Klinisk legeundersøkelse. En veiledning. av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. Jørgen G. Bramness Thor A. Hilberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klinisk legeundersøkelse. En veiledning. av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. Jørgen G. Bramness Thor A. Hilberg"

Transkript

1 Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand En veiledning Jørgen G. Bramness Thor A. Hilberg

2 Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand En veiledning Jørgen G. Bramness Thor A. Hilberg

3 Tittel: Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. En veiledning Forfattere: Jørgen G. Bramness Thor A. Hilberg Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning Postboks 4404 Nydalen NO-0403 Oslo Design og sats: Per Kristian Svendsen Foto omslag: Corbis (mod) Trykk: Prinfo Unique Bestilling: Telefax Telefon: Pris: NOK 100,- + porto og eks.gebyr Oslo 2004 ISBN IN Opplag: 3 000

4 Forord Dette heftet er ment som en praktisk veiledning for leger som på oppdrag fra politiet skal gjennomføre klinisk under søkelse av personer mistenkt for overtredelse av veitrafikklovens 22 om kjøring i påvirket tilstand. Den kliniske undersøkelsen skal ofte gjennomføres i all hast, mellom andre oppgaver i en travel klinisk hverdag. Leger vil ha varierende erfaring med undersøkelsen. Hvordan utfører man egentlig en klinisk legeundersøkelse for å kunne vurdere om en person er påvirket eller ikke? Forfatterne av dette heftet har begge lang erfaring i å utføre kliniske legeundersøkelser, både som deltagere i promillelege-vaktordningen ved Oslo Politikammer og som ansatte ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Thor Hilberg har videre mange års erfaring som medisinsk sakkyndig, hvor den kliniske undersøkelsen blir brukt av rettsapparatet som grunnlag i rettssaker. Jørgen G. Bramness har forsket på sammenhengen mellom ulike medikamenters konsentrasjon i blodet og utfall på de enkelte testene. Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Divisjon for Rettstoksikologi og Rus middel forskning ønsker å bidra til å kvalitets sikre den kliniske undersøkelsen slik den i dag gjennomføres av mange leger i Norge. Mistenktes rettssikkerhet og påtalemyndighetens muligheter til å gripe inn overfor kjøring i ruspåvirket tilstand kan avhenge av en godt gjennomført klinisk legeundersøkelse. Vi oppfordrer derfor til grundighet i dette arbeidet! Kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alko hol er dessverre et økende problem (1). Dette gjelder både narkotika og legemidler. Folkehelseinstituttet ønsker å informere leger som forskriver medikamenter om farene forbundet med kjøring under påvirkning av legemidler. Dette er ikke hovedintensjonen med denne veil edningen, men økt oppmerksomhet rundt dette problemet ville likevel være en ønsket bivirkning. Oslo, januar 2004 Geir Stene-Larsen Direktør Jørg Mørland Divisjonsdirektør

5 Innhold Innledning 6 Den kliniske undersøkelsen 6 Den sakkyndige rollen 7 Generelle prinsipper for blodprøvetaking 8 Bruk av tvang 8 Urinprøver 9 Forsegling av prøvetakingssett 10 Annen informasjon 10 Gjennomgang av protokollen 11 Formalia 11 Den kliniske lege undersøkelsen 12 Anamnese 12 Status presens 14 Bevissthetstilstand 14 Orientert for tid og sted 14 Hukommelsestest 14 Ansikt/hud 14 Normal mimikk 14 Lukt av åndedrett? 14 Øyne 15 Tåreflod? 15 Pupiller, størrelse 15 Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand En veiledning

6 Pupiller, lysreaksjon 15 Nystagmus 15 Konvergens-insuffisiens 15 Pulsfrekvens 16 Pulsrytme 16 Intern klokke 16 Gange rett frem over gulvet og vending under gange 16 Skjerpet Romberg 16 Finger-nese-prøve 17 Finger-finger-prøve 17 Tegn til sprøytebruk 17 Tremor 17 Oppførsel/sinnstilstand 17 Baklengstelling 17 Talen - artikulasjon 18 Talen - innhold 18 Supplerende opplysninger 18 Konklusjon 18 Underskrift 19 Kliniske effekter av vanlige rusmidler 24 Alkohol og andre dempende midler 24 Cannabis 24 Stimulerende stoffer 25 Referanser 26 Nasjonalt folkehelseinstitutt 2004

7 6 Innledning Den kliniske undersøkelsen I de aller fleste land er det ulovlig å føre motorisert kjøretøy under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler. Norge har en lang tradisjon ved at vi var et av de første landene som innførte en grense for alkohol i blodet på 0,5. Andre land har fulgt etter. I 2000 innførte Norge en ny promillegrense på 0,2. Flere land har nå også innført en såkalt nullgrense for narkotika og bilkjøring og i noen tilfeller for potensielt rusgivende medikamenter. De fleste land har en påvirkningslovgivning for andre rusmidler enn alkohol. Det vil si at man bedømmer på virk nings grad ut fra blodprøveresultater kombinert med en kli nisk undersøkelse av mistenkte og en bedømmelse av andre forhold. I Norge kombineres resultatet av en blodprøve med resultatene av en klinisk undersøkelse utført av en lege. Begge disse elementene teller sammen med en vurdering av andre forhold når retten skal avgjøre om mistenkte har gjort seg skyldig i overtredelse av veitrafikklovens 22 om kjøring i påvirket tilstand. Den kliniske legeundersøkelsen ble utviklet i flere land sam tidig fra 1940-tallet (2-4). Den er basert mer på klinisk kunnskap og tradisjoner enn på vitenskapelig forskning av de ulike elementenes gyldighet. Vi vet i liten grad hvor godt den kliniske undersøkelsen predikerer manglende skik kethet i trafikken, selv om vi vet at den er relatert til konsentrasjonen av rusmidler i blodet (5-8). På den annen side har undersøkelsen en god face-validity, dvs. at det kan synes åpenbart at den vil si noe om manglende skikket het i trafikken dersom den påviser utfall. Vi har mange års erfaring med bruk av undersøkelsen. Den har vært utviklet i takt med vår forståelse av hva som er tegn på påvirkning av ulike stoffer. Nye tester og observa sjoner er blitt lagt til ettersom vår kunnskap har øket og nye mis bruksstoffer har blitt aktuelle. Gamle tester har blitt fjernet av samme grunn. Det nyeste skjemaet (se sidene 20 22) inneholder 27 ulike tester og observasjoner. Den kliniske undersøkelsen blir utført under varierende forhold av leger med ulik erfaring og motivasjon. De fleste leger gjør ikke mange slike undersøkelser per år, kanskje bare noen få i løpet av sin karriere. Ingen mistenkte blir undersøkt av mer enn én lege. Alt dette vil kunne redusere påliteligheten (reproduserbarheten/reliabiliteten) av den kliniske undersøkelsen. På den annen side er undersøkelsen lett å gjennomføre og krever lite utstyr. Den har vært brukt i mange år og bygger på etablert klinisk kunnskap. Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand En veiledning

8 De mange testene og observasjonene som er inkludert i den kliniske legeundersøkelsen er tatt med for å øke sensitiviteten av den kliniske undersøkelsen. Testene og observasjonene har ulik sensitivitet for å avdekke påvirkning av de forskjellige stoffene som kan gi påvirkning. Likevel avdekker nok den kliniske undersøkelsen bare de grovere grader av påvirkning. Det kan antakelig være stor variasjon i hvordan folk som ikke er påvirket klarer testene. Likeledes kan mange som er kraftig påvirket likevel klare å utføre testene uten anmerkning. For å illustrere den lave sensitiviteten kan vi nevne et materiale fra Divisjon for Rettstoksikologi og Rus middel forskning ved Folkehelseinstituttet, der personer med blodalkoholkonsentrasjon på mellom 1,5 og 2 promille i 7 % av tilfellene ble vurdert som ikke påvirket og i 20% av tilfellene kun som lett påvirket. For å øke sensitiviteten av den kliniske undersøkelsen er det viktig at hele undersøkelsen utføres hvis det er mulig. Alle testene bør gjennomføres så nøyaktig som mulig og legene skal deretter foreta en helhetsvurdering. I denne situasjonen er det kanskje lett å tenke at det var da ikke så ille eller riktignok klarte den undersøkte ikke testen, men er han påvirket?. Ta konsekvensen av dine observasjoner! Påvirkning er ikke noe annet enn det du faktisk ser. Sammenhengen mellom de ulike tester/observasjoner og stoffer vil i noen grad bli gjennomgått senere i denne veiledningen. 7 Den sakkyndige rollen Når politiet anmoder deg om assistanse til innhenting av blodprøve og klinisk undersøkelse trer du ut av rollen som en behandlende lege og over i en sakkyndig rolle. Dette kan være uvant for mange leger. Dersom du til vanlig er behandlende lege for den undersøkte bør du vurdere om du er inhabil og i stedet bør få en kollega til å gjøre undersøkelsen. Dette er også den eneste muligheten du har til å reservere deg mot å gjennomføre en klinisk legeundersøkelse og å ta blodprøve av mistenkte. Det heter seg at du plikter å utføre ditt verv som sakkyndig samvittighetsfullt og etter beste skjønn og overbevisning. Som sakkyndig plikter du å gi til kjenne alle opplysninger som du mener kan belyse saken. Du bør opplyse personen du undersøker om ditt rollebytte. Du bør også informere om at opplysninger som kommer fram i denne sammenhengen skal gis videre til politiet og ikke er underlagt taushetsplikt på samme måte som informasjon pasienter gir deg i andre sammenhenger. Nasjonalt folkehelseinstitutt 2004

9 8 En polititjenstemann skal alltid bevitne blod- og urinprøvetaking og være tilstede når den kliniske undersøk elsen gjennomføres. Legeundersøkelsen er viktig når det gjelder å vurdere om en person har kjørt i påvirket tilstand og blir ofte fremlagt som bevis for retten. Enkelte ganger må undersøkende lege også vitne i retten. Gjør derfor undersøkelsen grundig. Dersom enkelte tester ikke lar seg utføre eller siktede nekter, notér dette. Mange leger foretrekker også å beholde en kopi av undersøkelsen i eget arkiv i tilfelle de får spørsmål om dette senere. Generelle prinsipper for blodprøvetaking Bruk av tvang Tidsaspektet er viktig da en rekke misbruksstoffer for svinner raskt fra blodet. Tilbakeregning kan kun i begrenset grad, om overhodet, kompensere for svunnen tid. Utfør derfor først blodprøvetaking, deretter klinisk undersøkelse så fort som mulig og til slutt urinprøve. Strekkode-etiketten skal alltid settes på i lengderet ningen av blodprøverørene. Pilen på etiketten skal peke mot korken på røret. Bare slik kan den avleses elektronisk. Blodprøven vil i slike saker nesten alltid være det sentrale bevismiddelet, slik at det er avgjørende at blodprøve tas selv om dette er problematisk. Nasjonalt folkehelse institutt, Divisjon for Rettstoksikologi og Rusmiddelforskning bør minst få 2 fulle blodrør à 5 ml for å få utført fullt analyse repertoar. Kan man få tatt 4 blodprøver à 5 ml bør man gjøre dette om ikke vektige grunner taler i mot. Urinprøve kan gi viktig tilleggsinformasjon, spesielt ved inntak av heroin og γ-hydro ksybutyrat (GHB), men kan på ingen måte erstatte blodprøve. Vener finnes best ved å stase og palpere. Bruk av tynn kanyle kan gjøre det lettere å treffe lumen i venen. Ordinære kanyler kan rekvireres fra Folkehelseinstituttet. Mange rusmiddelmisbrukere som har brukt intrave nøse rusmidler i lang tid vil være vanskelig å venepunktere. De kan ha mange tromboflebitter og okkluderte vener. Se etter vener på håndbak, fotrygg, ankel og håndledd. Utenfor syke hus vil de fleste vegre seg for å stikke i lysken, på halsen eller arterielt. Men husk at dette er en vurdering du som lege gjør ut fra hensynet til liv og helse og på bakgrunn av din egen kompetanse. Det kan også være nyttig å ha ti lgjengelig noen tynne venepunksjonsredskaper så som butterflies. Den som er mistenkt for overtredelse av veitrafikkloven eller andre lover plikter å avgi blodprøver og andre prøver i forbin Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand En veiledning

10 delse med politiets etterforskning. Dette betyr at man ikke kan motsette seg at slike prøver bli innhentet. I prinsippet skal man innhente blodprøve selv om mistenkte motsetter seg dette. Det ligger til politiet å avgjøre om tvang skal benyttes. Det er vår erfaring at de aller fleste prøver lar seg innhente uten bruk av tvang. Ofte vil man komme til målet ved å ta tiden til hjelp. Dette må dog ikke komme i konflikt med ønske om å innhente blodprøver så raskt som mulig. Det er bare hensynet til liv og helse som kan tale imot innhenting av blod- og urinprøve. Husk at slike prøver kan innhentes selv om den kliniske undersøkelsen ikke gjennomføres. 9 Urinprøver Det er også viktig å ta tiden til hjelp for å få innhentet urinprøve. Selv om en bedømmelse av påvirkning i veitrafikklovens forstand bare kan gjøres på bakgrunn av blodprøver kan en urinprøve gi viktig tilleggsinformasjon. Dette gjelder for stoffer som heroin, kokain og gammahydroksybutyrat (GHB). I visse tilfeller ønsker også politiet subsidiært å undersøke om mistenkte har overtrådt narkotikalovgivningen eller legemiddellovgivningen. En urinprøve vil kunne fungere som bevismateriale i slike sammenhenger. Den mistenkte skal observeres av en polititjenestemann når han eller hun avgir urinprøve. Sosial- og helse direktoratet har laget egne retningslinjer for inn henting av urinprøver som kan få sanksjonære konsekvenser (IS-14/2002). Skrivet er ikke primært utformet med tanke på kjøring og rusmidler. Retningslinjene bør likevel være kjent og overholdes. Hovedprinsippet er sikring av prøven. Vi anbefaler at alle leger innhenter og gjør seg kjent med disse retningslinjene (www.shdir.no/assets/3940/rundskrivis14_02.pdf). Noen elementer blir her nevnt: Man skal observere prøvetakingsrøret under hele prosessen Man skal se at prøvegivers urin kommer ned i prøvetakingsrøret Prøvegiver skal aldri håndtere den avgitte urinprøven alene, men sammen med prøvetaker Vanligvis vil politiet være trent i korrekt innhenting av urinprøve. Gjør det til en rutine å innhente urinprøver i slike saker. Hvis siktede vet at han eller hun til slutt må avgi urinprøve vil man sjeldnere oppleve problemer med innhenting av urinprøven. Nasjonalt folkehelseinstitutt 2004

11 10 Forsegling av prøvetakingssett Annen informasjon Det er legens oppgave å sikre prøvetakingskjeden fram til sending. Dette består av å sette strekkode-etiketter på urin- og blodprøverør, plassere disse i plastesken og forsegle denne med vedlagte forseglingsetikett. Denne etiketten lar seg ikke fjerne uten at den blir ødelagt og setter spor på plast esken. Hvis du har glemt noe og må bryte forseglingen må du angi dette på skjemaet slik at ikke andre mistenkes for å ha brutt forseglingen. Ved spørsmål eller problemer kan leger gjerne kontakte Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for Rettstoksikologi og Rusmiddelforskning på telefon. Politi eller påtalemyndighet skal betale for de tjenester legen yter. I henhold til Forskrift om salær fra det offentlige til advokater med videre (www.odin.dep.no/jd/norsk/regelverk/lover/ /index-dok000.b-n-a.htm) framgår det at også helsepersonell har krav på godtgjørelse ( 1.5) nærmere fast satt i Justisdepartementets rundskriv G-2/02 (eventuelt senere versjon). Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand En veiledning

12 Gjennomgang av protokollen Formalia (se s. 20) Rekvisisjonsskjemaet brukes til å rekvirere analyser av rusmidler og medikamenter i blod og urin og består av to sider. Den første siden inneholder stort sett formalia, mens den andre siden er viet den kliniske legeundersøk elsen. Skjemaet skal leses elektronisk. Skriv derfor tydelig! Bruk helst svart penn! Dataene skal kunne brukes som grunnlag for en foreløpig uttalelse til rekvirenten om mistenkte var påvirket eller ikke. Fyll derfor ut skjemaet nøyaktig! Første side av skjemaet skal i all hovedsak utfylles av politi eller påtalemyndighet, dvs. den instans som rekvirerer prøven. Det er den undersøkende leges oppgave å angi: Om klinisk undersøkelse er utført (notér alltid hvorfor den kliniske undersøkelsen ikke er gjennomført!) Om huden ble renset før venepunksjon for blodprøve og i såfall med hva Dato og klokkeslett for blod- og urinprøver Blodprøver som blir tatt med mer enn 20 minutters mellomrom vil bli analysert som individuelle blodprøver når det gjelder alkohol. Rekvirent vil da få 2 svar som kan gi informa sjon om fallende eller stigende rus og evt. hvor stort fallet eller stigningen er. For andre rusmidler eller medikamenter vil ikke to forskjellige prøvetakingstidpunkter på samme skjema bli tolket slik. Det må eventuelt sendes inn 2 separate prøvesett for å få liknende informasjon angående andre rusmidler, men dette gir sjelden tilleggsinformasjon av særlig nytteverdi. Husk å skrive under på skjemaet i feltet som er satt til prøvetakers underskrift! Det er også naturlig å se over de feltene politi eller påtale myndig het skal ha fylt ut og eventuelt minne dem på at de må fylle ut nøyaktig. Som undersøkende lege skal du se til at blodprøvene blir forseglet og at skjemaet kommer på plass i konvolutten. Nederst på side 1 finnes strekkode-etiketter til å feste på blod- og urinprøveglass. Strekkode-etiketten skal settes på i lengderetningen. Pilen skal peke mot prøverørets kork. Dette fordi strekkode-etiketten skal leses elektronisk. 11 Nasjonalt folkehelseinstitutt 2004

13 12 Den kliniske lege undersøkelsen (se s. 21) Anamnese Notér dato og klokkeslett for når den kliniske legeunder søkelsen av den mistenkte starter, selv om dette er i forbindelse med blodprøvetaking. Ikke nevn dato og klokkeslett for mistenkte, da dette skal spørres etter som del av den senere undersøkelsen. Den kliniske legeundersøkelsen skal alltid gjennomføres når det foreligger mistanke om på virkning av andre rusmidler enn alkohol. Protokollen for den kliniske legeundersøkelsen skal sendes sammen med side 1 av protokollen til Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for Rettstoksikologi og Rusmiddelforskning i vedlagte konvolutt. Opplysninger om alkoholinntak: Svar om mulig på alle spørsmål, da tidspunkter og mengder danner grunnlag for eventuell tilbakeregning og andre beregninger. 1. Hva er inntatt (angi også eventuelt alkoholprosent) og i hvilken mengde 2. Når startet inntaket 3. Når ble det avsluttet 4. Brukes alkohol regelmessig Disse opplysningene er spesielt viktige dersom det foreligger opplysninger om inntak etter kjøring og dersom det har gått flere timer siden kjøringen fant sted (begynte). Bruk eventuelt baksiden av arket. Opplysninger om aktuelt inntak av andre rusmidler/medikamenter: Notèr 1. Hvilket stoff/medikament 2. Mengde 3. Tidspunkt 4. Inntaksmåte Noter helst disse opplysninger både for siste og nest siste inntak. Noter spesielt dersom det skal være inntatt noe i tilslutning til eller etter kjøring/hendelse. Bruk eventuelt baksiden av arket. Brukes rusmidler eller medikamenter regelmessig?: Her angis om mistenkte bruker rusmidler regelmessig eller ikke. Regelmessig bruk deles i daglig, ukentlig eller sjeldnere bruk. Det er viktig å notere hvilke stoffer/medikamenter og i hvilke doser med hensyn til vurdering av eventuell toleranseutvikling. Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand En veiledning

14 Eventuelle sykdommer: Det er viktig å notere dersom det foreligger psykiatriske eller nevrologiske lidelser, diabetes, hodeskader eller andre forhold som kan influere på undersøkelsen. Supplerende opplysninger (bruk gjerne baksiden): noter for eksempel 13 Dersom det er inntatt medikamenter etter hendelsen, i forbindelse med akuttmedisinsk behandling eller som del av en selvbehandling. Dersom det foreligger sykdom, skade eller lyte som vanske lig gjør undersøkelsen (for eksempel halting, nevrologisk sykdom, demens eller lignende) En grundig anamnese kan danne grunnlag for vurdering av påvirkning siden usammenhengende forklaringer kan være et tegn på påvirkning. På de neste sidene følger en nærmere gjennomgang av de ulike punktene i den kliniske undersøkelsen. Nasjonalt folkehelseinstitutt 2004

15 38201M :01 Side EN 1 14 Når startet inntaket? M Cannabis Morfin/h Påbegynt dato D D M M Å Å Å Å Klokken SNAP-OUT BLANKETT FRA WITTUSEN Når ble inntaket & JENSEN avsluttet? - POSTBOKS 115 KALBAKKEN, 0902 O Amfetamin Andre s Bruker den undersøkte alkohol jevnlig? Opplysninger aktuelt alkoholinntak: Aktuelle inntak: Opplysninger om aktuelt (stoff, inntak mengde, av andre tidspunkt, rusmidler/medikamen inntaksmåte Hva er inntatt, mengde? Status presens De ulike testene og observasjonene i status presens er stort Når startet inntaket? Benzodiazepiner Kokain Klinisk sett undersøkelse selvforklarende - sendes og krever til SRI bare sammen allmenn med rekvisisjonen legekunnskap Når ble inntaket avsluttet? Brukes rusmidler eller M og lite utstyr for en lege å gjennomføre. Cannabis Flere av de Morfin/heroin Klinisk undersøkelse tillegges stor vekt ved vurderingen medikamenter jevnlig? ulike Hva? 1 EN SNAP-OUT BLANKETT testene FRA WITTUSEN og Bruker observasjonene den & undersøkte JENSEN - alkohol er POSTBOKS likevel jevnlig? beskrevet 115 KALBAKKEN, nærmere 0902 OSLO på - TELEFON 22 9 dersom det foreligger sentralnervøs påvirkning Amfetamin av annet enn alkohol Andre sterke analgetika bak siden av Opplysninger protokollens om aktuelt side inntak 24 av og andre gjennomgås rusmidler/medikamenter: Aktuelle inntak: heretter, daglig Påbegynt i dato detalj. DDeler D av status presens (stoff, mengde, er omarbeidet tidspunkt, inntaksmåte til norske Benzodiazepiner M M Å Å Å Å Klokken Kokain Versjon Organisk løsningsm 253 for hold fra Drug Recognition Expert Programs, ukentlig i USA Cannabis Morfin/heroin Annet (9 15). SRI nr. Klinisk undersøkelse Opplysninger - sendes aktuelt til alkoholinntak: SRI sammen med rekvisisjonen Brukes rusmidler eller, sjeldnere Klinisk undersøkelse Hva tillegges er inntatt, stor mengde? vekt ved vurderingen Amfetamin medikamenter Andre jevnlig? sterke analgetika Hva? NKETT FRA WITTUSEN dersom Bevissthetstilstand det & JENSEN foreligger - sentralnervøs POSTBOKS 115 Normal påvirkning KALBAKKEN, eller Aktuelle av sløv? inntak: annet 0902 Vurder enn OSLO alkohol - TELEFON årvåkenhet, Bevissthetstilstand Orientert for tid og sted Når startet inntaket? om mistenkte (stoff, mengde, responderer tidspunkt, inntaksmåte adekvat på Fullt bevisst Når ble inntaket avsluttet? Påbegynt dato, daglig spørs mål og oppfatter instrukser. Observer Sløv D D M M Å Å Å Å Klokken Bruker den Somnolent undersøkte om den alkohol undersøkte jevnlig? Versjon 253 venter til, instruksen om er ferdig aktuelt inntak og responderer av andre rusmidler/medikamenter: SRI nr. ukentlig Brukes rusmidler eller Bevisstløs Opplysninger medikamenter jevnlig? uten Hva? latens. Ev lse - sendes Opplysninger til SRI sammen aktuelt med alkoholinntak: rekvisisjonen, sjeldnere Øyne Protokollen Pupiller ges stor vekt ved Hva vurderingen inntatt, mengde? Benzodiazepiner Kokain Organisk Upåfallende løsningsmiddel skal Størrelse leses maskinelt ralnervøs påvirkning av annet Orientert enn alkohol for Vet mistenkte hvilken dag Bevissthetstilstand og dato det Orientert Blanke for tid og sted? Hukommelsestest Når startet inntaket?, daglig Skriv tydelig Cannabis Morfin/heroin tid og sted er? Vet mistenkte hvor han Fullt eller bevisst Annet hun Bruk (se helst baksiden) svart penn Blodsprengte Store Når ble inntaket avsluttet? befinner seg? Bruk fornuft Sløvnår det M Å Å Å Å Klokken Amfetamin, ukentlig Andre sterke analgetika Tallene skal Tåreflod? Små Bruker den undersøkte alkohol jevnlig? Versjon 253 Somnolent Antall tall (1-4) gjelder å bedømme kvaliteten av svaret. se slik ut Aktuelle inntak: Gange rett frem over gulvet Vending under gang Ev, sjeldnere Opplysninger om aktuelt (stoff, inntak mengde, av andre tidspunkt, rusmidler/medikamenter: inntaksmåte Bevisstløs Eventuelle sykdommer linntak: Protokollen Øyne Pupiller Hukommelsestest Hukommelsestest Bevissthetstilstand utføres ved at den Noe usikker Noe usikker Benzodiazepiner Kokain Orientert for tid og sted? Hukommelsestest Ansikt/hud skal Organisk leses Upåfallende maskinelt løsningsmiddel Størrelse Lysreaksjon undersøkte på Fullt et bevisst tidlig tidspunkt (se baksiden) i undersøk elsen får Upåfallende Cannabis Brukes rusmidler Morfin/heroin eller Skriv tydelig Blanke Sløv Annet opplyst fire 2 sifrede tall Må støttes Blussende medikamenter jevnlig? Hva? Bruk helst svart penn Sett kryss slik X Blodsprengte Store Treg Somnolent (for eksempel et telefonnummer), og får Oppførsel/sinnstilstand Antall tall (1-4) (flere Blekt Amfetamin rubrikker Andre sterke analgetika Tallene skal Tåreflod? avkrysses Små ved behov) Ingen Su l jevnlig? Bevisstløs Svettende be skjed om å huske disse. se slik utved Aktuelle inntak: slutten Eventuelle andre årsaker ti Gange rett frem over gulvet Vending under gange Skjerpet Romberg Øyne Pupiller Adekvat/normal tak av andre rusmidler/medikamenter: (stoff, mengde, tidspunkt, inntaksmåte, daglig Nystagmus av undersøkelsen spør Eventuelle man etter disse Annet ved sideblikk sykdommer (ett ben, 5 sekunder) Upåfallende Størrelse Lysreaksjon Sløv/apatisk Kokain Organisk, løsningsmiddel ukentlig tallene. Antall riktige tallpar påføres Noe usikker skjemaet (fra 0 til 4). Noe usikker Noe usikker Blanke Sint/voldsom Blodsprengte Store Treg Forvirret Morfin/heroin Brukes rusmidler eller Annet, sjeldnere Må støttes medikamenter jevnlig? Hva? Tåreflod? Små Ingen Psykotisk Andre sterke analgetika Ansikt/hud Er ansiktsfargen normal eller Oppførsel/sinnstilstand er det noe (flere rubrikker Baklengstelling Bevissthetstilstand Orientert Gange rett for frem tid over og sted? gulvet Hukommelsestest Vending under gange Ansikt/hud Skjerpet Urolig/rastløs Romberg Supplerende Normal Finger-nese-prøve opplysninger mimikk? Fullt bevisst avkrysses ved behov) (20 tall fra 107) å merke seg? Eventuelle (se baksiden) andre årsaker til nedsatte (ett Upåfallende ben, ferdigheter 5 sekunder) lukkede øyne ksmåte, daglig Sløv Adekvat/normal Etter Annet min mening er undersøkte Korrekt Noe usikker Noe usikker Blussende Somnolent Sløv/apatisk Få feil, ukentlig Antall tall (1-4) Blekt 1 Noe usikker Ikke påvirket Noe 2 usikker Lett påvi Bevisstløs Sint/voldsom Mange feil Må støttes Svettende, sjeldnere Øyne Pupiller Forvirret Nekter Oppførsel/sinnstilstand (flere rubrikker Nystagmus Baklengstelling ved sideblikk? Konvergens-insuffisie Hva? Påvirkningen antas å skyldes: Tale Upåfallende Størrelse avkrysses ved behov) Lysreaksjon Psykotisk (20 tall fra 107) Normal artikulasjon? Bevissthetstilstand Normal mimikk Orientert for Har tid og sted? mistenkte Hukommelsestest normal mimikk Ansikt/hud Urolig/rastløs eller er Normal mimikk? Lukt av åndedrettet? Blanke Fullt bevisst (se baksiden) Supplerende Adekvat/normal opplysninger Lett Korrekt grad Lett grad den påfallende? Annet Upåfallende Blodsprengte Store Sløv Sløv/apatisk Treg Etter Blussende min mening er undersøkte Få feil Alkohol Somnolent Tåreflod? Små Antall Sint/voldsom Ingen tall (1-4) Blekt Mange feil Tynner o.l. 1 Ikke påvirket 2 Lett påvirket 3 Modera Gange rett frem over gulvet Vending Bevisstløs Forvirret under gange Skjerpet Romberg Svettende Undersøkte Finger-nese-prøve Nekter Finger-finger-prøve (ett ben, 5 sekunder) lukkede øyne lukkede øyne Psykotisk Navn Øyne Pupiller Nystagmus ved sideblikk? Konvergens-insuffisiens? Puls Noe usikker Noe Urolig/rastløs usikker Påvirkningen antas å skyldes: Upåfallende Størrelse Lysreaksjon Frekvens rt for tid og sted? Hukommelsestest Lukt av åndedrett? Ansikt/hud Er det noen Normal spesiell mimikk? lukt Lukt Noe av åndedrettet? usikker Noe usikker Noe usikker Blanke (se baksiden) Upåfallende Må støttes Etter min mening er undersøkte Blodsprengte Store av mistenktes Treg ånde Aceton Rytme lvis Oppførsel/sinnstilstand Blussende drett? (flere 1 rubrikker Ikke påvirket Baklengstelling Alkohol 2 Lett påvirket TaleAnnet 3 Moderat påvirket 4 Tåreflod? Små Ingen i Antall tall (1-4) avkrysses Blekt ved behov) (20 tall Tynner fra 107) o.l. Normal artikulasjon? Meningsfylt innhold? Gange rett frem over gulvet Vending under gange Skjerpet Romberg Undersøkte Finger-nese-prøve Finger-finger-prøve Tegn til sprøytebruk Svettende Adekvat/normal (ett Påvirkningen Annet ben, 5 sekunder) antas å lukkede Korrekt skyldes: øyne lukkede øyne Annen mulig årsak ti r Nystagmus Sløv/apatisk ved sideblikk? Konvergens-insuffisiens? Navn Fødselsdato Klinisk legeundersøkelse av Puls personer Få feil mistenkt for kjøring Intern i påvirket klokke tilstand En veiledning Noe usikker Noe usikker Stikkmerker se Lysreaksjon Sint/voldsom Frekvens Mange feil (angi 30 sek. med Noe usikker Noe usikker lukkede Noe øyne) usikker Trombose/ rmale Lett Forvirret grad Nekter Flebitter NS (se bakside for kommentarer) ANAMNESE ATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) ANAMNESE 9.02 ONKLUSJON STATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) ANAMNESE Wittusen & Jensen AS KONKLUSJON STATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) ANAMNESE Wittusen & Jensen AS KONKLUSJON STATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) ANAMNESE 0123

16 TATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) ANAMNESE EN SNAP-OUT BLANKETT Cannabis FRA WITTUSEN & JENSEN Morfin/heroin - POSTBOKS 115 KALBAKKEN, Annet Fullt bevisst 0902 OSLO - TELEFON, daglig Sløv Amfetamin Andre sterke analgetika Somnolent, ukentlig Aktuelle inntak: Bevisstløs (stoff, mengde, tidspunkt, inntaksmåte 15, sjeldnere Øyne Er det noe å merke seg ved undersøktes Øyne Pupiller SRI nr. Klinisk undersøkelse øyne - sendes til SRI sammen med rekvisisjonen Upåfallende ved observasjon? Størrelse Bevissthetstilstand Orientert for tid og sted? Hukommelsestest Ansikt/ Klinisk undersøkelse tillegges stor vekt ved vurderingen Blanke Brukes rusmidler eller Fullt bevisst (se baksiden) Up dersom det foreligger sentralnervøs medikamenter jevnlig? påvirkning av annet Hva? enn alkohol Blodsprengte Store Tåreflod? Er det tåreflod? Sløv Blu Tåreflod? Små Somnolent Antall tall (1-4) Ble Påbegynt dato D D M M Å Å Å Å Klokken Gange rett frem over gulvet Vending unde, daglig Bevisstløs Versjon 253 Sv Pupiller, størrelse Størrelse vurderes Øyne både i lys Pupiller Nystagm, ukentlig Noe usikker Noe usikk Opplysninger aktuelt alkoholinntak: Upåfallende og mørke, sammenlign med Størrelse Lysreaksjon Ne Protokollen Hva er inntatt, mengde?, sjeldnere Blanke annen person. Må støttes skal leses mask Le Blodsprengte Store Treg Ty Når startet inntaket? Oppførsel/sinnstilstand Skriv tydelig Bevissthetstilstand Orientert (flere rubrikke Tåreflod? for tid og sted? Hukommelsestest Små Ansikt/hudIngen Bruk Normal helst svart mimikk pe Når ble Pupiller, inntaket lysreaksjon avsluttet? I et mørkt rom, alternativt avkrysses ved behov) Fullt bevisst (se baksiden) Upåfallende Gange rett frem over gulvet Vending under gange Skjerpet Romberg Tallene skal Finger med øynene lukket i minst ett minutt, skal pupillene Adekvat/normal Bruker den undersøkte alkohol Sløv jevnlig? Blussende (ett ben, trekke 5 sekunder) slik ut Annet lukked 01 Somnolent Sløv/apatisk seg sammen på mindre Noe usikker enn 1 Antall sekund Noe tall (1-4) usikker ved belysning. Blekt Opplysninger om aktuelt inntak av andre rusmidler/medikamenter: Eventuelle sykdomm Sik Bevisstløs Sint/voldsom Svettende Noe usikker No Benzodiazepiner Forvirret Nystagmus Øyne Kokain Nystagmus undersøkelsen Pupiller Organisk løsningsmiddel Må støttes utføres ved at Nystagmus ved sideblikk? Konvergens-in Us Upåfallende Psykotisk den undersøkte Størrelse Oppførsel/sinnstilstand instrueres Lysreaksjon i å (flere se ut rubrikker til Cannabis Morfin/heroin Annet Baklengstelling Tale Blanke Urolig/rastløs avkrysses ved behov) Lett (20 grad tall fra 107) Lett Norma grad sidene. Nystagmus er karakterisert ved Amfetamin Blodsprengte Andre sterke analgetika Store alter nerende rask Adekvat/normal Treg og langsom øye Annet bevegelse. Nystagmus er en test på bl.a. 1 Ikke påvirket 2 Le Etter min mening Korrekt er undersøkte Aktuelle inntak: Tåreflod? Små Sløv/apatisk Ingen Eventuelle andre års Få feil De (stoff, mengde, tidspunkt, inntaksmåte Gange rett frem over gulvet Vending under Sint/voldsom gange Skjerpet Romberg Finger-nese-prøve Mange feil Finger-fingerlukkede øyne Ne balanse og likevektsfunksjon i det indre øret og i hjernen. Nystagmus kan sees under påvirkning, Påvirkningen men antas også lille (ett ben, 5 sekunder) lukkede øyne Forvirret Nekter Noe usikker Noe usikker å skyldes: Psykotisk Brukes rusmidler eller ved andre tilstander. Urolig/rastløs Noe usikker Noe usikker Noe usikk medikamenter jevnlig? Hva? Må støtteshold en penn ca. 40 cm foran øynene og fikser den undersøktes hode. Etter min Før mening pennen er undersøkte Supplerende opplysn Oppførsel/sinnstilstand (flere rubrikker Baklengstelling rolig helt Taleut til sidene., daglig avkrysses Vurder: ved behov) (20 tall fra 107) Normal artikulasjon? Meningsfylt in 1 Ikke påvirket 2 Lett påvirket 3 Moderat påvirke Undersøkte Adekvat/normal Annet Korrekt, ukentlig Navn Sløv/apatisk 1. Om det er Påvirkningen ujevn bevegelse Få feil antas å skyldes: av øynene Annen, sjeldnere Sint/voldsom 2. Om det er nystagmus i ytterposisjon Mange feil Forvirret Nekter 3. Om det er nystagmus før 45 Bevissthetstilstand Orientert Psykotisk for tid og sted? Hukommelsestest Ansikt/hud Normal mimikk? Lukt av åndedre Fullt bevisst (se baksiden) Upåfallende Urolig/rastløs Sløv Somnolent Bevisstløs Øyne Upåfallende Blanke Blodsprengte Wittusen & Jensen AS KONKLUSJON STATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) ANAMNESE Tåreflod? Gange rett frem over gulvet Noe usikker Må støttes Nasjonalt folkehelseinstitutt Sint/voldsom 2004 Forvirret Psykotisk Wittusen & Jensen AS KONKLUSJON STATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) Disse funnene skal tolkes slik Blussende at ett funn er nystagmus av Alkohol Undersøkte Etter min mening lett grad, er undersøkte mens Antall to tall eller (1-4) tre gir Blektnystagmus av tydelig grad. Tynner o.l Navn Fødselsdato 1 Ikke påvirket 2 Lett påvirket Svettende 3 Moderat påvirket 4 påvirket Konvergensinsuffisiens Pupiller Konvergens insuffisiens betyr Nystagmus mang ved lende sideblikk? Konvergens-insuffisiens? Puls Størrelse evne til Lysreaksjon se i kryss. Under søk el sen utføres Frekvens Påvirkningen antas å skyldes: Annen mulig årsak til nedsatt kjørefer ved at en gjenstand, for eksempel en Store Små Treg penn, føres mot den under søktes nese, Ingen samtidig som den under søkte instrueres Rytme Vending under gange Skjerpet Romberg Finger-nese-prøve Finger-finger-prøve Tegn til sprøyt i å følge gjenstanden med blikket. Det observeres om den (ett ben, 5 sekunder) Undersøkte lukkede øyne lukkede øyne undersøkte klarer å konvergere (skjele). Normalt Lege vil de fleste Navn Noe usikker Fødselsdato ID-nr. (evt. navn med blokkbokst Stikkmerk mennesker klare å følge en gjenstand, og se denne skarpt, Noe usikker Noe usikker Noe usikker Trombose til den er ca cm fra neseryggen. Flebitter Oppførsel/sinnstilstand (flere rubrikker avkrysses ved behov) Adekvat/normal Sløv/apatisk Annet Baklengstelling (20 tall fra 107) Korrekt Få feil Mange feil Nekter Wittusen & Jensen AS KONKLUSJON STATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) Tale Normal artikulasjon? Meningsfylt innhold? Suppleren (bruk evt o

17 ullt bevisst (se baksiden) Upåfallende medikamenter jevnlig? Hva? Aceton løv Blussende Alkohol Annet omnolent Antall tall (1-4) Klinisk Blekt undersøkelse - sendes til SRI Tynner sammen o.l. med rekvisisjonen, daglig evisstløs Svettende 16 Klinisk undersøkelse tillegges stor vekt ved vurderingen Pupiller Pulsfrekvens Notèr pulsfrekvens Nystagmus dersom ved det sideblikk? (slag/min) foreligger Konvergens-insuffisiens? sentralnervøs, ukentlig påvirkning Pulsav annet enn alkohol Intern klokke rt påfallende for tid og sted? Hukommelsestest Ansikt/hud Normal Størrelse Lysreaksjon mimikk? Lukt av åndedrettet? Frekvens (angi 30 sek. med (se baksiden) Upåfallende, sjeldnere Aceton lukkede øyne) lanke Pulsrytme Er pulsens rytme Påbegynt regelmessig dato lvis Blussende D Deller Alkohol M Muregel messig? Tynner o.l. Antall sek Å Å Å Å Klokken lodsprengte Store Treg Rytme Annet Bevissthetstilstand Orientert for tid og sted? Hukommelsestest i Antall tall (1-4) Blekt flod? Små Ingen Fullt bevisst (se baksiden) Svettende Opplysninger aktuelt alkoholinntak: e rett frem over gulvet Vending under gange Skjerpet Romberg Finger-nese-prøve Finger-finger-prøve Sløv Tegn til sprøytebruk Tremor rikker Intern klokke Nystagmus (ett ben, ved 5 Dette sekunder) sideblikk? er Konvergens-insuffisiens? en Hva lukkede test inntatt, øyne på mengde? oppfatning lukkede Puls øyne av tid, Intern klokke Somnolent Antall tall (1-4) lse oe usikker Lysreaksjon Noe usikker og dette kan påvirkes av Frekvens (angi 30 sek. med Når startet inntaket? rusmidler. Bevisstløs lukkede Stikkmerker øyne) rmale sikker Noe usikker Testen utføres Noe ved usikker at den undersøkte Noe usikker Trombose/ Når ble inntaket avsluttet? Øyne Pupiller ore Treg Rytme Flebitter å støttes instrueres i å lukke øynene og Upåfallende å si fra Antall sek. å Ingen Bruker den undersøkte alkohol jevnlig? Størrelse Lysreaksjon ørsel/sinnstilstand (flere rubrikker Baklengstelling når det har Talegått 30 sekunder. Blanke Deretter Supplerende opplysninger ng sses under ved gange behov) Skjerpet Romberg Finger-nese-prøve (20 tall fra 107) Finger-finger-prøve Opplysninger Normal artikulasjon? om aktuelt Meningsfylt Tegn inntak til sprøytebruk av innhold? andre rusmidler/medikamenter: Tremor startes testen. Blodsprengte Store (bruk evt også baksiden) Treg kker (ett ben, 5 sekunder) lukkede øyne lukkede øyne dekvat/normal Annet Korrekt e usikker BenzodiazepinerTåreflod? Stikkmerker Kokain Små Ingen Organisk løsningsm løv/apatisk ikker int/voldsom orvirret rubrikker sykotisk rolig/rastløs et min mening er undersøkte : Få feil Gange rett frem Den undersøkte skal stå Gange rett frem over gulvet Vending under gange Skjerpet Romberg Noe usikker Noe usikker Noe Mange feil Cannabis usikker Trombose/ Morfin/heroin over gulvet og på streken med den ene (ett Annet Flebitter ben, 5 sekunder) Nekter vending under gange foten foran den Amfetamin Noe usikker andre Andre sterke analgetika Noe usikker Baklengstelling Tale Supplerende opplysninger Noe usikker (20 tall fra 107) Normal artikulasjon? med armene Meningsfylt Aktuelle inntak: innhold? langs (bruk evt også baksiden) (stoff, mengde, tidspunkt, inntaksmåte Må støttes Korrekt siden mens han mottar Oppførsel/sinnstilstand (flere rubrikker Baklengstelling Få feil instruksjonene ( divided attention ). avkrysses ved behov) Han skal ta 9 hæl tå (20 tall fra 107) Ikke påvirket Mange feil 2 Lett påvirket 3 skritt Moderat langs påvirket rett strek 4 på gulvet påvirket (bruk hobbytape 5 Umulig å e.l.), bedømme snu Adekvat/normal mht. påvirkningsgrad Brukes rusmidler eller Annet Korrekt Nekter på streken medikamenter og ta 9 hæl tå jevnlig? skritt Hva? Sløv/apatisk tilbake. Hvorfor? Få feil Vending Annen under mulig årsak gange til nedsatt foretas Sint/voldsom kjøreferdighet som gardist vending Mange feil på streken uten hjelpeskritt. Forvirret Vurder om undersøkte: Nekter kningen antas å skyldes: te 1. Mister balansen, ukentlig under instruksjonen Urolig/rastløs Lett påvirket 3 Moderat påvirket 4 påvirket 5 Umulig å bedømme mht. påvirkningsgrad (skal stå på, streken) sjeldnere te Lege Etter min mening Hvorfor? er undersøkte 2. Starter før instruksen er ferdig Annen Fødselsdato mulig årsak til nedsatt kjøreferdighet ID-nr. (evt. navn med blokkbokstaver Underskrift 3. Stanser Bevissthetstilstand før de er ferdig Orientert 1 for Ikke tid påvirket og sted? Hukommelsestest 2 Lett påvirketansikt/hud 3 Modera Fullt bevisst (se baksiden) Upåfallende 4. Ikke setter hæl til tå Sløv Påvirkningen antas å skyldes: Blussende 5. Bommer på streken Somnolent Antall tall (1-4) Blekt 6. Bruker armene for å holde balansen Bevisstløs Svettende Lege7. Uriktig antall skritt Fødselsdato ID-nr. (evt. navn med Øyne blokkbokstaver Underskrift Pupiller Nystagmus ved sideblikk? 8. Ukorrekt Upåfallende vending eller mister balansen ved vending Størrelse Lysreaksjon Blanke Undersøkte Ved 3 eller flere Blodsprengte bom Navn på streken Storeanses testen Treg som Fødselsdato Skjerpet Romberg STATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) ANAMNESE Wittusen & Jensen AS KONKLUSJON STATUS PRESENS (se bakside for kommentarer), daglig Psykotisk Tåreflod? Små Vending under gange Be undersøkte Gange rett frem stå over med gulvet bena samlet mens du instruerer: Stå på ett ben med Noe usikker Noe usikker lukkede øyne og armene fremover eller langs siden i 5 sekunder. Vurder: Må støttes Oppførsel/sinnstilstand (flere rubrikker 1. Svaiing avkrysses ved behov) 2. Arm bevegelser Adekvat/normal Annet 3. Hopp Sløv/apatisk 4. Antall ganger foten settes ned Sint/voldsom Forvirret Ingen Skjerpet Romberg (ett ben, 5 sekunder) Noe usikker Baklengstelling (20 tall fra 107) Korrekt Få feil Mange feil Nekter Psykotisk Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand En veiledning Urolig/rastløs Etter min mening er undersøkte Finger-nese-prøve lukkede øyne Noe usikker Tale Normal artikulasjon?

18 iner Upåfallende Størrelse Lysreaksjon Brukes rusmidler Kokain eller Organisk løsningsmiddel Klinisk undersøkelse tillegges Benzodiazepiner stor vekt ved vurderingen Kokain medikamenter jevnlig? Bevissthetstilstand Hva? Orientert Blanke for tid og sted? Hukommelsestest Ansikt/hud Normal Lett mimikk? grad Lukt Lett av grad ånde Fullt bevisst Annet dersom det foreligger sentralnervøs påvirkning av annet enn alkohol Morfin/heroin (se baksiden) Upåfallende Blodsprengte Store TregCannabis Supplerende opplysninger Morfin/heroin Sløv Blussende Alkohol Andre sterke analgetika Tåreflod? Små Ingen Påbegynt dato 17, daglig Somnolent Antall tall (1-4) D DBlekt MAmfetamin M Å Å Å Å Klokken Andre sterke analgetika Tynner Finger nese prøve Gange rett frem Dette over gulvet er en Vending koordinasjonstest under gange Eventuelle Skjerpet som andre Romberg årsaker utføres ved at armene holdes (stoff, utstrakt mengde, tidspunkt, til inntaksmåte til Finger-nese-prøve nedsatte ferdigheter Finger-fingerlukkede øyne Bevisstløs (ett Aktuelle Svettende ben, inntak: punkt, inntaksmåte, ukentlig 5 sekunder) lukkede øyne Øyne Pupiller Noe usikker Opplysninger Noe usikker aktuelt alkoholinntak: Nystagmus ved sideblikk? Konvergens-insuffisiens? Puls, sjeldnere Upåfallende siden. Øynene lukkes og deretter føres Størrelse Lysreaksjon Hva inntatt, mengde? Frekvens Noe usikker Noe usikker Noe usikk henholdsvis høyre og venstre pekefinger ller Blanke Må støttes Bevissthetstilstand Orientert for tid og sted? Hukommelsestest Når mot nesetippen. Ansikt/hud startet inntaket? Normal mimikk? Lukt av åndedrettet? lig? Hva? Brukes rusmidler eller Blodsprengte Store Treg Rytme Fullt bevisst (se Oppførsel/sinnstilstand baksiden) (flere Upåfallende rubrikker Baklengstelling medikamenter jevnlig? Tale Hva? Tåreflod? avkrysses Små Når ved behov) Ingen ble inntaket avsluttet? Aceton Supplerende (20 tall fra opplysninger 107) Normal artikulasjon? Meningsfylt in Sløv Blussende Alkohol Gange Finger finger prøve rett frem over gulvet Vending Adekvat/normal under Utføres gangeved Bruker Skjerpet at den Romberg øynene undersøkte lukkes Finger-nese-prøve alkohol Korrekt og jevnlig? Annet armene holdes Opplysninger utstrakt til om siden aktuelt og inntak Finger-finger-prøve Annet Tegn til sprø Somnolent Antall tall (1-4) Blekt Tynner o.l. (ett ben, 5 sekunder) lukkede øyne lukkede øyne Sløv/apatisk, Få feil at daglig av pekefingrene føres andre rusmidler/medikamenter: Bevisstløs Svettende Noe usikker Noe usikker Sint/voldsom sammen slik Mange at de feil skal Stikkme Øyne Pupiller Nystagmus Noe Benzodiazepiner ved sideblikk? Konvergens-insuffisiens?, ukentlig usikker Noe usikker Kokain Puls Intern Noe usikker Organisk klokke Trombo løs Upåfallende Forvirret treffe hverandre et stykke foran Nekternesen. Størrelse Lysreaksjon Frekvens (angi 30 sek. Flebitte Må støttes Blanke Psykotisk Testen er noe Cannabis, sjeldnere vanskeligere enn fingerneseprøven. Normal mimikk? Lukt av åndedrettet? Rytme Suppler Morfin/heroin lukkede Annetøyne Orientert Oppførsel/sinnstilstand (flere Urolig/rastløs rubrikker Baklengstelling Tale Blodsprengte for tid og sted? Hukommelsestest Store Treg Ansikt/hud avkrysses ved behov) (20 tall fra 107) Normal artikulasjon? Meningsfylt innhold? (se baksiden) Amfetamin Bevissthetstilstand Andre sterke Orientert analgetika for tid og sted? Hukommelse Upåfallende Aceton (bruk An ev Tåreflod? Små Ingen Fullt bevisst (se baksiden) Adekvat/normal Etter Annet min Blussende mening er undersøkte Aktuelle Korrekt inntak: Alkohol Annet Gange rett frem over gulvet Vending Tegn til under sprøytebruk gange Skjerpet Romberg Noter om (stoff, Finger-nese-prøve du mengde, observerer tidspunkt, Finger-finger-prøve inntaksmåte ferske Sløv stikkmerker i vener Mange som feil du lett får Somnolent Tegn til sprøytebruk Tremor Sløv/apatisk Antall tall (1-4) 1 Ikke påvirket Få feil 2 Lett påvirket 3 Moderat påvirket (ett ben, Blekt 5 sekunder) lukkede øyne lukkede Tynner øyne o.l. 4 påvirket Sint/voldsom tilgang til Antall ta Svettende Noe usikker Noe usikker Bevisstløs Stikkmerker Forvirret (albueregion). Nekter Palpér eventuelt disse for å Pupiller Påvirkningen Nystagmus Noe usikker ved antas sideblikk? å skyldes: Konvergens-insuffisiens? Noe usikker Noe Pulsusikker Annen Intern Trombose/ mulig klokke årsak til nedsatt kjørefe Psykotisk kjenne etter Brukes tromboflebitter. rusmidler eller Øyne Dette vurderes gradgjerne samtidig som man tapper blod Pupiller Størrelse Flebitter Må støttes Lysreaksjon (angi 30 sek. med medikamenter jevnlig? Frekvens Hva? Upåfallende Størrelse Urolig/rastløs lukkede øyne) Lysreaksjon Lett Oppførsel/sinnstilstand (flere rubrikker Baklengstelling Tale Blanke avkrysses ved behov) prøven før selve undersøkelsen begynner. Supplerende opplysninger Store Treg Etter min mening er undersøkte (20 tall fra 107) Normal artikulasjon? Meningsfylt Rytme Blodsprengte innhold? Store (bruk evt Antall også sek. baksiden) Treg ei Små Ingen, daglig Adekvat/normal Korrekt 1Annet Ikke påvirket Undersøkte Tremor2 Lett påvirket Be den mistenkte 3 Moderat påvirket Tåreflod? strekke hendene ut. 4 Små Ingen påvirket Legg Lege 5 Umulig å b lvet Vending Sløv/apatisk under gange Skjerpet Romberg Finger-nese-prøve Få feil Finger-finger-prøve, ukentlig Tegn til sprøytebruk Tremor Gange rett frem over gulvet Vending under gange Skjerpet Rom (ett ben, 5 sekunder) Sint/voldsom Navn lukkede øyne lukkede øyne Mange eventuelt feil et ark over hendene Fødselsdato (nedadvendte ID-nr. (evt. navn med blokkbokst (ett ben, 5 Hv se Noe usikker Påvirkningen antas å skyldes:, håndflater) for sjeldnere å forsterke/synliggjøre Annen mulig Stikkmerker årsak en til nedsatt Lett kjøreferdighet grad Forvirret Nekter Noe usikker Noe usikker Noe usikker Noe usikker Noe usikker Trombose/ Psykotisk tilstede vær Bevissthetstilstand ende tremor. Orientert Flebitter for tid og sted? Hukommelsestest Ansikt/hud Noe usikk Urolig/rastløs Fullt bevisst Må støttes (se baksiden) Upåfallend Wittusen & Jensen AS KONKLUSJON STATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) Wittusen & Jensen AS KONKLUSJON STATUS PRESENS (se bakside for kom tand (flere rubrikker Baklengstelling Tale Oppførsel/ Normal eller Sløv sløv? Vur der Oppførsel/sinnstilstand Supplerende opplysninger (flere rubrikker Baklengstellin Blussende ov) Etter min mening er undersøkte (20 tall fra 107) Normal artikulasjon? Meningsfylt innhold? (bruk evt også baksiden) sinnstilstand årvåkenhet, om Somnolent avkrysses mis tenkte ved behov) Antall tall (1-4) (20 Blekt tall fra 10 l Undersøkte Lege 1 Annet Korrekt Ikke påvirket 2 Lett påvirket 3 Moderat påvirket Bevisstløs Navn responderer Fødselsdato ade kvat 4 Adekvat/normal påvirket på 5 ID-nr. (evt. navn med Annet Umulig å bedømme mht. Svettende Korrekt påvirknin Få feil blokkbokstaver Underskrift spørsmål Øyne og oppfatter Pupiller Sløv/apatisk Hvorfor? Nystagmus Få feil ved s Mange feil Påvirkningen antas å skyldes: Annen Upåfallende mulig årsak til nedsatt Størrelse Sint/voldsom kjøreferdighet Lysreaksjon Mange fe Nekter instruk ser. Observer om Blanke Forvirret Lett Nekter grad den undersøkte venter Blodsprengte Store Psykotisk Treg til instruksen er ferdig og Tåreflod? Små Urolig/rastløs Ingen responderer uten latens. r undersøkte Gange rett frem over gulvet Vending under gange Skjerpet Romberg Finger-nese-p rsøkte Denne testen Lege er i noen Etter grad min mening gjentagelse er undersøkte (ett ben, av 5 sekunder) en ligere 4 påvirket tid lukkede øyne ket 2 Lett påvirket 3 Moderat påvirket Fødselsdato observasjon, ID-nr. (evt. og navn slik 5 Umulig å bedømme mht. påvirkningsgrad Noe usikker med sett 1blokkbokstaver Noe til usikker Ikke en påvirket viss Underskrift grad 2 en Lett test påvirket 3 intern konsistens ved undersøkelsen. Hvorfor? Noe usikker Noe usikk å skyldes: Baklengstelling Nasjonalt folkehelseinstitutt 2004 SJON STATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) ANAMNESE Be den mistenkte Oppførsel/sinnstilstand telle fra (flere 107 rubrikker og nedover ett og ett tall ( osv) til avkrysses ved behov) Adekvat/normal for eksempel 87. De vanskelige Annet punktene Sløv/apatisk Lege er rundt 100 og rundt 90. Noter antall Sint/voldsom Undersøkte feil og eventuelt om mistenkte bruker Forvirret Navn uvanlig lang tid på å telle. Fødselsdato ID-nr. (evt. navn med blokkbokstaver Underskrift Annen mulig årsak til nedsatt Må støttes kjøreferdighet Påvirkningen antas å skyldes: Wittusen & Jensen AS KONKLUSJON STATUS PRESENS (se bakside for kommentarer) ANAMNESE Psykotisk Urolig/rastløs Etter min mening er undersøkte Baklengstelling (20 tall fra 107) Korrekt Få feil Mange feil Nekter Tale Normal artikul Fødselsdato 1 Ikke påvirket 2 Lett påvirket 3 Moderat påvirket 4

19 Bevisstløs Gange rett frem over gulvet Vending under gange Øyne Pupiller Noe usikker Noe usikker Upåfallende Størrelse Lysreaksjon Blanke rt for tid 18 og sted? Hukommelsestest Ansikt/hud Må støttes Normal mimikk? (se baksiden) Blodsprengte Store Treg Upåfallende Talen artikulasjon Oppførsel/sinnstilstand (flere rubrikker Tåreflod? Små lvis avkrysses Blussende ved behov) i Gange Antall rett frem tall over (1-4) gulvet Vending Blekt under gange Adekvat/normal Svettende Sløv/apatisk Noe usikker Noe usikker r Nystagmus Sint/voldsom ved sideblikk? se Lysreaksjon Forvirret Må støttes rmale Lett Psykotisk grad re Treg Oppførsel/sinnstilstand (flere rubrikker avkrysses ved behov) å Ingen Adekvat/normal g under gange Skjerpet Romberg (ett ben, Sløv/apatisk ker 5 sekunder) Sint/voldsom e usikker Forvirret Nekter ikker Noe usikker Noe usikker Noe usikker Psykotisk Påvirkningen antas å skyldes: Urolig/rastløs ubrikker t e Må Under hele Ingen undersøkelsen Baklengstelling snakker man (20 tall Alkohol fra 107) med mistenkte. På bakgrunn av samtalen med mistenkte skal man Skjerpet Romberg Finger-nese-prøve Korrekt Tynner o.l. (ett Annet ben, 5 sekunder) lukkede øyne vurdere Få feil snøv ling, langsom tale, latens eller Konvergens-insuffisiens? Puls Mange feil andre avvik. Noe usikker Noe usikker Talen innhold Under hele Baklengstelling undersøkelsen snakker man Urolig/rastløs Tale Rytme (20 tall fra 107) Normal artikulasjon? Meningsfylt med mistenkte. På bakgrunn av samtalen Antall innhold? sek. Etter Annet min mening med mistenkte er undersøkte Korrekt Finger-nese-prøve Finger-finger-prøve skal man også Tegn vurdere til sprøytebruk om Tremor lukkede øyne Få feil 1 Ikke mistenkte lukkede påvirket uttrykker øyne 2 Lett seg påvirket klart, 3forståelig Moderat påvirket 4 påvirket 5 Mange feil og med en intern konsistens. Stikkmerker Baklengstelling Supplerende Tale Noen personer som blir Supplerende opplysninger (20 tall fra 107) Normal artikulasjon? Meningsfylt innhold? Etter min mening opplysninger undersøkte (bruk evt også baksiden) fremstilt for under søkelse Korrekt 1 Ikke påvirket 2 nekter Lett påvirket å sam arbeide 3 Moderat om påvirket 4 påvirket 5 Umulig å bedømm Få feil Undersøkte Lege en slik undersøkelse. I Mange feil Navn Fødselsdato ID-nr. (evt. navn med blokkbokstaver Hvorfor? Un Påvirkningen Nekter antas å skyldes: rubrikken for supplerende opplysninger kan Annen mulig årsak til nedsatt kjøreferdighet man notere seg slikt mang lende samarbeide. Videre kan man her komme med kommen tarer som kan Undersøkte Lege Lett påvirket 3 Moderat påvirket forklare 4 hvorfor påvirket en som 5 åpenbart Umulig å bedømme ikke klarer mht. å påvirkningsgrad gjennomføre Navn Fødselsdato ID-nr. (evt. navn med blokkbokstaver Underskrift en rekke tester likevel ikke blir bedømt Hvorfor? som påvirket eller Annen mulig motsatt. årsak til nedsatt kjøreferdighet Wittusen & Jensen AS KONKLUSJON STATUS PRESENS (se bakside for komme Wittusen & Jensen AS KONKLUSJON STATUS PRESENS (se ba Skjerpet Svettende Romberg Finger-nese-prøve Finger-finger-prøve (ett ben, 5 sekunder) lukkede øyne lukkede øyne Nystagmus ved sideblikk? Konvergens-insuffisiens? Puls Frekvens Noe usikker Noe usikker Noe usikker Lukt av åndedrettet? Rytme Aceton Tale Normal Annet artikulasjon? Meningsfylt innhold? Finger-finger-prøve Tegn til sprøytebru lukkede øyne Stikkmerker Intern klokke (angi 30 Noe sek. usikker med Trombose/ Frekvens Nekter Flebitter lukkede øyne) Trombose/ Flebitter Annen mulig årsak til nedsatt kjøreferdighet Konklusjon Ved konklusjon bør det legges liten eller ingen vekt på opplysninger om inntak. På den ene side opplyser mange Lege ikke om at de har inntatt et stoff. På den andre side behøver ikke opplysninger om nylig inntak nød vendigvis føre til en konklusjon om påvirkning. Fødselsdato ID-nr. (evt. navn med blokkbokstaver Underskrift Fra status presens 2 3 avvik blant testene innebærer oftest lett påvirkning, 4 6 moderat. Husk at blodalkoholkonsentrasjoner ned mot 0,5 promille alkohol gir en lett påvirkning som vanskelig lar seg påvise klinisk uten mer avansert teknologi. Eldre kan normalt ha litt problemer med enkelte av testene. Hvis den undersøkte har vært med på slik legeundersøkelse tidligere, vil han eller hun oftest greie seg vesentlig bedre grunnet læringseffekten. Supplerende o (bruk evt også Klinisk legeundersøkelse av personer mistenkt for kjøring i påvirket tilstand En veiledning

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK TEGN OG SYMPTOMER PÅ RUSMIDDELBRUK Statens rettstoksikologiske institutt Rusmiddelbruk Side 2 Innholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 RUSMIDLER...4 2.1 HVA FORSTÅS MED RUSMIDLER?...4 2.2 VIRKNINGER AV ENGANGSBRUK...4

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet erfarings kompetanse.no 2010:4 1 Gro Hillestad Thune Siri Blesvik erfarings

Detaljer

PROSEDYREHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge

PROSEDYREHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge PROSEDYREHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge 2012 Innholdsfortegnelse 1 Prosedyre for bruk av radiosamband, mobiltelefon... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Omfang... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Konfidensialitet...

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN. fo r b ar n. VeILEDER

ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN. fo r b ar n. VeILEDER ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN else eh ung ki sk g o w w w. h v e m k a n h j e l p e j e s p e r. n o fo r b ar n VeILEDER es psy VOKSNE FOR BARN er organisasjonen for deg som er opptatt av barn og unges

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic.

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. Merete Mandelid Master i datateknikk Oppgaven levert: September 2006 Hovedveileder: Øystein

Detaljer

Dommerkurs i Badminton

Dommerkurs i Badminton Dommerkurs i Badminton Kurs- og arbeidshefte (à jour pr. 1. november 2009) Utgitt av Utarbeidet av Konkurransekomiteen, oppmann- og dommerutvalget Tekst av Tore Michaelsen og Rune Bård Hansen Ettertrykk

Detaljer

SELVHJELPSMETODER. Psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Fortunen 7 5013 Bergen atle@uib.no

SELVHJELPSMETODER. Psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Fortunen 7 5013 Bergen atle@uib.no SELVHJELPSMETODER Psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Fortunen 7 5013 Bergen atle@uib.no Dyregrov 2005 (2010) Materialet er ikke lov å kopiere. Kun til personlig bruk.

Detaljer

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG?

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? AVSLUTTENDE OPPGAVE VED HMS VERNEINGENIØRSKOLEN, TEKNOLOGISK INSTITUTT, MODUL V200 YVONNE T. STUBBERUD MAI 2013 Prosjektoppgave Studentens navn: Yvonne T. Stubberud

Detaljer

Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt. En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte.

Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt. En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte. Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte. Kristian Brenden Masteroppgave i organisasjon og ledelse Spesialisering

Detaljer

UHELDIGE HENDELSER I HELSETJENESTEN

UHELDIGE HENDELSER I HELSETJENESTEN SKRIFTSERIE FOR LEGER: Utdanning og kvalitetsutvikling Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 Faks 23 10 91 00 www.legeforeningen.no ISBN- 13 978-82-8070-086-5 Peter F. Hjort Uheldige hendelser

Detaljer

Kommunikasjon en innføring

Kommunikasjon en innføring Kapittel 6 Kommunikasjon. En innføring Kapittel 6 Innledning Ordet kommunikasjon kommer av det latinske ordet «communicare» som betyr å gjøre felles. Når mennesker kommuniserer med hverandre, deler de

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

Fürst 1.04. magasin 100 000 RUSMIDDELANALYSER ÅRLIG UT AV MARERITTET MED MOT OVER GRØNLAND REVOLUSJONERENDE NETTSTED FORNØYDE BRUKERE

Fürst 1.04. magasin 100 000 RUSMIDDELANALYSER ÅRLIG UT AV MARERITTET MED MOT OVER GRØNLAND REVOLUSJONERENDE NETTSTED FORNØYDE BRUKERE Fürst 1.04 magasin 100 000 RUSMIDDELANALYSER ÅRLIG UT AV MARERITTET MED MOT OVER GRØNLAND REVOLUSJONERENDE NETTSTED FORNØYDE BRUKERE #1-2004 INNHOLD 6 03 MIN MENING Adm. dir. Kjell Torgeir Stokke er opptatt

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Redegjørelse for vaksinesaker

Redegjørelse for vaksinesaker Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Deres ref: 200684335/-HEJ Vår ref: 06/1722 Dato: 3. november 2006 Redegjørelse for vaksinesaker Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

T E M A : S I K K E R H E T I A R B E I D S L I V E T. 03b-2013. Foto: Erik Onsager Stordal

T E M A : S I K K E R H E T I A R B E I D S L I V E T. 03b-2013. Foto: Erik Onsager Stordal T E M A : S I K K E R H E T I A R B E I D S L I V E T 03b-2013 Foto: Erik Onsager Stordal Fred. Olsen & Co. Fred. Olsensgt. 2 Sentrum 0159 Oslo Telefon 22 34 10 00 IKM Kran & Løfteteknikk AS er lokalisert

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

02-2014. Foto: Mirjam Berg

02-2014. Foto: Mirjam Berg 02-2014 Foto: Mirjam Berg støtter kampen mot narkotika GRILLMAT TAPAS CATERING OVERTIDSMAT SVEINS GRILL Solheimsgaten 37-5054 Bergen - Tlf 55 29 52 43 w w w. s v e i n s g r i l l. n o innhold 16 Når tjenestemenn

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Dødsstedsundersøkelse

Dødsstedsundersøkelse 2015 Dødsstedsundersøkelse helsehjelp ved plutselig og uventet barnedød Perioden 01.11.2010 31.12.2014 Torleiv Ole Rognum Lillian Bøylestad Dødsstedsundersøkelse helsehjelp ved plutselig og uventet barnedød

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

ÅPENT MØTE 9. SEPTEMBER 2002 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Gentester i. arbeidslivet BIOTEKNOLOGINEMNDA

ÅPENT MØTE 9. SEPTEMBER 2002 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Gentester i. arbeidslivet BIOTEKNOLOGINEMNDA R A P P O R T ÅPENT MØTE 9. SEPTEMBER 2002 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Gentester i BIOTEKNOLOGINEMNDA arbeidslivet Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Tore Wallem Utgiver: Bioteknologinemnda

Detaljer