Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jf. Pbl 12-4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jf. Pbl 12-4."

Transkript

1 Bestemmelser for plan 2328P, detaljregulering for Ankerkvartalet og Straensenteret Eiganes og Våland bydel Vedtatt av Stavanger bystyre i medhold av plan- og bygningsloven Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jf. Pbl Formål Hovedreguleringsformål i begge delområdene er blandet formål; kjøpesenter, tjenesteyting, administrasjon, kontor, bevertning, hotell og annen næringsvirksomhet, parkering m.m. som er naturlig i et sentrumsområde. Boligformål er ikke tillatt. 2 Krav til søknad om byggetillatelse Utomhusplan Det skal utarbeides en utomhusplan for hver hovedetappe (iht. 3.1). Utomhusplanen skal tilpasses tilgrensede områder utenfor planområdet, ved at det lages en overordnet høydeplan for bygg med innganger og uteanlegg. Det skal utarbeides utomhusplan i målestokk 1:200 for alle fellesareal og ubebygde deler av tomta. Planen skal vise terrengbearbeiding, materialbruk, belegg, murer, beplantning, møblering, lekeutstyr og andre faste elementer, og være basert på prinsippene om universell utforming. Det skal ikke nyttes allergifremmende beplantning. Planen skal være godkjent av kommunen før igangsettingstillatelse kan gis. Materialbruk for uterommene er gitt i øvrige bestemmelser. 2.2 Illustrasjoner ved rammesøknad Illustrasjonsplan datert og overordnet kvalitetsprogram, datert , skal legges til grunn for videre arbeid. Illustrasjoner for Straensenteret og Ankerkvartalet (figur 1-10) skal legges til grunn for uttrykk og materialitet. Det illustrerte prosjektet skal videreføres og detaljeres ytterligere. Kvalitetsprogrammet detaljeres og skal følge rammesøknaden. Søknaden skal videre redegjøre for material- og fargebruk og i sammenhengende plan og fasadeoppriss skal nabobebyggelsen vises. Materialbruk skal ha høy kvalitet, dette er spesifisert i øvrige bestemmelser til planen. 2.3 Anleggsplan, tilpassing til tilliggende og berørt bebyggelse For sanerings-, bygge- og anleggsperioden skal retningslinjer i kapittel 4, i T-1442 gjelde. I forbindelse med rammetillatelse for Straensenteret eller Ankerkvartalet skal det dokumenteres at denne utbyggingen tilpasses tilliggende og berørt bebyggelse. Sammen med søknad om rammetillatelse skal det legges ved en anleggsplan. Planen skal bl.a. vise midlertidige og permanente omlegginger av trafikkmønster, adkomster, varelevering, sykkel- og gangforbindelser. Planen skal vise hvordan trafikksikkerheten for gående og syklende er ivaretatt, og skal beskrive avbøtende tiltak. Planen skal ivareta tilliggende virksomheters kundeadkomst. Alle konsekvenser for bruken/funksjonaliteten, tilgjengeligheten til tilliggende og berørt bebyggelse skal være dokumentert avklart før rammesøknad for Straensenteret eller Ankerkvartalet. Planen skal godkjennes av

2 Stavanger kommune før igangsettingstillatelse. Avbøtende, og i det vesentligste likeverdige, tiltak skal være etablert før igangsettingstillatelse. For Olav Kyrres gate 23 (T1), se også 5.7. og Forurensning i grunn - tiltaksplan Etter at rivningsarbeider er gjort i hhv Ankerkvartalet eller Straensenteret (Hovedetappe 1 eller 2) skal det gjennomføres kartlegging av eventuell forurensning i grunnen, jf. forurensingsforskriften kap.2. Det skal foreligge godkjent tiltaksplan for forurenset grunn før igangsettingstillatelse. Forurenset grunn skal håndteres i henhold til tiltaksplan godkjent av forurensningsmyndighetene Kulturminner i grunn, gjennomføringsplan Før rivningsarbeidene starter opp skal det foreligge en detaljert plan for rivning som skal godkjennes av rette kulturminnemyndighet, jfr Byggegrunn geoteknisk oppfølging Rapport fra geoteknisk prosjektering skal være ferdig før igangsettingstillatelse kan gis. Av rapporten skal det også framgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden. Vurderingene legges til grunn for valg av fundamenteringsløsning, og hvordan eksisterende bygg-/ tilliggende bygg sikres. 2.7 Skiltplan Før det gis brukstillatelse skal det foreligge skiltplan. 2.8 Offentlige formål Formål angitt med o_ skal være offentlige. 3 Rekkefølgekrav Søknad om rammetillatelse etappevis utbygging Det skal sendes separat rammesøknad for Straensenteret, og for Ankerkvartalet. Ny bebyggelse i planområdet kan bygges ut i to hovedetapper, (rekkefølgen er ikke bindende). Hovedetappe 1: Straensenteret Omfatter følgende delområder: F/K/T1, F/K/T2 og T1 (Olav Kyrres gate 23), AU1, AU2, AU3, o_au4, o_au5, o_g6, o_v2, o_v1.1, o_v1.2, o_g1, o_g2.1, o_g2.2, o_g3.1, o_g3.2, o_g, o_avg, o_p, o_avt, o_t og området (G) nord for AU1. Før det kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse skal formålene over være ferdig opparbeidet i sin helhet. Krav til kvaliteten på disse arealene er gitt i øvrige bestemmelser. Hovedetappe 2: Ankerkvartalet Omfatter følgende delområder: F/K/T3-11 og o_g4, o_g5, o_v1.2 og o_v1.3, o_g2.2, o_g2.3 o_g3.2, o_g3.3 og o_p. Før det kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse skal delområdene over være ferdig opparbeidet i sin helhet. Krav til kvaliteten på disse arealene er gitt i øvrige bestemmelser. 3.2 Parkering Parkeringsplasser for bil og sykkel skal være etablert før det gis brukstillatelse for det enkelte bygg. Side 2 av 18

3 4. Fellesbestemmelser 4.1 Bilparkering For ny bebyggelse er det et fastkrav på 0,9 parkeringsplasser pr. 100 m 2 BRA. 5 % skal reserveres for HC. HC-parkeringen skal plasseres nær heis eller hoved- og personalinngang. For min. 5 % av plassene skal det tilrettelegges for ladning av El- biler. 4.2 Bilparkering Ankerkvartalet Et offentlig parkeringshus med plass til maks 270 biler samt låsbart parkeringsområde for sykler skal tilrettelegges under terreng (under kote 12,1) i Ankerkvartalet, se pgf Parkering Straensenteret På plan 02 skal min. 40 parkeringsplasser opprettholdes. Det skal være kjøre- og gangforbindelse til parkeringsanlegg P-Kyrre i Olav Kyrres gate 20, utenfor planområdet. 4.4 Sykkelparkering Det skal være 2,0 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m 2 BRA. Min. 25 % av plassene skal plasseres på bakkeplan og lett tilgjengelig i forhold til hoved- inngangsparti for forretning/kjøpesenter og kontorer. Sykkelparkeringen for ansatte skal være innendørs / lukket anlegg, i tilknytning til parkeringsanlegg for bil. Ved behov skal parkeringsplasser for bil konverteres til parkeringsplasser for sykkel. For etablering av sykkelparkering tillates det ujevn fordeling mellom de to hovedetappene. Det tillates et maksimalt avvik for de to byggeområdene på 30 % dekning i Straensenteret og 70 % dekning i Ankerkvartalet. 4.5 Beregning av antall parkeringsplasser for bil og sykkel Eksisterende bebyggelse som inngår i planen, men ikke forutsettes revet inngår ikke i beregningsgrunnlaget for bilparkering eller sykkelparkering. Krav til parkeringsplasser for bil, som ikke dekkes i anlegg, skal frikjøpes. HC-plasser og plasser for ladning av Elbil kan ikke frikjøpes. 4.6 Universell utforming Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp, og uterom og bygninger skal være tilpasset bevegelses- orienterings- og miljøhemmede (allergier). 4.7 Energiforsyning Nye bygg skal planlegges med minimum energikarakter B. Ved valg av energiforsyning skal retningslinjer med hensyn til miljø, forvaltning av energiressurser og samfunnsøkonomi i kommunens varmeplan legges til grunn. Nye nettstasjoner i Ankerkvartalet og Straensenteret skal etableres på bakkenivå, ha direkte atkomst og tilfredsstillende ventilasjon. Plassering av nettstasjon samordnes med strømleverandør. Før det gis rammetillatelse for ny bebyggelse skal plan for utførelse av infrastruktur og energiforsyning være avklart og kunne dokumenteres. 4.8 Bygg som rives Byggene som er merket med kryss på plankart skal rives. 4.9 Varelevering, renovasjon og miljøstasjon Side 3 av 18

4 Alle adkomster til varelevering er vist på plankart. Varelevering for T1 er via O_G1. Varelevering til Straensenteret er fra Lars Hertervigs gate. Varelevering til Ankerkvartalet er fra eksisterende jernbanetunnel. Det tillates ikke flere vareleveransesteder enn det som er vist på plankart. All varelevering og avfallshåndtering skal foregå innenfor byggeområdene. All manøvrering i forbindelse med varelevering skal skje på egen tomt. Plass for håndtering av avfall, containere, komprimatorer og lignende skal bygges inn i bygningen. Ved rammesøknad skal det være vist en miljøstasjon innenfor planområdet. 5 Bebyggelse og anlegg 5.1 Generelt Formålsgrenser på plankart viser bebygd areal på bakkeplan. Her gjelder formålsgrense som byggelinje. Tillatt bebyggelse i etasjer over bakkenivå er vist med byggegrenser på plankart. 5.2 Byggegrense / byggelinje og byggehøyder Maksimal byggehøyde er vist på plankartet med kotehøyde. Enkeltelementer som sjakter, trapperom og tekniske rom skal bygges inn innenfor det regulerte byggevolum, trekkes inn fra fasadeliv og inngå som en del av bebyggelsens arkitekturutrykk. 5.3 Utnyttelse - beregning av BRA Grad av utnytting angis i m 2 BRA, uten tillegg for tenkte plan. Tillatt BRA innen utbyggingsområdene er angitt i 5.5 og 5.6. Parkering under bakkenivå (dvs. der avstand til gjennomsnittlig terreng er 0,5 meter eller mindre) regnes ikke med i bruksarealet. 5.4 Krav til utforming / materialvalg Ny bebyggelse og uterom skal gis en utforming av høy arkitektonisk og materialmessig kvalitet. Perspektiver for Straensenteret, figur 7-8 og perspektiver for Ankerkvartalet, figur 9 skal legges til grunn for uttrykk og materialitet. 5.5 Ny bebyggelse Ankerkvartalet (F/K/T3-10) Ny bebyggelse Ny bebyggelse er illustrert i vedlagte snitt og arealplaner for etasjene (figur 1-3). For F/K/T4.1 og F/K/T4.2, F/K/T5.1 og F/K/T5.2 tillates det fasadeelementer som stikker ut inntil 100 cm ut over formålsgrensen fra etasje 03 og høyere. Reguleringsformål Reguleringsformålet omfatter kontor, tjenesteyting, bevertning, forsamlingslokale, og forretning / kjøpesenter i tillegg til parkering. Hotell / overnattingsvirksomhet kan tillates i plan 03 og over, med inngang/resepsjon på plan 01. Utnyttelse Maks BRA for ny bebyggelse (etter rivning) er m 2. Minimum m 2 skal være forretning / kjøpesenter, maksimum m 2 skal være kontor / tjenesteyting og maksimum m 2 parkering/varelevering/ tekniske rom. Hvis ny bebyggelse etableres helt inn til eksisterende bebyggelse som blir stående, kan samlet BRA økes med 800 m 2. Materialbruk Ankerkvartalet skal i hovedsak benytte tre og glass i bygningsvolumet. Det skal etableres en visuelt åpen glassfasade i plan 2 6. Gjennomgående kjerner innenfor glassfasaden skal være trekledd. I uterommene tillates kombinasjoner av treverk, granitt, vegetasjon og betong. Side 4 av 18

5 Arealer som ligger mot gater og offentlig tilgjengelig torg / plass skal inneholde publikumsrettet virksomhet (forretning, serveringssted, tjenesteyting) i etasjen på bakkeplan. Broer mellom ny og eksisterende bebyggelse i Ankerkvartalet Det tillates broforbindelser mellom eksisterende bebyggelse og F/K/T5.1 og F/K/T5.2 for å gi gangforbindelser mellom byggene. Plassering og antall avklares i søknad om rammetillatelse. Glasstak - F/K/T7 For formålet F/K/T7 tillates det en overbygget etasje med glasstak. F/K/T10 F/K/T10 skal opparbeides med et dekke med høy kvalitet. Rekkverk opp på F/K/T10 skal utformes i glass. Eksisterende bebyggelse i Ankerkvartalet (F/K/T6.1, F/K/T6.2, F/K/T6.3, F/K/T9, F/K/T11). På området tillates det ikke mer tilbygg eller nybygg til eksisterende bebyggelse. Området anses som fullt utbygd. Det kan gjøres byggetiltak innenfor byggegrenser/ byggeformål. Eksisterende adkomster/ innganger opprettholdes. Nye innganger skal inngå i en rammesøknad. Gangvei gjennom kjøpesenter, - Ankerkvartalet (mellom O_G5 og torget) Det skal etableres en forbindelse gjennom handlesenteret mellom o_g5 og Torget. Denne kan holdes stengt utenom senterets åpningstider. Det kan gjøres mindre justeringer av gangarealer i forbindelse med utarbeidelse av utomhusplan. Energisentral Det er krav om ROS- analyse iht. brann- og eksplosjonsvernloven. Endelig plassering av energisentral fastlegges i søknad om rammetillatelse. Pipehøyde bestemmes etter spredningsanalyse. Pipen skal trekkes inn fra fasadeliv. Bebyggelse under bakken og formål internt i bygg Skille mellom arealbruk parkering, varelevering og handlesenter avklares / tilpasses endelig i rammesøknad. Herunder også endelig fastlegging av høyde på etasjeplan under bakken. Flomsikring - Ankerkvartalet Før det kan gis rammetillatelse skal det være utarbeidet en ROS- analyse for temaet havnivåstigning. Utforming av flomsikringstiltakene skal avklares i detaljprosjekt og må sendes inn til kommunen før igangsettingstillatelse kan gis. For laveste nivå, på kote 0,9, i Ankerkvartalet (se figur 1 og 2) tillates det kun parkering og varelevering. VA-plan Det skal utarbeides en VA-rammeplan, som viser vannforsyning, avløpshåndtering og overvannshåndtering i området. Planen skal godkjennes av kommunen før det gis rammetillatelse. Sikring mot tilbakeslag i avløpssystem: Avløpssystem skal sikres mot tilbakeslag. Avløp skal legges på minimum kote Ny bebyggelse i Straensenteret (F/K/T1, F/K/T2 og underliggende plan i AU1, AU2, AU3, o_au4, o_au5, og o_g6) Formål Reguleringsformål er blandet formål og omfatter kontor, tjenesteyting, bevertning, forsamlingslokale, forretning / kjøpesenter og parkering. Eksisterende plan 01 og 02, og nytt plan 03 skal benyttes som kjøpesenter. Plan 03 kan også benyttes til kontor. Plan skal benyttes til kontor. Side 5 av 18

6 Utforming av Straensenteret Straensenteret skal formes som et landskap iht. figur 4 8, og iht. de intensjoner som er beskrevet i beskrivelse med KU, datert , versjon 2 sist revidert vedlegg 7, (side 52 56). Detaljer utforming Bebyggelsen (landskapet) på Straensenteret er gitt en maks høyde. I tillegg gjelder figur 4 9, for å kunne fastsette bebyggelsens form (landskapsform). Eksempler på dette er at skråvegg i nordøstre del av F/K/T2 skal etableres som en skrå flate, og AU1 og AU3 skal utformes som et landskap iht. nevnte illustrasjoner. Inntrukket 1. etasje Plankartet viser formålsgrense mot Lars Hertervigs gate i 1. etasje. Etasjene over 1. etasje kan trekkes ut til byggegrense vist på plankart (sørøst for F/K/T2). Nødvendige bæresøyler og møblering ved inngang tillates. Utkraget bygningsmasse skal ha fri høyde på minimum 3,5 meter. For F/K/T2 mot taklandskapet skal inngangspartier trekkes inn i fasaden, iht snitt (figur 5). Materialbruk (AU1, AU3 og F/K/T1) Straensenterets fasader er en kombinasjon av uterom, vegg- og takflater. Overflatene skal i hovedsak bestå av naturstein og grønne skråvegger, villvin, eføy eller tilsvarende, kombinert med glassflater for lysinnslipp og publikumsinnganger. AU3 skal opparbeides med grønn vegetasjon/vegglandskap med mulighet for å innarbeide oppholdsterrasser. Kontorbygget (F/K/T2) skal i hovedsak ha glassfasade, med innslag av naturstein og grønne skråvegger, (som beskrevet over). Landskapspaviljongen (F/K/T1) skal utformes som en modellering av landskapet med samme materialbruk som AU1 og AU3. Utnyttelse Maks BRA for ny bebyggelse er m 2. Tillatt samlet BRA inklusive eksisterende bebyggelse er m 2. Minimum m 2 skal være forretning / kjøpesenter og maksimum m 2 skal være kontor / tjenesteyting. 5.7 Olav Kyrres gate 23 T1 I forbindelse med rammetillatelse for Straensenteret skal det dokumenteres at denne utbyggingen tilpasses T1. Nødvendige tiltak på bygg og uterom for T1 skal planlegges og dokumenteres før rammetillatelse. Innen det gis brukstillatelse skal nødvendige tilpasningstiltak og nødvendige tiltak på bygg for T1 være gjennomført. For T1 tillates det ikke mer tilbygg eller nybygg til eksisterende bebyggelse. Området anses som fullt utbygd. Det kan gjøres byggetiltak innenfor byggegrenser, eller tilpasningstiltak nevnt i avsnitt over. Eksisterende adkomster/ innganger opprettholdes. Nye innganger skal inngå i en rammesøknad. Se også F/K/T6.2 Det tillates en rampe som gangadkomst til F/K/T6.1. Denne tillates ikke gjenbygd, og skal utformes åpen slik at den framstår som en del av passasjen O_G4 mellom Haakon VII s gate og F/K/T Annet uteoppholdsareal - Taklandskap Straensenteret. (o_au4, o_au5) Formål Området skal opparbeides som et taklandskap for lek og uteopphold. Rammesøknad for Straensenteret skal vise detaljert utforming og materialvalg med tilpassing til tilstøtende områder. Uterommene skal ha vegetasjon jfr. perspektivtegning, figur 7 og 8 og illustrasjonsplan, figur 10. Side 6 av 18

7 Taklandskapet opparbeides som park med arealer for lek og opphold og skal ha en funksjon for fordrøyning av overflatevann. Materialbruk På taklandskapet kan det bygges opp møbleringselementer, plantekasser, sikringsgjerder o.l. Gangforbindelser Der det er vist stiplede linjer på plankart skal det etableres gangforbindelser, disse skal vises i utomhusplan. 6. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Alle trafikkarealer skal utformes i samsvar med kommunalteknisk veinorm for Jæren. Veganlegget (kjøreveg, gang- sykkelveg m.m.) både private og kommunale, skal opparbeides etter detaljplaner (tekniske tegninger) godkjent av kommunen. Sammen med detaljplan skal det utarbeides skiltplan som skal godkjennes av skiltmyndigheten. Detaljerte planer for opparbeidelse skal godkjennes av kommunens veimyndighet og brannvesen i forbindelse med søknad om rammetillatelse for Ankerkvartalet og Straensenteret. 6.1 Veg Lars Hertervigs gate Lars Hertervigs gate skal opparbeides som miljøgate. Det skal utarbeides helhetlig plan gjennom planområdet. Materialbruk er angitt i 7.1. Kryssing av Lars Hertervigs gate Planen skal legge til rette for sikker, attraktiv og universelt utformet krysning i Lars Hertervigs gate for fotgjengere ved Kleivanetrappene, i forlengelsen av G1, og i forlengelsen av G Biladkomster Biladkomst til parkeringsanlegg i Ankerkvartalet skal være fra Lars Hertervigs gate som vist på plankart. Biladkomst til parkeringsanlegg i Straenkvartalet skal være fra Lars Hertervigs gate som vist på plankart. 7. Gangforbindelser, byrom og grøntområder (Torg, gangveier, gangareal, gågate, sykkelveg) 7.1 Materialbruk og møblering Veiarealer Det tillates ikke asfalt, unntaket er o_v2 og o_v1.1. Lars Hertervigs gate For Lars Hertervigs gate skal fortau (inkl. kantstein), sykkelvei og veiarealer utføres i granitt med samme standard som Haakon VII gt. Granitten etableres fra Haakon VII gt. og i formålene o_g2.2, o_g2.3, o_v1.2, o_v1.3, o_g3.2, o_g3.3 og o_sv. Øvrige Torg (o_t) og gangveg/gangareal/gågate (G) Utforming skal inngå i utomhusplan og godkjennes i forbindelse med søknad om rammetillatelse. Formålene skal ha en materialbruk med høy kvalitet og utføres i minimum 50 % granitt, og ha innslag av vegetasjon. På formålene kan det opparbeides og møbleres for uteopphold. 7.2 Trebeplantning langs Lars Hertervigs gate Lars Hertervigs gate skal ha trebeplantning. Eksisterende trær skal fortrinnsvis bevares. Plassering og utvalg av egnede arter skal avklares med Stavanger kommune v/park og vei. Eksisterende trær Side 7 av 18

8 langs gaten skal erstattes ved nybygging av Lars Hertervigs gate. Ved nybygging må det legges rotvennlig bærelag under bakken rundt plantehullene. 7.3 Dimensjonering for nød- og nytte kjøring Alle offentlig gang- og torgområder skal dimensjoneres kjørersterkt for nød- og nytte kjøretøyer. Unntaket er trapp i O_G1 og Straensenterets tak (F/K/T1, F/K/T2 og underliggende plan i AU1, AU2, AU3, o_au4, o_au5, og o_g6). 7.4 Offentlige gangveier på Straensenteret O_G6 skal ha min. 4,5 m bredde. Trapper integreres som en del av bygget, og skal være min. 3,0 m brede. Traseen over taklandskapet kan justeres i utomhusplanen. Gangveier skal anordnes slik at det kan etableres en universell utformet gangadkomst fra T1 til o_au5 og/eller O_G6. Se også og P- kjeller under o_g2.3 og o_g4 Det tillates at parkeringskjeller under Ankerkvartalet går ut under o_g2.3, o_g4 og område vist på figur 1 til 3. Det skal være minimum 1 meter avstand fra topp parkeringsdekke til topp gatenivå. 7.6 Bebyggelse over o_g4 Det tillates bebyggelse over del av o_g4. For arealet mellom F/K/T4.1 og F/K/T4.2, og arealet mellom F/K/T5.1 og F/K/T5.2, (vist med byggegrenser på plankart) tillates bebyggelse fra plan 02, kote + 12,1 (se figur 3). Det tillates mindre justering av gangtrasè forutsatt at en bredde på 7 meter opprettholdes. For arealet mellom F/K/T6.2 og F/K/T6.3 skal eksisterende gangtunnel ha en minimumsbredde på 7 meter og en høyde på minimum 3,2 meter. 7.7 Parkering (o_p) Det skal etableres HC- bilplasser og varelevering innenfor formålet. 7.8 Varelevering til Lars Hertervigs gate 3A og 3B På o_g4 tillates det varelevering til Lars Hertervigs gate 3A og 3B. 8. Hensynssoner 8.1 Frisikt I områdene skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 3,0 meter over tilstøtende veibaner. 8.2 Kulturmiljø Middelalderbyen Alle tiltak i denne plan er berørt av området regulert til hensynssone H570_1. Før tiltakene kan realiseres, skal en detaljert plan for tiltakene forelegges og godkjennes av rette kulturmyndighet, før grunn- og byggearbeider kan iverksettes. Rette kulturminnemyndighet vil da fastsette omfanget for eventuell arkeologisk granskning. For alle tiltak som kan berøre middelalderbyen som det ikke er gitt dispensasjon for gjennom denne detaljreguleringen, skal det søkes om dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser hos kulturminnemyndighet. Før det kan gis rivingstillatelse skal det utarbeides en detaljert gjennomføringsplan. Denne sendes riksantikvaren for godkjennelse, og eventuelle krav om arkeologiske undersøkelser vil fremkomme som del av godkjenningsprosessen. 8.3 Kulturmiljø bevaring Side 8 av 18

9 Bygget kan ikke rives. Ankerbygget (F/K/T8) skal bevares i sin ytre form, inklusive materialbruk og bygningsdetaljer. Nytt glasstak på område F/K/T7 tillates festet inn mot vegg. For øvrig tillates ingen nye tilbygg eller påbygg til Ankerbygget. Ved restaurering/endring av eksteriøret skal eksisterende/opprinnelige materialer og elementer som vinduer, dører med mer bevares i sin sammenheng, eller tilbakeføres til tidligere dokumentert tilstand. Interiøret kan tilpasses ny bruk. Ved utvendig vedlikehold skal en ta vare på originale materialer, eller søke å tilbakeføre til tidligere dokumentert tilstand. Restaurering/ endring av eksteriør skal sendes byantikvaren for uttalelse. 9 illustrasjoner Illustrasjonene (figur 1-10) følger bestemmelser og skal legges til grunn for utforming av ulike aspekter av utbyggingen. Dette framgår av øvrige bestemmelser. Ved avvik mellom illustrasjoner og plankart eller bestemmelser, gjelder plankart og bestemmelser. Side 9 av 18

10 Figur 1 og 2 snitt Ankerkvartalet Side 10 av 18

11 Figur 3 Planer Ankerkvartalet Side 11 av 18

12 Figur 4 Snitt Straensenteret Side 12 av 18

13 Figur 5 Snitt Straensenteret Side 13 av 18

14 Figur 6 Planer Straensenteret Side 14 av 18

15 Figur 7 og 8 Intensjonsskisser Straensenteret Side 15 av 18

16 Figur 9 Intensjonsskisse Ankerkvartalet Side 16 av 18

17 Figur 10 - Illustrasjonsplan Side 17 av 18

18 Side 18 av 18

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485.

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485. Plan nr: G-662 D1552b Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485 Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 22.09.2011

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01.

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01. STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01.2015 1 Formål Formålet med detaljreguleringsplanen er oppfølging

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 26.11.10.

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 26.11.10. Bestemmelser Områderegulering Kyrkjebygd Åseral kommune Endret iht. 1 gangs behandling, utgave D, 26.11.2010 1 Fellesbestemmelser 1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Plan 2557P, Detaljregulering for Løkkeveien 97-99, Blidensol, Eiganes og Våland bydel,

Reguleringsbestemmelser for Plan 2557P, Detaljregulering for Løkkeveien 97-99, Blidensol, Eiganes og Våland bydel, STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2557P, Detaljregulering for Løkkeveien 97-99, Blidensol, Eiganes og Våland bydel, Datert 19.06.2015 v/henning Larsen Architects/Dimensjon Rådgivning AS.

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012. Byplankontoret Planident: r20090018 Arkivsak: 11/46102 Detaljregulering av Bratsbergvegen 23 og Sluppenvegen 2 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 30.6.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Mandal kommune Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Arealplan-ID: 201306 1.0 Generelt Det regulerte området er vist med plangrense på tilhørende

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6:

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6: Reguleringsbestemmelser ØVRE FREDNES Dato for siste revisjon av plankartet: 20.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.08.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg.

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg. Byplankontoret Planident: r20110052 Arkivsak:11/50910 Detaljregulering av Grilstadfjæra, gnr/bnr 17/860, detaljregulering Vedtatte bestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 23.09.2013 Dato

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate

Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate SANDNES KOMMUNE Vedlegg 1 Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate Datert 31.01.2014. Sist revidert: 15.06.2015 (Høringsutkast).

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268 Revisjon 26.05.2015.2015 Saksnr: 12/5045 Journalpost: Plan datert: Revidert: BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268 1 Hensikt Planen

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Bestemmelser for Plan 2486P Detaljregulering for Hillevågsveien 24, Hillevåg bydel

Bestemmelser for Plan 2486P Detaljregulering for Hillevågsveien 24, Hillevåg bydel Bestemmelser for Plan 2486P Detaljregulering for Hillevågsveien 24, Hillevåg bydel Vedtatt av Stavanger bystyre 31.08.2015 1 Formål Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av et område for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM Dato for bestemmelsene, sist revidert: 17.06.15 Dato for plankartet: 17.06.15 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet

Detaljer

Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel

Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel STAVANGER KOMMUNE VEDLEGG 3 Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel Datert: 11.11.10, sist revidert 04.03.2011 Virkning av privat detaljplan Bygge-

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 22.6.2012.

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 22.6.2012. Bestemmelser Områderegulering Kyrkjebygd Åseral kommune Revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 31.5.2012, sak nr. 12/37 1 Fellesbestemmelser 1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4.

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4. Plan 2379P. Detaljregulering for felt B1i plan 1781, Dr. Martha Persens gate, Hinna Bydel. Datert Rambøll 24.05.2011, sist revidert 08.02.2012 Vedtatt av kommunalstyret for byutvikling 15.03.2012 i medhold

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel Dato: 07.04.2015 1 Formål Formålet med planen er å legge til rette for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

BESTEMMELSER TIL PLAN 2014 105, DETALJREGULERING FOR NÆRING PÅ GNR/BNR 67/149 FORUS.

BESTEMMELSER TIL PLAN 2014 105, DETALJREGULERING FOR NÆRING PÅ GNR/BNR 67/149 FORUS. BESTEMMELSER TIL PLAN 2014 105, DETALJREGULERING FOR NÆRING PÅ GNR/BNR 67/149 FORUS. Godkjent: Sist revidert: Asplan Viak 05.11.14. Sandnes kommune 17.11.2014 1 FORMÅL Benyttede formål i planen: FORMÅL

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ Dato:... 11.11.14 Dato for siste revisjon:... * Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I medhold av plan-

Detaljer

1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart.

1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NASJONALMUSEET PÅ VESTBANEN - Statsbyggs forslag Gnr. 209, bnr. 40 14.03.12. 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart. 2 Formål Området

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Dato:... 12.04.11 Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07)

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR SMIEØYA Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) 1 AVGRENSNING

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Porsgrunn kommune. Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD,

Porsgrunn kommune. Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD, Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD, Plan ID: 250 Dato for siste revisjon av plankartet: 25.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 16.10.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder

Detaljer

1 Formål Planen skal gi rammer for fortetting og søknad om tiltak.

1 Formål Planen skal gi rammer for fortetting og søknad om tiltak. Reguleringsbestemmelser for Plan nr 2419. Områderegulering for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel Vedtatt av Stavanger bystyret 16.03.2015 i medhold av plan- og bygningsloven 12-12.

Detaljer

DETALJREGULERING ODDENSENTERET

DETALJREGULERING ODDENSENTERET APRIL 2015 GRIMSTAD KOMMUNE DETALJREGULERING ODDENSENTERET PLANBESTEMMELSER INNHOLD 1 AVGRENSNING 3 2 AREALFORMÅL OG HENSYNSSONER 3 3 FELLESBESTEMMELSER 4 4 PLANKRAV 5 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5,

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

1 PLANEN INNEHOLDER FØLGENDE FORMÅL (PBL 12-5) MANDAL KOMMUNE. 22.05.2015 Revidert 22.06.2015 I BEBYGGELSE OG ANLEGG. a) Boliger (B_1-8)

1 PLANEN INNEHOLDER FØLGENDE FORMÅL (PBL 12-5) MANDAL KOMMUNE. 22.05.2015 Revidert 22.06.2015 I BEBYGGELSE OG ANLEGG. a) Boliger (B_1-8) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR MARNAR BRYGGE - OMREGULERING, GNR. 160, BNR.565 OG ALLMENNINGENE PÅ NORD OG SYDSIDE SAMT FOR ELVEPROMENADE OG TILSTØTENDE MELLOMLIGGENDE AREAL. 22.05.2015

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802)

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802) Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Rev.12.05.2014 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Detaljer

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING 2514P FELT B1 I PLAN 1731 TASTARUSTÅ. TASTA BYDEL

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING 2514P FELT B1 I PLAN 1731 TASTARUSTÅ. TASTA BYDEL BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING 2514P FELT B1 I PLAN 1731 TASTARUSTÅ. TASTA BYDEL Vedtatt av kommunalstyret for byutvikling 05.03.2015 i medhold av plan- og bygningsloven 12-12. 1 FORMÅL Formålet med

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2011115 Godkjent 19.05.2015

Detaljreguleringsplan 2011115 Godkjent 19.05.2015 Detaljreguleringsplan 2011115 Godkjent 19.05.2015 Detaljregulering for del av gnr 69 bnr 29 barnehage Varatun gård. 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsformålet med tilhørende bestemmelser er å bevare, videreutvikle

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

DETALJPLAN FOR RANDABERG SENTRUM, FELT S5 PLANID 2014001. BESTEMMELSER.

DETALJPLAN FOR RANDABERG SENTRUM, FELT S5 PLANID 2014001. BESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR RANDABERG SENTRUM, FELT S5 PLANID 2014001. BESTEMMELSER. 1 FORMÅL MED PLANEN Hensikten med planen er å tilrettelegge for ny bebyggelse med kombinert bolig - / næringsformål, offentlig uterom

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1778 DETALJREGULERING AV STAKKEVOLLVEGEN 11

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1778 DETALJREGULERING AV STAKKEVOLLVEGEN 11 Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1778 DETALJREGULERING AV STAKKEVOLLVEGEN 11 Dato:... 07.01.2014 Dato for siste revisjon:... 08.07.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av skoletomt på Vollan

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av skoletomt på Vollan Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av skoletomt på Vollan Sist revidert: 19.11.2015 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl 12-5 nr 1) 1.1 Høyder Bygningenes maksimale mønehøyde fremgår av plankartet. Angitt

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013. VEDLEGG 04 1X Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Datert Børve og Borchsenius as, 20.06.2013. 1 Generelt 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense

Detaljer

Fjellprydveien 1, plan 2012004 - Planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1

Fjellprydveien 1, plan 2012004 - Planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1 Fjellprydveien 1, plan 2012004 - Planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1 Vedtatt av Kommunestyret 12.11.2015 i KST-sak 142/15.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Bestemmelser. Områderegulering Birkeland sentrum. Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014)

Bestemmelser. Områderegulering Birkeland sentrum. Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014) Bestemmelser Områderegulering Birkeland sentrum Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014) 1 Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart sist revidert 17.07.2014. 2 Arealformål og

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

"Berga Busterudkleiva 19"

Berga Busterudkleiva 19 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Berga Busterudkleiva 19" detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.03.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.09.2015, 30.10.2015 Dato for Kommunestyrets

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser 1 Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene:. 03.06.2015 Dato for siste revisjon av plankart: 03.06.2015 Bestemmelsene

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Felles møte- og lekeplasser skal opparbeides på 3. plan. Parken skal opparbeides som en park for allmennheten.

Felles møte- og lekeplasser skal opparbeides på 3. plan. Parken skal opparbeides som en park for allmennheten. DETALJREGULERING FOR KJØPMANNSGATA 7. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25.04.2014 Dato for godkjenning i kommunestyret: Planident: 1-206D Arkivsak: 2013/2186 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351 Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 18.09.2013 1 AVGRENSNING

Detaljer

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål:

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål: Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN K15 K16 PLAN NR. 1820 Dato:... 27.10.14 Dato for siste revisjon:... 23.06.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING AV MIDLERTIDIG SIVIL LUFTHAVN I BODØ. formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER 1 GENERELT

PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING AV MIDLERTIDIG SIVIL LUFTHAVN I BODØ. formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER 1 GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING AV MIDLERTIDIG SIVIL LUFTHAVN I BODØ Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel Datert:16.01.2014 Sist revidert:08.07.2014 1 Formål Planen skal gi rammer for

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 Sist revidert 07.10.2015 Siste behandling i PNM komiteen den: Vedtatt av Bodø bystyre i møte den: Under

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1517a MINDRE ENDRING REGULERINGSPLAN FOR PROSTNESET MED HAVNETERMINAL

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1517a MINDRE ENDRING REGULERINGSPLAN FOR PROSTNESET MED HAVNETERMINAL Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1517a MINDRE ENDRING REGULERINGSPLAN FOR PROSTNESET MED HAVNETERMINAL Dato:... 24.1.11 Dato for siste revisjon:... 31.10.14 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl. Plankart sist revidert: 01.11.2010. Bestemmelser sist revidert: 12.05.2010 (med mindre endring datert 12.04.2012).

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

DETALJREGULERING ÅRØ NÆRINGSPARK BESTEMMELSER

DETALJREGULERING ÅRØ NÆRINGSPARK BESTEMMELSER Arkivsaksnummer: Plan ID: R_201310 Plandato: Dato for siste revisjon: Dato for godkjenning av kommunestyret: Bestemmelsene gjelder for områdene som på plankartet er vist med reguleringsgrense. 1 FORMÅL

Detaljer

Vedtatt av kommunalstyret for byutvikling 11.02.2010 i medhold av plan- og bygningsloven 28-2.

Vedtatt av kommunalstyret for byutvikling 11.02.2010 i medhold av plan- og bygningsloven 28-2. VEDLEGG 2 UTBYGGINGSBESTEMMELSER FOR PLAN 1737B1 BEBYGGELSESPLAN FOR UNIVERSITETSOMRÅDET, FELT B3 OG B4, HINNA BYDEL Datert: Link-Signatur 20.05.09, sist korrigert kultur og byutvikling 27.01.10. Vedtatt

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Vedlegg 3: Reguleringsbestemmelser

Vedlegg 3: Reguleringsbestemmelser Vedlegg 3: Reguleringsbestemmelser Vesterbukt (PlanID: 228) GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 30.04.2015. Versjon: 1.2 Rev.: 26.06.2015 1. GENERELT 1.1 Disse bestemmelsene gjelder for planområdet

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Østmarkveien 15, del av gnr/bnr 413/122 og 413/125 m.fl. Detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Østmarkveien 15, del av gnr/bnr 413/122 og 413/125 m.fl. Detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20150007 Arkivsak: 14/53703 Østmarkveien 15, del av gnr/bnr 413/122 og 413/125 m.fl. Detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 28.9.2015

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, BODØ AIRPORT HOTEL, SENTRUM. formannskapssekretær

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, BODØ AIRPORT HOTEL, SENTRUM. formannskapssekretær REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, BODØ AIRPORT HOTEL, SENTRUM Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær 1 GENERELT

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 1 REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Hovdinntunet Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64 Oppdal kommune Planbestemmelser datert : 04/11/2008 Dato for siste rev. av bestemmelsene

Detaljer

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert).

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Kjørbekkdalen 8 Dato for siste revisjon av plankartet : 15.01.2009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.01.2009 1 Reguleringsformål Det regulerte

Detaljer