Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Infotorget sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling gjøres via telefon eller e-post. Longyearbyen, 2/ Christin Kristoffersen leder Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr. Tittel PS 64/14 Referatsaker PS 65/14 Godkjenning av protokoll fra møte PS 66/14 Budsjettkorrigeringer - drifts- og investeringsbudsjettet PS 67/14 Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2015 PS 68/14 Gebyr- og fakturasatser 2015 PS 69/ HP VANN - Endalselva - Utarbeidet forprosjekt og videre arbeid PS 70/14 Søknad om skjenkebevilling i snøhulebar - Radisson Blu Polar Hotel PS 71/14 Oppnevning av styremedlemmer til styret i Stiftelsen Svalbardsamlingen PS 72/14 Møteplan for Lokalstyret og utvalgene - Informasjon fra lokalstyreleder og administrasjonssjef Side 2

3 PS 64/14 Referatsaker RS 24/14 Høringsuttalelse - eventuell sertifiseringsordning for guider på Svalbard og forslag endring turistforskriften RS 25/14 Protokoll fra møte i Oppvekst- og kulturutvalget den RS 26/14 Protokoll fra møte i Teknisk utvalg den RS 27/14 Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget den PS 65/14 Godkjenning av protokoll fra møte Side 3

4 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/ Elin Dolmseth Budsjettkorrigeringer - drifts- og investeringsbudsjettet Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 47/ Lokalstyret 66/ Administrasjonsutvalgets behandling Lokalstyreleder Christin Kristoffersen satte fram flg. tilleggsforslag: Kjøp av lagerbygg i sjøområdet skjer sommeren Budsjett 2014 korrigeres for dette. Administrasjonssjefens anbefaling og lokalstyrelederens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling Tiltak i investeringsbudsjettet korrigeres i hht vedlagte dokument. Investeringsbudsjettet korrigeres for tilbakebetaling av tilknytningsgebyr vei. Kr av ubundet investeringsfond brukes til delvis finansiering av tilbakebetalingsbeløpet. Energiverkets budsjett korrigeres for innbetaling av 1 mill kr. fra Gjensidige. LL sitt bidra til finansiering av driften ved energiverket reduseres tilsvarende, og redusert bidrag tilføres disposisjonsfond. Kjøp av lagerbygg i sjøområdet skjer sommeren Budsjett 2014 korrigeres for dette. Anbefaling: Tiltak i investeringsbudsjettet korrigeres i hht vedlagte dokument. Investeringsbudsjettet korrigeres for tilbakebetaling av tilknytningsgebyr vei. Kr av ubundet investeringsfond brukes til delvis finansiering av tilbakebetalingsbeløpet. Energiverkets budsjett korrigeres for innbetaling av 1 mill kr. fra Gjensidige. LL sitt bidra til finansiering av driften ved energiverket reduseres tilsvarende, og redusert bidrag tilføres disposisjonsfond. Saksopplysninger: Tilbakebetaling av tilknytningsgebyr vei: Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) fant i avgjørelse 30. september 2013 at to gebyrer fastsatt av LL var ugyldige. Gebyrene gjaldt tilknytningsgebyr vei og var blitt innkrevd i november 2010 og juni KRD vurderte gebyrene som ugyldig på grunn av at det ikke var noen direkte sammenheng mellom kostnadene for utbygging av veien og det innkrevde gebyret. Gebyret ble derfor Side 4

5 2014/324-4 Side 2 av 4 ansett å være i strid med selvkostprinsippet. Selvkostprinsippet er et prinsipp som fastsetter at LL ikke kan kreve et høyere tilknytningsgebyr for vei enn de kostnader LL har hatt med utbygging av veien. Etter lengre tids arbeid (både fra jurist og innad i LL) kan nå tilbakebetaling av tilknytningsgebyr vei starte. Alle innbetalte tilknytningsgebyr vei i perioden dags dato er vurdert. Det er ikke juridisk mulig å kreve inn høyere gebyr fra tiltakshavere, det er bare snakk om å betale tilbake til tiltakshavere som har innbetalt for mye gebyr. Tilbakebetaling vil skje inklusive renter og vil medføre en netto kostnad for lokalstyret på ca 2,85 mill. kr. 28 tiltakshavere ligger an til å få tilbakebetalt ca 3,4 mill. kr. I de to sakene der KRD fant at gebyrene var ugyldige, ble hele gebyret tilbakebetalt i desember Det ble samtidig orientert om at nytt vedtak om tilknytningsgebyr ville bli fattet. Nye gebyr utgjør ca kr Tilknytningsfond for vei er på ca kr og fondet er derfor for lite til å dekke beløpet som skal tilbakebetales. Differansen, kr dekkes fra ubundne investeringsfond. Det foreligger fortsatt to tomter i en av de aktuelle veiene som ikke er ferdig utbygd og som ventes å gi LL ca 1,2 millioner kroner i tilknytningsgebyr for vei i fremtiden. Når LL får disse inntektene vil inntektene bli godskrevet ubundet investeringsfond. Investeringstiltak: Vedlagte rapport viser investeringstiltak der det foreslås budsjettendringer, og hvorfor budsjettendringene foreslås. Oppsummering av foreslåtte budsjettendringer: Side 5

6 2014/324-4 Side 3 av 4 Prosjekt Budsjett pr : Budsjettendring Kommentar/tiltak 6012 Flytekai - skisseprosjekt Økning av rammen som følge av tilsagn om statstilskudd Tilsagn om statstilskudd til delfinansiering av prosjektet 6029 Energibesparende gatebelysning Reduksjon av rammen. Prosjektet er ferdigstilt Tilbakeføring til ubundet investeringsfond 6030 Bru Museumsveien Økning av rammen. Dyrere enn forutsatt Forventet refusjon fra Sweco Bruk av ubundet investeringsfond 6032 Nærmiljløanlegg: belysning sentrum Reduksjon av rammen. Gjennomføres i Redusert låneopptak 6041 HP avfall: Sigevannsrensing Reduksjon av rammen. Gjennomføres i Ubrukte lånemidler som overføres til Utbedringer fjernvarme i hht tilstandsvurd Reduksjon av rammen. Sluttføres i Redusert låneopptak 6081 Slagg- og askedeponi Reduksjon av rammen. Gjennomføres i Redusert låneopptak 6084 Skisseprosjekt/ombygging Næringsbygget Reduksjon av rammen. Sluttføres i Redusert overføring fra driftsbudsjettet Endring i driftsbudsjettet: Redusert overføring til investeringsbudsjettet Avsetning til disposisjonsfond 6089 RNB 2013: Fyrhus H320 med fjernvarmepumper Reduksjon av rammen. Se egen sak i TU og lokalstyret Avsetning til bundet fond 6091 HP Vann - Dosing elveløp mv Reduksjon av rammen. Se egen sak i TU og lokalstyret Redusert låneopptak 6207 TA Energiverk - Sjøvannsfilter etter pumper Reduksjon av rammen. Sluttføres i Redusert låneopptak 6213 TA Energiverk - Reguleringsventiler for vannbehandling Økning av rammen. Dyrere enn budsjettert Opptak av lån 6303 Lønn-/personal- /økonomisystem Reduksjon av rammen. Sluttføres i Tilbakeføring til disposisjonsfond Tilbakebetaling av egenandel etter brann på energiverket : Gjensidige sin regressavdeling har fått inn like i underkant av 2,5 millioner fra skadevolders forsikringsselskap i denne saken. Brannårsaken var at taktekkingen til Protan var utført på en svært klanderverdig måte, og som medførte meget stor brannfare. Iflg. Gjensidige sin utreder ville brann oppstått før eller siden uansett. Byggeforskriften var ikke overholdt. Gjensidige betaler derfor tilbake den egenandelen på 1 mill kr. som LL ble trukket i det opprinnelige skadeoppgjøret etter brannen. Egenandelen var belastet energiverket i 2012 / 2013 og tilbakebetalingen på 1 mill kr. inntektsføres derfor på energiverket. I revidert budsjett for energiverket er det forutsatt at LL skal bidra med ca 11 mill kr. til finansiering av driften ved energiverket i Når energiverket nå får en innbetaling på 1 mill fra Gjensidige, reduseres LL sitt bidrag tilsvarende. Beløpet tilføres disposisjonsfond. Side 6

7 2014/324-4 Side 4 av 4 Vedlegg: 1 Investeringstiltak som foreslås budsjettkorrigert Side 7

8 Vedlegg: Investeringstiltak som foreslås budsjettkorrigert. Prosjekt Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik Budsjettendring Kommentar/tiltak 6012 Flytekai - skisseprosjekt Fremdrift: Konsept ferdig utarbeidet. Har hatt oppstartsmøte for å se på et samarbeidsprosjekt med Tschudi shipping og Dr. techn. Olav Olsen med realisering av prosjektet. Herunder en søknad til Innovasjon Norge for finansiering av videre prosess. Kvalitet: Økonomi: Videre prosess er delfinansiert med tilskudd fra JD kr Må budsjettreguleres med tilskuddet fra JD kr Generelle avvik: Tiltak for å lukke avvik: HMS: 6029 Energibesparende gatebelysning Fremdrift: Revisorerklæring er sendt Enova, venter på svar. Andre tiltak må melde tilbake før tilbakebetaling kommer inn. Kvalitet: Økonomi: Prosjektet er ferdigstilt. Mangler støtte fra Enova. Generelle avvik: Tiltak for å lukke avvik: HMS: 6030 Bru Museumsveien Fremdrift: Prosjektet er gjennomført. Refusjonskrav oversendt Sweco. Kvalitet: OK Økonomi: Forventer refusjon på kr fra Sweco. Sen faktura fra LNS Generelle avvik: Tiltak for å lukke avvik: HMS: Ingen personskader eller tilløp til personskader 6032 Nærmiljløanlegg: belysning sentrum Fremdrift: I rute i forhold til ny fremdriftsplan. Sommer Får ikke kjøpt inn materiell i år. Kvalitet: Økonomi: Høynet kostnad i budsjett 2015 til 1.3 mill (fra ) Generelle avvik: Tiltak for å lukke avvik: HMS: 6041 HP avfall: Sigevannsrensing Fremdrift: Måtte avlyse pga diverse problemer. Prøver på nytt til høsten Kvalitet: Kommunikasjonsproblemer mellom oss og leverandør, materiell var ikke klart. Økonomi: Kostnadene overføres til Generelle avvik: Tiltak for å lukke avvik: HMS Utbedringer fjernvarme i hht 6076 tilstandsvurd Fremdrift: Materiell er ankommet øya. Første faktura er mottatt. Ligger bak intern fremdriftsplan. Kvalitet: Økonomi: Budsjettkorrigering til 5 mill. i 2014, jfr sak 31/14 i lokalstyret. Mindreforbruk på 2,8 mill i 2014 på grunn av forsinket oppstart. Overføres til Generelle avvik: Tiltak for å lukke avvik: HMS: 6081 Slagg- og askedeponi Fremdrift: Søknad ligger inne til behandling i Miljøverndir. Usikkert når søknad blir godkjent. Kvalitet: Økonomi: Avhenger av tilbakemelding fra Miljødir. hvor langt vi kommer i år med etableringen. Generelle avvik: Tiltak for å lukke avvik: HMS: 6084 Fremdrift: Flere små prosjekter og noen store. Ombygging av kontorer er ferdig. Arkiv er bestilt og ankommet, monteres ikke før i uke Kvalitet: Økonomi: Pga. problemer med entreprenør er ferdigstillelse flyttet til Vi vil stå igjen med rest til overføring på ca ,-. Skisseprosjekt/ombygging HMS/SHA: Ingen skader. Næringsbygget Eventuelt generelle avvik. Side 8

9 Prosjekt Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik Budsjettendring Kommentar/tiltak Fremdrift: Ligger etter plan siden vi fant ut at det kunne være hensiktsmessig å se på et nytt bygg og fjerne H320 og Sandlagret. Sweco har tatt fram prisoverslag for nytt bygg. Installasjon av reservepumpe i fyrhus 4 er bestlt.i TU 18/ Kvalitet: Økonomi: Finansieres ved mottatt statstilskudd i Revidert Nasjonalbudsjett Generelle avvik: RNB 2013: Fyrhus H320 med 6089 fjernvarmepumper Tiltak for å lukke avvik: HMS: 6091 HP Vann - Dosing elveløp mv Fremdrift: Mye arbeid med detaljprosjekteringen. Bak fremdrift. Detaljprosjekteringen viser høy kostnad. Sak i TU 18/ Kvalitet: Økonomi: Ubenyttede midler fra 2014 overføres til Generelle avvik: Tiltak for å lukke avvik: HMS: TA Energiverk - Sjøvannsfilter etter 6207 pumper Fremdrift: Etablering av nytt bygg pågår. Forventer å bli ferdig i løpet av november. Avventer med å montere innkjøpte filter til våren Kvalitet: Økonomi: Prognose for prosjektet er 3 MNOK der dette vil bli belastet i år. Generelle avvik: Tiltak for å lukke avvik: HMS: TA Energiverk - Reguleringsventiler 6213 for vannbehandling Fremdrift: Slutt montering pågår og forventes ferdig i uke 46 Kvalitet: Økonomi: Må budsjettreguleres med kr HMS/SHA: 6303 Lønn-/personal-/økonomisystem Fremdrift:Prosjektet startet i Grunnmodulene i regnskap og lønn i Visma Enterprise tatt i bruk I 2014 innføres flere fagmoduler innen økonomi og personal. Prosjektet holder i hovedsak framdriftsplanen. Kvalitet: Systemet virker tilfredsstillende. Økonomi: Utestående i 2014 er ca kr Øvrige utgifter kommer først i 2015, da noen moduler er forsinket fra leverandør. Generelle avvik:enkelte moduler er forsinket fra leverandørens side, og noen moduler vil ikke bli innført før i Tiltak for å lukke avvik: HMS: Side 9

10 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/ Marit Virkesdal Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2015 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 48/ Lokalstyret 67/ Administrasjonsutvalgets behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling Handlingsprogram og økonomiplan og Budsjett 2015 med kommentarer og premisser vedtas. Bevilgningene til drift (jfr. budsjettskjema 1 b) er nettobevilgninger som administrasjonssjefen har fullmakt til å disponere. Administrasjonssjefen skal senest 2 måneder etter utløpet av hvert tertial utarbeide økonomisk rapport for Longyearbyen lokalstyre. Rapporten fremmes for AU og lokalstyret. Rapporteres større avvik, skal rapporten foreslå nødvendige tiltak for å bringe regnskapet i balanse. Lokalstyret vedtar følgende låneopptak i 2015, jfr budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjettet for 2015: Låneopptak til følgende prosjekt: Lånebeløp i 2015 Avdragstid HP Avfall - Restavfallscontainere år Kaidekke og kulvert Bykaia år Havnebygg: Prosjektering år Havnelager: Prosjektering år Forlengelse av turistkaia år Slagg- og askedeponi år Tiltak i hht trafikksikkerhetsplan år Nærmiljøanlegg: belysning sentrum år Utbedring rørkasse U261 - Blåmyra år SD-anlegg fjernvarme år Utbedringer fjernvarme ihht tilstandsvurdering år Nytt fyrhus H år Skolen - Nye rørkasser under gamle skolen år Energiverket - ny heis år Utbedring fundamenter 212, 214 og spisshus år HP Vann - Dosing elveløp mv år HP Vann Manganfilter år HP Vann - ledning Energiverket år HP Vann - ledning Haugen år Oppgraderinger ledninger vann Sjøskrenten år Oppgraderinger ledninger avløp Sjøskrenten år IKT-investeringer skolen år Side 10

11 2013/ Side 2 av 3 Totalt låneopptak Administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne avdragsvilkår og rentebetingelser og evt. rentebindingsperiode, i hele lånets løpetid. Lokalstyret er klar over at gjennomføring av tiltak i hht vedlikeholdsplanen og tilstandsanalysen for energiverket krever effektuering av bestilling til leverandører i lang tid før tiltaket skal iverksettes grunnet lang leveringstid og planlegging. Lokalstyret godkjenner at administrasjonssjefen inngår bindende avtaler innenfor økonomiplanperioden og innenfor beskrevne økonomiske rammer for gjennomføring av tiltak i vedlikeholdsplanen og tilstandsanalysen for energiverket. Tjenestene vann, energi og fjernvarme behandles etter reglene om selvkost ved avslutning av regnskapet for Renter på korkpengefondet godskrives korkpengefondet. Anbefaling: Handlingsprogram og økonomiplan og Budsjett 2015 med kommentarer og premisser vedtas. Bevilgningene til drift (jfr. budsjettskjema 1 b) er nettobevilgninger som administrasjonssjefen har fullmakt til å disponere. Administrasjonssjefen skal senest 2 måneder etter utløpet av hvert tertial utarbeide økonomisk rapport for Longyearbyen lokalstyre. Rapporten fremmes for AU og lokalstyret. Rapporteres større avvik, skal rapporten foreslå nødvendige tiltak for å bringe regnskapet i balanse. Lokalstyret vedtar følgende låneopptak i 2015, jfr budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjettet for 2015: Låneopptak til følgende prosjekt: Lånebeløp i 2015 Avdragstid HP Avfall - Restavfallscontainere år Kaidekke og kulvert Bykaia år Havnebygg: Prosjektering år Havnelager: Prosjektering år Forlengelse av turistkaia år Slagg- og askedeponi år Tiltak i hht trafikksikkerhetsplan år Nærmiljøanlegg: belysning sentrum år Utbedring rørkasse U261 - Blåmyra år SD-anlegg fjernvarme år Utbedringer fjernvarme ihht tilstandsvurdering år Nytt fyrhus H år Skolen - Nye rørkasser under gamle skolen år Energiverket - ny heis år Utbedring fundamenter 212, 214 og spisshus år HP Vann - Dosing elveløp mv år HP Vann Manganfilter år HP Vann - ledning Energiverket år HP Vann - ledning Haugen år Oppgraderinger ledninger vann Sjøskrenten år Oppgraderinger ledninger avløp Sjøskrenten år Side 11

12 2013/ Side 3 av IKT-investeringer skolen år Totalt låneopptak Administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne avdragsvilkår og rentebetingelser og evt. rentebindingsperiode, i hele lånets løpetid. Lokalstyret er klar over at gjennomføring av tiltak i hht vedlikeholdsplanen og tilstandsanalysen for energiverket krever effektuering av bestilling til leverandører i lang tid før tiltaket skal iverksettes grunnet lang leveringstid og planlegging. Lokalstyret godkjenner at administrasjonssjefen inngår bindende avtaler innenfor økonomiplanperioden og innenfor beskrevne økonomiske rammer for gjennomføring av tiltak i vedlikeholdsplanen og tilstandsanalysen for energiverket. Tjenestene vann, energi og fjernvarme behandles etter reglene om selvkost ved avslutning av regnskapet for Renter på korkpengefondet godskrives korkpengefondet. Saksopplysninger: Det vises til vedlagte dokument. Vedlegg: 1 Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2015 (EGET DOKUMENT) Side 12

13 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/ Belinda Brendlien Gebyr- og fakturasatser 2015 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 49/ Lokalstyret 68/ Administrasjonsutvalgets behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling Lokalstyret vedtar vedlagte forslag til gebyrregulativ og fakturasatser for Anbefaling: Lokalstyret vedtar vedlagte forslag til gebyrregulativ og fakturasatser for Saksopplysninger: Forslag til gebyr- og fakturasatser bygger på presentasjoner fra økonomikonferansen i juni samt enhetenes budsjettforslag for 2015 og AU sitt arbeid med handlingsprogram og økonomiplan og budsjett Gebyrregulativet fastsettes av lokalstyret med hjemmel i Svalbardloven 31 annet ledd: Longyearbyen lokalstyre har ansvaret for infrastrukturen i Longyearbyen som ikke er tillagt staten eller andre. Svalbardmiljølovens 72, jfr. Forskrift om miljøgifter, avfall og gebyr for avløp og avfall på Svalbard (FOR ) og Forskrift om sortering og innsamling av avfall, avfallsgebyr og byggavfall i Longyearbyen planområde (FOR ), jfr. delegasjon fra Miljøverndepartementet datert 09. juli 2002 og 20. oktober Svalbardloven 25 annet ledd, jfr. Forskrift om delegering av myndighet til Longyearbyen lokalstyre etter lov om Svalbard 25 annet ledd (FOR ). Svalbardloven 4, jfr. delegasjonsvedtak 14. desember 2001 nr (FOR ), jfr. delegasjonsvedtak 7. oktober 2002 nr (FOR ), jfr. Byggeforskriften for Longyearbyen 2012 (FOR ) 3-1. Vedtekter for Longyearbyen lokalstyrets barnehager, vedtatt av lokalstyret 11. mai 2009, og avtale om barnehageplass. Svalbardloven 4, jfr. forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring på Svalbard (FOR ), jfr. opplæringsloven 13-6 og Prisregulativ for Longyearbyen havn som er hjemlet i lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann 10 og 25, jfr. forskrift av 30. desember 2010 om havner og farvann på Svalbard. Side 75

14 2014/831-1 Side 2 av 2 Teksten for tilknytningsgebyr for strøm er noe justert for å sikre at gebyret fastsettes slik at Longyearbyen lokalstyres nødvendige kostnader i forbindelse med tilknytningen eller forsterkningen av nettet blir dekket, samtidig som at gebyret ikke overstiger de kostnader Longyearbyen lokalstyre har hatt med den enkelte tilknytningen. Gebyret for tilknytning til Longyearbyen lokalstyres strømforsyning benevnes som anleggsbidrag. Hovedregelen i medhold av nåværende gebyrregulativ er at det er utbygger som skal ta kostnadene med utbygging og tilknytning til den tekniske infrastrukturen (vei, vann og avløp) der hvor det bygges nytt. For å ivareta tilfeller hvor Longyearbyen lokalstyre allerede har tatt kostnaden med utbyggingen av den tekniske infrastrukturen og det fremmes søknad om utbygging som utløser tilknytningsplikt til vei, vann og avløp, er det tatt inn en setning i nytt gebyrregulativ om at gebyrregulativets kapittel 5 vedtatt av lokalstyret også gjelder i disse tilfeller. Vedlegg: (EGET DOKUMENT) 1 Gebyr- og fakturasatser 2015 for Longyearbyen lokalstyre 2 Gebyrregulativet kapittel 5 vedtatt av lokalstyret Forretningsbetingelser for Longyearbyen havn 4 Oversikt over utviklingen i gebyrene over flere år Side 76

15 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/244-7-Q00 Kjersti Holte HP VANN - Endalselva - Utarbeidet forprosjekt og videre arbeid Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Teknisk utvalg 21/ Lokalstyret 69/ Teknisk utvalgs behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Teknisk utvalgs innstilling Lokalstyret er klar over at vurderinger i forhold til prosjekt Endalselva, definert i HP Vann, tas i forbindelse med budsjettforhandlinger for Prosjektet kan utgå i sin helhet hvis det viser seg å være overflødig. Tiltaket innarbeides i investeringsbudsjett for Anbefaling: Lokalstyret er klar over at vurderinger i forhold til prosjekt Endalselva, definert i HP Vann, tas i forbindelse med budsjettforhandlinger for Prosjektet kan utgå i sin helhet hvis det viser seg å være overflødig. Tiltaket innarbeides i investeringsbudsjett for Saksopplysninger: I HP vann (godkjent i Lokalstyret 25/9-12) er det under belyst følgende problemer med Isdammen som vannkilde: - Sedimentproblemer fra Endalselva - Dårlig flomkontroll og sikkerhet for overtopping på demningen - Overløpet er ikke konstruert for riktig vannmengde - Overløpet er usikkert i forhold til HMS - Lekkasjer Det ble foreslått følgende for å bedre sikkerheten: 1. Lage sandfang til Endalselva på oppstrøms side av Isdammen 2. Legge om elveløpet til Endalselva og lede den utenom Isdammen og inn i Adventdalen 3. Forhøye demningen 4. Fornye overløp Side 136

16 2014/244-7 Side 2 av 2 I forbindelse med de 4 overstående punktene ble det bestilt en konsekvensanalyse for å se om det var muligheter for å legge om Endalselva (vedlagt rapport). Der ble det konkludert med at elveløpet burde gå inn i Isdammen og det burde bygges terskel i Isdammen. Det ble så bestilt en kostnadsestimering av prosjektet, denne kom på og (avhengig av valg av manuell og hydraulisk lukebetjening på overløpet). Teknisk ønsker å se mer på problemet for å finne ut om det virkelig er nødvendig med denne store kostnaden. Det ble i 2009 foretatt en batymetrisk måling (kartlegging av bunnforholdene) av Isdammen. Det er ønskelig å gjennomføre en ny batymetrisk måling i år etter forrige måling, for å se endringene av bunnforholdene. Etter dette kan vi vurdere problemene som sedimentasjonen fører med seg. Dette estimeres til en kostnad rundt ,-. Da denne målingen er utført, kan vi se på om det er nødvendig å skulle bruke så mye penger som foreslått på terskel i Isdammen. Det er også nødvendig å utbedre overløpet på Isdammen med tanke på HMS for de som jobber der. Det ble i 2011 estimert til ,-. Med en jevn prisindeks på 4% gir det et budsjettert prosjekt på rundt ,-. For å kunne ta uforutsette kostnader er det ønskelig å sette av ,-. Vurdering: Det settes av ,- i 2015 for å gjennomføre en batymetrisk måling samt å rehabilitere overløpet. Prosjektet gjennomføres i Den batymetriske målingen vil kunne vise om det er nødvendig å gjennomføre større tiltak i forbindelse med sedimentasjon i Isdammen. Vedlegg: HP VANN - Forprosjekt (EGET DOKUMENT) Side 137

17 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/2-151-U63 Svein Olav Ween Søknad om skjenkebevilling i snøhulebar - Radisson Blu Polar Hotel Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 50/ Lokalstyret 70/ Administrasjonsutvalgets behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets vedtak Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen gis tillatelse til å skjenke øl, vin og brennevin i snøhulebar på parkeringsplassen utenfor Radisson Blu Polar Hotel i perioden 18/ / Skjenketiden fastsettes til kl Skjenkebestyrer: Stedfortreder: Trude Helen Brenden Stein Ove S. Johannessen Alkoholholdig drikkevare skal ikke medbringes inn eller ut av snøhulebaren. Det forutsettes at det er tilstrekkelig vakthold i området. Bevillingen må for øvrig utøves etter Forskrift om alkoholordningen på Svalbard og Skjenketidsbestemmelser i Longyearbyen. Dersom skjenking ikke skjer i samsvar med disse formål, kan retten til å skjenke inndras. Anbefaling: Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen gis tillatelse til å skjenke øl, vin og brennevin i snøhulebar på parkeringsplassen utenfor Radisson Blu Polar Hotel i perioden 18/ / Skjenketiden fastsettes til kl Skjenkebestyrer: Stedfortreder: Trude Helen Brenden Stein Ove S. Johannessen Alkoholholdig drikkevare skal ikke medbringes inn eller ut av snøhulebaren. Det forutsettes at det er tilstrekkelig vakthold i området. Bevillingen må for øvrig utøves etter Forskrift om alkoholordningen på Svalbard og Skjenketidsbestemmelser i Longyearbyen. Dersom skjenking ikke skjer i samsvar med disse formål, kan retten til å skjenke inndras. Side 183

18 2014/2-151 Side 2 av 2 Saksopplysninger: I forbindelse med årets jule- og nyttårsfeiring søker Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen om tillatelse til å skjenke øl, vin og brennevin i perioden 18/ / i en snøhulebar som vil bli bygd opp på parkeringsplassen utenfor Radisson Blu Polar Hotel. Administrasjonssjefen er gitt delegert myndighet til å avgjøre søknader om skjenkebevillinger for enkeltstående anledninger for arrangementer med en varighet på inntil 6 dager. Siden denne søknaden strekker seg ut over dette, må søknaden avgjøres av lokalstyret. Sysselmannen har ingen merknader til søknaden. Vurdering: I forbindelse med ølfestivalen i teltet ved Polarhotellet tidligere i høst, ble det rapportert at det ble observert at alkoholholdig drikkevare ved flere tilfeller ble tatt med ut av teltet. Dette tyder på at vaktholdet ikke var godt nok og/eller at vaktene ikke var godt nok kjent med betingelsene for bevillingen ved dette arrangementet. Med henvisning til dette vil det være viktig at Polarhotellet nå sørger for at det etableres tilfredsstillende vakthold slik at ro og orden i og omkring snøhulebaren blir ivaretatt. Ut over dette har ikke administrasjonssjefen noen kommentarer til søknaden. Alternativt til anbefalingen kan lokalstyret velge å begrense bevillingen til kun å gjelde øl og vin, eller evt. avslå søknaden. Andre vedlegg (ikke vedlagt): 1 Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning Side 184

19 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2010/ Einar Buø Oppnevning av styremedlemmer til styret i Stiftelsen Svalbardsamlingen Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 12/ Lokalstyret 71/ Oppvekst- og kulturutvalgets behandling Lokalstyreleder Christin Kristoffersen foreslo at styret for skal bestå av medlemmene i oppvekstog kulturutvalget. Lokalstyrelederens forslag ble enstemmig vedtatt. Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling Medlemmene i oppvekst- og kulturutvalget oppnevnes som medlemmer i styret for Stiftelsen Svalbardsamlingen. Anbefaling: Fremmes uten anbefaling Saksopplysninger: Vedtektenes 6 inneholder bl.a.: "Styret består av det til enhver tid sittende styret for Longyearbyen lokalstyre Kultur og fritidsforetak KF." Etter omorganisering av LL må nytt styre oppnevnes, og vedtektene justeres tilsvarende. Oppnevnelsen følger iht vedtektene Longyearbyen lokalstyres valgperiode, eller den varighet som Longyearbyen lokalstyre bestemmer. Vurdering: Styret bør ha en funksjonell størrelse. I denne sammenheng nevnes at Enhet for Kultur og idrett også administrerer Stiftelsen Kåre Tveter-samlingen. Her består styret av tre personer med gallerileder som sekretær. Etter administrasjonens oppfatning bør også styret i Stiftelsen Svalbardsamlingen bestå av tre medlemmer, med gallerileder som sekretær. Side 185

20 2010/ Side 2 av 2 Vedlegg: 1 Vedtekter Stiftelsen Svalbardsamlingen pr 2010 Side 186

21 Vedtekter for Stiftelsen Svalbardsamlingen Innholdsfortegnelse 1. Navn 2. Opprettelse 3. Samlingens innhold 4. Formål 5. Økonomi 6. Styrende organer 7. Styrets funksjoner 8. Daglig ledelse 9. Vedtektsendringer 10.Opphevelse og avvikling 1. Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Svalbardsamlingen. 2. Opprettelse Stiftelsen Svalbardsamlingen er en ideell stiftelse opprettet 6. februar 1991 av Svalbardrådet. Stiftelsen har sete i Longyearbyen. 3. Samlingens innhold Svalbardsamlingen består av kart, bøker, sedler og andre kulturhistoriske gjenstander med tilknytning til Svalbard. Ved etablering i 1991 bestod samlingen av kart og bøker innkjøpt av Henrik Varming. I 2000 ble en ny samling bøker kjøpt inn av Henrik Varming (Del II). Den 5. mars 2002 ble det innkjøpt en stor seddelsamling fra Ingvald Johansen. 4. Formål Stiftelsens formål er å forvalte, utvide og spre kunnskap om samlingen. Stiftelsen kan søke samarbeid med andre institusjoner/selskaper for lokalisering, forvaltning og drift av samlingen. Stiftelsen er en ikke-næringsdrivende stiftelse. 5. Økonomi Stiftelsen skaffer det økonomiske grunnlag for sin virksomhet gjennom gaver, tilskudd og evnt. salg av reproduksjoner og dubletter. 6. Styrende organer Stiftelsen ledes av et styre. Styret består av det til enhver tid sittende styret for Longyearbyen lokalstyre Kultur og fritidsforetak KF. Styret konstituerer seg selv, og velger selv leder og nestleder. Side 187

22 Oppnevnelsen følger lokalstyrets valgperiode, eller den varighet som Longyearbyen lokalstyre måtte bestemme. 7. Styrets funksjoner Styret har den øverste ledelse av stiftelsens virksomhet. Styret sørger for forsvarlig ivaretakelse av stiftelsens kontanter, verdipapirer og andre eiendeler. Styret velger revisor. Styret har ansvar for at virksomheten drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning om stiftelser. Styret er beslutningsdyktig når minst tre (3) medlemmer, inkludert leder eller nestleder, er til stede. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Styret avgir årsberetning som oversendes Longyearbyen lokalstyre til orientering. 8. Daglig ledelse Styret velger eller ansetter en forretningsfører som forestår den daglige drift. 9. Vedtektsendringer Longyearbyen lokalstyre kan med 2/3 flertall endre vedtektene, forutsatt at lovens øvrige vilkår for omdanning er oppfylt. Styret kan foreslå vedtektsendringer. 10. Opphevelse og avvikling Stiftelsen kan oppheves av et enstemmig og fulltallig styre, forutsatt at lovens øvrige vilkår for omdanning er oppfylt. Stiftelsen kan dessuten oppheves av Longyearbyen lokalstyre med 2/3 flertall, forutsatt at lovens øvrige vilkår for omdanning er oppfylt. Opphevelsen kan foreslås av styret. Dersom Stiftelsen omdannes, overføres Svalbardsamlingen til Longyearbyen lokalstyre. Justert (Lokalstyresak 2010/1107-1) Side 188

23 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/ Svein Olav Ween Møteplan for Lokalstyret og utvalgene Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 52/ Lokalstyret 72/ Administrasjonsutvalgets behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling For 2015 fastsettes følgende møtedatoer: Administrasjonsutvalget Lokalstyret 1. halvår 27. januar 10. februar 24. februar 10. mars 17. mars april 5. mai 19. mai (Regnskap og årsberetning) 2. juni (Regnskap og årsberetning) 9. juni 16. juni (Strategikonferanse) 2. halvår 25. august 8. september 29. september 27. oktober Konstituerende møte nytt LS 3. november (Arbeidsmøte budsjett) 3. november (Inkl. folkevalgtopplæring) 10. november (Arbeidsmøte budsjett) november (Budsjett) 15. desember (Budsjett) Møtene i Oppvekst- og kulturutvalget og Teknisk utvalg holdes i utgangpunktet på samme datoer som AU-møtene, med møtestart kl Lokalstyrets møter starter kl Anbefaling: For 2015 fastsettes følgende møtedatoer: Administrasjonsutvalget Lokalstyret 1. halvår 27. januar 10. februar 24. februar 10. mars 17. mars april 5. mai 19. mai (Regnskap og årsberetning) 2. juni (Regnskap og årsberetning) 9. juni 16. juni (Strategikonferanse) Side 189

24 2013/974-2 Side 2 av 2 2. halvår 25. august 8. september 29. september 27. oktober Konstituerende møte nytt LS 3. november (Arbeidsmøte budsjett) 3. november (Inkl. folkevalgtopplæring) 10. november (Arbeidsmøte budsjett) november (Budsjett) 15. desember (Budsjett) Møtene i Oppvekst- og kulturutvalget og Teknisk utvalg holdes i utgangpunktet på samme datoer som AU-møtene, med møtestart kl Lokalstyrets møter starter kl Saksopplysninger: Etter 8 i saksbehandlerforskriftene for Longyearbyen lokalstyre skal organet selv, eller lokalstyret, vedta hvilke tidspunkt møter skal avholdes. I tillegg kan det fastsettes møter når organets leder finner det påkrevd, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Vurdering: Administrasjonssjefen legger fram forslag til møteplan for 2015 for administrasjonsutvalget og lokalstyret. I forslaget er det i lagt til grunn at møtene i AU, oppvekst- og kulturutvalget og teknisk utvalg i utgangspunktet holdes på samme dag. Møtene i AU, OKU og TU bør i utgangspunktet legges dager i forkant av lokalstyremøtene, slik at det er mulig å få med saker fra AU, OKU og TU til videre behandling i lokalstyret på en hensiktsmessig måte. 4. og 5. oktober er det lokalstyrevalg. Konstituerende møte i nytt lokalstyre skal kalles inn med minst 14 dagers varsel, og det foreslås derfor at dato for konstituerende møte settes til 27. oktober. Medlemmer til AU, OKU og TU velges på det konstituerende møtet. Grunnet valget vil det også være nødvendig å forskyve tidspunktene for arbeidsmøtene om budsjettet noe. AU har vanligvis disse møtene i oktober. Det foreslås at lokalstyret har møte med innlagt folkevalgtopplæring (budsjett/økonomi) den 3. november. Dette er samme dato som første budsjettarbeidsmøte i AU. Forslaget til møteplan er tilpasset bl.a. budsjett og regnskapsrapportene. Det er også tatt hensyn til at kontrollutvalget skal behandle regnskapet (uke 18) før dette går til behandling i AU (19. mai). Datoene som er satt opp skal ikke være problematisk i forhold til ferie/skolefridager (inkl. at det er skolefri i uke 13/uka før påske). Administrasjonssjefen har også forutsatt at tirsdag opprettholdes som møtedag Side 190

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 18.11.2014, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 19.11.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 15.12.2015, kl 16:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Geir Hekne Nestleder

Detaljer

Budsjettkorrigeringer 2016

Budsjettkorrigeringer 2016 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2016/1590-1-153 Vigdis Jensen 14.11.2016 Budsjettkorrigeringer 2016 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 22.11.2016 Lokalstyret 13.12.2016 Anbefaling:

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 27.05.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anita Paula Johansen Medlem AP Lars Jørve Medlem Ungdomsrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anita Paula Johansen Medlem AP Lars Jørve Medlem Ungdomsrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 07.05.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 15.12.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder AP Elise Strømseng

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 03.09.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 20.08.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/178-2-153 Marit Virkesdal 09.04.2015 Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Utvalg Utv.saksnr. Møtedato

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Helga Bårdsdatter Kristiansen Medlem MDG Khanitta Sinpru Medlem H Terje Aunevik Medlem V.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Helga Bårdsdatter Kristiansen Medlem MDG Khanitta Sinpru Medlem H Terje Aunevik Medlem V. Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 13.12.2016, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, møterom Newtontoppen, 3. etg. Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder AP Elise Strømseng

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 26.01.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Konstituerende møte i lokalstyret for perioden

Konstituerende møte i lokalstyret for perioden Møteinnkalling Konstituerende møte i lokalstyret for perioden 2015 2019 Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 27.10.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 21.05.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 02.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 11.02.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etasje, møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etasje, møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 08.03.2016, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etasje, møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder AP Torgeir

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 18.11.2014, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Merknader: Under behandling av sak 5/16 ble Stein-Ove Johannesen (H) erklært inhabil. Stig Onarheim (H) tiltrådte som vara.

Merknader: Under behandling av sak 5/16 ble Stein-Ove Johannesen (H) erklært inhabil. Stig Onarheim (H) tiltrådte som vara. Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 09.02.2016, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder AP Elise Strømseng

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Helga Bårdsdatter Kristiansen MEDL MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Helga Bårdsdatter Kristiansen MEDL MDG Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 31.01.2017, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 16.06.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder

Detaljer

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef. Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef. Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 01.10.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 02.05.2017, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Eirik Berger Nestleder

Detaljer

Finansforvaltningsrapport 31. Desember 2016 Innledning Iht. finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapport for lokalstyret

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 08.04.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 1. etg., møterom Nordlys Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 17.06.2014, kl 16:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Innkalling til strategikonferansen 2013

Innkalling til strategikonferansen 2013 Medlemmer i lokalstyret Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Daglig leder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak

Detaljer

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Daglig leder Oppvekstforetak KF

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Daglig leder Oppvekstforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 17.09.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 27.09.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt utvalg Tidspunkt: 18.05.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Odd Gunnar Brøto Braathen Medlem AP Eirik Berger Nestleder V Helga Bårdsdatter Kristiansen Medlem MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Odd Gunnar Brøto Braathen Medlem AP Eirik Berger Nestleder V Helga Bårdsdatter Kristiansen Medlem MDG Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 25.10.2016, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder AP Elise Strømseng

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Elise Strømseng MEDL AP Helga Bårdsdatter Kristiansen MEDL MDG Bente Næverdal MEDL AP Geir Hekne MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Elise Strømseng MEDL AP Helga Bårdsdatter Kristiansen MEDL MDG Bente Næverdal MEDL AP Geir Hekne MEDL H Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 15.11.2016, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, møterom Newtontoppen, 3. etg. Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder AP Odd Gunnar

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 17.03.2015, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 17.03.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 14.03.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: , kl 10:00 Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: , kl 10:00 Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 28.02.2017, kl 10:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Robert Nilsen Leder AP/V/MDG

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Kultur- og ungdomsleder Hilde Teksle Gundersen Rådgiver for barnehage og skole Berit K Jokerud

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Kultur- og ungdomsleder Hilde Teksle Gundersen Rådgiver for barnehage og skole Berit K Jokerud SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: 25.05.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Henrik O. Mørch Nestleder

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 27.01.2015, kl 15:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom "Galileo" Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 02.05.2016, kl 11:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 20:00 Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 20:00 Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 29.05.2017, kl 20:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder AP Marcus Bech-Mikalsen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt utvalg Tidspunkt: 07.05.2013, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.02.2015, kl 14:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stein Thomassen Nestleder

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 19.04.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Eirik Berger Nestleder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

0,

0, Finansforvaltningsrapport 30. April 2017 Innledning Iht. finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapport for lokalstyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 10.03.2015, kl 18:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Dato: Notatet i dag er å anse som en oppsummering av hvor saken står i dag, og synliggjøre de veivalg som en kommer til å måtte ta.

Dato: Notatet i dag er å anse som en oppsummering av hvor saken står i dag, og synliggjøre de veivalg som en kommer til å måtte ta. Notat Til: Lokalstyret Fra: Administrasjonen Deres referanse: Vår referanse: 2015/228-7-145 Saksbehandler: Kjersti Holte Dato: 13.05.2015 Notat om finansieringsløsninger for infrastruktur Bakgrunn KRD

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Administrasjonsutvalget Newtontoppen, 3. etg. i Næringsbygget

Administrasjonsutvalget Newtontoppen, 3. etg. i Næringsbygget LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 13:00 Administrasjonsutvalget Newtontoppen, 3. etg. i Næringsbygget Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 12.11.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Utvalg: Nordreisa næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 08.11.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Harald Tørfoss

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Saker: PS 15/13 PS 20/13 Tilleggssaker PS 21 PS 25/13 Følgende faste medlemmer

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Endring av godtgjørelsesreglementet

Endring av godtgjørelsesreglementet Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/343-10-082 Svein Olav Ween 13.11.2015 Endring av godtgjørelsesreglementet Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 41/15 24.11.2015 Lokalstyret 15.12.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: 02.12.2015 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Asbjørn Rødøy Medlem OS-KRF/V Oddbjørn Ovesen

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Longyearbyen, Næringsbygget, 2. etg. Newtontoppen Møtedato: 29.11.2012 Varighet: 1200-1335

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Longyearbyen, Næringsbygget, 2. etg. Newtontoppen Møtedato: 29.11.2012 Varighet: 1200-1335 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Longyearbyen, Næringsbygget, 2. etg. Newtontoppen Møtedato: 29.11.2012 Varighet: 1200-1335 Møteleder: Sekretær: Svein Jonny Albrigtsen Bjørn-Harald Christensen

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

Alta Havn KF. Møteprotokoll. Çt*^ ID Ketil Iki. Havnestyret. FRP Odd Eilert Persen. Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.2013 Kl 10:00-12:00

Alta Havn KF. Møteprotokoll. Çt*^ ID Ketil Iki. Havnestyret. FRP Odd Eilert Persen. Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.2013 Kl 10:00-12:00 Alta Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.213 Kl 1: - 12: Til stede på møte: H AP BR KP ANS Einar Aleksandersen Monica Nielsen Harder Småvik Bjørne Kvernmo Ketil lki

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 09.09.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Saksliste: 1. Godkjenne innkalling og saksliste. 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.

Saksliste: 1. Godkjenne innkalling og saksliste. 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps. Til andelseierne i Kilebygda Montessoriskole SA. Ordinært årsmøte avholdes på Kilebygda Montessoriskole Onsdag 29. mars 2017 kl. 18.00 Dagsorden er fastsatt i vedtektenes 11. Forslag som ønskes behandlet

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 18.10.11 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA V/J 1/4 VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA Kapittel l. Innledende bestemmelser 1-1 Navn Stiftelsens navn er Den Nye Opera. 1-2 Oppretterne Den Nye Opera er stiftet av følgende institusjoner: Bergen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 16.08.2012 Fra: 0920 Til: 1100 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

Detaljer

Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet. Oppmøte Galleri Svalbard kl

Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet. Oppmøte Galleri Svalbard kl Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 31.05.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet.

Detaljer

Behandling av søknad utvidet areal - Skjenkebevilling Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen

Behandling av søknad utvidet areal - Skjenkebevilling Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/321-16-U63 Sissel Helen Hultgren 03.02.2016 Behandling av søknad utvidet areal - Skjenkebevilling 2012-2016 - Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014

Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/691-49-030 Sissel Helen Hultgren 18.10.2013 Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 68/13 19.11.2013

Detaljer

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Formannskassalen, Rådhuset Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer