Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT)."

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 38/2010 Fredag 5. november 1. En gigantisk endringsreise i innkjøp er i gang 2. Krav og kriterier må presenteres korrekt 3. Oppdatert Doffin med forbedret tilbud 4. Har ikkje god nok kontroll med OPS-pengar 5. Bruk mulighetene i regelverket! 6. E-handel, øko-kjøp og anleggsoppdrag 7. EU lanserer 17 SMB-tiltak 8. Vil ha fart i e-handel over landegrensene På Årskonferansen for ledere og innkjøpere En gigantisk endringsreise i innkjøp er i gang En gigantisk endringsreise med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i førersetet. Slik karakteriserte avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi på den årlige anskaffelseskonferansen det som for tiden er i ferd med å utvikle seg på området offentlige innkjøp. Selv har Difi utviklet seg til et betydelig kompetansesenter, som tilbyr all mulig hjelp til de ledere og innkjøpsmiljøer som ønsker effektive, profesjonaliserte innkjøp. Kjernen i utvalget av verktøy er nettstedet anskaffelser.no, som nå også har fått en søster en egen nettportal for bygg, anlegg og eiendom. Det var tredje utgave av anskaffelseskonferansen som gikk av stabelen i regi av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) 3. november. Denne gangen var nærmere 530 ledere, innkjøpere og andre innkjøpsinteresserte samlet for å få inspirasjon, kunnskap og anledning til å utveksle erfaringer med kollegaer i offentlig sektor og leverandørmarkedet. På konferansen fortalte bl.a. barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken at han ville ta initiativ til å få vurdert om det skal gis pålegg til offentlige virksomheter om å stille krav om etisk handel til sine leverandører. Statssekretær Inger- Anne Ravlum i Fornyings- og administrasjonsdepartementet la vekt på blant flere elementer at bruk av e-handel kan gi gode, effektive innkjøp og i tillegg trygghet for at regelverket følges. NHO-undersøkelse NHO har gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer om hva leverandørene mener om de offentlige oppdragsgiverne, fortalte advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, og resultatet ble karakteren 3,7. Med bakgrunn i den tok hun bl.a. til orde for at 1

2 nåværende ordning med to begrunnelser etter kontrakttildeling burde opprettholdes, at det burde arrangeres leverandørutviklingskonferanser der leverandører og oppdragsgivere utvekslet kompetanse og at det burde ryddes opp i konkurransegrunnlagene. Et leverandørregister der dokumentasjon om leverandørene kunne ligge, tok hun til orde for, likeledes at oppdragsgiverne må passe på ikke å stille uforholdsmessige krav ved kvalifikasjon og kontrakttildeling. Lang rekke verktøy Avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fortalte om en rekke tiltak og initiativ derfra i tiden fremover. En egen portal på anskaffelser.no er nå lansert for bygg, anlegg og eiendom, og ny versjon av anskaffelser.no skal på plass neste år. Ehandel.no skal dessuten inkorporeres i anskaffelser.no, og det skal komme mer veiledning om e-handel. Gode eksempler på konkurransegrunnlag skal komme. Likeledes egen veiledning for internkontroll. Våren 2011, fortalte Strømsnes, kommer anskaffelsesstrategi-veiledningen i sin versjon 2. I kjølvannet av lanseringen skal det arrangeres arbeidsseminarer for offentlige virksomheter som ønsker å få sin anskaffelsesstrategi på plass. I rekken av tiltak opplyste avdelingsdirektøren at Difi og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) for tiden vurderer om de skal overlate grunnkurs-pakken i innkjøp til markedet og selv heller engasjere seg i sertifisering av viderekomne innkjøpere. Fram til nå har Difi også gjennomført grunnkurs-pakker på kontrakt med eksterne leverandører. E-handel Når det gjelder e-handel, introduserer Difi støtte til oppstart i form av å dekke tilknytningsavgiften til ehandelsplattformen, og i tillegg støtte med inntil 60 timer til oppstartshjelp. En forutsetning for at Difi skal engasjere seg på denne måten, understreker Strømsnes, er at virksomheten selv har sikret god lederforankring og dessuten utviklet en anskaffelsesstrategi. Han pekte for øvrig på en rekke andre satsingsområder i tillegg: Miljø og miljøkriterier, kjøp av økologisk mat, etisk handel og innovasjon, og, fortalte avdelingsdirektør Strømsnes: - Difi støtter nettverk. Et departementsnettverk er opprettet og et sentralt statsnettverk er på beddingen for underliggende etater og direktorater. På byggkonferansen 2. november Krav og kriterier må presenteres korrekt Det er ikke nok å gjøre vurderingene av henholdsvis kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier på korrekt måte. Oppdragsgiverne må også sørge for at de respektive kravene og kriteriene presenteres i konkurransegrunnlaget på en måte som ikke er til å misforstå og som er i pakt med regelverket. Bruk formuleringer i forskriften til lov om offentlige anskaffelser som rettesnor, sier advokat Morten Goller fra Wikborg Rein. Standardformuleringer er dessuten på vei for å hjelpe oppdragsgiverne med disse utfordringene. 2

3 På den godt besøkte byggkonferansen 2. november i regi av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) tok advokat Goller nettopp for seg gjennomføring av en konkurranse med særlig vekt på bruk av gode kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Goller er for øvrig også medlem av KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Stor utfordring Det å benytte kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier på en riktig måte er en stor utfordring, spesielt innenfor bygg og anlegg og tjenestekjøp. Det viser ikke minst klagebunken i KOFA, der nettopp denne typen saker er godt representert. Utgangspunktet er at kvalifikasjonskravene skal avdekke leverandørens egnethet for oppdraget, mens tildelingskriteriene skal belyse tilbudets godhet. Men så kan det være at den aktuelle rådgiverens kvalifikasjoner både har noe med hvorvidt hans selskap er egnet og med hvilken kvalitet tilbudet har med sikte på å løse det konkrete oppdraget. - EU-domstolen har vært klar på at kvalifikasjonskrav ikke kan brukes som tildelingskriterier, men særlig ved tjenestekjøp er dette vanskelig å etterleve. Da vil ofte kompetanse og erfaring si noe om både egnetheten og kvaliteten på ytelsen, og det blir spesielt viktig å holde fast på at det dreier seg om to atskilte og forskjellige vurderinger, konstaterer advokat Goller. Han peker også på at KOFA har vært opptatt av å signalisere at det ikke bare er viktig å foreta de respektive vurderingene på rett måte formuleringene som benyttes i konkurransegrunnlaget, må også være presise og indikere så tydelig som mulig overfor aktuelle tilbydere hvordan de to vurderingene skal foregå. Formuleringer i forskriften På spørsmål om hva slags formuleringer som bør benyttes, peker Goller på å knytte de respektive kriteriene opp mot formuleringer fra forskriften: Kvalifikasjonskrav: Oppdragsgiver kan stille minimumskrav til leverandørene, herunder til leverandørenes tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling. Kravene skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene og skal stå i forhold til den ytelse som skal leveres. Kravene skal ikke diskriminere leverandørene på grunnlag av nasjonal eller lokal tilhørighet. Tildelingskriterier: Dersom tildelingen av kontrakten skjer på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, skal det benyttes kriterier som har tilknytning til kontraktsgjenstanden. Dette kan for eksempel være kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice, teknisk bistand, eller tid for levering eller ferdigstillelse. - Kunne det tenkes bruk av standardformuleringer i konkurransegrunnlag for å sikre korrekt og felles tekst uansett oppdragsgiver, for å oppnå forståelse i hver konkurranse for at det dreier seg om to ulike vurderinger? Goller har stor sympati for standardiserte løsninger, og viser i den forbindelse til at arbeid med å utvikle slike formuleringer pågår både i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) i forbindelse med den kommende BAE-portalen på nett, og i regi av Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA) i NHO. 3

4 Oppdatert Doffin med forbedret tilbud Doffin er oppdatert, og du kan nå finne en rekke forbedrede tilbud der: Vesentlig tyngre dokumenter kan lastes opp, leverandører får varsel om dokumenter i form av en lenke til kunngjøringen og det er full sporbarhet for alle dokumenter som har vært lastet opp. En oppdragsgiver skal også kunne erstatte dokumenter som tidligere er lastet opp. I tillegg blir nå alle endringer til publiserte TED kunngjøringer sendt via en elektronisk kunngjøring til publikasjonskontoret for publisering i TED ikke bare tidsfristendringer og kanselleringer. I en melding fra Doffin supportteam heter det at det i slutten av oktober er skjedd en oppdatering av Doffin. Det er to funksjonaliteter som blir forbedret: Tilleggsdokumenter på Doffin og videresending av endringer til TED-databasen. Tilleggsdokumenter Håndtering av tilleggsdokumenter på Doffin er blitt forbedret. Tidligere var det en grense på 2MB per dokument som ble lastet opp på Doffin. Dette skal nå økes til 10MB per dokument, med en øvre grense på 20MB per kunngjøring. Det vil også være ett gratis abonnement tilgjengelig for oppdragsgivere som har behov for en ekstra 20MB. Oppdragsgivere skal også kunne erstatte dokumenter som er blitt lastet opp til en kunngjøring. Det vil være full sporbarhet av alle dokumenter som har vært lastet opp, tilgjengelig for både leverandør og oppdragsgiver. Fremgangsmåten for hvordan leverandører mottar dokumenter blir også endret på grunn av den økte størrelsen på dokumenter. Per i dag, når en leverandør melder sin interesse i en kunngjøring, er alle dokumentene i kunngjøringen sendt i en e-post. Nå vil leverandører i stedet motta en e-postbekreftelse med en link til kunngjøringen for nedlasting av dokumenter. I tillegg til økt grense på dokumenter er det gjort tekniske og visuelle forbedringer til områder på siden hvor dokumenter er håndtert, heter det i meldingen fra supportteamet. Videresending til TED Alle endringer til publiserte TED kunngjøringer blir nå sendt via en elektronisk kunngjøring til publikasjonskontoret for publisering i TED. Tidligere har bare tidsfristendringer og kanselleringer blitt automatisk oversendt publikasjonskontoret. Oppdragsgivere har vært nødt å kontakte Doffin Support hvis de la til tilleggsinformasjon om endring/korrigering av kunngjøringen som skulle videresendes til TED. Når oppdragsgivere legger til tilleggsinformasjon, finner de en kryssboks for oppdragsgivere som ønsker å videreformidle den nye informasjonen i TED. Ved å krysse av i boksen generer dette den relevante kunngjøringen i Doffin for videresending til TED. Doffin Support vil sørge for at den elektroniske kunngjøringen er utfylt korrekt før den videresendes til TED. På bakgrunn av dette blir det nødvendig for oppdragsgiver å spesifisere hvilken seksjon i kunngjøringen endringen gjelder og klart utrykke korreksjonen i tilleggsinformasjonen. Hvis en oversettelse av tekst til engelsk er nødvendig vil det bli sendt en forespørsel til oppdragsgiver på dette. Som før kommer alle på interesselisten fremdeles til å motta varsel på e-post om all tilleggsinformasjon som vedlegges kunngjøringen via Doffin. 4

5 Har ikkje god nok kontroll med OPS-pengar Operatørselskapa som driv dei såkalla OPS-vegane (offentleg-privat samarbeid), får årleg millionar kroner frå staten utan at det statlege vegstellet har gode nok rutinar for kontroll for å sikre dei statlege interessene. Dette er kritikkverdig, slår Riksrevisjonen fast. Samferdselsdepartementet lovar tiltak for å rette på dette, og dei kjem etter dette til å krevje av Vegdirektoratet rapporterer til departementet om oppfølging av desse tiltaka. Det går fram av Dokument 1 ( ) frå Riksrevisjonen til Stortinget at revisjonen har gjort ein revisjon av vegkontraktar som er knytte til offentleg-privat samarbeid (OPS). Det gjeld tre vegstrekningar (Europa-vegar), der kontraktane òg femner om drift og vedlikehald av vegane i tillegg til betaling frå det statlege vegstellet til OPS-selskapet etter avtalane. Kontraktane inneber årlege utbetalingar frå vegstellet i storleiken millionar kroner. Revisjonen syner manglande kontrollrutinar hos vegstellet for å sikre at dei statlege interessene vert tekne vare på, heiter det. Det ligg ikkje føre planar for kontroll med jamne mellomrom for å sjå om operatørselskapa held seg til kontraktvilkåra, og det er heller ikkje systematisk kontroll der omfang og resultat vert dokumenterte. Mogelege følgjer Mogelege følgjer av at kontraktvilkåra ikkje vert etterlevde av operatørselskapet, er redusert driftstandard og trafikktryggleik, held revisjonen fram. I tillegg vert ikkje dei statlege interessene tekne vare på ved at det i fakturagrunnlaget ikkje vert teke omsyn til mogelege manglar i korleis leverandørane etterlever kontraktvilkåra. Etter det Samferdselsdepartementet skriv til Riksrevisjonen er det for OPS-prosjekta lagt opp til at operatørselskapa sjølv gjennomfører kontroll av leveransen og dokumenterer avvik i månadsrapportane. Departementet seier seg samd med Riksrevisjonen i at det statlege vegstellet is tørre grad enn det som no vert praktisert, må skriftleg dokumentere det som er gjennomførd av kontrollar. Tiltak frå i år Naudsynte tiltak skal setjast i gang i 2010, heiter det, og departementet vil krevje at Vegdirektoratet rapporterer til departementet om oppfølging av desse tiltaka. Riksrevisjonen skriv at dei har notert seg at departementet har varsla at dei vil setje i verk tiltak og rutinar for å dokumentere kontrollane. Men revisjonen finn at det er kritikkverdig av det statlege vegstellet ikkje å ha fullnøyande rutinar for å følgje opp og dokumentere at dei statlege interessene vert følgde opp i samband med OPS- kontraktane. Elles har Samferdselsdepartementet meldt til Riksrevisjonen at nye rutinar for kvalitetsikring av tevlingsunderlag er laga og vedteke. Det er regionane som får ansvaret for kvalitetsikring av tevlingsunderlag og tilbodsavgjerder, og Vegdirektoratet skal gjere stikkprøvekontroll frå hele kontraktporteføljen, Dette skal gå føre seg ved at regionane i vegstellet skal sende utvalde tilbodstevlingar, tevlingsunderlag og tilbodsavgjerder til Vegdirektoratet for kvalitetsikring. Ordninga skal etter planen vore innførd i tre av regionane frå juli i år, og de to siste i desember i år. Det er Porteføljesys, som er eit 5

6 elektronisk porteføljestyringssystem, skal velje ut dei tevlingane og dokumenta som Vegdirektoratet skal få til kvalitetsikring. Bruk mulighetene i regelverket! Reglene for offentlige anskaffelser er viktige for å fremme en sunn konkurranse, men jeg tror at etterleving av anskaffelsesregelverket med fordel kunne vært kombinert med en noe mer sunn konkurransetenking. Dette sa statssekretær Inger- Anne Ravlum i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) i et foredrag nylig. - Jeg oppfordrer på ingen måte til å strekke reglene, men til å bruke mulighetene i regelverket slik at de konkurransepolitiske målene blir ivaretatt på en best mulig måte, fremhevet hun. Det var i et foredrag på det årlige konkurranserettskurset at statssekretæren også avla offentlige anskaffelser en visitt. - I de offentlige rom vies det mest plass til brudd på anskaffelsesregelverket. Stadige oppslag om at en kommune eller statlig virksomhet har brutt regelverket. Det skal vi ikke ha noe av, selvfølgelig. For oss som beveger oss på steder der beslutningstakere ferdes, hører enda oftere om hvor vanskelig dette regelverket er. Det er uansett et problem at det oppfattes slik. Det er nok flere enn oss i departementet som burde tatt den pedagogiske utfordringen det er å forklare og forsvare at også her må regelverket være skikkelig, understreket hun. Sunn konkurranse Ravlum fremholdt at reglene for offentlige anskaffelser er viktige for å fremme en sunn konkurranse: - Men jeg tror at etterleving av anskaffelsesregelverket med fordel kunne vært kombinert med en noe mer sunn konkurransetenking. Sett fra et konkurranseperspektiv bør det ikke være tilstrekkelig forutsetning at reglene følges selv om det er en nødvendig forutsetning. I tillegg må man vurdere om det markedet man skal kjøpe fra, har kjennetegn som burde påvirke hvordan vi etterlever reglene. - I mange tilfeller når det offentlige stat eller kommune kjøper tjenester i markedet, står vi i en situasjon der det kan være få tilbydere, eller få og kanskje bare én etterspørrer. I mange tilfeller er begge kjennetegnene til stede, konstaterte statssekretæren, og fortsatte: Bruk mulighetene! - Dette er en klar utfordring for oss som ikke bare skal predike etterlevelse av regler, men også ivareta hensynet til en god konkurransepolitikk i stort. Jeg oppfordrer på ingen måte til å strekke reglene, men til å bruke mulighetene i regelverket slik at de konkurransepolitiske målene blir ivaretatt på en best mulig måte. Det kan bety å bidra til å redusere etableringshindringene, for eksempel ved å strekke kontraktstiden og slik redusere risikoen ved investeringene, eller å motvirke konsekvensene av at det bare er én kjøper, for eksempel ved å stykke opp anbudet slik at flere tilbydere får kontrakt altså gi flere tilgang. I ytterste konsekvens kan en slik situasjon likevel best møtes ved 6

7 egenregi. Da har det offentlige kontroll med kostnadene. Det finnes altså konkurransepolitiske argumenter for ikke å ha konkurranse. Kort nytt om offentlige innkjøp E-handel, øko-kjøp og anleggsoppdrag Standardisering kan erstatte behovet for èn felles e-handelsplattform; konferanse om grenseløs e-handel og ny nettportal med oversikt over aktuelle oppdrag i det nordiske anleggsmarkedet. Det offentlige oppfordres til å kjøpe mer økologiske produkter, en EU-studie plasserer Sverige i fremste rekke når det gjelder å utvikle miljøkriterier for offentlige innkjøp, og EU-kommisjonen har laget et veiledningssett til bruk i forbindelse med praktiseringen av det nye EU-direktivet om forsvarskjøp. Fornuftig med èn felles e-handelsplattform - For å nå målet om økt e-handel i offentlig sektor, er det fornuftig og nødvendig å operere med én felles e-handelsplattform, skriver fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (bildet) i en artikkel i Avisa Nordland. - Bakgrunnen for dette er mangel på standardisering, fremholder hun. Flere ulike plattformer ville gjort det vanskeligere å få opp bruken av elektronisk handel, noe ingen ville være tjent med. I de landene som har kommet lengst på elektronisk handel i Europa har man valgt å legge til grunn en tilsvarende strategi som i Norge, altså å operere med én felles plattform. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) jobber også kontinuerlig med standardisering slik at det i fremtiden ikke skal være nødvendig å operere med én felles plattform. Felles nordisk anleggsmarked Vei- og jernbaneprosjekter i Norden er nå samlet i en felles portal. Portalen er et samarbeid mellom veg og jernbaneorganisasjoner i Norden. Formålet med portalen er å skape en oversikt over vei- og jernbaneprosjekter i Norden. Portalen fokuserer på større prosjekter. Den inneholder både igangsatte og planlagte prosjekter. I tillegg finner du prosjekter som er på idé-stadiet. Aktuelle anbudskonkurranser i de nordiske land fins også på portalen. E-handel uten grenser - konferanse Til uken, november, arrangeres det en konferanse som presenterer status og fremtidige aktiviteter i det internasjonale PEPPOL-prosjektet som Norge (Difi) leder. Konferansen har undertittel E-handel uten grenser det er på tide å koble seg på, og avholdes i Troyes en Champagne i Frankrike. Et par nordmenns står sentralt i dette prosjektet som sikter mot å legge forholdene til rette for grensesløs e-handel: André Hoddevik er prosjektleder og Lars-Johan Frøyland som leder Health care -gruppen i prosjektet. 7

8 Stort samferdselsoppdrag til Norconsult Norconsult har undertegnet kontrakt med Statens vegvesen Region øst og Jernbaneverket Utbygging for Fellesprosjektet E6 Dovrebanen i Eidsvoll og Stange. Statens vegvesen og Jernbaneverket har i samarbeid utarbeidet kommunedel- og reguleringsplaner for bygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Kleverud. For å sørge for en helhetlig planlegging og utbygging av veg og bane langs Mjøsa, har de to etatene dannet Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Oppdraget til Norconsult gjelder utarbeidelse av byggeplan og oppfølging i byggetiden for Fellesprosjektet, delparsell Brøhaug-Strandlykkja på 6 km. Prosjektarbeidet starter umiddelbart, med planlagt åpning av E6 i Vil ha mer offentlig kjøp av øko-produkter Miljømessige fordeler av økologisk landbruk, inspirasjon fra the Edible Schoolyard, matglede og samarbeid for å gjøre hverandre gode var sentrale budskap på Økologifagdagen hos Nofima. Det var også flere foredragsholdere som kom med oppfordringer til det offentlige om å øke sine innkjøp av økologiske produkter for å ta sin del av ansvaret om å nå regjerningens mål på 15 prosent økologiske produksjon og forbruk i Norge innen 2020, fremgår det av en melding på Nofimas nettsted. Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Helt i toppen på grønne innkjøp I en ny, omfattende EU-studie om grønne og bærekraftige offentlige innkjøp plasserer Sverige og Miljöstyrningsrådet seg helt i toppen sammenliknet med andre ledende medlemsland, skriver rådet på sin nettside. Miljöstyrningsrådets arbeide med å få fram konkrete hjelpemiddel og miljøkrav for offentlige innkjøp får den beste karakteren av alle. EU-studien vurderer ulike lands arbeide med å utvikle anskaffelseskriterier, det vil si hjelpemiddel til innkjøpere i form av miljøkrav med tilhørende forslag til lemplige måter å verfiisere på. Veiledninger til nye forsvarsregler EU-kommisjonen har utarbeidet ulike veiledninger knyttet til det nye direktivet om forsvarskjøp. Det gjelder spørsmål som hvilkeprodukter de nye reglene skal gjelde for, forskning og utvikling, sikkerhet knyttet til så vel informasjon som leveranser, og bruk av underleverandører. Veiledningsmaterialet er utviklet gjennom bl.a. flere workshops med medlemslandene underveis. EU lanserer 17 SMB-tiltak I en fersk rapport lanserer EU-kommisjonen 17 tiltak for å øke interessen blant Europas småbedrifter for å konkurrere på det offentlige innkjøpsmarkedet. En omfattende undersøkelse ligger til grunn for forslagene, der forenkling av innkjøpsprosedyrene og redusert administrativ belastning topper tiltakslisten. 8

9 Undersøkelsen som danner grunnlaget for EU-rapporten er en oppfølging av tilsvarende fra Denne gangen er alle kunngjøringene om kontrakttildelinger mellom 2006 og 2008 i TED (EUs doffin) gjennomgått, og delt inn i fire grupper mikrobedrifter, småbedrifter, mellomstore og store bedrifter. Dernest er 296 europeiske offentlige innkjøpere og 887 europeiske leverandørbedrifter som har deltatt i offentlige innkjøp, stilt en rekke spørsmål knyttet til de mindre bedriftenes tilgang til det offentlige innkjøpsmarkedet. På bakgrunn av dette materialet er det utkrystallisert 17 ulike forslag til hvorledes andelen småbedrifter i offentlige innkjøp skal kunne økes. Seks av disse gjelder forslag som er egnet til å bryte ned de barrierene som hindrer slik tilgang i dag, etter hva EUundersøkelsen signaliserer. Selve anskaffelsesprosedyrene må forenkles, og de administrative belastningene må reduseres, heter det. Dette kan for eksempel gjøres ved å vente med å be om dokumentasjon til aktuelle tilbydere er valgt, eventuelt de som er kvalifisert til vider deltakelse i konkurransen. Man kan tenke seg lagring av slike dokumenter i såkalte leverandørprofiler på nett, der man kan hente dem ved behov, eller oppdragsgiveren kan selv hente ut de nødvendige attestene fra myndighetene. Kommunikasjon Tilbudet av informasjon om offentlige anskaffelser bør utvides, fremgår det av forslagene i EU-rapporten, for eksempel gjennom årlige anskaffelsesplaner. Kommunikasjonen mellom småbedriftene og offentlige innkjøpere bør styrkes, for eksempel gjennom ansikt-til-ansikt-møter ved leverandørsamlinger. I tillegg anbefales det i EU-rapporten å benytte seg av rammeavtaler der småbedriftene kan være med, i stedet for å kunngjøre kontrakter i pakker som er for store for denne bedriftsgruppen. Likeledes er det et ønske om å oppmuntre til videre utvikling av hvorledes det offentlige på en bedre måte skal kunne imøtekomme småbedriftenes ofte begrensede tekniske og finansielle kapasitet. Dette kan f.eks. skje ved å dele oppdrag opp etter geografi eller enkeltvise oppgaver. Et annet tiltak som vil hjelpe for de mindre bedriftene, fremgår det av rapporten, er at det offentlige alltid sørger for å betale leverandørene i tide. E-innkjøp I rapporten er det fire tiltak med sikte på å styrke småbedriftenes bruk av elektroniske verktøy, både gjennom opplæring og introduksjon av en sentral e-plattform. Tre punkter i rapporten dreier seg om å styrke småbedriftenes engasjement når det gjelder innovasjon og nyskaping, bl.a. ved å fremme økt bruk av før-kommersielle anskaffelser. Et par forslag dreier seg om å utveksle erfaringer, bl.a. gjennom en fornyet innsats fra EU-kommisjonen om å skaffe til veien såkalte beste praksis -eksempler. Et par av forslagene i rapporten dreier seg også om å forbedre informasjonstilgangen, for eksempel ved å be offentlige innkjøpere være flinkere til å kunngjøre sine kontrakttildelinger over EU/EØS-terskelverdiene på en skikkelig måte. Det andre forslaget her dreier seg om å etablere en inndeling i SIMAP (EUs informasjonsdatabase for offentlige innkjøp) som viser hvilke kunngjøringer som er særskilt egnet for mindre bedrifter. 9

10 Vil ha fart i e-handel over landegrensene Eit nytt verktøy som skal gjere det lettare for leverandørar og offentlege oppdragsgjevarar til å handle over landegrensene er no lansert av EU-kommisjonen, som òg inviterer til høyring om ulike framlegg som på anna vis skal setje fart i e-handel. Også innhaldet i høyringsdokumentet syner at det i første rekkje er e- handel på tvers av landegrensene, i heile EU-marknaden, som Kommisjonen no har bestemd seg for å fremje. Høyringa er nettbasert og open for alle. EU-kommisjonen har òg kome med eit nytt verktøy som skal hjelpe offentlege oppdragsgjevarar og leverandørar til å kunne handle lettare over landegrensene. Verktøyet er nettbasert og heiter e-certis. Det inneheld detaljert informasjon om sertifikat, attestar og annan dokumentasjon som det kan bli spørsmål om i ei tilbodstevling. Føremålet er mellom anna på gjere det lettare å kunne samanlikne ulike dokument i ulike land. Det vil seie at dersom du treng ein attest i samband med ei tilbodstevling som ein oppdragsgjevar i eit anna land skipar til, skal den nye EUverktøyet hjelpe deg til å finne kva slags attest det er og om det er ein attest frå ditt eige heimland som gjeld for det same. Samstundes kan oppdragsgjevaren gå inn på e- å sjå om den attesten han har fått, er gjeldande for det føremålet han CERTIS for etterspør. Fjerne hinder Såleis er det meininga at den nye verktøyet skal fjerne eit av dei hindra som står i vegen for å levere tilbod i tevlingar over nasjonsgrensene. Det svenske Konkurrensverket peikar på at verktøyet kan hjelpe til med dokument som syner om leiarar i føretak ikkje har vore dømd for brot på lover og reglar eller at eit føretak er registrert og betaler skatt. Verktøyet er ein informasjonsdatabase, skriv EU-kommisjonen, og strekar under at det ikkje er ei juridisk støtteteneste. Høyringsrunden som EU-kommisjonen har sett i gang når det gjeld grønboka om elektronisk handel, går føre seg på nett. Det skal òg vere ein konferanse i Brüssel 25. november der deltakrane er inviterte til å drøfte korleis IKT kan nyttast for å effektivisere offentlege innkjøp. Den nettbaserte høyringa vert avslutta 31. januar 2011, og dei synspunkta som kjem inn, skal vere ein del av underlaget for eit framlegg frå Kommisjonen seinare på året. Her skal det, heiter det, fremjast konkrete tiltak for å knyte saman e-innkjøp over heile EU-marknaden. Etter det Kommisjonen meiner, er teknologien no på plass. Framlegg til tiltak I høyringsnotatet ( grønboka ) nemner EU-kommisjonen tiltak som standardisering, løysingar på tvers av ulik teknologi og regelbaserte insentiv. I tillegg drøftar Kommisjonen ulike risiko som er knytte til ulik nasjonal tilnærming til e-innkjøp over landegrensene. For EU-kommisjonen er det i første rekkje kunngjering og prosessen fram til kontrakt som gjeld. Dei er førebels noko mindre interessert i avrop og betalingsdelen. Noreg er langt framme i bruken av e-løysingar heilt frå kunngjering til gjennomføring av kontrakten. I pressemeldinga frå EU-kommisjonen om grønboka, skriv dei mellom anna at det i nokre av medlemsstatane er bruk av elektroniske verktøy i opp til 5 prosent av prosedyrane som er nytta i innkjøpsprosessen. H øyringsdokumenta finn du her. 10

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 7. desember 2011, kl 1035 1100 Morten Goller 1 08.12.2011 1 Tema for innlegget Handlingsrommet for å

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Hva kommer på efaktura/e-handel?

Hva kommer på efaktura/e-handel? Hva kommer på efaktura/e-handel? Direktoratet for forvaltning og IKT Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avd. for offentlige anskaffelser Det gode innkjøp AGFA-rapporten - høring høsten 2008 Fokus på elektronisk

Detaljer

En ulykke for miljøet?

En ulykke for miljøet? En ulykke for miljøet? Problemstilling: er anbudsregelverket til hinder for å ta miljøhensyn? Loven 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Leverandørerfaringer hvordan oppleves oppdragsgiverne? 24.februar 2011 Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

Leverandørerfaringer hvordan oppleves oppdragsgiverne? 24.februar 2011 Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO Leverandørerfaringer hvordan oppleves oppdragsgiverne? 24.februar 2011 Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO Rapport fra NHOs undersøkelse blant medlemsbedriftene om deres syn på praktiseringen av offentlige

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 25. 30. juni 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 25. 30. juni 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 25 30. juni 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Offentlige oppdragsgivere kan ikke bestille så mye og hva slags dokumentasjon som helst. Dokumentasjonen må være etterprøvbar

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Evaluering av kompetanse og personlig egnethet som tildelingskriterium. Beatrice Dankertsen Hennyng, fagleder anskaffelser

Evaluering av kompetanse og personlig egnethet som tildelingskriterium. Beatrice Dankertsen Hennyng, fagleder anskaffelser Evaluering av kompetanse og personlig egnethet som tildelingskriterium Beatrice Dankertsen Hennyng, fagleder anskaffelser Omsorgsbygg Oslo KF Agenda Kompetanse og erfaring som tildelingskriterium Kan vi

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT Status e-handel Direktoratet for forvaltning og IKT Antall offentlige virksomheter Abonnenter Ehandelsplattformen Abonnenter med omsetning Abonnenter med avtale 300 276 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter»

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» «Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» Elektronisk tilbudsinnlevering, egenerklæringsskjema og anskaffelsesattest Jostein Engen Seniorrådgiver, Difi Digitalisering av anskaffelser En forutsetning

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Økologisk mat i offentlige anskaffelser

Økologisk mat i offentlige anskaffelser Økologisk mat i offentlige anskaffelser Kristin Bredrup Jurist, førstekonsulent Hvorfor har vi reglene? Gjennomføring av et indre marked i EØS-området Sikre fornuftig bruk av det offentliges ressurser

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR.

Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR. Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR. Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39704128.aspx Ekstern anbuds ID 2013-298822/JUN200329 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad

Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad Tema 1. Lov-/forskriftsregulering av praksis 2. Fokus på små og mellomstore virksomheter 3. Kort om elektroniske innkjøpsprosesser

Detaljer

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til mottatt høringsbrev av

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til mottatt høringsbrev av Vår dato Vår referanse 15.6.2015 15/00313-2 Deres dato Deres referanse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Bente Hagelien Høringsbrev - Forslag om endring av lov

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Hvordan finne den rette leverandør? Kjøp av rådgivningstjenester. Beatrice Dankertsen Hennyng Fagleder anskaffelser

Hvordan finne den rette leverandør? Kjøp av rådgivningstjenester. Beatrice Dankertsen Hennyng Fagleder anskaffelser Hvordan finne den rette leverandør? Kjøp av rådgivningstjenester Beatrice Dankertsen Hennyng Fagleder anskaffelser Omsorgsbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF (forts) Omsorgsbygg Oslo KF eier, drifter og bygger

Detaljer

Hva gjøres for å legge til rette for å øke andelen elektronisk konkurransegjennomføring i Norge?

Hva gjøres for å legge til rette for å øke andelen elektronisk konkurransegjennomføring i Norge? Hva gjøres for å legge til rette for å øke andelen elektronisk konkurransegjennomføring i Norge? André Hoddevik Leder, Seksjon for teknologi og støttesystemer (STS), Avdeling for offentlige anskaffelser

Detaljer

Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013

Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013 Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013 Formålet med reformen Enklere og mer fleksibelt regelverk Strategisk bruk

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Temadager 13.-14. mai 2009: Toveiskommunikasjon i Norge Charlotte Heberg Trondal og Tor Sandsbraaten www.thommessen.no 1. Regelverket Regelverket

Detaljer

Telefon n/a. Faks n/a

Telefon n/a. Faks n/a 1 av 5 02.09.2009 13:06 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet (NTNU), Innkjøp -Høgskoleringen 1, Poststed - Trondheim Kontaktpunkt:

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring hva blir kravene og vektlegging av miljødokumentasjon? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring hva blir kravene og vektlegging av miljødokumentasjon? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring hva blir kravene og vektlegging av miljødokumentasjon? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO En grønn gavepakke EU-direktiv 2014/24/EU 2 Historikk Tronslin-utvalget

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Økologisk mat

November 2011 - October 2013. Tema: Økologisk mat November 2011 - October 2013 Tema: Økologisk mat Hva er økologisk mat Prinsippene for økologisk landbruk HELSE-prinsippet Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Release notes til norske brukere

Release notes til norske brukere Release notes til norske brukere Fra og med 21.02.2013 forenkler vi prosessen for TED-kunngjøringer. Visma Opic har gjort et antall forbedringer av integrasjonen mellom TendSign og Doffin. Mye av informasjonen

Detaljer

KGV hva nå når rammeavtalene avvikles?

KGV hva nå når rammeavtalene avvikles? KGV hva nå når rammeavtalene avvikles? André Hoddevik Leder, Seksjon for teknologi og støttesystemer (STS), Avdeling for offentlige anskaffelser (ANS) Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Digital kjede for

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09

Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09 Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09 Eigarane av arkivplan.no har no gleda av å presentere verktøyet i ei oppdatert og forbetra utgåve. Den nye versjonen er tilgjengeleg frå 05.10.2015. Oppdateringane

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2013 Fredag 6. september 1. Flere og flere kjenner til programmet 2. De folkevalgte

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land:

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land: Kunngjøring i Doffin og TED Del I: Oppdragsgiver Anskaffelsesforskriften: Forhåndskunngjøring Dette er en kunngjøring av konkurranse Interesserte leverandører må informere oppdragsgiver om at de er interessert

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Norsk standardisering i samarbeid med EU. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Norsk standardisering i samarbeid med EU. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Norsk standardisering i samarbeid med EU Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) OFFENTLIG SEKTOR SOM PÅDRIVER FOR STANDARDISERING OG DIGITALISERING Direktoratet for forvaltning

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Brukte Arbeidsbiler Arendal Eiendom KF

Brukte Arbeidsbiler Arendal Eiendom KF Brukte Arbeidsbiler Arendal Eiendom KF Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40210513.aspx Ekstern anbuds ID M297879/JUL201510 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av gravemaskin. Klagenemnda kom

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31537863.aspx Ekstern anbuds ID 2012-247515/JAN171542 Konkurranse

Detaljer

Miljø: Endringene i EU hva betyr det for oss? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

Miljø: Endringene i EU hva betyr det for oss? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO Miljø: Endringene i EU hva betyr det for oss? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO En grønn gavepakke EU-direktiv 2014/24/EU 2 Historikk Tronslin-utvalget NOU 1997:21 Av utvalgets mandat følger det at: «Utvalget

Detaljer

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE Detaljer Tittel: Kjøp av prosjektledelse, framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 Publisert av: Lenvik kommune Publiseringsdato: 16.11.2009 Dokumenter tilgjengelige inntil: Kunngjøring Tidsfrist: 08.01.2010

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difis visjon: VI UTVIKLER OFFENTLIG SEKTOR Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Digitale tjenester

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

Innkjøp av behandlingstjenester for avfall pris eller miljø?

Innkjøp av behandlingstjenester for avfall pris eller miljø? Avfallskonferansen Stavanger 5. 7. juni 2012 Innkjøp av behandlingstjenester for avfall pris eller miljø? Hvordan fungerer miljøkalkulatorene i dag? Jørgen Saxegaard, tlf 915 12 525, jos@hjellnesconsult.no

Detaljer

Dokumentasjon for seriøsitet nytt felles europeisk egenerklæringsskjema

Dokumentasjon for seriøsitet nytt felles europeisk egenerklæringsskjema Dokumentasjon for seriøsitet nytt felles europeisk egenerklæringsskjema André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL E-bestemmelsene i nytt anskaffelsesregelverk (EU-basert) Bestemmelser

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

Anskaffelse av abonnement på kabel-tv

Anskaffelse av abonnement på kabel-tv Anskaffelse av abonnement på kabel-tv Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44707942.aspx Ekstern anbuds ID 2014-867459 Saksnummer 14/402 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=280168

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=280168 Side 1 av 6 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Hedmark Trafikk FKF Disenstrandvegen 4, Poststed Hamar Kontaktpunkt: Ved: Per Christer Konterud innkjop@hedmark-trafikk.no

Detaljer

Innleveringsløsning, regelverksimplementering og digitalisering

Innleveringsløsning, regelverksimplementering og digitalisering Innleveringsløsning, regelverksimplementering og digitalisering André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Viktigste Difi-bidrag til digitalisering av anskaffelser Standardisering

Detaljer

System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune

System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune Miljøledelse 2014 og Faglig nettverkssamling, Oslo 25-26.11.2014 Kjersti Døssland, rådgjevar innkjøp Per Hj. Svae, seniorrådgjevar, miljø

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 FORVALTNINGSRAPPORT - LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER TILTAK FOR Å FORBEDRE RUTINENE VED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Rådmannens forslag

Detaljer

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 SANDE KOMMUNE Konkurransegrunnlag Del I Anbodskonkurranse med forhandlingar Vintervedlikehald Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 KJØP AV VINTERVEDLIKEHALD Side 1 av 9 Sign. / INNHALD Del I Vilkår

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer Konkurransegrunnlag for for kjøp av Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer For levering til Difi Saksnummer: 13/0110 Konkurransegrunnlag Sak 13/0110 Kurs til statsforvaltningen

Detaljer

Utredning om system om avregning av betalingsanksjoner ifm ladestasjoner for elbiler i Norge

Utredning om system om avregning av betalingsanksjoner ifm ladestasjoner for elbiler i Norge Utredning om system om avregning av betalingsanksjoner ifm ladestasjoner for elbiler i Norge Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38736479.aspx Ekstern anbuds ID M292190/APR196605

Detaljer