Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jf. Pbl 12-4.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jf. Pbl 12-4."

Transkript

1 Bestemmelser for plan 2328P, detaljregulering for Ankerkvartalet og Straensenteret Eiganes og Våland bydel Vedtatt av Stavanger bystyre i medhold av plan- og bygningsloven Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jf. Pbl Formål Hovedreguleringsformål i begge delområdene er blandet formål; kjøpesenter, tjenesteyting, administrasjon, kontor, bevertning, hotell og annen næringsvirksomhet, parkering m.m. som er naturlig i et sentrumsområde. Boligformål er ikke tillatt. 2 Krav til søknad om byggetillatelse Utomhusplan Det skal utarbeides en utomhusplan for hver hovedetappe (iht. 3.1). Utomhusplanen skal tilpasses tilgrensede områder utenfor planområdet, ved at det lages en overordnet høydeplan for bygg med innganger og uteanlegg. Det skal utarbeides utomhusplan i målestokk 1:200 for alle fellesareal og ubebygde deler av tomta. Planen skal vise terrengbearbeiding, materialbruk, belegg, murer, beplantning, møblering, lekeutstyr og andre faste elementer, og være basert på prinsippene om universell utforming. Det skal ikke nyttes allergifremmende beplantning. Planen skal være godkjent av kommunen før igangsettingstillatelse kan gis. Materialbruk for uterommene er gitt i øvrige bestemmelser. 2.2 Illustrasjoner ved rammesøknad Illustrasjonsplan datert og overordnet kvalitetsprogram, datert , skal legges til grunn for videre arbeid. Illustrasjoner for Straensenteret og Ankerkvartalet (figur 1-10) skal legges til grunn for uttrykk og materialitet. Det illustrerte prosjektet skal videreføres og detaljeres ytterligere. Kvalitetsprogrammet detaljeres og skal følge rammesøknaden. Søknaden skal videre redegjøre for material- og fargebruk og i sammenhengende plan og fasadeoppriss skal nabobebyggelsen vises. Materialbruk skal ha høy kvalitet, dette er spesifisert i øvrige bestemmelser til planen. 2.3 Anleggsplan, tilpassing til tilliggende og berørt bebyggelse For sanerings-, bygge- og anleggsperioden skal retningslinjer i kapittel 4, i T-1442 gjelde. I forbindelse med rammetillatelse for Straensenteret eller Ankerkvartalet skal det dokumenteres at denne utbyggingen tilpasses tilliggende og berørt bebyggelse. Sammen med søknad om rammetillatelse skal det legges ved en anleggsplan. Planen skal bl.a. vise midlertidige og permanente omlegginger av trafikkmønster, adkomster, varelevering, sykkel- og gangforbindelser. Planen skal vise hvordan trafikksikkerheten for gående og syklende er ivaretatt, og skal beskrive avbøtende tiltak. Planen skal ivareta tilliggende virksomheters kundeadkomst. Alle konsekvenser for bruken/funksjonaliteten, tilgjengeligheten til tilliggende og berørt bebyggelse skal være dokumentert avklart før rammesøknad for Straensenteret eller Ankerkvartalet. Planen skal godkjennes av

2 Stavanger kommune før igangsettingstillatelse. Avbøtende, og i det vesentligste likeverdige, tiltak skal være etablert før igangsettingstillatelse. For Olav Kyrres gate 23 (T1), se også 5.7. og Forurensning i grunn - tiltaksplan Etter at rivningsarbeider er gjort i hhv Ankerkvartalet eller Straensenteret (Hovedetappe 1 eller 2) skal det gjennomføres kartlegging av eventuell forurensning i grunnen, jf. forurensingsforskriften kap.2. Det skal foreligge godkjent tiltaksplan for forurenset grunn før igangsettingstillatelse. Forurenset grunn skal håndteres i henhold til tiltaksplan godkjent av forurensningsmyndighetene Kulturminner i grunn, gjennomføringsplan Før rivningsarbeidene starter opp skal det foreligge en detaljert plan for rivning som skal godkjennes av rette kulturminnemyndighet, jfr Byggegrunn geoteknisk oppfølging Rapport fra geoteknisk prosjektering skal være ferdig før igangsettingstillatelse kan gis. Av rapporten skal det også framgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden. Vurderingene legges til grunn for valg av fundamenteringsløsning, og hvordan eksisterende bygg-/ tilliggende bygg sikres. 2.7 Skiltplan Før det gis brukstillatelse skal det foreligge skiltplan. 2.8 Offentlige formål Formål angitt med o_ skal være offentlige. 3 Rekkefølgekrav Søknad om rammetillatelse etappevis utbygging Det skal sendes separat rammesøknad for Straensenteret, og for Ankerkvartalet. Ny bebyggelse i planområdet kan bygges ut i to hovedetapper, (rekkefølgen er ikke bindende). Hovedetappe 1: Straensenteret Omfatter følgende delområder: F/K/T1, F/K/T2 og T1 (Olav Kyrres gate 23), AU1, AU2, AU3, o_au4, o_au5, o_g6, o_v2, o_v1.1, o_v1.2, o_g1, o_g2.1, o_g2.2, o_g3.1, o_g3.2, o_g, o_avg, o_p, o_avt, o_t og området (G) nord for AU1. Før det kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse skal formålene over være ferdig opparbeidet i sin helhet. Krav til kvaliteten på disse arealene er gitt i øvrige bestemmelser. Hovedetappe 2: Ankerkvartalet Omfatter følgende delområder: F/K/T3-11 og o_g4, o_g5, o_v1.2 og o_v1.3, o_g2.2, o_g2.3 o_g3.2, o_g3.3 og o_p. Før det kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse skal delområdene over være ferdig opparbeidet i sin helhet. Krav til kvaliteten på disse arealene er gitt i øvrige bestemmelser. 3.2 Parkering Parkeringsplasser for bil og sykkel skal være etablert før det gis brukstillatelse for det enkelte bygg. Side 2 av 18

3 4. Fellesbestemmelser 4.1 Bilparkering For ny bebyggelse er det et fastkrav på 0,9 parkeringsplasser pr. 100 m 2 BRA. 5 % skal reserveres for HC. HC-parkeringen skal plasseres nær heis eller hoved- og personalinngang. For min. 5 % av plassene skal det tilrettelegges for ladning av El- biler. 4.2 Bilparkering Ankerkvartalet Et offentlig parkeringshus med plass til maks 270 biler samt låsbart parkeringsområde for sykler skal tilrettelegges under terreng (under kote 12,1) i Ankerkvartalet, se pgf Parkering Straensenteret På plan 02 skal min. 40 parkeringsplasser opprettholdes. Det skal være kjøre- og gangforbindelse til parkeringsanlegg P-Kyrre i Olav Kyrres gate 20, utenfor planområdet. 4.4 Sykkelparkering Det skal være 2,0 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m 2 BRA. Min. 25 % av plassene skal plasseres på bakkeplan og lett tilgjengelig i forhold til hoved- inngangsparti for forretning/kjøpesenter og kontorer. Sykkelparkeringen for ansatte skal være innendørs / lukket anlegg, i tilknytning til parkeringsanlegg for bil. Ved behov skal parkeringsplasser for bil konverteres til parkeringsplasser for sykkel. For etablering av sykkelparkering tillates det ujevn fordeling mellom de to hovedetappene. Det tillates et maksimalt avvik for de to byggeområdene på 30 % dekning i Straensenteret og 70 % dekning i Ankerkvartalet. 4.5 Beregning av antall parkeringsplasser for bil og sykkel Eksisterende bebyggelse som inngår i planen, men ikke forutsettes revet inngår ikke i beregningsgrunnlaget for bilparkering eller sykkelparkering. Krav til parkeringsplasser for bil, som ikke dekkes i anlegg, skal frikjøpes. HC-plasser og plasser for ladning av Elbil kan ikke frikjøpes. 4.6 Universell utforming Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp, og uterom og bygninger skal være tilpasset bevegelses- orienterings- og miljøhemmede (allergier). 4.7 Energiforsyning Nye bygg skal planlegges med minimum energikarakter B. Ved valg av energiforsyning skal retningslinjer med hensyn til miljø, forvaltning av energiressurser og samfunnsøkonomi i kommunens varmeplan legges til grunn. Nye nettstasjoner i Ankerkvartalet og Straensenteret skal etableres på bakkenivå, ha direkte atkomst og tilfredsstillende ventilasjon. Plassering av nettstasjon samordnes med strømleverandør. Før det gis rammetillatelse for ny bebyggelse skal plan for utførelse av infrastruktur og energiforsyning være avklart og kunne dokumenteres. 4.8 Bygg som rives Byggene som er merket med kryss på plankart skal rives. 4.9 Varelevering, renovasjon og miljøstasjon Side 3 av 18

4 Alle adkomster til varelevering er vist på plankart. Varelevering for T1 er via O_G1. Varelevering til Straensenteret er fra Lars Hertervigs gate. Varelevering til Ankerkvartalet er fra eksisterende jernbanetunnel. Det tillates ikke flere vareleveransesteder enn det som er vist på plankart. All varelevering og avfallshåndtering skal foregå innenfor byggeområdene. All manøvrering i forbindelse med varelevering skal skje på egen tomt. Plass for håndtering av avfall, containere, komprimatorer og lignende skal bygges inn i bygningen. Ved rammesøknad skal det være vist en miljøstasjon innenfor planområdet. 5 Bebyggelse og anlegg 5.1 Generelt Formålsgrenser på plankart viser bebygd areal på bakkeplan. Her gjelder formålsgrense som byggelinje. Tillatt bebyggelse i etasjer over bakkenivå er vist med byggegrenser på plankart. 5.2 Byggegrense / byggelinje og byggehøyder Maksimal byggehøyde er vist på plankartet med kotehøyde. Enkeltelementer som sjakter, trapperom og tekniske rom skal bygges inn innenfor det regulerte byggevolum, trekkes inn fra fasadeliv og inngå som en del av bebyggelsens arkitekturutrykk. 5.3 Utnyttelse - beregning av BRA Grad av utnytting angis i m 2 BRA, uten tillegg for tenkte plan. Tillatt BRA innen utbyggingsområdene er angitt i 5.5 og 5.6. Parkering under bakkenivå (dvs. der avstand til gjennomsnittlig terreng er 0,5 meter eller mindre) regnes ikke med i bruksarealet. 5.4 Krav til utforming / materialvalg Ny bebyggelse og uterom skal gis en utforming av høy arkitektonisk og materialmessig kvalitet. Perspektiver for Straensenteret, figur 7-8 og perspektiver for Ankerkvartalet, figur 9 skal legges til grunn for uttrykk og materialitet. 5.5 Ny bebyggelse Ankerkvartalet (F/K/T3-10) Ny bebyggelse Ny bebyggelse er illustrert i vedlagte snitt og arealplaner for etasjene (figur 1-3). For F/K/T4.1 og F/K/T4.2, F/K/T5.1 og F/K/T5.2 tillates det fasadeelementer som stikker ut inntil 100 cm ut over formålsgrensen fra etasje 03 og høyere. Reguleringsformål Reguleringsformålet omfatter kontor, tjenesteyting, bevertning, forsamlingslokale, og forretning / kjøpesenter i tillegg til parkering. Hotell / overnattingsvirksomhet kan tillates i plan 03 og over, med inngang/resepsjon på plan 01. Utnyttelse Maks BRA for ny bebyggelse (etter rivning) er m 2. Minimum m 2 skal være forretning / kjøpesenter, maksimum m 2 skal være kontor / tjenesteyting og maksimum m 2 parkering/varelevering/ tekniske rom. Hvis ny bebyggelse etableres helt inn til eksisterende bebyggelse som blir stående, kan samlet BRA økes med 800 m 2. Materialbruk Ankerkvartalet skal i hovedsak benytte tre og glass i bygningsvolumet. Det skal etableres en visuelt åpen glassfasade i plan 2 6. Gjennomgående kjerner innenfor glassfasaden skal være trekledd. I uterommene tillates kombinasjoner av treverk, granitt, vegetasjon og betong. Side 4 av 18

5 Arealer som ligger mot gater og offentlig tilgjengelig torg / plass skal inneholde publikumsrettet virksomhet (forretning, serveringssted, tjenesteyting) i etasjen på bakkeplan. Broer mellom ny og eksisterende bebyggelse i Ankerkvartalet Det tillates broforbindelser mellom eksisterende bebyggelse og F/K/T5.1 og F/K/T5.2 for å gi gangforbindelser mellom byggene. Plassering og antall avklares i søknad om rammetillatelse. Glasstak - F/K/T7 For formålet F/K/T7 tillates det en overbygget etasje med glasstak. F/K/T10 F/K/T10 skal opparbeides med et dekke med høy kvalitet. Rekkverk opp på F/K/T10 skal utformes i glass. Eksisterende bebyggelse i Ankerkvartalet (F/K/T6.1, F/K/T6.2, F/K/T6.3, F/K/T9, F/K/T11). På området tillates det ikke mer tilbygg eller nybygg til eksisterende bebyggelse. Området anses som fullt utbygd. Det kan gjøres byggetiltak innenfor byggegrenser/ byggeformål. Eksisterende adkomster/ innganger opprettholdes. Nye innganger skal inngå i en rammesøknad. Gangvei gjennom kjøpesenter, - Ankerkvartalet (mellom O_G5 og torget) Det skal etableres en forbindelse gjennom handlesenteret mellom o_g5 og Torget. Denne kan holdes stengt utenom senterets åpningstider. Det kan gjøres mindre justeringer av gangarealer i forbindelse med utarbeidelse av utomhusplan. Energisentral Det er krav om ROS- analyse iht. brann- og eksplosjonsvernloven. Endelig plassering av energisentral fastlegges i søknad om rammetillatelse. Pipehøyde bestemmes etter spredningsanalyse. Pipen skal trekkes inn fra fasadeliv. Bebyggelse under bakken og formål internt i bygg Skille mellom arealbruk parkering, varelevering og handlesenter avklares / tilpasses endelig i rammesøknad. Herunder også endelig fastlegging av høyde på etasjeplan under bakken. Flomsikring - Ankerkvartalet Før det kan gis rammetillatelse skal det være utarbeidet en ROS- analyse for temaet havnivåstigning. Utforming av flomsikringstiltakene skal avklares i detaljprosjekt og må sendes inn til kommunen før igangsettingstillatelse kan gis. For laveste nivå, på kote 0,9, i Ankerkvartalet (se figur 1 og 2) tillates det kun parkering og varelevering. VA-plan Det skal utarbeides en VA-rammeplan, som viser vannforsyning, avløpshåndtering og overvannshåndtering i området. Planen skal godkjennes av kommunen før det gis rammetillatelse. Sikring mot tilbakeslag i avløpssystem: Avløpssystem skal sikres mot tilbakeslag. Avløp skal legges på minimum kote Ny bebyggelse i Straensenteret (F/K/T1, F/K/T2 og underliggende plan i AU1, AU2, AU3, o_au4, o_au5, og o_g6) Formål Reguleringsformål er blandet formål og omfatter kontor, tjenesteyting, bevertning, forsamlingslokale, forretning / kjøpesenter og parkering. Eksisterende plan 01 og 02, og nytt plan 03 skal benyttes som kjøpesenter. Plan 03 kan også benyttes til kontor. Plan skal benyttes til kontor. Side 5 av 18

6 Utforming av Straensenteret Straensenteret skal formes som et landskap iht. figur 4 8, og iht. de intensjoner som er beskrevet i beskrivelse med KU, datert , versjon 2 sist revidert vedlegg 7, (side 52 56). Detaljer utforming Bebyggelsen (landskapet) på Straensenteret er gitt en maks høyde. I tillegg gjelder figur 4 9, for å kunne fastsette bebyggelsens form (landskapsform). Eksempler på dette er at skråvegg i nordøstre del av F/K/T2 skal etableres som en skrå flate, og AU1 og AU3 skal utformes som et landskap iht. nevnte illustrasjoner. Inntrukket 1. etasje Plankartet viser formålsgrense mot Lars Hertervigs gate i 1. etasje. Etasjene over 1. etasje kan trekkes ut til byggegrense vist på plankart (sørøst for F/K/T2). Nødvendige bæresøyler og møblering ved inngang tillates. Utkraget bygningsmasse skal ha fri høyde på minimum 3,5 meter. For F/K/T2 mot taklandskapet skal inngangspartier trekkes inn i fasaden, iht snitt (figur 5). Materialbruk (AU1, AU3 og F/K/T1) Straensenterets fasader er en kombinasjon av uterom, vegg- og takflater. Overflatene skal i hovedsak bestå av naturstein og grønne skråvegger, villvin, eføy eller tilsvarende, kombinert med glassflater for lysinnslipp og publikumsinnganger. AU3 skal opparbeides med grønn vegetasjon/vegglandskap med mulighet for å innarbeide oppholdsterrasser. Kontorbygget (F/K/T2) skal i hovedsak ha glassfasade, med innslag av naturstein og grønne skråvegger, (som beskrevet over). Landskapspaviljongen (F/K/T1) skal utformes som en modellering av landskapet med samme materialbruk som AU1 og AU3. Utnyttelse Maks BRA for ny bebyggelse er m 2. Tillatt samlet BRA inklusive eksisterende bebyggelse er m 2. Minimum m 2 skal være forretning / kjøpesenter og maksimum m 2 skal være kontor / tjenesteyting. 5.7 Olav Kyrres gate 23 T1 I forbindelse med rammetillatelse for Straensenteret skal det dokumenteres at denne utbyggingen tilpasses T1. Nødvendige tiltak på bygg og uterom for T1 skal planlegges og dokumenteres før rammetillatelse. Innen det gis brukstillatelse skal nødvendige tilpasningstiltak og nødvendige tiltak på bygg for T1 være gjennomført. For T1 tillates det ikke mer tilbygg eller nybygg til eksisterende bebyggelse. Området anses som fullt utbygd. Det kan gjøres byggetiltak innenfor byggegrenser, eller tilpasningstiltak nevnt i avsnitt over. Eksisterende adkomster/ innganger opprettholdes. Nye innganger skal inngå i en rammesøknad. Se også F/K/T6.2 Det tillates en rampe som gangadkomst til F/K/T6.1. Denne tillates ikke gjenbygd, og skal utformes åpen slik at den framstår som en del av passasjen O_G4 mellom Haakon VII s gate og F/K/T Annet uteoppholdsareal - Taklandskap Straensenteret. (o_au4, o_au5) Formål Området skal opparbeides som et taklandskap for lek og uteopphold. Rammesøknad for Straensenteret skal vise detaljert utforming og materialvalg med tilpassing til tilstøtende områder. Uterommene skal ha vegetasjon jfr. perspektivtegning, figur 7 og 8 og illustrasjonsplan, figur 10. Side 6 av 18

7 Taklandskapet opparbeides som park med arealer for lek og opphold og skal ha en funksjon for fordrøyning av overflatevann. Materialbruk På taklandskapet kan det bygges opp møbleringselementer, plantekasser, sikringsgjerder o.l. Gangforbindelser Der det er vist stiplede linjer på plankart skal det etableres gangforbindelser, disse skal vises i utomhusplan. 6. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Alle trafikkarealer skal utformes i samsvar med kommunalteknisk veinorm for Jæren. Veganlegget (kjøreveg, gang- sykkelveg m.m.) både private og kommunale, skal opparbeides etter detaljplaner (tekniske tegninger) godkjent av kommunen. Sammen med detaljplan skal det utarbeides skiltplan som skal godkjennes av skiltmyndigheten. Detaljerte planer for opparbeidelse skal godkjennes av kommunens veimyndighet og brannvesen i forbindelse med søknad om rammetillatelse for Ankerkvartalet og Straensenteret. 6.1 Veg Lars Hertervigs gate Lars Hertervigs gate skal opparbeides som miljøgate. Det skal utarbeides helhetlig plan gjennom planområdet. Materialbruk er angitt i 7.1. Kryssing av Lars Hertervigs gate Planen skal legge til rette for sikker, attraktiv og universelt utformet krysning i Lars Hertervigs gate for fotgjengere ved Kleivanetrappene, i forlengelsen av G1, og i forlengelsen av G Biladkomster Biladkomst til parkeringsanlegg i Ankerkvartalet skal være fra Lars Hertervigs gate som vist på plankart. Biladkomst til parkeringsanlegg i Straenkvartalet skal være fra Lars Hertervigs gate som vist på plankart. 7. Gangforbindelser, byrom og grøntområder (Torg, gangveier, gangareal, gågate, sykkelveg) 7.1 Materialbruk og møblering Veiarealer Det tillates ikke asfalt, unntaket er o_v2 og o_v1.1. Lars Hertervigs gate For Lars Hertervigs gate skal fortau (inkl. kantstein), sykkelvei og veiarealer utføres i granitt med samme standard som Haakon VII gt. Granitten etableres fra Haakon VII gt. og i formålene o_g2.2, o_g2.3, o_v1.2, o_v1.3, o_g3.2, o_g3.3 og o_sv. Øvrige Torg (o_t) og gangveg/gangareal/gågate (G) Utforming skal inngå i utomhusplan og godkjennes i forbindelse med søknad om rammetillatelse. Formålene skal ha en materialbruk med høy kvalitet og utføres i minimum 50 % granitt, og ha innslag av vegetasjon. På formålene kan det opparbeides og møbleres for uteopphold. 7.2 Trebeplantning langs Lars Hertervigs gate Lars Hertervigs gate skal ha trebeplantning. Eksisterende trær skal fortrinnsvis bevares. Plassering og utvalg av egnede arter skal avklares med Stavanger kommune v/park og vei. Eksisterende trær Side 7 av 18

8 langs gaten skal erstattes ved nybygging av Lars Hertervigs gate. Ved nybygging må det legges rotvennlig bærelag under bakken rundt plantehullene. 7.3 Dimensjonering for nød- og nytte kjøring Alle offentlig gang- og torgområder skal dimensjoneres kjørersterkt for nød- og nytte kjøretøyer. Unntaket er trapp i O_G1 og Straensenterets tak (F/K/T1, F/K/T2 og underliggende plan i AU1, AU2, AU3, o_au4, o_au5, og o_g6). 7.4 Offentlige gangveier på Straensenteret O_G6 skal ha min. 4,5 m bredde. Trapper integreres som en del av bygget, og skal være min. 3,0 m brede. Traseen over taklandskapet kan justeres i utomhusplanen. Gangveier skal anordnes slik at det kan etableres en universell utformet gangadkomst fra T1 til o_au5 og/eller O_G6. Se også og P- kjeller under o_g2.3 og o_g4 Det tillates at parkeringskjeller under Ankerkvartalet går ut under o_g2.3, o_g4 og område vist på figur 1 til 3. Det skal være minimum 1 meter avstand fra topp parkeringsdekke til topp gatenivå. 7.6 Bebyggelse over o_g4 Det tillates bebyggelse over del av o_g4. For arealet mellom F/K/T4.1 og F/K/T4.2, og arealet mellom F/K/T5.1 og F/K/T5.2, (vist med byggegrenser på plankart) tillates bebyggelse fra plan 02, kote + 12,1 (se figur 3). Det tillates mindre justering av gangtrasè forutsatt at en bredde på 7 meter opprettholdes. For arealet mellom F/K/T6.2 og F/K/T6.3 skal eksisterende gangtunnel ha en minimumsbredde på 7 meter og en høyde på minimum 3,2 meter. 7.7 Parkering (o_p) Det skal etableres HC- bilplasser og varelevering innenfor formålet. 7.8 Varelevering til Lars Hertervigs gate 3A og 3B På o_g4 tillates det varelevering til Lars Hertervigs gate 3A og 3B. 8. Hensynssoner 8.1 Frisikt I områdene skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 3,0 meter over tilstøtende veibaner. 8.2 Kulturmiljø Middelalderbyen Alle tiltak i denne plan er berørt av området regulert til hensynssone H570_1. Før tiltakene kan realiseres, skal en detaljert plan for tiltakene forelegges og godkjennes av rette kulturmyndighet, før grunn- og byggearbeider kan iverksettes. Rette kulturminnemyndighet vil da fastsette omfanget for eventuell arkeologisk granskning. For alle tiltak som kan berøre middelalderbyen som det ikke er gitt dispensasjon for gjennom denne detaljreguleringen, skal det søkes om dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser hos kulturminnemyndighet. Før det kan gis rivingstillatelse skal det utarbeides en detaljert gjennomføringsplan. Denne sendes riksantikvaren for godkjennelse, og eventuelle krav om arkeologiske undersøkelser vil fremkomme som del av godkjenningsprosessen. 8.3 Kulturmiljø bevaring Side 8 av 18

9 Bygget kan ikke rives. Ankerbygget (F/K/T8) skal bevares i sin ytre form, inklusive materialbruk og bygningsdetaljer. Nytt glasstak på område F/K/T7 tillates festet inn mot vegg. For øvrig tillates ingen nye tilbygg eller påbygg til Ankerbygget. Ved restaurering/endring av eksteriøret skal eksisterende/opprinnelige materialer og elementer som vinduer, dører med mer bevares i sin sammenheng, eller tilbakeføres til tidligere dokumentert tilstand. Interiøret kan tilpasses ny bruk. Ved utvendig vedlikehold skal en ta vare på originale materialer, eller søke å tilbakeføre til tidligere dokumentert tilstand. Restaurering/ endring av eksteriør skal sendes byantikvaren for uttalelse. 9 illustrasjoner Illustrasjonene (figur 1-10) følger bestemmelser og skal legges til grunn for utforming av ulike aspekter av utbyggingen. Dette framgår av øvrige bestemmelser. Ved avvik mellom illustrasjoner og plankart eller bestemmelser, gjelder plankart og bestemmelser. Side 9 av 18

10 Figur 1 og 2 snitt Ankerkvartalet Side 10 av 18

11 Figur 3 Planer Ankerkvartalet Side 11 av 18

12 Figur 4 Snitt Straensenteret Side 12 av 18

13 Figur 5 Snitt Straensenteret Side 13 av 18

14 Figur 6 Planer Straensenteret Side 14 av 18

15 Figur 7 og 8 Intensjonsskisser Straensenteret Side 15 av 18

16 Figur 9 Intensjonsskisse Ankerkvartalet Side 16 av 18

17 Figur 10 - Illustrasjonsplan Side 17 av 18

18 Side 18 av 18

Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate

Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate SANDNES KOMMUNE Vedlegg 1 Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate Datert 31.01.2014. Sist revidert: 15.06.2015 (Høringsutkast).

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Plan 2541P, Jåttåvågen BK1 Stavanger kommune. Hinna bydel.

Reguleringsbestemmelser Plan 2541P, Jåttåvågen BK1 Stavanger kommune. Hinna bydel. Reguleringsbestemmelser Plan 2541P, Jåttåvågen BK1 Stavanger kommune. Hinna bydel. Datert: Brandsberg-Dahls Arkitekter as, 19.05.2015 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for bolig og næringsbygg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08. 370 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08. INNHOLD 1 GENERELT 1.1 Planområdet 1.2 Hensikten med reguleringsplanen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LANDMANNSTORGET BESTEMMELSER

DETALJREGULERING FOR LANDMANNSTORGET BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR LANDMANNSTORGET BESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 21.04.2015 Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Antall plankart 5 stk. - plankart for 1.etasje, for 2. etasje, for 3.-8. etasje, for underetasje

Detaljer

Områdeplan for Alta sentrum, revisjon

Områdeplan for Alta sentrum, revisjon Dokumenttype og retningslinjer Plan ID: 20060011 Dato Rev. 08.02.11 Områdeplan for Alta sentrum, revisjon og retningslinjer 1 Innholdsfortegnelse 1 Planens intensjon 3 2 Generelle bestemmelser 4 2.1 Plankrav

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: 60030000 Saksnummer: 200801685/475

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM Rv. 4 Tiltak på avlastet vegnett Miljøgate Gran side 1 av 9 FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN OSLO KOMMUNE, Byrådsavdelingene REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN Som vedtatt av Oslo bystyre 27.08.2003, sak 274 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum

30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum 30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum LESEVEILEDNING: Slik er bestemmelsene bygget opp: 1 Felles bestemmelser inkl. tillegg/avvik for enkeltfelt 2-7 Bestemmelser

Detaljer

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570 Forslag til bestemmelser til områderegulering for Hegna Dato: 19.05.15 Disse bestemmelsene gjelder for område vist med reguleringsgrense på plankart datert 07.11.11, sist revidert 16.06.15. Området er

Detaljer

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser Detaljplan for Halstein Gård Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.04.15 Dato for godkjenning av bygningsrådet : xx.xx.xx 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014 Ordfører 1 AVGRENSING Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankart merket

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL Planforslag er datert: 01.04.2011 Dato for siste revisjon av plankartet: 01.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.04.2011 Dato for komitè

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Høringsforslag vedtatt av formannskapet 26.06.13 Innledning Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr.

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

LANGTIDSPLAN 2013 KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER. Plan og utbygging, 13. februar 2013

LANGTIDSPLAN 2013 KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER. Plan og utbygging, 13. februar 2013 LANGTIDSPLAN 2013 KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Plan og utbygging, 13. februar 2013 Godkjent 27.mars 2014 INNHOLD DEL I: GJELDENDE LOVER OG REGELVERK... 6 DEL II: GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer