Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges miljø- og biovitenskapelige universitet"

Transkript

1 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår ref. 15/ Deres ref. 15/1643 Dato Høring - Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften - uttalelse fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av om ovennevnte. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) vil med dette komme med følgende tilbakemelding på endringsforslagene: 1. Sammensetningen i NOKUTs styre NMBU ser intensjonen med å utvide NOKUTs styre slik at både studenter fra høyere utdanning og fagskolestudenter blir representert i styret. Høyere utdanning og fagskoleutdanning er forskjellige, og NMBU ser fordeler med og nødvendigheten av at begge kategorier utdanning er representert i NOKUTs styre. NMBU vil også understreke viktigheten av at styret totalt sett har en sammensetning og et antall medlemmer som samsvarer med de oppgaver det er satt til å utføre. 2. Nasjonale deleksamener Som beskrevet i høringsforslaget er intensjonen med nasjonale deleksamener i høyere utdanning, at sammenfallende fagmiljøer på den måten gis anledning til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner. Dette vil kunne gi institusjonene, myndigheter og andre aktører, nyttig og enhetlig informasjon om studentenes kunnskapsnivå, men også bidra til å utvikle det enkelte fagmiljø. NMBU ser intensjonen med at det kan avholdes nasjonale deleksamener, men NMBU ser også at dette kan være problematisk ut fra følgende eksempler og motforestillinger: Nasjonale deleksamener kan komme i konflikt med lærestedenes faglige autonomi. Et eksempel: Handelshøyskolen ved NMBU har studier i samfunnsøkonomi Postboks ÅS Hans Gran

2 og økonomi og administrasjon. Dette er fagområder som også undervises ved flere andre universiteter og høgskoler i Norge. For bachelor i økonomi og administrasjon finnes det en rammeplan utarbeidet av Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning (NRØA), og denne rammeplanen gir ganske vide rammer for hvordan lærestedene vil utvikle disse studiene i praksis. Dersom det skal gis en nasjonal eksamen, vil det kreve en mye større grad av ensretting av det faglige innholdet i de emnene hvor slik eksamen skal avholdes. Dette vil, som nevnt over, redusere autonomien. Ved nasjonale deleksamener vil det være behov for mye koordineringsarbeid på tvers av lærestedene. For å definere læringsmål til en felles eksamen, vil det også kreves mye mer arbeid enn det som var nødvendig ved utarbeidingen av rammeplanen. NMBU er av den oppfatning at arbeid i forbindelse med nødvendig administrasjon og oppfølging av slike deleksamener, og der i gjennom kostnadene knyttet til dette punktet, ikke er tilstrekkelig belyst i høringsnotatet. Ved en obligatorisk innføring vil det kunne bli behov for ekstra ressurs fra sentralt hold. Innenfor studiene i økonomi og administrasjon har de ulike lærestedene implementert aktuelt faginnhold på ulike måter inn i sine respektive emner. Enkelte læresteder har laget store integrerte emner som kombinerer metodefag og teorifag (eksempelvis matematikk og mikroøkonomi), mens andre læresteder har modellen med separate emner. Nasjonale eksamener vil måtte kreve en større grad av ensretting også på dette området. Nasjonale eksamener, som skal gis samme dag ved lærestedene, vil også kunne komme til å kreve en større grad av samordning når det gjelder lærestedenes semesterordninger. Mange læresteder har studieåret inndelt i kun to semestre, men eksempelvis NMBU har studieåret inndelt i både blokker- og parallellperioder. 3. Adgang til å utstede overtredelsesgebyr NMBU vil påpeke at konsekvensene av å omgjøre straffereaksjon i form av bøter til et administrativt gebyr, kan bli at enkelte vil betale gebyret, og fortsette å benytte den ulovlige stillingsbetegnelsen. Dersom forholdet ikke registreres i strafferegisteret, kan vernet av stillingsbetegnelse på den måten bli illusorisk. NMBU kan ikke tilrå omgjøring fra straffereaksjon til gebyr i slike tilfeller. 4. Krav om lovlig opphold som vilkår for studierett 2

3 NMBU mener prinsipielt at utdanningsinstitusjonene ikke bør stå for kontroll med innvandringsmyndighetenes avgjørelser om oppholdstillatelse, da dette hører under andre organers myndighetsområde. Dersom ordningen innføres generelt vil private utdanningsinstitusjoner få tildelt et kontrollansvar for en sentral statlig ordning. Dette kan neppe være ønskelig. Vi gjør også oppmerksom på at den foreslåtte ordningen vil føre til merarbeid på universitetene av en art som vi ikke har forutsetninger for å gjøre på en god måte. For studentene vil klagemuligheter bli illusorisk, da det ikke vil være rom for skjønn - klageadgang vil kun gjelde det formelle og ikke innholdet i en avgjørelse om å nekte/terminere studierett. Dette er betenkelig med tanke på forvaltningsrettslige prinsipper om klageadgang på enkeltvedtak. Mange studenter vil kunne villedes til å tro at deres sak om studierett får en reell behandling, mens institusjonene ikke har anledning til å overprøve utlendingsmyndighetenes vedtak, bare vurdere formalia i universitetets prosess. Et ubetinget krav om lovlig opphold i landet kan ramme forhold hvor universitetet ikke ønsker å hindre studierett (f.eks. studieopphold utenfor Norge og fjernundervisning). Det kan forekomme tilfeller, hvor det er ønskelig å kunne foreta et skjønn om studierett skal gis/opprettholdes eller nektes/termineres. I høringsbrevet defineres studierett som rett til opptak (side 7, 2. avsnitt), og departementet omtaler studenter som allerede oppholder seg i Norge. Behandlingen av søkere fra utlandet fremstår som uklar. Det bør videre bemerkes at menneskerettigheter (slik som barns rett til utdanning, alles adgang til helsetjenester) går foran krav om dokumentert opphold/legalitet. Dette bør vurderes her, ut fra en prinsipiell rett til utdanning for kvalifiserte og konkurransedyktige personer. Man kan spørre: Hvilke konsekvenser tenker man seg, dersom et universitet gjennomfører undervisning og tildeler en grad til en student, som ikke har hatt lovlig opphold i landet gjennom hele studietiden? Advokatbistand gis i dag til studenter som er mistenkt for fusk og visse andre forhold som nevnt i universitetsloven. Ordningen må ses i sammenheng med at fuskehandlinger kan møtes med straffelignende reaksjoner. Advokatbistanden i disse saker er nyttig, både for studentene og for universitetene, da advokatene bidrar til å avklare saksforholdene og strukturere møtene i klagenemnda. Dessuten avhjelper advokatene en god del misforståelser og forsinkelser i saksbehandlingen som følge av språklige barrierer. Advokattilbud er derfor en nyttig ordning i saker om fusk m.v. Tap av studierett kan ha ulike årsaker, og manglende oppholdstillatelse er bare én mulig årsak. Vi betrakter undervisningsplanen som en blanding av forvaltningsrettslig tjenesteyting og avtale mellom studenten og 3

4 undervisningsinstitusjonen en form for forvaltningsavtale. I noen tilfeller kan tap av studierett ses som et avtalerettslig brudd på studiekontrakten (f.eks. fremdrift i studiene fyller ikke forutsetningene ved opptak), og da er det ikke naturlig at studenten skal ha advokat. Det finnes imidlertid tilfeller av inndratt studierett, hvor advokatbistand kan være rimelig, jf. ordningen i forvaltningsloven 36 og analogi til bestemmelsen. Ved bruk av forvaltningsloven 36 dekkes advokatbistand normalt etterfølgende, noe som kan være vanskelig for mange utenlandske studenter. Det kan derfor være behov for en åpning for å innrømme advokatbistand allerede ved oppstart av en klagesak. Kriteriene for slikt tilbud bør vurderes og kan kanskje knyttes til grunnlaget for å nekte studierett i hvilken grad kan studenten eller utdanningsinstitusjonen klandres for situasjonen? 5. Beregning av tjenestetid for stipendiater NMBU støtter i utgangspunktet innføring av en ordning som sikrer at nye doktorer kan få et midlertidig engasjement ved utdanningsinstitusjonen uten å bli omfattet av reglene om sterk stillingsvern. Slik regelverket er utformet i dag vil et kort midlertidig engasjement, som tilbys rett etter en fireårs stipendiatperiode, ofte kunne gi den ansatte sterkt stillingsvern (som i praksis betyr fast ansettelse). Dette kan føre til at arbeidsgivere vokter seg for å komme i en situasjon hvor arbeidsgiver blir bundet til å ansette vedkommende i en fast stilling uten å ha behov for dette, med det tap dette medfører både for arbeidsgiver og potensielle ansatte til stillingen. Sett i sammenheng med at størstedelen av stipendiatstillingen har et utdannelseselement, kan det argumenteres for at behovet for et sterkt stillingsvern etter 4 års midlertidig tjeneste ikke er like framtredende som for andre mer tradisjonelle midlertidige ansettelser. Stipendiatstillingen er en såpass særegen stilling at de tradisjonelle hensynene bak utformingen av «fire-års-regelen» ikke er like fremtredende. Ordningen må imidlertid utformes på en slik måte at for de dette gjelder ikke mister opptjeningstid i Statens pensjonskasse. Dersom stipendiatperioden ikke skal regnes som opptjeningstid etter tjenestemannsloven 9 og 10, må det antas at perioden skal regnes som studietid. Normalt inngår ett år med pliktarbeid i et fireårig forløp, og det er vanskelig å begrunne at denne del av stipendiatperioden skal regnes som studietid. Det bør undersøkes hvordan endringen kan gjennomføres uten å gå på bekostning av stipendiatenes opptjeningstid i Statens pensjonskasse. 6. Endring av egenbetalingsforskriften innføring av krav om egen PC for studenter 4

5 Den økte bruken av digitale verktøy innebærer nå også at egen PC kan sies å være et læremiddel, og det foreslås at dette bør komme tydelig fram i egenbetalingsforskriften. Videre legger departementet til grunn at utdanningsinstitusjonene dekker programvare knyttet til digitale verktøy. NMBU er enig i at det i vår digitale verden er naturlig å se på PC som et læremiddel, og i lys av utviklingen er det ikke urimelig å forvente at studentene har med seg sin egen datamaskin til lærestedet. NMBU vil i den forbindelse komme med følgende bemerkninger: Den foreslåtte formuleringen: Institusjonen kan kreve at studenten har egen bærbar PC, synes å være for nær knyttet til en konkret teknologi og kan raskt bli utdatert. Formuleringen bør være i størst mulig grad teknologinøytral, eksempelvis: Institusjonen kan stille krav om at studenten disponerer eget portabelt databehandlingsutstyr til bruk i opplæringen; kravene må være leverandørnøytrale. Formuleringen er bevisst utformet slik at: - begrepet «databehandlingsutstyr» åpner for at institusjonen kan tillate f.eks. tablets - institusjonen kan stille krav til utstyret, f.eks. at det må ha tastatur, trådløs nettverk, kunne kjøre generell programvare osv. - kravene skal være leverandørnøytrale, institusjonen skal altså ikke kunne kreve at alle disponerer Mac- eller Windowsmaskin - ordet «disponeres» foreslås, siden studenten ikke nødvendigvis må være eier av utstyret og ordet «har» virker av den grunn upresist NMBU vil videre bemerke at anskaffelse av en bærbar datamaskin vil øke kostnadene for studiestart for dem som ikke har bærbar datamaskin fra før med minst kr. Dette kan skape ytterligere sosiale barrierer på veien til høyere utdanning. Bygger studiene i betydelig grad på studentenes egne datamaskiner vil de som har råd til å anskaffe maskiner med høy ytelse ( kr) oppleve fordeler i studiesituasjonen i forhold til de som bare har råd til de billigste datamaskinene. Sammen med innføring av krav til økt egenbetaling i form av egen datamaskin, bør Lånekassen vurdere å øke studiestøtten tilsvarende, eksempelvis i form av et tilskudd ved studiestart på kr Med vennlig hilsen Mari Sundli Tveit Rektor Hans Gran Saksbehandlere: Seniorrådgiverne Karen Eg Taraldrud, Christian Elind og Bjørg Ekerholt Dysvik 5

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 Sakstype: Diskusjonssak J.nr: Møtenr: 3/2010 Møtedato: 10.6.2010 Notatdato: 2010 05 27 Saksbehandler: Privatistordningen i

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 KLU 25/15 Godkjenning av innkalling til møtet 26. mai 2015

Detaljer

NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T

NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forskrift om stipendiaters pliktarbeid og ansettelsesforhold ved NTNU

Detaljer

(2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

(2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. O. nr. 48 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om universiteter

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

DI Utlendingsdirektoratet

DI Utlendingsdirektoratet DI Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeidsmarkedsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEM MOTTATT 29 APR 2009 Deres ref: : 200900199 Vår ref:

Detaljer

Kulturdepartementets høringsnotat «Organisering av praktisk-teologisk utdanning etter et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke»

Kulturdepartementets høringsnotat «Organisering av praktisk-teologisk utdanning etter et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke» DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR TIL Det kongelige kulturdepartement Deres ref: 15/1233- Vår ref: 15/18 Dato: 16.6.2015 DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR Postadresse Postboks 1075 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte Kapittel 1. Støtteformer Til

Detaljer

Innst. O. nr. 58 (2001-2002)

Innst. O. nr. 58 (2001-2002) Innst. O. nr. 58 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Høring - Endringer i arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse

Høring - Endringer i arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: 14/2614 14/2874-22 440.01/NIKR Oslo, 22.09.2014 Høring - Endringer i arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høringsinstansene Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høring av forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014- Kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester 1. Innledning Les dette sammen med A-rundskriv nr. 2/2012 samt malen til konkurransegrunnlag. Konkurranselovgivningen og andre grupper Også

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen

Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen 1.1. Offentlig og privat høyere utdanning. Staten har et særlig

Detaljer

Rektors kommentarer Korrektur i forhold til nye betegnelser og dobbeltoppføringer tas inn som foreslått.

Rektors kommentarer Korrektur i forhold til nye betegnelser og dobbeltoppføringer tas inn som foreslått. Sammendrag av høringsuttalelser fra høgskolens avdelinger Avdeling for sykepleie Til 1-2, (4) og 2-1, (4) Avdelingen ønsker ikke at rangeringsregler skal tas inn i fag- og studieplaner. Mener at det kun

Detaljer

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 EØS-rettslig vurdering... 3 1.2.1 Utgangspunkt... 3 1.2.2 Godkjenningsordningen...

Detaljer

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat.

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat. Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 15/280-28.01.2015 Høring - forslag til endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1.

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1. Vår dato : Vår referanse : 03.12.2012 2012/1598 Deres dato : Deres referanse : Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 dep. 0032 Oslo Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier (Nettstudium) ved Bjørknes Høyskole AS Mars 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Norske bachelorstudenters delstudier i USA godkjenningspraksis ved norske institusjoner. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Norske bachelorstudenters delstudier i USA godkjenningspraksis ved norske institusjoner. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Norske bachelorstudenters delstudier i USA godkjenningspraksis ved norske institusjoner Senter for internasjonalisering av høgre utdanning 2010 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning har gjennom

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer