Til beboerne i AS Kampens Byggeselskap.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboerne i AS Kampens Byggeselskap."

Transkript

1 1 AS Kampens Byggeselskap Til beboerne i AS Kampens Byggeselskap. Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for boligaksjeselskapet ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? I generalforsamlingen kan aksjeeier og eventuelt ektefelle eller samboer møte, men bare en har stemmerett. Aksjeeier kan møte ved fullmektig. Framleietaker har rett til å møte, men uten stemmerett. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 AS Kampens Byggeselskap Innkalling til ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling i AS Kampens Byggeselskap avholdes torsdag 18. april 2013 kl i Kampen Menighetshus. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en aksjonær til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2012 Behandling av regnskap for 2012 og disponering av årsresultatet. Revisors beretning og fastsettelse av revisors honorar. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Flere brannvarslere. Fra Anette Westgård. B) Maling oppganger. Fra Anette Westgård og Mona Borgersen. C) Utredning av parkeringskapasitet i nabolaget. Fra Anne K. Johansen. D) Trappefri adkomst til Telemarksvingen 19 og 21. Fra Eirik Vågsether. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité Oslo, Styret i AS Kampens Byggeselskap Sissel Wathne /s/ Kirsti Gimnes Are/s/ Magnus Høyem/s/ Anne Lundgren /s/ Jon Hylje Mortensen /s/

3 3 AS Kampens Byggeselskap ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har boligaksjeselskapets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Sissel Wathne Normannsgata 59 Styremedlem Kirsti Gimnes Are Telemarksvingen 21 Styremedlem Magnus Høyem Telemarksvingen 14 Styremedlem Anne Lundgren Sons Gate 27 Styremedlem Jon Hylje Mortensen Bøgata 29 Varamedlem Kenneth Pedersen Normannsgata 62 Valgkomiteen Merete Asak Telemarksvingen 20 Marit Bache Trysilgata 5 Helge Prøsch Trysilgata 5 Styrets medlemmer består i dag av 3 kvinner og 2 menn. Boligaksjeselskapet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om boligaksjeselskapet Boligaksjeselskapet består av 433 leiligheter. Boligaksjeselskapet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 1 Gamle Oslo i Oslo kommune og har adresse: Normannsgata 52, 54, 56, 58, 59 61, 60, 62, 64, 66, 68, 69,71,73,75 Bøgata 27, 29, 31 Telemarksvingen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22 Skedsmogata 20,18,16 Trysilgata 1, 3, 5, 7 Nittedalsgata 19,17,16,14 Sonsgate 11,13,15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29, Boligaksjeselskapet har følgende gårds- og bruksnummer:

4 4 AS Kampens Byggeselskap Boligaksjeselskapets hovedformål er å gi aksjonærene borett til egen bolig i boligaksjeselskapet. Boligaksjeselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Boligaksjeselskapet har 1 ansatte. Selskapet har én ansatt og følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsulykker det siste året. I forbindelse med vaktmesterens sommer- har det vært leiet inn vikarer. Styret er tilfreds med vaktmestertjenesten sett i forhold til selskapets behov. Det har vært gjennomført en medarbeidersamtale i Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Boligaksjeselskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Boligaksjeselskapets revisor er Erfa Revisjon AS. Styrets arbeid Møtevirksomhet I denne perioden har det vært holdt 6 ordinære styremøte. OBOS Eiendomsforvaltning ved Kim Wilkens har deltatt på fire styremøter, Hjellnes Consult har deltatt på et styremøte. Styret har i perioden behandlet 61 saker der hovedsakene har vært vindus - og pipeprosjektene. Overdragelser/fremleie Det har i perioden vært 52 aksjetransport og 13 søknader om bruksoverlating. Brannforebyggende tiltak. I følge forskrift om brannforebyggende tiltak skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler samt manuelt slokkeutstyr. I 2011 ble dørene inntil vaskeriene byttet ut. De nye dørene tilfredsstiller kravene til brannforeskriften. Samtidig ble det også montert brannslokkingsapparater i vaskeriene. Hjemmesider Styret har utarbeidet hjemmesider for Kampens Byggeselskap.. Det kommer mange spørsmål til styret på e-post og telefon om vedlikehold og andre ting som nå er lagt ut på nettsiden. Adressen til hjemmesiden er: Vedlikeholdsplan Det har blitt laget en langsiktig vedlikeholdsplan for borettslaget i starten av Denne har identifisert alle oppgaver borettslaget har ift vedlikehold av bygningsmassen. Det er angitt når siste oppgradering av bygningsdelen var og hva som er forventet levetid til neste utskiftning/vedlikehold. Det er også angitt et årstall for ettersyn, som er satt noen år før

5 5 AS Kampens Byggeselskap forventet levetid. Vedlikeholdsplanen kan følge borettslaget fremover, og ved at nytt år for vedlikehold fylles inn fortløpende som det utføres arbeid, vil planen være oppdatert til en hver tid. Ved å ta ut alle hendelser med neste årstall vil man få oversikt over hvilket vedlikehold som skal skje da. Dette benyttes til å lage den årlige vedlikeholdsplanen, som utarbeides hvert år. Den langsiktige vedlikeholdsplanen viser at borettslaget ligger godt an ift forestående vedlikehold, og at de aktivitetene som var planlagte for dette året, også var de aktivitetene som kom frem på vedlikeholdsplanen. Eksempel/utsnitt av vedlikeholdsplanen: Beboerparkering Styret har vært i kontakt med Bymiljøetaten for å undersøke nærmere hvordan saksgangen er mht beboerparkering. Styret anbefaler at man fortsetter å arbeide med denne prosessen i siste halvdel av Takk for henvendelse om Beboerparkering på Kampen! Vi setter pris på at det er positiv interesse for Beboerparkering på Kampen. Prøveordningen med Beboerparkering ble testet ut i 3 områder i 3 forskjellige bydeler i 2009 ett av disse områdene i Gamle Oslo. I etterkant er prøveordningen evaluert, og Bystyret vedtok i 2010 at Beboerparkering skulle innføres innenfor Ring 2 i første omgang, og hvor hver bydel ble delegert vedtaksrett om de ville innføre ordningen, og i hvilket omfang. Inntil videre har ordningen fortsatt i prøveområdene. Bydel Gamle Oslo og bydelsutvalget gjorde sitt vedtak i sak om Beboerparkering , hvor man vedtok å innføre ordningen i alle gater i bydelen. For tiden pågår et omfattende arbeide med å forberede utvikling og anskaffelse av nødvendig infrastruktur for å kunne håndtere en ordning for hele byen. Samtidig arbeides med utvikling og godkjenning av P- forskrifter for hver av bydelene. Deretter følger et større arbeide med å montere og installere aktuelle løsninger i til sammen 7 bydeler som så langt har gjort positive vedtak om å delta. Foreløpig estimat for innføring av Beboerparkering i Bydel Gamle Oslo er i Med innføring av Beboerparkering i alle gater i Bydel Gamle Oslo skulle det derfor ligge godt til rette for at også dere blir med på ordningen fra 2015.

6 6 AS Kampens Byggeselskap Budsjett Styret har lagt opp til et stramt budsjett for Det har vært gjennomført økning av felleskostnadene pr og ny økning pr vurderes. Bakgrunnen er de høye kostnadene ved vindus- og pipeprosjektet i Styret har derfor utarbeidet en vedlikeholdsplan for samt en langtidsvedlikeholdsplan. Når det gjelder vedlikehold i inneværende år, vil styret bestrebe seg på å forholde seg til vedlikeholdsplanen. Styret anbefaler at man har en årlig husleie økning for å imøtekomme den generelle prisstigning i samfunnet og for å bygge opp igjen reservene. Budsjettet bærer preg av en del faste kostnader, men de store variable postene i budsjettet er personalkostander, drift- og vedlikehold samt andre driftskostnader. Rehabilitering i 2012 Vindus- og pipeprosjektet. Fjoråret var preget av to store byggeprosjekter: - De game tre fags og kjøkkenvinduer er blitt skiftet ut. - Innvendig piper og piper over tak er restaurert. Vindusprosjekt På ekstraordinær generalforsamling ble det høsten 2011 vedtatt å skifte de gamle tre fags og kjøkkenvinduene. Oppdraget ble gitt til Entreprenøren DVS. I anbudet inngikk også montering av tilleggsventiler i alle leiligheter, samt å male de balkongdører og vinduer som vender mot vest. Dette dreier seg om 100 enheter. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra beboere, det estetiske ved bygningene og at det viste seg å være flere balkongfelter som var i behov for oppussing, vedtok styret å male alle balkongfelter. Prosjektet ble påbegynt januar/februar 2012 og overlevert Byggeselskapet i desember I perioden ble det gjennomført ukentlige byggemøter. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 10.0 mill. eks. mva. Brutto kr mill. Pipeprosjektet. I desember 2011 nedla Brann og Redningsetaten (OBRE) fyringsforbud på 12 adresser i selskapet. Forbudene ble lagt ned etter at det var foretatt videokontroll av pipeløpene på disse adressene, og det ble avdekket skader i samtlige kontrollerte løp. Samtidig ble selskapet pålagt å utbedre samtlige pipeløp tilknyttet ildsteder i selskapet. Styret påklaget vedtaket om fyringsforbud som deretter ble opphevet, men pålegget om rehabilitering ligger fast.

7 7 AS Kampens Byggeselskap Oppdraget ble gitt til murmester Nils Berg. Arbeidet med å restaurere innvendige piper ble påbegynt vårparten Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 6 mill. eks. mva. Brutto kr. 7.5 mill. I august ble det ved befaring av piper over tak oppdaget at pipekonstruksjonene også var i svært dårlig forfatning. For å imøtekomme pålegget fra Oslo Brann og Redningsetat om restaurering av alle pipeløp ble arbeidet med å restaurere piper over tak påbegynt august Dette prosjektet har en kostnadsramme på kr. 5 mill eks. mva. Brutto kr mill. Pipeprosjektet har vært svært omfattende og kostnadskrevende. For både vindus- og pipeprosjektet er det svært gode tilbakemeldinger fra beboere. Samtidig som disse prosjektene har vært svært omfattende er sikkerheten og standarden i Byggeselskapet betraktelig hevet. Hjelnes Consult AS har vært konsulent ved begge prosjektet. Det har vært avholdt regelmessige byggemøter med entreprenørene. Begge prosjektene tilfredstiller kravene til HMS forskriftene. Låneopptak, Styret ble gitt fullmakt av generalforsamling i 2012 til et låneopptak på 12,5 mill for å finansiere vindus- og pipeprosjektet. I behandlingen av lånesøknaden kom det frem at det var en heftelse fra 1934 på et bruksnummer i Kampens Byggeselskap. Lånet kunne da ikke innfries før denne heftelsen var slettet. Det har vært en svært omfattende prosess med Plan- og Bygningsetaten om samtykke til sletting av denne heftelsen. Dette er nå i orden. Forsinkelsene førte til at det måtte etableres en kortsiktig kreditt hos Nordea Bank Norge ASA til slettingen kom på plass og det omsøkte lån kunne utbetales. Denne kreditten er nå avsluttet og erstattet med det faste lånet kr mill.

8 8 AS Kampens Byggeselskap ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av boligaksjeselskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om boligaksjeselskapets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Inntektene i 2012 var til sammen kr Andre inntekter består i hovedsak av automatpenger kr og brøyteinntekter nabogård kr Kostnader Driftskostnadene i 2012 var på kr Vesentlige avvik skyldes: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Hovedårsaken til avviket var at året er preget av to store rehabiliteringsprosjekter; utskiftning av vinduer og balkongdører, samt oppgradering av piper. Det siste etter pålegg fra Brannetaten som nedla fyringsforbud i selskapet. Samlede vedlikeholdsarbeider ligger kr over budsjett. Normalt bygningsmessig vedlikehold ligger kr under budsjett. Vedlikehold elektro ligger kr under budsjett. Budsjett brannsikring kr ikke benyttet, service vaskerianlegg kr under budsjett. Det er utbetalt kr i egenandeler forsikring mot budsjett kr Avvik i forhold til budsjett kr for kostnader knyttet til energi/fyring. Dette skyldes at vi mottok en større kreditnota pga. for mye betalt i 2011, samt at budsjettet er satt høyt. Når det gjelder andre driftskostnader ligger container kr under budsjett. Samtidig ligger lyspærer/lamper kr over budsjett og kontorutstyr kr over budsjett. Porto er over budsjett. Resultat Årets resultat på minus kr foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

9 9 AS Kampens Byggeselskap BUDSJETT FOR 2013 Styret har lagt opp til et stramt budsjett for Styrets innstilling er at man de nærmeste årene er restriktive med bruk av konsulenttjenester og større vedlikeholdsprosjekter. Styret har utarbeidet en korttids- og langtids- vedlikeholdsplan. Dette er et arbeidsverktøy for styret for å opprettholde standarden i Byggeselskapet Styret anbefaler at man har årlig husleie økning for å imøtekomme den generelle prisstigning i samfunnet og for å bygge opp igjen reservene. Styret vil til enhver tid, i henhold til budsjett, vurdere om husleien bør økes årlig eller hvert halvår. Budsjettet bærer preg av en del faste kostnader, men de store variable postene i budsjettet er personalkostander, drift- og vedlikehold samt andre driftskostnader. Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til vedlikehold. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Feieravgiften øker med 50 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2013 har økt med kr Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på boligaksjeselskapets skadehistorikk. Lån Boligaksjeselskapet har 2 lån i Nordea Bank Norge ASA. Lån 1 med løpetid til og rente 6,29 og lån 2 med løpetid til Begge annuitetslån. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr

10 10 AS Kampens Byggeselskap Felleskostnader Budsjettet er basert på 10 % økning av felleskostnadene fra Styret vurderer også å øke felleskostnadene pr , men det er ikke lagt inn noen tall for dette i budsjettet. I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i AS Kampens Byggeselskap Sissel Wathne /s/ Kirsti Gimnes Are /s/ Magnus Høyem /s/ Anne Lundgren /s/ Jon Hylje Mortensen /s/

11 11 AS Kampens Byggeselskap

12 12 AS Kampens Byggeselskap

13 13 AS Kampens Byggeselskap

14 14 AS Kampens Byggeselskap RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital

15 15 AS Kampens Byggeselskap BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Rehabilitering Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Innestående bank Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlige myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0

16 16 AS Kampens Byggeselskap OSLO, / , STYRET FOR AS KAMPENS BYGGESELSKAP SISSEL WATHNE /s/ KIRSTI GIMNES ARE /s/ MAGNUS HØYEM /s/ ANNE LUNDGREN /s/ JON HYLJE MORTENSEN /s/

17 17 AS Kampens Byggeselskap NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Ekstra kjellerbod Kabel-,ventilasjonsanlegg Trappevask SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Ekstra kjellerbod SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Automatpenger Viderefakturering for brøyting Opprydning reskontro Tilbakeført avsetning i SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Ordinær lønn, vikarer Overtid Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP - pensjon Yrkesskadeforsikring Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.

18 18 AS Kampens Byggeselskap NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr I tillegg har styret fått dekket julebord for kr jfr. note 10. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS Byggmesterkontoret AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Kostnadsføring av vindu og piperehabilitering SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold vaskerianlegg Erstatning v/vannskader Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

19 19 AS Kampens Byggeselskap NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -656 Møter, kurs, oppdateringer mv -112 Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Forsikringer, avgifter biler -405 Bankgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Nordea Lån 2, renter Nordea Lån 1, renter % uttaksgebyr fra sparekonto Nordea Lån 2, gebyr Nordea Lån 2, gebyr Nordea Lån 1, gebyr Renter leverandørgjeld -26 Renter kassakreditt/byggelån -321 Andre rentekostnader SUM FINANSKOSTNADER

20 20 AS Kampens Byggeselskap NOTE: 13 BYGNINGER Anskaffelseskost Tilgang 2005 (rehabilitering) Tilgang 2006 (rehabilitering) Anskaffelseskost Avskrevet tidligere SUM BYGNINGER Gnr.231/bnr.91 M. flere Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. NOTE: 14 REHABILITERING Arkitekthonorar Prosjektledelse Bygningsgebyr Vindusutskiftning Piperehabilitering Kostnadsføring prosjekt SUM REHABILITERING 0 NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Gressklipper Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Traktor Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Teknisk anlegg Tilgang Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

21 21 AS Kampens Byggeselskap NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 17 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen er på kr fordelt på aksjer a kr 60. Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere. NOTE: 18 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Nordea Lån 1 Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 6,29 %, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Nordea Lån 2 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 5,40 %, løpetid 5 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 19 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum trimrom Innskuddsobligasjon SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 20 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 21 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

22 22 AS Kampens Byggeselskap NOTE: 22 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr Innkomne forslag A. Flere brannvarslere. Fra Anette Westgård, leil. nr. 11. Siden mange branner starter i oppganger hadde det vært en god ide å ha brannvarslere i oppgangene. Synes også vi skulle hatt på loft og i kjeller. Styrets innstilling: Flere brannvarslere. Ved befaring fra Oslo Brann- og Redningsetat i desember 2011 kom det et pålegg om å ha brannslokkingsapparater, og dører som tilfredsstiller brannforeskriftene inn til alle felles vaskerier. Dette er utført. Kampens Byggeselskap tilfredsstiller krav fra Oslo Brann - og Redningsetat. B. Maling oppganger. Fra Anette Westgård, leilighet nr. 11. Foreslår å pusse opp oppgangene. I oppgangen min (Normannsgt. 54) er den gule malingen som er nederst full av merker og striper. Det er sikkert mange prosjekter som har høyere prioritet, og store prosjekter som akkurat er gjennomført. Men hvis oppussingen begrenses til bare maling vil det kanskje ikke bli så dyrt, og det kan gjøre en stor forandring. Hvis dette er aktuelt synes jeg vil skal velge en tidløs løsning, det som er nå er var kanskje moderne på 80 tallet. Synes også det bør velges en relativt mørk farge på veggene så ikke merker ol. synes så godt. Fra Mona Borgersen, leilighet nr Alle oppganger bør males, da de ikke lenger er innbydende lenger etter all inn og utflytting med hakk/striper på vegger, samt møkkete etter innsetting av nye vinduer og alt det støvet og rusket etter renovering av nye piper og omtrekking av rør for bruk av vedovner i den enkelte leilighet.

23 23 AS Kampens Byggeselskap Styrets innstilling: Styret har tatt høyde for oppussing av oppgangen i vedlikeholdsplanen for Styret anbefaler å vente med oppussing til 1. halvår av Dette for å få tid til å vurdere pristilbud, og for å bygge opp igjen reservene. C. Utredning av økt parkeringskapasitet i nabolaget. Fra Anne K. Johansen, leil. nr. 218.

24 24 AS Kampens Byggeselskap Styrets innstilling: Styret ser absolutt behovet for flere parkeringsplasser i vårt nærområdet, og vurderer å rydde plass for flere utleieplasser uten at det går på bekostning av grøntarealer. Vi har vært i kontakt med Bydel Gamle Oslo ang beboerparkering. Tilbakemeldingen der fremkommer i årsrapporten. Utredning av forslaget vil både være tid- og kostnadskrevende. Et annet forhold som virker inn er at den foreslåtte eiendommen eies av Oslo kommune. Sett i lys av fjorårets store vedlikeholdsprosjekter og budsjettforslag om minimal bruk av konsulentbistand, fraråder Styret å vedta gjennomføring av pkt. 3 i forslaget. D. Trapperfri adkomst til Telemarksvingen 19 og 21. Fra Eirik Vågsether, leil. nr Det ønskes at det etableres trappefri adkomst til Telemarksvingen 19 og 21. Slik det er nå, må beboere på adressene bruke trapp opp fra Telemarksvingen, eller trapp ned fra Trysilgata. Det ønskes at det lages en sti fra repos i trapp mellom Trysilgata og skrått ned til Telemarksvingen i retning nr 16/18. Dette vil gjøre adkomst vesentlig lettere med barnevogn o.l. Styrets innstilling: Styret ser behovet for en lettere adkomst inntil nevnte adresser. Styret har ikke tatt høyde for dette i neste års budsjett, men vil i samarbeid med en anleggsgartner se på mulighetene og utarbeide et kostnadsoverslag.

25 25 AS Kampens Byggeselskap Orientering om boligaksjeselskapets drift. Styret Styret har kontor i Normannsgate 52, med kontortid mandager mellom kl og kl Kontoret er stengt i julen og i fellesferier. Vaktmester Boligaksjeselskapet har avtale om vaktmestertjeneste med Andre Paulsen som kan kontaktes på telefon Renhold Boligaksjeselskapet har avtale med Centrum Vinduspuss og Rengjøringsbyrå AS om renhold av trappeoppganger, fellesvaskerier, styrekontor og vaktmesterkontor. Parkering Boligaksjeselskapet har parkeringsplasser som leies ut etter ventelister. Beboere som ønsker plass kan ta kontakt pr. epost til: Neste tildeling blir i desember Nøkler/skilt Postkasse- og ringeklokkeskilt bestilles hos vaktmester. Nøkkel til utgangsdøren passer også inn til kjellere med fellesvaskeri. Ønsker man ekstra utgangsnøkkel, kontaktes vaktmester. Vaskeri Det er 9 fellesvakerier. Vaskepolletter fås kjøpt hos vaktmester i kontortiden eller på styrekontoret mandag kl Forsikring Boligaksjeselskapets eiendommer er forsikret i IF Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om boligaksjeselskapets forsikring brukes, kan aksjonær belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor aksjonærs ansvar.

26 26 AS Kampens Byggeselskap Den enkelte aksjonær må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat. Beboerne har selv ansvar for å anskaffe røykvarslere og brannslokkingsutstyr. I mai 2011 fikk alle beboere tilbud om kontroll /service av sine brannslokkingsapparater. Denne kontrollen gjennomføres hvert 5. år HMS Internkontroll innebærer at boligaksjeselskapet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i boligaksjeselskapets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg. Har boligaksjeselskapet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Telefoni / bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Get er boligaksjeselskapets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som gir alle beboere forvaltet av OBOS rabatt på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller deres hjemmeside Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Boligaksjeselskapet er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagets fellesanlegg. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan aksjonæren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering I 2012 er følgende aktiviteter utført og er ferdigstilt: - Rehabilitering av piper utvendig. - Rehabilitering av piper innvendig. - Utskiftning av vinduer, kjøkken og soverom. - Maling av vinduer og balkongdører. - Ny grusvei ved Telemarksvingen 22.

27 27 AS Kampens Byggeselskap I 2013 er følgende vedlikehold planlagt: - Rehabilitering av noen kjellertrapper i betong. - Nytt tak på frysa. - Oppgradering planter, trær og blomsterbed Skedsmogata og rosebed. - Oppussing av oppganger planlegges utført i jan/feb Opparbeide parkeringsplasser for EL-biler.

Til beboerne i Østerli Boligselskap AS

Til beboerne i Østerli Boligselskap AS 1 Østerli Boligselskap AS Til beboerne i Østerli Boligselskap AS Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til aksjonærene i AS Kirkevang

Til aksjonærene i AS Kirkevang Til aksjonærene i AS Kirkevang Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Myrer Borettslag

Til beboerne i Myrer Borettslag 1 Myrer Borettslag Til beboerne i Myrer Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S Side 1 Til aksjonærene i Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet

Detaljer

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag 1 Skolegata 4 Abc Borettslag Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling avholdes onsdag 11. juni kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli avholdt

Detaljer

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i AS Maridalsveien 205

Til beboerne i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til beboerne i AS Maridalsveien 205 Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 AS Maridalsveien 205 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer