A.L. Konsernet en presentasjon 1 Nøkkeltall 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A.L. Konsernet en presentasjon 1 Nøkkeltall 2"

Transkript

1

2 A.L. Konsernet en presentasjon 1 Nøkkeltall 2 Årsberetning for 2005 Høydepunkter 2 Virksomhet 3 -A.L. Industrier 3 -Alpharma 3 -Agrovekst 4 Ledelse 4 Mål og strategi 4 Økonomiske resultater 4 Investeringer og finansiering 6 Finansiell risiko 6 Aksjekurser og utbyttepolitikk 6 Arbeidsmiljø, ytre miljø og medarbeidere 6 Utsiktene fremover 7 Årsresultat og disponeringer 7 Årsregnskap for 2005 Resultatregnskap 9/33 Balanse pr. 31. desember 10/34 Kontantstrømoppstilling 12/36 Noter til regnskapene 13/37 Revisors beretning 42 Vedtekter 43 Selskapsinformasjon 44

3 A.L. Konsernet en presentasjon A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds A-liste. Selskapet har ca. 500 aksjonærer. A.L. Industrier har i 2005 drevet virksomhet innenfor følgende områder: Farmasøytiske produkter Alpharma Inc. Alpharma Inc. (heretter kalt Alpharma) er et børsnotert amerikansk farmasøytisk industriselskap med global virksomhet. Alpharma ble børsnotert i New York i 1984 og overtok i 1994 morselskapets farmasøytiske aktivitet. A.L. Industrier eier 21,8 % av aksjene i Alpharma. For løpende informasjon om Alpharma vises til Landbruksprodukter Agrovekst AS Agrovekst AS importerer og selger plantevernmidler i Norge. I løpet av 2005 ble virksomheten iselskapet avviklet. Agrovekst AS er 100 % eiet av A.L. Industrier. A.L. Industrier eier i tillegg flere datterselskaper uten operativ virksomhet i inn- og utland.

4 Nøkkeltall (Mill. NOK) Driftsinntekter* Driftsresultat* Netto finanskostnader og andre poster (328) (406) Effekter fra solgt virksomhet 777 (1 901) Konsernets årsresultat (2 223) A.L. Industriers andel av konsernresultat 331 (499) Totalkapital Egenkapital Antall medarbeidere i konsernet herav i Norge Gjennomsnittskurs USD 6,44 6,71 * Tallene inkluderer bare videreført virksomhet. 2 Høydepunkter A.L. Industrier mottok NOK 85 mill. som tilbakebetaling av tidligere avskrevet fordring. A.L. Industrier har utbetalt NOK 4,20 i utbytte pr. aksje i 2005, samtidig som aksjekursen har steget til ca. NOK 65 fra ca. NOK 18 ved årsskiftet. Alpharma er reposisjonert som et Specialty Pharmaceuticals-selskap: - Ny fokusert plattform for videre vekst og utvikling - Solgte i desember 2005 sin virksomhet innen generiske legemidler til det islandske selskapet Actavis FF for USD 810 mill. Dette virksomhetsområdet representerte mer enn 60% av omsetning og antall ansatte, men en mindre del av resultatet. - Kraftig resultatforbedring på de gjenværende virksomhetsområdene i Ved årsskiftet hadde selskapet ikke netto rentebærende gjeld Einar W. Sissener har besluttet å fratre som styreformann i Alpharma Inc. etter mer enn 30 år som konsernsjef og styreleder.

5 3 Årsberetning for 2005 Virksomhet A.L. INDUSTRIER Holdingselskapet A.L. Industrier ASA er et allmennaksjeselskap med hovedkontor i Oslo. Aksjekapitalen er NOK , fordelt på A-aksjer og B-aksjer, hver pålydende NOK 1,00. B-aksjene er stemmeløse. Aksjene er fritt omsettelige, notert på Norges Fondsmeglerforbunds A-liste og registrert i Verdipapirsentralen. Selskapets eiendom på Skøyen er leid ut til Alpharma. ALPHARMA Alpharma er et amerikansk farmasøytisk konsern med global virksomhet. Ved årsskiftet hadde Alpharma ca ansatte og er aktivt i over 60 land. Alpharmas A-aksjer er notert på New York Stock Exchange (NYSE:ALO). Gjennom et datterselskap eier A.L. Industrier samtlige B-aksjer i selskapet (i alt ). Dette utgjør 21,8 % av den totale aksjekapitalen. Hver A-aksje har 1 stemme og hver B-aksje 4 stemmer. A-kapitalen velger 1/3 av styrets medlemmer og B-kapitalen 2/3. Disse rettigheter gjelder så lenge B-kapitalen minst utgjør 12,5 % av Alpharmas samlede aksjekapital. Alpharma har virksomhet innen forretningsområdene: - «Branded Pharmaceuticals» (BP) - «Active Pharmaceutical Ingredients» (API) - «Animal Health» (AH) «Branded Pharmaceuticals» omfatter primært det egenutviklede, patenterte produktet KADIAN, som er et smertelindrende produkt med langvarig effekt. Produktet markedsføres særlig gjennom leger med spesialitet i smertelindring. KADIAN produseres av og kjøpes på kontraktsbasis fra Actavis. Alpharma har sterkt fokus på å utvide satsingen innen smertelindrende medisiner gjennom egen forskning og gjennom kjøp av distribusjonsrettigheter til produkter levert fra andre produsenter. «Active Pharmaceutical Ingredients» omfatter i hovedsak antibiotiske produkter som leveres til andre legemiddel- og farmasøytiske foretak over hele verden og som benytter dette i sin produksjon. Kjernekompetansen er basert på fermenteringsteknologi. Produksjon skjer ved anlegg i Norge, Danmark og Ungarn. «Animal Health» er medisinske produkter som tilsettes i fôr til kjøttproduserende dyr

6 4 som kylling, kalkun, svin og storfe. Formålet er å redusere tap som følge av sykdom på dyrene. Produktene omsettes på verdensbasis til fôrblanderier, direkte eller gjennom distributører. Produktene fremstilles ved to anlegg i USA (i delstatene Illinois og West Virginia) og ett i Norge. AGROVEKST Agrovekst AS er et heleiet datterselskap. Selskapet har drevet med import og handel med plantevernmidler til norsk landbruk. Virksomheten ble avsluttet i 2005, og selskapet er under avvikling. Ledelse A.L. INDUSTRIER Styret består av Jannik Lindbæk, Anne-Karin Bråten, Einar A. Sissener, Øivin Fjeldstad og Einar W. Sissener, som er styrets formann. Stein Aukner er holdingselskapets daglige leder (deltid). ALPHARMA Ingrid Wiik er Alpharmas konsernsjef (President & Chief Executive Officer). Hun vil fratre sin stilling 1. juli 2006 i henhold til tidligere avtale. Som ny konsernsjef er ansatt Dean Mitchell (50 år). Han har lang bakgrunn fra lederposisjoner i amerikansk og europeisk farmasøytisk industri. De tre forretningsområdene ledes av Ronald Warner, Branded Pharmaceuticals; Carl-Åke Carlsson, Active Pharmaceutical Ingredients; og Caroll Wrenn, Animal Health. Interne støttefunksjoner ledes av Matthew Farrell, Chief Financial Officer; Robert Wrobel, Chief Legal Officer; George Rose, Executive Vice President, Human Resources og Richard Cella, Chief Information Officer. Peter Tombros har overtatt som ny styreformann etter Einar W. Sissener. Peter Tombros har sittet i Alpharmas styre siden Alpharmas styre består fra 23. mai 2006 av Peter Tombros, Finn Berg Jacobsen, Glen E. Hess, Ray Perez, Ingrid Wiik og Einar W. Sissener. I tråd med god corporate governance har styret i Alpharma etablert komitéer på de viktigste saksområdene «Audit and Corporate Governance Committee», «Compensation Committee» og «Executive and Finance Committee». AGROVEKST Styret har bestått av Tor Harung, Einar A. Sissener, Erna Kahlbom og Stein Aukner (styrets formann). Erna Kahlbom har vært selskapets daglige leder frem til fratreden 31. desember Mål og strategier A.L. INDUSTRIER Selskapets mål over tid er å gi en tilfredsstillende avkastning på eiernes kapital gjennom utbytte og/eller verdiøkning på aksjene. A.L. Industriers dominerende engasjement er eierposten i Alpharma Inc. ALPHARMA Etter salget av den generiske legemiddelaktiviteten og ParMed Pharmaceuticals Inc. (solgt i 2006) har Alpharma lagt grunnlag for fokusering på specialty pharmaceuticals innen sine tre virksomhetsområder. Basis for fremtiden er nisjeområder der selskapet har markedsledende posisjoner, god teknologisk kompetanse og vekstforutsetninger. Den forbedrede finansielle stillingen med god kontantstrøm, ingen gjeld og betydelige frie midler, gir grunnlag for nye investeringer som kan drive fremtidig vekst. AGROVEKST Selskapet er under avvikling etter flere år med tap i et segment med vanskelige markeds- og konkurransevilkår. Økonomiske resultater A.L. KONSERNET Konsernregnskapet er satt opp i henhold til norske regnskapsprinsipper (N GAAP). Da A.L. Industrier er i posisjon til å utpeke et flertall av styremedlemmene for Alpharma, kreves det at selskapet inkluderes i det norske konsernregnskapet. Regnskaper for Alpharma er utarbeidet i henhold til amerikanske regnskapsprinsipper (US GAAP). Alpharma rapporterer samlet

7 5 aktivitet fra den solgte virksomheten som et eget område, og dette klassifiseres som «ikke driftsrelatert». Konsernregnskapet presenteres i NOK. Endringene i strukturen i Alpharma og lavere dollarkurs preger regnskapstallene og gjør sammenlikning med tidligere år mindre relevant. Gjennomsnittskurs for USD i 2005 var NOK 6,44. Kursen pr. 31. desember 2005 var NOK 6,76 (mot NOK 6,04 ved forrige årsskifte). Konsernets driftsinntekter ble NOK mill. mot NOK mill. i Årsresultatet ble NOK mill. mot et tap på NOK mill. året før. Som følge av salget av Alpharmas generiske virksomhet, er konsernets rentebærende gjeld i praksis eliminert. A.L. INDUSTRIER Den delen av årsresultatet som tilfaller aksjonærene i A.L. Industrier, ble NOK 331 mill. mot et underskudd på NOK 499 mill. siste år. A.L. Industriers selskapsregnskap for 2005 er presentert i Årsrapporten på sidene 32 til 41. Regnskapet viser et overskudd på NOK 90,7 mill. etter skatt. Resultatet er i stor grad en refleksjon av tilbakeføring av tidligere avsatt og betalt skatt og således en engangseffekt. B-aksjene i Alpharma eies i sin helhet av datterselskapet AS Wangs Fabrik. ALPHARMA I 2005 ble virksomheten innen generiske legemidler solgt til Actavis Group for USD 810 mill. Dette området representerte en vesentlig del av Alpharmas aktiviteter og ansatte. Dette medfører at omsetningsstørrelser og andre tall fra Alpharma er betydelig annerledes enn for tidligere år. Alpharmas driftsregnskap for 2005 er vesentlig forbedret fra siste år. De nedenstående tallene refererer seg til den virksomhet som drives videre. Omsetningen ble USD 553,6 mill., mot USD 513,3 mill. året før. Driftsresultatet etter beregnet skatt ble positivt med USD 62,1 mill. mot et underskudd på USD 46,7 mill. året før. Segmentanalyse for 2004 og Driftsinntekter mill. USD 553,6 513,3 Driftsresultat mill. USD 62,1 (46,7) Årsresultat etter skatt mill. USD 113,7 (314,7) Fortjeneste pr. aksje etter skatt USD 2,52 (6,05) Regnskapsresultatet for Alpharma, inkludert effekter fra solgte virksomheter, viser et overskudd på USD 113,7 mill. mot et underskudd på USD 314,7 mill. året før. Som følge av salg av den generiske virksomheten, er Alpharmas likviditet meget god. Etter at all rentebærende gjeld er nedbetalt, har selskapet ved årsskiftet en fri kontantbeholdning på omkring USD 300 mill. Året 2005 er preget av bedret driftsmargin innenfor «Animal Health», prispress på sentrale produkter innenfor «Active Pharmaceuticals» og sterk volumvekst innenfor «Branded Pharmaceuticals» Drifts- Drifts- Drifts- Drifts- (Alle tall i mill. USD US GAAP) inntekter resultat inntekter resultat «Branded Pharmaceuticals» 101,6 23,6 62,4 6,5 «Active Pharmaceutical Ingredients» 138,4 52,4 143,2 72,8 «Animal Health» 325,1 66,3 314,6 24,8 Unallocated and eliminations (11,5) (47,4) (6,9) (41,0) Discontinued operations 870,2 44,6 826,2 (286,2) Totalt 1 423,8 139, ,5 (223,1)

8 6 Alpharma uttaler i sin årsberetning følgende om sin vekststrategi: Branded: invest in new products to leverage sales force, develop next generation abuse-deterrent product Active Pharmaceutical Ingredients: launch steady stream of high purity fermentation-based active ingredients Animal Health: leverage market reputation and broaden existing portfolio AGROVEKST Selskapet har vært under avvikling gjennom Det har vært fokus på realisering av beholdninger og fristilling av ansatte. Resultatet er et meget stort driftsunderskudd. Som ledd i å sikre selskapets evne til å betale kreditorer, har morselskapet ettergitt NOK 5,5 mill. av lån. Dette er inntektsført i Årsregnskapet er gjort opp med et underskudd på NOK 0,7 mill. mot et underskudd siste år på NOK 1 mill. Det forventes at det er gjort tilstrekkelige avsetninger i regnskapet for 2005 til å dekke gjenværende avviklingskostnader. Sett gjennom årene konsernet har drevet innen plantevernvirksomhet har forretningsområdet gitt betydelige netto bidrag. Investering og finansiering Konsernet investerte totalt NOK 280 mill. i varige driftsmidler, nye virksomheter og immaterielle eiendeler. Salget av den generiske legemiddelvirksomheten frigjorde NOK mill. Konsernets samlede investeringsaktivitet ga således et positivt kontantbidrag med NOK mill. Konsernet har ved årsskiftet ikke netto rentebærende gjeld. Finansiell risiko Strategier for risikostyring etableres og styres i det enkelte virksomhetsområde. Alpharma gir en fyldig beskrivelse av sine risiki i sin rapportering til Security & Exchange Commission, Washington DC. A.L. Industrier har primært sin risiko knyttet til endringer i verdi av investeringen i Alpharma. Dette er en kombinasjon av aksjekurs- og valutakursrisiko. Det er ikke etablert særskilt sikring for disse forholdene. Selskapet har likviditetsrisiko knyttet til finansiering av den løpende driften. Det anses at det er etablert tilstrekkelige rammer til å sikre en forsvarlig drift. Morselskapet og norske datterselskaper er i noen grad renteeksponert da rentebærende gjeld løper med kort rentebinding. Morselskapet har kredittrisiko på datterselskap som følge av interne lån. Det ble således realisert et tap på fordring på datterselskap med NOK 5,5 mill. i Aksjekurser og utbyttepolitikk I den senere tid har A.L. Industrier-aksjen vært omsatt til kurser omkring NOK 60. Kursen på Alpharma-aksjen var ved årets slutt USD 28,51, som tilsvarer en stigning på 68 % siden årets begynnelse. Pr. 29. mai 2006 var kursen ca. USD 23. A.L. Industrier har betalt utbytte til aksjonærene hvert år siden I 2005 ble det betalt totalt NOK 4,20 pr. aksje i ordinært og ekstraordinært utbytte. Styret besluttet å utbetale et betydelig ekstraordinært utbytte grunnet særlige overgangsregler i forbindelse med endring av utbyttebeskatning. Styret gjorde i denne forbindelse oppmerksom på at dette utbyttet ville være på bekostning av ordinært utbytte for regnskapsåret Det er således ikke foreslått å utbetale ordinært utbytte. Styret vil bestrebe seg på at selskapet igjen betaler et løpende utbytte for kommende år. Arbeidsmiljø, ytre miljø og medarbeidere Konsernets virksomheter i Norge og utlandet tilfredsstiller de krav og rammebetingelser som stilles til internt og eksternt miljø. Konsernet hadde per 31. desember 2005 totalt medarbeidere, herav 171 med arbeidsplass i Norge. En overvekt av konsernets ansatte er kvinner. Konsernet har kvinner i ledende stillinger på alle nivåer i organisasjonen. Det sitter også mange kvinner i styrende organer. I det langsiktige arbeidet for å oppnå en rasjonell og lønnsom drift, er det satt fokus på at man opprettholder og sikrer god standard innenfor områdene helse, miljø og sikkerhet. Samarbeid med ansattes organisasjoner er konstruktivt og bidrar positivt til konsernets utvikling.

9 7 Anne-Karin Bråten Øivin Fjeldstad Jannik Lindbæk Einar A. Sissener Einar W. Sissener Utsiktene fremover Alpharmas utvikling vil fortsatt være styrende for resultatene i A.L. Industrier. A.L. Industrier har vært en aktiv strategisk eier i Alpharma siden dette selskapet ble stiftet. Eierskapet har vært utøvet gjennom sterkt engasjement fra Einar W. Sisseners side. I lys av endret forretningsstruktur i Alpharma vil A.L. Industrier vurdere om eierrollen skal endres fra strategisk til finansiell. Peter Tombros (valgt av A-aksjonærene) har fra 23. mai 2006 overtatt som styreformann etter Einar W. Sissener (valgt av B-aksjonærene), som fortsetter som medlem av styret. Styret er blitt redusert til seks medlemmer. De andre medlemmene er Finn Berg Jacobsen (A), Glen E. Hess (B), Ray Perez (B) og Ingrid Wiik (B). Alpharma har signalisert en fortsatt resultatforbedring gjennom Øverst på foregående side er inntatt et utdrag fra Alpharmas årsrapport vedrørende vekststrategi. A.L. Industrier ASA vil få et svakere resultat i 2006 som følge av de store engangsinntektene i Konsernresultatet vil forøvrig preges av utviklingen ivalutakurs, særlig USD. Årsresultat og disponeringer Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Årsresultatet i A.L. Industrier ASA ble NOK 90,7 mill., som foreslås avsatt til annen egenkapital. Styret takker alle konsernets medarbeidere for et godt og positivt samarbeid. Oslo, 31. desember 2005/29. mai 2006 Styret i A.L. Industrier ASA Anne-Karin Bråten Øivin Fjeldstad Jannik Lindbæk Einar W. Sissener Styrets formann Einar A. Sissener Stein Aukner Daglig leder

10 8 Årsregnskap for 2005 A.L. Konsernet Resultatregnskap 9 Balanse pr. 31. desember 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapene 13 Revisors beretning 42 Vedtekter 43 Selskapsinformasjon 44

11 Resultatregnskap A.L. Konsernet Beløp i NOK Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Beholdningsendring varer under tilv. og ferdig tilv.varer (22 755) Lønnskostnad Avskrivning og amortisering Nedskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt på investeringer - - Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad ( ) ( ) Annen finanskostnad 9 (65 868) (52 473) Netto finanskostnader og andre poster ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad (17 646) Skattekostnad/(inntekt) på ordinært resultat 10 ( ) Ordinært resultat ( ) Ekstraordinære inntekter - - Årsresultat ( ) Resultat fra ikke videreførte virksomheter ( ) (Skattekostnad)/inntekt på resultat fra ikke videreførte virksomheter 3,10 (65 674) (78 760) Årsresultat ( ) Andre aksjonærers andel ( ) A.L. Industriers andel ( ) 9 Resultat pr. aksje i kroner 17 19,22 (28,98)

12 Balanse pr. 31. desember A.L. Konsernet Beløp i NOK Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varemerker og lignende rettigheter Utsatt skattefordel Goodwill Immaterielle eiendeler fra ikke videreførte virksomheter Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Anlegg under oppførelse Maskiner, driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Varige driftsmidler fra ikke videreførte virksomheter Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i felles kontrollert virksomhet - - Investeringer i aksjer Andre fordringer Finansielle anleggsmidler fra ikke videreførte virksomheter Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Investeringer - - Bankinnskudd og kontanter Omløpsmidler fra ikke videreførte virksomheter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

13 Balanse pr. 31. desember A.L. Konsernet Beløp i NOK Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Selskapskapital 2, Egne aksjer 2, 15 (124) (124) Sum innskutt egenkapital Omregningsdifferanser 2, 15 ( ) ( ) Annen egenkapital 2, Sum opptjent egenkapital Andre aksjonærers kapital 2, Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser og andre ytelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Avsetning for forpliktelser fra ikke videreførte virksomheter Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Konvertible obligasjonslån 5, Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld fra ikke videreførte virksomheter Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Første års avdrag langsiktig gjeld 5, Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld fra ikke videreførte virksomheter Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 31. desember 2005/29. mai 2006 Styret i A.L. Industrier ASA Anne-Karin Bråten Øivin Fjeldstad Jannik Lindbæk Einar W. Sissener Styrets formann Einar A. Sissener Stein Aukner Daglig leder

14 Kontantstrømoppstilling A.L. Konsernet 12 Beløp i NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat ( ) Ordinære avskrivninger Andre av- og nedskrivninger Endring utsatt skatt ( ) Gevinst ved salg av eiendom - - Gevinst ved salg av selskaper og immaterielle eiendeler ( ) (2 770) Renteavsetning på konvertibelt obligasjonslån Skattefordel aksjeopsjoner - - Tap ved tidlig nedbetaling av lån - - Konverteringskostnader obligasjonslån - - Endring i kundefordringer Endring i andre kortsiktige fordringer ( ) Endring i varelager Endring i leverandørgjeld, annen kortsiktig gjeld og betalbar skatt Annet Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer til investeringsaktiviteter Investert i varige driftsmidler ( ) ( ) Kjøp av ny virksomhet og immaterielle eiendeler (33 236) ( ) Salg av eiendom - - Salg av selskaper og immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter ( ) Kontantstrømmer til finansieringsaktiviteter Opptak av nye lån Salg av konvertibelt obligasjonslån - - Nedbetaling av gjeld ( ) ( ) Ansattes aksjeopsjons- og aksjekjøpsplaner Utbetalt utbytte (86 651) (25 667) Utbytte til andre aksjonærer (47 319) (46 330) Netto kontantstrøm fra/(til) finansieringsaktiviteter ( ) ( ) Netto kontantstrøm til valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (12 951) Sum økning (reduksjon) i betalingsmidler og plasseringer Betalingsmidler og plasseringer pr Betalingsmidler og plasseringer pr

15 1. Regnskapsprinsipper Regnskapet til A.L. Industrier ASA med datterselskaper (A.L. Konsernet) er utarbeidet i henhold til norsk lov og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet inneholder regnskapene for morselskapet, A.L. Industrier, og dets norske og utenlandske datterselskaper. Alpharma Inc. behandles regnskapsmessig som et datterselskap. Grunnen er at A.L. Industrier eier hele den kontrollerende B-kapitalen, som ved siste årsskifte utgjorde 21,8 % av den samlede aksjekapitalen. Hver B-aksje har fire stemmer, mens hver A-aksje har én stemme. Så lenge B-kapitalen utgjør minst 12,5 % av den samlede aksjekapitalen, utpeker den 2/3 av styrets medlemmer. Alpharma Inc. avlegger sitt konsernregnskap etter US GAAP. Konsernregnskapet utarbeides etter N GAAP ved at det i konsernregnskapet foretas korrigeringer av de regnskapsposter der det er avvik mellom US GAAP og N GAAP. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom selskapene i konsernet er eliminert. For oppkjøpte datterselskaper er forskjellen mellom kostpris for aksjene i datterselskapene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet lagt til de eiendelene merverdiene er knyttet til. Den del av kostprisen som ikke er tillagt identifiserbare eiendeler, er klassifisert som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over forventet levetid. Investeringer i selskaper hvor konsernet eier fra 20 til 50 % av den stemmeberettigede aksjekapital og hvor konsernet har betydelig innflytelse (tilknyttede selskaper), behandles etter egenkapitalmetoden. Andre aksjonærers andel av årets resultat er beregnet av resultat etter skatt. Alle poster i resultatregnskapet inkluderer dermed andre aksjonærers andel. I balansen er andre aksjonærers kapital vist som en del av egenkapitalen. Eiendeler og gjeld inkluderer således andre aksjonærers andel. Omregning av regnskaper i utenlandsk valuta Ved omregning av regnskapene til utenlandske datterselskaper, hvorav Alpharma Inc. (USA) utgjør den dominerende del, er balanseposter omregnet til kursen ved årets slutt og resultatposter omregnet etter gjennomsnittskurs for året. Salget av Actavis generikavirksomhet i desember 2005 er omregnet til dagskurs på transaksjonsdagen. Endring i konsernets egenkapital som følge av omregningsdifferanser føres direkte mot egenkapitalen. Kursendringer på lån opptatt for å sikre investeringer i datterselskaper, samt kursendringer på langsiktig konsernintern finansiering, føres også mot egenkapitalen. Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Det er nedenfor redegjort for poster som vurderes etter andre regler. Transaksjoner i fremmed valuta Balansepostene i Alpharma Inc.s konsernregnskap er omregnet til lokal valuta etter kursen på balansedagen. Løpende forretningstransaksjoner i utenlandsk valuta er registrert i lokal valuta til kursen på transaksjonsdatoen. Differanser mellom kursen på transaksjonsdato og senere oppgjørsdato er rapportert som kursgevinst eller kurstap i resultatregnskapet. Valutakontrakter A.L. Industrier og datterselskapene inngår fra tid til annen valutakontrakter for å kjøpe og selge visse kontantstrømmer i utenlandsk valuta og som valutakurssikring for forpliktelser i utenlandsk valuta. Valutakontrakter som ikke kan oppfattes som kurssikring, er bokført som valutatransaksjoner. Fordringer og gjeld som er sikret med valutaterminkontrakter er vurdert til terminkurs, med unntak av renteelementet som blir bokført som renteinntekt eller rentekostnad ved oppgjør av kontrakten. Transaksjoner for rentesikring A.L. Industrier og dets datterselskaper inngår fra tid til annen rentesikringskontrakter som fastsetter rentesatsen som skal betales for en bestemt periode på langsiktige lån med flytende rente. Ved forfall blir kontraktene gjort opp, og beløpet som betales eller mottas, blir bokført på valutadato og ansett som en justering av rentekostnaden over avtaleperioden. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler representerer forskjellen mellom kostpris for oppkjøpte virksomheter og nettoverdien av identifiserbare eiendeler og forpliktelser på kjøpstidspunktet, teknologirettigheter, varemerker, «New Animal Drug Applications» (NADAs), 13

16 14 «Abbreviated New Drug Applications» (ANDAs) og andre immaterielle eiendeler i forbindelse med kjøp av produktrettigheter. Immaterielle eiendeler blir avskrevet lineært over antatt økonomisk levetid, maksimum 40 år. Det foretas kontinuerlig gjennomgang av de immaterielle eiendelene for åvurdere om det kan ha inntrådt endringer som kan ha forårsaket en forringelse av bokført verdi. Programvare og utviklingskostnader Programvare kjøpt fra tredje part samt påløpne programutviklingskostnader ble aktivert i perioden 2002 til Aktiverte kostnader inkluderer kun 1) eksterne, direkte materialkostnader og tjenester brukt internt til utvikling av programmer, 2) lønnsrelaterte kostnader for ansatte som bruker en betydelig andel av sin tid og er direkte knyttet til utviklingsprosjektet samt 3) påløpne renter. Aktivert programvare beløp seg til netto USD 9,1 mill. (NOK 61,6 mill.) pr. 31. desember 2005 og USD 12,1 mill. (NOK 72,8 mill.) pr. 31. desember 2004 og er inkludert i andre eiendeler. Alle vesentlige programmoduler ble fullført i Forsknings- og utviklingskostnader bokføres løpende sammen med kostnader til opplæring og vedlikehold av programmer. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er bokført til historisk kostpris etter fradrag for akkumulerte avskrivninger. Ved varig verdifall foretas nedskrivning til virkelig verdi. Tillegg, vesentlige fornyelser og forbedringer er aktivert, mens utgifter til reparasjoner og vedlikehold er kostnadsført. Ved salg eller utrangering av driftsmidler fjernes kostpris samt tilhørende akkumulerte avskrivninger. Gevinst og tap tas med som driftsinntekt og driftskostnad. Fordringer Utestående fordringer er medtatt i regnskapet til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer når kontroll og risiko overføres til kunden. Avsetninger for rabatter, provisjoner og andre prisjusteringer blir estimert og fratrukket bruttosalget. Royalty blir inntektsført i takt med opptjeningen. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet er den periodiserte skatten knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatt. Ved bruk av egenkapitalmetoden som vurderingsprinsipp for eierandeler i selskaper som er egne skattesubjekter, er resultatandelen allerede fratrukket skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel i balansen er beregnet etter nominell skattesats på basis av samtlige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier av eiendeler og gjeld samt ligningmessige underskudd o.l. til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. I balansen er betalbar skatt klassifisert som kortsiktig gjeld, netto utsatt skatt som langsiktig gjeld og netto utsatt skattefordel som immaterielle eiendeler. Pensjoner Selskapenes pensjonsforpliktelser er bokført i samsvar med amerikanske prinsipper SFAS 87 «Employers Accounting for Pensions» og SFAS 132 «Employers Disclosures about Pensions and Other Postretirement Benefits», hvilket er innenfor Norsk Regnskapsstandard «Pensjonskostnader». Avskrivning av varige driftsmidler skjer lineært over driftsmidlets økonomiske levetid: Bygninger år Bygningsmessige påkostninger år Maskiner og utstyr 2 20 år Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling er satt opp i tråd med NRS, og det er den indirekte modellen som er benyttet. Renter som knytter seg til større anleggsprosjekter samt programutviklingsprosjekter, er aktivert som en del av kostprisen. Varer Varene er verdsatt til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Egenproduserte varer er verdsatt til tilvirkningskost, som inkluderer direkte materialer og direkte lønn, samt et forholdsmessig tillegg for indirekte produksjonskostnader. Fra og med 2003 er FIFO og gjennomsnittlig anskaffelseskost benyttet ved verdsettelse av varelagrene.

17 2. Omarbeidelse av tidligere års regnskap Årsresultat Årsresultat Beløp i NOK Før omarbeidelsen ( ) Økning/(reduksjon) salgsinntekt (Økning)/reduksjon skattekostnad Etter omarbeidelsen ( ) Egenkapital Egenkapital Før omarbeidelsen Resultatendringer Omregningsdifferanser - (8 339) Etter omarbeidelsen Resultat fra ikke videreførte virksomheter Datterselskapet Alpharma Inc. solgte i desember 2005 sin generikaforretning til Actavis Gruppen for USD 810 mill. Datterselskapet Agrovekst Produkter ble solgt i august 2004 for til sammen NOK 8 mill. Resultat og balansetall for de solgte selskapene er reklassifisert som ikke videreførte virksomheter. Netto resultat fra selskapene i 2005 og 2004 er tatt med som resultat fra ikke videreførte virksomheter sammen med nettogevinsten ved salgene. Bokført verdi av eiendeler og gjeld er tatt med på egne linjer i balansen pr Den følgende tabellen viser hvilke tall fra de solgte virksomhetene som er tatt med som ikke videreførte virksomheter: Beløp i NOK Resultat Driftsinntekter Driftsresultat ( ) Gevinst ved salg Ordinært resultat før skattekostnad ( ) Skattekostnad på ordinært resultat (65 674) (78 760) Resultat fra ikke videreførte virksomheter ( ) Balanse Anleggsmidler Omløpsmidler Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld

18 4. Virkning på resultatregnskapet av særskilte enkelttransaksjoner av betydelig størrelse 2005 Virkningen av særskilte enkelttransaksjoner av betydelig størrelse på resultatregnskapet for 2005 er som følger: 16 Rapportert Gjelds- Reorgani- Nedskriv- Justert Beløp i NOK 2005 reduksjon a) sering b) ninger c) 2005 Driftsinntekter Driftskostnader (7 628) (9 287) Driftsresultat Netto finanskostnader ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad/(inntekt) a) Aktiverte låneopptakskostnader på USD 8,0 mill. (NOK 51,5 mill.) ble kostnadsført i b) A.L. Konsernet kostnadsførte fratredelsesgodtgjørelse i forbindelse med ledelsens reorganisering for å forbedre den fremtidige drift. c) I 4. kvartal ble de årlige nedskrivningstestene gjennomført for alle anleggsmidler med signifikant verdi, noe som resulterte i en samlet nedskrivning på USD 1,5 mill. (NOK 9,2 mill.) Virkningen av særskilte enkelttransaksjoner av betydelig størrelse på resultatregnskapet for 2004 er som følger: Rapportert Gjelds- Reorgani- Nedskriv- Justert Beløp i NOK 2004 reduksjon a) sering b) ninger c) 2004 Driftsinntekter Driftskostnader (7 563) (29 986) Driftsresultat Netto finanskostnader ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad/(inntekt) (17 646) a) Aktiverte låneopptakskostnader på USD 2,8 mill. (NOK 18,8 mill.) ble kostnadsført i b) A.L. Konsernet kostnadsførte fratredelsesgodtgjørelse i forbindelse med ledelsens reorganisering for å forbedre den fremtidige drift. c) I 4. kvartal ble de årlige nedskrivningstestene gjennomført på alle anleggsmidler med signifikant verdi, noe som resulterte i en samlet nedskrivning på USD 4,5 mill. (NOK 30,0 mill.).

19 5. Finansiell markedsrisiko Finansielle instrumenter A.L. Industrier og datterselskapene bruker for tiden følgende finansielle instrumenter: Finansielle instrumenter Bruk Formål Valutaterminkontrakter Fra tid til annen Inngått for å selge eller kjøpe kontantstrømmer i utenlandsk valuta Renteavtaler Fra tid til annen Inngått for å fastsette rentesatsen som betales for langsiktige lån med flytende rente for en bestemt periode 17 Konsernet hadde 31. desember 2005 utestående valutaterminkontrakter til en samlet nominell verdi på NOK 858,5 mill. (2004: NOK 1 552,3 mill.). Kontraktene ble inngått for å veksle skandinaviske og europeiske valutaer, og i noen tilfeller amerikanske dollar, for å møte forpliktelser i, eller selge, kontantstrømmer i utenlandske valutaer. Urealisert gevinst og tap er ikke vesentlig. Avtalene er inngått med større finansinstitusjoner. Ledelsen mener at risikoen for å pådra seg tap i sammenheng med kredittrisiko er liten. Endringer i derivatenes markedsverdi som benevnes effektive og som kvalifiserer til sikring av kontantstrømmer, registreres som utsatt og som komponent av annen egenkapital inntil sikringstransaksjonen inntreffer og tas deretter med i resultateregnskapet. Den delen som anses å være ineffektiv tas umiddelbart med i resultatregnskapet. Konsernet har strukturert alle eksisterende renteavtaler som 100 % effektive. Det er derfor ingen resultateffekt av sikringsineffektivitet. Markedsverdi av finansielle instrumenter For betalingsmidler, plasseringer og kortsiktig gjeld, er bokført beløp ansett som et rimelig anslag for markedsverdien da disse postene har kortsiktig løpetid. Bokført verdi av langsiktige lån, med unntak av konvertible obligasjonslån, ligger nær opp til markedsverdien fordi en stor del av den underliggende gjelden har flytende rente som stadig er gjenstand for reprising. Markedsverdien på konvertible obligasjonslån er basert på kjøpskurs. For obligasjonslån som ikke kursnoteres, er markedsverdien beregnet på grunnlag av rentesatsen som gjaldt ved utgangen av 2005 for lån med samme løpetid og sikkerhet. Anslått markedsverdi pr. 31. desember 2005 var NOK 2706,4 mill. sammenlignet med bokført verdi på NOK 2575,7 mill. (2004: NOK 2362,0 mill.)

20 6. Segmentinformasjon A.L. Konsernet har to virksomhetsområder: Alpharma Inc. Annen virksomhet, p.t kun Agrovekst 18 Eiendomsselskapet Agrovekst Produkter AS ble solgt i august Alpharma Inc. solgte i desember 2005 sin generikaforretning til Actavis Gruppen for USD 810 mill. Den gjenværende virksomheten er delt i følgende forretningsområder: Active Pharmaceuticals Ingredients (API) Branded Pharmaceuticals (BP) Animal Health (AH) Alpharma Inc. benytter SFAS 131 «Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information», som er innenfor Norsk Regnskapsstandard «Opplysninger om virksomhetsområder». Driften av hvert segment er vurdert etter resultat før finansposter og skatter (driftsresultatet). Felleskostnader og andre kostnader og inntekter som ikke kan henføres direkte til et segment, er ikke fordelt. Elimineringer inkluderer salg mellom segmentene. Geografiske inntekter representerer salg til tredje part i land hvor den selgende enheten er hjemmehørende. Eiendeler som kan henføres direkte til et segment (kundefordringer, varebeholdning, varige driftsmidler og immaterielle eiendeler) er fordelt. Kontanter, bankinnskudd, forskuddsbetalte kostnader og andre fordringer er inkludert i uallokerte eiendeler. I den geografiske rapporteringen er eiendeler med lang levetid, som varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, tatt med. Segmentinformasjon inkluderer uvesentlige inntekter mellom segmentene. Ingen kunde har mer enn 10 % av de konsoliderte inntektene. Tallene fra hvert forretningsområde innen Alpharma Inc. er spesifisert i USD etter US GAAP. Eliminering og endringer i forhold til N GAAP vises som separat linje Drifts- Drifts- Eiendeler Avskrivninger/ Beløp i inntekter resultat Amortiseringer Investeringer Virksomhetsområder: Alpharma Inc. USD USD USD USD USD API BP AH Elimineringer/Uallokert (11 382) (52 487) Ikke videreført virksomhet Sum Alpharma Inc NOK NOK NOK NOK NOK Alpharma Inc Ikke videreført virksomhet Annen virksomhet (8 063) Elimineringer - - ( ) - - Totalt

21 2004 Drifts- Drifts- Eiendeler Avskrivninger/ Beløp i inntekter resultat Amortiseringer Investeringer Virksomhetsområder: Alpharma Inc. USD USD USD USD USD API BP AH Elimineringer/Uallokert (437) (44 800) Ikke videreført virksomhet Sum Alpharma Inc NOK NOK NOK NOK NOK Alpharma Inc Annen virksomhet (1 836) Elimineringer (2 400) - ( ) - - Totalt GEOGRAFISK FORDELING: Identifiserbare Driftsinntekter anleggsmidler Beløp i NOK USA Norge Danmark Andre (primært Europa) Totalt

22 7. Driftskostnader 20 Beløp i NOK Lønnskostnad: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Avskrivning og amortisering: Avskrivninger varige driftsmidler Amortiseringer immaterielle eiendeler Andre amortiseringer Sum avskrivninger og amortiseringer Nedskrivning: Nedskrivning immaterielle eiendeler Nedskrivning varige driftsmidler - Sum nedskrivninger Annen driftskostnad: Energi Kommisjoner og lisensavgift Frakt Leie og leasing* Reparasjon og vedlikehold Fremmedytelser Kontorkostnader og småanskaffelser Reise og representasjon Markedsføring Forsikring Annet Sum andre driftskostnader Forskning og utvikling *Det er inngått følgende kontrakter om fremtidige leiebetalinger for hvert av de kommende fem år og deretter: Beløp i NOK Deretter Sum

23 8. Aksjeopsjoner og ansattes aksjekjøpsplan Alpharma Inc. Den 19. mai 2003 godkjente aksjonærene «Incentiv Kompensasjonsplanen» av Planen tillater tildeling av aksjeopsjoner, tildeling av aksjepåskjønnelserettigheter (SAR), årlig incentivpremie, aksjetildeling, tildeling av aksjer med restriksjoner, tildeling av aksjer etter innsats og kontanttildeling. Etter innføringen av den nye planen, ble ingen ytterligere opsjoner tildelt etter den tidligere planen, og alle reserverte aksjer ble returnert til beholdningen av autoriserte ikke utstedte aksjer. Utestående opsjoner tildelt etter den tidligere planen vil forbli utestående. Maksimum antall A-aksjer tilgjengelig for tildeling er Antall aksjer som ble tillatt utstedt som premie annet enn aksjeopsjoner eller SARs, kan ikke overskride aksjer. Opsjonene utløper fra tre til ti år etter tildeling. Vanligvis kan opsjonene utøves i rater på 25 % med start ett år fra tildeling. Hvis en opsjonsinnehaver slutter i konsernet før opsjonen er benyttet, vil opsjonen bli kansellert. Det var pr. 31. desember 2005 tilgjengelig aksjer for fremtidig tildeling. 21 Alle opsjoner som ble tildelt i 2003, 2004 og 2005 hadde utøvelsespris lik markedsverdien av A-aksjene på tildelingsdatoen. Konsernet estimerer markedsverdien på utestående opsjoner på tildelingstidspunktet ved å bruke Black-Scholes opsjonsprisingmodell. Tabellen under sammenfatter informasjonen om utestående aksjeopsjoner pr. 31. desember 2005: UTESTÅENDE OPSJONER UTØVBARE OPSJONER Gjennom- Gjennom- Gjennom- Antall snittlig snittlig Antall snittlig utestående gjenstående utøvelses- utøvbare utøvelses- Intervall utøvelsespris levetid pris pris USD 8,54 14, ,39 USD 11, USD 11,91 USD 15,85 20, ,03 USD 18, USD 17,79 USD 21,05 32, ,52 USD 28, USD 28,36 USD 35,00 62, ,87 USD 39, USD 39,33 USD 8,54 62, ,00 USD 21, USD 24,01 Alpharma Inc. har en aksjekjøpsplan hvor kvalifiserte ansatte i konsernet blir trukket opp til 4 % av den faste lønnen for å kjøpe A-aksjer i Alpharma Inc. til markedsverdi. Konsernet gir et tilskudd på 50 % av den ansattes bidrag. Aksjer utstedes den siste dagen i hvert kvartal. Konsernets tilskudd til denne ordningen var NOK 9,5 mill. og NOK 9,1 mill. i henholdsvis 2005 og Annen finanskostnad Beløp i NOK Annen finanskostnad: Disagio Amortisering av lånekostnader Tap ved nedbetaling av lån Konverteringskostnader obligasjoner Etableringsgebyr omstrukturering lån Annet Sum annen finanskostnad

24 10. Skatter Den lokale skattesatsen i de respektive landene er benyttet. 22 Beløp i NOK Årets skattekostnad: Betalbare skatter innenlands (78 516) Betalbare skatter utenlands Endring utsatt skatt innenlands (9 203) (10 782) Endring utsatt skatt utenlands ( ) Skattekostnad/(inntekt) på ordinært resultat ( ) Skattekostnad/(inntekt) på resultat fra ikke videreførte virksomheter (65 674) (78 760) Årets skattekostnad/(inntekt) ( ) Sammenheng mellom norsk nominell skatt og effektiv skatt: Skatt i Norge, 28 % av resultat før skatt (67 834) Tillegg/(fradrag) amerikansk skatt (56 573) Fradrag andre land (60 542) (47 600) Skattekreditter (9 238) (14 103) Ikke fradragsberettigede kostnader (26 532) Annet (89 293) Effektiv skatt ( ) Utsatt skatt/skattefordel 31. desember: Skattemessige meravskrivninger Oppskrivninger Varelagerreserver (1 961) Merverdier ved oppkjøp Øvrige midlertidige forskjeller Ikke videreført virksomhet ( ) Utsatt skatt Regnskapsmessige avsetninger og annet ( ) ( ) Avsetning for ikke balanseført utsatt skattefordel Netto utsatt skatt/(skattefordel) ( ) (52 831)

25 Konsernet hadde ved årsslutt fremførbare underskudd som kan benyttes mot fremtidig skattbar inntekt. Det knytter seg en utsatt skattefordel til underskudd som det er overveiende sannsynlig at vil redusere fremtidige skatteforpliktelser. Enkelte av underskuddene vil sannynligvis ikke bli realisert. Utsatt skattefordel vedrørende disse fremførbare underskuddene er ikke balanseført. Fremførbare underskudd pr. 31. desember 2005 som utløper år: Beløp i NOK Deretter Sum Immaterielle eiendeler Det er foretatt nedskrivninger av goodwill og andre immaterielle eiendeler med USD 1,4 mill. (NOK 9,3 mill.) i 2005 og USD 4,5 mill. (NOK 30,0 mill.) i Det er videre foretatt amortiseringer på goodwill etter norske regnskapsregler i 2005 og Tabellen nedenfor viser bokførte verdier av netto immaterielle eiendeler etter akkumulerte amortiseringer og nedskrivninger med henholdsvis NOK 988,0 mill. og NOK 755,8 mill. for årene 2005 og Årets amortiseringer/nedskrivninger fremgår av note 7. Beløp i NOK Forskjellen mellom kostpris for oppkjøpte virksomheter og nettoverdien av identifiserbare eiendeler og forpliktelser på kjøpstidspunktet Teknologirettigheter, varemerker, NADAs og annet Imaterielle eiendeler fra ikke videreførte virksomheter Sum immaterielle eiendeler, ekskl. utsatt skattefordel Alle immaterielle eiendeler er avskrevet lineært over den tiden de forventes å være til nytte.

26 12. Varige driftsmidler Maskiner Anlegg under Beløp i NOK og utstyr oppførelse Bygninger Tomter Sum Anskaffelseskost: Kostpris Tilgang Avgang ( ) ( ) ( ) (90 155) ( ) Overføringer ( ) - (45 181) Omregningsdifferanser (7 900) Anskaffelseskost Herav: Oppskrivninger Avskrivninger: Akk. avskrivninger Avskrivninger/nedskrivning Avgang ( ) ( ) - - ( ) Omregningsdifferanser Akkumulerte avskrivninger Herav: Avskrivninger på oppskrivninger Bokført verdi Renter som knytter seg til større anleggsprosjekter, er aktivert som en del av kostprisen. Aktiverte renter i 2005 var NOK 4,1 mill. (2004: NOK 2,5 mill.). Vesentlige eiendommer: Konsernets kontorer samt viktigste produksjons- og utviklingsanlegg befinner seg i USA, Norge, England, Danmark, Ungarn, Indonesia og Kina. Konsernet har også kontorer og lager i Sverige, Holland, Finland og andre steder. 13. Varer Beløp i NOK Råvarer Varer under tilvirkning Ferdigvarer Sum varer

27 14. Betalingsmidler og plasseringer Betalingsmidler og plasseringer omfatter bank og andre kortsiktige midler. Bundne betalingsmidler utgjør NOK 12,4 mill. pr (2004: NOK 11,7 mill.). 15. Egenkapital Andre Selskaps- Egne Omregnings- Annen aksjonærers Sum Beløp i NOK kapital aksjer differanser egenkapital kapital egenkapital Balanse (124) ( ) Årets resultat ( ) ( ) ( ) Ubytte (12 051) (49 356) ( Endring omregningsdifferanser (29 620) ( ) ( ) Nye A-aksjer Alpharma Inc Urealisert gevinst fin. instrumenter Aksjer med restriksjoner (217) (531) (748) Endring av eierandel i Alpharma Inc (40 446) (3 800) Balanse (124) ( ) Årets resultat Ubytte (60 519) (60 519) Endring omregningsdifferanser (15 429) (92 987) ( ) Nye A-aksjer Alpharma Inc Urealisert gevinst fin. instrumenter - Aksjer med restriksjoner - Endring av eierandel i Alpharma Inc. (33 886) Balanse (124) ( ) Antall utestående aksjer pr var , hvorav konsernet hadde aksjer i eget eie. Aksjenes pålydende er kr. 1.

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

A.L. Industrier ASA, Harbitzalléen 3, Postboks 158 Skøyen, 0212 Oslo, Telefon: 22 52 90 00, www.alindustrier.no

A.L. Industrier ASA, Harbitzalléen 3, Postboks 158 Skøyen, 0212 Oslo, Telefon: 22 52 90 00, www.alindustrier.no A.L. Industrier ASA, Harbitzalléen 3, Postboks 158 Skøyen, 0212 Oslo, Telefon: 22 52 90 00, www.alindustrier.no Rådgivning og design: Burson-Marsteller Produksjon: Network Produksjon Årsrapport 2004 A.L.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler.

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler. Om A.L. Industrier A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor på Skøyen i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer