MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE TID: kl STED: NYTHUN HØYFJELLSTUE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 126/14 HANDLINGSPLAN- OG BUDSJETT GANGS DRØFTING OG BEHANDLING NORDRE LAND KOMMUNE, den 16. oktober Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 19189/14 Arkivsaksnr.: 14/3595 Arkivnøkkel.: 150 Saksbehandler: HHO Utskrift til: HANDLINGSPLAN- OG BUDSJETT GANGS DRØFTING OG BEHANDLING OPPSUMMERING: I denne saken har rådmannen samlet alle dokumentene i saksfremlegget, med vedlegg til saken. Saken svarer opp bestillingene fra formannskapet knyttet til konsekvensene av foreløpige rammer og ytterligere 2 % kutt, fjerningen av betalte spisepauser, årsverkstabellen fra analysen av administrative tjenester samt leasing. I tillegg er det oppstått forhold etter vårens behandling som får konsekvenser for budsjett Disse forholdene kommenteres. De foreløpig kjente økonomiske konsekvensene av statsbudsjettet omtales også. Rådmannen legger frem et forslag til saldering av utfordringen på kr 3,97 mill. som foreligger etter at nye forhold og vurderinger er hensyntatt. DOKUMENTER: Protokoll fra formannskapets handlings- og økonomiplanseminar 10. og 11. juni (F-sak 55/14). Protokoll fra formannskapet vedtak av foreløpige rammer 18. juni (F-sak 92/14). Beskrivelse/begrunnelse for de nye tiltakene fra kirkevergen. Sjekkliste økt stilling Frisklivssentralen. Rådmannens vurderinger vedr innføring av ubetalt spisepause i Nordre Land kommune. SAKSFREMSTILLING: INNHOLD 1 Oppsummering av vårens budsjettbehandling Nye forhold etter formannskapets vedtak av foreløpige rammer Statsbudsjettet for Nye konsekvensjusteringer og nye tiltak drift Konsekvensjuteringer: Nye tiltak... 10

3 2.3 Nye tiltak investering Særskilte forhold Analyse av sentraladministrasjonen (SA) Fjerning av betalt spisepause Leasing Rådmannens vurdering: 4 Vedtatte økonomiske mål Konsekvensene av foreløpige rammer og ytterligere 2 % kutt Sentraladministrasjonen (SA) Kirkelig fellesråd Grunnskole Læringssenteret Torpa barnehage Dokka barnehage Nordsinni barnehage Generell skole- og barnehageadministrasjon Kulturskolen NAV Familie og helse Tilrettelagte tjenester Omsorg og rehabilitering Teknisk drift og eiendom Kultur Plan og næring Nye forhold etter formannskapets vedtak av foreløpige rammer... 38

4 6.1 Statsbudsjettet Nye konsekvensjusteringer og nye tiltak - drift Konsekvensjusteringer Nye tiltak - drift Nye tiltak investering Særskilte forhold Fjerning av betalt spisepause Leasing Oppsummering av endringene etter vårens budsjettbehandling, basert på rådmannens vurdering Rådmannens forslag til saldering av budsjett Ny vurdering og flere anbefalinger av 2 % kutt i enhetene og administrasjonen Omstilling ved reduksjon tilsvarende ca. 10 årsverk i planperioden Økt promille ved utskriving av eiendomsskatt Rådmannens oppsummering Vedlegg OPPSUMMERING AV VÅRENS BUDSJETTBEHANDLING Til formannskapets Handlingsplan- og budsjettseminar på Spåtind den juni i år, forelå det fra rådmannens side et forslag til Handlingsplan, som inkluderte en saldert økonomiplan for årene Budsjettet for 2015 hadde naturlig nok fokus, herunder både budsjettforutsetninger, konsekvensjusteringer, nye tiltak og rådmannens salderingsforslag. I tabellen under er rådmannens forslag til foreløpige rammer lagt inn i kolonne 3. Protokollen fra formannskapets handlings- og økonomiplanseminaret 10. og 11. juni, som bl.a. tilsier et generelt kutt på 1 % i enheter og administrasjon, ble lagt til grunn for et nytt utkast til saldert budsjett, som flertallet av formannskapet vedtok 18. juni i F-sak 92/14. I samme sak (F-sak 92/14), ble det vedtatt at rådmannen skulle utrede 3 % kutt i samtlige enheter og administrasjon, dvs. ytterligere 2 % kutt i forhold til tidligere vedtak om 1 % kutt. I tillegg skulle skolenes rammer fordeles etter rammefordelingsmodellen for skolene. Foreløpig rammer for 2015 (inkl. 1 % kutt) er lagt inn i kolonne 4 i regnearket som følger:

5 Rådmannens innstilling til juni Formannskapets vedtak foreløpige rammer Politisk styring Sentral lønnsavsetning Sentraladministrasjon Næring Kirkelige formål Overført kirkelig fellesråd 19 Pensjonsforhold Skolene samlet Dokka barneskole Torpa barne- og ungdomsskole Dokka ungdomsskole Nordre Land læringssenter Skoleskyss Torpa barnehage Dokka barnehage Nordsinni barnehage Generell barnehage- og skoleadm Kulturskole

6 31 NAV/sosialtjenesten Familie og Helse Tilrettelagte tjenester Omsorg og rehabilitering Samhandlingsreformen Teknisk drift og eiendom TDE Selvkost VARF Kultur Plan og næring Rådmannen varslet i F-sak 92/14, om foreløpige rammer, at detaljbudsjettering basert på foreløpige rammer vil kunne gi en utfordring for noen av enhetene. Det sier seg selv at et ytterligere 2 % kutt vil øke utfordringene og konsekvensene. De foreløpige rammene, og formannskapets vedtak om å utrede ytterligere 2 % kutt, ble formidlet til enhetene og administrasjonen, i følgende bestilling av ; 1. Legg detaljbudsjettet for din enhet basert på foreløpige rammer vedtatt av formannskapet 18/6. Rådmannen ønsker en beskrivelse av konsekvensene for din enhet med den rammen som foreligger. 2. Rådmannen ønsker en beskrivelse av konsekvensene av et ytterligere kutt på 2 %, slik at det generelle kuttet for enhetene og administrasjonen blir 3 %. Beskriv hvilke tjenester som ikke lenger vil kunne tilbys, hvilke oppgaver som vil måtte falle bort og eventuelt hvilke oppgaver som kan gjøres av andre enheter. Ytterligere 2 % kutt utgjør følgende for enheter og administrasjon; Politisk styring Sentral lønnsavsetning Sentraladministrasjon Næring Kirkelige formål Overført kirkelig fellesråd Pensjonsforhold Skolene samlet

7 Dokka barneskole Torpa barne- og ungdomsskole Dokka ungdomsskole Nordre Land læringssenter Skoleskyss Torpa barnehage Dokka barnehage Nordsinni barnehage Generell barnehage- og skoleadm Kulturskole NAV/sosialtjenesten Familie og Helse Tilrettelagte tjenester Omsorg og rehabilitering Samhandlingsreformen Teknisk drift og eiendom TDE Selvkost VARF Kultur Plan og næring Rådmannen og enhetslederne har utredet konsekvenser av de foreløpige rammene, samt ytterligere 2 % kutt. 2 NYE FORHOLD ETTER FORMANNSKAPETS VEDTAK AV FORELØPIGE RAMMER

8 2.1 STATSBUDSJETTET FOR 2015 De frie inntektene i statsbudsjettet, skatt og rammetilskudd, er redusert fra kr 351,235 mill. som var beregnet med bakgrunn i kom.propen, til kr 347,8 mill. som er foreløpig beregnet i KS-prognosemodell. Dette gir en redusert inntekt for Nordre Land på kr 3,435 mill. Regjeringen ønsker en styrking av helsestasjoner og skolehelsetjenesten med ytterligere 200 millioner kroner i Regjeringen håper at styrkingen blant annet vil kunne gjøre skolehelsetjenesten mer tilgjengelig ved økt tilstedeværelse slik at elevene lettere kan nå tjenesten. Styrkingen er frie midler, det vil si at staten øker inntektene til kommunen med et ønske om at inntektsøkningen skal benyttes til helsestasjoner og skolehjelsetjenesten. I statsbudsjettet for 2015, innenfor veksten i de frie inntektene til kommunene, legges det til grunn at 200 millioner kroner skal gå til styrking av kommunale tjenester til personer med rus- eller psykiske problemer. Tilbudet skal bedres både på kort og lang sikt - i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Regjeringen skal legge frem en ny opptrappingsplan for rusfeltet og en melding til Stortinget om fremtidens primærhelsetjeneste i Tilbudet innen psykisk helse i kommunene vil være sentralt i denne meldingen. For 2015 er styrkningen av helsestasjon, skolehelsetjenesten, rus og psykiatri kr ,- for Nordre Land kommune, en økning på kr ,- fra Regjeringen påpeker at helsestasjoner og skolehelsetjenesten er en viktig helsefremmende og forebyggende tjeneste, men tjenesten er i dag ulikt dimensjonert i kommunene. Derfor må den enkelte kommune vurdere inntektsøkningen opp mot nivået på tjenesten som ytes. På rus og psykiatri-feltet vil regjeringen ha en ny og forsterket innsats overfor mennesker med psykiske problemer og rusproblemer. Regjeringen opprettholder satsning på utdanning av deltidsbrannmannskapene ved Norges brannskole. Dette er midler som kommer som fri midler til kommunen. I 2015 får Nordre Land kommune kr ,- på ramme for denne satsningen. Økt innslagspunkt for ressurskrevende bruker til kr 1,08 mill. Dette er en økning på kr ,- ut over lønnsstigningen. Nordre Land kommune har 10 ressurskrevende brukere. Denne økningen gir derfor en mindreinntekt på kr , NYE KONSEKVENSJUSTERINGER OG NYE TILTAK DRIFT KONSEKVENSJUTERINGER: 1. ØKTE SATSER PÅ DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE FYSIOTERAPEUTER, ØKNING UT OVER BUDSJETTFRAMSKRIVNING, KR ,- Satsene for driftstilskudd til private fysioterapeuter har hatt en betydelig vekst. Det har vært en betydelig økning både i 2012 og 2013 som ikke har vært kompensert i budsjettet til Familie og helse. For 2015 utgjør differansen mellom budsjettet og de faktiske utgiftene kr ,- slik satsene er pr nå.

9 2. ANSLÅTT VEKST I DRIFTSTILSKUDDET TIL PRIVATE FYSIOTERAPEUTER I 2015, KR ,- Med den veksten som har vært i driftstilskuddet, må man kunne påberegne en ytterligere økning fra 1. juli 2015 med ca. kr ,- pr tilskudd pr år. Nordre Land kommune utbetaler driftstilskudd tilsvarende 7,9 årsverk. Men en lønnsøkning på kr ,- årlig med virkning fra 1. juli, blir det en økning for inneværende år på kr ,-. 3. ENDRINGER I MICROSOFT-LISENSER Microsoft-lisensene i Nordre Land kommune er ute på anbud. Med bakgrunn i at det har blitt vesentlig flere brukere de siste årene og at lisensierte produkter blir dyrere, antas det økte utgifter til IKT på dette området. I tillegg må lisensporteføljen endres pga. endring i behov samt at samlokaliseringen av barnevernstjenesten også vil gi endrede lisensbehov. Summen det er snakk om er ikke kjent foreløpig pga. flere ukjente faktorer, der også ønske om f.eks Outlook på mobiltelefoner og nettbrett (BYOD) vil utløse behov for lisensiering i en eller annen form. Det foreslås derfor at dette kan fremmes som en egen sak når detaljene og kostnadsbildet er klart i UTGIFTER VED SAMLOKALISERING AV BARNEVERNSTJENESTEN I NORDRE OG SØNDRE LAND IKT-avdelingen har spilt inn at de vil få økte utgifter som følge av samlokaliseringen av barnevernstjenestene i Nordre og Søndre Land her på Dokka. Et nytt datasystem skal anskaffes. I tillegg skal eksisterende arkiver osv. overflyttes og samkjøres. Enheten har foreløpig ingen anslag på hvilke utgiftene dette vil kunne medføre, men sannsynligvis blir dette utgifter langt utover det avdelingen kan ta innenfor egne rammer. 5. ØKT BEHOV TO TJENESTEMOTTAKERE, TILRETTELAGTE TJENESTER, KR ,- Det har vært gjennomført en kartlegging av behov av tjenester hos to tjenestemottakere som viser et klart behov for endret og økt bistand, og med det revurdering av vedtak. Ut ifra bemanningen Tilrettelagte tjenester har i dag, er det behov for nye hjemler for å sikre at disse tjenestene blir gitt. Det er et økt behov for 3,9 årsverk. Kartleggingen viser at et personale må være tilstede hos eller tilgjengelig for tjenestemottakerne for å sikre forsvarlige tjenester, og utfordringene gjelder atferd og demens. Spesialisthelsetjenesten og fastlege har uttalt seg og pårørende/verge har vært involvert. Så tett oppfølging er resurskrevende og begge har tvangsvedtak som må følges. Etter revurdering av vedtakene er det behov før å øke med 1,8 årsverk i en bolig og 2,1 i en annen. Vedtakstid fra tidligere og intern flytting av en hjemmel på 0,2 årsverk, gjør at behovet ikke ligger på 2,9 årsverk, som 1:1 bemanning på dag og kveld tilsier. 3,9 årsverk Kostnader

10 Lønn , - Feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjon Helligdagstillegg, kvelds og søndagstillegg , ,- Vikar ,- Refusjon ressurskrevende ,- Sum kostnader , - 6. ØKTE UTGIFTER ÅPNING AV NY AVDELING SOM IKKE VAR HENSYNTATT TIDLIGERE, KR ,- I første innspillrunde på nye tiltak konsekvensjusteringer, er det flere punkter som ikke har kommet med/tydelig nok frem: Det er foreslått økning i ramme for aftenvakt i 2. etg. Den samme økningen vil måtte komme i den nye langtidsavdelingen (skal være 3 identiske avdelinger). Dette er beskrevet i utregninger ny langttidsavdeling (som er fremlagt tidligere), men kom ikke med på de nye tiltakene. Der er det foreslått ,- For 3 avdelinger vil summen være ,- Det er flere kostnader knyttet til driften av den nye avdelingen som ikke er berammet i neste års ramme. Eksempelvis mer klær til vaskeri, mer mat til beboerne, flere vedtak/utregninger på saksbehandlere, flere ansatte på kursbudsjett osv. Enheten er innstilt på å prøve å dekke flere av kostnadene innenfor tidligere gitt ramme, men det bør komme en økning på kjøkkenbudsjett og vaskeribudsjett. Når det gjelder mat er avdelingen allerede i forventet minus grunnet en stor prisøkning i sommer. Når det gjelder mat til ny avdeling er det stipulert en ekstrakostnad på kr ,-. (Dagens ramme på mat er kr ,-). Når det gjelder vaskeri trengs det minimum en 20 % stillings-økning, stipulert til kr ,-. Skal vaskeriet kunne ta unna alt det nye tøyet, er det ikke kapasitet innenfor dagens maskinpark, men åpningstiden må utvides. En slik utvidelse vil kreve økt stillingsprosent. 7. NY BPA I TILRETTELAGTE TJENESTER, KR ,- Det er innvilget vedtak om 25 timer borgerstyrt personlig assistanse (BPA). Assistansen tildeles på bakgrunn av en vurdering av om brukeren har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester, jf. pasient- og brukerrettighetsloven 2-1a. Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven 3-1 at kommunen skal sørge for «nødvendige helse- og omsorgstjenester» til de som oppholder seg i kommunen. Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 bidrar til en ytterligere utdyping av kravet til «nødvendige helse- og omsorgstjenester» ved å angi de tjenestene kommunen som et minimum plikter å sørge for. Av bestemmelsens første ledd nr. 6 bokstav b fremgår det at kommunen skal tilby «personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt».

11 Tjenestemottaker ønsker at Uloba skal bistå med ordningen. Selskapet tar kr 403 kr/time. Dette gir økte utgifter for Tilrettelagte tjenester på kr ,-. 8. ØKTE FOSTERHJEMSPLASSERINGSBETALINGER DOKKA BARNESKOLE Til handlingsplan/økonomiplan-seminaret lå det inne en økning på kr ,-. Betalingen fra DBS startet opp høsten 2014, og får derfor heltårsvirkning fra 2015 ikke 2016 som lå inne i tidligere dokumenter. Ramme til DBS må derfor økes med kr ,-, ikke kr ,- som har ligget inne i tidligere dokumenter. På den annen side var det lagt inn kr ,- til betaling for fosterhjem for våren 2015 på Dokka barnehage. Denne tas bort, nettovirkningen av denne korrigeringen blir derfor kr ,-. 9. ØKTE FORSIKRINGSSATSER Nordre Land kommune har fått opplyst at forsikringspremien på kommunens forsikringer vil øke med 8 % for Kommunen betalte ca. kr 1,9 mill. i forsikring i fjor. Dette utgjør derfor en økning på kr ,- for KONSESJONSKRAFT I september solgte rådmannen 50 % av konsesjonskraften, ,2065 MWh, til en fastpris på kr 250 NOK/MWh. Dette gav en merinntekt på kr ,- sammenlignet med beregningen som lå til grunn ved vårens behandling, forutsatt alle andre forhold uendret. 11. REDUSERTE UTGIFTER HOV NORDRE Rådmannen er inne i en prosess med reforhandling av avtalen med Søndre Land kommune angående Hov Nordre. Rådmannen har foreløpig grunn til å anta at Nordre Land kommune sine utgifter til dette bofellesskapet vil bli redusert med kr , NYE TILTAK 1. INNMELDTE BEHOV, KIRKELIG FELLESRÅD, KR ,- Økning 20 % sekretær Maling Nordsinni kirke Tal alle kirker sjekkes Sikre tak med beslag Rundvask 1 kirke pr år Råte i klokketårn, nederst på vegg, vindskier og tak, samt sprekker i mur, Åmot Beslag av tårnspiss, Østsinni

12 Takrenner og nedløp, Nordsinni Tak sakristi og hjørne, Nordsinni Gjerde, Lunde Maling/beising gjerde, Haugner Råte i vannbrett, Haugner Rense vann, Haugner Parkering utvidelse, Kinn Elektrisk lukeåpner, Kinn Maling/beising av gjerde og annen maling, Åsli Råte i tak/vegger, Åsli Beskrivelse/begrunnelse fra kirkevergen for det enkelte tiltaket ligger som vedlegg til saken % STILLINGS ØKNING FRISKLIVSSENTRALEN, KR ,- Det er ønskelig fra enhetens side at leder av frisklivssentralen kan få kontinuitet i arbeidet. Enhetene ønsker derfor at stillingen økes fra 20 % til 60 %. Dette skyldes at det er begrenset hva man får til med så begrensede ressurser, og samtidig er behovet er stadig økende. Det kommer henvisninger fra leger, nav, psykisk helse og flere, og det er et stadig økende behov. 3. IKT-PLAN I SKOLEN Tiltakene som er beskrevet i IKT-planen samlet sett denne økonomiske rammen: Tiltak Nyinvestering Budsjettjustering Antall arbeidsstasjoner , , , , , ,- Pedagogisk programvare , , ,- Nettbrett , , ,- Smartboard , , ,- Feide ,- Kurs , , ,- Noen av tiltakene er nyinvestering (som å få opp antallet arbeidsstasjoner). Når det er kommet opp i det rette antallet arbeidsstasjoner, vil oppdatering av utstyr måtte ligge inne i driftsbudsjettene til skolene.

13 Datautstyr er i utgangspunktet drift. Rådmannen har vært i dialog med revisjonen, og de har store problemer med å kunne godta innkjøp av datautstyr i investering. Dette har sammenheng med kravene til en anskaffelse, for å kunne klassifisere det som en investering. I investering skal hver eiendel vurderes separat, og da blir hver pc-anskaffelse bagatellmessig i forhold til vesentlighetskravene på over kr ,- (og levetid på mer enn 3 år). Tiltakene i IKT-plan for skole må derfor finansieres i driften. 4. IKKE FRYSE LOGOPEDSTILLINGEN, KR ,- Logoped var i sin tid et spleiselag mellom barnehager, skoler, voksenopplæringen, omsorg og familie og helse da man så at behovet for denne tjenesten ikke var dekket. Det ble gitt penger fra disse enhetene til å ansette logoped, da man så at man trengte denne tjenesten i alle enhetene. Det er ved kartlegging i skoler og barnehager funnet ut at det er ca. 60 barn som har behov for logoped. I tillegg kommer slagpasienter, som varierer mellom 10 og 20 pr år. En logoped er ikke lovpålagt men avgjørende for de som har behov. Det er i Stortingsmeldinger og NOUer pekt på viktigheten av tidlig innsats. At barns språkutvikling blir best mulig er viktig for seinere lese- og skriveferdigheter, og for sosial kompetanse. God språkutvikling vil forebygge mange seinere vansker. For voksne som får en ervervet skade (f.eks slag) vil det ha en tidlig innsats være viktig/kritisk for videre forløp. Samhandlingsreformen gjør at kommunene får tilbakeført pasienter tidligere enn før og med et mer komplekst behandlingsbehov også inne språkområdet. Da vil det være nødvendig med denne kompetanse tilgjengelig i kommunen. Familie og helse har nå en aktuell kandidat til stillingen, så rekruttering vil ikke bli noe problem. 5. BUDSJETTJUSTERING TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE KR ,- OG NAV KR ,-. I budsjettet for 2014 ble enhetenes rammer økt i forbindelse med halvårsrapporten. Utfordringene som enhetene stod ovenfor i 2014, fortsetter også i For at enhetene skal kunne legge et realistisk budsjett, bør det også vurderes å øke rammene for NYE TILTAK INVESTERING 1. PLANLEGGING/TILTAK PÅ LOKVERKSTEDET, KR ,-. Viser til sak i formannskapet , der rådmannen har lagt frem saken for formannskapet med følgende forslag til vedtak: For hovedprosjektets fase 2 og 3 bevilges kr Dette innarbeides i investeringsbudsjettet for 2015 og handlingsplanen for FORTAU NEDRE SMEBYVEG, ,-

14 Fortau i Lyngvegen ble så kostnadskrevende at bevilgningen som var gitt til å omfatte fortau i både Lyngvegen og Nedre Smebyveg ikke var sto nok til begge tiltakene. I halvårsrapporten for 2014 ble derfor den opprinnelige bevilgningen forbeholdt fortau i Lyngvegen, mens fortau Nedre Smebyveg skulle komme opp som eget tiltak i budsjettet for (En eventuell utfyllende beskrivelse av prosjektet kan gi på budsjettseminaret). 3. INVESTERINGER KIRKELIG FELLESRÅD, INNSPILL FRA KIRKEVERGEN Investeringstiltak Sted 2015 Vedlikehold gulv Nordsinni kirke Sikre tak med beslag Nordsinni, Åmot, Lunde Isolasjon - loft er utført Nordsinni Tiltakene som er spilt inn fra kirkevergen, kan i følge GKRS nr. 4 (God Kommunal Regnskapsskikk) lite sannsynligvis klassifiseres som investering. Rådmannen ønsker derfor at tiltakene skal innarbeides i opprustnings- og rehabiliteringsplan til Teknisk drift og eiendom, og prioriteres der blant de andre tiltakene som ligger inne i planen. De er derfor ikke lagt inn i investeringsplan for NØDSTRØMSAGGREGAT KORSVOLD, KR ,-. Nødstrømsaggregat Korsvold, kr ,- spilles inn som et nytt investeringstiltak i budsjettet for Kommunen får løst Landmo og Rådhuset på eksisterende bevilgning, men trenger økt bevilgning hvis Korsvold skal dekkes. 5. INVENTAR, NY LANGTIDSAVDELING, KR ,-. På nye Soltun er det lagt inn noe midler til møbler og inventar, men det er ikke avsatt noe til ny langtidsavdeling. I opprettelsen av den nye langtidsavdelingen vil det bli behov for noe annet utstyr enn det som var på Soltun. 3. SÆRSKILTE FORHOLD 3.1 ANALYSE AV SENTRALADMINISTRASJONEN (SA) SA er satt i et særskilt søkelys dette året, da det ble laget en egen analyse av ressursbruken innenfor de administrative tjenestene (funksjon 120) i Nordre Land, sammenlignet med flere andre kommuner. Formannskapet-administrative saker (Fadmin) behandlet sluttrapporten den 18. juni og fattet slikt vedtak; 1. Sluttrapport fra forstudie Analyse av administrative tjenester» tas til orientering. 2. Følgende anbefalinger følges opp videre i Handlingsplan- og budsjettprosessen; Jobbe videre med å kvalitetssikre tabellen som viser oversikt over administrative årsverk og oppgaver for å sikre at sammenligningen er pålitelig.

15 Gå i nærmere dialog med Sel kommune for å lære av den prosessen de har vært gjennom knyttet til redusert bemanning. Gjennomgå KOSTRA-veilederen, og vurdere endringer i hvordan administrative utgifter rapporteres. Ressursbruken innenfor administrative tjenester i Nordre Land kommune, korrigert for ekstraordinære engangsutgifter i 2013, ligger omtrent på linje med sammenlignbare kommuner. Dette gjelder både brutto/netto administrasjonsutgifter og administrasjonsutgifter fordelt på innbyggere. Denne delen av rapporten ble som sagt tatt til orientering av Fadmin Oversikten over faktiske årsverk (stillinger) i SA er kvalitetssikret, så langt tiden har gitt rom for. Det har vært dialog pr telefon med Nord-Aurdal og Gausdal, samt at en delegasjon fra Nordre Land reiste til Sel kommune den 24. september. En revidert sammenligning mellom administrative årsverk er vedlagt/fremgår av tabellen under: Oppgave - rapportert på funksjon 120 Rakkestad Nord-Fron Sel Gausdal Nordre Land Nord- Aurdal Stryn Skatt 1,9 * *1 **2,1 2,5 *6,0 1 2, ,- Regnskap/økonomi 5,9 3,5 3,5 *3,0 3,3 6,6 4 Personal 2 2,8 1,7 3,4 1,5 4+personal 6,1 2 sjef Lønn 2 2 ***1,3 2 1,5 Rådmannsgruppe Service- og informasjon 5 4,8 2,0 2, IKT IKOMM 2 * * Lærling IKT(med % lønn) 2 1 1

16 Post/arkiv 1,8 2 1,8 0,9 1,8 2,8 Politisk sekretariat 1 0,8 1,75 1 Eiendomsskatt 0,2 1,1 0,3 0,5 Innkjøp/anbud, juridisk bistand, internkontroll Opplæringskontor 2 1 * ,5 0 (lærlinger) Beredskap 0,7 0,2 SUM ADMINISTRASJON 24,6 26,1 uten skatt 22 uten betaling for skatt 16,8 uten IKT 26,75 32 inkl. all skatt for hele Valdres 17,65 uten IKT, politisk sekretariat Tillitsvalgte 1,8 1,125 2,1 1,32 2,29 1,9 1 SUM INKL. TILLITSVALGTE (som lønnes på 120) 26,4 27,225 uten skatt 24,6 uten betaling for skatt 18,12 uten IKT 29,04 33,9 inkl. all skatt for hele Valdres 18,65 uten IKT, politisk sekretariat Tabellen viser at Nordre Land kommune har (med unntak av Gausdal (som har fellesenhet)) færre årsverksressurser enn de øvrige kommunene innenfor regnskap og økonomi, og (med Stryn unntak) flere årsverkssressurser innenfor skatt. Men dette er tall som ikke kan sammenlignes direkte, da flere av kommunene har interkommunale samarbeider på skatt. På lønnssiden ligger de fleste kommunene likt, med to stillinger, mens Gausdal og Stryn der ligger lavere. Hva dette skyldes og hvilke oppgaver som der er delegert bort, er ikke klart. På personalsiden variere tallene noe mer, 1,5 i Stryn til 3,4 i Nordre Land. Dette er et område hvor det er svært vanskelig å sammenligne ressurser. Hvor arbeidsoppgaver ligger, ressurser ute i enhetene og hva som ligger til enhetsledere.

17 På IKT-siden er det også vanskelig å sammenligne. Noe kommune, som for eksempel Sel, fordeler IKTressursen ut på tjenestefunksjon mye mer enn Nordre Land gjør. Andre kommuner igjen har interkommunale samarbeider, noe som gjør sammenligning helt umulig uten å gå helt ned i detaljene. Det er tre kommuner som ikke har oppgitt ressurser på politisk sekretariat. Alle kommunene har disse oppgavene, noe som betyr at disse arbeidsoppgavene ligger da til personer som blir rapportert på service- og informasjon, post/arkiv eller andre. Dette vanskeliggjør sammenligningen. Flere av kommunene som ikke oppgir ressurs på politisk sekretariat, ligger høyere enn Nordre Land på service og informasjon. Blant de kommunene som oppgir ressurs på politisk sekretariat, ligger Nordre Land høyt. Men også her er det variasjoner i oppgavedefinering kommunene i mellom som vil utgjøre forskjeller. Samlet har Nordre Land flere årsverk enn de andre sammenligningskommunene i tabellen, med unntak av Nord-Aurdal. Nord-Aurdal ligger så høyt på grunn av at skattekontoret for hele valdresregionene er ligger inne som bemanning der. Hvis man antar at Nord-Aurdal sin andel i samarbeidet er bestemt av folketallet, ligger kommunen fortsatt så vidt over Nordre Land. Det er på det rene at tabellen over årsverk er mest komplett for egen kommune, og summen av årsverk kan derfor i svært liten grad benyttes som et sammenligningstall. De tre kommunene som har gitt en relativt godt utfylt tabell og som Nordre Land har vært i kontakt med i ettertid, er Sel, Nordre-Aurdal og Gausdal. Gausdal ligger gjennomgående litt lavere enn Nordre Land. Interkommunale samarbeider på skatt og regnskap/økonomi, gjør at stillingsstørrelsene her er anslått på bakgrunn av Gausdal sin andel inn i samarbeidene. Gausdal har ikke rapportert bemanning på IKT. De kjøper denne tjenesten av et aksjeselskap. Kommunen har få lærlinger, og har derfor ikke IKT-lærling eller noe Opplæringskontor. Kommunen har 3 i rådmannens ledergruppe, og har i tillegg en økonomisjef som rapporteres under regnskap/økonomi. Sel kommune har ett årsverk igjen i eget hus knyttet til skatt, i tillegg til at de i 2014 betalte kr ,- til samarbeidet. Denne summen kan antas å utgjøre ca. 1,2 årsverk. På regnskap/økonomi ligger de noe høyere, og ressursen rapportert her har personalansvar og ansvar for IKT. På HR-siden ligger Nordre Land litt høyere enn Sel. De har personalsjef som også rapporteres her, som også har ansvaret for de andre stabsfunksjonene (utenom økonomi/regnskap og IKT) i tillegg. På Service, informasjon og forvaltning ligger Sel noe under Nordre Land. Rådmannens har brukt denne kunnskapen, om enn med noe forbehold, i vurderingene av mulige reduksjoner i administrasjonen. Jamfør vurderingene under. 3.2 FJERNING AV BETALT SPISEPAUSE Rådmannen fikk i oppdrag å utrede om betalt spisepause kunne fjernes for alle ansatte i kommunen, og hvilke innsparinger dette ville kunne gi. Rådmannen har avklart de formelle rammene for den mulige endringen med KS. Følgende fakta og bestilling ble utsendt til enhetslederne, med svarfrist 7. oktober; Nordre Land kommune innførte lik arbeidstid for hele organisasjonen i 1987, altså 37 ½ t/uke inkludert betalt spisepause på en halvtime pr dag, slik som kontoradministrasjonen hadde hatt i mange år. Nå ønsker formannskapet en utredning om konsekvenser av å innføre ubetalt spisepause i Nordre Land kommune, det vil si å følge Hovedtariffavtalens bestemmelser 4 om arbeidstid. Ordinær arbeidstid er 37 ½ t/uke + ubetalt spisepause.

18 Kontoradministrasjonens arbeidstid skal fortsatt være den som gjelder nå, i henhold til bestemmelsen i Hovedtariffavtalen Grunnen til dette er at kontoradministrasjonen hadde slik arbeidstid også før arbeidstidsreduksjonen i Arbeidsmiljølovens bestemmelser om pauser, 10-9: (1) Arbeidstaker skal ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausene skal til sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer. Dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller der det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. Når forholdene gjør det nødvendig, kan pausen forskyves. Behovet for at arbeidstaker ikke kan forlate arbeidsplassen under pausen skal fortolkes svært strengt. Rådmannen har bedt om konsekvensutredning av ubetalt spisepause med vurdering av hvordan dette kan organiseres, og hva det innebærer av innsparing for den enkelte enhet. Enhetene har meldt inn svar på bestillingen. 3.3 LEASING Nordre Land kommune leaser pr i dag totalt 22 biler. Disse bilene er i enhetene Omsorg og rehabilitering, Teknisk drift og eiendom og Familie og helse. I følge anskaffelsesenheten har Omsorg og rehabilitering, hjemmetjenesten, 18 biler som det er inngått leasingavtaler på. Avtalene på disse bilene går ut i løpet av sommeren Når det gjelder bilene til Teknisk drift og eiendom, er det blitt opplyst at enheten har 2 leasingbiler. Leasingavtalene på disse bilene utløper i august 2016 og ved nyttår Leasingbiler i Familie og helse er knyttet opp til bofellesskapet for enslige mindreårige asylsøkere på Fagertun. Den avdelingen leaser to 7-seters biler. Leasingavtalen på den ene bilen går ut i februar 2015, mens den andre bilen har avtaletid frem til oktober 2016.

19 VURDERING: 4 VEDTATTE ØKONOMISKE MÅL Mål knyttet til viktig økonomiske parametere, er vedtatt i alle delene av det kommunale planhierarkiet. I kommuneplanens samfunnsdel , som ble vedtatt i k-sak 14/12 i mars 2012, er en av de overordnende strategiene, satsningene, som er vedtatt følgende: Styrke kommunens økonomiske handlingsrom Kommunal planstrategi ble vedtatt i k-sak 71/12 i september 2012, og er gjeldende fremt til Her ble behovet for å skaffe seg økonomisk handlingsrom belyst i avsnittet om kommuneøkonomi. Målsetningen om et netto driftsresultat på 3 % av bruttodriftsinntekter ble stadfestet. Det samme ble målet om en kommunal egenfinansiering av investeringsbudsjettet på 30 %. I økonomiplan vedtatt i k-sak 73/13, vedtok kommunestyret følgende mål for netto driftsresultat: Netto driftsresultat skal trappes opp, og ved utgangene av økonomiplanperioden skal det være minst 2 % av brutto driftsinntekter. For å kunne nå målet i planperioden og det langsiktige målet om sunn kommuneøkonomi med 3 % nettodriftsresultat, ble det laget følgende delmål: Delmål 1: Budsjettert nettodriftsresultat i 2014 skal være 0,5 %. Delmål 2: Budsjettert nettodriftsresultat i 2015 skal være 1 %. Delmål 3: Budsjettert nettodriftsresultat i 2016 skal være 1,5 %. Delmål 4: budsjettert nettodriftsresultat i 2017 skal være 2 %. Rådmannen har dermed en bestilling fra kommunestyret om å legge opp til en økonomiplan med budsjett 2015, der de politiske vedtatte mål overholdes, og en langsiktig sunn økonomi blir en realitet. Det må dermed legges opp til et driftsnivå som er i tråd med de økonomiske rammene som kommune har. Kommunestyret øker tjenestene, gjennom blant annet flere sykehjemsplasser. Samtidig er ikke eiendomsskatteinntektene store nok til å dekke både økte tjenester og reduserte statlige overføringer. Kommunen kan ikke lenger bruke av tidligere oppsparte midler inn i driften. Kommunen må årlig sette av midler til disposisjonsfond for å reetablere en økonomisk buffer. 5 KONSEKVENSENE AV FORELØPIGE RAMMER OG YTTERLIGERE 2 % KUTT 5.1 SENTRALADMINISTRASJONEN (SA) Analysen av administrative tjenester (funksjon 120) viser at Nordre Land kommune ligger på linje med sammenligningskommunene, når det korrigeres for kjente ekstraordinære utgifter.

20 Jo mer det jobbes med analysen og sammenligning av årsverkene som sorteres under den ulike oppgavene, jo mer tydelig blir det at man ikke kan sammenligne direkte på dette området uten å ha inngående kjennskap og mye kommunikasjon med de kommunen en sammenligner seg med. For rådmannen har det derfor vært viktig å se forbi tallene i tabellen, og forsøke å trekke ut de store linjene fra sammenligningene. Nordre Land ligger jevnt over noe høyere enn Sel og Gausdal, men lavere enn Nord-Aurdal. Spørsmålet som må stilles, er om Nordre Land da har et grunnlag for å redusere årsverksressursene innenfor SA? Rådmannen har vurdert konsekvensene av a) å tilpasse administrasjonen (de ulike faggrupper) til de foreløpige rammene (kutt 1 %), og b) å tilpasse administrasjonen til et ytterligere 2 % kutt. KONSEKVENSENE AV FORELØPIGE RAMMER: Sentraladministrasjonen kan tilpasse seg til de foreløpige rammene, ved at det generelle kuttet (kr ,-) tas fra diverse forbruksposter over alle avdelingene. Faggruppe Strategi og økonomi påtar seg oppgavene knyttet til eiendomsskattekontor med dagens bemanning, uten å få tilført ytterligere rammer eller ressurser. Arbeidsoppgavene knyttet til eiendomsskatten antas å utgjøre en 20 % -stilling. I tillegg får foreløpige rammer den konsekvens at en 55 % stillingsressurser innenfor Faggruppe Service, informasjon og Forvaltning (Fellestjenesten) må reduseres. Dette gir en innsparing på ca. kr ,-. Det vil ikke direkte konsekvenser for enkeltansatte, da disse stillingsprosentene pt er vakante pga. at noen medarbeidere er innvilget redusert stilling eller har gått av med pensjon. Fellestjenesten ivaretar imidlertid viktige sekretariatsoppgaver, arkiv, post, informasjon og forvaltningssaker, i tillegg blant annet i nær fortid til å ha løst scanning av inngående fakturaer (som avlaster Faggruppe Strategi og økonomi), foruten å ha fått redusert stillingshjemler som følge av «digitale politikere». Avdelingen begynner å nå et absolutt sårbarhetspunkt bemanningsmessig, så på sikt er det viktig å ikke redusere Fellestjenesten for mye (jfr. også vurderingen under 2 % kutt). KONSEKVENSENE AV YTTERLIGERE 2 % KUTT (TILSVARER 1 ÅRSVERK): Følgende områder er vurdert: Faggruppe Utvikling: I 2014 består denne faggruppen av 2,5 årsverk, fordelt på 1,5 årsverk som næringsrådgivere (0,5 årsverk er nå vakant) og 1 årsverk som prosjektleder Ekte Landsbyliv. Prosjekt Ekte Landsbyliv avsluttes rundt årsskiftet 2014/2015, og det betyr i praksis at Faggruppe Utvikling svekkes med 1 stilling (prosjektlederen), som kommunen har hatt meget god nytte av i over fire år. Status så langt i prosessen er at formannskapet har prioritert at vakant 50 % stilling som næringsrådgiver utvides til 100 % stilling, for å ivareta næringsutvikling, bolyst/ekte Landsbyliv og informasjonsoppgaver (facebook og andre sosiale medier). Rådmannen mener dette er en avgjørende prioritering. Det innebærer en reduksjon på 0,5 årsverk sammenlignet med 2014, men dette skal være tilstrekkelig til å ivareta de viktige oppgavene.

21 Faggruppe Utvikling ligger for øvrig an til en liten omorganisering, ved at stillinger fra øvrige faggrupper legges inn i Faggruppe Utvikling, for å skape et mer robust fagmiljø. Faggruppe Service, Informasjon og Forvaltning (SIF): Faggruppen er i alle funksjoner til for «andre», dette ligger i en støttefunksjons natur, men den er også i de fleste tilfelle kommunens førstekontakt med publikum og en sterk premissgiver for kommunens servicegrad. Servicetorget skal ivareta kombinasjonen publikumshåndtering via personlig frammøte og å være sentralbord for nærmere 700 mennesker. Det er forsterket fokus på at besøkende skal henvende seg i servicetorget før saksbehandlere i huset oppsøkes for å avklare tilgjengelighet og muligheter for avtale. Servicetorget bemannes i dag med 1,9 årsverk, hvilket er et minimum av servicehensyn. IKT-avdeling er bemannet opp ift. dagens driftsstruktur, dvs. med to IKT-konsulenter, en lærling, en kombinert stilling knyttet til telefonidelen av IKT-driften og som samtidig jobber med beredskap, foruten en faglig leder for faggruppens hele ansvarsområde. I en tid med større og større avhengighet av oppetid og stabil drift av IKT-systemer, til dels 24/7, er det ikke forsvarlig å kutte i bemanningen. Det drives allerede mer «dugnadsarbeid» her enn i de fleste andre deler av vår organisasjon, da det ikke er etablert noen vaktordning utenom ordinær arbeidstid. Mye er fortsatt ugjort på beredskapssida i kommunen, og det registreres oftere hendelser av beredskapsmessig karakter. Rådmannen kan ikke tilrå at det kuttes i stillingene i denne avdelingen. Fellestjenesten består i dag av én person som jobber i full stilling, og fire som arbeider i brøkstillinger. Blant disse fem er i tillegg tre av dem «seniorer». Dette gir noen utfordringer i den daglige driften mht. å ha tilstrekkelig bemanning av alle funksjoner til alle tider. Imidlertid er situasjonen den at det gjennom uførepensjonering og redusert jobbing ift. avdelingens stillingshjemler, er det ca. ett årsverk som holdes vakant p.t. Her kan det, etter rådmannens vurdering, gjøres en innsparing hvis det er absolutt påkrevet. Konsekvensen vil imidlertid være at det ikke kan påregnes like stor grad av ajourhold av post- og fakturaflyt, noe som selvsagt er uheldig, og det kan f.eks. i tilknytning til ferieavvikling bli snakk om å holde avdelingen stengt da bemanningen av servicetorg vil måtte prioriteres. Det kan legges til at den digitaliserte fakturahåndteringen, dvs. sortering, scanning og fordeling av fakturaene (ca. 20 % stilling), ble lagt til Fellestjenesten, uten at det ble tilført ressurser. Gevinstene av dette er store, men kommer andre steder i organisasjonen, dvs. i Faggruppe Strategi og Økonomi og i enhetene. Fellestjenesten har også tidligere tatt ut gevinster av digitaliserte politikere, med reduksjon av ca. 0,3 årsverk. Rådmannens vurdering er at Fellestjenesten i en fremtid bør bestå av 2,0 årsverk tilknyttet sekretariat/post samt 1,5 årsverk tilknyttet post/arkiv. Ytterligere reduksjoner etter dette kan med antatt rette hevdes å være «useriøs» tjenestebeskjæring. Dette innebærer imidlertid at det kan kuttes ca. 1 årsverk (pt. vakante stillingsprosenter), hvis det er påkrevet. SLT er allerede redusert til 0,5 årsverk og hvis kommunen skal drive SLT-arbeid er det rådmannens oppfatning at det ikke har noen hensikt å redusere ytterligere på dette. Rådmannen vil imidlertid vurdere om ikke f.eks. saksbehandlingen knyttet til skjenkesaker legges til SLT-koordinator.

22 Faggruppe Strategi og Økonomi: Faggruppe Strategi og Økonomis oppgaver er handlingsplan, økonomiplan/budsjett, regnskap, skatt, innfordring og eiendomskattekontor. Som bidrag til 2 % kutt er det konsekvensvurdert en reduksjon på 0,5 årsverk. Regnskapsavdelingen hadde tidligere 3 årsverk. Etter FØS-prosjektet (innføring av nye datasystemer fra Visma) har avdelingen tatt ut gevinsten og redusert bemanningen til 2,3 årsverk. I tillegg er avdelingen tillagt ytterligere oppgaver som følge av innføringen av eiendomsskatt uten at nye ressurser til dette er budsjettert. Regnskapsføring: Kommunen er gjennom forskrift pålagt å føre regnskap for sin virksomhet, og i tillegg føre regnskap for Kirkelig Fellesråd. De fleste avstemmings- og kontrolloppgaver og andre pålagte arbeidsoppgaver, bl.a. eiendomsskatt, er også tillagt denne stillingen. Stillingen er tidligere redusert med 0,5 årsverk, slik at denne pr. dato utgjør 0,5 årsverk. Rådmannen mener at dette er på grensen til det forsvarlige, men det kan vurderes å redusere denne stillingen til 0,2 årsverk (stillingsbesparelse = 30 %), men dette vil kreve at ansvarlig kommunalsjef sikrer tilstrekkelig ivaretakelse av de viktigste oppgavene ved å bruke ressurser på tvers av regnskaps- og skatteavdeling. Fagansvarlig regnskap: Denne stillingen omfatter fagansvar for alle kommunens regnskaper, ansvar for all inn og utbetalinger, ansvar for alle inngående og utgående fakturaer, momsoppgjør, kassefunksjonen og systemansvar for de aller fleste datasystemene tilknyttet økonomi og fakturering. I den senere tiden er også delansvar for E-handel lagt til denne stillingen. For å ivareta alle disse oppgaver er det ikke rom for å redusere denne stillingen. Fakturering/Innfordring: I dag brukes 80 % stilling på disse oppgavene. Hvis dette området skal kuttes med 0,5 årsverk, vil det bety at all innlegging av fakturagrunnlag legges ut på enhetene (frigjør ca. 0,2 årsverk). Enhetene vil måtte prioritere om bruken av sine ressurser, med mulig konsekvens for tjenestenivået, eller de får et behov for økte ressurser. En slik endring vil medføre flere kontrolloppgaver for regnskapsavdelingen. I tillegg må kommunen sette bort all tyngre innfordring/inkasso til eksterne aktører (frigjør 0,3 årsverk), men dette vil trolig koste kommunen mer enn 0,3 årsverk utgjør, samtidig som vår kontakt og kjennskap til våre innbyggere vil bli borte. Endelig vil kanskje vår innfordringsgrad bli svekket. Den er i dag på 92,5 %. Skatteavdelingen: Totalressursen ved skatteoppkreverfunksjonen i Nordre Land ble f.o.m redusert fra 3 til 2,5 årsverk. Arbeidsoppgavene og ansvarsområdene er fordelt mellom skatteoppkrever (1/1), regnskapskontrollør/saksbehandler (1/1) og rådgiver (1/2). Den kommunale skatteoppkreveren har ansvaret for fellesinnkrevingen av inntekts- og formuesskatt, samt avgifter til folketrygden (arbeidsgiveravgift og trygdeavgift). Fellesinnkrevingen innebærer at skatteoppkreveren krever inn skatter og avgifter på vegne av skattekreditorene; staten, fylkeskommunen, kommunen og folketrygden. Skatteoppkreveren skal utføre gjøremål pålagt i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatt 2-1. For utførelsen av de oppgavene skatteoppkreveren er pålagt gjelder instruks for skatteoppkrevere fastsatt av Skattedirektoratet 8. januar 2009 med hjemmel i skattebetalings-lovens 2-8.

23 Instruksjonsmyndigheten overfor skatteoppkreveren på instruksens virkeområde utøves på regionalt nivå av skattekontoret og på sentralt nivå av Skattedirektoratet og Finansdepartementet. Skatteoppkreveren skal arbeide for å oppnå de målene og kravene som fastsettes i styringsdialogen med overordnet faglig myndighet ( 1-2). Skatteoppkreveren skal påse at kontoret til enhver tid har tilstrekkelige ressurser og kompetanse, og er organisert slik at oppgavene som omfattes av instruksen kan utføres på en forsvarlig, hensiktsmessig og rasjonell måte ( 2-1) Rådmannen vil bemerke at skatteavdelingen i Nordre Land kommune kan dokumentere måloppnåelse på alle krav fastsatt av Skattedirektoratet, med et mindre avvik på omfanget av selskapskontroll i Dette vil lukkes i Måloppnåelsen ligger helt i toppen, sammenlignet med andre kommuner. Kommunalsjef og Skatteoppkrever vurderer det slik at de nåværende stillinger er absolutt påkrevet for å kunne oppfylle kriteriene i skatteoppkrever-instruksens 2-1. Rådmannen har imidlertid i dialog med kommunalsjef sett at noe ressurser og kompetanse fra skatteavdelingen, bør kunne brukes innenfor innfordring og regnskap. Dette for å kunne ivareta oppgaver som ellers ikke ville bli utført, som følge at et mulig kutt på regnskaps- og innfordringssiden. Hvis så mye som 0,5 årsverk kuttes innenfor skatteavdelingen alene, ser rådmannen store utfordringer knyttet til oppgaveløsingen. De forskjellige fagområdenes avhengighet av spesialkompetanse med en nødvendighet av løpende faglig oppdatering er hovedforutsetninger for å kunne løse oppgavene på en tilfredsstillende måte. En eventuell ytterligere reduksjon i ressursbruken ville medføre at de samlede pålagte oppgaver ikke ville kunne løses på et forsvarlig og hensiktsmessig nivå, dvs. bli forsinket løst eller i verste fall ikke utført. Dette kan innebære; redusert skatteinngang og tap ved manglende sikring av skattekrav og mindre tid til innfordring og oppfølging reduserte muligheter til bistand, veiledning og oppfølging av skattytere/arbeidsgivere økt risiko for ufullstendig saksbehandling, forskjellsbehandling og manglede sikring av skattyters rettigheter reduserte muligheter til utførelse av informasjonsarbeid, ajourhold av hjemmeside mv som i neste omgang øker risikoen for feil på oppgaver og innberetninger. økt risiko for feil ligning/avregning lønnstakere grunnet redusert kontroll/oppfølging grunnlagsdata fra arbeidsgivere. Dette som en følge av færre gjennomførte arbeidsgiverkontroller og dårligere informasjon/veiledning samt løpende terminvis oppfølging. reduserte muligheter for avdekking av svart økonomi/manglende innberetninger fra arbeidsgivere reduserte muligheter for overholdelse av frister, betalingsoverføringer, periodiske fordelinger til skattekreditorene (kommune, fylke, stat) mv i forbindelse med den løpende ajourføringen av skatteregnskapet manglende muligheter til å oppfylle gitte sentrale og lokale prioriteringer og til å oppfylle de forskrifter og føringer som er gitt for utførelsen av skatteoppkreverfunksjonen i Norge.

24 Plan- og utviklingsrådgiverstillingen: Stillingen (1 årsverk) har etter vært vakant. Liv S. Alfstad innehar stillingen, og vikar har til nå vært tilsatt. Stillingen ligger nå i Faggruppe Strategi og Økonomi, men vil bli løftet over i Faggruppe Utvikling fra I en innsparingssituasjon er det naturlig å vurdere å kutte denne stillingen, med en besparelsen på kr ,- i budsjettet for Stillingens funksjon og faglige oppgaver er følgende; Kommuneplanens samfunnsdel (langsiktig): En lovpålagt oppgave, og i lange perioder et tidkrevende arbeid. Kommuneplanen skal kun vurderes i 1. halvår 2015, men samfunnsdelen skal rulleres i løpet av neste kommunestyreperiode, dvs. i Vil i den mest hektiske fasen(e) kreve minimum 50 % stillingsressurs. Oppgaven må løses, enten av andre i sentraladministrasjonen (uten planleggerkompetanse, og uten særlig stor kapasitet), og/eller av medarbeidere på Plan- og næring (arealplanleggere), som allerede har store arealplanoppgaver som venter, og som dels er forsinkede. Dette vil gjelde i hele den neste kommunestyreperioden også. Kommunal planstrategi: Lovpålagt oppgave. Ny kommunal planstrategi skal vedtas minimum 1 år etter konstitueringen av nytt kommunestyre. Tidkrevende oppgave, og hvis plan- og utviklingsrådgiverstillingen kuttes, må denne oppgaven løses av andre i sentraladministrasjonen (uten kompetansen, og med begrenset kapasitet), og dette vil selvsagt gå ut over andre oppgaver. Næringsutviklingsarbeidet og arbeidet med skolekoordinering/barnehagekoordinering, og pågående prosjekter, må nedprioriteres i perioder. Ved bruk av kapasitet innen enheten Plan- og næring, vil tilsvarende konsekvenser som for kommuneplanens samfunnsdel gjelde. Overordna prosjekter og saksbehandling: Plan- og utviklingsrådgiveren har utgjort en kapasitet til å kunne utrede, gjennomføre planprosesser og drive saksbehandling av et meget variert sett med oppgaver. Her kan nevnes; Planprosesser (Plan for strategisk kommunikasjon), prosjektledelse og koordinering av oppfølgingen (deler av oppgavene er nå lagt til prosjektleder Ekte Landsbyliv, som en foreløpig ordning), statistikk og grunnlagsdokumenter for planer og Handlingsplan- og budsjettarbeid, innbyggerundersøkelser og brukerundersøkelser, Tiltaksplan for Folkehelse (prosjektledelse og planskriver) og overordna koordinering på folkehelseområdet. Utredningsarbeid og saksbehandling vil bli skadelidende hvis plan- og utviklingsrådgiver kuttes; Et eksempler på dette er arbeidet med «Analyse av administrative tjenester». Kapasiteten innenfor saksbehandling og til å kunne svare opp utredningsoppdrag som blir gitt av formannskap og kommunestyre vil svekkes betraktelig. Ivaretakelse av en del overordna arbeidsområder, som Vannområde Randsfjorden, Vanndirektiv, generelle miljøsaker, Jernbaneverkets utredning av Valdresbanen, lokale prosjekt som «Liv i alle husa» og Regionale samarbeidsområder og prosjekter (deltakelse i Byregionprogrammet), må legges til andre stillinger. Deltakelse i Fagforum for Gjøvikregionen (knyttet til regionadministrasjonens arbeid opp mot Regionrådet). Denne utfordringen er ikke løst ennå. Rådmannen vil til slutt understreke at plan- og utviklingsrådgiveren har hatt en funksjon som en type «utviklingsagent» i organisasjonen, og har bidratt på mange områder. I forbindelse med utviklingen og videreutviklingen av styringssystemet i kommunen, og del i rapporteringssammenheng, har stillingen hatt omfattende samvirke med enhetene, og kunnet melde opp og gripe tak i utfordringer underveis. Stillingen er også en sentral ressurs i Handlingsplan- og budsjettarbeidet, og bidrar til å legge til rette for gode beslutningsprosesser. Denne utviklingsressursen vil være et stort savn.

25 Rådmannen vil ikke anbefale at stillingen som plan- og utviklingsrådgiver kuttes. Oppgavene som tilligger stillingen vil ikke bli løst tilfredsstillende med gjenstående ressurser. Faggruppe Utvikling sammen med enheten Plan og Næring kan ivareta noen av dem, men ikke med den samme faglighet, og det vil kreve kompetanseheving internt. Det betyr videre at andre oppgaver må prioriteres ned, innenfor skoleadministrasjon, bolyst, næringsutvikling og områdeplanlegging (ved bruk av arealplanleggere). Faggruppe HR og Lønn: Faggruppen består av 3,4 årsverk på HR-området, 2 årsverk på Lønn og 0,5 årsverk på Opplæringskontoret. I tillegg sorterer Lean-prosjektet under Faggruppa. Formannskapet har inntil videre prioritert Lean inn i ordinær ramme for SA fra 2015, med 0,5 millioner kroner. Det vil bli nærmere redegjort for ev. nye tilskuddsmuligheter til Lean-arbeidet. Følgende innsparinger/reduksjoner i årsverk er vurdert; Kutt av 80 % stilling som HMS-rådgiver (kr ,-): Stillingen ivaretar i dag følgende oppgaver; forsikringssaker og oppfølging, oppfølgingsarbeid vedr sykefravær og rådgivning til ledere, rådgivning vedr omplassering, pensjonering mm., rådgiver og prosessleder i personalgrupper, sekretær for Arbeidsmiljøutvalget, deltakelse i Attføringsutvalget, kontaktperson for NAV og NAV/IA-rådgiver, Leanveileder og rådgiver i personalsaker og konfliktsaker. Stillingen har utviklet seg over tid. Stillingsressursen benyttes til ulikt kvalitets- og utviklingsarbeid, internkontroll og beredskap mm, i tillegg til primæroppgavene. I dag bidrar stillingen positivt til kommunens måloppnåelse og resultater gjennom en dyktig medarbeider og «riktige» oppgaver. Verdistrømsanalyse av oppgavene viser at 80 % -stillingen blir svært godt utnyttet. Konsekvensen av å fjerne stillingen er at mange av oppgavene fortsatt vil måtte i faggruppe HR/Lønn. Andre oppgaver må som en konsekvens nedprioriteres, eller ikke bli utført. Det kan bidra til høgere forsikringspremier, færre tilretteleggingsmidler fra NAV til både HR/Lønn og enhetene, feil i pensjonsutbetalinger, ressurser til Lean-veiledning må finnes i andre deler av organisasjonen og endelig vil det bli langt mindre kapasitet til oppfølgingsarbeid ved sykefravær, og til å arbeide mer intensivt med å øke nærværet i hele organisasjonen. Dette er en svært viktig ressurs for rådmannen, og det anbefales ikke å kutte denne stillingen. Opplæringsleder (Opplæringskontoret), kutt av 50 % stilling, eller reduksjon av stillingsstørrelse: Dette er et av de få områdene der Nordre Land kommune har prioritert å bruke mer ressurser i sentraladministrasjonen enn andre kommuner. I andre kommuner anslås ofte administrasjonens ressursbruk til ca. 0,2-0,3 årsverk til denne typen oppgaver. Etter Reform 94 var Nordre Land kommune en av de første kommunene som gjorde vedtak om å inngå intensjonsavtale om å ta imot det ønskede antall lærlinger, én lærling pr innbyggere, altså 7 læringer hvert år. Etter hvert opprettet kommunen eget kommunalt opplæringskontor, der opplæringsleder har jobbet målrettet i tråd med utviklingen i den videregående opplæring, og har møtte endrede behov og forventninger på en positiv og god måte. For dette ble Nordre Land kommune v/opplæringsleder Ingjerd Rønningen tildelt Oppland fylkes opplæringspris for Verdistrømsanalysen av oppgavene i opplæringskontoret viser at stillingsinnehaver jobber minst 50 % stilling. Uforutsette/ikke planlagte oppgaver som telefonsamtaler og e-poster fra lærlinger, foreldre og ledere til ulike tider på døgnet tar mye tid. Dette samsvarer med erfaringene til lærere i videregående skole, spesielt i praksisfagene. Konsekvensene av å fjerne hele årsverksressursen vil etter rådmannens syn være for omfattende. Det betyr i praksis at kun en liten del av oppgavene kan løses i sentraladministrasjonen (må holdes opp mot andre

26 kjerneoppgaver innenfor støttefunksjonene), mens nær sagt alle oppgavene må løses av enhetene selv. Erfaringene fra andre kommuner tilsier at lærlingeområdet da vil lide, og at ikke like mange kan tas inn og følges opp på en god måte. Dette vil også ha en negativ effekt når det gjelder kommunens omdømme blant lærlinger og innenfor videregående opplæring. Ved en reduksjon av stillingsstørrelsen, til for eksempel 20 eller 30 % stilling, vil det være fare for at Opplæringsleder velger å slutte. En % stilling er lite attraktivt og vanskelig å kombinere med andre små deltidsstillinger. Rådmannen vil ikke anbefale å verken kutte eller å redusere denne ressursen på det nåværende tidspunkt. Hvis formannskapet ønsker å redusere ressursbruken innenfor området, er det i det minste viktig å beholde en 30 % stillingsressurs, for ivaretakelse av de viktigste oppgavene i administrasjonen, slik at disse ikke i for stort grad belastes enhetene. RÅDMANNENS OPPSUMMERING: Rådmannens forslag innenfor sentraladministrasjonen er farget av analysen av administrative tjenester. Sentraladministrasjonen kan tilpasse seg til de foreløpige rammene, med den konsekvens at det foretas et generelt kutt i flere utgiftsposter på kr ,-, og at det kuttes 55 % vakant stillingsressurs innenfor Faggruppe Service, informasjon og Forvaltning (Fellestjenesten). I tillegg innarbeides et 20 % eiendomsskattekontor innenfor eksisterende rammer i Strategi og økonomi. Rådmannen vurderer det som realistisk med en innsparing på kr ,- på Plan- og utviklingsrådgiver inntil man får rekruttert ny medarbeider til stillingen. 5.2 KIRKELIG FELLESRÅD KONSEKVENSENE AV FORELØPIGE RAMMER: Et budsjett basert på foreløpig rammer for overføringer til kirkelig fellesråd, vil ikke medføre vesentlige endringer i tjenestetilbudet som fellesrådet gir. KONSEKVENSENE AV YTTERLIGERE 2 % KUTT: 1. EKSTRAHJELP KIRKEGÅRDER KR ,-. Gressklipping og stell utført av andre må kuttes helt, og vi vil raskt få klager fra publikum fordi kirkegårdsarbeiderne ikke kan klare å ta dette i tillegg til det de har i det daglige. Arbeidsmengden blir meget stor på de kirkegårdsarbeiderne under ferieavviklingen. De to som er på jobb må tjenestegjøre på andre kirkegårder for å ta begravelser når det er aktuelt. Det er helt klart at vi ikke vil klare å gjennomføre begravelsene uten lange ventetider, og det er stor fare for sykmeldinger på grunn av overbelastning. Nordre Land har pr. dags dato en bra standard på kirkene og på kirkegårdene. Kirkekontoret har det siste året fått jevnlig tilbakemeldinger på at det er fint ved kirkene i Nordre Land. Det er derfor viktig at vi fortsetter å holde kirkene og kirkegårdene i orden, da kirkene er et viktig ansikt utad i for Nordre Land kommune.

27 2. EKSTRAHJELP KIRKE ,-. Har ikke mulighet til å leie inn vikar dersom en organist eller klokker blir syk eller skal ha lovpålagt fri. Dette kan påvirke både gudstjenester og begravelser. 3. SERVICEAVTALER/DRIFTSAVTALER ,-. Vi har serviceavtaler for orglene i kommunen. Kutt i disse vil kunne føre til at orglene blir ustemte og forfaller. Dette vil få veldig alvorlige konsekvenser dersom et orgel plutselig stopper opp under en begravelse. RÅDMANNENS OPPSUMMERING: Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen hvor det foretas reduksjoner på de fleste områdene innen den kommunale tjenesteytingen, anbefaler rådmannen en reduksjon på ekstrahjelpspostene innen fellesrådet med kr , GRUNNSKOLE KONSEKVENSENE AV FORELØPIGE RAMMER: Kutt 1 % innebærer at skolene samlet må ned 1 lærerstilling. KONSEKVENSENE AV YTTERLIGERE 2 % KUTT: Kutt 3 % innebærer at skolene samlet må ned 3 lærerstillinger. I øvrige poster ser rektorene ikke mulighet for å kutte slike summer det her er snakk om. Kutt i lærerstillinger, vil redusere lærertettheten ytterligere. Det vil medføre redusert lærertetthet småskole, tilrettelegging generelt og lesekurs. Kort sagt tiltak som enten er lovpålagte eller iverksatt for å øke kompetansen i grunnleggende ferdigheter. RÅDMANNENS OPPSUMMERING: Rådmannen mener at skolene har vært skjermet i forhold til de store kuttene i budsjettsammenheng de siste årene. Skolene har fått vesentlige midler gjennom satsningen i Kommunedelplan for grunnskole. I tillegg har skolene fått kompensert for økte utgifter knyttet til nye/endrede behov. En videre satsning i skolen på forbedring av læringsresultatene som synliggjøres i nasjonale prøver og grunnskolepoengene, er viktig. En satsning på dette bør kunne gå parallelt med fokus på effektivisering og smartere måter å jobbe på, også innen skole. Rådmannen mener derfor at kutte på 1 % som ligger inne i foreløpige rammer bør kunne gjennomføres. 5.4 LÆRINGSSENTERET Pga. liten nettoramme, vil skisserte kutt få små konsekvenser.

28 5.5 TORPA BARNEHAGE KONSEKVENSEN AV FORELØPIGE RAMMER: Ut i fra oppgitt ramme (uten 2 % reduksjon) vil Torpa barnehage kunne opprettholde dagens drift og kvalitet. Det er imidlertid en utfordring at det økonomiske resultatet pr i dag er avhengig av refusjoner (spes sykelønn). Refusjonene er ikke regnet som inntekter i budsjettforslaget. KONSEKVENSEN AV YTTERLIGERE 2 % KUTT (KR ): Enhetsleder ser ingen annen mulighet for innsparing enn å redusere bemanning. Torpa barnehage vil med dette kunne fortsette nåværende drift, men med redusert kvalitet. Dette på bakgrunn av at vi allerede er presset i forhold til antall voksne på jobb samtidig (lang åpningstid bemanningstetthet). Konsekvensen av å gjennomføre tiltaket: a) Personellmessig: - Bemanningstettheten blir ytterligere redusert. Vi har i dag 5,5 barn pr ansatt. Ved endring/reduksjon i bemanning vil det bli flere barn pr ansatt. - Belastning på øvrige ansatte øker. Torpa barnehage har pr i dag en utfordring med høyt sykefravær. Denne utfordringen vil muligens bli enda større ved redusert bemanningstetthet. - Redusert motivasjon/tiltro til arbeidsmiljøtiltak. - Redusert bemanningstetthet vil føre til redusert sikkerhet (særlig med få ansatte på jobb med mange barn på ettermiddag jfr. lang åpningstid) b) Faglig: Redusert bemanning vil ha innvirkning på barnehagens kvalitet. Ansatte opplever allerede en endring i muligheten til å gi et godt kvalitativt tilbud. Det har bl.a særlig konsekvens i forhold til aktiviteter utenfor barnehagens gjerde. Brukerundersøkelsen viser også at foreldre er mindre fornøyd med barnehagens kvalitet i 2014 sammenlignet med Alternativet er å redusere bemanning og antall barn. Konsekvensen av et slik tiltak er at den lokale barnehagegarantien ikke kan innfris. RÅDMANNENS OPPSUMMERING: Rådmannen kan ikke anbefale kutt utover det som er gjort i foreløpige rammer.

29 5.6 DOKKA BARNEHAGE KONSEKVENSEN AV FORELØPIGE RAMMER: Enheten kan innfri ramma på en prosent, under forutsetning av at ref. sykelønn budsjetteres med tilsvarende beløp som i KONSEKVENSEN AV YTTERLIGERE KUTT PÅ 2 %: Reduksjon av en 100 % assistent stilling. Som igjen medfører at vi må si opp barn. To ansatte kan ikke drifte en avdeling med åpningstid på 10,25 t, da dette vil forringe kvaliteten på tjenesten og sette barnas sikkerhet i fare. Det finnes en norm fra departementets side som fastsetter bemanningen pr. avdeling (18 plasser over 3 år skal ha 100 % pedagog og 200 % assistent/fagarbeider). Kuttet vil også få konsekvenser for barnehagegarantien i Nordre Land kommune. RÅDMANNENS OPPSUMMERING: Rådmannen kan ikke anbefale kutt utover det som er gjort i foreløpige rammer. 5.7 NORDSINNI BARNEHAGE KONSEKVENSER AV FORELØPIGE RAMMER (KUTT PÅ KR ,- OG KR ,-) Dette må tas på lønn, da det ikke er noe å ta ellers på drift og ulike vikarutgifter. Det vil da si at beløpet tilsier 60 % ufaglært assistentstilling. Ut fra inneværende års barnegruppe, med færre barn i avd. Dæhli, har enheten flyttet litt på personalet ned til Skogvang. I tillegg er det vakant 20 % stilling for assistent i permisjon og ikke har noen i 100 % stilling for ufaglært assistent fra Begge i avd. Skogvang. For å kunne redusere budsjettet med kr ,- fra 2015, vil det enheten måtte redusere en assistenthjemmel fra 100 % til 40 %. Hjemmelen er pr i dag vakant, da innehaveren er sykemeldt og det ikke er leid inn vikar. Om det blir økt barnetall i Nordsinni barnehage, må en se på personalet og hvor det trengs økt bemanning. Tid og kvalitet for barnas beste tilsier et budsjett som gir rom for tilpasset drift uten sløsing, samt muligheter for vikarbruk ved ulikt sykefravær ut fra belastninger hos personalet.

30 KONSEKVENSER AV YTTERLIGERE 2 % KUTT, CA. KR ,-: Ytterligere 40 % reduksjon i assistensstilling. Dette vil gi lavere bemanning og redusert kvalitet. RÅDMANNENS OPPSUMMERING: Rådmannen kan ikke anbefale kutt utover det som er gjort i foreløpige rammer. 5.8 GENERELL SKOLE- OG BARNEHAGEADMINISTRASJON KONSEKVENSEN AV FORELØPIGE RAMMER: En reduksjon på kr ,- vil kunne gjennomføres ved å redusere diverse forbruksposter, uten at det får store konsekvenser for tjenestetilbudet. KONSEKVENSEN AV YTTERLIGERE KUTT PÅ 2 %: Innsparingen som er vurdert: Kutt av 50 % stilling som barnehagekoordinator (innsparing kr ,-): Barnehagelovens kap III og IV, 6 16 har bestemmelser om barnehageeier og barnehagemyndigheten i kommunene. Barnehagemyndigheten har et overordnet ansvar for å sikre at barna får et godt og forsvarlig barnehagetilbud. Kommunen skal gjennom aktiv veiledning, godkjenning og tilsyn påse at barnehagene i kommunen drives i tråd med de krav som settes i barnehageloven med tilhørende forskrifter. Kommunen har fått langt mer omfattende ansvar og plikter som barnehagemyndighet som følge av endringer i barnehageloven, både innføring av rett til plass i barnehage og ved overgang til rammefinansiering. Også kommunens tilsynsrolle er endret i stor grad. Fylkesmannens ansvar er hjemlet i 9 i barnehageloven. Fylkesmannen fører tilsyn for å påse at kommunen utfører de oppgaver den er pålagt etter loven. Fylkesmannen skal veilede kommunen, og koordinere og initiere utviklingsarbeid. Den kraftige volumøkningen og den økte kompleksiteten i barnehagesektoren de senere årene har skapt utfordringer for det statlige apparat for styring og kvalitetsutvikling. Fylkesmannen stiller derfor stadig større krav og forventninger til barnehagemyndigheten, blant annet gjennom opplæring og oppdrag. Tilsynsordningen er lagt om; det stilles større krav til barnehagemyndigheten med hensyn til å utføre tilsyn i egne barnehager og ha et godt dokumenterbart system. Tidligere ble det ved fysisk tilsyn fra fylkesmannens side utvist et større skjønn, da det i samtaler med kommunens representanter ble sannsynliggjort at barnehagemyndigheten hadde oversikt og utførte oppgavene i praksis slik loven pålegger. I det nye tilsynet skal kommunen svare på 42 spørsmål med ja eller nei om hvordan vi utøver myndighetsrollen og har et dokumentert og tydelig system på alle områder loven pålegger oss. Ett negativt svar betyr lovbrudd. Det stilles også strengere krav til kommune om å ha en tydeligere utøving av rollen som barnehagemyndighet, og klar oppgave- og ansvarfordeling mellom myndighet og eierrolle. Kommunen har periodevis erfaring med hvordan det fungerer uten en egen barnehageressurs i sentraladministrasjonen. Det har vist seg vanskelig å innfri alle kravene som ligger til barnehagemyndigheten, både med hensyn til utviklingsarbeid, tilsyn og regionalt/interkommunalt samarbeid. Det utviklet seg et stort

31 etterslep på området. Nordre Land ble nærmest utdefinert av det regionale samarbeidet, før kommunen fikk økte ressurser i Vårt omdømme og tillit i regionen, samt kvaliteten på arbeidet internt, er møysommelig bygd opp igjen etter at det ble tilsatt en person med barnehagefaglig kompetanse. Med de økte kravene som staten v/fylkesmannen setter til oss i hht til lov- og rammeverk, samt utviklingsarbeid, vil kommunen ikke være i stand til å utøve barnehagemyndigheten uten den ressursen vi har i dag. I NOU 2012: Til barnas beste, blir det stilt spørsmål ved om en kommune uten saksbehandlingskapasitet på kommunenivå innen barnehagefeltet er seg sitt ansvar som lokal barnehagemyndighet bevisst. I samme NOU er det understreket betydningen av å ha barnehagefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen, på lik linje med kravet til skolefaglig kompetanse over skolenivå. Det er rådmannens oppfatning at hvis vi skal ha kapasitet og fagkompetanse til å møte statens satsing på barnehager og økte krav til innsats, må stillingen skjermes. Rådmannen legger til grunn at kommunen har ambisjoner om å ha et godt barnehagetilbud som en viktig del av læringsforløpet, og at Nordre Land skal være i front når det gjelder barnehage og skoleutvikling. Betydningen av tidlig innsats for senere skolegang og arbeidsliv er vel dokumentert, og tidlig innsats betyr innsats i barnehagene. RÅDMANNENS OPPSUMMERING: Rådmannen kan ikke anbefale kutt utover det som er gjort i foreløpige rammer. 5.9 KULTURSKOLEN KONSEKVENSEN AV FORELØPIG RAMME, KUTT PÅ 1 % - CA. KR Kulturskolen har for tiden 5 % vakant stilling som er tiltenkt flere undervisningstimer på messing i Torpa Skolekorps fra høsten av. Korpset har de siste to årene hatt en enorm økning i medlemstallet, og det er grunn til å anta at dette fortsetter. Konsekvensen av dette er at kulturskolen ikke kan tilby undervisning til alle ungene som ønsker å spille i Torpa Skolekorps. Dette er meget trist siden korpset er i en oppbyggingsfase og trenger sårt alle nye medlemmer de kan få. YTTERLIGERE KUTT PÅ 2 % - KR ALTERNATIV 1. REDUSERE STILLINGEN PÅ SOLOSANG MED 15 % Konsekvens: Kulturskolen bruker i dag 59 % stilling på solosang og har 23 elever. Det er 4 på venteliste. 7 elever som i dag har plass på solosang vil miste elevplassen sin i kulturskolen. Ventelista vil bli mye lengre. Kulturskolen har stort sett klart å gi tilbud til alle søkere innen ett år fra søkerdato. Søkere på solosang må nå belage seg på å stå flere år på venteliste. Sangpedagogen vil måtte redusere sin stilling. Det er mulig at dette kan løses uten vanlig oppsigelse siden han fyller 70 til høsten.

32 ALTERNATIV 2: SLUTTE MED FIOLINUNDERVISNING. Konsekvens: Det blir ikke lenger mulig for barn og ungdom i Nordre Land å lære å spille fiolin. Kulturskolen har i dag 8 fiolinelever og 2 på venteliste. Alle disse mister plassen. Fiolinlæreren må sies opp. Hun har så spesiell utdanning at hun ikke kan omplasseres. RÅDMANNENS OPPSUMMERING: Kulturskolen er en enhet med relativ små nettorammer. Med tanke på de konsekvensene både 1 % kuttet som ligger inne i foreløpige rammer og konsekvensene av ytterligere 2 % kutt som er skissert, kan ikke rådmannen anbefale noen av kutt-forslaget NAV KONSEKVENSENE AV FORELØPIGE RAMMER OG YTTERLIGERE 2 % KUTT (KR ,-): NAV leder har over tid påpekt i rapporter at enheten har betydelige problemer med å overholde de økonomiske rammer som ligger i budsjettet har vist seg å være et svært utfordrende år spesielt innen postene livsopphold og boutgifter. Tall for 1. halvår 2014 viser at enheten ligger an til et overforbruk mellom 1 1,2 millioner på årsbasis. Regnskapstall hittil i år viser også at dette er et svært realistisk tall. Overforbruket skyldes i all hovedsak økende utgifter til livsopphold og boutgifter. Dette er lovpålagte tjenester jfr Lov om sosiale tjenester. Enhetsleder har tidligere påpekt en økning i saker generelt, disponering, gjeldsrådgivning og en betydelig større andel vedrørende oppfølging av fremmedspråklige. Spesielt sistnevnte gruppe har stort hjelpebehov da mange er vanskelige å formidle til ordinært arbeid på grunn av språkvansker. Etter oppfordring fra rådmannen har enheten satt opp et regnskap som viser at bare denne gruppen vil motta ca. 1,0 millioner i 2014 til livsopphold og boutgifter. Mye tyder på at denne trenden også vil fortsette i I tillegg kreves det økt ressursbruk i oppfølgingen på grunn av språkvansker. Utgifter til tolking har økt vesentlig for å kommunisere tilfredsstillende med brukerne i oppfølgingsarbeidet. Enhetsleder anser det som svært vanskelig å kutte ytterligere både innen personal, drift og klientkostnader. Enheten har over lang tid evaluert eventuelle besparelser, spesielt i forbindelse med Lean prosessen som enheten implementert høsten Enhetsleder ser det som svært urealistisk med kutt innen postene personal, drift og klientkostnader. Enhetsleder anser eneste innsparingsmulighet til å være å søke om ytterligere kr ,- fra flyktningefondet for å innfri budsjettnedskjæringene for Pr. i dag mottar enheten kr ,-, men ønsker at denne økes til kr ,- da denne brukergruppen krever stor andel av opprinnelig budsjett innen livsopphold og boutgifter. RÅDMANNENS KONKLUSJON: Med bakgrunn i de utfordringene som NAV står ovenfor knyttet til høye utbetalinger til livsopphold, kan ikke rådmannen anbefale kutt i rammen til NAV.

33 5.11 FAMILIE OG HELSE KONSEKVENSENE AV FORELØPIGE RAMMER (KUTT PÅ KR ,-): Enheten reduserer diverse forbruksposter som innkjøp av utstyr, annonser og telefonutgifter med kr ,-. I tillegg reduseres midlene som folkehelsekoordinatoren og folkehelsegruppa har til utdeling med kr ,-. Støtte til lag, foreninger og interesseorganisasjoner i avdeling for psykisk helse reduseres med kr ,-. Velferdstiltak for brukerne på denne avdelingen reduseres med kr ,-. I tillegg antas det en inntektsøkning på kr ,-. KONSEKVENSENE AV YTTERLIGERE 2 % KUTT, KR ,-: Familie og helse vil frem til budsjettseminaret utrede mulighetene og konsekvensene av ytterligere 2 % kutt. RÅDMANNENS OPPSUMMERING: Rådmannen anbefaler at kuttforslagene som er skissert når det gjelder tilpasning til foreløpige rammer gjennomføres TILRETTELAGTE TJENESTER Lønnkostnader 1 årsverk fagarbeider inklusive feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader utgjør , - 1 % kutt tilsvarer kr ,-. Dette vil gi en reduksjon på 0,7 årsverk Ytterligere 2 % tilsvarer kr ,-. Dette vil gi en ytterligere reduksjon på 1,4 årsverk KONSEKVENSER FOR TJENESTEN: Tjenesten vil ikke klare å yte vedtakene som er gitt ut i fra lovverk ved en reduksjon i årsverk. En reduksjon i bemanning vil få store konsekvenser i forhold til for eksempel innhold i hverdagen for tjenestemottaker, aktiviteter, renhold i leiligheter, oppfølging av tvangsvedtak og atferd. Utføres ikke oppgavene og oppfølging av tjenestemottakere med atferdproblematikk kan det føre til mer utfordrende atferd hos mange av tjenestemottakerne, som i igjen vil skape behov for ekstrabemanning for å redusere atferdsproblematikken. Dette vil også ha en stor innvirkning på sykefravær og arbeidsmiljø. Ved å redusere eller legge ned Dagsenteret vil dette gi store konsekvenser for tjenestemottakere av tjenesten. Selv om drift av dagsenter ikke er lovpålagt er det beskrevet i lov at alle har rett på en meningsfull hverdag med innhold, tilpasset behovet. Hvis det ikke er tilbud om dagsenter må bemanningen økes i boligene for å legge til rette for tilsvarende eller andre aktiviteter, samtidig som flere mister mye av det sosiale. Dagtilbud er en forebyggende tjeneste og man vet av erfaring at inaktivitet på sikt kan føre til ufordrende atferd og at ferdigheter svekkes. Reduksjon i avlastningstilbudet vil ha store konsekvenser for foreldrene som får vedtak om avlastning på grunn av svært tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet, og for barna som får faglig god oppfølging i avlastningsboligen.

34 RÅDMANNENS OPPSUMMERING: Tilrettelagte tjenester ble opprettet som ny enhet med eget budsjett fra Det gjøres nå en stor jobb med gjennomgang av vedtakene i enheten. Basert på dette kan ikke rådmannen anbefale kutt i enheten ut over det som ligger inne i foreløpige rammer (0,7 årsverk) OMSORG OG REHABILITERING KONSEKVENSENE AV FORELØPIGE RAMMER: 1 % kuttet gjort på følgende måte: ,- er tatt av rammen til hjemmetjenesten Torpa. Summen tilsvarer det avdelingen bruker på brannvakt som følge av mangel på sprinklingsanlegg på Korsvold. Det ligger et vedtak på at TDE skal få sprinklingsanlegg montert på Korsvold i inneværende år. Da vil behovet for brannvakt falle bort, og ,- kan tas av rammen. Skulle ikke TDE ferdigstille eksisterende vedtak, vil vakten måtte fortsette ,- er tatt av rammen til avdeling 3 ved Landmo. Avdelingsleder ved avdelingen vil de første månedene av 2015 være i fødselspermisjon, og det blir ikke ansatt noen i vikariat (midlertidig saldering som kun gjelder budsjettåret 2015) ,- er tenkt tatt ved nedleggelse av dagsenter for eldre i Torpa. Dagsenter for eldre er de eneste tilbud enheten har, som ikke er lovpålagt. Ved nedleggelse av tilbudet i Torpa kan enheten kutte ,- på utgiftssiden. Resterende ,- vil bli forsøkt tatt inn gjennom å fryse eventuelle ledige stillinger i hjemmetjenesten Dokka. Ved oppsigelse eller lengre sykdom på en av helsefagarbeider stillingen i hjemmetjenesten Dokka, vil de ikke bli ansatt erstatter. KONSEKVENSENE AV YTTERLIGERE 2 % KUTT (KR ): Et 3 % kutt i rammene vil måtte innebære reduksjon av antall nyopprettede senger. Ved å redusere den nyopprettede avdelingen fra 18 til 13 senger, er det beregnet at man vil kunne redusere bemanningen med 3,5 årsverk. Med dette kan man spare kr 1,75 til kr 1,95 mill. I tillegg kan man spare noe utgifter på mat, vask og medisiner, anslått til kr ,-. Med færre senger vil man tape inntekter knyttet til brukerbetalinger. Med en månedlig sum på kr ,- (forsiktig anslag), vil dette utgjøre et inntektstap på 5 senger på kr ,- årlig. Netto besparelse er kr 1,15 mill. RÅDMANNENS OPPSUMMERING: Rådmannen anbefaler ikke å legge ned dagsenteret i Torpa. Enheten må derfor få reversert kr ,- av kuttet som ligger i foreløpige rammer. Rådmannen kan ikke anbefale reduksjon i sengeplassene på den nye langtidsavdelingen.

35 5.14 TEKNISK DRIFT OG EIENDOM KONSEKVENSENE AV FORELØPIGE RAMMER: SALDERING KR ,-: 1. Kutt ,- i felleskostnader kommunale eiendommer. a. Beskrivelse: TDE har i større grad enn de andre enhetene store kostnadsposter knyttet til andre ting enn lønn. En del av dem kan variere en del, men er av typen de blir som de blir uten at vi har særlig påvirkning på svingningene. (eks strøm, bioenergi, vintervedlikehold veg, husleie etc) Budsjetteringen her må baseres på til dels usikre forventninger, og må balanseres mellom optimisme og realisme. Ved å legge en noe mer optimistisk forventning til grunn kan budsjettet og ramma salderes noe. Strømprisen tenderer noe nedover og ved å legge en noe mer positiv forventning til grunn fremover så kan det være rom for å kutte inntil ,- i budsjetterte energikostnader og øvrige felleskostnader. b. Realisme/konsekvenser: Energikostnader og øvrige felleskostnader vil variere av årsaker utenfor enhetens herredømme. Et redusert budsjett her vil ikke ha noen direkte konsekvenser på drift og tjenestekvalitet, men sjansen for at naturlige variasjoner i negativ retning vil medføre merforbruk øker når budsjettert kostnad blir mindre. 2. Kutt ,- i lønnsutgifter eiendomsvedlikehold a. Beskrivelse: Så lenge det er høy aktivitet på nybygg og opprusting i investering med egne krefter fra eiendomsavdelingen, vil driften kunne godskrives ved at noe lønnskostnader overføres til investering. Dette kan forsvare et kutt på inntil ,- så lenge investeringsaktiviteten opprettholdes. b. Realisme/konsekvenser: Et redusert budsjett her vil ikke ha betydelige negative konsekvenser, forutsatt at bygge- og opprustingsaktiviteten opprettholdes med tiltak som kan utføres av egne fast ansatte. I motsatt fall kan det medføre merforbruk. Kuttet bør ha midlertidig karakter. Generelt sett vil også mindre ramme for eiendomsavdelingen øke sjansen for merforbruk på bakgrunn av større uforutsette hendelser. 3. Kutt ,- innenfor renhold. a. Beskrivelse: Renholdsavdelingen sliter med høyt sykefravær, noe som medfører at refusjon av sykepenger fra NAV øker. I denne situasjonen er det rom for å øke budsjetterte inntekter på refusjon sykepenger med inntil ,-. Ideelt sett burde refunderte sykepenger gå til innleie av vikarer for de sykmeldte, men det er også mulig å i størst mulig grad avstå fra innleie av vikarer for å kunne saldere budsjettet. b. Realisme/konsekvenser: Tiltaket er fullt mulig å gjennomføre, men det vil ha noen negative konsekvenser: i. Tjenestekvaliteten vil reduseres ved at vikarinnleie begrenses. Noe renhold vil ikke bli utført som forutsatt. Dette kan ha betydning for kvaliteten på andre kommunale tjenester.

36 ii. Når vikarinnleie begrenses vil belastningen øke på kollegaer som er på jobb. Det har vi erfaring med at ofte medfører overbelastning og sykefravær på de som er igjen. Redusert vikarinnleie kan således ytterligere forverre et høyt sykefravær. iii. Hvis derimot sykefraværet skulle reduseres vil refusjon sykepenger reduseres, og det kan i tilfelle medføre merforbruk. 4. Kutt ,- ved å avvikle avtale om vakthold ved kommunale bygg a. Beskrivelse: Kommunen har i dag avtale med et lokalt vaktselskap om vakthold ved kommunale bygg på kveld, natt og i helger. Det er ingen lovpålagt oppgave, og avtalen kan således avvikles for å spare kostnader. b. Realisme/konsekvenser: Mindre ettersyn kan føre til økt skadeverk på kommunale bygg. Det antas at ordningen med vakthold har forebyggende virkning, og en avvikling av tjenesten kan gi økte kostnader til reparasjoner etter hærverk og innbrudd. SALDERING 1 % (KR ,-): 1. Kutt ,- ved å avvikle tilskudd til private veier a. Beskrivelse: Det ytes i dag tilskudd til vedlikehold av private veier etter søknad. Dette er ikke en lovpålagt oppgave og kan avvikles for å redusere kostnader. b. Realisme/konsekvenser: Antas et det har små konsekvenser. Beløpene som er utbetalt på hver enkelt vei ligger i området kr/år. 2. Kutt ,- ved å avvikle kommunalt vintervedlikehold private veier. a. Beskrivelse: Kommunen utfører i dag vintervedlikeholdet på noen utvalgte private veistrekninger. Dette er ikke en lovpålagt oppgave og kan avvikles for å redusere kostnader. b. Realisme/konsekvenser: Antas å ha relativt små konsekvenser, utover noe misnøye fra oppsittere som da må betale vintervedlikeholdet selv. 3. Kutt ,- ved å gjeninnføre halleie for lag og foreninger a. Beskrivelse: Lag og foreninger betalte tidligere leie for bruk av Dokkahallen. Gratis halleie er ingen lovpålagt oppgave og leie kan innføres igjen. b. Realisme/konsekvenser: Lag og foreninger får økte kostnader, og noe misnøye derfra kan påregnes. KONSEKVENSENE AV YTTERLIGERE 2 % KUTT (KR ,-): 1. Kutt ,- ved å avvikle Dokka Vedsenter a. Beskrivelse: Dokka Vedsenter tilbyr i dag arbeidstrening og aktivisering til en gruppe mennesker med varig behov for tilrettelagte oppgaver. Det er beskrevet i lov at tjenestemottakere har krav på en hverdag som er meningsfull og har innhold, men selve

37 vedsenteret er ikke en lovpålagt oppgave. Det er således mulig å avvikle vedsenteret for å kutte kostnader. b. Realisme/konsekvenser: Aktiviteten ved Vedsenteret utgjør en sentral del av hverdagen til tjenestemottakerne og nedleggelse av tilbudet vil gi tjenestemottakerne og Tilrettelagte Tjenester store utfordringer med å finne annen meningsfylt aktivisering. 2. Kutt ,- ved å avvikle tjenesten med startlån og overføre bostøttebehandling til NAV. a. Beskrivelse: Kommunen har i dag en saksbehandler i 40 % stilling som behandler søknader om startlån til personer med varige utfordringer med å finansiere egen bolig. Sakene behandles politisk i husbankgruppa. Tjenesten med startlån ytes av de aller fleste kommuner, men er ikke en fullt ut lovpålagt oppgave. Således kan den avvikles for å redusere kostnader. Bostøtte er en lovpålagt oppgave, som i tilfelle kan overføres til NAV hvis de har mulighet til å utføre dette i sammenheng med øvrige oppgaver. b. Realisme/konsekvenser: Bostøtte vil fremdeles ytes i den grad NAV har kapasitet til å håndtere dette. Startlån er i dag en viktig tjeneste som i dag hjelper mange i en vanskelig situasjon. Det gir mange mulighet til å anskaffe eller fortsette å eie egen bolig, selv om de ikke tilbys kreditt i det private bankmarkedet. Det gir også en del mulighet til å komme ut av et uføre ved å tilby refinansiering av bl.a. kredittkortgjeld. Ved opphør av tjenesten vil disse mulighetene opphøre. Det kan nok da antas at flere vil havne i et verre økonomisk uføre og at pågangen på kommunale boliger og sosialstønad vil øke. 3. Kutt ,- ved å stenge svømmebassenget i Torpa a. Beskrivelse: Kommunen har to svømmebasseng. Om svømmebassenget ved skolen i Torpa stenges kan lovpålagt svømmeopplæring gis ved bassenget på Dokka. Bassenget kan således stenges for å redusere kostnader. b. Realisme/konsekvenser: Stenging av bassenget vil gi et dårligere tilbud til elevene i Torpa ved at omfanget og hyppigheten av svømming sannsynligvis blir redusert når undervisningen må foregå på Dokka. Man vil miste noe undervisningstid ifbm transport til og fra Dokka, og skolen vil få økte kostnader til transport. Kommunen vil også miste leieinntekter på bassenget fra eksterne brukere, og ulike grupper som i dag bruker bassenget til terapibasseng vil miste sitt tilbud. RÅDMANNENS OPPSUMMERING: Rådmannen anbefaler ikke å avvikle vaktordningen på kommunale bygg. Rådmannen kan heller ikke anbefale kuttene ut over det som ligger inne i foreløpige rammer.

38 5.15 KULTUR KONSEKVENSENE AV FORELØPIGE RAMMER: Med et budsjett tilsvarende foreløpig ramme (kr ) vil kulturenheten kunne videreføre alle nåværende aktiviteter på tilnærmet samme nivå som i Faste tiltak drevet av kommunen selv vil kunne videreføres på samme nivå som i 2014, og selv om ikke tilskuddet til lag/foreninger oppjusteres som planlagt vil lag/foreninger også i 2015 få kommunale tilskudd til drift av lag og anlegg og bygging/rehabilitering på et akseptabelt nivå. Med et budsjett på kr vil m.a.o. de negative konsekvensene for kulturlivet være små (sett i forhold til 2014). KONSEKVENSENE AV YTTERLIGERE 2 % KUTT: I tråd med tidligere forslag til nedskjæringer vil en ytterligere nedskjæring på kr bli foreslått tatt fra tilskuddene til lag og foreninger. Enhetsleder vil også denne gang «skjerme» kommunale faste kulturtiltak, da disse (selvsagt) er 100 % avhengige av midler over kulturbudsjettet. En reduksjon av enhetens ramme på kr vil medføre at tilskuddene samlet sett reduseres i forhold til nivået i En slik reduksjon kan ikke gjøres uten at det får konsekvenser. Lavere kommunale tilskudd vil medføre lavere aktivitet i lagene og derved et dårligere tilbud til kommunens innbyggere. Selv om en reduksjon på kr vanskelig kan kalles dramatisk, vil den (hvis den gjennomføres) være et steg i feil retning og et negativt signal fra kommunen om at lagenes aktivitet ikke verdsettes. Dette synes uklokt og det er enhetsleders klare oppfatning at dette kuttet ikke bør gjennomføres. Forslaget fra enhetsleder er at både kommunale kulturtiltak og overføringene til lag/foreninger opprettholdes på minst samme nivå som i RÅDMANNENS OPPSUMMERING: Rådmannen anbefaler at kutt i foreløpige rammer gjennomføres PLAN OG NÆRING KONSEKVENSEN AV FORELØPIGE RAMMER: Reduksjon på ca. kr ,- kan foretas uten store konsekvenser for enheten. KONSEKVENSEN AV YTTERLIGERE 2 % KUTT (KR ,-): Gebyrinntekter på områder som ikke er selvkost, utgjør en vesentlig del av rammen til Plan og næring. Budsjetterte gebyrinntekter innenfor bygg og oppmåling er ca. 4mill. Det er knyttet stor usikkerhet til disse inntektene pga. store variasjoner i antall saker. I tillegg er det knyttet stor usikkerhet for eksempel til byggesak pga. grunn av regjeringens omlegging av søknadspliktige tiltak. Usikkerheten i disse gebyrinntektene for 2015 vil kunne variere fra 3 4,5 mill. Konsekvensene av en budsjettkutt på kr ,- er derfor små sammenlignet med de store uforutsigbarhetene som ligger i gebyrinntektene. Dersom Plan og næring skulle kutte lønnsutgifter på ,-, vil dette tilsvare en 20 % stilling. Enheten har noen vakante stillinger innen oppmåling og byggesak. De ledige lønnsmidlene blir brukt ved behov til å leie inn hjelp for å overholde saksbehandlingsfrister. Enheten kan ta kuttene innen byggesak og oppmåling, eventuelt plan. Konsekvensene på

39 byggesak og oppmåling blir at saksbehandlingstiden øker utover det som er lovpålagt saksbehandlingstid da reduseres gebyrene. Eventuelt at man leier inn konsulenter på planarbeid finansiert under hvert enkelt byggeprosjekt/planprosjekt dette er både dyrt og arbeidskrevende. RÅDMANNENS OPPSUMMERING: Rådmannen anbefaler at kutt i foreløpige rammer gjennomføres. Med bakgrunn i de konsekvensene som er forespeilet ved et kutt på ytterligere 2 %, kan ikke rådmannen anbefale denne reduksjonen. 6 NYE FORHOLD ETTER FORMANNSKAPETS VEDTAK AV FORELØPIGE RAMMER 6.1 STATSBUDSJETTET Når det gjelder satsningen på helsestasjon og skolehelsetjenesten, har denne tjenesten vært uendret i Nordre Land i mange år, inntil det kom en styrking på 40 % i fjor i tilknytning til budsjettet. Avdelingen har fått mange nye og omfattende oppgaver tillagt tjenesten. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er virkelig primærforebyggende. Rådmannen har notert at avdelingen hvert år har meldt inn behovet for en styrking i forbindelse med budsjettet. Argumentene er gode. Enheten har og hatt noen runder på om det er noe som de ikke kan gjøre på helsestasjonen, men funnet ut at deres tjeneste er veldig regulert av oppgaver som er lovpålagt. Avdelingen har vurdert å kutte ned på vaksinasjonsprogrammet (utenlands), men dette vil være dårlig ifht smittevernloven. Hvis man ser på KOSTRA-tallene for helsestasjon, har Nordre Land kr ,- i netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten pr innbygger 0-5 år. Kommunegruppe har kr 6 580, mens snittet for Oppland er kr Også når det gjelder årsverk av helsesøstre pr innbyggere 0-5 år (98,2), ligger vi vesentlig over både kommunegruppen (64,9) og Oppland (73,1). På tross av at det er mange gode argumenter for en ytterligere styrkning av helsestasjon og skolehelsetjenesten, anbefaler ikke rådmannen en økning av dette tilbudet på nåværende tidspunkt. Tjenesten fremstår som god i Nordre Land, og en ytterligere økning ansees derfor ikke som absolutt nødvendig. Regjeringens satsning på psykisk helse i kommunene, kommer med et ønske om en oppbygging av lett tilgjengelige lavterskeltilbud der folk bor for å forhindre innleggelser til spesialisthelsetjenesten. Rådmannen mener at Nordre Land kommune har et godt og bredt tilbud innen psykisk helse og rus-arbeid. En kan nevne kommunepsykolog, prosjektet et bedre liv med dagtilbud for rusmisbrukere, et bra dagtilbud med gode åpningstider innen psykisk helse osv. Dette er bare noen av tilbudene innen rus og psykiatri. I tillegg gjorde Nordre Land et løft på dette området i budsjettet for 2014, da mye av Styrk-prosjektet ble videreført i ordinær drift. Med det brede tilbudet på dette feltet, vurderer rådmannen at Nordre Land kommune ligger i forkant av regjeringens satsning på området, og at det for 2015 ikke behøves å bevilges mer midler til formålet. Når det gjelder regjeringen satsning på utdanning av deltidsbrannmannskapene, anser rådmannen at midlene som avdelingen har knyttet til kursing og opplæring, bør være tilstrekkelig til å følge opp regjeringas satsning på dette området. Det økte innslagspunktet for ressurskrevende bruker, medfører en mindreinntekt for Tilrettelagte tjenester. Rådmannen mener derfor at dette må kompenseres enheten.

40 6.2 NYE KONSEKVENSJUSTERINGER OG NYE TILTAK - DRIFT KONSEKVENSJUSTERINGER Rådmannen anbefaler at alle konsekvensjusteringene som er beskrevet i saken, innarbeides i enhetens budsjetter. Dette har sammenheng med at dette er utgiftsøkninger som enhetene selv ikke har kontroll over og kan velge om det vil gjennomføres. Med tanke på de konsekvensjusteringene på IKT-siden der behovet ikke er kjent, vil rådmannen forelegge dette for politikerne så fort det blir kjent. Det innarbeides derfor ingen summer her på nåværende tidspunkt NYE TILTAK - DRIFT 1. NYE BEHOV, KIRKELIG FELLESRÅD, KR ,- Når det gjelder nye behov i kirkelig fellesråd, kan ikke rådmannen anbefale en økning av sekretærstillingen. Dette har sammenheng med at kommunen har sterkt fokus på administrasjon, og reduksjon av denne, og da ønsker ikke rådmannen å øke administrative ressurser i fellesrådet samtidig som den kommunale administrasjonen reduseres. Når det gjelder vedlikehold på kirkene, har Teknisk drift og eiendom midler i driften til vedlikehold av kommunale bygg og fellesrådet. Noen av tiltakene fellesrådet spiller inn, er såpass omfattende og kostnadskrevende at det ikke tas innenfor potten til vedlikehold. Rådmannen anbefaler derfor at fellesrådet får kr ,- til maling av Nordsinni kirke. Med denne summen gis fellesrådet en utfordring på å dekke deler av malerarbeidet innenfor eksisterende rammer. Når det gjelder mindre tiltak som maling, gjerder osv. forventer rådmannen at dette er vedlikehold som fellesrådets ansatte gjør i samarbeid med Teknisk drift og eiendom % STILLINGS ØKNING FRISKLIVSSENTRALEN, KR ,- Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen kan ikke rådmannen anbefale dette nye tiltaket nå. 3. IKT-PLAN I SKOLEN Tiltakene som er beskrevet i IKT-planen har en økonomisk ramme i drift i 2015 på kr ,-, for 2016 på kr ,- og kr i Rådmannen ser skolenes store behov for en opprustning og satsning på pc og andre digitale læringsverktøyer, og at det er et vesentlig etterslep på området. Med de økonomiske utfordringene som rådmannen ser både for budsjettet for 2015 og videre utover i planperioden, kan rådmannen anbefale at kr ,- gis til skolene for å gjennomføre tiltak i henhold til IKT-plan i skolen. Skolene, i samarbeid med IKT og skolekoordinator, må prioritere tiltakene innenfor planen opp til den årlige økningen på skolenes rammer. Rådmannen ønsker at det skal opprettes et eget IKT-prosjekt i skolen, for å sikre at denne satsningen uavkortet går til IKT-siden i skolene. Skolene har kr ,- i fond knyttet til IKT-utstyr. Rådmannen anbefaler at disse midlene benyttes til å finansiere delen av satsningen i 2014.

41 4. IKKE FRYSE LOGOPEDSTILLINGEN, KR ,- Logoped er en ikke lovpålagt tjeneste, men rådmannen er ikke i tvil om at en kommunal logoped vil kunne gi et veldig godt tilbud til både barnehage- og skolebarn og slagpasienter. Men med bakgrunn i den økonomiske situasjonen og de reduksjonene i tjenestene som det ut som kommunen står ovenfor, kan ikke rådmannen anbefale å øke tjenestetilbudet i kommunen. 5. BUDSJETTJUSTERING TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE KR ,- OG NAV kr ,- De forholdene som medførte prognoser på vesentlig merforbruk for disse enhetene i 2014, må man kunne anta vil vedvare også i På skolesiden er det fattet vedtak om at rammene til den enkelte skole i Nordre Land skal fordeles etter rammefordelingsmodellen. Rådmannen mener at rammene må fordeles bedre skolene i mellom, for å sikre at Torpa barne- og ungdomsskole får realistiske rammer med de utfordringene som har oppstått i løpet av Rådmannen anbefaler derfor ingen rammeøkning på dette området, men gir skolene en utfordring på å klare dette med eksisterende rammer. For NAV er budsjettutfordringen knyttet utbetalinger til bidrag livsopphold og dekning av boutgifter. Utbetalinger til flyktninger utgjør en vesentlig del av disse utbetalingene. Det er svært vanskelig å forutsi utgiftene på dette området. Rådmannen mener at NAV, i tett samarbeid med Læringssenteret og sysselsetting, må utfordres til å få disse mottakerne over i aktive tiltak og arbeid for å redusere utbetalingene. Rådmannen anbefaler derfor ingen rammeøkning på dette området. Det er viktig å holde en nøye oversikt over dette, og det må rapporteres om utviklingen i kvartalsrapportene. Hvis merutgiftene fortsetter å være knyttet til flyktninger, vil en internoverføring fra Læringssenteret til Nav fra integreringstilskuddet være et forhold rådmannen kan vurdere å gjennomføre. 6.3 NYE TILTAK INVESTERING 1. PLANLEGGING/TILTAK PÅ LOKVERKSTEDET, KR ,-. Rådmannen anbefaler at dette tiltaket prioriteres inn i investeringsbudsjettet for 2015, og videre utover i planperioden henhold til forventet fremdrift. 2. FORTAU NEDRE SMEBYVEG, ,- Rådmannen anbefaler at dette tiltaket prioriteres inn i investeringsbudsjettet for INVESTERINGER KIRKELIG FELLESRÅD, INNSPILL FRA KIRKEVERGEN Investeringstiltak Sted 2015 Vedlikehold gulv Nordsinni kirke Sikre tak med beslag Nordsinni, Åmot, Lunde Isolasjon - loft er utført Nordsinni

42 Tiltakene som er spilt inn fra kirkevergen, kan i følge GKRS nr. 4 (God Kommunal Regnskapsskikk), ikke klassifiseres som investering. Rådmannen ønsker derfor at tiltakene skal innarbeides i opprustnings- og rehabiliteringsplan til Teknisk drift og eiendom, og prioriteres der blant de andre tiltakene som ligger inne i planen. De er derfor ikke lagt inn i investeringsplan for NØDSTRØMSAGGREGAT KORSVOLD, KR ,-. Rådmannen anbefaler at tiltaket legges inn i investeringsbudsjettet for INVENTAR, NY LANGTIDSAVDELING, KR ,-. Rådmannen anbefaler at tiltaket legges inn i investeringsbudsjettet for MED RÅDMANNEN ANBEFALTE TILTAK OG ETTER KRITISK GJENNOMGANG AV INVESTERINGENE, FORELIGGER FØLGENDE INVESTERINGSPLAN FOR : Investeringsplan (i 1000 kr) Egenkapitalinnskudd KLP Bil Plan og Næring, oppmåling og spredt avløp m.m 300 Skateboardpark i betong 150 Utskifting av oppmålingsutstyr 350 IKT Generell IKT-opprustning Trådløst nett i barnehagene 310 «Ta hjem» digitalisert gards- og bruksnr. arkiv fra høsten Fornyelse av sentral it-plattform 465 TDE Startlån - husbanklån Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom Vanntåkeanlegg kirker Lynvernanlegg kirker ENØK Kirker - nye ovner Energimerking av kommunale bygg* 250 Oppgradering av småskoleplassen Dokka barneskole 600 Ferdigstillelse oppgradering av uteområdet TBUS 150 Renovering/nybygg lagerbygg/leskur TBUS 300 Asfaltering av skoleplassen TBUS 400 Brannhydrant i Storgata - ROS-tiltak 180 Sentralt SD-anlegg - ENØK 500 Ny tørketrommel og tilhørende el-opplegg Landmo 250 Utskifting av lift 700 Opprustingsplan kommunale veger, ramme for delprosjekter

43 Utskifting traktor drift 900 Utskifting av mannskapsbil brann 700 Utskifting av tankbil til brannvesenet?? Utskifting liten planbil drift 800 Ombygging Kulturskolens lokaler 150 Nytt ringesystem Landmo?? Velferdsteknologi Prosjektering rehabilitering av friidrettsanlegg, Dokka 150 Planlegging/tiltak Lokverkstedet Fortau Nedre Smebyveg Nødstrømsaggregat Korsvold 800 Inventar og utstyr, langtidsavdelingen Ansvarlig lån VOKKS? 000 Feide 300 Sum tiltak selvkostområde: Investeringsbehov VA (forsiktig estimat) 0 Vakumtank til suging/spyling?? Tiltak selvkostområde: (eks. mva) Opprusting vann og avløp Sum tiltak selvkostområde: Sum inklusiv selvkostområdet SÆRSKILTE FORHOLD 7.1 FJERNING AV BETALT SPISEPAUSE Rådmannen har mottatt utredninger fra de enheter som blir berørt av en eventuell innføring av ubetalt spisepause. Rådmannen har laget en samlet framstilling av de mottatte konsekvensene som er vedlagt denne saken. Rådmannen kan ikke gi et sikkert anslag på hvor store innsparinger som kan komme som konsekvens av innføring av ubetalt spisepause. Anslagene varierer. Mange av de ansatte som i utgangspunktet kan omfattes av en slik endring, vil trolig måtte gis et unntak pga. manglende tilgang til tilfredsstillende pauserom, og/eller på grunn av tjenestens karakter. Ved en endring, må det en del steder investeres i en tilrettelegging av tilfredsstillende pauserom, som igjen gir utfordringer når det gjelder gode lokaliteter/tilgang på arealer. Det vil først og fremst være innenfor Omsorg og rehabilitering og barnehagene, at ubetalt spisepause kan gi noe innsparing, men denne regnes som beskjeden i forhold til «kostnadene». Den samme vurderingen gjelder Teknisk drift og eiendom. Innenfor Tilrettelagte tjenester og Familie og helse, vil en viss andel av de ansatte trolig måtte fritas fra endringen, da disse er ute og utfører tjenester, og ikke har tilgang til tilfredsstillende

44 pauserom, uten å måtte legge om turnuser/dagsrutiner/arbeidsform. Konsekvensen vil kunne være at tjenesten utføres mindre effektivt. Det er sannsynlig at den «økte arbeidstiden» forsvinner i form av mindre effektive tjenester. Rådmannen kan legge til, at det innenfor en del avdelinger blir en utfordring å gjennomføre endringen. I en del kommuner som har gjennomført dette, er det registrert at de ansatte forlater arbeidsplassen under spisepausen, noe som kan skape utfordringer for eksempel i barnehagene. Kommunen har hatt dagens arbeidstidsordning i 27 år, der alle ansatte har hatt lik arbeidstid, 37,5 timer i uken inkludert betalt spisepause. Det har i denne perioden vært stor vilje og en praksis at ansatte har vært tilgjengelige i spisepausen, selv om lov- og avtaleverk gir rett til å forlate arbeidsplassen for store grupper ansatte. Dette tror jeg vil endres ved innføring av ubetalt spisepause. Ved en endring vil noen grupper av ansatte få en lengre arbeidsdag, mens de langt fleste vil beholde dagens ordning. Derigjennom skapes en ulikhet som kommunen til nå har unngått. Det må tas høyde for at endringen vil oppfattes som urettferdig og skape uro og misnøye, det er en utfordring i en organisasjon der alle skal samles om å arbeide målrettet mot samme mål. Det er ikke store innsparinger som kan hentes ut. Formannskapet får vurdere om dagens ordning beholdes inntil sikringsbestemmelsen for kontoradministrasjonen utgår i Hovedtariffavtalen. 7.2 LEASING Med bakgrunn i at det kun er en bil hvor leasinavtalen utløper i 2015, anser rådmannen innsparingspotensialet for 2015 knyttet til opphør av leieavtaler til å være svært begrenset. Ved avslutning av avtalen vil rådmannen gjøre en kritisk vurdering av behovet for kjøretøyet. En eventuell ny leie vil også bli vurdert opp mot et utkjøp av bilen. I 2016 utløper hovedtyngden av leasingavtalene. Rådmannen vil forut for dette, gjøre en grundig vurdering av økonomien i kjøp av egne biler kontra leasing. Rådmannen er kjent med at Østre Toten kommune har kjøp ut biler i hjemmetjenesten etter at leasingperioden gikk ut for et par år siden, og vil ta kontakt med Østre Toten for å høre om erfaringene de har gjort. Sammen med det rent økonomiske aspektet, vil rådmannen kunne få et godt beslutningsgrunnlag for å vurdere eie kontra leie forut for budsjettprosessen OPPSUMMERING AV ENDRINGENE ETTER VÅRENS BUDSJETTBEHANDLING, BASERT PÅ RÅDMANNENS VURDERING DRIFT: Utfordring etter handlingsplan/økonomiplan seminaret: Endringer frem til budsjettseminaret: Konsekvenser av 1 % kutt som rådmannen foreløpig ikke kan anbefale: Ikke 1 % kutt Kulturskolen Ikke 1 % kutt NAV Ikke nedleggelse av Torpa dagsenter Ikke avvikle vakthold kommunale bygg (TDE) Ny utfordring: Konsekvenser av statsbudsjettet 2015 (foreløpig kjent): Redusert anslag skatt og rammetilskudd Økt innsats skolehelsetjenesten Økt innsats psykiatri Økte midler til utdanning deltidsbrannmenn

45 Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere Nye konsekvensjusteringer siden handlingsplan/økonomiplanseminaret: Økt sats driftstilskudd fysioterapeutene Økte utgifter som følge av endringer i Microsoft-lisenser IKT-utgifter ved samlokalisering av barnevernstjenestene i Nordre og Søndre Økte behov, Tilrettelagte tjenester Økte utgifter ny langtidsavdeling Landmo Ny bruker BPA Helårsvirkning fosterhjemsplassering Ikke fosterhjemsplassering barnehage Økte forsikringssatser Solgt 50 % av konsesjonskraften til fastpris Reduserte utgifter Hov Nordre Ny utfordring: Nye tiltak etter handlingsplan/økonomiplanseminaret: Innmeldte behov Kirkelig fellesråd Utvidet stilling Frisklivssentralen, 40 % stilling IKT-plan i skolen Bruk av disposisjonsfond skole Ikke fryse logoped-stillingen Budsjettjustering NAV i 2014 Budsjettjustering TBUS i 2014 Ny utfordring: Nedjustert til 1 % nettodriftsresultat Utfordring til budsjettseminaret 22. og 23. oktober RÅDMANNENS FORSLAG TIL SALDERING AV BUDSJETT 2015 Rådmannen vurderer tre ulike salderingsprosesser som mulige for budsjett 2015, og videre i økonomiplanperioden. De ulike alternativene kan kombineres. Alternativene er: 1. Ny vurdering og flere anbefalinger av 2 % kutt i enhetene og administrasjonen. 2. Omstillingsplan der rådmannen gis i oppdrag å redusere enheter og administrasjonen med ca. 10 årsverk i første del av planperioden. 3. Økt promille ved utskrivning av eiendomsskatt. 9.1 NY VURDERING OG FLERE ANBEFALINGER AV 2 % KUTT I ENHETENE OG ADMINISTRASJONEN Basert på den økonomiske situasjonen, ser rådmannen å kunne anbefale følgende tiltak som er skissert ved et ytterligere 2 % kutt: - Sentraladministrasjonen: En ytterligere reduksjon med ca. 0,5 årsverk i faggruppe Service, informasjon og forvaltning (fellestjenesten). Gir en innsparing på kr ,-. - Sentraladministrasjonen: Vakans Plan og utviklingsrådgiver-stillingen, første halvår 2015, kr ,-. - Kirkelig fellesråd: Reduksjon i ekstrahjelp kirkegårder kr ,-.

46 Ut over dette er det ingen tiltak fra ytterligere 2 % kutt listen som rådmannen kan anbefale gjennomført. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen, kan ikke rådmannen anbefale at nye tiltak som formannskapet la inn under tildelingen av foreløpige rammer gjennomføres. Disse tiltakene er: Økte vedlikeholdsmidler drift Musikkterapi I tillegg anbefaler rådmannen at bevilgningen til videokonferanseutstyr, kr ,-, tas ut igjen. Denne teknologien finnes hos Nav og på Læringssenteret, og kan benyttes der ved behov. 9.2 OMSTILLING VED REDUKSJON TILSVARENDE CA. 10 ÅRSVERK I PLANPERIODEN Med den utfordringen Nordre Land kommune står ovenfor for å få budsjettet for 2015 i balanse, og ikke minst med tanke på de økonomiske utfordringene man ser utover i planperioden, er en mulig salderingsmåte at politikerne gir rådmannen i oppdrag å redusere antall årsverk i organisasjonen for å få en varig reduksjon i lønnsutgiftene. Rådmannen vil da måtte se på hele organisasjonen, og som et utgangspunkt er det ikke ønskelig at noen deler av organisasjonen er skjermet for gjennomgang. En saldering etter denne modellen, vil ikke kunne gi helårsvirkning for Dette kan tidligst skje fra Rådmannen anser det som realistisk å kunne redusere med 4 årsverk i løpet av Noen med heltårsvirkning (ved vakante stillinger), mens det er mest realistisk med halvårsvirkning på besatte stillinger. Rådmannen tar utgangspunkt at et årsverk koster kr ,-. Med en plan for en reduksjon på 4 årsverk i 2015, en realistisk innsparing kr 1,2-1,5 mill. i Den resterende innsparingen vil komme utover i planperioden. 9.3 ØKT PROMILLE VED UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT Eiendomsskattesatsen på verker og bruk har på høyeste tillatte sats, 7 o/oo. En økning av eiendomsskatteinntektene vil derfor måtte skje gjennom en økning i promillesatsen for bolig- og fritidseiendommer. Denne satsen er 2,5 o/oo for Grunnlaget for eiendomsskatten for boliger- og fritidsboliger er ca. kr 5,9 mrd. En økning på 1 o/oo utgjør da kr 5,9 mill. Med bakgrunn i at klagebehandlingen ikke er fullført, er det anbefalt å legge inn en økning på kr 5,7 mill. pr promille. 9.4 RÅDMANNENS OPPSUMMERING Ut fra signaler gitt av politisk ledelse tidligere, anbefales salderingen å skje som en kombinasjon av punkt 1 og 2. Rådmannens forslag til saldering av budsjett 2015: Utfordring til budsjettseminaret 22. og 23. oktober Sentraladministrasjonen: Ytterligere kutt Fellestjenesten % stilling faggruppe Økonomi og stratgi 20 % stilling Opplæringskontor, faggruppe HR Plan og utviklingsrådgiver

47 Kirkelig fellesråd: Ekstrahjelp kirkegårder Ekstrahjelp kirke Serviceavtaler/driftsavtaler Grunnskole 3 lærerstillinger Læringssenteret Torpa barnehage Redusert bemanning Dokka barnehage Reduksjon i 100 % assistentstilling (medfører oppsigelse av barn) Nordsinni barnehage Reduksjon i 40 % assistensstilling Generell skole- og barnehageadministrasjon Kutt 50 % barnehagekoordinator Kulturskole Reduksjon stilling solosang med 15 % Slutte med fiolinundervisning NAV Økt tilskudd fra Flyktningefondet Familie og helse Innspill kommer i budsjettseminaret Tilrettelagte tjenster Reduksjon i 1,4 årsverk Omsorg og rehabilitering Reduksjon i antall senger, ny langtidsavdeling Teknisk drift og eiendom Avvikle Dokka vedsenter Avvikle tjenesten med startlån og overføre bostøttebehandlingen til NAV Stenge svømmebassenget i Torpa Kultur Reduksjon i støtten til lag og foreninger Plan og næring Reduksjon i stillinger på byggesak/oppmåling/plan tilsvarende 20 % stilling Utfordring Rådmannens forslag til ytterligere saldering: Økte vedlikeholdsmidler drift Musikkterapi Videokonferanseutstyr Omstillingsprosjekt 4 stillinger i 2014 (halvtårsvirkning) Reduksjon i forventet rente innlån (fra 2,4 % til 2,25 %) Reduksjon i avdrag Forventning om noe høyere rammetilskudd-høyere skatteinngang Utfordring etter rådmannens saldering: 0

48 I rådmannens forslag til saldering, er det renter og avdrag i kommunebidraget redusert til på grensen av det realistiske. Dette innebærer at det ikke er tatt høyde for utgifter til låneopptak i Flytende rente er satt til 2,25 %, som er tilsvarende p.t-renten i Kommunalbanken. Det er flere kutt som rådmannen har sett seg nødt til å anbefale med bakgrunn i den økonomiske situasjonen, som ikke er ønskelige kutt. Men for rådmannen har det vært viktig å legge frem et forslag til saldert budsjett der de økonomiske målene vedtatt i kommunestyret er forsøkt overholdt. Som alltid vil rådmannen fortsette jobben med budsjettet helt frem til budsjettseminaret. Dette betyr at det kan bli kjent forhold for rådmannen etter at denne saken er sendt ut, som vil kunne få økonomisk konsekvens for budsjett 2015 eller for årene videre i økonomiplanperioden. Dette vil da eventuelt bli gjennomgått i starten på budsjettseminaret. Under vårens behandling av Vokks as sin henvendelse angående økning av ansvarlig lån, ble det vedtatt at det skulle gjøres en ny vurdering av dette forholdet under budsjettbehandlingen. Hvis formannskapet og kommunestyret ønsker å øke Nordre Land kommune sitt ansvarlige lån i Vokks as, vil dette generere renteinntekter i driften. Det budsjettforslaget som foreligger til budsjettseminaret, er basert på foreløpig kjennskap til regjeringens forslag til Statsbudsjett 2015 som ble presentert 8. oktober. Dette forslaget skal igjennom en drøfting med regjeringens samarbeidsparter, før det endelig vedtas i Stortinget i desember. Rådmannen tar derfor forbehold om at det kan komme endringer i Statsbudsjettet som blir gjeldene for 2015, som vil få økonomisk konsekvens for Nordre Land kommune. Dette vil da kunne medføre at Nordre Land må gjøre endringer i budsjett og økonomiplan.

49 VEDLEGG PROTOKOLL FRA HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANSEMINAR JUNI (F-SAK 55/14) Vedtak: 1. Handlingsplanens handlingskolonne skal oppdateres og kvalitetssikres, bl.a. med integrering av kommunedelplaners handlingsdel og prioriteringer fra Økonomiplan/Budsjett 2015, samt arealplanoversikt. 2. Program for overordna planlegging tas inn i Handlingsplanen. 3. Investeringsoversikt (exel) for kirke legges inn som tabell i kapitlet om investeringer. Drift: Det arbeides videre med handlingsplan og budsjett med følgende foreløpige prioriteringer: 1. Nordre Land kommune skal ha en sunn økonomi med positivt nettodriftsresultat som bygges opp mot 3 % på sikt, tilstrekkelig disposisjonsfond og en større andel egenfinansiering av investeringer 2. Rådmannens forslag til konsekvensjusteringer støttes i hovedsak: a. LEAN-arbeidet fortsetter og finansieres fra driften b. Næringsrådgiverstillingen utvides og arbeidsområdet innenfor bolyst prioriteres c. Sosialfaglige stillinger opprettholdes d. Fruktordningen og frokostservering avvikles e. Det avsettes ressurser til skolene for å sikre tilrettelegging, tidlig innsats ,- f. Det avsettes ressurser til regningssatsning også på Dokka BS g. Driftstilskudd for manuell terapeut økes til 100 % h. Økt bemanning på kveld på Landmo 2. etg. Støttes. i. E-lås i hjemmetjenesten støttes ikke. j. Ikke øke rammen for utskrivingsklare pasienter mål om å ta i mot flere k. Ny stilling som ingeniør på TDE finansieres delvis fra investeringer og selvkost l. Økte vedlikeholdsmidler til veg, kr ,-. m. Fjerne fondsfinansiering på veger n. Landbruksvikarordningen opprettholdes o. Ansette planlegger i prosjektstilling p. Musikkterapi tas i bruk, og det vurderes hvordan terapihunder kan tas i bruk q. Tilskuddet til løypebrøyting økes til 1 mill. r. Det vurderes om leasingavtaler for biler bør avvikles 3. Rådmannen legger fram forslag om konkrete reduksjoner innenfor administrative funksjoner. 4. Enhetene utfordres til å legge fram forslag på 1 % kutt. 5. Utredning om fjerning av betalt spisepause bør foreligge før 1. oktober. INVESTERINGER:

50 1. Omfanget av investeringer begrenses. 2. Rådmannen utfordres til en kritisk gjennomgang av prioriterte investeringsprosjekter. 3. Labben-lokalene tas ut av investeringsprogrammet. VA-investeringer avventes til VAplan/sikrere anslag foreligger. PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS VEDTAK AV FORELØPIGE RAMMER 18. JUNI (F-SAK /14) BEHANDLING: Forslag fra Senterpartiet/Høyre/Bygdelista:

51 Forslag fra Liv S Alfstad om nytt punkt 2 i innstilingen: Rådmannen legger fram konsekvenser av 3 % kutt i administrasjon og enheter. Avstemming: I Forslag fra Senterpartiet/Høyre/Bygdelista satt opp mot rådmannens innstilling punkt 1. Rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 3 stemmer. II Rådmannens innstilling punkt II enstemmig vedtatt.

DELUTREDNING - OU

DELUTREDNING - OU DELUTREDNING - OU 2016-2019 Tema/Navn: Innføring av ubetalt spisepause. Relaterer seg til OU-rapport tiltak SA02 og kap. 7.1.4. foreløpig svar (usikker innsparing på ca. kr. 1,5 mill., mest i OR og TDE).

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 24.10.2016 kl. 09.00 STED: KOMMUNSTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 15.06.2016 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 67/16 Til saknr.: 74/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 23.09.2015 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 83/15 Til saknr.: 92/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 21.06.2016 SAK 36/16: GNR.123 BNR. 1, FNR. 63 I NORDRE LAND MULIG INNLØSING AV PARSELL II VARSEL OM REGULERING Behandling i Formannskapet 15. og 16. juni i sak 68/16:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 04.09.2008 kl. 09.00-12.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 05.09.2017 kl. 17.00 STED: KOMMUNSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Gruppemøte: kl. 15.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt SØNDRE LAND KOMMUNE Forprosjekt 23.11.2011. Forprosjekt organisasjonsgjennomgang Forstudie forprosjekt - hovedprosjekt Hvilke tiltak, løsninger eller endringer kommunen kan foreta for å oppnå prosjektmålet

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 23.10.2013 Fra kl. 09.00 Møtested: Spåtind Sport Hotel Fra saknr.: 86/13 Til saknr.: 86/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2015 Fra kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 93/15 Til saknr.: 95/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen. TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

MØTEINNKALLING FOR. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen. TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 13. mars 2012 TID: Kl 10.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.11.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 170/12 Til saknr.: 177/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune Handlings- og økonomiplan for Sola kommune 2018-2021 Innledning Et ansvarlig og stramt budsjett Redusert skatteinngang gir behov for omstilling Investeringer for fremtiden skaper aktivitet og arbeidsplasser

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 14.10.2014 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Notat vedr reduksjonsprosess stabene

Notat vedr reduksjonsprosess stabene Notat vedr reduksjonsprosess stabene Rådmannen har i brev av 16.03.2016 bedt stabene utrede konsekvenser av en reduksjon på 1,3 mill. Jfr utdrag av rådmannens brev: Reduksjonen er diskutert i personalmøtet

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 14.11.2012 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 157/12 Til saknr.: 169/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11.

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11. Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 08.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet 26.11.2013 55/13 Driftsutvalget 02.12.2013

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: etter FUP til kl. 14.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Fra kl. 08.30 er det orientering om følgende saker: Sølnkletten v/astrid A. haug

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 01.11.2012 Fra kl. 08.30 Møtested: Spåtind helse- og høyfjellshotell Fra saknr.: 156/12 Til saknr.: 156/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 22.04.2009 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.2011 Tid: Kl. 18.00 Informasjon om notat: Bystatus for Tynset prosess for etablering av en omdømmestrategi. Diskusjonsgrunnlag

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på kommunens hjemmeside. Eva Swane

Detaljer

DELUTREDNING - OU

DELUTREDNING - OU DELUTREDNING - OU 2016-2019 Tema/Navn: Psykisk helse Bemanningsreduksjoner innen psykisk helse Relatert til OU-rapporten, FAM01-1, reduksjon med kr. 600.000,- (tilsv. 1 årsverk) i 2017. Jfr kap. 7.1.5.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.11.2013 Tid: 08:30 NB! Mrk tiden! Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer