Kjeveortopedi som alternativ til protetikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjeveortopedi som alternativ til protetikk"

Transkript

1 Kjeveortopedi som lterntiv til protetikk MARIT MIDTBØ Kjeveortopedisk ehndling lir sett på som et nturlig førstevlg for rn og unge når tnnstillingsfeil skl korrigeres, men det er i mnge tilfeller et like godt lterntiv for voksne psienter. Enkelte voksne hr tnnstillingsfeil som ikke er litt ehndlet, ndre hr ervervede mlokklusjoner og store estetiske og funksjonelle ehndlingsehov på grunn v tnntp, slitsje eller ptologisk vndring etter periodontl sykdom. Felles for slike psienter er ofte t tnnstilling og ittforhold utgjør en hindring for god restortiv ehndling. For denne psientgruppen kn kjeveortopedisk ehndling, lene eller som ledd i en tverrfglig ehndlingspln, gi gode ehndlingsresultter som det ellers er vnskelig å oppnå. I dg er det vnlig kseptert t voksne kn gå med synlig reguleringspprtur, men for de som ikke ønsker dette er utvlget v lingvlpprtur og introrl fornkring større enn tidligere. Før ehndling iverksettes må det utreides en individuell ehndlingspln som ygger på god psientkommuniksjon, nmnese, røntgen og nnen nødvendig klinisk dokumentsjon. Å oppfylle psientens ehov må være retningsgivende, og det er vgjørende for et godt resultt å plnlegge helhetlig slik t det ts est mulig hensyn til åde nsiktspreg, profil, smil og okklusjon. Derfor må en lltid være oppmerksom på de muligheter som finnes for å optimlisere ehndlingsresulttene gjennom en tverrfglig tilnærming. I ksus der en ønsker å ersttte tpte tenner med implntt er det spesielt viktig å ehndle kjeve- og Odontologi 2012 Munksgrd Dnmrk, Køenhvn

2 tnnstillingsvvik før implnttinnsetting. Implntt er osseointegrerte, kn ikke eveges og låser derfor mulighetene for senere korreksjon v tnnstillingen. All ehndling ør så lngt det er mulig seres på sunne iologiske prinsipper, der evring v egne tenner, tnnsustns, en og løtvev er selvstendige mål. Kjeveortopedisk ehndling er en iologisk ehndlingsmetode som ivretr disse ehovene og ør enyttes oftere i rehilitering v voksne psienter, dersom indiksjon foreligger og tnnsettet er fritt for ktiv kries eller pikle og periodontle inflmmsjoner. I det følgende vil jeg diskutere, med eksempler fr trumeehndling, rehilitering etter periodontl sykdom og erosjon/ tnnslitsje, hvordn kjeveortopedisk ehndling enten lene eller i kominsjon med ndre løsninger idrr til å optimlisere ehndlingsresulttene ved å evre tnnsustns, tenner og løtvev. Kn en flytte vev med tnnregulering? Det tidligere forståelsen v kjeveortopedisk ehndling vr t en flyttet tenner i enet. I dg vet en t en ved tnnregulering flytter åde en- og løtvev. Enkelt kn en si t en får ennedrytning i pressområder og enoppygging i strekkområder smtidig som celler åde i tnnens festepprt, PDL og gingiv ktiveres og reorgniseres. Dette fører til t tnnen med hele festepprtet, PDL, en og gingiv eveger seg og forflyttes. Med tnnen som eveges kn en derfor flytte vev lngs tnnuen eller intrudere og ekstrudere. Slik kn en justere gingivlrnden som eveger seg med tnnevegelsen; gingivlt dersom en intruderer tnnen, og koronlt dersom en ekstruderer tnnen. Dette kn utnyttes i mnge ksus for å jevne gingivlrnden og for å foredre løtvev og ppiller. I ndre tilfeller kn tnnevegelse enyttes for å få nok redde og høyde på lveolrprosessen til implnttehndling. Så lenge tnnens støttevev er friskt og hygienen er god vil 194

3 det ikke li festetp og lommer ved tnnregulering, og relsjonen mellom tnnens festepprt og lveolært en vil holde seg konstnt gjennom hele tnnevegelsen (1). Tnn- og vevsforflytting lngs tnnuen Etter lvorlige trumer kn det gå tpt mye vev. Både tnnen, festepprtet (PDL), en og løtvev kn være skdet eller tpt (Fig. 1). Dette gjør rehilitering vnskelig og fører ofte til t en må enytte protetiske løsninger som kn li estetisk utilfredsstillende, fordi kronehøyden lir for stor og ppillene mngelfulle. Ved å utnytte det potensilet for nydnning og forflytting v vev som ligger i kjeveortopedisk ehndling, kn disse prolemene minimliseres. Fig. 1 viser en psient i egynnelsen v 20-årene, etter tp v sentrlene i overkjeven. Der er også tpt mye ukklt en og løtvev. Psienten er ung og viser gingiv ved smil, og det er derfor viktig for ehndlingsresulttet t kronehøyde, gingiv og ppiller lir hrmoniske. En lterntiv ehndlingspln kn være entrnsplntsjon og implntt for å ersttte tnn 11 og 21, men entrnsplntsjon for å øke vertikl høyde v lveolrprosessen hr en tendens til å resoreres (2). Bløtvevet er det ller vnskeligste å rehilitere tilfredsstillende; selv etter entrnsplntsjon gir en implnttløsning ofte et mindre tilfredsstillende resultt, ved t gingivlrnden lir for høy og ppillene ikke fyller pproximlrommet (3). Derfor plnl en å generere nytt vev i regio 11 og 21 gjennom tnnforflytting, ved å mesilføre 12 og 22 og enytte dem som sentrler. Etterpå kn en sette inn implntt for å ersttte lterlene. Ved tnnevegelsen følger enet og støttepprtet med. Det gjør t en nivået holder seg konstnt definert v relsjonen mellom en, PDL og tnnens evegelse. Slik flytter en lterlene, med vev og festepprt, inn i det området som mnglet en etter trumet. En forutsetning for en slik ehndling er t 12 og 22 hr 195

4 c Fig. 1) 21 år gmmel mnn etter eksrtikulsjon v tnn 11 og 21 og tp v ukkl enlmell og løtvev. ) Tnn 12 og 22 lir ført inn i endefekten. Ben, PDL og løtvev følger tnnevegelsen. c) Tnn 12 og 22 er ført inn til midtlinjen. Prllelle luker mellom tnn 13 og 12 og tnn 22 og 23 for innsetting v implntt. d) Psienten ferdigehndlet. Tnn 12 og 22 rehilitert til sentrler, implnttfornkret protetikk i lterlområdet. Normle løtvevsforhold og ppiller. d friske periodontle forhold og t eventuelle pulpskder ts hånd om før tnnreguleringen påegynnes (3). 12 og 22 skyves mesilt til regio 11 og 21 ved å ruke sidesegmentenes tenner som fornkring. Mesilføringen idrr også til t det lir nok en åde i redden og høyden for innsetting v implntt i regio 12 og 22 (5). Under mesilføringen må en ruke svke krefter og føre 12 og 22 prllelt inn i luken, slik t der lir nok plss åde gingivlt og piklt for implnttinnsetting (Fig. 1c). Som midlertidig løsning ruker en i strten v ehndlingen kmuflsjetenner festet til pprturen. Disse reduseres grdvis etter hvert som luken i fronten lukker seg. Å føre inn lterlene tok c. 11 mnd. med ktiv kjeveortopedisk ehndling. Vevsreksjonen går lngsommere i løtvevet. Derfor gir tnnforflyttingen opphopning v løtvev i midtlinjen. Det er gunstig og gir nok løtvev, slik t en kn tilpsse kronehøydene og få gode ppiller når lterlene ved hjelp v porselensfsder skl ygges om til sentrler (Fig. 1d). 196

5 Tnnforflytting kn også enyttes for å generere dnning v vev i lterlsegmentene (5). Etter tnntp eller ved gensier lir lveolrprosessen ofte trofisk og får timeglssform (Fig. 2). Tenner kn også rotere og tippe inn i luken, slik det lir plssprolem for tnnersttninger (Fig. 3). Denne prosessen skjer ofte hurtig etter tnntpet. Dersom en skl løse slike prolem protetisk, må en enytte konvensjonelle roer som vil medføre preprering v friske notenner. Ved kjeveortopedisk ehndling kn en unngå å ffisere notennene ved å dnne vev for implnttehndling. Som vist på Fig. 2 flyttes tnn 35 og 45 mesilt inn i luken. Støttepprt eveger seg med tnnen, inn i området som opprinnelig hdde for liten redde og implnttet kn plsseres der tnnen tidligere stod (Fig. 2). Ved denne typen tnnevegelse vil gingiv li vfltet, slik det kn li vnskelig å forme nturlige ppiller mesilt og distlt for implnttet. Dette kn li et estetisk prolem, derfor er det oftest est å plssere implnttet så lngt posteriort i tnnuen som mulig (Fig. 3c,d). Tnn- og vevsforflytting ved ekstrusjon Ved kompliserte krone/rot-frkturer i den cervikle delen v roten kn frkturen strekke seg under gingiv og vnskeliggjøre protetisk ersttning (Fig. 4,), fordi protetikk vil kreve direkte kroneforlenging og gi en ukseptel kronehøyde og dårlig gingivl kontur. En ehndlingsmulighet er å ekstrhere roten og ersttte den med implntt. Velger mn tnnimplntt i fronten er løtvev og ppiller det vnskeligste å rekonstruere tilfredsstillende. Oftest vil det li ulik gingivl høyde og for små eller mnglende ppiller. Osseointegrerte enkeltnnsimplntt i fronten vil heller ikke følge de vertikle forndringer i nsikt og okklusjon som skjer hos lle individ, i større eller mindre grd (6). Kontinuerlig erupsjon v tenner synes å vre livet ut og er spesielt utslgsgivende for t enkelttnnsimplntt vil komme i infrokklusjon i relsjon til 197

6 Fig. 2) Atrofisk timeglss-formet lveolrprosess etter tidlig ekstrksjon v tnn 34 og 44. ) Tnn 35 og 45 er ført inn i det trofiske området. PDL og en følger tnnevegelsen. Gir nok en i åde høyden og i ukko-lingvl retning. c d Fig. 3) Tnn 14 og 24 ekstrhert tidlig. Luker og entrofi i regio 14 og 24. Tnn 15 og 25 roterte. ) Mesilfører tnn 14 og 24 for å dnne nok en vertiklt og trnsverslt for implntt regio 15 og 25. c) Etter sinuslift og implntt regio 15 og 25. d) Mnglende ppiller mesilt og distlt for implnttkrone

7 Fig. 4,) 19 år gmmel mnn etter fllulykke. Skrå krone/rotfrkturer tnn 12 og 11. Ukomplisert frktur mesilt 21. c,d) Klinisk- og røntgenilde etter rotehndling v tnn 12 og 11. e,f) Klinisk - og røntgenilde etter kjeveortopedisk ekstrusjon v tnn 12 og 11. Bløtvevet følger tnnekstrusjonen. g) Gingiv er formet med midlertidige kroner. Roten er preprert uten stift for kroneterpi. h) Psienten ferdig rehilitert med porselenskroner 12 og 21. c e g d f h nturlige tenner (7). Derfor vil enkelttnnsimplntt ofte li estetisk utilfredsstillende over tid. De ør derfor ikke være et førstevlg i trumeksus dersom roten kn restureres. En iologisk og vevsesprende ehndling er kjeveortopedisk ekstrusjon v roten og resturering v kronen med protetisk ehndling (8). Fig. 4-h viser slik ehndling gjennomført på en ung mnn etter komplisert krone/rot-frktur v tnn 12 og 11. Ved å ekstrudere røttene følger enet, støttepprtet og gingiv tnnevegelsen, og relsjonen mellom emljesementgrensen og lveolrenet på de ekstruderte røttene lir opprettholdt (Fig. 4e). 199

8 Før ekstrusjonsehndling v røtter der pulp hr vært eksponert, må roten rotehndles (Fig. 4d) eller få lngtidsinnlegg med klsiumhydroxyd, for å unngå t pulp lir inflmmert under den kjeveortopediske ehndlingen noe som kn fremme rotresorpsjon og ndre kompliksjoner (4). Det er viktig for ehndlingsresulttet t tnnreguleringen fore-ts skånsomt med svke krefter, slik t gingiv føl ger tnneve gelsen og t for nk ringstennene ikke lir intrudert. Hygienen må også følges nøye, slik t gingiv holdes frisk og en unngår lommer og feste tp. Roten må ikke tippes ukklt, for d kn enet ukklt li for tynt. For mye ukkl tipping vil også føre til prolem ved resturering, ved t kronen kn komme i lil posisjon. Dersom roten er lng kn den ekstruderes, slik t en unngår å ruke stiftkonus ved kroneterpi (Fig. 4g), men rotlengden må lltid vurderes i relsjon til kronehøyden. Dersom roten ekstruderes slik t rotlengden lir kortere enn kronehøyden, kn tnnen li ustil. Etter ekstrusjon v roten med festepprt (PDL) og gingiv (Fig. 4e,f), er der rikelig med gingivlt vev som kn for mes ved hjelp v midlertidige kroner, slik t ppiller og kronehøyden på de ekstruderte røttene lir slik som på notennene. Det som gjør ehndlingsresulttet tilfredsstillende, er først og fremst t ppiller og løtvev fyller godt ut og synes hrmoniske og nturlige i forhold til notennene (Fig. 4h). Rehilitering etter periodontl sykdom Periodontl sykdom fører til festetp og ptologisk vndring v tenner, og i enkelte tilfeller t tenner tpes. Dette skper ukseptel estetikk og gir store utfordringer når tnnsettet skl restureres. Det er vist t en gjennom kjeveortopedisk ehndling etter gjennomgått periodontl sykdom kn normlisere tnnstillingen, redusere enlommer og foredre løtvevsdefekter og tpte ppiller. Smtidig er det rpportert t kjeveortopedisk ehndling på psienter som hr ktiv periodontl sykdom kn medføre hur- 200

9 Fig. 5,) Kvinne med lvorlig grd v periodontlt festetp. Trumtisk okklusjon og ptologisk vndring v tnn 11 på grunn v protrusjon v underkjevens insisiver. c,d) Klinisk og rdiologisk ilde etter kjeveortopedisk ehndling med ekstrksjon v tnn 41 og retrk sjon v underkjevens og overkjevens fortenner. Foredret ennivå i underkjevens front. e) Limt retiner i overkjevens (og underkjevens) front etter ehndling. God vstnd til gingiv. c tig mrginl ennedrytning, med festetp (1). Forutsetningen for t kjeve ortopedisk ehndling skl lykkes er derfor t periodontiet er ehndlet og er friskt før tnnregulering påegynnes, og t dette vedlikeholdes under ehndlingen. Med god hygiene og god oppfølging v gingivle forhold er det vist t kjeveortopedisk ehndling ikke fører til ytterligere festetp (1). I tnnsett med stor nterior plssmngel finner en mer p togene mikroer enn der tnnstillingen er norml. Plkk er den viktigste etiologiske fk toren for gingivl nedrytning. d e 201

10 Fig. 6,) Kvinne 45 år etter gjennomgått periodontl sykdom, lvorlig grd v festetp ptologisk vndring 11,21 og tpt 22. c) Etter kjeveortopedisk ehndling (i egge kjever), ittheving og oppretting v tnn 11 og 21 og justering v luke 22. d,e) Etter rehilitering med konvensjonell ro med pilrtenner 11,21,23 og måtte ekstrheres på grunn v dårlig prognose. Godt renhold i overkjeven, men tnnsten i underkjevens front. c Godt renhold er derfor et selvstendig mål, dersom periodontiet skl forli friskt (1). d Ved å eliminere trngstilling kn renholdet li enkle re. Kjeveortopedisk ehndling kn derfor være indikert som en preventiv ehndling for å e gjøre dette mulig (Fig. 7). Trumtisk okklusjon kn være resultt v tnntp eller vndringer og føre til ustilitet og overelstning v tenner eller grupper v tenner. Dette fører igjen til øket festetp. I slike tnnsett er det også god preventiv ehndling å regulere slik t trumtisk okklusjon kn oppheves og okklusjonen stiliseres (Fig. 5-e). Tnnregulering er ofte indikert før protetisk ehndling og 202

11 Fig. 7) 50 år gmmel mnn etter periodontl- og kjeveortopedisk ehndling. 42 er ekstrhert og ksestillingen v overkjevens og underkjevens fortenner er rettet opp. ) Tnnkronene i overkjevens front er ygget ut med kompositt mesilt og distlt for å edre estetikk. muliggjør i mnge tilfeller ersttning v tpte tenner, selv etter lvorlig grd v periodontl sykdom. I slike lvorlige tilfeller som vist på Fig. 6-e, vil rehilitering med fst konvensjonell protetikk oftest være å foretrekke fremfor implnttehndling, siden den også fungerer som retensjonspprtur etter kjeveortopedisk ehndling og øker stiliteten v gjenværende tenner. Kjeveortopedisk ehndling er en god måte å justere gingivlrnden på. Som eskrevet tidligere, vil festepprtet følge tnnevegelsen åde ved intrusjon og ekstrusjon dersom denne gjøres med ruk v svke krefter. Slik kn gingivlrnden jevnes ut og tnnkronene rehiliteres til riktig kronehøyde. Ppillene kn foredres ved tnnforflytting og reduksjon v mesiodistl redde (stripping). I enkelte tilfeller kn påygging med kompositt pproximlt, være en god løsning (Fig. 7,). Ved tnnregulering hos psienter med gjennomgått periodontl sykdom kn fornkring være prolemtisk, på grunn v moile tenner og generelt festetp. Derfor må ofte lterntiv fornkring som plter eller TAD (skruefornkring) enyttes. Fordi tennene hr mindre feste må en også redusere krften, slik t krft pr. 203

12 mm 2 rotoverflte ikke lir så høy t hylinisering og rotresorpsjon oppstår. Retensjon etter kjeveortopedisk ehndling hos psienter med festetp er ekstr viktig. Fste limte retinere er oftest nødvendig. Tråd v typen twist flex nefles d slik tråd gjør fysiologisk tnnevegelse mulig. Retinertråden må plsseres i god vstnd fr gingiv slik t renholdet ikke lir vnskelig (Fig. 5e). Dette er ofte enklere hos psienter som hr gjennomgått periodontl ehndling, siden kronehøyde ofte er forøket og vstnden fr retensjonstråden til gingivlrnden lir større enn hos vnlige psienter. Erosjoner, tnnslitsje og mlokklusjon Tp v tnnsustns kn h mnge ulike årsker. Etiologien er i de fleste tilfeller multifktoriell og kn involvere sykdomstilstnder, medikmentruk, dysfunksjon og for høyt inntk v syreholdige leskedrikker. Hos eldre psienter dominerer ofte rene slitsjeskder, mens hos unge ser en i økende grd t erosjon er en medvirkende fktor til t tnnsustns går tpt ofte på grunn v et for stort inntk v sure drikker, men også på grunn v spiseforstyrrelser med hyppig oppkst (9). Det er disse psientene som skl omtles i dette vsnittet. Alle slike psienter ør utredes om årsk til sustnstpet, slik t de kn få selvinnsikt og motivsjon til å delt i profylktiske tiltk for å hindre videre tp v tnnsustns. Hos psienter som hr spiseforstyrrelser forekommer det første sustnstpet ofte pltinlt på overkjevens insisiver (Fig. 8 og 9), men etter hvert som sykdommen skrider frm lir også ndre tenner involvert (Fig. 10,d). Tp v tnnsustns kn h stor innvirkning på okklusjonen. Okklusjonen er ikke sttisk, men dynmisk, og forndringer i en kjeve forårsker lltid forndringer i motstt kjeve (7). Psienter med erosjonskder og slitsje får derfor ofte mlokklusjon som en følgetilstnd v slitsjen (10). 204

13 Et mål for ehndlingen ør være t rehiliteringen gjøres uten ytterligere tp v tnnvev. Derfor vil innledende kjeveortopedisk ehndling som legger til rette for rehilitering med dhesive mteriler være en edre ehndlingstilnærming enn omfttende protetikk. Tidlig i forløpet hos psienter med spiseforstyrrelser ses ofte erosjoner pltinlt i overkjevens front,mens molrer og premolrer er uten erosjonskder. Det vil ofte være kontkt mellom underkjevens insisiver og de eroderte pltinlfltene på overkjevens fortenner, og ikke plss for rehilitering. Det som oftest skjer, er t underkjevens insisiver ekstruderer i tkt med sustnstpet pltinlt i overkjeven. Hos slike psienter er det ikke en generell ittsenkning som er prolemet, siden posteriore tenner er intkte. Det kn derfor ikke nefles å foret posterior ittheving for å skffe plss for rehilitering v pltinlfltene. Dersom smilelinjen er korrekt ør overkjevens insisiver heller ikke intruderes. Riktig ehndling vil i slike tilfeller være å reversere prosessen ved å sette inn et fst ittpln i overkjevens front. Slik kn underkjeveinsisivene li intrudert og Spee s kurve vil li jevnet. Dette er en enkel ehndling som på få måneder gir plss til å onde kompositt pltinlt i overkjeven og rehilitere pltinlfltene (Fig. 8-f). Dersom syreskden omftter insislknten slik t insisivene får forskjellig kronehøyde (som vist på Fig. 9,), ør tnnen intruderes slik t gingivlrnden normliseres før kronehøyden gjennvinnes ved resturering. Hos psienter med mlokklusjon og ugunstige ittforhold, som knt i knt-itt, kn syreskder og slitsje føre til ggrvering v ittforholdene. I enkelte tilfeller kn tnnsettet slites ned slik t psienten utvikler underitt (Fig. 10). Fig. 10 viser mnn i slutten v 20-årene med omfttende slitsje og syreskder ukklt på overkjevens fortenner smt skålformede syreskder på premolrer og molrer. Undersøkelsen viste t hn hdde et tvngsført underitt som forverret slitsjen, men t de skeletle forholdene vr normle. Hn kunne derfor e - 205

14 Fig. 8,) Ung psient med syre skde og etydelig sustnstp pltinlt i overkjevens front. Der er ikke plss for rehilitering v pltinlfltene. c) Fst ittpln stt inn for å intrudere underkjevens fortenner. d) Etter 3 mnd. er der plss for rehilitering v pltinlfltene e,f) Etter rehilitering med kompositt. c d e f hndles konservtivt, med vn lig fst reguleringspprtur, slik t negtivt overitt le opphevet og rehilitering v tnnsettet kunne iverksettes. Denne psienten trengte også oppygging v posteriore tenner. Dette vr det viktig å t hensyn til ved regulering, slik t en skffet plss for oppygging. Preliminært le p - sienten rehilitert med kompositt. Dermed unngikk en omfttende nedsliping v ten - ner, med ytterligere tp v tnn-sustns (Fig. 10f,g). 206

15 c Fig. 9,) 23 år gmmel student med syreskde og etydelig sustnstp pltinlt i overkjevens front. Redusert kronehøyde og ekstrusjon v tnn 11 på grunn v sustnstp gir ulik kronehøyde og gingivl kontur på tnn 11 og 21. d e f Fig. 10-d viser 27 år gmmel mnn med tvngsført underitt og omfttende syre og slitsjeskder. e) Kjeveortopedisk ehndling for å oppheve underitt og gi plss for rehilitering v syreskdde tenner (midlertidig posterior ittheving 36,37 46,47). f,g) Etter rehilitering med kompositt. g 207

16 Konklusjon I denne oversikten er det vist hvordn en med tverrfglig ehndlingsplnlegging og iologisk konservtiv tilnærming kn ehndle psienter etter trumer, periodontl sykdom, slitsje og erosjon. Kjeveortopedisk ehndling er en viktig del v ehndlingen og idrr sterkt til god estetikk og funksjonelle løsninger, ved å omforme en og løtvev og evre tnnsustns slik t tnnsettets levetid forlenges. LITTERATUR 1. Gkntidis N, Christou P, Topouzelis N. The orthodontic-periodontic interreltionship in integrted tretment chllenges: systemtic review. J Orl Rehil 2010;37 5: Esposito M, Grusovin MG, Felice P, Krtzopoulos G, Worthington HV, Coulthrd P. Interventions for replcing missing teeth: horizontl nd verticl one ugmenttion techniques for dentl implnt tretment. Eur J Orl Implntol 2009;2 3: Chng M, Wennström JL, Odmn P, Andersson B. Implnt supported single-tooth replcements compred to contrlterl nturl teeth. Crown nd soft tissue dimensions. Clin Orl Implnts Res. 1999;10 3: Kindeln SA, Dy PF, Kindeln JD, Spencer JR, Duggl MS. Dentl trum: n overview of its influence on the mngement of orthodontic tretment. Prt 1. J Orthod 2008;35 2 : Holst AI, Nkenke E, Bltz MB, Geiselhöringer H, Holst S. Prosthetic considertions for orthodontic implnt site development in the dult ptient. J Orl Mxillofc Surg 2009;67(11 Suppl): Bernrd JP, Schtz JP, Christou P, Belser U, Kiliridis S. Long-term verticl chnges of the nterior mxillry teeth djcent to single implnts in young nd mture dults. A retrospective study. J Clin Periodontol 2004;31 11: Thilnder B. Dentolveolr development in sujects with norml occlusion. A longitudinl study etween the ges of 5 nd 31 yers. Eur J Orthod. 2009;31 2:

17 8. Brindis MA, Block MS. Orthodontic tooth extrusion to enhnce soft tissue implnt esthetics. J Orl Mxillofc Surg 2009;67(11 Suppl): Johnsson A, Johnsson AK, Omr R, Crlsson GE. Rehilittion of the worn dentition. J Orl Rehil 2008;35 7: Ludwig B, Wohlfeil M, Glsl B, Schuster G. Interdisciplinry coopertion exemplified y two complex cses of enmel erosion. J Orofc Orthop 2006;67 5:

18 210

Tom Lindstrøm. Tilleggskapitler til. Kalkulus. 3. utgave. Universitetsforlaget,

Tom Lindstrøm. Tilleggskapitler til. Kalkulus. 3. utgave. Universitetsforlaget, Tom Lindstrøm Tilleggskpitler til Klkulus 3. utgve Universitetsforlget, Oslo 3. utgve Universitetsforlget AS 2006 1. utgve 1995 2. utgve 1996 ISBN-13: 978-82-15-00977-3 ISBN-10: 82-15-00977-8 Mterilet

Detaljer

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O Egentnestring, somspíll og trivsel + Steigen kommune 1 Innhold Plngrunnlget... Hvorfor skl vi h en pln? Nsjonle føringer og verdigrunnlg... Våre utfordringer Tjenesteutvikling

Detaljer

Dentale implantater som retensjon for protetikk er nå

Dentale implantater som retensjon for protetikk er nå 30 VIDENSKAB & KLINIK OVERSIGTSARTIKEL Abstract Dental implantatbehandling Pasientens subjektive behandlingsbehov og forventning må kartlegges tidlig. Sammen med en helhetlig vurdering av den generelle-

Detaljer

Problemløsning eller matematiske idéer i undervisningen?

Problemløsning eller matematiske idéer i undervisningen? Prolemløsning eller mtemtiske idéer i undervisningen? n Lksov Något som oft förekommer i diskussionen om skolns mtemtikundervisning är vvägningen melln prolemlösning och teori. I denn rtikel poängterr

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Best på sau. faktorer som påvirker økonomisk resultat i saueholdet. nilf-rapport 2011 3. U t g i t t av : og nordlandsforskning. ola.

Best på sau. faktorer som påvirker økonomisk resultat i saueholdet. nilf-rapport 2011 3. U t g i t t av : og nordlandsforskning. ola. nilf-rpport 2011 3 Best på su fktorer som påvirker økonomisk resultt i sueholdet ol lrs f l t e n rønning U t g i t t v : n o r s k i n s t i t u t t f o r l n d r u k s ø ko n o m i s k f o r s k n i

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt nr. 421 Opdræt Plettet Havkat 2003-2004

Sluttrapport for prosjekt nr. 421 Opdræt Plettet Havkat 2003-2004 Sluttrpport for prosjekt nr. 421 Opdræt Plettet Hvkt 2003-2004 Foto: Atle Foss Alert K. Imslnd, Akvpln-niv AS Rpport til NORA NORDISK ATLANTSAMARBEID Novemer 2004 En NORA-rpport side 1 1. Prosjektets kgrunn

Detaljer

En økonometrisk analyse an påstanden um at subsidierte rutebiloelokader

En økonometrisk analyse an påstanden um at subsidierte rutebiloelokader IO 70/18 Oslo, 30. novemberi970 KOSTNADSEFFEKTER AV SUBSIDIERING I NORSK RUTEBILNÆRING En økonometrisk nlyse n påstnden um t subsidierte rutebiloelokder er mindre kostndsbevisste enn ikke-subsidierte.

Detaljer

Markedsføring av tannimplantater

Markedsføring av tannimplantater Institutt for klinisk odontologi Markedsføring av tannimplantater Et etisk perspektiv Line Kalstad Aronsen og Marianne Lund Masteroppgave i odontologi, juni 2014 Veileder: Prof. Dr. Odont. Asbjørn Jokstad

Detaljer

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS Computerstyrt sy- og roderimskin Bruksnvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les disse sikkerhetsinstruksjonene før mskinen ts

Detaljer

Autotransplantasjon og kjeveortopedisk behandling

Autotransplantasjon og kjeveortopedisk behandling PROSJEKTOPPGAVE 2012 for det integrerte mastergradsstudiet i Odontologi Det Medisinsk-Odontologiske fakultet Institutt for Klinisk Odontologi Universitetet i Bergen Autotransplantasjon og kjeveortopedisk

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG F"TLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG FTLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG STEIGEI{ KOMMUNE NIØTEINIIKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfjord 06.11.2014 Tid: Kl.09:00 Eventuelle forfll, smt forfllsgrunn bes meldt snrest til sentrlbordet, tlf.75

Detaljer

Kompendium av Amir Hashemi, HiB. Notater, eksempler og oppgaver med fasit/løsningsforslag Institutt for Matematikk og Statistikk, UiT, Høsten 2012

Kompendium av Amir Hashemi, HiB. Notater, eksempler og oppgaver med fasit/løsningsforslag Institutt for Matematikk og Statistikk, UiT, Høsten 2012 Forkurs i mtemtikk til MAT-, ugust Kompendium v Amir Hshemi, HiB. Notter, eksempler og oppgver med fsit/løsningsforslg Institutt for Mtemtikk og Sttistikk, UiT, Høsten Innhold Forord... Kpittel Test deg

Detaljer

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n P e r s o n l ressurser og org n i s s j o n O p p b y g g i n g v o r g n i s s j o n e n H i s t o r i k k Lillehmmer ble tildelt De XVII olympiske vinterleker i september 1988. Umiddelbrt etter ble

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Eksamensdato: 25. mai. I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram.

Eksamensdato: 25. mai. I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram. Lokl gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P for yrkesfg for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 25. mi Del 1: oppgve 1-5 Del 2: oppgve 6-11 Del 3: oppgve 12-13 I del 3 skl du gjøre oppgvene

Detaljer

Implantater. noe for deg?

Implantater. noe for deg? Implantater noe for deg? ASTRA TECH IMPLANTS D E N T A L S Y S T E M Denne brosjyren er fremstillt i samarbeid med Explicit, mai 2000. Astra Tech, 2000. 4 Innledning 6 Hvilke erfaringer har andre mennesker

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide Hurtigstrtguide Strt her MFC-8890DW Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

etter lukket fremføring av palatinalt retinerte hjørnetenner,

etter lukket fremføring av palatinalt retinerte hjørnetenner, V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 200 6 Kristine Eidal Tanem, Janicke Liaaen Jensen, Tore Bjørnland Lukket fremføring av palatinalt retinerte hjørnetenner En retrospektiv studie

Detaljer

Hestens tenner og munnhelse

Hestens tenner og munnhelse Hestens tenner og munnhelse En liten innføring i anatomi og vanlige lidelser, av veterinær Ellen Frisenfeldt Schmedling Anatomi s. 3 Skader og feilslitasjer s. 8 Bitt-typer Ulvetenner Tannfelling Den gamle

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer