Klinisk legeundersøkelse. En veiledning. av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. Jørgen G. Bramness Thor A. Hilberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klinisk legeundersøkelse. En veiledning. av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. Jørgen G. Bramness Thor A. Hilberg"

Transkript

1 Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand En veiledning Jørgen G. Bramness Thor A. Hilberg

2 Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand En veiledning Jørgen G. Bramness Thor A. Hilberg

3 Tittel: Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. En veiledning Forfattere: Jørgen G. Bramness Thor A. Hilberg Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning Postboks 4404 Nydalen NO-0403 Oslo Design og sats: Per Kristian Svendsen Foto omslag: Corbis (mod) Trykk: Prinfo Unique Bestilling: Telefax Telefon: Pris: NOK 100,- + porto og eks.gebyr Oslo 2004 ISBN IN Opplag: 3 000

4 Forord Dette heftet er ment som en praktisk veiledning for leger som på oppdrag fra politiet skal gjennomføre klinisk under søkelse av personer mistenkt for overtredelse av veitrafikklovens 22 om kjøring i påvirket tilstand. Den kliniske undersøkelsen skal ofte gjennomføres i all hast, mellom andre oppgaver i en travel klinisk hverdag. Leger vil ha varierende erfaring med undersøkelsen. Hvordan utfører man egentlig en klinisk legeundersøkelse for å kunne vurdere om en person er påvirket eller ikke? Forfatterne av dette heftet har begge lang erfaring i å utføre kliniske legeundersøkelser, både som deltagere i promillelege-vaktordningen ved Oslo Politikammer og som ansatte ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Thor Hilberg har videre mange års erfaring som medisinsk sakkyndig, hvor den kliniske undersøkelsen blir brukt av rettsapparatet som grunnlag i rettssaker. Jørgen G. Bramness har forsket på sammenhengen mellom ulike medikamenters konsentrasjon i blodet og utfall på de enkelte testene. Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Divisjon for Rettstoksikologi og Rus middel forskning ønsker å bidra til å kvalitets sikre den kliniske undersøkelsen slik den i dag gjennomføres av mange leger i Norge. Mistenktes rettssikkerhet og påtalemyndighetens muligheter til å gripe inn overfor kjøring i ruspåvirket tilstand kan avhenge av en godt gjennomført klinisk legeundersøkelse. Vi oppfordrer derfor til grundighet i dette arbeidet! Kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alko hol er dessverre et økende problem (1). Dette gjelder både narkotika og legemidler. Folkehelseinstituttet ønsker å informere leger som forskriver medikamenter om farene forbundet med kjøring under påvirkning av legemidler. Dette er ikke hovedintensjonen med denne veil edningen, men økt oppmerksomhet rundt dette problemet ville likevel være en ønsket bivirkning. Oslo, januar 2004 Geir Stene-Larsen Direktør Jørg Mørland Divisjonsdirektør

5 Innhold Innledning 6 Den kliniske undersøkelsen 6 Den sakkyndige rollen 7 Generelle prinsipper for blodprøvetaking 8 Bruk av tvang 8 Urinprøver 9 Forsegling av prøvetakingssett 10 Annen informasjon 10 Gjennomgang av protokollen 11 Formalia 11 Den kliniske lege undersøkelsen 12 Anamnese 12 Status presens 14 Bevissthetstilstand 14 Orientert for tid og sted 14 Hukommelsestest 14 Ansikt/hud 14 Normal mimikk 14 Lukt av åndedrett? 14 Øyne 15 Tåreflod? 15 Pupiller, størrelse 15 Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand En veiledning

6 Pupiller, lysreaksjon 15 Nystagmus 15 Konvergens-insuffisiens 15 Pulsfrekvens 16 Pulsrytme 16 Intern klokke 16 Gange rett frem over gulvet og vending under gange 16 Skjerpet Romberg 16 Finger-nese-prøve 17 Finger-finger-prøve 17 Tegn til sprøytebruk 17 Tremor 17 Oppførsel/sinnstilstand 17 Baklengstelling 17 Talen - artikulasjon 18 Talen - innhold 18 Supplerende opplysninger 18 Konklusjon 18 Underskrift 19 Kliniske effekter av vanlige rusmidler 24 Alkohol og andre dempende midler 24 Cannabis 24 Stimulerende stoffer 25 Referanser 26 Nasjonalt folkehelseinstitutt 2004

7 6 Innledning Den kliniske undersøkelsen I de aller fleste land er det ulovlig å føre motorisert kjøretøy under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler. Norge har en lang tradisjon ved at vi var et av de første landene som innførte en grense for alkohol i blodet på 0,5. Andre land har fulgt etter. I 2000 innførte Norge en ny promillegrense på 0,2. Flere land har nå også innført en såkalt nullgrense for narkotika og bilkjøring og i noen tilfeller for potensielt rusgivende medikamenter. De fleste land har en påvirkningslovgivning for andre rusmidler enn alkohol. Det vil si at man bedømmer på virk nings grad ut fra blodprøveresultater kombinert med en kli nisk undersøkelse av mistenkte og en bedømmelse av andre forhold. I Norge kombineres resultatet av en blodprøve med resultatene av en klinisk undersøkelse utført av en lege. Begge disse elementene teller sammen med en vurdering av andre forhold når retten skal avgjøre om mistenkte har gjort seg skyldig i overtredelse av veitrafikklovens 22 om kjøring i påvirket tilstand. Den kliniske legeundersøkelsen ble utviklet i flere land sam tidig fra 1940-tallet (2-4). Den er basert mer på klinisk kunnskap og tradisjoner enn på vitenskapelig forskning av de ulike elementenes gyldighet. Vi vet i liten grad hvor godt den kliniske undersøkelsen predikerer manglende skik kethet i trafikken, selv om vi vet at den er relatert til konsentrasjonen av rusmidler i blodet (5-8). På den annen side har undersøkelsen en god face-validity, dvs. at det kan synes åpenbart at den vil si noe om manglende skikket het i trafikken dersom den påviser utfall. Vi har mange års erfaring med bruk av undersøkelsen. Den har vært utviklet i takt med vår forståelse av hva som er tegn på påvirkning av ulike stoffer. Nye tester og observa sjoner er blitt lagt til ettersom vår kunnskap har øket og nye mis bruksstoffer har blitt aktuelle. Gamle tester har blitt fjernet av samme grunn. Det nyeste skjemaet (se sidene 20 22) inneholder 27 ulike tester og observasjoner. Den kliniske undersøkelsen blir utført under varierende forhold av leger med ulik erfaring og motivasjon. De fleste leger gjør ikke mange slike undersøkelser per år, kanskje bare noen få i løpet av sin karriere. Ingen mistenkte blir undersøkt av mer enn én lege. Alt dette vil kunne redusere påliteligheten (reproduserbarheten/reliabiliteten) av den kliniske undersøkelsen. På den annen side er undersøkelsen lett å gjennomføre og krever lite utstyr. Den har vært brukt i mange år og bygger på etablert klinisk kunnskap. Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand En veiledning

8 De mange testene og observasjonene som er inkludert i den kliniske legeundersøkelsen er tatt med for å øke sensitiviteten av den kliniske undersøkelsen. Testene og observasjonene har ulik sensitivitet for å avdekke påvirkning av de forskjellige stoffene som kan gi påvirkning. Likevel avdekker nok den kliniske undersøkelsen bare de grovere grader av påvirkning. Det kan antakelig være stor variasjon i hvordan folk som ikke er påvirket klarer testene. Likeledes kan mange som er kraftig påvirket likevel klare å utføre testene uten anmerkning. For å illustrere den lave sensitiviteten kan vi nevne et materiale fra Divisjon for Rettstoksikologi og Rus middel forskning ved Folkehelseinstituttet, der personer med blodalkoholkonsentrasjon på mellom 1,5 og 2 promille i 7 % av tilfellene ble vurdert som ikke påvirket og i 20% av tilfellene kun som lett påvirket. For å øke sensitiviteten av den kliniske undersøkelsen er det viktig at hele undersøkelsen utføres hvis det er mulig. Alle testene bør gjennomføres så nøyaktig som mulig og legene skal deretter foreta en helhetsvurdering. I denne situasjonen er det kanskje lett å tenke at det var da ikke så ille eller riktignok klarte den undersøkte ikke testen, men er han påvirket?. Ta konsekvensen av dine observasjoner! Påvirkning er ikke noe annet enn det du faktisk ser. Sammenhengen mellom de ulike tester/observasjoner og stoffer vil i noen grad bli gjennomgått senere i denne veiledningen. 7 Den sakkyndige rollen Når politiet anmoder deg om assistanse til innhenting av blodprøve og klinisk undersøkelse trer du ut av rollen som en behandlende lege og over i en sakkyndig rolle. Dette kan være uvant for mange leger. Dersom du til vanlig er behandlende lege for den undersøkte bør du vurdere om du er inhabil og i stedet bør få en kollega til å gjøre undersøkelsen. Dette er også den eneste muligheten du har til å reservere deg mot å gjennomføre en klinisk legeundersøkelse og å ta blodprøve av mistenkte. Det heter seg at du plikter å utføre ditt verv som sakkyndig samvittighetsfullt og etter beste skjønn og overbevisning. Som sakkyndig plikter du å gi til kjenne alle opplysninger som du mener kan belyse saken. Du bør opplyse personen du undersøker om ditt rollebytte. Du bør også informere om at opplysninger som kommer fram i denne sammenhengen skal gis videre til politiet og ikke er underlagt taushetsplikt på samme måte som informasjon pasienter gir deg i andre sammenhenger. Nasjonalt folkehelseinstitutt 2004

9 8 En polititjenstemann skal alltid bevitne blod- og urinprøvetaking og være tilstede når den kliniske undersøk elsen gjennomføres. Legeundersøkelsen er viktig når det gjelder å vurdere om en person har kjørt i påvirket tilstand og blir ofte fremlagt som bevis for retten. Enkelte ganger må undersøkende lege også vitne i retten. Gjør derfor undersøkelsen grundig. Dersom enkelte tester ikke lar seg utføre eller siktede nekter, notér dette. Mange leger foretrekker også å beholde en kopi av undersøkelsen i eget arkiv i tilfelle de får spørsmål om dette senere. Generelle prinsipper for blodprøvetaking Bruk av tvang Tidsaspektet er viktig da en rekke misbruksstoffer for svinner raskt fra blodet. Tilbakeregning kan kun i begrenset grad, om overhodet, kompensere for svunnen tid. Utfør derfor først blodprøvetaking, deretter klinisk undersøkelse så fort som mulig og til slutt urinprøve. Strekkode-etiketten skal alltid settes på i lengderet ningen av blodprøverørene. Pilen på etiketten skal peke mot korken på røret. Bare slik kan den avleses elektronisk. Blodprøven vil i slike saker nesten alltid være det sentrale bevismiddelet, slik at det er avgjørende at blodprøve tas selv om dette er problematisk. Nasjonalt folkehelse institutt, Divisjon for Rettstoksikologi og Rusmiddelforskning bør minst få 2 fulle blodrør à 5 ml for å få utført fullt analyse repertoar. Kan man få tatt 4 blodprøver à 5 ml bør man gjøre dette om ikke vektige grunner taler i mot. Urinprøve kan gi viktig tilleggsinformasjon, spesielt ved inntak av heroin og γ-hydro ksybutyrat (GHB), men kan på ingen måte erstatte blodprøve. Vener finnes best ved å stase og palpere. Bruk av tynn kanyle kan gjøre det lettere å treffe lumen i venen. Ordinære kanyler kan rekvireres fra Folkehelseinstituttet. Mange rusmiddelmisbrukere som har brukt intrave nøse rusmidler i lang tid vil være vanskelig å venepunktere. De kan ha mange tromboflebitter og okkluderte vener. Se etter vener på håndbak, fotrygg, ankel og håndledd. Utenfor syke hus vil de fleste vegre seg for å stikke i lysken, på halsen eller arterielt. Men husk at dette er en vurdering du som lege gjør ut fra hensynet til liv og helse og på bakgrunn av din egen kompetanse. Det kan også være nyttig å ha ti lgjengelig noen tynne venepunksjonsredskaper så som butterflies. Den som er mistenkt for overtredelse av veitrafikkloven eller andre lover plikter å avgi blodprøver og andre prøver i forbin Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand En veiledning

10 delse med politiets etterforskning. Dette betyr at man ikke kan motsette seg at slike prøver bli innhentet. I prinsippet skal man innhente blodprøve selv om mistenkte motsetter seg dette. Det ligger til politiet å avgjøre om tvang skal benyttes. Det er vår erfaring at de aller fleste prøver lar seg innhente uten bruk av tvang. Ofte vil man komme til målet ved å ta tiden til hjelp. Dette må dog ikke komme i konflikt med ønske om å innhente blodprøver så raskt som mulig. Det er bare hensynet til liv og helse som kan tale imot innhenting av blod- og urinprøve. Husk at slike prøver kan innhentes selv om den kliniske undersøkelsen ikke gjennomføres. 9 Urinprøver Det er også viktig å ta tiden til hjelp for å få innhentet urinprøve. Selv om en bedømmelse av påvirkning i veitrafikklovens forstand bare kan gjøres på bakgrunn av blodprøver kan en urinprøve gi viktig tilleggsinformasjon. Dette gjelder for stoffer som heroin, kokain og gammahydroksybutyrat (GHB). I visse tilfeller ønsker også politiet subsidiært å undersøke om mistenkte har overtrådt narkotikalovgivningen eller legemiddellovgivningen. En urinprøve vil kunne fungere som bevismateriale i slike sammenhenger. Den mistenkte skal observeres av en polititjenestemann når han eller hun avgir urinprøve. Sosial- og helse direktoratet har laget egne retningslinjer for inn henting av urinprøver som kan få sanksjonære konsekvenser (IS-14/2002). Skrivet er ikke primært utformet med tanke på kjøring og rusmidler. Retningslinjene bør likevel være kjent og overholdes. Hovedprinsippet er sikring av prøven. Vi anbefaler at alle leger innhenter og gjør seg kjent med disse retningslinjene (www.shdir.no/assets/3940/rundskrivis14_02.pdf). Noen elementer blir her nevnt: Man skal observere prøvetakingsrøret under hele prosessen Man skal se at prøvegivers urin kommer ned i prøvetakingsrøret Prøvegiver skal aldri håndtere den avgitte urinprøven alene, men sammen med prøvetaker Vanligvis vil politiet være trent i korrekt innhenting av urinprøve. Gjør det til en rutine å innhente urinprøver i slike saker. Hvis siktede vet at han eller hun til slutt må avgi urinprøve vil man sjeldnere oppleve problemer med innhenting av urinprøven. Nasjonalt folkehelseinstitutt 2004

11 10 Forsegling av prøvetakingssett Annen informasjon Det er legens oppgave å sikre prøvetakingskjeden fram til sending. Dette består av å sette strekkode-etiketter på urin- og blodprøverør, plassere disse i plastesken og forsegle denne med vedlagte forseglingsetikett. Denne etiketten lar seg ikke fjerne uten at den blir ødelagt og setter spor på plast esken. Hvis du har glemt noe og må bryte forseglingen må du angi dette på skjemaet slik at ikke andre mistenkes for å ha brutt forseglingen. Ved spørsmål eller problemer kan leger gjerne kontakte Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for Rettstoksikologi og Rusmiddelforskning på telefon. Politi eller påtalemyndighet skal betale for de tjenester legen yter. I henhold til Forskrift om salær fra det offentlige til advokater med videre (www.odin.dep.no/jd/norsk/regelverk/lover/ /index-dok000.b-n-a.htm) framgår det at også helsepersonell har krav på godtgjørelse ( 1.5) nærmere fast satt i Justisdepartementets rundskriv G-2/02 (eventuelt senere versjon). Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand En veiledning

12 Gjennomgang av protokollen Formalia (se s. 20) Rekvisisjonsskjemaet brukes til å rekvirere analyser av rusmidler og medikamenter i blod og urin og består av to sider. Den første siden inneholder stort sett formalia, mens den andre siden er viet den kliniske legeundersøk elsen. Skjemaet skal leses elektronisk. Skriv derfor tydelig! Bruk helst svart penn! Dataene skal kunne brukes som grunnlag for en foreløpig uttalelse til rekvirenten om mistenkte var påvirket eller ikke. Fyll derfor ut skjemaet nøyaktig! Første side av skjemaet skal i all hovedsak utfylles av politi eller påtalemyndighet, dvs. den instans som rekvirerer prøven. Det er den undersøkende leges oppgave å angi: Om klinisk undersøkelse er utført (notér alltid hvorfor den kliniske undersøkelsen ikke er gjennomført!) Om huden ble renset før venepunksjon for blodprøve og i såfall med hva Dato og klokkeslett for blod- og urinprøver Blodprøver som blir tatt med mer enn 20 minutters mellomrom vil bli analysert som individuelle blodprøver når det gjelder alkohol. Rekvirent vil da få 2 svar som kan gi informa sjon om fallende eller stigende rus og evt. hvor stort fallet eller stigningen er. For andre rusmidler eller medikamenter vil ikke to forskjellige prøvetakingstidpunkter på samme skjema bli tolket slik. Det må eventuelt sendes inn 2 separate prøvesett for å få liknende informasjon angående andre rusmidler, men dette gir sjelden tilleggsinformasjon av særlig nytteverdi. Husk å skrive under på skjemaet i feltet som er satt til prøvetakers underskrift! Det er også naturlig å se over de feltene politi eller påtale myndig het skal ha fylt ut og eventuelt minne dem på at de må fylle ut nøyaktig. Som undersøkende lege skal du se til at blodprøvene blir forseglet og at skjemaet kommer på plass i konvolutten. Nederst på side 1 finnes strekkode-etiketter til å feste på blod- og urinprøveglass. Strekkode-etiketten skal settes på i lengderetningen. Pilen skal peke mot prøverørets kork. Dette fordi strekkode-etiketten skal leses elektronisk. 11 Nasjonalt folkehelseinstitutt 2004

13 12 Den kliniske lege undersøkelsen (se s. 21) Anamnese Notér dato og klokkeslett for når den kliniske legeunder søkelsen av den mistenkte starter, selv om dette er i forbindelse med blodprøvetaking. Ikke nevn dato og klokkeslett for mistenkte, da dette skal spørres etter som del av den senere undersøkelsen. Den kliniske legeundersøkelsen skal alltid gjennomføres når det foreligger mistanke om på virkning av andre rusmidler enn alkohol. Protokollen for den kliniske legeundersøkelsen skal sendes sammen med side 1 av protokollen til Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for Rettstoksikologi og Rusmiddelforskning i vedlagte konvolutt. Opplysninger om alkoholinntak: Svar om mulig på alle spørsmål, da tidspunkter og mengder danner grunnlag for eventuell tilbakeregning og andre beregninger. 1. Hva er inntatt (angi også eventuelt alkoholprosent) og i hvilken mengde 2. Når startet inntaket 3. Når ble det avsluttet 4. Brukes alkohol regelmessig Disse opplysningene er spesielt viktige dersom det foreligger opplysninger om inntak etter kjøring og dersom det har gått flere timer siden kjøringen fant sted (begynte). Bruk eventuelt baksiden av arket. Opplysninger om aktuelt inntak av andre rusmidler/medikamenter: Notèr 1. Hvilket stoff/medikament 2. Mengde 3. Tidspunkt 4. Inntaksmåte Noter helst disse opplysninger både for siste og nest siste inntak. Noter spesielt dersom det skal være inntatt noe i tilslutning til eller etter kjøring/hendelse. Bruk eventuelt baksiden av arket. Brukes rusmidler eller medikamenter regelmessig?: Her angis om mistenkte bruker rusmidler regelmessig eller ikke. Regelmessig bruk deles i daglig, ukentlig eller sjeldnere bruk. Det er viktig å notere hvilke stoffer/medikamenter og i hvilke doser med hensyn til vurdering av eventuell toleranseutvikling. Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand En veiledning

14 Eventuelle sykdommer: Det er viktig å notere dersom det foreligger psykiatriske eller nevrologiske lidelser, diabetes, hodeskader eller andre forhold som kan influere på undersøkelsen. Supplerende opplysninger (bruk gjerne baksiden): noter for eksempel 13 Dersom det er inntatt medikamenter etter hendelsen, i forbindelse med akuttmedisinsk behandling eller som del av en selvbehandling. Dersom det foreligger sykdom, skade eller lyte som vanske lig gjør undersøkelsen (for eksempel halting, nevrologisk sykdom, demens eller lignende) En grundig anamnese kan danne grunnlag for vurdering av påvirkning siden usammenhengende forklaringer kan være et tegn på påvirkning. På de neste sidene følger en nærmere gjennomgang av de ulike punktene i den kliniske undersøkelsen. Nasjonalt folkehelseinstitutt 2004

15 38201M :01 Side EN 1 14 Når startet inntaket? M Cannabis Morfin/h Påbegynt dato D D M M Å Å Å Å Klokken SNAP-OUT BLANKETT FRA WITTUSEN Når ble inntaket & JENSEN avsluttet? - POSTBOKS 115 KALBAKKEN, 0902 O Amfetamin Andre s Bruker den undersøkte alkohol jevnlig? Opplysninger aktuelt alkoholinntak: Aktuelle inntak: Opplysninger om aktuelt (stoff, inntak mengde, av andre tidspunkt, rusmidler/medikamen inntaksmåte Hva er inntatt, mengde? Status presens De ulike testene og observasjonene i status presens er stort Når startet inntaket? Benzodiazepiner Kokain Klinisk sett undersøkelse selvforklarende - sendes og krever til SRI bare sammen allmenn med rekvisisjonen legekunnskap Når ble inntaket avsluttet? Brukes rusmidler eller M og lite utstyr for en lege å gjennomføre. Cannabis Flere av de Morfin/heroin Klinisk undersøkelse tillegges stor vekt ved vurderingen medikamenter jevnlig? ulike Hva? 1 EN SNAP-OUT BLANKETT testene FRA WITTUSEN og Bruker observasjonene den & undersøkte JENSEN - alkohol er POSTBOKS likevel jevnlig? beskrevet 115 KALBAKKEN, nærmere 0902 OSLO på - TELEFON 22 9 dersom det foreligger sentralnervøs påvirkning Amfetamin av annet enn alkohol Andre sterke analgetika bak siden av Opplysninger protokollens om aktuelt side inntak 24 av og andre gjennomgås rusmidler/medikamenter: Aktuelle inntak: heretter, daglig Påbegynt i dato detalj. DDeler D av status presens (stoff, mengde, er omarbeidet tidspunkt, inntaksmåte til norske Benzodiazepiner M M Å Å Å Å Klokken Kokain Versjon Organisk løsningsm 253 for hold fra Drug Recognition Expert Programs, ukentlig i USA Cannabis Morfin/heroin Annet (9 15). SRI nr. Klinisk undersøkelse Opplysninger - sendes aktuelt til alkoholinntak: SRI sammen med rekvisisjonen Brukes rusmidler eller, sjeldnere Klinisk undersøkelse Hva tillegges er inntatt, stor mengde? vekt ved vurderingen Amfetamin medikamenter Andre jevnlig? sterke analgetika Hva? NKETT FRA WITTUSEN dersom Bevissthetstilstand det & JENSEN foreligger - sentralnervøs POSTBOKS 115 Normal påvirkning KALBAKKEN, eller Aktuelle av sløv? inntak: annet 0902 Vurder enn OSLO alkohol - TELEFON årvåkenhet, Bevissthetstilstand Orientert for tid og sted Når startet inntaket? om mistenkte (stoff, mengde, responderer tidspunkt, inntaksmåte adekvat på Fullt bevisst Når ble inntaket avsluttet? Påbegynt dato, daglig spørs mål og oppfatter instrukser. Observer Sløv D D M M Å Å Å Å Klokken Bruker den Somnolent undersøkte om den alkohol undersøkte jevnlig? Versjon 253 venter til, instruksen om er ferdig aktuelt inntak og responderer av andre rusmidler/medikamenter: SRI nr. ukentlig Brukes rusmidler eller Bevisstløs Opplysninger medikamenter jevnlig? uten Hva? latens. Ev lse - sendes Opplysninger til SRI sammen aktuelt med alkoholinntak: rekvisisjonen, sjeldnere Øyne Protokollen Pupiller ges stor vekt ved Hva vurderingen inntatt, mengde? Benzodiazepiner Kokain Organisk Upåfallende løsningsmiddel skal Størrelse leses maskinelt ralnervøs påvirkning av annet Orientert enn alkohol for Vet mistenkte hvilken dag Bevissthetstilstand og dato det Orientert Blanke for tid og sted? Hukommelsestest Når startet inntaket?, daglig Skriv tydelig Cannabis Morfin/heroin tid og sted er? Vet mistenkte hvor han Fullt eller bevisst Annet hun Bruk (se helst baksiden) svart penn Blodsprengte Store Når ble inntaket avsluttet? befinner seg? Bruk fornuft Sløvnår det M Å Å Å Å Klokken Amfetamin, ukentlig Andre sterke analgetika Tallene skal Tåreflod? Små Bruker den undersøkte alkohol jevnlig? Versjon 253 Somnolent Antall tall (1-4) gjelder å bedømme kvaliteten av svaret. se slik ut Aktuelle inntak: Gange rett frem over gulvet Vending under gang Ev, sjeldnere Opplysninger om aktuelt (stoff, inntak mengde, av andre tidspunkt, rusmidler/medikamenter: inntaksmåte Bevisstløs Eventuelle sykdommer linntak: Protokollen Øyne Pupiller Hukommelsestest Hukommelsestest Bevissthetstilstand utføres ved at den Noe usikker Noe usikker Benzodiazepiner Kokain Orientert for tid og sted? Hukommelsestest Ansikt/hud skal Organisk leses Upåfallende maskinelt løsningsmiddel Størrelse Lysreaksjon undersøkte på Fullt et bevisst tidlig tidspunkt (se baksiden) i undersøk elsen får Upåfallende Cannabis Brukes rusmidler Morfin/heroin eller Skriv tydelig Blanke Sløv Annet opplyst fire 2 sifrede tall Må støttes Blussende medikamenter jevnlig? Hva? Bruk helst svart penn Sett kryss slik X Blodsprengte Store Treg Somnolent (for eksempel et telefonnummer), og får Oppførsel/sinnstilstand Antall tall (1-4) (flere Blekt Amfetamin rubrikker Andre sterke analgetika Tallene skal Tåreflod? avkrysses Små ved behov) Ingen Su l jevnlig? Bevisstløs Svettende be skjed om å huske disse. se slik utved Aktuelle inntak: slutten Eventuelle andre årsaker ti Gange rett frem over gulvet Vending under gange Skjerpet Romberg Øyne Pupiller Adekvat/normal tak av andre rusmidler/medikamenter: (stoff, mengde, tidspunkt, inntaksmåte, daglig Nystagmus av undersøkelsen spør Eventuelle man etter disse Annet ved sideblikk sykdommer (ett ben, 5 sekunder) Upåfallende Størrelse Lysreaksjon Sløv/apatisk Kokain Organisk, løsningsmiddel ukentlig tallene. Antall riktige tallpar påføres Noe usikker skjemaet (fra 0 til 4). Noe usikker Noe usikker Blanke Sint/voldsom Blodsprengte Store Treg Forvirret Morfin/heroin Brukes rusmidler eller Annet, sjeldnere Må støttes medikamenter jevnlig? Hva? Tåreflod? Små Ingen Psykotisk Andre sterke analgetika Ansikt/hud Er ansiktsfargen normal eller Oppførsel/sinnstilstand er det noe (flere rubrikker Baklengstelling Bevissthetstilstand Orientert Gange rett for frem tid over og sted? gulvet Hukommelsestest Vending under gange Ansikt/hud Skjerpet Urolig/rastløs Romberg Supplerende Normal Finger-nese-prøve opplysninger mimikk? Fullt bevisst avkrysses ved behov) (20 tall fra 107) å merke seg? Eventuelle (se baksiden) andre årsaker til nedsatte (ett Upåfallende ben, ferdigheter 5 sekunder) lukkede øyne ksmåte, daglig Sløv Adekvat/normal Etter Annet min mening er undersøkte Korrekt Noe usikker Noe usikker Blussende Somnolent Sløv/apatisk Få feil, ukentlig Antall tall (1-4) Blekt 1 Noe usikker Ikke påvirket Noe 2 usikker Lett påvi Bevisstløs Sint/voldsom Mange feil Må støttes Svettende, sjeldnere Øyne Pupiller Forvirret Nekter Oppførsel/sinnstilstand (flere rubrikker Nystagmus Baklengstelling ved sideblikk? Konvergens-insuffisie Hva? Påvirkningen antas å skyldes: Tale Upåfallende Størrelse avkrysses ved behov) Lysreaksjon Psykotisk (20 tall fra 107) Normal artikulasjon? Bevissthetstilstand Normal mimikk Orientert for Har tid og sted? mistenkte Hukommelsestest normal mimikk Ansikt/hud Urolig/rastløs eller er Normal mimikk? Lukt av åndedrettet? Blanke Fullt bevisst (se baksiden) Supplerende Adekvat/normal opplysninger Lett Korrekt grad Lett grad den påfallende? Annet Upåfallende Blodsprengte Store Sløv Sløv/apatisk Treg Etter Blussende min mening er undersøkte Få feil Alkohol Somnolent Tåreflod? Små Antall Sint/voldsom Ingen tall (1-4) Blekt Mange feil Tynner o.l. 1 Ikke påvirket 2 Lett påvirket 3 Modera Gange rett frem over gulvet Vending Bevisstløs Forvirret under gange Skjerpet Romberg Svettende Undersøkte Finger-nese-prøve Nekter Finger-finger-prøve (ett ben, 5 sekunder) lukkede øyne lukkede øyne Psykotisk Navn Øyne Pupiller Nystagmus ved sideblikk? Konvergens-insuffisiens? Puls Noe usikker Noe Urolig/rastløs usikker Påvirkningen antas å skyldes: Upåfallende Størrelse Lysreaksjon Frekvens rt for tid og sted? Hukommelsestest Lukt av åndedrett? Ansikt/hud Er det noen Normal spesiell mimikk? lukt Lukt Noe av åndedrettet? usikker Noe usikker Noe usikker Blanke (se baksiden) Upåfallende Må støttes Etter min mening er undersøkte Blodsprengte Store av mistenktes Treg ånde Aceton Rytme lvis Oppførsel/sinnstilstand Blussende drett? (flere 1 rubrikker Ikke påvirket Baklengstelling Alkohol 2 Lett påvirket TaleAnnet 3 Moderat påvirket 4 Tåreflod? Små Ingen i Antall tall (1-4) avkrysses Blekt ved behov) (20 tall Tynner fra 107) o.l. Normal artikulasjon? Meningsfylt innhold? Gange rett frem over gulvet Vending under gange Skjerpet Romberg Undersøkte Finger-nese-prøve Finger-finger-prøve Tegn til sprøytebruk Svettende Adekvat/normal (ett Påvirkningen Annet ben, 5 sekunder) antas å lukkede Korrekt skyldes: øyne lukkede øyne Annen mulig årsak ti r Nystagmus Sløv/apatisk ved sideblikk? Konvergens-insuffisiens? Navn Fødselsdato Klinisk legeundersøkelse av Puls personer Få feil mistenkt for kjøring Intern i påvirket klokke tilstand En veiledning Noe usikker Noe usikker Stikkmerker se Lysreaksjon Sint/voldsom Frekvens Mange feil (angi 30 sek. med Noe usikker Noe usikker lukkede Noe øyne) usikker Trombose/ rmale Lett Forvirret grad Nekter Flebitter NS (se bakside for kommentarer) ANAMNESE ATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) ANAMNESE 9.02 ONKLUSJON STATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) ANAMNESE Wittusen & Jensen AS KONKLUSJON STATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) ANAMNESE Wittusen & Jensen AS KONKLUSJON STATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) ANAMNESE 0123

16 TATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) ANAMNESE EN SNAP-OUT BLANKETT Cannabis FRA WITTUSEN & JENSEN Morfin/heroin - POSTBOKS 115 KALBAKKEN, Annet Fullt bevisst 0902 OSLO - TELEFON, daglig Sløv Amfetamin Andre sterke analgetika Somnolent, ukentlig Aktuelle inntak: Bevisstløs (stoff, mengde, tidspunkt, inntaksmåte 15, sjeldnere Øyne Er det noe å merke seg ved undersøktes Øyne Pupiller SRI nr. Klinisk undersøkelse øyne - sendes til SRI sammen med rekvisisjonen Upåfallende ved observasjon? Størrelse Bevissthetstilstand Orientert for tid og sted? Hukommelsestest Ansikt/ Klinisk undersøkelse tillegges stor vekt ved vurderingen Blanke Brukes rusmidler eller Fullt bevisst (se baksiden) Up dersom det foreligger sentralnervøs medikamenter jevnlig? påvirkning av annet Hva? enn alkohol Blodsprengte Store Tåreflod? Er det tåreflod? Sløv Blu Tåreflod? Små Somnolent Antall tall (1-4) Ble Påbegynt dato D D M M Å Å Å Å Klokken Gange rett frem over gulvet Vending unde, daglig Bevisstløs Versjon 253 Sv Pupiller, størrelse Størrelse vurderes Øyne både i lys Pupiller Nystagm, ukentlig Noe usikker Noe usikk Opplysninger aktuelt alkoholinntak: Upåfallende og mørke, sammenlign med Størrelse Lysreaksjon Ne Protokollen Hva er inntatt, mengde?, sjeldnere Blanke annen person. Må støttes skal leses mask Le Blodsprengte Store Treg Ty Når startet inntaket? Oppførsel/sinnstilstand Skriv tydelig Bevissthetstilstand Orientert (flere rubrikke Tåreflod? for tid og sted? Hukommelsestest Små Ansikt/hudIngen Bruk Normal helst svart mimikk pe Når ble Pupiller, inntaket lysreaksjon avsluttet? I et mørkt rom, alternativt avkrysses ved behov) Fullt bevisst (se baksiden) Upåfallende Gange rett frem over gulvet Vending under gange Skjerpet Romberg Tallene skal Finger med øynene lukket i minst ett minutt, skal pupillene Adekvat/normal Bruker den undersøkte alkohol Sløv jevnlig? Blussende (ett ben, trekke 5 sekunder) slik ut Annet lukked 01 Somnolent Sløv/apatisk seg sammen på mindre Noe usikker enn 1 Antall sekund Noe tall (1-4) usikker ved belysning. Blekt Opplysninger om aktuelt inntak av andre rusmidler/medikamenter: Eventuelle sykdomm Sik Bevisstløs Sint/voldsom Svettende Noe usikker No Benzodiazepiner Forvirret Nystagmus Øyne Kokain Nystagmus undersøkelsen Pupiller Organisk løsningsmiddel Må støttes utføres ved at Nystagmus ved sideblikk? Konvergens-in Us Upåfallende Psykotisk den undersøkte Størrelse Oppførsel/sinnstilstand instrueres Lysreaksjon i å (flere se ut rubrikker til Cannabis Morfin/heroin Annet Baklengstelling Tale Blanke Urolig/rastløs avkrysses ved behov) Lett (20 grad tall fra 107) Lett Norma grad sidene. Nystagmus er karakterisert ved Amfetamin Blodsprengte Andre sterke analgetika Store alter nerende rask Adekvat/normal Treg og langsom øye Annet bevegelse. Nystagmus er en test på bl.a. 1 Ikke påvirket 2 Le Etter min mening Korrekt er undersøkte Aktuelle inntak: Tåreflod? Små Sløv/apatisk Ingen Eventuelle andre års Få feil De (stoff, mengde, tidspunkt, inntaksmåte Gange rett frem over gulvet Vending under Sint/voldsom gange Skjerpet Romberg Finger-nese-prøve Mange feil Finger-fingerlukkede øyne Ne balanse og likevektsfunksjon i det indre øret og i hjernen. Nystagmus kan sees under påvirkning, Påvirkningen men antas også lille (ett ben, 5 sekunder) lukkede øyne Forvirret Nekter Noe usikker Noe usikker å skyldes: Psykotisk Brukes rusmidler eller ved andre tilstander. Urolig/rastløs Noe usikker Noe usikker Noe usikk medikamenter jevnlig? Hva? Må støtteshold en penn ca. 40 cm foran øynene og fikser den undersøktes hode. Etter min Før mening pennen er undersøkte Supplerende opplysn Oppførsel/sinnstilstand (flere rubrikker Baklengstelling rolig helt Taleut til sidene., daglig avkrysses Vurder: ved behov) (20 tall fra 107) Normal artikulasjon? Meningsfylt in 1 Ikke påvirket 2 Lett påvirket 3 Moderat påvirke Undersøkte Adekvat/normal Annet Korrekt, ukentlig Navn Sløv/apatisk 1. Om det er Påvirkningen ujevn bevegelse Få feil antas å skyldes: av øynene Annen, sjeldnere Sint/voldsom 2. Om det er nystagmus i ytterposisjon Mange feil Forvirret Nekter 3. Om det er nystagmus før 45 Bevissthetstilstand Orientert Psykotisk for tid og sted? Hukommelsestest Ansikt/hud Normal mimikk? Lukt av åndedre Fullt bevisst (se baksiden) Upåfallende Urolig/rastløs Sløv Somnolent Bevisstløs Øyne Upåfallende Blanke Blodsprengte Wittusen & Jensen AS KONKLUSJON STATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) ANAMNESE Tåreflod? Gange rett frem over gulvet Noe usikker Må støttes Nasjonalt folkehelseinstitutt Sint/voldsom 2004 Forvirret Psykotisk Wittusen & Jensen AS KONKLUSJON STATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) Disse funnene skal tolkes slik Blussende at ett funn er nystagmus av Alkohol Undersøkte Etter min mening lett grad, er undersøkte mens Antall to tall eller (1-4) tre gir Blektnystagmus av tydelig grad. Tynner o.l Navn Fødselsdato 1 Ikke påvirket 2 Lett påvirket Svettende 3 Moderat påvirket 4 påvirket Konvergensinsuffisiens Pupiller Konvergens insuffisiens betyr Nystagmus mang ved lende sideblikk? Konvergens-insuffisiens? Puls Størrelse evne til Lysreaksjon se i kryss. Under søk el sen utføres Frekvens Påvirkningen antas å skyldes: Annen mulig årsak til nedsatt kjørefer ved at en gjenstand, for eksempel en Store Små Treg penn, føres mot den under søktes nese, Ingen samtidig som den under søkte instrueres Rytme Vending under gange Skjerpet Romberg Finger-nese-prøve Finger-finger-prøve Tegn til sprøyt i å følge gjenstanden med blikket. Det observeres om den (ett ben, 5 sekunder) Undersøkte lukkede øyne lukkede øyne undersøkte klarer å konvergere (skjele). Normalt Lege vil de fleste Navn Noe usikker Fødselsdato ID-nr. (evt. navn med blokkbokst Stikkmerk mennesker klare å følge en gjenstand, og se denne skarpt, Noe usikker Noe usikker Noe usikker Trombose til den er ca cm fra neseryggen. Flebitter Oppførsel/sinnstilstand (flere rubrikker avkrysses ved behov) Adekvat/normal Sløv/apatisk Annet Baklengstelling (20 tall fra 107) Korrekt Få feil Mange feil Nekter Wittusen & Jensen AS KONKLUSJON STATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) Tale Normal artikulasjon? Meningsfylt innhold? Suppleren (bruk evt o

17 ullt bevisst (se baksiden) Upåfallende medikamenter jevnlig? Hva? Aceton løv Blussende Alkohol Annet omnolent Antall tall (1-4) Klinisk Blekt undersøkelse - sendes til SRI Tynner sammen o.l. med rekvisisjonen, daglig evisstløs Svettende 16 Klinisk undersøkelse tillegges stor vekt ved vurderingen Pupiller Pulsfrekvens Notèr pulsfrekvens Nystagmus dersom ved det sideblikk? (slag/min) foreligger Konvergens-insuffisiens? sentralnervøs, ukentlig påvirkning Pulsav annet enn alkohol Intern klokke rt påfallende for tid og sted? Hukommelsestest Ansikt/hud Normal Størrelse Lysreaksjon mimikk? Lukt av åndedrettet? Frekvens (angi 30 sek. med (se baksiden) Upåfallende, sjeldnere Aceton lukkede øyne) lanke Pulsrytme Er pulsens rytme Påbegynt regelmessig dato lvis Blussende D Deller Alkohol M Muregel messig? Tynner o.l. Antall sek Å Å Å Å Klokken lodsprengte Store Treg Rytme Annet Bevissthetstilstand Orientert for tid og sted? Hukommelsestest i Antall tall (1-4) Blekt flod? Små Ingen Fullt bevisst (se baksiden) Svettende Opplysninger aktuelt alkoholinntak: e rett frem over gulvet Vending under gange Skjerpet Romberg Finger-nese-prøve Finger-finger-prøve Sløv Tegn til sprøytebruk Tremor rikker Intern klokke Nystagmus (ett ben, ved 5 Dette sekunder) sideblikk? er Konvergens-insuffisiens? en Hva lukkede test inntatt, øyne på mengde? oppfatning lukkede Puls øyne av tid, Intern klokke Somnolent Antall tall (1-4) lse oe usikker Lysreaksjon Noe usikker og dette kan påvirkes av Frekvens (angi 30 sek. med Når startet inntaket? rusmidler. Bevisstløs lukkede Stikkmerker øyne) rmale sikker Noe usikker Testen utføres Noe ved usikker at den undersøkte Noe usikker Trombose/ Når ble inntaket avsluttet? Øyne Pupiller ore Treg Rytme Flebitter å støttes instrueres i å lukke øynene og Upåfallende å si fra Antall sek. å Ingen Bruker den undersøkte alkohol jevnlig? Størrelse Lysreaksjon ørsel/sinnstilstand (flere rubrikker Baklengstelling når det har Talegått 30 sekunder. Blanke Deretter Supplerende opplysninger ng sses under ved gange behov) Skjerpet Romberg Finger-nese-prøve (20 tall fra 107) Finger-finger-prøve Opplysninger Normal artikulasjon? om aktuelt Meningsfylt Tegn inntak til sprøytebruk av innhold? andre rusmidler/medikamenter: Tremor startes testen. Blodsprengte Store (bruk evt også baksiden) Treg kker (ett ben, 5 sekunder) lukkede øyne lukkede øyne dekvat/normal Annet Korrekt e usikker BenzodiazepinerTåreflod? Stikkmerker Kokain Små Ingen Organisk løsningsm løv/apatisk ikker int/voldsom orvirret rubrikker sykotisk rolig/rastløs et min mening er undersøkte : Få feil Gange rett frem Den undersøkte skal stå Gange rett frem over gulvet Vending under gange Skjerpet Romberg Noe usikker Noe usikker Noe Mange feil Cannabis usikker Trombose/ Morfin/heroin over gulvet og på streken med den ene (ett Annet Flebitter ben, 5 sekunder) Nekter vending under gange foten foran den Amfetamin Noe usikker andre Andre sterke analgetika Noe usikker Baklengstelling Tale Supplerende opplysninger Noe usikker (20 tall fra 107) Normal artikulasjon? med armene Meningsfylt Aktuelle inntak: innhold? langs (bruk evt også baksiden) (stoff, mengde, tidspunkt, inntaksmåte Må støttes Korrekt siden mens han mottar Oppførsel/sinnstilstand (flere rubrikker Baklengstelling Få feil instruksjonene ( divided attention ). avkrysses ved behov) Han skal ta 9 hæl tå (20 tall fra 107) Ikke påvirket Mange feil 2 Lett påvirket 3 skritt Moderat langs påvirket rett strek 4 på gulvet påvirket (bruk hobbytape 5 Umulig å e.l.), bedømme snu Adekvat/normal mht. påvirkningsgrad Brukes rusmidler eller Annet Korrekt Nekter på streken medikamenter og ta 9 hæl tå jevnlig? skritt Hva? Sløv/apatisk tilbake. Hvorfor? Få feil Vending Annen under mulig årsak gange til nedsatt foretas Sint/voldsom kjøreferdighet som gardist vending Mange feil på streken uten hjelpeskritt. Forvirret Vurder om undersøkte: Nekter kningen antas å skyldes: te 1. Mister balansen, ukentlig under instruksjonen Urolig/rastløs Lett påvirket 3 Moderat påvirket 4 påvirket 5 Umulig å bedømme mht. påvirkningsgrad (skal stå på, streken) sjeldnere te Lege Etter min mening Hvorfor? er undersøkte 2. Starter før instruksen er ferdig Annen Fødselsdato mulig årsak til nedsatt kjøreferdighet ID-nr. (evt. navn med blokkbokstaver Underskrift 3. Stanser Bevissthetstilstand før de er ferdig Orientert 1 for Ikke tid påvirket og sted? Hukommelsestest 2 Lett påvirketansikt/hud 3 Modera Fullt bevisst (se baksiden) Upåfallende 4. Ikke setter hæl til tå Sløv Påvirkningen antas å skyldes: Blussende 5. Bommer på streken Somnolent Antall tall (1-4) Blekt 6. Bruker armene for å holde balansen Bevisstløs Svettende Lege7. Uriktig antall skritt Fødselsdato ID-nr. (evt. navn med Øyne blokkbokstaver Underskrift Pupiller Nystagmus ved sideblikk? 8. Ukorrekt Upåfallende vending eller mister balansen ved vending Størrelse Lysreaksjon Blanke Undersøkte Ved 3 eller flere Blodsprengte bom Navn på streken Storeanses testen Treg som Fødselsdato Skjerpet Romberg STATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) ANAMNESE Wittusen & Jensen AS KONKLUSJON STATUS PRESENS (se bakside for kommentarer), daglig Psykotisk Tåreflod? Små Vending under gange Be undersøkte Gange rett frem stå over med gulvet bena samlet mens du instruerer: Stå på ett ben med Noe usikker Noe usikker lukkede øyne og armene fremover eller langs siden i 5 sekunder. Vurder: Må støttes Oppførsel/sinnstilstand (flere rubrikker 1. Svaiing avkrysses ved behov) 2. Arm bevegelser Adekvat/normal Annet 3. Hopp Sløv/apatisk 4. Antall ganger foten settes ned Sint/voldsom Forvirret Ingen Skjerpet Romberg (ett ben, 5 sekunder) Noe usikker Baklengstelling (20 tall fra 107) Korrekt Få feil Mange feil Nekter Psykotisk Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand En veiledning Urolig/rastløs Etter min mening er undersøkte Finger-nese-prøve lukkede øyne Noe usikker Tale Normal artikulasjon?

18 iner Upåfallende Størrelse Lysreaksjon Brukes rusmidler Kokain eller Organisk løsningsmiddel Klinisk undersøkelse tillegges Benzodiazepiner stor vekt ved vurderingen Kokain medikamenter jevnlig? Bevissthetstilstand Hva? Orientert Blanke for tid og sted? Hukommelsestest Ansikt/hud Normal Lett mimikk? grad Lukt Lett av grad ånde Fullt bevisst Annet dersom det foreligger sentralnervøs påvirkning av annet enn alkohol Morfin/heroin (se baksiden) Upåfallende Blodsprengte Store TregCannabis Supplerende opplysninger Morfin/heroin Sløv Blussende Alkohol Andre sterke analgetika Tåreflod? Små Ingen Påbegynt dato 17, daglig Somnolent Antall tall (1-4) D DBlekt MAmfetamin M Å Å Å Å Klokken Andre sterke analgetika Tynner Finger nese prøve Gange rett frem Dette over gulvet er en Vending koordinasjonstest under gange Eventuelle Skjerpet som andre Romberg årsaker utføres ved at armene holdes (stoff, utstrakt mengde, tidspunkt, til inntaksmåte til Finger-nese-prøve nedsatte ferdigheter Finger-fingerlukkede øyne Bevisstløs (ett Aktuelle Svettende ben, inntak: punkt, inntaksmåte, ukentlig 5 sekunder) lukkede øyne Øyne Pupiller Noe usikker Opplysninger Noe usikker aktuelt alkoholinntak: Nystagmus ved sideblikk? Konvergens-insuffisiens? Puls, sjeldnere Upåfallende siden. Øynene lukkes og deretter føres Størrelse Lysreaksjon Hva inntatt, mengde? Frekvens Noe usikker Noe usikker Noe usikk henholdsvis høyre og venstre pekefinger ller Blanke Må støttes Bevissthetstilstand Orientert for tid og sted? Hukommelsestest Når mot nesetippen. Ansikt/hud startet inntaket? Normal mimikk? Lukt av åndedrettet? lig? Hva? Brukes rusmidler eller Blodsprengte Store Treg Rytme Fullt bevisst (se Oppførsel/sinnstilstand baksiden) (flere Upåfallende rubrikker Baklengstelling medikamenter jevnlig? Tale Hva? Tåreflod? avkrysses Små Når ved behov) Ingen ble inntaket avsluttet? Aceton Supplerende (20 tall fra opplysninger 107) Normal artikulasjon? Meningsfylt in Sløv Blussende Alkohol Gange Finger finger prøve rett frem over gulvet Vending Adekvat/normal under Utføres gangeved Bruker Skjerpet at den Romberg øynene undersøkte lukkes Finger-nese-prøve alkohol Korrekt og jevnlig? Annet armene holdes Opplysninger utstrakt til om siden aktuelt og inntak Finger-finger-prøve Annet Tegn til sprø Somnolent Antall tall (1-4) Blekt Tynner o.l. (ett ben, 5 sekunder) lukkede øyne lukkede øyne Sløv/apatisk, Få feil at daglig av pekefingrene føres andre rusmidler/medikamenter: Bevisstløs Svettende Noe usikker Noe usikker Sint/voldsom sammen slik Mange at de feil skal Stikkme Øyne Pupiller Nystagmus Noe Benzodiazepiner ved sideblikk? Konvergens-insuffisiens?, ukentlig usikker Noe usikker Kokain Puls Intern Noe usikker Organisk klokke Trombo løs Upåfallende Forvirret treffe hverandre et stykke foran Nekternesen. Størrelse Lysreaksjon Frekvens (angi 30 sek. Flebitte Må støttes Blanke Psykotisk Testen er noe Cannabis, sjeldnere vanskeligere enn fingerneseprøven. Normal mimikk? Lukt av åndedrettet? Rytme Suppler Morfin/heroin lukkede Annetøyne Orientert Oppførsel/sinnstilstand (flere Urolig/rastløs rubrikker Baklengstelling Tale Blodsprengte for tid og sted? Hukommelsestest Store Treg Ansikt/hud avkrysses ved behov) (20 tall fra 107) Normal artikulasjon? Meningsfylt innhold? (se baksiden) Amfetamin Bevissthetstilstand Andre sterke Orientert analgetika for tid og sted? Hukommelse Upåfallende Aceton (bruk An ev Tåreflod? Små Ingen Fullt bevisst (se baksiden) Adekvat/normal Etter Annet min Blussende mening er undersøkte Aktuelle Korrekt inntak: Alkohol Annet Gange rett frem over gulvet Vending Tegn til under sprøytebruk gange Skjerpet Romberg Noter om (stoff, Finger-nese-prøve du mengde, observerer tidspunkt, Finger-finger-prøve inntaksmåte ferske Sløv stikkmerker i vener Mange som feil du lett får Somnolent Tegn til sprøytebruk Tremor Sløv/apatisk Antall tall (1-4) 1 Ikke påvirket Få feil 2 Lett påvirket 3 Moderat påvirket (ett ben, Blekt 5 sekunder) lukkede øyne lukkede Tynner øyne o.l. 4 påvirket Sint/voldsom tilgang til Antall ta Svettende Noe usikker Noe usikker Bevisstløs Stikkmerker Forvirret (albueregion). Nekter Palpér eventuelt disse for å Pupiller Påvirkningen Nystagmus Noe usikker ved antas sideblikk? å skyldes: Konvergens-insuffisiens? Noe usikker Noe Pulsusikker Annen Intern Trombose/ mulig klokke årsak til nedsatt kjørefe Psykotisk kjenne etter Brukes tromboflebitter. rusmidler eller Øyne Dette vurderes gradgjerne samtidig som man tapper blod Pupiller Størrelse Flebitter Må støttes Lysreaksjon (angi 30 sek. med medikamenter jevnlig? Frekvens Hva? Upåfallende Størrelse Urolig/rastløs lukkede øyne) Lysreaksjon Lett Oppførsel/sinnstilstand (flere rubrikker Baklengstelling Tale Blanke avkrysses ved behov) prøven før selve undersøkelsen begynner. Supplerende opplysninger Store Treg Etter min mening er undersøkte (20 tall fra 107) Normal artikulasjon? Meningsfylt Rytme Blodsprengte innhold? Store (bruk evt Antall også sek. baksiden) Treg ei Små Ingen, daglig Adekvat/normal Korrekt 1Annet Ikke påvirket Undersøkte Tremor2 Lett påvirket Be den mistenkte 3 Moderat påvirket Tåreflod? strekke hendene ut. 4 Små Ingen påvirket Legg Lege 5 Umulig å b lvet Vending Sløv/apatisk under gange Skjerpet Romberg Finger-nese-prøve Få feil Finger-finger-prøve, ukentlig Tegn til sprøytebruk Tremor Gange rett frem over gulvet Vending under gange Skjerpet Rom (ett ben, 5 sekunder) Sint/voldsom Navn lukkede øyne lukkede øyne Mange eventuelt feil et ark over hendene Fødselsdato (nedadvendte ID-nr. (evt. navn med blokkbokst (ett ben, 5 Hv se Noe usikker Påvirkningen antas å skyldes:, håndflater) for sjeldnere å forsterke/synliggjøre Annen mulig Stikkmerker årsak en til nedsatt Lett kjøreferdighet grad Forvirret Nekter Noe usikker Noe usikker Noe usikker Noe usikker Noe usikker Trombose/ Psykotisk tilstede vær Bevissthetstilstand ende tremor. Orientert Flebitter for tid og sted? Hukommelsestest Ansikt/hud Noe usikk Urolig/rastløs Fullt bevisst Må støttes (se baksiden) Upåfallend Wittusen & Jensen AS KONKLUSJON STATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) Wittusen & Jensen AS KONKLUSJON STATUS PRESENS (se bakside for kom tand (flere rubrikker Baklengstelling Tale Oppførsel/ Normal eller Sløv sløv? Vur der Oppførsel/sinnstilstand Supplerende opplysninger (flere rubrikker Baklengstellin Blussende ov) Etter min mening er undersøkte (20 tall fra 107) Normal artikulasjon? Meningsfylt innhold? (bruk evt også baksiden) sinnstilstand årvåkenhet, om Somnolent avkrysses mis tenkte ved behov) Antall tall (1-4) (20 Blekt tall fra 10 l Undersøkte Lege 1 Annet Korrekt Ikke påvirket 2 Lett påvirket 3 Moderat påvirket Bevisstløs Navn responderer Fødselsdato ade kvat 4 Adekvat/normal påvirket på 5 ID-nr. (evt. navn med Annet Umulig å bedømme mht. Svettende Korrekt påvirknin Få feil blokkbokstaver Underskrift spørsmål Øyne og oppfatter Pupiller Sløv/apatisk Hvorfor? Nystagmus Få feil ved s Mange feil Påvirkningen antas å skyldes: Annen Upåfallende mulig årsak til nedsatt Størrelse Sint/voldsom kjøreferdighet Lysreaksjon Mange fe Nekter instruk ser. Observer om Blanke Forvirret Lett Nekter grad den undersøkte venter Blodsprengte Store Psykotisk Treg til instruksen er ferdig og Tåreflod? Små Urolig/rastløs Ingen responderer uten latens. r undersøkte Gange rett frem over gulvet Vending under gange Skjerpet Romberg Finger-nese-p rsøkte Denne testen Lege er i noen Etter grad min mening gjentagelse er undersøkte (ett ben, av 5 sekunder) en ligere 4 påvirket tid lukkede øyne ket 2 Lett påvirket 3 Moderat påvirket Fødselsdato observasjon, ID-nr. (evt. og navn slik 5 Umulig å bedømme mht. påvirkningsgrad Noe usikker med sett 1blokkbokstaver Noe til usikker Ikke en påvirket viss Underskrift grad 2 en Lett test påvirket 3 intern konsistens ved undersøkelsen. Hvorfor? Noe usikker Noe usikk å skyldes: Baklengstelling Nasjonalt folkehelseinstitutt 2004 SJON STATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) ANAMNESE Be den mistenkte Oppførsel/sinnstilstand telle fra (flere 107 rubrikker og nedover ett og ett tall ( osv) til avkrysses ved behov) Adekvat/normal for eksempel 87. De vanskelige Annet punktene Sløv/apatisk Lege er rundt 100 og rundt 90. Noter antall Sint/voldsom Undersøkte feil og eventuelt om mistenkte bruker Forvirret Navn uvanlig lang tid på å telle. Fødselsdato ID-nr. (evt. navn med blokkbokstaver Underskrift Annen mulig årsak til nedsatt Må støttes kjøreferdighet Påvirkningen antas å skyldes: Wittusen & Jensen AS KONKLUSJON STATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) ANAMNESE Psykotisk Urolig/rastløs Etter min mening er undersøkte Baklengstelling (20 tall fra 107) Korrekt Få feil Mange feil Nekter Tale Normal artikul Fødselsdato 1 Ikke påvirket 2 Lett påvirket 3 Moderat påvirket 4

19 Bevisstløs Gange rett frem over gulvet Vending under gange Øyne Pupiller Noe usikker Noe usikker Upåfallende Størrelse Lysreaksjon Blanke rt for tid 18 og sted? Hukommelsestest Ansikt/hud Må støttes Normal mimikk? (se baksiden) Blodsprengte Store Treg Upåfallende Talen artikulasjon Oppførsel/sinnstilstand (flere rubrikker Tåreflod? Små lvis avkrysses Blussende ved behov) i Gange Antall rett frem tall over (1-4) gulvet Vending Blekt under gange Adekvat/normal Svettende Sløv/apatisk Noe usikker Noe usikker r Nystagmus Sint/voldsom ved sideblikk? se Lysreaksjon Forvirret Må støttes rmale Lett Psykotisk grad re Treg Oppførsel/sinnstilstand (flere rubrikker avkrysses ved behov) å Ingen Adekvat/normal g under gange Skjerpet Romberg (ett ben, Sløv/apatisk ker 5 sekunder) Sint/voldsom e usikker Forvirret Nekter ikker Noe usikker Noe usikker Noe usikker Psykotisk Påvirkningen antas å skyldes: Urolig/rastløs ubrikker t e Må Under hele Ingen undersøkelsen Baklengstelling snakker man (20 tall Alkohol fra 107) med mistenkte. På bakgrunn av samtalen med mistenkte skal man Skjerpet Romberg Finger-nese-prøve Korrekt Tynner o.l. (ett Annet ben, 5 sekunder) lukkede øyne vurdere Få feil snøv ling, langsom tale, latens eller Konvergens-insuffisiens? Puls Mange feil andre avvik. Noe usikker Noe usikker Talen innhold Under hele Baklengstelling undersøkelsen snakker man Urolig/rastløs Tale Rytme (20 tall fra 107) Normal artikulasjon? Meningsfylt med mistenkte. På bakgrunn av samtalen Antall innhold? sek. Etter Annet min mening med mistenkte er undersøkte Korrekt Finger-nese-prøve Finger-finger-prøve skal man også Tegn vurdere til sprøytebruk om Tremor lukkede øyne Få feil 1 Ikke mistenkte lukkede påvirket uttrykker øyne 2 Lett seg påvirket klart, 3forståelig Moderat påvirket 4 påvirket 5 Mange feil og med en intern konsistens. Stikkmerker Baklengstelling Supplerende Tale Noen personer som blir Supplerende opplysninger (20 tall fra 107) Normal artikulasjon? Meningsfylt innhold? Etter min mening opplysninger undersøkte (bruk evt også baksiden) fremstilt for under søkelse Korrekt 1 Ikke påvirket 2 nekter Lett påvirket å sam arbeide 3 Moderat om påvirket 4 påvirket 5 Umulig å bedømm Få feil Undersøkte Lege en slik undersøkelse. I Mange feil Navn Fødselsdato ID-nr. (evt. navn med blokkbokstaver Hvorfor? Un Påvirkningen Nekter antas å skyldes: rubrikken for supplerende opplysninger kan Annen mulig årsak til nedsatt kjøreferdighet man notere seg slikt mang lende samarbeide. Videre kan man her komme med kommen tarer som kan Undersøkte Lege Lett påvirket 3 Moderat påvirket forklare 4 hvorfor påvirket en som 5 åpenbart Umulig å bedømme ikke klarer mht. å påvirkningsgrad gjennomføre Navn Fødselsdato ID-nr. (evt. navn med blokkbokstaver Underskrift en rekke tester likevel ikke blir bedømt Hvorfor? som påvirket eller Annen mulig motsatt. årsak til nedsatt kjøreferdighet Wittusen & Jensen AS KONKLUSJON STATUS PRESENS (se bakside for komme Wittusen & Jensen AS KONKLUSJON STATUS PRESENS (se ba Skjerpet Svettende Romberg Finger-nese-prøve Finger-finger-prøve (ett ben, 5 sekunder) lukkede øyne lukkede øyne Nystagmus ved sideblikk? Konvergens-insuffisiens? Puls Frekvens Noe usikker Noe usikker Noe usikker Lukt av åndedrettet? Rytme Aceton Tale Normal Annet artikulasjon? Meningsfylt innhold? Finger-finger-prøve Tegn til sprøytebru lukkede øyne Stikkmerker Intern klokke (angi 30 Noe sek. usikker med Trombose/ Frekvens Nekter Flebitter lukkede øyne) Trombose/ Flebitter Annen mulig årsak til nedsatt kjøreferdighet Konklusjon Ved konklusjon bør det legges liten eller ingen vekt på opplysninger om inntak. På den ene side opplyser mange Lege ikke om at de har inntatt et stoff. På den andre side behøver ikke opplysninger om nylig inntak nød vendigvis føre til en konklusjon om påvirkning. Fødselsdato ID-nr. (evt. navn med blokkbokstaver Underskrift Fra status presens 2 3 avvik blant testene innebærer oftest lett påvirkning, 4 6 moderat. Husk at blodalkoholkonsentrasjoner ned mot 0,5 promille alkohol gir en lett påvirkning som vanskelig lar seg påvise klinisk uten mer avansert teknologi. Eldre kan normalt ha litt problemer med enkelte av testene. Hvis den undersøkte har vært med på slik legeundersøkelse tidligere, vil han eller hun oftest greie seg vesentlig bedre grunnet læringseffekten. Supplerende o (bruk evt også Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand En veiledning

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO Deres dato Deres ref Vår ref Vår dato 19.12.2013 2012/01029-008 HVAIggr 2014/158 05.03.2014 Høringssvar fra toksikologisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon

Detaljer

Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk. Fysiologi og identifiseringsøvelser

Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk. Fysiologi og identifiseringsøvelser Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk Fysiologi og identifiseringsøvelser Fysiologi og narkotikasymptomer Se sammenhengen mellom inntak av rusmidler og de tegn og symptom vi ser etter i lesetestene. Kjenne

Detaljer

Orientering til legen

Orientering til legen Orientering til legen Bakgrunn for legeundersøkelsen Personell som ber om denne legeundersøkelsen (Helseattest for arbeid i tau) ønsker å sertifisere seg eller å opprettholde et gyldig personell sertifikat

Detaljer

Oppfølging av rusmiddelmisbrukere med urinprøver

Oppfølging av rusmiddelmisbrukere med urinprøver Anne Smith-Kielland Seniorforsker,dr. philos Nasjonalt folkehelseinsittutt, divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning E-post: anne.smith-kielland@fhi.no Oppfølging av rusmiddelmisbrukere med

Detaljer

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %:

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %: Opplysninger om arbeidsgiver: Arbeidsgiver: Opplysninger om skadelidte: Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo SKADEMELDING YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte Arbeidssted: Navn: Privat adresse:

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2012 Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 HPV-foreldre-barnbrosjyre_trykk_rev4_280814.indd

Detaljer

Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet. Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning

Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet. Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning 28 INNHOLD Kap 1 Innledning... 3 Ca 1 rusmiddelanalyser i blod- og pusteprøver av bilførere... 3 Alkohol

Detaljer

SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) Universitetet i Oslo

SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) Universitetet i Oslo Rett til ratt? Oslo 14. april 2015 10:15-10:40 Psykisk syk bak rattet Hva gjøres innen psykisk helsevern for å hindre at alvorlig syke kjører bil? Jørgen G. Bramness SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning)

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

Bergs Balanseskala: Skåringsskjema

Bergs Balanseskala: Skåringsskjema Bergs Balanseskala: Skåringsskjema Testpersonens navn/fødselsdato og år: Dato/signatur 1. Sittende til stående 2. Stående uten støtte 3. Sittende uten støtte 4. Stående til sittende 5. Fra en stol til

Detaljer

Retningslinjer for testing på rusmidler i urin

Retningslinjer for testing på rusmidler i urin Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.1.18.3.2.1.11 Dok.nr: D07616 Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Generell Utarbeidet / revidert av: Helle B. Hager Godkjent av: Helle

Detaljer

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Personalia Personnummer: Navn: Adresse : Postnr: Sted: Pasientens telefon: Nærmeste pårørende (adresse, telefon): Sosiale forhold Innsøkende kommune:

Detaljer

Formål og problemstilling

Formål og problemstilling Alkohol og rusmidler påvist i urin og blod - bakgrunn- og overgrepskarakteristika blant kvinner som mistenker rusmiddelassistert voldtekt Konferanse: Seksuelle overgrep i et kroppslig perspektiv arr. av

Detaljer

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter?

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Kan legen

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

KTA. Storebrand Helseforsikring AS, Postboks 464 1327 Lysaker. Nøkkelperson. Forsikrede

KTA. Storebrand Helseforsikring AS, Postboks 464 1327 Lysaker. Nøkkelperson. Forsikrede RETURADRESSE: Storebrand Livsforsikring AS, VOK Helsevurdering Postboks 500, 1327 Lysaker Storebrand Helseforsikring AS, Postboks 464 1327 Lysaker KTA KRYSS AV FOR TYPE FORSIKRINGSDEKNING DET SØKES OM

Detaljer

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes Rusmisbruk hos kollegaer AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes 1 Hvem er jeg? Psykiatrisk sykepleier Seksjon IR (Illegale rusmidler)/ Forskning, Naltrekson studien AKAN hovedkontakt i 50% stilling

Detaljer

Medisinske og psykiske effekter av cannabis. Lege Jørgen G. Bramness

Medisinske og psykiske effekter av cannabis. Lege Jørgen G. Bramness Medisinske og psykiske effekter av cannabis Lege Jørgen G. Bramness Kort om stoffet cannabis Framstilles av cannabis sativa Marihuana (bhang) - tørkede blader Hasjisj (ganja, charas) - tørkede pressede

Detaljer

Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015

Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015 Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015 2 Folkehelseinstituttets oppgaver Helseovervåking Epidemier Miljøhendelser Store ulykker

Detaljer

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 OPIATER Avdelingsoverlege Finn Johansen Rogaland A-senter Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? - Medikamenter

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

SINIS En sercening av enkelte nevropsykologiske utfall hos hjerneslagpasienter. Navn: Født: Testperson: Når syk: Hemisfære:

SINIS En sercening av enkelte nevropsykologiske utfall hos hjerneslagpasienter. Navn: Født: Testperson: Når syk: Hemisfære: SINIS En sercening av enkelte nevropsykologiske utfall hos hjerneslagpasienter. Navn: Født: Testperson: Adresse: Når syk: Hemisfære: Skår 1. Kan ikke utføre testen. 2. Kan delvis. 3. Kan. Dato: Dato: Be

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Veksthormonmangel Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn som nylig har fått

Detaljer

Legemiddelbruk. Bare en liten pille? Legemiddelbruk hos eldre. Legemiddelbruk. Effekter av legemidler hos eldre: Egen opplevelse av legemidlene:

Legemiddelbruk. Bare en liten pille? Legemiddelbruk hos eldre. Legemiddelbruk. Effekter av legemidler hos eldre: Egen opplevelse av legemidlene: Bare en liten pille? En undersøkelse om eldres egne opplevelser av hverdagen med legemidler Molde, 10.5.2010 Lars André Olsen Legemiddelbruk Antall faste legemidler per døgn 4 legemidler per døgn 2 personer

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer Isotretinoin Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon og den informasjon som er

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Skriv ut Lukk Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Rundskriv fra Statens helsetilsyn Til: Landets leger Landets apotek IK-15/2000 2000/1050 18.9.2000 Se også I-5/2003 Legemiddelassistert

Detaljer

Medisinering i skole og barnehage

Medisinering i skole og barnehage I dette heftet finner du: Medisinering i skole og barnehage Informasjon - Intern avklaring, arbeidstaker og arbeidsgiver - Veiledning til legemiddelhåndtering - Informasjonsskriv om medisinering av elever

Detaljer

Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk

Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk Fylkeslege Marit Dypdal Kverkild Fylkeslege Jan Vaage Rusrelaterte oppgaver Opptrappingsplanen for rusfeltet Folkehelsearbeid Rettighetsklager på

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL flerdosebeholder endosebeholder HVORDAN DU BRUKER INSTANYL Pasientveiledning Viktig informasjon om Instanyl Gjør deg kjent med denne viktige informasjonen og sørg for å lese pakningsvedlegget i boksen

Detaljer

Jan-Erik Myhr seksjonsleder - Statens vegvesen Kjellbjørn Riise Johansen politispesialist. Sola 12.mars 2014

Jan-Erik Myhr seksjonsleder - Statens vegvesen Kjellbjørn Riise Johansen politispesialist. Sola 12.mars 2014 Møre og Romsdals-modellen Aktiv bruk av Vegtrafikkloven 34 Samarbeid mellom Statens vegvesen, Fylkesmannen og politiet. FTU og Trygg trafikk er viktige bidragsytere Jan-Erik Myhr seksjonsleder - Statens

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MEDISINSK GASTRO SENGEPOST FÅR MELDT NY PASIENT MANN FØDT I 1950 INNLEGGELSEDIAGNOSE: MAGESMERTER,HEMATEMESE (kaffegrut), ULCUS? TIDLIGERE: OPERERT

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) Nr. 18/512 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF 2015/EØS/18/53 av 25. august 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) under henvisning til traktaten om opprettelse av

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

Rus og førerkort - helsekrav. Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams

Rus og førerkort - helsekrav. Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams Rus og førerkort - helsekrav Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams Forskriftens krav Alle klasser: Vedlegg 1 2 nr. 5 jf. 3 og 4:

Detaljer

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2012

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2012 Seksjonsdommer ABC TRIAL 2012 Presentasjon basert på originalutgave av Federation Internationale de Motocyclisme Trial Commission (CTR) Illustrasjoner: Klaus Hesler. Oversatt til Norsk av Maarten Mager.

Detaljer

KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING Kommentarer til rusmiddel- og dopingstatistikk i fengslene 2004

KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING Kommentarer til rusmiddel- og dopingstatistikk i fengslene 2004 KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING Kommentarer til rusmiddel- og dopingstatistikk i fengslene 24 Sammendrag Statistikken for 24 må ses i sammenheng med at det til enhver tid var nær 3 innsatte. Totalt

Detaljer

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no internett: www.helsetilsynet.no Rundskriv IK-1/2009 Saksnr.

Detaljer

MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET

MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET Tenk deg å komme i direkte kontakt med hva du opplever akkurat her og nå. Prøv ikke å ha noen forventninger om hvordan denne øvelsen burde føles, eller hva øvelsen burde

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Kronisk nyresvikt Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn med kronisk nyresvikt.

Detaljer

Til deg som skal begynne med Trulicity

Til deg som skal begynne med Trulicity Til deg som skal begynne med Trulicity Denne brosjyren er laget for voksne personer med type 2-diabetes som har fått foreskrevet Trulicity som en del av deres behandling. Start her Trulicity kommer i en

Detaljer

Din behandling med XALKORI (crizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon

Din behandling med XALKORI (crizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget for informasjon

Detaljer

Helseundersøkelse. FORTROLIG I utfylt stand. Fylles ut av ansatt/søker: Navn: Fødsels og person nr.: Adresse: Tjenestested:

Helseundersøkelse. FORTROLIG I utfylt stand. Fylles ut av ansatt/søker: Navn: Fødsels og person nr.: Adresse: Tjenestested: Helseundersøkelse Fylles ut av ansatt/søker: Navn: Fødsels og person nr.: Adresse: Tjenestested: Helseattesten gjeldet stilling/opptak ved: Egenerklæring 1. Sykdommer i familien (foreldre, søsken, egne

Detaljer

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned: Skademeldingen gjelder: SKADEMELDING VED PERSONSKADE Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo postmottak@spk.no, tlf. 22 24 15 53 Yrkesskade/yrkessykdom Dødsfall (avdøde

Detaljer

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2016. OBS dette heftet er ment å illustrere reglene i SR, ved tvil må man sjekke hva som står i reglene.

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2016. OBS dette heftet er ment å illustrere reglene i SR, ved tvil må man sjekke hva som står i reglene. Seksjonsdommer ABC TRIAL 2016 Presentasjon basert på originalutgave av Federation Internationale de Motocyclisme Trial Commission (CTR) Illustrasjoner: Klaus Hesler. Sist oppdatert mars 2016 OBS dette

Detaljer

Informasjon til tannleger og leger om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgamfyllinger

Informasjon til tannleger og leger om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgamfyllinger besøksadresse Årstadveien 19, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 62 71 telefaks +47 55 58 98 62 web uni.no/helse/bivirkningsgruppen epost bivirkningsgruppen@uni.no organisasjonsnummer

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2016 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)

Detaljer

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2014. Dødsårsaksregisteret

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2014. Dødsårsaksregisteret 2015 Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2014 Dødsårsaksregisteret Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2014 Dødsårsaksregisteret 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Område 3, Avdeling for helseregistre

Detaljer

BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009

BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009 SØKNAD OM OPPTAK 2009 BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009 1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn Fest passbilde her

Detaljer

Nevrobiologisk forståelse av avhengighet

Nevrobiologisk forståelse av avhengighet Nevrobiologisk forståelse av avhengighet Liliana Bachs Avd. overlege, spesialist i klinisk farmakologi, dr.philos Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning Rusmidler STIMULERENDE 1 4 5 Et rusmiddel

Detaljer

Nye rusmidler! Faretegn og tiltak!

Nye rusmidler! Faretegn og tiltak! Oslo kommune Helseetaten Nye rusmidler! Faretegn og tiltak! Odd Martin Vallersnes! Legeskiftleder! Spesialist i allmennmedisin! Allmennlegevakten! Oslo Legevakt! PhD-stipendiat! Avdeling for Allmennmedisin!

Detaljer

Psykososialt miljø. Dokumenttype: Prosedyre. Dato: 2010-04-10

Psykososialt miljø. Dokumenttype: Prosedyre. Dato: 2010-04-10 Psykososialt miljø Tema: Henstilling om tiltak. Dokumenttype: Prosedyre. Dato: 2010-04-10 Godkjenn: Astrid Gynnild Formål Prosedyren skal bidra til å sikre at skolen oppfyll kravene i opplæringslovens

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund 4. januar 2016 Rekruttreglement Frittstående obligatoriske elementer TRINN 1 1. Balanse med løftet ben i horisontalplanet foran Stå på tå med samlede ben, armer ut i favn. Ett skritt direkte på tå. Ben

Detaljer

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre.

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre. Pasning og mottak Momenter: 2 spillere, 1 ball 4 kjegler til å markere hvor man skal stå (varier avstand etter ferdighet). Den ene spiller pasning, mens den andre demper, før det spilles tilbake igjen.

Detaljer

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD ADHD Norges fagkonferense 2009 Oslo 2.03.09 Helsestasjonens rolle Helsestasjonen er et lavterskeltilbud En trenger ikke henvisning for å få samtale med helsesøster

Detaljer

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med pasienter som nå er nær eller allerede

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling RETNINGSLINJER: MEDISINERING I SKOLE OG SFO > Forside / Reglement / Utdeling av medisiner Utskriftsvennlig August 09 Retningslinjer for utdeling av medisiner ved Andebu

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER

STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 26. juni 2013 1. Innledning Politi i operativ tjeneste påtreffer ofte mennesker

Detaljer

Retningslinjer. Ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming. vernmotovergrep.bufdir.no. Illustrasjonsfoto: Sidsel Andersen

Retningslinjer. Ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming. vernmotovergrep.bufdir.no. Illustrasjonsfoto: Sidsel Andersen Retningslinjer Ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming Illustrasjonsfoto: Sidsel Andersen vernmotovergrep.bufdir.no INNHOLD Retningslinjer 1 PLAKAT OM RETNINGSLINJER 3 2 INNLEDNING 4 3

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2001-9.5.1994. LIV/UFØREPENSJON - Spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-2. Forsikringen ble tegnet i desember 90 og forsikrede fylte (delvis) ut "ren" egenerklæring.

Detaljer

Jinarc Viktig sikkerhets- informasjon til pasienter

Jinarc Viktig sikkerhets- informasjon til pasienter Jinarc (tolvaptan) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver

Detaljer

TIPS. Sør-Øst VEILEDER FOR REGISTRERING OG RAPPORTERING AV VUP

TIPS. Sør-Øst VEILEDER FOR REGISTRERING OG RAPPORTERING AV VUP TIPS Sør-Øst VEILEDER FOR REGISTRERING OG RAPPORTERING AV VUP Hva er kvalitetsindikatoren VUP? VUP er en kvalitetsindikator som ble innført av Sosial- og helsedirektoratet (nå Helsedirektoratet) i psykisk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE Årsakssammenheng akuttsymptomer ikke journalført. Forsikrede (f. 1963) pådro seg skade 6.7.01 etter at han snublet og falt under

Detaljer

Er obduksjonen død? Er obduksjoner aktuelt i primærhelsetjenesten? Jan Kristian Godøy Overlege, seksjon for patologi SØ

Er obduksjonen død? Er obduksjoner aktuelt i primærhelsetjenesten? Jan Kristian Godøy Overlege, seksjon for patologi SØ Er obduksjonen død? Er obduksjoner aktuelt i primærhelsetjenesten? Jan Kristian Godøy Overlege, seksjon for patologi SØ Er obduksjon fortsatt aktuelt? Obduksjonens betydning for registrering av dødsårsak

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

KVALITETSRUTINER VED RUSMIDDELTESTING AV PRØVER I MEDISINSK SAMMENHENG ( BEHANDLING OG DIAGNOSTIKK )

KVALITETSRUTINER VED RUSMIDDELTESTING AV PRØVER I MEDISINSK SAMMENHENG ( BEHANDLING OG DIAGNOSTIKK ) Til landets fylkesmenn, analyselaboratorier, rekvirenter, prøvetakere og lignende SAK 02/10509 RUNDSKRIV IS-13/2002 KVALITETSRUTINER VED RUSMIDDELTESTING AV PRØVER I MEDISINSK SAMMENHENG ( BEHANDLING OG

Detaljer

Postnummer Poststed Telefon (privat / mobil / jobb): Ja Nei Uførepensjon/stønad Student Er du i arbeid? Yrke: Pensjonist Attføring

Postnummer Poststed Telefon (privat / mobil / jobb): Ja Nei Uførepensjon/stønad Student Er du i arbeid? Yrke: Pensjonist Attføring Pasientens søknad om behandlingsreise til utlandet for voksne med psoriasis Side 1 og 2 fylles ut av søker, side 3 og 4 fylles ut av søkers lege. For at et eventuelt behandlingsopphold for søker skal kunne

Detaljer

Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt

Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt Friskere og Gladere medarbeidere Treningsprogram Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt Hva Øvelse Moderat intensitet Mer intensivt Repetisjoner Bein & Rumpe Knebøy Som beskrevet Knebøy på 1 fot Utfall

Detaljer

Reseptforfalskninger avdekket i apotek

Reseptforfalskninger avdekket i apotek Temarapport fra tilsynsavdelingen Rapport 2004-1 Saksnummer 200411192 Utarbeidet av legemiddelinspektør Jørgen Huse Reseptforfalskninger avdekket i 1. Bakgrunn - formål En grunnleggende forutsetning for

Detaljer

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Forord NNFs etiske regler har som formål å sikre at medlemmenes virksomhet som naprapater drives forsvarlig og utføres etter etiske prinsipper der hensynet til

Detaljer

Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner

Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner Alkalireaksjoner befaringsskjema for kartlegging av konstruksjoner side 1 av 3 Generelt Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner Som ledd i forskningsprosjektet Optimal

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010

Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010 2011 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010 Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt

Detaljer

Statens jernbanetilsyn 1. Bokstav a Bokstav b Bokstav c Bokstav d Bokstav e Bokstav f

Statens jernbanetilsyn 1. Bokstav a Bokstav b Bokstav c Bokstav d Bokstav e Bokstav f Statens jernbanetilsyn 1 Skjema til bruk ved helseundersøkelse etter forskrift 18. desember 2002 nr. 1678 om krav til helse for personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane,

Detaljer

Bolig, arbeid og nettverk.

Bolig, arbeid og nettverk. Bolig, arbeid og nettverk. Skjema for kartlegging og vurdering av habiliteringsbehov. Navn:... Personen selv bør i størst mulig grad delta under utfyllingen av skjemaet. Der det er tilsatt miljøarbeidere

Detaljer

Helse- og Overdoseteamet i Trondheim kommune. Foto: Geir Hageskal

Helse- og Overdoseteamet i Trondheim kommune. Foto: Geir Hageskal Helse- og Overdoseteamet i Trondheim kommune Foto: Geir Hageskal Forebyggende overdoser Oppsøkende på gata Der de rusavhengige er Høykompetente sykepleiere med god kunnskap om rusmidler Skape gode relasjoner

Detaljer

Nakkebevegelser. Stå oppreist og se framover Plasser en hånd på haken din Trekk inn haken din og press hode bakover Gjenta 5 ganger

Nakkebevegelser. Stå oppreist og se framover Plasser en hånd på haken din Trekk inn haken din og press hode bakover Gjenta 5 ganger Hodebevegelser Stå oppreist og se framover Snu hodet sakte så langt som mulig til høyre Snu hodet sakte så langt som mulig til venstre Gjenta 5 ganger til hver side 1 Nakkebevegelser Stå oppreist og se

Detaljer

Grunnferdighetsskjema

Grunnferdighetsskjema Grunnferdighetsskjema Dette skjemaet er laget av Cecilie Køste og Morten Egtvedt, og er en forbedret (?) utgave av grunnferdighetsskjemaet i boka Lydighetstrening i teori og praksis. Dette skjemaet er

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Effekten av karbohydrat og protein på utholdenhetsprestasjon ~18 timer etter en hard treningsøkt Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta

Detaljer

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen Bakgrunn Statusrapporten 2011: 41 % av landets LAR pasienter har brukt bz siste måned. 21

Detaljer

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater)

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Hvem er pasientene? Svein Skjøtskift Overlege, spesialist i psykiatri Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus «Avhengige» gjennom

Detaljer

Skyting med hagle. Førstehjelp for nybegynnere. Her ser vi nærmere på hvordan du holder hagla, kropsstilling og sikting.

Skyting med hagle. Førstehjelp for nybegynnere. Her ser vi nærmere på hvordan du holder hagla, kropsstilling og sikting. Skyting med hagle Førstehjelp for nybegynnere Her ser vi nærmere på hvordan du holder hagla, kropsstilling og sikting. 1 Skyting med hagle. Ei hagle er beregnet på skudd ut til 25 meter. Haglsvermen dekker

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL HVORDAN DU BRUKER INSTANYL flerdosebeholder endosebeholder VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON OM INSTANYL Instanyl finnes både som endosebeholder og flerdosebeholder. Kontroller

Detaljer

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2013. Dødsårsaksregisteret

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2013. Dødsårsaksregisteret 2015 Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2013 Dødsårsaksregisteret Dødsfall i Norge blant ikke- bosatte 2013 Dødsårsaksregisteret 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for helseregistre Dødsårsaksregisteret

Detaljer

Narkotika- og dopingstatistikk 2010

Narkotika- og dopingstatistikk 2010 Narkotika- og dopingstatistikk 2010 Denne versjonen gir en oversikt over antall beslag og beslaglagt mengde narkotika i 2010 fordelt på de største stofftypene. Fullstendig statistikk med analyser og distriktsvis

Detaljer

SCREENING FOR BIPOLAR LIDELSE

SCREENING FOR BIPOLAR LIDELSE SCREENING FOR BIPOLAR LIDELSE Utarbeidet av Nils Håvard Dahl og Marit Bjartveit, spesialister i psykiatri. Screening for bipolar lidelse Utarbeidet av Nils Håvard Dahl og Marit Bjartveit, spesialister

Detaljer

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Strattera er indisert til behandling av Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) hos barn,

Detaljer

Tidlig identifisering av livstruende tilstander

Tidlig identifisering av livstruende tilstander Tidlig identifisering av livstruende tilstander Forskning viser at mange pasienter som får hjertestans, flyttes over til intensiv eller dør på sykehus, har endringer i vitale parametre allerede 6-8 timer

Detaljer

Innføring i skyte-teknikk

Innføring i skyte-teknikk Innføring i skyte-teknikk Sikting og siktemidler. Grunnlaget for det presise skudd ligger i riktig siktebilde. Kornet skal ligge midt i skuret med like mye luft på hver side av kornet. Korntoppen skal

Detaljer

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7 Lokal beredskapsplan for Oslo Bispedømme for varsling og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep. Utarbeidet av: Oslo bispedømmeråd, Oslo kirkelige

Detaljer

SAMTYKKEKOMPETANSE HVA, HVORDAN, MED HVEM

SAMTYKKEKOMPETANSE HVA, HVORDAN, MED HVEM SAMTYKKEKOMPETANSE HVA, HVORDAN, MED HVEM HVA SIER LOVVERKET? 4-1. Hovedregel om samtykke Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag

Detaljer

Bruk av sentralstimulerende midler Utviklingstrekk. Astrid Skretting Statens institutt for rusmiddelforskning

Bruk av sentralstimulerende midler Utviklingstrekk. Astrid Skretting Statens institutt for rusmiddelforskning Bruk av sentralstimulerende midler Utviklingstrekk Astrid Skretting Statens institutt for rusmiddelforskning Kunnskapskilder Survey undersøkelser Prøver fra bilførere Kommuneundersøkelsen Sprøytemisbrukere

Detaljer

Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling

Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling Jon Mordal, lege (jon.mordal@piv.no) Hvorfor være opptatt av rusmiddelbruk blant psykiatriske pasienter? 1) Vanlig 2) Implikasjoner 3)

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og smertefølsomhet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og smertefølsomhet Skiftarbeid og helseplager Hoveddel 1 rev. 13.1.15 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og smertefølsomhet Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie

Detaljer

Psykose og (met)amfetamin i akuttpsykiatri

Psykose og (met)amfetamin i akuttpsykiatri Pepper og joggesko 8. 9.12.10 Psykose og (met)amfetamin i akuttpsykiatri Sigrid Medhus a,c, Jon Mordal a,c, Bjørn Holm c, Jørg Mørland b Jørgen G. Bramness a,b a: Senter for rus og avhengighetsforskning,

Detaljer