte tilbereder all tørrmat i avdelingene. Det er et problem knyttet til at tørrmaten blir tilbredt siste ukedag før servering. Det vil si at tørrmaten til mandag blir lagt fra KKE på fredag. Dette har ført til at de ansatte selv smører maten på avdelingene. Oppvarming av varmmat foregår i skap i plastemballasje på hovedkjøkkenet. Maten hentes i kjøkkenet av personalet på avd. Deretter er det pleiepersonellet som deler ut maten. Beboertøy, håndklær og kluter vaskes i vaskeriet i kjeller sammen med lintøy og arbeidstøy. KKE har ansvar for dette. Sykefravær Sykefraværet ved avdelingene på sykehjemmet har vært høyt. Det var i 2008 på over 15 %, men er nå redusert til 7,1 % i andre kvartal Samlet sykefravær for 2009 var sykefraværet på 10,3 % Økonomi og ressursbruk I budsjettet og regnskapet er det ikke et skille mellom de ulike avdelingene. Budsjettene viser kun sykehjemmet samlet. Når det gjelder merforbruk, er det dermed problematisk å se tallene i regnskapet. Måten ledelsen ved sykehjemmet har hatt oversikt over økonomien er bruken av ekstravakter i forhold til turnusplanen. Det har vært noe variabel oppfatning i hvordan teamlederne har arbeidet på dette området Regnskap og budsjett for 2009: Budsjett 2009: kr Regnskap 2009: kr Overforbruket i 2009 er på 2,644 mill. Årsaken er overforbruk på fastlønn. 2.4 Gnisten Gnisten er en opptrenings- og vurderingsavdeling som er hjemlet som institusjon, men er organisert under hjemmetjenesten, sone Brandvall. Ved Gnisten er det 5 plasser. Gnisten er samlokalisert med, og i en egen fløy av Holt hdo. Gnisten har tre enerom og et dobbelt rom. Rommene har god standard og størrelse med egne bad. Det er en liten stue ved Gnisten og treningslokaler til Gnisten er lite egnede. Alle pasientrom har takheis. Et av pasientrommene brukes i dag til vaktrom. Det er ikke andre muligheter for etablering av vaktrom i dag. Dette kan løses når korttidsplass ved hdo avvikles. Ved Gnisten er det knyttet 4,11 årsverk til enheten på dag, kveld. Behov for tjeneste på natt dekkes av nattbemanning ved Holt hdo. og kommer som et tillegg til bemanningen ved Gnisten på dag og kveld. Kompetansesammensetningen består av 1,71 årsverk sykepleiere og 2,40 årsverk hjelpepleier/omsorgsarbeider. 6

7 Nye Roverudhjemmet Brukere og bemanning ved Gnisten fordeler seg som følger: Ma Ti On To Fr Lø Sø Dag brukere Dag ansatte Kveld brukere Kveld ansatte Natt brukere Natt ansatte Holt hdo Holt hdo Holt hdo Holt hdo Holt hdo Holt hdo Holt hdo I tillegg er det tilknyttet ergoterapeut. 50 % stilling, fysioterapeut sa 50 % stilling Brukerne er i hovedsak somatiske pasienter, men det er i tillegg enkelte demente. I utgangspunktet skal ikke de som bruker Gnisten være demente. Brukere med demens uten demensdiagnose kan ha blitt tildelt plass ved Gnisten. Ved utskriving fra Gnisten følger tverrfaglig rapport fra Gnisten. Alle ansatte og alle enheter har tilgang til denne rapport for informasjon og videre oppfølging. Det meldes til fagkoordinator ved aktuell sone i hjemmebaserte tjenester når bruker reiser hjem. Ergoterapi og fysioterapi foretar hjemmebesøk ved behov for å tilrettelegge hjemmesituasjon, (skjer før hjemreise). Ergoterapi. og fysioterapi ved Gnisten rapporterer til andre ergoterapeuter og fysioterapeuter som følger opp brukeren i hjemmet. I forhold til brukere som har omfattende behov holdes tverrfaglige samarbeids og oppfølgingsmøter. De som følger opp brukeren i hjemmet, er ofte ikke den samme ergo-/fysioterapeut som har hatt ansvar for brukeren ved Gnisten. R6838 7

8 3 Forslag til ny organisering ved Roverudhjemmet I forslaget til ny organisering av Roverudhjemmet legges det opp til en deling av pasientgruppen i to. Det foreslås å etablere 17 plasser for demente og 24 plasser til korttid. Forslag til ny organisering kan illustreres som følger: Nye Roverudhjemmet Enhetsleder Merkantil Teamleder Demens Teamleder Korttid Agenda Kaupang 3.1 Ny lokalisering I første etasje foreslås en egen avdeling på 17 plasser for demente pasienter, og i andre etasje foreslås en egen avdeling for 24 korttidsplasser. I både første og andre etasje er det et smitterom med egen inngang. Disse rommene kan benyttes til pasienter med smitteproblematikk dersom dette viser seg nødvendig Første etasje Første etasje foreslås belagt med pasienter med demens. Her foreslås det å beholde de tre spesialbygde rom for skjerming som en del av en større avdeling. Rommene er lydisolerte, og er beregnet for ressurskrevende, utagerende demente beboere. Den enheten som tilhører E-avdelingen i første etasje foreslås omgjort til andre formål enn sykehjemsrom. Det kan være aktuelt å omgjøre dette til et bokollektiv for eldre, hvor premissene er at brukerne skal klare seg selv uten bistand til stell og pleie Andre etasje Andre etasje foreslås belagt med pasienter som har vedtak om korttidsplasser. Her foreslås det å innlemme E-fløyen som en del av avdelingen. I avdelingen vil det være naturlig at bemanningen fra Gnisten innlemmes som en del av ny avdeling. I gangen mellom dagens E-fløy og resten av andre etasje er det i dag en vegg med dør. Denne veggen foreslås fjernet for å få en åpnere løsning mellom fløyene. Disse endringene er imidlertid avhengig av tolkningen av brannforskriften. En nærmere vurdering av denne problemstilling vil avgjøres i løpet av våren. 8

9 Nye Roverudhjemmet 3.2 Beboere Beboerne ved demensavdelingen skal ha en demensdiagnose som sin hovedlidelse, men kan ha somatiske lidelser i tillegg. Brukere av korttidsavdelingen skal ha potensial for å komme tilbake til eget hjem eller omsorgsbolig etter endt opphold. Målsettingen med disse plassene er å tilby korttidsopphold med behandling, rehabilitering, gjenopptrening, fleksible ordninger slik at brukerne kan bo hjemme lengst mulig. Ved korttidsavdelingen er rehabiliteringsperspektivet spesielt viktig og det foreslås derfor å gi avdelingen noe økte ressurser til ergo/fysioterapi. 3.3 Bemanning og organisering Sykehjemmet blir organisert med to avdelinger, med ledere som har ansvar for økonomi, fag og personale. I det nye Roverudhjemmet anbefales det å ha teamleder på dagtid i uken. Økonomiansvaret blir lagt til enhetsleder, men det er teamleder som har ansvar for den daglige driften, og som har ansvar for innleie av vikarer, og liknende. Enhetsleder som har ansvar for anvisning av regninger mv. Nattevaktene arbeider kun på natt, med turnus hver tredje helg. Personalet på avdelingene arbeider hver tredje helg. Fordelingen mellom etasjene foreslås til: Tabell 1 Årsverk og pleiefaktor Roverudhjemmet Plasser Årsverk Andel natt Sum Pleiefaktor grunnbemanning 1, etasje - demens 17 15,34 2, ,06 2. etasje - korttid 24 19,06 2,66 21,7 0,91 Natt 5,32 Sum 41 39,72 0,98 I administrasjonen er det 2 årsverk. Ellers består bemanningen av følgende årsverk: Tabell 2 Kompetansesammensetting Demens Korttid Teamleder 0,5 1 Sykepleier 5,5 7 Hj.pl/oms 12 14,7 Sum 18 22,7 Ved demensavdelingen er det berammet inn 0,5 årsverk ledelse og ved korttidsavdelingen er det berammet inn 1 årsverk ledelse. Bemanningen bør bestå av 20 til 30 % sykepleiere med høyest andel sykepleiere i bemanningen på korttidsavdelingen. Det bør være tilgang på sykepleiere både på dag, kveld og natt. Ved demensavdelingen kan det med fordel være vernepleierressurser som et supplement til sykepleierressursene. Bemanningen kan være ulik på grunn av turnusplanen. Helgvakt er kortere. Turnusen bør være bygget opp med arbeid hver 3. hver helg, med faste nattevakter. R6838 9

10 I neste tabell viser vi bemanningsnormen for korttidsavdelingen: Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Dag Kveld Natt 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 I neste tabell viser vi bemanningsnormen for demensavdelingen: Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Dag Kveld Natt 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Alle de såkalte hotellfunksjonene unntatt rengjøring og tilbreding av mat er lagt til pleiepersonalet. KKE leverer tørrmat, og ansatte tilbereder all tørrmat i avdelingene. Oppvarmning av varmmat foregår i skap i plastemballasje på hovedkjøkkenet. Maten hentes i kjøkkenet av personalet på avd. Deretter er det pleiepersonellet som deler ut maten. Beboertøy, håndklær og kluter vaskes i vaskeriet i kjeller sammen med lintøy og arbeidstøy. KKE har ansvar for dette. Sykefravær Sykefraværet ved avdelingene på sykehjemmet har vært 10,3 % i 2009, og måltallet er at det skal reduseres. Vår anbefaling er at fraværet bør ligge på et nivå mellom 6-8 %. 3.4 Tilsynslege Det er i dag tilknyttet 0,32 årsverk legeressurser ved Roverudhjemmet, som utgjør 15 timer pr. uke fordelt på to leger. Ved nytt Roverudhjem bør legeressursene fordele seg som i dag, med to leger som har ansvar for hver sin etasje. Legene bør ha tilsyn ulike dager, og være tilgjengelige for hverandres pasienter. Det bør utarbeides en ny arbeidsinstruks som er tilpasset omleggingene i sykehjemmet. Videre bør det vurderes om dagens ordning med 60 % tilstedetid og 40 % beredskapstid for tilsynslegene skal fortsette. 60 % tilstedetid betyr at 9 av 15 timer går med til tilstedetid på sykehjemmet. De resterende 40 % er berammet til beredskapstid hvor det er mulig å tilkalle legen. 3.5 Budsjett for nye Roverudhjemmet For å beregne de kostnadsmessige konsekvensene ved foreslåtte omlegging har vi foretatt en sammenstilling av konsekvensene ved å endre Roverudhjemmet og flytte Gnisten. En vesentlig del av endringene knytter seg til endret inntektsgrunnlag knyttet til langtids eller korttidsplasser. Inntekten for en korttidsplass er ca. kr pr. år, mens inntekten ved en langtidsplass er ca. kr pr. år. 10

11 Nye Roverudhjemmet Budsjett Roverud 2010 Gnisten Sum Gnisten og Roverud Nye Roverud Sum lønn Inntekter vederlag langtid Inntekter korttid Sum brukerbetaling Totale rammer Sum besparelse Tabellen viser en samlet besparelse på kr 1.5 millioner ved full omlegging av 24 plasser til korttid. Omleggingen av sykehjemmet vil ta tid, og full effekt av endringene vil ikke skje før tidligst august Det vil si at inntektene fra vederlagsberegningen vil være høyere den første tiden i omleggingsfasen. 3.6 Omsorgstrappen Laveste Effektive OmsorgsNivå (LEON-prinsippet) tjenestemodell starter med et fundament som er selvhjulpenhet eller fullstendig egenomsorg. De fleste eldre i Norge befinner seg på dette nivået. Laveste trinn i omsorgstrappen er forebyggende arbeid, trygghetsalarm mv. og senere kan bruker få tilbud om tjenester oppover trappetrinnene i samsvar med økende behov. Til slutt kan de ende på det øverste trinn som er langtidsbehandling i bemannede omsorgsboliger, sykehjem. Et eksempel på omsorgstrappen etter LEON-prinsippet kan illustreres i følgende figur: Omsorgstrappen LEON-prinsippet Laveste Effektive OmsorgsNivå Sykehjem langtid, spesialplass Sykehjem langtid, ordinær plass Sykehjem korttid Omsorgsbolig med heldøgns omsorg Omsorgslønn Omsorgsboliger med hjemmetjenester/trygdeboliger Hjemmesykepleie, fysio-/ergoterapi og miljøarbeidstjenester Arbeid, aktivitetstilbud for funksjonshemmede Dagsenter for eldre Hjemmehjelp Trygghetsalarm AGENDA Kaupang Omsorgstrappen etter prinsippene i LEON Ved å arbeide målstyrt etter LEON-prinsippet, hvor man tar hele tiltakskjeden fra sykehuset og til kommunale tiltak, får man en eldreomsorg som er bedre tilpasset brukernes behov samtidig som den blir billigere for partene. I LEON-prinsippet er det en målsetning at brukerne av tjenestene skal bevege seg mellom nivåene i omsorgs R

12 trappa på en mer fleksibel måte. Det er kun de aller mest pleietrengende som skal ha tjenester på øverste nivå, innlegges i sykehus eller ha fast langtidsplass i omsorgsbolig eller institusjon. Mye av begrunnelsen for LEON-prinsippet er at dette samlet sett vil gi en bedre kvalitet til en lavere kostnad. Utvikling av nye organisasjonsformer med mer bruk av korttidsplasser mv. må derfor måles mot kravet om at tjenesten skal ha bedre kvalitet og være mer kostnadseffektiv. 3.7 Korttids- eller langtidsopphold i institusjon Flere og flere eldre ønsker seg trygghet som bistand når de blir eldre og får større omsorgsbehov. Samtidig er det et klart ønske om å ha en fleksibel tilpassing av bistanden og at en kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Dette betyr at kommunene i fremtiden må fokusere på tjenester som ivaretar ulike tjenester i tiltakskjeden. For kommunehelsetjenesten er det en stor utfordring å kunne møte nye pasientgrupper med oppdatert kunnskap og kompetanse hos personalet både i institusjonene og i hjemmesykepleien. Det er en trend at mye av behandlingen som før foregikk i sykehus gjøres nå i hjemmet eller på sykehjemmene, og det forventes ikke at denne trenden vil snu. Behovet for kompetanseoverføring mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten vil derfor sannsynligvis bare øke med årene. Et tiltak for å møte det økte behovet for spesialkompetanse i kommunehelsetjenesten er endring av strukturen på bruk av institusjonsplasser i kommunene. Behandlingslinje med eller uten korttidsopphold AGENDA Kaupang Behandlingslinje med eller uten korttidsopphold Ved å etablere et system i kommunene med god tilgang til korttidsplasser kombinert med fleksible botilbud i omsorgsbolig (HDO) vil en sikre samsvar mellom brukernes behov og brukernes ønsker. Et tilbud av tjenester på rett nivå vil sørge for bedre livskvalitet og best mulig grad av egenomsorg. En måte å betrakte dette på er at etableringen av korttidsavdelinger kan sees på som et alternativ til å etablere flere ordinære plasser i eksisterende tjenesteapparat. 12

13 Nye Roverudhjemmet Ved en riktig bruk av de ulike plassene kombinert med HDO-plasser vil en kunne bidra til at flere kan bo i egne hjem lengst mulig. Dette henger sammen med erfaringene om at framtidas brukere ønsker seg fleksible løsninger med tilstrekkelig trygghet og bistand uten at dette nødvendigvis er å bo fast i sykehjem. Ved å gjennomføre en omlegging av tjenestestrukturen kan kommunen redusere noe i det samlede antallet plasser med heldøgns omsorg/institusjon. Samtidig er det viktig at kommunen etablerer et dagtilbud til brukergruppen. Dagtilbud kombinert med hjemmetjeneste er en viktig premiss for at eldre brukere kan opprettholde et best mulig funksjonsnivå lengst mulig Korttidsplasser Ved ny korttidsavdeling vil det være pasienter som får ulike tilbud av korttidsopphold. Plassene er beregnet for de pasientene som kommer fra hjemmet eller rett etter sykehusopphold. Målsettingen med plassene er å hjelpe pasientene tilbake til deres optimale funksjonsnivå. Et viktig tiltak i denne sammenheng er god tilgang på ergoterapi og fysioterapi. Bistanden til pasientene bør videre tilpasses den enkelte brukers behov for rehabilitering, opplæring mv. Rehabiliteringsplassene er også beregnet for pasienter som kommer fra hjemmet eller rett etter sykehusopphold. Ved disse sengene skal det være et særskilt aktivt tverrfaglig miljø som samarbeider nært med fysio-\ergoterapi avdelingen og hjemmebaserte tjenester. Målsettingen er å hjelpe pasienter tilbake til deres optimale funksjonsnivå Kostnader ved korttid kontra langtidsopphold i institusjon Korttidsopphold De som flytter inn med avtale om korttidsopphold (under 2 mnd.) skal de første 60 kalenderdager pr. år betale kr. 125,- pr. døgn. Etter til sammen 60 dager kan det bli krevd vederlag som for langtidsopphold Langtidsopphold Hovedregelen for beregning av betaling for opphold er at det av folketrygdens grunnbeløp minus fribeløp p.t. på kr ,- pr. år, skal betales 75 %, og av øvrige inntekter 85 %. Det betales ikke noe av selve formuen. De som flytter inn i institusjon for langtidsopphold skal normalt betale for oppholdet etter 1 måned, beregnet fra innflyttingsdato. Ved direkte overflytting fra annen institusjon blir friperioden kortere, eller faller helt bort Inntektsvariasjonen mellom langtid og korttidsopphold I neste tabell viser vi inntektsvariasjonen mellom korttidsopphold og langtidsopphold i institusjon. I beregningen av inntektsgrunnlaget ved langtidsopphold har vi lagt til grunn faktiske inntekter i snitt pr. bruker inneliggende i institusjon. Inntekt pr. år Inntekt pr. mnd. Inntekt pr. døgn Korttidsopphold pr. plass Langtidsopphold pr. plass Tabellen viser at inntektsgrunnlaget for en langtidsplass er langt høyere enn inntektene ved et korttidsopphold. Differansen utgjør kr ,- pr. seng/plass i sykehjemmet. R

14 Ved Roverudhjemmet er det beregnet en omgjøring av 24 senger. Dersom vi legger til reduserte inntekter på 7 plasser, bli dette et samlet innteksttap på ca. kr 2.5 millioner kroner. Den reduserte inntektsgrunnlaget må imidlertid ses i sammenheng med at kommunen får korttidsplasser og at kommunen da vil kunne klare seg med et lavere antall institusjonsplasser. 3.8 Demensutvikling I dag finnes det om lag personer med demens i Norge. Forekomsten av demens er stigende med økende alder. Forekomsten av demens i aldersgruppen år er 0,9 %, stiger til 17,6 % i aldersgruppen år og fra 90 år og oppover har 40,7 % utviklet en demenssykdom. Fra rundt 2020 må vi regne med en kraftig vekst i antallet innbyggere over 80 år. Gruppen 90 år og eldre vil allerede de nærmeste årene vokse kraftig. Forutsatt at forekomsten av demenssykdommer holder seg på dagens nivå, vil antallet personer med demens være doblet innen Samfunnsutgiftene i forbindelse med demenssykdommene er høye, og vil bli høyere fordi stadig flere vil rammes i årene framover. Demens utvikler seg gradvis, en prosess som kan vare fra noen få år til omkring 20 år. Vanlig forløp regnes som år. Det er store individuelle variasjoner. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, vil den syke bli avhengig av hjelp fra andre. Den viktigste faktoren som disponerer for Alzheimers sykdom og demens er aldring. Jo eldre vi blir, jo større er sjansen til å få en demenssykdom. Demens grunnet sykdom i hjernens blodårer er knyttet til risikofaktorer vi utsetter oss for gjennom hele vårt voksne liv. Røyking og feilaktig kost øker risikoen for karsykdom. Hjerneslag er en forutsetning for denne formen for demens. Ubehandlet høyt blodtrykk, høyt kolesterol og diabetes er de viktigste risikofaktorene. Det finnes ingen enkel oppskrift på hvordan du kan forebygge demens. Det viktigste forebyggende tiltaket er å spise og leve sundt, være engasjert og ha et aktivt liv. Gode tjenester for personer med demens er individuelt tilpasset den enkelte, i den fasen av sykdomsutviklingen personen befinner seg i. Prinsippene for gode tjenester er å bygge tilbudet rundt vedkommendes egne funksjoner slik at det gir størst mulig grad av egen mestring. Dette innebærer blant annet organisering av tjenestene slik at den enkelte har få og kompetente personer å forholde seg til i et oversiktlig og tilrettelagt boligmiljø. Et av de viktigste tiltakene i arbeidet med demente pasienter er et tilrettelagt dagtilbud for personer med demens enten i dagsenter, som bistand i eget hjem eller i institusjon. Kongsvinger har frem til i dag sentrert mye av arbeidet med demente til institusjonsplasser. For å få et best mulig arbeid med demente er det viktig at det kognitive nivået hos brukerne styrkes best mulig. En kombinasjon av hjemmebasert omsorg, dagtilbud og korttidstilbud anses som et bedre tiltak enn å gi brukerne tilbud om langtidsplass i skjermet enhet for tidlig. En demenssykdom er en progredierende tilstand som vil si at den som rammes vil fungere dårligere og dårligere og til slutt bli helt hjelpeløs. Det finnes ikke noen form for behandling som kan stoppe progresjonen. Vridningen kommunen vil arbeide etter fremover er et større vekt på forebyggende arbeid knyttet til tilrettelagte tilbud i hjemmet. Det betyr at de brukerne som kan bo hjemme i et miljø som gir grunnlag for stor grad av egen mestring skal styrkes. I neste figur viser vi den teoretiske utviklingen av bistandsbehovet hos demente. 14

15 Nye Roverudhjemmet Demensutvikling og ulike bistandstilbud AGENDA Kaupang Filosofien bak endringene i Kongsvinger er at pasientene skal tilbys et nivå som er tilpasset behovet. Det innebærer en balanse mellom forebyggende arbeid og døgnkontinuerlig omsorg. Tilrettelagt dagtilbud for personer med demens i dagsenter, forventes å ha en gunstig effekt for brukerne. Kongsvinger har frem til i dag sentrert mye av arbeidet med demente til institusjonsplasser. Dette er en løsning som både er kostbar og som ikke god nok kvalitet. 3.9 Ergoterapi og fysioterapi Kongsvinger kommune har valgt å organisere ergoterapi og fysioterapi i pool under helse. De enkelte terapeutene arbeider direkte ut mot ulike tjenestesteder. Hvordan kommunene velger å organisere disse støttetjenestene varierer. Enkelte kommuner velger å organisere ergoterapi og fysioterapi sammen med eksempelvis korttidsavdeling. Vår vurdering er at det for driften av korttidsavdelingene er helt vesentlig at det er god tilgang til denne tjenesten og at samarbeidet fungerer bra. I denne sammenheng er det viktig at ressursene opplever en nærhet og et tett samarbeid med den øvrige pleiebemanningen. For å løse dette er det viktig at ergoterapeutene og fysioterapeutene som skal arbeide ved Roverduhjemmet møter opp på sykehjemmet. Dersom ergoterapi- og fysioterapiressursene som arbeider på sykehjemmet og i hjemmetjenesten, er organisert ved korttidsavdelingen på Roverudhjemmet vil en trolig sikre faglig samarbeid og forankring mellom korttid og hjemmetjeneste best mulig Hjelpemiddelhåndtering Kommunen har nylig vedtatt en ny organisering av hjelpemidler. Hovedlagret for hjelpemidler forblir på Hebergheimen. Men det blir et hjelpemiddellager på Roverudhjemmet som skal disponeres av Roverudhjemmet og hjemmebaserte tjenester, sone Brandval. Ved Roverud er det mye ledige lokaler i kjelleren som kan benyttes til formålet. Dette er positivt både i forhold til hjemmetjenesten, men trolig R

16 også i forhold til samhandlingen mellom korttidsavdelingen og hjemmetjenesten Tildeling av plasser Søknad om korttidsplass og langtidsplass i institusjon skal behandles av tildelingsteamet. Saksbehandler innhenter nødvendige opplysninger og vedtak blir fattet i inntaksteamet. Saksbehandlingstiden er vanligvis 14 dager, og søker må tilfredsstille kommunale retningslinjer for tildeling av opphold i institusjon. Alle aktuelle hjelpetiltak må være utprøvd eller være vurdert, men behovet for medisinsk behandling og sykepleie tilsier likevel heldøgns omsorg i institusjon Tildeling av korttidsplasser/rehabiliteringsplasser Korttidsopphold skal gi personer - som på grunn av helsesvikt ikke kan ta vare på seg selv - mulighet til opptrening, slik at de igjen kan fungere i hjemmet. Oppholdet skal forebygge langtidsinnleggelse. Korttidsopphold kan også gis i tilfeller hvor det er behov for observasjon/vurdering. Korttidsopphold i institusjon kan innvilges etter en helse- og sosialfaglig vurdering dersom: Søkeren har akutt behov for døgnkontinuerlig pleie- og omsorg Søkeren har et midlertidig behov for døgnkontinuerlig pleie og omsorg Søkeren har behov for observasjon/utredning Korttidsopphold kan forebygge langtidsinnleggelse Søkeren er utskrivingsklar fra sykehus og har behov for rehabilitering før hjemsending Korttidsoppholdene er vanligvis av to ukers varighet. Opphold kan i spesielle tilfelle utvides noe, saksbehandler gjør da en ny behovsvurdering i samarbeid med sykehjemmet Tildeling av demensplasser Eldre, pleietrengende som har behov for medisinsk- og sykepleiefaglig oppfølging og stell gjennom døgnet. Andre aktuelle hjelpetiltak skal være utprøvd eller vurdert. Helsesvikten må ha et omfang som hjemmesykepleie og/eller korttidsopphold ikke kan kompensere Langtidsopphold som demensplasser i institusjon kan innvilges etter en helse- og sosialfaglig vurdering dersom: Alle aktuelle hjelpetiltak må allerede være utprøvd eller vurdert Det ikke er mulig å tilrettelegge for en forsvarlig bosituasjon i eget hjem eller omsorgsbolig Behovet for medisinsk behandling og sykepleie tilsier likevel heldøgns omsorg i institusjon Søkeren har behov for døgnkontinuerlig pleie- og omsorg Tilbud om langtidsplass for demente skal kun skje dersom bruker ikke kan bo i eget hjem eller i tilpasset bolig. Det skal ha vært vurdert om bruker kan bo med et tilrettelagt tilbud i hjemmet Fremdrift i endringsprosessen For å kunne gjennomføre endringene i tråd med intensjonene i omstillingsprosessen er det av stor betydning at det ikke tildeles langtidsplasser i andre etasje ved Roverud. De plassene som skal tildeles her skal være korttidsplasser. 16

17 Nye Roverudhjemmet Ny avdelingsstruktur inkludert ny turnus bør være på plass 15. august. Måltall for endringsprosessen 15. november 2010 bør 1/3 av plassene ved korttidsavdelingen være korttidsplasser 15. mars 2011 bør 2/3 av plassene ved korttidsavdelingen være korttidsplasser 15. august 2011 bør alle plassene ved korttidsavdelingen være korttidsplass Den resterende delen av E-fløyen fases ut etter samme tidsintervall som nevnt over En av dagens plasser i andre etasje ved Roverudhjemmet selges til annen kommune. Dette forblir en salgsplass ut 2010, men inngår som en egen plass fra årsskiftet R

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg /10 GLOE Kommunestyret

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg /10 GLOE Kommunestyret KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 19.05.2010 014/10 GLOE Kommunestyret 27.05.2010 059/10 GLOE Saksansv.: Grethe Løken Arkiv:K1-034, K2-

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

En naturlig avslutning på livet

En naturlig avslutning på livet En naturlig avslutning på livet Mer helhetlig pasientforløp i samhandlingsreformen Palliativ omsorg, trygghet og valgfrihet http://www.ks.no Et prosjekt i samarbeid mellom Agenda Kaupang (hovedleverandør),

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 15.06.2017 nr. 811 Forskrift om tildeling

Detaljer

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Saksnr. 16/2597 Journalnr. 8455/17 Arkiv H12 Dato

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem»

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Sandnes Kommune Prosjekt omstilling og effektivisering i Levekår 2016 Sandnes kommune Innledning På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon er det behov

Detaljer

Serviceerklæring. Sykehjem

Serviceerklæring. Sykehjem Serviceerklæring Sykehjem Har du behov for opphold på sykehjem? Langtidsopphold kan tildeles den som har varig behov for annen oppfølging og bistand enn det som kan gis i eget hjem. Andre hjelpetiltak

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM Høringsutkast til forskrift Sammendrag Med bakgrunn i lovendring, gjort av Stortinget juni 2016, har Berg kommune utarbeidet forslag til kriterier for tildeling

Detaljer

KAPITTEL 1 FORMÅL, LOVGRUNNLAG, DEFINISJONER, VIRKEOMRÅDE OG ANSVAR/MYNDIGHET

KAPITTEL 1 FORMÅL, LOVGRUNNLAG, DEFINISJONER, VIRKEOMRÅDE OG ANSVAR/MYNDIGHET LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG VENTELISTEPLASS VED SYKEHJEM - KRITERIER OG VURDERINGSMOMENTER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET I SILJAN KOMMUNE DEN 20.JUNI 2017 Kommunestyret i Siljan kommune

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR. xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Institusjon- korttidsopphold Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Helse og sosial Saksmappe: 2008/4094-1 Saksbehandler: Kari Ø. Bakke Saksframlegg Avhjemling av institusjonsplasser Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune.

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. 1. Formål Forskriftens formål er å sikre pasient og bruker sin rett til langtidsopphold og bidra til forutsigbarhet og åpenhet

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret

Vedtatt i kommunestyret FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER. Vurderingsmomenter og vurderingslister Vedtatt i kommunestyret 28.09.2017 1 FORKRIFT

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNSTJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Overordnet mål Du skal oppleve respekt, trygghet, og omsorg. Du skal oppleve

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Klæbu kommune ved kommunestyret [dato, måned, år]

Detaljer

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER Hjemmel: Fastsatt av Nord-Aurdal kommunestyre 20.06.17 med hjemmel i lov 24. juni

Detaljer

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den?

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Antall brukere Forventet utvikling behov dersom man fortsetter tildeling av tjenester som nå 200 150 100 50 0 Antall brukere HDO 224 209

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG OBSERVASJONSLISTER Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang?

Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang? Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang? Nære pårørendes fortelling om en nær slektnings vei til fast plass i sykehjem PoPAge kvalitativ Intervjuer av nærmeste pårørende

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Tvedestrand kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Tvedestrand kommune i kommunestyret.med

Detaljer

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 1 2 DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2013 RUNE DEVOLD Fauske har en omsorgstjeneste som er ganske raus og kostnadskrevende. Ressurstilgangen

Detaljer

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915 2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterommet i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 22.05.2017 Tid: 14:30 Eventuelle lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET I TJØME KOMMUNE DEN., Kommunestyret i Tjøme kommune har

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg 7 b til Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2026 i Lindesnes kommune

Vedlegg 7 b til Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2026 i Lindesnes kommune Vedlegg 7 b til Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2026 i Lindesnes kommune Bakgrunnsdokument for kommunedelplan helse og omsorg: Demens Livskvalitet, trygghet og mening i hverdagen. Dokumentet er i hovedsak

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN 1/24/2005

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN 1/24/2005 Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/00443-056 031 H &25 DRAMMEN 1/24/2005 REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BUDSJETTVEDTAK ØKONOMIPLAN

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE...2 FOR TILDELING AV PRAKTISK BISTAND I HJEMMET...3...3...3 FOR TILDELING AV HJEMMESYKEPLEIE...4...4...4 FOR TILDELING

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Aktuelle kostra-funksjoner 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse og omsorgstjenester

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 PRINSIPPER FOR EVALUERING AV EGENBETALINGSORDNINGEN I HELSE-OG OMSORGSTJENESTEN I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER Hjemmel: Fastsatt av Porsanger kommune ved kommunestyret

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Randaberg kommune ved kommunestyret [22.06.17] med

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Bjerkreim kommune ved kommunestyret den 7.

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem.

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem. Institusjon - langtidsopphold Sykehjem langtidsplass Generelt Alternativt navn Sykehjem langtidsplass Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og

Detaljer

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 LADEGÅRDEN SYKEHJEM Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 Direkte telefoner: Post 2: 53 03 11 40 Post 3: 53 03 11 60 Post 4: 53 03 11 80 Post 5: 53 03 12 00 Rosegrenden 53

Detaljer

Velkommen til Venneslaheimen

Velkommen til Venneslaheimen Velkommen til Venneslaheimen Vi vil med dette ønske deg velkommen som beboer på Venneslaheimen! Vi håper at du og dine pårørende gjennom denne brosjyren vil få informasjon som kan være nyttig. Venneslaheimen

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. Hjemmel: Fastsatt av Eidskog kommune ved kommunestyret den. med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 8. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 20. juni 2017 30.05.2017 nr. 700 Forskrift om tildeling

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg GLOE Kommunestyret GLOE

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg GLOE Kommunestyret GLOE KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 27.01.2010 GLOE Kommunestyret 11.02.2010 GLOE Saksansv.: Grethe Løken Arkiv: K2-F00, K3- &31 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Arbeidet med å tildele plasser på en korrekt og rettferdig måte kan følgelig være forbundet med vesentlige utfordringer.

Arbeidet med å tildele plasser på en korrekt og rettferdig måte kan følgelig være forbundet med vesentlige utfordringer. Helgelandssykehuset Mosjøen Fastleger i Vefsn Vefsn eldrerådet Andre interesserte Dato: 27.04.2017 Saksb: Tom S.B Plünnecke Tlf: 75 10 11 13 Saknr: 17/1190 Deres ref.: Høringsbrev - Forslag til kommunal

Detaljer

Tjøme kommune Helse og velferd

Tjøme kommune Helse og velferd Tjøme kommune Helse og velferd Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Johnny Steinsvåg 33 06 78 52 17/3969 Dato: 03.05.2017 Johnny Steinsvåg FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring?

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? Problemstillinger Hovedpunkter fra mandat: Beskriv hva som kjennetegner en kultur og en praksis hvor HOtjenester på et tidlig

Detaljer

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER Søgne kommune Arkiv: H12 Saksmappe: 2012/1471-34945/2012 Saksbehandler: Anne Christin Høyem Dato: 06.11.2012 Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09 Helse- og velferdstjenesten Sykehjem Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger Moholt sykehjem Ajour pr 01.01.09 Hva er et sykehjem Sykehjem ulike funksjoner Sykehjem kan bestå av langtidsplasser

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ Dato: INNSTILLING TIL FORMANNSKAP/BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG/ BYSTYRET:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ Dato: INNSTILLING TIL FORMANNSKAP/BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG/ BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/04231-032 Dato: 28.02.05 TILTAK I PLEIE OG OMSORG INNSTILLING TIL FORMANNSKAP/BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG/ BYSTYRET: Administrasjonens

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

Kongsberg kommune / Grafisk profil

Kongsberg kommune / Grafisk profil Erna Vebostad Seksjonsleder ved forvaltningsavdelingen Helse og omsorg ET KOMMUNALT UTGANGSPUNKT FOR PRIORITERING AV DEMENSOMSORG Kongsberg kommune / Grafisk profil Visning av elementer 31.10.12 Kongsberg

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Bamble kommune ved kommunestyret xx.xx.2017 med hjemmel

Detaljer

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,-

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,- Arkivsaknr: 2017/92 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 15.02.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 15.02.2017 Levekårsutvalget 13.02.2017 Formannskapet 23.02.2017

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg. Virksomhetsleder: Avdelingsleder: Ass.avdelingsleder: Avdelingsleder

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat

Vedlegg til høringsnotat 1 Vedlegg til høringsnotat Nye lovbestemmelser vedtatt 17. juni 2016 I I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter gjøres følgende endringer: Ny 2-1 e skal lyde: 2-1 e Rett til opphold i

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Dersom du ikke får medhold i klagen har vi plikt til å hjelpe deg med å videreformidle denne til fylkeslegen. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at du skal være fornøyd med oppholdet. Kommunen gjennomfører

Detaljer

DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005. Bakgrunn:

DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005. Bakgrunn: DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005 Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i sak 66/2000 følgende: Punkt 1: Det bygges 65 heldøgnsplasser. Punkt 2: Plassene fordeler seg med 26 sykeheims-plasser og 39 omsorgsboliger

Detaljer

Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90

Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90 Somatiske sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie I- 63/90 Rundskriv I-63/90 fra Sosial- og helsedepartementet Til: Landets kommuner 31.12.1990 Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg

Detaljer

Juryen ved Arild Sletten, RiK Arkitektur AS

Juryen ved Arild Sletten, RiK Arkitektur AS NOTAT Til: Fra: Juryen ved Arild Sletten, RiK Arkitektur AS Rune Holbæk Dato: 15. september 2017 Gran utbygging av sykehjem og omsorgsboliger begrenset plan- og designkonkurranse - vurdering/måling av

Detaljer

Forskriftens formål, virkeområde og definisjoner

Forskriftens formål, virkeområde og definisjoner Kommentarer til Asker kommunes forslag til «Lokal f orskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester» Forskriftens formål, virkeområde

Detaljer