farstad shipping asa årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "farstad shipping asa årsrapport"

Transkript

1 årsrapport

2 INNHOLD 3 styrets beretning 9 resultatregnskap 1 oppstilling av totalresultat 11 balanse 13 kontantstrømoppstilling 14 endring i egenkapital 15 Noter til regnskapet 45 Revisjonsberetning 47 Ordliste FINANSKALENDER (forbehold om endringer) 15. mai Resultat for 1. kvartal 15. mai Generalforsamling 29. mai Utbytte til aksjonærene 21. aug. Resultat for 2. kvartal 14. nov. Resultat for 3. kvartal Årsrapporten til Farstad Shipping ASA er delt inn i to publikasjoner; Virksomhetsrapport og Årsrapport. Dette er del 2 av 2.

3 Styrets årsberetning FORRETNINGSOMRÅDER Farstad Shipping er en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til olje og gassindustrien internasjonalt. Selskapets flåte består av 54 skip (3 AHTS, 21 PSV og 3 SUBSEA). I tillegg har selskapet seks PSV og to AHTS under bygging. Aktiviteten drives ut fra kontorer i Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro med til sammen 26 ansatte. Antall seilende er For tiden befinner 15 skip seg i NordvestEuropa, 14 i Brasil og 25 i Australia/Asia. MARKEDET De fleste markeder for offshore supply skip har også i opplevd en positiv utvikling i aktivitets nivået. I Australia/Asia har ratenivå og utnyttelsesgrader for supplyskip holdt seg på et relativt lavt nivå gjennom hele året som følge av overkapasiteten på tonnasje. I Brasil har det vært en viss bedring i ratenivået gjennom. Markedet i Nordsjøen var relativt godt i 2. og 3. kvartal, mens markedet for 1. og 4. kvartal var preget av for mye tilgjengelig tonnasje. Farstad Shipping har konsentrert sine aktiviteter til markedene i NordvestEuropa, Brasil og Australia/Asia. I kom 22,1% tilsvarende NOK 792,7 mill. av fraktinntektene fra NordvestEuropa, 27,2% tilsvarende NOK 973,5 mill. fra Brasil og 49,2% tilsvarende NOK 1 762,6 mill. fra Australia/Asia. Andre markeder stod for 1,5% av inntektene tilsvarende NOK 56,1 mill. FLÅTEN Farstad Shipping har ikke tatt noen levering av nybygg i. PSV Far Sleipner ble solgt 31. mai. PSV Lady Christine ble solgt 2. desember. Kjøp av 5% andel i BOS Navegação, nå Farstad Shipping S.A., medførte også at AHTS Bos Topàzio, AHTS Bos Turmalina og AHTS Bos Turquesa ble heleide skip med regnskapsmessig virkning fra I november kontraherte selskapet fire PSV hos STX OSV med opsjon på bygging av ytterligere tre PSV. I mai ble to av disse opsjonene erklært. Fem av PSV skipene er av typen STX PSV 8 CD, mens ett skip er av typen UT 754 WP. Videre ble det i juni kontrahert to AHTS av typen UT 731 CD. Dette er samme type skip som vi fikk levert fire av i perioden 29. Tre skip av typen PSV 8 CD skal bygges ved STX OSV sitt verft i Vietnam, mens de øvrige fem skip skal bygges ved STX OSV sitt verft i Tomrefjord (Langsten). Skipene vil bli levert i perioden juni 212 til juni 213. Kontraheringene er et ledd i Farstad Shippings flåtefornyelse. Det ble i inngått en rekke viktige befraktningsavtaler. I NordvestEuropa fikk PSV Far Symphony tildelt en seks års kontrakt for Conoco Phillips Skandinavia AS. PSV Far Server ble tildelt en ett års kontrakt for samme befrakter. Begge kontraktene inneholder ytterligere opsjons perioder. Statoil forlenget også kontrakten med PSV Far Seeker med ett år. For subseafartøyet Far Saga ble det inngått kontrakt med Subsea7 i Norge for en periode på seks måneder med oppstart i april. Subsea7 hadde opsjon på å forlenge kontrakten med totalt 15 måneder, og valgte i 4. kvartal å forlenge kontrakten ut juni 212. For PSV Far Superior ble det inngått en toårig befraktningskontrakt med Apache North Sea Ltd. med oppstart i november. Kontrakten inneholder en ettårig opsjonsperiode. Mot slutten av året fikk PSV Far Splendour forlenget kontrakten med ett år til Peterson SBS. Dette skipet opererer på nederlandsk sokkel. I Brasil fikk AHTS Far Senior og AHTS Far Scout på slutten av året kontrakter med Petrobras for en periode på fire år. Petrobras har opsjon på å forlenge begge kontraktene med inntil fire år. Skipene vil bli teknisk oppgradert før oppstart i 1. kvartal 212. AHTS Far Sailor har overtatt to års kontrakten som Far Scout fikk tildelt av Petrobras i november. I Australia fikk AHTS Far Scimitar og AHTS Far Sky kontrakter med Apache Energy for en periode på 14 måneder. Kontraktene inneholder opsjon om forlengelse av avtalene for ytterligere ett år for hvert av skipene. AHTS Far Strait, AHTS Lady Caroline, PSV Far Spirit og PSV Lady Grace fikk alle i 2. kvartal utvidet sine eksisterende befraktnings kon trakter med ett år. AHTS Far Stream og PSV Far Swan fikk samtidlig sine avtaler utvidet med seks måneder. Alle fartøyene arbeider for Woodside i Australia innenfor deres bore og/eller produksjonsopera sjoner. Ved utgangen av mars 212 var kontraktsdekningen for Farstadflåten, inklusive befrakters opsjoner, ca. 74% for 212 og ca. 46% for 213. årsrapport 3

4 Styrets årsberetning FORTSATT DRIFT I årsoppgjøret er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. IFRS REGNSKAPSSTANDARD Konsernregnskapet og regnskapet for morselskapet Farstad Shipping ASA er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standard (IFRS). RESULTAT OG UTBYTTE I forhold til forventningene ved inngangen til, markedsforholdene i og fortsatt kraftig kostnadsvekst er styret fornøyd med driftsinntekter på NOK 3,6 mrd. og et resultat før skatt på NOK 53, mill. Langsiktige befraktningsavtaler og god skipsdrift er grunnlaget for at resultatet ble tilfredsstillende. Driftskostnadene, justert for kostnader av engangskarakter i, viser i en økning på 17%. Dette skyldes en kombinasjon av flere tunge dokkinger, faktisk prisstigning og høy etterspørsel etter maritim arbeidskraft, spesielt for Brasil. Kursutviklingen på relevante valutaer har i gitt omtrent de samme resultatutslag som i. Det er foreslått et utbytte på NOK 5, pr. aksje. RESULTAT PER Inntektene pr ble NOK 3 584,9 mill. (NOK 3 327,7 mill. i ). Driftskostnadene utgjorde NOK 2 183,4 mill. (NOK 1 942,7 mill.) og ordinære avskrivninger NOK 544,8 mill.(nok 516,2 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 944,1 mill. (NOK 869,9 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 413,7 mill. (negativ NOK 377,4 mill.) etter at det er utgiftsført et urealisert valutatap på NOK 92,9 mill. (tap NOK 165,3 mill.). Det er realisert valutagevinster på NOK 25,4 mill. (gevinst NOK 18,5 mill.). Resultat etter skatt ble et overskudd på NOK 568,4 mill. (NOK 431,8 mill.) Konsernets kontantstrøm*) for perioden er NOK 1 97,6 mill. (NOK 1 174,1 mill.). KJØP AV RESTERENDE 5% ANDEL I BOS NAVEGAÇÃO S/A Det ble i juli inngått avtale med Petroserv S.A. om overtakelse av Petroserv sin 5% andel i BOS. Selskapet har nå skiftet navn til Farstad Shipping S.A. Overtakelse av aksjene skjedde med regnskapsmessig virkning fra Før oppkjøpet har vi regnskapsmessig behandlet vår 5% andel etter prinsippene for felleskontrollert virksomhet. Dette innebærer at vår tidligere eierandel også skal justeres i regnskapet i henhold til den verdi som ligger til grunn for kjøpet av den resterende andelen. Denne verdiendring er innregnet i resultatregnskapet. Dette medfører en inntektsføring på NOK 15,4 mill. Av dette blir NOK 7,4 mill. ført som gevinst ved trinnvis oppkjøp, mens det resterende er en inntekts føring av utsatt skatt på NOK 35, mill. Oppkjøpet medfører videre at en merverdi på NOK 89, mill. tillegges de tre skip som eies i BOS, etablering av en goodwill på NOK 88,4 mill. og en avsetning til utsatt skatt på NOK 3,3 mill. Oppkjøpet medfører at egenkapitalen øker med NOK 49,4 mill. Dette gir Farstad Shipping en solid plattform for den videre satsningen i Brasil. KONTANTSTRØM Beholdningen av kontanter og kontan tekvivalenter er redusert fra NOK 2 136,4 mill. ved utgangen av til NOK 1 342,3 mill. pr Det skyldes i hovedsak at det ikke ble tatt opp ny langsiktig gjeld til finansiering av investeringer i. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for var NOK 1 362,5 mill. (NOK 1 666,8 mill.). Netto negativ kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på NOK 776,3 mill. (NOK 1 491,2 mill) skyldes i hovedsak innbetalinger i forbindelse med ombygginger, kjøp av resterende 5% andel av BOS Navegacào S/A samt terminbetalinger på nybygg som skal leveres i 212 og 213. Den netto negative kontantstrømmen fra finansieringsaktiviteter på NOK 1 313,7 mill (NOK 414,6 mill) skyldes i hovedsak ordinær rente og avdragsbetaling på gjeld samt utbetaling av utbytte. RESULTAT FOR MORSELSKAPET Resultatregnskapet til morselskapet viser et underskudd på NOK 27,7 mill. som styret foreslår blir dekket fra annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital som kan utdeles som utbytte i henhold til aksjelovens regler er NOK 1 967,9 mill. pr. 31. desember. Styret foreslår overfor selskapets generalforsamling 15. mai 212 at det utbetales et utbytte for regnskapsåret på NOK 195, mill. tilsvarende NOK 5, pr. aksje. For regnskapsåret var utbytte NOK 4, pr. aksje. FINANSIERING OG KAPITAL STRUKTUR I konsernbalansen pr utgjør rentebærende gjeldsforpliktelser NOK 6 867,7 mill. (NOK 7 279, mill. pr ). Konsernets rentebærende *) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt gevinst ved trinnvis oppkjøp + avskrivninger +/ urealisert valutagevinst vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. 4 årsrapport

5 forpliktelser fordeler seg med 7,% i NOK, 15,4 i USD, 6,1% i GBP, 2,3% i EUR og 6,2% i AUD. Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr NOK 1 482,2 mill. (NOK 2 29,2 mill.). Konsernets egenkapital pr er bokført til NOK 6 82,2 mill. (NOK 6 582,4 mill.) tilsvarende NOK 174,88 (NOK 168,78) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel er 46,7% (44,8%). Finansiell risiko Ved årsskiftet er differansen mellom en antatt markedsverdi og bokført verdi på selskapets flåte NOK 3,84 mrd. Skipenes verdianslag er NOK 9,19 mrd. høyere enn skipenes brutto pantegjeld. Dette representerer et betydelig potensial for ytterligere opplåning. Renterisiko Risiko for endring i markedsrenter reduseres ved å inngå fastrentelån og renteswapavtaler. Pr var 66% av selskapets gjeld rentesikret ved hjelp av fastrentelån og renteswapper. Den øvrige del av gjelden har flytende rente og vil være utsatt for renterisiko. For seks av skipene under bygging har selskapet mulighet til å velge fastrente i inntil 12 år (såkalt CIRR). Valutarisiko Selskapet er i stor grad utsatt for valuta risiko da ca. 85% av inntektene er i utenlandsk valuta. Valutalån og terminkontrakter benyttes for å redusere valutarisikoen knyttet til kontantstrømmer i utenlandsk valuta. Kredittrisiko Selskapet er eksponert for mulige tap knyttet til kundefordringer. Med unntak av et betydelig tap knyttet til én kunde i har tap på kundefordringer historisk sett vært svært lave. Likviditetsrisiko Konsernets strategi er å ha tilstrekkelig kontanter og kontantekvivalenter til å kunne sikre løpende drift, frem tidig vekst og betaling av utbytte. Konsernet har pr åtte skip under bygging til en kostnad av ca. NOK 3,2 mrd. Planlagt levering av skipene er i perioden juni 212 til juni 213. Arbeidet med langsiktig finansiering av ca. 75% av byggekost nadene er påbegynt. Markedsrisiko Markedsrisikoen er ulik for de forskjellige markeder. Farstad Shipping har valgt å konsentrere sin aktivitet til i hovedsak tre markeder; NordvestEuropa, Brasil og Australia/Asia. Dette sammen med at selskapet har en langsiktig befraktningsprofil, er med på å redusere markedsrisikoen. HELSE, ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET Målsettinger Selskapets mål innen helse, miljø og sikkerhet er å operere uten skader på mennesker, miljø og materiell samt i tråd med prinsippene for en bærekraftig utvikling. Farstad Shippings styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er en integrert del av konsernets totale styringssystem og er sertifisert i henhold til ISO 91 og ISO 141standardene. En sentral del av HMSstyringen er registrering, rapportering og vurdering av HMSdata. Til hjelp i dette arbeidet er det etablert HMSmåle indikatorer. Formålet er å dokumentere kvantitativt utviklingen over tid og styrke beslutningsgrunnlaget for et systematisk og målrettet forbedringsarbeid. Selskapet fokuserer på læring fra hendelser, både med og uten skade, og setter inn ressurser på de områder hvor risikoen er høyest. Videre blir det arbeidet med at den enkelte skal ta seg nødvendig tid til å planlegge og gjennomføre arbeidsoperasjoner sikkert. Preventivt og korrektivt vedlikehold er viktige områder som det er stor oppmerksomhet på i selskapet for å sikre teknisk kvalitet. Det ytre miljø Farstad Shipping har en definert målsetting om null utslipp til sjø. Selskapet har i løpet av registrert seks tilfeller av oljesøl til sjø (11 i ), på totalt 55 liter (352 liter). Selv om dette er en god forbedring både i antall og når det gjelder volum i forhold til, er det fortsatt rom for forbedring og det målrettede arbeidet for å oppnå målsettingen om null utslipp til sjø vil fortsette. Forurensning til sjø fra utstyr over og under vannlinjen har over tid blitt betydelig redusert som følge av en kontinuerlig forbedring av tekniske løsninger, bedre kontroll og vedlikehold av utstyret samt ved valg av mer miljøvennlige produkter. Selskapet har de senere år også hatt fokus på å redusere mengden av, og innholdet i, avgasser til luft. Mengde og sammensetning av avgasser avhenger av skipets arbeidsoppgaver, årsrapport 5

6 Styrets årsberetning herunder dieselmotorenes antall gangtimer og ideelle belastning. Mengden avgasser kan reduseres ved optimal bruk av maskinkraft for å redusere brennstofforbruket, samt ved gjennomgående god kvalitet på vedlikeholdet om bord i skipene. Rensing av eksos betyr mye i forhold til redusert forurensning ved bruk av fossilt brensel. I tillegg bruker selskapet miljøvennlige bunnstoffer, Clean Design, kildesortering av søppel og avfall, utskiftning av ballastvann og andre tiltak som alle er med på å bidra til å verne miljøet. Fraværsskader og uønskede hendelser Selskapet måler fraværskadefrekvens som antall personskader med fravær pr. én million arbeidstimer. For var antallet fraværskader 1, mot 11 i. Dette tilsvarer en fraværskadefrekvens på 1,38 mot 1,51 i. Fraværsskadefrekvensen har vært nedadgående de to siste årene, og det har blitt iverksatt ulike tiltak basert på granskning av de enkelte hendelser. Disse tiltakene vil videreføres i tiden fremover. Rapportering av uønskede hendelser fra skipene økte fra 2 29 rapporter i til rapporter i. Inkludert i disse er det registrert 935 NCR (Non Conformance Report). NCR er rapporter om avvik som følge av driftsforstyrrelser eller avvik som følge av interne revisjoner og inspeksjoner i henhold til rederiets sertifisering innen ISM, ISO og ISPS. De fleste av rapportene stammer fra inspeksjoner utført av DNV, havne stater, kunder og eget personell (internrevisjon). Rapporteringsnivået 6 årsrapport er relativt høyt, og tolkes som positivt i den forstand at det viser at holdningen til rapportering er god. Vår målsetting om null berøring med offshoreinstallasjoner ble oppnådd i. HMSdataene samles inn i resultatenhetene og rapporteres til konsernledelsen som vurderer utvikling og trender, samt tar stilling til nødvendige forbedringstiltak. Se mer om dette i kapittel om innovasjon, forskning og utvikling. Konsernsjefen legger frem HMSresultater med vurderinger for styret som en fast post i hvert styremøte. MEDARBEIDERE Sykefravær Sykefraværet for ansatte om bord i våre fartøy har vært uendret. I var sykefraværet 3,51% (3,5% i ). Sykefraværet blant kontor ansatte har utviklet seg positivt fra 2,83% i til 2,12% i. Likestilling Farstad Shipping har fokus på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn når det gjelder avansement og rekruttering. Prinsippet om lik lønn for likt arbeid gjelder i lønnsfastsettingen. Det skal kun legges relevante kvalifikasjoner som utdanning, erfaring, resultater og andre faglige kriterier til grunn ved ansettelser, opplæring, godtgjørelse og forfremmelse. Av konsernets 26 kontoransatte pr er 9 kvinner. Selskapet har ikke kvinner i toppledelsen. Av styrets syv medlemmer er tre kvinner. I supplyskipselskaper er det en klar overvekt av mannsdominerte yrkes grupper. Farstad Shipping har en utfordring i å inspirere jenter til å velge maritim utdanning. For tiden er det ansatt 66 kvinner i ulike stillinger på selskapets skip. Selskapet vil fortsette arbeidet med å rekruttere kvinner til maritimt relaterte stillinger. Styret og ledelsen arbeider kontinuerlig for å fremme likestilling på alle områder for derved å skape en organisasjon med mangfold. Diskriminering I tillegg til arbeidet med likestilling, jobber selskapet for også å inkludere personer fra grupper som er underrepresentert på arbeidsmarkedet, herunder funksjonshemmede og grupper med ulik etnisk bakgrunn. Ved årsskiftet var det i konsernet ansatt 2 personer som representerte i alt 45 nasjonaliteter. Velferd Det å være en viktig del av en større helhet samt føle at man får merverdi gjennom å jobbe i Farstad Shipping, mener vi gir en mer åpen og æ rlig organisasjon som igjen også skal gi oss bedre sikkerhet. Gjennom sosiale arrangement og gode velferdstilbud til ansatte ønsker vi å vise hver enkelt oppmerksomhet. Det er ved alle kontorer opprettet stillinger som velferds koordinator for å ivareta disse opp gavene. Et viktig fokus er økt satsing på kommunikasjon og informasjonsflyt. Det tilstrebes å utvikle en hyppig infor masjons flyt til alle ansatte og deres familier.

7 Samfunnsansvar Farstad Shipping vedtok i desember å melde seg inn i United Nations Global Compact. Selskapet forplikter seg dermed å følge UNGC s prinsipp knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Innovasjon, forskning og utvikling Helt siden Farstad Shipping begynte med supplyskip på midten av 7tallet, har selskapet hatt fokus på å løse oppgaver på stadig nye og bedre måter. Kundenes krav har vært en viktig kilde til innovasjon sammen med våre egne krav om en sikrere og mer effektiv operasjon. For å møte disse kravene har vi drevet en målrettet videreutvikling av kunnskap og ferdigheter hos våre ansatte, oppgradering av våre styringssystemer og ikke minst en kontinuerlig forbedring av våre skip. Innovasjon i Farstad Shipping er en målrettet disiplin med det for øye å forenkle, forbedre og strekke oss etter å bli best i det vi gjør. Som eksempel på dette kan nevnes de seks PSV som selskapet kontraherte i. Av disse er fem PSV STX OSV design av typen PSV 8 CD og en er Rolls Royce design av typen UT 754 WP. Begge design er utviklet etter oppdrag fra Farstad Shipping. UT 754 WP er forøvrig den første PSV som tilfredsstiller kjemikalieskipskoden og kan laste ubegrenset mengde kjemikalieprodukter. I tillegg har skipet parallellstagkran på cargorail, som det første i sitt slag for PSV. Begge design har valgt nye løsninger med tanke på lavest mulig forbruk og utslipp. Farstad Shipping har siden etableringen av Offshore Simulator Centre (OSC) i Ålesund brukt senteret til trening av egne ansatte både fra Norge, Brasil og Australia. I tillegg har vi bidratt med at våre kapteiner har stilt opp ved OSC som treningsinstruktører. OSC ble åpnet i 25 med utgangspunkt i et samarbeid og delt eierskap mellom Farstad Shipping, RollsRoyce Marine, Marintek og Høgskolen i Ålesund. Erfaringene fra simulatorsenteret gjorde at Farstad Shipping vedtok å etablere sitt eget simulatorsenter i Perth, Australia. Statsminister Jens Stoltenberg foretok i desember den offisielle åpningen av det nye senteret i Perth. Senteret er det største og mest avanserte simulatorsenteret i verden for marine offshore operasjoner. Treningsopplegget ved senteret i Perth er utviklet i samarbeid med OSC og Høgskolen i Ålesund. Hovedformålet med dette har vært å utvikle fasiliteter for trening av personell og for utvikling og utprøving av marine operasjoner under kritiske og ekstreme situasjoner og operasjonsforhold, herunder prosedyrer, arbeidsforhold, fartøy og utstyrsløsninger. Farstad Shipping ønsker å befeste vår posisjon som et internasjonalt kon kurransedyktig og lønnsomt selskap gjennom: Felles sett av verdier Felles arbeidsprosesser Felles prosedyrer Med utgangspunkt i våre verdier, har vi etablert endringsprogrammet Farstad Best Practice, som omfatter felles og omforente arbeidsprosesser og prosedyrer på tvers av konsernet. Innføringen av felles arbeidsprosesser med økt integrasjon og samhandling støttet av felles ITsystemer, har gitt en forbedring av informasjonsflyten og kvaliteten på våre data, samt eliminert unødvendig tids og ressursbruk. Dette gjelder både mellom selskapets kontor, internt på hvert kontor og mellom skip og land. Endringsprogrammet har også lagt vekt på å forbedre datasikkerheten på sjø og land. I løpet av har flere av våre kontor tatt i bruk felles ITsystemer innenfor områdene økonomi, befraktning og personal, samt helse, miljø og sikkerhet. Vårt styringssystem (IMS Integrated Management System) adresserer forpliktelsene som Farstad Shipping har med hensyn til HMS til å overholdelovfestede regler og reguleringer. Videre skal det bidra til å overholdekontraktmessige forpliktelser i forhold til operasjon og drift av skip. Det er iverksatt et prosjekt som skal gjennomføre en omfattende revisjon av dette systemet. Hensikten er å øke kvaliteten på systemet og gjøre det mer brukervennlig, samtidig som en skal sikre at systemet reflekterer Farstad Best Practice. FREMTIDSUTSIKTER Med en oljepris på rundt USD 12 pr. fat ligger alt til rette for en høy aktivitet i offshoremarkedene fremover. Dagens oljepris gir en kraftig stimulans for oljeselskapene til å øke sin leteaktivitet i årene som kommer. Når det i tillegg gjøres store funn, som de som i ble gjort på norsk sektor, gir dette også et langsiktig behov for operasjoner knyttet til installasjon, service og vedlikehold av subseabrønner og installasjoner. Subseaaktiviteten er i kraftig utvikling, og bidrar til en videreutvikling av det tradisjonelle supplyskipsegmentet. årsrapport 7

8 Styrets årsberetning Etterspørselen etter olje henger i stor grad sammen med utviklingen i verdensøkonomien. Vi ser nå sterkere signaler om en sannsynlig bedring i verdensøkonomien. Den urolige situasjonen i en del arabiske land samt den økonomiske situasjonen i Europa, har skapt diskusjoner om den videre utviklingen i oljeprisen. Denne usikkerheten ser ikke ut til å ha hatt en negativ påvirkning på aktiviteten offshore. Usikkerheten for vår næring er derimot primært knyttet til den ledige tonnasjen og nybyggingsaktiviteten. Det har vært overraskende stor kontraheringsaktivitet av PSV i, og verft i Asia har fortsatt et stort antall supplyskip i ordre. Markedssituasjonen i 212 forventes likevel å bli bedre enn for, spesielt for AHTS segmentet. Utviklingen vil være forskjellig i de ulike geografiske markeder. Farstad Shipping står godt rustet til å videreutvikle selskapet i tråd med den filosofi som selskapets aktivitet er basert på. Vi vil også i årene som kommer bruke betydelige ressurser på rekruttering og styrking av våre ansattes kompetanse. Vi har iverksatt et fornyelsesprogram av flåten tilpasset våre kunders behov og med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Gjennom lokalt forankrede selskaper med kvalifisert personell både på land og offshore, er vi til stede i de markeder som er viktigst for oss. Tilgang på kvalifisert personell vil bli en utfordring fremover, både for næringen og for Farstad Shipping. EIERSTYRING OG SELSKAPS LEDELSE Farstad Shippings prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskapning til beste for aksjonærer, ansatte og samfunnet for øvrig. Selskapet bygger på prinsipper som følger av den norske anbefalingen vedrørende eierstyring og selskaps ledelse (sist revidert inkludert endringer kommunisert høsten ). For fullstendig omtale av eierstyring og selskapsledelse hen vises til selskapets hjemmeside www. farstad.com, under Investor Relations, Corporate Governance. ERKLÆRING FRA STYRET OG KONSERNSJEF Vi erklærer etter beste overbevisning at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til selskapet og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko og usikkerhetsfaktorer selskapet og konsernet står overfor. Ålesund, 28. mars sverre a. farstad per norvald sperre gro bakstad bjørn havnes styrets leder styrets nestleder styremedlem styremedlem jannegrethe strand aasnæs bjarne sælensminde astrid koppernæs karl johan bakken styremedlem styremedlem styremedlem konsernsjef årsrapport

9 RE S U LTATREGN S K A P Morselskap Farstad Shipping ASA (NOK 1 ) Konsern NOTE Driftsinntekter: Fraktinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Sum driftsinntekter og gevinst ved salg ( ) ( ) Driftskostnader: Mannskapskostnader skip Andre driftskostnader skip ( ) ( ) Administrasjon ( ) ( ) Sum driftskostnader (1 354) (18 568) (3 487) (9 129) (4 841) (27 697) (4 841) (27 697) ( ) ( ) ( ) (197 83) 3 ( ) ( ) (544 88) ( ) Resultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger 16 Driftsresultat før andre inntekter og kostnader Gevinst ved trinnvis oppkjøp Driftsresultat (EBIT) Finansposter: Finansinntekter (21 33) (48 799) Finanskostnader (8 941) (21 82) Realisert kursgevinst/(tap) valuta Urealisert kursgevinst/(tap) valuta (4 228) Resultat av finansposter (31 925) (41 9) ( ) (92 915) ( ) ( ) ( ) Skatt og resultater: (2 471) (27 666) Resultat før skatt Skatt (6 783) Resultat pr. aksje (NOK) 12 14,58 11,7 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 12 14,58 11,7 Årets resultat årsrapport 9

10 O P P S TI L L ING AV T OTA L RE S U LTAT Morselskap Farstad Shipping ASA (NOK 1 ) (27 666) Konsern NOTE Årets resultat (53 866) (7 282) Andre inntekter og kostnader: Endring valutatermin og swapkontrakter Endring utsatt skatt (51 852) (4 931) Valutaeffekter omregning utenlandske datterselskaper (66 67) Belastet Miljøfondet (233) Andre egenkapitaleffekter 29 Sum andre inntekter og kostnader ( ) (27 666) årsrapport Årets totalresultat 2

11 BALANSE Morselskap Farstad Shipping ASA (NOK 1 ) EIENDELER: Konsern NOTE Anleggsmidler: Goodwill Skip m.v Kontrakter nybygg Aksjer Sum anleggsmidler Andre kortsiktige fordringer Andre kapitalplasseringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Utsatt skattefordel Andre langsiktige fordringer Fordring konsernselskap Valuta og rentesikringsavtaler Omløpsmidler: Kundefordringer fraktinntekter 19 Beholdninger Sum eiendeler årsrapport 11

12 BALANSE Morselskap Farstad Shipping ASA (NOK 1 ) EGENKAPITAL OG GJELD Konsern NOTE Innskutt egenkapital: Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld: Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Valuta og rentesikringsavtaler Langsiktig skattegjeld Rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: (67) Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig del av langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Ålesund, 28. mars sverre a. farstad per norvald sperre gro bakstad bjørn havnes styrets leder styrets nestleder styremedlem styremedlem jannegrethe strand aasnæs bjarne sælensminde astrid koppernæs karl johan bakken styremedlem styremedlem styremedlem konsernsjef årsrapport

13 K O NTA NT S TR Ø M O P P S TI L L ING Morselskap Farstad Shipping ASA (NOK 1 ) Konsern NOTE (7 431) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: (31 925) Resultat før skattekostnad (346 9) (4 644) Renteinntekter/utbytte (64 632) (74 582) Rentekostnader (5 948) (2 478) Periodens betalte skatt (1 559) (58 97) 4 (16 99) (1 114) Gevinst ved trinnvis oppkjøp 17 Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer 19 (84 12) (42 282) Endring i leverandørgjeld Forskjell kostnadsført pensjon/utbetalinger i pensjonsordninger Effekt av urealisert valutakursendring Endring i andre tidsavgrensningsposter (64 622) ( ) Endringer langsiktige utlån (8 143) (2 847) Renteinntekter (7 856) (25 9) (79 58) (32 14) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter A Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Salg driftsmidler (18 21) (15 935) Investert i varige driftsmidler/kontrakter ( ) (48 897) Utbetalinger ved kjøp av aksjer ( ) Mottatt aksjeutbytte Netto utbetaling ved kjøp av datterselskap ( ) Opptak av langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld (117 ) (156 ) (18 576) (4 683) ( ) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter ( ) ( ) ( ) ( ) (926 31) Endringer andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter B Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Utbetaling av utbytte (156 ) (117 ) ( ) (376 84) C ( ) A+B+C ( ) (66 67) Rentekostnader Netto valutakursendringer datterselskaper Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 18 årsrapport 13

14 EN D RING I EGEN K A P ITA L Farstad Shipping ASA (NOK 1 ) Morselskap Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum kapital Sikrings forretninger rente og valuta Omreg ningsdif feranser Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkaptial Egenkapital pr innskutt Aksjekapital Overkurs fond egen Årets resultat Utdelt utbytte for 29 (Note 13) (117 ) (117 ) (117 ) Egenkapital pr Årets resultat (27 666) (27 666) (27 666) Utdelt utbytte for (Note 13) (156 ) (156 ) (156 ) Sum opptjent egenkapital Sum egenkaptial Egenkapital pr Farstad Shipping ASA (NOK 1 ) Konsern Innskutt egenkapital Aksjekapital Egenkapital pr Omreg ningsdif feranser Annen egenkapital Årets resultat Andre inntekt og kostnader i oppstillingen av totalresultatet (note 8) (24) (117 ) (117 ) Utdelt utbytte for 29 (note 13) (4 931) (117 ) Årets resultat Andre inntekt og kostnader i oppstillingen av totalresultatet (note 8) ( ) ( ) Utdelt utbytte for (note 13) (156 ) (156 ) (156 ) Reversert omregningsdifferanse ved trinnvis oppkjøp (note 17) (56 59) (56 59) (56 59) Egenkapital pr Egenkapital pr Opptjent egenkapital Sikrings Sum forretninger innskutt Overkurs rente og fond egen kapital valuta årsrapport (51 852) (39 288) (66 67)

15 n ot e r t i l r e g n skap e t ( N O K 1 ) note 1 Regnskapsprinsipper Konsernet Farstad Shipping ASA er et allmennaksjeselskap med hovedkontor lokalisert i Ålesund, Norge. Konsernet driver rederivirksomhet med hovedvekt på drift av offshore service fartøyer for oljeindustrien. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. Årsregnskapet ble godkjent for publisering av styret 28. mars 212. Det er generalforsamlingen som vedtar endelig årsregnskap. Alle tall i notene er i hele tusen NOK. Nedenfor beskrives de viktigste regn skapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelse av konsernregn skapet og regnskapet for morsel skapet Farstad Shipping ASA avlagt i henhold til International Financial Reporting Standard (IFRS) og fortolk ninger som vedtatt av EU og fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB) gjeldende per : Hovedprinsippet EU har vedtatt at børsnoterte foretak i EU må ta i bruk International Financial Reporting Standards (IFRS) i konsern regnskapet fra og med avleggelsen av årsregnskapet 25. Som følge av EØSavtalen gjelder dette også for nor ske børsnoterte konsern. Konsernet har for inneværende år implementert følgende nye endrede standarder og for tolkninger som er relevant for selskapet: IAS 24 Opplysninger om nærstående parter klargjøring av begrepet nær stående parter. IAS 32 Finansielle instrumenter endring i definisjonen av en finansiell forpliktelse. IFRIC 14 Begrensninger av en netto ytelsesbasert pensjonseiendel, minste krav til finansiering og samspil let mellom dem. IFRIC 19 Innfrielse av finansiell gjeld med egenkapitalinstrumenter regn skaps føring av gjeld/egenkapital konverteringer. Det har imidlertid ikke vært transak sjoner i hvor endringene i disse standarder har hatt betydning. Videre har det som en del av det årlige forbe dringsprosjektet til IASB i blitt vedtatt enkelte endringer og presiser inger i standarder og fortolkninger. Dette er vurdert å ikke ha vesentlig betydning for selskapet. Visse nye standarder, endringer og fortolkninger til standarder som er offentliggjort, men ikke trådt i kraft, er ikke anvendt for årsregnskapet avlagt pr Dette gjelder endring i Endring i IFRS 7 Finansielle instru menter opplysninger om overførte finansielle eiendeler som ikke er fra regnet i sin helhet, og overførte finan sielle eiendeler som er fraregnet i sin helhet men der selskapet har en fort satt involvering i disse. Noen av disse vil kunne berøre konser net fra 1. januar 212 eller senere. Det er ikke forventet at standardene vil ha vesentlig innvirkning på konsernregn skapet. Konsernregnskapet er u tarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standard (IFRS). Konsern regnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet. Unn taket er derivater (valutaterminkontrakter og rente sikrings avtaler), omløpsaksjer, obliga sjoner og sertifikater som er regnskapsført til virkelig verdi. Endring i regnskapspresentasjon Balanseførte valuta og rentesikrings avtaler presenteres nå brutto som fordring og gjeld, og fordeles mellom langsiktig del og kortsiktig del. Utsatt skatt eller utsatt skattefordel i forskjel lige land bruttoføres i balansen der de ikke kan motregnes. Skatt i utlandet beregnet på grunnlag av hele eller deler av fraktinntekten klassifiseres som inn tektsreduksjon og ikke skattekostnad, som tidligere. Disse endringene påvirker regnskapet i liten grad og selskapet har vurdert de som uvesentlige. De nøkkeltall og sam menligningstall som påvirkes av disse endringene er omarbeidet. Bruk av estimater avsetninger Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må ut øve skjønn. Områder som i høy grad inne holder slike skjønnsmessige vurderinger eller høy grad av kompleksitet, eller om råder hvor forutsetninger og estimater er vesentlig for konsernregnskapet, er restverdier på skip, økonomisk levetid for skip, aktivering og avskrivning av periodi sert vedlikehold, utsatt skattefordel, pen sjons forpliktelser, havarierstatnin ger og avsetninger for tap på fordringer. Endringer i regnskapsmessige esti mater/avsetninger regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis end ringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. En avsetning regn skapsføres når konsernet har en for pliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen og beløpets størrelse kan måles pålitelig. For øvrig vises til note 22. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morsel skapet Farstad Shipping ASA og datter selskaper hvor Farstad Shipping ASA di rekte eller indirekte eier mer enn 5% av aksjene i selskapet eller på annen måte er i stand til å utøve faktisk kon troll. Datterselskapene er presentert i note 18. Avvikende regnskapsprinsipp i datterselskaper blir justert før kon solidering, slik at konsernregnskapet blir avlagt etter ensartede prinsipper for alle konsernselskaper. I konsernets regnskap er alle interne transaksjoner eliminert. Aksjer og andeler i dattersel skap er bokført til kostpris og eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på overtagelses eller etableringstids årsrapport 15

16 punktet. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital, men selskapet har for tiden ingen minoritetsinteresser. Oppkjøpsmetoden er brukt ved regn skapsføring av oppkjøpte enheter og konsernelimineringer. Nye selskaper blir konsolidert fra det tidspunkt bestem mende innflytelse oppnås. Omregningsdifferanser knyttet til valuta vedrørende de utenlandske dattersel skaper er ført mot andre inntekter og kostnader i oppstillingen av totalresul tatet. Ved avhendelse av investeringer i utenlandske datterselskaper, blir akku mulerte omregningsdifferanser knyttet til datterselskapet resultatført. Virksomhetssammenslutninger regn skapsføres etter oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt ved kjøp av et datter selskap måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forplik telser og utstedte aksjer. Inkludert i vederlaget er også førstegangs måling av virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Utgifter knyttet til oppkjøp kostnadsføres når de påløper. Identifiserbare eiendeler og gjeld og betingede forpliktelser som påregnes i en virksomhetssammenslutning regn skapsføres første gang til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. I virksomhets sammenslutninger som gjennomføres trinnvis, måles tidligere eierinteresse på nytt til virkelig verdi på overtakelses tidspunktet, og tilknyttede gevinster og tap innregnes i resultatet. Investering i felles kontrollert virksomhet Felleskontrollert virksomhet er virksom het som konsernet har felles kontroll over gjennom en kontraktsfestet avtale mellom partene. Et felleskontrollert sel skap innebærer etablering av en egen enhet hvor hver av partene har sin eier andel og hvor det ellers er felles kontroll. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta om regnes til kursen på transaksjonstids punktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta ved å benytte balansedagens kurs. Ikkepengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omreg nes til funksjonell valuta ved å benytte valuta kursen på transaksjonstidspunk tet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden. Regnskapet til de enkelte enheter i kon sernet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske område der enheten opererer (funksjonell valuta). Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også morselskapets, det skipseiende selskapet Farstad Supply AS og alle de andre norske selskapers funksjonelle valuta og presentasjons valuta. Resultatregnskapet for datter selskaper med annen funksjonell valuta er omregnet til NOK til månedlige gjen nomsnittskurser, mens for balanse poster er benyttet kurser. Det er annen funksjonell valuta enn NOK for de datterselskaper som opere rer i Storbritannia (GBP), Brasil (BRL), Australia (AUD) og Singapore (AUD). 16 årsrapport Farstad Shipping ASA sin andel i Brasil Offshore Service (BOS) (5%) og Atlantic Marine Overseas Corporation (AMOC) (5%) er ført etter prinsippene om proporsjonal konsolidering (brutto metoden) frem til oppkjøp 1% med regnskapsmessig virkning fra 1. juli. Dette innebærer at Farstads an deler i selskapenes eiendeler, gjeld og resultatelementer er tatt med i Farstad Shippings regnskap under de respektive poster. Balanseposter og resultatposter direkte mellom selskapene og Farstad Shipping er eliminert i forhold til den eierandel Farstad Shipping har i selska pene. Segment Segment rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til sel skapets øverste beslutningstaker. Styret er definert som selskapets øverste beslutningstaker og er an svarlig for allokering av ressurser til og vurdering av inntjening i de ulike segmentene. Driftssegment består av hovedvirksomhetsområdene anker håndteringsskiptjenester (AHTS), sub sea tjenester (SUBSEA) og plattform supply skip tjenester (PSV). Mindre an nen virksomhet er lagt i eget segment. Felleskostnader er fordelt i forhold til segmentets relative skipsandel. Geografisk rapportering er basert på skipenes lokalisering gjennom året. Finansiell informasjon vedrørende seg menter og geografisk fordeling er pre sentert i note 3. Inntekts og kostnadsførings prinsipper Konsernets skip utleies i all vesentlig het på tidscerteparti. Selskapet har vurdert IFRIC tolkning 4 Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leie avtale og kommet frem til at tidscerte partiene (TC) representerer utleie av eiendel og dermed faller inn under IAS 17 Leieavtaler. TCavtalene inneholder godtgjørelse for bl.a. utleie av mann skap. Leieinntekter for utleie av skip regnskapsføres som operasjonelle leie avtaler og resultatføres lineært over leieperioden. Leieperioden starter fra det tidspunkt skipet stilles til disposi sjon for leietaker og opphører ved avtalt tilbakelevering. Utleie av mannskap og vederlag for dekning av skipets øvrige driftsutgifter inntektsføres lineært over avtaleperioden. IFRIC4 medfører ingen endringer i inntektsføringsprinsippet. Inntekter og kostnader knyttet til tids certeparti periodiseres ut fra det antall dager kontrakten varer før og etter regn skapsperiodens slutt. Inntekter fra salg av skip resultatføres når overlevering til ny eier har funnet sted. Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de opp tjenes. Morselskapets driftsinntekter består av honorarer fra selskaper i kon sernet og inntektsføres fortløpende i følge avtaler mellom selskapene. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som omgående kan konverteres til kontan ter med et kjent beløp, og med maksimal løpetid på 3 måneder. Salg av skip Gevinst ved salg av skip føres på egen linje for gevinst/tap ved salg av anleggs midler og inngår i sumlinje for driftsinn tekter og gevinst ved salg, da salg av skip ansees å være en del av selskapets ordinære virksomhet. Offentlig tilskudd Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at sel skapet vil oppfylle vilkårene knyttet til til skuddene, og tilskuddene vil bli mottatt. Offentlige tilskudd blir regnskapsført som fradrag i den kostnad eller investe ring tilskuddet er ment å dekke. Goodwill Goodwill er forskjellen mellom anskaf felseskost ved kjøp av virksomhet og vir kelig verdi av konsernets andel av netto identifiserbare eiendeler i virksomheten på oppkjøpstidspunktet. Goodwill av skrives ikke, men testes årlig for verdi fall og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag eventuelle nedskrivninger. Goodwill etablert i en annen funksjonell

17 valuta en NOK omregnes til balanse dagens kurs. Ved vurdering av behov for nedskrivning av goodwill blir goodwill på oppkjøpstids punktet allokert til den aktuelle kontant genererende enhet som har fordeler av oppkjøpet. Skip, avskrivninger og andre driftsmidler Skipene blir dekomponert i båt og pe riodisk vedlikehold. Skip er inkludert i konsernbalansen til kostpris med fra drag for årets og tidligere års ordinære avskrivninger. Skipene avskrives over en definert brukstid på 2 år hensyntatt en antatt restverdi på skipene ved utløpet av brukstiden. Disse restverdiene er ba sert på et beste estimat på hva vi tror skipene kan selges for om de var 2 år gamle. For skip i flåten som er eldre enn 2 år gjøres det en ny vurdering av av skrivningen mot antatt restverdi. Avskrivning for andre driftsmidler bereg nes lineært over estimert brukstid. Nedskrivning driftsmidler Bokført verdi av varige driftsmidler blir vurdert for verdifall når hendelser e ller endring i omstendigheter indikerer at bokført verdi ikke kan gjenvinnes. Dersom slike indikasjoner avdekkes og bokført verdi overstiger gjenvinnbart beløp, nedskrives eiendelen til det gjen vinnbare beløpet, som for varige drifts midler er det høyeste av netto salgs pris og bruksverdi. Som tilnærming til netto salgspris benyttes innhentede verdianslag fra tre uavhengige norske skipsmeglere. Meglernes verdianslag forutsetter at skipene er uten befrakt ningsavtaler, umiddelbart tilgjengelig for salg i markedet og at der finnes en villig selger og en villig kjøper. Vedlikeholdskostnader Ordinære reparasjoner og vedlikehold resultatføres i den perioden de ut føres. Kostnader ved dokkinger, periodisk vedlike hold av skipene balanseføres og kostnadsføres lineært over perioden frem til neste planlagte periodiske vedli kehold/dokking, normalt hver 3. måned. Kostnadsføringen skjer via avskrivninger. Ved levering av nybygg balanseføres en andel av kostpris som periodisk vedlike hold. Ved salg av skip kostnadsføres ski pets aktiverte vedlikeholdskostnader di rekte som reduksjon av salgsgevinsten. Kontrakter nybygg Betalte verkstedsterminer for nybygg føres som anleggsmidler etter hvert som betalingene finner sted. Investeringer vedrørende skipet som ikke inngår i bygge kontrakten, inspeksjonskostna der og eventuelt andre relaterte kostnader i byggeperioden, aktiveres. Skip under byg ging blir ikke avskrevet før anleggsmid delet blir tatt i bruk. Verkstedsterminene, inspeksjonskostadene og en mindre del av byggekontrakten er finansiert med egne midler. Låneutgifter knyttet til kvalifiserende eiendeler balanseføres sammen med eiendelen. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Selskapene i konsernet har ulike pen sjonsordninger. Konsernet har både ytelsesplaner og innskuddsplaner. Ytelsesplan Selskapets ytelsesplan er en pensjons ordning som definerer en pensjons utbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering, og som er finan siert gjennom innbetalinger til forsi kringsselskaper eller pensjonskasser. Pensjonsutbetalingen er normalt av hengig av faktorer som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene, justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke re sultatførte kostnader knyttet til tid ligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av flere uavhengige aktuarer ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Estimatavvik som skyldes ny informa sjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene utover det største av 1% av verdien av pensjonsmidlene eller 1% av pensjonsforpliktelsene, blir ført i resultatregnskapet over en periode som tilsvarer arbeidstakernes forventede gjennomsnittlige resterende ansettelsesperiode. De beregnede pensjonsmidler eller forpliktelser er ført opp som langsik tig fordring og gjeld i balansen ved en brutto føring. Årets endring i netto pen sjonsforpliktelse føres som pensjons kostnad i regnskapet. Det avsettes arbeidsgiveravgift på de norske pen sjonsforpliktelsene. Innskuddsplan Selskapets innskuddsplan er en pen sjonsordning hvor konsernet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Ved innskuddsplaner betaler konsernet innskudd til offentlig eller privat adminis trerte forsikringsplaner for pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig basis. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskud dene er blitt betalt. Innbetalingene blir fortløpende kostnadsført hensyntatt tidsmessig periodisering. Avtalefestet pensjon (AFP) Selskapet deltar i LO/NHOordningen som innebærer at alle kontoransatte i Norge kan velge å gå av med førtidspen sjon fra og med 62 år. Denne ordningen ble i februar vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtids pensjon etter den gamle ordningen fram til Gevinsten ved av viklingen av ordningen er regnskapsført i, og presentert som en reduksjon av administrasjonskostnader. Ved avvik lingen av den gamle AFPordningen viste det seg å være en betydelig underdek ning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjen nom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene. Selskapets an del av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Selskapet har ingen aktive AFP pensjonister i den gamle ordningen. Til erstatning for den gamle AFPordningen er det etablert en ny AFPordning. Den nye AFPordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtids pensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFPordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFPordningen er en ytelsesbasert flerforetakspen sjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålite lig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskudds basert pensjonsordning hvor premie betalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det betales ikke premie i den nye ordnin gen før i. For øvrig vises til note 24. årsrapport 17

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2013

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2013 FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT Farstad Shippings rapportering for består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Årsrapporten. FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT

HAVILA SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende langtidsleverandør av kvalitetssikrede supplytjenester til offshoreselskaper både nasjonalt og internasjonalt HAVILA SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2007 45 Rederiet

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 VISJON Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Årsrapport2010. www.solstad.no

Årsrapport2010. www.solstad.no Årsrapport2010 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

INNHOLD FINANSKALENDER. 2008 - Positivt og negativt 3. Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8

INNHOLD FINANSKALENDER. 2008 - Positivt og negativt 3. Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8 Farstad Shipping ASA Årsrapport 2008 INNHOLD 2008 - Positivt og negativt 3 Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8 Finansielle hovedtall 10 Nøkkeltall 11 Konsernsjefen har ordet 13 Konsernledelsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Årsrapport2011. www.solstad.no

Årsrapport2011. www.solstad.no Årsrapport2011 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 Eidesvik Offshore ASA INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 NOTER MORSELSKAP 64 REVISORS BERETNING

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

årsrapport farstad shipping asa

årsrapport farstad shipping asa årsrapport farstad shipping asa 2010 FINANSKALENDER (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 30. mai Resultat for 1. halvår 24. aug. Resultat

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P

Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P 3 Innhold Årsberetning 4 Konsernets årsregnskap 9 Noter til regnskapet 14 Morselskapets årsregnskap 35 Noter til

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

årsrapport www.solstad.no

årsrapport www.solstad.no 2012 årsrapport www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer