A.L. Konsernet en presentasjon 1 Nøkkeltall 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A.L. Konsernet en presentasjon 1 Nøkkeltall 2"

Transkript

1

2 A.L. Konsernet en presentasjon 1 Nøkkeltall 2 Årsberetning for 2005 Høydepunkter 2 Virksomhet 3 -A.L. Industrier 3 -Alpharma 3 -Agrovekst 4 Ledelse 4 Mål og strategi 4 Økonomiske resultater 4 Investeringer og finansiering 6 Finansiell risiko 6 Aksjekurser og utbyttepolitikk 6 Arbeidsmiljø, ytre miljø og medarbeidere 6 Utsiktene fremover 7 Årsresultat og disponeringer 7 Årsregnskap for 2005 Resultatregnskap 9/33 Balanse pr. 31. desember 10/34 Kontantstrømoppstilling 12/36 Noter til regnskapene 13/37 Revisors beretning 42 Vedtekter 43 Selskapsinformasjon 44

3 A.L. Konsernet en presentasjon A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds A-liste. Selskapet har ca. 500 aksjonærer. A.L. Industrier har i 2005 drevet virksomhet innenfor følgende områder: Farmasøytiske produkter Alpharma Inc. Alpharma Inc. (heretter kalt Alpharma) er et børsnotert amerikansk farmasøytisk industriselskap med global virksomhet. Alpharma ble børsnotert i New York i 1984 og overtok i 1994 morselskapets farmasøytiske aktivitet. A.L. Industrier eier 21,8 % av aksjene i Alpharma. For løpende informasjon om Alpharma vises til Landbruksprodukter Agrovekst AS Agrovekst AS importerer og selger plantevernmidler i Norge. I løpet av 2005 ble virksomheten iselskapet avviklet. Agrovekst AS er 100 % eiet av A.L. Industrier. A.L. Industrier eier i tillegg flere datterselskaper uten operativ virksomhet i inn- og utland.

4 Nøkkeltall (Mill. NOK) Driftsinntekter* Driftsresultat* Netto finanskostnader og andre poster (328) (406) Effekter fra solgt virksomhet 777 (1 901) Konsernets årsresultat (2 223) A.L. Industriers andel av konsernresultat 331 (499) Totalkapital Egenkapital Antall medarbeidere i konsernet herav i Norge Gjennomsnittskurs USD 6,44 6,71 * Tallene inkluderer bare videreført virksomhet. 2 Høydepunkter A.L. Industrier mottok NOK 85 mill. som tilbakebetaling av tidligere avskrevet fordring. A.L. Industrier har utbetalt NOK 4,20 i utbytte pr. aksje i 2005, samtidig som aksjekursen har steget til ca. NOK 65 fra ca. NOK 18 ved årsskiftet. Alpharma er reposisjonert som et Specialty Pharmaceuticals-selskap: - Ny fokusert plattform for videre vekst og utvikling - Solgte i desember 2005 sin virksomhet innen generiske legemidler til det islandske selskapet Actavis FF for USD 810 mill. Dette virksomhetsområdet representerte mer enn 60% av omsetning og antall ansatte, men en mindre del av resultatet. - Kraftig resultatforbedring på de gjenværende virksomhetsområdene i Ved årsskiftet hadde selskapet ikke netto rentebærende gjeld Einar W. Sissener har besluttet å fratre som styreformann i Alpharma Inc. etter mer enn 30 år som konsernsjef og styreleder.

5 3 Årsberetning for 2005 Virksomhet A.L. INDUSTRIER Holdingselskapet A.L. Industrier ASA er et allmennaksjeselskap med hovedkontor i Oslo. Aksjekapitalen er NOK , fordelt på A-aksjer og B-aksjer, hver pålydende NOK 1,00. B-aksjene er stemmeløse. Aksjene er fritt omsettelige, notert på Norges Fondsmeglerforbunds A-liste og registrert i Verdipapirsentralen. Selskapets eiendom på Skøyen er leid ut til Alpharma. ALPHARMA Alpharma er et amerikansk farmasøytisk konsern med global virksomhet. Ved årsskiftet hadde Alpharma ca ansatte og er aktivt i over 60 land. Alpharmas A-aksjer er notert på New York Stock Exchange (NYSE:ALO). Gjennom et datterselskap eier A.L. Industrier samtlige B-aksjer i selskapet (i alt ). Dette utgjør 21,8 % av den totale aksjekapitalen. Hver A-aksje har 1 stemme og hver B-aksje 4 stemmer. A-kapitalen velger 1/3 av styrets medlemmer og B-kapitalen 2/3. Disse rettigheter gjelder så lenge B-kapitalen minst utgjør 12,5 % av Alpharmas samlede aksjekapital. Alpharma har virksomhet innen forretningsområdene: - «Branded Pharmaceuticals» (BP) - «Active Pharmaceutical Ingredients» (API) - «Animal Health» (AH) «Branded Pharmaceuticals» omfatter primært det egenutviklede, patenterte produktet KADIAN, som er et smertelindrende produkt med langvarig effekt. Produktet markedsføres særlig gjennom leger med spesialitet i smertelindring. KADIAN produseres av og kjøpes på kontraktsbasis fra Actavis. Alpharma har sterkt fokus på å utvide satsingen innen smertelindrende medisiner gjennom egen forskning og gjennom kjøp av distribusjonsrettigheter til produkter levert fra andre produsenter. «Active Pharmaceutical Ingredients» omfatter i hovedsak antibiotiske produkter som leveres til andre legemiddel- og farmasøytiske foretak over hele verden og som benytter dette i sin produksjon. Kjernekompetansen er basert på fermenteringsteknologi. Produksjon skjer ved anlegg i Norge, Danmark og Ungarn. «Animal Health» er medisinske produkter som tilsettes i fôr til kjøttproduserende dyr

6 4 som kylling, kalkun, svin og storfe. Formålet er å redusere tap som følge av sykdom på dyrene. Produktene omsettes på verdensbasis til fôrblanderier, direkte eller gjennom distributører. Produktene fremstilles ved to anlegg i USA (i delstatene Illinois og West Virginia) og ett i Norge. AGROVEKST Agrovekst AS er et heleiet datterselskap. Selskapet har drevet med import og handel med plantevernmidler til norsk landbruk. Virksomheten ble avsluttet i 2005, og selskapet er under avvikling. Ledelse A.L. INDUSTRIER Styret består av Jannik Lindbæk, Anne-Karin Bråten, Einar A. Sissener, Øivin Fjeldstad og Einar W. Sissener, som er styrets formann. Stein Aukner er holdingselskapets daglige leder (deltid). ALPHARMA Ingrid Wiik er Alpharmas konsernsjef (President & Chief Executive Officer). Hun vil fratre sin stilling 1. juli 2006 i henhold til tidligere avtale. Som ny konsernsjef er ansatt Dean Mitchell (50 år). Han har lang bakgrunn fra lederposisjoner i amerikansk og europeisk farmasøytisk industri. De tre forretningsområdene ledes av Ronald Warner, Branded Pharmaceuticals; Carl-Åke Carlsson, Active Pharmaceutical Ingredients; og Caroll Wrenn, Animal Health. Interne støttefunksjoner ledes av Matthew Farrell, Chief Financial Officer; Robert Wrobel, Chief Legal Officer; George Rose, Executive Vice President, Human Resources og Richard Cella, Chief Information Officer. Peter Tombros har overtatt som ny styreformann etter Einar W. Sissener. Peter Tombros har sittet i Alpharmas styre siden Alpharmas styre består fra 23. mai 2006 av Peter Tombros, Finn Berg Jacobsen, Glen E. Hess, Ray Perez, Ingrid Wiik og Einar W. Sissener. I tråd med god corporate governance har styret i Alpharma etablert komitéer på de viktigste saksområdene «Audit and Corporate Governance Committee», «Compensation Committee» og «Executive and Finance Committee». AGROVEKST Styret har bestått av Tor Harung, Einar A. Sissener, Erna Kahlbom og Stein Aukner (styrets formann). Erna Kahlbom har vært selskapets daglige leder frem til fratreden 31. desember Mål og strategier A.L. INDUSTRIER Selskapets mål over tid er å gi en tilfredsstillende avkastning på eiernes kapital gjennom utbytte og/eller verdiøkning på aksjene. A.L. Industriers dominerende engasjement er eierposten i Alpharma Inc. ALPHARMA Etter salget av den generiske legemiddelaktiviteten og ParMed Pharmaceuticals Inc. (solgt i 2006) har Alpharma lagt grunnlag for fokusering på specialty pharmaceuticals innen sine tre virksomhetsområder. Basis for fremtiden er nisjeområder der selskapet har markedsledende posisjoner, god teknologisk kompetanse og vekstforutsetninger. Den forbedrede finansielle stillingen med god kontantstrøm, ingen gjeld og betydelige frie midler, gir grunnlag for nye investeringer som kan drive fremtidig vekst. AGROVEKST Selskapet er under avvikling etter flere år med tap i et segment med vanskelige markeds- og konkurransevilkår. Økonomiske resultater A.L. KONSERNET Konsernregnskapet er satt opp i henhold til norske regnskapsprinsipper (N GAAP). Da A.L. Industrier er i posisjon til å utpeke et flertall av styremedlemmene for Alpharma, kreves det at selskapet inkluderes i det norske konsernregnskapet. Regnskaper for Alpharma er utarbeidet i henhold til amerikanske regnskapsprinsipper (US GAAP). Alpharma rapporterer samlet

7 5 aktivitet fra den solgte virksomheten som et eget område, og dette klassifiseres som «ikke driftsrelatert». Konsernregnskapet presenteres i NOK. Endringene i strukturen i Alpharma og lavere dollarkurs preger regnskapstallene og gjør sammenlikning med tidligere år mindre relevant. Gjennomsnittskurs for USD i 2005 var NOK 6,44. Kursen pr. 31. desember 2005 var NOK 6,76 (mot NOK 6,04 ved forrige årsskifte). Konsernets driftsinntekter ble NOK mill. mot NOK mill. i Årsresultatet ble NOK mill. mot et tap på NOK mill. året før. Som følge av salget av Alpharmas generiske virksomhet, er konsernets rentebærende gjeld i praksis eliminert. A.L. INDUSTRIER Den delen av årsresultatet som tilfaller aksjonærene i A.L. Industrier, ble NOK 331 mill. mot et underskudd på NOK 499 mill. siste år. A.L. Industriers selskapsregnskap for 2005 er presentert i Årsrapporten på sidene 32 til 41. Regnskapet viser et overskudd på NOK 90,7 mill. etter skatt. Resultatet er i stor grad en refleksjon av tilbakeføring av tidligere avsatt og betalt skatt og således en engangseffekt. B-aksjene i Alpharma eies i sin helhet av datterselskapet AS Wangs Fabrik. ALPHARMA I 2005 ble virksomheten innen generiske legemidler solgt til Actavis Group for USD 810 mill. Dette området representerte en vesentlig del av Alpharmas aktiviteter og ansatte. Dette medfører at omsetningsstørrelser og andre tall fra Alpharma er betydelig annerledes enn for tidligere år. Alpharmas driftsregnskap for 2005 er vesentlig forbedret fra siste år. De nedenstående tallene refererer seg til den virksomhet som drives videre. Omsetningen ble USD 553,6 mill., mot USD 513,3 mill. året før. Driftsresultatet etter beregnet skatt ble positivt med USD 62,1 mill. mot et underskudd på USD 46,7 mill. året før. Segmentanalyse for 2004 og Driftsinntekter mill. USD 553,6 513,3 Driftsresultat mill. USD 62,1 (46,7) Årsresultat etter skatt mill. USD 113,7 (314,7) Fortjeneste pr. aksje etter skatt USD 2,52 (6,05) Regnskapsresultatet for Alpharma, inkludert effekter fra solgte virksomheter, viser et overskudd på USD 113,7 mill. mot et underskudd på USD 314,7 mill. året før. Som følge av salg av den generiske virksomheten, er Alpharmas likviditet meget god. Etter at all rentebærende gjeld er nedbetalt, har selskapet ved årsskiftet en fri kontantbeholdning på omkring USD 300 mill. Året 2005 er preget av bedret driftsmargin innenfor «Animal Health», prispress på sentrale produkter innenfor «Active Pharmaceuticals» og sterk volumvekst innenfor «Branded Pharmaceuticals» Drifts- Drifts- Drifts- Drifts- (Alle tall i mill. USD US GAAP) inntekter resultat inntekter resultat «Branded Pharmaceuticals» 101,6 23,6 62,4 6,5 «Active Pharmaceutical Ingredients» 138,4 52,4 143,2 72,8 «Animal Health» 325,1 66,3 314,6 24,8 Unallocated and eliminations (11,5) (47,4) (6,9) (41,0) Discontinued operations 870,2 44,6 826,2 (286,2) Totalt 1 423,8 139, ,5 (223,1)

8 6 Alpharma uttaler i sin årsberetning følgende om sin vekststrategi: Branded: invest in new products to leverage sales force, develop next generation abuse-deterrent product Active Pharmaceutical Ingredients: launch steady stream of high purity fermentation-based active ingredients Animal Health: leverage market reputation and broaden existing portfolio AGROVEKST Selskapet har vært under avvikling gjennom Det har vært fokus på realisering av beholdninger og fristilling av ansatte. Resultatet er et meget stort driftsunderskudd. Som ledd i å sikre selskapets evne til å betale kreditorer, har morselskapet ettergitt NOK 5,5 mill. av lån. Dette er inntektsført i Årsregnskapet er gjort opp med et underskudd på NOK 0,7 mill. mot et underskudd siste år på NOK 1 mill. Det forventes at det er gjort tilstrekkelige avsetninger i regnskapet for 2005 til å dekke gjenværende avviklingskostnader. Sett gjennom årene konsernet har drevet innen plantevernvirksomhet har forretningsområdet gitt betydelige netto bidrag. Investering og finansiering Konsernet investerte totalt NOK 280 mill. i varige driftsmidler, nye virksomheter og immaterielle eiendeler. Salget av den generiske legemiddelvirksomheten frigjorde NOK mill. Konsernets samlede investeringsaktivitet ga således et positivt kontantbidrag med NOK mill. Konsernet har ved årsskiftet ikke netto rentebærende gjeld. Finansiell risiko Strategier for risikostyring etableres og styres i det enkelte virksomhetsområde. Alpharma gir en fyldig beskrivelse av sine risiki i sin rapportering til Security & Exchange Commission, Washington DC. A.L. Industrier har primært sin risiko knyttet til endringer i verdi av investeringen i Alpharma. Dette er en kombinasjon av aksjekurs- og valutakursrisiko. Det er ikke etablert særskilt sikring for disse forholdene. Selskapet har likviditetsrisiko knyttet til finansiering av den løpende driften. Det anses at det er etablert tilstrekkelige rammer til å sikre en forsvarlig drift. Morselskapet og norske datterselskaper er i noen grad renteeksponert da rentebærende gjeld løper med kort rentebinding. Morselskapet har kredittrisiko på datterselskap som følge av interne lån. Det ble således realisert et tap på fordring på datterselskap med NOK 5,5 mill. i Aksjekurser og utbyttepolitikk I den senere tid har A.L. Industrier-aksjen vært omsatt til kurser omkring NOK 60. Kursen på Alpharma-aksjen var ved årets slutt USD 28,51, som tilsvarer en stigning på 68 % siden årets begynnelse. Pr. 29. mai 2006 var kursen ca. USD 23. A.L. Industrier har betalt utbytte til aksjonærene hvert år siden I 2005 ble det betalt totalt NOK 4,20 pr. aksje i ordinært og ekstraordinært utbytte. Styret besluttet å utbetale et betydelig ekstraordinært utbytte grunnet særlige overgangsregler i forbindelse med endring av utbyttebeskatning. Styret gjorde i denne forbindelse oppmerksom på at dette utbyttet ville være på bekostning av ordinært utbytte for regnskapsåret Det er således ikke foreslått å utbetale ordinært utbytte. Styret vil bestrebe seg på at selskapet igjen betaler et løpende utbytte for kommende år. Arbeidsmiljø, ytre miljø og medarbeidere Konsernets virksomheter i Norge og utlandet tilfredsstiller de krav og rammebetingelser som stilles til internt og eksternt miljø. Konsernet hadde per 31. desember 2005 totalt medarbeidere, herav 171 med arbeidsplass i Norge. En overvekt av konsernets ansatte er kvinner. Konsernet har kvinner i ledende stillinger på alle nivåer i organisasjonen. Det sitter også mange kvinner i styrende organer. I det langsiktige arbeidet for å oppnå en rasjonell og lønnsom drift, er det satt fokus på at man opprettholder og sikrer god standard innenfor områdene helse, miljø og sikkerhet. Samarbeid med ansattes organisasjoner er konstruktivt og bidrar positivt til konsernets utvikling.

9 7 Anne-Karin Bråten Øivin Fjeldstad Jannik Lindbæk Einar A. Sissener Einar W. Sissener Utsiktene fremover Alpharmas utvikling vil fortsatt være styrende for resultatene i A.L. Industrier. A.L. Industrier har vært en aktiv strategisk eier i Alpharma siden dette selskapet ble stiftet. Eierskapet har vært utøvet gjennom sterkt engasjement fra Einar W. Sisseners side. I lys av endret forretningsstruktur i Alpharma vil A.L. Industrier vurdere om eierrollen skal endres fra strategisk til finansiell. Peter Tombros (valgt av A-aksjonærene) har fra 23. mai 2006 overtatt som styreformann etter Einar W. Sissener (valgt av B-aksjonærene), som fortsetter som medlem av styret. Styret er blitt redusert til seks medlemmer. De andre medlemmene er Finn Berg Jacobsen (A), Glen E. Hess (B), Ray Perez (B) og Ingrid Wiik (B). Alpharma har signalisert en fortsatt resultatforbedring gjennom Øverst på foregående side er inntatt et utdrag fra Alpharmas årsrapport vedrørende vekststrategi. A.L. Industrier ASA vil få et svakere resultat i 2006 som følge av de store engangsinntektene i Konsernresultatet vil forøvrig preges av utviklingen ivalutakurs, særlig USD. Årsresultat og disponeringer Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Årsresultatet i A.L. Industrier ASA ble NOK 90,7 mill., som foreslås avsatt til annen egenkapital. Styret takker alle konsernets medarbeidere for et godt og positivt samarbeid. Oslo, 31. desember 2005/29. mai 2006 Styret i A.L. Industrier ASA Anne-Karin Bråten Øivin Fjeldstad Jannik Lindbæk Einar W. Sissener Styrets formann Einar A. Sissener Stein Aukner Daglig leder

10 8 Årsregnskap for 2005 A.L. Konsernet Resultatregnskap 9 Balanse pr. 31. desember 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapene 13 Revisors beretning 42 Vedtekter 43 Selskapsinformasjon 44

11 Resultatregnskap A.L. Konsernet Beløp i NOK Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Beholdningsendring varer under tilv. og ferdig tilv.varer (22 755) Lønnskostnad Avskrivning og amortisering Nedskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt på investeringer - - Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad ( ) ( ) Annen finanskostnad 9 (65 868) (52 473) Netto finanskostnader og andre poster ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad (17 646) Skattekostnad/(inntekt) på ordinært resultat 10 ( ) Ordinært resultat ( ) Ekstraordinære inntekter - - Årsresultat ( ) Resultat fra ikke videreførte virksomheter ( ) (Skattekostnad)/inntekt på resultat fra ikke videreførte virksomheter 3,10 (65 674) (78 760) Årsresultat ( ) Andre aksjonærers andel ( ) A.L. Industriers andel ( ) 9 Resultat pr. aksje i kroner 17 19,22 (28,98)

12 Balanse pr. 31. desember A.L. Konsernet Beløp i NOK Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varemerker og lignende rettigheter Utsatt skattefordel Goodwill Immaterielle eiendeler fra ikke videreførte virksomheter Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Anlegg under oppførelse Maskiner, driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Varige driftsmidler fra ikke videreførte virksomheter Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i felles kontrollert virksomhet - - Investeringer i aksjer Andre fordringer Finansielle anleggsmidler fra ikke videreførte virksomheter Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Investeringer - - Bankinnskudd og kontanter Omløpsmidler fra ikke videreførte virksomheter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

13 Balanse pr. 31. desember A.L. Konsernet Beløp i NOK Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Selskapskapital 2, Egne aksjer 2, 15 (124) (124) Sum innskutt egenkapital Omregningsdifferanser 2, 15 ( ) ( ) Annen egenkapital 2, Sum opptjent egenkapital Andre aksjonærers kapital 2, Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser og andre ytelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Avsetning for forpliktelser fra ikke videreførte virksomheter Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Konvertible obligasjonslån 5, Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld fra ikke videreførte virksomheter Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Første års avdrag langsiktig gjeld 5, Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld fra ikke videreførte virksomheter Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 31. desember 2005/29. mai 2006 Styret i A.L. Industrier ASA Anne-Karin Bråten Øivin Fjeldstad Jannik Lindbæk Einar W. Sissener Styrets formann Einar A. Sissener Stein Aukner Daglig leder

14 Kontantstrømoppstilling A.L. Konsernet 12 Beløp i NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat ( ) Ordinære avskrivninger Andre av- og nedskrivninger Endring utsatt skatt ( ) Gevinst ved salg av eiendom - - Gevinst ved salg av selskaper og immaterielle eiendeler ( ) (2 770) Renteavsetning på konvertibelt obligasjonslån Skattefordel aksjeopsjoner - - Tap ved tidlig nedbetaling av lån - - Konverteringskostnader obligasjonslån - - Endring i kundefordringer Endring i andre kortsiktige fordringer ( ) Endring i varelager Endring i leverandørgjeld, annen kortsiktig gjeld og betalbar skatt Annet Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer til investeringsaktiviteter Investert i varige driftsmidler ( ) ( ) Kjøp av ny virksomhet og immaterielle eiendeler (33 236) ( ) Salg av eiendom - - Salg av selskaper og immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter ( ) Kontantstrømmer til finansieringsaktiviteter Opptak av nye lån Salg av konvertibelt obligasjonslån - - Nedbetaling av gjeld ( ) ( ) Ansattes aksjeopsjons- og aksjekjøpsplaner Utbetalt utbytte (86 651) (25 667) Utbytte til andre aksjonærer (47 319) (46 330) Netto kontantstrøm fra/(til) finansieringsaktiviteter ( ) ( ) Netto kontantstrøm til valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (12 951) Sum økning (reduksjon) i betalingsmidler og plasseringer Betalingsmidler og plasseringer pr Betalingsmidler og plasseringer pr

15 1. Regnskapsprinsipper Regnskapet til A.L. Industrier ASA med datterselskaper (A.L. Konsernet) er utarbeidet i henhold til norsk lov og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet inneholder regnskapene for morselskapet, A.L. Industrier, og dets norske og utenlandske datterselskaper. Alpharma Inc. behandles regnskapsmessig som et datterselskap. Grunnen er at A.L. Industrier eier hele den kontrollerende B-kapitalen, som ved siste årsskifte utgjorde 21,8 % av den samlede aksjekapitalen. Hver B-aksje har fire stemmer, mens hver A-aksje har én stemme. Så lenge B-kapitalen utgjør minst 12,5 % av den samlede aksjekapitalen, utpeker den 2/3 av styrets medlemmer. Alpharma Inc. avlegger sitt konsernregnskap etter US GAAP. Konsernregnskapet utarbeides etter N GAAP ved at det i konsernregnskapet foretas korrigeringer av de regnskapsposter der det er avvik mellom US GAAP og N GAAP. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom selskapene i konsernet er eliminert. For oppkjøpte datterselskaper er forskjellen mellom kostpris for aksjene i datterselskapene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet lagt til de eiendelene merverdiene er knyttet til. Den del av kostprisen som ikke er tillagt identifiserbare eiendeler, er klassifisert som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over forventet levetid. Investeringer i selskaper hvor konsernet eier fra 20 til 50 % av den stemmeberettigede aksjekapital og hvor konsernet har betydelig innflytelse (tilknyttede selskaper), behandles etter egenkapitalmetoden. Andre aksjonærers andel av årets resultat er beregnet av resultat etter skatt. Alle poster i resultatregnskapet inkluderer dermed andre aksjonærers andel. I balansen er andre aksjonærers kapital vist som en del av egenkapitalen. Eiendeler og gjeld inkluderer således andre aksjonærers andel. Omregning av regnskaper i utenlandsk valuta Ved omregning av regnskapene til utenlandske datterselskaper, hvorav Alpharma Inc. (USA) utgjør den dominerende del, er balanseposter omregnet til kursen ved årets slutt og resultatposter omregnet etter gjennomsnittskurs for året. Salget av Actavis generikavirksomhet i desember 2005 er omregnet til dagskurs på transaksjonsdagen. Endring i konsernets egenkapital som følge av omregningsdifferanser føres direkte mot egenkapitalen. Kursendringer på lån opptatt for å sikre investeringer i datterselskaper, samt kursendringer på langsiktig konsernintern finansiering, føres også mot egenkapitalen. Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Det er nedenfor redegjort for poster som vurderes etter andre regler. Transaksjoner i fremmed valuta Balansepostene i Alpharma Inc.s konsernregnskap er omregnet til lokal valuta etter kursen på balansedagen. Løpende forretningstransaksjoner i utenlandsk valuta er registrert i lokal valuta til kursen på transaksjonsdatoen. Differanser mellom kursen på transaksjonsdato og senere oppgjørsdato er rapportert som kursgevinst eller kurstap i resultatregnskapet. Valutakontrakter A.L. Industrier og datterselskapene inngår fra tid til annen valutakontrakter for å kjøpe og selge visse kontantstrømmer i utenlandsk valuta og som valutakurssikring for forpliktelser i utenlandsk valuta. Valutakontrakter som ikke kan oppfattes som kurssikring, er bokført som valutatransaksjoner. Fordringer og gjeld som er sikret med valutaterminkontrakter er vurdert til terminkurs, med unntak av renteelementet som blir bokført som renteinntekt eller rentekostnad ved oppgjør av kontrakten. Transaksjoner for rentesikring A.L. Industrier og dets datterselskaper inngår fra tid til annen rentesikringskontrakter som fastsetter rentesatsen som skal betales for en bestemt periode på langsiktige lån med flytende rente. Ved forfall blir kontraktene gjort opp, og beløpet som betales eller mottas, blir bokført på valutadato og ansett som en justering av rentekostnaden over avtaleperioden. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler representerer forskjellen mellom kostpris for oppkjøpte virksomheter og nettoverdien av identifiserbare eiendeler og forpliktelser på kjøpstidspunktet, teknologirettigheter, varemerker, «New Animal Drug Applications» (NADAs), 13

16 14 «Abbreviated New Drug Applications» (ANDAs) og andre immaterielle eiendeler i forbindelse med kjøp av produktrettigheter. Immaterielle eiendeler blir avskrevet lineært over antatt økonomisk levetid, maksimum 40 år. Det foretas kontinuerlig gjennomgang av de immaterielle eiendelene for åvurdere om det kan ha inntrådt endringer som kan ha forårsaket en forringelse av bokført verdi. Programvare og utviklingskostnader Programvare kjøpt fra tredje part samt påløpne programutviklingskostnader ble aktivert i perioden 2002 til Aktiverte kostnader inkluderer kun 1) eksterne, direkte materialkostnader og tjenester brukt internt til utvikling av programmer, 2) lønnsrelaterte kostnader for ansatte som bruker en betydelig andel av sin tid og er direkte knyttet til utviklingsprosjektet samt 3) påløpne renter. Aktivert programvare beløp seg til netto USD 9,1 mill. (NOK 61,6 mill.) pr. 31. desember 2005 og USD 12,1 mill. (NOK 72,8 mill.) pr. 31. desember 2004 og er inkludert i andre eiendeler. Alle vesentlige programmoduler ble fullført i Forsknings- og utviklingskostnader bokføres løpende sammen med kostnader til opplæring og vedlikehold av programmer. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er bokført til historisk kostpris etter fradrag for akkumulerte avskrivninger. Ved varig verdifall foretas nedskrivning til virkelig verdi. Tillegg, vesentlige fornyelser og forbedringer er aktivert, mens utgifter til reparasjoner og vedlikehold er kostnadsført. Ved salg eller utrangering av driftsmidler fjernes kostpris samt tilhørende akkumulerte avskrivninger. Gevinst og tap tas med som driftsinntekt og driftskostnad. Fordringer Utestående fordringer er medtatt i regnskapet til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer når kontroll og risiko overføres til kunden. Avsetninger for rabatter, provisjoner og andre prisjusteringer blir estimert og fratrukket bruttosalget. Royalty blir inntektsført i takt med opptjeningen. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet er den periodiserte skatten knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatt. Ved bruk av egenkapitalmetoden som vurderingsprinsipp for eierandeler i selskaper som er egne skattesubjekter, er resultatandelen allerede fratrukket skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel i balansen er beregnet etter nominell skattesats på basis av samtlige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier av eiendeler og gjeld samt ligningmessige underskudd o.l. til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. I balansen er betalbar skatt klassifisert som kortsiktig gjeld, netto utsatt skatt som langsiktig gjeld og netto utsatt skattefordel som immaterielle eiendeler. Pensjoner Selskapenes pensjonsforpliktelser er bokført i samsvar med amerikanske prinsipper SFAS 87 «Employers Accounting for Pensions» og SFAS 132 «Employers Disclosures about Pensions and Other Postretirement Benefits», hvilket er innenfor Norsk Regnskapsstandard «Pensjonskostnader». Avskrivning av varige driftsmidler skjer lineært over driftsmidlets økonomiske levetid: Bygninger år Bygningsmessige påkostninger år Maskiner og utstyr 2 20 år Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling er satt opp i tråd med NRS, og det er den indirekte modellen som er benyttet. Renter som knytter seg til større anleggsprosjekter samt programutviklingsprosjekter, er aktivert som en del av kostprisen. Varer Varene er verdsatt til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Egenproduserte varer er verdsatt til tilvirkningskost, som inkluderer direkte materialer og direkte lønn, samt et forholdsmessig tillegg for indirekte produksjonskostnader. Fra og med 2003 er FIFO og gjennomsnittlig anskaffelseskost benyttet ved verdsettelse av varelagrene.

17 2. Omarbeidelse av tidligere års regnskap Årsresultat Årsresultat Beløp i NOK Før omarbeidelsen ( ) Økning/(reduksjon) salgsinntekt (Økning)/reduksjon skattekostnad Etter omarbeidelsen ( ) Egenkapital Egenkapital Før omarbeidelsen Resultatendringer Omregningsdifferanser - (8 339) Etter omarbeidelsen Resultat fra ikke videreførte virksomheter Datterselskapet Alpharma Inc. solgte i desember 2005 sin generikaforretning til Actavis Gruppen for USD 810 mill. Datterselskapet Agrovekst Produkter ble solgt i august 2004 for til sammen NOK 8 mill. Resultat og balansetall for de solgte selskapene er reklassifisert som ikke videreførte virksomheter. Netto resultat fra selskapene i 2005 og 2004 er tatt med som resultat fra ikke videreførte virksomheter sammen med nettogevinsten ved salgene. Bokført verdi av eiendeler og gjeld er tatt med på egne linjer i balansen pr Den følgende tabellen viser hvilke tall fra de solgte virksomhetene som er tatt med som ikke videreførte virksomheter: Beløp i NOK Resultat Driftsinntekter Driftsresultat ( ) Gevinst ved salg Ordinært resultat før skattekostnad ( ) Skattekostnad på ordinært resultat (65 674) (78 760) Resultat fra ikke videreførte virksomheter ( ) Balanse Anleggsmidler Omløpsmidler Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld

18 4. Virkning på resultatregnskapet av særskilte enkelttransaksjoner av betydelig størrelse 2005 Virkningen av særskilte enkelttransaksjoner av betydelig størrelse på resultatregnskapet for 2005 er som følger: 16 Rapportert Gjelds- Reorgani- Nedskriv- Justert Beløp i NOK 2005 reduksjon a) sering b) ninger c) 2005 Driftsinntekter Driftskostnader (7 628) (9 287) Driftsresultat Netto finanskostnader ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad/(inntekt) a) Aktiverte låneopptakskostnader på USD 8,0 mill. (NOK 51,5 mill.) ble kostnadsført i b) A.L. Konsernet kostnadsførte fratredelsesgodtgjørelse i forbindelse med ledelsens reorganisering for å forbedre den fremtidige drift. c) I 4. kvartal ble de årlige nedskrivningstestene gjennomført for alle anleggsmidler med signifikant verdi, noe som resulterte i en samlet nedskrivning på USD 1,5 mill. (NOK 9,2 mill.) Virkningen av særskilte enkelttransaksjoner av betydelig størrelse på resultatregnskapet for 2004 er som følger: Rapportert Gjelds- Reorgani- Nedskriv- Justert Beløp i NOK 2004 reduksjon a) sering b) ninger c) 2004 Driftsinntekter Driftskostnader (7 563) (29 986) Driftsresultat Netto finanskostnader ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad/(inntekt) (17 646) a) Aktiverte låneopptakskostnader på USD 2,8 mill. (NOK 18,8 mill.) ble kostnadsført i b) A.L. Konsernet kostnadsførte fratredelsesgodtgjørelse i forbindelse med ledelsens reorganisering for å forbedre den fremtidige drift. c) I 4. kvartal ble de årlige nedskrivningstestene gjennomført på alle anleggsmidler med signifikant verdi, noe som resulterte i en samlet nedskrivning på USD 4,5 mill. (NOK 30,0 mill.).

19 5. Finansiell markedsrisiko Finansielle instrumenter A.L. Industrier og datterselskapene bruker for tiden følgende finansielle instrumenter: Finansielle instrumenter Bruk Formål Valutaterminkontrakter Fra tid til annen Inngått for å selge eller kjøpe kontantstrømmer i utenlandsk valuta Renteavtaler Fra tid til annen Inngått for å fastsette rentesatsen som betales for langsiktige lån med flytende rente for en bestemt periode 17 Konsernet hadde 31. desember 2005 utestående valutaterminkontrakter til en samlet nominell verdi på NOK 858,5 mill. (2004: NOK 1 552,3 mill.). Kontraktene ble inngått for å veksle skandinaviske og europeiske valutaer, og i noen tilfeller amerikanske dollar, for å møte forpliktelser i, eller selge, kontantstrømmer i utenlandske valutaer. Urealisert gevinst og tap er ikke vesentlig. Avtalene er inngått med større finansinstitusjoner. Ledelsen mener at risikoen for å pådra seg tap i sammenheng med kredittrisiko er liten. Endringer i derivatenes markedsverdi som benevnes effektive og som kvalifiserer til sikring av kontantstrømmer, registreres som utsatt og som komponent av annen egenkapital inntil sikringstransaksjonen inntreffer og tas deretter med i resultateregnskapet. Den delen som anses å være ineffektiv tas umiddelbart med i resultatregnskapet. Konsernet har strukturert alle eksisterende renteavtaler som 100 % effektive. Det er derfor ingen resultateffekt av sikringsineffektivitet. Markedsverdi av finansielle instrumenter For betalingsmidler, plasseringer og kortsiktig gjeld, er bokført beløp ansett som et rimelig anslag for markedsverdien da disse postene har kortsiktig løpetid. Bokført verdi av langsiktige lån, med unntak av konvertible obligasjonslån, ligger nær opp til markedsverdien fordi en stor del av den underliggende gjelden har flytende rente som stadig er gjenstand for reprising. Markedsverdien på konvertible obligasjonslån er basert på kjøpskurs. For obligasjonslån som ikke kursnoteres, er markedsverdien beregnet på grunnlag av rentesatsen som gjaldt ved utgangen av 2005 for lån med samme løpetid og sikkerhet. Anslått markedsverdi pr. 31. desember 2005 var NOK 2706,4 mill. sammenlignet med bokført verdi på NOK 2575,7 mill. (2004: NOK 2362,0 mill.)

20 6. Segmentinformasjon A.L. Konsernet har to virksomhetsområder: Alpharma Inc. Annen virksomhet, p.t kun Agrovekst 18 Eiendomsselskapet Agrovekst Produkter AS ble solgt i august Alpharma Inc. solgte i desember 2005 sin generikaforretning til Actavis Gruppen for USD 810 mill. Den gjenværende virksomheten er delt i følgende forretningsområder: Active Pharmaceuticals Ingredients (API) Branded Pharmaceuticals (BP) Animal Health (AH) Alpharma Inc. benytter SFAS 131 «Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information», som er innenfor Norsk Regnskapsstandard «Opplysninger om virksomhetsområder». Driften av hvert segment er vurdert etter resultat før finansposter og skatter (driftsresultatet). Felleskostnader og andre kostnader og inntekter som ikke kan henføres direkte til et segment, er ikke fordelt. Elimineringer inkluderer salg mellom segmentene. Geografiske inntekter representerer salg til tredje part i land hvor den selgende enheten er hjemmehørende. Eiendeler som kan henføres direkte til et segment (kundefordringer, varebeholdning, varige driftsmidler og immaterielle eiendeler) er fordelt. Kontanter, bankinnskudd, forskuddsbetalte kostnader og andre fordringer er inkludert i uallokerte eiendeler. I den geografiske rapporteringen er eiendeler med lang levetid, som varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, tatt med. Segmentinformasjon inkluderer uvesentlige inntekter mellom segmentene. Ingen kunde har mer enn 10 % av de konsoliderte inntektene. Tallene fra hvert forretningsområde innen Alpharma Inc. er spesifisert i USD etter US GAAP. Eliminering og endringer i forhold til N GAAP vises som separat linje Drifts- Drifts- Eiendeler Avskrivninger/ Beløp i inntekter resultat Amortiseringer Investeringer Virksomhetsområder: Alpharma Inc. USD USD USD USD USD API BP AH Elimineringer/Uallokert (11 382) (52 487) Ikke videreført virksomhet Sum Alpharma Inc NOK NOK NOK NOK NOK Alpharma Inc Ikke videreført virksomhet Annen virksomhet (8 063) Elimineringer - - ( ) - - Totalt

21 2004 Drifts- Drifts- Eiendeler Avskrivninger/ Beløp i inntekter resultat Amortiseringer Investeringer Virksomhetsområder: Alpharma Inc. USD USD USD USD USD API BP AH Elimineringer/Uallokert (437) (44 800) Ikke videreført virksomhet Sum Alpharma Inc NOK NOK NOK NOK NOK Alpharma Inc Annen virksomhet (1 836) Elimineringer (2 400) - ( ) - - Totalt GEOGRAFISK FORDELING: Identifiserbare Driftsinntekter anleggsmidler Beløp i NOK USA Norge Danmark Andre (primært Europa) Totalt

22 7. Driftskostnader 20 Beløp i NOK Lønnskostnad: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Avskrivning og amortisering: Avskrivninger varige driftsmidler Amortiseringer immaterielle eiendeler Andre amortiseringer Sum avskrivninger og amortiseringer Nedskrivning: Nedskrivning immaterielle eiendeler Nedskrivning varige driftsmidler - Sum nedskrivninger Annen driftskostnad: Energi Kommisjoner og lisensavgift Frakt Leie og leasing* Reparasjon og vedlikehold Fremmedytelser Kontorkostnader og småanskaffelser Reise og representasjon Markedsføring Forsikring Annet Sum andre driftskostnader Forskning og utvikling *Det er inngått følgende kontrakter om fremtidige leiebetalinger for hvert av de kommende fem år og deretter: Beløp i NOK Deretter Sum

23 8. Aksjeopsjoner og ansattes aksjekjøpsplan Alpharma Inc. Den 19. mai 2003 godkjente aksjonærene «Incentiv Kompensasjonsplanen» av Planen tillater tildeling av aksjeopsjoner, tildeling av aksjepåskjønnelserettigheter (SAR), årlig incentivpremie, aksjetildeling, tildeling av aksjer med restriksjoner, tildeling av aksjer etter innsats og kontanttildeling. Etter innføringen av den nye planen, ble ingen ytterligere opsjoner tildelt etter den tidligere planen, og alle reserverte aksjer ble returnert til beholdningen av autoriserte ikke utstedte aksjer. Utestående opsjoner tildelt etter den tidligere planen vil forbli utestående. Maksimum antall A-aksjer tilgjengelig for tildeling er Antall aksjer som ble tillatt utstedt som premie annet enn aksjeopsjoner eller SARs, kan ikke overskride aksjer. Opsjonene utløper fra tre til ti år etter tildeling. Vanligvis kan opsjonene utøves i rater på 25 % med start ett år fra tildeling. Hvis en opsjonsinnehaver slutter i konsernet før opsjonen er benyttet, vil opsjonen bli kansellert. Det var pr. 31. desember 2005 tilgjengelig aksjer for fremtidig tildeling. 21 Alle opsjoner som ble tildelt i 2003, 2004 og 2005 hadde utøvelsespris lik markedsverdien av A-aksjene på tildelingsdatoen. Konsernet estimerer markedsverdien på utestående opsjoner på tildelingstidspunktet ved å bruke Black-Scholes opsjonsprisingmodell. Tabellen under sammenfatter informasjonen om utestående aksjeopsjoner pr. 31. desember 2005: UTESTÅENDE OPSJONER UTØVBARE OPSJONER Gjennom- Gjennom- Gjennom- Antall snittlig snittlig Antall snittlig utestående gjenstående utøvelses- utøvbare utøvelses- Intervall utøvelsespris levetid pris pris USD 8,54 14, ,39 USD 11, USD 11,91 USD 15,85 20, ,03 USD 18, USD 17,79 USD 21,05 32, ,52 USD 28, USD 28,36 USD 35,00 62, ,87 USD 39, USD 39,33 USD 8,54 62, ,00 USD 21, USD 24,01 Alpharma Inc. har en aksjekjøpsplan hvor kvalifiserte ansatte i konsernet blir trukket opp til 4 % av den faste lønnen for å kjøpe A-aksjer i Alpharma Inc. til markedsverdi. Konsernet gir et tilskudd på 50 % av den ansattes bidrag. Aksjer utstedes den siste dagen i hvert kvartal. Konsernets tilskudd til denne ordningen var NOK 9,5 mill. og NOK 9,1 mill. i henholdsvis 2005 og Annen finanskostnad Beløp i NOK Annen finanskostnad: Disagio Amortisering av lånekostnader Tap ved nedbetaling av lån Konverteringskostnader obligasjoner Etableringsgebyr omstrukturering lån Annet Sum annen finanskostnad

24 10. Skatter Den lokale skattesatsen i de respektive landene er benyttet. 22 Beløp i NOK Årets skattekostnad: Betalbare skatter innenlands (78 516) Betalbare skatter utenlands Endring utsatt skatt innenlands (9 203) (10 782) Endring utsatt skatt utenlands ( ) Skattekostnad/(inntekt) på ordinært resultat ( ) Skattekostnad/(inntekt) på resultat fra ikke videreførte virksomheter (65 674) (78 760) Årets skattekostnad/(inntekt) ( ) Sammenheng mellom norsk nominell skatt og effektiv skatt: Skatt i Norge, 28 % av resultat før skatt (67 834) Tillegg/(fradrag) amerikansk skatt (56 573) Fradrag andre land (60 542) (47 600) Skattekreditter (9 238) (14 103) Ikke fradragsberettigede kostnader (26 532) Annet (89 293) Effektiv skatt ( ) Utsatt skatt/skattefordel 31. desember: Skattemessige meravskrivninger Oppskrivninger Varelagerreserver (1 961) Merverdier ved oppkjøp Øvrige midlertidige forskjeller Ikke videreført virksomhet ( ) Utsatt skatt Regnskapsmessige avsetninger og annet ( ) ( ) Avsetning for ikke balanseført utsatt skattefordel Netto utsatt skatt/(skattefordel) ( ) (52 831)

25 Konsernet hadde ved årsslutt fremførbare underskudd som kan benyttes mot fremtidig skattbar inntekt. Det knytter seg en utsatt skattefordel til underskudd som det er overveiende sannsynlig at vil redusere fremtidige skatteforpliktelser. Enkelte av underskuddene vil sannynligvis ikke bli realisert. Utsatt skattefordel vedrørende disse fremførbare underskuddene er ikke balanseført. Fremførbare underskudd pr. 31. desember 2005 som utløper år: Beløp i NOK Deretter Sum Immaterielle eiendeler Det er foretatt nedskrivninger av goodwill og andre immaterielle eiendeler med USD 1,4 mill. (NOK 9,3 mill.) i 2005 og USD 4,5 mill. (NOK 30,0 mill.) i Det er videre foretatt amortiseringer på goodwill etter norske regnskapsregler i 2005 og Tabellen nedenfor viser bokførte verdier av netto immaterielle eiendeler etter akkumulerte amortiseringer og nedskrivninger med henholdsvis NOK 988,0 mill. og NOK 755,8 mill. for årene 2005 og Årets amortiseringer/nedskrivninger fremgår av note 7. Beløp i NOK Forskjellen mellom kostpris for oppkjøpte virksomheter og nettoverdien av identifiserbare eiendeler og forpliktelser på kjøpstidspunktet Teknologirettigheter, varemerker, NADAs og annet Imaterielle eiendeler fra ikke videreførte virksomheter Sum immaterielle eiendeler, ekskl. utsatt skattefordel Alle immaterielle eiendeler er avskrevet lineært over den tiden de forventes å være til nytte.

26 12. Varige driftsmidler Maskiner Anlegg under Beløp i NOK og utstyr oppførelse Bygninger Tomter Sum Anskaffelseskost: Kostpris Tilgang Avgang ( ) ( ) ( ) (90 155) ( ) Overføringer ( ) - (45 181) Omregningsdifferanser (7 900) Anskaffelseskost Herav: Oppskrivninger Avskrivninger: Akk. avskrivninger Avskrivninger/nedskrivning Avgang ( ) ( ) - - ( ) Omregningsdifferanser Akkumulerte avskrivninger Herav: Avskrivninger på oppskrivninger Bokført verdi Renter som knytter seg til større anleggsprosjekter, er aktivert som en del av kostprisen. Aktiverte renter i 2005 var NOK 4,1 mill. (2004: NOK 2,5 mill.). Vesentlige eiendommer: Konsernets kontorer samt viktigste produksjons- og utviklingsanlegg befinner seg i USA, Norge, England, Danmark, Ungarn, Indonesia og Kina. Konsernet har også kontorer og lager i Sverige, Holland, Finland og andre steder. 13. Varer Beløp i NOK Råvarer Varer under tilvirkning Ferdigvarer Sum varer

27 14. Betalingsmidler og plasseringer Betalingsmidler og plasseringer omfatter bank og andre kortsiktige midler. Bundne betalingsmidler utgjør NOK 12,4 mill. pr (2004: NOK 11,7 mill.). 15. Egenkapital Andre Selskaps- Egne Omregnings- Annen aksjonærers Sum Beløp i NOK kapital aksjer differanser egenkapital kapital egenkapital Balanse (124) ( ) Årets resultat ( ) ( ) ( ) Ubytte (12 051) (49 356) ( Endring omregningsdifferanser (29 620) ( ) ( ) Nye A-aksjer Alpharma Inc Urealisert gevinst fin. instrumenter Aksjer med restriksjoner (217) (531) (748) Endring av eierandel i Alpharma Inc (40 446) (3 800) Balanse (124) ( ) Årets resultat Ubytte (60 519) (60 519) Endring omregningsdifferanser (15 429) (92 987) ( ) Nye A-aksjer Alpharma Inc Urealisert gevinst fin. instrumenter - Aksjer med restriksjoner - Endring av eierandel i Alpharma Inc. (33 886) Balanse (124) ( ) Antall utestående aksjer pr var , hvorav konsernet hadde aksjer i eget eie. Aksjenes pålydende er kr. 1.

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler.

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler. Om A.L. Industrier A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor på Skøyen i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009 Nutri Pharma ASA 1 Innhold Årsberetning... 3 Regnskap... 8 Noter til regnskapet... 14 Eierstyring og selskapsledelse... 42 Revisjonsberetning... 45 2 Årsberetning Ved utgangen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2009 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2009 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA 1 Innhold Styrets årsberetning 3 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Selskapet

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 CAMO ASA Styrets årsberetning for 2007 www.camo.com CAMO ASA Styrets årsberetning for 2007 Virksomhetens art CAMO ASA med adresse Nedre Vollgate 8 i Oslo, 0158, er holdingselskapet i CAMO gruppen og eier

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

CAMO ASA Styrets årsberetning for 2007

CAMO ASA Styrets årsberetning for 2007 CAMO ASA Styrets årsberetning for 2007 Virksomhetens art CAMO ASA med adresse Nedre Vollgate 8 i Oslo, 0158, er holdingselskapet i CAMO gruppen og eier 100% av aksjene i CAMO Software AS, Oslo (Programvare

Detaljer

NEAS ASA Årsregnskap 2010. Konsernregnskap

NEAS ASA Årsregnskap 2010. Konsernregnskap NEAS ASA Årsregnskap 2010 Konsernregnskap NEAS Konsern Innhold konsernregnskap NEAS Konsern ff Oppstilling av totalresultatet 25 ff Oppstilling finansiell stilling 26 ff Oppstilling av endringer i konsernets

Detaljer

Fortjeneste per aksje...nok 3,34 2,04 1,69 1,36 Fortjeneste per aksje, fullt utvandret...nok 3,32 2,02 1,66 1,35

Fortjeneste per aksje...nok 3,34 2,04 1,69 1,36 Fortjeneste per aksje, fullt utvandret...nok 3,32 2,02 1,66 1,35 Nøkkeltall 1999 1998 1997 1996 Driftsinntekter............................MNOK 2 169 1 456 996 700 Driftsresultat.............................MNOK 381 271 206 152 Resultat før skatt..........................mnok

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer