farstad shipping asa årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "farstad shipping asa årsrapport"

Transkript

1 årsrapport

2 INNHOLD 3 styrets beretning 9 resultatregnskap 1 oppstilling av totalresultat 11 balanse 13 kontantstrømoppstilling 14 endring i egenkapital 15 Noter til regnskapet 45 Revisjonsberetning 47 Ordliste FINANSKALENDER (forbehold om endringer) 15. mai Resultat for 1. kvartal 15. mai Generalforsamling 29. mai Utbytte til aksjonærene 21. aug. Resultat for 2. kvartal 14. nov. Resultat for 3. kvartal Årsrapporten til Farstad Shipping ASA er delt inn i to publikasjoner; Virksomhetsrapport og Årsrapport. Dette er del 2 av 2.

3 Styrets årsberetning FORRETNINGSOMRÅDER Farstad Shipping er en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til olje og gassindustrien internasjonalt. Selskapets flåte består av 54 skip (3 AHTS, 21 PSV og 3 SUBSEA). I tillegg har selskapet seks PSV og to AHTS under bygging. Aktiviteten drives ut fra kontorer i Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro med til sammen 26 ansatte. Antall seilende er For tiden befinner 15 skip seg i NordvestEuropa, 14 i Brasil og 25 i Australia/Asia. MARKEDET De fleste markeder for offshore supply skip har også i opplevd en positiv utvikling i aktivitets nivået. I Australia/Asia har ratenivå og utnyttelsesgrader for supplyskip holdt seg på et relativt lavt nivå gjennom hele året som følge av overkapasiteten på tonnasje. I Brasil har det vært en viss bedring i ratenivået gjennom. Markedet i Nordsjøen var relativt godt i 2. og 3. kvartal, mens markedet for 1. og 4. kvartal var preget av for mye tilgjengelig tonnasje. Farstad Shipping har konsentrert sine aktiviteter til markedene i NordvestEuropa, Brasil og Australia/Asia. I kom 22,1% tilsvarende NOK 792,7 mill. av fraktinntektene fra NordvestEuropa, 27,2% tilsvarende NOK 973,5 mill. fra Brasil og 49,2% tilsvarende NOK 1 762,6 mill. fra Australia/Asia. Andre markeder stod for 1,5% av inntektene tilsvarende NOK 56,1 mill. FLÅTEN Farstad Shipping har ikke tatt noen levering av nybygg i. PSV Far Sleipner ble solgt 31. mai. PSV Lady Christine ble solgt 2. desember. Kjøp av 5% andel i BOS Navegação, nå Farstad Shipping S.A., medførte også at AHTS Bos Topàzio, AHTS Bos Turmalina og AHTS Bos Turquesa ble heleide skip med regnskapsmessig virkning fra I november kontraherte selskapet fire PSV hos STX OSV med opsjon på bygging av ytterligere tre PSV. I mai ble to av disse opsjonene erklært. Fem av PSV skipene er av typen STX PSV 8 CD, mens ett skip er av typen UT 754 WP. Videre ble det i juni kontrahert to AHTS av typen UT 731 CD. Dette er samme type skip som vi fikk levert fire av i perioden 29. Tre skip av typen PSV 8 CD skal bygges ved STX OSV sitt verft i Vietnam, mens de øvrige fem skip skal bygges ved STX OSV sitt verft i Tomrefjord (Langsten). Skipene vil bli levert i perioden juni 212 til juni 213. Kontraheringene er et ledd i Farstad Shippings flåtefornyelse. Det ble i inngått en rekke viktige befraktningsavtaler. I NordvestEuropa fikk PSV Far Symphony tildelt en seks års kontrakt for Conoco Phillips Skandinavia AS. PSV Far Server ble tildelt en ett års kontrakt for samme befrakter. Begge kontraktene inneholder ytterligere opsjons perioder. Statoil forlenget også kontrakten med PSV Far Seeker med ett år. For subseafartøyet Far Saga ble det inngått kontrakt med Subsea7 i Norge for en periode på seks måneder med oppstart i april. Subsea7 hadde opsjon på å forlenge kontrakten med totalt 15 måneder, og valgte i 4. kvartal å forlenge kontrakten ut juni 212. For PSV Far Superior ble det inngått en toårig befraktningskontrakt med Apache North Sea Ltd. med oppstart i november. Kontrakten inneholder en ettårig opsjonsperiode. Mot slutten av året fikk PSV Far Splendour forlenget kontrakten med ett år til Peterson SBS. Dette skipet opererer på nederlandsk sokkel. I Brasil fikk AHTS Far Senior og AHTS Far Scout på slutten av året kontrakter med Petrobras for en periode på fire år. Petrobras har opsjon på å forlenge begge kontraktene med inntil fire år. Skipene vil bli teknisk oppgradert før oppstart i 1. kvartal 212. AHTS Far Sailor har overtatt to års kontrakten som Far Scout fikk tildelt av Petrobras i november. I Australia fikk AHTS Far Scimitar og AHTS Far Sky kontrakter med Apache Energy for en periode på 14 måneder. Kontraktene inneholder opsjon om forlengelse av avtalene for ytterligere ett år for hvert av skipene. AHTS Far Strait, AHTS Lady Caroline, PSV Far Spirit og PSV Lady Grace fikk alle i 2. kvartal utvidet sine eksisterende befraktnings kon trakter med ett år. AHTS Far Stream og PSV Far Swan fikk samtidlig sine avtaler utvidet med seks måneder. Alle fartøyene arbeider for Woodside i Australia innenfor deres bore og/eller produksjonsopera sjoner. Ved utgangen av mars 212 var kontraktsdekningen for Farstadflåten, inklusive befrakters opsjoner, ca. 74% for 212 og ca. 46% for 213. årsrapport 3

4 Styrets årsberetning FORTSATT DRIFT I årsoppgjøret er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. IFRS REGNSKAPSSTANDARD Konsernregnskapet og regnskapet for morselskapet Farstad Shipping ASA er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standard (IFRS). RESULTAT OG UTBYTTE I forhold til forventningene ved inngangen til, markedsforholdene i og fortsatt kraftig kostnadsvekst er styret fornøyd med driftsinntekter på NOK 3,6 mrd. og et resultat før skatt på NOK 53, mill. Langsiktige befraktningsavtaler og god skipsdrift er grunnlaget for at resultatet ble tilfredsstillende. Driftskostnadene, justert for kostnader av engangskarakter i, viser i en økning på 17%. Dette skyldes en kombinasjon av flere tunge dokkinger, faktisk prisstigning og høy etterspørsel etter maritim arbeidskraft, spesielt for Brasil. Kursutviklingen på relevante valutaer har i gitt omtrent de samme resultatutslag som i. Det er foreslått et utbytte på NOK 5, pr. aksje. RESULTAT PER Inntektene pr ble NOK 3 584,9 mill. (NOK 3 327,7 mill. i ). Driftskostnadene utgjorde NOK 2 183,4 mill. (NOK 1 942,7 mill.) og ordinære avskrivninger NOK 544,8 mill.(nok 516,2 mill.). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 944,1 mill. (NOK 869,9 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 413,7 mill. (negativ NOK 377,4 mill.) etter at det er utgiftsført et urealisert valutatap på NOK 92,9 mill. (tap NOK 165,3 mill.). Det er realisert valutagevinster på NOK 25,4 mill. (gevinst NOK 18,5 mill.). Resultat etter skatt ble et overskudd på NOK 568,4 mill. (NOK 431,8 mill.) Konsernets kontantstrøm*) for perioden er NOK 1 97,6 mill. (NOK 1 174,1 mill.). KJØP AV RESTERENDE 5% ANDEL I BOS NAVEGAÇÃO S/A Det ble i juli inngått avtale med Petroserv S.A. om overtakelse av Petroserv sin 5% andel i BOS. Selskapet har nå skiftet navn til Farstad Shipping S.A. Overtakelse av aksjene skjedde med regnskapsmessig virkning fra Før oppkjøpet har vi regnskapsmessig behandlet vår 5% andel etter prinsippene for felleskontrollert virksomhet. Dette innebærer at vår tidligere eierandel også skal justeres i regnskapet i henhold til den verdi som ligger til grunn for kjøpet av den resterende andelen. Denne verdiendring er innregnet i resultatregnskapet. Dette medfører en inntektsføring på NOK 15,4 mill. Av dette blir NOK 7,4 mill. ført som gevinst ved trinnvis oppkjøp, mens det resterende er en inntekts føring av utsatt skatt på NOK 35, mill. Oppkjøpet medfører videre at en merverdi på NOK 89, mill. tillegges de tre skip som eies i BOS, etablering av en goodwill på NOK 88,4 mill. og en avsetning til utsatt skatt på NOK 3,3 mill. Oppkjøpet medfører at egenkapitalen øker med NOK 49,4 mill. Dette gir Farstad Shipping en solid plattform for den videre satsningen i Brasil. KONTANTSTRØM Beholdningen av kontanter og kontan tekvivalenter er redusert fra NOK 2 136,4 mill. ved utgangen av til NOK 1 342,3 mill. pr Det skyldes i hovedsak at det ikke ble tatt opp ny langsiktig gjeld til finansiering av investeringer i. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for var NOK 1 362,5 mill. (NOK 1 666,8 mill.). Netto negativ kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på NOK 776,3 mill. (NOK 1 491,2 mill) skyldes i hovedsak innbetalinger i forbindelse med ombygginger, kjøp av resterende 5% andel av BOS Navegacào S/A samt terminbetalinger på nybygg som skal leveres i 212 og 213. Den netto negative kontantstrømmen fra finansieringsaktiviteter på NOK 1 313,7 mill (NOK 414,6 mill) skyldes i hovedsak ordinær rente og avdragsbetaling på gjeld samt utbetaling av utbytte. RESULTAT FOR MORSELSKAPET Resultatregnskapet til morselskapet viser et underskudd på NOK 27,7 mill. som styret foreslår blir dekket fra annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital som kan utdeles som utbytte i henhold til aksjelovens regler er NOK 1 967,9 mill. pr. 31. desember. Styret foreslår overfor selskapets generalforsamling 15. mai 212 at det utbetales et utbytte for regnskapsåret på NOK 195, mill. tilsvarende NOK 5, pr. aksje. For regnskapsåret var utbytte NOK 4, pr. aksje. FINANSIERING OG KAPITAL STRUKTUR I konsernbalansen pr utgjør rentebærende gjeldsforpliktelser NOK 6 867,7 mill. (NOK 7 279, mill. pr ). Konsernets rentebærende *) Kontantstrøm er definert som resultat før skatt gevinst ved trinnvis oppkjøp + avskrivninger +/ urealisert valutagevinst vedr. selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. 4 årsrapport

5 forpliktelser fordeler seg med 7,% i NOK, 15,4 i USD, 6,1% i GBP, 2,3% i EUR og 6,2% i AUD. Rentebærende omløpsmidler utgjorde pr NOK 1 482,2 mill. (NOK 2 29,2 mill.). Konsernets egenkapital pr er bokført til NOK 6 82,2 mill. (NOK 6 582,4 mill.) tilsvarende NOK 174,88 (NOK 168,78) pr. aksje. Bokført egenkapitalandel er 46,7% (44,8%). Finansiell risiko Ved årsskiftet er differansen mellom en antatt markedsverdi og bokført verdi på selskapets flåte NOK 3,84 mrd. Skipenes verdianslag er NOK 9,19 mrd. høyere enn skipenes brutto pantegjeld. Dette representerer et betydelig potensial for ytterligere opplåning. Renterisiko Risiko for endring i markedsrenter reduseres ved å inngå fastrentelån og renteswapavtaler. Pr var 66% av selskapets gjeld rentesikret ved hjelp av fastrentelån og renteswapper. Den øvrige del av gjelden har flytende rente og vil være utsatt for renterisiko. For seks av skipene under bygging har selskapet mulighet til å velge fastrente i inntil 12 år (såkalt CIRR). Valutarisiko Selskapet er i stor grad utsatt for valuta risiko da ca. 85% av inntektene er i utenlandsk valuta. Valutalån og terminkontrakter benyttes for å redusere valutarisikoen knyttet til kontantstrømmer i utenlandsk valuta. Kredittrisiko Selskapet er eksponert for mulige tap knyttet til kundefordringer. Med unntak av et betydelig tap knyttet til én kunde i har tap på kundefordringer historisk sett vært svært lave. Likviditetsrisiko Konsernets strategi er å ha tilstrekkelig kontanter og kontantekvivalenter til å kunne sikre løpende drift, frem tidig vekst og betaling av utbytte. Konsernet har pr åtte skip under bygging til en kostnad av ca. NOK 3,2 mrd. Planlagt levering av skipene er i perioden juni 212 til juni 213. Arbeidet med langsiktig finansiering av ca. 75% av byggekost nadene er påbegynt. Markedsrisiko Markedsrisikoen er ulik for de forskjellige markeder. Farstad Shipping har valgt å konsentrere sin aktivitet til i hovedsak tre markeder; NordvestEuropa, Brasil og Australia/Asia. Dette sammen med at selskapet har en langsiktig befraktningsprofil, er med på å redusere markedsrisikoen. HELSE, ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET Målsettinger Selskapets mål innen helse, miljø og sikkerhet er å operere uten skader på mennesker, miljø og materiell samt i tråd med prinsippene for en bærekraftig utvikling. Farstad Shippings styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er en integrert del av konsernets totale styringssystem og er sertifisert i henhold til ISO 91 og ISO 141standardene. En sentral del av HMSstyringen er registrering, rapportering og vurdering av HMSdata. Til hjelp i dette arbeidet er det etablert HMSmåle indikatorer. Formålet er å dokumentere kvantitativt utviklingen over tid og styrke beslutningsgrunnlaget for et systematisk og målrettet forbedringsarbeid. Selskapet fokuserer på læring fra hendelser, både med og uten skade, og setter inn ressurser på de områder hvor risikoen er høyest. Videre blir det arbeidet med at den enkelte skal ta seg nødvendig tid til å planlegge og gjennomføre arbeidsoperasjoner sikkert. Preventivt og korrektivt vedlikehold er viktige områder som det er stor oppmerksomhet på i selskapet for å sikre teknisk kvalitet. Det ytre miljø Farstad Shipping har en definert målsetting om null utslipp til sjø. Selskapet har i løpet av registrert seks tilfeller av oljesøl til sjø (11 i ), på totalt 55 liter (352 liter). Selv om dette er en god forbedring både i antall og når det gjelder volum i forhold til, er det fortsatt rom for forbedring og det målrettede arbeidet for å oppnå målsettingen om null utslipp til sjø vil fortsette. Forurensning til sjø fra utstyr over og under vannlinjen har over tid blitt betydelig redusert som følge av en kontinuerlig forbedring av tekniske løsninger, bedre kontroll og vedlikehold av utstyret samt ved valg av mer miljøvennlige produkter. Selskapet har de senere år også hatt fokus på å redusere mengden av, og innholdet i, avgasser til luft. Mengde og sammensetning av avgasser avhenger av skipets arbeidsoppgaver, årsrapport 5

6 Styrets årsberetning herunder dieselmotorenes antall gangtimer og ideelle belastning. Mengden avgasser kan reduseres ved optimal bruk av maskinkraft for å redusere brennstofforbruket, samt ved gjennomgående god kvalitet på vedlikeholdet om bord i skipene. Rensing av eksos betyr mye i forhold til redusert forurensning ved bruk av fossilt brensel. I tillegg bruker selskapet miljøvennlige bunnstoffer, Clean Design, kildesortering av søppel og avfall, utskiftning av ballastvann og andre tiltak som alle er med på å bidra til å verne miljøet. Fraværsskader og uønskede hendelser Selskapet måler fraværskadefrekvens som antall personskader med fravær pr. én million arbeidstimer. For var antallet fraværskader 1, mot 11 i. Dette tilsvarer en fraværskadefrekvens på 1,38 mot 1,51 i. Fraværsskadefrekvensen har vært nedadgående de to siste årene, og det har blitt iverksatt ulike tiltak basert på granskning av de enkelte hendelser. Disse tiltakene vil videreføres i tiden fremover. Rapportering av uønskede hendelser fra skipene økte fra 2 29 rapporter i til rapporter i. Inkludert i disse er det registrert 935 NCR (Non Conformance Report). NCR er rapporter om avvik som følge av driftsforstyrrelser eller avvik som følge av interne revisjoner og inspeksjoner i henhold til rederiets sertifisering innen ISM, ISO og ISPS. De fleste av rapportene stammer fra inspeksjoner utført av DNV, havne stater, kunder og eget personell (internrevisjon). Rapporteringsnivået 6 årsrapport er relativt høyt, og tolkes som positivt i den forstand at det viser at holdningen til rapportering er god. Vår målsetting om null berøring med offshoreinstallasjoner ble oppnådd i. HMSdataene samles inn i resultatenhetene og rapporteres til konsernledelsen som vurderer utvikling og trender, samt tar stilling til nødvendige forbedringstiltak. Se mer om dette i kapittel om innovasjon, forskning og utvikling. Konsernsjefen legger frem HMSresultater med vurderinger for styret som en fast post i hvert styremøte. MEDARBEIDERE Sykefravær Sykefraværet for ansatte om bord i våre fartøy har vært uendret. I var sykefraværet 3,51% (3,5% i ). Sykefraværet blant kontor ansatte har utviklet seg positivt fra 2,83% i til 2,12% i. Likestilling Farstad Shipping har fokus på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn når det gjelder avansement og rekruttering. Prinsippet om lik lønn for likt arbeid gjelder i lønnsfastsettingen. Det skal kun legges relevante kvalifikasjoner som utdanning, erfaring, resultater og andre faglige kriterier til grunn ved ansettelser, opplæring, godtgjørelse og forfremmelse. Av konsernets 26 kontoransatte pr er 9 kvinner. Selskapet har ikke kvinner i toppledelsen. Av styrets syv medlemmer er tre kvinner. I supplyskipselskaper er det en klar overvekt av mannsdominerte yrkes grupper. Farstad Shipping har en utfordring i å inspirere jenter til å velge maritim utdanning. For tiden er det ansatt 66 kvinner i ulike stillinger på selskapets skip. Selskapet vil fortsette arbeidet med å rekruttere kvinner til maritimt relaterte stillinger. Styret og ledelsen arbeider kontinuerlig for å fremme likestilling på alle områder for derved å skape en organisasjon med mangfold. Diskriminering I tillegg til arbeidet med likestilling, jobber selskapet for også å inkludere personer fra grupper som er underrepresentert på arbeidsmarkedet, herunder funksjonshemmede og grupper med ulik etnisk bakgrunn. Ved årsskiftet var det i konsernet ansatt 2 personer som representerte i alt 45 nasjonaliteter. Velferd Det å være en viktig del av en større helhet samt føle at man får merverdi gjennom å jobbe i Farstad Shipping, mener vi gir en mer åpen og æ rlig organisasjon som igjen også skal gi oss bedre sikkerhet. Gjennom sosiale arrangement og gode velferdstilbud til ansatte ønsker vi å vise hver enkelt oppmerksomhet. Det er ved alle kontorer opprettet stillinger som velferds koordinator for å ivareta disse opp gavene. Et viktig fokus er økt satsing på kommunikasjon og informasjonsflyt. Det tilstrebes å utvikle en hyppig infor masjons flyt til alle ansatte og deres familier.

7 Samfunnsansvar Farstad Shipping vedtok i desember å melde seg inn i United Nations Global Compact. Selskapet forplikter seg dermed å følge UNGC s prinsipp knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Innovasjon, forskning og utvikling Helt siden Farstad Shipping begynte med supplyskip på midten av 7tallet, har selskapet hatt fokus på å løse oppgaver på stadig nye og bedre måter. Kundenes krav har vært en viktig kilde til innovasjon sammen med våre egne krav om en sikrere og mer effektiv operasjon. For å møte disse kravene har vi drevet en målrettet videreutvikling av kunnskap og ferdigheter hos våre ansatte, oppgradering av våre styringssystemer og ikke minst en kontinuerlig forbedring av våre skip. Innovasjon i Farstad Shipping er en målrettet disiplin med det for øye å forenkle, forbedre og strekke oss etter å bli best i det vi gjør. Som eksempel på dette kan nevnes de seks PSV som selskapet kontraherte i. Av disse er fem PSV STX OSV design av typen PSV 8 CD og en er Rolls Royce design av typen UT 754 WP. Begge design er utviklet etter oppdrag fra Farstad Shipping. UT 754 WP er forøvrig den første PSV som tilfredsstiller kjemikalieskipskoden og kan laste ubegrenset mengde kjemikalieprodukter. I tillegg har skipet parallellstagkran på cargorail, som det første i sitt slag for PSV. Begge design har valgt nye løsninger med tanke på lavest mulig forbruk og utslipp. Farstad Shipping har siden etableringen av Offshore Simulator Centre (OSC) i Ålesund brukt senteret til trening av egne ansatte både fra Norge, Brasil og Australia. I tillegg har vi bidratt med at våre kapteiner har stilt opp ved OSC som treningsinstruktører. OSC ble åpnet i 25 med utgangspunkt i et samarbeid og delt eierskap mellom Farstad Shipping, RollsRoyce Marine, Marintek og Høgskolen i Ålesund. Erfaringene fra simulatorsenteret gjorde at Farstad Shipping vedtok å etablere sitt eget simulatorsenter i Perth, Australia. Statsminister Jens Stoltenberg foretok i desember den offisielle åpningen av det nye senteret i Perth. Senteret er det største og mest avanserte simulatorsenteret i verden for marine offshore operasjoner. Treningsopplegget ved senteret i Perth er utviklet i samarbeid med OSC og Høgskolen i Ålesund. Hovedformålet med dette har vært å utvikle fasiliteter for trening av personell og for utvikling og utprøving av marine operasjoner under kritiske og ekstreme situasjoner og operasjonsforhold, herunder prosedyrer, arbeidsforhold, fartøy og utstyrsløsninger. Farstad Shipping ønsker å befeste vår posisjon som et internasjonalt kon kurransedyktig og lønnsomt selskap gjennom: Felles sett av verdier Felles arbeidsprosesser Felles prosedyrer Med utgangspunkt i våre verdier, har vi etablert endringsprogrammet Farstad Best Practice, som omfatter felles og omforente arbeidsprosesser og prosedyrer på tvers av konsernet. Innføringen av felles arbeidsprosesser med økt integrasjon og samhandling støttet av felles ITsystemer, har gitt en forbedring av informasjonsflyten og kvaliteten på våre data, samt eliminert unødvendig tids og ressursbruk. Dette gjelder både mellom selskapets kontor, internt på hvert kontor og mellom skip og land. Endringsprogrammet har også lagt vekt på å forbedre datasikkerheten på sjø og land. I løpet av har flere av våre kontor tatt i bruk felles ITsystemer innenfor områdene økonomi, befraktning og personal, samt helse, miljø og sikkerhet. Vårt styringssystem (IMS Integrated Management System) adresserer forpliktelsene som Farstad Shipping har med hensyn til HMS til å overholdelovfestede regler og reguleringer. Videre skal det bidra til å overholdekontraktmessige forpliktelser i forhold til operasjon og drift av skip. Det er iverksatt et prosjekt som skal gjennomføre en omfattende revisjon av dette systemet. Hensikten er å øke kvaliteten på systemet og gjøre det mer brukervennlig, samtidig som en skal sikre at systemet reflekterer Farstad Best Practice. FREMTIDSUTSIKTER Med en oljepris på rundt USD 12 pr. fat ligger alt til rette for en høy aktivitet i offshoremarkedene fremover. Dagens oljepris gir en kraftig stimulans for oljeselskapene til å øke sin leteaktivitet i årene som kommer. Når det i tillegg gjøres store funn, som de som i ble gjort på norsk sektor, gir dette også et langsiktig behov for operasjoner knyttet til installasjon, service og vedlikehold av subseabrønner og installasjoner. Subseaaktiviteten er i kraftig utvikling, og bidrar til en videreutvikling av det tradisjonelle supplyskipsegmentet. årsrapport 7

8 Styrets årsberetning Etterspørselen etter olje henger i stor grad sammen med utviklingen i verdensøkonomien. Vi ser nå sterkere signaler om en sannsynlig bedring i verdensøkonomien. Den urolige situasjonen i en del arabiske land samt den økonomiske situasjonen i Europa, har skapt diskusjoner om den videre utviklingen i oljeprisen. Denne usikkerheten ser ikke ut til å ha hatt en negativ påvirkning på aktiviteten offshore. Usikkerheten for vår næring er derimot primært knyttet til den ledige tonnasjen og nybyggingsaktiviteten. Det har vært overraskende stor kontraheringsaktivitet av PSV i, og verft i Asia har fortsatt et stort antall supplyskip i ordre. Markedssituasjonen i 212 forventes likevel å bli bedre enn for, spesielt for AHTS segmentet. Utviklingen vil være forskjellig i de ulike geografiske markeder. Farstad Shipping står godt rustet til å videreutvikle selskapet i tråd med den filosofi som selskapets aktivitet er basert på. Vi vil også i årene som kommer bruke betydelige ressurser på rekruttering og styrking av våre ansattes kompetanse. Vi har iverksatt et fornyelsesprogram av flåten tilpasset våre kunders behov og med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Gjennom lokalt forankrede selskaper med kvalifisert personell både på land og offshore, er vi til stede i de markeder som er viktigst for oss. Tilgang på kvalifisert personell vil bli en utfordring fremover, både for næringen og for Farstad Shipping. EIERSTYRING OG SELSKAPS LEDELSE Farstad Shippings prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskapning til beste for aksjonærer, ansatte og samfunnet for øvrig. Selskapet bygger på prinsipper som følger av den norske anbefalingen vedrørende eierstyring og selskaps ledelse (sist revidert inkludert endringer kommunisert høsten ). For fullstendig omtale av eierstyring og selskapsledelse hen vises til selskapets hjemmeside www. farstad.com, under Investor Relations, Corporate Governance. ERKLÆRING FRA STYRET OG KONSERNSJEF Vi erklærer etter beste overbevisning at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til selskapet og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko og usikkerhetsfaktorer selskapet og konsernet står overfor. Ålesund, 28. mars sverre a. farstad per norvald sperre gro bakstad bjørn havnes styrets leder styrets nestleder styremedlem styremedlem jannegrethe strand aasnæs bjarne sælensminde astrid koppernæs karl johan bakken styremedlem styremedlem styremedlem konsernsjef årsrapport

9 RE S U LTATREGN S K A P Morselskap Farstad Shipping ASA (NOK 1 ) Konsern NOTE Driftsinntekter: Fraktinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Sum driftsinntekter og gevinst ved salg ( ) ( ) Driftskostnader: Mannskapskostnader skip Andre driftskostnader skip ( ) ( ) Administrasjon ( ) ( ) Sum driftskostnader (1 354) (18 568) (3 487) (9 129) (4 841) (27 697) (4 841) (27 697) ( ) ( ) ( ) (197 83) 3 ( ) ( ) (544 88) ( ) Resultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger 16 Driftsresultat før andre inntekter og kostnader Gevinst ved trinnvis oppkjøp Driftsresultat (EBIT) Finansposter: Finansinntekter (21 33) (48 799) Finanskostnader (8 941) (21 82) Realisert kursgevinst/(tap) valuta Urealisert kursgevinst/(tap) valuta (4 228) Resultat av finansposter (31 925) (41 9) ( ) (92 915) ( ) ( ) ( ) Skatt og resultater: (2 471) (27 666) Resultat før skatt Skatt (6 783) Resultat pr. aksje (NOK) 12 14,58 11,7 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 12 14,58 11,7 Årets resultat årsrapport 9

10 O P P S TI L L ING AV T OTA L RE S U LTAT Morselskap Farstad Shipping ASA (NOK 1 ) (27 666) Konsern NOTE Årets resultat (53 866) (7 282) Andre inntekter og kostnader: Endring valutatermin og swapkontrakter Endring utsatt skatt (51 852) (4 931) Valutaeffekter omregning utenlandske datterselskaper (66 67) Belastet Miljøfondet (233) Andre egenkapitaleffekter 29 Sum andre inntekter og kostnader ( ) (27 666) årsrapport Årets totalresultat 2

11 BALANSE Morselskap Farstad Shipping ASA (NOK 1 ) EIENDELER: Konsern NOTE Anleggsmidler: Goodwill Skip m.v Kontrakter nybygg Aksjer Sum anleggsmidler Andre kortsiktige fordringer Andre kapitalplasseringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Utsatt skattefordel Andre langsiktige fordringer Fordring konsernselskap Valuta og rentesikringsavtaler Omløpsmidler: Kundefordringer fraktinntekter 19 Beholdninger Sum eiendeler årsrapport 11

12 BALANSE Morselskap Farstad Shipping ASA (NOK 1 ) EGENKAPITAL OG GJELD Konsern NOTE Innskutt egenkapital: Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld: Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Valuta og rentesikringsavtaler Langsiktig skattegjeld Rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: (67) Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig del av langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Ålesund, 28. mars sverre a. farstad per norvald sperre gro bakstad bjørn havnes styrets leder styrets nestleder styremedlem styremedlem jannegrethe strand aasnæs bjarne sælensminde astrid koppernæs karl johan bakken styremedlem styremedlem styremedlem konsernsjef årsrapport

13 K O NTA NT S TR Ø M O P P S TI L L ING Morselskap Farstad Shipping ASA (NOK 1 ) Konsern NOTE (7 431) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: (31 925) Resultat før skattekostnad (346 9) (4 644) Renteinntekter/utbytte (64 632) (74 582) Rentekostnader (5 948) (2 478) Periodens betalte skatt (1 559) (58 97) 4 (16 99) (1 114) Gevinst ved trinnvis oppkjøp 17 Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer 19 (84 12) (42 282) Endring i leverandørgjeld Forskjell kostnadsført pensjon/utbetalinger i pensjonsordninger Effekt av urealisert valutakursendring Endring i andre tidsavgrensningsposter (64 622) ( ) Endringer langsiktige utlån (8 143) (2 847) Renteinntekter (7 856) (25 9) (79 58) (32 14) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter A Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Salg driftsmidler (18 21) (15 935) Investert i varige driftsmidler/kontrakter ( ) (48 897) Utbetalinger ved kjøp av aksjer ( ) Mottatt aksjeutbytte Netto utbetaling ved kjøp av datterselskap ( ) Opptak av langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld (117 ) (156 ) (18 576) (4 683) ( ) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter ( ) ( ) ( ) ( ) (926 31) Endringer andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter B Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Utbetaling av utbytte (156 ) (117 ) ( ) (376 84) C ( ) A+B+C ( ) (66 67) Rentekostnader Netto valutakursendringer datterselskaper Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 18 årsrapport 13

14 EN D RING I EGEN K A P ITA L Farstad Shipping ASA (NOK 1 ) Morselskap Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum kapital Sikrings forretninger rente og valuta Omreg ningsdif feranser Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkaptial Egenkapital pr innskutt Aksjekapital Overkurs fond egen Årets resultat Utdelt utbytte for 29 (Note 13) (117 ) (117 ) (117 ) Egenkapital pr Årets resultat (27 666) (27 666) (27 666) Utdelt utbytte for (Note 13) (156 ) (156 ) (156 ) Sum opptjent egenkapital Sum egenkaptial Egenkapital pr Farstad Shipping ASA (NOK 1 ) Konsern Innskutt egenkapital Aksjekapital Egenkapital pr Omreg ningsdif feranser Annen egenkapital Årets resultat Andre inntekt og kostnader i oppstillingen av totalresultatet (note 8) (24) (117 ) (117 ) Utdelt utbytte for 29 (note 13) (4 931) (117 ) Årets resultat Andre inntekt og kostnader i oppstillingen av totalresultatet (note 8) ( ) ( ) Utdelt utbytte for (note 13) (156 ) (156 ) (156 ) Reversert omregningsdifferanse ved trinnvis oppkjøp (note 17) (56 59) (56 59) (56 59) Egenkapital pr Egenkapital pr Opptjent egenkapital Sikrings Sum forretninger innskutt Overkurs rente og fond egen kapital valuta årsrapport (51 852) (39 288) (66 67)

15 n ot e r t i l r e g n skap e t ( N O K 1 ) note 1 Regnskapsprinsipper Konsernet Farstad Shipping ASA er et allmennaksjeselskap med hovedkontor lokalisert i Ålesund, Norge. Konsernet driver rederivirksomhet med hovedvekt på drift av offshore service fartøyer for oljeindustrien. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. Årsregnskapet ble godkjent for publisering av styret 28. mars 212. Det er generalforsamlingen som vedtar endelig årsregnskap. Alle tall i notene er i hele tusen NOK. Nedenfor beskrives de viktigste regn skapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelse av konsernregn skapet og regnskapet for morsel skapet Farstad Shipping ASA avlagt i henhold til International Financial Reporting Standard (IFRS) og fortolk ninger som vedtatt av EU og fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB) gjeldende per : Hovedprinsippet EU har vedtatt at børsnoterte foretak i EU må ta i bruk International Financial Reporting Standards (IFRS) i konsern regnskapet fra og med avleggelsen av årsregnskapet 25. Som følge av EØSavtalen gjelder dette også for nor ske børsnoterte konsern. Konsernet har for inneværende år implementert følgende nye endrede standarder og for tolkninger som er relevant for selskapet: IAS 24 Opplysninger om nærstående parter klargjøring av begrepet nær stående parter. IAS 32 Finansielle instrumenter endring i definisjonen av en finansiell forpliktelse. IFRIC 14 Begrensninger av en netto ytelsesbasert pensjonseiendel, minste krav til finansiering og samspil let mellom dem. IFRIC 19 Innfrielse av finansiell gjeld med egenkapitalinstrumenter regn skaps føring av gjeld/egenkapital konverteringer. Det har imidlertid ikke vært transak sjoner i hvor endringene i disse standarder har hatt betydning. Videre har det som en del av det årlige forbe dringsprosjektet til IASB i blitt vedtatt enkelte endringer og presiser inger i standarder og fortolkninger. Dette er vurdert å ikke ha vesentlig betydning for selskapet. Visse nye standarder, endringer og fortolkninger til standarder som er offentliggjort, men ikke trådt i kraft, er ikke anvendt for årsregnskapet avlagt pr Dette gjelder endring i Endring i IFRS 7 Finansielle instru menter opplysninger om overførte finansielle eiendeler som ikke er fra regnet i sin helhet, og overførte finan sielle eiendeler som er fraregnet i sin helhet men der selskapet har en fort satt involvering i disse. Noen av disse vil kunne berøre konser net fra 1. januar 212 eller senere. Det er ikke forventet at standardene vil ha vesentlig innvirkning på konsernregn skapet. Konsernregnskapet er u tarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standard (IFRS). Konsern regnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet. Unn taket er derivater (valutaterminkontrakter og rente sikrings avtaler), omløpsaksjer, obliga sjoner og sertifikater som er regnskapsført til virkelig verdi. Endring i regnskapspresentasjon Balanseførte valuta og rentesikrings avtaler presenteres nå brutto som fordring og gjeld, og fordeles mellom langsiktig del og kortsiktig del. Utsatt skatt eller utsatt skattefordel i forskjel lige land bruttoføres i balansen der de ikke kan motregnes. Skatt i utlandet beregnet på grunnlag av hele eller deler av fraktinntekten klassifiseres som inn tektsreduksjon og ikke skattekostnad, som tidligere. Disse endringene påvirker regnskapet i liten grad og selskapet har vurdert de som uvesentlige. De nøkkeltall og sam menligningstall som påvirkes av disse endringene er omarbeidet. Bruk av estimater avsetninger Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må ut øve skjønn. Områder som i høy grad inne holder slike skjønnsmessige vurderinger eller høy grad av kompleksitet, eller om råder hvor forutsetninger og estimater er vesentlig for konsernregnskapet, er restverdier på skip, økonomisk levetid for skip, aktivering og avskrivning av periodi sert vedlikehold, utsatt skattefordel, pen sjons forpliktelser, havarierstatnin ger og avsetninger for tap på fordringer. Endringer i regnskapsmessige esti mater/avsetninger regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis end ringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. En avsetning regn skapsføres når konsernet har en for pliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen og beløpets størrelse kan måles pålitelig. For øvrig vises til note 22. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morsel skapet Farstad Shipping ASA og datter selskaper hvor Farstad Shipping ASA di rekte eller indirekte eier mer enn 5% av aksjene i selskapet eller på annen måte er i stand til å utøve faktisk kon troll. Datterselskapene er presentert i note 18. Avvikende regnskapsprinsipp i datterselskaper blir justert før kon solidering, slik at konsernregnskapet blir avlagt etter ensartede prinsipper for alle konsernselskaper. I konsernets regnskap er alle interne transaksjoner eliminert. Aksjer og andeler i dattersel skap er bokført til kostpris og eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på overtagelses eller etableringstids årsrapport 15

16 punktet. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital, men selskapet har for tiden ingen minoritetsinteresser. Oppkjøpsmetoden er brukt ved regn skapsføring av oppkjøpte enheter og konsernelimineringer. Nye selskaper blir konsolidert fra det tidspunkt bestem mende innflytelse oppnås. Omregningsdifferanser knyttet til valuta vedrørende de utenlandske dattersel skaper er ført mot andre inntekter og kostnader i oppstillingen av totalresul tatet. Ved avhendelse av investeringer i utenlandske datterselskaper, blir akku mulerte omregningsdifferanser knyttet til datterselskapet resultatført. Virksomhetssammenslutninger regn skapsføres etter oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt ved kjøp av et datter selskap måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forplik telser og utstedte aksjer. Inkludert i vederlaget er også førstegangs måling av virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Utgifter knyttet til oppkjøp kostnadsføres når de påløper. Identifiserbare eiendeler og gjeld og betingede forpliktelser som påregnes i en virksomhetssammenslutning regn skapsføres første gang til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. I virksomhets sammenslutninger som gjennomføres trinnvis, måles tidligere eierinteresse på nytt til virkelig verdi på overtakelses tidspunktet, og tilknyttede gevinster og tap innregnes i resultatet. Investering i felles kontrollert virksomhet Felleskontrollert virksomhet er virksom het som konsernet har felles kontroll over gjennom en kontraktsfestet avtale mellom partene. Et felleskontrollert sel skap innebærer etablering av en egen enhet hvor hver av partene har sin eier andel og hvor det ellers er felles kontroll. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta om regnes til kursen på transaksjonstids punktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta ved å benytte balansedagens kurs. Ikkepengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omreg nes til funksjonell valuta ved å benytte valuta kursen på transaksjonstidspunk tet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden. Regnskapet til de enkelte enheter i kon sernet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske område der enheten opererer (funksjonell valuta). Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også morselskapets, det skipseiende selskapet Farstad Supply AS og alle de andre norske selskapers funksjonelle valuta og presentasjons valuta. Resultatregnskapet for datter selskaper med annen funksjonell valuta er omregnet til NOK til månedlige gjen nomsnittskurser, mens for balanse poster er benyttet kurser. Det er annen funksjonell valuta enn NOK for de datterselskaper som opere rer i Storbritannia (GBP), Brasil (BRL), Australia (AUD) og Singapore (AUD). 16 årsrapport Farstad Shipping ASA sin andel i Brasil Offshore Service (BOS) (5%) og Atlantic Marine Overseas Corporation (AMOC) (5%) er ført etter prinsippene om proporsjonal konsolidering (brutto metoden) frem til oppkjøp 1% med regnskapsmessig virkning fra 1. juli. Dette innebærer at Farstads an deler i selskapenes eiendeler, gjeld og resultatelementer er tatt med i Farstad Shippings regnskap under de respektive poster. Balanseposter og resultatposter direkte mellom selskapene og Farstad Shipping er eliminert i forhold til den eierandel Farstad Shipping har i selska pene. Segment Segment rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til sel skapets øverste beslutningstaker. Styret er definert som selskapets øverste beslutningstaker og er an svarlig for allokering av ressurser til og vurdering av inntjening i de ulike segmentene. Driftssegment består av hovedvirksomhetsområdene anker håndteringsskiptjenester (AHTS), sub sea tjenester (SUBSEA) og plattform supply skip tjenester (PSV). Mindre an nen virksomhet er lagt i eget segment. Felleskostnader er fordelt i forhold til segmentets relative skipsandel. Geografisk rapportering er basert på skipenes lokalisering gjennom året. Finansiell informasjon vedrørende seg menter og geografisk fordeling er pre sentert i note 3. Inntekts og kostnadsførings prinsipper Konsernets skip utleies i all vesentlig het på tidscerteparti. Selskapet har vurdert IFRIC tolkning 4 Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leie avtale og kommet frem til at tidscerte partiene (TC) representerer utleie av eiendel og dermed faller inn under IAS 17 Leieavtaler. TCavtalene inneholder godtgjørelse for bl.a. utleie av mann skap. Leieinntekter for utleie av skip regnskapsføres som operasjonelle leie avtaler og resultatføres lineært over leieperioden. Leieperioden starter fra det tidspunkt skipet stilles til disposi sjon for leietaker og opphører ved avtalt tilbakelevering. Utleie av mannskap og vederlag for dekning av skipets øvrige driftsutgifter inntektsføres lineært over avtaleperioden. IFRIC4 medfører ingen endringer i inntektsføringsprinsippet. Inntekter og kostnader knyttet til tids certeparti periodiseres ut fra det antall dager kontrakten varer før og etter regn skapsperiodens slutt. Inntekter fra salg av skip resultatføres når overlevering til ny eier har funnet sted. Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de opp tjenes. Morselskapets driftsinntekter består av honorarer fra selskaper i kon sernet og inntektsføres fortløpende i følge avtaler mellom selskapene. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som omgående kan konverteres til kontan ter med et kjent beløp, og med maksimal løpetid på 3 måneder. Salg av skip Gevinst ved salg av skip føres på egen linje for gevinst/tap ved salg av anleggs midler og inngår i sumlinje for driftsinn tekter og gevinst ved salg, da salg av skip ansees å være en del av selskapets ordinære virksomhet. Offentlig tilskudd Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at sel skapet vil oppfylle vilkårene knyttet til til skuddene, og tilskuddene vil bli mottatt. Offentlige tilskudd blir regnskapsført som fradrag i den kostnad eller investe ring tilskuddet er ment å dekke. Goodwill Goodwill er forskjellen mellom anskaf felseskost ved kjøp av virksomhet og vir kelig verdi av konsernets andel av netto identifiserbare eiendeler i virksomheten på oppkjøpstidspunktet. Goodwill av skrives ikke, men testes årlig for verdi fall og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag eventuelle nedskrivninger. Goodwill etablert i en annen funksjonell

17 valuta en NOK omregnes til balanse dagens kurs. Ved vurdering av behov for nedskrivning av goodwill blir goodwill på oppkjøpstids punktet allokert til den aktuelle kontant genererende enhet som har fordeler av oppkjøpet. Skip, avskrivninger og andre driftsmidler Skipene blir dekomponert i båt og pe riodisk vedlikehold. Skip er inkludert i konsernbalansen til kostpris med fra drag for årets og tidligere års ordinære avskrivninger. Skipene avskrives over en definert brukstid på 2 år hensyntatt en antatt restverdi på skipene ved utløpet av brukstiden. Disse restverdiene er ba sert på et beste estimat på hva vi tror skipene kan selges for om de var 2 år gamle. For skip i flåten som er eldre enn 2 år gjøres det en ny vurdering av av skrivningen mot antatt restverdi. Avskrivning for andre driftsmidler bereg nes lineært over estimert brukstid. Nedskrivning driftsmidler Bokført verdi av varige driftsmidler blir vurdert for verdifall når hendelser e ller endring i omstendigheter indikerer at bokført verdi ikke kan gjenvinnes. Dersom slike indikasjoner avdekkes og bokført verdi overstiger gjenvinnbart beløp, nedskrives eiendelen til det gjen vinnbare beløpet, som for varige drifts midler er det høyeste av netto salgs pris og bruksverdi. Som tilnærming til netto salgspris benyttes innhentede verdianslag fra tre uavhengige norske skipsmeglere. Meglernes verdianslag forutsetter at skipene er uten befrakt ningsavtaler, umiddelbart tilgjengelig for salg i markedet og at der finnes en villig selger og en villig kjøper. Vedlikeholdskostnader Ordinære reparasjoner og vedlikehold resultatføres i den perioden de ut føres. Kostnader ved dokkinger, periodisk vedlike hold av skipene balanseføres og kostnadsføres lineært over perioden frem til neste planlagte periodiske vedli kehold/dokking, normalt hver 3. måned. Kostnadsføringen skjer via avskrivninger. Ved levering av nybygg balanseføres en andel av kostpris som periodisk vedlike hold. Ved salg av skip kostnadsføres ski pets aktiverte vedlikeholdskostnader di rekte som reduksjon av salgsgevinsten. Kontrakter nybygg Betalte verkstedsterminer for nybygg føres som anleggsmidler etter hvert som betalingene finner sted. Investeringer vedrørende skipet som ikke inngår i bygge kontrakten, inspeksjonskostna der og eventuelt andre relaterte kostnader i byggeperioden, aktiveres. Skip under byg ging blir ikke avskrevet før anleggsmid delet blir tatt i bruk. Verkstedsterminene, inspeksjonskostadene og en mindre del av byggekontrakten er finansiert med egne midler. Låneutgifter knyttet til kvalifiserende eiendeler balanseføres sammen med eiendelen. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Selskapene i konsernet har ulike pen sjonsordninger. Konsernet har både ytelsesplaner og innskuddsplaner. Ytelsesplan Selskapets ytelsesplan er en pensjons ordning som definerer en pensjons utbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering, og som er finan siert gjennom innbetalinger til forsi kringsselskaper eller pensjonskasser. Pensjonsutbetalingen er normalt av hengig av faktorer som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene, justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke re sultatførte kostnader knyttet til tid ligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av flere uavhengige aktuarer ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Estimatavvik som skyldes ny informa sjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene utover det største av 1% av verdien av pensjonsmidlene eller 1% av pensjonsforpliktelsene, blir ført i resultatregnskapet over en periode som tilsvarer arbeidstakernes forventede gjennomsnittlige resterende ansettelsesperiode. De beregnede pensjonsmidler eller forpliktelser er ført opp som langsik tig fordring og gjeld i balansen ved en brutto føring. Årets endring i netto pen sjonsforpliktelse føres som pensjons kostnad i regnskapet. Det avsettes arbeidsgiveravgift på de norske pen sjonsforpliktelsene. Innskuddsplan Selskapets innskuddsplan er en pen sjonsordning hvor konsernet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Ved innskuddsplaner betaler konsernet innskudd til offentlig eller privat adminis trerte forsikringsplaner for pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig basis. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskud dene er blitt betalt. Innbetalingene blir fortløpende kostnadsført hensyntatt tidsmessig periodisering. Avtalefestet pensjon (AFP) Selskapet deltar i LO/NHOordningen som innebærer at alle kontoransatte i Norge kan velge å gå av med førtidspen sjon fra og med 62 år. Denne ordningen ble i februar vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtids pensjon etter den gamle ordningen fram til Gevinsten ved av viklingen av ordningen er regnskapsført i, og presentert som en reduksjon av administrasjonskostnader. Ved avvik lingen av den gamle AFPordningen viste det seg å være en betydelig underdek ning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjen nom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene. Selskapets an del av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Selskapet har ingen aktive AFP pensjonister i den gamle ordningen. Til erstatning for den gamle AFPordningen er det etablert en ny AFPordning. Den nye AFPordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtids pensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFPordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFPordningen er en ytelsesbasert flerforetakspen sjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålite lig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskudds basert pensjonsordning hvor premie betalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det betales ikke premie i den nye ordnin gen før i. For øvrig vises til note 24. årsrapport 17

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA. årsrapport

FARSTAD SHIPPING ASA. årsrapport FARSTAD SHIPPING ASA årsrapport INNHOLD 3 styrets årsberetning 1 resultatregnskap 11 oppstilling av totalresultat 12 balanse 14 kontantstrømoppstilling 15 endring i egenkapital 16 Noter til regnskapet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 17. February 2005 FAR RESULTAT 4Q 2004/RESULTAT 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 17. February 2005 FAR RESULTAT 4Q 2004/RESULTAT 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 17. February 2005 FAR RESULTAT 4Q 2004/RESULTAT 2004 Sammendrag: Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 419,1 mill. (NOK 404,5 mill. i samme periode

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004 WILSON ASA Urevidert IFRS informasjon EU har vedtatt at børsnoterte selskaper innenfor EU området må avlegge konsernregnskapene i henhold til IFRS. Denne endringen påvirker også norske børsnoterte selskaper

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2015

FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2015 FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2015 INNHOLD 03 10 11 12 14 15 16 54 56 STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP OPPSTILLING AV ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

kvartalsrapport 1 farstad shipping asa

kvartalsrapport 1 farstad shipping asa kvartalsrapport 1 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 7 098 Børsverdi 801.0 driftsinntekter 142.8 ebit 2 58 skip 4 nybygg 1 visjon 3 KVARTALSRAPPORT 1-2011 DRIFTSINNTEKTER (ekskl.

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer