Oversikt over standarder på. helseområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over standarder på. helseområdet"

Transkript

1 Oversikt over standarder på helseområdet

2 Oversikt over standarder på helseområdet Her kan du finne litt informasjon om hva standarder er, hvordan standardiseringsarbeid foregår og standarder knyttet til helseområdet. Bakerst i brosjyren er det listet helserelaterte standarder per oktober Se for å få tak i standardene. Hva er en standard? En standard er et frivillig avtaledokument som beskriver en vare, tjeneste, og/eller arbeidsprosess. En standard kan også definere termer. Hensikten med standardisering er å sikre ensartethet, orden og forenkling. Internasjonale standarder skal bidra til å fjerne tekniske handelshindringer og ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet. Det finnes ulike typer standarder: Produktstandarder Styrings- og ledelsesstandarder Analysestandarder Prøvetakingsstandarder Formatstandarder for informasjonslagring og -utveksling. Frivillighet: Standardiseringsarbeidet er basert på frivillig deltakelse fra de berørte parter. Selve arbeidet foregår etter regler og retningslinjer som alle må følge. Konsensus: Standarder skal utarbeides med det som mål å komme fram til størst mulig grad av enighet, men ikke nødvendigvis enstemmig oppslutning om det endelige resultatet. Standard Norge er sekretariat for standardiseringskomiteer tilrettelegger og koordinerer fagstandardisering er pådrivere for aktivt engasjement og motivering fremmer norske holdninger internasjonalt tilpasser internasjonale standarder til norske forhold gjør planlagt arbeid og nye standarder kjent sprer kunnskap og informasjon og bistå med implementering er en nøytral brobygger mellom ulike interesseparter. En idé eller et forslag til en standard kan i prinsippet komme fra hvem som helst. Hvordan lages standarder? Standardiseringsarbeidet foregår i prosjekter i en standardiseringskomité. Arbeidsoppgavene til komitédeltakere og komitéleder er beskrevet på Standard Norges nettside i Regler for standardiseringsarbeid. En prosjektleder hos Standard Norge bistår med det standardiseringsfaglig underveis i arbeidet. Et standardiseringsprosjekt kan være å utarbeide en ny standard basert på behov i markedet. Andre ganger dreier det seg om å revidere en eksisterende standard. Et eksempel på det siste er når ny teknologi gjør at en standard må endres. Strandveien 18 Postboks Lysaker Standardiseringsarbeidet baseres på følgende hovedprinsipper: Åpenhet: Alle berørte interesseparter, som bedrifter, myndigheter, forbrukere, forskningsinstitusjoner og arbeidstakere, kan delta i standardiseringsarbeidet. Strandveien 18 Postboks Lysaker

3 Standardisering på helseområdet Fagråd helse Standardisering innenfor helseområdet skal blant annet: - så langt mulig ivareta norske interesser i internasjonalt standardiseringsarbeid - bidra til økt nasjonal kompetanse på helseområdet Dette skal oppnås blant annet ved: - å delta i internasjonale komiteer av betydning for Norge - å identifisere nye standardiseringsprosjekter av interesse for norske aktører - å vurdere oversettelser til norsk av sentrale internasjonale standarder For å bidra til dette har Standard Norge opprettet Fagråd helse som ledes av Helsedirektoratet og der representanter for sentrale organisasjoner gir viktige råd og innspill til Standard Norge. Direktiver og standarder For å harmonisere tekniske krav til visse produktgrupper, besluttet EU å utarbeide direktiv etter "ny metode" (The New Approach). Rådsresolusjonen fra mai 1985 går ut på at det lages rammedirektiv på utvalgte produktområder med overordnede krav til helse, miljø og sikkerhet. Regelverket, lov/forskrift/direktiv skal være funksjonelt og inneholde overordnede krav, mens standarder inneholder spesifikke krav som prøvingsmetoder, prosedyrebeskrivelser og utfyller derfor regelverket. Standardene skal være slik utformet at det er rimelig å anta at lover og forskrifter er oppfylt ved dokumentasjon på samsvar med standarden(e). Som følge av EØS-avtalen omfattes også Norge av direktiver. Innenfor helseområdet er det flere EU-direktiver med tilhørende mandaterte prosjekter. Dette er - Direktiv 90/385/EC om aktivt implanterbart medisinsk utstyr - Direktiv 93/42/EC om medisinsk utstyr generelt - Direktiv 98/79/EC om in vitro diagnostisk medisinsk utstyr Disse er implementert i Lov og forskrift om medisinsk utstyr. I tillegg er det flere EU-endringsdirektiver. Det vil også være regelverk med grenseflater til andre fagområder og ansvarsområder For mer informasjon om myndighetenes regelverk se Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet (www.helsedirektoratet.no) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) (www.dsb.no) angående elektromedisin. Omfang av standarder på helseområdet Standardisering på helseområdet omfatter standarder for produkter og prosesser for medisinsk utstyr. Produktene som er omfattet varierer fra enkle plastkomponenter til komplisert elektronisk utstyr. Det omfatter også generelle standarder for kvalitetsstyring og risikovurdering samt medisinsk informatikk og IKT. Standardisering på helseområdet omfatter blant annet: - Medisinsk utstyr generelt - Anestesi, åndedretts- og gjenopplivingsutstyr - Utstyr for blodoverføring, infusjon og injeksjon - Kirurgiske instrumenter og materiale - Implantater til kirurgi, proteser og ortopediske hjelpemidler - Radiografi og annet diagnoseutstyr - Diagnoseutstyr 3

4 - Øyeutstyr/optisk - Tannpleie generelt - Tannpleiematerialer - Dentale implantater - Tannpleieutstyr - Sterilisering og desinfeksjon - Steriliseringsutstyr - Desinfeksjon og steriliseringsmidler - Steril emballasje - Laboratoriemedisin - Farmasi generelt - Medisinske materialer - Sykehusutstyr - Førstehjelp - Hjelpemidler for uføre eller funksjonshemmede personer - Fødselskontroll, mekaniske befruktningshindrende midler - Helseinformatikk (medisinsk informatikk) I det følgende listes standarder for helseområdet per oktober Du finner standardene på 4

5 Oversikt over standarder per oktober 2012 Du finner standardene på ICS Kode Nummer Medisinsk vitenskap og utstyr til helsevesenet. Generelt NS 8435:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) NS-EN 12435:2006 Helseinformatikk - Beskrivelse av måleresultater i helsevitenskap NS-EN 16224:2012 Helsetjenester levert av kiropraktor NS-EN 15224:2012 Helsetjenester - Systemer for kvalitetsstyring - Krav basert på EN ISO 9001: Medisinsk utstyr generelt NS-EN ISO 11117:2008/AC:2010 Rettelsesblad AC - Gassflasker - Vernehetter og beskyttelse av ventiler - Konstruksjon, tilvirkning og prøving (ISO 11117:2008/Cor 1:2009) NS 683:1980 Medisinske preparatrør NS-EN 1041:2008 Produsentinformasjon som leveres sammen med medisinsk utstyr NS-EN :2008 Ambulanser og ambulanseutstyr - Luftambulanser - Del 1: Krav til medisinsk utstyr i luftambulanser NS-EN :2008 Ambulanser og ambulanseutstyr - Luftambulanser - Del 2: Operasjonelle og tekniske krav til luftambulanser NS-EN 15986:2011 Symbol for bruk i merking av medisinsk utstyr - Krav til merking av medisinsk utstyr som inneholder ftalater NS-EN :1997 Aktivt implanterbart medisinsk utstyr - Del 1: Generelle krav til sikkerhet, merking og informasjon fra produsenten NS-EN ISO 11197:2009 Medisinske forsyningsenheter (ISO 11197:2004) NS-EN ISO 13485:2012 Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk (ISO 13485:2003) NS-EN ISO 14971:2012 Medisinsk utstyr - Bruk av risikostyring for medisinsk utstyr (ISO 14971:2007, korrigert versjon ) NS-EN ISO :2012 Medisinsk utstyr - Symboler for medisinsk utstyr til bruk på etiketter, som merking eller til informasjon - Del 1: Generelle krav (ISO :2012) NS-EN ISO 15225:2010 Medisinsk utstyr - Kvalitetsstyring - Nomenklatorisk datastruktur for medisinsk utstyr (ISO 15225:2010) NS-EN ISO 15378:2011 Innerste pakningsmaterialer til legemidler - Særskilte krav ved bruk av ISO 9001:2008, med referanse til god produksjonspraksis (GMP) (ISO 15378:2011) Anestesi, åndedretts- og gjenopplivingsutstyr NS 4051:1968 Merkingsbestemmelser m.v. for slanger og ledningsuttak for medisinske gasser NS-EN 12022:1999 Blood gas exchangers NS-EN 12342:1998+A1: NS-EN :2005+A1: NS-EN :2007+A1: NS-EN :2002+A1:2009 Svelgtuber til bruk med anestesimaskiner og ventilatorer Trakeostomituber - Del 2: Barnetuber (ISO :2001, modifisert) Utstyr til respirasjonsbehandling - Del 1: Forstøversystemer og deres komponenter Utstyr til respirasjonsbehandling - Del 2: Slanger og forbindelser 5

6 NS-EN :2001+A1:2009 Utstyr til respirasjonsbehandling - Del 3: Luftmedrivningsutstyr NS-EN :2011 Ambulansetjeneste - Transport av kuvøser - Del 1: Grensesnitt til transportenheten NS-EN :2011 Ambulansetjeneste - Transport av kuvøser - Del 2: Systemkrav NS-EN :2008 Åndedrettsutstyr - Slangeforsynt kretsløpapparat, åpen krets, med komprimert gass for dykking - Del 1: Forbrukstyrt utstyr NS-EN :2008/AC:2009 Rettelsesblad AC- Åndedrettsutstyr - Slangeforsynt kretsløpapparat, åpen krets, med komprimert gass for dykking - Del 1: Forbrukstyrt utstyr NS-EN 15908:2010 Anestesi- og respirasjonsutstyr - Ikke-ombyttbare gjengede (NIST) lavtrykks koblingsstykker for medisinske gasser NS-EN 1782:1998+A1: NS-EN 1820:2005+A1: NS-EN 794-3:1998+A2: NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO :2009 Trakealtuber og tilpasningsstykker Anestesibager (ISO 5362:2000, modifisert) Lungeventilatorer - Del 3: Særlige krav til rednings- og transportventilatorer Medisinsk utstyr til sug - Del 1: Elektrisk drevne sug - Sikkerhetskrav (ISO :1999) Medisinsk utstyr til sug - Del 2: Manuelt drevne sug (ISO :1999) Medisinsk utstyr til sug - Del 3: Vakuumsug eller trykkgassdrevne sug (ISO :1999) Trykkregulatorer for medisinske gasser - Del 1: Trykkregulatorer og trykkregulatorer med utstyr for gasstrømmålinger (ISO :2006) Trykkregulatorer for medisinske gasser - Del 2: Trykkregulatorer for rør og rørforgreininger (ISO :2005) Trykkregulatorer for medisinske gasser - Del 3: Trykkregulatorer med innebygde sylinderventiler (ISO :2005) Trykkregulatorer for medisinske gasser - Del 4: Lavtrykkregulatorer (ISO :2008) Lungeventilatorer til medisinsk bruk - Særlige krav til grunnleggende sikkerhet og ytelse - Del 2: Hjemmeventilatorer for pasienter som er avhengige av ventilatorer (ISO :2004) Lungeventilatorer - Del 4: Særlige krav til operatørdrevet gjenopplivingsutstyr (ISO :2002) Lungeventilatorer til medisinsk bruk - Særlige krav til grunnleggende sikkerhet og ytelse - Del 6: Hjelpeutstyr til hjemmeventilatorer (ISO :2004) NS-EN ISO 11117:2008 Gassflasker - Vernehetter og beskyttelse av ventiler - Konstruksjon, tilvirkning og prøving (ISO 11117:2008) NS-EN ISO 11197:2009 Medisinske forsyningsenheter (ISO 11197:2004) NS-EN ISO 11499:2007 Tannpleie - Beholdere for lokalanestesi-midler (ISO 11499:2007) NS-EN ISO Lasere og laserrelatert utstyr - Bestemmelse av 6

7 1:2011 lasermotstand for trakealtuber - Del 1: Trakealtuber (ISO :2011) NS-EN ISO :2010 Lasere og laserrelatert utstyr - Bestemmelse av lasermotstand for trakealtuber - Del 2: Trakealtubemansjetter (ISO :2010) NS-EN ISO 14408:2009 Trakealtuber utformet for laserkirurgi - Krav til merking og medfølgende informasjon (ISO 14408:2005) NS-EN ISO 15001:2011 Anestesi- og respirasjonsutstyr - Forenlighet med oksygen (ISO 15001:2010) NS-EN ISO 15002:2008 Gasstrømsmålere for tilkopling til ut- og inntaksposter i medisinske sentralgassanlegg (ISO 15002:2008) NS-EN ISO :2009 Åndedrettsterapi ved søvnapné - Del 1: Utstyr til åndedrettsterapi ved søvnapné (ISO :2007) NS-EN ISO :2009 Åndedrettsterapi ved søvnapné - Del 2: Masker og brukstilbehør (ISO :2007) NS-EN ISO 18777:2009 Transportable systemer for flytende oksygen til medisinsk bruk - Særskilte krav (ISO 18777:2005) NS-EN ISO 18778:2009 Åndedrettsutstyr - Overvåkingsutstyr for spedbarn - Særskilte krav (ISO 18778:2005) NS-EN ISO 18779:2005 Medisinsk utstyr for oppbevaring av oksygen og oksygenblandinger - Særskilte krav (ISO 18779:2005) NS-EN ISO 21969:2009 Fleksible høytrykksforbindelser til bruk i systemer for medisinsk gass (ISO 21969:2009) NS-EN ISO :2008 Pustesystemfiltre til anestesi- og respirasjonsbruk - Del 1: Salinitetsprøvingsmetode for å vurdere filtrasjonsfunksjon (ISO :2003) NS-EN ISO :2009 Pustesystemfiltre til anestesi- og respirasjonsbruk - Del 2: Andre aspekter enn filtrasjon (ISO :2002) NS-EN ISO 23747:2009 Anestesi- og respirasjonsutstyr - Ekspiratoriske toppstrømshastighetsmålere for vurdering av spontan lungefunksjon (ISO 23747:2007) NS-EN ISO 26782:2009 Anestesi- og respirasjonsutstyr - Spirometre for vurdering av lungefunksjon (ISO 26782:2009) NS-EN ISO 26782:2009/AC:2009 Rettelsesblad AC - Anestesi- og respirasjonsutstyr - Spirometre for vurdering av lungefunksjon - Teknisk rettelsesblad 1 (ISO 26782:2009/Cor 1:2009) NS-EN ISO 407:2004 Små gassflasker til medisinsk bruk - Ventilforbindelser med skruventil (ISO 407:2004) NS-EN ISO 4135:2001 Anestesi- og respirasjonsutstyr - Terminologi (ISO 4135:2001) NS-EN ISO :2004 Anestesi- og respirasjonsutstyr - Koniske koblingsstykker - Del 1: Han- og hunkoner (ISO :2004) NS-EN ISO :2007 Anestesi- og respirasjonsutstyr - Koniske koblingsstykker - Del 2: Gjengede vektbærende koblingsstykker (ISO :2006) NS-EN ISO 5359:2008 Lavtrykks-slangesystem for bruk med medisinsk gass NS-EN ISO 5359:2008/A1:2011 (ISO 5359:2008) Endringsblad A1 - Lavtrykks-slangekonstruksjoner for bruk med medisinske gasser (ISO 5359:2008/Amd 1:2011) NS-EN ISO 5360:2012 Anestesifordampere - Medikamentspesifikke fyllesystemer (ISO 5360:2012) NS-EN ISO 5364:2011 Anestesi og respirasjonsutstyr - Orofaryngeale luftveier 7

8 NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO :2007/A1: NS-EN ISO :2007/A2: NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO :2011/AC: NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO :2012 (ISO 5364:2008) Anestesi- og respirasjonsutstyr - Trakeostomituber - Del 1: Tuber og forbindelser for voksne (ISO :2000) Sentralgassanlegg for medisinske gasser - Del 1: Sentraler og fordelingsnett for komprimerte medisinske gasser og vakuum (ISO :2007) Endringsblad A1 - Sentralgassanlegg for medisinske gasser - Del 1: Sentraler og fordelingsnett for komprimerte medisinske gasser og vakuum - Endringsblad 1: Krav til ut- og inntaksposter for vakuum festet på medisinske forsyningsenheter med operatørstyrt dosering, forbundet til anlegget ved fleksible slanger (ISO :2007/Amd 1:2010) Endringsblad A2 - Sentralgassanlegg for medisinske gasser - Del 1: Sentraler og fordelingsnett for komprimerte medisinske gasser og vakuum - Endringsblad 2 (ISO :2007/Amd 2:2010) Sentralgassanlegg for medisinske gasser - Del 2: Systemer for fjerning av anestesigasser (ISO :2007) Forbindelsesstykker med liten diameter for væsker og gass til medisinsk bruk - Del 1: Generelle krav (ISO :2010) Medisinsk elektrisk utstyr - Del 2-12: Spesielle krav til grunnleggende sikkerhet og avgjørende ytelse for ventilatorer for intensivbehandling (ISO/IEC :2011) Rettelsesblad AC - Medisinsk elektrisk utstyr - Del 2-12: Spesielle krav til grunnleggende sikkerhet og avgjørende ytelse for ventilatorer for intensivbehandling (ISO :2011/Cor 1:2011) Medisinsk elektrisk utstyr - Del 2-55: Spesielle krav til grunnleggende sikkerhet og avgjørende ytelse for overvåkingsutstyr for pustegass (ISO :2011) Medisinsk elektrisk utstyr - Del 2-61: Spesielle krav til grunnleggende sikkerhet og avgjørende ytelse for pulsoksimeterutstyr (ISO :2011) Ikke-invasive blodtrykksmålere - Del 1: Krav og prøvingsmetoder for ikke-automatisert målingstype (ISO :2007) NS-EN ISO 8185:2009 Fuktere til medisinsk bruk innenfor åndedrett - Spesielle krav til fuktesystemer for åndedrettsutstyr (ISO 8185:2007) NS-EN ISO 8359:2009 Oksygenkonsentratorer til medisinsk bruk - Sikkerhetskrav (ISO 8359:1996) NS-EN ISO 8359:2009/A1:2012 Endringsblad A1 - Oksygenkonsentratorer til medisinsk bruk - Sikkerhetskrav (ISO 8359:1996/Amd 1:2012) NS-EN ISO :2009 Systemer for inhalasjonsanestesi - Del 2: Anestetiske pustesystemer (ISO :2007) NS-EN ISO :2009 Systemer for inhalasjonsanestesi - Del 3: Overføringsog opptakssystemer i aktive systemer for fjerning av anestesigass (ISO :2007) NS-EN ISO Endringsblad A1 - Systemer for inhalasjonsanestesi - Del 8

9 3:2009/A1:2010 3: Overførings- og opptakssystemer i aktive systemer for fjerning av anestesigass (ISO :2007/AMD 1:2010) NS-EN ISO :2009 Systemer for inhalasjonsanestesi - Del 4: Fordampere for anestesimidler (ISO :2004) NS-EN ISO :2009 Systemer for inhalasjonsanestesi - Del 5: Anestesiventilatorer (ISO :2004) NS-EN ISO 8836:2009 Sugekatetere for bruk i luftveiene (ISO 8836:2007, korrigert versjon ) NS-EN ISO :2008 Ut- og inntaksposter i medisinske sentralgassanlegg - Del 1: Uttaksposter for komprimerte medisinske gasser NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO :2009 og inntaksposter for vakuum (ISO :2008) Ut- og inntaksposter i medisinske sentralgassanlegg - Del 2: Inntaksposter for fjerning av anestesigasser (ISO :2008) Anestesi- og respirasjonsutstyr - Varme- og fuktvekslere til fukting av respirasjonsgasser på mennesker - Del 1: Varme- og fuktvekslere til bruk med minste tidalvolum på 250 ml (ISO :2000) Anestesi- og respirasjonsutstyr - Varme- og fuktvekslere til fukting av respirasjonsgasser på mennesker - Del 2: Varme- og fuktvekslere til bruk ved trakeostomerte pasienter med minste tidalvolum på 250 ml (ISO :2001) Utstyr for blodoverføring, infusjon og injeksjon NS-EN 12439:1998 Sterile rektalkateter til engangsbruk NS-EN 1283:1996 Hemodialysatorer, hemodiafiltre, blodfiltre, blodkonsentrasjonsfiltre og tilhørende ekstrakorporeale sett NS-EN 13868:2002 Katetre - Prøvingsmetoder for bøying av enkle lumenkatetre og medisinske slanger NS-EN 14820:2004 Engangsbeholdere for prøvesamling av humant venøst blod NS-EN 1615:2000 Ernæringssonder og -katetre med tilpasningsstykker til engangsbruk - Design og prøving NS-EN 1616:1997 Sterile urinveiskatetre til engangsbruk NS-EN Endringsblad A1 - Sterile urinveiskatetre til engangsbruk 1616:1997/A1: NS-EN 1617:1997 Sterile drenasjekatetre og tilleggsutstyr til engangsbruk NS-EN 1618:1997 Ikke-intravaskulære katetre - Prøvingsmetoder for felles egenskaper NS-EN 1707:1996 Koniske koblingsstykker med 6% (luer) spiss for sprøyter, nåler og en del annet medisinsk utstyr - Koblingsstykker med lås NS-EN ISO : NS-EN ISO :1997 Sterile intravaskulære katetre til engangsbruk - Del 1: Generelle krav (ISO :1995, innbefattet Amd 1:1999 og Amd 2:2004) Sterile intravaskulære katetre til engangs bruk - Del 2: Angiografikatetre (ISO :1996) (innbefattet rettelsesblad AC:2002) NS-EN ISO :1997 Sterile intravaskulære katetre til engangs bruk - Del 3: Sentralvenøse katetre (ISO :1996) (innbefattet rettelsesblad AC:2002) NS-EN ISO Sterile intravaskulære katetre til engangs bruk - Del 4: 9

10 4:1997 Ballongdilatasjonskatetre (ISO :1996) (innbefattet rettelsesblad AC:2002) NS-EN ISO :1997 Sterile intravaskulære katetre til engangs bruk - Del 5: Nålkatetre til perifer bruk (ISO :1996) (innbefattet rettelsesblad AC:2002) NS-EN ISO :1997/A1:2000 Endringsblad A1 - Sterile intravaskulære katetre til engangs bruk - Del 5: Nålkatetre til perifer bruk (ISO :1996/AM:1999) NS-EN ISO 11070:1999 Sterilt engangsutstyr til bruk ved innføring av kardiovaskulære katetre (ISO 11070:1998) NS-EN ISO Transfusjonsutstyr til medisinsk bruk - Del 4: 4: NS-EN ISO :2012 Transfusjonsutstyr til engangsbruk (ISO :2012) Nålbaserte injeksjonssystemer til medisinsk bruk - Krav og prøvingsmetoder - Del 1: Nålbaserte injeksjonssystemer (ISO :2012) NS-EN ISO :2012 Nålbaserte injeksjonssystemer til medisinsk bruk - Krav og prøvingsmetoder - Del 2: Nåler (ISO :2012) NS-EN ISO :2000 Injeksjonspenner til medisinsk bruk - Del 3: Ferdige patroner - Krav og prøvingsmetoder (ISO :2000) NS-EN ISO 15747:2011 Plastbeholdere for intravenøs injeksjon (ISO 15747:2010) NS-EN ISO 21649:2009 Nålefrie injektorer til medisinsk bruk - Krav og prøvingsmetoder (ISO 21649:2006) NS-EN ISO 22413:2011 Overføringssett for farmasøytiske preparater - Krav og prøvingsmetoder (ISO 22413:2010) NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO :2007 Myke plastbeholdere for humant blod og blodkomponenter - Del 1: Vanlige beholdere (ISO :2003) Myke plastbeholdere for humant blod og blodkomponenter - Del 2: Grafiske symboler for etiketter og instruksjonsbrosjyrer (ISO :2008) Myke plastposer til humant blod og blodkomponenter - Del 3: Blodposesystemer med integrerte funksjoner (ISO :2006) NS-EN ISO 595-2:1994 Gjenbrukssprøyter av glass eller av glass og metall til medisinsk bruk - Del 2: Utforming, ytelse, krav og prøvinger (ISO 595-2:1987) NS-EN ISO 6009:1994 Engangskanyler - Fargekoder for identifikasjon (ISO 6009:1994) NS-EN ISO 6009:1994/AC:2008 Rettelsesblad AC - Engangskanyler - Fargekoder for identifikasjon (ISO 6009:1992/Cor 1:2008) NS-EN ISO 7864:1995 Sterile injeksjonsnåler til engangsbruk (ISO 7864:1993) NS-EN ISO 7885:2010 Tannpleie - Sterile injeksjonsnåler til engangsbruk (ISO 7885:2010) NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO :2009 Sterile hypodermiske injeksjonssprøyter til engangsbruk - Del 1: Sprøyter til manuell bruk (ISO :1993, inklusive rettelsesblad 1:1995) Sterile hypodermiske injeksjonssprøyter til engangsbruk - Del 2: Sprøyter til bruk med sprøytepumper (ISO :1996) Sterile hypodermiske injeksjonssprøyter til engangsbruk - Del 3: Selvblokkerende sprøyter for vaksinasjon med fastsatt dose (ISO :2005) 10

11 NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO :2006 Forbindelsesstykker med liten diameter for væsker og gass til medisinsk bruk - Del 1: Generelle krav (ISO :2010) Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 1: Hetteglass laget av glassrør (ISO :2009) Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 2: Lukkemidler for hetteglass (ISO :2008) Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 3: Aluminiumkapsler til hetteglass (ISO :2001) Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 4: Hetteglass laget av pressglass (ISO :2011) Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 6: Kapsler laget av en kombinasjon av aluminium og plast for injeksjonshetteglass (ISO :2010) Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 7: Injeksjonskapsler beregnet for kombinasjoner av aluminium og plast uten overlappende plastdel (ISO :2006) Infusjonsutstyr til medisinsk bruk - Del 1: Infusjonsflasker av glass (ISO :2011) Infusjonsutstyr til medisinsk bruk - Del 10: Tilbehør for overføringsrør til bruk med trykkinfusjonsapparater (ISO :2004) Infusjonsutstyr til medisinsk bruk - Del 11: Infusjonsfiltere til bruk med trykkinfusjonsapparater (ISO :2004) Infusjonsutstyr til medisinsk bruk - Del 2: Lukkesystemer til infusjonsflasker (ISO :2010) Infusjonsutstyr til medisinsk bruk - Del 3: Aluminiumskapsler for infusjonsflasker (ISO :2009) Infusjonsutstyr til medisinsk bruk - Del 4: Infusjonsutstyr til engangsbruk med falltilførsel (ISO :2010) Infusjonsutstyr til medisinsk bruk - Del 5: Buretteinfusjonsutstyr til engangsbruk med falltilførsel (ISO :2004) Infusjonsutstyr til medisinsk bruk - Del 8: Infusjonsutstyr til bruk med trykkinfusjonsapparater (ISO :2004) Infusjonsutstyr til medisinsk bruk - Del 9: Overføringsrør til bruk med trykkinfusjonsapparater (ISO :2004) Elastomere deler for parenterale løsninger og for utstyr til farmasøytisk bruk - Del 1: Stoffer som er ekstraherbare ved autoklavering i vandig miljø (ISO :2003) Elastomere deler for parenterale løsninger og for utstyr til farmasøytisk bruk - Del 2: Identifisering og karakterisering (ISO :2003) Elastomere deler for parenterale løsninger og for utstyr til farmasøytisk bruk - Del 3: Bestemmelse av telling av utløste partikler (ISO :2003) Elastomere deler for parenterale løsninger og for utstyr til farmasøytisk bruk - Del 4: Biologiske krav og prøvingsmetoder (ISO :2006) NS-EN ISO 8872:2003 Aluminiumkapsler til transfusjons-, infusjons- og injeksjonsflasker - Generelle krav og prøvingsmetoder 11

12 (ISO 8872:2003) NS-EN ISO :2010 Injeksjonsutstyr til medisinsk bruk - Del 1: Ampuller for injeksjonsvæsker (ISO :2010) NS-EN ISO :2010 Injeksjonsutstyr til medisinsk bruk - Del 2: Ampuller med ettpunktsbrekk (OPC) (ISO :2010) NS-EN ISO 9626:1995 Nålhylser av rustfritt stål for produksjon av medisinsk utstyr (ISO 9626:1991) NS-EN ISO 9626:1995/A1:2001 Endringsblad A1 - Nålrør av rustfritt stål til produksjon av medisinsk utstyr (ISO 9626:1991/AM 1:2001) NS-EN ISO 9997:1999 Tannpleie - Dentale karpylesprøyter (ISO 9997:1999) NS-ISO 594-1:1986 Koniske forbindelser med 6% (Luer) stigning for sprøyter, kanyler og annet medisinsk utstyr - Del 1: Generelle krav (= EN :1993) (ISO 594-1:1986) NS-ISO 594-1:1993/A1 Endringsblad til NS-ISO 594-1: Koniske forbindelser med 6 % (Luer) stigning for sprøyter, kanyler og annet medisinsk utstyr - Del 1: Generelle krav (ISO 594-1:1986) Sprøyter, nåler og katetre NS-EN ISO :2007 Injeksjonspenner til medisinsk bruk - Del 4: Krav og prøvingsmetoder for elektroniske og elektromekaniske injeksjonspenner (ISO :2006) NS-EN ISO 23908:2011 Stikkskade beskyttelse - Krav og prøvingsmetoder - Beskyttelsesutstyr for kanyler, utstyr for innføring av katetre og kanyler for blodprøvetaking til engangsbruk (ISO 23908:2011) NS-EN ISO :2009 Sterile hypodermiske injeksjonssprøyter til engangsbruk - Del 4: Injeksjonssprøyter med egenskaper som hindrer gjenbruk (ISO :2006) NS-EN ISO 8537:2008 Sterile sprøyter til engangsbruk, med og uten kanyle, for insulin (ISO 8537:2007) Kirurgiske instrumenter og materiale NS-EN ISO : NS-EN ISO :2009 Lasere og laserrelatert utstyr - Prøvingsmetoder og klassifikasjon av laserresistente operasjonsduker og/eller beskyttende pasientvern - Del 1: Primær antenning og gjennomtrenging (ISO :2005) Lasere og laserrelatert utstyr - Prøvingsmetode og klassifikasjon av laserresistente operasjonsduker og/eller beskyttende pasientvern - Del 2: Sekundær antennelse (ISO :2007) NS-EN ISO 13402:2000 Tannpleie - Kirurgiske og håndholdte instrumenter - Bestemmelse av resistens mot autoklavering, korrosjon og varmepåvirkning (ISO 13402:1995) NS-EN ISO :2000 Tannpleie - Kirurgiske instrumenter - Metalliske materialer - Del 1: Rustfritt stål (ISO :1991, innbefattet endringsblad A1:1999) NS-ISO 7740:1985 Kirurgiske instrumenter, skalpeller med avtakbare blader, koplingsdimensjoner (= EN 27740:1992) (ISO 7740:1985) NS-ISO 7740:1985/A1 Endringsblad til NS-ISO 7740: Kirurgiske instrumenter, skalpeller med avtakbare blader, koplingsdimensjoner (ISO 7740:1985) NS-ISO 7740:1985/AC Rettelsesblad til NS-ISO 7740: Kirurgiske instrumenter, skalpeller med avtakbare blader, 12

13 koplingsdimensjoner (= EN 27740:1992) Implantater til kirurgi, proteser og ortopediske hjelpemidler NS-EN :1998+A1:2009 Ikke-aktive kirurgiske implantater - Særlige krav for hjerte- og karimplantater - Del 2: Karproteser inkludert hjerteimplantater NS-EN 14790:2005 Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av vanndampen i kanaler NS-EN :2004 Aktivt implanterbart medisinsk utstyr - Del 2-1: Særlige krav til aktivt implanterbart medisinsk utstyr beregnet på behandling av bradyarrhythmi (pacemakere) NS-EN :2010 Aktivt implanterbart medisinsk utstyr - Del 2-3: Særskilte krav til kokleaimplantatsystemer og auditive hjernestammeimplantatsystemer NS-EN ISO 10328:2006 Proteser - Strukturell prøving av underekstremitetsproteser - Krav og prøvingsmetoder (ISO 10328:2006) NS-EN ISO 14602:2011 Ikke-aktive kirurgiske implantater - Implantater til osteosyntese - Spesielle krav (ISO 14602:2010) NS-EN ISO 14607:2009 Ikke-aktive kirurgiske implantater - Brystimplantater - Særskilte krav (ISO 14607:2007) NS-EN ISO 14630:2009 Ikke-aktive kirurgiske implantater - Generelle krav (ISO 14630:2008) NS-EN ISO 16054:2002 Implantater til kirurgi - Minimumsopplysninger for kirurgiske implantater (ISO 16054:2000) NS-EN ISO 21534:2009 Ikke-aktive kirurgiske implantater - Implantater til erstatning av ledd - Særskilte krav (ISO 21534:2007) NS-EN ISO 21535:2009 Ikke-aktive kirurgiske implantater - Implantater til erstatning av ledd - Spesielle krav for hofteleddsimplantater (ISO 21535:2007) NS-EN ISO 21536:2009 Ikke-aktive kirurgiske implantater - Implantater til erstatning av ledd - Spesielle krav for kneleddsimplantater (ISO 21536:2007) NS-EN ISO 22523:2006 Eksterne ekstremitetsproteser og eksterne ortoser - Krav og prøvingsmetoder (ISO 22523:2006) NS-EN ISO 22675:2006 Proteser - Prøving av hjelpemidler for ankel og fot og av fotkomponenter - Krav og prøvingsmetoder (ISO 22675:2006) NS-EN ISO : NS-EN ISO :2009/AC: NS-EN ISO : NS-EN ISO :2009/AC: NS-EN ISO : NS-EN ISO :2012 Kardiovaskulære implantater - Endovaskulært utstyr - Del 1: Endovaskulære proteser (ISO :2003 innbefattet Amd 1:2005) Rettelsesblad AC - Kardiovaskulære implantater - Endovaskulært utstyr - Del 1: Endovaskulære proteser (ISO :2003 innbefattet Amd 1:2005) Kardiovaskulære implantater - Endovaskulært utstyr - Del 2: Vaskulære stent (ISO :2008) Rettelsesblad AC - Kardiovaskulære implantater - Endovaskulært utstyr - Del 2: Vaskulære stent (ISO :2008) Kirurgiske implantater - Metalliske materialer - Del 2: Ulegert titan (ISO :1999) Kirurgiske implantater - Metalliske materialer - Del 3: Plastisk bearbeidet titanlegering med 6 % aluminium og 4 % vanadium (ISO :1996) 13

14 NS-EN ISO 5840:2009 Hjerte- og karimplantater - Hjerteklaffproteser (ISO 5840:2005) NS-EN ISO 7197:2009 Nevrokirurgiske implantater - Sterile hydrocefalusventiler til engangsbruk og deres komponenter (ISO 7197:2006, innbefattet Cor 1:2007) NS-EN ISO 9713:2009 Nevrokirurgiske implantater - Selvlukkende intrakranielle anevrisme-klemmer (ISO 9713:2002) Radiografi og annet diagnoseutstyr NS-EN :1997+A2:2009 Ikke-invasive blodtrykksmålere - Del 3: Tilleggskrav for elektromekaniske blodtrykksmålesystemer NS-EN :2004 Ikke-invasive blodtrykksmålere - Del 4: Prøvingsprosedyrer for å bestemme den totale systemnøyaktigheten for automatiserte ikke-invasive blodtrykksmålere Diagnoseutstyr NS-EN :2004 Ikke-invasive blodtrykksmålere - Del 4: Prøvingsprosedyrer for å bestemme den totale systemnøyaktigheten for automatiserte ikke-invasive blodtrykksmålere NS-EN 15964:2011 Alkoholprøvingsutstyr unntatt enheter til engangsbruk - Krav og prøvingsmetoder NS-EN ISO 15197:2003 In vitro-diagnostiske prøvingssystemer - Krav til systemer for egenovervåking av blodsukker ved håndtering av diabetes mellitus (ISO 15197:2003) - (innbefattet rettelsesblad AC:2005) NS-EN ISO 7376:2009 Anestesi- og respirasjonsutstyr - Laryngoskop til trakealintubasjon (ISO 7376:2003) Terapiutstyr NS-EN 14931:2006 Trykkammere for personer - Flerpersontrykkammersystemer for hyperbar terapi - Ytelse, sikkerhetskrav og prøving Øyeutstyr NS-EN 14139:2010 Brilleoptikk - Krav og spesifikasjoner for ferdigbriller NS-EN 16128:2011 Referanseprøvingsmetode for frigivelse av nikkel fra de deler av brilleinnfatninger og solbriller som er i nær og langvarig kontakt med huden NS-EN ISO :2006 Oftalmisk optikk - Brilleglass av halvfabrikat - Del 1: Spesifikasjoner for enstyrke- og flerstyrkeglass (ISO NS-EN ISO : :2006) Oftalmisk optikk - Brilleglass av halvfabrikat - Del 2: Spesifikasjoner for progressive glass (ISO :2006) NS-EN ISO 10341:2009 Øyeoptiske instrumenter - Foroptere (ISO 10341:2009) NS-EN ISO 10342:2010 Øyeoptiske instrumenter - Refraktometre (ISO 10342:2010) NS-EN ISO 10343:2009 Øyeoptiske instrumenter - Oftalmometre (ISO 10343:2009) NS-EN ISO :2011 Oftalmisk optikk - Elektronisk katalog og identifikasjon for brilleinnfatninger og solbriller - Del 1: Produktidentifikasjon og -hierarki for elektroniske kataloger (ISO :2011) NS-EN ISO 10938:1998 Ophthalmic instruments - Chart projectors (ISO 10938:1998) 14

15 NS-EN ISO 10939:2007 Oftalmiske instrumenter - Spaltlamper (ISO 10939:2007) NS-EN ISO 10940:2009 Øyeoptiske instrumenter - Funduskamera (ISO 10940:2009) NS-EN ISO 10942:2006 Oftalmiske instrumenter - Direkte oftalmoskoper (ISO 10942:2006) NS-EN ISO 10943:2011 Oftalmiske instrumenter - Indirekte oftalmoskoper (ISO 10943:2011) NS-EN ISO 10944:2009 Øyeoptiske instrumenter - Synoptofor (ISO 10944:2009) NS-EN ISO 11380:1996 Optikk og optiske instrumenter - Øyeoptikk - Formskiver (ISO 11380:1994) NS-EN ISO 11381:1996 Optikk og optiske instrumenter - Øyeoptikk - Skrugjenger (gjengesnitt) (ISO 11381:1994) NS-EN ISO 11978:2000 Øyeoptikk - Kontaktlinser og kontaktlinseprodukter - Informasjon fra produsenten (ISO 11978:2000) NS-EN ISO :2006 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 1: Terminologi (ISO :2006) NS-EN ISO :2006 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 10: Fakiske intraokulære linser (ISO :2006) NS-EN ISO :1999 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 2: Optiske egenskaper og prøvingsmetoder (ISO NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO :2006/A1: NS-EN ISO : NS-EN ISO :2009/A1:2011 2:1999) - (innbefattet rettelsesblad AC:2005) Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 3: Mekaniske egenskaper og prøvingsmetoder (ISO :2006) Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 4: Merking og informasjon (ISO :2008) Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 5: Biokompatibilitet (ISO :2006) Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 6: Holdbarhet og stabilitet ved transport (ISO :2007) Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 7: Kliniske undersøkelser (ISO :2006) Endringsblad A1 - Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 7: Kliniske undersøkelser (ISO :2006/Amd 1:2012) Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 8: Grunnleggende krav (ISO :2006) Endringsblad A1 - Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 8: Grunnleggende krav (ISO :2006/Amd 1:2011) NS-EN ISO :2006 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 9: Flerfokale intraokulære linser (ISO :2006) NS-EN ISO 11980:2009 Øyeoptikk - Kontaktlinser og produkter for kontaktlinsebehandling - Veiledning for klinisk utprøving (ISO 11980:2009) NS-EN ISO 11981:2009 Øyeoptikk - Kontaktlinser og vedlikeholdsprodukter - Bestemmelse av fysisk forenlighet mellom vedlikeholdsprodukter og kontaktlinser (ISO 11981:2009) NS-EN ISO 11985:1997 Øyeoptikk - Kontaktlinser - Aldring ved påvirkning av UVlys og synlig lys (in vitro metode) (ISO 11985:1997) NS-EN ISO 11986:2010 Øyeoptikk - Kontaktlinser og kontaktlinseprodukter - Bestemmelse av opptak og avgivelse av 15

16 konserveringsmidler (ISO 11986:2010) NS-EN ISO 11987:2012 Oftalmisk optikk - Kontaktlinser - Bestemmelse av holdbarhetstiden (ISO 11987:2012) NS-EN ISO 12864:1997 Øyeoptikk - Kontaktlinser - Bestemmelse av strølys (ISO 12864:1997) NS-EN ISO 12865:2006 Oftalmiske instrumenter - Retinoskop (ISO 12865:2006) NS-EN ISO 12866:1999 Øyeoptikk - Instrumenter - Perimeter (ISO 12866:1999) NS-EN ISO 12866:1999/A1:2008 Endringsblad A1 - Øyeoptikk - Instrumenter - Perimeter (ISO 12866:1999/Amd1:2008) NS-EN ISO 12867:2010 Øyeoptiske instrumenter - Prøvebrille (ISO 12867:2010) NS-EN ISO 12870:2012 Oftalmisk optikk - Brilleinnfatninger - Krav og prøvingsmetoder (ISO 12870:2012) NS-EN ISO 13212:2011 Oftalmisk optikk - Kontaktlinser og vedlikeholdsprodukter - Retningslinjer for bestemmelse av lagringstid (ISO 13212:2011) NS-EN ISO 13666:1998 Øyeoptikk - Brilleglass - Vokabular (ISO 13666:1998) NS-EN ISO 14534:2011 Øyeoptikk - Kontaktlinser og vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Grunnleggende krav (ISO 14534:2011) NS-EN ISO 14729:2001 Øyeoptikk - Vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Mikrobiologiske krav og prøvingsmetoder for produkter og hygienisk håndtering av kontaktlinser (ISO 14729:2001) NS-EN ISO 14729:2001/A1:2010 Endringsblad A1 - Øyeoptikk - Vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Mikrobiologiske krav og prøvingsmetoder for produkter og hygienisk håndtering av kontaktlinser (ISO 14729:2001/Amd 1:2010) NS-EN ISO 14730:2000 Øyeoptikk - Kontaktlinseprodukter - Prøving av effekt på konserveringsmiddel og råd for bestemmelse av holdbarhetstid (ISO 14730:2000) NS-EN ISO 14889:2009 Øyeoptikk - Brilleglass - Grunnleggende krav for ikkerandslipte ferdige brilleglass (ISO 14889:2003) NS-EN ISO : NS-EN ISO :2007 Oftalmiske instrumenter - Grunnleggende krav og prøvingsmetoder - Del 1: Grunnleggende krav til alle oftalmiske instrumenter (ISO :2006) Oftalmiske instrumenter - Grunnleggende krav og prøvingsmetoder - Del 2: Beskyttelse mot skadelig lys (ISO :2007) NS-EN ISO 15253:2000 Øyeoptikk - Optiske instrumenter - Optiske hjelpemidler for synshemmede (ISO 15253:2000) NS-EN ISO 15254:2009 Øyeoptikk og øyeoptiske instrumenter - Elektrooptiske hjelpemidler for personer med nedsatt synsevne (ISO 15254:2009) NS-EN ISO 15752:2010 Øyeoptiske instrumenter - Endoilluminatorer- Grunnleggende krav og prøvingsmetoder for sikkerhet ved optisk bestråling (ISO 15752:2010) NS-EN ISO 15798:2010 Oftalmiske implantater - Oftalmisk viskøst materiale til øyekirurgisk bruk (ISO 15798:2010) NS-EN ISO 16284:2006 Oftalmisk optikk - Informasjonsutveksling for oftalmisk optisk utstyr (ISO 16284:2006) NS-EN ISO 16671:2003 Øyeoptikk - Skyllevæske for øyeoperasjoner (ISO 16671:2003) NS-EN ISO 16672:2003 Ophthalmic implants - Ocular endotamponades (ISO 16672:2003) 16

17 NS-EN ISO : NS-EN ISO :2006/A1: NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO :2006 Oftalmisk optikk - Kontaktlinser - Del 1: Terminologi, klassifiseringssystem og anbefalinger for etikettering av spesifikasjoner (ISO :2006) Endringsblad A1 - Oftalmisk optikk - Kontaktlinser - Del 1: Terminologi, klassifiseringssystem og anbefalinger for etikettering av spesifikasjoner (ISO :2006/Amd 1:2009) Oftalmisk optikk - Kontaktlinser - Del 2: Toleranser (ISO :2006) Oftalmisk optikk - Kontaktlinser - Del 3: Målemetoder (ISO :2006) Oftalmisk optikk - Kontaktlinser - Del 4: Fysiokjemiske egenskaper til kontaktlinsematerialer (ISO :2006) NS-EN ISO 19980:2012 Oftalmiske instrumenter - Korneatopografer (ISO 19980:2012) NS-EN ISO 21987:2009 Øyeoptikk - Monterte briller (ISO 21987:2009) NS-EN ISO 24157:2008 Øyeoptikk og optiske instrumenter - Framgangsmåte for å beskrive aberrasjon for humant øye (ISO 24157:2008) NS-EN ISO 7998:2005 Øyeoptikk - Brilleinfatninger - Terminologi og lister over likeverdige termer (ISO 7998:2005) NS-EN ISO 8429:1996 Optikk og optiske instrumenter - Oftalmologi - Gradert skiveskala (ISO 8429:1986) NS-EN ISO 8596:2009 Øyeoptikk - Prøving av synsskarphet - Standardoptotype og presentasjonen av den (ISO 8596:2009) NS-EN ISO 8598:1998 Øyeoptikk - Instrumenter - Fokusmålere (ISO 8598:1996) NS-EN ISO 8612:2009 Øyeoptiske instrumenter - Tonometre (ISO 8612:2009) NS-EN ISO 8624:2011 Oftalmisk optikk - Brilleinnfatninger - Oppmålingssystem og terminologi (ISO 8624:2011) NS-EN ISO : NS-EN ISO :2004/AC: NS-EN ISO : NS-EN ISO :2004/AC: NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO : NS-EN ISO :2005 Oftalmisk optikk - Ikke-randslipte ferdige brilleglass - Del 1: Spesifikasjoner for énstyrke og flerstyrke linser (ISO :2004) - (innbefattet rettelsesblad AC:2006) (Corrigendum AC:2006 incorporated) Rettelsesblad AC - Øyeoptikk - Ikke-randslipte ferdige brilleglass - Del 1: Spesifikasjoner for énstyrke og flerstyrke linser (ISO :2004) Oftalmisk optikk - Ikke-randslipte ferdige brilleglass - Del 2: Spesifikasjoner for progressive styrkelinser (ISO :2004) - (innbefattet rettelsesblad AC:2006) Rettelsesblad AC - Oftalmisk optikk - Ikke-randslipte ferdige brilleglass - Del 2: Spesifikasjoner for progressive styrkelinser (ISO :2004/Cor.1:2006)) Oftalmisk optikk - Ikke formslipte brilleglass - Del 3: Spesifikasjon for transmisjon og prøvingsmetoder (ISO :2004) Oftalmisk optikk - Ikke-randslipte ferdige brilleglass - Del 4: Spesifikasjoner og prøvingsmetoder for antirefleksbelegg (ISO :2006) Oftalmisk optikk - Ikke randslipte ferdige brilleglass - Del 5: Minstekrav til overflater på brilleglass som hevdes å være slitesterke (ISO :2005) Optikk og optiske instrumenter - Kontrollinse for kalibrering av fokusmålere - Del 1: Kontrollinse for 17

18 NS-EN ISO :2005 fokusmålere beregnet på måling av brilleglass (ISO :2005) Optikk og optiske instrumenter - Kontrollinser for kalibrering av fokusmålere - Del 2: Kontrollinser for fokusmålere brukt til måling av kontaktlinser (ISO :2005) NS-EN ISO 9394:1998 Øyeoptikk - Kontaktlinser og vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Bestemmelse av biokompatibilitet ved bruk av kaninøye (ISO 9394:1998) NS-EN ISO 9801:2009 Øyeoptiske instrumenter - Prøvekasselinser (ISO 9801:2009) Annet medisinsk utstyr NS-EN ISO 19054:2006 Skinnesystemer til opphenging av medisinsk utstyr (ISO 19054:2005) Tannpleie generelt NS-EN ISO 11609:2010 Tannpleie - Tannpasta - Krav, prøvingsmetoder og merking (ISO 11609:2010) NS-EN ISO 1942:2010 Tannpleie - Terminologi (ISO 1942:2009, korrigert utgave ) NS-EN ISO 21531:2009 Tannpleie - Grafiske symboler for tannpleieinstrumenter (ISO 21531:2009) NS-EN ISO 3950:2009 Tannpleie - Kode til å betegne tenner og områder i munnhulen (ISO 3950:2009) Tannpleiematerialer NS-EN 1641:2009 Tannpleie - Medisinsk utstyr til bruk i tannpleie - Materialer NS-EN ISO :2005 Tannpleie - Myke rebaseringsmaterialer for avtakbare proteser - Materialer for korttidsbruk (ISO :2005) - (innbefattet rettelsesblad AC:2006) NS-EN ISO :2009 Tannpleie - Myke foringsmaterialer til avtakbare proteser - Del 2: Materialer for langtidsbruk (ISO :2009) NS-EN ISO 10271:2011 Tannpleie - Metoder for korrosjonsprøving for materialer av metall (ISO 10271:2011) NS-EN ISO 10451:2010 Tannpleie - Innhold i teknisk spesifikasjon for dentale implantatsystemer (ISO 10451:2010) NS-EN ISO 10477:2004 Tannpleie - Polymerbaserte krone- og bromaterialer (ISO 10477:2004) NS-EN ISO 13017:2012 Tannpleie - Magnetfester (ISO 13017:2012) NS-EN ISO 13716:2000 Tannpleie - Avtrykksmaterialsystemer med reversibel og irreversibel hydrokolloid (ISO 13716:1999) NS-EN ISO 13897:2004 Tannpleie - Amalgamkapsler (ISO 13897:2003) NS-EN ISO 14233:2003 Tannpleie - Polymerbasert modellmateriale (ISO 14233:2003) NS-EN ISO 14356:2003 Tannpleie - Dupliseringsmateriale (ISO 14356:2003) NS-EN ISO 1564:1998 Tannpleie - Vannbaserte agar-avtrykksmaterialer (ISO 1564:1995) NS-EN ISO 15841:2006 Tannpleie - Metalltråder til bruk i kjeveortopedisk materiale (ISO 15841:2006) NS-EN ISO 15854:2005 Tannpleie - Støpe- og platevoks (ISO 15854:2005) NS-EN ISO 15912:2006 Tannpleie - Støpeinvestment og varmebestandig modellmateriale (ISO 15912:2006) NS-EN ISO Endringsblad A1 - Tannpleie - Støpeinvestment og 18

19 15912:2006/A1:2011 varmebestandig modellmateriale - Krav og prøvingsmetode for tilstrekkelig utvidelse av materialer av type 1 og type 2 (ISO 15912:2006/Amd 1:2011) NS-EN ISO 16408:2004 Tannpleie - Munnpleieprodukter - Munnskyllevæske (ISO 16408:2004) NS-EN ISO :2008 Tannpleie - Basepolymerer - Del 1: Polymermaterialer for tannproteser (ISO :2008) NS-EN ISO :2008/AC:2009 Rettelsesblad AC - Tannpleie - Basepolymerer - Del 1: Polymermaterialer for tannproteser (ISO :2008/Cor 1:2009) Tannpleie - Basepolymerer - Del 2: Kjeveortopedisk basepolymerer (ISO :2010) NS-EN ISO : NS-EN ISO 21606:2007 Tannpleie - Gummielastiske kjeveortopediske produkter (ISO 21606:2007) NS-EN ISO 22112:2006 Tannpleie - Kunstige tenner for tannproteser (ISO 22112:2005) NS-EN ISO 22674:2006 Tannpleie - Metallmaterialer for faste og avtakbare tannrestaureringer (ISO 22674:2006) NS-EN ISO 24234:2004 Tannpleie - Kvikksølv og metallpulver for dental amalgam (ISO 24234:2004) NS-EN ISO 24234:2004/A1:2011 Endringsblad A1 - Tannpleie - Kvikksølv og metallpulver for dental amalgam - Endringsblad 1: Krav til merking og produsentens instruksjoner angående kvikksølv (ISO 24234:2004/Amd 1:2011) NS-EN ISO 27020:2010 Tannpleie - Klemmer og rør for bruk i kjeveortopedi (ISO 27020:2010) NS-EN ISO 28319:2010 Tannpleie - Lasersveising (ISO 28319:2010) NS-EN ISO 28399:2011 Tannpleie - Produkter for ekstern tannbleking (ISO 28399:2011) NS-EN ISO 3107:2011 Tannpleie - Sinkoksid-eugenolsementer og eugenolfri sinkoksid (ISO 3107:2011) NS-EN ISO 4049:2009 Tannpleie - Polymerbaserte restaureringsmaterialer (ISO 4049:2009) NS-EN ISO 4823:2000 Tannpleie - Elastomere avtrykksmaterialer (ISO 4823:2000) - (innbefattet rettelsesblad AC:2006) NS-EN ISO 4823:2000/A1:2007 Endringsblad A1 - Tannpleie - Elastomere avtrykksmaterialer (ISO 4823:2000/Amd 1:2007) NS-EN ISO 6872:2008 Tannpleie - keramiske materialer (ISO 6872:2008) NS-EN ISO 6873:2000 Tannpleie - Dentale gipsprodukter (ISO 6873:1998) NS-EN ISO 6874:2005 Tannpleie - Polymerbaserte fissurforseglingslakker (ISO 6874:2005) NS-EN ISO 6876:2012 Tannpleie - Materialer til forsegling av tannrotkanaler (ISO 6876:2012) NS-EN ISO 6877:2006 Tannpleie - Kjernematerialer til fylling av rotkanaler (ISO 6877:2006) NS-EN ISO 7405:2008 Tannpleie - Evaluering av biokompatibilitet av medisinsk utstyr brukt ved tannpleie (ISO 7405:2008) NS-EN ISO 7491:2000 Tannpleie - Dentale materialer - Bestemmelse av fargestabilitet (ISO 7491:2000) NS-EN ISO 7551:1998 Dental absorbent points (ISO 7551:1996) NS-EN ISO 9333:2006 Tannpleie - Loddematerialer (ISO 9333:2006) NS-EN ISO Tannpleie - Kompatibilitetsprøving - Del 1: Materialer av 19

20 1:2012 metallbundet porselen (ISO :2012) NS-EN ISO :2007 Tannmaterialer - Vannbaserte sementer - Del 1: Sementer som ved blanding av pulver og væske herder i en syre-basereaksjon (ISO :2007) Tannpleie - Vannbaserte sementer - Del 2: Plastbaserte tannfyllingsmaterialer (ISO :2010) NS-EN ISO : NS-ISO 1563:1990 Tannpleie - Alginat avtrykksmateriale - (EN 21563:1991) (ISO 1563:1990) Dentale implantater NS-EN 1642:2011 Tannpleie - Medisinsk utstyr til bruk i tannpleie - Dentale implantater NS-EN ISO 10451:2010 Tannpleie - Innhold i teknisk spesifikasjon for dentale implantatsystemer (ISO 10451:2010) NS-EN ISO 11953:2010 Tannpleie - Implantater - Klinisk utførelse for håndbetjent dreiemomentinstrument (ISO 11953:2010) NS-EN ISO 14801:2007 Tannpleie - Implantater - Utmattelsesprøving for endostale implantater (ISO 14801:2007) NS-EN ISO 22794:2009 Tannpleie - Implanterbare materialer for benfylling og forsterkning i oral og maxillofacial kirurgi - Innhold av teknisk dokumentasjon (ISO 22794:2007, korrigert versjon ) NS-EN ISO 22803:2005 Tannpleie - Membranmaterialer for vevsregenerasjon i munn-, kjeve- og ansiktskirurgi - Innhold i teknisk dokumentasjon (ISO 22803:2004) Tannpleieutstyr NS-EN 1639:2009 Tannpleie - Medisinsk utstyr til bruk i tannpleie - Instrumenter NS-EN 1640:2009 Tannpleie - Medisinsk utstyr til bruk i tannpleie - Utstyr NS-EN ISO 10323:1995 Tannpleie - Roterende instrumenter - Sentrale borediametere for skiver og hjul (ISO 10323:1991) NS-EN ISO 10637:2000 Dentalt utstyr - Sugesystem med høy og middels sugekapasitet (ISO 10637:1999) NS-EN ISO :2005 Tannpleie - Elektriske polymerisasjonslamper - Del 1: Kvarts-wolframhalogenlamper (ISO :2004) NS-EN ISO :2007 Tannpleie - Elektriske polymerisasjonslamper - Del 2: Lysemitterende diode (LED)-lamper (ISO :2007) NS-EN ISO 11143:2008 Tannpleie - Amalagamskillere (ISO 11143:2008) NS-EN ISO 11144:1996 Tannpleieutstyr - Koplinger for tilførsels- og avløpsledninger (ISO 11144:1995) NS-EN ISO 11498:1999 Tannpleie - Håndstykker - Dentale lavspenningselektromotorer (ISO 11498:1997) NS-EN ISO 11499:2007 Tannpleie - Beholdere for lokalanestesi-midler (ISO 11499:2007) NS-EN ISO 13294:1997 Håndstykker for tannpleie - Luftdrevne motorer for tannpleie (ISO 13294:1997) NS-EN ISO 13295:2007 Tannpleie - Roterende instrumenter for tannpleie - Mandriller (ISO 13295:2007) NS-EN ISO : NS-EN ISO :2005 Periodontale kyretter, skalere og ekskavatorer - Del 1: Generelle krav (ISO :1995) Tannpleie - Periodontale kyretter, scalere og ekskavatorer - Del 2: Periodontale kyretter - GR-type (ISO :2005) 20

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 60 ISSN 1022-9310. 19. årgang 25.10.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 60 ISSN 1022-9310. 19. årgang 25.10.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 60 19. årgang 25.10.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Introduksjon av nye produkter hva er viktig å være oppmerksom på?

Introduksjon av nye produkter hva er viktig å være oppmerksom på? Kvalitetssikring av innkjøpsprosesser i Helse Sør-Øst 28. Januar 2015 Introduksjon av nye produkter hva er viktig å være oppmerksom på? Avdeling for smittevern Disposisjon Før bestiling/anbud Behovsanalyse

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 17. årgang 15.4.2010 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 17. årgang 15.4.2010 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 17 17. årgang 15.4.2010 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Medisinsk utstyr. Katrine S. Edvardsen Espantaleón og Bjørn Kristian Berge Avd. medisinsk utstyr og legemidler

Medisinsk utstyr. Katrine S. Edvardsen Espantaleón og Bjørn Kristian Berge Avd. medisinsk utstyr og legemidler Medisinsk utstyr Katrine S. Edvardsen Espantaleón og Bjørn Kristian Berge Avd. medisinsk utstyr og legemidler Nasjonal fagmyndighet for medisinsk utstyr Forvaltnings- og rådgivningsoppgaver Tilsynsmyndighet

Detaljer

Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de brukt

Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de brukt Konkurransetilsynets seminar: Konkurranseproblemer i det norske programvaremarkedet Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de

Detaljer

Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner

Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner IEC CENELEC ISO CEN ITU ETSI Norsk Elektroteknisk Komite Standard Norge Post- og teletilsynet Hva er CEN? Etablert på 70-tallet 30 nasjonale medlemmer

Detaljer

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)?

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge Emner Standard Norge Myndighetenes krav til personlig verneutstyr Standarder for personlig verneutstyr www.standard.no

Detaljer

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Presentasjon av Standard Norge per 2011-01-01 1 Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire

Detaljer

Badeteknisk 2011. Europeiske standarder for bade- og svømmeanlegg betydning for oss?

Badeteknisk 2011. Europeiske standarder for bade- og svømmeanlegg betydning for oss? Badeteknisk 2011 Europeiske standarder for bade- og svømmeanlegg betydning for oss? v/britt Stokke Lønaas Standard Norge Torsdag 10 mars 2011 Britt Stokke Lønaas, Standard Norge 1 Standard Norge (SN) Privat

Detaljer

Personlig beskyttelse ved dekontaminering

Personlig beskyttelse ved dekontaminering Personlig beskyttelse ved dekontaminering Linda Ashurst Grunnkurs i dekontamingering 05.11.15 Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Personlig beskyttelse overordnede Regelverk Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet - Standarder - Jan G. Eriksson 1 Temaer i presentasjonen

Detaljer

Hva er en harmonisert standard?

Hva er en harmonisert standard? Januar 2014 Hva er en harmonisert standard? JACOB MEHUS, STANDARD NORGE Standard Norge Privat, uavhengig og non-profit medlemsorganisasjon Etablert i 2003 - med røtter tilbake til 1923 Utvikler standarder

Detaljer

Standarder. Aktuelle Lover- forskrifter-standarder for Sterilforsyningsavdelinger.

Standarder. Aktuelle Lover- forskrifter-standarder for Sterilforsyningsavdelinger. Aktuelle Lover- forskrifter-standarder for Sterilforsyningsavdelinger. Lover: Lov om vern mot smittsomme sykdommer. LOV-1994-08-05-55 LOV-2006-12-01-65 fra 2008-01-01 SIST-ENDRET: KORTTITTEL: Smittevernloven

Detaljer

Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen. Om NS 9415 og ny HMSstandard

Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen. Om NS 9415 og ny HMSstandard Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen Om NS 9415 og ny HMSstandard Bergen 21. oktober 2004 v/knut Jonassen Presentasjon av Standard Norge 1 Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon

Detaljer

Oppløsnings- og fortynningsvæske til pulvere, konsentrater og oppløsninger til injeksjon.

Oppløsnings- og fortynningsvæske til pulvere, konsentrater og oppløsninger til injeksjon. 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Sterile Water Fresenius Kabi, oppløsningsvæske til parenteral bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 100 ml oppløsningsvæske inneholder: 100 g vann til injeksjonsvæsker 3.

Detaljer

NOK 435,00 (eks. mva) Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 1: Elektriske heiser

NOK 435,00 (eks. mva) Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 1: Elektriske heiser NS-EN 81-1:1998+A3:2009 NOK 1 449,00 (eks. mva) Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 1: Elektriske heiser Språk: NS-EN 474-1:2006+A4:2013 NOK 621,00 (eks. mva) Masseforflytningsmaskiner

Detaljer

Re - sterilisering av medisinsk engangsutstyr? Margrete Drønen 23.03.2012

Re - sterilisering av medisinsk engangsutstyr? Margrete Drønen 23.03.2012 Re - sterilisering av medisinsk engangsutstyr? Margrete Drønen 23.03.2012 Prinsippgrunnlag: Formelle krav som angår kvaliteten av sterilt medisinsk utstyr finnes i lov og forskrifter om medisinsk utstyr.

Detaljer

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk 1. LEGEMIDLETS NAVN 1 Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml Natriumklorid 9 mg/ml inneholder: Natriumklorid Vann til

Detaljer

(7) Detaljprosjektering

(7) Detaljprosjektering Lisbet Landfald, FBA 7.-8. januar2014 (7) Detaljprosjektering RELEVANTE EUROKODER Innhold Om standarder og standardisering - Du kan påvirke utviklingen Forankring i lov og forskrift - Standarder er frivillige

Detaljer

19. mai 2009, 11.15 11.45

19. mai 2009, 11.15 11.45 19. mai 2009, 11.15 11.45 Norsk Standard Standarder som verktøy Rehabiliteringsomfang - helhetlig metode ISO 16813 Beskrivelser av rehabilitering etter NS 3420 Standarder for beregning av energibehov Dokumentasjon

Detaljer

Utkast til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Utkast til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Utkast til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res xx.xx.201x med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 10, lov 2. juli

Detaljer

Trine Tveter adm. direktør

Trine Tveter adm. direktør Trine Tveter adm. direktør Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire standardiseringsorganisasjoner (den eldste etablert i 1923) Utvikler standarder på de

Detaljer

Standardisering i Helsetjenesten

Standardisering i Helsetjenesten Standardisering i Helsetjenesten Standarders rolle som del av de normerende dokumenter Seniorrådgiver Per Kr Andersen - - Oppdraget Helsedirektoratet har i oppdrag fra HOD ansvar for Samordne standardiseringsarbeidet

Detaljer

Sterilforsyning Lovverk og Standarder Lillestrøm 17 mars 2011

Sterilforsyning Lovverk og Standarder Lillestrøm 17 mars 2011 Sterilforsyning Lovverk og Standarder Lillestrøm 17 mars 2011 Kari Sletten Helgesen Avdelingssjef Operasjonsavdelingen Helse Sunnmøre Ålesund Sjukehus Sterilforsyning - en utfordring? Sterilforsyning Omfatter

Detaljer

Regelverket for medisinsk utstyr status og kommende endringer. seniorrådgiver Ingeborg Hagerup-Jenssen avdeling medisinsk utstyr og legemidler

Regelverket for medisinsk utstyr status og kommende endringer. seniorrådgiver Ingeborg Hagerup-Jenssen avdeling medisinsk utstyr og legemidler Regelverket for medisinsk utstyr status og kommende endringer seniorrådgiver Ingeborg Hagerup-Jenssen avdeling medisinsk utstyr og legemidler Regelverket i dag Nært forestående endringer og mulige implikasjoner

Detaljer

FBA - Brannsikkerhet i bygninger. (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse

FBA - Brannsikkerhet i bygninger. (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse FBA - Brannsikkerhet i bygninger (3) Standarder som grunnlag for prosjektering og utførelse Wiran R Bjørkmann prosjektleder i Standard Norge Oslo 5.mai 2010 1 Det totale prosjekteringsgrunnlaget Norges

Detaljer

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat Faglige standarder og felles begrepsapparat Viktig for utvikling av fagkompetanse og kvalitetskrav på tvers av landegrensene Fagdager ved NTNU, 2008-01-04 Jack Grimsrud, Standard Norge Standard Norge Privat

Detaljer

Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC

Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC ARBEIDET I CEN MED MÅLEMETODE FOR PARTIKKEL UTSLIPP FRA OVNER FYRT MED FAST BRENSEL (VEDOVNER) Standardiseringsorganisasjoner

Detaljer

Innhold. Helsedirektoratet. Etablert 1. januar 2002 Organ for iverksetting av nasjonal politikk på helseområdet

Innhold. Helsedirektoratet. Etablert 1. januar 2002 Organ for iverksetting av nasjonal politikk på helseområdet Regelverket for in vitro diagnostisk (IVD) medisinsk utstyr Bjørn Kristian Berge Innhold Kort om Helsedirektoratet Regelverket for in vitro diagnostisk (IVD) medisinsk utstyr Helsedirektoratets rolle Definisjoner

Detaljer

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 FBA - Brannsikkerhet i bygninger (4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 1 Det totale prosjekteringsgrunnlaget Norges

Detaljer

Monosed SR Vakuumrør BRUKERVEILEDNING

Monosed SR Vakuumrør BRUKERVEILEDNING Monosed SR Vakuumrør BRUKERVEILEDNING Manual kode MAN-133-nb Revisjon 01 Revidert dato: November 2015 Bruksanvisning for in vitro diagnostiske instrumenter for profesjonell bruk PRODUKTNAVN PRODUKTET DELENUMMER

Detaljer

(6) Detaljprosjektering

(6) Detaljprosjektering Lisbet Landfald, Kursdagene NTNU 10.-11. januar 2013 (6) Detaljprosjektering RELEVANTE EUROKODER Innhold Om standarder og standardisering Forankring i lov og forskrift Eurokodene et system av standarder

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0207.tona OJ L 72/2012, p. 28-31 COMMISSION REGULATION (EU) No 207/2012 of 9 March 2012 on electronic instructions for use of medical devices. (UOFFISIELL OVERSETTELSE) EUROPAKOMMISJONEN HAR KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Akkreditering sertifisering

Akkreditering sertifisering Akkreditering sertifisering Tromsø, 11. 12. februar 2015 Kari Iversen Dyrdal Kvalitetsleder Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Sertifisering ISO 9001:2008 (kvalitetsledelse) Akkreditering ISO

Detaljer

Dekontamineringsdagene 2016

Dekontamineringsdagene 2016 Dekontamineringsdagene 2016 NS-EN 285:2015 Vanndampsterilisator Ny revidert standard Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Dampsterilisering, standarder gjennom tiden 1879 1955

Detaljer

TEKMAR 2006 Internasjonal standardisering

TEKMAR 2006 Internasjonal standardisering TEKMAR 2006 Internasjonal standardisering ISO/TC 233 Fisheries and Aquaculture en realitet! v/britt Stokke Lønaas Standard Norge Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner IEC CENELEC ISO

Detaljer

Håndteringsforskriften i praksis for gjenbruksinstrumenter. Avdeling for medisinsk utstyr og legemidler

Håndteringsforskriften i praksis for gjenbruksinstrumenter. Avdeling for medisinsk utstyr og legemidler Håndteringsforskriften i praksis for gjenbruksinstrumenter Avdeling for medisinsk utstyr og legemidler 2 Nasjonal fagmyndighet for medisinsk utstyr Forvaltnings- og rådgivningsoppgaver Tilsynsmyndighet

Detaljer

Rekonstituering og administrering av Cinryze (C1-hemmer [human]) Instruksjoner for helsepersonell

Rekonstituering og administrering av Cinryze (C1-hemmer [human]) Instruksjoner for helsepersonell Rekonstituering og administrering av Cinryze (C1-hemmer [human]) Instruksjoner for helsepersonell Denne informasjonen leveres av Shire Pharmaceuticals. Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for

Detaljer

Nye CDC-retningslinjer for forebygging av intravaskulære kateter-relaterte infeksjoner

Nye CDC-retningslinjer for forebygging av intravaskulære kateter-relaterte infeksjoner Nettundervisning 24. august 2011 Nye CDC-retningslinjer for forebygging av intravaskulære kateter-relaterte infeksjoner Egil Lingaas Avdeling for smittevern 2 3 4 Retningslinjer for forebygging av intravaskulære

Detaljer

Hvor kommer alle standardene fra? www.standard.no. Kriterier for lavenergihus/passivhus. Utkast til ny Norsk Standard

Hvor kommer alle standardene fra? www.standard.no. Kriterier for lavenergihus/passivhus. Utkast til ny Norsk Standard 25. november 2008, 10.30 10.50 Kriterier for lavenergihus/passivhus Utkast til ny Norsk Standard siv.ing. Thor Lexow prosjektleder Standard Norge Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon

Detaljer

VEDLEGG IVB DATASETT FOR BIOCIDPRODUKTER MIKROORGANISMER, HERUNDER VIRUS OG SOPP

VEDLEGG IVB DATASETT FOR BIOCIDPRODUKTER MIKROORGANISMER, HERUNDER VIRUS OG SOPP VEDLEGG IVB DATASETT FOR BIOCIDPRODUKTER MIKROORGANISMER, HERUNDER VIRUS OG SOPP 1. I dette vedlegget menes med «mikroorganismer» også virus og sopp. Dette vedlegg fastsetter hvilke data som må framlegges

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

CEN/PC 434 Elektronisk faktura, CEN/PC 440 Offentlige anskaffelser

CEN/PC 434 Elektronisk faktura, CEN/PC 440 Offentlige anskaffelser Februar 2016 CEN/PC 434 Elektronisk faktura, CEN/PC 440 Offentlige anskaffelser PLUSS LITT TIL Kari S. Borgos, Prosjektleder, Standard Norge - Kort om Standard Norge - CEN/PC 434 Elektronisk faktura -

Detaljer

Veiledning for låneprogram

Veiledning for låneprogram Veiledning for låneprogram Dette dokumentet er gyldig kun datoen det ble skrevet ut. Hvis du er usikker på utskriftsdatoen, bør du skrive det ut på nytt for å sikre at den nyeste revisjonen av dokumentet

Detaljer

Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker

Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker KORTTIDSKATETER BARN KAPITTEL FRA PROSEDYRE 14575: Sentrale venekatetre håndtering og stell Nivå 1 prosedyre for St Olavs Hospital. Gjelder fra 01.04.2014 utgår 01.04.2019. Korttids SVK barn To ulike metoder

Detaljer

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mars 2014 Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mange standarder og mange mennesker 16 000 gyldige standarder og tilsvarende dokumenter 1 200 standarder lagd nasjonalt i Norge 2 100 norske

Detaljer

SN/K 113 kvalitetsstyring medisinsk utstyr

SN/K 113 kvalitetsstyring medisinsk utstyr Standard Norge 2016-06-01 SN/K 113 kvalitetsstyring medisinsk utstyr RUDOLPH BRYNN PROSJEKTLEDER 1 Standardiseringskomiteen SN/K 113 Kvalitetsstyring medisinsk utstyr Prosess Beslutningsnotat Mandat Sammensetning

Detaljer

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk).

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). Vedlegg 1. Definisjoner 1.1. Trykk Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). 1.2. Prøvetrykk Med prøvetrykk menes det trykk en tom aerosolbeholder kan utsettes for i 25 sekunder uten at

Detaljer

Sterilisering Klargjøring, pakking og teknikker 02.04.14

Sterilisering Klargjøring, pakking og teknikker 02.04.14 1 Grunnkurs i dekontaminering av medisinsk utstyr Sterilisering Klargjøring, pakking og teknikker 02.04.14 Mylene V. Rimando Hygienesykepleier 2 Klargjøring for sterilisering 3 Rengjøring Desinfeksjon

Detaljer

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (håndteringsforskriften) er utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Standardisering, utfordrende og nødvendig

Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardiseringsstrategi for perioden 2013-2018 Trondheim 18.9.13 Bakgrunn KITH ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet 1.1.2012 Viktig mål: styrke standardiseringsarbeidet

Detaljer

Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY. Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY

Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY. Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse Det finnes ca. 80 millioner barn under 14 år i EU/EØS og rundt 2 000 virksomheter

Detaljer

PREPARATOMTALE. Sterilt vann Baxter Viaflo, oppløsningsvæske til parenteral bruk. Hver pose inneholder 100 % w/v vann til injeksjonsvæsker.

PREPARATOMTALE. Sterilt vann Baxter Viaflo, oppløsningsvæske til parenteral bruk. Hver pose inneholder 100 % w/v vann til injeksjonsvæsker. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Sterilt vann Baxter Viaflo, oppløsningsvæske til parenteral bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver pose inneholder 100 % w/v vann til injeksjonsvæsker.

Detaljer

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Platene er tilgjengelige i ulike former, størrelser og retninger (f.eks. venstre og høyre). Platene har spesifikke hullstørrelser for å gi fikseringsmuligheter.

Detaljer

Internasjonalisering og standardisering. Ingvild Gisken Mathisen

Internasjonalisering og standardisering. Ingvild Gisken Mathisen Internasjonalisering og standardisering Ingvild Gisken Mathisen Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Non-profit inntekter tilbakeføres til standardiseringsarbeid Etablert i 2003 En samling

Detaljer

Regelverk og utfordringer knyttet til hydrogen som energibærer

Regelverk og utfordringer knyttet til hydrogen som energibærer Hydrogen og sikkerhet Regelverk og utfordringer knyttet til hydrogen som energibærer Lahaugmoen, 4/6/2013 Tom Ivar Hansen, DSB. 1 Tema 1. Utfordringer knyttet til hydrogen 2. Regelverk (lov, forskrifter,

Detaljer

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring?

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? 31. august 2015 Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? OG LITT OM STANDARDER OG STANDARD NORGE Litt om standarder og Standard Norge 01 Standarder bidrar til.. Bærekraft Innovasjon Forenkling

Detaljer

Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Standardisering, velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler

Standardisering, velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler Informasjonsmøte standardisering i eldreomsorgen 2014-05-15 Standardisering, velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler RUDOLPH BRYNN, rbr@standard.no Om standardisering 1 Standardisering som verktøy En

Detaljer

Standarder og universell utforming

Standarder og universell utforming 2015-03-26 Standarder og universell utforming RUDOLPH BRYNN PROSJEKTLEDER STANDARD NORGE Standard Norge Mustads vei 1 på Lilleaker Privat, uavhengig og non-profit medlemsorganisasjon Etablert i 2003 -

Detaljer

Personlig verneutstyr Europeiske standarder

Personlig verneutstyr Europeiske standarder Personlig verneutstyr Europeiske standarder 10. desember 2014 Avdeling for smittevern Standardiseringssystemet NS... EN... ISO... NS-EN... NS-ISO... NS-EN-ISO... Norsk standard Europeisk norm Internasjonal

Detaljer

MaxiFlex Ultimate TM. prorange TM. MaxiFlex Ultimate

MaxiFlex Ultimate TM. prorange TM. MaxiFlex Ultimate Ultimate TM MaxiFlex Ultimate MaxiFlex Ultimate er konstruert og utviklet som en pustende hanske og er blitt standarden for presisjonshåndteringshansker i tørre omgivelser. MaxiFlex Ultimate er tilgjengelig

Detaljer

NS 3420 info. - generelle endringer

NS 3420 info. - generelle endringer NS 3420 info - generelle endringer 2011 Standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er et standardisert system av postgrunnlag for delprodukter og ytelser innenfor bygge-

Detaljer

Opplæringsplan for medarbeidere i sterilforsyningsavdelinger

Opplæringsplan for medarbeidere i sterilforsyningsavdelinger Opplæringsplan for medarbeidere i sterilforsyningsavdelinger Sterilforsyning Arbeid med Sterilforsyning er en svært viktig del av det infeksjonsforebyggende arbeid ved sykehusene. Det stilles de samme

Detaljer

9. 11. 2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 541/95

9. 11. 2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 541/95 9. 11. 2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/126 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Introduksjontildekontaminering

Introduksjontildekontaminering Grunnkurs i dekontaminering av medisinsk utstyr 2.4.2014 Introduksjontildekontaminering Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Formålmed dekontamineringav medisinsk utstyr Pasienter

Detaljer

MEDIPLAST ØNH PRODUKTER

MEDIPLAST ØNH PRODUKTER MEDIPLAST ØNH PRODUKTER ENT Disposable products NO 170515 MEDIPLAST ØNH PRODUKTER Mediplast sine ØNH produkter er ledene engangs valg når du ser etter et stort sortiment av metallsug og engangs tilbehør.

Detaljer

Ny forordning om in vitro diagnostisk medisinsk utstyr

Ny forordning om in vitro diagnostisk medisinsk utstyr Ny forordning om in vitro diagnostisk medisinsk utstyr Petter Alexander Strømme & Bjørn Kristian Berge avdeling medisinsk utstyr & legemidler Akkrediteringsdag for medisinske laboratorier i Lillestrøm

Detaljer

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering.

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering. 1 av 6 Vedtekter Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøte i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012 og 2015. Følgende vedtekter vil gjelde fra årsmøtet 2016. 1 Formål

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver for oppløsning til injeksjon Veiledning for helsepersonell om behandling av urinsyregiktanfall som ikke responderer på standardbehandling

Detaljer

Lansering av fire standarder for universell utforming

Lansering av fire standarder for universell utforming 2. desember 2013 Lansering av fire standarder for universell utforming RUDOLPH BRYNN PROSJEKTLEDER STANDARD NORGE Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Utvikler standarder på de fleste

Detaljer

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg (ELA) 03.09.2012

Detaljer

Den kliniske betydningen av standarder ved deklarasjon av dentalmaterialer

Den kliniske betydningen av standarder ved deklarasjon av dentalmaterialer Den kliniske betydningen av standarder ved deklarasjon av dentalmaterialer gudbrand øilo Sammendrag Internasjonale produktstandarder utvikles for å kunne prøve og dokumentere brukbarheten av produkter

Detaljer

Arkitektur og standarder for medisinsk utstyr og velferdsteknologi

Arkitektur og standarder for medisinsk utstyr og velferdsteknologi Arkitektur og standarder for medisinsk utstyr og velferdsteknologi roald.bergstrom@helsedir.no 01.10.2012 Standarder for velferdsteknologi 1 Medisinsk utstyr Arkitektur Medisinsk utstyr som knyttes opp

Detaljer

Introduksjon til dekontaminering

Introduksjon til dekontaminering Grunnkurs i dekontaminering 5.11.2015 Introduksjon til dekontaminering Linda Ashurst Nasjonal kompetanstjeneste for dekontaminering Avd for smittevern Formål med dekontaminering av medisinsk utstyr Pasienter

Detaljer

Harmoniserte standarder

Harmoniserte standarder Aktuelle standarder Harmoniserte standarder Utgis av CEN eller CENELEC Utarbeides av tekniske komitéer. Kran heter CEN/TC 147 Gyldige i hele EU/EØS fra publiseringsdato, utgis i Norge av Standard Norge

Detaljer

Felleseuropeiske standarder for vegutstyr

Felleseuropeiske standarder for vegutstyr September 2015 Felleseuropeiske standarder for vegutstyr NORSK PÅVIRKING I UTVIKLINGEN AV DEM Merete H. Murvold Prosjektleder, Standard Norge Vi er Norges medlem i Standard Norges internasjonale rolle

Detaljer

Standardisering stillas

Standardisering stillas Standardisering stillas Tom Erik Larsen Standard Norge Standardisering er helt naturlig Bilde inn her. tenk deg en verden uten Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En

Detaljer

Introduksjon - byggevareforordningen. HANNE PRESTMO , Frokostseminar Virke Byggevarehandel

Introduksjon - byggevareforordningen. HANNE PRESTMO , Frokostseminar Virke Byggevarehandel Introduksjon - byggevareforordningen HANNE PRESTMO 17.09.2013, Frokostseminar Virke Byggevarehandel Presentasjonens innhold 1) Regelverket i dag TEK 10 kap. 3 2) Endringer med den nye byggevareforordningen

Detaljer

NEK EN 50119:2013. Norsk oversettelse av EN 50119:2009 som en del av NEK 900. Lansering 22. mai Bjørn Ivar Olsen - JBV Teknolog Elkraft

NEK EN 50119:2013. Norsk oversettelse av EN 50119:2009 som en del av NEK 900. Lansering 22. mai Bjørn Ivar Olsen - JBV Teknolog Elkraft NEK EN 50119:2013 Norsk oversettelse av EN 50119:2009 som en del av NEK 900 Lansering 22. mai 2014 Bjørn Ivar Olsen - JBV Teknolog Elkraft 1 Målet med standarden er Gjelder for kontaktledningsanlegg ved

Detaljer

Basale smittevernrutiner i helsetjenesten

Basale smittevernrutiner i helsetjenesten Smittevernkontoret Hilde Toresen T: 51508583 Anita Rognmo Grostøl T: 51508569 Hilde.toresen@stavanger.kommune.no Anita.rognmo.grostol@stavanger.kommune. no Torgveien 15 C 4016 Stavanger Basale smittevernrutiner

Detaljer

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg)

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Soluvit, pulver til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass Soluvit inneholder: Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert

Detaljer

REKONSTITUERING, DOSERING OG ADMINISTRASJON

REKONSTITUERING, DOSERING OG ADMINISTRASJON KORREKT REKONSTITUERING FOR S.C. OG I.V. ADMINISTRASJON VELCADE (bortezomib) 3,5 mg pulver til oppløsning for injeksjon er tilgjengelig som intravenøs eller subkutan administrasjon. Kun til subkutan eller

Detaljer

C1250 BRUKSANVISNING. Elektronisk. Manualer forandres ofte; du finner alltid den mest oppdaterte versjonen på nettet. Trykket: november 25, 2015

C1250 BRUKSANVISNING. Elektronisk. Manualer forandres ofte; du finner alltid den mest oppdaterte versjonen på nettet. Trykket: november 25, 2015 Elektronisk BRUKSANVISNING Manualer forandres ofte; du finner alltid den mest oppdaterte versjonen på nettet. Trykket: november 25, 2015 M PB Swiss Tools AG Bahnhofstrasse 24 CH-3457 WasenBern www.pbswisstools.com

Detaljer

NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING. av 22. juli om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*) (97/571/EF)

NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING. av 22. juli om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*) (97/571/EF) Nr.28/236 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.6.2000 NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING av 22. juli 1997 om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*)

Detaljer

Dosering for voksne og ungdom (12 år og eldre)

Dosering for voksne og ungdom (12 år og eldre) Klargjøring og administrasjon av Cinryze- (C1-hemmer [human]) medisin 500 enheter pulver og væske til oppløsning til injeksjon Instruksjoner for pasienter og omsorgspersoner Denne instruksjonen er kun

Detaljer

Dental Norge AS Marviksveien 1 4631 Kristiansand www.dentalnorge.no. Åpningstid : 08.30-16.30 Prisliste pr.01.08.2014

Dental Norge AS Marviksveien 1 4631 Kristiansand www.dentalnorge.no. Åpningstid : 08.30-16.30 Prisliste pr.01.08.2014 Dental Norge AS Marviksveien 1 4631 Kristiansand www.dentalnorge.no Åpningstid : 08.30-16.30 Prisliste pr.01.08.2014 1-a Første konsultasjon, ny pasient, inkl 2 BTW og enkel rens 690 Tillegg for OPG i

Detaljer

Tilberedning av Cinryze (C1-hemmer [human])

Tilberedning av Cinryze (C1-hemmer [human]) Tilberedning og egenadministrasjon av din Cinryze- (C1-hemmer [human]) medisin 500 enheter pulver og væske til oppløsning til injeksjon Pasientinstruksjoner Denne instruksjonen er kun til bruk for pasienter

Detaljer

Harmonisert/Ikke harmonisert. Maskinforskriften 1 innlegg EU EØS

Harmonisert/Ikke harmonisert. Maskinforskriften 1 innlegg EU EØS Harmonisert/Ikke harmonisert PRODUKTSIKKERHETSDIREKTIV 2003/19 EN EN Trykk-direktivet EMC-direktivet Lavspenning-direktivet EN EN EN ATEX-direktivet PVU-direktivet Maskindirektivet Sektordirektiv Den Ny

Detaljer

Fagterminologiske miljøer

Fagterminologiske miljøer Fagterminologiske miljøer Nina Zandjani, Standard Norge Innledning Først vil jeg få takke for at jeg har fått anledning til å holde et innlegg på Norsk språkråds dagsseminar i denne avgjørende fasen. Det

Detaljer

Avansert sugeteknikk. Komplett sugesett for profesjonell kirurgi

Avansert sugeteknikk. Komplett sugesett for profesjonell kirurgi Avansert sugeteknikk Komplett sugesett for profesjonell kirurgi Ingen fastsuging God flyt uten hindringer i suget Kontinuerlig høy sugekapasitet Atraumatisk suging Godt synlig Stabilt men fleksibelt Dette

Detaljer

Froth-Pak 600. Froth-Pak 600

Froth-Pak 600. Froth-Pak 600 Froth-Pak 600 Froth-Pak 600 Reparasjons kit (Komponent A +B) Polyuretan skum Ekspansjon 1 dm 3 gir 3 dm 3 Gir 1420 dm 3 skum Brannklasse B2 (DIN 4102/1) Side 1 av 5 Revisjon 01 revisjonsdato 18.05.200

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Ny Norsk Standard for anskaffelse av byggdriftstjenester

Ny Norsk Standard for anskaffelse av byggdriftstjenester Oktober 2014 Ny Norsk Standard for anskaffelse av byggdriftstjenester V/BRITT STOKKE LØNAAS BYGGDRIFTERKONFERANSEN 21. 22. OKTOBER 2014 Standard Norge Mustadsvei 1 på Lilleaker Privat, uavhengig og non-profit

Detaljer

Stell og observasjon av innstikksted samt skifte av treveiskran skal dokumenteres. Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker

Stell og observasjon av innstikksted samt skifte av treveiskran skal dokumenteres. Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker KORTTIDS SVK VOKSEN KAPITTEL FRA PROSEDYRE 14575: Sentrale venekatetre håndtering og stell Nivå 1 prosedyre for St Olavs Hospital. Gjelder fra 01.04.2014 utgår 01.04.2019. Korttids SVK voksne To ulike

Detaljer

Biocider. Biocidforskriften og desinfeksjonsmidler i helsevesenet

Biocider. Biocidforskriften og desinfeksjonsmidler i helsevesenet Biocider Biocidforskriften og desinfeksjonsmidler i helsevesenet Jorid Frydenlund Seksjon for biocider og globalt kjemikaliearbeid Miljøgiftavdelingen Tema Hva er et biocid Regelverk Markedsføring av biocidprodukter

Detaljer

Byggevareforordningens krav 0l CE- merking og dokumentasjonskravet 0l ikke CE- merkede. HANNE PRESTMO 06.11.13 RørArena

Byggevareforordningens krav 0l CE- merking og dokumentasjonskravet 0l ikke CE- merkede. HANNE PRESTMO 06.11.13 RørArena Byggevareforordningens krav 0l CE- merking og dokumentasjonskravet 0l ikke CE- merkede produkter HANNE PRESTMO 06.11.13 RørArena Presentasjonens innhold 1. Regelverket i dag 2. Skillet mellom omsetning

Detaljer

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER REGELVERK SOM GJELDER FOR MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 17.10.2008 07:11 Oversikt Ansvar

Detaljer

Personlig verneutstyr krav og testing

Personlig verneutstyr krav og testing Personlig verneutstyr krav og testing Avdeling for smittevern Hansker Munnbind Åndedrettsvern Øyebeskyttelse Bekledning Krav til hansker (1) NS-EN 455: Engangshansker til medisinsk bruk Gjelder for alle

Detaljer

PRODUKTER FOR OKSYGENTERAPI OG ANESTESI. Oksygen produkter NO 110811

PRODUKTER FOR OKSYGENTERAPI OG ANESTESI. Oksygen produkter NO 110811 PRODUKTER FOR OKSYGENTERAPI OG ANESTESI 1 / 19 NARKOSEMASKER MEDIPLAST kan tilby et brett sortiment av narkosemasker, flergangs i silikon eller engangs i PVC. Grepsvennlige masker som slutter tett mot

Detaljer